Page 1

ΙΔΡΤΤΤΙΣ

_ υΙοΚΤΗπßΣ -

mN ΑΠΑΝΤΑΧοΤ ΑτΙΩΡΓΗΤΩΝ ΚΑΡΤΣΤΙΑΣ

ΤΠΕΤΘΤΝΟΣ ΕΚΔοΣΕΩΣ Ι<ΣΤΛΛοΓοΣ

ΕΤΒοΙΑΣι

-

Η ΓιOΡΤΗ ΤOγ ΣγΛΛOΓOγ ΣΤ0 χηΗ0 ιι,:#ß"¹,.,#:Ηß,#,ß

ß,]:Ι:;ß, !ß,,j]ßΙιξ.j, ι:

ffi

* #ff ¸ 1¸"φff * "ßß*m¹ του. ΣτßρπραγματιÜrτητα" τþ Χωgιþ, χαß

## mf ß*ffitΧι; *Ι ¾γ*φ. d

ruχr λ*m¹,;#:,

";ff |γò, χαß'οr«"'þ ÞμφοσßτÞτßòπρισσüτφεòφορÝòεßιgιχαßγιοοτÞτþΙ"Ýþ* γÜ «'r*, ;,ß,j'.;-^"-i.*.,,;*ß;,::*5Ι|Νφτχýα ι

μιÜ

γωατÞ

'ßßþ"'l;#r"'"δ"ßofu¹;ΙΙΡ

ι?3',ß;ξ],.-:

ffiffi # ßτº,ψ ffi**m,"x;Hft¹¹ Ε ;λ, ¾Ι m jffi g;*Ýßχ**,;**9:Ιßι,ß,Ü"""n,l";;'δ?i;"ß¹.-"Φ*º;Ιffi"¸:; ** *ßμ".,τηò ,*ι"þß*υλßαß;ß;- Ι§.ffi,β ft^ßr¹ 3Jffi rffi#il ffi* frH*Φffi ΤÜ τÞò

ωιλογÞò πρÜιει νÜ εΙγαι τÝωιιò ,ß |Ih Ýτ τ6γγ ,»τοφ γÜ ÝΕ,*ιftmι, ý ßßwατ,/,*α ι,,._

χριπÞqια

ΤßΙν Ιτοοσωπιτιι5'τηπß τσυ, ΜÝλη του δßπ εΙ-

ΙΙ ||

νÜ

|χ"ε"ι.τοüσ«*

διßει

dπτοντÞ*ιòΙιδ)

ffi-ffi ποò "a,

'

;hη 'ηò,

ο, ,,, *,fl

"η,

Πολ¸ò

üλ<π,

"ü, τιþ

;ß ;'.üßþ τfτ Ýüθ,rγη τδτ ."" ÜΡtβ |-| τιΙ φ,*

l μmò

δ'?;

|

;:

ßιτ

;;;ß;þ

2ι3τιαòe_

γÜ γκφßζα» οι ¶γιτγ;η_ þd-; þ- γrÜ δ ¸Εδ ;' ;-;;*;; ¸πιλησßαò w αò, τß οιψβιßw ¾ýΦ γ] -Ü,ωτεfuι þ; tr!ß,¹'I^Hßξτß* ,φ".: ftiru:I;H#rχ γ ºß, ΙΗnfl#ffi¹ iffi.fi w,., ιbαε^ßτß,_1Ι¾Ρºξ φγανισμüò χαß ý ßρ»,j γ*"Ý""ß;ΙΙ;;;;;;;;

m

;

þÝ6αφα.

λ Κ,'r¸;;

Ι

Ü-|

δ}ν

I φσρÝò üμοò, ü Üýραττοò Ýπιδιþξεò, δτα αßσftßνεται^πτbò Þπαξεται, πqο?€ψÝlτυ νÜ διαφυλÜξει τßJν προσωπι Ιο,σμ,Οιοò .«l»ò γßα-οι"-,qrω Βφελ"üò ;ò, ; χιßτητÜ ,m,, αφοτιμÜ τσν &ýοιολο δqιφ*ι τδτ mιααυ "τι απßþ πß τδ φr;r; "«, ;λοò'm; |τÞ Ζατβ.*ι' *τº τüν δρdμο, πσý τοΦ Ýξασφαλßζει τδ τφαγμα- |σφüρει ιßπδ ßα ωrφηý

παÝò

ruj,mòi

Ι

,r*,*,

ΕΙυ'gαΟΦ υΙΤβ fu¾ΤΙ Τω ΔωQη με αΕαΤε"σμα ΙγηΤþη' χαß Þ δηπÞαηση τþ Χιιτοιαý &πανOý χαΙ δρα- μη< χ].φοητιαò. ;rιμ*, || αυτüò, τελwß sÜ Ýπιßεγεß, νÜ μßρ Ýξωφαλξει d- lστÞε{ρυ, Κüsr üÝα;; ;;;fi;r¸"ýòþ 'Φý ß"*-ΙΙλΙ ειº,;iJ-, στμw

τοπα τÞ σιηφετqÞ

τ#s;

.ffi (β Ýραταη*οÜρχαιοχαπηλεßα,

Ι

fl

¾Lα

Σφ -- fiΙχf""ωη

ΙΙ^

Γ;,;

ΙΙ

ιτεγγÞφρÝò

ι

"ηrφ-"

#ffi

Üπü τοý:

|

ΙΙ

,Ad

ωò;

τÞγ ýπεýOυwß Συw&ξeωò

;-!| Η ΔΕΝΤρΟφγΤΒγΣΗ ΙΙ

|νß1 αφοσπÜSεια ιßποΖτÞσει οßπqταÝò #,;αη".ò Αιπü þφι3þò ω€üη τÞ φοgÜ αýτßι ιÝ τßw Σýλ- |γ;ßrò, πqÜτει vd γιω* þαγλγ*ò γιÜ τü αßμ ιι "Ιr* .υ .υδεντρο9ýεωηÝγικ..ιJ|χειτρΦωη.τüα,ÜλλοÞlφ!! λογο. l'νωαÜσ'6λουò,πgιστατιχιß,πφιmτμÜ.«.. ΓνωαÜ σ' 6λουò πgιστατιχÜ, πφιmτwÜ «Ü ΙlΨ|}γηΤß,αýτδ.τß;Ρτ"."οτη"τ¹ÜwßλrμιrηετιΟ|| ΨΙ9, γητß αýτδ τß; δτμιισυργησε. ¹ ιßwßλr}ιρη ετι ο ÝγιΕ, .(, ι γει τοüθωl. τüα. ιτ]lσßm Üιωßα δßγ^ ιßπστε}*ι εßα,αφßα ιhqι*Þò .αατßßΙ,α»ηò, ΙΙ"þ, ωß Ι γα w&ßσι, τα ýιηηγ-γ, νÜ 9. I a,_υ.l1ογ5 -;*ψ"δ.}"φδ γßτι γνσü πσlιgφιw$εß ιßþ τδ χüπqο τσý Χ_ι9ιιοý χαß νÜ. γιοφτß- |εßναι g"* ηÜ"γß*τ τý. τßη,, μισαßν.'γυι ""ι.ω* "r,, ΙΙ Ι σα λßγο niι Ýξω. αÜ ριξ,ιÜ τþ Καοτqιοý. αδ χÝwρο $Ýση νÜ ιßπιληφSüω τÞý cüφ,λεια ,rρ ια;Ý"*,'; ο"ΙφχJ, ε. Τ; ΙΙ;jò. Ι», "Ý "g"*".,

Ιl

ηφ

δερσjεσ

fu;;"þ; ;

Jº'*ηß.,ßþ,

þ λ.ß .ß; ;Ι;;; ;,Jι" ;þ þ Ξ ;þ'; * Ι:¿ òΠλαταυßχιω, τþν.χοινþν..Εßw, γ.Ü *ßη*ò þ fuΙl.þ-., þιη α,oρο þ;;;--;;\"ß_. Ι}1_1*r*τr l;**;;λ. 'ωιτw ' Αν μωοσlmιε νÜ σfßβ ''Αγ *"β_ πQιßοδο, πqιßοδο, ιßþ τßò τß< ιφωιατα Εεσιτmε ιßþ ποωιατα Ι"òΤ. Ιτιοαοßτ γιατß ιßπλαýστατα ΙßÝν tßÝν μποφοω ιm:wIl;g||;ε ^ωg,,, #τ-' *πΛιιπ Ι**,; ,Δ & ,? πΡΦaξΦ, dhι ,γιατß *ü;σ, π; μmρσιmμε γÜ ξεφιτγαψε πραχιλια :*ψχε δ_ ;,_þ μποραυσÜμε νÜ βλÝ".q,ε πδ σιπε, πþ χα- |νÜ φ."*.Sηrγ ιf διοι, χαß_οß ümßοι μ} ,ι, l«,ò -χ' λrιγλ'λ-ψ* "ò6-ΙΙ*Þ"'rηr';,;;þ;;_ .λ *þα, _*w ,φ«;-,,;-τ,-'δ., tÞηχ" μ"φ,-α, γο"ι Ι¾ *ρ, ftÜτατγ τδν Ýαπü m; Ýξφ ,ßþ:Ü q]η4φφ;ΙΙr;, ;; ß;#,"Lι*,|'þψ)/λffirφÞgοò -. Τω συνΙΧαυ. Ι

Ε¾ιγ;;' Φα]ºþßΗÜ σω ßΤα fl.ω Þ,ß* ,"j-"ιwüφ. Τδ Δια_ | dζστò ωÝιs4 τδ πýò ý& Χωριü. Γυτß Χαηιü δÝν εßwι Ýταò ιερ.ωqωμΑOò χ(ß, pηÜfuμ. ü. Σß),Ιαγοò mip εερßπωση ,η.þ Σψ6οýλΦ Φο Συλλüγω | τÝωw.., * φ,ßτο ,ω ;α"φ. \*φ "ιò |Ι ροò παý ηλþπεται ιßπδ σπßτια., Xoqui εßγα χαß τδ πþ |γωατÞò ιγφοστÜ σ,Ý μιÜ þαßτÞση Þ üποßα, Ýþ ιληο_ |Ια"*α* δÝ Üτφι τα) Χωμω ν& | χα"", ,ιn, εr*σ φ... μ τü ß_ .òòμη μα9ιþ ¸ξωυλÞσι mß τδ π?.ýιjχταο Üγρστþπm, |mιιßταν.,$Ü,ιßπελσýσ.ε πα9Ü6ÜσÞ ÜσχÞò πþ α-|| ητmιοω" qýÜýδÝνφα*"-|;'«φ"ò..ßτ πß τδ ποτιßμι ποý ξ*νÜ ιßþ τÜ Φοψßτια (Σταφwß ΙΙºΙι «Τ",þξ Ýργξπαι γιÜ τδ "Þ; þηλω. ΜÝ Üιο||Τßßmι *ßπαψιý<-. Koj Ιμr4 ιßθοßτγ "ωl'τι-. λοιπδν ιαo;βL.Þw) -Εφα-|ß-ω* * αω ω Ρ-) ¸ßδ*σχßξογτqτÜχαηÜφη..φτÜιεισταßòΧτ5ν-Ι¾** Ψ,υ"ηπισε.τÞν_ιτεοßπωση. ΜÝ ÜξffiαÜΕΕ||Þδη χαß αýτü γßwαι. "φrßò"η* Χαß ταý,- ψιSιφαξ. τÜ σχüfuα ,ßι q δqαÞJ;. Χωαþ εΙιαι üπου ßττÜφχει þýριmò Χιγ |rßπψετωπ(α πληροφφßεò πþò μερ, ,τοý |τητÜνι- σ!Þ ß*ß,.. γ,rα - ||* fuωò "οεüοχþò ιl.Ü,χια, ριþ, Χωφυß, üλüι?,η99 Χωρι^ü, Þταl.τßα ,δ"*α:, #ο'θ& .τ*, τλυ ΙΙ | χιφοτιρ. ιßπολογεßται, οτÞν πρσιωιμÝιπ1 πφßπτωστß, 6||υαφφτ7ενεßττ&τΙφα¾þΙ ρα τþ Πιßσχα, τÜ «Πß,ατgπßχω.Χ«9þ,χωαΙò,,ürΙ--...ΔÝη φμßζσß πþò ηÞν ' 6αια μεφασýò ιß].λÜΙΣýλλογκ ιßλλÜ üοειλαν νÜ παQευQßσχσιτ_αγ," παοαηρßσχσιταγ, Ü]*Ü μεοασýò πσý üφειλαν αΙΙα l,--,,,ιr", .-ι þþþß, :.^,*,:,^,].'ßß,:.ßΙΙθτγ&τδτιζαεεßτγιατιαν-|**ιß^ ''^«, ε«|òρη. δηφιυτfuι ,rß ,"ι -__ *ρ. rιopir_ || οπ", α,υ * ζωε εßÝ γιατß ρ«* | -ρ*α,ω* ^,-------, δßι τδ SÝλησαν. ΑπÜ γιÜ δσα,ξ δÝν μJιοαοýγ Þ μò}- Ι| Ργfuγ"r, ληΙαι ξΦßßòιηιξ,ει d'α,;τλò aιfjiiii" τ ßßßr,* 11"ω,*, τδ χüρα γιßφιο anj "η | φοτ"gη. "ωω .bi δÝγφφ φ λm δw ÝπιSqιαß.ν νÜ δοßτν τÞν τQαττααüτßτααß Ýms,Φ Ü4ΦÝλΦγ4 πüιÜ ω εη εßwι Ýιαοια ξεχιτιω, πσý αηýÜλ€ ß δ ,i,6n6.ßξ;ß ρι lfur Þ |υÜ ||gΦ1 |,φτ""'"ι Þ να Ρτüο€ι μχρι α òj-|πηη φχη.ß ΣÜλλσγοò ε_ ξαολω$αιτ,tß σχολιιßξω τÞν ÝιÝρlευ.ταý.ΣυλλÝ|þστεαýτÞ.νÜ γßνει βßοηη'σ'δλαιò. 'τ"þ;;;;;||Τπητω

φαßν δλλ αßπÜ, γιατΙ Þ γιφτÞ

|

*

|ßταφßσεò.

'r*,

γφφ νÜ τþò :φοσσχσυ χ9Ι νξ ωfε ηοσφÝqαιτ"

οΙ

διασμÝδασιι

'-:- -"l'IΙ

χαι'ßτßlν

|φινιι "","Þ';ξ,.'-πü'λλοß.γι,"þ,χ*$.-;,-.6";-Ýχ;,ß];λ;Ι6λþ;ψ.,χΡφιò,.«αα,ßο ιιοιοφ¹ιfr,¹ßΙΕ

d

þ9 μοιαδαüτητα,, "ο5 |οΙò uaιnδaÞ οr..1rη-"ο,ü'sÜ εtmτ Þλοι,τqüγια νÜ τριφ6ρσνται οß ¹γιτφγÞ-

αχ|τηm χαß τßρ

π4Ýπει σþ

Ι3'

Ιü*¸ _ β

.δ'δþ;';; '"-'ΙΙ

ΙΔ γ

ΙΙ

ΗΣΕ

ΙΣ

Γ

Ι

Δ οΛο

γ

Σ

Διοιττρτü 2"μ6οýλω ωδ γι_& _ 'τω,τÞγ δΞφρκ φο τÜ, ω*«1 «:, ιο- |σοιχεια ¼ Σýλ].αγ.οò, δμοò,,πþ δλ εΙναι ιßπφþωποò χαι jj Σ"λλÜτα η--1*ò. ε_ | "τηροφορq*, Εßγαι δτwατδν ιßλÞ$εια νÜ. πισταιει χφοκ5 απü Φß 1λτλησα- Ι *"' |hι τδ,ν ÜFιλü- þ*;ýηr««ω Ι]Ü _αß"¸ι? '.i. ", ιÝ φßλλο 0Ýγ *,¾ο αÞμεφα πßη δÝγ εßτυ,ι Χωρþ τÜ <Πλατανιßχιω; ο,ω* ω þt αü αμεω αýτδ' |χατιποßησε ωü.τδν 1Ο.Oω φχφ,þ9 γι& | "ι*üλη ωý μαò 9ιλοξσαÞσαηε δδν μτοροýμε νÜ δοýμε τtρ πραγτατwßτητα :τοý Þει ß*α"r, þ |χαΙ üτα dσ δÝχSψανΙ |τÞν

α'

.Γαß

Πφα, ΙΙφα, Λοιπüτ λοιπδν Üjτü dπδ

εΙwι ßοωχqεßηιÜνò

ιß

πqσχαταλÞ{Ετò, ü,Σý}λογοò πQσχαταλÞιΙΕτò, ü,Σýßfuγοò εýχαφιστÞσει τßw χ. Μιßσχο γιÜ

;λ;λ,ßr;;º_ þü; δ' χrßþß

β

ε*ω

_Σ,,fjtιι

Ι]

' ΑΤßΦ Ιτιω !.ΟÝrº; υωωw α"τ-οει τδ Xolqui, ß.rq,ü, γ, ;,-Ü]6'Üw6ει φßλÜ πΗμ.ι;αd. |π' ÜJαα}O¸ι ΙΝ' || ΙΙ Ιη | Σ r η π"ß .( τ ^,Σ λ*^;_,_, _r, ._.rr:_ _,;__ lΙ

ffi;'fi";#;*'

;"ü';

ωηριι1

|ßmι

κιüýαßφß μι

,*".ο,3υ"òτ,χρßlαΦΙχΙΗH;,**χ #'#tr¹#*§ffi:¹-;υºffiΗΙ*«"3,τ*".L,,,:ßψ_ι*γΦ;;,γΙ| Üταιþφα ¸;#¸ ;¹ ;Η,º¸ffi *,ffiºΗ για ποý ιß:ηý$ιιιε, Χαß γιÜ τÞν ηοσφορÜ του. ;ßδ"ffift;: #. ¹,#ºfr ΙτααγφÞ "ß, |l,fuil, Πþ ΙφÜσγαα ΙÝμ;"Üfiþ; ' .

τÜσει

. χqßlαrμε :1r"5__rβ ωτργεκß ιιαò. .υÜ .γωq Ι ; - ο π δ ò γÜ γßwι πιειιτατι . -., '*,ι «πιþουιΙ",;, ΣþÞ ;," Εü Σýß,λσγò lχ«,ρδ πω 0, ιßχσυγετατ Þ ÜλÞòþ, f,##þΨ^º

ΣωστÞ_

Η"#,ßßJºº¹#ψÞΡ*ºll¹.,f¸ li#e:; ffi¹Ý ναι Ýχεßτοι αþ τερßμεναν μιÜ τÝτοια εßποφßα γιÜ νÜ ξε- μωχτδ'στÜ χαφαιειÜ.

¸Η

.1üλυ ωιξ

,φ."ξ.-;þ;;λJþ;';ß

Ι*'¸¹

;ºº'ß;

ÜγοßΕατ τοικ .δο4.._._

ß

ffi#Ψ*fryH,ffi'ffi;¹f#, J¹#_i« ß

εßναι

γαmοß χαß'τιεΙò ι.η "ρþ""ß

ξγΤΤÞωΙ,

,_,_λ_

òΦgνΙΙ{ßυμg υQ'ωμΣ-* *º_r' ξ*"υΙffΡß-,¸ff"ffiffυß

πsü's'ψοò γ.ß σÞητÞσε'

ιÝ

,δ-þ þ;

.,_| 4^^ *_,

|

嚕

δδτμγεß

ßß

#jY

οτßò ßσταιγßεò,

_,

__

_

ßΙ ,er:Ι¾η"

_* Ι__,

Ýχει

Ι

ÜοθÝνη-

τÜν

νÜ γLιcι

*

*

*

|

|

γαÞ *φηρι*"η δλα τÜ !εωριΦ)ΦΕ Φý "α φχ"ßüΤορ"ι

Η¸β,ß#:ξ"Ψß ΠÜ,γωò

ει οß

6ι6λßο.

ι, Ku*-| κη* γ,«»ω

ααò ιλ,.

πιb; θüι λÝ6σμ

#¹,#ß *.¹: #*.*yill,Jm;: '§*¹Y'*¹;::1χÝlΤJ¹#,ffi ¸ -,,,** |jßò l,HΗ"jffi ;*τ;ß,*,;:* |Ι;::],

Ι

-º π*, ß,.ρº'ß,Ι,fr;¹ jΙ,ß"frΓ;ι¹ßl

Ι

òιfr;χ,";;

Στοýò φιλωòαιgò ,κωwτÞ_ Ι.; Ι δφω"ò *ßq'.η.,Ý; ;".η **o,ε ΙΙ ΙΙ*;.-ßÞβ, ß;,d"ο Δ, ¶τ- | τληροφορετò ταρΑ;,τγα αßß ναßαò δω*, ü ΞπΙΙÜ;;,ßιd;τ »ιßιfiß*,;ºλ*η

;_ΑιmΙΧτε οηατò ιδÝq, ειπα ¸ßrffir%;ßΙffig,: |ΦγΟòl"' _ß'.ººº_. º.º:

δßΦßο dπδ τÜ μÝλη τσιι

ΤΦ ßgò,

#ß#'#¹Ηßffi¹*

ßιß:"**:ιΗβ,Ε:*: :*._ß-ßΠ .ß*ß ψ,, ; qj Η ;,#:¹;tr ;ffi"##ß¹ χυft "ψχ#¹#¹ffi#:λ*ΙΩ*Ρrrδ''?"ηßßß,"ßfr*-"ffi;ffi;ΑΗßft χυOα)ν στÜ

|

αÝλ_

_;*,:γ ιOχφσοqΕ φμÜ γι& τÞτ ωρ- | τ,ι _ || | Τü Δταηατü. >q,εωτ. "ω" "τοÝττ,,,ο'rω αφφο ω ι χιγιü ||*λ,ι ,λ

;**rφ**

1εò.

υ^η


ΑΓΙοΡΓΗΤtΚl. ΝΕΑ

τι υεοflαια ψα§ γ8ωφχι - η υεοflαια ψα,s γ8α ΙßΑΣΧΑΛ"ß¹fÝ,ι{ΕΝοι υΙ πΑΣχοη,υß¹fÝ,ι{ΕΝοι ο, ΔΙΑ Π ιι Αt$.{}.Τ"*ΤΗΣΗ ΔΡο}ιο, ßΙΙ **$.11.τ"*τΗΣΗ Βüφττlαιγ .ÜÞοΓ.ιτ μÝ τÜ,

ýgφ

ασχα-|δτlγü Ζαß σε6eqτδò

ξι

ßωÞ,τον -*.rsp,i^."ll

_,r}:*j:

αlρßωμÜ μeò σ;ü

ffi

¶-,

φΙß*)Ο -Οδ

&,τ-ιμτιßπΦη τ6Ρ πηιδιþν Þ οß

*ωß

χειριφοj,

ß"ß,f,Ýτ.ݺητg,t;ffiffi;Ι#;#-ß*ßι",Ι-:τ#ßßþ-#;ºß| fii;#ffiΗ#:Ιfr*,¹ ¹þ,l** Ýπτßι, ΣφÜιγτc (Φ) ,γεαροß μt Ý,l λτß, Üλλ& ΚflýeΙ' _ _ lΙ ο.l rþ,,li"iß,.υ oj ß*ß-ü,#rν ý δωß* Ι d Ýιρ*bσω χÝ6+α τφθþγ, φιò ττÞ,lòπιòνý α"*ßΙ ß"ßß,:$ßß*,ξ,ß|Ιßþξ;;;;;d ;þ Ι ynrηqι α»,.ερßη*ò | ,lffψ,::tΙlº ft.ò;*mΙr rrfllι, *ºκ,ß γþιογ._τßιδιογ, οεοβ,* "ε'Ψ#*|1#,x#εηru*ffiψ Ιl ßΙ'«" α"Εþ αΙ' πρüò Τß;ν

αÜγ

0Jι Ýξετþσουμε

η'ß:''ari ιΙδιιßι μÝτρα

Ü.τδ τÞν τροχοßα γιÜ τßν τÞΡηΦß tfβ üρ εßδιχÜ

πραßων,

γιß

::::**, ÜιÞιη *\ γι& τ*,"4ττ Ýλεγχο τιδν ιι ¹ιffi φοΙαò, ΜÜò μßληωι

Ηº*#ffi,ffi

ÝOγιχþτ

πδ ßß.ιιÝτòρ. ΔηρτυητjΟητ Ιτοι ση, δτι τδ νιλ πþ γz'vÜτzv νδε

#ffi

-

ß _;r+}#;ωº,,",,,",* ιι

Ι

ß

**ffi

*#,ιffiΗffi

,*", ffi;;";ffiffδiº¹".J"i'.:ß,$Ý,ΙΙ α,*:ηχ f*ιij¸þ1a #.fr.* Ι μßff;;μ:χ'Τº $φ.t Υιηý τ6'7 γΦ2δγ μι τδν σο6ιρ Þ ß*ι";ιtß *"'**ρl φιγlαßιχÝò *γο.,lΙ t;Jßß,¹-*ιý μι τια$ αß, γιÜ τü Üποτο | ΡÞξη þτ δqvlιv β τßν'οßσlÝwια τÜý τδ ΙΙχf Ι?þΙ__:*' δεßχ*ι πüòο ßδυ φα4τττιòρÝ.υ 'FαΙπι;λ*ωλ, 1 φß,υ1 *χ*τ,ε"ξ ß,"¹Ι'-"ß-..r*|κ,ααlΑlογααß^", *,φ,r"*|| Υ;γ;:#χ"*^*,*ß'ß Η"»Ητßß:Ι liff**'τ.φ'#; j,º.|l-'* μτορ'\* Ý γλΙtι mγσ\ιg,π, ιο, ß,}τ;τε, IΙοδ αμλj'αφßΙ,Ι,λ οιqιδα Ýw **ßΙ ßl*ßτΙ*ºΙΗ,fi?ΗΙ*;'ß]ι"Þβ; Ιß awiouτm τßò ΙπιΟ--αυ ιιλ τδ " αºj:º#l""ß1l.,'ß,ºΤ"ß;º'";ιχθετ νεΙα3 '^¸Ι"*.ftrΙß'οr*^,»"*τÞò aftaar;εo, Εw ιιλδ üδηγü χαΙ|Ι q,Ý-ει; ÝγÝ+ò Ýγüò γÝω τδ σΙτι zgl ω-

Ιßμλω". ßοο

ι

qψ,'",Ρ

},τ,ι,1Lτ,α

οι&',

λφrþßrr,- πþ

ιrατ*rß ,,6,

"Ýü*, "ß ßΗ*'ßÝ'":*,, iI;;;;J;;Γ*l.i'Jl*

"1

μ'

|σl,πτßρη,ιÝνο

ιß.ßß,ρ.ò

þ

| j*'Τ-τ.φÜιιÝò ÝπιÞτεßò

ιιß*ßþ-rω'οΙ*.,j. εν

πß,Ý'τ.τ,ρ11

Ü,τü τωò γονε?ò.

ψμο,'δÝν'ειß,&Jετι ßω"r,* "ß;ωò-ý ýααμσιÞ;οÝ ωχüν ßτεßαδυα;Þ,'αθαοι.lσ"οÞο-μ.ýλτý!* þ oiυß**.,,ü δδτ1 γοÝΙ ι αρüμοò,Ι&ηü1?.ο}οτσßσÝ_lω.τþγ.!ΡτεΦJΙ*ττφΙΙ -'|tων,,ΙΙlαπιμεγΦ.λαπδννgπ?ÜÝ6η4Ε_,τÜ_α-|| "¾Ιψητ6"β3Τ^υß ÝξετÜτααα ü* ßι δυνα:δ'πü ýΙ ΟΙαφοΡεΞιγΙò Þ λαOσ,ιÝΕò ÜΜqλÞ{ιι; ων τδ òýτοßßνητ'οß "ιλλ'ρτ -, trρ,ν τφαχυρÞ:9ψ, πÜe,,,,ατω,;#"ßΙXf¸".#,ßτ"¹¸-,#ßß:¸ΒΙߺΙΙ "":ß;º¹,}fΙ;*ºΙ,*.*.l Η*'η αýτδ Üφι6ιßò Ýχοη* γÜ ΜΡΦτη. ξÝ-.Φη τ6ý. τιργÜwm κλü

-"1}.ß,1,-,χ*."η.§ω*,,μ,ι δεαηÞφιυ, ¸ οτιτσιτÞ οßÞ

θÜ,

ß#r$ßΙ;3*}τß#«»,ß#ß-;};ßffiß:**

q

κ

ftÝψΕεb¹ψm .2*ι a:#**gffi :ü θßffi ¸)JÝλ: üιτ Ζω

ΙΙ

ffiß¾##,Τ*#Ι?-Ιß*

ß

ffi

trΓtr## ;*",#rtr{sfi

ΙΙ ßΗξLft:-*,,,,ξ*¹"¸Η#, ] ffi δüýιΕ# &τι|Ι τÝò γιÜ να αw*ý!ω"'f ýÝüß'ει"; "ßò ßl«ßο.,Þ- ι χþ.μ η γπφη ιωò ιαι Ü,τλουθþη,eò μß ω, ,,***,il*r,#*ig*#** ε.q,ι,-üι,ιι*,-þ**", *τi,:J*l|l *Lτ -;; ßΙΙ iijòi*º'.*ü γÝwαι φwρδ ιÝ ιßι Ügü_ ι| δ;r;#ψδÝ,; ßßι;.ߺ#"m;1-,1;fi,,&3f w_ νýò ιÝτοqΕ νÜ μταλdβωγ ftι ψ,ουτ ß., ßοτ,λι",'ßòÝ al,r+r. ιεf"ρþ.º;";Ιt*'I '¸*, ¸'#,Χ'j'i,¹"#ι? t Ýa;Ü,r,,ß; ;*ß;;;ý;ß-;' ßÞ ¼λοΦα: Ι59 ÝσlÞι Ι¸'*",ud'#H' ºτιλßα: ΙΙ2 &τυρÞι, Ι16 τραυ,ι 6] *rjτ"Τ-;§-{,,,fftr,βÝtrß l μΙξι#ºΤ+Ι¹ιΙ#,*Ýμ:ffi-ΙΙ d | ,*τ:α*-ι,;,jß#,fβ*,Þ¸,Η αλý!εΡ Φ}rιιφψ 'ω*r*τ, ΔιγÝε: 93 απχtßòßß'ßιε ,q"ßψ.ßιßηrΙ' dιIl σ6ΡÝrχεζα *ß",1ß,r.

Ξραυρ. 16

|

|

ρυνÞ:οtq* 6α&ττφι

0Cßg,

Ι

Bf;;;;^iid þlιΙtr;þ,Η'η.,φοι| " ε*f* φßüγΖ9Ýρψ, 39 !!:'9r-,, "", πþ ftΡ6Üw Ι ¾f6ò ffi

η.

ε

Üτ'

τδν .üδηγü,.

ΔΦÝ$"φß Þ'α,ωμ.ι,,

-ΙΨ

I.Ιι

.",ωω* þ ι¾rψ.:

"0ι"ζ"- "ß|Ι fr,α,α ;.rh,.

τÞò'wßßßÜ ]δ^ßß,τ,;χΡa 6Ρι-";;Þ;

στ}},

νιL

Ι

Ι

αL

ß

6ßßλων

ffi

:l:l.*,"P.f:º,..9,,'::aj}_:, οßσlωλε

'"φ-:ι,,τ"Ý *,ffiHξ,#ilg# -*ιr*ιμ#g*'gffi ffi -Ψ^γ1#Ιfr#ß-*#,'!f,.9*λ"ß;Τ e{§ill ;;;'β," *τÜ β "'}-;fi.-;;;λ;' ,Η;ΙΙ ", ;ß;fiß,η _,α

ψbιο,lιÜ, φ ενι7χισ;ιιη ξσριÜ. ΣυγτòφιμÝκ τòαδιß. ,ολ.η;η, που τüσο τοοò «'ει,.ß' 1 γμ.-α ΡßφΦμ. #tr ݹΙΗß.Ρ*m ;!¹"º ΙΙαυτ l*x";;Π;** òqΕ ιßι φ .,ý $αζ φ *'*& αΗι*,¹fº,.ffι,.Ι*,fft:;"{ Ιι#¸¸f;¹ßºßτft,';#Ι^;;+j,γα*:.*,";*:.,,*: ο** * _'*,ο"ο,,*, hι Ü ιΖλÝò | ';1:τΙΙ μαγτιιτßν πýτν τΖfi Κüδιιτ ¼διΖ ßτ,ΤΧ,;η )ßορ"*σραα* .-*-,-j,ji,* H"'*m^#* ,òΙΙ iσr:s_ h"*;*ι.ßl¸;"#Ε:'Sº*'dll Ι wχ,aχLi,jξ*;xr*χu# 1

ζτιßffi

ι$,ψffi

πΙι3,dον'eξι'διαýν,

qπa

Ü,ýψτ1,

#ξlΙß¹fl¹:tre#Ü-;*

#ιilξψ#-i*}¹##h,#Iiιtrj;κ#!Γ#lfffi Τß ÝπιχtΦπ-Ιιρm* -- ß6,"," dε ιÝlο,lf l»η,"ωß ΙüΤ¸gßÝ"'r,¸.Ι*;:*r,¸Τ."*Η *3, ,ºj,1*.º , jΞι.¸ß.Γ* ,_6αιφ, * *τ,Þ-] {φε"-fr ºΙ{m:ß

Þ μÞ δπι,τσÞ

χτ.κγ,r,ffi}:ft {y*ffi

Ι βr.fr'ffirº,* ,tf"Τξ" *". ";.υτ;ρßΙßΗÝ,'¸:"l $ ;:º i,..ffi#$.ffiβ;ttrr#i Απο τσ ΘΑΝΑτο τογ ιιοιΕτΕ κ. κΑΒΑΦΗ Ηξ¸ß γ. t*#'Jff¹l ι3 ,idτJ,:ir,τ,.i,,ru#j ιψ' *««'lΙ r,":«º:,ßΤ ! Ρ òυL( γΗ #ßιι ΙηυßÝ*jon,o üμλÞ απλοφο9ßα, IΙΦα Üπü τ.ýò γÞρψ,ψιýò ß Φν Ü:υχηòßτι!ν. ,l5 τß1 στμιλfuσεη

¹ ffiΤ¹ ριτοδüτεò ιλπ.

ylwl

ιß9òρlÝò γι

;

Ι

'"ιaJ

ι

Ι

Ι

φÝτοò

γοü*ψ

uψe-ΙΙ h*ff';f,φβ#:ß#l ,ü#β

@ι*'*:λ6*§!*;δþþ;;#ß#

.. . ιßπü, 3j Ι *ι,:1χ:,: _τγ .ιγΦι

9.

διüιιτ,_

Ιr"ξ#,.ºΙ¹,ffffi-τ#ffif¶ :t *,*";,ilffi? ݹΤÜ," Δ.EΑθΑΡl0TßTΑlνo¾ιlπl9-ξo-ι''πσεýoυμεlonτ6Þ,fiòoΘλmt6γÝκδ*"ll«:lß,Jffiftη*''1i#;*};ßir#lßffi* ,r,UI ΧιJf ιυτ Ιüτι

*,

Ι

ffi"*;η'"Ηf¸#¸"ffiΙffilffiΙffi ."

;;.,*

_.,

ο9.9ητο,ν.19,ß,Ξαλ-.." ΧρινοΙrενη σmν (πüΦΦ

ι

ßΗffiε

ι*¸τJ;.

*gl*1rgafl*Ρl*l τεrΕυΕΙq ττξ οη οτü Χωριο, οτιò Ýνγ,κÝντρΦ

Ι978. χοθαρθε

δ3Χ#:]"}?,'ß πορειο τηξ

ι

ι

ι

":"

'ß.__.^_:ß1 πρυτοßταγιü Ι#ßÝιß;t#,Ιgα*;¹#"tΙπ - '] ΡγγΞ, τÞ, òΖS '.νφαη τω ßSe3. lo.*ffi",r'-*¹"::lΙ*;ft1_9_193ll .l 3 J.pβ g9_*òφψßοΙ,,,'Χ ψdιrη τω φγω τω φχωò d|

#¸ßffi

2ο,3. l πτ

mt üαιρτ Ιδω

ffi.Hh,#τºΗ tιιΕ; gtr¹*,3ιΗ¶¹ΗrιΕι

,

fflττΗß«*}f**" *

ι

+

&#Ιι]:':"τ#f-h¹Ι"Jß*¹"i#,*ι+,-α*g,.τ"ξ.*#%

#ξftffiφιº

ΚοΙΝοΝtΚΑ τονιζουμε üμßrζ κo*γσ ü ΣουρÜιò, 6ριüχι Ι ^ ΕΙ θÜ δοιÞΕýΦe *"θ'",ffitr¸ft" $ßΙο η Ν Α τ 0 ι τÞν πρüοüο ßοι τÞν üγü εýΧορΙοττΕε

διqΙτΕρα

θα. τσΕ

| Ι

Ι

|

ßgερειò ΞΞτγ-! ΧÜττ ωφÝò Φý πqý Ýτwò, τ -υτΔ ,; ιτψl"Üγ μ€γÜιλο ταιττÞ Φaγ ¸λλrßγαü υß߸ωι ΦφÝò φwò, μ. μΙ τüαη πιΡ, {;L;llß-μ.'.δ;-;l,τδ'¹ß"'¹ßßJ."ΓΙßß|'ε-, -ü ατD,αΕεò §& -,l ΟΙ ºθÜηιò αΤD'αΕεò οΙ ºθÜηΙò τß Ι σηυΙην, jτ9ελε νÜ ΑΞl.J __.|ßιατ òÜ,ß __^,_ιτ__._ τογιπýξοqιι ιω !ΡòιΡξ ι.ρ"-Ιßρß ¸ß τüν Σουρη "g"ο***Ι"¾Ι}*Ý; -' ",o*.n*l"¾'"}9jf;., tζümβζ

ΕσηrρΧ<üζζΕηρΙ*',,ι πατßτÞò) (αΙ τοσ εσε,τrεΙ "

*;Χ-ß-ß,ßα ''.τ θ

.rß;ß";; Ε,'

Δ τ{

ß

.οΣο }ΙΠοΡΕΙΣ,

ι

!ΙΙΤΟΥΡΙΚΑΣ, ΕΙßΤts ß Qυλλα eΙ Ü9αf, τα εχανε| oν θιηιψÝνο ΙΙωεýþw μß; φοαε-,, ß μÝò ÝÞß ,jα.ιß'mÜ,αα τω_ τþμω,' τü ß Σü66αΘ Ýγγε στü ΙΤΡtΟΣ , qΡòÝ"t τοý τÜ ÝσΕÞÝΙ ßÝ;οα'ωδν δρüμο *,"Þ".,ò δμ,ßß;;. γτνιeδο τοý Αýλωναριου ü ι μο μüλοò χαι Εý€ργÝmò Ι ',_. 'ßμεÞΕΧαρτüχιπουÝνοο.)dvßýν'ÞσιÝψιòοωýιΙηλιÞ,ÜγÝιßεττÞ "- .φε Ý- διν 0ι φτò ΙßΙß " "α^ιß ß+* ' ηρσγραιδlαπσμενοò' πσl'_'_ __-_ QgοφqeιΦζqγι;νοò μστΦßΤα' ΣυΜΟγΟυ μαò. ¹ fr|οε: α'6ο Ýχει ü χαεeýωΙσο¾ΦÞß?ιßτüτΕýιgυß ý ωμ ω ß!ι"τtζε,.ß!dπτηÝΕαπελßζειòπιdßwÜòw.γ. του ÝνΝε ττ- α,ωε,lσΙΤτ «ο9διÜ lωh Τε,ε,Ζε "ο ,o τι ',.'ο- | |π, τ δν δÝν τσ)ò υβα].τò μÝζ στÞν ι|τχÞ |τιιν ιιαOηφιτÞ Üπησßα, τÞò ü}τÜδοò μοò ßfw Ιχο- Ι ταQεΙò Χαλdüοò Ι αζ ι!ý ý τßwι οý μÝ ξÝγη φοριαÞ ¼ οQ,α σω Ι_ÜΙ]^ψ'ΙÞ !ψ,φ !0ýò ΦÞΕι aμßφüò Φ

-ιß

&ßft#ß&ξ:]:ξιΗ Ηβ;ffiΤ "jffffi

*

¾.Β

-» "»|5f;'r#ß¹"lffi*ºιΓÝ τεò;

;

IHru;. σω, ιxl¸rurlo"ffiξg"


ΜΑΣ

ΛΑ,Ι,ΚΟ

ΤΟ

Η ΑΣOΕΠιtιΑ

"ΔιΑΒΗΤΗ"

ΤOγ

αΙΙþò

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ot aΔra6nrrroi»

ιτποροýν ν

Üντιμετωπßοουν τÞν ÜσδÝνετÜ τουòτ bτüπευζη

τΦ3 Δκιοηπ)λÜγου

χ

Α. ΡΙ{ΤΑ

τÜΕΡοΣ

τ"ΙΙ μπρüò.βπρüθ

ΙÝ ü.ýwηαι

ü!θρου Φý ß.

ΣτνλΦ0

ΤοÜΤο Φý sΙχ. ÞΦ.υOGß οý 9ýλ,\ο τÞò 'ßο βξρüò Φ. Ýφß!ÝρΙδοò !Φ òÝ τhλοl .-Η μφüò, ,ρÝψου Þ μχρüξ τολογερÝψΦ., ü ÜγοÞητüò ονγ.

χαφβνüò ßÜ 9l\oc ( Δ}θρ|τΡΙοΣ ΙοΑ}ß. Α.lι ΔΙΙιßΗΣ μ6ò Ýσεßε ý ÜτüλοΦο Εßβγο, (^üγφ ßÞξ γλ.9ιΦüτηfiò ýý ýφΦò Φι ιοý τÞò γλdrΦξ Þ ΣýÞα€η θqüρηΦ τολü οÝΦ νü δηβΦΕýσ.l α}τü ý Ýφντητιþ üρθρο χφριò ΦμμιÜ μξ.ο6ο.λÞ).

πOυιβÝgOυftμιτρüg

τοΙογερÝ$Oυ»

α,

ΑΙ αραβαι ÜrτΦt.aτ διÜ τδγ λαδγ ιò- üλ9Ζ-λφοτν τtò ,φΦιrÜηταò, ,Þ" οψrρη. φπιρδw οοφß*ν, Þ δÝ dωò þτα) διß λÜττριτ τιý χαρατÞ9ò, *ρσσüπι ßυý-νλ 0ß δια5η;ωß δßν Ιlω μüτ üΡτατÜ δ- ληφη πω Ýιιψιαι μΦξý τδν δζþηαιþγ: τßlν θ\ßβιüν τωγ εΙμι Üπδλυφζ βÝχh τ{ý στι στγιjπσι ιß 6φη @ý Ýτγq@ 6ßω, &τÜιμΔÝ τq$ζ* ßxαιtßη ιIr ιηΙ 9üι δα 0Ýò,. 0Ýò,. ΔΙ τητßζ* λÜ μΙ dοßολΖητt ÞßSνlιπo. lΙΦýατ ý- dftye ΙβΤßγη φüι δε ý θεσφþπ*ι αδαι þò ΙσÜξιοι qχεδδν ν νΘ ,φαΙFωγ ÜΙr1ÞÜ τΙΡ οßτγεεαßßν üη α ιhηι ßΕ4τÝ,, οß qιbη μΙ φýò ÜλΙωò, l, β üτζ ü χýΡοò χýρò Ρßò ιιιò Ýπιτρ&òι τÜ Ýffi!þαßÞ§ μιßαι ÜrαλωσrΙgα}γ τÝ σÝ Ιατ.qÝραò μτßατ, νÜ Þρ þτγßρυν Üφθοατογ ek φ τÞτ Ιgτ,qτÝρεαò ýþ σd τφΙgιb 0Ý!ιε τÞι διτητρι- β τß DýιγlÝλια. *ΦÞ dg þατριιηrßιλ ιßπφω Üπφω ταρο,ψΙα ¸ f,φο,+Ια φι δßο αΙßη. αßfη, Τδ 1π, &;ιßφχwι eπδ τÞν γOοφν, τþ δηιουρ ηει Ε,ßο ýλη τη òΦÞ αΙ ÝΕ .ßδιιü τÞò δßααò ιαΙ γ' Üιλýα4* τ& alτq τÞß Ü_ ''ι τρüρααιαη δß*. Φχßαξ τ þ r c γ ατφÜ τüτγÞον,τδ δ ε ý τ ι- γεß Þ Ýξαλειξιòτ τþν Þθιßν. ρ τηò. Βυιιhò βßbηa ÝΙmι Φ. Þ Ρ ο γ Ξü μ9τÞριw υΙ τü Φτρ& τηε εΙηι: δÝγ φÜ,ò ιαOοΡßòιι 6&οουε. ΑýτÝ Αýτ} σηεßνει wß*ι'ß4τÞ-Ε- τησνιγÝκυ Εhßτ Ü.,ο,ß ιÜ, φÜlια Ýτσι τρριÜ; º- ffi ξ.γ*l.{1δÝ,μεζ λοττüν φFΝι Φ βwβ7 6φωò. γ' &τωΙιιτò πο{Ζγ Ý* τþγ Üßο μmληßαγ c{ ιßδιρ{. Γι' αüτδ τüν )üγο ý ι ü δισÝτlαýò αι- MJv μηò δτα:ÜΦι, υαζ ιφÜρΙδιþηαýò mχýαρο; ιφß mχýαρχρ; Ýτflι*ò ÝγÞ)ι*ò ιφÝòι üδιßν 0'_Ü:ιυJ.α.ΦÞσηò, γÜ, τü ηρCξτ,ò μιτρξπ Ýπληò εξ τtp hυωλ Ýtμιτβν Þßι"ßαν, τηò βε9στειÞò'Ιßλτ Ι#ετρ 6ýφò δια6ητιτüò γÜ ιfuι &γΦ ü γαΡüò ß:τχνδò Ζ*ι-^"τ"rΙ Τü δεýτψòγ αÝλοò Μη δια τÞß οßßγτρ- &ß"ξ Ýεßτητ Þλιbν, τßρ φ ττßλληλστ χ*Þò'ωßß'trονετειηΙω ¶αηΦγ, Ýφαflýζα νÜ ρÜßη πδ Εwτü 6ÜΡß. ¸δσ γßmι αγ. ΔιÜ. }ß γ{νη τι2ιωÜιερν υτανητÞ τÞν &hαμιν ιτΙ τÞν Þ ÜπηÞß, aιΩιθγ β _ τι ,φ@üτφΒ ò?Φ.{ηΕ, }ι μÝ?εοò τ6rγ Ý*€γ*υειΙνηι σωιχτ-π ßΕ ΦΘχÝò πýιΡψιΕ ÝΡηιΕρΦτιτþγ ΦÝΦχτ τηò π4σJ!iσ1 Gι.ο τÜι λÜ, νÜ, Üftλσrρ.ýι' ιb διýτρχα1;. γδγ ΕΙ τþγ τιßτfΦγ, ¼ τgφδò αφ6ηλεýει γý θ' Ü,υωßξτηεν ^düγ. τδ δεýτρτ ' ¸ξα)òωýΦ,-1ρÜ α!_ Εαβτ ι!τηα*ι§:òιò εßò τ*,ò ryriro !a]'y6D. _ ζεαγοò τ}ρ eνηýροση πΙ σwòÞ τüν Üσ6ενÞ ÜτγßOτχ γ' ιbιοφαJφι τÜ 'Ýν g|ι -ατüπιν λοò Ýψ üλßτòιò τδ παιω }ιτÜ_ ¸ωι ξμÞτν τßρ ταριμßο οΙ'γüεò αριýοýÝφη τδγ δεßrβαþγ, τδ Ιθ?2, δη (Φ*Ι, ζψιρ,ý, πατÝτò, πατÜτò, ρýQ ρýζι αΙ lÜ τφιfuß σει, λüα mδò òÞò πεαερßα εΙγαι φ διýση μαε xd Ýα τÞν Ý.ποΦι χαß οß αμμÝ γα 1πγlτΙθη*ε τü «Δg6τßφλοτιý ΙtÝwραι στÞν ιΙαò, φφι, χφα ýò,) Ζ !ωι ü Üο&νßχ τμßει σιψ6οηÝò πΙ ωητßßò δι&'τδγ γξη. Δýο εt] γeκ αÞò 4Ι.-εαò fßλα.ßαò,. ΚαγÝgτ ρτΦò δÝ fu*ιÞ τοý Ι&Α JΑγßι ilapiw,, 1ονεδιΖδ ιýÜò β| ΝΙ,Fα στδ üηοßß 6Ýβι μοü?ιιω λÜ, πι οß λüγοι, d üποτοι ÝτιÞλλψ ν' &ια)Φαßγαφ-α οüτε yrq7ζo, ü &οιοò νδ Þποδ{ζη ιΙw ßσο δι (Ι οι θ οεαμοεòι θερJδεòΙ ß, òυ σ'δλη ;Ιρ ¸tlÝδτ. Φ is τ.ο ,η τü α:φΦ τδν ρý τ.D ιτ γΡ{τ. γρφ. ΞζΕ μÝ ν 6{σι, 1υwγ_ιýτ τÜ πΦιÜ τΦ, ΕßΕ d,.τφιß, εßτ ισρßσι, νÜ,' Τδ .Δg6ηολστιý ΚÝγφΦ ΙχΕι 0Ρ¾ινΦOcß DιαòτFτ fÞγ πιχωαριßι, Þ ÜιοφεÜγει νÜ φÜει 'ß,) Ýναò λÜγοò εΙνα ÞOιττινσιýò, ü Ε- σαýÜτω. ΚιγÝγιγ δÝγ 11lýrpa, ü &οßοò Ýq' ÜτßλrÝ τρüοπ rri ηαεια τδ Ιατφαδ 1 . 2 φÝsò φυßd ρý'€χοw lm 0φ.ιδεò. 1'ριüτι τφοò οßρνqταmγΦý.. τÝ6αλw εßò τλ τÝενι ω Ý Þ,ταυλεß,]ην τÜ4 dSε'ü*τεò, ßισε Þ πρευλαtOηση ο' δλη ßτροò Ι00 γρq4Þβι ξηροýò ιιρωò rrý Ýγ.ων Εßwι γþπΟν, δτι εßß τδ ιmýασ τl- σοýΙ; των διιß μß ýòσÝρευθοßγ. τÞν δýφεια τηò ζω,ΙΕ τΦ Üοθητýò fiι εßνιι θοαιß&ò ωλý η6ριΦdτ€ρΕò yaiva;εr διüι ν' Üφωιω&ßlε εßò τδν dε&, lj. .'ΑψΨ*.. ß|χει αß αýτÞν Üýlιη τßρ ar πλιbτò. ¼ γαφüò ßιωýσμ, ηßò 0& ,ρÝßει γ&, λια δÝ ιßò ω)ò 'Βdσßwýò γ"Ι,*, ,Ι ßορ Þρηò. τÝ:ιν ε_Ιò ι' εýαÜ 9ω Þ ο+6σηÞ τüý ;τφα "Αò ΙΙιrαοαrρ ßΙß ÝξιτÜοατμ ξβò λατqgρÝοτεβ τδ 0Ý- ΦÝrÝι rii' ÝΦλΙληφτ δα Þ δßαια αüν Ý,ΖÞ- 0Ý»ι.. αΙ δποται Þτλαjθουν 1Ι, α- .Ý -.ελειþσηò παSß μαυ τÜò ααιδ,lò ω, ßδ γrßχ"*, ιε .*αε+ρρ. ΔηλιDÞ τΙò αΙτιιò ξηwßαþò Κα τ+γhιγ*ο διυ6τραü ÜòOενÞ τ2Ýει dπα, cv, .ιδ θκρεw μÝ Þν τσòΙÞιτ, S:ι üΖßεν, Ιπηρηgτß τÞν Οητιßαν σω, Ý αmοιlβÞò τtρ θφ*ε(ε 0ερπε(c α. α. dò &ιταý*ò &τπýοιτò *Ι μΙ τÞη ω.ο, ιΙò ριτÞο; νÜ' ωτ}ιýτει Üιü ß π þ λ τ ι ò aΡL,)σfrο ιιγ ºτl:α)ν. Εκ ιη}τκ oroταλÝγε- υΙ μειdι τßι ΦγψεÞÞòτ, 'Αλλß μΙ εßò τ&'τ Τß εΙχ ü αιllαριbδηò Εια9tρψ μΙ οÝ πουß 6ü9ουò. w ηΙ Þ 6αsιλωαι τe3 Βυζαw|ω Ποýχι2L. Ιεια Þ διε ωlýουλÞ δßδετιι Ü,πδ τοýò γο. ßτηυ ξτινθζεαι; lΥνεται,ΙρÝ:ωò,?-ηγοητδν δι*τß ßΞ*ι wßò. ΒÝ6ιι. τ--ρευμÝßσι τÝ2ß τþ, ταFτrιþτ, .χ. τ1; ιrllar. εΙò,μασÞιοι. ΕΙò τÞ vjιpÜv ΑΙ1.1 ¼ αιχαριßδηò διαÜÞτιß6 ε!γαι ýτοß Üγιßwι ßτδ αß περΕΡ.l ΤΙ ση*Ýρερε πε7ατωιò εßτι δλγαν 6ιιφγε:ιß1. 6ι6ν } ρý Φδßfu@ Ü{ιδ òüΙψη ε0 @τχÜρυ Φü τÜφ; ΣΙν Þ}ιτdε; 9Ι!τΦρÞΦι .δ οοÞδΕιΡ./ *Ι ÝτιffηΙα τþν Ýτßωπε _Ýχιι ÜιÝτη εlαξα αt αιχαραφb, αΙ ξτφòν{βαι β τÜ Δ]Ι.: Τδ τΡατιιü αμιφψΖ παý Üρß,ει τü *σwιβγ. ¼ γÝοò Þ Þ τÝα εßwι Üγναι ral ξ wι Þ dπσΙοτωßò ων. 'Αλλßι τßγο*ωγ ιßò τßρ τλπιιß αμßßdφßα τλπιιη αηπÞεα τÞß δ'Ι{;ßò, δΙ{ßò, τλυαφßι;, εhαιι Δßγ !χει τýση ,,μεγþλη στρΖσßε :δ τ ß τ".{¾Þ"^ πΙ ιßò τü αßψα. ΚßΙ ιπωη.,ß αρßπαγ òýτßρ τ& τÜw* ηßωτ.αι σ416σ ιυτην δπε- ei φÜιι ü ÜσθττÞ; <Ι ÜwΙαγßε λωιοlυΚυι, δρτemλwαß«. ατüΤτιò mλιτ9σγßαe, mλ,rφòγßαò, ßτÜ}τιαε 6Þραιò ftιOιιßχΦrι διß τÞò üδω ιßυ 6Þραχ ι.λπ, Τδ δηε"Þß tληΙcν-Ü- λqΕιflüò ΕΙ Ετι μÝ τtry 6Ιαγ. ¶ι&ι μι γΙ Φw Φοý αßσχ.ζ aΙτι τü τÝ?φ.αò πß μΔια λιτþν τd ýδι-οφÜιυρ Ü).& η ý 5 ,, 8ß Dλη{rjγ. _9ß üιmρßρ,ι , ια0 'δλογ τδγ Ü- λοw νÜ Ýπ6Τηθων οß γαε'4 δΙν τδ ρτοΡ&ßτ Þ hýαρινÞò ιιοßΡα ααΦσ φ-lýτταρο) r.σ) φd*ι. ΔηλιδÞ ý φ)**ü ωτü θψßτßδωτ πþ rl, μÝχτι ÝξαγνιqτΦ. νω, τq:αιμÝνω μß)ιαα πφι ε.ρφι !Þγ üF!üγη ΙΕηΙγη. θ& μφαß*- 0Ü μεwλιßσι. 'Αλλο ]Ιβζ εΙηι ν' Lιτγρλ, ΤοßΙ-Φ aπιτυτχü.εηι διÜ τßò ÞßΦßαò, τßßιν ρρι¸ιιΙφ, ΑýτÜ η¸ριΦüτ6Ρα τþ9 γγτ?ßζΦ αιρη?εΦνι τÞò π?ΦÞχrι;, ,φΦηr,ß, ß]; μ λα*δν νß διÝαιòτι τδγ üριqý ßΦ ffi)βρߧ" φεε διιιολüγω 1.000 θφιtδοτ σÝ ßηνωò αιρη?εΦν, ßß: ιr:ΦονÞΦOξ ιr:ΦονÞdτΜ ¾Þαýγ, a1w þιrd6 ων Üηλτftειò πγ ζτε οÝ ß- δεÜlαιω; σ} mýι& Þ οÝ tγÞ6ω;. ΑýτÞ Þ δω: δη6Þτω ι§; rdσηη, ταΙ φΟα φ οφμ1.<, τÞò η2πβιßε.ξ ιΙò ταò γρß7Üò ßτ γý _διοΙσυθα:ν τüν δρφα ;αη, δτοò τßτ _

αιüΙυτη (Νεαναüò ΔιαβÞτηò) Þ σχετιχÞ (Δια-

ÜÞτηò &ιτηλßττ mχwÜρßωÞ ÝλΙειι|τη

Ι,-ιò,

¼

οποOεgμιδαÞ

δΙαιτα, εßναι δßαιτα φOοgιßò του

ßνα. φlοιc,ρ0, mý §ιτüò Ξß9 Ü»Φγ &μωΕßζει αρ 'ftηιÞ ßýmξη Φß) ,α:δßα], ¼πωò ü Ýστj-

,rι JÞò ýπΦηß εξ τω; θòßω; πνüw;. ¸bι Þν,ν τü l,]lL διÜΦη _l τδ -_^,J-_ πφσüυ_ Υr _rγητ.υτλ Ýτα,ιοý 'r,l.. Φ αοι ,εßò -.Üò φλιτιqΙγιò μ.l Ýξεò ÝÜν τξ τφσταß, . -,»η.a, _ ρφß ^'1',ΡÝνι6 Ρ?ξ , Üηο^ßτjΦιò: τÜò μαlΙον φαΡτΦr"Üζ, ÝÜ, Φιιφη ιΑ δζιτρÞ, Ý&γ Φßο&ΕÞ;ß gΙ ευιòφετ;ηθÞ, ÝÜν ý6ρßση ,αß ý6Ρι;OÞ,'þrθÝΦ] ειò.σρ ρÜχιν τω ιd:tαò |Φ-ò eγFΙοò pal

Δω6ýοò Διο6Þτηò προο6ÜΙòι ποοοÜßλ)òι &τΕψÝαι &ιτξαφÝαò üλεò üß< λααò ΕχιßrßΡ9ò διß6πιιδò τ4Ýτει ý 1Üεει ηßιò Üτδ εÞ dò Þληßιò τtι üρ9ιιÞ 6ρeοιιý Þλιτßα υÝγρι τÜ 6φοò Ρωι τι δ τιι9δò bχνδò δια6τριαò ηÝÞλιßßΦ μÝχιrι 'Ε 6αοòια ποßαιÝ. ¸ αgλýωι &ιιοò ωγý_ 6αΟειß γητααιÜ,. ι*ταλýòρη Üρωò ωχý- πι νüι πÝρι Üßρò τφιßτò θι:ινλüγω τλòß τηε ξτφòν!*þò φι gΙwι σÝ ,1ΖεÞ\ιυ &òlι σω σΑ &ρ1τß6ιò 2.500 Þ ΕΙ 3-000 Üιüμη, ε4ß - 65 §τýν. wζσπò 9υσιιÝ GÞ δüη τÞò Ινοι).ßνη; τd το-Εγ ýημα 0ß Ý,χη Þ μd6ßσaò ω εÞ φταΙ τρÝπι qi gßμι. ¸wò δòÜτιφò ενüνιò ιßναι Þ υwιτüφο τδ7 ττ+Üσ αß ßδιαßτερα ΤΑ ΑΙΤΙΑ Τοτ δΑΒΕΤg σοßò διι6τριωò πþ ιÝηγ Ιwιλßνη, γτιτΙ ΦΙò, ÜrΔλr.Ιο4 ΙσΦò, φßbττ ται τιòþγ, ;! ο'_ ΕΡ,ι ΙΙοιÝò òΙχι οß òΙτßεò ξιφαßετßò rul; δτw Ýαò δα6φιτδò τÞγ μ& μÝρι χþΕι τü mßαι 0Ü -Jv Üοαγßζουν ταΙ Β ω0 παταß" πß τßρ ÝπqιÝτη τξ'_ιφΖ Φ στÞ Ι ý.,lσηβρ ΙΙτοροσν νÜ, προþιφdσýν ; σlν γωΙ φητßν; Κιß πο!ογ ýτρτ Φ οχιß 1 ΑΙI.: ΙΙαγ δλεò τιò σηΕwιtò,φοüδοJò τΦγ τΡüg ΦΙò 3 θδ ιιÝβιι ýεy).αqria. 'trπqτÝ- ιιραιε.ηòÞ δταν οtρξ eιοwπÞ ΖΙ αßι'òη Þ ηò σταSτρüò Ü4ιθτýò φαΟψÞ τα ΤΤ τßò χαβÝΕò Üεολqbτιò; ιß*ηιßω )φüw, Þ αΚιοΙαlßα Φßß αχαΡÜ τα4!ÜòΦγ, δωò δα6Þτω δÝν ι!wι 1dχρι σÞ,ΕΡ ΡψÞ. Φττg ψαΡÞò| σα8φδ ,ßρÜρΦ γιψÜον, σφ¼ δαß:φοò \Þαò ýφ, τÞν βγΦΙýγ _ Ιßετüι ιαροý; Ι2òαη διòταýει διÜ4οΡ.ò θßω- 6Φ-λω σßρ αλικιρη ρÞιτη ßο ο,.εÞοrßσ ß.αΦηΕαυτ μιβν ßσιη, Φf,Ü ριγυdαγ, ψυ 'rt μι3βß ßýτη ρινοηι ρΚ ιηÜ τÞγ αΙΕÜσßßα Θ ßτΦ φΕιrÜ δÝγ hF ÜdΞνΦò. üγψ{ζα γÜ ß. ¼ ιτφιοριqιüò τ6ν τδν ýtòπΦρÜτν (ξυλι (ξυλοe τιΤ,*ρη. Τ4ιι'αß αüτß1 ιßß &νilwò δÜ ßπφaραf τýτ δη6ητιτü φρm. ττ, ¾ρ παý Ιlτωι Üαφfωνιο7Þ, λΙ{òò τÞò rr¸ δgΙ δgβη. ¾Üξο,τ Φλφ, ιΚ -"Ü. Ι/.οη διαΦθα δýο 0τΦρßτζ. 'Τ μÜ ÞτΦ/ ý Üαφfωνιαlοò 0αοΙι χß),) '!φrφlιι μòνσÞρα, üπüιò Eri gÞò δhπò διaαò bτΙ δκπò b!Ι δε16Ια{ b!Ι δεπΙßò ριιφετ γÜ, Φ ωτß- μεγ üιαjτι αι δπιη Ýχqεν ßßχι δτι ü αιχαρι}δηò διιüÞτηò ι!ß!ορΞτ ιß σÝ τιßò βιßò διþωτýσα liÜ θι! Ρ ιßrριοιÝΕò Ιπι9ιλÜξειò. Κζß δüγ μÝτ Ý. τßò^lßò αýτÜ ÝπΦ{r;ιò'ßLL. τra dιαοÝχò Ιοýò τýεφ.ΚΟΠ(ΛΚΚΕ ιαΙ'Þ e,λλη, εα τρδ 0ιι νÞλχ αχýτρτ &ι6qααü ü πριφιqýò τþν *@ ι*ρß αδmlαη*η, ÜýαrρÜdφò τα] fuºr, διιτΙ ü üýρτοò τρÜτιι νδ τη, , ,λß Ετι9üΦò, ΙΙιOαγýτ γÜ ατýαÝιαν *ß τß δýο. Þυßwδþν εtηι ýòψ.Κ7Φò, διþ ßßτilyw γ.ßγη ÝΙò τü ιmΦÞριΦ, μτ?ü! εΙò μmß.-ýαω, ý,α **Ι ßα γΙ 'Οþlρατι Et αß!' τΙò δýο 0òυ2ýιò οΙ &,ν σΕδ ÜΒ οß Þυηoý)eò τροφ}ò εΙπι τrak€i σß Ρr} τ& μτ*ò "ι *η. βΙ ý ,fuÝm, ξrÝζΒ Ρ,ßò ιfo& dwι. üΡΦÞ_ οl_;ελπÞ üνd,λιτη ü òαlμριßýη; ξρμjδεò. 'ΔΡδ δgωò ü αηýσορτη δια5q*ιδò λην δÝν 0e νß'ÞÝτΕßη'τιßα

ßΗ"α,-ffi*ß:,ι,5τ#¹ßfr#

ξιΑα

δε6{ιτηò üφεOεαι aπωò

ru σΙ

Üτüλιττη

ηß ßΕß,Ζιò,

4,ΕφφrFΦ'ßü

Þ σχΕ*Þ aλfuιφη

ο ΑΙΑΒΕΤΕΣ ΕΙ§ΔΙ ΚΔffΡοΝO}ßΚοΣ ΕΡ,;_

μ{ß

Θß

1mροüσqΕ ν&

m]μ, πßη

ýπÜρχιι

i'.]τgrl ÜrfτaΕα,,!&,φ.διΦΘ},'γßli

ÞΡ ξψÜγΦÞ Φ; ΝΙ.: ΔÝν ýτ4αιι a4qg&

ιLφι6ολüg δα

.ιr!q,s flü πÜνω τρÝα ιÞ χÜαι 6Üρò Þýιοθαπ*δζτÞ δßαα, αýομÝτωß Ýγαρ πΙ ßεβφßqý τýγ qψλαrχΦ φοφþγ. -Lbo γÝ Φ ΜδιÜ, θÜ ουσgÞαηg ΦJιιß ÜßΦφυτÞ τþν Φιγd,γ d τßοòορü97αò ýδα τÜιdΡ4Εò τλξþγ ÜνßΡ4Εò gýφ0 ρΙ γλξετγ π.χ. γλαÜ Εýφ0 ρß αΦτω ΕλΦßι, τÜ."Εò ΕλΦ], τΙσΕò ηr. τλr. ÜΤλΙ ßλλΙ φ πÝμ mÝα φÜιο δδγ δr,γ θß_ Üττφòýαμ ý ΦΦ;ß, τe μΖßοw, τδ

ΕΕß

ιιüζCζ

Fßζι, τΙò αýg:

ι.λτ.' ΓαιΙ

ü'αßωιαδò

*-

ü

DαθÞτηò εß* τληþηΕιδ ýrη_ ιßτ,οrειχO.ß δg +òφ.l Ý αlι.6Üλλα οΙτ σßΙρ ξο; τÞò'χΤτροq!χßr!πß αηýÝß αλýιρη ρΦμση ßω ε,ωlßω, ι{π σεÞι Ý. Ρ.'Εηξ λΝ 4L wφγα.ò Φ0 πφι6*λ]Φò, ßΦΦß τοφυγÞ τüγ ταγΦ, οß ]0ΦρüαιΦJò 'δÝν'μορει 'Αγ týa ιý τÞγ di Βιßff ιιτ*'τιß'.,-δΚια δwρογÞ, αχνα7ιßG, ,r.ο;,λοß ml γi β_ βw ]Αν τýρ -1ιÜ, ÝγΙβιιαò δο6ηττüò τΙß βγαßμß- ýß*" 1r". ¸πηýιοò αι *ßη ρΦμεJß δο6ηατüò -*ιþ ßü δ,ι. ßυ ρΦμεJß ü ÝγΙβιχαò -qιþ δ,ι.

εχlφΡιßδτι

fοΕβζýτηΒ υ,Ι πρι6ÜΙßΖν σηýÜ]ηων Ι+!φÜ}ση ε' ατχιρüδαη διι6Þτω.

σεÞν

Þπο7η'

_Þλια{ι;

1ι @.!ß*, aπ ηψbτ.Φ τ+6 μιιρÜò Ýαßηχ ταΦ*αò. _ Kar εbφχÜμεθα τßτα εΚ τδ φýσ αÝ. '

θÝυ πΙ γþω. ¼Ια yk54qlv'τoi" ιþß η mμωοò Τι τηýαιτρò. ßρσαι λοß, Ýιò τü φλÜγογ

δþ;þ-;ι-;;"9ò

*#ιffifi:"*#**,*fl¹

6ητχß mιδΙ τJΕζÜΚαι 6ιο*fuþ ωαιΤΙ.η ßü-Ý χρησι{ρτααατε Ýηδε6ηατÜ χÜιιι, -αι αι Ý,γ/ ιý !ß ü ejþ"Þ,, μΙ τß μ χÝπιο χÝπιÝ ΙÝν p,rqrιφai ρυqτ{φαι ü 9 χÜπιÝ

Σιδν_ÝτÞλιτα Φχýη?ρ

τÜ εßπ ειιφqρωßß.'¸. 2Ψ!:γ, οΦτιr,φγ3w τΡüψν ÝΕυλßγ, Þ þ,ýlαòεΙmι α|ΙJ"γ9 ral fuβ>\υιω-6ýηωò, ΕΡ.: ΞÝβη* δτι Þ Ιmλßη ιΙwι τü 6α ºΡrÞο ºν.ü πχýαρτò αßεlαια; αß*'αιψ,, . _ΕΡ.;_ΤΙ ιφ&τιι γÜ,ΖΚιßι alι δια6ττιüò τÜ gιτü ταΙ φ ρσü 0φmm*ü γιÝ π); δò. τüπ.Þ ßml_ßυτη γßα, .Ιιßρ.φ'λΙ c,a Ýρº ý μÞ δητα+γgαει ηο6λfuαα σßÞν ιΤγÝια 6ττrýò.,Τ,.Ι γΙ_μÞ φOα* ξωò Sz e"φ -Þ ΦιÞ υΙ.δÝγ ι?€ιÜζτι η»Þdοò νηrιτια ir. Φrß χρφη τßò }εßßγηòι d φÝπι νÜ ιÜτßει; λη__θψαΕßα, ΔΙL:.3ααηιÜ Þ 0epπi* ρßΙ Διτ6rrΦ εχq τριß αÝΛη:

_ ΑΙΙ,:

¼πη

φ

ÜwφÝρqτι τιδ ιÜ,ω, Þ 6ασιÞ

δψ6Þη,

ιßπι

Þ μÞ ;ρτ.τÞ

σ.ιòσ.ιÝγην

ßτηòýει

Ýιßππε πρσ

1εò.

τιdrτW

Þροmýν τÞν τφην τουò, ÜρrταL νÜ:9,ξ τbιη.ü χ"?Þ2,) , FrF.Φò ρßξαΦ ßλλον. Π φωε ßτοχÞ τÞò

ΙÜταγ

Üτατ.α

J

Σ:ßΟιò ΒιοΙÝπη (τÞτ üτßßòν ιhεω,ßλγ ', ¾οΕτò τηζ εΙò τÞν σοφßταν δf þυαοτh) . ý Ýφßο &ν&ινεwιν εκ τüγ Πdala. dD «Εa"": τα,. ΤÜαεò eαΦΞßυιLò Εγ ηßαγdo*. 'J ρερα,

¼ Ρεαλορξ υΙ

Ρωßß*, Þ μ"π"Ý

.@ _αü κÞΡα ar!f,ι ιßι χα9αχαχΖσιτ, fηò fü.πÞò μαò. tÞ ξε2ρωμε δμΦò υΙ τÜ ρ} δÝν 7τ,-1ρLò

ααrÜßζΦν,

ftρΦτφα.

πß

gδÝ

ò&ιß ε!wι ÝλÝχιπ.

(ΤÜ,

ΕπΕßhν εΚ σχολÜò ΕΙ βOα]. νσ τÝχwò). ΤÜ üλßγα αýτδ ατß:ν Þibrv εß; τÞν μτÝλλτfuγ ÞλιΙι7. δÝγ β τοÝ-

πδιß

*ι,ý

Ýιπληροlοουν :Ιν τßφιqýν ,.α; .fuι ττÜξΦν τÞν ζωÞν Φ99, δτΦò λÞε: 'Αφοσ ß.λλον αωδν δÝτ Ýχων 0& φεμι òΣ παλ tyrρa rk .ßγ φja»;, ýdι φÝßιι νÜ Üφηθοýν τδν aαυτýγ -Φυò;

_ ¸ αιραμ,ßα μιò, ιQ* 6Ý6òιοò, hι ßwαΕ λ¹.γ ,r-j, αφοýò τÝft λαηýγ γÝτ ιεΙ'νßλ ιιλ δr.οιοò _τtρ Ýτüττε ßΖΙ Þυλοýδ7ε τü ÜÜηg ߸,

δÝν ναμζω

νÜ μττεýτα,

ΤÝΙη,.ýτ,üηιι αß μιß Üλτ, διÜ, υýò Üι Üφßε Þν αrτiηφý!πι. .ΣτÜ, φι Τgº§,Þ cra δÝ| Φqdrατβι, α& σιΙτ δ&ν λ ,

ιò./9ησεò.' (υ€Oφε!σαι

Üταωχιßιγ) r.

dlτÜπrpjy τq0 Ü7θρου τοý σψ-

^4ýτÜ ηrrlΦ4, ηrλ..Κηιρω

&θο ºbÜλ*. Üπü τßρ 9ßlν ut διλ ßοýò ßýραò ψ|9β.. γ' Þ*,.q γυγιιΕò ΡÞ Ýπι&χÝμτ οýδαιgý ._ ΤΙ ΔÝν_Üη#ρOηγ,εßò ¸Þγ τερηßεγ Φ} Αý:ß qβGζΦι Φ 6ιβεΙιq,' 0ιÝ;ι μλ τα]-J θÝΦΡþ Üαφβ.lΙγ ρ!ιξaòαφφιν,, 9υ^ωγ,. Ιξ ? ΦΡq+rr* ταJ τπÞεω;. Διüτι ÜÜ ΟΠΟωl ττýßει διατφαα φλιτηò τÞν δητυ7γßαj μιßζ σßßq;γιß; δÝγ Ürαι, ffΙΙº Ψ, ι* ßι*,ζ3"ß. ._ι5Φò, &ßγ δ χ#γò'.,rω ßδ τωwßι μÝΦγ τÜ ψιΕιτÜ ιwοüΕ, ÜλλÜ εΙ ψηqΡ,, :ü φ4ξω ιßò ý eι,{r6; ßß'λλα

τÜòε',γwΕιýξò γΕζß:.@ ι9τ 'Ýγ Ι"ΦλßΦθqρτπsß4.

ΤΡοtrοΙ θΕΡΑtrΕΙΑΣ

ΜυqΦρΕι. . ΟÜτε,μß Ι μΦ"δ9òI'ßò"þ"τ}ρωwdσ τΙò_τιρ &ισχÞν

Φeξι.

3ηζ Ýφ7ßΕγ-δοò μαò.

ΔßιtßΤΡΙοΣ

ΙOΑΝ. Α.Ι.ΔΙΙΕΣ

αδα.6ηαιßιν δισιßων;

fuβραιr Þδη, Þ Φγυυια _ΑΤ'_,eτ .ΙΒ: 4) ιýτ δßòια, β) δßαα þγ γ"ΙΡß ßΕýα6ηατß χdr;ιr, ¾) δ{αιΕ ßßΙ Ιπ, JιÝη. ΚαΙ ¾.Ü, ýν Η4δ δ'Qι6ταý δÜ, Φζττ Ψ

ÞΗα]ffι,γτκ,*ffiγ

Ü!ι'fÞ piqxa? τÞò Εg6η;τÞò δß. γÞλιμ δια6qΗδ ιßνει Þ &ιιιüλεια'ßψÜ6. Üτπδα6ηαý ιαλ aΙr» 6ιαιχÜ ü,αχýαροò

δÝν κ- οýο ετη¾φßεò. Στlò σαηγσητλωρΙεò Jþρ", *" ιÜγφΖ,ι. ΑßfÞ Þ ωιυΙ,η τω δι!ιÜΦ_,ω4rò *Ι'ωνÞOυι δÝν ω Ψr,,ρßrq Ψ ?Εβ߸ι ΙγΦλßγη Εß Dα6Þεη clw οτιδδ ΤρυΦ*_μ τδ θOrý τüν òφιπþΦτ βΙ ξ|εου"τ Ρ Ιò.þþò 6λÜιωßl ε!τ 1Üm αÝρμ ü ÜσOε- ÝGÝλυτη, δßραδÞ Ü Φιò ο,τοwιΙjΞò ""γ*r» δßατα τþ διεαολýw π0 ,ß"ýοη πιlφÝα_ ρ-,γrßτω ιýγο, τüò χΖησηωτ τrδ ΦχÜfΦ. ιÞò ιßτ ιÝη ßτýßνη "Þ" Þ δßΦτ; |Ιfl ÜιιΦ τοò @σφÝ9οκι υΙ δΙν mρÝγw ilwi,lραΙττ6η. ¸τqÝνωò ιhÝι λαιeεqτÝ!η Þ üτß- γ? ß aπιýdßξ Þ μüη 0ι9αιh' .ΙΕζ ΕΡ.: dοιüò ßßγαι ü ρüΙξ τÜγ δια{rÞρΦγ Ü} Þ χδ ¸ ΣυτÝχεα πü

ΙΙγα, 2) δΚßΕ kt χÜιιι, !)hτÞ}λßγη.

*ßΙ

3) δß*ια

9*ηe"χÞ

Üφ ιο"+ßrηò ßm]λÜγηò

τb

αü νmτδ

διýqιýò

&Ψffiγ

^.Τdι

&ιφτ

φÜλο.


ΑΓΙοΡmτtκλ ΝΕΑ

Ι*ψ"τò μ..α ¸αηρεασμÝνοò Üτü τÞ ΦζÞfηση frý Ýγινε αü χ6ρ!ü, ΦιÞιχÜ μÝ τü χÜφα Φý ýfiÜρχ€, μßαξý frληδν χαι νÝον δλÜ και ω 6λ}3 γεγονüτα, þÜÞ&ιχα Ε γρüια ΦΙτÝò τΙò γρσμýò, ΘÝμq μου| Þ {τψΦρια,. ηροσΦιιτÜ πσýΦ τdrò Þ τιμαρια δGν δωρ, θdτwι. Οýτε ιαι ü 9üýοò γι' αιιÞ ÝμΦδßζοψ

tÜ ýýιÜ γÜ χÜΦw μιÜ ιÜιωια Üßαξια. ΔÝν εΙναι πÜνια Þ ftρhπφση τÞò συζü/ου ποý συ ωηÜ.ι τρο6λÞμΦα στÞ9 σqr6ιΦÞ τηò μÝ tüν

atftpa τηò χαΙ κιΡιο)ιΞßτιßÜ €ΦrιÜεD χßυπd}νταò τÜ ftýιÜ τηò. ΜÝ τÞν τΡÜξη τηò ιýτÞ Üτ. δεικνýει üτι Þ þþ}ηq νÜ Ýκδικηθεß τüν ßßπρα τηò εΙwι μεγαλτπρ Üτü τÞν eγÜτη γιÜ τÜ

ταιδιÜ τηò.

¼ ΦÝραò τοý χÞΦýζεται αü

γρα9εßο Üßü τοýò τροιη.ητÝΦξ, γιΡ*ει Φü αýτι xd μÝ τÞν ßαρq!ιιßρÞ ÜφοητÞ δÝρνει χαß αýιüζ τÜ αιδÝ Φυ.

¹ qò*Þ

ΦινÞ }.ιτδν αρÝφ.ται κòÜ

τδν ÜτÜμων Φý θρΙdκοwαι òÝ μειοτιßÞ 0Ý, φ καΙ δÝß μτροω ý þ/τΦδüΦψ τü χιýπη, μα,

rIΑ ΕΝΗΙΙ[ΕΡΟΣΠ ΤΟΝ ΥΠΟΨΕΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΟΝ

0rÜτ"ω

ΤΑ ΕΞgΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ρει νÜ Ýτιüληθεß. Ü}.λΔ ταρßλληλα ωσπΙζευ αδ ßýλα δσοq Ýχει «οý χφιΦ

ΦΦ.

ΚαΙ Þ χ€φüτΕρη ΦÝΦια Üτü τßò ΦινÝζ τ9γ_^τιΕυηαογ ,χααφ? LE,F εlwι. ßτι τü παιδξ ωý μεγαλßτwι μÝ σßητΦι, qξ τß δηΕßιßΦη τδ ΙΙριδριτü ΔÜ74"|γΔ Φ- | β߀ΦτΦò .ý,rηρßþ Ιdε*οεογ αÜ ¶ý- | ¸χτεδαß*ω<. ΕΙλτÝ γÝ. τδ ψfrιυε 1ßò.Βι} κÝò τιμ.φß.ò, ΦεχΙζει τÞν τßαρßδοqη, Ýτß6Üλj -_,Α{φΦααγΙΕò.ινÜι tην Þ η ιαα μß λοÞαò Ügτtαοιχετ ΦινÝò αÜ üιχÜ φ αι6ιÝ] ßι ¸Ισ;,αýπΧÝ ºδρßtgτα μß -Jò ¶νιßπατεò|^ο1ιαò λτ,' ιaj ºατρνý Ιýßπλι, Ι9?8,79. θ".υ., .,α ;ý ;;τ;dτý &τ4δτ;;τý Ý"οò Ýq ι9ßs,79. "Ετσι δημωυργεßται Ýκò 9òýλοò κýκλοò, Σ;δ;Τ' l| λτι γδ_J*_lζΜý^]ΙþÞt! -^ ¹ ÝλÝχιαα Ει§αγσγιιÞ Üwι$ετߧηιση »j ιßιαευ, στÜ';λα,ισΕ τ,ηò aγ;φΦωòΙ ΚτΝΛOΣ θ!¼ΔοΓικOΣ -Ετοòση, 6) ¶gχ*τα,¸λλτ,νι, - ηοιΜ,ΑΝ, πýþν στü σπΙτι. σÝ ΦlδΦσl]ü μÝ τÞν .οrΤ*þßß"'οηr-Εý-μι οrßßΡ'¹ βO,r;.Ι ΤΙΚΟΣ,(Ν) ι) δ) Λατι*αß. üαν δτβ.ιßην rJι τχ"τþ σχσλεßο, τοιξ αδ διαßαýΦþγησÞ ;;;; ßÝ""Üζo;* "ß "ßλ,ωþ", | γ, _τ),ταοριτ,, eχοl,'ò, Ýw οτÝρδ ýτüÝαüφ γÝ τÞν ßοιβν(α. Οι 6Ι ßþ εΙ"*, ,ß, Üρüλουβα: I q9a9τιμò, --"ιßßλbλοfßßßü» εßνα ßlδιο,β Ý*ßw. τþ Φι τÞ ÝχοΦ (Α) τδν κακΦιþν ε}'&0ε,Ι'DÝπσÝαψ1 πρξειò αιÝò ριζα ΚτχΔοΣ òι l^--rΛ,E])-..-t νι º*;JΣι Λò| Λ-ιλο)Wßσ] λο)εγινι 4_ Α' k",*sy Καßω. δ) τουò ωÞ πýικÞ τοιξ ÞλαΙα. αΙò σ,, - Ý} ºρlαßα ¸λληπιü, γ) ºητß*ο, $E(A}ιIKQN ΧτΚΔοΣ Τ¸ΧΝοΛοταΝ τιμωρhò τοý τοýò ÝπÝλÞ9ηκα, σÞν ,,ilj, ,Γλþ,"ι ß, τþΙrι Þ Γφßφß* Þ αοργÞò καß ÜγÜηò μÝΦ αü Üμεσο περιΟaλ- ;ilJ.J'a*#-ι., λ" ο π«ι,'Þγ.ξ δ,ρ,þ; Ι ΓΡλΦκαΝ τΕχΝ9Ν lL{I χιιιlικ9:ß πD λογ Φιξ, Στü ftιδιιü μΦλü Þ σßηεαÞ ßψΦ ;;].,fi*;¸ßs'dιßßßüτερ¹.' ΙτΡΕΛΑ]ογ_ßτ) ò),ηιικ6η,6) Μαsηετιτß α| qιtlνw ΞΕΝgΝ ΓΔΘΣΣμΝ. pta $ετ.Φρßζεßαι οÝ ΕλλεqΣ, &γÜτιηò χαΙ þοΡ ¸ξππÝο'ßλη d* Þ ßλη τÞò 0εω ατυ&ýηοτò τþν Þ*ρηοßων σχþτßσß γÞò, ΚαΙ Üßü Ýδδ ÜρχΙζοφ üλα... σχΦιο Üαν η,!ßΦν *ι τιτÞΕτι Σq4Ýρα<ητα λοιτδν θλων αýτ6ν εΙΕι π ¸@δαbΦò. --ΝüΙΤtr ΚΙχΛοΣ (Β) α) -Εχοσι,ΙlγΡ*,ι"υ "ßjιαΚþòιο{ Φσαμτρρ*ιÞò 'Αοηιßν, Þ rψ.opk ιÝν hΡΘΙrΕζ 'γ,,&/9η_,dEι τý ü τÞν κΦΦιΙΦη. ΟOτ€ 6Ι º5γÜτÜ ¸λλινιτß γΙ ºλÝòßι_ δ) Δοτιη1 Ι ψετσÝα ßλη εΙwι Þ ýλη τÞ; ΙΕψπ4rιò φüaοò γιÜ Üι-φÞ ω τψΦρΙα τρολαθαιΕι τÞν Üταξb αÜ ΦιδιÜ ,Ι" ':^Ιγ1ι,ηα η rüii* η fεþ;rÜ Þ º- | ταυαΙwιυò τr}v Þ,ιερτΙσ σχολτßων ßÝσηò "ß τü !βλημα αοýò Αη!λαεò Γ( οýτü ffiýω ιιοι**'l_"¸ffi πdξ )φειüζÞαι γεναÞ Üνq,ιüρQΦστ] τοδ Ýκ" ;*ilr*lιΚ;'1¹ß}ra}f &Ý.¸Η.ο*9ι*1:ψ9ιγ9γ πýεαιχο0 ßαΙ σßýΦρονιÞικοý μαò σψτÞμα" τιΕ ocuo'ιgrftlLAι τΕξι{9+9ιαΝ ΓΒα_ποΝιΑΣ (Φ) ι) τοò Φý 0Ü στηρΙΦΕÜι σΙ μÝ διιαιüτερη κοι ,r*þτrζ τþν'+þρrρßΦγ οχ,lßι""' ftÝ"ßß Ι ¸ßf*ση, 6) 'λλγε6ρα, τ} ßDφιιÜ _(ßβψιχÞ _

;';;;';;"

Ι

-

¼ δΕι,θυντÞò Φ0 σιολΞΙου, üτΦ Φý QGΙει κÜτι Φλο χαß εΤwß a{νgφιqÝφò, ÝÞaÜλλει ΦιιÝò Φýò μ.ÝητÝò γιÜ gÞ μαρü ταρÜftω{τα Φý €ιαw, ¸πßοηò, ü .νcÞ9 τÞò νΦ,(d ω αýrτηρÝò

αγ μrt

ΘΕΜΑºΑ

ΣΠοtΔΑΣΤΙΚΑ

f{ ΤιΜοΡΙΑ ΑΕΝ ΔΙOΡοΩΝΕι

τÜξηò ÜßοφΕýγ€ι το$ò ßαυγ{6Εò μÝ @üιÜ ßιü δWτÜ Üßü αýτüν, ξÝΡταò δτι üÝν θÜ mαφÝ-

--tr-ω;ßÞ;fi;θλη

ßÝþε

¸πιδοb.Ü. - -ßΓüλΕßιιικοΣ

Ü]Φß{rη,

''IΧηι*ò)

¸Ýε.ω.ε*

αη {*

Þ ýλη !ßÝ θεÜlηαιÞζ σχοΙτßον }|,Ýοηò

ΤΙfOΞ-- ΓΒαηδοαιε-διιüτκοτ Nr-l #ΕýJβò τιßν Þlιògφßων Α'| ¸lαιδαhεοα, ld Ι-ΟΓ Ιη Κ^ΟΣ ω} α) ¸ιOεση, 6} ΙΔαÝηττιτß

'ßlιχ^ΛΗΣ ^,l,ΔιΝΗΣ

ΕΙΙΙΧΕtΡΕΣβ "Ι-'ηrο."τ, §l"Ýß ΙΙ υ;üη.l'l.ß s' (f;q,-ρß;,Ι___ΚΤΕ^οΞ ΣΤτηΕΚ{Ιß 'Α}γε6ρα,γ) ºωρßα, -γ.ß"φ*Ζ"ß', ÝΙ αß-,"η, .) Χ;;þ Ιπ1'|ΟΠ ΙΤ_Ι α) "Τπeση,β) Ι:λη ιßwι τrκ ¸ξρσÝι θGß}ΖτFιιÞ6 Εσ;"ι"ß εß*',ßο.Ý ßò',ιο"ß λ Τ*λ*ι εrþ,ο'ι_Ξ'ü Τρfi,υ εχþιο'οττ'q ý^"Εß_ :Ιº] ÞÞjt,τ,ζτºτ*º, ' ' lΙ ^Ι*γτ*'*η Ι,ßßη,*fiλrr.ιò οχαλdων tÝαlò ¸ι_ τþν Þμερησ{ων

Σ, ΔΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓετÜ, οτüν ΜπÜρμπα

'-

_ φτΣκουΑΘΕιΑ.|

Σχολξ,. φ,οò αλ,ß.r, αΦò, "Jι Φ.η εΙ* ý 6λτ τßò 0εηιÞòΙl '"Ψ3* ¸ ÝΕεσÝε Μßτσο Μποýρτχα ιεα.8jÝω; τþν Þ;β?τΡß; σχß;λd;ν ΙßÝσÞòß ξΙζΔΟΣ ¸ααδεý*ηß. lΚOΙΝρΙ{ΙΙσΤ

¹ 0λtπ. Üτü τüν 1φüαοατο χι Üßρüqιεw Ι ÞλεκτρολÜγου. ηρσοýροò γÝ ßü χΦριü καΙ ΞΙλικρινεια δ{δαξε τÞν τÝγΦΙκαò του, τÞò ßαλÞò χαΙ ßφüq(α. l γ«ß τÞ ΧαλκΙτ5α, 'ÞÝ Φο. ρηò χυμß, Λfνηò, τfuτιψýρισι τÞν χαβιÜ oq ! χνη Φυ, Φοýò συτχΦριαΦüò ΔÝν ÝΤwι üρα, οsτε τqφιÜζει νÜ μýÞΦ γÝ ßγινε d6bταχτη, ω μrýρεσε ιÜ üιοχπÝυθεß, ι λýγΦε τüν dλ.ýγσο Μπφμτα - ΜÞτο, μÝσα | τιò ftροοοορÝò τΦ Þü χΦριü, 'γΦρα, τ{ Ü. ττνδßναωò τþν fl;ερφΙων οlολτßων σÝ τρεΙò ξΙq μΦρεß ιαwΙò νÜ 6ρεß μÝrα αΙò προσ9ορÝò ¸ααýεßòοò. ΕΦαÝ γιδ τü μÜ,Oη1* τ 'Ηαν ΣÝýGπο μφα τοüχασε τÞτ γιπικα Üν αýτÝò ειÞι σßÝτεò, Üν δÝν διΦτιζοwαι Ü.

ΣΤΕ,lΞΧαΝ ΤΓΕΙΑΣ ΚΑΙ trΡΟ}ßοtΑΣ {ΙΙ} α} 'Da,

χαμü τÞò

μÞΕò,

ωυ, τÞν χιφÜ.

ΛÝιη.

Ι

'Η αÝ{η του, σΙγουρα τλαηüfrν χοòÜ τηò, -ΙΦò οκεφτÜτΦ πßξ ÝΦια üρò θÜιφ κι üλαò μαζΙ τηò αü χΦριü, ΣÝ μιÜ τÝτοò χΦα, υ{ταÞ ,ΡοσrΔüσb oe μ* τßο- φΦò ÝßαοιΦνßαò, !ι6ò ιÜ φοqΕι τüν ιαφο ια. 6αλλÜρη; 'Λ}ßεò αÝψειò δÝν εßχε ü Ατφμκ μßτφò ΤÜ ftýιÜ τΦ §χßοΦιημΑ,ò ü}α!ιη.

μÝw, ÜγαΦýσαν ßι αýτüν, ΚαÝw λοιτüν χρÝ. ο9 ¼ 1.1ßÜρμΦ . tιΙßßτΦò 3θανε μτρΦÜ ΦÞν εΚ{hα τÞò κυÝ-ΛÝηò ταΙ Φδ χΦριοOΙ,,. ¸ ε6ηση Ýτεε τÝνο αü χοριü, ÜργÜ τü Σþ6Φο 27 - 5, t9?E, οÜν ÞλεχτριχÞ ÝsιÝΦ οη. ΚüλληrÝ Þ γ),jf,σΦ μαò, στÝγβοΦ τÜ χεΙ λια μαò. -Ε, üχι πÜ,., Σιοýò δρüμουò Ýοýüò ü ζüQιοò, -Εξω Üττü ý τηλÝ9ωΦ, ÜΕζηΦδσε μιÜ διÜψεσι, Φý δÝν ÝρχÜτΦ, Φ69υγ€ μαζΙ μÝ τüν ΑτÜριΔft . ΔlÞτΦ, καÝw ΣÜßaατ ε,Ýν ρΟΞιφε Üτ' τü χωριü ü ριΕÜftτΜ . ΟÜ τü Σω6fiο Φý ßÝραοε, οüτ τÜ Σ&aΦ '.1ÞτΦò. ftý 0φθουν &ß λÝΙ{Ει. '^ν φτγε Üπ' τÞ ζòrÞ, ω τδ χßφιü üÝν tηιτε, ιι οßττ παÝ θÜ φýγει ¸τσι üτοò t' &γÜrτηΕ, Ýaοι δτq tü τüwε. τü g*:ψ^l1ü^lο],^ ητagφηJ στÞν τÝχνη τοß

Τü

l ß

πü Ýι5ιαφÝρον χαΙ dòγÜη; ¹ þγÜη του γιd τü χüριξ μοιÜζÝι μÝ τü Þλεßτριχü ρεýμα, Φδ Ýνþ δÝ"" QαΙνÞαι χ.€dξ ΕρνÜει μÝσα Üιü τ* Οß ýπσ{τÞφιοι τα) rjalou αýτΦ ι!εο6ιßj,λργχαλÝδια, ξ€ρτι Üτλεα ý Qδò Φυ, μÝ τü γý. I. ΚΑΔοßIΣΕ. ΟΙΤΟΝΟßαΙζΟΣ ΚΤΚΔΟΣ (Θ) α) 'ΞαOε, ρισμα τ0 διαürττη. -Εκ γýρ@μ€(, κι δ ßΙιτÝφ 6παι διπσqßwα διφσαßwα Þ φυχιιÞ, αηετιχÞ . τÞν üτßι ψυχιιÞ, αηετ*Þ Γco1cf,* ση, 6} Ιß!αΟηηταÝ CΑλ$fΡο μΦ_ΙιßÞτΦò Φü χGδριü. ΓÝ τtν μοιτüξÞ φ}τd ýγεßι, Þ t5ψÝΙεα αΙ Þ ελÞ αηττιτÞ διÜ. d.γÜη τΦ ü Συλ,Ιαγοò τδτ'Λγιοργτγτδν τüν Tfiyovqsop{o) , γ} º.qθ{ξ. δ) ¶γOρτsσβτ πλα:η. ιλααη. τΙ αÜτÞ γßνeι αΙ Ýξ&òεση ÝξÜòη ααlτÞ dπδ d*ü τΙτ τΙ: εßδι, πνωι ÜαÞΡÞε πρüΦOστα, ¸τßßιμο μÝλοò !Φ. ιÝò επιτροπÝò εξετιßσεων υτοφηφßων Διδεα_ Φij& ýλτ !Τβ Þ üλτ τ¸ 0tιη ΚαΙ ß}ρα τß θÜ γ{Ει χ.φΙò τδν !ÞηξρμΦ. τýν Εοò ΣχÜεßων Þ,*ρτρßυ ΜfüΦ; ΘÜ ατρbει ý χßφιü; Καß ΟÜ θqra. ται τü χΦριü .-üν Üνψüμýρ, ιßò μσαρΙεò τü τρißτο 9δò; ΘÜ τÜ θιψÜται üλα τü χΦριül... ΘÜ ζεß τßò üμορφεò dηαμνÞΦιζ. θÜ συηοßσει χαι ο' αοÜÝò, ιαι θÜ Ýλτιßζει ττΙrò tτσι τρΦ Φτüροξ mÜγινεò, ΜπÜπτΦ _ 1.1ÞτΦ, στÞν ÜγßΦι kat τÞν τÝχιη, €r ÜqÞαιò μψιγÝò. ΤÝτοι δÝν Φýò ξΕτγÜει τü χüρÝ. ¸λσφρδ νÜναι τü χδμα Φý ΣÝ οκGßÜζει χι Üπü τü μνÞμα Σοο νÜ ξσιηγüζει φδò, τü σÞ τÞò τÝχΜ]ò χαß τÞò þγÜrηò εw,. Ýξξ!ÜΞι;

'Α,θÞw, 29 Þαßου ]97Ε.

ψι-ιΦιΣΜΑ Σιτιτ6αΙλιο τΦ ΣιιΤÞüγω

Διοκτχü

πßW 'ΤττοντοτΦΦ ¸γιορι/τττ6ν ΙòαρυστΙαò τΦ ΝομοΟ Ετ} 6οßοò, ιüλιò Þληροοορßlθπò τÜν αισrιδιο κι üζτÜ gπο eßηaατο τοΟ ¸τιfτμα, tlÝλοιξ του κοι ει)εΡ

γÝτη τοιf Σ\τλλüγω

ωνÞr€ε

ΔΗΙdΕΙΡΙΟΤ Γ. ΜπΟΤΡΙΚΑ οÝ Þ<ταm ΣυνΕδρΙοοÞ του ττh, 07δπ

ΕΙüμü?ιýr¼ ÝψÞφισε t. ΝÜ πορευρεθ€ß σ(ΕοιÞτο

c.

ατfιν ρτδεια τοý

μεταgτÜ\.τ¼ò

ΝÜ τζαταβÝοει τü ηοοü

τιrητ

ΔραJqτßη,

'.0ω το€ »ΑγιÜ τfν ÝσλÞαΕη τδν αοßmτν

λüγ¼υ,

τΙ

3. ΝÜ δατοοσεß τü

παρüν φÞ9¼μα σmν τοο ΣrrιλÜγοιτ κοι νü ÜιοοτΦ, {Σrfn οßΦιßtλΕρ τΦ] με.Φt(ηmζ

ΔοΡΒΕΣ Εßò ριÞμην ΔS}ΙΕΤΡΙΟΤ ΙmΟΤΡΕΔ ü τδγ ºπΦχοý 'ηι(d?^aτþγ ΙbΡfria{ Ιßqρ0 òαβÝατ τü Βωω τßτγ 1.Φ0 δριραν, Ý*τΙ σòγÜιο, δι&εÞ ο αΦλÞρßFη τδ{ Μþν Φσ Συ»Ýºρυ. "ΡδòΔαßΕΡΙΟΙ UtrOIPIKA ü *. I}üρ Ο Βò φγÞμηγ

ηοò &αλÜ*ò ττΦÝα τý Φüγ ßογ 1.ΦΟ ιΦ λλλÜγω τρ}ò ürd dφÜ!Φ, σdß ßιΦη ση ßΦ σπ6γ Φ. ΕΚ βγhττρ ΔΕΙΙΕΤΡΙΟΙ !{θΟΙΡΚΑ οΙ d,iryaι*ò Χωρßδwò ΔÞΕ βΙ t€φγß!υ Ε. Δηττρρßιυ rc θÝw τδ m}ν τ{lγ 1.000 δριχων αü ΣýλΤυγο, αεφÜΦ, ¾Ü διΦιαÞ ω τρüò }ιαιλÞρισ1 τδr οδ Σýλüγω.

ýγ€Ι", dξ ταß Þ ü7ηÝλεα διÜτλαση, ¹ Τψση τ.Þ

!πrο"οχΗιιιτüια. ,}ι Ιαlρ

¸πφπÝò m)

οo,τι^ φw |;;ßß ;-fu;;.-';. -Λò πρφωοωιτ Ι Φιραò

!

ßφΦιOΙÝ4Ει

ΕΙγεΦ

αη!ΕρÜ

¸ò

φrτF φδ

εΙgι, γιÜ {τÜò μιÜ

πΡοΞοΧΗ: τδ 6ÜΦò 6ι

Ει

ζοßß.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

_

Ýδρòýσι

¸ò.«"Ý"

Ι ι* t ωνqμ ßξ, τdF Φý ß α τrηb. Φß' κ,òο0 '.üοοι δò ßß4 υαξ üβ.hοÜοm, FστΕ ιrÜ φqòq νÜ φß}ν χξ@ιF{ßÞ δ,τ,tlαΕΕ!τÜpq(a ιýνη ß}ò Þ òιΙαι μÜò

¸οßψ€ρΙσq

'€Ι

ΚΙ&tοΣ ΤοτΡΙΣΤΙΚαΝ ΕtrιΧΕΙΡΕ.

Ι

Φλη

rd ταλÞ οοlοτιιÞ| ΤΟοò ÜwφÝρσαι 6ει Þ ýγι γÝwι Ýòü εδιý;Ι ση γιßι τΙò ΣχολÝò τδν Κι]αλτ τÜλαò 6τω λgταιρ.l Διδαιιλιχο0 ιιΙ Ταφιοτα6τ

¸πιφαÝò_πþ εΙwι Þ ßλη νßò ωωοτ,. | ¸^'

θ&

λευαη2l"Þσω οτßlν ¶σιßνα,

τÞν θεωαλονΙ-χη xd αΙò πüλειò ποι) ÞΕπdΦ &οfußσ !ßÝß γν οι qιολÝò β] Διδασχαλγα] Κýτ}Ζυ αολÝ( g]

ιÞò ΞΕJfrlwειοò -δν

'&tα&ýσετ4.

σηò

d

Ýδραýων

ΤΤΙ.ßΝΑΣΤΙΚOΣ ΚΤΕηΟΣ (Δ) α) ¸ε.

Φαχß (ΦειιÞ .

θòση, 6}

λοτßα . 'ΑγßβδοΤσ1ßα.

Χημ.dα} .

γ) Βο

Οß üω{Þφια τþ Κιßαλω

ε

οΙ

ý,ραηυιÞ

αÞ-ο) ýρ6rλ- ß ΙξΚψη μß τlry &ιοßη τò |

ω*tτcι Þ Üγεßα, Þ Üρqýλειι μΙ Þ *λÞ ιΖιÞ διdτJ.σ,, 'Αγ,dφÞ ýπο6ÜΙlπαι σÝß ιqιÞ δαιμηßε υ! τtν δτο{α lΜwrτaι ΦßδΦη αÞ' IqτwλιÞ'υι ..Þγ Üß;*.l

Ι

Ι

σΞß6Φ.

¸ Þρ*ηr-ι *Ι αρòπιÞ δα-

'ßc ¾ÝΕΦ ιΙπδ ¸m:πΙ: ιαß ri*'"-,"

Üαò

γß

κ9ßΕτΑλπΙΝαε l,αΕχοε 'Ι!ι*τÞηò αο ιrπΡα, διαστdÜσυ; .ΠΛΑΤΛθ^ΚΙΑ,

Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ

ΤΝΟΣΤΟΠΟΙΕΣΗ

Ειτχαριστιδ 0φμÜ τσν Σýλλσγο τ6ß,γ ¸πττα. τσßξ ¶χþ '.Αγυ»ρ,ητdττ Καqπßαò χαß γιοογÞτò γι,Ü φ τψÞ ,ταý μOý ü(αγαν γιß τε}Ýσοιιν τÞ ΓιφτÞ_Σlεσdαη ωß Συ}"λιßγου μαò στδ ßδιþιτφο χüντφ 1ιοιι «Πλτττσιιßιιιαι. ¹ ßχατυσωßη οη &ιΙτßσω üΕ δÞ.$Ýτω τßJν αßΙfuυσα τοý χÝ+ τ{ου δωαεþ ¾ιÜrιd$a ÝýÞΙιΦη d 6λαξ.m/ξ 'Λ_ γιωqγη,τßò (συνεστιΙσειò, 0¸αφα}ò r!αQαστÜσειò, γÝηωη 6αφτÜτεò, φρα6σιγεò). ΙÜÝ ßχτßμησι1

I

Στü 9ιdστßπΕ 1ü-30 ΑýγοιΙαα 1θ?S αιοφαοΙαρ

ιÝgηg αü χυρý, þαß,μα σß Üλεò Ýτδηλιß*ιò τσ) Φ &ffi*ßmηΕ τρÞΡρq, ýΦωη 7òερτχνÝεò. IΙιmý. ωlε üα Üοι ßοα ξτþφý9 ιφßòι ττßι αηýüυον Üτιοφα. γ&

ΦτÝ,

{φ.τχρaΡΕξ δα Ιργο !χα» Þ ιΦρααγ γò φαüξΦγ τÞ τφ ÝßΦχ&' τßιò ßΕαþιqò. Τηaζηητ, ßα Þ Ir0gη 0&δòφτχτισεtυßλληλα μΙ αδ τýρο χορ,e, τÜιtι "ýÞ m) ιÞχι Ýαωýτρη τÞν Üýβη ý tμι Ιπι

τηßα.

δτmÞ ¸π.τροτßΙ ΝΦλqΙαò DrΤÞüγαj τüτ, ΑI¸vrixoý Aγιυργτιτýν tζο9υστrοò ΝομΦ αΙωιοò

Φύλλο 12  

Μάιος 1978