Page 1

ΑΙΕΥ¼ΥΝΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕηΙΤΡΟΠΗ

¾η. Σwτ, -Υ}Þò: Θ. Α ι,ΔιΝΗΣ

Ν. ΗΡΑκΛΕιοδι Βσο, ¶λεεüνφου Ι7

ΙΔΡΤΤΗΣ

_

ΙΔΙοΚΤΗΤΗΣ

-

ΤΠΕΤΘτΝοΣ ΕΚΔοΣΕΩΣ: .ΣΤΛΛΟΓοΣ ΤΩΝ ΑΙΙΑΝΤΑΧοΤ Α_ΓΙΩΡΓΗmΝ ΚΑΡΤΣΤΙΑΣ

¹ 6αθιÜ χρßση τÞò τελευταßαò τεριüδου Ýρ€ε τü Σýλλογü μαò σÝ μιÜ σκληρÞ καß μακρüχφνη δοκιμα-

('ΑνòδηισΙ?ýετοι þü τü -

σßα μÝ σο6αρÝò συνÝτειεò. Εlναι κοινÞ διαπßαωση πιbò Þ ζημιÜ τοý τρüκυ, Συλλδ ψε γιÜ τü κοιγωνικü σýνολο καß τÞν αßγλη το0

ΔΡΑ ΣΤfßΡrοΤftΤΕΣ τß; ÝξÞò Üποφιßσειò:

1. ΣυγχροτÞθηιε σÝ

μÝ τÞν ÝξÞò αßν&òη:

Σþμα

ΙΙρüεδροò ¶ιδßνηò θαψßò

Γεν, ΓριρματÝα; ΚιπÝρη;

Σαλιαγδò ºτατρüεδροò Ιß;αλÜνοò Ιειßρ" ¾Ιοò

Εßδ, Ι'ρωρμαdòò

Δτlμητρßω

ΔητÞτριοò

Τιρ|αò Καwßφηò ¶ησιÜσιοò ºφοροò Κατσα),ηò ΧρÞστòò ΜÝ).οò ΚΡüχοò ΕýÜγγε),οò

ΚΖτÜρηι ΕβÜγγελο:

Σηιρüσρε

ÝτιτρmÞ ýπεýθυνη γιÜ τÞν Ýιδωη τÞò Αχ.χ. ΚαγτÜÜτü τþò φημερßδαò 2η Σωλιωý. Δημφ9ßòυ ΔτlμÞ, τριο *ιL Κατ,hρη ΕýÜγγε).ο. 2.

3, Διüρισε

ýπαßθυνο τÞò 6, ¶τδßγη θΦμÜ,

λη; τüν ι. 4. ¸ξουσιοδüτψε τδν ταμßα

νÜ' Ýξοφ).Þòει τÞν ÝνωλÞ τÞε 'ΒθνιχÞò Τριßπεζτò τÞò 'DλλÜ,

δαò ποσοý δρχζ τριÜτ,α χιλιÜ, .δων (30.00Ο} ιαß γÜ. τÜ, wτα, θÝσει τþ λο,γαριοσlý τοý Συλλüγου σω ΤαριευτÞριο, Τδ παρωπÜνω ποsb τροÝρχεαι &πδ

τß

ΚρατιχÜ ΛιχεΙα, δ. ¸νÝιρινε dò δαπÜwò γιÜ τÞ λειτουργßα ωý Συλλüγω Üτδ 11,3,?9 ιαß μÝχτι 25,θ,79.

μÝμι τÞ Σηλυ6ρßα, ¼ δ2φòò αýτδ; Ýνωσε ý δρ4μο πρδò Κρεμαστδ μÝ τü

τÞò Σηλýρßιò,

6ρßιò μÝχρι τδν

ºγιο

Σηλυ.

Νιχüλα.

λ(εεξÜρι. ¸ωι δνεα Ýξπη, Ρε-€ßαι Þ σημιπιιÞ αýòÞ Ü,γροτιιÞ περιοχÞ.

'Fηινε Ý;Ýχαση τþ διχqßω ýδρευη; Üπü τδ πjc τοδ Γε-

ωργßου ΙlποχÜρα μÝχρι τδ Νε,

ΣÝ λßγε;

6ρεßò οτÞ

μÝρεò δÝγ &Ιι τßò

θÝση

ωò, γιατΙ

τü

νερδ τÞò τρþοßò τþ ΤραγτÜ, θÜ, ιαιε6εΙ σdν "Αγιο Μüδεσω xei τÞ; δεýερηò σεδ }Ιοýχω ρο.

ΤÜ Ýργα

ωýτÜ Ýχουν δημοπραfηθει αγτΙ 40.000 δρχ. ιαL Þ ÝττÝλεσÞ Φυò Ýχει ÜγιτεOετ σταj; μωστüρουò ΤσÜ,λα ΒαllÝ),η ιαß ΠεπιρÞ.γα ΧαρÜλεμ;ο.

θÜ

νü σwεδητΦÞΦψε

κσΦτüσε,ξ χοß ηρο6λÞΦ, χοß ερßν ιßÞ' üλο σü μÞΦ þý !Üò δΕκολýνοw σý δρqò ηc üνο, ΖÞτηηξ λýΦα κσß ρÝοΦ üνη"

¾ηüαοΦ üψιοθÞτπο ΕτÞ, Φιο θüμοft ουλλογικÞò εýθýηξ γυφ þü τü mιδß σüν 2Οü dþ νσ, θÝψσο εωýνηα τÞò ηαγßü, φιαò «ανωνßοc, τþγ Διr€νþν

¼ργφμþν, τþν κρÞþν ιοß τþν συλλογÞοý χορατÞρο χοτναχΦν ΤÝτοιο θÝμοτο, üÞωò Þ ποιδ!κÞ

θνηοιμÜητσ,

οß

ηßνο,

Þ

ποιδΜÝò

üρμ;σrιεc χ] Ýηιδημßεò, τü ηοδß þ στbη μÝ τü Φυσßü κοß κοτνG ν,χü ftρÝüλον τü ηΡ8λÞμΦ τÞò ενη^ιχß!Εηò τj τÞc ÝφηθεΙοò

ß,ο-χ- δßχο,α üηΦχολοþ σü δΦò οýτü τd ηοδβý τοýò üι€ρ .Φουò üßü η μιü üΦη τÞò ýδτßου þò τÞν üλλη,

-ομωòÞüηüμνηοηþßΦττ ιÞò οηΕσßοò γιü τü μÝλλον τοý

Þρο6qÝτον d üψÝ, Φνται σü Φυδß &lι6üλλοw fuμετΦßΦιò, ηοý üπατων σΦΙδη, ση τÞò εΦιßηò σrτFεη Ü λα μοe, üλüχληρηò ηò γε96ò ,þν «γονιþν.. Μßο αψπραεη,6εΒοιο, frýý ηρdrÞοθÝΕι μΙσ Ýwιμη ÞορcδοιÞ τÜ üδτιþν κοß Üτλειþν, ü{üμο χοß τÞq üσυνσησΙ

Ü€ρþΦυ

εß

oc τοý χüσμου μÝΦ Φüγ ümßο ýηοχΦþwυμε τü ποιδß τÞc ÝΦ χÞc ψοò νÜ eεß χο] ν'üνττýΦ τοι, 'Η üÞτικÞ οýη, Þ þοßο Üσμ, fiορολλÜΦει

Ü.þ

τüπο

ωò χþρεò Ýχε]Þò ηοý Ý, χουν λýωι τü 6ΦJκü ηφ6λÞφ, Φ Ýηι6ßοσηò. τßò χþβò αηΙÞò 6ιαÞc σüΟ/ηò τßc )€γÜΕΦò ü. νΦυwÝΕò

Þ .Ýν üνΦýξει. χþ-

ρεc, τßc ßοινΦßεò τÞò.üφοονßΟξ., Φic üΦßεò χσοτ6σσο1 _ kolΦc Þ χαþò- χοι Þ ÜκÞ Ε, Στjò κοτνωνßΣq οýτÝò Ýιουν wν,

Ýò

μφÝò üτνθρΦΙη

qò, πΦ Φßν üη üλο θßΥοw τü ηοδ,ü d τÞν üμολÞ τουξ ÝεÝλτ ξη. Θ' üωλοýοε üδιτιολüητο σροΦΦαμηλqü γÝ μÞν þòη βüωψ &ι üηü τßò GvωVÝc d, τÞζ τÞò ßσηγορßΦ Þ δαÞ Φγκεwριßòι τü ηιü üρνπχü χΦ βτηφü üοw üφορü τü Φ}

κ

δß,

πφü

τü

üff

γερνüò

üνÞ(ου

τßò γνωσÝò 1'ραπÜ ταß στδ ΚÜ_

ÝιτÝ).εστßò

"Ολοι ξφòυμε

ωß

6οηθüνε

φΦß λιγüΕρο üη'ü.DυδÞπαε üλλοý Üτι Þ ýmρ8ολÞ τÞò üγüπηò και τÞξ φρwαrοζ γßσοι daιüc

ßÞ;

τω Πη.ld,δι.

6ηλdòιò» .'Ε|δηλdΕιò- Ýχουγ οΜjο, μüνο σü 6οθμü ηοý μüò

οτδ δρü,

ºλλα Ýργι

6ρýσεò

ßι

με σþò λΦýξ Ýκ€ßΦυò τý χοß ηερ8üλλουν κοß μÝ ηü. θοò τü ηαδß. 'Εδþ üμò, Ιοη ü-

ιρο-,αφ.ι¼.

μο

Ýτοτ

σφλþò δÝν θüλò ΦÝνο νüμ üν δÝν πδν ηφü üφοφÞ γý πο, νηγφσμοýζ xoj γΦταΦικÝò .Ýκ-

νη*ß

δ«ßνòιξη νÝω

τινÜλι τÞò

χüφο

σÝ τüπο, üφφ φσφχκü xd

'-{.p6avi:r7

Ü,πü τü

ο' üλο τüν

κýρο

1. ¸γιγα διÜγαξη γÝω δρüμου Ü;ü d σπßτι Φý Εýατγ,

2.'F4ινε

¸ηη

Ýμ;ξ διΦι]οαμ τü *rcc τΦ mÜþ- τü Ýτοò τοß frτδΦý, τý ü,

φιοθÞτητο

δρüμοι

μω

νü εßνοι πορü γÞ, ηοý δÝν ΦFß üγωγÞ ¾ιü Ýλευθορßο, Τü mιδß Ü

Ενη

μερωτχü Δ€.λτßο, 'ΙουλΙου Αý. γοýσου 1979 τω ¾ποφγεbυ ΚοιναιιÜ ¾fttρεοιfu),

γου εlναι σο6αρÞ. ΚακÝò ÝκτιμÞσειò καß λαθεμÝνεò ÝνÝργειεò Ýγινω Üτü τολλÝò μεριÝò. ¼ καθÝναò Üò ÜναζητÞσει τßò εG &ßνεò τρδτα αüν Ýωτü του. ΣÞμερα üμωò δλοι ÝτιOυμοδν νÜ συμüÜλλουν μÝ κÜθε τρüτο ÝνεργÜ στü ξεπÝρασμα τÞò τΙκραò καΙ τÞν Ýτοýλωση τþν τληγδν τοý δημιοýργησε αδ χωριü μαò τü τρüσφωο ταρελθüν. Πρüò αýτÞ Üκρι6þò τÞν καεýθwση τρÝτει νÜ Ýρ γαπεß μÝ üλεò τηò τßò δυνÜμειò Þ νÝα ΠροσωρινÞ Δι οΙκηση, τοý üρßστηκε τρüσφmα μÝ Üπü9αση τοý ΜοwμελοOò Πρωτοδικεßου ¶θηνþν. Καß γνωρßζει χαλÜ τüσο σο6αρü καß δýσκολο εßναι τουτη τÞ αιγμÞ τü Ýργο τηò. ¸λτßζει δμωò τþò μÝ τÞ 6οÞθεια üλων τþν ταΡαγüÞων μÝσα καß Ýξω Üπü τü Σýλλογο θÜ ξετερÜσει τßò δυσκολßεò καß θÜ Ýκτληρκbσει στü ÜκÝραιο τÞν εΙδικÞ ÜποΦολÞ τηò üτωò αýτÞ &κριü6ò καθορßζεται στÞν ÝwολÞ το0 Πρωτοδικεßου. ΝÜ ΦγκαλÝσει μÝσα σÝ τÝσσεριò μÞwò Üπü τÞ δημοσßευση τÞò <ßπφασηò τÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση γιÜ τÞν ÝνÝργεια Üρχαιρεσιþν τρüò ÜνÜδειξη το0 τακτικο0 Δι οικητικοδ Συμ6ουλßου καß νÜ φφwßσει γιÜ τßò τρÝχου'σεò ýτοθÝσειò το0 Συλλüγου. Εßναι χρÝοò Ýτιτακτικü üλων γιÜ τü καλü το0 χΦ ριοδ καΙ το0 Συλλüγου νÜ 6οη.3Þσουν τÞν τροσþρινÞ ΔιοΙκηση νÜ Ýτιτüχει &τüλυτα στÞν ÜτοmολÞ τηò. ¹ συμ6ολÞ üλòýν τ6ν μελδν στÞ δημιουργßα κλß_ μmοò κΦευνασμοý, συμφιλßωσηò καΙ Ýνüτηταò αÞν ταροOσα 9Üση εßναι Üτüλυτα ÜναγκαΙα. ¶σφαλþò θÜ Ýχει κΦανοηθεΤ þ]τü üλουò καΙ πρισσüτερο Üπü Ýκεßνουò τοý τΡωτοστCcτησΦ μÝχρι σÞμερα πÜ ΣυλλογικÜ δτι Þ διÜααση τÞ§ Ýνüτηταò δλουò τοýò ζημιþνει καß κω,Ýνα δÝν τßφελεß. "Αò τροσÝλθουμε λοιτüν στÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση üλοι ÜδερφωμÝνοι καß, Ýτοιμοι νÜ ÝγκαινιÜσουμε μÝ αl_ σθημα αýξημÝνηò εýθýηò μιÜ καινοýρια τερßοδο συλ_ λογικÞò δρÜσηò στüν τολιτιστικü, κοινωνικü καß Üναττυξιακü τομÝα.

Στßò 25.9,1979 συνÞλθε Þ ΙΙροσωρινÞ ΔιοιιþσΖ'&:ιφα τÞ τοý Συλλüγου ιιαò rαΙ πÞΡε

Ýξυττlρεωýν 1Ý τλοýσιο

ΣΤΝΕΧΕΙΑ αÞ ωλ.

ΕτΒοΙΑΣ,

ΛιΓOΤΕΡΗ ¶ΦOOΝιΑ, ΣΤ0 ΠΑιΔι

ΧρΒοΣ

Το

-

2

üγtr

φι6{ßò γ' οýτü Ýχουτ

üφqτπüq

Φý

πφιτÝινει

üwιλη-

ßαΙ

αrFθλþνει üν€ηαüρθωτσ τüν ιÜ ρο .ýτονοτ ßοξ τοý ηFσþου Þδη ο' οýτÞν ην Þρþτη φüοη τÞò Ζω, Αýτü, mý πολιüφο Ýκδηλσ νüτΦ οüν ζοß οýτορχτκÞ

üφ

κοτσηßεοη, οÞρερο ÝχΦρüΖÝτ, Ýμ,

μΜ

οüν üφüρητο ηΦΦκÞ ßψα Þφουσßο, δοý Ýλοχι, σοποιεß τü τδßο Ýλει!θερηξ {Üη.

σΦευßκÞ οηc

διοß.

ζΦ οþΦΦγμÝτΦηζ τοß noL

ΜÝ ,üν τρüτ οýτü φΦιχü χüν€ι τü üληOινü νüημü τηò Þ üγΦ

φυκτý !ÝΦ σ' Ýνο .ýÝwο Φρα ΦΦυτκþν, Ýηι}ογþν, mý ΙßÝ! εßνοι δχÝò του, ßαß δÝν τα] δßΦτοι σÝ τq)εσdσ þüλq φü .ýκοιρßq ý wΦρßσει τüν .φσγμΦ τ!Þü Ýοwü του rci τlò üλφινÝξ

οΦιχÜη.

δΦüητÝò

του- 'Η το τý ηοβd δ6μορφþΕοι dV πβÝ(τΦη τÞò δΑÞc ft ηρΦσ αχüττ χσΙ μüλm !Ý τü Φ γΞιδητü Þ ýΜυwδητο α"το νü

μüò .εΦρüΦι,, δηλþÞ νü φτüΦ. Ýχεß üηου φεßò δÝν φÝDοψ νü φτüΦυμ, πρüγμο mý ηF, πικü σημοßνε, γü ΦwοΦ!Þσει ü,ι γιü μüò σΦηχε üηισο καß

ΦwολÝο, üηü ψυχολογ(Þ

üπΦ

ψη ΦΦθψÝνο.

ΔÝν θü πρgΕ, λοmüν ν' Üια ρΦμε γΦß τÜ Φδιü ÝΦνΦ Φýν, Üφω .τü Ýχοw üλο-, üφd τοýò τý δΙνουμε üλο, Ýνþ Þ$ßò,,, ¼πωò τσß δÝν Φ ΦÝftι ω Ü ηοΦψε üτον τü τlδιü φc ΞνοmυwÝνο ρÝοο ο' ωτü τü ftβ

ησοΕαü

χοß τΦüχΡνσ κο, τΦιΦχü κλßψ_ .ΦÜε. εýßΦ

λο Üον Ýνηλικιþwσ κι εΙν6ι üνßιογα ν' &ιβrunboυV κüOε üντ,εοaπητο Þ νü δεχdν τüν üηοτ οδφοτε λογκü mριορqü ηò {, τομχüτητüò- τουò üπü ην Φts wÞ, ποý κολλΕτοýμ σü Ýποχρο ην Ιδüο μιüò qΕýτÞηò Φν, ß¼δwσμßοò γýρΦ þü κüΟε mιδß.

-Ενσ tπü τü λüαι !σò εßνα Ü

τ{ γσΡßΖοψ üτ] τü

σü ηαδÜ

δßνοψ

üλο

μοc.

Τοýc δßνοι4Ý ηüρο πο)ýü,

Φρ6ολιtr f,ολλü, üχι

τßχü κοß

ßßψò

ý,

τü

ΖΦ-

ΖΦÞò

μò

ιοß fuBob

γιü τÞν ß, σüΦαηη üþτυξÞ τοΦ, ¸χεß ü. kp|&}c ηοý ýπσßθεΕι üτι ýπüρ, Þ ýψηλÞ

πω§ τßò

χουζ üταν τολμÞοει νü ßλαοÞοει λßγο ρÝλλο, ¾ηüρχ€ι οÝ ß(§δ

οηhι μÝ Ýνο tüÞωc Fβλýτερο

ηοιδΙ πολυΕλÝò ηοδÞλΦο μÝ δÝκο

Φχýητεò,

üρσο σην

οýοΙο. ηü τÞ ΖιÞ του τολμÞΦ] νü ý χμºο!μΦοι Κ.λαυ8ý, λοmüν, ÞΦι στü δΡ!ο, πολftλεhò ßΦΦý Þ -λοßιÞò(ΙνδιMò"θüν6τΦ üταν

Þò üηü ý Ýνσ μÝφζ τΙ οχοΙΕιü ψÝ οτενüßòρδεò οýλΙτΦò, χφΙξ Ý, γυβΦτÞρ,ο Þ fuω hΦßò λεýθερουc χþφυò Þαδtüc τΙ üαηοηξ üπü τü ü.λλο' οýτü Þφε φÝΦνμε Φü ΕδÜ μοò. ηοý ýΦ τ;εΕτοι üτι .τοýò τü δßνοψε üλο-,

Ποιýqßßσ (οß Üτονο Þ ω€ρwÝ τικü, &¼ηαü ßοß Ýπθετfiü κν, x)οφρdν üλη τßτ Ý6δομüδα κυ, ρd€mικü μÝΦ þ f,ωιo Fò τß ý Ý(νευρßΖψ ιÜ ρüò ÝχwΦ

ρßßουν Üρüρβ, ΑfiορÝνε, Þ Üψη Ýνüò Σ.β θοτοκýρακου οÜν λσμftü üρσ,

μο μÝ ηΦτογωνσÞ τü üΦλýοýτοκfoητο üτυ εοδεωψξ þρ€ò κσß þρεq γÝ νü 9τüΦψε ßστü, «οÞοι ο' ÝνΦ ΦριΦü ιhου κοß ηüλι οwυ3οι]βOο «οß φε

διü μοò

üφω

χι Ýμεßc

Ýχοψ

εεμaθει

Ρσπ φwτrχü η ý.ΕÝF.

fuFιτιΖÜ

,τß

Þ

τü mL

χοιρÜ

φωη χοΙ τü

Τü οωα;ητο þκΜρο

¹

ßφδχü

ΖωÞò μοò ηοý, χαθüλου χοß Φχοßο, εΚσ τü χýρ!ο

üwΦF

|ryo τþν ουÜιτÞΦων τþν Φιδι, þν, FοφÝρÝι Þ]τοýσΦ τü üγχq τοΙ τü ΦΦιqJü τÞq πüλη αý τüν Ýεωον. d Φßο ΜýρlΦυ Üιου (οß ýλ

Σ666Φ

τü πα| γΕτΙ δÜν τüχει μüΦι σt'τν χ!OφινÞ rcU ΖωÞ, γü €εδßwι üηξ θüηφΕ, δ' δÝν

μηφß,

Αýτü Φι üλλο mλλü θΦτm νü εααεφτþΕ üτον bχφιΖÜ

μοΦ üτι σü δfuοψ Ü\α σü

ηΦδlü- κοΙ ω ü9χΙσοψ Ýνα ü, γþνο γÝ τü ΦlδΙ στÞν ιανÜßο τÞò .üφθονßοò, μ' üλλο Ü_

μ θβΝüΕF

φττÞρο, 'Α\üρΦ. νüΕφ ΦLτÞριο, d Φμοfuει ü, ντÞ ÞολυδιüΦΦ ßÞΙ9jΟε, üΦαßÞΦν Üχι üχüρεσΦν χσονσλοπχþν ηÜW μÝ τφ χοΙ ψυχßÝq ý, μΦχÝξ ψχÝò ηο}ÝrτωπιßürηΦò. ΓνÞσο Ýλεß} θ€ρων 6ÝρþΦν κοß ü! üρΜτ9 ßþν üνbmßηfuν üρνÝΦ Φý τü Φσχ€ßο ÝχοW ÝΦΕρτιßΦτ τÞc ýηευOwüητοò. τü σοιχεßο ü.

ß

ψ

φ&κ

d

Ý{εßνο

χοβτηρßßει

òγ Ü\ÝΦ, ηω

π

μιü ΦστÞ üγΦ ηροÞοßΡΦε üχι μüνο νü

ýν

πσßρτι

,

τψÜü

χοß

κοß

ü.ι"λü τü

τÞò

νü

δνε!

σþ Ýflßπ9δο,

ΒΑΣΙΜΣ

ΦΙ^ΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ

ΠροσωρινÞ ΔιοικοΟσα ¸πιτΡοιτÞ το0 Συλλüγòυ μαò τοý διοΡßÞηκε μÝ τÞν ýπ'Üρ. 6115)79 Üτüφαση τοΟ ΜονομελοΟò Προτοδικεßου ¹θηνδν μÝ τÞν εßδικÞ ÝπολÞ μÝσα σÝ τÝσσεριò μÞνεò τü Üργüτερο Üπü τÞ δημοσßευσÞ τηò νÜ συγκαλÝσει τÞ

ΓενικÞ

ΣυÝλευση

γιÜ

τÞν

ÜνÜδειξη

τοδ

τακτF

χü9ε δυνσüητο φυ

κο0 ΔιοικητικοΟ Συμ6ουλßου καΙ νÜ φΡοπßσει μÝσα στü ßδιο χρονικü διÜστημα καΙ τΙò τρÝχουσεò ÜτοθÝσειò τοδ Συλλüγου,

Οß Üπτψ*ΗÝò üφρεm. ιÝò κοτþΦιò Ýχοw üΦσφÝΦι üηü τü ΦιδΙ τü ο κοß τü ω τÞò

üτι Þ δοκιμασßα καΙ Þ τεριτÝτεια ποý πεΡιτÝσαμε τÞν τελευταßα τεΡßοδο Ý6λαψαν ÞθικÜ καß ýλικÜ

χ€τ

ηÜλειò- fui Ýχοψ μ. χοτφÝρει νü σερÞωψε τü

-οß

μεγü,\€c

þü

ποιδιü

σ]λογιχÞò τουξ ÝξÝλιεηò,

ßhορεÞò

του,

τÞν

Φυλ6,

ιΙ9τοη,

χιòυÝνο τÜ ηοδ]ü οÝ

σ!ερΙοβο

ο\ντλÞ δι

Þ σÝ ωλτυq σβ γωνιqJÝνουò λθümσουò χþρυc χüνοw 8Þμα - θηφ τÞν σ'ldτβ] τÞζ φιßσηò καΙ Φü τÝΙοò χι οιhι τÞν ýγτδ οΙÝηοη τοý þμοτüò τουò, τα] αßμοτüò τουò ποý, οΙ ÜνοθρφÝνοι μÝ ý σfδFΡ τÞò ηεÜοξ γοwßξ. τοýò μ.Ý3ινοψ ü, η εJνοι ρÞσμ μüνο οüν ýτρ, τρφ}χÞ ΦολσgÞ μηχwÞ, ηβολιßwΦ Üτσ Ýν6ν ÜχüρÝΦο «σλοκεwρφü., μßßο ηορÜΦη τÞò ΦFftÞò φüqò αý δττε, κÝò,0ü Ýλεw ü ΦρüΜ, 'ΑηλüχΦ τοýò ΦßΖουΦ μÞχαχth σχνßδιο, Φý εΙνοι ΖÞτη,

ý ρßΦαι

μο üν γ|ü νü

μÜ

-

δυü þΦò,

Üνοπλβßmψ -üν εßνοι ηοτÝ δυνσý- τÞν üνÜγκη τουq νü τρÝεDw, νü οηδÞοΦν, νü }ΦΦαιθοýν, νü ηιüοοw ιιßηbτο ο' Ý)α{θεφυò χþρουò, Χþφυξ ποý üποΦüßουν οχε&ν üλο*ληραÝ

üκσοwωεξ οοτ !Ý üσÝλψ δü νÜ ατιι6α]wα wÝ σΙq μγüμενεξ ΦδικÝò χφÝò,, Σπß τισ 6εθοßωò χΦρΙò χÞΦη, üλλü κοß χφΙò τüν παΦιτρü üνοιτü ιßßΦ d νü ÞΦρΙΖετοι γιü ý Þοδιü üηΦ ΦοΕλÝΦυν

ηω

σην Εωþπη, Φενü

μηολκüνιο, ü,

ΦθÞcò *σß χφΙò Ýνο ηρüσινο (λσρß. Αýτü ηροφÝροLιΕ σý ωι διÜ μσò σßò φwÝρòò, ÞÜλεξ ¼ δρü!οò 0wÜοψ Ü|κßνδυ. μÝ τßò σροτιÝξ ýν οýαινη

Φò

των γßνετο| χαß Ýχθαßüò

δß, Φý.Ýγοχλεß.

αü

Φýò

ηα|

ΦριοΙ

'l.Διατιστζbνει

τü Σýλλογü ¼τι

μαò, Þ ωνÝχιση

τÞò διαμþχηò

μÝ τÞν ÝτßΡΡ!

ψη εý}υνδν σÝ Üλλουò γιÜ ü,τι δημιουργÞθηκε εtναι Þ τιü ÝτιζÞμια τΡοσφοΡÝι "Οτι Ýτι6Üλλεται ü καθÝwò μαò μÝ θÜρροò καΙ Üνºικειμενικüτητα νÜ κÜνει αýτÝλεγχο καΙ αýτσκΡιτικÞ σ.Þ 0."η καΙ πÞ αÜση τοý τηfΡε κατÜ τÞν τερßοδο αýτÞ γιÜ νÜ ÝκτιμÞσει τÞ δικÞ του θετικÞ Þ ÜρνητικÞ τροσφορÜ. ¼τι Þ τεßρα τοδ ταρελθüποò, κωÜ ποý λÝει ü λαüò «ΤÜ ταOÞμπα γßνοwαι μαθÞμαα», πΡÝπετ νÜ εΤναι ü καüναò γιÜ σωπÝò ÝκτιμÞσειò καΙ φÝλιμεò ÝνÝργειεò.

Ü

¼τι

4.

¾τüσχεται

θÜ ÝνεργÞσει μÝ σýνεση καΙ μÝθοδο, νÜ φÝρει σÝ αßσιο τÝραò τÞν ÜποστολÞ τηò.

γιÜ

"Οτι θÜ σταOεß ÜπροκατÜληπα τÜνω Üτü

πρüσωπα καΙ καταΦÜσειò τΡΦφÝρονταò ßση με, τΦχεΙριση πρüò κÜ}ε κατεýθυνση. "Οτι θÜ κατα6Cτλει κÜOε τροστÜθεια νÜ διαλýσει τÞ 6αριÜ Üτμüσφαιρα, τοý τλΦιÝται αü χþρο μαò καΙ νÜ Ýξαλεßψει τßò διαφορÝò τοý χωΡΙζουν,

ΓιÜ τü σκοτü αýτü

Καλεß

δλα τÜ μÝλει σÝ ÜμÝριστη συμταρÜπαση ικαΙ εΙλικρινÞ συνεργασ[α, γιÜ νÜ Üπομακρwουμε τÜ Ýμ-

τüδια χαß νÜ Ýξαλεßψουμε τΙò δυσαΡÝσκειεò, düαε üλοι μαζß μòνοιασμÝνοι καΙ ÜγαημÝνοι νÜ φτÜ-

πÞ ΓενικÞ ΣυνÝλευση, Þ üποßα, εßμααε σßγουροι, θÜ χαρÜξει νÝα ÝποχÞ yιt τü Σýλλογο, γεμιßιτη δρÜση καß τροκοιτÞ γα τü καλü το0 χσ σουμε

ριοδ μαò.

Ü

,υλλοτχü

¹ ΠροσωριιÞ Διοßκηση


tτΙQΡΓΗΤικΑ ΕΔΔΕΝΙΚΕ ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑ 'ττòοτΑΣ

πΡοΕΔΡοΣ

ΝΟ}Ι.\ΡΧΙΑ

ΚOΙιßοΤΕΤΛ AI'Ior ΓΕ9ΡΓΙοΙ ΚΑΡτΣΤΙΑΣ fl}ΙΕΡουπΝΙΑ

_ lýχΦριοlαομ. τοýò αρα-ιÜτω Üναφερüμεmò

$ τßò πρωγορÝò ÜWγρÜφεαι,

νþ_ò μr;.,

χιυÝw Φγ τδγ

συγχΦΡιe-

&τÝμπ Ülüρωων τ:ιμÝνα. *οýιιι ιαß

γιατι

αß

-ωυò, δπωò

&π'τδν τλÞρω,

μÝ πρσγραμμιασlý tηò Κανüαlτα< 9α,* χτητÜγ γε9ýριÜ οτßò σοθεσßεò ΚφÜτια, Καμπρß χαß ΛιναφορτιτσÞ

ρια.

GIe ¼νοlηεπιßwμα ¼ν. Ιtοòρι ι, Α.Ι.ΔΙΝΕΣ ¶γιλλÝτò 'ΛνδρÝαò

2. 3. 4. Ο. 6. 7, 8.

Il.\trAΓEaPribr ιß*. κ."ß-ß

ºωÜν. Γεþργιο; Σερòßφεßμ trΛtrΑΡtrΑΣ ,Χ4ρω.. ΤΣΑΔΑΣ ºαßννη;' θ. ΡtrΑΣ ΙΙòναγιþτÞò 10. ΡffΑΣ ΚωνJ νοò ΙΙ ΚΑ_{ΙψΕ Σο9οτλÞò 2. ΔΕ]ιlΕΙΡΙΟt Δωιqα; 13. ΡΕΙΑΣ Βωßλειò 1,{. ΣΤΑ,λΙΟΣ ΜιχαÞΙ Ι5. ΒΑΣΣοΣ ºωßνýò 16. Α'Ι'ΔΙλ¸Σ Θωμα; Ι7. ΡΕ,ΓΑΣ Γεþργιοò 18. ΡΕΓΑΣ §jÜγγελò 19, ]{ΟΣΧΟΣ ΔημÞτριò 20. ΜΟΣΧΟΣ Κων)wò Π.\αΑΡΕι,ΑΣ

ΚΡΟΚOΣ

ΤΣΑΔ-υ ΣΤΑΙΟΣ

ΣαJρß;

Ι

?Ι 22,

ΔΡηχμ.

},ιιχÜt7ß ¶ýßßßιοò Γεþργιτ, Κr")'γοò ldιχÜÞλ Σ;ß,;"δ; Βασßλειοò Κων).τò Γεþργιο; ΚΦγ) γοò Γεþßγιò Γεþηιò 'λeιλ;ζ λΙ:χαÞλ Μ,Iα,ßλ Βωßλειοò Κων)νοò ¶ντþβοò

Σ Δ7μÞφιοò ¹ρισ-ωßπηι

5ω δω 5ω 3Φ

1ω0

ΚΡοΚοΣ

ΣτÞν πλαγιÜ ιÜτοιου λüφω πþ 6λÝπει πρüò ιδ »αιß, *Üτου στß7ν τεwριτÞ Εßß6òιι, εß-

ναι γτιqΙνο,

ιααßλευιη

μÝχòι

ΕýΙαρζfΦδμε

ιο:ιò

ταρεχÜω

ΕΔΔΕΝΙΚΕ ΔΠΙßΟΚΡΑΤΙΑ

50Ο

5ω 6ω

üΟΟ

πειαò r-ai Ü,πýρθωτηò περι,

20.6.?9

ΦτχΦρια-

wυò μαò γιαß 1Ý τßò πρωφορÝò ωυ; rai Þν Ýθελοmτd'Ýßγασια Φυ; bσÞΙhΡαγ οΕÞν raΦμUrl τþγ γεΡΡιþγ αΙò σο θεòßεò Χομγαα, Καψπρß χεß Λιναρßι. Φ/Φ ¼νòμαεπιΙιwμο "Ογ. ΙιτÝρα 1. ΠΑΠ.{ΙΕαΡΙΙΟf Βω. Κων)νοò

2. ΚΡΟΚΟΣ Νιιüλοοò ¶νþνιò 3. ΚΡΟΚΟΣ Βεσßλειοò ¶wιüνιοß 4. ΒΑΣΣοΣ ºωÜντηò 'ΑθανÜòιüò 5. ?ffΑΣ Κων)τò' Ιεþηιοò 6, ΡΕΓΑΣ ºωÜνηò Γεþßτγιòò Μ,χ;Þλß, ΤΣΑΔΑΣ Ιψφ_Γß9ρτιξ 8. ºωÜwηò :þß,Ýωò 9, ΤΣτ\ΛΑΣ ΕýÜηελοò Σωλιανδß Ι0. ΤΣ.ΑΛΑΣ'ΑθαγÜαοò Σωλιαγδß

Ιι

Δ:Ι:ΔΙΙηΣ ΔητÞφιοò Ι3. ΡΕΓΑΣ Ι4, ηΑΠΑ?trΑΣ Χαοþλ.

Σαýρο;

19

Ιß-ε 3_ωΙλειοò

Ιεþργιοò Ει)Üfrελο; Μι7ÝÞΤ t'εδργ,οò

ΚοΙΝοΤsΤΑ A,rIoI ΓΕΡQΓΙOτ ΚΑΡΙΣΤΙλΣ ΕΙßΙΡοΜΗΝΙΑ

ΑΝΑκοιΝαΣι]

α

α)

1. 2. 3. 4, 5.

ßΤογωτüογτòΙ

1, ΒΑΣΣΟΣ ºωßννη3 τþ ¶θαwσ., .4,ýαßντω ' ?. lgηΑΣ jΙgÜwlßò νý Γεωργßω. Tpadp

ÝιτÝ; Üεü

μτχχανÞ-ματÜ

χαΙ Τò:ττÝο

3. ΤΣΑ-4.ΑΣ &)Üγγελοò το: Σωλι*γþ, ΜτßφγιÝοα 4. Α,Ι'ΔΙΝ,ΗΣ 'ΑχιλλÝαò ω) ¶γδΡÝα, ΑýαßγηΦ, . ¸πßση; εýχιρισωýμε ωýò σφαχÜω οß üπßωι

ΙßÜ

αÞν ΖρομÞθειι Ýνδò

ι]ý Üγß.ιsαòßω ιßò

β

τεθοýν

τιΙ

ΣυρλÞμυω ΜΟΝ..,.. {οΦÞ

Ιν|οΦικüò

φΟüγΕ,

δη.

üγορΦε

(üπbτροφο)

τοοοθεσßο γ|ü τÞν üποßο οß

μτüλοι λÝΦ Φλ_

2) Γσßρο:,'Αγτοι, ποý δÜ ÝΦιρνον χρΝοτο, 3) -ονΦο γυνοΙκοò ηοý θυμßΖει þεο - Δυü σ:ψφΦο διΦφmκü. τοη ΤηλÝρqου ¶ßδßνη

τονχþ βγüλου χιψßd. 5) Τü δυü ηρþτο γρÜβμΦ

-

ΓWοκα γÝι

d ρÞβη

ΦÝχΦ

Νσ

Βω

Νχüλmò,

τü χοριτοüκ

ΡÞ-

Μ

ΝΦοß ÝγιΦ ü ΠανηιÜηc ßσΙ Κστ;ν6 Μüφυ οοý χüρΦ σü νΦφþτΕΦ þ üνομο πφcυÞ, .ß) ¹ ΔÞμητρσ ßαß ü Χορü,\φωc Δφητρßου &rφτòν τü χφτ

νφÜσο

τü

üψ

χüτ

νηζ Ιýοýwρχοò

σü

λ4φ,ßσ.

5) ¹ ΑßκΦρßνη τΙ ü

θüFιΦ

'ΙΦÜν-

τü κορτ

ογγ. Οrλüοc mý χÜρ@ Φü wΦ

ν

¹ Ý9τοσδο μο§ εýβτοι Φýò χοΙ üναδüιοÞ νý dò α1-

γÜεßò

ΘΑΝΑτοι: '|)

,

Συμýλο

(οjτ,

(β.) _ εδκüò αhδò- ¼νφο }φüμτ Ýλ. -

-Α^JΦτε Ý-

θφffiλÞ

τgοοüρη πΦονε στßò δχε γΜφεß τü ΙθΟ2, 2) ¼ ΔΦÞΜ

2.θ.7g,

πβχΦbυ

ΡÞ

γοò ßÝ3ονε στßζ tο.ο,7ο, Εßβ γεwΦεß τü Ι885

3) ¼ Γεþργq Δτmßου ΦιλüΦ ηÝýονε αΙò 2θ,6,7ò. Ειχε γεwΦεß

ý

1θ04

¹ Ýgμρδο μοζ ουΙλπßD

εýτα ý εΙνα οßÜÞ

Þ

w|ßη

πην

¸πιτυχßεò στßò ¶νþτατεò χαß ¶νþτερεò ΣχολÝò l. ¹

¸λÝγη Γ. Κτýρη

ýruF

Φü ΠολΦηÝ-β, τ,Þβ Μηρ

2. 'ο Μιχüληò ηΦ. ¶ßßßßνηò ηÝτχε σü ΚΑΤξ ψÞρο Ιrητ-

βαρü Þ φΦÞ μò Εßγα εýχüΦη οτüγ ¶ - Γιιιρßι. 7) ¼ τοιγγοýνΕ τü λοτβýΕι - ΧþΦ τÞξ Ν.Α,

3.

8) Εßνοι δω φαΦwο μÝ μü φαÞ üλλÝ 6ý9α Fπκü χρüΦ - ¹ φßπη φφwßδα s φωß

4, ¹ 'ελüνη 'Ιωüν. tνΙωýρπο ηÝπχε σÜ κΑτΕ rμμ 'Ηλα.

.fu. θ) ΔοεüστηΦ οß 'ΕΙÞτβεò σÞν ßταλkl χχý ΝαοβßουΙ0) -ΙhΦ.φþτο Þ .Ο^ΥΜηΙΑΚΗ. ºνÞΦ, σÞ -

¼ Σýλλογοò χοß Þ üφφφßδσ μò αrγιαßρει τοýò ηφ.ýνω νÝoυc kd νÝξ ΕΙ τοýò .ýFο] λqrφÞ σ.6τδφb.

-

¼ριζüντιαι

Üνψ

ÝχΙπüwων

} 'Η αιü χονηνÞ τωGθΦ{ο ,Φ χOφισ] Fò

θ)'εÞιφþνημ γÝ

Εýογ.

3} 'Η Miw κοß ü Γdrρßοò

{οΙ

Κüθετο:

φσθπου (üντbτρ.). 5) 'Αρθμüò Ι3 μÝ Ýλληνχü ψηφßο-

4) 'Α9χιχü

ffiHg,o*.

(üν-

τρφ.}, Γßνοwοι μετü τü .φωτο6ρüFο.

2) 'Αγιþρευτοò (kd,) - ¶ρχft 'Αστßοò, 3) 'Ατιλωιü, üλλü εΙνα ßοΙ ΚοβÞ Πολý λ|

9

ι0

Γεþßξ

6 6üφτιων σßò Ι4,7.79.

ωýò παριπÜ,τ αο-

κü οδφοδρüμον.

Φ

τυò

φþßσο τü üνq5 ΕýΦλßο.

8) 'ετοι yiwσoι τÜ πολü λΦτ. 9) Τßßjητσ (κΦορ,) _ Τü δΙνοw εýχüΜο

8

üγορü{ι

σü χφü φe, Νò νü ÝγιΕ Þ'ΑνσΦßο Β. ΡÞγο Φý χüρΦ Φü w!τΦ τü ü.

τουò σic Ι3.9,7θ σηº ΝÝο ηολτ€ßο- Νονüò Ýßτυ ü Γ€dφγ{Φ

δρüμωò, διÜ»ιξη Ζαß στντÞρηση 60.00Ο δρχμ. Σýτολο 211.000 δρχ. ΤÜ ποσÜ αýοß ýπιßρχουν rei &πüφιση ω9 Κ,Σ. &ß, δια,

6) Τüν üνοκüλψε ü'ΑριτÞδηξ (αΙτσι{Þ

a) )ωΙδ€ftü

ΕßρÞη (οι ü Ν. ΚΜü,

στßò Ι 3,7,79

4, Γιß Üγροτιτýò

ψηλÞ

Ι

Ι) 'Η

m 6üφαν τü

3. l'ιÜ τÞν ÜγορÜ οωλÞτν

χοß 0ü 6ρεeεßò οÝ

'0)

ΒΑπτιΣΕιΣ:

tüχι Φυξ Φßò 23.8,79 σü χωρü φò, Νονüò Ýγιw ü Γ€þρßξ Εý_

σüν ηφτοτκü g.) -

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

¹ κ. Γοýλο Κσ. ΤσÜ}€ γÝν, νηΦ ιφιÜτ Φßò Ιr,6.7θ, Στdιc €ýτρßò γογεßò 6ýιüμο_ σε νü ταιξ ΖÞΦι,

Εωγ, Δημφßου Φý

ÜτοχÝ-ευσηι 51.00 δρχ.

Γ. Μ. ΡΕΙΑΣ

1

¹ Ýφηβρßδο μοò τοýξ εýχ€τοι ω ßÞΦw €συχψÝw.

dχι

χωρο 20.00Ο δρχ. 3, ΓιÜ τÞν διÜναξη 5 πηlαδιþν τ"] Üποχεcυßιχτý διγ.αjοι 40.000 δρχ.

Ι'εþ2γιοò

2

Ý-

γιÜ τÞ μεαφορÜ τòδ γεροý σßδγ "Αγιο }ΙÝδεw ιι.Ι *δ }fοý-

DρΖι,, rr]r;'.p,o; Ιº,_ψ49_Σ ΔηlιÞτρια; λfßò.οò ΚΡοΚOΣ Νιχüλ*ò; '_ßr«ßγ,οò

¼ 'Αντdηò Βοαλ. Κρα< χοß Þ δδο Μορßα Κα. Κβýοη üρρΦ

τü

9αδ2ιχω 40.000 δρχ. 2, ΓιÜ τÞν d.γορÜ σωλÞνον

ΙΙα"αγßωπ1; Κ.Þ'»ò ßΙ Ι2, γ9ΣΧΟΞ ΤΣ,{λ{Σ Νιιüλαοò Βισßλε,ü: 13. ΡΗΙ,4,Σ ΙΙεναγιþòη; Βττß)ειο: Ι4. ΣΤΑΜΟΣ ΜιγαÞλ Ι'εþρ.l9;' Ι5. rIOI Α'Ι ΔΙlγΕ Τηλ!μεχα; ¸τßσηò εýχιρ_ιòωýμε wi üσωò òυγÝ6ω},ιι σο1 διdνουξη _ ιþν ιßτωτφω νÝων δρüμαν. ¼ trρüεδρη τÞ; Κοιýfηαò

')

διÜθεσαγ

Ι, ΤΣΑΛηΣ ΕýÜαγελοò τοδ Σωλιανþ Ζ. ΠΔπΛΡΕΙΛΣ Χιβλαμπο; τòß λΙιχεÞλ. ΙΙρüΦρο;

μοτÝΡ

ΜΟΤΝΤΡΠΑΣ

?

οΙ üποßοι

¼

IIOI MOΙNTPIXA jημτ'τρ:ο: Afl'IETPIOI &)Üγγελο;'_\ßß**ßο,>; ΔΕΜΕΙΡΙΟf ¶θινß:. Ιßων) νχ ΑΙ{ΠΑΛtQΤΕ ΔÝστο:γα λÞοτ Σ,ÞÝ\ΑΡtΑΣ ΕýÜwελο: Δ","*ο,*

Ý

Κ,jγΙþò'

του; γνþσειò,

1,

ΣΠΑΧΑΡ.4Σ Βασß).ειο; Λòυßßß

πλΦ,),

º;δρL;'

. ¸πßση; .ýχßΡιοΦýμ€ τω; πγοχÜτω τÞν πρωιχÞ πυò ÝργωΚ ü,λθßσιν ρΙ τÜ

τιò τεχνιχÝò

ΠατÝρα

ΕεýτχΦÝη,

ΖωÞ

Φc οω τüρΕε σü wφßτσο

6Ρýση -,σ] ΤΡÜΕη. ¸πßσηò μÝοι στü χρüw'?θ προ6λÝτεαι γß διααθþγ οß ÝΕηò ειστþσει;:

ΔΡοΜο ßΙΡοΣ ΚΡΕιtΑΣΤο

ηολ*üμΕυ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ:

νüò Ýγινε ü

χΦρητιßü?ηΦζ

8 ι.μ. αß1

3) 'ο Εýüγwλξ

2) Η Μφb ΦΙ ü ΓεdΗοò Φc

Στ}ßΒΧΕΙ_{ Üπδ σελ. 1 νερü δòωò ι-ανοε,ßηων σ' σ.ýτÝò. γιατß τρο6λÝπεαι νþ γßρι

τΖß δεQlετÞ

Βgο.

ΒΦ. τσÜ-

γüμουò τη

Κρüχοò 8üφrΦ τü üγορü{ι Φßò 10,θ,79 σü χφιü §.

ΔΡΑΣτaßΡιοΤrßτεΣ

ΕýιßγγεΙοò

10. ΦΙΛΑΟΣ ΧιρÜλαμτο;

μÝ-

(ΣυwχßξεαÞ

ΔΡοΜOΣ ΑΙΙο ΣοτΒΔΙ ΜΕΣΩ ΤΣ.ΔΡΔΝΙΑΣ λΙΕcòΡι

l. 2, 3, 4, 5. 6, ?, 9 θ.

Φ.

δριγοι!.ατlνν σ' ιýτÜ :Ü ρη παß Üw4Ýριφ.

6. _ΒΑΣΣOΣ Γεþργιο; '() δρü.το; αý:ü: δÝν Ιγε. ßχßμε τ).ειýεει, μÝγει Ü,Ζüψ νÜ γßνει διÜνòιξη στ5 ΖÞμΖ τοß Β,,\ΣΣΟl' ΒαγγÝλου, Ü),).Ü'τ, }ο,γOτΡ ιογ ε)/.αρι5τετ για:ß Ýγει Ýγχρßνει τÞý διÜνο:ξη, f, üτοια Ι}Ü γßγε: τü ωπφüφρο δrvra.

η

αηρηßρ,üò

,!

τÞLΦ

"0ν. lΙα-.Ý2α Α'l'ΔΙΝΕΣ 'ΑνδρÝαι 'Δχιλ),Ýιò Α Ι ΔΙ_\ΕΣ Ανδραò ΔτlμτΙτρ:ο; ΧιρÜΙαρποò Κων)w; §!φ44ψ ΡΕΓΑΣ Γεþργιη ΜιχßÞλ Β,ΙΣΣOΣ ºþßνw7ò '_ιιßr"λι.;

5

ΒÜγελοò

τουò

γιÜ τü χοτριδ πß ιüι γιÜ ιß τü γνωρßσων ιιß Üνιγνþmò ξÝνοι πþ ιιιß αßχη θß δια6Üσουν dò γρσ4Ýò α3τÝò, C,λλÜ, κΙ διüτ. ý. ^γεγε νü-.ι πòý θß διτ;γηθþμ διετ,ερι,γροφÞ

¼νομαετþνυμο

α)α ¼τματετþνυlω ¼ν.

α;)γ

7) ΚΦýρ φιθüρι χωρßò ýλπü dwο - ºρχ!

ΜΟΙΝΤΡtΧΑΣ Σòμdτ, Γεþfγιò

ΛωχÜ;

α

Ι

'0. ΒΔΣΣ!Σ__{!χαÞ ?ß 22, ΔΕΜΕΤΡΙΟΙ

χωριιþν 1Ý τß-ò Να ιθιοδυαιÝò αýτÝò τεριαχÝò. Κρß θηι-ε Üσα4αßσρη Þ μιιρt þτΙß

ΔΡοΜοΣ AtrO ΣοτΒΛΙ ΙΙΡCΣ :LΔ,QNI ΛΑΜΠΡΑΚΙ

Ιrüνο γιü ΑγlψγÞτ€ò Τω ΒογγÝλη Κρüκου

Χαfλαμ"ο; Μιγοiλ' ßλß,σmλο:Ι

Ι7, ΚDΦfu\ΑΣ

γι γ)

qΕ@

λεßΦ Φß Þ º@Ιο λο ÝτÝλεσον Dýò Þßò 3,6,Ιθ79,

Ýο υευÝρο

τδ χωριοý ωιτÜξων χαρσýlενεò. Καß χωÜπ' αýý τδ παοΙμι ρßξοwι μ-δ τω ξε*ιýει &τδ τÞ ΣÝ* αΙ φτÝνει μÝχρι τü Αiλωýρι, ψßÜδεργει μÝ τü πωÜ,μι 9τÜην σ,δ Αßγαιο ΙΙÝ ßω#η αò¾ο;, Δυü χιlνßρεò, Þ μιχρÞ ιαΙ Þ φγÜλη χ:ησιφýουν γιß τερÜ-

20.6.?9

2) 'Ο 'ΑρΦΙδ.]ò Νκ

Ι7,6.rθ79. ΓýÜργΦò ΒΦλ. θεοδÜ χοΙ ρου Þ Αßòδρßνη Εýτγ, Δη. +η¾rρßου ÝτÝΙ€òγ τοýò γÞDυc τοη σic ß.7.rθ79, ¹ Ýφηβρßδο εýχεπ σü

τòß

αò

2,5,1 s79.

4) ¼

Στλ ýιιω pL wτοδυτιιλ &, τλþγογτοι Üλλεò πλαγιÝò, ρd,χεò. ρεμιτÝò. μÝ διÜφορεò üνα μωßεò, Μαυρüρεlα, ΨηλÞ ?Üχη, ΙΙαλιοχþρα, τοý 6ρßαισν, dηγÜγτ|α

ι ) 'Ο ¸wüσοò Δητ. Βüο Φò χοß Þ Εßýαßο ßlòτγýδου Ý, τÝ,λΦον τοýò γüφυζ αßξ

σßò

μ&αþν τü ρÝμ4_

.ΓΑΜοι:

ΡÞγξ χσß Þ -ολγο ΒλΦßου λü, η αÝλmν Φýò γüβò τΦò

χrß

οΙ ιορφÝò fÞò ]ιlÝ).ισσα., ΤÜ διδ 6ουý πθρεφτßζοwι περÞφαw στþν Kqr,

μ-,

νßαò μÝχτι δρÞιο πρδò ºρεψιbτü.

τ.5 ΙΙεýχω ιψþνwαι

c,i π).αγιÝò

Τü ]ßα.wιχδ Συμ6οýλιο εýχαριστεß τþò παρατÝω Ü.wφερüμενΦ! ωγχωριιwý; 1α; οß Üπσßοι ποραχþρτlσαν qrÞ.raÜπü τωò Ülρþò -α,:ò γιß τÞν διÜυξ1 των δρüωγ ÜπÜ Σου6λß πρü; ΛωρτρÜτη º),þγι ιr) Üπü Σω6λß Το"α-

ΣτΑΥΡο^ΕΞο Νο

__?ffΔΣ _Βωßλειοò Κων)νοò 18, Δ'IΔΙΝΕΣ θαψeò Ι9 Α'I ΔΙΝΕΞ ¶χdJÝαα 16.

ΝοΙ,l,ηΡ)αΑ ΕτΒοΙΑΣ

üOΟ

1ωΟ 6οο

ΔυπιÜ δεαüζει Þ ýχη τω ΙΙεýιου πþ Þ &ναωλιχÞ d,ευ9ýνει μÝχρι τδ ρÞυ Þ; Σηλυ6ρßαò τþ τüν χωρßÜτδ ωýò λü9ουò α) χωριοδ. ξει Δυτιιüαρα ιιL &*ρι6þò &πÝ,

Üλ),εò üλüγυμνεò τωL νüτιο Üγναw:ýει τανεßò οß 6ωνÜ τÞò ßΙπιτßò τΦ τÞν χωρßζει Üπü τÞν Εý6òιι ü Εý6οßιüò χüλπò. ΣÝ σòγþτερο *ßτλωμι οß &νατολιΖ.Ýò πλευρÝò τþγ λüφωγ τþ χωριþ 9τÜwυν βχτι χßω σß1 δημωιÜ, Ýμτ πω περýει ß αυωτιηýδρομαò, τφ Ýγþ¸ι Þν Χα),χßδα μÝ τÞν Κýμη, πσ) εl.ιαι ατισρÝ,τη στü Ýσχετ τν-

eρθþνεται Ýπι-

'ΑòßΦò.

ρd. ττυ

α.ý γlΡ|þ1 &jJεò δασιßδειò χι

σ'Ýντ ιßþγιο Ýρωτιιδ σφιχ-αγτÜλησμα τßò πενýψη, λεò ταΙ περlφινεò 6ουwιορφÝ;.

ºwωλιτß

τβò

ιιΙ αορειþυτιý εßwι Ü2αθιασμÝνεò οß ιορφÝò τfv 6ουμßιγ

τ'

ζονται

_

Ü*φερüμενουò

üτω

ι5ω

ΚοΙΝοlιΗΤΑ AI,Ior ΓΕρΡΓΙοτ ΚdΡτΣΤΙΑΣ

.

α-.Ü- τ.ÝΡα@,

Lρ ων

ý

Ü,θρþ;ου φτþνει ω μτßα. Ýτεß τc,J cI, &ιρεò τ' οý9αγþ ÜοτÜ-

ΕΔΛΗΝΙΚΗ ΔRΜΟΚΡΑΤΙΛ ΝοΜΑΡΧtΑ ΕΙΒOΙΑΣ

ΑΝΑΙ<ΟΙΝΩΣΗ

ü).üγυρα Ü,τü τÞν

χαß

6λτρχü τδ 6ουνδ dlò 'Gχ-ωνιÜò Üτü τÞν ι|,η).üαρη τρ9Þ Φο üταω ξεπρο6Üλλει χÜθε τριοl. σÝ εßιüνα Üφθστηò μεγαλπρÝ-

1ωΟ

ω, fu,6ιιγÜ\αγο, μαγÝυα, χü τü πÝλαγò; τσý τ\ßγÝα, τÞν σ7ρι ταß tπο|ου ü 6οΡιÜò βταφÝοει μÝχρι ωýò λüφουò τ' 'Α_ γιωργοý γιÜ χαßδÞ},ει ÜπαλÜ ταß οωργιτÜ τ& ÞλιωρÝνα πρüòσα αßν χωριυßιν. Βüρεια

μεγαλüπρεπη ÝχιλησιÜ τþ'Αγßου ΓεωργΙοτ τδ χωριü "Αγιο; Γιþργη;. ΜÝ θÝι Ü,τεριüριστη τρüò ß, ).α -υß σηφτα υδ üρßζοντι ιαß Ýιεß

φιτωναωλιιü σι?μÝßο !þ γη σιþ χαß Üηιρýζει θλιμ4Ýνα διÝι μÝοω ωý Αßγοßω ΙΙελÜγουò τΙò χαμÝνεò ÜχÝò τÞò }Ιι-

ΒορειανοωλιχÜ Üπλιßwαι

Üπ

ιßOιß!tιι(ι

ßΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΗΤΗΜΑ

ü πορ9υρÝνιοò δßστò

τω ηλιω.

("Αγιò Ιιιßργηι}

Πεο,flχ.!6,κ;*τ*s

Ει[βΡο}ΙΕΝΙΑ

γρ,*φ,Þò

5ω üω 5ω 5ω 5ω

Ι(ιτüλωò 'Ακßνιη' Γεþργιοò 20Ο Βωßλειò 600 ΒλÜσιοò 6ω 26. _ΜΑΖΑ'Ρ_ΕΣ_ IΙÝφοò Παwγιþεηò üω 2?. ΤΣΑΛΑΣ Κων) νο; Β;,Üσιξ 5ω ΔημÞφιòò 1ΟΟΟ !8. _Βψ|ΟΣ ΜιχαÞλ 2θ. Σ-tΑΙΙΟΣ'ΑνωÜσιο: Γειßγγßο; üω 30. ΚΡΟΚΟΣ Βαοßλειοò ¶ναßγιοò üοο 31. ΡΕΙΑΣ ΙΙροχüτιοò Κων)νò 4ω 32, ΤΞΑ^ΑΣ ¶θαýσιοò Φιλφων 1ω 6ω Q3, Þ'Ι'ΔΙΙΒΤ Γειßργιοò ΔημÞφ,òò 34. ΡΕΤΑΣ_Γρηγüριοò ΜßχαÞλ 10Ο qq. ηΣ{4Δ] ¶θανÝσιοò Σþ).,ßγßò 20ω 36. ],ΙΑΚΡΕΣ Γρτηüριοò Κωγ) wl 5ω 37, Ι(ΕΦΑ_'\_4,Σ ΧαρÜλ. Εωγινοζ 60Ο 38. 4_Ι Δf\¸Σ Πανεγιþòηò ΙιΙιχÜÞ). 60ο 39. ΚΡΟΚΟΣ Κον)νò ¶ß,ß,ýγιοò üω 40. ΤΡΑΚΟΣΙΑΡΦ Αγ. θεμισαßηò ]Οω l'εþργιò 1ωΟ 41. ΙΙ:χqÞλ 42. lΨΡ_ Α'I'Δ_ΙΝΕΣ_'ΑθτνÜαιοò Γεþρßιο; tωΟ 43. ΜΑΙ(ΡΕΣ Γεþργιοò ΒΖσßßειοò 2ω 44. ΣΤΑΙ,ΙΕΛΙΑΣ trραüπ, D)Üγγελüò üω 15. γΠ ΑΧΑΡΑΣ Ιρ'η.üρ,οò ¶Θ*νßσ,ο; 2ωΟ Σýγολο 203ω 4]Ι'_Δ_ΙΤ

23- ΚΡΟ{ΟΣ Φܾτελ9ò 24- ΚΑΡΚΑΔΒΤΣD Γ. 25. ΛΙΑΠΗΣ ºοýνw1;

ο οΔγΣΣΕΑΣ

tΙÝροò Acv ( Ανß ΙΙρολÜγσι

90.6.?9

ΑΝΑΙζΟΙΝΩΣΗ

ΝΕ,Α

χσß Þ

τητη

üχοýγετοτ

τü 6ρüδυ (üθε

Φ[αφ6ò '

ΚοwüτηΦ 'Αλ6ερ'ου,

μÝ

ΖÝ,

¼

οονüοÞò Δ, 'Αδßηò ,ÝΦ ΚΑΤΕ τμÞμο ¹λξτρΦ

ιε σü


ΑΓιQΡΓ¹Τι!òΑ ΝΕΑ

ΧρειÜζετòιι

οΔο ΙΠορ ΙΚ ο

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΛ ΣΤΛγΡΟΔΡΟΜΙΛ Τþχα στεφτÞ Üπδ ιιιρδ σ,ßν ξανα6ριαüμωνο στδ γωριδ νÜ ιÜlω μιÜι ÝχδρφÞ þò τÞ Φαßωσα χιß ηÜ ΣΤΑΙΡοΔΡοΜΙΑ... ΚΦι ý.., Ým 6ρÜδυ χιλοταριοδ, üτωò τ.ιθüμουνι στ} τεζσΙλι τÞò Ýχχληοιηò -;' "Δη Γιþργη ιι Ü,ιω^γα

τþò γερüτò ποý Ζ,ω6ετιþζανε, þ ηÞΡÜ

Ü,-

" Αιωσω νÜ ),Ýνε γιüι ΖÝποιου3 αß9òυò τα) 6ρεOÞι*νε -,þlL στß Σ-αυρòδρülιτ òÝ με&ριfuü ταΙ πþ; τþΦ: οΙ- ßφοι üιιαιο\ογÜλο γιüνανε 1ýνο Üπü οÞν πιρÜδωη γιÜ μ& με-lÜ, Ιr? Ρrßχ"ι "οý γßτηχε σ'δ.γτωτη Ü,χüμα Ýπο7,τ,. Εßπιτ *ιß γιß Üλ),ω; τÜφωò στΙ Κεμßνια πß ¾La,Φýòμπ?γlΡÝν|ουò τßφου; τοß 6ρε&,χατ. στ' º).ωwßχι,., 'ολτ τþα τ' Üχωσα '&πü' χεß-

πüφωη.

,ßßαπσ) μσý ÝμπνÝανε Ýμπιωßτη αýτß, τß ιω6ετο).üγιΦ -,ο]ò γγþ?ι, σο d χωριδ ιαß τδν þτο δjο ,, Üγ ;ι σ;ν, -, χριαιισανε ι,ιιιρυÜ τω. Ρ*ò "Þò ζrÞ; γαυ 1Ý περιοδιτ-Ýò ÝπιτρÝποwß; ÝÝιτ*ýει; ι, μαυ μüνο δλιγüιαιρεò τε7ιòΖνÝ: μου ο' αýý.,. ),η γερüwων τΙ, χÜΡτ1 σΙ

Ξετßτρα »ο', .υ

_ *rΡ φ ων τα9Ý

μοτ - -διπλδ

σÞ

π),ευρÜ

ιÞò ºσωρπιÜò τι

ÜναθυμÞΦητα τü

ÝιχληòÜ*ι

ß

"Αη Νιχü),α. θυμÞ&ηχα τδ

χιτß ιιιρω;,,,

τερισχß1 το'ι 6ρεSÞχενε

ιcl χÜω τα Kaιuvιr

'

ΣΙΝΕΧΕΙΑ

μου _μß òÞν ;αρÜτληση Φß'Φ μΦ οò,-το?:rü, VÜnL ÜφορμÞ τÜτι τιüτρο νÜ

ατο τηγ ιοτοΡια τþ χω2ια] γιÜ

ΠÜμ *,π' τüν ψρΨΦ... Βωßλη τüν ΚεγÜßι. τδν

ºη

α

ß

ü-

μÜθω μÝρη πω θÜ

Ιιþργη'εßδα τß

Ýμπειρι*ü'αýþ γ,ο-

τρδ πσ, ýca εßχε πρωγßρεß

στδ

γ.ωριü μÝ'τßò ¾ιßrε:ò ωδ .,υτÝμ υß στß; θαυτα Üλα9Ýò, ποý τΙò μεαχειριζÝταw ΨΨοrη, σε απειρ€; περ:ßαßσειò μß Ýξιßρεα πΡα¾ματ.,

Φ

εβτειριχ.;

χÜ &πmλÝqαα, Καθüαχ'

Þι4σß β),

wλτγρφισ*,..

σß

7ογßΙ.,' οε

αcυ γßρα ταιΣ! μω,.. :5ßλη --, Φ fuλa εa5L πΡωßý; ßÝ Ρþßησε. "^,,:-__ρa

IιÜ

ποδ pt

τß Σωροδρüμια, μιÜρμπΖ Βωßλη. *Üτι

_1:Ο:ΟΟ"l'« πα:,

_ßΡευÞταγε

τÜφωò_

_τÜ9lυ; πιΙηß ),Ýò-οßλο); τι ßß-ανε Ι§εßρα,

ταιδß ματ,,, ΒρεΦ"μινε οτ' , -_ "ο'Üγ òþΦ θειε._Κι γΖfuριl5òα Þ μαw

Ü,λτ,-

},

μòß þ ωý π1 τλýωρι. 'Αιüμα * ü º, Ý, yaiψro; ü μ;ιß,ρμπαò μοι. ξφοχ πο).-

Οß

Þξερε

wνßαò, ι,α oL ου) Φυò-..

... ¼ _'ΑνανßαòΙ

.

¼ θιυβσιοò ωτ}ò ºερα

μüμχο;, Þγαßμετò σ-ü ßlοwσ,οι τÞò ΚλßÝαΡò.., Ιüγ_υν{τÜμαι γε2òντÜχι. Üπ' üαν Þμουνα μιlρü.παιδ:. τοß μÜ; φι).ο:εÞrοε μÝ τüν πατοι ΜΙ τη γ4γ\r, μου σeV πηγοßναμε νßι -pωxUvis

τü δεαπεναýγουòω. Μß 9ωΨ οrη χÜρι τη; Lρχüαπ ιÜποω -ιÜποτε ιαß σþ χωριü.

.'ΑποχαρÝτισα ýν ΚεοÜ),ι ιι Üνιρü7ισι τλ ΙΙ ερναgßχβ, Συýwι5α t) 1τßφμπα 3.ρrΡ Ρ ΡÞγÜ Εξω Ü;δ þ λΙτι αß... Þο ιοιο μÝ, Βßτησε χι αýτüò. üwγ τüγ χαληlýριω... β7πΦ.,.

-

Καλß χÜνει;. πιιδß

μοτ. μαý εßπε. Τü Ýχεl_μιÜν üΙÜχερτ, ßσωρßι Ü,τü χι Χαß πρft9ß δλüι σετξ πω μ.Ýýl^ιÜ,δ.ò πÝw€ ¾ρÜμμαΦ νÜ φÜζετ τüν τý;ο :€ γα,ò &κ' αφτι 4 Üιρτι-.

I9r9 μ"9

χΡüγια,

τþ; τδ χωριü ß "Ατ μ:Üν δλüχ).ηρη tσωρßα &π' τÜ πα] Ι Κι_εßwι σ-,ü χÝρι μαò, στδ 1ι1 χ!9_"« χÝρι τδι ],ac. πσj οß οÞμερ,Ýò üυýοηrεò º.r].3,χ.ρ,οε @; χΦΡισ6γε μιÜν Üχßερη ιýρφωη, Ý Ýüευ¾ιÜ νÜ μÜθωνε. ý,ηραßω_ :τ_ºr,. γ μ€χÜθε.τι γε ι@ι νÜ @διßσ?υΕ σjτη ηγ ßοοßßυ 'πß

*ΙΨρΠ ,.., Ναß!.. ε[ν'ÜßÞθεια ÝΧει

ααιδιÜ ωυò

.

*ßò ιΙλλωσε; γ.",l;.., ***

Ýπü τ& αλευαßα οπßαα αο χω, Ρια], Üγαιρυrα α' Üριοερψ μου Ew πολý υι'ßρü

μιß φμπ1, τσß δÝν μτορετ ν&να, yr, lσΦò era γß χΡý6η... Ποιüò μπορεß νß

λοφßα,ο,

:Ιlη. òÝρη...

¶νηφüρισα τδ δρü.ρ Üπ' τ5 Σω6λß þò τ'

¶λωýχι, ÜρÞ»ναò δεξιß

*

λααγÜΖι χΖΙ gß Φοινßχιe... ΤÜ ΦοΙΝΙΚΙΑ. Ýw mωγý, μιü τι Ýνα Ýρωτημαατü... ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑ. ΚÜ-

πω

αßτη

θ& πρÝπει σÞν

νß τÜω ων

περιτÞ ιι

Τρελσl.ιÜντη

ρ,-υ

Π

περßπα:ü 1ωυ

σÝ

Ισω; d,ιüτη'πιü πÝρα σωο

ιαß Þν ΙΙαλτρυησιÜ! ß{Ü

αß_

Ρ "Ιγ.φj:ξ δ δρü,ρ; του εΙ-γ.α'+ροlραγγΖιß, Φι..Στ' ºr.ωνÜχι. στÞν τρ9Þ -αß λüφσι ιÜbτγ @ Β ξεχΦ?ßrτþ, 'ΑwJιι ωι.γÜ7ο ιι Ü,

gητ^ßγο òÞ.-μααÜ μω

Þ" "., ο' αýý τδ λüφο'6ρ.ΦÞ"rνε τþ π«, ν'ιßπλωοÞ brayupl,

ριοχÞ, ¸δþ λτlα οL ψη}α?ÝνLο| αßφοι ποý θß τρÝ;ει Ýναι Ξò ßρωΦρσηβßιÞ; Ýτοχηò. Τσ';ò ýφωò ταßΦò τΦò χ]rφιιωΕοιÞεΕ οß τ,απτΦδεò

βß

γτß

1εξιÜ

στΙ1 σελßδ*

ταιδιÜ Ýτεßmγ

4

τþ τ?ýσßσιγ Ü,λλτ γιÜ

μ Ýμισü τffiοýΦL Þ *ß

τ7_ολειü

d,νθΖμ:ßλ. _Στ'_ __τßντ þò,ιμυ τριαντÜ9υλλα εýι§ιÜζουν, oLa\orr, L,& Σ-j :ζÜτι τζÜτι χορωηδýν οß φ).üγεò χορωηδòýν οß ο Üτü ý τδ πÞλι»..οýr.αl.ι υò τδ τü φj. 9αß Κ"Ι γßηω_jπü 1τ)λι.» τσουΖÜλι μÝ Üι' ßξω yxpiξoj ü ω2Ζý; γρÜφει τßò τρωτεò WΕò οτÞ, φθιγΦω?ιγÞ ωμ9ωνßα.

¸πρωßτÞ αýρΖ χωπÜεß τ' Üνιγι\ τωρα^, 6υrιr_. Στß: ι*.λÜδεò 6τθειß μοτγχανßζων οß Üγεl,α)ε;, ¶m;α.γßων ωργρ6,γ.α -λ χß).ιινε χοLOΦιια 1þν ¾χιaεμιþν σ:Ι: πλαγιÝò. "Εναò

ιτ;συ7τò :φτρ(ει στι: €ΖωμαιριÝò. Τþρο ωτ! Τ ßι. :σ;-},ιß, π).οτlιισπi. λοýßογαι' αü τφαλÝ,

o?u5L. Κ|α-.þν ý ßσò τß γòρÜ, ¶χq!Üταυοωι υρüα χυλοýν &;'τδ δÜσοò. Συγγ.ρονtζεαι Þ üρ-

χÞιτρα Ζι ß, f:α γελÜει... .0ß ποþτε; γüτε; γΡÜ?ονα: ΦÞγ φθιmω, ριγη συγαυ^ßα,'ΔΡχιΡυ.ιχß; ü θεüò. ¸χ-Ξλεß ιι

Üτσ,εL

δ).1ι Þ .ΠλÜση,

Ι[Ý

φθφγουò

β

υß

μÝ

,*, Τ, τιß τüν χειμτßνε,

tρων òροσαεýων αΙι Ýργüχειρα τοý λεπωýργηòε ß, τÜχντ, εÞ νýχα, σÞν πεγων:Ü. Χ5ρΖ, y1Ýρεò. λουλαjδια.

χαlýιΙαδι τασταλιqΙw

μÝ

ζÜια?τι Ü,ι,ντι,'Αχüwßι οß Þλιαχτßδεò Üwλýþν σÝ μτριλÜπια, Τß μυθιßδηò Þ πολυ, 1,,υ "Üχ-ι τοß.ριονν

-λ πρþα

φý).λα τþν

Þ g*ρÜllιι

τ. Δ.

"ΕΛΥmΝΙΑ ,79,, ¼

Φ.!?ωνßα, ΣτΙò Üιρε1 νß στß, |Ýφνα, π},Üι: Ρm«ßτια 6γÞιαν α ψινιýρια, Δρωωα, !β ).ßδεò ÜωρÜφτων πÜγω τΦ:. Ι(τι αß; γα).Þνιε; τ).τ,lιß; «ir 6orqilv. δ;σι ü Þλιοò τÝ9τει Üιü, μι λτξÜ ωÝ γ).υχü ß2ωτγü. οß' Þσχιò:'αßν δÝν.

-Ηρεμα þ 9θιýπωρο πρΖχωρεß. ΛεπτÝ σ-.ü λεττü ρÝει Þ ζωÞ σεÞν χλεψýδρι, ΙιtαχÝριοι θσσοι. ÝλÜχιαοι, Ü,νÝ6τlνν οτÜ,6ουÝ χαß'μπüρε. crv νß ιß ÝννοÞσουν. ¸ναρlýνιεν εÞν πρδιÜ !Φ; στ} ΡολÜιι Φß χρüνΦ. ΚÝρδισαν, γιÜ μιüι 9τ,τμÞ. Þ ^1òλß,νι1. 6α,ν þý6ωλσ ταρÜδüθ_ηχlν σòÞ 9φòÜ... πω θλιμÝτη Þ ζοrÞ ξ"*, φÝρ,νει στÞν Π).Üση, ΣυlιπßητωμÝνοò ü ιýτΙο; τ.ι ü θεδò $ τÞ λýρΖ Üρυνßα σιορπζεl..,

ΙÝò οωνÝò dχßλλων ΖΖ-αιüρ»φε3 τüý "fμνο. Kj"πιχΞßιa: χρεμοßν γοι).Üν=; στλ γαγιÝιι !'σJιΦ Ρσι7,α ι,2εlΖsγßνß ι?εια5γΙνι στ:γνþνου, :ý, Þß,l, στ:γνþνουß ÞΙιτ, ºΙ

πρωψÝ,mν

γωχο6ο},Üει στι6ω-

υßσιμη... üμορφιÜ Φ. ΔÜλοßγ πß οß πÝρδιτò.

α

Ρεβ πß Ιωρ:ß

α]γ λι6αδιþγ

γ,οραΙ.ρι

στþò Üχυρþνεò. "()λε; οß οßσOÞοειò Ýναρβνιε; μετÝχων òεÞ

0ß ÜÝρηδε;

νι χσιγιÜζει τß ζωπανÜ. ¶γτιλα).σ]ν τÜ 6ωý. Τü w, ºü τε*ω2ι ωεισ3οι γτÜτ γτß; -_ ννJ,τ γχωπ ιι;Λ, ρÝσα αü ^.λ ΔÜσοò, ^r-^ΤοιÜw παιδιß ΤοιÜπ þιδιÝι στü ττ?, üχòλειδ ονη).τιλ ýψωσαý ffJ,ι,πα" τÞ + )-_ Ση_ στüν ßα.ü fηò αý).Þò, Σt Ýπαρση ιι üΙ φßμrßα

τò:

Τδ

χΙνο

ΕΙΔΗΣΕιΣ

ΙΙ λτlοοφοροýlωτε 6:: Þ Τε- αrγδεΦ Φý γω9ιοý α4Ι :Þν Εγ. γνιχÞ 'fπτ,2ε:ßα Φý Ο,Τ,Ε, δ, ιατÜΖþαη Þßε9ιß,νον j αΙ üηü i2,19 ΑýγþΦοý ρÝ Ýξοτ τιò οý τιι ^rμ.τιΡω.ε Χιß μεφτ,σειò π2οχωρεß σß, χωΡιü_ μαò Τü δßχφο θÜ ε[νω ýπÜγειο , Φ|Φf'? Τü ÞλοýΦ πφιΞχüμενο, Þ üΡ _ μελÝΞò χαΙ οΙ Ýργασßeò' 0' Üρχßσων μß'4ι,αλ'*;,òòηλεφωνιχÞ τ{ üργüνΦη τοΙ Þ ÝιλογÞ fu για αJγ Φrτüματη ''' ω σ* ßü8ο, θεμüτων χοτοFÞτεψαν τü Λιμνþ, τ,κο λοü (οß τÞξ γýρω τρΘχÞò,

κΦτü

φOλÞσο

τßδο

Ýσβν σü τü

τÞò ÝΦχÞò

χþρο

τd κη

ηοροδοσιαü

Λτ

ωß Kry'm. γρüφοý 'l€ιYaτ'yμV ΦρßπΦ üφφÝw Φü mδΙ κοΙ ΦρßmòΕ üφφιτÝτ σÞν ý9εÞ Μß Στüν ορΦü}οφ

ε,

ιιß

ý

τþαò οß εýιοΙßεò Ü,νοιξαν τßò τüρòò χαι σÝ &λλωò üρßξα.τò, Τδ μεσημερßτι, μÝ τδ !να πüδι

πÜw

το0 ßαχερmλΖλεßου. ΜÜ α_üτü .ßνη, μ,"ü ßò χρüυρο ιαü, 'Απü πατj, σ' δλεò ογ,εδδν χ9ιγωνιχÝ; σχÝσει;. 6γαßνει χτπνüò. ΒγÜßνει μÝοτο, * ft^ÜχΒ ο-,; χοινωνßαò, δεßχwwò "τ πÜργ,εΙ χrι πω; φωτι4. ΠÜνε οß ταιροß πω ü παιδοýμοò, ü 1πü-

ζÜχι

τþν &νθριßτων, μßζευε τΙ αιδιÜ &π' φ δρüμò μüνο rai 1ýw γιετß πÝρΦταfΦν. - τλ Πog εßρι πηλßιιε 1Ý τÞν ιωτοýÜγιο, τÜ ιÝν χρþ τειαρμÝwι». οß ÜπÜνθρwιεò Üπrγφεý 5ειò ποý μπορεß Ý φýλιγον τß πρσχÞμαα þλ-

ßß Ýξε9ελιζαν τi πòιδιÜ ιαL, -λ

χειρüòρο, δlμιουργþòαν τολßτεò ýπmÝλειαò. ΤþΡß δß]ωò; ΜÞτωò Ü,τδ τεßην τÞν ýποd1εια πÝφτωφ ατÞ 6ερýερη Üτοò),εα εÞò Üφθονßαò Ζ* τÞò ρýηαγη]ò;

Φ

Þαδ.ιΦ Φ€λΙου

τßΙ

618λ;

μÝ γενχüτερò ÝνδιφÝρον þξ κο; ÝÝεση ÞÞλw üντιμÝνον,

-Αλ)€ò üχδηλdΦò ω πλΜι ωσÜ τü Β' Φεοτι6üλ, Þτον: ηρα 8ολÞ το!νýν, οφüοτΦη ΚφογυüΖη, üγþwò οοδοοφοßFυ χοΙ ηοδηλστοΦομ

'oc. τþν ÝχδηλþΦΦ ¸πισÝγφο Þτσν Þ λÜÞ συνΦλßο τοý ¶wdΣ νη Καλογιüwη ποý τßμηων μÝ Dβ ιφιφροÞ F,η οß κÜτοχοι Εýγε οτüν πο,ΣΥ.ΝΕ,^, πσý μÝ

τÞ Φση

του ΦδειwΦΙΖε| rci Üπιw6þε' σ' ü}Þ τÞν εý6οιο,

þ

ΔÝν ρòλýε-α μανþχα

αÞν

περι6Ü),λον

ÝτοχÞ μαò, γιÜ, τλ ýτοßο δι*αιþ.σγιμÝw Üισý-

γòγιοι ýσεò 9ωγÝò. ¸ μαλυγση εßπι χαß Ýω ε2ιΖÞ, Ζι-ι).υτιιÞ, Ρυπαßνει τßò Üνθμßπινεò σγ,Ýτειò, διαΕρþwι τßò πολιτισαχÝò μαò Üξßεò, πφαχωγ7ξει σlν τοιτÞ λσγιιÞ, ιιεντÜ τüν Üνbρωτο τ"σÜδι. Τδγ üτοδωλιßγει σÝ òÜτολαjσειò, πω μαρξφνουν τÞν φýτρα χαΙ ιουρελιÜ-

ζουν Þν,ψυχÞ. ΞΡω@,

*γοΡαιο

Τß εΙγιι

πß,

τü .σÝξ" μπρδß

σòüν

τÝρω

Ü.τ'ωτüν,

ατδγ

θÜτ:ο, δαν Ýξατλþ-

τ,üν

üρτ,

διχÝ Ýρω-_α; ΚαΙ τß εßwι τü τοιγÝρο, πω

θτρεýει τÞν

νεα

πüτηw

þα

γοργιß δ πειρεσρü; αß)γ γαΡχΦζιþγ; ¸ μüλυσ1 εßw χοθολιχÞ. ÝßωOεγωιιß. ΤΙ; ωνÝπειÝò :ηò τßò αßοOινÞþò. Elw, «'ρüò οß Δτßαα),οι χεß οß μαθτjτÝò σÝ μιß - δυδ ωζητÞσει;.,σÝ μß πραγμα:ιÞ'ÜγορÜ Ý-

ξα_τδ

αlι εýωνηò ^ευυεριßò γα ατÞ-μÞ32υν ^rv, ÜλÞθεια πþ: ιινÝνΖ

γιÜ τü παρüν -.'ι; ωνÝτε:εò, ,Üπα¾ορεýε@ι»

ταΙ τü μÝλΓιατ{ εßγq δÝν εßγα

τια ÜπΦ^ε.3pidκü ταß πιü 1ýγιμο d.πÝ τÞν üτοßα αý-Δ6ω),q προσχωρετ ü ßßπ:Ρþι, ο_τÞν ÜνßρΦο; μ€ ταθr.ρÞ τρßòτ,. Αý*ò τß ^ευυερο:

εßα τü σσιδωιüαρο κΙ ιρισιlýγrυιΝα χιθþò Ζαß τ5 πρωω τÝρδο;. "Αν τÜ,,τιδιÜ τεισθοδγ πþ; òλιτÞ

ΦòηΞησ.ειò

Þ

ιρß

τρÜγμαα ßαß

Φiò

.'ωý.

θÜχει γΙνει ω μεγÜλο 6Þμα. ζεΖÜθαρο πιÜ πþ; ü μεγÜλο; *χαραα-

Üw,χει

ßιΕι

τOò μΞτ*χη,ß!αασμÝò Φß

μßζεò^Ýχιι γΙπι. Τü μü» τω ßßΟμα μΙνει νt κωρOωθεß εßwι_ ü Ýσωαριχü; αωρωτJιw; wχτρμπισφò, þτ νÜ μÞν ρò Üφανßσει'φÞ γ:Φνσ:!¾ια

τγ,lγιòιÝττlν.'Α*ζηοομε

òÞ,ß

πΡÝτει }ß 6ρ€θÝι γιß ý μÞν μη; εßνÜι πια c.χαιγοý2τιοß ýσμο3 Ýχθριιüò. &πωò σÞÜριDνιΦ.

μÝΡΦ.

τ.Δ ,ΑΓιòΡτΗτιΚΑ ΝΕΑ,

- '|6ατÞηò -

¾ΕωWΦ

¸κδüΦωc: ΣΥ^^οΓοΣ τΩΝ ΑηΑΝτΑΧοΥ

ΑΓιαΡΓΗτοΝ κΑΡγΣτιΑΣ

Δοßρüνηò 24, τηλ, 8237.ο8ο

φωνÞ.

γιÜ μιÜ τροοδεαικÞ τορεßα, γιÜ μιÜ δυνατÞ

ΔΕυ3ý€τοι þü 'ΕπιwÞ 'γπýOΦò ΣΜüεεωò,'γληòι

φωνÞ. !

Α.|,ΔιΝΗΣ ΘQΜΑΣ

Βοο, 'ΑλεεÜνφου

Ν,'φüκλε]ο -

τ/β εßρÞνη. ¸ηßοηò üργüνΦν üκθεση

ÜD,ο, ιlωμινιÜζων τß Φιγα?Üιι

σ-."}

τΖ:; οß μ;λÝ ποδιÝò πß οß.ßρρενεò ωwδοß",

.Ü,μφß πλÞθουΖτν ÜγορÜν,, αþ ýτιΙθριο τροπε-

¹ συνδΡομÞ σου δÝν ß μüνο ýτοχΡÝωση, ΕΙναι Üνþγχη καß δýναμη Ι Þ διχÞ σαò

πΦ-

τÞσει; þ χωμτΙ, .+οý ωνÞθωò τü πατÝει δ ¾ογιüò.βÞ Φχüγ *ΦρÞΦß τδ πιιδß». ¹λλÜ,

'ßδρΦÞξ

«,{ΓΙΩΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ»

_ ΕΙναι εΙναι

Üπ.

τωρε σÝ μιÜν Ü),λη ÝποχÞ. ΣτÞ γÜση τþν τττßιν πυλþγ, ¶νοßγουν οß τüΡΞε; ÜΡχετ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑ

'Η λσßdι ηφÝδοη, τü Μδß κοß

γοò ürοτÝλw τü χÝφ τþν &δηλιßΕα. 'Εrα ρÝ ÞολλÞ φΦν

δÝγ

ε γß Þν gαν@rτýμΕ, ¸αν, 6λÝπεκισγ,Þ, πεßνι προσφυγιÜ. Τþρα üλα -δ3@ κþ ιß 0υμüανε! ΜπÞ,

ωλμαýσε

ΕΝιΣΧΥΣΑΤΕ ΤtΙßt ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ,ÞΑΣ

δýαε|ο τþν ÝκδηλßΦων,

ý

_

Ýwò πιρÜδειτò υß μιÜ εýδαι,ιονα, πω

?.yJ

ωγ ΛßJνηò διοwüγΦ κ| ÝφÝτοξ τü ÜτÞσω ΦΦτιωλ.Ε^ΥΜΝΙΑ 79.

Þ ουμφτοχÞ του ýηßρεε ω" θüρμητη {ο] μοß,η ß.θ' üλη τÞ

Ρι

τερ9

ηολιτισικüξ Σýλλογοò ΝÝ,

d

τ!þ γÜ πÜρων þ πρωßý Φυò Ü,πδ τÞ διε_ θνÞ Αλεηοων1 Ýνι ι,ιψγÜτι 1ο\Ýα ιÜß 7Ü,λα αιΔντ1, ¸ταν τüò στß ωßlαινε τιΚε).).α

γιιò

GρΥΣΗΣ

ΤΗΣ

τδ

δßχωò ταποý-

δÝνφων. LΙυριÜδεò χρυσοφÝνια, τüιτινα, 6υòινιÜ, 6οθυτρý,σινι φιiλλα χολυμτσjν σü1 διÜφανη Üηþαφιιρω. Τü δÜσοò στρþιεαι μ. θη-

χρωμα-α. β,φωιÝ; χαß_ μÝ τινελιÝ;. ατμοτò &ι,ρΞ,αυßριÜ- μÝ χα;ιαλοýλουδα χαß μß διαßαν τιι.. ¶χραÞò δÝν ýπÜρχει. "Οσοι Üια;γ Ýß*, Αrüμ7 τß ο| λιγmß &Φρωποι. ^ojV. "Εwò χτπÜει τü αεπÜρνι. Üλλοò τÜ χερτ, ,_ μßδια σò'j σ-Jγη χι Ý,ε; φßτοò μÝ χÝριο χω-

φbγρüφου

Βγα{wτò

üνει2þατþ:ε. δποιοò ÜαρομΙληò, θÜ θ2]/νþrε σ;ü χòαßτφλι τþν ααλιþν. δπΦ; θα Ξ, λεγε, ιιßþν ιßιρþν. Καλý€ροι Ü,τδ τολλÝò ιßτüφειò οßσημερινοß χωιροß. γιÜ, νΙ παιδιÝ. Εüρωα-Λ, ψηλüΖοΡν4 ιελυμπþν ωÞν Üφθαßα Ü

Η ΕΙΚΟΝΑ

;ρüò,

Φý

θÜ

ΦΘΙΝοΠΩΡΙΝο... ΥΣΤΕΡοΓΡΑΦο

ατσ3

ι1 θτρω Üνιβρισα ωÞν Ý-.lνω γειω, _Περιßναò ýν "Αη Ιιßßργη !χανα τü σιαυΡü

σαση. -Α}λοι ιαιρß...

περ6ü-

,ρυ λßγο φη).ü*ρι Ι, ιορ9Ι, τþ ΤρελογιÜwη

Θονüαη τσß ΒÜγια τδ wτφενÝ, χÜßν:σα Ýγα Φι,

"γÜφ νιÜ...

ΤÜ οχολειÜ' Ü,γοιξιγ χιß οß τρωßτß δρüμοι Ü χαρσýψw, Ü üφρφα νιÜ-,ι ποý Üφησαν πιÜ, þ ξÝνοτm ιυ λwß,ρι χαß" γýρισαν αÞ 6Ü,ση ωυò. \χßζει ριÜ ÜßJ,η ÝτοχÞ. ΜÝ Þ διω2ß δμω: πdι< Þ Ýtòγ,Þ ωßσÞ δÝν γυρßζει Üπλß ριÜ σελßδι ω0 Þ1ερο).üγισι ÜλλÜ αýωýò τοýò ßδιωò ωýò δεßχτò ω0 Üνθ2þεινω ρολσγιþ, Εßwι μιüι Ü,λλη υτÜγÝμιοßγ ρτλΑ ποδιÝò. Βßναι

λαδιòει c"j. τεληÜ ¶γνÜντεψα ιbò ι.Üτω

λι οδ Δημφòιραν. τσ); ιßφου; γßρω Üε'τÞν ÝτΖλησιÜ ιι ÜτÜ,νω þò τßò ΚεφελιÜýιτò σττιÝò *ι Üιüρα,τιδ ψηλü*ρε τÜνω Üκ' τÜ, τρινßρια πρδò τüν Κοý6ελο... IΙιλιÜ στ,μßδια ο' δλη ÝÞν

ßdrδι. .Ýπια

σß ι-ρισσüτηρ+

Λιòτ2ß6ια.

ttιιßιιOιιι(t

Pl.f^

θολωtü τÝφο τοß:6ρ|òτφ: χÜπου Ýιεß στßι,τ τ\α"JιÜ, Γýρτòα ιÞ ,ò-σ.ιιÜ γαν τρüò τÜ ΙßετεξÝ, ρια χι Þ αÝψη μου φòροÜγισε ο-,δ ÝρειπομÝνò

χαΙ πÞρ* τÝ δρüμι

^*' τδ τρÝ; τοý Κοχüση

ιι ΜιΑ γ]ιOπΛtιΑ Πt0ΑΝt - ΑΛΛιι ΜιΑ γΠOΤtΛtιΑ

τοΞ θΑΞοΥ ).οOμπεò τερισυ),),ογτò ßrß χε|ροτΙν,τι-α

προοοχτ1

'7 ¶OÞνο

τý.2797.ο70

ELECTRONIc §ERyIcE Ν.

Α.I.ΔΙΝΙΙΣ

ΝΕΑΧΑ^ΚΗΔοΝΑ τΕΡΜΑ

* οΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧοΤ * ΣΤΝΑΓΕΡΜοt

* ΑΧΑΝοΝ *

ΑΓ.ΑtßΑΡτΡΩΝι

* *

ΡΑΔΙοιΙΑΓΝΗΤοΦΩΙòΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΑΚ

ΜΙΖΕΣ ΔΤΝΑΜΟ

- ΠΛΑΤΙΝΕΣ λ4ΕτΑτΡοπΕΣ _ τοΠοθετΗΣΕι ΜΠοΤΖΙ

Σ

τ}tΛ, 25,r8,θοο

_ ο!ΚΙΑ:

θ4,24.ο88

τýΦΦεßο:

-

Θ, Θωδφüπουλοò Τ. Νüγιò ,ß,: ΤσμΦχÞ 13 ΑΟΗΝΑ τηλ, 36,35,8s3 - 36,25,65θ ,,

ΣυνδρομÝò:

ΕτηΦο 'ΕσωΕβßοý

δρχ,

¸ησιο 'εεωιερ*þ δολλ,

Δημοοιεýοειò

_

25Ο

'

διφημßοειò ßþßhΝ ουwΦÞΦωò,

Χεφüφαρα δηψευüβνο Þ üχι δÝν

¸μθφσο φεßο

τý

ÝπισρÝφοwα,,

-

πληρψÝò εΙξ ,ü γΦ Φü üνοβ τω το_

Συλλüγου

lßo ζ, Κσtrρη 'Ανσüοιο - Δοßρüfιò 24 -

ΝÝο ΚυψÝλη

-

τηλ. 8237ω0

,

,

|


ΝΕΑ

^Γ!QΡΓΗτιτλ

εγθΥΜοτΡΑΦf{ΜΑΤt ΟΙ

ΣΧΕΣΕΙΣ...

θΕΙΟγ

-thoν€

ηολý κüτι χραιο πολý δωχολο, Ιò ü *οφüκηò γτü νü

üλ-

χλεψü- ο Ýγαò χüτι üβιü, ü λοξ τÜι χι οß ηιτοιρqü,

_rcrcÞιo

ºι^ιιfr.º:,º:.:ºΡ]l]ü_f,

ΑΝΕψßΟγ

ΚΑΙ

|

κεß mý τοß ησογε τÞν πffÜ mιw, Þ ηüρm xd τÞν τρφ **ωω/ια.τßρπüΦηοòmυ, φτο

φü Φßνι ü}ü χαrνβ σÞν ξ}€ψü. Ατüμο δÝν εΙχ€ &οßξει τü

,Ε, üχι. Ρην εßΦι üχüρτογο.

-

"-

ÝΧω,

'εγþ; 'ΙδÝο δÝν

bu, κýττοεε "(Ε πÝρο λγο *- . *....'*º;;,;;;;: πσÝρσ χ εßJο,

ff# 1*_ß;º¹J χ

ß

-

"*

üüεφüò

.ο

τω: d ßJπφüò χαüνιΦ η ρ Ýγþ., Κ GττÞ ι,ü ιοß wφτο

*«**

κ6ß τü φλιιftρüι,ο ι (τοτε Ι Φχη τßνο, {οκουχßεò, φωτ,ü Εß

- Εßνσ δυνΦüν οß 'ΑΕριχüwι

ΕΟý PtFoUc

»[

jλn"."

λο,., οαüò .Ýρρι(6" τΦζ 1*. 'ÝρρΙξε"

χφüλ mu

τü

-,:μ,9Ý€σο χþζτ&ÝδÝνειχεφτýüλωτòνεΤ, νεΤ, tΗ Þβρξ Þβρξ roι

:ιΙº

ΚΟρÜδ€ψü

φΤηκε,

üηü

φγÞ, ,Εθγι_

hüλοτ

κüο*

τÜ,ΑτλΦγ,τ ωò,c χüρεò

οÝ üγΡÜητ Ι ρþι

κüθε

Ι

"c,

Ι

εΦαΤÝψω

ηΟλΠΙφÝνΟυ

ι

,º ü6ωλσ ajPOφ ση Ο λΦß

φο3εΡÞ_δfuη,

þÝρΦυ,

_"

Χßτ'Φρ

τd ΤΦ

'Αν θÝλουΕ νü 6ωßÝΨεΙ Þ Ý'

rlc

εßρÜη.

λ"μ'*Þ θýελλΟ (σü

Η;; «*

Φν ΥεΙ@l'

üß

ff;Χ

¹ßº;

;";.;

ρÞνη.

Μ.

; .εο*ιο Ε._

Þ δΧΟ|ωj.η, Þ εß9Þνη,

ΑηφΦºò

φφü, .ου ß^**ηο, Þ Δη. º" ''º'''º ΡοχF1ο σÝ μü χþφ, ü *rε*οò υΤΟ γü μιü φο&m σqφρτ ειrο, ü.

*.],

γιü νü ΖÞωψ

"

ΤΟν ΛΟφΟ

Τ(l ιιΡ(}ΒΛιιΜΑ ΤιιΣ Σιι(lγΔΑι{lγΙΑΣ Ι

Ι

ηφt:ü

¾ÝΦ'

ιýüw τüΕ, ωý ωυιιετ]Φτοι

#ο,, θ.

Ι

ßααΕΖü

η;

¶φσ] .φþΤΟ δΟλΟφüγηΦν Þ φωßΖ", ü λοüò kj üχι ü ΕρΦΦ, ΔηΕχρΦΙο ιοß §|Ý6ολον τÞν r,Ý μüφ τüτ€, κφε ιr.ΕÞ γ{ü Ýνο

- Στ]φι, üλΛü þο τü οητ rιΨο3_"υ ,,;"¸Γ;;"';;;;# οßÝξε-.Üσειò σα 'Αýαα ci Ι 'DχπαιδευιχÜ η η

βü

*¾]

**:.^,":

ρων τÞò ÝποΧÞc Ýκεßνm

Μγοý

Ζοjγκλο þιοιü μπφü d εc ÝχρÞεειc ÞηΙεΙc φφηò ηοροφφþηò Ι| "c

;;;ü,];

Εßω trüεg ΦüΜο κα

δüν θü ΟÝ

òαß

«", υε,, σα

Ι

Αμφιχüγüυòß od, Αμφιχüνουcß

ΝtOΛΑΙΑΣ

πιδιÜ πω δÝγ δυß6ασιγ; πüτþòμÞωχερω<εßχανlυ,ß

δÝν τÜ τÜ gq9μ4ο,ο g6uu4",, Ýταγγελμααχß, τß ηολεßα α ποý δÝν Φαßt ºδρýμε@ τÞζ òÞ; Φαßη Ýταγελμαgχß αολεΤÜ ποj α_ αΙΙ ¸χπαιδιυιχß ºδρýμε@ :ý tωδγ πß d ε,οÝρη;". πσ) τÞτ (ηλεýων | ιþ2"; τdλε,ωοα". Τ' ÜπηελÝ, ÝφοδßΖυν μÝ Ιξ.; ßrÞ',* η,r", ;',";j#ß^ftιJߺ"¹il,: ων: {Dail Τδ σΧΤlμα: ΣΧεΤ'' *" αßχι αχε2σß. Γι'α.jτδ δÝν "¹";';"ßομΙΧρüc ΜιΝοΑΣ | αοß, τολλοß οß Üτιγ.ül. Mlrc *, :::,*,ι.yr:τ::ι |

üλλü λýΦιß λýΦεΣ þ üεω, þ ,6φ6εb, üλ}Ý üεω, ψÞσει _6ρ66εb, ψÞσει '¾^º« '¾^ΟΙΟ σÞ φσÞ χ, Þ Üο του þü ιÝοο Μ¾βß kd ιΦÝ« μεw& ιρο'

,;;;;ß; º¹;

,ι_ Ι ,ΑργυρÞßΦβι τρεμΜßνο,

l "Ι"*.*υ».

-*'¾;

κα

ετ«*,ο τü ßÞνξ ηογω σý ο"*ο,η. θφßου ¹ηεßρου üντι.

Ι

;r",'ß"Κ'ߺ;*:;:'

-"εμπφòθüΥνω, -

ριü δΧüτωηοýλεγ€αüΦ-Χ&

σÞ

πολεμΦΙ

|

",º;,,

;:;"ßffι";º,.º,

Συλλογbηò νü τü ßλÝ4α. ,Ε. - ºδ€φÝ, ρýκ)*ψ τü *,; Erüη'üg'ÞτΦεμÝΦxσlδÝνΦýo'lμεvηreρπωqÞτou.μüxolη.-* γινüταε, γιοτß θü τüν 6λÝ.τΕ, - Τü ΤφeΙΟ, ρÝ: χüθιΦ ηοß rpiβw νο fuι ü fr λιΦ, ι(!τü ιwü τω ÞΜ rci - Νοß. rd τüΦΦ, χüτ, κολaμο κοß γÝ s ιÞν Φ ¼ ηαÝβò Ýýοκ ý Ýλιο

τσι

l

;r;;;;;;,

,η, ,υ,"ßß;;

ηοý ΜετοοχÝφττ,

μþΕ -

þ;; .J;;;

üν,

Ýαο*

«r"

τü "Εονοò φò Þει-νωÞ τÞγ σ/εζ ýλιχÝò.ημιÝòι κουρÝλ Þ *ου"ο τÝτοβ μÝ9ο μν,ßμη μc θιιßψοτο Ýgντ θρþηινη üε|ΦÝΕιο Ι Κοτφρaτ φüοΞτη Ýβεφ'τ τÞò Ýφτüýρ pd δþεßò η qμοδεμÝ, Ι χÞc Ýεοροηò, üλλü χοß ΦθερÝò .. ßq τþν òγüλα Φ.κþν üειþνΙ νηc τφοwßοc, τý Ýφερε üνüμε* Κοß ,τοýσσ;r §$; τζßφσ θü - Νü ,η τρüπουλο νü τοýc ρημüΖω Ü - ' Περφρüνηq γ|ü {aÝε ýψεη ! θüλΦχÝβνüdηüρωßdτüφ Φ σü τüσο 6εινü kd τ' üαφ|ο | ηολεμικÝòαηγÝò

;;;;";;;';;;;

;

Οt(ΤΩΒΡΙOΥ

χd'*-

κολο εßm ü υιχοüò χd τDü6η,

"ß'ßΙ

ΕýΧαρτστýρτο Ι ;;";;;;;;;--ο,","'ß*

òr*

οß τ,ιδ Üρμüδιοι.

¸ξωθα]με τÜ πeιδιÜ σÝ μιÜ ßλÝ_ |ΒòυιευÞ Εj6οßιò'τ. κr»ο*| οß*üηαφυò,Þ,ßγωνßατουò,τÜ β τ}lν ßδια *}ιlÞ πφlγαιτ οß λß¾οι λßγοι χßßΡΦ &Ριλλα Üγχþδιτη, ÝξωOεγαι, Ýξεδþ ωò ΖεÞγιν γ,ß τÞν þρα χ/τφ:. ΠÜrτ, ΠÜντι οΙ μÝ_ÝνÝργειÝò|| Ýξιδþ l"Τ» Ι:):},3, γ,ο;ß μÝ_ÝνÝργειÝò "r»Ι:);}Ι",γιε-j ,, ιÞ, Lε Ýτε),τισßα τß ΠßΙ, πηι- ΤαΙ τΖι Χα τþ οΙ no)J,o| λυτοýftι, @ηεl.α|5L4 1 _ _ ττ ΔÝγ θa),αJμ€ θÝ),σιμε w γß 6λÝτòυ_ 6λÝτ2υ, χαμτνα, ΣÝ ι1, ΔÝν d ωιδß d ωιδß θü τι τι μφ ζ*' :':" :::'{ μφ Ι:;-,,: α-::,:'l:: ¾'_ß¾:_' Ι¾,? ,'_:1jº:: 1:Ο Ι Χαγ|α, "ß "ß ΙrÝτρfuτηνσφ,τρü&ιεε αü(οι γüF!τüθýτüΦι,-Ατο ΙºΙ;ß'Ιß,;#,;ºßfiοüßß'#]Ι διÜ.,ÝÜòüγγΦrd,γοΕιò-Φ;. Κι,εß;üμω;δσχÜθτρε,Μπ+ μενÜπροο5εýοτ" ÝξελιχτιÜ. -.f γιü τü Φτετοι τΦ μþοΦ του, εΙοσ,ιλÝφηβωαòσÞνΚοι ßß;;;;,rη-λ,jι"#,ß Ιl..:)ιÜφ"γι Φ@ßε,: ΦΦιw ΡþγßßþδßιοΙπερ:σσüαρòιÜ, γßξεπε2,þ"τδνßδιοτüνÝωd l-'6ßrßχε t ρfuυλο xd εηιßρα νωνΙο,

fuφ, -Ασο νü βτr}&ß þ ουχüοοψ χοι τßò ¼ μφüζ üμΦ {Εν 6Ýν τψüftνΕ, τψüftν., μφüε üυφ

λßγο.

φφ

_

Μü γ,ε}.üζ φý ογÞκε

φπ.

*"*#rº.*m J* þεδÞ μ λωι ηφοηωο Στü δρüμο

etΧε 8ρÝξε,

-

Ι

Ι

rowlc

Γfu. τΦ ΓÝφ

¼ *ι9: ü Χ}Ýση

τü

μπüΡ

Σ. λßw φdοΦε ην χολßθο, ý ßΦüηΦλο ü θεbò χλει σ am πÞρε κ, ßΦ ιΦονι, γü πηρε κι τ' ρε τοτνΙ(ρ' φÝφ ιpι)ιΦ, ΛεßπΦε üμξ δΦ, τü υ* * δýο τß ßΧΦò ýΧΦò ρÝ ΧφÝ, ωþιεÝ φφεε ü φü<, *]-

ηφ Ýπüψ τü Γφ Σý9η. Αýτüò τüν εßδε,

-

-

ηφmτοΦ πωü&Ιλο

*ßßλεψτüμ.ýρ

Ýßδε

þ__ α]-

οtrε μÝ εΙδ.ò, οýτò μÝ εÝρειq

Ιφγυ, t σüΦυλο,.16εò. Ε σΦ^Ο ΕΙΦò. γιοß üJ9\üò -- ΤΦογΟ, γιΟη Φυc

ΤΦΤξ, - Γισß

üπüνωσηßφιüαÞ ρε, εΙσοι οÝ

-

Φß πFοüφ βü φ*

Ιδ

λιüΡο,

οιßχΦ

_ τß

τü

€ιφ| ρÝ,

χÝρ,,,

Ýφφò

üþ

Ι-, ι Ι

-

ΙΤßl ιΡßlΜßl ΠΡßlΣ Τ[ Π[γΡßlß ΡOι{ιιι Ι *}*ßß,#βfr;

|ιαπlγüριòα πρd; τÞ ΦτÜòυσι ÜφÞτγΦò δεξιÜ γμÝò. ρ.ßω òτδ χααφσÞψερο, πþò ßχωα μιß| |ι* "Þ'Β.",λß*Þ ιß Üριτερß, μοß'§να σεýρ- χß"Ý.j *ι "ο*ροχ*ÞlÝ* χιß σÜλαγο αß| λοφßοιο πρüò eλ * Μεταξßοι*... ΙνlεττξÜριτ... ΚÜΙ σÝ τωΦ]" üπßδε; Καß οÝ ßπßδεò τα) τσj \σ.γπαωο,hογε \α4πααο,hωγε ýσα στδ Ýιωφλω, Ι |r2o |rpo λοφßσιο ω :α Λο9ßαο' ιλτß οÞν το7φτ, πω οχεπÜζε, τ_χü φþ1 γ; r:γ: | γ' l "αλ*r.ρ,Üτ,τ-J Ιrι» ,

αßφο,,,,

,τßßχα τÞ σχιÜ Ýγδß ;γεπ;γτεχω'9ο6ω,,,

üλλü

'εwüεει,

J:τ_º#:1 ;;r#

*]"Χ'J.,

º#¹

θß γßνεαι

Üπü τÜ μαeη,

|

Ι

γτ,;

βßߺ#γffi}β¹ß¹Χ|ι

**;Χ;τ,*:ºlΙι,Ιß,

1x,-;"fφjftl;'fiÝ^'il.

;:ΙºΤ,l"., @Þσει

¼μχρüòιδüλοΟεηþòδÝνßb νθü |γ,ß τÝΕ, γΕτι εßΕ ü τݧ, δια6üεη *ßυ,γμο."b» γΕτΙ ¼μχρücτπüλο6εηþcδ€ ý προιÜετ ý προιιßετ ΞÞ θλßψη στüγ χÜ& δια6Ü,τη α)rιγ".'"'ε", *rþß'ßü.-*r**ιι! μ.yar"'ipr-ιi""ωιι... τÞν Ý6γοΖÝ Ý6γιΖε χþφÞ χþφÞ. χοΙ χαΙ Ý8τολε Σßτονü, Σßτονü, ß8¾ολε Ü Ü |γιÜ Ιτοι'ι πεΡγòýòε ,' δ5"υò.,ý δΦò ý περνòýòε. ιeß ιòß_ μß),ιστι tιü-,φò ,' 1Ý),ιστι τιü-,εΡò º_ ιι,ýι,ιßκ[:-ºßß[τTß-_"οοιπι ι,ιτß,ιßκh _ ßßαΙιτι _

τüν, ÞξÝβ ÞξΦ τü

χι';-| ýτν

,ßφ-οο *ÜαD οτο9 σòρι".. 5Ερß... ýdΕΡα,., ýσπρα,.. ¶λαφιαqÝνοò ¶λαφι2lÝγοò ¶μτÝλι. ÜÜσlτα òßÝ|| tιχÜ 6ßÜστηßα τιχÜ θΡΖνßα θρινßα ?ßν αηγ Δwßογ. ΔWΙΦγ. ΑýΠοντιζÞ t'ß'ΑμπÝλι. òτο9 ΙΙÜντr;r-ι Ι| ¸φΖσe χÜρο "Ιου. χ"ρσοχωρ?! þρα .π:Ü._ Κßßßο,.εò,ξερ* γηω,,, ý 9η.... | .δ -ημοßο, πιbò d Ü,γχο; υαωχ.Ýò._ &χ).αδιÝ; ιεΙ ιυδωνιÝò δεßχww παßρwγαò þ δ2üμα ω) γυριqτrý φφý, Ι ßοßγα σÝ πιδ τ2υφρÝò Þλιιßeò, |διÜρεò ,-:"ιrß"..ω-ωη.lÝü,"»λιil-l.,>ßßÝΙφ1| '| πü".υÞ",.ò εòΦσεßò υΦνεΜηνΙεò ÝξετÜσειò ΦΙò φιò Ιº*..;;:.º,ξτ"}$τ""Ρ"ߺ"*Jßl3Ι; μß τ'Üμ;Ýλ: τστ xei τΙ δÝν 6ρßται δßχωò τ;

_ ¼χι. qΕFρυρÞφιò *ο*-'ο:'ß]ο'-þ;:;;;;;; ,:,,:" |σε,ιÜεπε "1?'¸lτ ιη*,,φ;*{*υÞüτ4lΧ|μη ,{;.,;* ωηüθ.|eτü6ý. º" χ1

*,η*;:ι ;ß;;;:ι ,";;;;

:;;;,;J;;.;;.ß,;;º,Üfiß; ιτ'.τΙ*.*:::*'"':g,:º ;;&ffi,,;; *º:^:ο-'ߺºι,ºι:,γ',γjιΙ,'5: Ι;';';fi;;;:'-#;;ßß'"11:?:3'β3; |χω2αριωγ

': .--.: τωò Ýξeτ9ιλßσει cÞ γενιτÞ εß, ΠανεπιεÞμιο. σοδο στü ΠανεπισÞμιο. Εýοχþò &τß Φδ μü@ Þ Ýτισ9η, ιπιλη.Þ τdΙν αýριωνýν αýρ{Φγþγ Ýπισòη,

|ποý

Ιχrχι,"χtηjr¸ ßγº#,l

ÝΙ;,

ß'li,l]

υß

γω σÝ μßÜ υιÜ ýλι πλτθωιιßι μß νω ýλη τληθυψιτÞ ;;;;;; τÜ ταιδιÜ, τοý Ý_ Ýτß,

- Ι' εΦ: νÜ ÝFτνεýσει Ýνα χαßλι:Ýχw|, τý ò Η φοισοι τü ßβη ß ý, |6Ιο ρüγτωγ τß; *η\^ηrρrηοrrΙ-Ýλλ;ß ;;-;';. l αßφλι α] Πανεπιπτχτßου, εßwι ΙΙρ9χι;ρησ1 Ücγßτρüòα¸."γ'*νßΦ, ΙρþγτφιζüμωwπÜλÝτρλχß"ριιß).ü-l *ιüνÝοòθεqýò. -'ΟργοΦ Φσγü.αγü ΦΕπßωσο | σÝ πλα:ωμΦ, ΦJ ιρΦüτι Φυ εüπh ιρΦOτι εüπλΦ d μΦ€ γü, Φ5 γÝΡα ΣτρÞτÞÞοß ΣτριτÞ ποý μα) d πρωß: πßωß: Ι| ΚαθÝν« γü, Κκ üρχΕ üαΕ þ ποßßει (d τΦγοý, Ι* ΚηòÝυιò ηαλýαßνει **λýαßνει τþòδτþò δΙσω, μσ) εßπε τü 'τü ;;'ffi;,ζΙ ß¾ΙlΙºtº.' º ^'γο ßΤ,lΞßßß-' : γιß γÝρα to' ΖΤΕý, μßF€ ;Ι;# μÞft

τü ηρω ηοý εýππΦ

μüγο του:

λÝ€|

αÞ

υξ;: γÞΙΟ,

'Ο 0εßοc εεβüατε Φο μπαροc' ',γ^.3,":χ::º

|υ¸λ

τδγ κρεμΖ:ý,

l.ò,α

μου

,-.ß

fii

"οο, |;f,r;';;;;:μ;].';ii';;;;;j;"-iiril ω" εßγ.ο δια6ετ þρχε-Ý;

|ßΤοß

9ο2Ýò

μφ;';;,

- Κýπο ßÝ, η αÜρΦ τü ü οòη χÜß1 τηò ßδ. ß*"η**, - Eoj νΦßΖειò Üι τιιÞμο* |ει ο;* πÞγ.λ Πβ' rc'Ýtπtü'l»*o^Πßo'o*þ:-o"λ"πλαγιßÞπεoιηη'ΑλÞθεια..'To0τατiλüγιαÞανσιiνýπα| Ýt |γυαο. Πιü μτρωνß στÞν τλαγιß Þ περισχÞ

ρΕω, -^: _ ;,Ι, ]:_, -ΙýüτÝτοισχοΖÞεΙΦ,κο!ο' -ηΟßΤΙ*ΤÞνΧüνq; 'Εγþ Ýχω χοß μüνο: ρÞßσεο'πüψε - Νο τÞ φψοò νü ηοßΖε!ò ßοß τü τοτοηουλο τd μπÜρμπο, 'ΕΕη "τ Üþχwιò τιò χüργιεò σý τü ΔηλþÞ, ßοß fr ÝßοΕ, -* ΑΙFΦΙΙß

Φοκλψ, -Εθο}ε

-

ic

φωγεò Þ ιýγο

τß λÝò 0ρÝ

ΣτÞ

χφýßο του ;-: υ μηφΦ φΧΟβσφηΚε "

6ρωριüφ:

-

¸γþ τß νt Φο

χορßΦ;

|ßßαrßατι

αrß,r., ο"υß

κρλ*.'16'*ßθΙ

.

::

Ι1],º

-1τß._.ºß,,δß._φ

.,

ηι:;_ηrι,9:Ι

11.-.τ',.Ι":"g1_Þ.ι:ß::.ψ:_1ßι,º|jg::δγΙ νÜ ψÜßεc τüν :::."",.º wΠΟ αη ξl.γ'_3ߺ_¾ýμ'μα-α e*ρΤ Ο ξΙρη"''

|

,__,_ ,___ σξγ _.., Þαι ._^ Ι Ιþτα g_^ατια η@ν οl*η γ,ß μο.., μιÜ,ýτοοÞχ'τ, πω μÝ χýΖησεß τ'ι Φ κß τü ;"'ý"'μΙδ-χ.ρ,l,μι,Þ_γη'*1;'_ψ.ο".*,| δεμÝνο ¾Þ μÝ χωριÝ, μÝ _νß μυα, |

'ΑληtΕια",

λαι δÝν 1εορþν

ωηματ;,,τιιο,

νß yiwv

ιι

Ιπι,

Ýν μπφþ,

*J'þ'}*" εχρη*. υι πρ,

τεψφüeφ Üτα, χτ,"οß .ι*, ,_,__, Ü,πü ,_, týò _ θεωρητιΧαß;,

ρΙßτη:α

ΦrcΙ ÜΕ/.οτΙα τΡÝτΕj γÜ "J ΜιÜωπÞÝw).ογßατρÝτε' .ýΙιÜ ý τιÜγεß Ü,ρ*εττ μεγÜ, γßγ Σαυρþρσμιþγ Ι*μ" Ιþ;-þνΣαυροδροριþγτιÜνειÜρτετÜμ;;; |λη'Ý"οοτο,òr;"ßοηÝτιρÜγε,α,κd,θr,οÜχÜ, χþ.τοýτρý6ειÜτüχι),ιßδεòχρüνια.Μι&ýπσ| ýπÜρχειαüσßνολοαýνÝπγaipr πι& 1Ý.χυρωμÝνουò Ψυ^, |πþ ,, þJ.ωr üλüγυßα τÞ'ματιÜ μου. üι αε- &r,rι πω "ΡΙ γελ,,ιÜτωτ ' ,λττι αß αιγ εδιττÞωγ, φειò μω δοθÞιινε üλαληρω;ιχÜ σ' δσα εßχι Ü, 6qòα.;, tþγ γηΞΕιþν, Üδýναμοò _νÜ Ρν ,rΡΦσ,, l *" @)_ευ@lο þφ "Αη .ω üλοτ).τlρωπτÜ. τr,]ν αληροδοω στÜ νÝΖ πα-

l _, , ,,;, σω:Τδ ÝΤαη'ελμσ -jl Ýßα. Σο,;J'ιr,οòÞμο*; j'χωριω μα;,,, Ι ºρΙ,gΤ' τιχδ_ πρωεη;ολιqý. πω λεß_ τÞν παλιß πßρÜδσ, μι;,; Ι τeι Üτü τÞ αοιüò πü..Νι§οΣ ΡtrΑΣ

Ιταßτει Üπü ω,ßò γεòüγωυ; στü τεζþλι τ' Ιßii,γr, γι Ü;α)ò Ζßgου; το:ι67εθÞχινε og |

|*

ßα' γ.οJòο

αι'γιÜ'

ßμγ*λÞξ [αχηò πjý γßνßρε

ξÝρ.,

|

χþΡα

φò

Φύλλο 23  

Οκτώβριος 1979

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you