Page 1

ΙΔΡtßτΙΣ

ΠηΣ Π

_

ΙΔΙοΚº¹ΤΗΣ

_ ΤπmΘfΝοΣ

ΞßιΝΗΣΑΜt ΠΑΜ Ε

ΕΙαοΣΕαΣ :.ΣΤΔΔοΓοΣ ΤαΝ ΑΠΑΝΤΙ,τOτ ΙΙΙΩΡ1.111¿Ι ßΙΙfΤΣΤτ ΑΣ

ΠOγ ΒΡΙΣΚOΜΑΣΤt

Ι::,¹"::;:,:: λυß«;:,γ;:ß,

_

ΕτΒοrΛΣ,

ΕΛΑτΕ ΝΑ χοΡεψογΛ,ιε itιι ιιιßπtι ιιι ιιιυtι ßßιιßιι ιιι0 Τßιι

ιΙΗΙß ιΠιΙΡιιtΠß

ΙOΡß

γιÜ τüν δρüμο ηοý πρÝηει νÜ ÜχολουθÞσουμε. 'Η Ýδρσ τοý Συλλüγου στλν 'ΑΘhνσ fr στü χωριü;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ιΣ, Τδ Δ. Σ,

ΛΠοΡΙΑ

ΔΕΝ ΕΓιΝΕ Η

ΕκΔΡοΜΗ ,,"

μι.( "ΜΦq< .;

ηò δ Φ0 ΦλdÜΦ αþ π;φΦü ¹.ΔþÞ þτιΕι;,


tΡχtΤß

1{Ιι

ΠPnψLiιttTωιιi,

Χò)ΡΙΣ τιτ^ο

τßò ιýτταò τü αÞÜδι τü 6α3ß τÜ κΦτÞλια τΦμοσüωοw φαι¸ται ,*ναι μοιραßο κÜθε Ýλπßδα νÜ σ6υοθÞ Ýπ' τÞν üßαρη ζωÞ μαò μüω τßκΡεò σ Üιομειww

ΞÞò

ÜφÝγγαΡηò

κþιοιων

¶νισυχßα οÝ üλουò Üπü ιßò ΕετετνÝò ιαχοχαιρßεò

τÜΦ

*

τÜ Χαwιλια κÞαον τιßφα τρ.μω.rýβw. Τι μÞß ιριοÞ ζþÞΙ, κυνΙγÜμε μΙ λqτÜρα τÞν Üοýλιηmη ε&υΧα

ι ßμq

.

Þωουμε sα9ιÜ μαò δò τÞν ßαερ"]] flοÞ

τü!ουò!9λßΦιò(ιe./Φια

Ξε§Ýβ β §τδζ

*

ddι δοòιÜ μαò Χe αýrÞ Δò τü οüüσιμο τßßò μÝρξ κÜτΦ η χσΡq d 6Ρδμε

οδΡÜμαòliýrÞ

κüπαοδρÜμαßοýυÜòκþα!ÝτωOμΕ ΠüοοδρüμοΙÜþηΦο'

ÜÞ γωυÜ

τοδ

δΦμΦ πÝΦ ü

τυΦλüò τοý ζητιþ]εýÝι,

μιαþηρηγρηοýλατοýΦερεßταιτüψομι

Φ5Φε

t

Ιλeζ ρÜΕΦ* δß

üþφý4 Φü π α.ýο

τ,j

Üd

ßαι

τüΡα ηαμÜξοΦ καß dι οüμ6α Ν5ρÜßου Üξ ζη Ý κþμοò δλζ μfr dÝ Üγm ò ÜγΦòò

*

.òε αιò ψυΧÝò μαò μεdα Ýνα ΚdααýΦΙò Ιþι τftþμιη'§ικκι<'ιαιÜιληλΜαρατμüζ

*

x!ie. }λπßδα τÞ ζαÞ μαò, !üΦ τ

ftιÜ

dfi' τΙι

ακü

,.

dtÞò νýχταò μþÜ

ß

ò

σΦτÝδL

σ€υοθη ß

και τþ! ra9ωV τÜ καÞÞλια ττμΦ6ýwυγ,,

οαθý

ΑγΤΑ ΜΑΣ ΛtιtιΑΝt ΙΩΡΑ

...**.-*-.,-.ι ßι

ιe. * *d-,.,*γ.---t«,"Φ.π| ΙΦ

κßüη!

ΦΙÜþΙΦ

ýþ!

-. ýι

μ|

"_Φþ,&ü^.,-eι þ(*ftΦΦ,^ι

üþ

ΙΦ

ßΦΦφ,þ Φ]


ΚΑΤοΧ,ΚΕΣ ΑΝΑΜΝ,{ΣΕιΣ

Ι*:

:º',:*'"ΙlΙΨΣ,Ψ]

,ru*jy;rll;

«Ι ¹Ι

ßιΡΗι,ιΗ, ßΙΡΗ1,1Η,

ι(ΑΤιπΗΙΗ Ι(ΑΙ l(ΑΤΙπΗΙΗ ι(Αι

ΔιιυιιΜι ΔΙΙυιιΜι

ΙOΙΙΛΑOß{ΠΑ ΙυΙ{ ΛΑΙΙß{ΙßΙ ΙιΙΙΙ tιΙΙΙΙΙ([ΛγΙΙΡΙΙΠΙ| Ι(ΙΛγπΡΗ ΙOΙΙ |ß

οη""¹ηl;ß;3,

$":Χ"*""*:.ι#,.#χºff# ßι:{òÝÝlΗt *g**m*

'.:::1i:"..:º-'-Ρ^.";'Φ";..''-'n..-"'."';""Δþ"Φü''ΦφΦ

Ι(λιΔιΤΕΧΝΙ(ο ΕΡτΑΣΤΕΡΙ ιτψΙΝΩΝ f ΙΑΝΝΙΙΣ ΤΙΙΔΕΜΑΧοτ λΙ,ΔΙΝΕΣ :9,ξyjer1*

¸μιιdßυOÝßπ dδ μÜq ßÞ διαιüσρηση τοß 6ιτωη σαò, ΤιμΙ4 φι',αÝò. Δοýλ€ιß Ýτιμ., Δ)

""*

!ση: ΠÜΦοτ r4, ¶μφιü',ητ τηL 43ΙΙ068


ιιOΙ

ΑΠOΣ tΕΩΡΠOΣ 4

1ßιιιιΙΙιΜt Πßγ ΒΡιΙιOι{ιΠι

ο

χι,τιο,ιι. ¼ δρüμοò μÝ τü ro0o δÝντρα

ΑΓΩΝΛΣ

ρι« γd ßÞν §τòÜtιφ

ΕΙχε συ}τΦÞσε τü ΔΣ, για νÜ μεη:τÞΦι (αΙ !α ýτþει&ι τΙòτρÞαοιÞσιò, Ελ€ßþò τü φγο ηò Σσι

τΦ5λÝftτ«ι!dlßΕιμÝοαοτüδεþΡLRΦεÜιμε φ τοδ MÜpn], 9Ü tθοþ ýπ' üψη ταÞΦò τd Ýχοω ßπ.διχτΙ Φ'αιεΦαΦò;νααòÝΙουμ€!Ü εΙνα1

ßω

ΙγΛΛOtßΙ

ΛΙΜΙßfiΙ

ιßπ ιγlιßßιßι ßιßτ

ιßιτιιιι

,εrο!üò Ü,ξμφdÞτητο δτι þτü τßτ καιΡ ¸ρß-

τÞ9 ßδΡþþò ºΦ, ü Σýλλοrοò Üοχολ4θιτε περG σüπρο μÝ τü χοριü ιd d προüλÞιÞÜ ýυ, ταρα μÝ τÜ τρþλÞμηα τ6ν hθηπιωγ ßοý ÞτΦ ται εlΕι Þ ß

στηΡιüßητεò σdιy

hΟÞκ

δÝγ

Þw οýΕ kd φqßffαι ατþ þ Ýξßò ÝΦßι-

ΙüιΦ9ÝΕται τΡ@σþΡ ,ιÜ ηι λýσ] τδν πρþλητò rΘ τþ χαρβü τΦ, νÜ Ξχα πιν Ý6ρα rou Ýξω Ýßü τþ χþΡ δρÜηò τοοß Τü Δ,Σ Ýχ€ι Þν,γþq &ι 0Üαρθ Συ»Üω, λÜ γιΕι δηλοδÞ ßδΡq (η ÜνΦληρdμÜιχι þ γιν*αυ τü χωριüj Þü δτΙο γ ,^οÞw Ýξ gΧδηλωΦò οι Χα σüτρεò Fι σττιν γινΜαι ΡοΙ, οΙ ουνεΦιÜσαò κd οß ÝκδφιÝò üτþò Üκρι6aζ )ß,

και σÞμερα ΒÝ&α

εαι

εΙπι μια γιýμη, ΘÝ

σΜÞ,

τ}.ΡεtικÞ ,νü+η, r. þτδ üλοι üd üΙΡθρο, &ò καθÞωw νÜ σκ.qτþν ri

μÝρα τÜ

ΔÝν

Üßοßλεt

μεριχÜ μαη τοß Σολλüγ.ý νÜ ηΦγ κßòßÜα δια,

Þü Φγκ.κριÝ»

θÝμα

ßοý

ÝχÝι,ιΕι

μßα γνþμη γιÜ νÜ τÞν τþν, üτΦ

τü ρλτγον,

δτΦò Ýχα ταταFÞòò

μÝχρι

οt

ÜναΦÝρ.qτε καΙ

e

η

ουζηηθεr

θÝμα τηò τΡΜοΙη,

ηαραληλd tò φΡÞßσΦ &ü ηò τþ κ«Φsþ, 1þρα ylq ηιν ονμψτοΧÞ ßο< d þÞ Þ ΓΣ, τοý üftü üiL φαινεται Θ Üεßαι κ.ÝοριαικÞ ,,Ü τÞν παραπÝρα

Φßλοι

Üαην6Þεò, ΦþρτμητÞ,

μÞ ξεΧν&ε

Ι ι Ι

ΕΔΕΚΤΡοΛοτΙΚDΣΕΡτΑΣΙτΣ

AIToIqNaToT αΑΝΤοΣ Τιτοτ ¸,ισ,eýÜνοται νΙΖΑΙ - ΔτΝΑΜΟ ΤΦοθÝτ!ση üρ,γÜνω! ΡΕüωqýγΦ. Μαβητοφ6νω9 χαß ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΣΜΑ ,at ΜοΣΧοΥ &Ιιιßτη ?3 _ ΧΑ,Ι.ΔΑΡΙ ΤΙΙλ,581,4795

I

Φύλλο 36  

Ιανουάριος 1981

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you