Page 1

τΕΥΧοΣ 13 . ιΑΝογΑΡιοΣ, ΦΕΒΡογΑΡιοΣ 2οο3

,rß:ι^]r.-. ;Þ Ιß''r' ,1 ιτ ,

,,τ1'

Ι

a

ß,ý§ "

ιtòι :ß

.

'.:. ,

',,

h

ρ

'

_ι..

ß

r,

_

, ',,

,_ .:.L,*

:;" "ι \-

l_ß.ß

,,*,'-ρ,Ι ß' >:ß', 'η] _,,._τ

"

ß-;*.,Ξ,

,ßß Ι

s

ßß

,:

ι.::

"

)fi

ι,ιγιlι

ßδ

..ß

ff ý,

,Ι;

iPI?ξj,ι *"ßι, *,,.


'Ενα

γρÜμμα

Αß-ΒασßRη

στον

¶γιε ΒοσßΑη, οου στÝRνω ουτü το γρüμμο üη γιο νο σου μιRÞσω ψο ποχνßüιο, οRRÜ γιο κÜ, ποιονüRRο f,üγο. το üþρο μου γι ουτü το χριστοý, γεννα δεν εßνοι μüνο γιο εμÝνο, oRRü για την οικογÝνειü μου, γιο τουξ φτRουò μου, γιο üRο το κüσμο, οÝαω με τον ερχομü σου, νο φÝρειò χσρü (οι νο σκορπßσε ιò σε üRο τον κüσμο υγε ßο.

Το ρüδι: τυχερü

και φÜρμακο

Τ Ι

ο τυχερο φρουτο τηò Πρωτοχρονιüò με τπ γRυκιü γεýση κοιτουò χυμþδει( σπορουζ, επüζ οπü πRοý. σιο σε 6ιτομßνεò (εßνοι κοRÞ ßηγÞ 6ιταμνþνΑ, Β1, Β2 κοι c), ÝΧει Καιθεροπευτι(Ýò ιδιüτητεò, ο Χυμüò του ροδΙοý κοτοπροýνειτο 8Þχα, ενþ η φΑοýδο του εßνοιοτυπτικÞ κοι οποRυμοντικÞ,

Σε περßπτωση στοματßτιüοò, μπορεßτε νο ετοιμασετε Ýνο οφÝψημο 6ρüζονταò 20 γρ. ξερÞò φRοýδαò σε μισü Rßτρο νερü ψο 30 RεπτÜ. το σουρþνετε κοιτο χρπσμο, ποιεßτε γιο νο κÜνετε στομοτικÝò π Αýοειò, ΔÞμητρd Αßδßνη.Δημßτρßου

ΞÝρειò noRU κοf,ü νομιζω γη τουò ποRÝμουò που γßνονται, γιο το ποιδιü που πεθοινουν τηζ Πεßνοò, γιο ονθρþπουò μüνουò, ποροτπμÝνουξ, χωρßò φßRουò κοι

συγγενειc, ψο νο γιορτüοουν ουτπ τπν¶γιο γιορτÞ (οι το ξεdνημα του νÝου χρüνου, ΞÝρω πωξ φÝτοζ üπωζ κοι κüθε χρüνο ποRΑü παιδιü σου ζητÜνε δþρο κοι ÜRRο ποRRÜ πρ6γμοτο κοι σε τρεRοßνουν κοι ζοΑßζεσοι, μα τþρο που εγþ δεν θο σου ζητÞοω δþρο 0ο Ýχειò Α ιγüτερεò σ(οτοýρεò, οο ÞθεRα νο οτομοτÞσειò του ποRÝμουò. Νο δþσειò στουò φτωχοýò ονθρþπουò ΧρÞμοτο. το ποιüιÜ üRο νο εßνοι χοροýμενα,¼Αοι νο Ýχουν Ýνο σπßτι κοι μιο ζεστÞ ογκοRιü γιο να μποροýν νο ΧωOοýν μÝσο τηò (οι νο ßεστοθοýν (οι üτI üßΑο χρειüζο\,τοι, γιο νο μπορÝσουν

να 6γουν στον (üσμο üχ οαν Ýνο τßποτο, üRRο σον üνθρωποι με RοψκÞ κοι οξιοπρÝπειο, Νο μπορÝσουν να ζÞσουν μιο ζωÞ χωρßò δυσ(οηßεò κοι με τον δρüμο ονοχτü μηροοτü τουò, Να προχωρÞσουν üφο8ο γεμüτοι θÜρροò, Να μπορÝσουν κοι οι οσÞμαντοι üνθρωποι νο ονοßξουν τιζ φτεροýγεò τουò κοι νο πετüξουν μοζß μοò ψnRü οτον ουρονο κοινο Αüμπουν «ι αυτοισαν οστÝριο οπüτηνευτυχßο κοιτη χορü χοιτο φωòτουò, το φωòτηζ ογÜππò κοιτηò οRÞθειαòνο φονερωθεß καιστα δ|κÜ μοò πρüσωπα. θο ενωθοýντüτε οι κορδιÝξ μοò και π γη μοò γεμüτπ ειρÞνπ νο μην φο6üτοι τßποτο πιο. το φωò τηò εdπßüοò 0ο ξεχειRßσει κοι ο ÞRιοò θο γßνει μιο ασÞμοντη

0 Σýλλογοò των Απαwαχοý Αψωργητþν

σπßθο, θο Rüμπουν üRοι οπü το φωòτηò, θο χοροýν üRοι

οπü τη χορü τπò, θο ογοπÞσουν üRοι οπü τη üικιü τηò ογüππ, 0 καινοýργιοò χρüνοò νο ξεπρο6üRει ξÝχειαοò οπü εRπßδεòγιο μοò, ψο Ýνο χοRýτερο οýριο, Αυτü εßνοι το üþρο για το φετινÜ Χριòηοýγεννο. ΕýκοRο ον üRοι πιcπÝψουν ο ουτü, Μüνο ον το ονειρευτουν (οι το ογοπÞσουν οRηανü, Μüνο οντο θεRÞοουν.¶γιε Βασßηη εΑπßζω ο'εοÝνο, κοRü Χριοτοýγεννα

kaιτ'AI|0P[I|TII(A ΙΙßΙ εýτOυω σß

üλωòτωò

ΑγιωργιÞπò, συνδημüη, ανογνþπη κω d üλοτον κüσμοΙΡOΙΙΙΙ ΠO/ΙΜ με υγεßα,

ευπηßα, ειρÞνη, αγßπη, ομýνοια 8 δημιουργßα

Μαρßα Μ. ρÞγο

μοθÞτρIo Ε'Δημ, ΣχοRεßου Τοýρου ΟΙ

Gγ"rτrγ,Ι.ι,ò,

XOPHrOI ΜΑΣ

Το ºΓιΩΡτΗτικΑ ΝΕΑ" ποý κροτüτε στα χÝρια σαò, εκüßδοντοι κοι διονÝμοντοι δωρεüν, με τπν οικονο, μικÞ θοÞθειο των διοφημιζομÝνων οτò σεRßüεξτουò, Εßνοι üΑοι φßRοι κοι συ}¾ωριονοß μοò, γποοτηρΦε

ΠεF 0Δ (N ΕΝΗΜΕΡατΙΚΗ ΕΚΔοΣΗ τογ π^^οιογ τ¿Ν ΑΠΑΝτΑΙOγΑΠQΡΓΗτQΝ κΑΡγπ ΑΣ ΕγΒ0 ΑΣ γπΕΥΘΥtιοΣ ΕI(üοΣflΙ: ΠαΡΓOΣ gΑΣΣOΣ

ΥπΞΥΘΥtιοΙ ΣΥΙγτΑΞΗΣ:

ΓιΩΡΓOΣ ΒΑΕOΣ, τηR 210

τουò. ΑξΦυντον(üπο, τογΣ ΕγχΑΡιπOγΝ]Ε πOΛγ

2755935 2104α2633,

Νι(OΣ ΛOγκΑΣ, τηη 210 2475404

ΓΑΜΑ-ΗΣινlOγΝτριΧΑΣ,τÞfr 21061r4955, 2Ι06125356

fa*

21ο 6125337 210 6Ι25335

ΕπΙΙυΕΛΕΙΑ. ΕιτγπΩΣΗ: Ε, & η,τΑΜΒΑκοΣο,Ε. τ,Θ,44094, ηΕΡΙπΕρΙ , τΗΛ. 210 574195ο, FAx:2]0 576ο924

ΣτοΧΞτΘΞΣΙΑ: τΑΙýΒΑΚοΣ ΒΙΒ^|οΔΕΣΙΑ:

σ^ 2 ΑΓ αΡΓΗτιΚΑ ΝΕΑ

Ι,

Ν. ηΑΝΑΤ ¿τΝΣ týΠΑΡΑΚοΣ & Σιο ο,Ε,

ηΑηΑρΗΓοηογΛOγ 1ο 12º 32 ηΕΡΕtΕΡι

.ΔιΑΧΩΡΕΙυοι ΝοτΑ, ιηηOκρΗΝι]Σ15, ]57 73 ΑOΗΝΑ


ΠΡOΧOΕΣιΝΑ

Οι

πρüγονοß

θÝση του χωριοý ποινοπüτπν

σημερινÞ, εßναι ο ομþνυμοò

Ι Ι Rüφοò, που 6ρßσκετοι στο Αυτικü οπü το εξωκΛÞσι ΑγιÜννπò (ρε6υθüò) στουò Χüνδρουò, Εκεß το τοποOετεß Ýγγροφη μορτυρßο του Κων/νου Αθον, Δπμητρßου κοι η εκτενÞò περγροφÞ του Γ, τσοοýση οτην Ευ6ο'ιΚÞ ΕγΚυ(Rοποßüεια (τü, μοòΑ'), ο κ. Δημητρßου στιζ γροπτÝò οφηγÞσειζτου ανοφÝρει üτι το χωρ ιü οτπν θÝση την σημερινÞ εßναι πρν οπü το 1700 μχ, Ενþ ο Γ, τσαοýσηò ονοφÝρει üτιτο χωριü μÝχριτο º688 μΧ Þτον στουò Χüνüρουò στην θÝση που προσδιορßσομε πιο πüνω (τοý-

τιση μορτυριþν), Δεν υπÜρχει Rοιπüν

αμφ|6οΑßα ψο την θÝση ουτÞ οφοý Ýχουν 6ρεθεß θεμÝαιο του οικισμοý

νεκροταφεßο οοτεοφυRÜκιο οRRü κοιτο θεμÝRιο του ομωνýμου νοοý, το ýψωμο ¶γοζ Γιþργπò εßνοι ζωτι, κü σημεßο γιο την περιοχÞ. Η επικοι, νωνßο του με το ΑυRωνüρι και οπü ε(εß με τπν υπüRοιπη Νüτιο Εý6οιο σßγουρο γινüτον μετονποΑιü üρüυο. ο οποßοò πριν απü το! ΚοRιÜρο τιò εRιÝò οτο Ριζüκαστρο, Ýκο6ε ορßοτε,

ρü κοι Ýφθανε σòο Αγιþργη "Ισωμο. Αυτüζ ο δρüμοò (κοροποßπτοò) Þτον (αι ο μοναδ|(üò, μÝχριτο 1932, που Ýνωνε το χωριü τηζ οημερινÞòθÝοηò με το ΑυRωνüρι. το 1932 Ýγνε π ΧÜ, ροξη (πρþτη) του σημερινοý üρü,

μου, üπωò οτπν συνÝχειο θο μιRÞ, οουμε, Στην ευ6ο'ßκÞ EyKuknonoi

üεια ονοφÝρεταιüτιτο 1474 δπRοüÞ 21 χρüνιο μετÜ την ÜΑωση τηζ Πü, Rηò, ο ¶γιοò Γιþργηò Ýτσι Rεγüτον τüτε, Þτον γρομμÝνοò οτουò φοροRογικοýò τουρ(|κοýò κοτα^üγουò κοι

υΠÜγοντον οτο ΝοΧιψÝ {εφορßο) ΑυRωναρßου- το χορüτσι γεννÞθηκε μαζß με τον Üνθρωπο, ο Αν|Üννηζ πρÝπει να Þτον εξωκRÞοι οπü τüτε κοι νο εßΧε πισθεß τον 11ο Þ º2ο αιþνο πüνω σε αοχοßο νοü του ΑπüRRωνα Þ του HpokRfl- ο οεßμνη,

οτοò δüσκαRüò μου, οτου οποßου το συγγραφικü Ýργο υπο(Rßνομοι, üπωò και οτην μνÞμη του γρüφει üτι «Ýχει πισθεß πüνω στο ερεßπιο ορΧοßου ειüωαοRατρικοý νοοý», Εγþ ο μο,

μαò

ΑγιωργÞτεò

θÞτÞζ του üιοφωνþ με τον χοροκτπρισμü των ορχοßων νοþν, ωòειδωRο,

Αοτρικþν, αρκοýμαι στο (ορχοßοι

ναοß) γιοτß πιστεýω üτι οι πρüγονοß μοò αρχοßοι ¸RRηνεò δεν υπÞρξον ποτÝ ειδωRοRüτοεò, ¼μωò αυιü üεν

εßνοιτου ηαρüντοò και οò γυρßσουμε

στην προηγοýμενη θÝση του χωριοý οτουòΧüνδρουò, Η επιRογÞ τηò θÝση εκεßνηζ εßχε κριτÞριο ισχυρÜ, Þτοι| ο Rüφοò εßναι ζωτικü ýψωμο τπò ηε,

ριοχÞò με κοΑÞ παρατÞρηοπ κοι υψþματα πßσω σαν οτηρßγμοτο

Üμυνοò, Αριστερü, üπωζ κοιτÜμε τον Rüφο οπü κüτω, ο ποτομüò Χüνδροò προσεγγßζειτο ýψωμο ΑνεμüμυRοò Ινπε^εγρÞ κοι το ßδιο κüνει δεξιÜ με το Καστρß, ΑνοικτÞ εßνοι π περιοχÞ

προò

κομπρß Αγßο

θÝκRο, οRRü

υπüρχει ευρεßα δυνοτüτητο ποροτÞ, ρησηò, Η θÝση εßναιποροποτÜμιο κοι περι6ÜRRετοι απü το ρυüκο κορÜ, 6ου κοι Γο]δουροχþραò, που Ýχουν νερü επιφονειοκü Þ σε μιιφü 6üθοò. ο ουχÝναζ Κοοτρßου , ΝΙüνδραò εßνοι

Ýνοò οεραγωγüò απü Βορρü ευνοß κüò ψο την Rειτουργßο ονεμüμυΑου.

τÝτοιοò υπÞρχε στπν ομþνυμη πε-

ριοχÞ κοι ßσωò στην ΒΑ πRευρÜ του δικοý μου χωροφιοý, Η θÝοπ εßνοι πο^ý κο\,τü στο ΑυRωνüρι κοι στην

ομαξιτÞ οüü ΧαRκßδοò Κýμηò. Η Ýκτοση μηροοτÜ κοι πÝριξ του Rü, φου, 0εωρεßτοι πεδινÞ (οι γüÞμη.

κων των ποροRιοκþν πüRεων κοι χωριþν. Προχωροýοον μÝχρι την ενδοχþρα RÞστευον, Ýκοτον, σκü, τωνον, ο]χμαRþτιζον κοι γýρ|ζαν στα

nRoio. Η θÝση Rοιπüν του Αγιþργη οτουò Χüνδρουζ δεν Þτον κοOüRου δýσκοΑη αεßα για τουζ πειρατÝò. Η σημερινÞ θÝσπ και για ιιò τüτε ουνθÞκεζ φοßνετοι οπρüσ6Rητη- Απü πüτε ιο χωριü 0ρισκüταν εκεß: Στο ερþτημο ουτü δεν υπüρχει απÜντηση, το 6Ý8οιο εßνοι üτι, κοßτοι δεν Ýχουν γßνει ουοτημοτικÝζ ορχοιοRογικÝò Ýρευνεò εκεß Þ προò τον ΚÜ-

ρα6ο Þ προò τον ΧαΑομ6ρÝζο (Þ Δαφνüρευο) υπÞρχον πονüοχοιοι

οικισμοß και σßγουρο οικισμοß τπò Βυ, ζαντινÞò περιüδου, üπωò οτην συνÝ, χειο θο δοýμε, ο σημερΝüòΑγιüννηò εßνοι πιομÝνοò οτο ερεßπιο ορχαßου νοοý- οι κßονεò του ορχαßου νοοý στηρßζουν τπν οροφÞ του Αγßου Γεωργßου, ΚοOοΑικοý του σημερινοý χωριοý, Λßγοι οπü τουc σημερνοýò ΑγιωργÞτεò 0υμοýντοι αυτοýò τουò

ΠερικοRRεßò κßονεò, πριν σο6οτι, στοýν, Ξßναι καιρüò να οπαΑΑαγοýν οπü τουò σο6Üδεò κοι νο Ýρθουν στο φωζ ψοτß π ιοτορßα εßνοι φωò, το κοθοRικü του χωριοý, χρειüζετοι ακüμη μßο προσπüθειο γιο νο οRοΧRπρωθεß οφοý 6Ý6οΙο σιJ, μπεριRπφθεß (οι ο προαýΑιοξ Χþροò-

Στην περιοχÞ του Βüτου υπÞρχον το

Στιò 29 Αυγοýστου γιορτÞ του Αγιüννπ τηρεßτοι το Ýθιμο, τηò

ΧαRομ6ρÝζο, κοRιμüνι,

, Ρε6ýθιο με το ρýζι πιηερüτο ΑγιωργÞτικηò ουνταγÞò κο! επÝRε,

θεμÝRιο γÝφυραò επß του Χüνδρου κοι επομÝνωò Þτον δυνατÞ η εκμε, τÜRRευοπ των περιοχþν Ρομüτσα,

Αν συγκρßνουμε την

σπμερινÞ

θÝσπ με εκεßνπ στουò Χüνδρουò θα διοπιστþσουμε üτι εκεßνη πΛεονε, κτοýσε κοι μειονεποýσε μüνο σε θÝματο οσφüRειοò, Για νο γßνει κο, τονοητü ουτü πρÝπει νο ποýμε üτι οπüτον 7ο κοι8ο αιþνα μΧ, οΑRÜ (αι ποRý νωρßτεοο το Αιναßο Þτον η θü, Rοοσο των πειροτþν (των Rποτþν τπòOüRασσοò).

ΑνοφÝρεται üτι μÝχρι και τον 18ο οιþνο ο οτüRοò των πειροτþν του Αιγοßου οριθμοýσε 1500 πRoio, οι πειροτÝò Þταν ο τρüμοò των κοτοΙ

ποροσκευÞò κοι διονομÞò φογπτοý πουεßνοι: σηò, ΚεσκÝτι

-

ρο]üν σταρ|οý) ΑυRωνο,

ρßτικηò συνταγÞò, πο^ιüτερο κοι εκτÝRεσπò,

,

ΣτορÝνιο ψωμιÜ οε φÝτεò οπü

ΑγιωργÞτικα (ορ6ÝΑια που σιγÜ-σιγü ξεχνιοý!τοι (σον το ο6ηοτü γυρτü ιGριü,-,)

Πριν οπü Riya χρüνιο τα καζüνιο περιφÝρονßον κοι ε ýρισκον οκRοδüν τουò προσκυνπτÝò κÜτω σπü τον ßσκιο του τερüοτιου δÝντρου (θοRο, νιδιÜ) ηου τεßνει νο γßνει κοι μονα, δικü.

ΑΓ ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ Ξ


ΣÞμερο η διανομÞ γßνεται στο χþρο τηò ποροσκευÞζ σε ειδικü κτßσμο μπροστü οπüτο πηγÜδι του Αγιüννπ, που π ιστορßο του μοιüζει με 0ρýRο. τοΧεßRοòτου πηγοδιοý κοτοRÞγεΙ οε τÝσσεριò (4) προστοτευτικοýò μορ, μüρΝουò üγκουò με ΒοOιÝò ουΑοκþ,

σειò. το Πηγüδι εßναι ΠετρüκτΕτο ορθογων!οκÞò üιοτομÞξ κοι Ýχει Üφοονο νερü σε σχετικü μικρü

6ÜOοò, οι ουRοκþσειò οτο μüρυορα RÝνε πω( Ýχουν δπμιουβγηθεß απü τπν τρι6Þ των σΧοινΙþν Þ αRυσßδων που Ýσερναν το γεμüτο δοΧεßα νεροý, Ινπορεßτο ππγüδιουτü να Þτον το κοινοτικüτου Αγιþργη εκεßνπ( τηò εηοΧÞò Þ Και ποΛοιüτεοηζ, ΑπÝναντΙ οπüτο ππγÜδι προζτο 8ορρü, υπÜρ.

Χει το ýψωμο Κοσιρß, το κοοτρß δεσπüζει τπò περιοχÞò κοι υποοτηρßζεται üτι Þτον Þ οκρüποΑπ μιοζ

ορχοßοò πüRÞζ δεν αÝω μυθικÞò,

γιοτßτο üριοτηò μυOικÞò εποχÞζ üRο

κοι μοò πηπσιüζουν. Το

κοστρß Rοιπüν εßχε ανüγκπ οπü νερü και

RÝνε χωρßòνα το οποüεικνýουν οýτε κοι νο το διοψεýδουν üτι το πηγÜδι επι(οινωνοýσε υ πüγειο με το Καστρß. Η πüRη αυτÞ Rεγüτονε 0ιχοRßο, τÝ. τοιεò πüΑειò μετÞν ßüια ονομοσßο κοι

Ýφθονον μÝχρι την Ποαιοχþρα, ΑυτÜ τÜ 'χω οκοýσει οπü μικρü παιδß, οηü -ΗθεΑCι νο το τουò ηοηηοýδεò μου, γρÜψω μο δεν εßχομε εμεßò εκεßνο το χρüνιο δικü μοò χρüνο, τþρο Ýχουμε το χρüνο, μο δεν Ýχουμε δυνÜμειò, δεν Ýχουμε φωò. Τþρο πρÝηει κÜ, noιoc νο μοò οκοýει κdΙ νο γρÜφει με υιlομονÞ νιατß ξεχνÜμε, ηοροΘdο, τοιÜaει η σκÝψη μοò,'γστερο üΑd τοýτο ποý 'χω σκοýσει δεν μπορεΙ νο το ΧωνÝψει tο μυοηü μου, δεν μΠορþ νο κοτοΑÜΒω ηωò Ýνο τÝτοιοò Ποηι, τιομüò κοτοστρÜφηκε, μουαþθηκε,

χÜθηκε, Εδþ Ýνο Βροχüτοηο φπÜΧνειò κdΙ μετÜ οΠü τρßο,τÝσοερα χρüνια ηηγοßνειò κοι τον 8ρßσκειò. Εκεß στου ΜπεΑεγρh πÝρσι 8ρÞκο

τιοΑιÜ ΒÝργο πdοτονßοτο 8ροχιοý νÜ 'χε! ριaþσει κονον!κÜ, Κι üμωò üηο τσ μουοεßο μοò εΙνοι νεμÜτο μορμÜρινο

ογÜημοτο, Üαηο χωρßò κεφÜαια, Üdηο χωρßò χÝριο κοι þδιο h με κεφÜΑια χωρßc μýτεò κι ουτιÜ, κοηÜ üεν μου Αεòγιατß κüθουν μεχρι κοι τιò Κουκοýνεò, ενþ 8ΑÝΠω, ÝΧω δει ΠοΑιüτερο, τουò ορχοιοΑüγουò νο σκÜ, 8ουν με τÝτοιο προοοχÞ dεò κοι οκÜ,

6ασιRιü τον

0ιχοRßα εßχε Εýρυτο, Γι ουτÞ Ýχει

Rüμθονε την περιοχÞ μαò. ΑυτÜ

ονοφÝροντο ι στην Ευ6οßκÞ EykukRo, ποßδευ, στο μεγüRο ΕγκυκΑοηοιüικü Λεδκü'ΗRιοò, σε μαρτυρßεò ποRιþν,

που εßνοι οι φορεßò τπò πορüδοοπò,

οι Εß τηò Ετορßοò. Δεν Ýχω

πρü-

θεση νο σαξ πορομυOιüοω γιοτßοντο

ΚοRοσ(εφτεßτε δεν υηüρΧουν πορο, μýθια Þ κιον υπüρχουν εßνοι δýσ(ο, Rο να τοξεχωρßοειò απü την ηραγμο, υκüτπτο,0 κ, Δημητρßου μου εßχε οφηγηθεß πωò Þτον η 0ιχοRßο, κροτοýοε μÜRι(πα εßδοò νομßσμοτοò με ορΧοßεò ποροοτüσειò Που το 6ρÞΚε στο Καμπρß: «Ιο Χσστρß εßγοt η οκρü, ηοηη ποΑý ποΑιÜò ηüηηò που την Ýαεγαν οιχοdßο, ΑυτÞ εεκινοýσε οπü το ΜπουζÝικο περνοýοε στο τσρÝντα, Ýζωνε το Καατρß, κι οπΑων6,aον απü το ΑγιοθεκηΙ κοι το Κομπρß στουò χüνδρουζ μÝχα ηÝρο οπ'τον ΑγιÜν, νη. Γýρω dηü την πüdη που hταν μεγÜΑη υπhρχαν ποΑΑοß οικαμοΙ ηου 4 Αι αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

εγΧοτüRειψπ

τηò προηγοýμενπò

θÝσηò Ýγινε οπü Rüγουò ονυπÝρ6fiη, τηò ανÜγκπò κοι 6ßαò, συνOÞκεò πο, fiÝμου πρÝπει νο επεκρÜτπσον στην ευρýτερπ περιοχÞ. Περßτο μÝσο του º7ου οιþνο (º650) ο Ενετüò ναýορ, Χοò λrοροζßνηò ΦρογΚßσκοò τηò μεγü,

Απò ΕνετικÞò οικογενεßοò των

λ/]οροζινþν (Þ κοι ΜουρογÝνπδων) Ýθεσε σε εφορμογÞ Ýνα ευρýτερο σχÝüιο εντοπßσεωò των τοýρκων οηü τον Χþρο του Aryoiou συμπεριRομ, θονομÝνων κοι των νησιþν. 0 Ι\,4ο, ροζßνηò ενισχýθηκε οπü ποΑRοýò -Ε Rn

Η

γραφεß επικü ποßημα η .0ιχοΑßαò ¶αωσηò, με ηιθονüτερο ποιπτÞ τον ¼μηρο- Η οιχαRßο Þταν πιθονüτοτο μßο, με επικρατÝστερη περιοχÞ τπν Εý8ο!α κοι μüΑιστο τον ΔÞμο τηò ΕρÝτριοò που Ýφθονε κοι συμπερι,

ξονογυρßσουμε σßον Αγιüννη οηο, κΑεισΙιΚÜ, ß\Þετü το º688 κοιπριν οπü το º7οο μΧτο χωοιü εν(οταRεßπειτπν ÞροτεRευτοßα τοιJ θÝσπ κι ÝρΧετοι οτην σπμερινÞ. το Χωριü üπωò εικü, ζετοι απüγροπτÜ κοι ποροδüσειò δεν εßχε τπν üνεση χρüνου νο επιRÝξει τπννÝα του θÝση, π οποßα πρÝπει νο Þτον μÝσα οτπν ευρýτερη περιοχÞ τηò προηγοýμενηò, οηωσδÞποτε η

ηνεò εOεαοντÝζ, 0 ßνοροζßνηò εßναιουτüζ, που επι, τεθεßò νο ονοκοτοRü6ει τπν ΑθÞνα με το nfioia του οτον Πειροιü Ýριξε

την ßüιο Þ πορεμφερÞ ιστορßο ονοφÝρο\,τοι σε πÝντε (5) üιοφορεßκÝò περιοχÝò τηò ΕR^üδοò: οεσσοRßο, Μεσσηνßο, ΑιτωΑßο, Εý6οια κοι τρα, κνßο, Η οιχοΑßο ονοφÝρεται οηü τον

¼μπρο στπν 0üýοσεια,

σκοπüνη, η ορΧοιοRογιΚÞ, που θÝRει νο τπν ΧειρßΦσο ι με τÝΧνπ κοιRεητü, τπτο, μη σπÜσουν κι üfiRο üκρο, κι üΑRογεννητικÜ.,. θο φýγουμε οπü την θÝση Αγιþρ, γπò στουòΧüνδρουò μο οργüτερο θα

8ουν οκορδüκηΠουò. Πηοτε, ΠρÝΠει νο 'Χουν νßνει α' ουτ6 τον τüΠο με, νÜdο σομποτÜζ, τd πιο ηοηηÜ πρÝπει νο τÜ 'χουν κÜνει ουτοß εδþ πÝρο,

δεßχνει ηροò το Αιγοßο, γιοτß τουò

εßχομε 6ΑÝηειò 400 χρüνιο σθερκο,.,» Συμφωνþ μοζß οου μπüρμπο,Κþστο και κοRü κÜνειò που το Rεò, κüποιον

θο κοRRÞσειξ, κüποιοò θ' οφυπνι,

σθεß, Εßχομε κι üRRεζ ποRαÝζ συζη, τÞσειò γιοτß περßμενο νο μου πορο,

δþσει τιò οποντÞοειò σ' ερωτημο, τοRüγιο του ΣυfiΑüγοιJ που εγþ εßχα συντüξει, ΣÞμερο που τιò εηεξεργüζομοι διοπβτþνω üι εßνοι τüσο Ýγκυρεζ, üσο και οι Ýγκυρεξ εγκυΧRοποßüειεò, Η περιοΧÞ του Αγ. Γεωργßου ονο, φÝρει η Ευ6οßκÞ ΕγκυκRοποßδειο Ýχει μεγüRη ορχαιοRογικÞ οξßο. Πρüγμοτι οτüποò μοξεßνοι Ýνο οπÝροντο μνη, μεßο ιστορßοò κοιποΑιτισμοý, Αν οηü τον τüπο αυτü δενεßχον περÜσειπο, γκüσμιοι εχOροß, πογκüσμιοι κοι ντü"

πιοι φανοτιομοß, 6üνδαRοι Και κüθε RονÞò ποοοαογισμοß τοýτοò ο τüποò θο ÞτονÝνο ποßημο Ýνο φωò. τþρο μοζ ÝμεΝε η πιο οκρι6Þ

6üμ6εò στην ΑκρüποΑη με οÞοτÝ, Rεομο να (οταστρÝψει τον πορθενþ, νο, ο Μοροζßνηò RοιΠüν ΠροκüRεσε ποντοý στα νησΙü επονοστÜσε ò τοπικÝζ κατü των ΤοýρΚων (οι üσον οφορÜ την Εý6οιο κοι την περ οχÞ μοò η εΠονüστοοπ τηζ Κορýστου εßχε οδυνπρÜ οποτεΑÝσμοτα. 0ι τοnιkoi τοýρκοι ποοýχοντεò που Þτον ονü πüοο οτγμÞ Ýτοιμοι νο οντι!ε, τωπßσουν εξεγÝρσειò επενÝθηοον προκοτοθοRικü (οι ýπουΑο και κο, τÜσφοξον τουc περισσüτερουò κο, τοßκουξτου χωρΦý, κατÝστρεψον üε το πÜντο, ¼σοι üιεσþOπσαν οπü την μανßα τΦν Τοýρκων κοι με üτι μπü, ρεοον νο μετοφÝρουν περιπRονÞθη, κον στο υψþμοτο τηò γýρω περιοΧÞò μÝχριò üτου κοτοσΕοRüξουν στπν σημερινÞ περιοΧÞ- Η σημερινÞ περιοχÞ πρÝπεινο εßχε προεπιRεγεßοπü

ονθρþπουò που ασχοRοýνταν μετην ππνοτροφßο κοι νο υπÞρχον οργο, νωμÝνο μοντριü οπü τπν εποχÞ των

ηειροτþν, üτον ονογκüζοιτον νο

εγκοτοΑεßπουν τουò Χüνüρουò στην εμφüνιση των πειρατþν κοι πριν οπü τπν τουρι(ο(ροτßο. Η οημερινÞ θÝοη

του Χωριοý το 1688, που δÝΧOπκε

τουò διοσωθÝντεò οπü τουò Χüνδρουò, Þτον ΠεριοΧÞ δýσ6ατη, δοοο, σκεπÞξ, οπρüστη καιμε ποΑRüνερÜ,


¼Αο συνπγοοοýοονγ|ο μüνιμη θÝση.

Αυτü Ýγνε κοιδεν μποροýοενογßνει

τßποτε üιαφορετικü οφοý ÝμεRRε νο περüσουν α(üμη περßπου º3Oχρüνιο γιο να φθüσουμε στο 182º που Ýνο φωò ονÝτειRε, Ýνο φωò εRευθερßοò, μΕ ονüσο εRÞßδαò üτιεπßτÝfiουò δεν χÜθηκον üRο, Φαßνετοι πωò πÝροοον χρüνια μÝχρι να εξημερωθεß ο τüποζ να γßνουν δρüμοι προò τα χωρÜφιο, να φτιοΧτοýν μýRοι, οRþνιο, Rιο, τρß6ιο, πηγüüιαγιανερü.

Η σημερνÞ 0Ýσπ RÝυε πωò το ]688 Þταν δýσ6οτπ δασωμÝνη οχεδüν οηρüοιτπ, Αν üμωò ποροτη, ρÞσει κονεßξ το μÝγεθοò εRοloδÝν, τρων μÝσο στο χωριü, στα σþχωρο

κοι στην οημερινÞ κτημοτΙΚÞ του

περιφÝρειο διοπιοτþνει üτι ουτü το δÝντρο μετροýν ορχετοýò οιþνεò ζωÞò. Αυτü σημαßνει üτι π ftημοτικÞ περιφÝρειο ανÞκε στο χωριü κ üτον

μερινÞò θÝσÞò του ΧωρΙοý εßνοι π ýπορξη νεροý σχεδüν σε κ6θε ουΑÞΙ\ΙÝσο στο χωριü Ýχω (οτομετρÞοει

4Ξ πηγüδιο. το περισσüτερο εßνοι οτο Λουρßδιο κοι το Αφε!τκÜ, Πü, σιμο νερü üμωò εßΧε ΧοροκτηρΕθεß μüνο αυτüτπò6ρýσηò που 6ρßσκετοι μÝχρι και σÞμερο μετü τουò Ρηγý,

νουò. Η 6ρýσπ αυτÞ κοτοσκευü,

σθηκετο 1906 οτπν μορφÞ ηου εßναι σÞμερο- ο

Δημπτρßου üιηγεßτοι üτι πριν οπüτο 1906 υπÞρχε 6ρýση μÝσο σΕο χωριü κο ι συγκεκριμÝνο μπροοτü οπü το σπßυτου ΑRÝξανδρου (νυν Σοφ, ΚαντÜρη), üπου υπÞρχε ^ιüππη μιο μεγÜRη flι(ροδüφνη, Επßοηò αÝγετο| üτι 6ρýση υπÞρΧε κοΙ οτπν θÝση üπου σÞμερο εßνοιτο γροφεßο τπò εκκRησßοò κοι ανατοRιΚü στην κ.

Χüνüρουζ ον üχι στο οýνοRο τηò, αRRü cηo μεγοΑýτερο τηò. Η εRιÜ εßνο ι 6Ý6ο ιο οιωνü6ιο δÝντρο κα ι δεν

θÝση οκρι6þò που εßχε φυτευτεß η πεπονιü (ονορριχþμενη}. εκεß υπÞρ, χε και Üφθονη 6αÜοτηοπ οπü 0ü, μνουò ποντüζ εßüουò. Το πιο εηιφο, νειοκü νερü στο χωριü Þτον το πηγüδι του Κοκüση, Στπν μικρÞ οò ποýμε πRοτεßο ÝξΦ απü το μογοζß

ΧριοτιονικÞò περιüδου, ¸νο μεγÜRο πΑεονÝπημα τηò ση,

Αýßνη) (οι σχεδüν 2 μÝτρο οπü την εßσοδο του κüτω Rιοτρι6ιοý υπÞρχε το περι6üητο πηγÜδι του Κοκüοη, Περßαυτοý κοιü^Αων στο επüμενο, θανÜσπòτσÜRαζ

αυτü θρισ(üτον οτην 0Ýση Αγιþργηò

ενδεßΚνυτοι γιο εξογωγÞ τÝτοιων συμπεροσμüτων γιοτß μπορεß να πÝσειò οιþνεò Ýξω. Σε ποRαÜ μÝρπ του χωριοý υπüρχουν εRιÝòτπò προ.

του Αντþνη Κρüκου (πρþην

Α0.

ΣπορÜζουνε το οωθικü

τα μüτιο μου üακρýζουν

üταντο üυορΦοχωριü üειΑü το αντικρßζουν,

Εßνοι μικρü κοιγραφικü μεòτο θουνü πισμÝνο

μοιÜζει νο εßνοισονπουRß

οτιò φυRοκÝò κρυμμÝνο. -Εχει

μιο üμορφη εκκRηοιÜ οπü πÝτρο κομωμÝνη

την'φτιüξονΑÝε| μüοτοροι οπü μακρ|ü φερμÝνη. Κοιτο οπΕüκιοτου μικρü οον ψεýτικο φοντÜζουν οοννοτο'ΚRεßοοντο 6ουνü οε ογκοRιü φωRιüζουν. Ιν]εòτο μικρü σοκÜκιο του οαν 6γε|ò νο οεριονÞσειζ

μοζεýεοαι οπ'τηνομορφιü πουεκεßθο συνοντÞσειò.

ΓενικÞ ΣυνÝRευση

-

Αρχαιρεσßεò

Ι Ι-

ýμφωυο με οπüφοση του Δ,Σ, του ΣυRRüγου κο| üπωξ οοßζει το κατοοτοτικü του, κοRοýντοι üf,ο το μÝRη του, σε τοπικÞ ΣυνÝRευσπ που Θq γßνει οτην οßθουσο Δημοτικοý ΣχοRεßου του χω, ριοý μοò την κυριακÞ 9 Μορτßου με τα ποροκüτω θÝμοτο:

. .

ΑποRογισμüòοπερχüμενουΔ.Σ, ΔιενÝργειο ορχοιρεσιþν γιο την ονüüεξη νÝου Δ.Σ. κο ι εRεγκτικÞò επιτροπÞò, . προτüσειξμεRþν. Σε περßπτωση μη οπορτßοò μεRþν, η τενικÞ ΣυνÝΑευση θο επονοRηφθεßτην επüμενπ κυριακÞ 16 Μορτßου. Σýμφωνο με το κοτοοτοτικü, δικοßωμο του εκΑÝγεΝ κοι εκΑÝγεσθαι Ýχουν oRa το τομειοκþò εντüξει μÝRη. ΠRηρωμÝò κοθυστεροýμενων εισφορþν, μποροýν νο γßνουν κοι τπν ßüιο ημÝρο τηò ΓενικÞò ΣυνÝRευσηò. οι υποψÞφιοιγιο το οξßωμο μÝRουòτου Διοικητι(οý Συμ6ουRßου Þ τηò ΕRεγκτικÞξ ΕπιτροπÞò, πρÝπει νο υπο6üRουν εγγρüφωζ τιò οιτÞσειò τουò, προò το Δ.Σ, του ΣυRRüγου, μÝχρι τπν προπγοýυενητηò τενικÞòΣυνÝRευσηò. τοΔ.Σ.

ιν]οσχοθοΑüνε οιουRÝξ απ,το ποRRü RουRοýδιο κι

οκοýòοεüRεòτιòγωνιÝò

χοροýμενα τρογοýδια.

ΚοισονονÝ6ειò οτο ψηRÜ οτο υπÝροχοτ,οRþνιο θ' οκοýοειòνο σου κεRοηüοýν

χιR|üüεòχεR|δüν|ο.

Ιν]οιÜζεινο εßνοιτοχωριü μιο ζωγροφιü τηò φýσηò

ονÝρθειòÝστω μιο φορü üενθο το RηομονÞσειò, κι

Αυτüò εßνοιοτüποò μου

μ'üΑΑον δεντον οRRÜζω πωò εßμοι Αγιωργßυσσο το ΑÝω κοιτοφωνüζω,

ΧρυσοýΑα Φιδüου

ΑΓαΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ 5


,,γ,ιΙß:lιßßιß

opoRiyo να μου

φýγει το τιμüνι οπü το χÝριο, Ινε το ζüρι κρüτπσο το ουτοκßνπτο, νο μπ 6γω οτο οντßOετο ρεý μο κοι 6ρεθþ.,. 'εν τüπο χΑο,

ερü".-Ητοντüσο μεγüΑπ η Αοκκοý6ο κοιτüσο δυνοτü το "γκοπ', που πüαι (οRü -δüξο το θεü. τπν Ý6γοRο με το σμπορÜRιοομο ενüò Αüοτχου, Κομιü εικοοοριü μÝτρα πριν οπü μÝνο, (πομοτημÝνη μιο (υρßο, περßμενε υπο, μονετικü τπν 'οδικÞ 6οÞθειο" για τον ßδβ ακρι8þò δüγο, ¿οπου ν' οRRüξω RÜστιχο üRRo Ýνο θýμο τηξ Rακκοý6οò οτομüτποε πισω μου κιüρχισενο 6ρßζειüηη την ιεραρχßο του (ρÜτουò, ¶ρκσο νο κÜνω υποRογισμοýò. Σ' Ýνα τÝτορτο τρειò, οαπ τπν πμερο ποσοι: Σιγü (οι μη 6ρω ü(ρη, Λεò (οι εßνοι

μÝρο, μÞνοò,χρüνιο Þ η μονοδικÞ Rο(κοý6ο σ ουτüν το κοτσικüüρομο, ΣκÝφθηκα να (üνω μÞνυσπ, η μονοδιχÞ

να διομορτυρηθþ, νο γßνω "ενεργüò ποΑ ßτηò", αRαü απο-

θορρýνOηκα γιοτß Ýνο εßνοι ονουρο: Δεν πρüκεΕοι νο 6ρω ποτÝ τον υπεýθυνο.0 οοτυνüμοòθο με οτεßΑειστον

Διßμορχο, ο ΔÞμορχοò οτο Νομüρχη, ο Νομüρχηò στπν Περιφερειüρχη κ,ο,κ, μÝχριπου θο Ýφτονο σιιò ΒρυξÝRεò κοι οιγü νο μην τουò νοιüζει αυτοýò, γιο τη Rοκκοý6ο οτην ευθεßο Rßγο πριντη Βüθιο, το ßüιο δηRοüÞ üρομοRü,

γιο σον τπν 6ΑΑη φορÜ που ψÜχνομε νο 6ροýμε τον ορμüδιο γιο την οσπρη γρομμÞ, που εγ(ßημοτι(ü οποιJ, σιοζε οπü τον,,, κοτσ(üδρομο (οι οι τροχονüμοι Ýγρο, φον ουτοýξ που την,.. πüτογον. καιοιγÜ να μην ιδρþσει (ονενüò τ' αυτß απ' ουτü ηου νρüφω , ον το διο6üοουν. ¶ΑRωοτε π εμ6ÝΑειο κοι π üýνομπ των ¸γιωογÞτικων ΝÝων" εßνοιτüοο μικρÞ που δεν πρüκεΕοι νο ενοχΑηθεß κονεßò, Εüþ üΑοò ο Ευ8οΤκüòτýποòγι ουτüτο κοRüδρο, μο γρüφει, ¼f,οι οι ορμüδιοι üRηωστε Ýχουν φροντßσει ψο το ÜRRοθßτουò,¼Rοι Ýχουν πετüξει το μπαRüκ στην προßστομÝνη ορχÞ τουζ, Κοι τιθο μποροýσοννο κüνουν θα μου πεßτε, ΠοRΛÜ, αΛRÜ ουτüεßνοιμιο ÜRRη κου6Ýντο και δεν θο ÞOεRο νο στενοχωρÞσω üRουò τουò νεο, ε(RεγμÝνουò, δπμοτικοýò (οι νομορχιοκοý( üρχοντεζ του νπσοý μοò. Προòτο πορþν τουò οφΕρþνω το πορο, κüτω οπüοποσμο οπü κεßμενü μου που δημοοιεýτπκε στο 37οφýΑΑο των "ΑγΙωργÞΙικων ΝÝων" το...1981,

...Κοι οýτω 6οÞσωμεν

ò Ι-

ε Rιγεò μÝοεζ Rπγει κοι η δικιο

υοò θητεßο στο Δ,Σ, του ΣυΑΑü" γου κο| θο θÝRομε νο μην υπüρχει πüνω_μοò, οRRü ειδικü στο ΣýRΑογο ουτε Χνοξ οπο το Χρωμο κομιοò Πα, ρÜτοξηò, ΑυτüüαRωσΦ επι6üΑετε κι οπü το κοτοστοτι(ü του ΣυRflüγου: «το σωμοτεßον δÝον üπωò ηορομÝνει μσκρÜν και ξÝνον αποηýτωò πÜσηò ποΑιτικÞò κινßιοεωò,. πο ΑΡτΕΙιΙΙΣΙΑ Rοιπüν ο τüτε üÞμορχοò κ. τοαπα. τοορηò, που οπωò πOντα, κι οπωò πρÝπει, Þτον επßσημοò προσκε(Rη, μÝνοò, ενθουσιασμÝνοò με την επι, τυχßα των εκδηRþσεων, οισθüνθηκε την ονüγ(η νο τιμÞσει τον Σýδftογο μαξ με τιμπτικÞ πRοκÝτο κοι νο τι-

μÞοει επßσηò τιζ τρειò χυρßεò του

νÝου κýματοò, Þου Ý(Rειναν

τ,

κüτιπου εßχε κüνει καιτιò προηγοýμενεò χρονιÝò με τον rpnγüρη Ιθπιθχþτοπ κοιτον ΑΡτΕΙ\ΙΙΣΙΑ,

0 ΑΓ αΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

^ουτ(Iονü

üπμιουργþντοò κοι εγþ με τη σειρÜ μου, το δι(ü μου οßRοθΙ, üτι δεν ειμοι δηf, οüη Ýνοòγραφικüòγ(ρινιüρηò, "Φονιüδεξ εχ προμεαÝτηò

.,.αν κοι κοτÜ τη γνÜrμη μου δεν εßνοι ηια 6ρüμοò Gκτüò

οþ μερικÜ μÝτρο εξοßρεα .¹τσν üρüμοò,

τþρο εßνοι

μüνο Αοκκοýθεò. κýριε ΝομÜρχο, οπευθýνομοι σε εαοò, σον ηιο κοντινü και Üμεαο ορμüδιο, κÜντε κÜτι, ΞÝρουμε 6Ý6σια üτι ο Νομüò μαò 6εν χοΙρει οýτε κον ionc μεταχεßρισηò με τουò ÜRRουò Ινομοýξ, οRf,ü μ πορξιτε οτο κÜτω,κÜτω τηò γρο. φÞò νο το κηρýεετε κοι σε κοýστοοη εκτÜκτου ονÜγκηò h νο κÜνετε Ýρονο, κι οò dÝει ο κýριοò Πρωθυπουργüò üτι η οικονομßο μαò εßνοι εýρωστÞ üοο ποτε, η ο(üμο ,(οι γο ποροιτηθεßτε σε Ýνδειξη üιομορτυρßοò γιο την κοτÜwιο ουτh. Εκτüξ, 8Ý8οισ, κι ον εοεßò 6εν θεωρεßτοι σοθορü τα κοθημερινÜ οτυχÞματο που οßτια εχουν τιò ηοκκοýθεò, Μιηαω με τüοη οργη γιατι εßμοι μορτυc δýο ουγφοýσ, εων κσι μÜΑιστο με ποΑΑÜ αυτοι(Μητd μο4, καρομηüΑεò που dÝμε, που κοι οτιò δýο, ηΠο Ýηειψε να εßμαι μÝσο. Ε, 6εν εßνοι κριμα νο οκοτþνετοι ο κüομοò Ýτσι Üδικο, επει-

6h το θÝηει η στενοκεφοηý μερικþν ορμοδßων; Εßμοι ηερßεργοò, μd την σηÞθειο, πωò θο περýοουν ουτü το δρüμο μερικοß 8ουηευÝò κοι ποdιτευτÝò και Θ' ονÝ8ουνε οτο χωμÜ μαò σε ηπο κοιρü, νο μσò ζηýσουν νd τουò ψηφßσουμε, Αν το κÜνουν, πρÝπει νο εßνοι σν μη τι Üηαο, ηοηý θροοεßò,,,"

Απüτüτε περοσον 22 οΑü(ßηρο χρüνιο, το ουτοκνη, το οηü.-, 5 Ýγινον,,, 1005, μπÞκαμε οτην ΕOΚ, Ýφθασον στην ΕRRüδο δýφορο πακÝτο ΝτεRüρ, ΣαντÝ, ΚοινοτικÜ πRοßσια ΣτÞριξηòΑ, Β, τ κοι δενξÝρωτιüαRο, οαRÜ εμεßò ε(εß.,. στοθεροß στον ßδιο δρüμο, οτιò ß6ιεζ Rακκοý8εò, τι διüοRο φτοßει. Φταßει το οτρο6ü το ο|ζικü μοζ; Φτοßει ο 0εüò που μοò μισεß; Που θÜ Rεγε κι ο Ι\Ιοκορßτηò ο Βüρνο Α ηò. Σßγουρο κüτιφτοßει, Εγþ πüντωò, γιο Ýνο εßμοι οßγουροò, τηνεπüμενη προ, εκΑογικÞ περßοüο, οτπν napoRio τηò ΧοRκßδοò θ' σνε, μßζουν οπüτο χÝριο μοò χιRιüδεò χορωπÝò , ογωνιστι<εζ οπμοιουαεò, ι\Ιπf,ε , πρüσtνεò, Κοκκινεò, κΙ οσο ουτÝζ ονεμßζουν, δρüμο Χι ονüπτυξη δεν πρüκειτοι να δοýμε, Ι\Ιüνο ον κοτε6οýμε üRοι μαζßμε το ßδιο σýνθημα: "τι θα γßνει με την Ξýgοιο ρε!!!,, τüτε κüτιμπορεßνο γßνει, τ.τ.Μ.

κπΑοßüüνÞ, κüτι που εΕυποκουετοι οι μεRηοντικοß üιοι(οýντεζ τον ΣýR, üτι θο κÜνει και ο νυν δÞυοοχοò I(. Royo, Αν τþρο ο üπμοξ Ýχει üδειο Κατοοýf,πò σε μεRRοντι(d ΑΡτΕ, τομεßα ιοι üπωò μσξ εßπε ο κ Τσοπο, ΙιηΙΣΙΑ ,ον φυσικÜ το επιθυμει, σε τσüρπò, Riyo πριν RÞξει π 0πτεßο του χüπο|ον μενοRο (οRRιτÝχνη που θο "ουτü τα χρημοτα θο τα πüρετε οτο προοκRηθειοτο ΑΡτΕΙ\ΙΙΣ|Α, κοτοτπν μÝßΙΙογ, γιοτß εßνοι ηεροαμΕνο οτ!ò οßιονομÞ Rοιπον, ο δÞμορχοò μοò οποφüσεtò του üÞμοιJ" Þ ον δεν το Ýταξε κοι κüποια οικογουικη εγισχυ, πüρουμε ποτÝ, γιοτß üπωò μαζ εßηε η ση, που εκ τωγ υσιÝρωγΙ(οθορστηκε ορμüüιο υπüRRηΑοò,δεν υπüρχει οε 1οοο ευρω, ΑRαü 450 ευρþ κοι ,(üπο,ο επßοημο ποροοτοτικü ,οπü. υüαιΦο υενοοπτÞ ουοΦωνηdπüΦο. δειξη, ττμοηüγιο, ΔΠγ, κοι ον θεηει ο ση, που μοò ποοÝδþσε ο προεδροò νÝοò δhμορχοò θο σοò τα ýþσει,,,", του, (, ΑχτRßÝοC ]ιΙüσχοC, υαòÝτοξε εμεßò üεν φτοßμε σε τßποτο, Μοò τü, κοιτο τοπιI(ü συμθοýRιο τüυ χωριοý ξονε, δεντüξομε, Δεν ποßζετε π üιχÞ μοζ φερενγυüτητο, ΑπRþò, επειδÞ ο μοò, Ýπειüηüυωòτ ΑΡτΕΜιΣιΑ συγεπε, ΣυRθογοò οποτεθεßτε οπü μÝRη οον μετην ποοÝI(RογικÞ περßοüοτων üf,ων των παροτÜξεων (οι προò οπο, üη υüτικþγ εßαüγþß, κοτηý'üοπòηßü, φυγÞ τÝτοων πορεξηνÞσεων στο με'οπü ορ(ετοýß, üßι δþüüßε 6ιßμο μÝRRον, το νÝο Δ,Σ, του ΣυαΑüγου, ßτο üÞμοbχο γιο ýα ρουσφεßοRογεß, που θο προκýψει οπü τιc_ε(f,ογÝζ Αýßü τjüηüý ;πü μδß, ινbκüΙü dπü συγχωρÝστε μου τπν υπüüειξπ, να τογ ßýααüγο, οτß ßογδυε κü'οÝ χοü, εßνοι πιο προοε(τικü οπü μοò, Εν τπ γο, κÜγουC κοι φÝτüò, bσo ει,ιγεýεßò ποRüμπ üπΑοδÞ ,,,κοΙ οýτω 6οÞ, Þμοστον παRιÜ, Þυοστε κο! τþρα κοι σωμεν τ.τ.lr. πιστεýω το ßδιο ευγενεßò θο εßνοι

κοι


ΙrοστορÝματq: γιο νο κοθορßσετε το πΝÝRο οπü τπν μποψü, μουσκÝψτε το σε ζεστü ξýδι, Αν θÝRετε νο οργÞσεινο στεγνþσει ο γýψοò ονοκατÝψτε τον με ξýüι,

0ικοRογικü νοικοκυοιü

Ξýδι

το θουμοτουργü

| νο Πρωτοπεß κονεßò ψο τιò ε(πΑηηικÝò ιδιüτητεò του ξυδτý, που εßνοι προγμοτικÜ ομÝτρπτεò. Αρκεß

νο οκεφτεß κονεßζ üυ μιο ιΦυτοRιÜ μηRüξυδο περιÝχει 4 üιαφορετικÝò 6Εομßνεò, 13 Ýνζυμα, 3ο ομινοξÝο, 27 6οσι(ο στοιχεßο, μετοξý των οποιων πεπßνπ κοι 6Þτο κοροτßνπ- Εßνοι ιδονικü κοπÝιR γιο νο

τονþοετε το μετο6οRισμü, νο 6οηθÞσετε τη χþνεψπ (οι

νο μειþσετετπχοαηστερßνπ. Επßσηòτοξýüaονοκουφßζε| οπü τιò μυßκÝò κρüμπεò, εξοφονßζει τουò κÜRουò κοι τßò

σκΑηρÝò ηÝτσεò, πρεμεßτο 6ηχο καιπροστοτεýειοπο το κρυοΑüγπμο, 0ο χρειοΖüτον δε οRü(Αηρο 6ιθRßο για νο ονοφÝρουμε το τι μπορεßνα προσφÝρει οτην κοθοριüτπτο του σπΕιοý, Εξοφονßζειtο üΑοτο, (οθσρΦι πRοRüκιο, χοRιÜ, οκüμο (οιχüΑ(lνο αντικεßμενα, tý'Ýνσ μßγμα οπü ξýδι κοι οRÜυ το χüR(lνο ο!τικεßμενα θο Rüμψουν σον καινοýρψο, Εüν το οßüερο του οτμοý Ýχει γεμßσει με üRοτο, ρßξτε μÝσο Rευκü ξýδι με RVo οRüτι, ΑφÞστε νο θερμονθεß, θγÜRτε την πρßζο κοι ÝπεΕο οπü 5 Rεπτü ξε6γüΑτε υε Κοýονερü,

¶μο εßσοι μÜγκοò" μου ΑÝει "τßò μετρÜμεß,, Κü(οRο εγþ, "Βýζω στοßχημο" αυνÝχισε

οντßγιο νερü, Εßνοιεπισηò ιδονικü οπορρυπο\,τι(ü γιο την κοφετÝρα, Καθορßζει τÝRειο τζüμιο, ΕξοφονßΦι κÜθε δυσüρεοτπ μυρωδý, ι πορεß νο οντικοτοοτÞσει το γυοRιοτικü στο παυντÞριο πιüτων χωρι( νο οφÞνει

σημ6διοκοιχωρßòνορυποßνειτοπερι6üRRον,

νομßω νο πετýχετε και ποΑδ6 πρüγμοτα, γιοτß εßνοι ορκετüεΑοφρý,

ΤΓò

ξουμε ΣτομεηιÜ, üτι dυτÝò οι δυο ευθεßεò εßναι ßσεò κοι ΠαρÜηΑηηεò μετοξý τουòß'

μετρüμε;

"κοι εσý τß του οπÜντησεò ρε Αποστüηη;" "Ε. ξεροκοτÜπισ , εεροκοτÜπια κοι του dÝω: δεν το eΑÝηετε κýοιε κοθηνητÜ Φοßνοντοι υε το !!ßΞ]!" τÝRοσο μετην ψυχÞ μου. Γιο την |στοοßο τπò εRιÜc, ο Απο, οτüαηò δεν Þξερε και ποΑRü πρüγ, μοτο, "το μüνο που ξÝρω" μου RÝει "εßνοι üυ εßνοι μονσστηριοκh κοι μειò την ογορÜσομε απü την εκκΑησßο, 'Θζω χορτß αηü τον τιοπα,τÝτο".

εγþ. Πüει -αÝω, τÜ tασε ο Απο, οτü^ηξ, Τοý 'οτριψε τεRεßωò, Κρßμο

κοι Þτον μιο χορü 6νθρωποò

κοι

καθþò πρÝηει οικογενειüρχπò. Ακου τιòμετρüμε, κοτομεσÞò του üρüμου, κ6τω οπü το οχοRεßο κοι μπροστÜ

στιòγυνοß(εò μοò||ι Εßδε κ οπüειδε ο ΑποστüRπò üτι μÝνω ο ποο6οRωμÝνοξ κοι κοßτοξε νο

με συνεφÝρει| "γτα τιò εRÝò οου ΑÝω ρε! ¸χω την πιο χοντρßι κσι την πιο

ο

ξÜδεRφüò μου που του εßπο το πε, ριστοτικü εßπε: "ο ποπποýò μου ο Γιογκοýησò, μου εßχε πει γιο μιο τερÜστιο εΑιü εκεß στο Μονüχωρο, που τη ρο8δßζσνε εηß τρειò μÝρεò, τρειò ροΒδιαÝò. Νο δειò üι ηρüΚει,

εηβ τηò περιφÝρειοò οΑü" κΑηρηò, για νο μη σου ηω τÞò ΕRRü,

μεγÜdη δαò",

Αφοý ουνÞRθο οπü το σοκ, τον

ρþτηοο: "κοι ηου εßνσι ρε Αηοστüηη συτÞ η εΑιüß'. "Στο Μονüχωρο" μου P'Ýει "δεν την Ýχειò δει: Εκεß ηου εßνοι η μεγÜΑη ατροφÞ κοι Þ δισστοýρωση Που ΠÜει γιd το κοτhφορσ".'Ητον π εποχÞ που üRοιτρÝχομε κοιüε φθüνομε με τ|ò εRιÝò Κοι Ýπρεηε νο κοτοRÜ6ω üτι εκεß ονοφερüτον, oRR6

δενμοý'κοψε,

την üfiΑη μÝρο πÞροτη φωτογρο, φ|κÞ μηχανÞ κοι Ýνο πεντüμετρο και

τρ6θηξο γιο το Ι\Ιονüχωρο. Ε, δεν πßστευο στα μüτιο μου, Στπν ορχÞ νüμΙζο üτι εßνοι δýο ρΦò μοζß KoR, RημÝνεò, ¼τον Ýφθασο üμωò κοντü (οτüRοθο üτι μüRRον Ýχει δßκιο ο ΑποστüΑηò. πρüνμοτ| π ρÝηει νο εßναι η πιο μεγüRη εRιü τηò ΕRRüüοò σε üιÜμετρο κοι περßμετρο, Που νο

0πþ

ΔÞμητρο Αß6ßνπ-Δημητρßου

ερþτημο: πωò θα οποδεß-

"6τι εχω την πιο χοντρh κοι τηγ π,ο μεγÜRη", :ονü κüκοΑο

φτüσει το πει"τÜμετρο!

οιRε(Ýüεò

οπü Rüσππ στιò (6Ατοεò Þ το οδιü6ροχο θο κοθορßσουν εýκοRο ον τρßψετε εRοφρü το σημεßο μ Ýνα σΦουγγüρ| μουσκεμÝνο οε νερü κοιξýü|. Αν μοζευτοýν ÜRοτα στιò τρυ ποý Rεò του τπRεφþνου, του ντουò κο| οτ|ò σÞτεζ τπò 6ρýσηζ, ξε6ιüþστε το κοι 6üRτε τα μεσο σ' Ýνο ποτπρι με ξýüι, Αφηοτε το γιο ορκετÝξ þρεò, ετοιOο φýγουν το üRοτο κοι μποροýν νο τοποOετηθοýν κοθαρÜ στιò 6ρýσεξ, Αααü üRο ουτü που γρüφω θο γßνουν ον χρησιμοποι, Þσετε το εýδιτο üικο μοò, το χωριοτι«ο, το /κσκοι που RÝμε, γιατß με το ξýδι που κυκΑοφορεßστο εμπüριο δεν

μÝτρα

τοι γιο την ßδιο εηιÜ",

¼πωò κοι νü χει το πρÜγμο τ' ΑΓ|ΩΡτΗτικΑ ΝΕΑ προκηρýσσουν κοι δÝκο εκατοòπü περßμετρο πορο, κοRþ!

Στπν ΑθÞνο πÞρο τον ΑποστüRη τπΑÝφωνο, ºο,ηüν ΣτορεRιÜ" του αÝω "εßχεò üßκιο πρ6γμστι μιαÜμε νιο θοýμο τηò φýσηò, Πüση ηερßμετρο να Ýχει Αεò η εΑιÜ σου;" "ΞÝρ' εγþ ρε Γιωργüκη,,, üυüμιοι,τρßο μÝτρο"

-

"οχι

διüρετρο" του ΑÝω "περßμετρο ρε'' "Ε, υ;rρο μÞν με κοτοπιÝζειò" μου "οφοý ξÝρειò üτι οτη γεωμετρßα ^Ýει hμουνο οκρÜτιοò. Δεν θυμÜσοι ηου στο ΓυμνÜσιο με οÞκωσε ο Κοθηγη,

τÞò ατο πßνακο και μου Ýκανε το

πονεΑΑÞνιο üßογωνισμü με τßτRο: ''Η πιοχοντρÞ χοι π πτο μεγÜαπ εΑýt'

Σκεφτüμαστε μÜRιστο, εφüσον υπÜρξει κÜποιο ενδIoφÝρον, νο θÝ, σουμε το θÝμο υπüψιντηòγεωρψ(Þò

υππρεσßαò κοι του υπουργεßου γεωργßοò κοι νο γßνει πρüγμοτι πονεRRÞνιοò διαγωνιομüò γιο ν' ονο(οη ýψουμε την Πιο ΧοντρÞ

κοΙ

τπ

πιο μεγÜRπ εRý τηò ΕΑRÜüοò κοι γιοτß üχι τπζ γπò, Κοι που ξÝρειò μπορεßο Αγ|þργπò και ο φßΑοò μου ο ΑποοτüRπò νο μπουν στο θι6Rßο.,, ΓΚßνεò||!

τ,τ_ßι ΑΓ ΩΡΓΗτ

(Α ΝΕΑΖ


ΔημοτικÝò εκΠογÝò 2002 ι

δημοτι(Ýò εκRογÝò του 0κτω6ρßου του

2002 ονÞκουν οτην ιστορßα, Και φυσικü σον

ιοτορßο

τιò

κοτογρüφουμε

κοι μειζ

στ'

ΑΓιΩΡΓΗτικΑ ΝΕΑ οφοý τ' αηοτεRÝσμοτü τουζ εßνοι γνωστü οπüτο ηρþτο 6ρüδυ καιÞüη ονÝοòüÞμορ, χοò, το νÝο δημοτικü συμ6οýRιο, καθþò κοι το τοηικü συμ6οýηιο των χωριþν μοò Ýχουν ονοRüθει το κοθÞκοντü τουζ. Γ|ο την ιοτορßο RοιΠüν τ'οΠο, τεΑÝσμοτο των δπμοτικþν εκRονþντου οπω6ρßου

ΕυτυΧßα Περι6οRÜρη του τεωργßου,.......,...,,...,..188 ΕυαγγεRßο ιν]πορüRο,ιýονÞ του Δημητρßου,..,,..º80 θεμιστοκΑÞò λ4üοτορηòτου ΝικοRüου.........,...,1θ0

Σε º7 οπü a7 εκRογικü τμÞμοτο

ΕγνεγρομμÝνοι 69º8 ψÞφισον 5256 -Εγκυρο 5039 Ακυρο-RευκÜ 217

ΚατσοýRπòΔημÞτρηò ΚÝκηξ ΕυüγγεRοò

Κωνσταντßνοζ Κορυοτινüòτου ΙωüWη,...,....,..,,17θ

2441 183

4α,44% 3,63%

245,|

Σε º7 οΠü,17 εΚηογιΚü τμÞμοτο

ΕγγεγρομμÝνοι 6θ28 ψÞφισον 5161 -Εγκυρο 500θ ¶κυρο-Rευκü 152

ΚοτσοýΑηòΔπμÞτρηò τσοπατσüρηòΔημÞτρηò

2530 2479

50,50% 49,49ο/"

ΥΠοψÞφΙοò ΔÞμορΧοξ ΔημÞτριοò Στ, τοοποτσüρηò ¶γγεRοò ποθητüκηòτου Ιωüννου,,,.,,..............,473 Ιωüννηò ηαππüζτου Γεωργßου,,,,,,,,,,,,,....._,......37ι Λεωνßδαò ΧορRαυτÞòτου ΑνüρÝο -,..,...,.......,...3º9 ΕυÜγγεαοò λ4ανδρÜ6εΑΑοòτου Δημητρßου .,,..,257 Ανοοτüσ|οòΣοRÞòτου ΕυογγÝRου...,...,....,..,,..,255 ΕυÜνγεΑοò πομÝRοòτου Δημητρßου ...,...,,..,...,2 3 3 ΑνοοτÜοιοò Ραμπιüòτου πÝτρου.......,..,,...,..,,..,195 ΑναοτÜσιοò Κοντüρηòτου Γεωργßου .................177 Πονογιþτηò Ποπογεωργßου του ΝικοΑüου ......,.176 ARikn Σγοýρου-ΠουΑÞ του ΝικοΑÜου,,.,.__,,...._..175 Σταυροýαο Κωνοταντßνου-τερομüνη του κων..,º7º τιμοRÝωντσοΠÝροζτου ΒοσιRεßου,..,,..,...,,..,,..,163 Νßκη Μπüνου του ΑνοσΕοσßου..,..,...,,.......,..,,..,.155 Χρυσαφþ Βαρδοκþστο του ΕυαγγÝΑου....,......,.151 Ιωüννηò κωνοτονΕßνου του ΝικοRÜου ...,....,..,,..º50

.πΡοοΔΕΥΙΙl(Η κΙΝΗΞΗ ηοΛΕΩΝ ΔΗΜοΥ ΑΥ^ΩΝοΣ"

0ι πÝντε πρþτοι που θα οηοτεΑοýν γιο την ερχüμενη τετροετßο το τοπικü συμ6οýRιο του χωριοý μοò εßνοι: ΑχιΑRÝοòΜüσχοò..,...,,..,,..,......,.,,,,,,,,,,,,,.,.......,137 λ4ιχÜRηò παπαρÞνοò..,..,,..,......-,,,,.,,,,,,.,.......,...,..41 Αθανüσιοò Κρüκοò.,,,.....,...,,,,.,,,.,,,,,......,.......,...,32 ΕυüγγεΑοòτσüRοò.,,.....,,,,,,,,,,,,,.,,.,...,...,.......,...,31

κωνστοντßνοòΔπμπτρßου,,.,,.,,,,,,,,,,.....,........,...,.27

{προτΥποΣ ΔΗΜοΞ ΑΥΛΩΝοΞ»

ΥποψÞφιοò ΔÞμορχοò ΔημÞτριοò ι. κοτοοýRηò ΑριοτεßüηòτζεμÞòτου Ιωüννου..,...,,..,,..,,..,,..,.307 ΝικüRοοò ΜπιυπRÞòτου Ανοοτοσßου..,,..,,..,,..,,296 8 ΑΓ αΡΤΗτιΚΑ ΝΕΑ

θεüδωροò Βαρüοκþοτοòτου Κων/νου ......,,...,.2 3 6 ιωÜννηò κορüποζτου Ανοοτοσßου.,...,...,....,..,,.225 ποναγιþτπò Κüργοòτου ΠÝτρου,......,...,...,....,..224 Ανοστüσιοò ΝικοΑüου του Δημητρßου..,,..,,...,..,205 ΔημÞτριοò ΙνΙακρυνικüηοòτου Ανοστοσßου..,,..,204 ΑναοτÜοιοò πονογιþτου του ιωüννη,...,.......,,..,20º ΒοσßRε|οòχρονοßοòτου Γεωργßου,,,.,..,...,....,..,,199 τεþρψοòτζüΚοòτου ιωüwου,,,,,,,,,,...........,...,.ºθ3 ΧρßστοòτζεμÞòτου Γεωργßου....,,,,,,,..,...,.......,..193

ο ΣýRßογüò μαò ßαι τ, ΑτιΩΡτΗτικΑ ΝΕΑ εýχονται στο νÝο δÞμορχο κ. ΔπμÞτρπ καισοýδη, στο νÝο δπμοιικü συμωýf,ιο, κοθþò και στο ιοπιχü συμ6οýßιο του χωριοý μοò, αf,Αü ßαι των ωγ χωOχßιγ. κOflÞ επιτυχß0 στο Ýβγ0 τOυò και μια γüνιμη τετραετßα. ΕRπΙζουμε κοι ειJχüμοοτε η νÝο üημοτικÞ ορχÞ νο κοτοφÝρει νο υRοποιÞοει το πρüγραμμÜ τηò, Που üπωò διο6Üοομε στο ΠροεκRογιΚü φυRRÜδιü τηò, εßνοι πRουσιüτοτο οε Ýργο καιιüÝεò, Σε ποΑRü üRRωοτε οπ'αυτÜ -Ýρνο, προθRÞμοτο, ιüÝεò, Ýχουμε ονοφερθεß l(οι εμεßò μÝσο οπü τιò

Ü

οτÞRεòτωνΑΙιΩΡΓΗτιΚΩΝ ΝΕΩΝ. Η συνεργοσßο μοò Αοιπüν κο|γιοτßüχι η θοÞθειü μαò, σε üτι τουΑüχιστον οφορü το χωριü μοò, θεω, οεßτε δεüομÝνη, τιò ευχÝò μοò νο εκφρüσουμε κοι οτον νÝο νο, μüρχη κ, οονÜση Μßουροντü κοι οτο νÝο νομαρ, χια(ü συυ6οýΑιο υε την εRπßδο νο κοτοφÝοουν τουRÜχιοτον οτι üεν κοτüφερον οι προκüτοχοß τουò, Νο εντüξουν üηΑοüÞ τπν Εý6οιο.,, «ενΕüò εθνικοý οχεδιοομοý», ¼τι κοι η ΕýΒοια üηRοδÞ ονÞκε! οτην ΕRΑÜδο κοι δικοιοýτοι κι αυτÞ κÜηοιο dνÜητυξη κdι το ιι€Oιδιü ffiξ απü τd διξ ιιOι τ0 τOιξ των Κοινοτικþν πRοβßων ΣτÞριξηξ. καRÞεπΕυχßο οε üRουò σοò. τ.τ.Μ.


Πε

ΙΠ

¹ταν πρν οπü (Üνο δυο χρüνιο, üεν θιJμüμοι ο(ρι6þò πüτε, που οτο χωριü συζητοýοον γιο το πωò πρÝηει νο γινε ι ο τοιχοò τηò εκκRησßοò,

την ßüια εποχÞ εßχαν 6ρει, ανοßγοντοò Ýνον ογροτικü δρüμο οτο Κοστρß, μερι(οýò ορΧοßουò τüφουξ, Αρκετü

κοιρü πριν οπü αυτü, ο πρüεüροò του ΣυRRüγου κοι ογο, πητüò μου εξÜδεΑφοò, μου πρüτεινε (με πßεζε θο ÝRεγο] νο γρüψω κοι εγþ κüτι στο ΑγωργÞτικο ΝÝο. κüτι σχετ|κü με την ιοτορßο του χωριου γιοτßξερει οτι εχω οτοιχεßο κα| γιο αυτüτοθÝμα,

Εßπα γιο το χοτßρι του νο οντοποκριθþ, Κüοισο Rοιπüν

κοι Ýγροψο Ýνο üρθρο επßκαιρο νιο τπν εποχ6 εκεßνη σχετι(ο με τον τοßχο τηò εκκRποßοò κο, .ουò αρ*ο,ου;

τÜφουò οτο Κοοτρß. τßτRοò του üρθρου Þταν 'οιχαηßα Þ κυt..." napÜRRπAo ετοßμοζο Ýνα ü€ýτερο üρθρο μετßτRο ºνοζητþντοò τιò ρßζεò', οχετικü κοι ουτü με τπν ιστορßο του χωριοý. ¼μωò το ΑγιωργÞτικο ΝÝο την εποχÞ εκεßνη ιßτον'εflßτου πιεοτπρßου' κοι Ýτσι RüγΦεπ|(οιρüτπτοòτο δýοüρθρα, πορÜ τονορχικü προοριομüτουò, üημοσιεýτπ. κOν τεRικü σε τοπικÝò εφπμερßδεζ, το ηρþτο το Ýδωσα οτον, δÞμαρχο πRÝον, κ. Δπμ. κοtσοýRπ που το δημο. σΙευοε οτην εφπμερßüα "ο Δρüμοò' κοι το üεýτερο το εüωοο στον κ, τιþργο Θεοδþρου ιπου γνþριοο πÝρσιτο ι(οRοκοßρι στο 6οθμοRογικü κÝντρο τπò ΧαΛ(ßδοΦ l(ο| το üημοσßευσε στην εφημερßüο του ΔημοιJ ΑυRωνοß .το εν ΔÞμω', ποRιτικÝò ισορροπßεò πÜντωò κροτÞθηκον, Ýστω κοιτυχαßο, Η συνεργαοßο Rοιπüν με τα ΑγιωργÞτκο ΝÝο, πορü τον αρχικü σχεδιοομο üεν εγινε Ετσι σταμοτηοο νο γρüφω κοιηüRι, κοιεßχο οκοflü να γρüψω ποRRü γιο τοχωριü. Αν με ÝχεικαRü ο 0εüò, θο το γρüψω üτον θγω οτην σýνταξπ,

ο' Ýνα

6ι6Αßο-

ο αüγοò üμωζ που τþρο επονÝρχομοι, ενþ δεν εßχο τÝτοιο σκοπü, εßνοι το Üρθρο ηου üημοοιεýθηκε οτο

τεRευτοßο ιεýχοò του περιοδι(οý με τßτRο ..οι πρüγονοß μοζ ΑγιωρνÞτεò", το σχετι(ü μετην ι(πορßο ονομοοßα του χωριοý, τουò Α]δßνιüεò knn, Απü ü,υ φοßνετοι οι Αγιωρ, γÞτεò δεν üιÜθοσον τα δýο üρθρο που δπμοσιεýθηκüν οτιò δýο τοπικÝζ προονοφερθεßοεò εφημερßδεò, Γιοτß ον το εßχαν δια6üοειüεν θο χρειοζüτον οÞμερο νο οσχοΑοý, μοστε πüRιμε θÝμοτο üμωζ ε ßνοι ηχ η xpovonoyio ßδρυσηξ

του χωριοý, Η χρονοαογßα ßüρυοπò του χωριου οτη

οπμερινÞ του 0Ýοη εßναι πρüγμοτι πρΝ σπü το 17ο0- ΠοRý πριν, Ιιοτπν οκρß6ειο εßναικüπου μετοξýτου 15Ο6 κοιτου 1521, Γιο την προÞγοýμενÞ θÝοη τοιJ χωρloý κοιτÜζουμε προò τον Αγιοò Γιüwη, κÜτι Ýγραφα κοι γ|ο ουτü οτο ¼ιχοRßα Þ κυR.,,' Στο τÝRοò συτοý του üρθρου θο υηüρχουν οποσπüομα, τα οπü το ºνοζητþντοò τιc ρßζεò' ψοτß ηιστεýω üτι θο διευκρινιοτοýνÝστω (οι κοθυστερπμενα ορκετα,

"ΑποτεRεß ΙÞν πιο σßγουρη Εtορtl(Þ ααÞθαα οτι^εει το χωριü ιδρýθηχε πρ|ν αßü το ß7οο,,, γΕτß οι ιtρþτοι κÜιοικοßιου Þταγοι ΑßΙδßνπδεò', το üτιτοχωριü

ιδρýθπΧε πριν σπüτο 17οο εßναι σßγουρο. το üι οι πρþτοΙ χüτοι(οßτου Þταν οι Αßδßνπδεò οπü ποý προκýπτει; Να με συψ(ωρεßτε, οRΑü αν üεν Ýχουμε το οποροßτητο οτοχaßο üεν νομßζω οτιμπορουμε νο κ(ßνουμε υflοθεοειò, ουτε να θεωροýμετην "πιο σßγουρπ ΕτορτκÞ αΑÞθετα" ουτü που εßπε κÜηοτε κüποιοζ οπü το χωρßü, οò ποýμε ο ποπποýc μου, ο ΓιαγκοýRοò (γιοτß ον πωò κÜποιον üΑRον ΒΑÝηω

ορκετοýζ νο θυμþνουν),'ΕΧοιJν οßγουρο αξßο üσο RÝνa οι παΑιοß, μüνονονουτÜ ποιJ αÝνε ονοφÝροντοιοε γεγονοτο Þου Ýζησον π τουRοΧ|οτον οκουοον οποτον ποτÝρο τουò, Þ Ýστω οπü τον ποπποý τουò, κο| ποRι üμωò, ουτο που

RÝνε χρειüζονται επεξεργασßο κοι διασταýρωοπ, ψατß ο (οθÝναò μαò üτον ονοφÝρετοι σε κÜß, το 6RÝπει οπü τπν üικÞ του σκοπιü.'Εχω τπν }¾þμη üτιδεν πρÝπει νο μιRüμε,

το Ýτοò 2000,

γΕ θÝμοτο που οφοροýν το 17οο Þ κοι π¼ πρν, μετüσπ σγοιJριü. ΕßναιπÜνωοπü 1ογενιÝò υπüθεσπ, Δεν υπüρχουν οτοιχεßο που νο επι6ε6οιþνουν τον ισχυ, ρισμü. l\Ιετοξý των οτοιχεßων πüντωò που Ýχω (κοι που εßνοι οτπ διüθεσπ üποιου θÝαει νο οοχοRηθεß με την Ετορßο του χωριοý} υπüρχει (οιÝνο Ýγγραφο ''οßτπσπ''του º839 κÜποιου ΑποστüRη Αγι6ßνπ (Α]üßνη} που επι6ε6οþνει

üτ οι Α]δßνπüεξ εßνοι μιο ποRιÜ οικογÝνεβ σΕο χωριü, πρþtη üμωòßτο στÝΑνω

κοι ουτü οτο ΑγιωργÞτικο ΝÝο και

πορακοRþ, αν υπÜρχει χþροξ, νο δημοσιευθεß εßτε σε ουτü το, εßτε οε Ýνο επομενο τεýχοò, ¸χει και ουτü τπν

οξßοτου,

πιο κüτω το üρθρο ουνεχßζει: ''Δυστυχþò δεν ^ßγο υπÜρχουν περβσüτερο οτοτχεßα... εßνοτ üμωò 6Ý6οτο

üτι αποιεßεß ιστορικÞ οΑÞθευ üτι...''

περισσüτερο

οτοιχεßο σßγουρο δεν υπüρχουν,Αυτο üμωò που UnüpxoιJV ποιÜ εßνοι; Εßνσι η ευθεßσ που θρισκüτοντο Αßüßνιον οτπν οπÝνο\,τι μεριü του Αιγοßου; Εßνοι π εκκ^ησßο του Αγßου Γεωργßου ηου υηÞρχε εκεß, Þ π μÝR|σσο κRπ, ΚατÜ τπν ταπεινÞ μου γνþμη (εßμοι μοθημοτικüò (οι üχ ορΧοιοRü, γοζ) ουτÜ μηορεßνα θεωρηθοýνεπιπRÝον οτοιχεßα, μüνον

0ν θρεθοýν ισχυρÝò ενδεßξειò που νο δεßχνουν üτι ο Αγιþργπò üπμβυργÞOηκε απü σποßκουò του Α]üινßου. το üτι στο χωριü υπüρχουν Α]δßνηδεò δεν σπμοßνειοπωσδÞ, ποτε üτι ξÝφυγον απü τουò δIωγμοýò κοι Þρθον οτο χωριü 6ποικοι οπü τον Αßδßνιον, Ινπορεß κüποιο χρονικÞ οýγμÞ να Ýφτοσε οτο χωρý (üποιοò κοτονüμενοò οπü εl(εß Αφοý Rοιπüν κοτογüταν οπü το Αßüßνιον φυσικü ητον νο τονεßπαν Α]δßνη. Αυτü φτüνει και περιοσεýει. Απü Ýνον γßνοντο| noARoi, οι Μουντριχοßοι πχ με την ιοτορßο των οποßων Ýχω οοχοΑπOεß κοι Ýχω πÜρο ποRRÜ στοχεßα (ορκετÜ οπü ουτü τα Ýχω δþσε| σε φωτοτυπßεò οτα μÝRπ του ΣυfrΑüγου που ýρýσαμε φÝτοò) 'ξεκßνηοον' οπü τον τεþργιο ι\ΙοýντριΧα το 1775. ΣÞμερο μüνον π διΚÞ μου γενý (7π κοτü σειρü) Ýχει89 οικογÝνειεòδιασκορπιομÝνεò σε üηη τπν ΕRRüδο κοι οκοRουθοýν ÜRRÝò δýο γενιÝò οκüμο. ΚατοRο8αßνετα

ι

Rοιπüν τι θÝRω νο πω,

0ι ειδικοß μεRετητÝò πüντωò ουτÞζ τηò

χρονικÞò περιüδου RÝνε üτιτο περιοοüτερο ορενÜ εαRηνικü χωρ|ü δημ¼υργÞθπκον στο τÝRπ τοιJ 15ου κοι ορχεò του 16ου οιων0 οπο κατοικουò των πεδιÜüων l(οι των πüRεων που 6ρÞκον (οτοφýγιο στουò üυσπρüοιτουò ορεινοýò üγκουò χο ι δημ ιοýργπσον τουò πυρÞνεòνÝων οικισμþν, ο Αψþρ, γπò, 6Ý6αιο, üεν Þταν τüτε üπωò εßναι σÞμερο. Δοσþüηò περιοχÞ 0ο Þτον, Δυσπρüοιτπ, üμωò, μÜRRον üχ. γπÞρχον και μÝσο στπν Εý6οιο (οτοαηηRüτερεò περιοχÝò για κοτο, φýψο, γπÜρχει πχστπν Β, Εý6οια χωριü που το RÝνε Αγδß. νεò. Γ|ο κοιτüξτε οοò ποροκοRþ κα| τπν υπογροφÞ του ΑflοοτüRη Αγιδßνπ (Α]δßνη) οπü το Ýγγροφο του º839 ηου ποροθÝτουμε. ΒRÝπετε κÜτ|; πüειτο μυοRü σαòπουθενü|

;." -r a!.

-ò, ζ1,

^υ-\,

ß

-ß ι ß/ ν,

\,>^/r,/Þ Γζ,

ßr.;Τβ9, ò,ιb'ò-Ι,1 -7

'/

,

-_!,

y.E,

" '

..,1,, .)---

-l,rJ

Λογι(Ü οι πρþτοι κüτοικοι του χωριοý θο Þταν θοσκοß flου πÝροσαν γΕ ευνüητουò Αüγουò ηροξ τα εοωτερικÜ

ορεινüτερο, προερχüι]ενοι οπü τπν noaιÜ του θÝση Εκεß οτπν αρχÞ θο Ýφτιοξοντο μσντρß γιο το γßüιο Þ το πρü6ατü τουò κοι μετÜ οιγßß,σιγο θο Ýφτιοξον κοπου εκεßγýρω κοι to σπßτιο τουζ. τα 5-6 οπßτιο με το οποßο πρωτοεμφονßζε, τοι οΑγιþργηζ (üπωò θο δοýμε ηοροκüτω)γýρω στα 151ο üικοιοRογοýν, νομßζω, ουτÞ την üποψπ, ΑΓαΡΓΗτικΑ ΝΕΑ 9


τÝΑοò πüν-ιων, Ýγροψο noRRü, Συμφωνþ με την προ, οºοθειο ιου οοναοη του τοοι]ο {οι τον συγχοιρω ν,ο οιιτü tνιακÜρινο Ýκονον κοι üRRοιτο ßδιο, Εßνοι üμωò ποRý üý, σκοRη üουRειÜ και θÝRει ποRý προσοχÞ, ΧρειÜζοντοι οπωσδÞηοτε στοχεßο, Χωρßζ στοιχεßο εßναι ποRý πιθονüν οντßψο κοRü νο κÜνουμε τεΑ κÜ κοκü, Διατýπωσο οηωσ, δÞποτε οτο]χεßα, Χωρßζ οτοιχεßο εßναι ποRý πιθονüν ο\τß για ΚοRü νο Κüνουμε τεΑικÜ Κακü, Διατýπωσα τιò εηιφυ, Rοξειζ μοL ωò Γροζ το .αποl(αεΙστΙt(ü» l.οι την ßοßγουρη ΙστορικÞ αRÞθεΙαD ºου εποναdαυ6üνοντοι ορ<ειaζ φο, ρÝò. ΑοχοRÞθπκο με το πρþτο μÝροò του üρθρου, που αναφερετοι σιην üpJon του Χυοιοý κοι ιουζ ºοþτουC κοτοßκουò του, για νο υποστηρßξω αυτü που Þδη εßχο

γρüψει καιÝχο!ν γιο ουτÜ ποι] θο δημοσιευθοýν ι]εRRο\ºιΚü, δεν θο Κüνω κονÝνα οχüRιο. Η κριτ l(Þ ηου Ýκανα οφοροýσε θÝσε]ò κοι απüýειò νιο Ýνα σι]γκεκρ|μÝνο θÝμα κοιτßποτο ÜR^ο, Αν üεν το κατοφÝρα {οΙο (ητω συγν;μπ <αι υηüοΧοJοι üτι

δημοοιευθεß, Για το υπüRοιπο Üρθρο και

αΙßlΓφορο'üενθατοΞανοκονω,Εισι(οιοRRþò, Ενπμερþνω επßοηζ τοι]ò υηεýθυνοIJò του περιοüικοý üτιüεν πρüκειταινα εηανÝRθω με οηοιτÞοε ò κα αντοπο, \τεηοειò, και ουιο μηΠωò (αι üεν üημοσ,ευσουν üοο γρüφω, μετην δικαιοRογßο üτιτο περ]οδικü θα γßνειπεδßον α\,τιπαραθÝσεων

Αò δοýμε τþρο μερικü οποοπüομοτο οπü

το

Ανο,

ζπτþντοò τιζ ρßζεò' , ,,,το στοχεßο ουτÜ Rοιπüν (ερνοσßο τηò κοò Ε, ΛΙπαRτÜ)

ηεριεΧοντοι οε ιριο ι(οτοστι\α ικατοι]üγουι, ,ου εΧον ουνιοξει οι -ουρ(οι τÞι .ποΧηζ ε<ενlζ μßοα οτοιΙò οποιουò ανοφεοο\,ºοι κοι μερι(Ü (ωρ Ü τηζ περιολßò μοζ το Γρþτο οπο ουτα ε νοι ενο οναRLτικü «ατüοτιχο τηι οηονροφÞζ του º474, üΠου καταγρüφετοι ο φοροRο γουμενοò πΙηθJομοC Κοι οι ΦοροRογικεC υπο,(ρεþοιιò Ι25 ιωριων τηò Εý6οιοζ, το üε jτερο εßνο, aνο οπüσποομο οποτπνοΓογροΦτ ιοL ι506 κοιτοτρßοεßνα,το κοτÜστιΧο τωντιμαρßωνοτο οα!τζÜΚ του'ΕγρΙμποζτου Ýτουò1521, Εηειüη οι ,]οßlΙο οριθ|-ο κουριßζοLν τον αναγνjοτη, ε}ω εηιßεξει <οι θα αοΧοατθω με ßιγα Χωρ,ο ιτò Γερ,οΧηò ,]ß,lθιJομü κοι τουι μοò κοι Γιο ουγ{εκρ μενο μονο με τον φüρουò που πΑÞρωνε το κÜθε χωριü οτουò τοýρκουò (ü,]ου αι,ιτο υπορχουνι Γ α να Ýχουμε μια καΙýτερη εικüνο τηò Καταοτοοηò ωοτε νο μηορου|,a νο ι.ÜνοLμε και συγκριοειζ θο üοýμε Γρþτα το οτοιΧεßο οπü το κσιüσιιΧο του 1474 κοι μετÜ οπü ουτü του 152º (οφÞνωτο ενδιüμεοο του º5ο6), Σημειþνω üτ] οι Τοýρκοι γιο νο UπoRoyiσoιJν

τουò φüρουζ, μετροýσον το σπßτα, τιò ΧÞρεò Και τουò Üγομο!ò του κÜθε χωριοý- Απü τπν οπογροφÞ ßοιπüν του º474 Ýχουμετον ποροκÜτω ηßνοκα, Ι\Ιονüνδρυ

0ριü

Γα6αRüζ

ΝικοRÝτα ΚοRοοτοýμοRο ΚοßRι

ΛÝπουρο κατομουRÜò

¶γιοòΛουκüò

197 96

2q 5

,\3 11

:

7

ΑΓ αΡΓΗΤ ΚΑ ΝΕΑ

Χωριο, (ατισαντηνοημερινηεüραενüòüÞμουοcποýμε Στην απογροφÞ του º506 Ýχουμε στο ΑυRωνÜρι (σαν χωριο, ι9ο οππιο 22 oyauouc κο ι4 ΧÞρεò Η ατογροφÞ του

º52ºÝχειωòεξÞζ:

@

186 2α 134 2α 31 4 ΝικοRÝτο 14 3 ΚαRοστοýμοRο º3 ¶γ οò Γεþρψοò 18ο 20 ΚοßRι 122 ΑχRοüερÞ 122 ΛÝπουρα 31 6 ΚστομουRüò 37 403 ΔυορÝμοτο 465 οΚτωνιü 0ριü ΓαθοΑüò

,1

20 13 10 5 6 27 6 3 5 2 fi º6

17,421(Üσπρα) ,12,19α

3.800 2,061 ,\.q7q

192

,\α,7ο7

2,7αο 2.q7,\

5,985

3.2α6 3,417

6,962

Εδþ ο Αγ]þργπò ονοφÝρεται, το μüνο οτοιχεßο üμωò που υΠÜρΧει οτο κοτÜστιΧο αυτü εßνοΙ ο φüροò ηου πRÞ,

οωνε. Παροτηροýμε üτιοτο κοτÜοτιΧο του 1474 Κοτογρü, φο\,τοι μüνο σπßτια κοι ΧÞρεò, ενþ δεν ανοφÝρο\,τοι ογομοιοε κανενα Χωριο Αυιο 6ε6οια δεν οημοινειüιιτο ]474 üεν υπΓοχον ονο|,ο Ε,]ειüÞ ομΦò ο φüροò ηου πRÞρωνον Þταν ßοοò με εκεßνον που πRÞρωνον κοι τα σπ τιο ßοω( νι αJτο üεν κοτογραφοντοι ο ογομοι Χωριστü το1474ταΧωριü ΝικοRÝτο (το ηοRιü ΝεοΧþρD ΚοιΚοRοοτοýμα Rο,ο,]μερο το ξερουι,ε οαν (οJοιουμÜRου κα, εßνοι μßο οLνοι(ια του τωριου Αγιοννºòj τα ονοφερω, ΓαρÜ τον Jιι(po ορ θμο οºιτιων Γου ει{ον, γιοτι .Χουν Üι]εοπ οΧεση με τον Αγιþργη, ΑΠοτεRοýσαν αυτü τα τρßο Χωριü μοζß, το τ μüρι του γραφÝο Αχ!Ýτ, γηüγοταν στο ΑυRωνüρι κοι

ειΧαναμεο'lο}εοημειονΕγρ|μποζ(ΧοR.ßδοJ,,

,,,ΠRÞρωνε ο Αγιþργηò μüνον 192 Üσπρο, ΠΑπροφορßεζ

γιο οπßτια, ΧÞρεζ κοι üγομουò δεν ÝΧουμε, Επε δÞ üμωò Ýνο üRRο μικρü χωριü απü το σοντζüκι τηò Λι6οδειÜò, οLγτεκρι|-ενα το Χωριο ΑρΧοLü, ξεροLμε ,γιοτßονοφÝρε, 1ο,σιο κο(αστιΧοj, οτι Γßι'rρωνε Φορο ι92 οσΓρα {αιε;Χε

οπιτια, ουμπεοοινω οτι ι(οι ο Αγ þργηò θο εßχε γýρω οτο 5,6 σπßτια. γιατßτα üýο χωριÜ πRÞρωναν στουòτοýρκουζ τον ιüιο φορο, ΑßRωοτε ενα Χωριü που δεν υπüοΧε, το 1474εßνα Rογικüνα Ýχει fl ßγο σπßτιο.,, ,,,\εορο( Ιοιπον ο Αγιωργτò οε οΧεο,] με μερικο Χωρια τηò γýρω περ οχÞò, ΓενÝθRισ κüπο! μετοξý του 1510 κοι του 152ο, ΗRικßσ μüνο 5 ο]þνων. Στην αρχÞ (σε 'ποιüικÞ" ηRικßο) οποτεRοýοε Ýνα οπü τα διομερßσμοτο του δÞμου Δοτýων κα ýστερο του δÞμου ΑυRþνοò, Αρνüτερο με το ΒΔ τηò º118/19º2 ΘΕΚ Α 24511912 Ýγνε κονüτητο. για νο επανÝRθουμε με τον 'Κο ποüßοτρια ' οτην ορΧικÞ ΚοτÜστο, οη ¸Χει η ζωÞ γυρßοματα που RÝνε, το γυρßομοτα αυτÜ θο δοýμε αναRυτικÜ κομιÜ ÜRRη φορÜ, 5

τýννηò προΙ(, Μοýντραοò

112

22 17

34

,1

97 69

8

¼πωò 6ΑÝπουμε οτον πßνοκο αυτü Αγιþργπò δεν ονοφερετοι Αρο το Χωριü το ι474 μüRηον üεν υπaρ{ε, ΕπειüÞ στην οηονροφÞ του º521 δεν αναφÝρεται ο Αγιοò Λουκοò γιο να .xouJF <üποιο οLγκριιικü οιοι\εßο κοι για αυτο το,ωριο Χρησιμοποιω αJτη τοιJ '5Ο6 οýμΦωνα με την οποßο το Χωριü εßΧε 103 σπΙτιο,14 üγομουòΚοι9ΧÞρεò, Στην οπογροφÞ επßσηζ του º521 δεν αναφÝρεται ΚαΙ το ]0

ΑυRωνÜρ] χωρ οτÜ σαν μεμονωμÝνο χωριü, οRRü ονα, φερετα οον νοΧιγιεò Ιl(ωιΙüποRπ μοΖιμε το γυρω οπü αυτÞ

ΕΕ

ΙΛΑοΣ σr]ΑιOΣ Ξι7ΑΠ]¸ΙβΣ

ΦlΔΕαß@+]

Α]ßh,ý.ΦΞlΑ

Τ;]FFJιIgýο4}7ι]}¸

.ΦΞΡJLý'¸Ιθ . Κ\]]!¶ΤΕD-ß].0Ε

Η]Λι}νφ\ΞΥffσ}§¶ ΤΘ!ΝΙΙΕ Ιß!]Β\Ε]δ ο ΞjΙΙΑτ;ΕΙΑΣΕ]Σ


ονον|κü δεν θü 'πρεπε νο μου προκοΑεß κομιü εντýπωοη. ¶RΑωοτε εßνοι πανεRRÞνιο φοινüμενο κοι χοροππρι, οτικü τπò φυRÞò μαò. το üε, κοτοπΑηπικü περιοδικü "Ρüπιρο" σ'Ýνο οφιÝρωμο του, ονοφÝρει üτι üηεò οι κοινοτικÝò κοι üπμοτικÝò εκRογÝò του δÞμου μαò, χοροπηρßζοντον οπü πüθοξ κοι ει/τüσειξ, Κι üμωò εγþ üRη ουτÞ την προεκΑογικÞ περßοδοτην θεωρþ 6οοονιοτικÞ κοι κοτοπιεοτικÞ. Κομιü σχÝση μετιò θουRευτικÝò εκRογÝò. Εκεß, Üοε που Ýχουν ορχßσει ν' ομ6Rýνοντοι το πüθη, οRRü ο κοθÝνοò οχυρþνετο| πßοω οπü το κüμμα που πιστεýει χοι üεν τον ενοχRεß κονεßò. Εδþ üμωò, με τιò üημοτικÝò εκRογÝò τß γßνεται; Εüþ που πρÝπει νο ψπφßσουμε κοι νο κοτοψηφßσουμε οΑRÞΑουò, τß κÜνουμε; ιν]ε συγχωρεßτε γιο την Ýκφροση οΑRÜ το κüνουμε σκατü, Γι'ουτü κι εμÝνο μοý 'χειüημιουργηθεßουτÞ η πικρÞ - οτυφÞ γεýσπ κοι üεν ΑÝει νο μου φýγει. Κιον6Ý6οια εßχε δημιουργηθεß μüνο σε μÝνο 0ο το κοτüπινο, θο ÝΑεγα üτι εßνοι προσωηικÞ ευαισθησßα Þ ποροξενιÜ μου. την ßüιο üμωò νεýση μου περιÝγροψε ο φßRοò μου κοι πρüεüροò του ΣυRηüγου 0ριοý, Ν. ΜπιμπΑÞò. Αν Και νικητÞò των εκΑογþν Ýνοιωθε ποΑý üσχημο μ' üRο ουτü το δηRητÞριο που εßχον ψεκοστεß το Χωριü μοò, Το ßδιο μου εßΠε Κι

χßß:ßιßιhι;δ.ß¹;j προεκΑο, Rοιπüν μ,ουτÞ την κακÞ

οι üÞμοι εßνοι νομοθετημÝνο,-Ενο ψηφοδÝRτιο Rοιπüν. Ποιον προτιμüτε γιο δÞμορχο τον

Κατσοýηη, τον ΤσοΠοτσüρη Þ τον ΚÝΚη; ΒüRτε Ýνα στουρü. ΒüRτε κι ÜRRουò πÝντεüÝκο οτουροýò οπü (üτω, σ'ουτοýζ που νομΙζετε ικονüτερουò να αποτεΑÝσουν το δη, μοτικü συμ6οýRιο. Κοι το τοπικü κοι δπμο, τικü συμ6οýRιο που θο προκýψει, θο εßναι üχρωμο κι οüÝσμευτο οπü την üποιο κομμοικÞ Þ ποροτοξιοκÞ γραμμÞ, ¶σε που το ψηφοδÝΑτιο θα εμΠRουτιζüτονε Κοι με ονθρþπουò, που τþρο ορνοýντοι νο φορÝ. σουν οποιοδÞποτε κομμοτικÞ τουπÝRο. ΣκÝψειC ουθüρμπτεò, οπRÝò, που ππνü, ζουν οπ'την ανüγκπ ν' αποRΑüξουμε τιò μικρÝò μαò κοινωνßεò οπ' το κομμοτικü εμπüΑεμ0 στρατüπεüο. θο μοò μεßνει τουRüχ. οτον η αVIιπορüθεση επß προσωπικοý, ,Ποτ, ψhφιοεò αυτüν κι üχι εμÝναß , Ααηü ουτü, κατü τη γνþμη μου δεν πρÝπει κον να υπüρχει, κι ον υπÜρχει πρÝπεινο εκRεßψει. ο κüθε υποψÞφιοò, üκ μüνο üεν ηρÝπει ν' οποΕεßκαινο κοτοηιÝζει, aRRÜ οýτε νýξη νο κüνει γιο την υπερψÞφισÞ του, ΙνΙην οτερεßò οπ'τον ÜRRον τπν ικονüτητο νο κρßνει, Ι\ηην του ποßρνειò οπüτο χÝρια του το μεγοRýτερο üπRο που Ýχε|σον ποηßτηò, τη ψÞφοτου,

ΠικρÞ - στυφÞ γεýση

γκÞ οτμüσφοιρο που επικροτεß στο χωριü

μοò. ¶νOρωποι Που μÝΧρι Χθεò Þτον φßRοι, ξοφνικü δεν μιRüνε μετοξý τουò. Στενοß ουγγενεßò 6νüζουν το κομμοτικü μοχαßριο, Στα κOφενεßο RVo οκüμο νο πιοαοýν οτο χÝρ!ο, κοτπγορßεò, οηειRÝò, συκοφοντßεò, πüνε κι Ýρχοντοι, κι ον προοπαθÞσειò νο μεßνειò ομÝτοχοò ο' üRο ουτü, üεν θο το κοτοφÝρειò, ΜιRησεò οτουò μεν; Αρο εßσοι δικüòτουò. ΚαRπμÝρο εßπεò στουò ÜRRουò σε κοιτüνε στρο6α οι οι/τßπαRοι, Να κρυφτεßò τεRεßωζ; nüRι üεν γΑιτþνειò, 'Εχει ΑερωμÝνη τη φωRιü του νι'ουτü κρý6ετε! (προσωπ|κü ηüθημαΙ, ¼τι κοι νο κüγειò με ανο Rüγιο, εßσοι ýποπτοò κοι κοτομετρημÝνοò σýμφωνα με το ποθιοσμÝνο μυοRü κοποιων, το ευτý, χημα ΒÝ6οιο εßνοιüτι üΑη αυτÞ η περιρρÝου, σο οπü üηΑητÞριο οτμüσφοιρο, οιγü.οιγü εξονεμßζετο| κι εξοφονßζετοι Þ κοτοκÜθετοι ωò τιò επüμενεò εκRογÝò, οφοý συνÞθωò υπερ|σχýουν οι üρρηκοι üεσμοß φιRßοò κοι ουγγÝνειοò μετοξý μοò, πρÝπει üμωò νο υπüρχει; Μποροýμε νο την οποφýγουμε; πιοτεýω πωò νοι, οφοý κοτορχüò οΑRüξει ο εκRογικüò νüμοò κι οποRRογοýμε οπ'τον κοπÝηωμα κα|το ντοπüρισμο των κομμüτων, 0ýτωζ Þ üΑRωò το πRοßσιο που Rειτουργοýν

ΠρÝπει κüποια οτγμÞ νο κοτονοÞοουμε üRοι μοò το οοφÜ Αüγιο του ΑπüστοRου ΠοýΑου: "Δεν εξαιρεßται κανÝναò, Þ αξß ζουμε Þ ßΕν αξßζουμε, π αγüπη εßγοι υπο.

χρÝωση", Στπ τιμÞ üμωò κüνει μιο διüκριση κοι RÝει: "Σε κεßνον που αξßζει π τιμÞ. θα αποüþσετε τιμÞ", τι ουτü ÝRεγε üτ| "σε αγαπþ, οδΑü δενσε εκτιμþ". Κοι στιò μικρÝò μοò κοινωνßεò, ξÝρουμε νο ει«ιμουμε το üRRον, ¼Rο| μοò εßμοστε |κονο| κοι πρþτοι γιο χüτι, Þ ονßκονοι κοιτεRευτοιοι γιο κüτιüRαο. Αρκεßνο το üεχüμοστε ουτü με ποRικαριÜ. Αρκεßνα αγοπüμε üRο|, üRουò, ¼Rο ουτü θÝ6οιο σημερο, τρειò μηνεò περßηου μετü τιò εκΑογÝò, φαßνοντοιονοýση κοι ßσωò ουτονüητα, οΑRü εγþ Ýνοιωσο την ονüγκη νο το γρüψω κοι ßσωò φανοýν χρÞοιμο γιο τιò επüμενεò εκRογÝò, Πριν οπü 30,40 χρüνιο, υπÞρχε μιο τομπÝ. Ro οτα Rεωφορεßα κοι οε διüφορουò δπμüσιουò Χþρουò Που ÝRεγε "Απογορεýειαι το πτýεΝ". ΣÞμερο ουτü δεν εßναι μüνο ουτονüητο, οRRü οκοýγετοι κοι γεRοßο, Αζ ευχηθοýμε οτο μÝRRοννο εßνοιτο ßδιο ουτονüητο και το "Απαγορεýεται το καταπιÝφΝ". τ.τ.Μ. Αι ΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ1]


ΕΠιü, η αιωνü6ια τηò Κýμηò στην Εý6οιο θρÝθηκον φýαRο εRιÜò αποΑιOωμÝνο κι üθιπο, Η επ|στÞμη τηò γεωργßοò τ' ονθροκοφüρα στρþμοτα

6ε6οιþνει üτι το οτρþμοτο ουτü σχημοτßσθη(ον πριν οπü οορüντα (40) ε(οτομμýριο χρüνιο κοτü τπν οR!γü(οινη γεωRογικÞ περßοδο. Η ßδιο επιστÞμη θε6οιþνει üτι ο üνθρωποò εμφονßσθπκε στη γη πριν απü δýο (2) εκατομμýριο χρüνια,

δπΑοδÞ τπν πΑειüκοινη γεωRουκÞ περßοδο. Η οιωνü6ια εRιü περßμενε τον üνθρωπο επßτηò γηò χωρßò κομßο ομφι6οRßο, ΝΙε τπν RÝξπ εRιÜ Þ εRπÜ Þ εRαßο οναφερüμαστε οτο οιωνüθιο

αυτü δÝντρο, ποý 'νοι οειθοΑÝò ευσκιüφυRRο κοι αγRαüκορπο. l\Ιε

την ßδιο ονοφερüμοοτε κοι γιο τον (ορπü του δÝντρου ουτοý ποý 'νοι

μονοδικüò οτπν φýοη, Η εRιÜ κορπüò με ποικßRουò κοι εýκοRουò τρüπουò Ýδεσμα θρε, γßνετοι Ýνο εξοιρετικü -ΕRυνε πτικü κοι υγιεινü. και Rýνει ακüμη στη στιγμÞ, προ6RÞμοτα διοτροφÞò (εαιü κοιξερü ψωμß). ο χυμüò τπξ εRιüò το ΑÜüι, Ýχει ονορßθμπτεò χρÞσειò κοι τιò περ|σοüτερεò απü χüθε üRRο φυσικü χυμü: φωτßΦι, θερμοßνει, Αιποßνει, θρÝφει, θερο, πεýει, κοRRωπßζει, προστατεýει, μο, Rοκþνει, ικετεýει, (οτα προýνει κοι τι δεν κüνει, Εßναι Ýνοò χυμüò ηου τΙ ποτε δεν μπορεßνο τονοντογωνιοθεß κοινατο υποΚοτοστÞοει- Η εRιü Κοιο κορπüò τπò δεν Ýχουν τßποτε üχρη,

ποRΑοß ογρüτεò τηò περιοχÞζ μοò, Ýχουν οτροφεß οτπν εRοιοκοRRιÝρ, γειο χωρßò να üιοκρßνετοι κüποιοò προγρομμοτισμüò Þ κατευθυ\τÞριεò γρομμÝò εκ μÝρουò αρμοδßων, Στην

προγμοτικüτητα üμωò η περιοχÞ δεν διοφÝρει σÞμερο οπü την Ι]Ιεσσηνßο Γßναμε Rοιπüν μιο περιοχÞ εRοιο-

πορογωψκÞ Ýοτω κοι χωρßò κοτευ, θýνσει( και πρüγρομμο και πρÝπεινο δοýμε το προθRÞμοτα, που ονα, φýοιτοι οτουò εΑοιþνεζ μοζß με το εRοιüδενδρο, Το προ6RÞμοτα ξεΚΙ,

νοýν οπü την ενκοτüστοση του εRοιþνα κοι εßνοι τα ßδια ονεξüρτητο

οπü το μÝγεθüò του, οι ειδικοß επι, στÞμονεò ßΕRRηνε(, ΙταRοß, Ισπονοß, κ,ü,) ονοφÝρουν üτι γýρω οηü την Rεκüνη τηò ß!4εσογεßου ονοπτýσσο, ντοι flερßπου εξοκüσιο (600) εßδπ εΑιüò. το πρþτο Rοιπüν πρü6flπμο εßνοι η επιRογÞ του εßδουζτηòεRιüζ,

που θα φυτευτεß- Αυτü πρÝπει νο το προτεßνει ο ειδικüò, üηRοδÞ ο γεω,

πüνοò, Αν δεν υπüρχει πρÝπει νσ ονοζητηθεß (l ον υπüρχει ηρÝπει να ποßξει τον πρωτεýοντο ρüΑο, Αυτüò θο συνεηιμÞσει τουò πορüγοντεò (απüδοοη του εßüουò, Ýδαφοò. κΑι, ματοRογικÝò συνθÞκεò, ιστορßο των ειδþν, νοοτροπßο κο^Rιεργητþν knn,) γιο νο οüπγηθεß οτπν σωοτÞ απü πüσπò πRευρüòεπιRογÞ-

Στην περιοχÞ μοò συνυπüρχοιJν

στο, εßνο ι Ýνο εýχρηστο σýνοR ο,

-Εχουν

γροφεß τüμοι γιο την εRιü που οιþνεò υπηρετεß τον üνθρωπο,

οι _¼μωò r,]

γνþοειò των ανθρþπων ακομη κοι ουτþν Που οοΧο, Rοýνται συοτηυοτι(ü υε . την κοαRιÝργειο \, ,; τηò εßνοι εRαι-

']

,

πεßò κοι συγκεχυ-

Ι μÝνεò, το τεRευ, το ßο χρüνιο,

οκüμη χοι οτο ßδιο χωρüφι ποflΑü

εßδπ, εRιüò {χορωνÝικη, μονüκι, με,

γορßτικπ, πατρινÞ, ομφßοοπò, ντüπιο

kRn,), Αυτü δημιουργεß σσυμ6Ι

6οοτεò συνθÞκεò κοRRιÝργειοò αRRÜ κοι συγκομιδÞ(, Η ποικιRßα ουτÞ που

παρατηρεßτοι στουò υπÜρχοντεò

εRαιþνεζ μικροýò και μεγÜRουò εßνοι δυνοτüν να οδηγηθεß οτο επικρο-

τÝστερο γιο την περιοχÞ εßδοò με τον κοτÜRRπΑο εμθοαιοσμü, Στην περιο, χÞ μοòυπüρχει, εν εκτÜσειη μεγοRü, κορμπ \τüπιο εRιÜ, η οποßα εηι6üΑ, Αετο] νο παραμεßνει διüτι πορüγει RÜδι εξοιρετικÞò Ποιüτητοò ΚοΙ μεγüRηò οπüδοσηò, 0 κορμüò τπò μπορεß νο περιορισθεß στο επιOυμπτü σημεßο με το κατüRαπRο κRÜδεμα,

-Ισωζ

το κριτÞρια των ειδικþν επι, RÝξουν ουτÞ σον επικροτÝστερο εßδοò, τÝαοò π οπτικÞ που πορου, σιÜζει μÝσο σ' Ýνο (οινοýργιο εRοιþνο με τον δεσπüζοντο κορμü τπò, τον οRýγιστο, εßναι επι6RητικÞ

κοι ιοτορικÞ, Ι\Ιετü την επιRογÞ του

εßδουòεßνοιη επιRογÞ του χωροφιοý που θο εγκατοστοθεß ο εRαιþνοò, ο χρüνοò φýτευσηò, οιαποστüσειò με, τοξý των δενδρυRRßων, οι ορχκÝò Rιπüνσειò, το ποτßσμοτα κRπ. τßηοτε δεν εßνοι τυχαßο κοι δεν γßνετοι ýοτερα οπü μεΑÝτπ κοι υηεýθυνη συμθουαÞ, 0ι σκüρηιεc γνþσειò και πΑηροφορßεò οüπγοýν οε ονεπlτυχÞ αποτεRÝομοτο. Υπüρχουν ποRRÜ

Ýγκυρο 6ι6Rßο γιο κüθε εßδουò

κοΑΑιÝργειο, που πρÝπει κÜποτε να το ξεφυRRßσουμε, Στουò κοRRιεργη, τÝò εΑιüò χυκfiοφοροýν ποροιμιοκÜ

το οRüγκον «η εαιÜ θÝηει τρεdü

αφενττκü», «δαò τηc μη την dυπÜσοι κüφτει οηü τουò οτουροýò». κο| το

δýο αφοροýν οτο κRÜδεμο

τηξ εRιÜò, ειδικÜ δε το δεýτερο προορßζετοι για την ιτüπια.¼τοντ' οκοýει

αυτü κονεßò ν οπευθýνοντοι στο πιο ευRογημÝνο εηßτπòγηò üÝντρο ι(οτÜ τρüπο εμπαOÞ κοι 6üρ6ορο ονοτρι, χüζει κο! ορχßζει προγμοτικü νο Rυπüτοι. ΑνÝτρεξο στο 6ι6Rßο των ειδικþν, ¼Rοι μηδενüò εξοιρουμÝνου θεω, ροýν το κRÜδεμο των δÝ\,τρων και ειδικüτερο τηòεRιÜò ωò την σοθορü, τερη (αι αναγ(αßα ογροτ|κÞ οσχοRßο.

Α!τü σημοßνει üτι üτον θο πιüοειξ στο χÝριο σου το εργαRεßο του κΑο-

δÝμοτοò πρÝπει νο εßσοι οηüRυτα 6Ý6αιοòüτι ξÝρειòτι ποòνα κÜνειò. Εδþ χρειÜζετοι ο ογρüτπò KoR, RιεργπτÞò νο μÜθει σωστü το κRÜ, δεμο γιοτß ουτÞ η εργοσßο πρÝπεινα γßνετοι κüθε χρüνο ανεRΑιπþò κοι πρÝπει να την κüνει ο ßδιοò οφοý τον μüθει ο ειδ|κüò. 0ιτýποιτου κRοδÝ-


μοτοòτπò εR!üòεßναιτρειò:

- το κΑüδεμο üιομορφþσεωò κüμηζ, , τοκRÜüεμοκορποφορßοòκοι , το κRÜδεμο ονονεþσεωξ.

τηò

Η εηΙü αοΙπüν üεν θÝΑει τρεΑü

αφενtΙκü. αΑΑü γνωστΙκü και φßΑο.

Τα flρο6RÞμοτο τπò Αßπονσηò και τηò κοRRιÝρνειοò (üργωμο, φρεζüρι, σμο) τηò εRιüò εßναι εξßσου οπμοντικÜ. το ΑιπÜσματο (Ν, Ρ, η οζþτου, φωσφüρου, koRioU, το μικτÜ κοRοýμενο, εßνοι τα αποτεRεσματικüτερο οε ουνÜρτπση πÜwοτε με την σý, στοοπ του εδÜφουò, τπò ηRι(ßοòτων δÝ\τρων, την (αρποφορßα κοι τιò kRιμοτοΑογικÝò συνθÞκεξ, Η οντßRηψη üτι το fiιπüομοτο υπο6οθμßΦυν το R6δι δεν ευοτοOεß, ψοτß οποτεRοýν

τιò κýριεò κοτηγορßεò ουοτοτι(þν

χωρßò το οποßα δεν μπορεß νο ζÞσει και νο αποδþσει το üÝ\,τρο- οΙ πορενÝργειεò των RιπÜνσεων αφοροýν στο υπÝδοφοò, Εßνοι αναμενüμενεc κοι οφεßfiογιοι οε οRüγιστεò RιπÜν, σειò, που üεν συνηγοροýν στπν συ, γκρüτηση του Rιπüομοτοζ οπü το Ýδοφοò, το Rßποομο 11-º5"15 που κRÝ6ει την παρüστοση οτιò ΑιπÜνσειò εRιüò πρÝπει να μουRωθεß (μοýRωνε ÝRεγε ο οξÝχοοτοò Ι\,1ονü(οζ ,το

πωò οι ποRιοß οτο ποζüρι, ^Ýνε0πωθρßου, πουRοýοον ογου, ορχÝξ ρÝRοιο, ενþ ÜRRοι Ýκονον θοRüοσο μπüνιοΑν ονοζπτÞοει κονεßò απüψειò ψο την ποιüτπτο του Rοδιοý σε γκüRοπ μετοξý κοΑΑιερνητþν θα üβπιστþσει üτι οι οπüψειò εßναι διιστομÝνεò, Ινßα εργοοßο που πρÝπει οποροßτÞτο νο γνωρßζει ο κοRΑιεργητÞò εßναι ο εμθοRιασμüò τηò εR|üò. 0 εμθο, Rιοσμüò απο6RÝπει στην εýκοRπ

μετÜ6οσπ απü Ýνο εßδοò οε üRRo κα| ζrτον εξε υγενισμü των ειδþν-'Εχου με δπRοδÞ τπν δυνοτüτητα τηò μετο,

τροπÞò του εßδουò σε üποιο επιθυ. μοýμε Þ σ' ουτü που επι6ÜRffουν οι συνθÞκεò καRΑ|Ýργειοò, Η εργοσßο δεν εßνοι δýσκοRη, χρειüßετοι τüRμη και θÝΑω- Σε κÜθε χωριü σπüνιο συ,

νοντüò εμ6οΑιοοτÝζ περισσüτερουò οπüδýο

ποιüτητοζ.

το üργωμο κοι το φρεζÜρΕμο

εßνο ι ονογκο ßο ορκε ß νο γßνοντο ι οτπν

(οτüRRηRη εποΧÞ κοι σε μι(ρü 6ü" θοò, þστε νο μη κοτοστρÝφοντοι το ριζßδιο που οφθονοýνοτην εRιü, Αν επιχειρÞσε ι κονεßò Ýνο γκüRοπ, που εßνοι και τηò μüüοò απν εποχÞ μοζ, ο Ýνο (οφενεßο εRοιοπο οογωγι, κοý χωριοý και 0Ýσει üRα το ερωτÞ, μοτο που οφοροýν στπν εRιü 0ο διοπιαþσε|τα εξÞò: - ΠΑÞρπò ασυμφωνßο σε κRüδεμο, Αßπονση, φρεΖüρισμα Þ üογωμα, ÝνOρξπ ουγκομιüÞò (οτÜ εß6οòεRιüò, οπüüοοη (ατüεßδοζεRιüò, - Συμφωνοýν üRοιüτι η πüπιο εΑιü με τιζ ποροRRογÝòτηò, την θροýμπο κοι την 6ροΧοεRιÜ, εßνοι π αποδοτικüτερη κσι π ηRÝονηρþιμπ,

σπμαντικüτερη τον δüΚο, ο üüκοò εßνοι το πιο εRοιο6üρο ζωýφ¼ τηò φýοπò. Η κατοποRÝμηση των οσθε-

γοντοι. Εξοßρεσπ πρÝπει νο γßνει γιο το δüκο, ο οποßοξ ον οφεθεß μπορεß

σε σýντομο χρüνο νο εξαφονßσει

οRüκΑηρη την πορογωγÞ. Η δα(ο,

κτονßα πρÝπει νο εßνοι (οτευ,

κÜ oρυflοýμενο). Αν δεν σκεΠοστεß (μουRωθεD το Rßποσμο Þ 0ο εξο, ΧνωOεß, ειüικÜ ο φþσφοροò, ιß 0ο ξε, πRυθεß (üπωòτο χρÞμο) οπüτιò 6ρο, χÝò κοι θα φθÜσει διο των ποτομþν κοι ρυοΚþν στιò θüRοσσεò Þ τιò Riμνεò. ΕΚεßOο φογωθεßοπüτο ψ6ριο Þ θο ποοκοRÝοει ζημιÝò στο οικοσý-

χωρßò δημιουργßα προ6fiπμüτων

τωνσηΙτιþν κοιστο ρüφια των noRUκοτοστημüτων. Εßνοι το φυτικü Αßποò που μΠορεß Üνετο νο υποΚατοστÞσει το ζωικü σε θρεπτικÞ αξßο κοι εßνοι οποΑΑογμÝνο οπü τπν χοΑπστερßνη, ¼μωò δεν ποýει νο εßνοι ευοßσθητο (οι εfl ιüε κτι(ü νοθειþν που υπο6ιθü, ζουν τπν ποιüτητα του κοι την üιοτροφικÞ του αξßο, Χρειüζετοι Αοιπüν προσοΧÞ οπü τπν οτιγμÞ που σΧημοτΦτοιο εRσιüκορποò μÝχριτην ωρΙ μονοπ του Κοι στο στüδιο ουτü φοΙ νετοι νο ευθýνετοι ο ΚοRRιεργπτÞζ, οRΑü κοι οπü την συγ(ομιδÞ του μÝχριτου σημεßου τηò εΑαιοποßπσηò üπου υ πειοÝρχο\,τοι το εRοιουργßα.,. οι οσθÝνειεò που προοθüRRουντο δÝ\,τρο (οιτο (αρπü εßνοι ποRRÝò με

νειþν με φυτοφÜρμοκο δεν οüηγεß με οοφüRειο σε Rüδι εξοσφοRισμÝνηò ποιüτπτοò κοι πρÝ πει νο αποφεý,

πÞρε κιοΣοýRÞξ, γιο noRRü (οΝωνι-

οτημο, ποιJ δεν εßναι του Πορüντοζ, Η Αßπονση Rοιπüν εßνοι οποροßτητη με αρΧÞ το (παν μÝτρον üριστον" Κοι

αντιRÞýειò των ονθρþπων περß υγιεΝÞò διοτροφÞò κοι οιγü üΑαο οτοOερü τεßνει νο κατοRÜΒει τον χþρο που του οξßΦι στιò κουζßνεò

θυνüμενη, συνοRικÞ κοι νο τπροý, νο μπν υπο6οθμßζετοι η ποιüτητο του Rοδιοý. κüτι που δεν γßνετοι Þ 6εν επι6üΑRετοι οπü πουθενü νο γßνετοι εßνοι η δΕRογÞ του εRαιοκüρπου \,τοΙ με ευRü6ειο οι οüηγßεò þοτε

κοτü την ουγκομιüÞ, þστε αν τηρπθοýν κοι οπü το εΑοιουργεßο σωοτοß κονüνεò νο φθüνουν τα Rüδιο στην

Απü üσα εßπομε

κοταRÞγουμε ζπην διαπßοτωση üτι υπüρχουν non,

Rü κενü, ποRRÝò εRΑεßψειò στουζ

ονθρþπουò Που ασΧοRοýντοι με τπν κοRΑιÝργειοτου εßüουò ουτοý. Η θα, σιι(Þ οιτßο τπò διοπßσΕωοηò ουτÞò εßναι η ÝRRειψη των ειüικþν που οτην προΚειμÝνπ περßΠτωση εßνοΙ ot γεω, πüνοι και οκüμη π ονυπαρξßο προ. γρομμüτων κοι κοτευOýνσεων εκ μÝ, ρουξ τηò ορμüδιοò κροτι(Þò υπηρε, σßοò. Δεν εßνοι δυνοτüν Ýνο τüσο ζωτικü εßüοò διατροφÞò, το Αüδι, με ποRυοÞμοντεò üRRεò χρÞοειò να μη 6ρßσ(ετοι οτο επßκεντρο του κροτι,

κοý ενδιοφÝροντοò- Κοι ουτü δεν οποδειwýεται οπü üοο πιο πüνω ονοφÝρOπκον, οRRü οπü ουτü που

ποροκüτω θα ονοφερθοýν, Εßνοι γε, γονüò üτι το 0οσκü ουτü εßδοc ü|ο, τροφÞò, το ποRυ6ιτομνοýχο ουτü φυτικü Rßποò Ýχει ονοθοOμ|Crτεß σßò

κοτονüRωση ωò πορOÝνα με üτ| συνεπüγετοι ουτü- ΠρÝπει δπRαüÞ το Rüδινο μηνπερνü οτπν ροφινορßο κοι οπü εκεß οτην (οτονÜΑωοπ, οφοý οτερεßτα ι Ýτσι 6ιτομ ßνηò Α κΑπ,

τΕ νο γßνουν ουτü που εßνοι üυ, νοτüν να γßνουν χρεýζετοι κοτεý,

θυνση, χρειüζετοι ενδιοΦÝρον,

χρειüζετοι νο ποýμε αον koRaεp, γητÞ τι εßνοι διοRογÞ (οι ον ωφεΑεß οι(ονομικü Þ üχι κοι να το (οτανοÞ, σει.

Νο φÝρουμε Ýνο πορüδειγμο γιο το τι εßνοι διοRογÞ- ¼τον ΑÝμε διο, ΑογÞ εννοοýμε νο θÜζουμε ξÝχωρο τιξ εRιÝò που ποßρνουμε οπευθεßοò απüτο üÝντρο κοι ξÝχωρο ουτÝò που μοζεýουμε οπü κdτω (χομüδεò}. τιò χομüδεò πιOονüν νο μη συμφÝρει νο τιò μοζεýουμε. ΝΙετοξý των εRοιο, δÝνδρων εßνοι üυνοτüν ορισμÝνο νο Ýχουν εΑιÝò πυππμÝνεò υπερ6οRικü απü δÜ(ο Þ üRRεò οοθÝνεεò κι ουτÜ

ΑηαΡΓΗτι(Α ΝΕΑ¸


πρÝπεινοτο ξεχωρΦυμε,

διοRογÞ

σýρμοτοò μιο φωνÞ επικßνδυνο πο-

κüοτοò, Εßνοι üρση χοι διþξ|μο του

τεζ νο ποßρνειò σειρÜ, ΑποφοσΦιò νιατß δεν Ýχει κουρÜγιο οýτε νο 6ρß σειξ, Ποßρνειò ξπρü τροφÞ μιαò ημÝ, ροò, το Κινητü αν ÝΧειò, Χοιρετüò τουò ονθρþηουò σου, με την υπü, σΧεση νο τουξ τηRεφωνÞσειò üΠου τεΑικü κοτοστοΑüξειò. Αν εßσοι κü, ποιου πνευμοτΙκοý επιπÝδου κεßνπ την þρο του πηγοιμοý θο θυμηθεßò (οι θα ψεRRßσειò το ποßημο τοιJ Κο6Üφη «η ΙθÜκη», οι ποΑβß ÝRεγον «θÝροò , τρýγοò - πüRεμοò», Αυτü

Η

εßνοι ευτοξßα, üεν εßνοι επιπRÝον (δενθοριÝοοι».

Αξ ποýμε üτι Ýχουμε º000 κιαü εRοιüκορπο üιοΑεγμÝνο οπüδοσηò 20% Þ 5:º, δπαOüÞ προοδοκοýμε νο Πüρουμε 200 ΚΑü Αüüι πορθÝνο. ¸ρχετοι ο/η οδιüρθωτοò κοι ρßχνει μÝσα 50 κRüχομüδο, δηRοüÞ γßνετοι το RÜÜ 210 (ιRÜ, οRRü ονε6üζει μßα

οξýτητο που θÝRει στην εξÝτοση μιο προΧοτδο υγρü εξουδετÝρωσηò γι νετοι το Rüδι οσμηρü και πÜει περΙ ποτο π πορOενιÜ.

Κοι μιο Που ονοφÝραμε τη RÝξη οπüüοση νο ποýμε, üτι σ'üRα το 6ι6Rßο σχετικÜ με το εßδη εRιüò που

καR^ιεργοýντοι στπν περιοχÞ μοξ. η μικρüτερπ οπüδοσπ που ονοφÝρετοι εßνοι 17% Þ 5,8 ΚΑü εfi ιÝò, º (ιfl ü Αüδι,

το ß οποδüσειζ εßχαμε φÝτοò εßναι εξετοσιÝο, Απü την θÝσπ αυτÞ δεν εßνοι δυ, νοτüν να επιRυθεß Þ νο ιοτορηθεß ουτü το περß εRιÜò κοι Rοδιοý κε, φüRοιο.

¼μωξ δεν μποροýμενο μπν ποýμε Riyo Rüγια γιο το εRοιουργεßο, ουτü

το οýψ(ρονο, τρüποò του

RÝγειν, Rιοτρß6ια, που θυμßωυν τον μετανÜ, οτη'ΕRRηνο που üτον εßδε στην

ΑμερικÞ Ýνα οRRοντοποιεßο δεν Ý6Αεπε την þρο νο γυρßσει για νο

ρηγορητικÞ κοι ποραπRανητιΚÞ, ΦÝρ'

τÝRειωσε Ýγινε αποRßθωμο, ΣπορτικÞ , θεριΖοοRωνιοßκÞ τεRειþσομε, τþ, ρα Ýχουμε "εR/ü , πüRε!οò», 0 τρý, γοò Ýχει πεθüνει, δεν πÞγε οτον πü, Αεμο, το εΑιü , πüRεμοò θα πορο, μεßνει μÝχρι νο θρεOεßμπχονι(Þ κοΑfiιÝργειο- Εδþ üεν κτενΦτοι π κυρü θο κτενßζουμε την εRιü; Κοι γιοτß νο

κτενιστεß η (υρ6, τηζ Κ6νειò μ|ο (Rωνοποßηση κοι 8γοßνει πενισμÝ, νπ. Μ'ουτÞντην παρÝνθεσπ τηò σκÝ,

ψπξ του πηγαιμοý νü 'σου το πρþτο

εRοιουργεßο, θαμμÝνο μÝσο σε ηü, φουò απü τσου6üRιο εRιüò, μüχεò γýρω απüτην κοRοχßδο, ΦωνÝòγýρω οπü τον üιοχωριοτÞρο, üπου 6ρι, σκüτον τ' οφεντικü. κüποιοò üεν ÞθεRε νο πRηρþσει (δοκοκτονßο) κοι

üRοι γýρω συμφωνοýσον üτι Ýγ!νε

γßοò, «ιι γα σοò ηω ρε ηοιüιÜ μεγÜdη η

μüνο μßα (οι ουτÞ μισÞ, τσüμπο πΑηρþνουμε το RεπτÜ, ιδοý οι δÜ(οι γÝ, μισαντο üüπεδο, εßνοι ζωντονοß, μαò

στεßτε üτι ο' Ýνο εργοατÜαιο εßüα οπü την μßο μεριÜ νο μηοΙνει ζωντον6 το γροýνι κι οþ την Üαηη νο 8γαßνετ γüα,.. Ýνα σοΑÜρr,..». Κι ο ΕRRηνüροò

κοýροση, οι ημεροργßεζ, το ξενýχτι,

üιπγπθεß το επßτευγμο τπò τεχνοRο-

χþρο αυτh η Αμερικh, Νο φανω,

ποý 'χε κοτοΑüθει üι ο φßRοξ του απορροφÞθηκε κι Ýγνε Αμερικονü κι: ßΕχειò üει ρε φßΑε τd δικÜ μοò εργοστÜσιο; Εμεßò 8αουμε ζωντdνü το οσdÜμι κοι οε ηΠο ηοßρνουμε Ýτοιμο γουρνüκι.,,»

ΑRÞθειοτιεßναι ουτü το σýγχρονο εRοιουργεßο που ρßχνειò στην κοRο, χß60 üτι εßδοò εRýò θÝRειò. μουχRια,

ομÝνη, πριονιδοπροικσμÝνπ, χορτο, ριοσμÝνη, με σ6πιο φýRRο κοι ξýΑο κοι πlo πßσω η Ποστρικιü η νοικοκυρε.

μÝνπ κ απüτπνüRRη μερι6 τρÝχει το RÜδι οπüÝνο σωRÞνο. Μο πρÝπει νο ξεκνÞσω οπü νω, ρßτερα, το πρü6Rημο στην περßοδο τηò εRο|οπαρογωγÞò Þ εRοιοσυγκο, μýÞò εßνα| πωξ φθüνειò οτην kono, χßüο. Εκεß που μüχεò ομηρικÝò ου, νüπτονται γιο την σειρd,,, Ποßρνειò τηRÝφωνο το εRοιουργεßο γιο να σου ορßοουνχρüνο, μÝρο, þρα προσκüμι, σηξ, ΑRÞθειοτιεßνοι ουτü που RÝω.., Ακοýγετοι οπü την ÜRRπ μεριÜ του 14 ΑΠΩΡΓΗτ ΚΑ ΝΕΑ

κυνπγοýν μÝΧρι εδþ, μüρτυρεò οψευδεßò τπò οδοκοπονßαò. το κü, οτοò εRοιοποßπσηξ 0,41 ευρþ ονÜ κιαü με ΦΠΑ κοι δοκοκτονßο. Η

η ογονüκτηση, η πρüΑηψη νο κτυπÞοω

Þ πυπηθþ, ουτü

(οοτοRογßου.

μπ

εκτüò

Σ'ουτÞτπν φüση οπü την μετοφο, ρü οτο εΑοιουργεßο μÝχρι την πο, ροΑο6Þ οπü τον üιαχωριστÞρα δεν εßüο, üεν ü(ουσο ορμüδιο, ι\ßε το οφεντιχü του εRοιουργεßου δεν

ΛβνοτρÜγουüα του τιασεμÞ διοσκευ

Þ

θον, τσüRοò

b νüοτοò τηò εποτροφÞò) ¹OεRα νü'μουνοτο χωρ|ü ν' ονÝ6ω ε|òτ' οΑþνιο ν' οντßΧριζο του ΣκRο6εRοý μο Κοιτη θυμαριþνο. -ΗθεRο

νü 'μουν στο χωριü νο πüωστη νο πüω στο ^ινορßο Ι\Ιονüχωρο μο ΚαιοτηΣηRυ6ρßα.

¼τονθο ÝRθω οτο χωριü 0ο πÜω οτπν Γρηγορßο θο πüω στο πσΑ ιüμ πεΑο Θ ονÝ6ω οτο κομπßο, -οτον

θο ÝRθω στοχωριü

θ' ονÝ6ω στ'οRωνdτσι νο δω το Χωροφüτσι μου

ποý 'χω στο

Π

RοτονÜτσι.

-ΗθεRανü'μουνοτοχωριü νο πüωστην ΠοRποχþρο νο ι(οτεθþστdιοωμο Χοι οτπν ΓοδουροΧþρο,

-ΗθεΑονü'μουνcποχωριü

(οινü'πιον'Ýνο χιüνι νο μ' ÝθRεπονοιφßΑοι μου κοιüRοιοιγεΕüνοι. h κορýφωση

το νüστου)

¼τονθα ÝROω οτοχωριü

τοχþμοθοφιRÞσω 0ο üωτουòποτριþτεò μου θο τουòγΑυκοφιRÞσω.

Η€γΧατÜαειψη

μßRησο, ουτüò Þτον ο πΑÝον αναρμü, διοc, Αρχιζε νο χοοüζε|, γýρισο πßσω, δεν θυμüμαιονεßχο 6γüΑειτο ΑÜδι.

ΠοαRü κορüσ0 στοψοRü δßχωòκοροθοχýρη ποRRü σπΕüκο οτοχωριü χωρßξτοννοικο(ýρη,

χρüνου,τοRÜüι εßνοι Ýνο npo]hν που

Ιεπιμýθιο δικü μου)

θο το ξανοποýμε οßγουρο του

μοò σμνει χωρßò νο 6Rεπüμοστε,

θανÜοπòτοüRαò

τýρισε πßσωτιοοεμÞ

κοισφýρο 'πο τ'οRþνιο γιο νο αντηΧÞοουν οι πRαγιÝò οοντο ποRιü τοχρüνιο.

οονüσηòτοÜßαò


0 χορüò τηò Α Ε ΑΡΤΕΜΙΣ Ε L

ινοι πιο οεσμüò, εθιμο (οι noRRonAn ονüγκη ο χοροζ τπò ομüüοò μοζ που γινετοικüθε Χρονο ονÞμερο το Χριστοýγεννο,'Ετσ Rοιπον κοιΦετοò εγινε με μεγüRη επιτυχßο στπ τα6Ýρνα «ΑνομνÞοειò, του ττþργου παπαρÞγα. ΜηρÜ6ο στη διοßκηοπ τηò ομÜδοòγιοτο Ýργο που επΕεΑεß, στουò ποßι«εò, οτον προπονπ, τÞ, μπρü6ο οε üΑουòουτοýò που γÝμισονοσφυπικü τπ το6Ýρνο (οιμετον ο6οRü τουξ ενßσχυοον το τομεßο τηò ομÜδοò μοò, γιο να μπορÝσε| νο συνεχßσει τη δý, σ(οflη φÝτοò ηορεßο. (αιRÝμε δýσκοRπ γιοτßφÝτοζ η Α,Ε, ΑΡτΕι\ΙΙΣ ογωνßζετοιστπ 6- κοτηγορßο Εý6ο!αò και χρειüζετοι περιοσüτερο (ουρüγιο, δýνομη κοι πιο ποR,

RÜχρÞμοτο-

Ευχοριαþ κοιμπρü6ο νο ποýμε κοισε üfiουòτουò δωροθÝτεò, που μετο δþρο τουòενßσχυσον ουτÞ τπνεκδÞΑωσπ, καιτου χρüνου ποιδιÜ. τ.τ.Μ.

"...Δεν 6ρΓσκω το φßRο μου νο ποßξω" -Ενα 'Ι ΙJ Ι Ι Ι

Φ**π**+*;

παιüßψεRRfζει.

τον ποωινεòþοεò κοτοχειυωνο Η εRαιοσυνχου,üη ε,*ε «οποο.,

υηοενιχη η κßνηοη σιουò üρü, μουò του χωριοý, Λßγεò καρÝκRεò Ýξω απü το καφενεßο, Δυο,τρειò üνθρωποι üΑοι κ üRοι Ýπνον κοφÝ, ¼Αα üπωò κüθε μÝρο Þσυχα, τßηοτε οκροßο, οýτε ο κοιρüò. ΚοΑημÝρα,,, καηημÝρο. κüθι, σο δßπRο οτον πονογιþτη ηοý 'πνε 6ιαοτικÜ ιον κοφÝ του κοιφαινüτοννü 'ναι οτο σκοριü. Γιþργο, Ýνα μÝτριο

εRRηνικü.'Εφθοσεεε,,. ΔßπRο Ýνο τρα, πÝζι με κοφÝ σχεüüνοηεßροχτο.

Δεν,ηρüφθασο να ρωτÞσω κοι προθÜRRειδßπΑο οηüτηνχÜσκουοο ο Βογ, γÝΑπò Þ ΒογγεRÜκοò ηιο προσδιοριστι, κü. Χωρßò να πει κοRημÝρο με ρωτÜ αν πÞγο δßπΑο να δω τι γßνετοι στου Πα, Ýρο, πÞγο το 6ρüüυ χοι διοπ'στωσα üτι θο 6üΑειò πÜΑι τη οφραγßδο σου, ΑRRωστε δεν ÝχΦ κανÝνο ενüοιοομü üτι θρÞκεò το οτοΧεßο σοιJ. 0 ÞRιοò

Ýηουζε το πÜ\,ºσ κ Ýδειχνε το ηü\,ºσ και πιο ηοRý τιò ορμοRογημÝνεò πÝ,

τρεò τηò εκκRησüò, 0 ποπο,Γιþργηò Þτονπερßσκεητοζ,'ΗθεΑε κüτινα6Üηει

γιο συζÞτπσπ, αRRÜ μοθημÝνοò οπü

τον üγκο του εκκRηοιÜσμοτοò θεþρησε μικρÞ την ομÞγυρη κοι Ýφυγε 6ιο, στικü γιο ΑθÞνο, ΙνΙοò χαιρÝτπσε, Στο καRü ηοπποýΑπ κ üτανφθüσειζ πÜρε τηRÝφωνο νο μÜθουμε ψσ την κßνηση τηò εθνικÞò, Δεν εßχε ηερüσει ποRý þρο, üτον ι(Üτι εßπομε γιο τον ποπü (οι κüηοιοζ φþνοξε, τþρο Ýχει φθüσει οτην εθυκÞ.¼Rη η δýναμη «αι το ενδιαφÝρον ιου Ýθνουò ανü αÜσα στιγμÞ οτην εθνικÞ. Συνεχßσομε πßνο, ντοò τον καφÝ μοò κοι οχοRιüζονταò την εαοιοηορογωγÞ και την κοσμοσυρ-

υγιÝσιοτο κοριτοüκι,

ροÞ των Σοθθοτοκýροκων.

ο Γιþργοò ÝRεγε üτιτÝτοιεò εισπρü, ξειò δεν Ýκανε οýτε οτο Πανηγýρι,-Ετσι

εßνοι. Η ρα6üισιÞρο κοιτο κτενÜκι6γÜ, ζουν τουò δικοýò τουò Þχουζ, ηοý 'ναι μονοδικοß, εξοντRητιl(οß κοι ηροκοRοýν την üρεξη, ¸ρ|ξα μια μοτιÜ γýρω κι Ýνοιωσο Ýνο εßδοò μοναξιüò, εγκοτü, Αειψηò, το τεRευτοßο χρüνιο μου ουμ, 6αßνει αυτü στο χωριü, Σπüνιο 6RÝπειò üνθρωπο οτο üρüμο νο υ |ΑÞσειζ, Δßfl Ro μου εßΧε Ýηθειο εγγονüζτου ΒογγÝηη.

.

ΒΑπηΣΕιΣ 0 χþοιαò ΠαπαρÞγαò και η ΔÞ-

μÞιρα Μüσχου 6Üπτισαν την κüρη τουò οτιò 20 louRioυ, το üνομο ηου τηò Ýüωσε η νονü τπò Σταυροýαο Τσü Ro

ε

ßνσι ΕυαγγεRßα,

Ζπτοýμε συγνþμη γο την κοθυ,

οτερπμÝνη üημοσßευση,

τΑΜοι

. Η Ανοοιαοßα ΑßδßνÞ και ο Βασι ßηò ΔημητρτÜüßζ πα\,ºρεýτηκαν

ΒογγÝΑηò κι ουτüò, -Εφερνε αυÞχανα θüRτεò γýρω οπü τιò Üδειεò κορÝκΑεò, Δεν üÝχθηκε κÝροσμο, ΠÞγε νο φýγει

στο χωριü μοò οτιò 28 Δεκεμ6ρßου του 2ο02, ΚουμπÜροò ο κωνσταιηß"

ψε

ζÞσουνευτυχισμÝνοι,

R R

ßζοντοò:

ºεγ 6ρßοκω

το φßδο μου

νο ποßεω". πÞγαινε στο σχοRεßο κü, ηοιOν θα 6ρειò, του ΑÝω, "l/ Rεò ρε

μπÜρμπο Ýχουν φýγg 6αοι γι' Αθýνα,,," , ο ΒαγγÝRπòεßχε πιÜσει üουRειü, üφησο Ýνο ευρþ οτο τραπÝ4 μÞÞκο στ'ουτο. κßνηιο κοι τρÜ6ηξα προζ το ΙνΙονασιÞρι,

Στο üρüμο δεν συνÜ\,ºησο Üνθρωηο,

üεν üκουσο τροκüνιο αflü πρüθοτα

Þ

γßδια, δεν φτορþθπκον τσßχRεò οπü το σκÞνσ, Δεν üκουοο κüτσυφα να γυρßζει τιò ρεμοτιÝò τοιρßζοντοò, σαν σεοοθοý, μεν0 πOυ το ΘRÝπε|ò μüΑΙζ το ΧÜνε|ζΕßüο το χωριü, καθισμÝνο ονοπαυτικü στον πετοΑοειδÞ χþρο του. Ωροßο θÝ, ση, να 6RÝπειò το χωριü σπü εδþ, Αηνοιο, ÞΑιοζ ζεστüò ποντοý, üμορφα τα σπß¼ο του χωριοý, μοιJ φüνηκαν ποΛRü, ηοRRü τ' üδεια σπßßο. Ησυχßπο, Ι\Ιιο οοýρο πρü6οΑε σ' Ýνα τοßχο οπü ξεροRιθιÜ. Ρßγησο.,, "Δεν Βρßσκω τον φßdο μου να ηαßξω,,,"

νοòΡÞγοò,

Το περιοüικü μοò τουò εýχετοι νο

.

οΑΝΑτοι

Στιò 5 Δεκεμθρßου 2002 πÝθανε

και κηδεýτηκε στο χωρ|ü μοò ο αγα-

χαρýßαμποò κρüßοòτο περιοδικü μαò εκφρÜζει στην

ηητüò

οικογÝνειÜ του το ειRι«ρινÞ ουΑΑυ, ηÞτÞριÜτου,

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Η Ερασμßα τροκοσÜρη κο|

η

οικογÝνειÜ τηò πρüσφερον στο περιοδικü μοò κοιτο ΣýΑαογο το ποοü των 50 ευρþ ειò μνÞμη του

ποτÝρο τπò Αθαναοßου Τρακο. οÜρη,

.

ΙνΙπÞκο οτ' ουτοκßνητο κοßτοξα το χωριü κοιτρÜ6ηξογιοτηνεθνικÞ,

οονÜοπòτοÜΑοζ

ΑΓ

αΡιΗτιυ

ΝεΑ

β


.Α.

ΕL€òτRιò 5CΒνΙò!Ξ

ΜΕτΑτΡοΠΕΣ - τοΠοΘΕτΗΣΕιΣ ΣγΝΑΓΕΡΜο1

ΡΑΔlοΜΑΓΝΗταΦΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΜιΖΕΣ , ΔγΝΑΜο

ΜΠΟγΖΙ

aΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΤ€ΙΟ ΑΝτΑ^ΔΑκτΙΙ(A

l.

.

ΕπΙΣκΕγΗ

.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

πΩΛΗΣΗ ΜΕτΑΧΕΙΡΙΣΙτΙ

DßirE , Ε" ßHDAAAE e

ΠΛΑΤΙΝΕΣ

ΑιR,òοΝDlτιοΝ

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Ι{ικοΞ

ΑΧΑΡΝΩΝ 463,^τΔιΙΗΞ Ν, ΧΑΛΚΗΔοΝΑ

(τΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ , ΔιΠ^Α Στο Σκ^ΑΒΕΝιτΗ)

τΗΛ,: 2ß0 2529442, 210 2525236

ΟΙΚΟΔΟßΙΙΙΚΕΣ

τ{Λ.

eιο

οΡΦ€ΩΣ Ξ47ΞΞ96,

ι24-ιΞ8, || Ξιο Ξ4ΞΞο93

ΕΡΤΑΣΙΕΣ

/-:

Ξιο 34663α3

ψ Η Σ τΑ Ρ ιΑ ηΔΝΔΠΝΗΣΕΙΣ,

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟγΜΕ ΓΑΜΟΥΣ , ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΣτΙΑΣΕΙΣ κ λπ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

ΚΑΝτ... RΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕτοιΜΩΝ

ΕΝΔγΜΑτΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΤΤΕ^ΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΝΤΑΡΗΣ

g \J

ν

ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΗΣ

Αυλωγüρι Ευβοßοò τηλ. 22230 3Ι548

ß7,-1

ΒrΙιατο ΛΕΥχΦΙ

ΔOßΡΑΝΗΣ 21, ΚγψΕΛΗ . τΗΛ, & tΑΧ: 210 8237080 γπOκΑτΑΣτΗΜΑ: χΑΝΙΑ ΑγΛΩΝΑΡΙOγ ΕγΒOΙΑ . ΤΗΛ. 22230 31θ36

ΒΔQΝ

"Üξs* -ý,:.*-:ΑÞòαγüρα Ι9, Ν, Ιþνßl . τý,: 2Ι0 2772{82

'

Στßιοs

- ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ß ηροjουτι ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

TσÜ)as

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ

(θαλÜσσηò, οικοδομßÜ, ουτοκινÞτων)

ΧΡΩΜΑτΑ . γΔΡΑΥΛΙτΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ . ΠΔΑΣΤΙΚΑ

ΑΛιΒΕΡι ΕΥΒοιΑΣ

2223ο 24275, 2223ο 22838

- ΤΗ

^.

ΙΙ tc Ζ

Α^ιΒΕΡι ΕγΒοιΑΣ (οτο δρüμο Ιιλι6ερßου,Κýμηò} τηλ. 22230 24293,24113 , ßν.| 5944-370020

Τεύχος 13  

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2003