Page 1

ΝΕΑ

ΑΓ[ΩΡΓΗ¸[ΚΑ ΚοΙΝΩΝικΗ

ΤΔΡΤΤΗΣ

-

-

ΙΔΙΟΚΠΙΤΙΙΣ

-

κΑΡγΣτΙΑΣ

ποΛ|τιΣτιΚΗ ΜΗΝιΑιΑ ΕΦΗλ{ΕΡιΔΑ τΩΝ ΑπΑΝτΑΧογ

ιι8ογ8ααψα υßιs 'Βκδßιflιοοηs

Τδ

¼χfþ

δβÜσηò, μÝρεò μÝρεò σΤο π ροσφοραò

ΠληοιÜζει Þ αιγμÞ ηοý ΦÜ Üρχωει κΙ 9Ýτσζ Φü τα' Συλ, !Φριü rraò Jι \ορυφσΙο ßολιtισκÞ ÝιδßλΦ ßναρξη

τþν

Σσüò

Ýχδηλωοεων,

μαò

τü

εΙ,ο,

,'Ü

σ,ßζ

Ý!η,

Ι

:γο,ι.ειω

ηÜΦ

σÝ ηολιτιαικÜ

Ιß.jρ,οι

ßÝζ

τÞò

ΒοròfÝò φ] ηολπÞ Εý6αξ {β Þ.ρ.qÝνη

ΚιραÞ ßβ!ß

εtχοΦ ουγτÞβ}

θεß üλο στü üμορΦο fu] φο.δοÝ

Σ

,\ονφß.υ, þου þ βü φνÞ τ., τετÞ Ýγτò Þ θÝτÞλßιJdº Φý ηνεΦ τüτε εßFΕ

μ!ιÞΦΙ i,l.L òß .ß

ý.ßΦχ.ο.ß βυÞλÞ τß Φτδ ρΦτÞ Þ,τΦρüdτΦι rc] 0.Þ&Ý γÝ Þν ü}αλÞρ!Ετ roi ÝργÜ ý, Voπoc id ÞοΜÝò eýÝò sü τü ΣΟJωφ, τοýq ιποΚοÞ $1 τοßò νÝπÞ mý τüω Ýrγü?Üßο

χπ

τ.λε6dζ εΙF μ,τÞοα ß Ýγιßι οδνÝmρüωΦτατπρfuβ]

ΧΩΡΙΟ

ΣΤΟ ºüν τεραqτÝνο μÞ.π

ηαι κοι!ΦντκÜ

ποÝÜρχηòΤ

τωò οÝ διÜφοΡεò Ý,{δΦþοειξ τοý "υμμετ"χη θÜ γΙνΦν αü ταραþω χΡνικü διÜαημα,

Φß

ü;οò

μ.α; (

'Ιομω ÝπαÝq.], ΠΦ6λþrßωλοò

μαò (αι ÝýημÝρþ, €ηκε ddιü τü Κοινοtιιü ΣιψüCý, λιο τοδ χωριþ μαζ γιÜ τÜ το,

ιε

Πιü aÞ,,σ].ÞικÜ τü πΡüγραμμα ΟÜ ξ€κινÞοει μÝ θεα, τρ!κÞ ταρÜοταση ηοý θÜ δοθεß σtü τΡΦ]λιο το0 Δη, μοτι(þ ΣχολεΙου τü 6ΡÜδυ τßò ]6 Αßτγοýσ.Φ &ftü τü, οιΦο «ΣΥΝΟΛΟ, μÝ τü Ýργο .ΜΑκΡΥΝΟΣ ΔΡΟΙlΟΣ,, α' ÜκολοιθÞοει τιν ΤΞτÜΕÞ] 2§ ΑÞΦýΦου σδν 1διο

τü

χßφý

ΣτÞ Φþαηση τοý ιγινε Üü ΚοινÞιχü Γραφ€ßο τοδ χΦριοü μαζ Þ κοιγ&!τÜ μαò Ýsωε διÜ

τÜtα χρüνιd δÝý ÝrUrÝ Ισηò μ:. ταχειρΦηò σÝ σχÝση μÝ τιζ Üλ, λεò χο!νüτÞòò rω Νομοο, -Ε, €ι aξαιρÝΕτ€ ÜΕü τιò χρατιßÝò Ýßχ¼ρηγÞdειò

ýò

τελ.Φαιαò

τρ[τßαò ποý δüθηχΝ αÞν Εý üοια υß δÝν ιÞρÝ οü,.ε μΙα δραχμÞ ΓιÜ τδ λüγο αýτü στÜ θηκε ÜδýνÜη Þ ÝπÝßεση !ργων ζΜιßÞò σημΦßαò γιÜ τα)ò χα. τοι(ουò τοΟ χωριü0 μαò,

,

,

οουμε γ!ß τÞν πολιτιÞι(Þ του þÜττυξη ιαΙ τÞν 6ελ, ζüßò τþν καοΙι(þν του. ΕΤναι μΙα

τßσση τÞò τοιü.ηταò κιιηση

τþ Σ.λλüγου

1οý γ,ü Þι

ζεται ΡεγÜλη πρΦτüθεια.

ßτ,lυχßα

¶τü μÝΡΦζ τοδ Σολλerου

ÝτιτÞιßα

τÞò ÝßδÞλGΕηζ,

ΣÝ üιι

καατολÝ{ßΡÞ

-

κοιÞιßüξ

δρüμοò πρüò

ΧοινÜιßüò

δρqτοò τφüò

-

καΙ (αα6Üfλονται μεγÜλ€ò τρΦ, π(üειεò, 'γτÜρχει διßüεση γιÜ δΦλειÜ καß Üισιοδ€ßα γιÜ τü τελιτü ÜποτÝλωμα ποý δÝν εßναι Ýαλο ftü τÞν ÝχΦν ιααθληθ€ß

-

Üδ'ΦαΦ

τtò κραικÝò ÝτιΙορηrÞ..ιò γιÜ ι\t 'χρπ]ατοδοτηθοüν τÜ παρα

1 τü

dòΛοχòÝÞικü βικτυο. -Ηδη σÜò .γαΦρßζΦμε δτι τε λÝþ!€ι Þ τεχνικÞ μ:λÝτ! τþ Ý ΦχεΕηιχο6 üικτýω καß lJ:τÜ ηιν ÝtλογÞ τÞò üριfrßÞò θÝ οηò τþν ηγαδþν, πα] θÜ οσγ

τεκρþτα

τÜ λÞιπ dαü ý ]ΓΜΕ, fuý Ýγινε χτÝò Ι77,Φ, ε'ψΦ Ýτοψοι ν' ÜρχßσÝι Þ Ý,

χοραΦ.!

Üφορα τüν Στηλογο

πΡγρqιμ.Üια€ι ι χüυν πΡγραι!ματιΦ€

' θÜ μÜò θÜ δüσει δωαμJ] νÜ μÜò δüσει

dννε

l

ΧÜü

τÞν aηßσκÞρÞ

Φò

Üτ]

τβ qqo σην

ýυζ τj σÞν ßαρδü Φξ ft] ψ€ý μüò lÜιλΦ ω τü ΘqE, λ,ßφ ΦÞ γÞ, Θü tþνω ügq χ,ι Þþ βü Φβ πρü. ü,\.λÞ rc, τεýOΦι, ΕýΙο!ο aη.. αrÞÝò Ü δþ.üο,þΦ,ξ θΦτ.σþγ Φ ψυχÞ

¾πηρΦþνÜ9τΦσüΦßοý α.ßλ.jσüΣßλλ.wτþνΑγκe γηΦ rü ý, ü.Ý. 39οΙ)79 τßΑ οý

2,θ,30 Ýπροφο

üποßο τρÝΦ€,

",, κÞü τßτ ßνÞ. d Φrι

λου Φζ

νο,

δσσþòßò

δΜÞ

ÜL

I

δÝν .ß,

Þ *δοοη nrc þq üνΦ

üe Þ (.,σ, οκδφÞα τοý Πwý μσßΦý ΚÝΦυ) διÜτß ý οκüßτ. οÞ δÝν εινο üΦÞ ιο] ο!Φδο9Þσμο eι þq Ý( ßþου οüò Üßδü

σρüΦο'ψεýΥþ.ÝλΦ9oΦφü' Κ Ýτοι τü ηνεψÞχü

κÝfρü

σüν¶ÞþÞ'τüΦ&üfu

ÞÞν ΕωοΦ.

üüν

FοΦß vt

γΙν§

9πρ.. Κdß ΙÝρm DüΦ εßν.j "ο

γΦ,οφß,ßß

οΜΦο,\]ü, þ þε! üγρq+ΦΦιπκ τß πψ,

ιΦσÝΦ,

τχÞζ

συνετο9üΧ,ο τÞτ

εοΚ

þ

τor.hΦ

ποý

ταß(ft Φic üτtüιò Φζ,

μaò δε τü Ý,

τρσποýχü3.wτÞνüρηÝΦτüý οκΦÝδ.υ .ινσ !üγσ ΔοΔεκΑ λrü}5Ε, ÜlΦ. ý οßÜΕδο νü ιΙν., 7s0 τ.τιογφü βτρ. ýß þ

ηοαþ

τÜ, Φü.

Þοý 6ααξΦ.

¸π.ητι, η.λ,ffÝò

Ζι

οß τριχ.ò δÝν φ.ýγοΦ

üτü ΦΦüλ

βπßJÜ

ý

δÝν gι

ÜÜ

πιριο, Βουλ.fýξ ýü πüΦτ. ο^οι

mi

βΙ ΜΑ,

φ*.λλο τÞ. aßÝΙοξ üκ.δÜ μÞ.Ýωò mi ΝΑ ΥΠΟΓΡΑιτεΤΕ Σε Σ τÞν üδ.ιο Üν d ýýλληΙσ ÝπψÝνοWþΥρÞιβdνqJ.υ, Κι ÜτÞΕ !ü ÝιÞγlβßΕ Ο^ΟΙ ΜΑ.Ζι τρ.πφÞση ftý νÞ-υ παj ýλÝΣ'üτ'ÜτονÞρηΦfuγüη'

.6ω. οß,ωδqÞ,το νü Þτν ýýρτ. üFD, üτd güλσο .ρÝ καοßdν þý &ψfu υü !Φ.σ xd npþc

ΜÝ μ.γÜλη Ýπιτυχια Ýγι€ αtò 6'ΙΦλιΦ Þ τρογραβμα}

θÜλΦα καß νÜ φýγουι[ χΦδÝΦιΦμÝνοι, τοληò, τÞν καθαΡÞ

Σπ' γυριομü κÜνqξ μßα σüν Φδ ΣυλλüγΦ τομη Ýτιοπιμη αü Πσλαμιfu ü. μαò γιd ΝαýτλΦ - τολü. ¹ Ýßδρ.ßτÞ εηε κýρια κ.ý, τΦ δÝν μmρετ κΜξ Vd μÝßνß θυwÞ τü τδ τολü, ßftυ iftU υfiÜ ΕÜ μκ υκ Üσυγκßηοò 6λÝτÞαò τοýò Ιθυνση δρσò σý χþΡΦò τ.ý πüτιΦ μÝ ατμα οι |"Φ,ι _p,fu μιÜò ,rýρω σηò ÞΡωò τüδ '21, ÜλλÜ καß ν' μÞ |Νdπλ ο, οß,Üσσμß !ε\Þ]χολÞòι aλÝΜαò τü ] ι ι Ιυ τ,υ Ναι φυγαμε αιò 4 οιτΕ!η ÝιδρφÞ

στü

ν ηρüεφ. τοý ΣdrÝγα,

ΓΘþτ. θqΕλ,þΦÝ

fuloυ

τÝßοξ τü Ι{οΦÞικü Συμ6σ'

ταεýΦμε üτι ω τü τετιηΦβ. 'Α.λλÜ γιÜ τÞν inc ü, \ ΝοΕοτl Εjθο,σò κλlβ,η τÞò ÝπιτυιΙσò χβιÜζεται χαß Þ οσμταΡσα Ι σº τþν μελþν τοι] Σιλ,λü}ου λαß ιαΙ τ6ν τ,ßν κΦοß(Φ λΦο!ιΦ τþ 1οß χΦ Ι ,,_ΙlΙΙΙ9Α ριþ. ¹ χα€ολιιÞ ΦμμετοχÞ ΦΙò Ýκδηλ!rσειò ηοý '-' c, - ΚýρÝ Νομüφτη,

Ýý,

ý ιüνω μü .ýιÞ üφ.ý üλÜ οß ßΑmßο τþ ¶Þ - ΓιßΦ μü. θ.üο,þΦq ΦÝ ΧÝò

εγþ δÝν ταλμüο

'Η αονΦο,λý τηß ΔηΦdι,ν

σχýλΦν,

λιο ηαρÝδοΦ αüν χ, ΝοΡÜρχÞ tü ηαραχÜτο ýtφ9Þα;

ý,τασΙÝρβξ

«σß ÝφρüαηΔν rcι ßολ^Ý.

τßφß ßýFοΙ θουλευÝ( rcι ηο νt üποδε, Þρ€ß Þ τÞ ξετε üτß αρογψτχü θÝ,λπ νü 6.,

-

δüν καß

τ]ò χρειιß

δüß,,β πd}Ýζ

6οιοξ,

λπωýò

ΠροÝδρου τþ χωριοθ μαò εßδικÞ ÝχδÞλοσ] γιÜ τü παýι μÝ καρηßχιüξη Ü, 1ο0 Üüν κ ΝσμÜρχη τιß ταραüτο πü τüν ΕýγÝνιο ΣπαθÜΡη, ηοý Ýχει κληθεΙ εΙδαÜ γιαυτü ΜÝ τÞν εýκαιρßq λοιπü! τÞò a. 'ΑηοßεΦικü ΓιÜ τü θÝ- τισκΕr]ò σαò Ýδ6 Ýκ9Ýζουμε τü σκοπü Üτü τüν Σýλλογο. Στßò 22 ΑýγοýÞου μÝρα "Αò σημ.ιΦ&ß δτι Þ μ.λÝτη παρΦχεσÞ θÜ γΙνου! οι γνωστÝò ψαò 1ÞÝΦ γατδΦΡσ μα αι^ü ü χ, Νομ4ριÞò Ýτft üτι τü πρÜπΦü μαò γιÜ Þν ÜνισÞ σ)τÞ γιΕÜ δορ€üσ ßρüò tÞν νÜ δεß Γ]σμαρ. χαι τÞν ηρÝΘ τρ6τα Þ ζητο6με t(οιýτητα μÞαχ€ßρισÞ μ€ tδιαικÞ τρΦ δΡομßεò ηοý θÜ Ýχουν dφετ]ρßα (αΙ τÝΡητα τüν χþΡο κÜ τροοωßιÞß σαò ηαρfuOΦη γα 6Φλια και φΦι(Ü τροηγοqÝ, τÞ μελÝτη τοc Ýρrου τΦ Üηü τü ftφαι:λιο τþ Δημοτιαοß Σχολεßου, ΓιÜ τüν ιßα ΣιMßρηση ÜοφαiταρG τÞν ÜΡση τßò dδιχßαò ιαι τÞν Üνωò θÜ ηεριaλιΑεß μÝ τÞν sγχρι, νι(ητÞ γÜßδαΡ ýπÜρχ€ι εßδιχü ιýτÞο (χýτΡα Εφ0) ÝΦ δρüιΦ, ¼ fi. ΝqÜρχηò τüδοση Φδ Ýιβο μρδον τοδ ΣΙΝΙΧΕtΑ Þτ οε],, 2 χαΙ Ýνα δÝμÜ,ι σΦüò, ΤÝλοò τü Üτüγευμα τßò Ξηò Αý, ÝΙπε üτι μτοροýμÝ υ' ηÜρΦμε !:ριδßΦ Φý μ;ò Üναλογεß Üßü ýλιχü ΦwÞρησ] Üßü τÞ Νο. γοýσΦ θÜ δι€ξΦχθεß ü λσjÞüò Üνüμαλοò δρüμοò σÝ μαριιαγιÜÞ Üπδ üπαοδÞπηε Üλ δýο ιΦιγοΡßεζ, ΣτÞι ποþτη (σηγοΡα θÜ -ρεξουν νΙοι λο Ýρ)Φ τÞò Νομαρχιαò "Εγινε μÝ Ýπιτυχßα Þ ÝτßρομÞ ÜmχΕαÞιιοδ μÝχΡι Φ Ýτ6ν ται ΦÞ δε(τερη üλσι δσοι εΙναι m Ýτδ! - ßΦκαÞ τOθ Συλλüγου ιτßò 0Ý Ι{αýπλιο - Τολü χαß τÜνΦ, ΚαΙ δþ ÜφετηΡßα καΙ τÝρητα θÜ εΙναι τü τρΦ Üγωγοý Φü σητεß. ßÞò 6¼ρεý αýλιο tΦ Δημοτ(οc Σχολεßου, ¹ δι.δΡμÞ θÜ γΙνει δηικÞò ηλευρÜò Φδ Κοιαιτý κααπßqΦò τü Ýργο αßtδ ý, γνσ.Þ τρßν Üττü τÞν aftκΙνηση, ΣÝ üσαξ τÜρουν μÝφò πειÝθη ü κ, Νοýρχηò δι θÜ στüν λαιχü Üqüμαλο θÜ Üτιο!€μηθοOν Üναμ!º!τικÜ δι μηεß αü τρüγραμμα τοü Ι901, ηλüμΦα Üττü τü Σýý,λογο, Γ(i τουò νικητÝò 1þν δω 'Αγραιχοß καναικοι κΦηγοριþν Ýχουν ÜαΦετηΟεß κýπλα. :Εκτδò αýτδν δρÝμοι, τü .διτü μηχ&νημα ιßò ΝομαρχΙαò (ΓκΡÝßτερ) 0Ü Ýρ6ει ]6 τßò 24 ΑýγοÜ üλεò τßò Üτü τΙò 6Φαια, μÝρεò μÝχΡι αü χþριü μαò ÜμÝ.ωò μ.τÜ τÞν στοο, τÜ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΟÜ Φν€χφÞαι μÝ τßò διÜφοΡò κýμη τοý 6ριοκΦαι τþρα γιÜ ÝιßOÝΦιò Φý αß ÜπÜαΦν Þü χ6}ρο το! Δημ, ΣχολεΙΦ, διÜωΦ τΦÜιδν σýμΦα Σ(ÞÝξ μαò Φü üιταÞμεΡ αýτü εΙναι νÜ τρΦφÝ, μa {ττüοχωη το0 ß. ÞομÜρχη, ¸πßσηò σ,ζητß3ηιΦ (αß ηß Ρυμε Φü χωριü μαò λΙγη ψοχΦγΦγΙα καΙ νÜ üοηΦÞ

χαΡ

το,ρεßοq Ει]ßοκην Σfuþη,

ω !Þ ÞρΦ!]ρ €οþÜητüüερÜποýμ6òδ'α οl{α ωτη τÞ σwÞ κσι νý γινοw

ι\,{ΑΣ

ηηj( μαò χαd τÜ τρßα ιεßΞυ.

ηΕΦßοý νΦτý τÞò Εωσ.q τÞò Ε τÝ τ.εßΧαπεjü,üμΕσüüλ'λßΙσι ý ÝεÞζ] 'γπÝfrr{Ü πολλü Üý τýζ ΔΦüο,οÞ 66#c ßÞò Ε6

!σοδÞοý ΣΦßΦ

þ

ΕΠΙΣΙ(EΨΗ ΤΟΥ Κ. ΝOΙυΑΡΧΗ

μÜò ισρσχτρηοι τü 'γπΦρ}ε'.ο'Εθ,ι,

τορσσαdι, /ο,αο cηJ-σλο δΡο,ο \σρσ} {üζη }αι üουροbρομιιò\α t,o ιßοι(ü ÜΦ,εΡL+ο ,,σ τη/ ιΙοηιf, ü9εση, ÜφοιιλΦμü καß τΡσtασßα τοδ τεριòüλλοWοò 'σýò 6λflονμ εΙνσ L,o οω,ο πφγdμμα Φý οκΦü Ýχει τÞν ψυχαγωγΙα τþν καΦßκΦν, τÞν Ýιηβ-

l«ι ß,ß,

τογ fιΑτροΥ θοΔαΡογ ,Χο}?Α

τδΔ

Üπο σιεταü χÞζ ηα,þιοò ταΙ Θσσ\τ+ΦΦJ, ßd.þ ε}γραφο -οß Σ,ληο\ο. τΡζ σLτü, ¹ Φ.ιι.Ý üλþjλΦ "L,^Θ.οΤ οι ü,6λ,ου, φ-, η,ο,)αμ6^εΙ, "ΕκΘ€ m ΑΡΤΕΙÞΙΣΙΑ ΑΡΤΕΔ4ιΣ,Α τεΡιλαμ6Üνει: σ] τογροφΙαò, ζ_τροφ,κßò ιο, λσΛηò τε)νηò. θεÞΡ*ß

ρΦσÞ τωò

ΤßιΝ tλΛιιΝιιιΩιι γΠιιΡtΠ{ιΝ

συνεργασßαò μαò. Χωριο

καΙ λοιτοL Θα dlFγασ\οΙν ΙÜ þετειh ΛΡ Ι LΜΙΣΙΑ ßοΟ Δημοτιιþ \α'. οτο τοΦýλο τÜλι οÝ'μßα σßθαFο

ιι

ιßθγΠtΡιιΠι

ΠNtyι|ATIιiιι

_

του Φ ü*οlο,αηOεß Φü rφτpaJa ßιΦτημα τþν üßιþ 1γεα;π ( Ι6 , 24 Αý)οýΦουι τοý Φ διαρκÝΕουν τÜ φετεινÜ ΑΡΤΕΙÞΙ Σ Λ χαß.lrÝ ütιδÞΦτε üλλο σχεταü υÝ ωτÜ,

μεατσωμι τ,Ü

ιßι

ΤΑ ΔßιΔtκΑ ΜtΙΡΛ

ρισοüτεΡ τtò σχÝ6ειò μαò, ΓιÜ τüν λüγο αýτü καΙ μÝ δ€δομÝνο ü.ι τÜ μωα ηοý Ýχει ü Σýλλογοò στÞ διωΦß τΦ (ο'!κονομftÜ, τεχνιßÜ χΡειαζüμαε τΤιν ΦμηαΡü, "λπ,) εΤ!α, τριορrJÝÞ, οτασÞ σαò, τÞν καθολικÞ σομμετοχÞ σαò ΦΙò Ýπδηλþ" σειò (αι τÞν ÝνεργοτοΙησ] οαò οÝ üτüÞπΦε ΟÝμα μτσ Ρ€ßτε νÜ τΡΦqÝρετε κü.ι, γLÜ uj( κατορOlüσΦμε üλοι μαζΙ νÜ χÜνωμ€ τü χþρΦ μαò τιü üμορφο, πιü ζΦwα, νü ιαΙ πιü εýχÜριστο οÝ üλαη μαò.

ßü\ο" ΑΡΓΕ-λlιΣιΑ, 'ιοζξ τ,1 ÜιγμÞ τΦ δ,òþÜζον, το, οι,ιò οι νρο*.,εò υα θροκüμαdτß τολý χοwÜ ατÞ\

ΕΤΒΟΙΑΣ

¸πεßγουσα ÜνοιχτÞ Ýπτστολý ηρüò τοýò ΒουλευτÜò καΙ Πολττε;ττÜò τßò Εý6οιαò

,8ο

ιΑ

Σ

ΑΡΤΕΜι και

-

ΤΠΕΤΘΤΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ :.ΣΤΔΔΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΤ Α,ΓΙΩΡΓΗmΝ ΚΑΡΤΣΤΙ ΑΣ

d.ßüγευμα ¹ ÜνΦη το! Φü, le τ.ý νιü πρßrτη Φρü ειτΦ ld Ý^δρομÞ ,οý Σ.λ]üγΦ μ6ò ΙÝßÝτρΘι€ Ý χαρο6ε τΙò φΦι Ι ιÝò üΑοΦý( τη< üραΙσζ λΦμÝ το

ΕλλΙ , ßρjηα Üκþßσοι

gßλΦ

οß τüν ftλξαρτο κα ÝξÞ]ρò«5ναò τÜ ηοý

λοχΦýνη ιακρσΦλιßχÜ τΦò Φμ4arα

Ποý

δaν θÝλüW νý

ÞΧωκιψΜ Χ!φ,ü ýυò ΑýτüßýρσΦ]π.ρρÝνψτιq ü,Εζ ÜÝβγαÝò G γσΙ Üλ, λþò €ü μο0 εσdΙστ (Üτοσ .Ι ý9þν Üτ] ρüò τü{τ,λμι.ýλ; Þ Ü, ÝΙψ Ü.τα{ο6οΙη.αΙüζ Ý. ÞοlδÞ ýω την ßηφδο χσ τπσÜι δrγ αθο νü ßρ.3ü€, τü μ,λ],ý του ü ,!üομΦ

Üτ' αrý τß üδΦνüÞ,

ro Φý οψ9οßΦ

Þü Υηßý !οι

ιΦ τ,ý Ýν üνq§νÞ τþν

οΕοΔοροΣ ι, ΣκοΥΡΑΣ


"1ΙΙO!ΙmΙκΑ Νß-'ι"

ΗΘΟfΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Το

ΜΕΓΑΛο

,, 'Hrσv üμορΦο ý ποδκü Φυ φüνο ¹ ΖυÞ ΧολφιωμÝνη Þü γο!οε ποý συλλü6 Ζò üψεγüδιοσΙο τü

.Γ.υ

ο Γο, λου , d λσ, Γο , λο

_

οε Υ,ü τ]ò Þμοgγο

ρßßρÝò _

-λ:ε

εò γΙΦι

μου Ü,οξ ýλοò

ροθηηò

ε.νσþνε dÝ τΦÝο ΕΙιε γλυχü μÞ.,λτ,q ΦονÞ ßüý ýψΦνüτανε μ.σdýραdοü'Ýγ5λλ.τü;Αßü

μfuυροjòεß

ποýσερßΥησυγßßΦ'σüþα2\η .ßΦρο Το ρεΦμÝρι τρd,γdμο σÞ rpσr.?d τοý ΜονσοτφΦý ß Üτý

Αγ,

τý

φυρÝ!.χρτOΜηχÜωΙωbυ

rci ΑνεραýρυΧεßο! σÜ γýρω ý ,Β üμüδο üνσνüιÞζ Ý ψþ!üτο ΥμΦd, ÝtOτü μÝτρσ πο ßüτ! Þτον Þ εßοοδοξ Ý]\Iýsερη τÞò σ Üιρο6ρο

μκÞc γρορμÞξ ποý χνþÞο] τü eογüνο ωü τζ γολ.ρκq χο ü,

Φοδüφνεò τ]ò ybpÝc μ Ýjσρ

νι Φιß του σÞν Ýχßλη.Ý τ' ºη τ'þργητοß!ÝqüρωνεþγÝ]Ε' γο τü -Πüτ.ρ Þμe, κ &ον rÝ

ΕΦ.

Þρ9.

Þ λε,τουα]ο ε|λ, πüÞοτ.

τοý'οθωνο-νüΦýδþσει' ηüρ. μ κροýrýr μου ÝλÞ. ηüρε ν üΥορΦ c ιοπüωΧορη

-

ß

τhüπ πΦò σΙwÞ προΧΦ ροýγ.Μüκ'ÞοÞδΙÞτοüΧßη Υετο

.ωω κολοιο,ρ

ü.

Ýνο ÝγοετþÝDο, οü πü!ε οτÞν Κοýμη ατü πσ

οü ΙΕΙε πο,δdτοι ψυ

Τj üμορΦ. ü,\Þeε,α κε\ιη.ι Þ aοÞ Κ .lχε ßüσεò ιοÝò! Γý

Üü

τεò ψmüλτο] ηορεßο

ω

τý π.η

ßÞω3σ ßßü! lc Φρε. τþν γ!ρ]þνts]λοFüροπλψýρ'ßεη ßοß μοý

ψυχÞ μο!

γýß γßwτοι πσντο Το δο

δοßργου, ονωò τÞν ÞdυΧßο δΕκο π,ε ρüνο Þ ΓερμοÞq Φüτο

ΒορυDÜÞι,

σü

ορü

τü πdνηιýρ

üßο€ý

Υεγνοýσε

üτλογÞ τÞò üÜρδ,οò τþν .ργοτþν

τηò ηονογδι

ο, jÞüτεò

Φυ νü πüω ρε Ιüν ποmý Þ κα

6dΦμσ Φην Ý&ντσßò d ποτηγýρ Ι. ν üfφýΖυ nc Ρ. γÝμò λφη]ß&ò üνüμμÝν.ò þÜυ σδ ροΦeßτd Φνοþλþß ν' ü τνΦ þßν οrωWττßο Þ μτdÞ νü

ßδ]ο

αÞ ß

λü τουε Φφ,ο

dv üλ,\ο ßρü!μο ,. -Eχ,c δτο,οj ξονüπε ü ßò,

Η Κοýμη εßνο

ßÜ

διü

ρÝθdυροüφκοθΕμÝνοοτüθρüνο

σρωτÝνσ πüντο τρσß&] ÜÞν (ο Μ τÞν χÜ!οΦ κα νü 6λÝπþ τrò

ýc Φιρü - Φ,ρü dÝ ýκr\ο ü»ουò νüΦρΦονlr.σψ!ýτη].ΦΧΦü ιüλ)ωυτνü.üνουντüτΦλ'μü'

ßοτουòτüΧο'ρjΦwοτüßοτü τýτοýΦÞγýρjοπλ.ý'ÝΦΧÜ.

,üμουνο

τü πΦýρ a,

Ζοýοε üιüμο Φü ΜονοσÞρ,

,Þò

ßß3ονο. ο ΦÞρ ¶νογßοò ü Γοý, t voò ¹τον ιοß δω ÞολüγηροΙ

ü,\ο ßι €] ο Ýνοζ 6ιφüò φü θüροò τþγ ΥηρπÜ6]ν kL ü ü},}.ξ

!t Θ.οροτο γερηδερÝΥο κορμß, σü οφüfσ τΦ χrÜ,ο τß Φ δοο,ü γÝνΙο þò κüτΦ dο ΦÞOοò. αÞγοΕ w ιü9ε Χρ.νü !ι τü¾ πωý κοß Φ τÞ μüΦ μ.ý ΦÞ χüρη rrc ¼ 'Ανον'οò μüò δ.Ιüταε μÝ τλω 6υνüτο Χορüγε,λο ιο μüò üδηΥφ. ο.σüfrο{ολüg.λ.λL¸ρΧüwονε aß

Φα

αÞν

Σüν aχοηο τü οÞμοΦο ß

ÝßιλφLü

ρü 'εδνü

Ýμωβ,

ßε

0ψιÜü μ' δνφÝνο

τü

χ ýò[οο

'Αν.νhßοýρ.ýλοφþÝκω.Φ.

Da

Þü

ßΦ6,Üýουγσ

d

υý

νε3ΦμÝνοò οτδ δÝε] üνολüγ. Ý

σε,εη

ψολλ. ρ. τηò Þοý ßτ.ν χ€

δ.

δ.

γ.9 ο χοß

ιλωτü dιοýò þΦυξ τδτε τÞυο γý

γι*πσ6òοüνπερüατüσ.ρü* Þα

9'οδφΦηΧΦλ.Χο'π6ωΦÜ

üρ'Þερüπ,Ýýρητ.ýοομοροý.ß Χε μ!ü μαρß wφ[ßüνο ,λdδ ßüý σßλναγε σÞ χüρη ,ηò οj h]αυΦτüüqτ üργý τü δ€,λ,νü σην

ΚοýÞ. ¼ πΦοýò αü Φ,αü χωο ου

τρü6ηε. ßοιο

Φ

λου

rou ε

üιü!ο Üt τρüwο τΦ δÜ

Σπò'6.73οÞιΔÝΦανο

,

üρ.

3, ¹ ¹ διüOοιξη δΦοιξη και και ιΦοοι ßΦασκεLß &ftχ€τÝÞικ.ß &mχ€ ÝÞ,l.a ÜγΦγοý Üγωγο6 τþν

¸τι6Üτλ*αι Üμωο ¸τιGü»εται &μΦα,ι":-"| κ( Þ tÞa, σßευÞ dτοΙεΕÞι(οß &τοχεΕÞικο0 Üγω &γωγο6 ιο[υÞ qÝτρΦν αü ΕρßπΦ μÝτρΦν μÞtουò 2ω πρßπΦ μÞ.ουò

;".;;;";;;

-,d;;;ι

τοòγιωιfuσημΣßοαÞü. γιÞι ý αÞμΣßο αýτδ

συγ,

;1;'9;,Ι

!

ι.Fρþνει ιßÞρωνει τÜ Εφü τü τηò üροχηò ΕφÜ τÞò 6ρ. ßρωτη μου φορü τÞ üλοý τþ τω ιωριοý ιαß ü δρßΜ< hΡü τþροý ιþ Ιδλο! ^]ωΦνΦ οα ß'ιÞΦυγκü ο ιüΦοò κξΦτÜ Üδυß6σοò ÜδυßÞοò ιüßωò γýrþ κξΦþ ιδιωò χωÜ κ σÞν ουλÞ κ, þò Ερο Φü λüΦυ τÞ üιüρ(ßσ διÜρΑα τßò ýΦιÞò,'Ιδ ýροχηò,'Ιδιαß τερο τερα δυσ}εροιγει δυσχεραßγει ÜφÜwαfr dφþσÞ τÞ .] ε!ση τη τþ! τþ! μιΦß)ν τþ, μαý9 ιαθÞtßν - τÞρο ΚüορΦ nσοýλη. τÞ δ&Ýλευση μιφß)ν μαθη μαθητδν τρüò χαß κοß þτý &τý τü Δημαýü Δημαιχü )Σχο,

οορεγLüτüγσεργοüwογτεψο

n.lc fuÝ μoc ο

μεγdλοδυνΦοα

το .ü

ποÞγΦ, ¸"ο üÞρü Φý ß, οýτ. θü σ3ýοσ ποτ.

δÝν adsυο.

¹9ωτολουΦÝqüκι,λÞσüΗ θοψτουαÞ .rην. τÞò ηονογß οζ. τü τÜJΒrý Þξ δουλΦ{νο üπ

!α] ηολττιαμÝγ] πο},ιτισμÝνη δια6,ßτη διαüßφσ]

Ι

Στ]ò 27 7 00 Þ

Αζο,,ρ,η θωδþφ

3ü,

χ

üνòρ Βοοι^α.:,

Ü σε

ευÞΥελ ο

οτüß. γΦOßι

ΑνüδοχΦ Þτγ

muc ΖÞωι τü

rc Þ Κ ,ΑÞ,ß] Κοκüτ.ου €Üφf ων η Α{ü9Þ€ο rü μφü τουα

γüρüΧΕýΧü!Μεαοýò.ýτυΧΙ σΕνουζγ.νεßòΒΦßλÞκοΕýοΥ

μο ΔÞτητρο εýτüμοσ. Þ.ýα Υα νεß. Υü τουι ΖÞα] τü ΕοΦιrτ,m,

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

ΑΡΡ,dΒΩΙ(ΕΣ ¼ κ ΓÝþρΥΦ Βλ

κ

θ0 ü ß, kπ)yoc κοß η ολυμ.]ο ΡÞγο 6ÜΦ οον Φο xG

Στß.

5 7

κßτO.δΦοντοüνψαΕß9ηνη ¶νÝδοχοι

νü τοýò

Þτ.ν

aφι

ü κ

ΦþÞò

Θ.G

τü νωοüπþο

Στιò207δOüιΕýγγ.λοò ,ελ&η ρÞγο θüφτΦüν

τü Χωρ]ü

φò

Χοß Þ

þü

^üÞò δßζ Φιλßτοο

ρý κρεΡΖüò üρρσ€σιΦον

ιευγüβιüe.χορüκοιεýτυßιο'

ΓΑιΙοΙ

κο] Þ κ ,Αθ]ßνσ στÞν

Þ

οòΧρΦ]ßþωλοòΕýΧüμοτε

Χδταοß. μ,ü .ωÞ γψÜÞ .ýτýχß.

ýν

| Ι

ΓΕορΓ, ΡΗΓΑΣ

(

δò

Αßιοτ.ρνη

,Αθ

Αφλ]þτÞ

ΦÞρεýτ+εμÝτüν3.Αττþνιο

ΚΑΔΔΙΤΕ,lΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΤΨΙΝΩΝ

ιχων roo τοß χωριü0 Χωριοý μσò ιßσοιΙþ, μαò και Φδτü σαò σÜò ταραΙσßο ταρακσλοOμε ιγιü mýτü τÜλ, ω 9ß ÝýιαφερθεΓιτε Ýýl.τφερΘ.ΓιτÝ rτρ., | ιαι πÜλι yd τÞ οΦòü yd τ-Þ χρημηοδüτ |οΦòü χρημÞοδÜπ]σ]| fu, ιργ., òργ., α6þ, α6þ, þ.ο .Þν πη,| þ.ο.Þν lfu, το! το! πρ3ÜαφÝ πρ3ÜαφÝρσμε, }º ι}º ρσμε, ι ,Αγωζ Γεþογιοα ]3 ?,]93ο l-Αrýe Γ..ρ}-ò ι3?,ι9sο Γ στü κοιν Συμθοýλιο Συμθοýλιο ¼ Πρüεδρ.ζ Ι

ενο ýΙÝσατο

τ. !Üοü roη üν.ο+ κΚdτοýÝ,5ωοονþüνσψΓεþρ γ,0. 'Αγüδορò Þτον ü Χ ¶νδρÝ

.αΧετüσ5μΦρüοπιχÜρητÞò τσ fuρπÜý fuρπÜνý τρ}σ ßρ}σ ετ!οι ξω 'γ, ιßοò üξßοτο. λε, ]η"ηζ σημ-"ß«ò σημασßαò ν,' τßν üγGιν,Þ γιÜ rnν

τÞ 0οψστοOrγÞ

γÝΦ

ΜοφÞ

σι

Lημειο τÞò 6ορε6δÞ λÞζ π; τοß hοýΦιιοß h"ýΦ,."ß λÞ@Ι λΦΦÞμα, ρÜò ,.ý

'Αλ ιο] Þ

ειΕ Φüσει μý τγüρ. IVd ξη}ω{, npΕft, ουÞ βγü,\η Φ του. üρΦυò. τü Þρüα |θ.ß ι ß.ο ρα γ Ü νü"Ý πρ. "ηßα] φορο Χοß το λαμπαδοòρο φßο ßρÞdα Þ ζημ ü, üπε Þ Φ.νο üßο ß.ρι ιπÝρι rÞc μÝλ,ο. π,η-η τÜνη θü θ]' πολλΦλωισει πολλσλΦιΦεß (ÜνÜλογα πρüò ßρ.ò rc τü κα_ τÞò τÞζ μÝγ.€ μÝγε€ ο ò ιλqα ψσρ,.ý

7 30 Þ κ, Εý.νθßα

ß

ι2 τÞν ßσρομονη τÞ. ηοναγßοò ÜοòαλτοοτρþμÝνου δρü δρüμου Ι ÜdφσλιGοτρωμενου νΙυΡ.νοòüηoftýòμÝτüκλüτου κανü1 | ποý ου9δÝε Þ! ßοOßνýdψε riY ψορü φορüδο, μÝ Ι μοò dl 1Ý ÝηορτLα}ο üΙ þοε χοι μÝνα σιü κωοß\,ο !ο<, του, το οΦürι τüχ€ οτρþοει Þ Ι 'γσερο "γαερα Þü &ιü τü! τü, τελ!Þαßο τελ!Þαßο 6α,

τοýτοò ü ψüλροεüδεΦο c τÞζ

φγüλο χοσονüΙον€ο

Στò ι3

τþ

|ρ, r.ψ."" * üρ,Φ."" ΙÞ ü.φσλmò ro. δρüμ.υ

ΩΝιΚΑ

ΓΕΝιßΗΣΕΙΣ

Ýργου. ¹ ο!,τÞρηη τοδ haσl

τοδüτηση

μπο, το,

ΚοιΝ

μιò

|τοý ζητο,rμι Ιl.]ταρχßοò χρι |μερq!ò μÝρουò Þò Þò ßΙαμαρχιαò χρημd,

μüνγορουμüλαα'νουργωοýΥLü

ηΦ

τÞò

χωριÜ

Εν τü

üfüρτηò 6ρßοχπο

μπüυρωμÝνOò μÝ ,ü οýτüματο σÞ! πüρτο τüý Ýροσφßο! θüaοW

üπü ÞΥ ,Þ οελ ßΣ.ηΣΥιΕΧΕιΑ τÞò dρμüδιαò τε)ßνικßò | ΣτÞÝργου φαση Φττ τÞò Ý.τεκ ιαι qν

τý χρΦοý τÞν .ßßü9ο Νü Ιηγοß

τüθò μηΧdýß

ευ aΦÞ

ιι, ΝομÜρχη στÜ

]

πÞραν τ]ò νοÞ,ò

ΧÜτ]cüιτοýβηοαÞüπüΥκο'τßα ψ,ü þ

ΧüΔΦπü'Þ.ωßüΥßΦüτüνω

εßγωò Νü τρÝχΦ σü χορο, σüαο μ üλλο noýc, νü ΦÝπω

τοο ξογοσΙοοΙο!

¸πßσιιεψη το0

Ι ]

νδνο|

τοýò

kdν.ic ολο] κΦÜΦ

τþòÝργüτεòτüφqον.Αλλü

κ üν 6οΦοß

δDou

κοýμη

λι,ουτßο

üν ßχd,νε

ουγßνΦÞ

λφβρηò Εßγο τü ΜΕfΑΛΟ

πΦüdηΦ rcu ψüλο€ ο] ψολý üfφýΖω

λÞσεt

μ

Üηüρτεòü.üηγüρüδοßηοον

ποομπΦπòμüυ,ΜηοΦτüοο

Ν

ρda.μÝνο Fφτü

οτÞ ßrüσοψη ¼ ü!οδüοιηò rÜ

DÜwo üσο κ] üν ürþεοWε οß

μÞν

δεζ

μορτυρ ου

τελ[üΦτü.ον.Χσ]τüτοþοτü

μεßòλýτεπ Χορü

9ÝΥο ο!ω. Þ

τüγδλλονΙερßüΙþΥßοßοτüγ+ ρΦ ýψιψÞο þü ,þ Μορτüριþ

Μ]ο ολÜòλÞρß ζωÞ, ο ποΜý. Þ.süνε, μα γιορτνÞ μÝρü δýο

Φ.

σπιΥÜε Χορδ σ]ò

τÜ

ü τþν Ýπορτþν

üπeν θο ιüλυßτdν, ο δυνüμ]ò τþν ÝνταΑτþν 6pýKoVroV Ý_üò

τüüε.Ι'λý6ÝòτüΦτß

nφorrωa γü πÞü!üρφ.ò ß.l Β.σýüτυλο, γΙü

κ-λο

0ü Ý6οζον ψη'ý üπü τü δρüμο τüν

φσÝΙω!ο { ο ρροß κþΦ ΧοτοφεýΥdνεο'ηνΧ'λιüdνονü

σιü üιρÝο φηο τοý 9Ý !ÝτΜο τü üΦ,ο

τ. Þ 6þομη τþν üwορτþν ΦýòÝ6üλονποΦ]ΦτòιοL

ποιß Þýε ü]τ ,üν -εγριπο αÞ ρÞ τηò τü μ,γüλü ßοΖοιο ποý τοΕοßυρεò τÞò κο,4ηò Ýτοψüι(

ποποýò μοýλεßt

τεò

^Ξυκο

9Ýοο οτüν

]ühρκζßσ]θÜμÞο'üπüτüνκαΙρü mý Þτον üχüμο τοýρικο, ß ο]

-τεΦτÝριεßοßüφι\οτßμο' Η p.wo μου μ. φωεΦ þον γýρνοωΙ τÞ μ {.σ ye Üþ τÞ θοαß ^,üρο ρÝ τü βσüρj π,τσ

Τ0 tΗΕΓΑΛCI ΣΑΜΠOΤΑΖ ΤOγ ΑΓΙOγ ΛOγΚΑ

ΠΑΝι-ßΓΥΡΙ

τΙΑΝΝΗΣ ΤΙΙΛΕΜΑΧοΤ Α.Ι.ΔΙιßΗΣ ¸μτιστευθεßτε σÝ μÜò τÞ διαχüσμηση τοδ σπιτιοß σαò, ΤιμÝò φιλιχÝò. ΔοΦλιιÜ Ýπιμε,

λημjη. Δ)

νση: Πüφου t4, ¶μφιÜλη, τηλ. 4318068


.lfΙΩΡΙιfΙΙΚΑ NnAr

'Dπßχιιιριι ΑΝΑΚοtΝΩΣΗ ΣτÜ δý. τροηγοýμενα Φýλλα τßò Ýφημεριδαò μαò ημσσιΞýτη(αν δýο ÝηιαολÝò Üνη,νþΦþν _

οι.λÞr.ß γιü πρüιη φορü μÝ rü

μελ6ν τοa Συλλüγου τοý εßχαν περιεχüμενο οχε τßκü μÝ τÞν ιΑΦΗΓΗΣΗ AÞro ΤΗΝ ΒΠτ\ηΑΣΤΑ,

χορüκ,ο κοι

¸πειδÞ, üπωò διΦιοτþθηχε Üτü τü ηεΡòχü, μΕν9 τþν δýο Ýτιστολδν, οΙ dπüψειζ γιÜ τü Φγ{ε, κριμÝνο θÝμα εßναι Ý{ διαμÝτΡου ÜÞΙθετεò Ýτ€ι δÞ ýπÜρχ:ι κΙιδυrοò δημιουργßαζ Üνþμσλι6ν καß δι9Üρεdτ.! κλ!υατοò ÜνÜμεm οτÜ μÝλη τοδ Συλ, λüιοι , .]. δ- " σlζò Þò Ýφημ.ρßδαò /oc ιΙια, Üνοιχτtò σÝ ü,lι 6οηΕÜ τÞν ÜrÝΦυξη τÞò ßq,Üηò καΙ τÞò ου,εργΦßαò ταΙ ÝτειδÞ τü Δ.Σ, Ýχει αüπü

òιλ}.

κΦ,

\ΡαυμÝνη

ιß

δ,αφοΡιιτο

σdc τ. δΕ

'ΑΥF, ¸παü

Φρ.τ«Ýò üπüψ.. τÞC ι

ΔÞτÞτρþν γ,δ Þν τρειου τοý ,Ε9νουζ οτÞγ τ.ß κ Βοσßλη ΡÞrο

λχÞζ olcnii

κ

üΦÞγÞδÞ

φεεη Þ νü ÝßΦρüοω δΧÞ υ.ý Ρω !η YLo τÞν οποßfiüοτΦη τÞò ßΦ ρηò üλÞθ:Εα ιο] μüνο, ÜÞ ΥF. φω üπü τüν Α, rü?o τÞι ºσορ

ΦσaJΦrurD τß. ξλτηνqηò þ!νΦΦò Ρλγ. Βελισ]νλÞ Þ Φ.

º'

5||a., ,αß

ß)

.'Eri]jyι,r] Δ, 9 '-l.LΘ,|ι' α?dlι., τΔ' Pt,a,

^-ολυεθγι,Þ

ρ!Φ:ß dΙü ýßερε3νιß. σΧÝδο Doj .ιΧε

üJλλü6εΙ

κο] .ßχ.

δ οτJπþσει

ü ΡÞγ.ò] ΙΙÝω οτü wþρψ πλο-

ο6

τÞò ßοΦωdρÜδοτηò

ΣτÞΥ πρüεη üποδεßΧτÞιε üτελÝ

λüγòν., 1 fΕτß οwÞα!ò Þ üδειο 6 ετοι κ]€υJτερημßνο. ü,αν Þ ζÞ,

π.;

Χοß

'ελληνßÞ Þ üπÞ!η οòοòγλω..ο Ýλýνq Þ πο δεßò Ýλ,λτ, νΚοτüÞΦτýηοΗ.λ'λην'ιd]δ+ L9Χροτßα üμξ ÞτΦ τüτε ι6ον,Ιü

*üß

δ

Üασ]

Ýο Χοθσþq

θερLοq. τÞξ ιJüητοò

òΥτüξ,οξ ΦρονοΦι, α.!.]γ.

ß,.Υ

τßþν

τÞζ

ρσαü

ßδεþν

Γολλ]dζ

πüλý. oc τþν ο,þνΦν

üλ)€

üπυοδÞηοΕ

ΧοΒτÞρο

τÞα

6ω Þ

ßο

τιοò ποý qετ-λ. νü

θ.ß σÞν

νΦ

üdΙÞ üρρßο ßοtrßδ. τηò κοι

dτü χþρü τÞò ÝλληνΧÞξ üκßýα JΕ^λÞνÞÞ λßοò Δπ]αρΦßο. Ü νßψοΖε ü ΡÞγοò τÞν τλδθνq οψπολ]Εßß, ποý θü κοτε.λÜJ6σνε τüν χþΦ ,Þò θýΖοντ9]ò κοß τÞα

üeψον,κÞò οýτ*ρδτοrßσq, ¼ Κο.

ftσ.,Χüζ τßò ΧüοτÞα ατdΥ Ý.σ }oci .ι]Ýα ηολπχÞ ΔοßΦ. τþν iorcixωv τÞq ΡοýβλÞζ, τÞα ML

ü,

τρßο Ιρε3üΙο

Þ

ýπü πdχÞdτη

α,ü

χο] κο

τÞγ χοτσπολ'¹ηοη τþν ηθρþν

τüß

ΕΝΑ ΑΓροτοηΑιΔο

τü ßδ;þδ,ι τÞò þüΧÞò

Γý Þν πσÞ

Þ,α

¸φτÜι!σα μa τÞν αýτü νομη ηολιτεßα τουò ΦγκινησΦ

τ.ýò "Ε}_ληντò. πÝρασþ σÝ dυ, γÝχε.α στÞν χmοχÞ τÞò 'Αγγλß αò χαß οÝ λßrα χρüνια, Þιß Ι3]9 οι 'Αγγλòι ποýληdΦ rr]V

Π.φrα.τüν'ΑλÞ

Πada γιÜ

μα τÞò πÜργαò Ýκαν. Φο6ερÞ Ýνιιτßω.η στüν ιλληνικü λαü, ΜÝ πÜθ.ò ,ιρσγοýδησε ý λαüò τÞν προδοοια τßò ΠÜρ}αò χαß τüν ξεÜιtþμδ τδν Πσργlωδν. ,γτÞρßΦ

χ!,

ß

οß

üÜü,

Φτ νü Ýνδημοþ μüπμο σοýò Dσ ροΘ.ρ]σιτýò τÜτουò ýßΦκþτν τοò τÞν ýι. ο τþγ üτυΙων πüΦ

üγΙΥροΦη

το οπο!δοßο

Ý1wα-

tη ΣtÞν Εýρþßη τü Ιδιο συιß 6αινε, ΣτÞr'Ιτα).ßα τüι 'ιοýλη τοý Ι320 ÝξεγειρüÞαι οß 'Ιτα οτÞν

ΣτÞν'ιπα

κΦμτα!ια,

νια τü ΓενÜρη tüδ 132ο Þαδßα. οαν ιαΙ ΧΡειÜαηιι νΙß aπΙμýει Þ

,ιερÞ

Συμμα}ßα

οτÞ!

Πορτο

τουò, "σλα αýτÜ

ÝταÜααοηò: Ι) ΔυνÜιΦοε

εßνο! üτ ο ßÜο

,

3::"-,.'-EJg.!ι9Φ

οýτλογοΙ'üπουýßü'ΧοΦοÝου'

VlpFoLd ρÝ τÞγ τωαÞ ΑýΙοδ,ο, ßαjτüý.üλ}.υι

üρßζοfαò

τþν

τοδ ¸λ-

νß

τολε

-

ºΙπισχευζÜνοται λΙΙΖΑΙ ΛΤΛ-ΑΜΟ ΤοποθÝτηση ü8τÜνων Ραδιοφþνων. Ι{αγιητοφþνων χαß ΑΞΕΣΟΤΑΡ

ρισε τρεßò 6αρειÝò

ßττεò οÝ ßσÜΡιθμουò Üγþνεò,

Ýνüò Üθλητι

ΤΣΑΔ_4.

&λιþτη

χαß ΙΙοΣΧοΤ

_

ΧΑ.Ι.ΔΑΡΙ ΤΕΛ.58t.4795 73

πò

φ

J,σ

ß

üτÜδα

μα\

ß,αο, Üαο ο, üμÜδο 1Þò Δσφηò r, ο\üρ 6_], ΣτÞ συνÝχεια οημειΦηκαν τÜ ÝξÞò ÜτοτελÝσματα. ΣοκιÝò _ 2-2 ΔÜφνη

"Αη

Νεοχcορι

_ ΓÜ6ÞλÜò ΓιþΡγηò _ Νεοιþρι

Νξοχþρι_

8-3

]_j

_ ΣυχιÝò ],-{ ΓαýαλÜò 32

"Αη , Γιþργηò Τü τΡΦτÜθλημα Σα€ýαοχýριαα 9

Þ Ül,ΦυωÜμι!η

ωνÜ,

ÝΦÜ,

τüλομιχÝò

¸ξ*Üοαμε τÞν ÜυrftÞη τηò ÝθνιßÞò ΦΕßδησηò Þν πο

pria διαμüρφοσηò τ.6 Ýογιχοδ κιιηματοò Üτü τüν χαιρü το0 ΡÞγα, τý ýßρνει Ýθνιχο ÜΕ, λευ€εροτι(ü ΔημοκρΦιιüχα, ρακτÞρα, ¹ δημιουργια Üνε_ ξÜρßητου dÞιχοδημοχρατιχο0 χρÜτουò ÜßÞελεß πιÜ ιαüρικÞ

ουργηθεß

ü νεοελληιιχüò

τλ!

ΠαραμονÝò το0 Ι32] καοι κοΟν ÞÞ ΣτερεÜ 'ελλιßδα 2Ι7 000 ¸λληγεò καß 20,36, τοüρ.

(οι αÞν

η

ελοηüνÞ]σο α5α.OΦ

"Ελληνεò Χαß ,42.550 τοηρκοι, ΣτÞ ΔÞιιÞ ¸λλÜδα Þ κσλλι ερ).Þσιμη γÞ μοιρÜξετα, Ýξ:σου ÜνÜμεσα Φ'ελληνεò χαι τοýρ, χουò. ΣτÞν 'ΑνατολικÞ οß ¸λ ληΕò gχΦν 5,173οο0 αρÝμμα, ια χαι οι τοýρκοι Ýχδυν 2,032 9ε0 ΣτÞν ΠελÞüνÞσο οß -Ελ_

ληνιò ÝχΦγ 1 500,000 σιρÝμμα, τα χdΙ οß Jοδρ{οι 3 ÝκΦουμG ρια ÜρÝμματα, Οß Ι'οδρκοι εß ναι οχεδüν τü r)ro τοß τλη€υ αμοδ χαß κΦÝχüον χοwÜ τÞ μι

αι

χα).λΕρπσιμη

Ýθ,ικÞ ÜτελευθÝρþοΙ

¸τσι

Þ

ÜπτÞÞ

τü Cασικü τρü6λημα και τüν Ü,

ξο!α χßνηqò 16,,, Ýθνιχδν δυ, νÜμεων, "οτωò ßßδαμε οι τþρ

ßοι κξÝχüυν σιεδüν χαß Þ ýτüλοιπη

τÞ μισÞ γÞ σχ.δüν

dιlχει

φχοÞη αÞν

Ýκχληαια ιαι στιß ΜüwστÞρια. τÜ στÞρια φτÜτυ} τüν Üριθμü'"low, 5r5 Üνδρι(Ü και ]3 γυναι{εßα ΧÜ τω Üþ αÜ.ü τü ουòχετισμü στÞ χαΦομÞ τßò γÞò, τδ dγDαι τü ηρüOλημα ÜπÞελ.ß τü üΦý. τερο χΙνητρο τßò ÜγραιÜò χαι τÞν οýσΙσ τοδ Ýθνικþ μαò ζη, τÞμΦοò τü Üγροτιχü κΙημα στοýò

σ!νεχßζεται

, ]0 ιαß 16

τÜ δýο Ýπüμενα 17 Αýγοüστου. ¼

Σýλλογüò μαò δßνει ΕναÜκüμα (ßþνα γοýΦου μÝ τÞν üμÜδα τοß ΓαΟαλÜ.

ÞΙò

τραγμω(χÜ ΦρÞÜ€δα 'Ετß σηò εßδαμε δτι τοOρτοι, χλÞ_ ροò χαß τζÜιια ουνÝrrÜfrηßdν τÞν κλε,

φτουριÜ ΣτÜ ÜΦικÜ ιÝκρα Üρχßζουν νÜ δημιουργþηαι κüμμΦα, τα üηοßα ß.Μελοß οΦ üßü τÞ μιÜ Þ ÝμτορΦι òλιßÜδικη ÜρχοwιÜ ßαß Üτü τÞν Üλλι d ýπüλοηα αρþμα, τα τοδ τληθωμοδ. κοηÜ αü τρüOλημα φΦερþνε γλΦσσικü γιÜ τÞ γλßΕdαò. τÞν ÝτσχÞ ακι χ!ριαρχοδσ. Þ Üρχατζου, σα πý χαλλιεργεßτο Üπü τÜ Ü

üμΦò τÞν Üν(ßχη

ηο]ºο

Üιò

τ.υò "Ετσιüλοκληρþθη(Φ

ται ßαß

νßσειò, ηοý τü!ισΦ

σüν

καΙ

τü

gορφÞ τÞò

"Αρχισε τü διÞμερο ]9 _ 20 'Ιοολιου τü τdδο, σΦ.,.,\ü αουºdθΔημα ι_τlοεý 1þ, Σ-λlüγφ, τÞò περιφüρειαò (αß σοΕχΙζεται, ¹ üμÜδα μαζ KrjΦomaò απογοητεοτικÝò Ýμφα-

Ριμενσ

αýτοftηοι€ηοη

μειò

Þ,ρÜικü

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Συγκι,

σÜ

γιÜ wß κΦρÝψουν

δ τλlτιχüò

τοß /þοο, αο /ωο,ü μοζ το- τüοο λ.lτ.ι γνσ

ΙΙΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΙΙΤΟΤ ΠΑΝΤΟΣ ΤΤΠΟΥ

μεd,

τολÝμουò, στιò γΡαμιτÝò τδν εý, ρþηαßΧδν αρÞþν ΧÜß Üπüλπ],

2) οΙ ÝτΦΦΦικÝò καΙ m λεμιχßò συρρÜξειò δονÜμωοÜ τÞγ ÝθνιχÞ .ψ.ßδησr 3) πλÜ

τρþιηò 0ρισχεται καß τ.0 εßτÜ !Ü τÜα

3ε.

φυγÜδεζ,

γÜΦεò, ταßρνΦν μÝροò Üοýò

gxa τÜρ.ι διαΦÜοαò χαß τÜ üουνÜ τÞò ¸λλÜδαò ÜτÜελοΟν

δ '{.λοχο πÞ ΖÜκυ€ ο

Φüαο τηò üΦυνομßοζ,

ü,λ'λüρÝχατüλ'\ηληδωΦþßÞ τü .ρνο τÞζ δ,ΦþτοÞò ΦÜ. üΦü5€ò ΑριÝζ κ] ο ÝεωΦbαd ro] πολΕΙÜαο]

Ýξοηλι

τÞν ÝτοχÞ αýτη

νοΙ']

νÝ οwβΦ,ßÝεß, üχ

6οτ ,Ý τü

και

τρÜÞüρωγ ÜοιχεΙων

ΦρÜΖΜσ] πρr3ψο !Ý Φýò

υ]οþτεò

τωλßι

ÞαρΦλÞò, ΡιζÜρηò, Βαρ6Üκηζ.

τυνε

ηοτòμýγεÞκßοýπrτÞΖq γορο

τλοýτι

roi εΙνοι στÞ δüξα Ι τουò Μßο σÝιρü 0σθýηοÞο 6ρßσκοτται στÞ Ρωσßα, δτωζ

"Εχßυγ συνηθιφ νü ζοýν ρü {οΙο.τþßÝδþχοΠολλüΧρüνý ψÝ τü ßüτÜ{]δ]ο ßþο στÞν οýλη.

οýτÞ np§r.t

σα!ριdμÝνα

τοý .ξ!τερ

δηριüφγßο üρυν κολÞò ßο ýγ€τÞq δ,ο6Dσηò Ιοß φ,,λ.εÝνοò .ßνο πρþm , πρþτο

¹ ftýÞΦÞ

γÞθηκþ οß Ýμτοροκαρα6οκυ, ραßοι τ6ν τριδν \ησιδν μß θη,

σμaνα χαρÜ6ια οι ηαροικßεò

θφοι, γßßτ] Þ

τÞν

τü

Ýμποριχü χεφÜλαιο χαß ουΦþ, ρεΦε τλοýσια ßaΡδη Δημιουρ,

πολ,λüκοßμÝτρüποÝψογοτßfu ,\trΕÝνο κσι ÝΧο!ν δßκΦ οß üν,

τολÝμÞ, τ.ýò τ.ýρÞουò, τ.ýò ü, )Gροýò τÞò ιÞρßδαò μου ηÜΦ δτου ναναΦ ¸πßÜ]òτÞν ßδαÝ, τοχÞ οΙ Σαμιδτεò χλεΦταρμα-

σω

ÜνÝγκη γιÜ νÜ ÜνΦυjßθοþ λεýτÝρα οß καιγοýργιεò ηαρα, γΦγιιÝò δ.νÜμ.ιò και νÜ δημ:

aνþΛια

'ΙοτÜßα ¸τßηò

αΦοOν ÞÞ ΒενεζουÝλα, Βολ! cia, ΧιλÞ, 'Αργεντιγß, Περοο, κολòμ6ßα, ¹ ÝξÝγερση þλþνε, ται Üü |4εξιχü χαΙ ýÞερα Üftü δεχÜχροý τüλεμο καÝληξε νd &ελÝυθερþθοδν καß νÜ γßνουν ÜναζÜρητα üημοκρΦιχÜ χρÜ,

τÜ }εγονüτα τ.ý Üρrιοα þtrü τÞ ΓαλλικÞ ¸tΦÜσΦι τü Ι7θ9 τρÜcÞξþ, και Ýνεργοτοι πρωτοηüρα αοιχτßα ÞσΦ τÜ το0 'Ελληνιχοδ Λαο0 καß gxa μαυ νÜ üριμÜοουν üλüτλευρα οß οιιο,ομιτο ιδεολοrικßζ καß

x.W τÞν .ντýÞωση üτ ΠροσΦÝΦγ

νÞÜΡτε "Αν εΙπι W

aθνικÞ ÝπΦÜααοη

λην.ò ηεοααυÝνοι τλημτýρισΦ τÜ ¸φτÜνηοα τÞ στιγμÞ üμωò ηοý τü, ÝλληνικÜ τρ(ßμαια g ταιρΙΦ αüºÞ τÞυ τροτÞ αÞ Νüτι. ¶μερικÞ ÝΧιι ÜρΧßσει Þ

τßò ταριδξ

ΑΥþΕτη Στ,\Þ ο κοwl.

.ΔÝν Ýιω τßηοτ. γa τüν Μτω"

οτΦ1 Ü]τοχτÜπ τßò

rr3v d:α]ò "Ελληιεò τü δρü l. f,þ Ýπριτε νÜ dκολ.υθÞ, σο9Ι γιÜ τÞ\ Üft-τ.ÝΦÝρΦη

ΕΠΙΤΤΧΙΕΣ ΣΤΑ Α. Ε. ι.

ÜÞν ºτα, λια και ÜρντΙθηιε λÝγοÞαò: μÞσει τοýò ΓÜλλουò

ακüμη οι φüOοι δτι οß "Αγγ}Φι μτοροωΦ νÜ ÜρηÜ, ξουν 1Ü καρÜ6β τ6ν ιησιωτþι ποý ÞτΦ σ.Oσρüτεροι Üπαγþ, 9ιστÝò τ.υò οτÞ Αεσüγειο Πα ραμονÝò τοa º32] χιλιüδεò ¸λ

dτÞν

τουολÝτεò

τÞν &

δταρ.,

ωδ.ý Φυ ω

δπλο Þο ipkovrnÝV Þ τüν üνε μ üτÞρ.

προηγοüμενο

ιÜ

òl.ιοτ

.οηγοεη fui ßýΥοý τÞò οο!λτον, κÞò τυΦw,οq ηdρüλτηλο, ý üρ Ýλλτgü

Þ

χωρüφι τοß βχρ] τü σþρουπο γ,ü yr .ολφÞþ !. πεßΦο Χ.ß ΦÝ ηε¼ ro ü6υουπητο Ýýοü, ýßεD0þtüμενοò τ6ν ßδρþτο rcu ßοß τü

rci ι0!,ü φορü üθλLεò, ετ., οΦ, ωρ,ýσ.Þ6ρυÞüΦÞδυfu

γιü τÞν

ΧοοÝλλην,þ ßδεd6εò τÞò þüΧÞò üßÝτ9ε.ε Χοß ÝπÝ6ολ,λ. τüγ ÝÞüνο

ιοιοσρÝφòý

þ

ΣυνÝιεια Üτ'

ηρΦιþτικÝò τροιτπ.θÝσειò τÞò

γΧρ''ΦOτþντυρüν¾ονΦοοο9'

η.ròΦ.ρσικü Þρ!γdο γý

νü

π8ΡΕΙΑ ΙOγ fßι{OγΣ

15ο χιλτÜδεò λιρεò. τü τοýλη,

οþ.υòουγιλÞρ.νüμουòτÞqß6οÞ'

Ý\.s

ÝοωτΦý üνστüο νων,κο , üß.λ.φ. ÞερΕιÜινο τþν ÝποÞοτο Κ0

Þ ω

θωι νο,{,üΖüγτΙ δψüΙ ο οι ιΕ

ftUaÜ.c κο dÝ ývlc

τþν dwþüδον xoroxrÞo.l κο

κοι τÞ. üδελ

Þ

φωοη ΣΦ

ποý κ,νδWεýε

δαο του γü üΦ χρüνο ò,ι.Ζε.

τρχüξ .λεγτüò γü ßÞν τÞρΦÞ ü, ψογηò κο οχολδοπιÞξ ιο%ρ,üτη,

ßο

üοüροßνüνΦòΦοζþßλΦΚü

δολυ.θικοý ΦΙχοι,γÜΦý. φü.

6Φο 0ü

ýßοfο

ενο μ,Χρο σΙρεπ*λσ τφηÝι ρß.τμιοßρΦορü9ßΦεοΙþνüμερü τοý ßδ οκτÞτÞ

αρ.}α.ß-

!εναþν, üÞþÞψωγ χüθþò ßπß Þ .θυßδfψÞ ßδcο" τÞò .Βοοιλεο, Μοò. Ýπß.þdγ ßοß ÝξΦüλι, Ιον tην þß6ßΦ rüu. αßη 0Ý,

γωγü Ýχεßνο

ιýεριü οß .ýτü 69ωΧοπο, .ευ

νογο Ýνο.

πρþυτγΙüüλüΚλÞρηÞΦωΙ'

θÜ .Υß.üL

rÞc

ttιιtßιΙΤιΤιß{Η

[ι0 ΤΗι{

f,

δε

.ÞαΦ.

ΦqΧüΙητοξ-

τü

κοß Þ μ. τüν üγρφω€κο ÜρΧÞ τοý τüπOý νü χορη

üνßüδ!Þýπσπληρþγπ(σΙοΙ χεþδrò ΦγεÞΕò ýBdp üητοò ιο ýγεqò δο6οοηc χοj ýΦ'ρ5 νü χορÞγεηο, Þ üδε. γßÜ .VoLx]a φο kor νü üρßΖετο, Þ τψÞ τοý ε,

πòΙüρ

ωΝη.ΕßρþÞ¼νþò¸λΙηÞ

ιß.

ßΦιιtΗΣιß

λ.ι

'Αρ9ροπρþτοßJΗ'ελ,ληνÞ ΔΦ:ΦοΙbε'ωρπμÝüλονü nru οψτρλòτ6þι .c τüν χüι

τοqλοοξ-üλ.οd,òτþ,οσυνυ .c

ιοτο

τοüηο

δü εÝνουò ßο] wüßουξ ποροθερι οτι ζοτü τÞ διüρκοd τοý Φλο

λÞνων χοß üλον τþν üλλα, θü γφÝμlaε ßν κοιþγ ,JρÞο Χßß σÞ θÝßη τÞα θεοκρτκßξ οφλý.

σ,ýο.

Τüß κÞ Αýτþ]οηÞ,

σDν ΕΟΤ ü üποßοò Ýχε τÞν ýßσ τελευτßο

üλτÜρÞφ,,rγ ¸λ

πüδουλοι, ΧΦρßò

γd.ßο Δ.σq

.τÞν

ΤουριστιτòÜ

Κονο;οντνοþολÞ, Þ χοτÞ Ýι.γε, ßþγ ωνυπφοý\φν, Χρ,

οιονtßγ

ò]δfuνüονσΕθ'ßσßòδγοοτRÝò

f,ερ]üΧÝò

Ýτ.l'μ.τüντρü'

üφßροþμδρογ]οδυüΚυριΦò

τρßο.μÝοΦþ6.ßοßÝwροηΡ Φ] üλων

ΑÞþπουò νü üφÞΦυν

τοýò

εεοφφγσοw τü fοýφÝχ]ο τουò

Τü Δ. Σ,

ρο ι! Ε,ρ.γωγüò λΦΥ γü νü louc

ßεονογ,

ßj ,Αρ Þ üßü ÜΦοη μüδεζ ¾ÞΦε.ß,ò Ýdòριον ω Ý, ÞτòÝψοννòÝüλFμßJ'ιΦΦαΦ

ΕπrΣΤOΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ δý3οοο σjc dßλ,ò

γÝ þ

μOò τüτε

μα, οß ανΦγνþστεò διαýÜζοÞαò τLò σΦÝχειεò Üjτü τÞν .ΕΠΑΝΑΣτΑτικΗ ΠοΡΕιΑ τογ ΕΘΝογΣ,, τΙò ÝτιΦτολÝò και τΙò ÜταττÞσειò τουζj Üò θγιrλουν

μüνοι τουò τÜ ΦμτερÜòμΦÜ τουò,

τþν Φοροþ

τρο Υ]ü τÞν χσοτ,\ÝμηοÞ τουα, ΔÝγ εÝρω üν üχýßτπε Þ φÜÞ

γιÜ δημοσßευοη, γιατß τιÞεýουμε δτι Þ τΦ/τ!κÞ αýÞ_θü τοαθlξ. τολο ο υÝ οLfτ*,α νü δη]],ΦΡ τα'ι )ιΦß τ αεJòυμι ßαι )]boUV ταρειηγΙFζι σηò ü]. ÝτφΡü9οιòζ 1ηJ θΙΛησι -Þζ αΛιιονüτηlοò τþν μελþν τοδ ΣιÞλüγου, ΓιÜ τü θÝμα αÜτü θÜ δημοοιεýσουμε ,μüνο μßα ÝτιπολÞ μÝλοοò τοΟ Συλ ε:ισ

ονý,

ηφτε νοò ιdι dΧφ. αlτÞΦ

Jσ ηοοοτοτεΦ, ü,τ, ι_ε/ο, σÞψιρο εχει τιτýχ", μΙ πο)λοßò \οτο-ò. δß, ου\εχιζοJμε νÜ δημοο,εýοJ, στÞν Ýφημερßδα θÝ1lα Ü, με γιÜ τü συγιεκΡιμÝνο παÞßοÝιò τþν ατακÞεων, πω Þδη ÝχΦν οταλεß

ηου

ric φο6ερÝò ιοj

αÞ Φδαο, fu εαΦε üνομüΦ 4νΙεßοτη ΠληΥÞ, οε üνψνÞdÞ τþν δÝιο ρεγü.ι\Φγ χα κþν. ποý Ý6Üλε ü θεüò αü Εο,

τικΗ ΠοΡΕιΑ Τογ ΕΘΝοΥΣ,.

)üγοJ,

ÝΧε γßεΙ χοß2 Þ üüρζ.lο τÞò üδ.οò ,ßνÜ γιü ηολý ληοα μÝρ,ò. Ετο οß ΖÞιÝζ ouvoxiΖovro Π οýτο προδßνοψε Þ ιΦýνη γü τÞν χdτortλÝμηη rý ßοροG μ]ο

1Ο Αý,

ΣτÜ μισÜ τοý ]7ου αßþνα

Ýμ_

φÜΙζοWι διÜòüροι ΔÞμÞικι αÝò δηωò ΦιλιπßδÞò, Νεü9υ

τοò ΦοýΧαò, ΒηλαρÜò ΘανÝω-ηζ

γαλßδαò κ,Ü και þmελοΟν τηò λαßτßζ γλþΦαζ. τελιιÜ τοýò ηιü γνÞσιουζ ÝκΦρα.τaò ιαO,ερþθηι. Þ μδοθÝζικη λý. q

τßò

χαθαρεýοffiò

τÞ

θÝ

ση τÞò κα€αρεýουσαò Üχολοý θησε καΙ ÝßÝμ€νε και ü Χοραßò γιÜ νÜ Üßοφýγει τιò ÜκρüητÝò τÞò Üρχαlζουοαò καß τÞ γλþσ, σα τοδ üχλüυ (αθþò Ýηισηò τüν κοραÞ Üχολ.ωησÜ ΓαξÞò, ΟΙ Χονüμοò, ΓεwÜδ!οò κλτ τü

,λωσοικü ζÞΦμα τÞζ ÝΦιßò ÝχφρÜζα τü κοινωνικü τρüGλη. μα καΙ Þ γραμμß ΚοραÞ εΤναι συμüι6ωμüò ÜνÜμΦα Φιζ τÜ,

οειò τÞò ÝπογÞò "Ετσι τü τρÜ

Gληιd τßò Ýθνικßò δελ.ΦÝ, ρωσηò, Üß.τελεß τü 6Φιιü πρÝ Gλημα χαι δινει τδ χαραιτÞρα Σ\º\ιΕΧ6|Α ση 4η οÝλ,


Σ.Ιδα

4

.Απα?τΕΤΙΚΑ ΙΕΑ"

Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ßΣυΕνßα

τρÞ/ου*Ιο)

Üπ' το

μ, l. iJo ,ον \α\ο

Þο,üζ,

::":q ]'. :

ü

ΙººΙººº.:':^:ß

9*γ:':ι j:]f:'},.;

'lστορτχü Δτýγημα τοý Δ. Α,I,ΔΙΝΗ '

";,r,

"μ-οò ιιßι..,

οηο b'! θο Þ,

r

,σοοια τüι τ-λιl. ΛλαυÞο\ ßßι οΛülÝ! 1Þ( τροßαò

6ο^- Þ

η,; ;ß,;,

l.,ß".ß.'Ýι"Ιß"

ß;;;ß, ι,Þ";; ;.." ., ;,',., ,"j-." ,*Ιü."-., ,.α.α /υ

,,ß*,

_ ,ß< *,;;οr* 'Αι

,l",_'_"« ,ι

ο"

b,ò,«,-"ý*

ωοθ"^

ιι σ,, }φJ

ρτΦΑýτο

ݼΦιüρòτζ λαß τýν.þ

Φ ιl,ομνq

)JÞo

;;;';..; ο",ß,ι--_

Þορμπα, \οJ<ü,γ6ßδÝτ.ι, ασραιΦ1 το, /ιαοω}αÞ

.;,;;;;.ßο JþοπL€αειο

";" þ";-ü ;:,;ß;*.;;--l;; üλü,..

τοπο

ÝΜσΦΝ

π).α.

οιü

}ερο,

Þ.ρσjΛ,ζ€

μ4

ιΦ,α

Þ

Φ

σσθια

μj -σ, ßο/ÜüτοLò σ, üαοξ]Þ,ρτ rc,, ο.οfιδα ιινÞ w π Φ, 1r ο!],ο 1οΔ, εßþιßο, Ι, σ9ο^ ro, σο /αιδο,.

'οτ; ü 6/Þ^. &,. "ρΦδροζΙ;;;;;' - ; ;"";; _lU;J; ;.Ι-;;ß ß;;;, φÝρε Þ ÞρωικÞ του αÜdη ΔÝ|

ω.τ.,,ßò λý

ΕΙο)

(μÝ

Þ τoL. 6εεαιαι λα. νü υßι 1ο\

νΦ

ιι

.σ /ιοÞοηÞ θο tδ' ,νÜ ü, ηοδτ τÞν παλιιαριÜ, τü üþρ.,,ßßþß ßρ_.μ" ßΖι, }ι,υ τÞ9 τσ/,καρα δ,, º! φθον6 οÜν Üλλουò, Εει δ ηοιη, τº,, θα tδιrιþ σßθττο,ý οÝ6ια

',ο . g α«-. ^Ι-,ß," ... h,,,,. Ι, πολο,ολüßο, ü

λ/

ωξ9ιÜ\ üþ,

τσ!ιþ

nιLpo πα dαü τ,ζε Jt ]Ι\ &αρη τΦ ΦορÜδο d 1α üωÞ \ο,τωò ιÞτlΦζ λσ, ττλÞqτß δ\οΦßηλq ¼

μsζ

)ισlονσÞ ","?

Δ,ß{þζ δ,νζΦε,

ý

τρ4òγα}ε< πω ιγ 9Φ

μοΦ,d1 &,ü ]þ τ/" üJýò Ülω,:*, τÞι §,ττÞ g\,ιf ü θΦ+Φοò Φj ιο1 ηιΦθι Üw}σjζ,Þαζ π,οσq]αα 1Φ η οτο ÞΦ3 τü, ,ΑιþρÞ ]ο.-ηλü_lΦ τα Þα!'ý ßò αο τθ,σ τα Üιυ, οÞσ)ΙνολσßýÝοιρlüLσ,, λü ιΣ,!,,ιιετα,

Το ΤΡΑΙΟΥΔΙ πΑΡ.\ΞΕΝοΙ ΑΙΘΡαΠΑΚOΙ

'Η:,,

ο\ΦòρÞφα, üποια

το.

.-αρdζι"ο; Φ:,, α, δ)3 γÝιr]ι τ,Φχοτατ,τιÜ χrοε,6ΡαrÜαι ü| μÜò αrÝρwò τÞ τωrι' τf;,Δ ιρι], τß φlßοýοß.,: γ,ρJΦ \'1ζυl μα α"Jλß τδγ

θÜ ξεφτÝλιζΦ τÞν γη ρΦdα τουò γιÜ τÞν

ºμηρσÞμ τüν ππαφλÝσσα

τßò

þπτ6ÝοοÞ,,ßζτ,ρ,φ6ν,lοζ { οýτüò αρωοφΙ γ,fΙ,ιΙτε

χσι

ο1. σιδ Ýροδ., ρωτü,.jν 6], δß, τ*." ε".. *,»υ-" λ.αι raι ωσÝο,Ι"ò ει, üαÜρ, ψΦψ/ιd,'ΙζΦω. "ρ* ταò δΙ 6,σζütΦ Jü ÝτιÞρßqι τωß ar οτλßδιß mc ,ιαοοι< k.r'-"».a.:αo.hc.o^ow6oσ''πrüºoß:¹/.' o,pooΓ -o,bs ιιιι Ü]υ\ο ο\ο ιj..-,þ'τ_ ι,,ß.'"* Þ ι .. ,. ορ.λ* .-ω ο, -;;;,..;,*;;;ß;;;;.; "..l ιΦ/οwα ,ü ÝΦιαα, !.;_ - ιü τ«!τ. ,"1η,:.οι -, ".οß ,. ο*-ß", ,Φ ι, ;;;.; þ,,.;;;,",.;;;, τξ με,Üλπ þýλ"α γ,ξ. Φ Φη_;ο( ropk δü{φ, ιοριò ιιl. ο, α-,μ*-"l. ,ρüüλη+α ; ;.;",,._ ü;,;,; υ. ,j

οßÞ,σοÞ Γ,αιÝζ

α€Φ)ιο,αlΦ

αΦ,m

.poφ!J\*l

μπ;ρþ.* "Ü *Ü"Φ" πσρÜ νÜ τδν σεüαστüßγ

Þ

μ Ü, αδ 0,αδ τß,

;J#j,^«,.,,,.,,-., "Ι", "ρ,ü] ,ο αßFο. οο."ε μι-,* τüτ ,;';:;,;;.;:;b,;..,; ;,

ι.

rol

6ρο/,, ,ßò κα6 γΙδLò τιò ,ιο ιοθý",òι, λαι υε τü διΦφοοα ιτπý τα' τσρÝχει ÜΦΦιη,

Α€,ω1

';, "" -:,,,, " "" _ßι

rl, ü τü,οò π,ü μ| γωο, α-Ý τοÝσ, ,*, οκα,<1αò ιοιιο qτ"LΜμε !, Φjߺ Ι ιΦσοΦι, , ü/} δ, 'ü \-ριο οηα },α τß\ Üιαß;, λο το Φ ΦΦ|υ Ýνα αß,

-

'.;';, .,]-ω, νο

ror' Φθοζπο 1ο Þι,,

1α º( φJσ], ιτηþßμΦò

Ι,ιοýοÜdη,,θολfωρÞ

\ο.αüσüτστ"ο,ρηη,þ

d

;;;:ß";,.;;";,-.;ß;""ρ λαοταυdοjlιοιλΦ,γÞο j:,";*;;ß";

:;,-"

,

-'...;

μüνοò του μ -.,ζ'\ß,ο,,

τολα!ψÝ ( ^"

τü! λα]ü ,.*.Ü

Εl -ωο Üσω,-ºτο ειξ, }.

ΤΙ τι α,

μ";

Ρþρια .,Þ

με: οη 9τιλ.lι ra, ιL ß ιΓ'] ,,,ζß.:α, Dßμαι πÝνα χιΡωμξι.Ξ ι'. υ\' tÜγ. 'α\':, ο, μ,,Ο,"r/ α2:5ür.ýοLν. ,] δJ' Ρ1 Ιιρια :(r:a τ. ß,þ μ, r,J Φα! ]ß): ωμο .,τ:ß,,Þ,dß γα:,: ß,γÝτη] Þ'αrΓßα, 6,,ο/ ,,-:, ,ια9ι.ßß Þ 6r,rr:0; οý δΡομ, δηου αι Ü, εýρω üòαr,ει' δþ μÝ μr.tει: , τοΔε, υ),, vr arU α^αι, μΞΡ,δα]1,, νΙ ι, κι,, j: Ι,Ü4. ,ω ßΕ Ιß ,υμ,.

καß

ü Νaλß$ λ.ÞÝ,οοι 1ü. {,σ,

λτροιο. l __ 2 t, /ýτ ΙδÜ;,τ46ru".;ßη οΙ δο,)ο, ,-:';., Þ, ζ.,;". οÜ;ιß οι'dΙ,,θζιτ ]υ: δß/ 6Üζυ μιο:ßι,,, ""ß.; fu,""ρ"τÜ,,.ι, ü;, φΦ,,η, 'ιω Ýιω οý= φþζ dÞ φτωιιüι ,ΙΡΖΡ Ρrυ _ (ι ß; μßγ οε ü καλüò ßαι τΦινüò οι\οΙε..,Üπ/]ò ^ýτδò Ι\ουýε ._.οο ,,: σ,α,; δρqL,, ß 9LftlΙιo, αζ ΥΙρ,ý δδ μ φß:., *ο Ρω -Φf,ηß ΦÞ, χαΙι, Þ δοJΙ.,Ü μrL ,. :, νeρþε δτΦ τρειοαηΧeß τÞγ ^ _ αι αò μ δsρνουγ α !Φριò, Üß μÝ Φþι, τ' Üγ,Ýζ,, ,τρε,- ., - J".s, ß;" - ιß« Lηι .L. οüßι οουr,α, Þr' δ,"α, - Κο,θι 6pirL ιßργτ οÞ. τει:ÞιÜ: τÞν αüßΡνα ojo. ,α, δþ ιιl, ý θοοοq &9α; η,þ τη μ,αßδι μ.l {.ßeι,Φι,t: LÞ οßτηρισ ro! ττιν

η

"ο,.,.

οωε

to',

,Ι!

dΦαιοΙ.l,

üτ, μüνο ιÞ ζωÞ τω

_, t ß-" ρ-,',ß,

αΛα

ν6ν τΦ, 't] ÞρωιχÞ το! -"-."αÜση

-

/_ο

1ιρΙπΦ Ýδρ.υ €ιß .Ι

τ.

τωμ.νü.

ο ΣΦν ÜυΙθπ1

(ο, Üλλω,

μÞ, Ιsστε νÜ ειχαμ€

þÜμιηση +Üρτυρα

ÜδιÜψεòο

τοδ

τερÜ

-" , ü οü\οζ 1 "9 ¼) UJτ.π;V | d!þ/L, ,ιω ια, θα,|!ο, τß ι -ο,ο, 1ο θο ..ηθÜ, τþ\ Üι,ι θοýω, Ε 6οοη ιανþò üρÜ κυι / ο w λýΦυι τü αρο6λÞ, μΦο ιΦι .ο, !d ζΦΦ. ÝΙ.-,

'^. Þι üργα,ü4ττα ß δ," ζΦ-ηÞ ºß\ ¼λJFποτd,! d.,_,

Þ Ια.Ýο,,

μ,w: τυΡ\ý,,,6λα τd* e),ι

ΝΑΙοΣ ΡtrΑΣ

Ü\ü,

σÞμ.ρα οÜν

Ýw üμαüικü τÜφο,

μß Φ,αδ.ýιι

μ§]'dτÞ φτιßχε:ι μß ρÝJ' οτÞ μιζΦιß

δýο σJγιρ.,

τßν

το φΖ-οýδ,, ,

'γ Ý9þ μπορσýγ Μß δουλεýουα τδ δJÝ ρυ !ß χÝρια,,,

τΦπρο

1 ικτιΛ,ση .tχΞ τÞ ωνÝχεια ßηζ

θÜνÞο

.,

υ! 0εý,:0 ,ΦτÜε, ο ¾υιο: Φυ ΖΦßρη, . j(ι ÝΙμι: ΕÜ,:, ταρý*,:' Þ ;υÞ αò rL'd

ι| ι,

ι-; ιÜ ηροΦÞ,Þι\Ü αεοÜ Þ(

δΦ Φ

,:,

òογιγü

θ,\ΙΜΕl(οΙ ΣΤοΧΑΣΜοΙ ßý

Θοr.τ Þ ματιη τÝ?οτ,, τÞ 0ÜλαÜ ÜΡαγΕý€ι ιι d^' ý ,,:r,Ü vJJ ψΙqωλ, ÜηοιυΙα Ý7α δÜτφυ

ψι?υ' .α' κrιι,, ßRþ 6Ι: ýααιω| Ü,Ρlß Ρ,ü: ιΦ δ ι.iap,6D, !ιß Ρ@,. ταiιδι ß :

π!αα ü

* Ποý: ξε*, ft ; τ:,.:1,, Ιο1 νß* , 'η ýýß α arr ü ηνßΕρ1,: Ρ, J, τÝε α]υ. τη, ýΡ, -Εþ). αßωÜ, & ÝΡιεαι Φ μßß?ιο ßη οη χýΡ,, Ι, !Ρ!τ. αχΡßΦ21 οΦ ò @ι, '3!]r, * _ Elr, .ε òσΡ5,αι σρl¾L,ι Þρ α a,+ira,: Þ ß9.γ: ,,;: 6ριδινü: ,λ,1, ,rα fu*hò,

ιοο} ο' "ιλνDò τü λοινý| Ι Ρ,ν ιüν Ü|Φαlα* Φ' ξαrια òι 9ο6dΦι: * 'ηÜψ, τραÞ, ÝΡγ, α:,',οΦφ' /ιΡ4, ιΦΦ τΒμαlΦGα,| θτÞ μιλ}Μ,ιÜ στΙ δτ-.οΦ | ιιπυ: dφýlαßτ 6ι.r, ι aιτ,,' ιe-, α,94,(,: νο ßò ßν,Φοò ¸λλÜδσò, σß,Ι ,: LÞ,j,iφ, ΕΕγο: ο ,r:,,ο Ι?ηιοΔρ,| Π)ý,Üνι τι Þ τ4"ι:: Fra οΙ ¼λ!ττιÞο, ü/δwζ| "ρ θ ?,L α, "Α! N:,/r Ρ,' 6ο,]θο'ττο-ò þÝοÝταò νσ θül Ι * οο\ λ.η,τ Üπο Φινü.Τ αο] ¼'γι,ιD:, ;, τ,1,!,,, ν\|α: τL αòλ,,Φ .ο.ω -ρ.6ýμσα Φò Ýδρσ J Φ;ττυ, π,, ρ!Ρδ üη ξ.Þ Φξýθý:: *\οησò ΧΙþ, μρα i,d "Lp,d, r,' dτü υ η 'ßο μ,αΙ ωÞ -Þ ooJ.Φ Ü¾*Φ: dÜ,οο +ν rιpÞr σr )-Ι, mτ οι ΣΤο/ιΛΣΙΙοΙ mτ τ,, ,ýý θ,\ΙιßΕΝοΙ 1Φò ι6Ü,.α \α, Þ! λο,,Þ ΦζΙ ..Ýοι

ΙΟΟΓΟΣ

ΜΟΥΝΤΡΙλΑΣ

Ι(ΑΣΟΣ ΡΕΓΑΣ

Φύλλο 30  

Ιούλιος 1980

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you