Page 1

τ^Ρl"τΗΣ

_ ΙΔΙοΚΤmΕΣ

ΜεγÜλη

ΑΡτtΜιΣιΑ

1ΙLτΘΤΝοΣ ΕΙòΔοΣ!ΩΣ :.ΣΤΛΔοΓοΣ ΤοΝ ΑJΙΑΝΤΑΙοτ tΓIoPfi{mN ΚΑΡτΣΤιΑΣ

Ýπιτυχßα

ι9Β0

σημεßωσαν

ΚΑι

_ πlΒοtΑΣ,

0 χΑΡtΙιΙΜOΣ τOι ΠΡOtΡOγ ΤOγ Δ. I. ΠΙ|Ν fΙΙΑΡ:Ι|τßΙΝ tΙιΔΙΙΛ(}πßΙΙΙ

ΠΑΝΗΓγΡι

ΝεΑ εΝΔΡß|Μtß ßι^ ΒO^ο - πfl^ιο

¸t5ρομÞ Þν τρüq διÞμ'ρη ποιι διοδαþ, Ει δ Σýλλογ<, τρογροιυΦισdιΕ ,Ü γινει ý ΣεmÝτ'ρßουμÝτΡ ορισμü tüγ Βüλο χαι τδ πΒβ, ¹ Üγσχßφηdη ý πολοrßζ*αι νÜ kat Þ

γßπ

διαωfÝρ€υη

τü dßýγευ

πü Βüλο ¹

κυριακÞ θÝ.

Ü

αü Βüλο «αι ηÞλιο, ¹ ουμΡÞοχÞ Φßν Ýτ6ροßτÞ ωτÞ εΙ!αL αω δρχ, τü Ιßτομο (τληρομÝφ ατηtÞρý ßαι ξεωδα Εßο, μt λοΦΡ kat τρþsü), φÝΡþεß γιÜ ÝτþΧÝΙ€ò

Δηλß,Φò οιιμηοχßò αÜ τηλφ:

,71936 {αι ωΖOΙ.1 μÝΙρι τü 0ΡÜþ εßναι 6ιÞμερη θÝ

¸πδι

ßßò

φ36θΦ,

,r,r,ω

Þ ÝτδρομÞ θÜ

dΦÝ G τü κλεισιμο ξενσδò

6ιmκτÝρευση, πρακd.üδμε γÜ Ýτη }.ßο, γιÜgγτσιΡα γιü: τ] .υμμετοτÞ σαò καΙ νη μερþσεΕ μß ΕριμÝνÜε ταεÞαια ατμÞ ¸þ ιτχρι τδ

.βjδυ τΙò

Ι

δ' ηα

ωμτληρß,θεß ü &αι Þ ÝκδφμÞ θÜ Ü

τοýμενοò *ρθμüò ααμετοιþν,

'Αßüß]ν&ΦησογρΦΕò

το ΔjοιΚ

ΣγιÞΒογ^,ο


ßΡπΜιΣιΑ

ιυι

ΕΘΟΤΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΟΜΑΤΑ

tIlililyPI

ý].þαΕΦολoftπüòμdòdτμπ-ΙιοΕüτ&μοò ιò ÝýýþΦιò λαι μετσ Ü,τü α]τεξ, ιtτqσμε /ιο ιατΦÝΦμε να τροιÞüüψε ζþ} τþü Ξνα Ýθι4]ο πο).λ6ν τρüνων, τοü δÜαβ ζωÞ ιαΙ πρν αfu

ftΡιΦüΕρη

Ý)þσΕ!αα

ΠπψÜμε 1οτ Ρ: την Ýρτο üρ/üψ, τÞι Üια ßο τηΙ üμο6μορφη .μφΦιq τþ πΡ οÞ[ο0, δειξαμ. αüýò τþρι6Εò Χαι αοýò ξÝρò d Þτοι πÜρσ τολλοι üτι ειμΦ ßbüΦ.ηÝΦ oq )4ι ÝξυπηρÝη.η

νþοj

&ξ Σýý\ξ

δραÞρÝò

η!ΦLΞ)ιητροοqοΦσοιΦρüτο9

αÞγ ?χτßμιη ιþγ γüρο χορι60, ΕΙταÞÝ ü μüωò Σýλ, ρü

ιοι το μεγολυερ. τρφFψ Σοdηò

σιò Ýκδηυòò ΕΦοι;

ιþü

"-Ι1 δ,τι εßμσε οÝ 6Ýση ld ξÝροqò]] mý Ýr(αινιωτ καß ΑμφþßσηΕ μÝ τÝτοιου εΙδωò διαφημιαικü üλιþ τοý Ýκανε ßδΙαßτερη !πýτΦη σÝ üλοò,

ΠÞýΧφε, τÝλξ, ,ιm ßÜα9Ýρσβ ται ωφε πü Συλλτικü ταμεßü Ýνα οþÞü tþ, τοý Ý ò,

πρdηeοπò και οÝ δα ΧρüΙα, ÞτÜ κÜτ1 d.ιü b λεγü!ιο ΔδýνÞο ¸Φ δÝ ýτÞαεÝ Χρüνζ )Φ & τýΕΠ üÞü,ýσι οýπι τÞ πιηÞ Φ μηΦΦ γΙα Ý ,64 ω dοδσ !οý μÞγ ηα ιþΔ ü Ση-\ο)ξ οÝ ý,ιτι τÞγ πιριοüο Ι;ν 6ραÞΙρüπjτ!ν Ιου, ¸π&τßο ισß& ΙÝρq νd τßρÜ μ&6ι, þτþε ßοι εφτρι οι πφò ü ΣυλλοrÞ το ΔΣ Ýιηορ6Εß ωΦ( dηΦò τüý €.Þσ]Φ γlÜ τßß .,

λεζ

δÝΙηιαι Φι τLζ ÜΣþ οοΝ ψÝ .η, ÞÜ,,Þ τξ ýß þüσ} ο Üτü τd,ρσ Þι τφ ΙΡüw θο τφ6τφÞσει νÜ τΡσφÝρτ1

κþι

τΦ.þερο,

κÜτι καψοýργLο,

ΝΥΧΤΕΡΙ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΑΘΛftΤΙtω ΑΡτΕ,ι{ΙΣrΑ


ΕΠΙΣηΟΛD»

Η 1\{ΑΧΗ ΤΗΣ ΛΑΜΓΙOΥΣΑΣ

ΑΝΑΤΝΩ»ΤΩΝ

χOΙΝαΙaΚΑ

flOΛΛOι πΡOΣΚΥΝßΤΕΣ Ι(Αι ΦΕΙοΣ ΣΤOΝ ΑΓι0 ΓΙΑΝΝΗ

τλΔ,\ΙτΕΧ]{ΙΚο ΕΡΓΑΣτΕΡΙ ΙτγΙΝΩΙ

ΙτΑ\ΛßΙΣ ΤΙΙΔΕηrΑΧοΥ Α,Ι,ΔΙΝΙtΣ ¸μτιαεýθεßα

σÝ ι!ÜÝ τÞ διαιüσρηση

σπιτιοη σφ, Τιμaò

Δ)'ση:

Πιßβι

φÜαß-ι Δο!Κιü

τοß

Ýπιμε,

!4τ ΑμφιÜληj τηr-, {3l8lt68


ΑρΧΙΖΕΙ

ΤΟ ΝΕΟ

ΣΧοΔΙΚο

ΕΤοΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙßΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙ ,."ßß,ßßß'ßΙ"« ."

;.-,1

ºοτορΒü

ΔDÜγÞμα

Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

τοý Δ. Α,Ι,ΔΙΝΗ

!Φρξ( ξqß ßÞÝ Þ6ιfu,

τÞò

γLÜÜqßÜqþtÝφ€υ'Φ

òþ.Ρ ßßξ βΦò

Φυ,

Φλφζ@.ΦΦüζΦεd ι!Φò {at Üρσþλοι eη μ

Φ)Ý,

,ιοþ*Φò @t Ý μ&ι .τ, ÞΦαδσÜß&dÞιÞ&d 'λγdýοΦγdFιqýπιÜιαt κΦφüÞΦüφLßqΙ&!6tÞqΦ *μιeιdgLÞμeÜτþ

φε ýÞd qδ τωρü αÞ Φη ηητÞΦÞ üα! d ιΦΦ ηι Ε ιÞεqα γυρÝ ιαι.Ýαι

Αýη qV ßο)qαÞ τqπιÞ dι! πÞρß, ΑÞΦμΙÜ qi qßλþþ ι!φιqqΓιρμΦþò-θJq ΕòÜδτdζτρο'ι!ΦζτΦò ,e rd Þ δφΔρφ Φü 'ελλ!9&οÝþτΦòd!ÞÝ τÜαdιαòÜüdΕLαωι ηι ßοημqÞ τqτιÞ ΔÜ η@ þ!qÜ qi αι}Üρýμα ¸Þ.

τþηΙεÜρeΦßρΦ! dòσιþζdΕρþ

ιλεγαντüΦφÜι:μξ,Λ'&φυ !ü/]Φ'.τησÜüμξψ ΡιΦd ω! ri! þ!ηOζΦ! Ü @;ν ÞτΦ üτι Ý*üÞοΦ 'ιΦριαΚqtδßüqÝγωßΙ!

τÞγ

,ιΦρò &ÞÞeò γ,òι Δ§ταρÜιγgιηιΦd

Þ

üÝqαοηι!þ]ΦλΡΦßq

i. þ«l"J'"ii òΞ ß.;; ßß«1.1;;ρι;

;"ßη. a"φ.ßη-ò

-Þ. 'τs"ζ

ρα

{wιδ]| Φò

,þοΦÝ ,}αγü μαη" αλ Üο{Þqαò üþ^ýν

lfui θλßOò ÝργOσßεò στüΔη!Oτιτü ΣτOλεß0 Φγ

!߸

τü τΡþΞ 15γΦÞμΦ

Φ, frp&lÜp

.;*;ρ«η orjq *ι r.

ΕΥΧΑΡΙΣτΗΡΙο

ιιtθÜαÝß!Ιý&þληΘιßι]

,;:;;;;,

,].";;;;;;

μÞq ιΙψτß, ψμ, ,d ΔηΡqρJ ΣιαdÞ.

-ßζ

!-φΦ.

,

ηρηßζΦÞßò&διΜ,

ΙΙ^ΕΚΤΡοΛοπΙ{DΣ ΕΡτ,ΙΣl9Σ ΑΙΙΟΚΙΝΠΤΟΤ ΙΙΑΝΤΟΣ ΤΤΙtΟΥ

ξÞγ ß,þη -Jaτ, λ;τω !π ιΕιω;ιj,τΦ; þγ Üιηε

ΤοποOÝηση ßÞþον Ραδþòηr!ω!. Μοτιητßrφþ!ων rdι ΑΞΕΣΟΤΑΡ

rι Ιι

- λλ,Ι,ΔΑΡΙ ΤΒΛ,58ι.4795

λrßιßτη

73

ΖÜΡ{α:ýγ

Φ,

¸πιmυξÜνοτÜιΜΤΖΑΤ ΔΤΝΑΜΟ ΤΣλΛΑ ,αß ΜοΣΧοτ

ΓÞ!

θ.þýτΦ

Φ,eοeαΦqτÞ/ηδ"

Ιι-κ(

ßΙ

ß

γΙ ].ß.

], αα!,ιΦΦ

τÜ h4

ηt,!,

βΡ.,L

»,;,,eß11"", ;;;;ifpi;:

η,.π þ,,1,

",,

þ",.,

Φύλλο 31  

Αύγουστος 1980