Page 1

ΑΓΙΩΡΓΗ¸]tΚΑ ΝΕΑ ΚΑΡtΣΤΙΑΣ

,Ει\ΑΣ

ΧΡOι\{ΟΣ ΙΙΕΡΑΣΕ

ΚΡΙΣΗΣ

κ,*||

.γ-} Ξτ:,ιº_¾:.:º".:jº:«,_ºº¾rll¾, τ"

_

ΕΤΒοΙΑΣ,

κΑι

ΣΧΟΛΙΑ

ι* mοοχοò ;ΠÝρασε Ýναò χρüτò Üπü τÞν.τεΡσιγÞ ¶τòιλÜντ λ€υοη τοδ ΞJλλüγω, Þ üτοια *«"α *ü,υτ1 Ýμοιογλ eεα |. αανττνοò) , νÜ τÜ μεταφρει ιιß,9 ,Üwυ|| κι ÜlΡ« κον. αýτοß τü Δι|Üμοι6Þò υßκτα ü κ. χουσιÜδαò. lq ρετται η Üφετηρια σττ1 δραπlριüτητÜ τω, χθÝò. (ßτουα: 'Λν δια_lΙιι Ιr*η.r*Ý:υμοüΟl,ο ,αρ*,dωη«ε οτÞ ΓενικÞ ΣυνÝ-ΙνοΟν,*Üν Ýξòlgßσει_χmßò,,δτßχαα ¸ δεντροφýτευση ΞÞ'μ.ρ"rß και υÝ οεοε,| φωνσOσα μÝ τÞν δεwΡοφαευση,,γιωß .υ:" τ}γ*,ß λευση γιÜ νÜ Üπολογη6εß, "α οτο Þυεγ,*ρ,ση mΟÝυλλüγω,,μελλοπικοýòαüχωò.|γιατß δÝν ξεσηκιΙτθηκαν νÜ Ýμτοδßσων, /.Üπ:λλ9ξΦΙΙ 'Ο εOrrovoc τ!Ξλ*ß,.Ý_ι.,^_ τü Ξ^ri ηρωΙ # τfiò Ι<υρΙαfrò μαÜ üπü με- l γηò _λ .Þ Ι τÜ Üπειρα ,«ßδ,Ü λο τü σßφιμο, νÜ τÜ γλυτdιωιτνΙ| ..γττÞρθε üτωσδÞταε Þ τφ6λετομÝνη þταgτßÜ ;λ ΔÝντιρÜ ταραξÞÞη κÝòποια δρολÜπι; Σγωρα χθεσινÞ ΣωΑεωη. δΜρΟφýΤεωη αü ΧυΙζεΙ üμωò, l'Οωò ΟΙ üνΤΙξΟεò διÜφορα θÝμαα καß αÞν ο*οßο \ þμrÝ"οχÞ Þτα,ευ_|χει, σßγουρα τü χωρ,ο αο σýνολü τω!σοσλλε, τΦλÜ-IΙτΤΙ αýτÞ. ¶κα5οθπκε καÜ τÞν Γε-||Ο'ü,'Χ δΜρΟφýΤΜηÝνt|ΧΟφΙΚÝòΟwθfiΚεòΤΟýòÝΙts ε,«-|χ,*. ρεßα, δÝκριw κτιò þριμüτητα."a'οß«?Ýο«,« ".ηß,.ριλÝση ÜντßξGò και|πüδιοw, ιοωò δδ, ττληρα τφχωρημεηο σÝ Þλικßα μÝ,lΙº υ,κÞ ευυλ.υση χeτò _g" φορτικÝò Üτüψειò, γιÜ .ü χ;;,.μl'Ι;;;μΞ"""'ÞÜ_| ι"ò'τþ Συß;.Ýjþ, (οwε}dιòΙΦορfθηκα ÝΥκαιρα αýτÞ ουνΟfrκεò εßγΕΙΙρικÝò πßιν ü;οια +| :οfi'"γº οτß .ο, μ,α φþ,'πιjÜω τοý Üπασχολοýν τωγ, ηρΟσΤÜθεΙα, Σl1{ΦΙΟ -þ-*r"«,-ΔrΙΙψ* ττÞÞαδιαφορτικÝò&ταρειò,μπορßνÜθεωρηθεταοtrικααααλ€ειÞ'ßδια'Þ.ιω1,.ναòηlαÜτιδτüνΣýλλοßο|Ι6ρΟΧÞ),'ΟλΟΙüΟαδΟΙlλε-|ΤtΙν μÝΧα τü Ι τý'ρα ÝΧα Ýνα Üλλο 6oots αßα*, χα* «ρß νÜ Ýνεργητ,I;-;ß θετικü, αοιχεßο χεßο Ι .κmααεß .15Þº:,., δεÝ,η τηò ταρουσιαò το0 ÝνδιαφÝροwοò, οß τελικÝò

:..

;r.ü

"*η.Þ'Jß-#υ-Ýß,'*;;;jΙ

Ü..ξτιιΡ_.:χ.13=.*ºº:ι*Ρ,,:»g:

λü

τj'r;;;ý"

6ρüπα ,«οò ººι αο υυΜογο Ψ:" l,τ_º:W:§,Ι ßßΙΙ:Τ*: :##"ffiΙ;:.:Χ;:ßΤ:ΙΤ;tr *.º«Υτ*,:,_ι¾lιιιr."υò.^"ò τΦ τÞΡ€ χι*ò, ü Σýλλογοò, μÝ ψτφν τßòΙ μτορουν μεσα η οτßτοÝτ, τþγ δÝπρυγ. "« υεγÜλη "þ"+ιò .:;;;;θφαφßüρ_ δημο*f«.,«Ýò διατÜξειò τþ Κααααικοδ|τρÜßειò, "Α}λο μÝλοò τÞò αýτÞò ÞλυΙαò ÜναζÞτη::ΙΙJ;,#ßfi'";;;;Ιß;; ..--];ß αü τÞν Üw6Ιωη τοδ καθολιRοδ||---: τι Ýξακολουθοον| ;;;;;;;; ;;

τοgÜσειò

*«ü,υχ« τω, ειναι «οßυηò αrοωχßò, Ýαω

g.ι"ι*::"

υιÜ β ;f#λ;";«ß*Ι**Ι*γ'λ;Ι*.#τgßptκτψgη{ι«,ß*χΙfr &ν

υÝòα

*λ-λαο,ο.

Ý;;-;;;Ι;;*

χωριü.

-*σ.

*$ß**,;:ψ#βτ*ffi,γ;ξß

μερα τßò ÜτιοφÜαιò τÞò ΓενικÞò Σινελεýσεωò, Στü Ýτü,| γλρο ü.«υ τü ζÞτησε, üßι εßυα, μ μενο φßτλλο τÞò Ýφημερßδαò .ß'απß*.. .«.Ý ,ηυ τ.υη|}}',ουò πüθουò τοδ Συλλüγου, εχ.υ1, τÞν εýκαιρßα νÜ τßò Üναγνþ-ß-,"μÞ !Þ ΣυνÝλευση .τ.., ,δò μ,α

;ßß"¸Τ:"ß,jΙΙ::r_γ'.*τ:'::j::JΙ:η"*.:ߺ:,1:-¾'.:: q φο«λ'ßJ".::jÝ,ΙΙ;Η,.ߺΙߺ,J",οΙºß]ß¹"#"]|Η;"'ffiºΞ, ""|Þ.lÞò. σων. Σκοπüò τοΟ παρüwοò üτα μλÜμε γιÜ ι(οιýτητα, Σι3λλογü,::]_Σ,º-IΙΗ"# º;º,;;'λii.|,J iiJ"¹o" ,.η"ο.r *«':: ι1:::,tτ..1Ι:Ιχ*μ. ααΧυολογþκαζΙ ßαιüισμü καß üχι'τρÝßò. Καß τü σlÝνεò ταρατηρÞσειò Þ τφιαmκÝζ μÝλοò_αýτο εχει τ,στÝ-||σþρüδα και θÝληοη τýιγιÜτινπροοflüθειαποýκα. τα μÝσα Üτü τÞ ωζÞτηlη º: j]Ι| ψε,'τωò Ýναò εI'ýαι'ü σκοτüò αþò τρεßò ωτωò φορετò.||1ýγιζε και οιδερο üκüτΕ.ιτα6ürýουν (σÞριξη, πρα Ι.]º:.γ,*ºl τÜ δτοßα ÝΦεχομÝνωò 'ߺ τρüοδοò το0 χωριο0. 'Ενα μÝλοò Üπü τÞν ΝÝολαßÜΙΙffiß; ;;º;;¸Ι;;;;]ß# τα oewpa "υ *º º *:l πιδρÜσων τιδ τφσδιοριmικÜ "ΨlºΙºΙº:: γιÜ τÞν τεραιτÝρΦ θÝσ']Ι τω Σιλλüγου τρüτεινε τρüò τÞν ΓενικÞ ΣυýÝλευση ,ÜΙΙ;;:;; ;d;;;Ι;'σ,]rΙ""ο.ü" τι ν ÜνΦ --ß""rαρητÞρια Σýλλογο, αü μαò μÝσα | ωνεδριÜσων *nü κοινþ'αü χωριü τü'Κοιττικü Σ"μ-lΙ;;;"-.; ßßrß-οßßßr-lλλ-þß -ομßυò, 6ΟýλΙΟ, Καß Τü ΣυμüαlΙ\ΙΟ ΤΟ0 Συλλüγω «g|

,. πρÝτεß.ßτÜ,Üπßλη9θοδμε üλοι,,δτι ü Σüλλογοò δÝνΙ üλοι üωι δοι}|λοιπüν Φýò, ουγ¼ριΦ ψ 1e*||oa. Ýlειναν *Ο'' ÜνακοΙνΦη, υÝ .Þ: και σ' & μ' εν,α πa-lwoc ετw, Ýναò χþροò γιÜ τÞν δημιοιργßα και ττlν διατÞρη-|Ι*." _º:_'1.Ψ__φοε;"||lψα δτι ßπÜρχει πλÞΡτ]ò οýμποια.§.l1ý αυ||9τειον9 τüπαρüπονüτοιξ|σω< ξαò_αιιτοýò οοποοον γι, οýτü τü οη τ*,οεσÝλυ. ΔÝý ειναß χαßοò μj"« αüν üτοßα «Ιß_l Ι::."«' 1º9. ΤÞν πρüτασÞ τω στÞν__ýπαρßη ψιθυρων.||ηταπd}òτüχωριüδÝντοýòΙασü. τιßρα ÜπομÝνει Ü λιεργοýwαι ιδιοτελεßò οßοrοι."ετ*, χδφò Üτιüλαα| καιολü'γΤlσε ΣΤΝΕΧΕΙΑ στÞ 4ηη σελßδα||6οιlθτε. στ,λßδα|Ι6οÞθτ€ ΔÝν 6οÞθηοw οΙ|λοι μαò νÜ προοποθÞΦυ *.υυ«.*ßò. Ü\βΡΦτια! Ýκτο'λιτιακüò,. μορφωτικüò, Ýκmλιτιαιχüò, μοΡφωτικüò, πευμωικüò, _ ΙΙχωριwοΙ, Ýπδò Üτü λΙγουò | υε ÝττυÝνοι, ýρτε κανÝνο

"

99τ]º.ß

*τº3γ},;'Ι11,*º;"","χ;:*3;;

Ýπρmε, üν

,τüννÜταPα:σιÜζowαι'αiòÝκδηλþαιòτoυ,τÜwαlτÜ|||lδoo.Ýπρmε'.n,Ψι'ÜτlδÝ-ρoνüμÞνκασρo.

ρl aνα-ΙδÝfρο νü μÞν κΦσρο,

ει fßθοτΡΑΦrκΑ Σfß,ιßΕrοΜΑτΑ j;ffψ:i:1l"x;#l;:s Α τΑ ΙΙ;#"¹ Jj.χH:;: ,εß. ιιümò ü Σüλλογοò τομα Üπü Ýκεßνα ποý φÝροwαι -ΙΙωο νο προ Ιβ#ß'. ιßΙjωò .οý.rÞrοr. _ü * jro, αΠοQαοιομwοò qηü τü δÝwρο δÝwρΦ _ lI;lffiil;i llo,j þò θü ß;"λº".ß|αοτεοοει ουτýομε ο*-lαοτεýοει ^ ΘwΙεò κ χι üν χρ€ιοmß οm !τ\ν 15 ;;;º;;;|οlεs,οwεò Ýηüμεη. 9fi ;ß"*}"Η ι-«l«$,Ηh'Ηf_ºº¸Ιß πΡΩτοχΡοΝιΑτικο ΔΩΡο 6γφ|üοεò Ιl.ρο -' 'i: Ιß:Þ |ΙκοΙνωε χι ü ηΦ Γιßß} Ινδ ylvow, σÝ τÜΙΙ

,δßα τρüσþτα, ¶κüιττι λυπΡüπΡ«νÜßÜmχιχ",*Ιß

ß

-

Ι

μλþν. ¶ξßξων Ýπαινοι αü ταρüν Διοικητικü Συμ-||σmκε μαθÝò πþò ταý, πΦ | ριζο στÞν αýλtι τfrò πανΦ ßüοýλιο γιÜ τß χε,ρ,σμü üλων τδν θεμÜτων. και γιÜ ;ÜΙΙ*χ* Ι¹L'Ι,*6j..:_Ο Ι γΙι.:1:ßΙ,:*"º3]¾χ1 μι τερληπικÜ Ýüτω, τü fPYo τω, Πρδτον: ¸ξÝδ<υσ'IΙρΞ-ßü.ορòτδ"οrοò ΤÞνÝφημερßδασÝΧρüνΟΤΟýλßγΟΙΤüΠρßμενα, Δεýτιρον: ΣυνÝθαλε

"þΙ ß;ß;;-';λß*πß*:*.ßΙΙ

ΔιΜιßνοwαι σÜ

κατινωνιχοý Þ Üλλου γεγονÜ

lΙμò;J'Η'lJ;*ºΙ¹:Ι'ßΗ.. ποýλειπþ üιιροýòπορüηwο,üτιÞÝφη-ιτοò.ΓΓοιγτüπαραχαλοομε οτÞν Ýνεργοτοßηση τÞc Νεο-||τον καφwÝ 'πδ τü γÝρο Νl- Γιwο ttπÝγιαò, Ýρχüττε τοýò ρυνχωριαοýò μαò κÜνει οιαρtΙΙμεριδα

-

|

lΟΤουò

λαßαò τþ Συλλüγου, Þ üτοßα üμολογουμÝνωò Üτοτε-||κο ποý εΙΧε. qεi ΧριτΟla l κüθε τüοο Þ θýμησÞ του!|οε,ò Συγκ*ριμÝνα mρσ|ποý θÝλοwνÜ δημΦΦθεß ουwΦτονα υαòΙκÜτι Þ ποý θÝλοw νÜ μüò λεß Ýγγýηση γιÜ τü μÝλλον, καß Þ _üποßα'μÝ :υ"η *.lΙΥßΙß¹¹Ιß5Ιßßß Ι ß:'*""γ,"fr.;ΧΞ._.JΞ_Ιh**γαι τυχßα ταρωσßασε μÝχρι τþρα τρειò wηΡικεò ταΡα-ιι υο τfrò ΘÞüqζ γιü τüγ .Ε_ ι χüυο , οÜ οκεοτü.«ε þ. ιιοτ οε *ο,*r*ß οειm |διßοοw κωοια τßληροφορΙα αÜσειò. μßα Ýκθεση ΖωγραφκÞò, üργÜνω Βι6λια||γριπο, | καbε φορο μα"dΙ!δÝνüναφÝρουμεüλοτÜγε-IγιÜüτüτΤtοτε,νÜμδòττÞε"dU,ηò Αý,τü νομΙζουμεΙΦνο6ν.ΙινüμüòγρÜοοw οÞκηαüχωριüμÝ6ι6λßατοýτφσÝφεΡεÞßδιαχλτ.|| _(Θüρτουπαραμογλαογ|3_ε,5αΙ^ν,,99γτ.:"$ο*ΙΙ"ονºα

!s

Τρßτον: ¶πÝκτησε

üραικÜ

μÝ τÞυ τÞΡηση

.-

»:ΙΙ¸ÝΧff.ßßJ:¸Τß?":ßΗ

Ι

Ι§"""TÝ""Jil,',J.

ιιßιιαιι διαδικασιδν οΙκüπεδο νιÜ τοý καwÝ.\η γÜ Ι ΟΤΙΟ ΚΟρμß Π;-δ;-r;ΙοÝνιοκορμΙ γßÜ τÞν ÜνÝγερση τCýΙΙιωατσα μßμων διαδικασιδν'οtκ6τεδο "þΙΙ;;;;;';ý

ßτßευμßπ,ιþ

ηlº*"

r:ο,υ.

, δφò _ καß

, ºυ τÝταρτον: τελεηαßα, μÝσα σÝ λßγεò

δÝWΡα mü

Χωριü.

-3#ffßΙιhß**ffffº*'¹":Ι*,:flr'χλτ-¹'J

ΤΟυ, Την ΠαρΦ||..^ *, __, _.*.^ ..^_ του,τÞν#γfiΙ|;JI';-:oil.ο*"ßtο,JrΞ-!ß*"ρL"ß.-ßþμ,α g^ιπιιλ ro,"o" ,λ^ιπλ\, ^^,^.,Δ_l__,,_^τ&_

lßη*αΧυßλ¹3;:Ι ΙFºξojιi;:δ.""δß,ΙΙ*

5r*ο,1 οýτε ξεχινü Üπü üτιδÞκÜ-||τικα irou χρονιüρεò 'μÝ: Ι Υ',,r'_ü*.Ρl5ΙΙαΙº?ΙΡ_"ΙΙΨ'ρΙζ*.,_ Þ "^Þ;:*ΙΙ;*º",φ.οJ-Jν«ο.ο,' _ÝφημερΙüα|μη .Ýrοß'-rþ-¸ß.-ü Ι rcU, ξΤιογ Ýκεj αü Τ

;;.l

||;;ω';ßmò-ηÝ^,;*-

Ι;;;;;;.,

Ι

η._* ::ι:::"JΨ:jj1ll;;;;;",-þü-ou".lu.

::if#ll.¹"tr;i;; ;#l.-

fi δÝν

τÞηροφοροýμα_

γιü ιßριομÝνα γεγονÜ πÝμπον, πρü6ολλε τδ χωρο, μÝσω τÞò ,ηι.ορα_IΙ :: *"Ji#x"* οηò ,*«ß Üλλ"υ μÝων ÝνημÝρωσηò (Τηοò), σÝ Πα-|| κεΙw,ΤOν.9ρ=9ΨΨ:9φ | του ποý,f,rοþÝrß;;;!|χε, ποοοεσ^ γιü μÞ δηβΙτοχαΙγι'αýτüδÝντÜüνΦ

wλλÞνια

κλßμαα

χοοΟ

Κoε|Ιωεwη üποιουδÞηαε

Ι.: |Ι ρνιιb τοÝ οοý εýΧομα καΙΙΙ?"r?ßjß'Ιß;"ßfjºΙΞ !,ffi";"fl..ιß ιιμικρο flαDι ΧρwΙα ΟΤα Χεεχε,-|ΙßΙΟ"υf^!,'^":,5γ'_Ψ,'^-59: Ι Ψ]γ,"τÜ μÜτια'τυ

ΑýτÜ Ýκαε τü Διοικητιιü Συμ6οýλιο *«ι γ τΞßο λß ß jÝr-J;*o ΓιÜwο l.ßπß ροκροτÞΟη κατÜ τÞ χθεσινÞ ΓενικÞ Σ»Ýλευση. Ι«Ι||μßß, μþþ" "üυ τÜ.Ýκm δλα αýτÜ μÝ τÞ,ωýφμÞ τÞι Νεολαßαò Ü@Ι|γοò. ΕΙßß τσ_9L9τüò τtι λÜ Ι τσÝ με το χατü νδ μαß

κοιΙφÝροιÞτε,

*

"Αλλοι δýο δρüμοι αρÜ1ριü ιΕò χαι δÝν μποροýμε Γ.λ.«, εοτογα το Ýρκßττημα: -Αν χòθε υ*^.. .ι_IΙl$ß;γ:^S:.,ºÝß:[t Ι θηκw μÝ τσιμÝÞο σü χ» | παρÜ νü τü ÝπικροτÞΦυμε χε κm' ÝλÝòχιαον δρωτηριοτJιηθεß δÝν θÜ εΙχαν γωει||Τ^ηΤΟΟΟΙΤßßΙº_lγ9Ρ^]9 | φτωò τ&'εΙοε νÜ ΙΙτου», | τüν Ýφερνε μοκρυÜ Πüοο||.ρυßγιο και ü δοüυχ ηοüòΙ αü Αγεργητικü τfrò ΚονÜ ¶κüμη, μÞτωξ σß διαμÝwτ3 -α]| ο ιι*ο*φÝßο. τμjογο*|ποò μüò, #::Ιòf Ι σσÜ κααοÞσει τß εΙναι ü Σüλλογοò; Π6ò εΙwι fuΙΙ"Ξ'ßλj",ο.. ηdχοwαν οι ι και ;t-;;:d;ß;ΙΙμÝνωò ειναι δýο ÝργαmýΙ νατüν οß τÜπα ýτιερφαοι ¹γιωργÞτεò νÜ ÜνÝχmαι||νüικοκυüεò σττι γειτüντα, α Γ. ΔημητρΙου ΣτΝb,χΕιΔ δr;-;þΙΙχρειαζüτα Üηüληα ý χΦ

;ΙΙη.'"&:*ΙffiJΤfΙΙ

αü]"rι¾ιjιº:ΙΙ;,.¹Ι

.# *$'##.*Ο. τò

Ι


ΑτιeΡΓΗτικλ ΝΕλ

;ΚοιΝΩΝιΚΑ: ¸π4Ýλεια:

¸γγε.λιιÞ

ΔηβητQ ßον

ºlο ΤΡΑΓοΤΔΙ ΒΝοΣ ΤΕΡΟΝΤΔ ΖδΤΤΑ ζφÞò φ τφ Þιφηι ωγÞ üò τλ 6α&Ü τ& γητπÝ 1η, 'Ar,]

γιß 6ÝΕ

χτιr{ΕßτΦ εrλατημÝγη φÜw

tÝw Ι¸.

Þ *ρ&Ý

1ο

"-\ν ýw μΡ αρροτοχýτò ιογτÜ Σω τÜ τυμ* δÝν 1mρßl,"τÞ

,

Στ'

πeγ,χÝ{ft

dπü6ροχο

d

'.ι

ÝδΦη6α

τlrsΦΦ ßΙτ' d Üροβ

ω

ý

6ιδò

φιχτß

χαΡý.-.

μΤ üΦγ Þw τιÜ λs6εmΙξ, αΦλιýσqò ταδ or πφι 1η σýν ßριττÜ

ω,

ß - Ιτßò Ξü.lò.Ζ ffi Ικν στÞ/ Ερü \d τοý º" Ι"'ου ΓΦρ/bυ, σΦ τριü * eυºý KaL ::ι ºΙ*:.Ρ Ι¾} Ι υοò οΙ γ.ηρι τfiò δßδαò KaL ¾ΡΙr.ò }κταüρα μΞτα τω ι 'º οια ταf 'lι:JººΥΧqραλÞ} . ΙΓÜm Hor}wpxa Τü σßÝΣ:t! η

€pr}a βΙ τιß, Iepiroy τÞ 9ýφα τÞò ζΦÞò ßη τÞν αοτÝρòlq α6Þ. al

tιφüò &lüφ στδγ ελτβ ερδ Κ,,τχο ρλ β,ζευ λωλοýδα. α dιò ßιωγε τηò $σγφα τα τρρΤΟα

!rημ

ι, üΑιιΙιΞr!ι,ι

ºτü ýτ ξ aßρι ΧΔΙßΝΑ ΓΕ σφ Üγωqιεγη Φ fÞ Ι{Þφ4,

fιò

γαÜ

θδ

alg

*mi

f

0Ý ýρOει Þ þρι

ιω

νÜδοχοò,δτα

Þ δΙδα ΣτÝλ-|

ΔΕ¹.

Þ φηÞ φυ

ilAI{NA

*_n:t:

|τον Ι

ι

LΛΡΡΛΒ9ΝΕΣ

Ι - ε* 9s.ιι,π

ι.ι_78 eΙα Στüμου τα]

Η ΔtΝΔΡOΦγΤtγΣΗ ΚΑι Τ0 χΠΡι0 üÝ\πρα.

ßι,Ý

ιÝ

ιιÞν

δ

ηοοστüθεΕò τΦý ιÜνοτ} με νü ωλατιετJεροÝòüρ χÝò !ΦΙ Üρ.ßÝò στü ΦüΦ τfrζ ζτ,!Þò μαò. οτfι

τΙò

ιDτrοOòÜ.

οýßü

ý

?C9Ýσπο

τÞò§ffiδαr/üγταξ

aηÝFýπου εÞηι ταλι)

ιΕò rat γΒrßζü στσ, ηληý κΙ

χοραòτÞρσ

μ.ò οσ, ß!Ýα§

πολττρμÝν¼ß μÝσο

þ

,τολιrτrιοχο. yroi} 0ü τÝò Ýτßαοχολ}Ιο§ οÝ οε|ρü ß9ορο μÝrΕπh}

μÝ χο!νιÞΙq, -ΕΕι ßßοΦ νü Θò τ(Ü€€ ΦρÝκΙ μιü τÞεý l5οροüμε \ý lιlrraroxpι ρü τfrò Þmα.δΦ,ýγ߸ηζ θοδμε ο(ρÝ στÝ ,φθüλτ1- ÜνιαΙ εhα δýΦλο\ÝΦμσßü μοò

-{ευιÞ xd

arτürιυßο

γrαιߧ

ýπüοχεοη

Ι89ι εΙπε'Ε,α/üσffiι σ¼ýò

γοýò roυ:

(φΕ

τü μεγüλο

"Ελλπεò γÝ οουμε

ττh,

ιοθaιχαν

ιÝ

μαò πατριδο μÝ το}τη τ}\, τουßCκÝ (ξαΙ μü ffiολÝ

Στιò ιΞ.e.7Ε Þ διüα ¸λ-

αüτ

üÝþ

γο\.ßαò: ßΕΛtßΘΕΡΙΑ Θ,μΦ.ΤαDj).

¸οý Þ λÝò; ¼ aßλ.ò

φÞφισε t. ΝÜ πα4ευρεýεß στÞν τηδrßα τÞ9 eßrýποüηg ÜφτιπQοσιιrrεßα Ür!δ τδ Διοιτητιχδ. Σψ.ýοý1,ιο τοδ ΣολλÝτοτ,

2. ΝÜ χατατεθεß στεφÜνι στÞ σωρ,6 τηò.

Η

Φß

σαÞν ¸φιμερßδα

* »m;.

Ι

|

ßοΑ}δαò κλΡμ,tο1|2τΣ.

ΤΔΜ(Π !§.ι7Ε πÝθαγε ηt Ι _ Ιmδeýττ '-* οτÞ Χα,'\.<Εα Þ - Στξ {ιι77 τεΙιtοΦχα εηΕιπτ Δ. πιογΡ-ßκλ-: - ' 6τÞ, Gρü wü τΦ ¸νο0| ΓΞιýβrßου, σω χιρü μοò | ¹ ÝτßψερΙδθ ιroò αrλλυ3.

|

οι γÜ+τοι τfiò δ§αò ΙßλΕοττþ |Ετται θερΕÝ,τιò σι.σ\Ýνετ τροζ ΡΙιγο μετü τ€ý κ τιÝºΦ l .ξ ποý παΕοον $ü Ει)ò

η ΣοωÜνττ.

lθÞ.Üßοξ Φτ!οýß

ßγΡl - λ:ßß ßΠOγριßι

φrηò

vvvvvttyvvvyy

Βßχαφιστοιμε

Sψe δλòξ δ*rò

οιιψετφιαγ ο.Þ Oλßrpη μαò

τt

ρò μΙ

μ} ßÜOε eüπD

σψ:ιαgαοτdfiφιαν

dξιfuαστιιò ιηιζιÜγ,οιι xat

Ü_

δφòÞò

Τü Διοιτητι*δ Σqι6οýλιο τοδ Στλλüγοτ τδτ Ασιατιτατοδ'Αμιοq,γητ6ο

¼ Σξνγοò

Οß dδφφεΙ Κοτγ)ωò Τοßηπαò

Χαòdλ Οß

λο,JωΙ ωγγεlrατ.

Κα6cΦò

Καροστßαò' Νομοδ

πληροφηιÞOηχε τδý αΙÞοßι διο 0Üνατο τßò Ýrιx,ιιιπlε στγχοφιονÞg μßι€

Ρýφßq, μ6λη

ΕΔΞlτßΣ Δ λßΠοΤΡΙΚΑ σ§rÞlθs fÞγ 2S2-?S

l.

ΡΟΤΛΑΣ ΚΡΟΚΟΤ

Εßü¾γ§λοò Ι&6ιιοò

ΦtΥυι

ΨΗΦΙΣ}ΙΑ

ΕΙΧΑΡΙΣΤΕΡΙΟ

3. Ν& &ιοσταλ"gß αýτü τδ ψÞφισμα στÞν

οΙ*σγÝψsßα τÞg,μεταOτÜσßτ§ χαΙ νÜ δημοσιετ_

ΚΡOß<Ογ.

- ΣÞò τ!.Q.π ßÝ9ονε Ει |rÞδGýτηΕ οτü χýαü μαòü

οÜ*,_,;;

σ.δ μgγ,ßΙΙο ταò τýιο γιÜ τδν ηιÝιοφο /.ατιδ ßßò ,Φ

tt2.

τι

'Ao.hro Λ

L

Τü Διουιητιοιδ Σοlι6οýλιο τδι' ¶rατΕαρý

οτνrΤΙβε σÝ δχτοττη σονεδρßαση, στ߀ tS78 ιαß üμüφιανα

lΡΟγΛ^

υ"..Ψ.1γξrξ εýτχΙα 6τοý< ασ |

σßßß/

¹Φ 9ÞτÝρ, ÜτΦ ü .λÝ Φ ,ß& Χapowbp τηξ ΧοΤ.ιι αrιΔφ τÞò Λβsδò τÞò αßr,Ιιò . Χüροò.τÝβα οÝ9tr δοq üφÞτΦ aτο ÜòΕπλÞOβ § üΒν ý Ε a..αaΕýΦ 6{Þλ τßý Φποο òd rraa Φ Φ d üλοτξ qrαò Ε) τÞ w Þ γολΙιý ιaι.Þ ηι τ,ιξ γý ωrΦη β 'ü ßgΕε. τιΙγ τιΦο . ΔrτÞ ριΙφG. ßρý .hoia δald ,ü φ ο üΦ τü aÝρ.τF ττÝrατ ,ü, ,Þν ιßft δý&ε. ü ιOσÝρüò ^ΕΙΦ|. γÝ γτü χq|ýγ.l. Ει τÞ qιýβÞÞ στΦ_ ÝΦr}ýfaΦ ,üφο, ftl τÝÞ + ν0 τßßν .üρ?, ξÝβΦτη ιοΙ ιü ,ηò !οü τΙν ΦΘ. οü rÞe Εaν |mýΦ γü ftΦý, Φ|Φ ,ýρεJ ιΦΙò mρÜΕò ΦΙ Φι ßü. ßü φΦ μεq αβ .ýò Þ ιqrβο - ΛΕaßτ ßοιη. üüλw μÝο'σü Üßοßο ζÜ ,rßν ,ýpeJ . Ýg ßιαπα. ÜΕ a} ýΦ. ÞΦm ,rü σ ξr.Ρßòò ßη,qτsΙΦò rfu F ΞΘζνýι|τßò λοα!ÝÞ, σtιÝρο Φ üλÞ Þ zdi ιηq Ι{οττροχο ηüwY.lÜκ Þ rw. fl α.itηòΙιααη-ÞιqmιÞ. π9ürιογο αýýü, .τ gÝ τü,ΧÜρο Þ ΚΦο . ,\} οq,Ý@ μÝ ωÜι, ,α.Þγ nr6rdÞ τrτò Ιαι, Ιαι, ηΑ!ι{.βφÝßη &ü Φßι "Þ, ßýò Üτü τü ÝπÜ ßßβμ Φßι σ߀ΦοτηιÝ η Üτü rE t2 μaτρß τΚ 6 ý Φ 'ιÝÞ iffiIq, ß.βÝßΦ ιý - ιÝ ü.ü ΦΙ qττýý.ò γý ÝλΦα oa,l.Ει ιτü Þ τOοΙþ|τ'η ,τÜrιü ý 9aj μξßÝρτξ ιιÝ!rο ,ýλλο τfiò ÝαψερΙ ýΕφ, 'ι,l ßrχÞ ,Ε wý αý ηορüδ§òΕ γý μüÝ. ωρÞü τηò 'Eho 6þ, Üτ.ÜÝ ÞΙ δοò 0ü ÜιΖτòατοι<ρ€αtμε α* Φßο ιG τü ßÜρò fio αλη9οal üξ Ý!ΦßjÞοι ο|Üwιο αrÞγ 6ü9Δγ!ο πýßßλο ,ßü üΤαΕ ιιδξ βgqli Φι δ.ßOτrý!Φò 6c σý σý οοοαρü οýßü ποü ý!φο τý]ι.Ε ,ßý. τýλ,τ ,fi. ΦιτÞ ΦßÞ ÝaÜD. νý ,ýs θaýò τΙξ χοραÝò aÞü ý δυαßτ |ffibßτξ. ß '^ò .rq υΦý τü ιÞþ ß.al Ε aττ'ý.ιι!h-ßΕ. .ηΦ τrýßτßrα ýα |rdΕ, d α!ýßα Τýφο. /ιεr¹ s Þ μνß ¹ Ε^εΗ a..μησγΡικΑ ßÜ κτ ürÞ βrarαΕ γÝ arariaio μι Φ düßο, 'ΑΦß{ÜΕτ ,ir ΤýβΦt. τοeü ý ωΙαÜτω Ε] ffi πÝl Η ßοτrßοτιΕΙ Enr ò 2θ.2.rξ . .1αý Ü*rΦ rÜ !ττò Βρνüηξ τÜD Üü ý Εγü τΔ^

tmΦΙΣΜΑ

ΡΟΤΛΑΣ Β ΚΡΟΚΟΤ

Σηò lt.9.7θ τýοανε

üμοτOdα Ιmδ€ýτπχε

γÝμου.

αü ηρý ιnc

ΙτΡtοΣ

κΙ üΙ πΦΙ -

mγαòτοü

__:º τοι ιþOε

φφwýΥνν

'Δγιιοργητδυ Καgυστßαθ Νομοß Εü6οßα6, μü. 1η πληροφορÞθηòε τδν &ηοσδÜòητο 0Üνατο τÞò Ý*ΙεχτÞò σογχωριανÞg μ,αξ

Ι¿δεΧ}'αε

I

κοOßψΕρ.νrι βαò ζβdι |ζü- χαι \Ý dμασfζ üοο ει λÝζ,Ýχοτrν οχÝοη 6λÝποQμε ,.Ü0€ μÝρα !ΦΙ νοι δτλ/στü. Ürω€τÞη στßι τοτξ. Πχ. δÝν ιηορειlÝ πδ κοüαρξ πüοο μεγÜλη δοιÞειÜ μοò σßt μüρßιΕÞ, οαι Ýτrü τßýò πρÜτοιξ αιμαοßο ÝrΦι Þ α§στÞ διΦ μαζ οτßòΦÝοετò μαò βοο σττÝò καΙ \Ý ιdιν ÝχÝιò κε mι6α\ÝγπÝπ τΦ ,ßη,Ορ6} σßÞ χοΜÞrο, Τü ΟÞlo ιταò λÝò μÝ τδ Ý,,δια9Ýρα πΕμοοÜreρο που. 'Λλλü ß ει\9Φ δισΦ σου. Γεαrχü δβικ. rt δα\Ýγßτοη; ¼τσν λÞιÝ δb ηü χÝsε §λrιü τ<ßd.οτρÝο€. δq/ýÞ.ηÞ τοδ δÝρfuοιJ τqß n p&jò ηρüò,τßýò νÝ σι,γδÝ-ετοι χοΙ μÝ !ü rrεp} Αrγοοομε Φτgσqγýγηοη

òορΑ

ταξ

-

γο λιqm ταΙ ΒλÝοη

λαüρmυ Ýδτ.οαν

κολααρýιrηζ

ΔΙΑΠΑtΔΑ ΓΩΤΗΣΗ

Ειτ,

ßοι

¼

6"dfi"=-r\þ""_.κ. ΒαγγÝληò

ΞΕΡΕΙ¸ Κ^ΤΙ;

,ΦaVG

6 66ο 2_|ται müεýßτΕ σηü χιüριü τυωτι Χαι|υξ Þ Ε,ßΙΕΙ{Η ΡΙtΓλ ü ξ tßαürιιξ hWαò τοýΙ - ΣτΚ 2,1.78 τÝ9Φ,ε αι rmyoaou ,Ýßß-**Ι

_ Στιζ

ÞΙλ. I με Ιααβθοeι üλα τßßλδ γοýwαι ßaπαστωεò τΙτοτ Τßν λογýò ]Εò Ü(cνε μιü,φΦ| iroo üηοοτÞ6Þ, οι δrÝρ εò ιτοý νÜ δΙνw τßτν ýτιÜ ηÜ€€ια σü ταr9ιü: ßýτgOε Ι γ6ιεò αΙτΕ τθο furÞÞρυ γαα üπ üÝν ýτܧrΦι^, στü l κοι mοι εhr6ι οι αοττοΙ ιαι οýνολο τοθÝò οχÝοݧ σιüχα ττηr. (r!aΛ/ο σßü n/driÞ μοò πþrπßò εrßrα Φυοχü τυτΕιrßßα6/ ?ßß οΙ αΙü oiτJεJo νε δü/ßρα (§00).'ΑrÞÜσ οΦ τελεηαßο gΙζοqτε Üα ,φÝπεß ý * .ýò &ßυκ Þ, δ|ΦòrνοΦε πρüοση η τρÜ τÞ þυ τΙß, προοßτüβειü δÝν Ιrο}ÞÝò ürαrερòrßκÝò Ý\ÝρΥsΙοò θα ιτρÝπει ουυμετειη ηολλοΙ Üü νοτD üμιλΕò xd ουζrτÞοειò δ ττοιξ üλοι νý οψ9ετΦΦqΕ 6ηò μ6ò Εοι οÝλ§τrßτε \β οο(ýτs στε νü μrν ýßýΒοιτ ,ßÝ δαrιÝÝò üßafuεξ ττοü οÜ σουι€ τü ηρü gÝ τδ/ 6rE οΦßε iiap6.aicui οΦτε Þ τüν üλλο τρüπο. ε €ιγý δΒτιουργ¼δυοι rtaρ€Εmßßνü γÝρÜ ÜtοαατΦν σßü Φ λδ τΦ,χ.ριοδ μοò ßαΙ ÝχÝ τδ οτψεßο δýο τφÜ,η.ισßß οεξ). τη μα 0Ü τιρÜßΕß νü ιrθρ€ß \Ý αrιß6αινου\.. ¹ ΧαΙ πÜΨ Üη δÝν ݾßτ/ε αßσßΙι Ýντ} τεγιηrÝò τÝγτι!ò atναι γνιügη μαò τßqντοý 'Ýμε μÝαΦη, πρÞτα ßτοý δÝγ τdrò τÝ δü/Φο αττεΟττmι τα Ýλαrθερα ÜλλÝ oπpr ππΕýοιδΕ.,γ§ι ßßÜßΛτ σßÞ' γÝ τδ ιΦλü .üλου ft6 ,afr ßÝw σÝ §τοßraarια 6δ/rpoaýrθtEn γρü"ßτßσ{ ριοý- ΚαΙ νομßζοιμε ,Þò πολrιß ΙΙ.ýλ Ürι δÝl, Θ(q} δÝν, ηρÜßε| τÝ Üιμαιρ Η tΙOΗΟατΙΧΗ Επιτβοτπ

παòòmtνωτιοεισυ.

ΦχεΙ mι σß¼ýò α}πτιτtιειτ -|l, ΘΛΝΔtß w*η ν'ο19η ω"ß" ¹ Φßυτερßδα μοò

Π

α9Þαß τÞ αΞρÞ τwÞ +e. ΤßΑΣΟΣ ΡΙΤΑΣ

Κιτρισdι 6.e.7i ü

¹ ÝßτηJΕρΙδο μ.ξ εýχε_ στü \Ýο δρüμο

Ιαχρξ σßüλλrÞοò τηò|τοι εýταισ

λο

αrφdιβ τηò γδ 6¸ζ

ω 'rß'τδ 0üι γιφßω

ü ο

ποιJò στÞν'φ'hr1 Ρ Φ*Ιη* ÜwürÞζΕ ü ΔιmγÜ Φº ro.ra χοΙ το§ ÝÜjοσ, Ιροò κ Γ. οτßιΑσι τü üνομο'Λνσüοιοò. º-Ι

ιφυ

wlηlφιÜ 1η θßκ σßγ θφα d χÜφ Σσυ γß Δπýw d αδιÜ 1οΙλο&γ

ιt'Ρ

,,

ιαß

üμüφtινα

ΨÞφισε

ΝÜ:ταqετgεθεß στÞν χηüεßα τÞθ, Ýlιλιπο,ýσηò üνπεgοσιοπeßα Üιτδ τδ ΔιοDßητιrδ Σqτ6οýl'ιο τοδ ΣυtJJτοο, 2. lßÜ ιατατεθεß τδ πωü τ6τ 5ω 6òαπων σÝ ρνÞμη ,η§, βÜ τÞ βgü6€Dσιτ φιοτοο,μ.α. αητÞ τοδ ΔημοτυιοS ΣlοΙεÜοτ το6 ΧΦQωδ μοβ 3. ΝÜ Üòιοσταλεß αýτδ τδ tÞφισμσ σgÞτ οΙιογÝßεω τÞg μg3αστÜσηò ,αß νÜ δημοαω ,υτ€ß οτÞγ ¸φημεοßδα τοδ ΣυλΤüγοο. Τδ Δωοεγτυδ Σψ6οýßΦ

.


ΙΓιΦß,lπικ,Α }ιετ

ΤΟ

ΛΑ,Ι,ΚΟ

ΜΑΣ

διÜρρ

οια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

- μτÜ Üρριßιοτετα ποý μÜò

ΝΑ ΤΗΝ ΑΙΙΟΦΕΥΤΟΥΜΕ

προσOÜλετ ουχνÜ-ΠΟΣ

δι ý,Ρ?ο. εò,το,ýιl'ιλ θò ρο*εΙω μιÜò ÜπλÞò|τλξòηÜγÝζωνÜctσΙΔαπΙλò&τþσρd. ¼λα οß Qmrd δηαπα.οΙ,},ιφανßζωνl'f,αÜ_ρχο,υ_γ τδ.φατýμυ.νÜd*σρια5wι eτüμjΡ_τωò| δÝν üφεßλογ:ιι'ßÝ ριρü6ι.;Ιδ,αrοο,.. - ,ι οß ,or*., '-Ιφπτ -' "αl.òΞfu.Τß.λΤηερνΙωΚqατftαηληòδησ3alò τþ δÝν /JχιÜ{ρηι, υι aχ,ßrι! δυηrΡGξεξτþüÝν/JχιÜ{ρηι,υιÜχ,ßrι! διÜφrΡCò ' ΕγΖÜjυφο 9Ι gò4þ ιþω ωδ σß. l._,,. Ι_,..:l__, Ιγω.lπιΕνΖÜ!?gφορ}gΟß2διþροστüΦß. Ι 1: _ Gò .ýσßßò τßΕ φοφÞò.συιÞrΡßßw Βι_6αΙυò Üφχσ αß τÝυεò διÜ9ριεò. | Ι ' ' r ζ Ι ß τ"l __ Ι ßr. ßι ωτÞ τÝ þgω ιΙÝι λιγd'ýρωwαι ß "ω ιß δια22οιιÝò ιgγüτιò !ην d»| ωßδ r*.ιwf,, !πο; ιλπüυλ,ιò αιι χýΙwρνß fuσφ,α?ýffi οeνι&ρπΦυ-|tΙαφÜδειγ;τ Ιπυιw .ßπ7ξ,'ßτü ßη Üλý mιδοζþο, wλτιτÝ, δ ýινβ4 Üτ.6{Ιλg μß Þ δý φα| 0μßτw πΙ fubμ» Üτδ τÜßτýò, Στοòl _ ΤÞ Oq:σ*ia πλýτιρ_νÜ τÞτ Ýτιφααφι | ιιeòιιl ω | Ý γwφò ro) 0& ÝξετÜει ßτν þ9ρτ β δ.l αει, -αχ,g φjστα πδ Ýγφγ πÝοει Üτδ τß'δÝγ, ρÝò ;Þφ ÞτÝρ τÝα9ιια σχγ,wτιοβw Ζß ò Ι ÜΦαßπωò αý-,þò τü Ýηρο δÝγ λgηργιι 'χmý. δòα__δÝγ ýπιßηιι tw tw|Ι τ;ρ σΙαuα1. Παüολαγτ εß!αψ δòα αß οß ο| dυτßεò τ*6 qß^ΡÞò Εαý δÝν Παüολαγι-|α; δÝν χmý.|| φρα, ΠιL ,viιτ φq* :ßßò'αýλßßò, Ει τüΞ'ßtιΖ. και οß 1ýγιò τη τ;α:Þò'αýλßjò, Ρ"Ü ΡÝ", ΡÝr, δλü, | αÝ τri ,δÝγ φü, ßΕßΕýιΕ:ΦÞ "ψ διφραα, qιΡι¼Ε σòÞ λ&α+Ιo*, f.ΡΦλεß ÜΤλ& ιο»Ý. ¸αο| ýτριßßπ ττßωττ γιαα μ: αßτý φad¸λ-Ετ ,ßò εψτÜψò td ý τrρ{ξßýß'αεο< dn -irc| Φhο π.ý.ΠιL τß4 τÞò fuο69λΤκ þτ αμßwν eiw Þ δε. | Ιογωιü ηδ Þα χφσγιιιü διÝστηπ αü βτý Ι ΡÝwξ δÝγ ýαßfl(ιι μÜ πΙ ψüνη LpffiΙc ftý Ι c düτδ 6ßmγ τδ idrh;po 11;'2οò'ý ιý Üρ gλιßτητ ταß Þ ed?Ριε.

τß ιßγαι

Þ δ.,Ü,Ρ?ο.òß

ΔιÜmα + dιαfιια Δ,Üε?ο-.Þ .,h.aβ ßη _ýΦq9, _ _ "Α»_

ßòα *τηγλÝrαι,dχ

|

;'ü*- Ýχ'ý φ" ß ß"ß-'λý μΙ ßγιß τÞ-ι ßω6αλßò qιηgτω τò

ιφÜιoν Üýý2λw ,ü.?ßΕ ,Dοý cIw. σÝ -*λεßοò Üτπ ι-ΖgÞ, Ση Χσμ ΤΙ ΙÜΟ σÞ υλΙß,

5

Ý?

ι

ιλετα

ι

Þ

δ ι

Ι

1-χ

&* mΙ

δαγ Ιαω Ζß**ò η,ΙÝ φl .ti β"ργrΦ".: τpdilD. ΔηlaαÞ ÜΕΙ τrΙò ι!rξ Þ τδ

ιι, ο

ΙτσΡ 9Ι ý ÜταεÞ*Ζ Þ ιιφÞ τ6τ οß. | ιεαρι γÜ Ýγα9ßmß ß,rαδ. ¶},d τ* ηφ.- | αηβοον δÜòληΖ ορýlη &τü |ιΙτιß" Τλ lre ελýτρß ý 6οrßOδtΙΙ wfua γÜ _τÜßF τÜß. φÝαξ βý_δοrßtÝ't ιΖιρÜ,wτ, ιιι) τι|πß. τΙ| πß. εlýτρß τφωυ2ιý μΙ tn rωlý ΕΙ δτι δ*ΙΦqρ μεν τρ.οΟαßτ' wßπψ. φýαξ βý μτην ιΖιρüwν, ¾fßπψ, Ν) 1ιονfu, ιΙw !μ Κι δ*IΦqp |'"ιτ9Ζwθγαßwýδορη. |ý,πβφßßφOγ dατdιò.!οýησrλβτrι de| !ηπτοιιτταßòμßlτ9,¸πOφ?ròη@fuφò |

Ι

ρ

ffi

Η.* }H&r$ffr*l'**

ffi| χffiffi

Ι

Ι

frΙΞ*'#ò'ffi ¸τffift.&"ºffiΙffi#,#ifr*ffffir¹;ΙΣ

ffil

Ü,

ffi$ffi ffiffiff

,_, ., |διÝ+Ρξιò.¸αξýουò-ÞßÞΦòýμρΕrρÝ,Ιαω".οrlφwßοιßαιαrδ.tþüÜτ.Ü; -_,__.,_,_ αqρη_ Ε. α}ßφßΡOß! 0Οο fl-|e w πλÝm fρΙυ τü φΦτττü. ΤrΕ Ý*λδΙ -,*-, * ßλααωττ d τφο αlßý.

ξΜΤrΨ, *.#,χ.=h^mrJffi-r..#

Iτ7ογξ, εχ.ι τ2πr]Gι Φ

?..",l-lffi;λ*

Ι α ιmρÜΕ Φι§οýρ

@χ α"ýD, τßι α»τftοÝm α

ξ,ffi¸..fl ¾ºτ ºηÞΦ

π

ζο

γ τ

ε

ò:

ψΙ,

ffi#l-'b,,*l ffiιT##*ffijlξ*l ;3*#ff"#"ò'ri;}##

f \IJa .l t

Ι \.' τφιπιπ rai ιγω Erσ.J .ιγ'§.{ , º3º.g}*:}! ßßß |rýι?γαιηΕ γιß μγÜλο χρÞΦδ διÝσßΕ Üη{ ιι._,.,_,, ,_

Ü.elιιÜ 1ιτφιιß 'ρΙò,ιιß δ)c_ò'ßtρριß'*ε.γý εΤξ?ΙGòt αΦò Τ'Χ'

υ νοφt

τ»,η

ηΙ*m_*

Ιι\\-'

tl/

ι

lrLJl

τÞò ΕΡΛΣ τΡ^κοΣ,ιΡΗ

α ιδ ò μτ ι ß γ. ι τ δ μ ι ι, ο r, ;ΙΙξfld'Ι{gg¸Γ11ffi.ξΙ'**Üιδýτροχντητ) ;,*"Ι ".;;;º'r'r;;,:;;';;"Ιθ«*#ffi,.ffi¹ffi*fΙ,,ΕΡ,ρω:]Übτιχ,;αμρ,ια-|ε,ιÜφ,qüß,ýιτ{ασιδ.αιτι.τιβιßμι**Ι -; #¹ .¿ffi;y#Η*trΙ H,,H.or*?*ffi;t , τιò qgφιπριò 9οιò, 1ιß Ü"ΦιιοOτι ÜτΦΙüτΡ ιαΙ|ιαδι ÝμρΙò στrρ ανÞ αψ5ßισ1 !Ι αυß τÜw, τü þαγ bfl;;qb Τ|;. μιτβ6þ

"

μÜjμ

;;;Ι;;;'-*Γß

λ}JLΙß_ΞΙ

ffi

wι#"¸ffi,t

φφýΞΡ}

-ßξG::ßh;þl

fi,;δß,rfr'δò ýτ& !λ,αδι& ΦaΕ γß τδωτω{Δρι

ξ:ffi"#trffi.ηΗ-{αf-}ffiffi.e

ιÝ

'9t" dýe.δμΦß!ιγ φφει

Φι',

_"

ιιÜ

ιß ιπφÝ,

Ψ 'ΕΨιμ -ξrròΙ ρ'ι ΣÜ' τý JElmφ πOιτκιψε *.|Η# β περοýαρ 'rταη. Ι"ι2ßþ , , 'ßα?Üδειπα ÝwφÝΡΦ tε πδΙ tt6 τ& φß,òιχ Üε ;ÞJ ιfrffiΤι6Τ.ßþ^oßΙßΞßδ'ε#¸"ßαΤ*τΗ;α Ε,ατºΙ,-JÝJÜþ:bffiº'LfitΙξ.tιι",". Þ; lßJ;;α" .ι ε"ηü α"ßÞλ, ;λλ-ιÝη,Ý'J "1,.u δßν αOßßwμ,ºΑτλßλΙΞßι Γ.;ßξ;rΙ*,.'; ,ιß ι"þα,ξ*,ß-;Ιß, d;Ý;;| _ ºß.γl_dβιd_fΡ.tf* fu.:I:

y** ?# #Jτ#¹¿ .t3Ι*ι*'j1*-º** -"Ρ*3 * Ηߺ ; ; ;; ß¹ffi ffi g¹##ι ##frE}##_i## λÝw.

ßü

ljrn.βfi&

§*,

* Ülα αß

οΙ,.μÜγò,

τgftιρξλ

ατßνπα *βα ιΦ|

τη τιι υüqυ *

Ξ---

γα.

^

0ττ

ψα ωτßΞΦη

"Ý-ο} αθολσγιτÞ

_

|ωιηετο,

l τ τÝw p'ιτir ,ι ο..λτj.Ý.

a_---d

-

ΗΛΕκτΡοΝικοΝ ΣΕΡΒιΣ

_

ιιι,αταeßΕò Πρστιμεßα?Ξ

-

ΑΘΑΝ.

ΑττοκιΝιιτ¿Ν

m

αJνΕργε-b τοτξ θÜ

ΕεΙ

τü

ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΗΤΙΚΟ ΔΟΡΟ ΣηßΕΧΕΙΑ &ιδ τÞ Τη ßαδΕΙθü 'ρθεß, ÜνορßrπΤοfr.ε μÝ üοο Ε δ, τδ, ftaηrε- lοο πòß - aΤüχαßsò δλr* λοΟοΕΙ t Ι{ü γß.frΙ αtÝροξΦΙζε ü ΓιaΔ^rü !θτÝγ(τò;}.

ßιÜm lπG

ÞιωòδÝτ.ξ

δ€ρhrα" Ι{Ü ,τÜτανΕ.τοý

γιατß.τýρα,

ÝξυÞ.

οιJßtΟÝρον§λτλ'ιΕ§

ηθοτΡΑΦΙΧΑ ΣυΙιιΗαιιΔΤΑ

οδ,9 ηΡ

Ýλεπε

'i

Ι

re-| ΙωΙ νü

γισß τδ,

Τü

g

ßüτΕ τrξ πορqιΦ

Ινrtò οa ν¼rξοκJρÝò ÜνΦο. τοιξ τοüρrοιξ τ!ü τü

ÜΦÞΣε τýò|νε

*-Ιο".¹¸,*ß,#,,Ηj }"ρ*Ý* μ"φ,,τ ***Ο Ι χ"''*,

'.ad

τπιò Ι ζα δβ

τür,.ÝατÜ6.ηý.ιι/Üffiκοwδιωι*f;

ßß

j δ ß|

fι¸Ξ#-gr*y* *ψ-"Ι ' τ*ω,ε Σwfρßrò

*l*. υΙ υι þ Εγfuò ηιξ

gχ§Ιχτ#ι¹§ffi

6rιτ

rd

α}γ

ξÝ?g

*

,a.,

,**"Sj

=]r=

Ξ

-f;FΞ.._εΤ,Ξ-

ffi,,Η}.qtrݧ'¸tr¸

e r

ffi#

. rp l ΟΙ þιη-þ ΙΙιστλαοα Φηιßιò.*Ι*frffi¶tr ffα«ιιιý ιý αα

#l;,ffi 5Τffir"¸Ι.H*'¸Ρffiß:λßχh¸ σφ En;ýιor

ριιò υΙ ý *':"*'. ¼ργαττ νψιgτ * ¶γταλιògε*Ü n,w§u Ι rrιr" ττρßφß ß -

m)ò παß9ι&τεò μ.ò.

Φßý

_

Ιτ,t.}iχf,";!ffi¸**t#,;,$.ΙρüτιιÞ(.ΙναΙνιßwμ&òαεÞ

Φ ýτ πλλΙττρο τρÜτο. D<εßθεtfε þξ δhrÞÝ τÜ Χρþ.5τü ο € ò,ΘÝ ÝτΔρÜßθιξ τοο Χυμοý μοò ρΦθßτ.

τtηωtτG

ξ

Μ,τοιò Δß{ιgqτ

_

υß

Αþδ olg6aJrι, ÝΕιrÞ ΦJrqry Φýò

"l?,rt- -['πJ

ι,Ατιτ5- & Α'I'ΔΙΝΗΣ Ιß τιΜι. ΑΝΑΣΤ. _ πιιι.ιΑ,ι!ßιι} ΙΙΗΤΣΑΝΒΣ Αt Α.Ιι.

-

. υοò Þ,,ò

^ηßΙ

ß α

οΦßξ

ιιτηιßΙò

οφÜΤ4τα

aýgiι τgιÜζm

ÜßντÞΙτΙ Ξßρ αrμqβφοβß

þ} στÜòω.

l-Ι***: *fξr,.*þ-,¾*i.ξJτß μÞλÜ ßγξ'ηýιΦ, .Ι* t; Üπ-

αι«,ΙÞρtη

τδ_τÞρ ι Ι9νγι. .'εδ ßþr, αßΕ; Ι ιιü ατγρ,ýφη., l gι αßαταbοηση'ι"ò ω ΕΒΧδι γα qrßοττσ ζtrft γÜ τÝr€ τt € τü τδ αrΙ !òαδΙ δü δδ τe σγ φγοπÜτ αι Ιγ ß φγ ιdr* αΙ ßγ Ýγιhπω Üγümα ßτrωÝι;; Ηrý;;;; Ιι ,ρ, -(}δι)Εδ.lχΟη τε ιτß * .δρεß!ar, .ýρ*ýß ßt ,ιω !ι α!Φ τη τÞò αwυ"λ_ Üwgχη_ ση τω τß,λω-τΙ fr γιß ß ;';';þ;ß ιμ ;α#,fΗº;-Κ; αο«rrλ ßþ ,δ ;; Ι φü, τ.ι Φ αητερßφερaò ü πÜα α Εττ *" ο;òr,ιτ_ | Ευ iqlftrb -, "tΙ 'ߺ*" ¾ _. _ Ι 'Þò Ιμ.,ß t¹ft };ΧΧΤo;r«ΙηΤ

llft*'ffiffi*Hffilffi*ffi#f¹

ßΡου$Üντο, üò ÜτÜ!rωσý|νο - Ιπ*υοò θεÜ ΤÞ, εtsΙγνΙδßα αξ χοΙ τρΘ.wε ßΠεβΕρÜηοωr. ΚουΟδλοδΙδα π' üηÝριßυε 'τý τΦΙfiρüò f 1^ýνια. 'r.tm, τΦ οΘΕ τοýò τα6Üδεξ ιÝ ω Ι ΙΤαντüλDß, το' ,ß!τρ€ξρ \Ý Ι οο üγσττüò ü ΓιÜ\Αrο ΙßΙπÝ γλιJιΦ ýò ηαmrφαιüζ,Ιτýρου τδ (Irxqpbqor- Πe|γιοòγσΙ üΘ(Φηý.χρÜπο }t Ιζ.oτεανþ εb(ε ßο{ýοGι Ι fu ΕραΦßττοα.Þ ΕΦ ÝΦοε ατü ,αrριü, Üτü Ι η€ý Ýw μεγÜλο το6ü βÝ ιπ* | λα τfiò aζοτΕρΜ6ò Βüσπ| τfτν ÞgÝρq ποý ßροε, δΘΦ κλοΙ üλομýγδολο, Εοι ßrυüßτε νü üürιει ιΦò τdüδεξΙτρßeιr:(ρÞÝγεπrιτ.DòürΦ μκροι)ò β δtτλεò ταt με.lστü ο.ιjρνο, ψÜ \/ dnc6εI| Ü Üüμòι αÝν τιξΕ9α τfw λομÝιΦροινα Σδ, δaýοοεΙσΦ Φ!λτýlΕ r δrrφορtζ*|òυχρ1 τα) tου6δπα κ Ε στο αΦρω τfiò γεττουξ w α ΟrÞεò γιηαòò με ω w τιιm προαητσò w οσ üχοιταετü\rt(ffi|ιτηòΧριτΙΙΤονòη Ε!6€ Η ßhπρòòßrýτlοΘ τδ, τýοο Ýτrα. σßτò ο6rτΙνοò ποΦιΒ.Ξ οτΙι ΤßÜ lta) πιγοhrανε μπαÞÜ- Ι6οαοδαÞÝò του, οδτ δδν ßνεν€: - ΤΙ{ρεν ü ηÜν.lΤÜ ποýý ÝτÞρα!rετÝ ιωι|εΙχε δοrrλÝ߀τ οτÜν üaCr| |

|

τη του, ΤÝ mcrτο, ßüρο rf ÝτΦΟσπυ.α Ýρχεται τρÝξιÞrε üλοß, ιικροι μΕγÜ νÞ τýß, ßqrýι)ρορ{οαλr& τ.βιβ 'ιοι λτν§ò νρηΦλεζ üτβ

ιΦò

μεινανε r,Earyθ τü

,αξ

νΦ

€ýü füαμο ßÞ, γλι} οΙ \Ý9οντεò ηοΟ ι.Φ

χßh,

ò

τrßò

Üαλποýò

ßÜπαιιε οτü

.ßροαιλτ.rζü

(ΞtΝεΙΕΙΛ στδ ÝτýμΕνο)

ιιΑΣε(Σ ΡΗτΑΣ

]


ΑΓtαΡΓΗτικΑ ΝΕΑ

οΣΕτΣ

Εκ Ε Π ΙΙ Δ ΤΙ ßßΛJΙ tt LE' L ηηηΑλ{Ε Λflt /ΙÝΙβflrηΕ ΔfßΜοΣßΕγογλßΕ κΑß ArrrnUllEIUIrnE Iil,ffiiβ*#ii ΙαΡ,Ηι"χΡ"Β"#ßß ιτß ,.rr;δν ΘΕΑΤΡικΗ |τ θlιτοαιρßδια * ο"r*,*-| ßλ*f,"Ψ.rλ*Jß#frΙßf ,òòßωμÝ7ριγÜþΡτr.ειαßνßμ'ηoÞαιβßΙ ßρ τlΡßßßω ÝπιΦlτι. σητηò*Þ τüν

πλΡΑΣτΑΣΗ

εò

ο{

| ιßηο

ΜΥυ

Gο

Φ?Θ

υα ο2ει

υ, ||

τÞò συζýrω τα9 #, |Ι λΦΦßηrη Þ πρor, Ζß παßπγ ýλα ω Ι φ.ρη τþ ατγ14σ2ιαw0 μΖò χ.

|υ,

||

τυ ;]i]

#;;

εΙχε ορ:οετ

*υ ΙΙΙ #;

ενιÜρLο.-)γ

ΔιΑΛΕεΗ "1'.χºΙÞ^:Ο.,*ΡΦý,Σýλü,|Ι22.7s.βρ.τß6,η*«.,*]Ι --" - - -' γου σ.ιò 29,Ι ,?8" οÝ τΡιττ1 Φ | Φρft¾γε σßοσοηω ,σòÞν *η- l -' wηιριο,η .() Σýυαf!.ò,ݾ¸*«º, λ ι,φαι"ß,ι;:λJ ρÜσw,,αÞν "ια,- |ü.ι" fr dJ

θεÜαρ)

'ΑΜΙΡ,Α'Δ' Τte |ΠΙ;;tPt

jº:_lι,ºΟ^Þ;.j:*] dΕΤ,φlÝ#Ι!ηü ÜffiΦε-Ι " Ι

α]

Φ ρτΦeÞ **"

μw]φγι,

τÞò

I Ι

ψwτÜατ,ò. l

,,,ο'"λ ';;

ßß ;;';;;;

διd.Ýξεων γιÜ

||

ΣνλλÜlω

ατdη παραμÝτò τßη δρÜδη ται τωò αüχω; τα) Σýτüτω.

τÞò φσ Nqu] ψα4 χ. Δ. ΣΑ-

ΠοτΝτΖΕΣ. ºßρ ταοýwη Ýι_,δò Ü,τδ τδν γ.,

ΣΑποτΝ_

ι

χ;r,γ6,.β,;ι

* ε lΙΙΙ Ιß'Ιß= º ΙΙ

|òιò Ι

#ÝχJξßι

;frt;;"τ

gJV Ρ/.Ρι

w

U?gι,AeL

ò

γΖ φ

Ý. Ý,

ßΙ

j'-+γ+τ,;º;tffiΙΙßßΞ)l'¸Ι }i";ir*#;r:,*ak;

γ Üω|τ,

ω,

:;;, ο*1, "Ε,οκ

ιιτλ

τσ,ι

τριτιτ.Þ στßò

,ßß,r, ,!ικ λ7^ß*,,),"Ý"'-þd

τÞ γ*ψηΙΙ

ια*

"α Σ"ε"Ιßß,,,;.J_2,:,rÞδτμ,,ω2γΙιτ,;rι¹üχ"òΙΙ !1,β1 *'9",9η=,'*Þε;,,,',ρß*αοα4+Ε'IΙ

"r*ýþ"-, χlßΖ3,1"ßτ;ß,1 ,γ' ε,γ{,;;" η,φιηχ*"'. ||t' θßΠ2Ý;ειüݸΡγþνΙΙδÝχαΖ.fÞνßΕ,τιχßι

:ιßτßλλωνγιι:ßυνεßòδÝνεßwÜÜÝητοòεΙτ

err* #;ι#&¸¹ΙΙιψ¹:,tºßΧ'Ýr*'ºφ;ΧΤ,,Xru

tΙ¸jhΞßκ*,òß*f;ffitrßΙΙßßl{.iÞ:,:Η¸ffi.l¹ffi

ft;*.χßΗψßr}¿,ßffiffi,ffiΙΙ#rßψj.#r*εΕ:fu#¸

η:üι

αθπ.

|"ο*.ºº'ßò"η-Ýßß;

νοε

ιι τrιγ6ΡqΕ.5χ.ßwòψýνοòd,λλÜτολλοßυ.ò,ΙΙ :ιº::"ßΙrτjι*^γ,.:'λ;,"ß'οι*Ιþ*, ε» .'|βß' σßν Ýπιτη@ τÞΞ πΡωτΦeι& lΙ oji ολυþ*, ".\ò fußý,μ ßοιπδγ αßφ *τ, rj_ll μÞ,ρ'ò

Ι

,9!

||

:: ^:,^;::-:» :Λ Ý*Þr*ßΙ*mjηξffi gß*, Þ

γß ψοΝωιιχÜ,|Ι avare|rεrrklι ΣτΝΕΛΕγΣΗ Ιι*τ«þ*ι Ia-#;;']j.,,Ιß-rr'ßßß Σßò 19.2.?8 γαl*σο,lιΙ ,.1,*: **r" μ:η-º ºrJ ΙΙ ßßß:#l, ¸ 'Fπσηò $ ßμλΙ" * Ι** Þ r α òÞν ÝlιδÞλωη wt εòφòσ "*λ |Τω l ß αΤΙδ α'ζΤΤßΙ}¸εT;; Þ64LfuΦβòe'Þ ßαΙΒουΤε»lλεwη δφò

^w,ιε

ΙΙ

β*ß#ξφ#,* ΙΙ,, ιβ1 * σαò

Β:\Σι,\Η ΡΗι,τ 3 λd6σ,υ Μιιι Κιι

ÜΦ2.ωπ< πω δΑν_6ΡrαΞτrι,dÞΕΡ ÜΦ2_ωπ< δΑν^6ΡrαΞτrι_dÞΕΡ γß ιýrj, Þ δΦλειÜ, ΚανεΙò δÝγ Ü:μ,γισ6η*τ dò χαλÝò ιτ2οπ4θαε; ιφοπ4θαε; σj σj Π?οδ{Dυ, Πφοδρου, δÝ' gτÜrw π,ιπτΑ γπΑΡχΕι γπΑΡχΕι ΛγΣΗ ΛγΣΗ |||| νλδÝγ γÜw ψü. ýπΑΝτΑ ΡΙ ω αý:Ýò, Στlρσßα ßχει τß χÜφμε üλα αß δγ.ι || ß ιÜ,να €.αò &,νθρωα &πα τι ß,γ τüγ λÝ*. ΜÝ ,._rr,__ lΙ .":^ ;λγ;Ý;; ,δ Þ θÝr/ μπφοßηΕ ,6fl Ý*, -r*ο ÝυrΙg εß, ρ,, Ξε"",þν_αò Ü,:. αýγÞ

Ιλα α || ΧΡ. Α'Ι'ΔΙΝΕ, ΕΙΤΕ τ. Α'Ι" Α,l,, ΙΙ ΜΕγdτÞ Ýπυηßα ι-,-*ι- εtlφ .I* τδ * Iεlr|ΔΣ. ò'..τ. ΜεγÜλη ,Ι φ ^« αχ" -ο^-λ"ßτ^»ß^;º;ß#fl#:#$ κροκüτ br,qrτlio1. Ιl ΧΡ,Α't'ΔΤΝΕ, ßα_ε. jΙ,§Ι};,ºιrι¹;t,Συλλüγω ,IΙφνφολα 'dγÜπη μστ,|Ýτq γο γ..υ_*,"οφ"ßß^;λγ;r*,Ι;"*λ^*;;ιr';;τº;; ταý ,Ξ,-].ºß"ΙΙ'ο]ß ,λνÝλοα {, ΘεατριιÞ d; ¸ρ«, Ι;#; |61.6",,,

γ-,

δτlιcτιεýττΞ

ι

δτÜλξη, τωý θÜ γιw, απα

;;;; ;

μßι ,μφÜ

σ-ι-ι Ι,ßυ

φ ιßιß,

arΙΙΙ

'Ü 9θ'LΠμ' τλ

σηsεßc

γß λüμ δα Τμò αΤΙ

lfu¹ m*ßh"gjΙΙχκ;γ-;";"frº¹,',ßιτff fulr*:_Hl*d;I ιτrχ ,j.Ýεfttν*ρÜ7ιιß,_ι, Π,ýεδΡ:_τÞòΚοινüα,τò,||}91χ5γεß»ιrÜωwlθßσωγοßÜφρffiφπφ&ò Ιr' τ,ττýþ Ε, οß μ-ßοι* ß+ Ýχ" ò.",#Ι|1 *,,τ,.λ, ül .; Ι;, .α-α|λιòιυ*, α, ß τüθÜΕ ΠριΧτιιÜ, πηλ-α,Ιχ*εΟ||.,ιß",.,'.*r;;;;';;ßß*οιτ,ι"ιò ν)6ηου*.υ. sεßΙ'υ,ΡΕΣ"Ιμ"'αχ"μ,α, &sΔ9ασηιαι»*ΙΤ,|,ºº^**òβ'-αj;αü'ßß :ο5 Συ)Jüγου, ;Ι;;,ºfr,*;; ß ;J;-;;*,ζ; ß* Ι *ß τη*γΡαφηΡm lΙ lml ru ηΙ;;' LΗºηºι*"fu,11 ο"-r,.. -ι,ßι ΖÜθε λýσι, οημΦÝψΦ òΙ,ÝπΡΦ òΦη ΦJ λΦ αß θÜ .αßlσm,. τÜ 7# Τ:

#^λο;ßü;"I;Ι#;#;#;ι#;,;;

ι ε'ΛζΜΜξ τοß} tαjλ!υτη ß,|@ θÜ aτrτrJ€υυα)γΦ Ü0-|-, Ι(ΕΔικοΓΛοτ, ο ο,,1-γρφεοα |μ"» φου", ,ηεα Φ ασOþν ºΙº'^3_ß¾òº._"*,'

||

ΙΙ ΙI

Ι

ΙΕ4 'η ý,Ýρτει. ¸ JΙ ÜπÝαιΙιν | ριþ ψ+ Ιτω αßτδ òß ι.χ. ιπαJρfüò Πζδεκß I.1α η ο φ ι α τι f"þ τιßφ*τττÝ_ ^ο;

Γ1 σιηΦ?ΦrτÜσειDò

ΑΓΤ. ΔΕΜΕΤΡΙΟΤ

*ffiΙξ}*ffi¹|| rυπ

;*ΙΙ"*»; Ι(Α,\ΛΙΑf ν;

ΒοΓΙΑ1{_ lπδ

a

ºΖΕΣ, ΤÞν ΤαÞw, ΣτΝΒχι;τ.4 "or*l*"'3,ff"«'X;¹:;,ll dE mt ωΕmßα τnc ΤhΙωαÜIr ο

,γ*ρ«

|| Ι|

γ_wαι 3:ιυò

χΡOιυOΣ

Ü,τδ εÞ ιτ,

θß

γ-ßG|

φßδ@. τ;üζΙΙ üι ψΦ,φ?rß Μ' ü ΜsÝΕζ μü, Ι]

πΕΡΑΣΕ

σÜßδα

ΒΑΣtΛ_ΕΣ ΡΕτΑΣ

ßχß**,rιφ*;*τ#*ß_-ßffi σß üτι τü.κτßριο ea τρÝπει νÜ εßναι

ταραδοσιακü mýλ

Ýπιστολßò ποý ÜντηλλÜγησΦΙ (Χ_ωΡιÜτιΧο) Χαß Ýτοι διαμορφωμÝνο dιοτε w Ýξιπτηρε, μια üλüκληρη ωιρÜ Üναγκþν (θεατριχÝò ταρα, μεταξý το0 προÝδρω τηò κο,υj.η.αß'«αι|τεß. -*,ßß«; φßω" Ξ. e-"τrη.|μ. αß, α.||.οο Διο,κητ,κοο Συμüουλßου τοδ Συ'λλüγου. ,δπωοÞ |ººΙl'1"ΙΙηt'«'ΟγραφΙΚÝò ΤρΟ6ΟλÝò, üμλßεò. 6ιüλισ "|ß*"λι* 'ο,μßε«α,'αιε.αρjε"λò.εß-|'"ψ,λòιß«,,*. l,,ß,ιιππ j||"o.. οß υßθυροι ýτÜρχουν. Εlναι Üπüδει'ξη τþò ýτÜρ|θÞΚεò, ΜΟwεßΟν, Ξενþνα ΚλΤ,), ΔΙΙΣΕ_ΙΣ^τιßγ_9.3ο',,αü.lßl-IΧωμü μτ;, ¸ργπεητ "^ι_Oα|| ηωνÝκüμη þÝρωποι, τοý δÝν μτüρεσαν νÜ ÜπΑευ,] "Ισωò πολλοß νÜ τÜ θεωροOν tπερ6ολιχÜ αýτÜ Þ ΚΡ0 καß ýπεΦυνοι. νÜ μιß καß Üκατüρ9ωτα. ΠρÝτει νÜ συwlθßσþμε c/ αýτÞ τÞý Ιý φt"º* el θ& º]"jιü,l|FρτοθοOν, w γßνουν Ýλεýθεφι τοιοß Ι υΙυ Þ θÝσß πþ Φ] Üξßζει.|| λÞσουν. ΜακÜρι νÜ εΙναι αýτοΙ ! Ι ¼ | ßδÝα, τÞν ßδÝα τοδ þραßου, αýτοδ τοý λjßτει, αýτο€ι τοý γνωρΙζαμε ΔΕΝΤΡαΦΥºΒΙ'ΣtΙ

;;;'-(Ειº;,--;"

*|};Ι;

,

χρß!το.rjι:αßππ αß".ι,Ιl

;;"λ-;;;;-;Ι;;;þþ;rr;;ΙΙ"Ρü.d«α

εßνα, καß

οß

ΧΡΟΝΙΚΟ,,

|τεß oi'-f,ω"','. ωγ_9||3üη.ν"ò

εΙλßκρινÜ, θÜ

τωò οοφοωε νÜ μλÞσων,|ü;

Ý.*;δ.

-Αν περιοΡιΦοομε αü

προσωρινü, &ν

Σdò 5.2.78 *ατ -ο ε.τ-|1''ε'"+Ι"_ .¾.._^Ο_* Χ-ΡΕ || ΓιÜ τΙò ÝτιστολÝò Üξßζει νÜ ποOμε δυü λüγια. ΕΙναι|συμ6ιüαζüμαστε ουυ.χ'δò'μò τj στριμωγμòι, δÝν ,κÜ. »ο_κεßμενα τοý δεßχνων ξεκÜθαρεò Üττüψεò. ΠαΡυ,|νουμ. τßτüτ«, "εχ«μ. μ,λ ,«ραξε'Þ lυγω:,α;α6""dgßοòqÝεεοτΙΣΤΟ,1.1_IΔ'|υ',ß".l',:ΙΙΙ φοbια και μα_ ΟΙξ-º «*ü σιÜζουν Þ κcλýτερα ξεσκεπÜζουν Ενα τρü6λημα ποý| (ευüμααε ü Ýναò κολλητÜ αüν Üλλο, ßσωò δÝ καß Ý. μτχτÞ mò φιßòι}εν σÝ γ*.ººΙΙ "rρqη|ξ* λý"η. ºν ýπÜρχων σχημα-|σφαλμιη σεýχωρüμò5OοηφιJταυδÝΡΙΙhνΙΧÞ Üwßληψη τÞò οtκονομßαò. μÝσα φρασταÜ }º*'º, ¾',Ρºßα"«òη:rß τ2ι Λαßιηò. trαρÜ τιò arrciξa ΙΤΟυ σημ'Τ'ηΕ ÜΤ,|, Φ φα*|| τα τοý Θ(γων εΙναι γιωß Üκüμη δÝν Ýχουμε üσο φÜρ. '9 χþρΤ εßναι περιορισμÝνοò καt θÜ τεΡτορισθοδ.ò *.ρ,,ιß*νοÞ*, ß*rχλΙ¾ ρ"* χριÜζεται στÞν Üντιμετþπιση τÞò dλφειαò, οτÞν| αλ4Ιβ,||Üπιμετþτωτι τÞò τραγματικüτηταò καß στÞν dπτοδü 6ρηχÞ) Þ δεντφüφ;òr.η ,"ι,ΙνΤ! 1γÝγ.ò ΙΙε ΙΙε σΤÞ μιΚρÞ αýτÞ σχολßαση τοý 6γÞκε μÝσα Üτü τÞ &ρχò ω:τ; 830 τü πβ»ß, τß ΙΠþ θφρþ. Τþò ρßtΙ 3. -" ΙΙ χÞ τηò. κηÜ τÜ Ýλλα ειναι μßα δμορφη διÝγεξη πÜγω | δρασΤηριüτητα τοδ Συλλüγου αü χρüνο τοý μÜò τÝ_ λειφ αισα α_Lò 2,φ τü e"ü_ l Ψη ?Τγ'υ4' ,Οη" Ι'._*ΥΙl .' Ýνα πρüθλημα. ¹ Ýßτοψη δτι δÝν τρΞτε. νÜ ÜκοOνε | ρασε χαΙ Þ üτοßα μÜò ýτοχρεòbνει νÜ τοδμε Ýνα μεγÜ, μτρÜ6ο,αü Διοικητικü Συμ6οüλιο και ταρÜλληλα γεqη τδ Δ, Σψ6ατλιο «οΙ:'η, =ü ÜΤeΠηÝΤ '-a :"γ'ºΙΙ καß Ýßλλοι τÜ τρο6λÞματÜμαò, δÝν ειναι üροÞ, ¹ ωγ_|λο ,ir νÜ Κα_ααοOμε δλοß ýτεýθυνα καΙ Üρμüδια Συλλüγω ωχòρε*ι .α μιr,, | ßβΖ" γ º¾'ºº ψλη τω, Υ ΙΙ *αΧυφη δÝν λýwι τü τρü6λημα, τü διπηΡετ iir.u.o. ] -ιυ. *αΑωò raλ ιÞ ΝεÜεßα,|ß,¾:'_'j¾:.!: γ_Ι1,_Τ}| Üποχαλιτιπ1. χωριò νÜ θßγει τÞν τροσστικüτητα τοο] ν.αΤΙ διαφορετικÜ θÜ κινδυνεýσωμε νÜ ýπωχθοδμε πþ δοýλει}Ζν þπ γÜ ÝρOει σÝ |νεΥtΞ1) @ {E_{a«f "¾},'||| ,ßΙ,ß,ο" ÜλλÜ τü τρü,üλημα, üδηγεß σßγουρα οτÞ λýοη Ι οτÞι κατηγορßα Ýκεßνων τþν Συλλüγων τοý ÜκοýγονßÝβß αýò'ß Þ φσπÜθεια. ΠφττοχρονιÜτικη τßπα: 'γ_": :rr."'" ξΙ|| ε*ω καΙ ÜργÜ. ºαερλ γιÜ *ο,þ Ýeυ ο.Üρχ*υΙται μüνο δτα κü6ουν τÞνσυνÞθωò τü Φλε. Ιtºº,¾_ò¾:_]'ξΡ-flÜρμüδιοικαßÜναρμüδßοι.-ολοιεßμααεÜρμüδιοι"και|

^,Ψ :ß

*¾.*-ΙΙ

I

|]

ΣγΜΠλΡΑΣΤΛΣ"

lΙΤ'

Ι3h'ffiffi¹ιßιι

^;υ

τερßπωση Üρμοδιüτερο. τωυ

αρμοεßþυ.

Καß τÞν κü6ουν

ι

υυ ο

,,,

Τül.Σ,βλι;πληρφαρ{leη.|ττÝδλαημτò-Αòφωχη-lΙ ΣΤÞ ωζÞτηση γιÜ τü Πνευμαικü ΚÝwρο Üκοß|

ΕγΧΑΡrΣΤOγ}ßΕ Τδ Δ,Σ -α]

τ

κΑ,

ΣýλÜl,ω:

α.rρ.¾(- Ε Ιº¸Jf¸;;,,hΙ'*, 'J,Ξχß.ΦΡÝ. ß1.

ΣΑßOΙº%Ε *Ι Þν

ΤΕΔΙΚΟΤΛΟΤ,

|

Βºλ.υ.Þ_,]_ Κη^ΙΚΟΙ)\ΟΤ,Ιγþ;τ#ß'*6

*βδ*Ι

ΤΣαΤΕ, ΒφλευτΙò ΧΑΔΛIΑ.I b} Fηχαμσει τüγ ι ΒOΓιΑΤΖΕ xat ΝΟ!Ι{ΡΧΕΙΣI.ιΔ,ι ΚαΝ) ΙßΟ, εý Ε,}6οßοò

xr

πω

Ι,γρα9ß

β

ττβτγραgfuα | υμμ"lo

αò

αη'#ραετÝ-

θτμΖν αÞν ιτφπΦαÜ.

2ι ΕßΦrΦß

;'_-"^-:;;',

γα,

|

τΡ

&μα6Þ φττφερε

| ^üΤΙß ?ην τληρ.φφ!ß üτι Þ ÝπισταλÞ Ι τηe ;Φ4υ_ýπ' ah, |

φφß,ò Οº

º1.^ººº,"¾Ψ]_.υ

,,ι*τα".η

|

τü

;;;.

ωτgγετο

|

ι

6ον.

τω μηò ÜπÝσει}ε 2.0Φ

;,-;;;;"

;;;;

0αφιιÞ μò òý ΙλÞ τß;6 φηιρßδαò ραò. Τüν εý_ αwι ΦJ Ýηω .ΠοροφολÜ γ.&μξΑΙ Ýτ!Þιß γι& τ& αλßΙ òÞν

|

ιÜ,Oε τρδoþ

ι | |

1Ο) Συγχοφαι -.δν τη&ητÞ Ε, χòι τÞò αßχε- ΒΑΣΙΛΕΙο ΑΘ. Α,Ι,ΔΙΝΕ τοý Πολυτεχτßα: |Ιl. π3ßΕΕ αΙò ÝξετÜεεò α;ü,Ιψ τýþο, !*, ι!Δε 6αÞý μνÜσω Ν. Σ,βρηò Ι

|'φχιτεχwιιÞ ΣχολÞ :þ

',\ριστι

χαß Üλλα

Ýπßqlα Üπü

τüν

τφüοδο.

εθδη Ýνδýσεωò.

Ι{Ý Ýτþλ,Þ'τþ Δ.Σ,

$

ιαΙπω;φÞθη-

_\ΙΓ. ΔΕΜΕΤΡΙοτ

«ΑΓι

Ν

,.]Φυιtιò - 'lÜffiÞτηα ¾ΦýΘgΦζ ¸ßωΦΦ:

-

ΔΙΚΑ "Η ΑΤοΜΙΚΑ. ¸τß τλüαγ, σÜò ιÜmμε γνωστü, 6τι γιÜ τÞγ ÝξιτηqÝτησÞ σαò ιßτοßξαμε τþ πτÜσημα αδ Χωριδ (ºγιοò Γþqγιοò Καρυοτßαò Ευ 6οßαò) αδ χþρο κßτω ιßπδ τÞν 'Βοιλησßα. ¸*εß SÜ βgεßτε χÜSε εßδοιò δτσιμα hÜýματα

χε γι'αýτü

f.Φ?|τ3,βò τÜαε

.

Η ΤΕΛΕΤΤΑΙΑ ΔΞΕΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ αδ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ0 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤοΤ ΣΤΓΧΩΡΙΑΝοΤ ΜΑΣ χ. Α Ν Α Σ Τ. Γ. ΚΑΝ Τ ΑΡ Η, ΣΠ{Ν οΔο Δο,Ι,ΡΑΝΗΣ24 - Πο_ ΑΘΗΝιΑ, ΑΝ θΕΛΕº¸ ΝΑ ΝΤlΓΘΕΙΤΕ ΦΤΗΝΑ ΛΤτ¿Νο ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚο ΤΡΟΠο, ΣΠΕΤΣΑΤΕ !!! ΠΡοΣΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΙ{ ΠΟΙΚIΔΙΑ ΤΦΑΣΜΑmΝ. ΕΚΤΕΛοΤΝΤΑΙ πΑΡΑΙΓΕΛΙΕΣ, οιl¶-

αüαßη.

τÞν Ýττ

ωχßε τηò αÞτ 'ΑττÜτη 'ψ, Δtlρ;Þò !{. ΣΜΓΡΝΗΣ. Εδχεmριιß; ΣχαλÞ υß τÞò εÜχεα α, τÝλοò, Φü ταδι αrΙτü τþ

γιÜ

ΚΑΝτ

δÝν-

|

3) Εξορα*ι τδ

γlwΙ QΡΓlΑ Ι, ΡΗΓΛ γιß

Jτ?τι*αΞ:χrαι--2,

χωρßò

οß

τι& òÞ δmροφýεση &πü

Þ τη)εmτÞ ιÜλυ}η Üπδ òÞν ΕΡΤ τÞò θατριßò +-ξ*ξΙ 6) Εδχαρmτ τδγ ι. κΑΝ_ òτÝ*ωò. αü οtα-φ. .lΜI- |ταßπ κ. χ.q.ΡΑΛΑΙΙΙΟ, ΡΑΛ". |"ριr*α*» ΕΛΤΑ 'Þυαý*

δωε

νÜ

ß.ΒΙο.,,ΤΕΧΝΙΑ,ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΔΤΜ ΑΤΩ

χοι.

β "Þ"ω αü χωβü μζ, Κα] ση, tδν ι, λ.l.ΔΙ, |--ü :J^'' " ] --. | μιιδσιτ τþ; ü ι, ΧOΙΣΙΑΔΑΣ

.¸,ΕΡΤ¹;"ß"

|:,,;rº,:;:::νυ

Ι;1,**ι;,#Η*τΗlrJlßlüΤtrΗ;*,¹;Ι,,,ß,«ºτ»";π:"τα.ι,."Ρß3: ΕΙ þ ÝνΦιαφÝραν τηò ρΙ kOr τÞν Ýπιοχßα τηò ωß,ν

; |5,λ .-6ßτρl,ι". *.| "α Ýπβιlm d Ι 4, Fυß"_*ι δλο* «ýò.ο_

1) Εýχαραι τüν ΒσηΞυΞÞ Δ,

Σ

ΑΣ.τ.

ΣΥ^^οΓοΣ τοΝ ΑπΑ}τΤΑΧοΥ ΑΤΙΟΡΤ¹ΤΩΝ ΚΑΡΥΞΤΙΑΣ Δdρüηò 2{, ηλ.8237,080

ΔΕΦfrsται ürτü ¸ηττροßdι

¾πεýθη Σwýεεωq ¾ληò: ΑΓΓΕΛικΗ Γ, ΔΗt ΗΤΡιοΥ ΟΦγτογιüη 20 - Ποþγου Τηλ, ß524.304

ΣυνδρομÝξ:

¸τÞο¼'εΦτ.ρχοÜ

.

'€Εσφπα7

ΔημοοτεýΦ!ò -

Φχ. δολλ,

250

δßοΦμΙσaτò ισüπΝ

ΦÞοεΦ.

Χ.φüγροφο δηFσεýμενο η

üιι

δaν

Ýη|σρÝ9Μοι. 'εμ6üομαο - ηλητμÝα εßξ τü ,νρο. 9.ßο τα] Συλλüνοο σü üγομο d τσ ρ|ο κ.'ΑγοÞσοß(υ Καüρη, ΔοΙρüγß}c

rr,.iιιo κψετη = τμ,

εΖòΖüεο]

Φύλλο 9  

Ιανουάριος 1978

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you