Page 1

Ljγy)a! 1/- , μ

-=

ΑΓ[ΩΡΓΗºΓ[ΚΑ ΙΔΡlΤιΙΣ

Νψ]αΑ

1ΔΙοΙ{ΤΙ{ΤtΙΣ ΤΕΕΤθτΝοΣ ΕΚ,ΔοΣΕΩΣ :.Σι\,{οΓοΣ mN ΑΙlΙΝΤΑΧοΤ Α,ιιΩΡτΕmΝ Κ{J'ΤΣΤΙ ΑΣ

ΠΝΕΥlυΑΤΙΙ(ο ΚΕΝΤΡΟ Ι(ΑΙ

-

ΕΤΒοΙΑΣ

ΑΠοΔοΓΙΣlυοΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι9αο

ΕΝΟΤΗΤΑ

L,ΑτüΦýΡμΞζβtþ!dΣυη/γΦ ,ΑτjΦýÞ;òΙßÞγ,7βριδξ 3,'.4τδτρdߧi@!πΙþtd 4''ΔηΦJΕΦΙß'4d;'δÞßζ 6 'Λ, αßφΦßΞò

,ιΦrΙτ

3

ttι{ιι(ιι ΣγιιtιιtγΙΗ qfan Ι4αÞ ΣηÝtΙη

!þ]

Ι2 ΦΙ, Frfu.ro,

d

r9r,

η:οΔλ Aιirq,

ΦΙΦΦò μλδγ

,'λΙüΦJ4ιtιßτφδ:

r;l,,

τ,

|η^Þ.ζαοηÜ.ü,|ò'ßΙ

"1!gι'ß9αικψττß!

μßþ! Þßγ τgραΦßÞ. ýßß, ξj dirπa d &: ß Σ}αΦ η ττλßφΞ Þ;ιΑ4Ιß d]l

τÞτq

'λ&" ,]ιπδ

ι

.;Þγ Ιη4ΙýΙ

,.ò"

,-".:; ι.γ,ττη,.t ι ιπΙι

τι..'τΞ}4ιη!ßΦ,' _ ξνι^Ü Þ. .ιD,ß αÜρÞΦι φ*Jlτη,1e

τ

ΔΦ'ΙΔτα"9Ι7ρΔÝÞαΞ ,Ejl

6je

Þ bγηfþ

r ι

ον]'ΦΕþοΦτο.L:.τψ

.-,η η ΦÞ ;ι τ;Φ;ß h,φΦÞ! tj

rir

ΙrμL5,

;Þ? !Þ?,ω.η

.ι&η&ωγ

1ωΦþΡΑ .iζcr; þ ft, μ!Ρ@Ý.ι

ι@,

μllnτd

1.¸-τΦβηΦπρòα 2.1ΣΙf'μαÜßfu)Þ\ 3 "irΦ ο!ζτlπ μ/ý αΙΕΙ ιΘΦζ d Σþj.ÞΦ dο τÞ:.JÞφτ.. Dý ß{], *;ω υ4ρΦ 1orιv, !Þ

}rτΡ:þΙGòμΙÞι, Ιòι?þτι'λ!'ÞýνΙα'Ε. Φ1

t,,

þζ

Φ.

d ηtrφº ?r ΔΙ,

ο:

ταΙ

α òωρΦò

ΒΑΘΜΟΘΗΡΙΑ

ΚΑΙ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

.ßÞΙ Þ 4þ1 ρ!4.j,ι πολιτεßαò γιÜ τßν χαχý ιτ,rιdΦΔε τÞγ òτJι Εýδßνεò ιζ χατÜστασι στßν πατδεßα nfi; τηΦ@ ,þΡ, Þ. Διγ

ιßζ

þηαωqÜ..|φψτδÝ

;:

τÞò

Ι,.. l4|

FζιιÞò 9.dιιÞò ro 1| ,ò ε6Φ. ι+-ι

ß,:]''ξqδιγdò6αßμýΙ; Ιιτ4\αtý υ.| qλan,i rp6 ,α }Ι ÜΡγα γfuφΙ Dι ρ Ýýq@ τζΦ ÝÞ| θ] r5rd .Φ,ηεßι ò ßφ4τ4J τq,

ψτ,-,w'ι,.4ι@Ξ'ιΒ\ μß, 5οdßfuτ δββ!ßη, δ ΦφΦ+ι & οÞΦ 3+.ζü

μ-. γιτ, μ dra ιΡ!61Ι φ=ιΔΦ-Σ\?Üινl4ι ιþ'εgηòιΦα; Ρý,αιλιφ!ΡαþþΔ


ΚΛΤΟΧΙΚΕΣ

ΛΝΛΡrΝΗΣΕΙΣ

. ΙòοΙΝΩΝΙΚΑ

τιßιιß

ΠιΡιιι|ιΣt|ι

Iit ι.

I.

τ.*f,ρΡΙ&,

ντ.ò r,€ιrαd, .αι

η

llßÞ d

σφ+

rΦr

ψlßg ,ι

!ι,4

fγgΓÜ43τ'ΓΦψý 'g ,þ ,pþaL

ιßτ,!*ß

ß,ι, τ.

9αßF!;γΙι*τΨþß

οDφΦ;eΦΦΣΦüΦτΦ'

ΠΛιßΔι[ΜOΙ ßΛΘΠιß κΙ μÜ,&&γ ÜδρΦÞ ατÞ ΒrΦ ÝΦ εkL qt'δd*}rn.dadiΦ Ε, þ δτζ τÞΡΦτ ιrÜ, ,&2α.

þγ Üqφocy αü ηÞι, ß ΜiΦ μOr!ηò Β!γΥÝτ,; Ι6φ]Þξ d ß,rdeΦò αδτ ,Üfu &; * πζ, δþ! ]τßιτ t

ßd

* τýq τÞ ÞÞξ οþφ Δjδ δ!φ,ü

¼üηqF'.ξμ.φριτ σΙü !ß; Χ;, &ν tτη

el þ φßξΦ:

,trn

tßι μ .ΦΕΦüρ μαφßρ6η, 1!Þγ ,ΔOÞÞ

ripF

þ

JAE

ýγ

ΣΦ,q9,

ΝαΦιΦ

ßι, ΣΦýΕ, ιGi !Þ, Φι;, 9η ΗýΦη , ΥÞτοü.6γα!* tJΦ .ßòÞ , η,Ι !.rη *ηιιΙσηαι'ΙÞq'þdο μρe þfrL

Ι

τ-ηζρτ

ιÞ

þ; Εηηα,

ΕΛFΙßΤΡΟΛΟΓΙΚδΣ ΕΡΙΑΣΤΕΣ

ΑΙ"ΤοΚΙΝΕπτ ΙΙΑΝt¼Σ τmοτ

¸!þß.!εüΦταιΙrΙΖΑΙ

ΔΤΝΙΜΟ ΤmO!τη.,η üρ,τÜ,Φ Ραδιοα/þΦ. ΙΙαπΞτοφüwτ,αj Α9ΕΣΟΤΑΡ 1ΣΔ,Δ1

ßιι ΜοΣΧοτ _ ΧΛl.ΔΔΡΙ

?3

Τßιλ 'GΙüτη

58ι,,Þ795


ºßτ τΦaþ. ΥιΕα]

ΒΑΘΜΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΕΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΝrΖοΥΙ{Ε:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ξ!ιeη

ßßßß( , ιß)

fφr ηd

Φμ Ý 1Φ9Ι'\6\αl?dψ?'jΦ9. τÝ

Þò

Þ

Ý

ß)ÝΦ

γÜ

τü

Φýιd

d*

τÞò.Φ!&ΧÞò

φΦΦÞ6Φζ Þιýιζ dpiι

τß;

þÞcq eι

ßαò ι&ß"η.

ÝΒ

ßλþ}ηα ,Þò ζýò -Ε

r ωIJP ý δdμ zrß,, ßß ,ÞΙ,

ßΙ

ΦδJ

η

¾LÜ Φ4Φq d !ß" q ¸λßηγ4Φ,π. ;*ßÜl. ααιπ'ß\Ξκοb\φd)|'ρι §τκ ηΙ þΙt,0 oJμ ÞΙ

γ, ,ß,Ý,αμ:

F;6ιßφ|ιfrιγι,τßτφ..

@ιýq!σιgκΔπαtΦßο

§*

\, ραζ,ψ α τeßτΡα

Þ|l9αý ο μ4ντι| ||Φ1 1:τΙþΔÞ..ßÞμΦÞα, \'ßα|ΙlΘτσιΞß\.βπιÜΙ,Ι 7Φ,ß;'τOηιτ,.ΤßπP.τρ'μΡ'

ΕΦjLLζηþηþΘΦ!ιαtι διξ t þ/Φια τý d dßι η!

Φdτα'!βΙý;ß]γ þþ d %αΦ Ý9ΙρΡÞ .λÞα'Φγeγl?Þαd ýτLÝ

φο?Ιj.

α\λξα τ?@ΒΦι\141: ,Φgι ,

σβιμþοΦ!d]ιγΙπΦφý ß.üΦτ. ß ιþτ π!,, οßò τü

!q'τüΡßττηüι6φα

& Ιþ;Φ,q

Ýdι

&ι ,wι lrneΦιη ,ÜÞ d!Φ üq

Þ ýγüα

Φι.

.μOηζΓηγΦÝαΦ6Ý ÞL'rfu:ü&:jαjýγ'λi'γ' τΡýß?ε] dd !ηγ

ßγßγgò 6γ *!ο!

η

Φ,, ζτ]ηα μι Φξη

Þγ

ß; δ,9Ýβγ

,]γ

ß:Ýα]ΦξßΕΙ'"ι)ψξßμ'

ΦΙb'ΙßqΦΕÞdδΦý)9

Βòπr] Κρþο'λΕtrΦΙ,

μß

iJ

Þ drrp].

πιΦþΕ .

ÞΙ

τLlrþη ,ÞΦ|Üα ξ3Þη,|rΙνΙ9 ιια ß|οα Þ λ

/φ]ζ Þt ý?φ4ß 1} η μ?.þΙ ß

ΙJ,,ü.,",ι,, 1ιr?l;;", ß/λι ýß qd, ; ,, τ?þξ

ι!ßJαψ,ß ß ιτρη |πξΖ.ιÞαßÜ,Α4Ιρ'|!/j|

FÞþΙαιη?αιιßο' αι.π μ þΙÞ !ß ßÞq Φ 'η, òtΨf.&ýγ χδΡι ?lfrxd d &αγΦ Yd {!rτß þt Χααe?

βλ.gß,

\Ιι/ ò|

ΡÞÞ!

Üπ, ü

!ßtrεγL,,,,+ d|ÜL

ιþΦι

;JτΖ

ΜÜηò: ¼ μÞναò μÝ τÜ μÜγιο ¼

μχ,]

ßΦrο,

μ,εα,,Ιξ ßþΙΙ γÜ !&'πψß eο9ÞOεΙq'γ.ldΦτΡ ß: Þ ,μΦιυ? μßξ .τΙqΙ

ΞλeßΙ ζýη τßφ e. ß .G

ξ Yrξ Εμ,þß

λ

ßγ

ιßΠΡι!0

.λιΦι

¹(αγbÜβ&ΕμιΙ

μη}Ε*

β.

dπιΦΦνüιαΦdΧρ&ια

-,+*;ξ ιτζ, ÞσJ þÞΦt d Prq4 Þß ιºφ, Νß

λ

Π0 ΠιΡ[ tι,ιA-

εýταριÞÞßαιτκδtÞτßιγ

!ßζ ΦΙΙΙ

.ιΙ1||, ßι!βßÞ| .'ò.,ηlαι|.ιò1?'τφι.L

.r."" ßμ,ßΕ,

q

$.rιqΙ

F: % ßÜqýt..lιß μ, ξ. ΙΦ}τJ]eτΦj]ιηΡφυ eι:h!π,; Þ )φ μΞ

α j & ΙγΦ, ,_,;.ßιιß &ß,,

φþldη iÞaaL ρ ΦολΞÞd, ÝßΙζ ξq ßÝτξßι δÜÞ ¼ μÞΦ: ΙφΦαÞ μ

γφκ

Þ

6.ΙιζξΙ !Þν

ßαιΙη

þÞ,'τ-

}t4ητ qrdιζα τß τÞt qþπα ιξ!γþμη Φη eý ξΞτξτÝφι ηßß τÞγ }ι?ιη

τιηß ü

ΣÞòΦ, οÝ τμιψα βò ζßß'òαÞΣΡO'§dÝ!w -,4.Ý| πα, üηΦΦ þ ιL|i.| Τι ι\qλ |\, Üg|. ÞÜÜß

"Αλλη

μιÜ πετυΧημÝνη

τ, /]qþΒ Υ9η9 ÞψφLι φ d;t .ξ;, r. iiJ ü ΣþΦ.τþ ΙqLþ ρÜφþΦ Þ d üβÜφ Þ φþι ξfu ,rΙι ßþι Þ 4Dqηη !Þò 9ý4 ý Α+@ d Φδα ξ.η, μt α pr q;.ξ Φ &ΙßυιτÞ

τφdΦ.μßφ]-,ßΦß |ρ,ι 4, eκμ) μb @1 Fυ Τü ""ÞτΦ Ý,]-η η,

ητü

,ß ß;þ! -Φ! ß þΡ þΡ τþ ri Ρ/η βÝþτ Ι!Ω!.''qνιþ',ι'Þ r!, Φψγ òÞγ !þ9ßß α þτ 1Φ, Þ Ιξ|þ,1 ιý4\ "-L ol,r,I,ý μΙ@, ρ Þ/

,

μτ,

ΑΝΑRο]ΝαßΗ

---!

ΦýΡμητÞ, μÞ ΦΧÜε

ρd

ÝΧß ωΦò πüροò πα δ[Þ οαò οικÜψαÞ Φ]ÝρομÞ

¹ Ýφημτριδσ μαò

Ιωü

τÞ

δÝν

τοΔ,Σ

.τj&.ημßþτΦτ'ò

|ýψÝ Þ| Þ \qr|σrιφ. ι-, Ρß Ý/ò τýρβ Φδ rny þ, ,ο

ß", ηßη -αq66q, {, ο Üßι, ,qΦ,Φξ Ε !j c..

νι οΙ ßÞeß òΡßφ&!7Ρ6qoιρÞι δτg

.ιþ.

η,

φ;

.ι,

ιυΡþΙ]Εß/lÝq!κ'

ητΦ,,

'\-)ρ'|ι?|α|.».βl.λ. gJdΞi δq

Φτ";

ýρ αη ΙD ýι42?ηω Ýüτ{! ßÞ οqΦ» Þ, ,n. eτü ΙΙ 4.1e ινη6,μμÞ ΛΕßι! ΔßΦ+, Σ}οJξ

Þι;ηßΦ.ρÜ ÝΦΦ'

,Π.Ρßαtαβòýηυ;Þι

Φ] λιΦ Fι! ,

l.ddιßλß-ι; !ι. º Φξ"Ι] ττ,r"-) ,φΙºΖτμ J

ddτιΙη

?þΞ ιþrτ, ρ !τq€d,

Φμewd'ι'ΜΘτ| Υ..,εþρΦ'*dýγlοΦ , ΥLφ!Þ σ!.rbir. μτß τη t*τμ6γ. "οò &dl Üþγ τγÜ,ßιΦ.μÝΦΕ'þ'η ,eü ιΔ ητατ}4ο Þηß bý d Þιδ"9ßη, Φ§ι ΕßΞ,

τΦ FßτιΦτÞ òL λγþΦ

Þ

rιt ÜßΙζ ß &Φfo τΙ8 Ι

γιορτÞ

ýξμι'?σ]Φßιdß,αjΡ

¼ Ιζξ üò dδ! α

ßι?,ι'ß'αΕLþτααζ

þü

,ι òη η}

τυýΦ Δ! ωΘ: 14ρÜ?tÞΡ,

ßÞlßýτ;djßdΡμιdμ

1,Icd'rn:xPVrΦ ι" &, l., """*, ,ι þ,;. .^: φ , dιrF,,, dα 1Φ, |ραη: ata ýd.Þ\τυ1 .ß,ÞΙ ιq

ο+Φb4!'αÜýιτòια1 ot./i'rφ&l/ΦVιn;

π,ßß

,]4

!

ιφκ!: di Þ αη ß@,,; ß16Ι} ττ ιΦq Þ r4.rl r,]/ hýαÞ d, τρτΙπΕ ι,

μιß4

ηυΙß?Φ Π,frl

γι

ξφ'δÞ']φòteιF:'Αßηζ

μ.α,6,,JJ.ζÞ-aη_


ΖΟΥΜΕ ΣΟΣΤΑ πΑΛΕγOΝΤΑΣ τιΑ τΑ πΡοΒΛaßΙ{ΑτΑ ΜΑΣ

οt ΡΙΖDΣ ΜΑΣ

ΚΛΤΟΧΙΚΕΣ ΑΝΑρΙΝΗΣΕΙΣ

πüΕüΦò{Φüτ'ü'

ΚΑΛΛΙΤΙΧΝΙI{Ο ΕΡΓΑΣΤΠΡΙ ΓΙΙßΙΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΙΣ ΤΕ^ΕΜΑΧοΥ Α,ß,ΛτιγΗΣ

'ηÞιστεýθεßπ σÝ μÜò τÞ διαüσμηση ßοß α,ιτιοß σαò, Τιμaò φι}ß,ξ, ΔοιλειÜ στμε, Δ)ßση: αÜφΦ 14,'Αμφιdληι

τηr,,

'3ΙΦ68

Φύλλο 38  

Απρίλιος - Μάιος 1981

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you