Page 1

ΙΔΡτΤιΙΣ _ τΛΙοκΤΗΤΗΣ ΤΧτlοΤΝοΣ ΕΙ(ΔοΣDΩΣ |!ΣΤΔΛοτοΣ ΤΩΝ ΑΙlΑι-Τ,{,\οΤ AIIaPrιlmN καΡΤΣΤτΑΣ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΒΡΑΔΥΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ

tΔι ΠOιγπχι{υ-ιΠO|π ΠtiillιIι 0

,:****

§ {ΙΙ ß tl tt *

*

**

*

**

*

_ ßΤΒοΙΑΣ

ΦιΙιΣΜOΙ

**γ *γ* ** * * κ

σι* :οτη* -ι ΧΡΟΝΙΑ αΟΔΔΑ ß../εßα. ειφÞνη ßαß 9ßΦτßα -α .ß, ιsßι το ,r.l. υτ1".ο, οι .,ß ιι;ι.η

τü

!. * *

Ι,Σ,

-ιιιOΙΠιΙ

ΠOΛtΜOΙ ι(ΑΤι Τ!ιι

-Αιιffι(Αι[ β

μÜ

ß

Þ βΡΦ,

Η

{

qριοφ9

Φ

* * γ * *

γπÞΡξ@

Ü üb. ò

αολιτΦκδ ζÞ,

òýfu/α

μÝ

γ*******

* rL* * * * *

η!

¸ Ýφημερßδß μαò 9ßιεται

Þβ Þ þγξÞ üργþqò 4, Φαγ6ηξφψþτeχΡÝ Þq

§t

σa ßr,οýò τοηξ Üναγνþαοs τÞò

.d§ÝÞηÞßÜδþομ!Þ αþα

Þ6

Σγι{ΔßΙιι Αι,ι[ΜtΣ[ ΠOγΣ ΣγΛΛßtOγΣ

Φσ(üρτþαòδμþßòΦ ιÞ

φΦ

ΠßΛιιΙΠιι(ιßOßιßß

Þþ πü dalq τηò .i!d, ¸τεþÞ ιτÞ γι€ι [q., ιþολqÜιΦ!πüτξμüΦ τοεß Þ !fuΦμηq

ψÞα

4

τιοι,τ.τ ΧΡο\Ιλ ποΔλΑ χιοτιι *,"ι*χ.ω*s

{ {

Ι ξ

ι

* η η

"αυουοlιοò

ηοη* ***

ΙΙ §

.ι .t

**κ*κ **κ οο ο * ο * * * ο ο ***

¹ Üνογκσιüτητσ τοý γηπÝδου στü χωριü

!ΦÞ

§ §

§ Χ

τρωοg, t

* * * * * ***

***Ý


ΝºΗ|\ß

ΥΝΙΑ

,ß ΓιοΡΤtß

ΤttΣ

ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ

ΜΕΣοΣπOΡιοτrΣΣΑΣ

¶νΦιχτüò ηüflεμΦò κßτ,τÜ τιüν ποflιτιστ. φορÝαDν

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

'Ικ,, ψ|,1ýι-4 ,ιÞ4,ι,

\5.,-,Gτ|ι, αα?+,Þ

ß'.þΙα:;üτ'Ξτο:';'.\4ßlΙLΥι,ß

.αη-αι[,,τÞιτ\κ

ß

ια.ν \\ιτ:τ:

,

ý1 1σ\ \τ,,1 J, 1,;Χλ \} 1Þ, ι,\1| -ι Ψιl|ι 1r,3,ß.ι 1ΞßΙ ιßll α9 \η ταÞýΕ- ι1|? πj μßη9 ß,9rηJß ß μi4 tη , ºΙη¿d ιßßπ\\αÜ|'ý'β9ιß|π\\γ.ιρ'ι'ιß?\1 , )§? ]{rι η ,1τΡß n.rj d¸Ýßαε ßηÞι τ| \\|.\λ Ξ, πr)α1 Ρ, ¸| πýΕΦ Þ ιτ,α.Ü γ, }tτρrΙ ,τü iÞ,j 12 :Þ þtÞ μ: α2ßÞΡγ Ι€.4Υ,ι

¹

ßγ!γ(ßιüτητß

Γ-.." "-,*Γ:*fΞπ;" ωò Ι dι þδρομÞ ß:Ψ:ß:º:β*__ß

τOý γηηÝßου στü

ßι

τωρü


ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

,

¶φÞγηση Ülτü τÞγ

ÝπαναστατικÞ πορεßα τοý "Εθνουò

ΕΠιΣΤοΛΕΣ

ΛΝΑΓΝΩΣΤrßΛßß

-

ΙΙΛΕΙΙΤΡΟλΟΙΙΚΕ, ΕΡΤΑΣΙΕΣ

ΔτºοΚτ§ΙΙToτ ΠΑΝτοΣ ΤπΙοτ ¸rιαε!ζÜνοταιΜΙΖΑΙ ΔτΝΑιιο ΤαοOÝτηση üòlÜ!ων Ραδιοφþνων. α./ιºτοφþνον

ßαι ΔΞΕΣΟΤλΡ

ΤΣΔΔΑ ,αι ΜοΣΧοΥ

Χgλι6τη ?3 τΙΙΔ-

_ ΧΔΙ,ΔΑΡΙ

581 ,4?95

Ια,Ι"{ΙΤΕΧΝtΙ(ο DΡΓΑΣΤΕΡt ττψι:§Ωτ

ιιΑΝΝΕΣ ΤΙΙΔΕΜΑΧοΙ Αº,Δ]ΝΙΙΣ ¸μπιστε!Oεßτε σÝ μÜò fÞ διαιüσμηοß1 τοý α!ιτιοß σαθ. ΤιιÝg φιλαtò, Ιω&ιß Ýπυφ

Ιημξrl. Δ)ιση: ΠÜφω

Ι4τ

¶μφιÜλη, τη'"

φι3{Β


,1

οΧι

ΧΔ,ΒογΖΕΣ

ΤΑ ΧΩΡΑαrrΛ ΠΛΣ ß

ΑΝΤιι(OιιιιßlιΙιΙß ΤΑ ΜιιΝγ[ιΑΤΑ ΤßιΝ Ι(OΜΙιυ

tιΑ

ΤΑ 1ιΑßΔΙΑ

ΤÜ χüμιßò Þ εßτOγOγρ!φημÝγεò ßστOρßεò δημιOυOγOßγ

0τÜ mιýιÜ γOOτρOπß0 θβOυΙηò πρOσωηιßüτητßò

Üγτιß!ιγωπßßýò

¶φÞ}η6ιι

Üπü

'}πα,να,οτßιτικßι

ril

πρßIOßγατOλισβOýò

τÞν

πΦραßα

τοý "DΟνουò

xqΦM

τριΙα!ò üΦtλd

τÞò

ΦüηιÜδΒq'τ¸&.Ιdò μιßÞνατρܼΧοb{Φρü þν !ηò ÞΦ τΦtmò 'Αγγ!ßδΦΡþdÞξΦý τΦòξFιýιÝòþ&η

Gò¼ΚþΙαΦηòþαò τρÜ( 9ÝFζ ßò !πþqò qüσιε ßαΙ G ßολφÞχη

þ Üρπγüò τþ τLαÞeιΕ ,ΕΙòFqτηò:eò Μορý, τþν μÝγdο(αεþΦ

ΜÜò ξÝχασε ü κ. ΚÜλλιαò;

ÞΡθε

'eι9ημΙβòdριΦζ dΙΦ|Ü'¼Χοbαρ/ηò 'qε'ÜτÞκΦ{αμþÞ&ζ Þ Þ6rΦ Ý ο6ρ Ü τdΕ

e

ÜρÝ τü σrτΦι ÞΙΦγÜιtü*Üþ7ρÜΞζ

μÞΦ,

þ

Ε

üþΦΦ

Θ.

tΦò lΦιΦβtqþ] ψγαη ýòη ΙΦ Ýχξ

Þν ηÞρα

ß

Ιιßιιιιtιι

ιOι

ιß]ιιιttιιιßι Ιß ιιιιßßΙιß-ιιιt|0

τÞ

ιιιιιιΙιιιOι

μþαþπòΑþΙπικΦLþ

ΣÞ Σαριξ

κ Δrφηγd

d

ΣτÞν ,^πιτÞ

ßσΦü^Ü.òÜΦτιò γρÞò þ τÞ χΦd ιd rΦ Ýρwι * ωιq 12Φ χαβ, ,^τρ{λη

1ρημÞΦησΦΦρα&ü ß oroLb Φξ μÝτΦ τÞν αα

ΦΙ Ιþ

rλV ,ΑüÞ,

ß

Þεòþι ¸ýαιÞ 1μÞι id ρβ'νηòηþòΕιΡdτ

σΦ

]|0γ

ΣιΣ

tfi ιßιΣ ΦιΙιι|ß !!!

κdÝdþÝ{xΦΧqΙ ιtΦýφΑ.<'ÜqξξΦ' ΧÜιþLòßßΦμdμιdd οιÜγLαݸρfu'ιýqδò

Fþ ΙßÜ τÞ φý ιd þ ορßþηι!'^ιρfuλη'¸Φ! Φγ ºÜ üΦÜ ιηý!!Φδqß'ληd]μΙ Þò §!Üò, Δ§ dmβ τΔν Þα6ι, ¼ 'γΜ. τΦφýq4*qdLþμd λþÞòdδ'dÜρb6 β'Φ*'fuþ,6μτüò' Ι*ηò, üΦ(ζq Ümrη ü η ý dΕι σßÞν Ε.&α μΦοΨFßþdΦΡ Α. tδ ,üßρ þ ΜÝη Þ ÜÜξÜρΦεÜτφμΦι ΠÝμι Üφ ßÜΦ, ra Þjφ ÜΡ,..Þ üβ dηητþ 9Þ

þ

ßΦþαΙΦ

Þ

φÞΦ,

þþζ

qßαΕΦ

id

μιdτΦþαατÜιþΙÝΦη αωζ τÞò ÞμΦqξ þ ÞFF

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ýιοýιξ tlρ!ληΦüμòξ Þ Þ ýυ ßþq ΦυÜηFò Ý *γ ßφΦlqÞLÝß]'ßþÞÞ ý Φß ßΦqΦ.ý

ýqüτφ,

οφξßωòπÞγψþασΦ

¸þ te4Ý μd ÜþΡμÞ μιΙδακοηηüμq'ßρηΒ

þΕßηÜddÞρßΦΦ

μολý!ψηιγeεþΦÞΡα,'4 οκο(Þg Θ .ηß Φλþq μü,

τΦτþβ)Φζ{!Φüη!

Τ()Υ

Φύλλο 34  

Νοέμβριος 1980

Φύλλο 34  

Νοέμβριος 1980