Page 1

κοιΝΩΝικΗ-ΠοΛπΕτικΗ ßrΗΝιΑιΑ ΕΦΗßrΕΡιΔΑ τΩΝ ΑΓιΑΝτΑΧοΥ ΑΓιΩΡΓΗΤηιι κΙργετιΙε ΙΔΡΤΤΗΣ - ΙΔ)ΤΗΣ - ΤΠ)ΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ΣΤΔΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑ}ßΤΑΧοΤ ΑΓΙΩΡΓΗº¿Ν ΚΑΡΤΣΤΙΑΣ ΔΙΕΤΘΤΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΠΙΤΡΟΙΙΕ

ΕΕΥΘγΝΟΣ ΣßΝΤΑΞΕ9Σ, ΥΛtΕ: ΔΗt!ΗΤΡtΟΥΕ. ΓΕαΡΓtΟΣ, ΦραγκογιÜττνη 26

'ΑΟÞ?α-ΑýγοοαοòlγΙ7

'Βτοò 7σι

- ΠσιÜγου -

'ΑσθμΙò ΙΙýλl,οο 3

-

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΓβΙΑ-ΠΡΑΣΙΝο Το6

I.

'.

οπαυßßffi

TrÞ.65ò4394

κΑ,

ΚΑ γΤΑ ΑΛΛΑ

* ¸Γιü παιττοý λαθοhτυμε

καθη-

'Dχοι.ιμε Ýνα χοψιδ τιοý θÜ, τδ ζ{βsυαν μ6ιò Þ δ§ν λρι6αß,ρψ,lε τ& μÝτριι ποý τιρÝ- μερÞ/ü ουφòα.ρηττΙρεò ÝπιοτολÝò καΙ ττιΛεφι.τνþμιατα τÞ δραοτητ. πολ}ß, Ü}λα γýρ. *Þγ ποριφüρειÜ, μτιò. πsι νÜ λÜ6ατμε. Οß περισσüτεροι Ü"πδ ,βò Ýχοιιll,α ιÜνοι ριümτα τοδ ΣιτΙýüγ,ου κοΙ τÞν Ýκδσ ¸ια χοφιδ οßχονqlιιαÞ &νθηση χαΙ ,μεò σòαý- οη τfiò Ýφτιητερßδαò μοò. Εýχαριοτοý. χωροτπαξ, Ýgγατιιτοýò, εýγενιτιοýò, φιλ6 τΙò αýλÝò 1ιβò rι'ΦΙ τιß πòτιßγια λουò. Οι)rσιιιστιχÜ,, Εßνοιι τψιßηπστα ÜΦριßιποιιò. χιιΙ μαζß ßßι,Ý τÜ με γΓ αýτü üλουò. "Ομωò, οτfιν τεβ§αýυò Þστχατò σιαιÝò ÜρετÝò αý,τÝò δλüχληρηò τÞò ÝΠη. ζιτr, ιrοò. ΔÝγ εßγαι ýηταρ,6ολιχδ αýτδ πτý λειιτοßο μαò .Ýπßοκεφη οτü χωρý,

γÝ

β

β

οτδγ τüπο ηιΖò, τü üμορ γρÜ.ψtιιßιε, εßνατ χαιροτòιιιστÞ Þ ÜλÞOεια. "Ατ ΓυßΡτη, εßναι πολý πε- Ιftωρετ λοιπüγ γ& θεωφθετ αýτδ πολιτιωι: φο χωριδ σρÝνο Þ ýγιεινü; ¼μ βÝ6αια! Τß δυμι7,;εý ιερο,þ,απτυγßιÝνε ò. Αýτ,ß Üμωò δÝν σημιßνουν πþò εß,ρσιε τüτητεò Üρωò ýπÜρχοw γ& νÜ, βελτιιßσουσÝ δ}τι τÝλε,-οι. Σßτ Ü,νOρυτποι Ýχοqιs Ζοιß με Þ χ;ιß νÜ Ýξαλε&|lσυψJε αüτßß τÞν Ü:,..ι,Ýτò τßò ÜδwαμÝεò ιαß, τÜ, τμυτÜ μιιò, ΡÜδ9ζτº ιαÜòτα,στ1; Νqμ.ßζοιτρα τþò δλει }tπφοÞτε Þ«ξ,μS λßγ7 ωαλÞ θÝ).ηση :ι,αΙ 1ι,ειò, σÝ Üιτß^αοι τατλÜχωτο Ýνδò χιλυºÝπβιÜΚισ. re βελτιιýοΟμÝ. Δýο, d'λλÜ τρου Ξχοψτε Ýνα σιßχωρο γι& νÜ, χτßσουμε τοολý σημαντιχÜ πÜγτοτε Ýπ,ßααιρα β τσηιεντüλιO,οιη, €τσι ÜτιλÜ Ýγα στειΓ> ;βΙÞ,ρι;,,α θÜ Φiθalilε ,ιwψτÜτυ. ΘÜ, λο ι:& τe òþ,ß ;ιßαò. Τιατß λοιπüν δÝγ τδ ßφο6òι ý τÜ, χαρχτηρßοοηιε lιÜνειηι;ε; ¶ξßζει νqτßζοψε τδγ ýπο. τ,β,ßγρι.ν, ι}υχωωματιχÞò ýγεßα,ò, Ü,λλ,ß Μπορωμε δh ι*ò ßÝ λ,γη :ιαλÞ θÝληση βααwλ εßνσι πβΜ6ια;ν. ζι»Þò γιÜ δλωò yg,l τφrεlòÜθαιιι ý Üτιοη-ιοιιρþυιψε Üπü ιανý ι7ηò τΙò Üστßεò αýτÝò τοý ιιαοιρý. μαò, γιÜ, δλüχλτlφ τδ χοριü ηειò. Στδ χυφιü |r.σ.ò πw?σπτΡÞOτμε, ßδιαßτα- Στεφτεßτε τα καλß αýτü. ΑýεÞ Þ "ρ"ξη ß,ιι 9Ýοò, Ü,}λ& ßOΦΙ ffiý ý προηγοþ7ε- μαò θÜ, δεßξει Þν Üγttιη οòηò οτδγ πòλιrιι 4 - 5 χρü,νια μιÜ, αýξηÝγη ýτοηdη δ τιqý ωòιß θ&, Ýπι6εüοηßσει εÞν χοιατ»ιιÞ ,τ2òλητιχδν Ýγτüμ,ι»γ. trαλλÜ λοιπÜγ μιò Üνωτερüτη,τα. ιοιτνοýπια, ποΠÝò *αΙ σß μýγεò. Τß χÝΙtÜΙ δßΦ δ»ο Üπfuη. Πρßν Üπδ χΖÝ" ητε Þυυò γι' αýτü; ΜÜ θÜ, ιρ0 πεßτε: 'Ε- νια βλÝπωρε τßò αüλÝò 1.ιρθ, τουò ωßχοιτß, μαß; στνÝ7òεια ρντξαητ,ε. Πληθοò λαιπδν τοýò δφüμοι,ιò Η,τιò, τßò ÝλÜχυστεò πλατειπιß τÜ Ý,ττφρχτüια. ΜεγÜη χα,Ι μ' αýτÜ οδλεò μ,ιιò χαß Ü,}λουò χþ,Ροιτò, χÜ:ωσπρwò Þ :ιετασφοφ.Þ τοý παρι6Üλ}οντοò. ΤÞ στι- Τιbμι δμιυò; ΓιατÝ Üσιρß(,ατ,/ε ηýνο χÜθε μ.Þ πþ δλοι οß þρýδιοι χα,να» Ýχ*\Þ- ΙΙ,ßσχα χτιΙ fuιστοιhρwιι; ¸δω τι,ßι Ü,ρ, σεò γιÜ Ülπγü,φυση Þ πqριòρι,σß,ιδ τl'16 νιετÜ χρbτw *Ü"ναlιε ταριßιστοεò υτροσπÜθα,

πτÞò φλÞε ποý

ηαß

στΙò

t0 'Ιουλßου,

κ(ητ,αtτε

μÝ

δια-

πßστωοη τιοý ιταò λ(πιηοε τιολý. ΚαΙ

ÝπειδΙι δÝν ι.ιÜò üρÝοει νÜ κρυ6ü μαοτε ηΙσω Üπü τü δΦòτυλü μαò, αÜò τü λÝμε. l,ßεριι<οß, εýτυχ6rò, Φ λÝω<ιοτοι, Üπü τοýò κατοßκουò τοý χιýρ¼Ο μαò, Üν καΙ ΕΙχαιν τÞρει τÞ φýΙýα τfiò Ýφητερßδοò ηιαò δÝν & kcιvaιv τüν κüπο... νÜ τÜ δια6Üοοη.ητ ,ft τοýò εΙχαι ρΙξει ÜπλÜ η.ιιÜ μοτιÜ Αýτü οτψοßνει ηýη δÝν καταλÜ6αμε καΙ ποrýÜ πρüγη.lατα γιÜ τü τß Ýπιδιιßι,ι<οιιòlε μÝ αýτÞ τÞν Ýκδοση τfrò ÝφτψερΙδοò, üν καΙ ιταλλÝò φο.

ρÝò,üκοιη.ιε üναφÝρει τοýò οκ,οιτα)ò μαò. ΓιατΙ νÜ ουμθο}νει αýτü; '& γοτιητοß ¸γιωο/Þτεò, οýοιαοτικÜ Þ Ü<δοοη τÞò Ýφημερßδοò μαò Üπο6λÝπει οτü νÜ προιΦιlσει τÜ σαθαρÜ

μοò προ6λτtμστο, νÜ Ýπδιιßτζει νÜ

μυμεò λι}οειò, üλλÜ

ι<αΙ

νÜ μορφιßF

νιει καß νü πληροφορεß. ¸+ιεßò üλοι

üοοι Üοχολοýμ€κπε,μÝ αýτÝι τΙιν Ýκδοοη καΙ χρüνο πολýτιμο )ßÜνουμε

καΙ χρÞμòπα ξοδεýουμε, ιαορßò dτ, νÜ κΕρδßζουμε τßττοτε. ¼μωò ÝξΖχολουθοOμε ý χααlσι,μσποιοýη-ι,ε τÜ Ýν- στ& σπßτια IΩ νÜ Üγωνιζüι,ηστε πττýχαμε χι αl)τü. Τδ Ýξακσλοιτθοýμε ιl,αò, τιτρττüνε Ü.jtλß χαß τÜ φττοφÜ"ρ.μααα, δη Üφοý τδ πετýχψε τß χÜνουμε; Πλωουιμ"ε καß θÜ ÜγωνιζÞ,ιαο,τε ÜμιεΙωτο καß λτρηριÜξοντ*ò Ýτσι ,σιγÜ, - στ1& τδν Ýαυ- τßò ειýλÝò ψιò ιαλ τοýò δρüμουò μοò Ýξω στü μÝ!λλον, γιατΙ πιοτεýου,με kql :ü ιμ;cιò τιτιß τδ ,φ,}σιßü ;μ.αò τοαρι,6Üλλσl. Üπδ τß οπιßτια 1.ι,οιò, ,Üσιτρßζοι4τε Þ Üναιταυ- Lßεßò καß üσοι ,μÝ ÝητÜπη μüò ÜγκαΚαß τß μ,τωρσ}ρ ν,ß ιιßνοηιε; θüι μοσ ιß- Üμασπε αεÞν ευδοιιμσνßιι μτ«;... λιÜζουν, κι αýτσß εΙναι üλοß οχετυα,ντßlσετε πÜλυ" 'ψαßò τÝνσοlι,ε δ,τι 1.ιτιοΛßγεò δροιχητÝò αα,ροπÜγω γι& ναρδ ιχαß δδ/ οß ¶γιωργftτεò, üπ προοφÝροι-> ρC;ρε! θÜ, ι.!σδ ßτ€ßτε. ¼χι, üχι, Üγατη- τ,ιι0σαρι6τητΖ δÝν μÜò φτωχοιßwιιν. 'Dδο μιε πολýτιριεò ýπηρεοßεò οτü ><ι»ρý εοß μαυ! }ΙττορεΤ νιß π,ρσιwιθοÞτε, ÜλλÜ δßιοι.lρε, ποý δß,μοι4ιε._ ΔÝγ ιεßγ" ßτσι; ΔÝν μαò, ¾πÜρχει μÞπωò κqτμÝ aιlιττΙΟεδÝτ χωπÞυ τΙò Ýστßεò τοý χ.απρý οÞ ρß- Γ9ΡÝπ,οιτ νομßζοψιε, ν& ποιρατηρεßται τδ τη ΟÝση; -Αν ýπÜρχει τερψÝνοι> ξ* ταιò. ΔÝν προσιαθοÞιε ν' Üπαμ.οιχρÝ φαι,νüιμεß,ο νÜ, Ξχουφ πÜφι διαζýγιο Üσεδ με νÜ τÞν dυ<οýσουτ.ιε. ro,.ιlι,ε τßò Ýòτüεò μελýνσεωò Ü.πδ τü χωριü ΣυιÝχαα σÞν 6η σαλßδαι , ΣυιÝχεια ,σÞγ 3η σελ. )ΡÞεειοò τþν χηητιτþν

αιροßüντω^ι

φsßò εò γιÜ

νÜ, ÜπαηιτÞσòηιιιιε τρqχοÜ,.ενο νqρδ τομιι<Ü


ΑΓΙQΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΑπΑΝΤΗΣΕtΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟγΣ .,,,.

, ¹ θÝση μαò

ΓΙΑ ΟΛΑ

_

εΤναι πÜνω

τοποθÝτηση καß συμφÝρον προσωπικü. ΘÝλουμε νÜ 6ρισκüμαστε τÜνω Üπü πρüσωτα, τολιτικݧ Þ τσπικιστι,,κÝò καταστÜσειò, δταν μιλοOμε γιÜ θÝματα τοý ÝνδιαφÝρουν ÜττοκλειστικÜ τü χωριü μαò. Κινοýμαστε μÝ γνþμονα Üπüλιττο τÞν προÜ θηση τδν τοπικþν δικαßων,μαò συμφερüντων. Κινοýμòτòπε καß προσιτα_ θοθιμε γιÜ τÞν πρüαδο καß τÞν εýημερßα τσ0 τüπου μαò. Αι}τÜ 6òτσικÜ ßÜò ÝτδιαφÝρουν πρδτα - πρδττα. ¿στüσο δÝν θÜ παýσουμε νÜ εýγνωμονοδμ§. Þ καß ^νÜ ÝκθειÜζουψ & συμπαραòπÝκον, ßτοιουσδÞπστε μÜò ται,καΙ,μαò 6οηθοδν στÜ προ6λÞμσ τÜ μαò. ΜÝσα σ' αýτÜ τÜ ττλαßσιq λοιτüν, ÜιταντοOμε: 1) _. Εýχαριστο!με_ τüν συμπολßτη μαò 'Υτουργü των ΖυγΚοtνωνιων Κ. Γ. ΒοΓΙΑΤΖΗ γιÜ τÜ ÝπαινετικÜ του λüγια, σχετικÜ μÝ τßò δραστηριüτητÝò μαò Καß τÞý Ýκδοση τÞò εΦημερßδαò μαò. ' 2) 'εΟχÜιßιστοOμε Ýπßòηò, τüν,6οιι λευτÞ τÞò περιφερεßαò μαò κ. Σ. Θ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ γιÜ τü ÝνδιαφÝρον ποý ÝξεδÞλωσε.καß τÞν συμτòιρüε σταστι τοý μÜò ýποσχÝθτγκε στü Ýρ γο μαò. 3) ¶παντοDμε στü συγχω,ριωτü μαξ κ. ΚΩΝ. Α. Α,l'ΔΙΝΗ δηλþνονßÜò του, üτι θÜ ÝργασθοOμε γιÜ τü

δßκαιο αßτηυÜ

ΣΤΑ ffΑΙΔΙΑ

,

Üιιü κßΦε

του.

α) ΕýχαÞßòποδμε τüν

ξενητεμÝνο συýγωοßüσü uac-k. ΕγΑΓ. ΚΑΡΙßΛΕΤßÝ γιÜ τ'Ü ßοΑÜ του λüγια στü γýμμα ποý μÜò Ýστελε. 'Επιφιτ λÜσÜüυαστε νÜ δημοσιεýσουμε. τÞν Ýπι:στολÞ του δτω,,"ü χþΡοò ýαò ;0 ÝπιτρÝψει.' ToQ- Ýýχüμαmε ÜκüμÞ καλÞ ÝπÜνοδο στÞν ΠατρΙδα. 5) ΕýχòιριστοOμε τÞν κ; . ΔFΙΜΗΤΡΑ Κ. ,Κ Ι οΥΣΗ νιÜ τü«Ο'τþ'ü üιroooo καß εýγενυκü γρÜμμα'τηò. χ& Ρο§ μÜò τü ÝπιτρÝψει,θÜ τü δηΙμübιεýσουμε. Εýχüμαmε Þ εýθýνη πòßý τÞν διακρßιει καß τοý φαßνετòßι μÝσα στßò λßγεò γραμμÝò ποý μÜò Ý, γΡαιρε, νÜ τÞν συναδεýει πÜιπα. Χα, ρÜ _λοιπüν καß εýτυχßα γιÜ τÞν κ.

ΚιοΥΣΗ. 6) ΤÞν «ΕΥΒΟ,l,ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣLΙ», τÞν «ΚΥΜΑ,l'ΚΗ ΗΧΩ», καß τÞν «ΠΡΟΟΔΟ» ΑΥΛΩΝΑΡ Ι ΟΥ εýχòτρτ στοΟμε γιÜ τÞν dò/þτη μÝ τÞν üßτοßα μÜò ßτερι6Üλλουν.

ΕΚΤΙΙ,ßΗΕ{ ΣΤΙΣ rτΡοΣΠΑΘΕΙΕΣ ¼ταν ÝκτυμοOμε μιÜ προσιτòιθεια, üταν Ýστω ,καß ÞθτκÜ προσφÝρουμε την σι}μπαραστòτση μαò ,στα τρωτα 6Þματα .μιÜò πορεßαò γιÜ τü κοιλü το0 συνüλου, αýτü χαρακτηρßζεται τΡÜξη εýθýνηò γιÜ-' ßοýò .ßßροσφÝ" Ροτπεò καß πρÜξη ζωÞò γιÜ τοýò ÜποδÝκτεò. -Ετσι θεωροOμε τÞν πρÜξη σαò ÜγοòτττJα6ß «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΥΒοΙΑ» καß «ΕΥΒο,l.ΚΕ ΧΡα

ΤüθÝμα «Üτýχημα» εΙναι πολý σο- σφαλßζουν αýτüματα Üπü τοýò κιν6αρü καß τρÝτει νÜ μÜò ÝνδιòτφÝρει δýνουò. Τü ÜποτÝλεσμα üμωò εßιιαι üλουò. Üκρýþò τü Üντßθετο. "Ερχεται Þ Θ' Üναφερθ6 στÜ ÜτυχÞματα γε- μÝρα ποý τü'παιδß, σκοτπÜφτει στü νικÜ, dλλÜ δßωò στÜ ÜτυχÞματα πρþτο Ýμπüδιο ποý το0 παρσυσιÜ ποý ÜφοροOν τÜ παιδιÜ kcii στÞν ζεται, εßτε εßναι 'σωμοαεικü, εßτε Þπρüληψη αýτδν. Κι αýτü ÝπειδÞ τÜ θικü. ÜτυχÞμòττα προκοτλοδν πολλοýò θαΠρÝτει λοιπüν νÜ συνηθßσουμε Ü. νÜτουò, περισσüτεροιιò Üßü τοýò θα, πü νωρßò τü παýΙ ν' &ιπιμετιεπßζρι νÜτουò πο'δ προκÜλοδν πολλÝò Üρ òßιρυσμÝνουò κιΦýνουò ºτοý μπορεΤ μbστειεò. ¶λλÜ καß οß Üναιτηρßεò νÜ νικÞσει ,καß ποý θÜ τü Ýξοικειþποý ÜφÞνουν τÜ ÜτυχÞμòπα δÝν εß- σουν μÝ τÞν Ýννοια τοδ ,κινδýνου. ναι λιγüτερο σο6αρü θÝμα. "Ετσι θ'ÜφÞσουμε τü παδß τοý Καθημερινþò δια6Üζουμε καß Ü- Üτü τÞ φüση του θÝλει ν'Üγγßζει τü κοδμε γιÜ διÜφορα ÜτυχÞματα τοý κÜθε τι, πüý Üιιτλαμ6Üνεται καß συμι6αßνουν γýρω μαò. 6λÝπει γýρω του, ν' Üγγßζει Ýνα ιßγΕΙναι γεγονüò, δτι τÜ ÜτυχÞμα- τικεßμενο ποý εΤναι ζεστü, ÜφοΟ Ýτα δÝν μποροOν νÜ Üιτσκλεισθοδν τε- πιμÝνει καß δÝν μτσρεß νÜ κατοòλþ λεßωò Üπü τÞ ζωÞ, κυρßωò τδν παι_ 6ει τü τοδ τü Üττωγορεýουμε γιατß διþν, ΕΤναι δυνατüν üμωò νÜ προ- αýστηρÜ, λαμ6Üνονται καß νÜ Ýλαττþνο\παι ΛlÝ τüν τρüπο αýτü, θÜ κþòτλατουλþχιστον οß πΦανüτητÝò τουò. 6ει πολý καλÜ τß σημαßνει Þ φρÜ_ ΤÜ ÜτυχÞματα μποροOν νÜ χωρι- ση καß κατ',ÝπÝκταση καß Þ Üπòòγüσθοδν σÝ δýο κατηγορßεò: 1) ¸κεßνα ποý προκοιλοOμε Ýμεßò ρευση «ΜÞ τü πιÜνειò, καßει». jκαι /ν1' αýτü τüν τρσπο νÜ εßστε 6Ý2) 'Εκεßνα ποý προκοιλοδνται μü- 6αιοι, üτι θÜ δημιουργηθεß Üντανακλαστικü καß τü παιδß θ' Üιτομακοýνα τουò παρÜ τÞν ÜμυνÜ μαò. ΜÝ τÞν κατüιλληλη διþται,δοòγòb- νεται μüιτο του Üιτü τßρισμÝν} τßÜγηση θÜ μ߀ει τü παιδß ν' Üιτοφειτ yβara ποý καßνε (σßδÝρο, φοδρýοò, γει τÜ πΡþτα καß νÜ Üντιμετωπßζ,ει θερμÜmρα κλτ,). τÜ δεýτερα. ,ΓιÜ νÜ τü δι,δÜξετε νÜ προσÝχει 'Εκεßνü ποý πρÝπει νÜ μdιθει τü μßα σκÜλα, υη σÜò πιÜνει ßτανιßßη παιδß εßναι: νÜ ÜτοιòτÞσει Ýμτιfiο- Üν κατρακυλÞ,σει Üττü Ýνα σκολοσýιη στüν Ýαυτü του καß σÝ μιÜ Ý- πατÜκι. ¼ τüνοò ποý θÜ νοιòbσει, πικßνδυνη Þ ιjατλþò δüσκολη κατÜ- θÜ τü προmστÝψει Üπü τüν σο6αρü σταση νÜ ÝλÝγχει üλεò τßò δυνατü- κßνδυνο μιÜò ψηλÞò σκüιλαò, ταý: τητÝò του. τσαò κλπ. "Ετßσηò, θÜ μÜθει tοι,Ü εßναι Þ ΜÞ θεχνÜμε üτι'τü παιδß πρÝπει διαφορÜ υεταξý θÜρρου§ καß παρÜΙ νÜ καταλòι6ει; üτι μßα ÜßτòòνüοßυσηΛογηò τοΛμηò. τü κÜθÝ «ΜÞ» Ýχει,'Ýνα συγκJκοιυd. Εßμαι θαρραλÝοò σημαßνει: dοττι- ν,ο λüγο, (ΨρΟξ' Θεοδ μη'νομßσbει μετωπßζω τοýò κινδυιßüυò ποý δÝν ,οτι πρÝπει,ν_' «ÜφÞν.ουμε» τÜ παιδιÜ εßναι δυνοπüν ν'Üποφευχ9üδν μÝ αδ τÜ μικρÜ ßδßωò,'ýÜ τßαßζουν υÝ τη τοκυριαρχßg, χωΡΙò τÞý'αßσθÞòτη Ü- φωτιÜ, ß1 'νÜ πÝφτουν eþο σßατ.εò σκüπων φü6ων, γιÜ νÜ 1,ιÜθουν τÞν Ýννοßα τοδ κιν] δýνου). Μüνο _οß. [εγüιλοι πρÝπει νÜ Εtμαι ταρÜτολμοò Üγτιμετωπß* ζω Ýπιτüλαια ÜσΚοτουò κιþωουò, εκτιμÞσòυν þρισμÝνουò «,δυδακττ προετοιμασßα, γιÜ τÞß κ9ýò] κινδýνουò, τßοý θÜ εßναι Þ Üρξωρßò "Ρ".Þ, τουò. αντιμετþπισÞ χ,] τηò φρüνιμηò σκÝψηò <ßπü μιÜ þΠροετοιμÜüτε σωστÜ τÜ ταιδιÜ ρισμÝνη Þλικßα τουλÜf ιστον ßαß πÝγια τÞγ.Üιπιμεττbτ,ση μξ Ýπιτυχßα ρα. "Ετσι δÝν εßναι ýπεýθυιιο τü παιτων κνουνων και lßcrta ΚÜιτοιο τρα πο διδÜξτε τα τοýò κινδýνουò. 'Θ' δß μτροτÜ στÜ τρομερÜ ÜευχÞματα, Üττοφεýγετε Ýτσι πολλÜ ÜτυγÞματα, που συμθαßνουν καθημερινÜ. ΔÝν εßναι πþτα εýκολο Ýξ'&λλου, νÜ διαπροστατεýοτπαò τü ταιδß τουò τü Ü κρßνουμε τüν «δυδαΚτικü»'κßνδυνο, γιατß κÜτι ποý &ιταγορεýεται σÝ υιÜ Þλικßα εΙνòιι δυγòπδ νÜ ÝπιτρÝπεßαι σÝ μεγοþ.ýτερη. ΝΕ». ΜÜò χαρßσατε Ýνα μÝροò Üττü _ Πολαιüτερα τÜ μεγοιλ.ýτερα παιτüν πολýτιμο χþρο σαò, νÜ μÜò.δεß- διÜ, Ýκαγοτν ποδÞλαßο Þ Ýπαιξαν θετε πþò οß Εý6οεtò, üταν χρειÜζεστü θÜ εtßαι μτdλα ται, καß τü «εδ φρονεtν» δßܼÝτουν τρÝλλα κÜτιδρüμο.'ΣÞμερα τÜτοιο μÝ τÞ μεγÜλη καß τü «εδ πρüιττειν» üρθοτσμοOν, κυκλοφορßα ¶τü τüν fτπεýθυνο "Υληò' ΣυνÝχεια στδ Ýπþι,ßγο μÝ ÝιιτολÞ τοδ Δ.Σ.

:

Πολλοß

νσμßζουν

γονεßò

δτtι"ßτπερ


ΑΓΙαΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

J

τΗΛΕΟQΝΛ

ρυχθηκε, στßò 10 'Iουλßου. Προσοο. 6αια στßò δυνατÜτητÝò του. ¼ ΣýλÝπßσημα δÝν ιγπÞÝαν. λογοò Ýχει ýπ' Üμη'του νÜ πρqτμα Στü χωριü μαò ýπÜρχει Ýνα καυ- ρÝò δμωò 6ολιδοσκσÞθηκαν¶ιßετßιh. 6 τοποιÞσει καΙ Üλλα τÝτοια 6ÞιßÜτα μα τü τρü6λημα; ΤÜ τηλÝφωτ,,α γιÜ σοι εΙχαν διÜθεοτ1 νÜ δþüουν δλοι κÜποιο Üλληλεγγýηò γιÜ Ýßτομα τοý Βγουν τοýò κατοßκουò του εfναι Üνüτκη, οßκüπÝδο. ΣτραüÞκαμε Ýτßστιò καß Üρκεß νÜ τßß μαθαßνεß'ÝγεΙναι σωτηρßα dηθριßτπιwlò ζωfrò στßß πρüò τüν Γεþρýιßü'Συιεταιbισυü. Üνüτκεò, καιρα. Οß ýποδεßξειò τ6ν μÞδν τüυ &ßσκολεò δρεò. Αýτü τü Ýχοι.lμßε δια. Κüτναμε Ýγγρòτφο πρüò τü Διοιßòη- πßòνω σ' αýτü τü θÝμα θÜ εßναι ποπιστþσει οß ßδιοι ÝπαιειλημιμÝνα, ü- τικü του Συμ,6οýλιο νÜ μÜò πd- λιιτιμεò. γιÜ q δÝν πιÜßει μωò χδροò μÜò γιÜ ν' ραχωρÞσει τü κτßριο τοý ÜεγÜζεδτνòιφÝρουμε γεγbνüτα. Στü Φμα ται τþρα, μÝ ÜιπÝτλλωγμα νÜ κτßσει ΔΕt\tΔΡοΦΥΤΕτ¸-ß - ΑΝΑΔΑΣαΣΗ τþν τηλεφþνων ü Σýλλογοò κινÞθη_ ü Σýλλογοò κÜπου dλλοý τÞν Üπο. κε μÝ μοναδικÞ ταχýτητα. ¼ Πρüε- θÞ,κη το0 Συνεταιρισμο0. ΠερßμÝνουΜετÜ Üττü συιττονισμÝνεò ÝνÝρνετ δροò καß ü ¶ντιτρüεδροò τοδ Συλüαπι5òντηοτ1. ¸λπßζουμε παξ Þ *μ9 §c καß εγγρgφÜ _τοg.lτρüò τιò ÝρirÜ λüγου ÝπισκÝφηκòτν τüν συμταλßτη τÜντηση θÜ ,εßναι θετιßÞ, ο.ιεò^ υΡρεσιεò ü τÝ. κßντ;σε γιmß μαò 'Υπουργü τþν Συγκοινþνιþν κ. τοια πρÝπει νÜ εßντιι. ^Αν δλοι Ýχου- τιò οιαοικασιεò γιÜ]-ýλλογοò τÞν παροχÞ δÝνΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ποý πρüθυμα τοýò με καταλÜ6ει, καß πρÝπει νÜ Ýßοιι. τρων γιÜ δεντροφýτευση, τü"þινÜ δÝχθηκε καß τοýò Üκουσε. ¸ξÝφρακοτòιλÜ,6ει, ποιÜ εναι Þ Üξßα αÜ πωΡο. "Ι-Ιδη τδ 'ΥτουργÝßο Γεßοργßσε ü κ. ¾πουργüò τÞν εýαρÝσκειÜ με τοδ τοδ Ýργου, τüτε οß üπbιεσδÞτο- α9,, πρü9 τü üτοßο þτευθυΦÞκαμε, του γιÜ τßò προòπτüθειÝò μαò, Ýδωσε τε ÜιπιρρÞσειò τεριττεýουν.'Εν'πÜ- ,μαò (rαπÜιΙΓησε κοινοποιþνταò uac ουγχαρητÞρια γιτχ τÞν Ýκδοση τÞò Ý_ ,σει περιπτþσει προσπÜθειεò Ýγγραφο, πbý ÜιτÝστειλε πþß γßνοιl-, φημερßδαò μαò καß γρÜφτηκε συν- ται πρüò δλεò τßò κòιτευθýτειò κιτß Δασαρχεßο Κýμηò, "d βÝ τü ΟπüΙο-ÝγδρομητÞò τηò τροσφÝρονταò μüλτ Q .δ_lgγ9ηυισμüò θÜ Ýπανοιληφθεß mßò γραφο παρακòιλεΤται τü Δòτσαογεßο crτa καß τü ποσδ τþν 1.Φ0 δοòητιυδτν 24.7,79π. νÜ ÝνεργÞσει, þ,στε νÜ δοθοOν'6ßüν γιÜ ÝνßσχυσÞ τηò. ¼ ΣýλλòJγdξ μe Σýλλογο.τÜ κατÜλληλα δÝτπρα γιÜ εýχαρßστηση δÝχθηκε τü πιü τþω ΚοΙΝαΝΙΚτΙ ΙρΙ=μ μιÜ εýρεßα ÜνοδÜσωση ,θεωμbνταò τοσü πρþτιστα, πþò αýτü Üττοτελεß Üνòτγνòbριση τδν "Ολοι μαò Ýχουμε þρισμÝνεò Ü- }4οΡΦαΣΗ - ΒΙΒΛΙΑ τροατòτθειþν του Üπü Ýνω,, ÝπßσηÜλλοι τολλÝò Cjλλüι λßγεò. μο Ýκπρüσωπο τÞò πολιτεßαò στÞß _ν!ò/ιξ§,_ 'Ο Σýλλογοò θοηΦß. Βοηθεß κCθß Τü ¾πσυργεßο Πσλιτισμοδ. Üιταν,, τεριφÝρειÜ μαò, Κòττüπιν ü κ. ¾- g*,Qprrg τοδ χωρßοδ μαò, μÝλοò του τþυταò σÝ Ýγγρòτφο ποý'εßγαυε Üτουργüò þρισε σιτνÝστη,ση μÝ Ýκ. üχι, Üρκεß νÜ γνωρßζει Ýγκαιρα πσmεßλει ζητþντdò 6ι,6λßα'ߧρο"η Þ τροσþπουò το0 Διοικητιικο0 Συμ- τßò κου περιεχσμÝνου γιÜ τÞ 6υ6λßο&ß. 6συλßσυ τοδ Συλλüγου καß τÞò Κοι- εßτεÜνþγκεò του. Βοηθεß ü Σýλλογοò σκοτü τÞν πβüσδο, εßτε δτοτν !,:Þ 190 χωριþ, μÜò κüσει γνωστδ ,.,üτητοò γιÜ τßò 2α.7.Π, τρüò συζÞ: μÝ ,ττιση τοδ θÝματοò τþν τηλεφþνωý. Üντιληφθεß κωß στü üττüτο πρÝπει _üτι δÝν διòχοÝτει τÜ 6ι6λßα ποδ ξητÜσυντÝξει. 'Ο dα€ρτ,γπισμüò Καß Þ με, πρüò τü παρüν. "Οσον ÜοοÝ τΟν (ΤÜ Üπο,τελÝσματα αιÞò τÞò συ. νÜ ÜρχÞ ÜÞληλqτγιπlò πρÝτει νιß Ýμπλουτισμü τÞò 6ι6λιοθÞκπΙ u«c νωυτÞσεωò δημοσιεýονται στÞν τε- εßναι τÞò μÝ 6υ6λßα, γßνοττται καΙ ω.λεß'εßeσ τÜρτη σελδα τßò αφημερßδαò μαò). üλων θασικÜ στοιγεßα στßò υυγÝò γειεò πρüò τοýò Üρμüδιουò, ΜÝσα σ'?ýτÜ τÜ ßλßχÝιd μαò. κινοýμενο τü Διοικητικü Συυýοýλιο ΙτΝΕγ[.ιΑτΙκο κΕΙ{Τm Τü ¾τουργεßο Γεωργßαò ,μÜò & τοD Συλλüγου μÝ ßkiεω€!σÞ ßου. υ& πÝστειλε Ιtζν,<ΙτεÞε ιζυι.1 6ι6λßα ßτγροτιΚοιJ þγοοτικοδ περΕΥο_ üτροτικοδ πÝο,ßrr.r_ πÝρÝγσ, Τü τττευμòττικü κÝwρο Üιτοτελεß λ,ò πλη.ΡοφορÞüηκε τü' σο6αρü'dßτι} μΡν9γ ποýι9ιν..ιι(Ι ιαÝ. ΤÜ 6ι6λßα ßßα ζητÞσαμε. τüν τΡδτο'καß οýσιαστßκòßπερο στÜ χημα τÞò συγχωριαι/ο0 μαò'κυρßαò ,* τg 9_Ü θ_α κòξογΗφοüν κòftοΓγρcτφοOν καß Οα θÜ σφροτγß σφραγτ "ΕγινÝ ΣυDßüγου ü μει. Ινlαρßκαò Π. ΡÞγα Ýσττεþε σÝ Þbικd σθοδν καΙ ÜßολοýOωò. σιιτπομß-Ýα χο τοδ μαò. οδστικüò διòτγωνιφüò ποý τροκη. καß ýλικÞ συμταρÜσταση μÝσÜ οÝJ θÜ τοπΦετηθοΟν σþ Φι6λlο&ßκη το0 Συλλüγbυ mü χαßριÜ Α,h'τtß òττιγμÞ τÜ Sι6λßα αýτÜ 6ρßσκολαß στÜ γραφßα το0 Συλλüγιßυ. οΕλ{ΑΤΑ

ΚΑγΤΑ

Σ.σιfoαω ÜΕδ ,Þγ 1η

ΚΑß

σελßδα

ΑΛΛΑ

οß þÝρι,τιοι;

}ßfuτοò ýποτι* ΚιJ,<λοφüρησ€!ν, üτποò üλρι γιrωρΙ- ß μοατ τü χιορý τοιξ; }Ιιtπιυò δÝν θÝζετε, δυü φýΙÞα τfrò Ýφτη"ιαρΙδαò }ιοιτ νÜ θεωροýνοαι ¸γιυριfiτεò; καΙ α}τü εßναι τü τρΙτο. 'Οπιυò θÜ fr μιτlπιυò οΙ οο6αρÝò... ÜοχολΕò δÝν δια6Üοατε, üσοι βÝθοια δια6Üσατε, τοýò Üφftτοιτητ; Νqτßζοιη.ιε ιτþò üλοι σßοιαστικÜ γρÜφοιητ σ' αýτÞ 2 3 μιτοροýμε γÜ διòθÝτουμε λνο Ýηü Üνθρωποι. ΓιατΙ νÜ συμ6αßιτει α& τüν πολýτιι.ιο χρüνο μαò yr αýτü τü τü; ΚολÝοαμε ιτÝχρι στßμερα üλουò σκοπü. ¸μεßò βÝ6αια οÜν Σý}Þοτοýò 'Αγιωργfrτεò νÜ μÜò ÜποοτÝλ- γοò κο,Ι τÞ διÜθεση καΙ τÞ δυνòπümλοιτιτ τßò Üπüφειò τουò γιÜ ιΖÜ τßò τα þκοιη,ιε νÜ κολýτποιι4,ιε τΙò Üδτψοοιειßουμε. ¸λλÜ ι&ßταια. Γιατß; νÝηη<εò γý τÞν Ýφιιι.ιερ,lδα ττοý Ýκ¾πÜρχουν οτü χυριü μαò μορφωμe-| δ{δεται, ÜλλÜ θεωροý1ιε üτι εΙναι τ,ιοι Üνθρωποι. 'ΥιπÜρχει Ýνα ττλßßθοò ß πιü σωστü καß βοηθÜει τΙιν ÜτττικειÜτÞ.ιων ,μÝ τπυχßιτ ÝνωτÜτων καß'Ü- ,μεττ.ικüτητα Þ ÜΦεση ττσλλþν ÜπÜ τττÝρι.lν σχολþν, οτιωò Üκüιιη καß Φεων πÜνι.l στÜ κοινÜ μαò προ6fußφοτττιτÝò καß üπüφοιτοι Γψwαοßου. òιαη,òι ΔΑr'νομlφτε, τπbò κÜπωò Ý-1 Γιστß λαιτüν δÝν γρÜφουν τßò Ü-ιü- τθι.'πρÝπα νÜ Ýχοιητ ßÜ πραγματα; φειò τοιξ γιÜ ÝιιδιαφÝροντα θÝυατα ]Απδ τδγ Üπeιßθιτνο l 1αýτοΙ

I

|

ý).η;.

j

Τü Δ, Σ. τοδ Συλλüγου

«ΑΓΙαΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ»

-

-

'ΙδρστÞò '|ÜοκτÞτηò ¾πεýθυγοò 'Εχδüσεωò;

ΣγΛΛοΓοΣ ΤΩ{ ΑΠΑΝτΑΧοΥ ΑΓιοΡΓtßτΩΝ κΑΡΥΣτιΑΣ Δοßρüνηε 24, τηλ. 8237,Ο8Ο

ΔιgΦýνετοι üπü

¸πιτροτι$1

¾πεýθιτιτοò ΣÞττüξεωò, ¾ληc:

. ΔΗtýΗΤΡιοΥ Ε, ΓΕQΡΓιοΣ

ΦρογκογιÜννη

2θ -

Τηλ. 6524.3θ4

,ΣυνδρομÝc: 'ΕτÞοια 'Εοωτερικοý

Ποηüγου

δρχ.

25Ο

'Ευττερικοý δολλ. 2Ο Δηßτοσιεýσειò - διαφημßοειò κοτüηιν συνεννοÞσεωò

Χειρüγραφο δημοαευüμενq Þ üχι δÝν

ÝηιστρÝφοντοι,

:

'Ειß6Üσματο - ηληρωμÝò εßò τü γροφεßο τοý Συλλüγου στü Ýwομο το0 το,μßα κ. 'Ανοστοαßου Καντü9η, Δοßρüνηò 24. ΝÝο


ΑΓΙQΡΓΗΤΙΙζΑ ΝΕΑ

ΑΓΩΝΑΣ & ΑΜΙΔΔΑ ΓΙΑ ΤΗ§ ΕΥΗΙΠΕΡΙΔ !

!

'ΕκπλÞfuιò! 'Εκ¸κπλÞξειò _ τλÞξειò ! ! ! - Ξεκßνησε στßò 1Ο ΙΙουλßου Üιτü τÞν ¶θÞνα γιÜ νÜ φτÜσει στüν "Αß Γιþργη, στü χωριü του, τοý τüσο ιßτþιησε καß πÜγεσε ü dòγαττητüò μαò º. Χ,ΡΙΣΤΟΣ Α,I,ΔΙΝΗΣ, ΜιÞκε^στ' αýτοκßνητο, μθο« Χgýpg "φ τÜ τσ το0 καλοκαιριοδ καß παρÜ σα χρüνια ποý κου6αλÜ στοýò Cüμουò του Ýφτασε, ,μÝρα μεσημÝρι, στü χωριü. Γιατß Þρθε στü χωριü

ΔÝν σταματÜμε üμωò στÜ πÜ-ι Κ. ΚΑΝΤΑΡΗΣ, ü διευθýνων τüν ΕΛ.

ρα πÜνω. Φαßνεται πòbò οß þριμοιΙ ΤΑ ¶μαρþÝου, ΔÝν mαμÜτησε ü στÞν Þλικßα συγχωριανοß μαò'6ßΚλ-ß κ. Χ. ΚηΠΤΑΡFΕ σÝ ÝπαßνουÝ γ,Ü τßò προσιτÜθειÝò μαò, mü γρÜμμα 9ητ«υ ug μÜò κü6ουν k_gθ9 τüσο_lÞν' 'ÝνÞμε_ 'ÝνÞμεÜνòτσα συγκßνηση.,Καß νÜ! ?Ηρ Ýστειλε, Ι οýτε στßò "Η} |ß ποý μÜò Ýστειλε,Ιοýτ€ φ«g« Üττü συγκ_ßνηση.,Κgß 9.._Þ .9ξιΡÜ ºφ §. ΔΗΙÞΗΤΡΙΟΥ|ρωτιßÝò του παρα,τηρÞσειò, εαλα ΜΠΟΥΡΙΚΑ, ΜÜò Ýδωσε ü κ. ΜΠΟΥ-|προχþρησε. ΠρσχþρησÝ σÝ üτιδια Ρ ΙΙΚΑΣ ΚΑΣ τÞ διòι6ε6αßωση, üτι δτι θÜ τòι- |τελÞ προσφορÜ. Εδγε του ! Εßναι τü|τελÞ'προσφορÜ. ραχωρÞσ_ει στü Σýλλογο Ýßα χτÞμα 'πι- | σο ýÝοò κÜß δμωò ΙΑγιωργÞτεòι κατου. ¹ διοò6ε6αßωσ,Þ του., διοò6ε6αßωσÞ του αýττ1 αýτÞ πι_ l| τÜλα6ε τÜλαθε πþò τü oδc Ýσγεται Üιτü Üπü Ýφ6ò Ýρχεταß στεýουμτε τòbò Üποτελεß λüγο τιßμÞò.| κεß ποý τÜ ßδανικÜ Ýχοßjν γßνει 6ιþ 'Εριεßò δÝν Ýχουl.ι,ε νÜ προσθÝσουμε Ι μ««, dατü Ýκεß τοý τü ττνεDμα Ýρ¶γιωργÞτεò ü κ. Χ. Α'I,ΔΙΝΗΣ; τßποπε πÝτνω σ' αυτü. Οß πρÜξειò, | γÜζεται συνþελφωμÝνο μÝ τÞυ dτ ΡωτÞσατε νÜ μÜθετε, üσοι δÝν τüν θλÝπετε, μιλοδν μüνεò τουò. "Ο"αυΙγÜþ καß τÞνÜρετÞ. ΑýτÜτÜ ξε'σπÜσυναντÞσατε; Καß Üφο0 μÜθατε, θÜ Ýλθει Þ þρα θÜ Ýτιανθνθουμε. ΣÝ | σματα εßναι τýξÝιò εýθýνηò ¶γικòòτοιλÜ6ατε καλÜ τß σÞμαινε αÜτÞ βòò μετρÜε_ι.Þ τιρÜξη καß.μÝ 6Üση|ωργÞτεò. ΜιμÞ,θεßτε τα λοιτßüν, ΜιÞ πρÜξη - θυσßα του; ΝÜ τü τοOμε λοιτüν κι αýτü γιÜ üσουò δÝν τü λοιπüν,στÞν ιߧριμη.Þλι-| γνωρßζουν. ΠÞγr, ¶γιωργÞτεò, ü κ. ¶γγÝλικÞ Γ. ΔLßΜΗΤΡΙΟΥ - Ι^ηßη ¶λλÜ §ρߺ ÝνθουσιòßσtòÞ θq,l Αßδßνηò στü χωριü του καß χωριü κßα. πρσσφοραò στü Ι _.=-=-_--μαò γιÜ νÜ θÝσει ,μ,αζß μÝ δλουò ü. πº Λεγò!με η κρι,ση ,μιÜ κρßση κΡßση ποý προÝρ l ..σουò ÝργÜζονται γι' αýτü τü σκοτ6, σýνολο. Εßναι -"Þ{;Ý;dÞ,ß;.;δ",ßò , _ |, _, _ τßò 6Üσειò Ýνüò μεγοcλεττÞ6ολου Ýρ. ß;ß;; α;ü "Εκτακτη Ýπικαιρüτπτß γου: Το0 ΠΝΕΥΜΑΤΙ,ΚΟΥ ΜΑΣ που ΚυΡιαΡχει στιò ψυχÝò Φγαπη- ι -ΚΕΝΤΡΟΥ, ποý θÜ μÜò τιιμÜ üλουò τδν στü χþβιü μαò dòιδρþτων. Et. l_, ΔΙΚΤγ0 ΣΤ0 ΧOΡΙ0 ΑγΤOΜΑΤ0 ΤßΙΙΙΕOOΙΙΙΚ0 ναι οß ßδßδι'αωüß ßßþÝþ;;;δυ¸ ΙΤ0 γιÜ πþπα. Καß τß κατÜφερε μ' αδ τü, θÜ μο0 πεß κÜιτοιοò, ΚατÜφρε γ.φ.βγ πüνεσαν,rβτ ιαß οß κ.κ. ΧΑΡ. "βμ:^μòτ.I ¶γιωργÞτεò, κòπÜφερε. ΚòττÜφεβε "Ετσι λοιτüν, ΦΙΛΑοΣ ß ßτ τü πρδτα νÜ δονÞσει καß νÜ συ,γαρπÜ- καß ΣπγΡ. ΔΗιηηχ;Ι¹;;þiniΙ '*Ι τÝλουò! ! ΜÝοα στü 1977 σαι τßò καρδιÝò μαò αυτüò ü ýπÝ- τα.καß τÞν^ òbριμüτηß.ß-.1,οδ'.ουò üß«_ Ι*"ο,Ο .μαò_ γΙνετ:ι υικοοòισπ<ü 1ß ροχοò þÝροτποò. Κατφερε μÝ .τÞν ,κρßνει Þρθ* bυμßταραστÜτεò- οτüßτρο μÝ 200 περßττου παροχÝò. Καß þριμüτητα ÜλλÜ καß τüν ÝνθουσιÜ- Ýργο μαò. Τοýò εýχαρι,στοOμε γι'|νÜ τÜγεγονüτα: ΣτΙò 2Ο-7-77 οß κκ. σμü του νÜ μÜò δεßξει πþò οß Üρεκαß ¸ιττιττρüεδροò τοý τεò καß οß μεγòηλεò καß ÜνιδιστÞεßò #;h#;ff¹Ι'ßγ$ß Ýò;ºß: |ηρο.αροò και ü κ. πρüεδροò τηò πρÜξειò τψοýν τÜ τρüσωπα, 6οη- με τÞt {οροοφορÜ Ýß;«Τß;,ρüò |Συλλüνου θοδν τü σýνολο καß γßνονται παρÜ- νÜ καταλÜ6ουμε ""þ. üλοι, πþò ÝνÝργει:|Κοινüτητοò 1.ετÜ Üπü ουντονιο,μÝ, δειγ,μα γιÜ μßμηση. ΚgΙ νιß Þ πρÜ- εò σΨ κι αýτÝò δεßχνουν τÞι ÞÝρω-|νεò ÝνÝργειεò τοý Συλλüγου, ποý ßη ! ! Παροòχþρησε τü χÞμα του º:,.º1'..ºγ:Υl ºg ψ9Ιηα γιÜ. νÜ κρß-ßÜναφÝρονται οÝ ü)Þη οελßδα, Ýιτι_ κοιπÜ στÞ ΒΡΥΣΗ òτεü Συνεταιρισμü, χωρßò καμμιÜ ιßcιτòιμοι6Þ γÝ νÜ κτισθεΤ Ýκεt, Ýßν αýτü εßναι δυνα_ ΠρÜξειò θÝλουμε ¶γιωογfiτ.«. |πουργü τþν Συγκοινωνιþγ κ. Βογια_ τü, Þ ÜπαθÞκη του καß Ýτσι νÜ δο_ 'Θ ΓΙρÜξrτò τοý νÜ εßýαι φþνÝξ πbο6-|τζfr γιÜ τü θÝιια τþν τηλεφþνων. θεß τü κτßριο ποý στεγÜζεται τþρα δòυ, lΙÜρτε_αýτÝò τßò {τρÜξÝιò'καß|κ. 'γπουργüò μετÜ Üπü ÝγκÜρδιq ο,τü Σýλλσγο Þ μÜλλον στοýò ¶γιÜ τüν ÝαυτüßσυνομRια δÝχτηκε οÜν Üπüλυτα δßΙ3."^ß Τ::_9]rη«g. γιωργÞτεò, γιατß Σýλλογοò πρÝπει σαò. Μιμη9εßτε τεò Üν μπορεßτε. Μι- l ""' νÜ εßμαστε üλοι σß ¶γιωργÞτεξ, καß μη{Ιεßτε'.!ò, γ,«.ß «οßßξ-¸τ"«,'ßj_|καιο τü αßτημα τοý χωριοý μαò γιÜ νÜ δημιουργη,θεß Ýκεß Ýνα θαυμÜσιο σειò γερÝò καß ýητοθÞκεò γιÜ τü μÝλ-|τÜ τηλÝφωνα καß δια6εθαßωοε τΛν Ýργο: Τü ΠΝΕΥ/ÞΑΤΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. λον τþν παι,διþν σαò, γιÜ τü μÝ.λλσν |παριοτÜμεττη Ýπιτροπιιß üτι ü "Αγιοò 'ΛγιωργÞτεò, μÝλη το0 Συνεταιρτ ÜποκτÜ1τüοq οτü 1977 οý. αμο0,_τþρα Þ εýθýιη εßναι πÜßτα> :"_ß .::l.:^_ξ,º1, òý.,9Ργχαßρισυοß| τ,ωργr,ò-,"^Ξλ" º; δ ß,Η" σαò. ΣÜò 6αρýνει ΠρüσÝγτε νÜ οα- [ ;ß " ι+t}:; Ηò m; |,.ßΙ" ;g" '¹ νεßτq Üξιοι'τδν τÝριστ'd;σεων. "tº' τÞν ÜιτοπερÜτιυοη στοπερÜτιυοη αýτòý στοýò mοýò ýψηλοýò οττß6ουò στß6οιτò τfiò &,,,λλ.ß. |ÝλÝΧθη lÝλÝχθη γιÜ τλν ific ÜυιχχÜ._ πρ.Üξη qαò θÜ ÜποτελÝσει üρüοημο {C_ß κ.κ. Γ. tνlΠ¶ΛΑΝο'Σ ßΙχß ¸.-ÝΧ Ýργου νÜ χρειαοθοýν καß ι η 2 Ιτοδ στÞν πρüαδο το0 χωριþ μαò. ΘιßüßνÜ^μειονεκτÞσουν|μηνεò Üπü τü Ι978. Γι. οýτü üμωò δÝ ΔΡ_9ß"_ 99}ι":γ εò χρειÜζσιπαι Üπü üλουò Üγεξαι: σε ΠρΟσφορ_Ýò Ι Ü 6ι6λßα ποý προσÝ-|.,ο,^,,l^, ΑÝ",^ τΓλιτ τ,ßλληι^_ ρÝτωò. Δεßχτε καß σεßò τÞν òbριιμüτη- φερÝ ο Ι.'ýßßλλλλ¸;6;;5*«;,|νειτιÝται θÜμα, ΣÜν Σýλλογοò λοι_ ^^, τÜ τÜ σαò κ,αß τÞν διÜθεσÞ σαò ,η|πΟν, qýχαριοτοδμε σÜò γιÜ τüν ουι"ιπολßτη τρü- Þ,δη οτÞ 6ι6λισθÞκη ,στü χωριü. γßÜτρÜ οδο. ¹ πρÜξη ποÜßπ σαò σac θßß,δε[ξÝι θd,δεΕÝι Üν'εß-ß Üν'εß- τροσφορÜ προσφορÜ το0 τοΟ κ, Μ, Μ. ΣΑλΗ'Ýfu ¾πουονü κ. Βογιατζft Βονιατζfr γιÜ ΣΑΛΗ &ν krri luac ¾πουργü νιÜ τÞν καß|μαò μαστε πλòησμÝνοι γιÜ τÜ «,μεγüιλα| 3Ι,ναΙ ΠρΟσφΟρÜ «εßò. μνημüσι.τνον»,Ιýπεýθιητη Üττ,τψετþπιοη τοý θÝμα_ καß ýψηλÜ». Καß γιÜ τüν κ. Χ. Α.º,-l ΔΙΝΗ τß νÜ προσθÝσουμμε; οß ÝνÝρ| θμ γειÝò του μÜò δßνσυν τü μÝτρο γιÜ| νÜ τοδμε γιÜ τfi;ιþ;'þbü¹ου.:Ιλ.ß γιÜ μÜò. γιÜ τü χωριü μαò, πρ{τ νÜ τüν κρßνουμε. ΚρßνετÝ τον καß 'ηπ}Qò Ýνα μεγφο εýχαριbτ6. ¹ €η εýθυκοωßαò, πρÜξη ουνεπεßαò | ' σεΤò ¶γιωργητεò: 'ΕμεΤò τüν κρß- τιμÞ _dητfγκει _σ' αýτοýò__ |τηò ποΧτεΙαò πρüò τοýò πολßτεò

,

! .,-

ß

_Ι_9ΙιιιΙ9_*γ

Λqι

ιινγξνυν

ιυν'ιυºΙυ

*-

μ(Ιò..

;,

ιff

|

χ¸:;θ.ιtrι¸δff:+:Ιι* γ,

ι

ßι*γ¾ι,'"»Ü.*:

|

ναμε. τοδ δþσòιμε' ,τÞ θÝση ποý τbδ ' ΣÝ ,υÜò ποý üΙ-- ΝÝοι Ýh€ρωποι ! ! νÜ Üρμüζει καß δλα δεßχνουν τþò ξα_| Ýνθουσιòισμüò'ºρετυ, "'Ýtναι νÜ ü ÝhÝρωτοò αýτüò θÜ δòτκρýσει ß ;μο στοιχεßο στßò καρδιÝò μαò.μüνι-| ΣÝ |Κýριε ¾πουργÝ, Üττü χαρÜ, tΚωι δÝν θÜ ταýσουμε] H$s που Þ ερ*οη πρÝπει ßÜ ε!να1| ¸ι< μÝροιξ τιΞν 'Αγιωργητþι, μεποτÝ νÜ τüν τιμοδμε μÝ νÝεò διακβßτοý.Συ}ýüγου μαζ, Σαò εýχα_ σειò. Εýγε λοιπüν, στüν ÜκοýραÜο| ^* συμτòιτριòbτη μαò. l Üλλο νεòΙγτþο'ýλþ μhò ü κ. χΑΡ.|οοτοýυε! | |

|

$il'¹"ffi;' ßß¹'υΕ*μtrjΙ


ΑΓΙQΡΓΙ{ΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΤΙΣ πΛΑΓιΕΣ ΤfßΣ Ι{ΕΛrΣΣΑΣ ΛΠο Tfl ΖΩΗ Τογ ΧΩΗογ

υνννΡ* Ιq ν'''"' 6Üτων πÜνω στÞ χ

!Ιψ}h=βh,ß¹ß#χ* ßΗ ψfrι#?*ffi"J#ξΗ frξ;ffiΦ ε;ßt;"ξ;ß.þº^ξΡs#;φß|Ηrw"}ΙγJo'.":üºΤ;,Χ¸ΙΧΤm«ΙmÞr:Τ'Ρ««''dδ σφýριγμα το0 ΝÜσο

ποßτπαι,ζαν στü ρυθι

Ι

Ι

¸.δ;.?;ß;&,ßξß,:**.::, ;ff#,"«º νειò πþò κι ιßtº#Ι,º#:ζßߺΙι*..*ß¹;],*ß,ιΙ:r*ß"ß:χ:f, αýτü «ψττ::.*ξÝ^*Ι ;«Ι"ΞοÞ";",G;;*;"";;þ, ß;|º?Ι"Ü þ;Þþ;;;"ßdΙºΙ'lþ"¹,.ß«: Üττ'τÜ πυκνÜ τλατÝτν,ια, Ξ:ß.gγ::|«,^ο þτ.ωστε ß«ι ,;;ψ;;;Ι fiΙüßε]'υÜ ξ«,,«οη.düJι "ι οα καγ-ει. Τοδ νερΟ0,,πΡÜσινΟ.LΤ::q',9Ýτ:Ι".þ*..ß"ΓΕß-*ßßδ'αÞ'αμοüò. ΚΤΟ μÝ ΤσßΠερΙ, γΙνüΤαν τοδ κοτοιδιοδ ýοτερ

_ß"Τ:Χ::ß "Ξ με.« a*g

ηερα_|κωμ"ò οΞ" δ«ß"ΞΙδßτßωενα. mε. ,ο δρüτq χωρÜφια το0 Μιχα-I οημΞρ,*.Þ «r*üλ*η Þσυχßα.

γ_:g:τΨº?.,ßffi ';ΙΙΙΙΤΙßΙ ΤΙΡßΙJΙΙΙ 'Ιυ παγτα πρωτη το κο1 º''ΡºΥ'.''Ιυ|κοττÜμεσÞμερο, ;Ý:,.f;ßßßßßß#ηξ"ξß:γ¶dßÝßξ:φιη:hτr,:,&,Ýil.¸¹".ß},; τÜ τζιτζßκια, κι| νÜ τερ&σουν ιfuτü Ý-κεß. λßJ'lΙ{'ΙJυΙ

Þταν μπορüOσαν μεγüδη ΚòημÜρα καß πfiρε τü δρ&ΙßΙ fr*gr.tτ,χι.ß{ßιΙαtrfÝ#?ff!;ßþ¹τÝ'r;&Ιι3.Ι##Ι,,Ι¸'t«ι, !δ'.',ροò «!;.τß'*,ιßΟ,*: τω ÜΙτü τÞν μεγüλιι.:,-Γ--τ--^,."-,--ισε καß προòπτοιθΦοg" ιιÝ gιu ιßυη-lγ_αν κτι,σμÝνο Ýπß Τουρκοκρατßαò, στÜ θεμÝλια, μιÜ 6αθειÜ σου6üιλα.I ]] η.«" γßμ.u.iο*g[ßyßßj*ζ Η:ιßΙfiLÞ¹ ;jf#υ«*τ'ffiι,ι;*ffi«¹:Οº¹ß τσεò. ¼ ΝÜσοò στÜθη,κε στÞν òßκρη Ι ß Ι

τß

#$*j'-߸rßß.ßιlßߺ:ß

ßηß*τ}ºß";#ιιß":ffi5Ýιßτ,"ιffi,Χ#:"*Ýf."υΤ.υ"º#ßΙχ,fr,«¹,#*f.Ýff.Χ; ποý τÜνω στü νερü μ_.,]Τ{Ü.η.«Ιπþ. δοߺß'δ-γh;«þ#;ß;;| ;;;;λ τÜ ,6Üτια με ÜστραττÞò, διÝγραφ¾ι

ß¹*:.m: "ροßΙßΙ,¸ß.

*ιι, #ß:#ΗÝιξΙβ*.ºgΚ}",χ. ffi.:,{¹ß'οff.|;χrΙτΑ:'α-"*τ[gß*"Ιßß τnfiπarr"ßÞ.μ«.Ü,ß, ζπαι üπωò X-r.rn ΤΟOσαν, ÝΤσι Ε"ßßß: γερÜκια τüν οýρανü -'JΗΗߺiJ,ζ.:Ι*μψχιλftffij;τhττÝΙß:,ß:ß,χ;δ;;;ºßßt'ü"þ

ß¹ß:ffi

γßζοιπαι, πÜνω Üπü ß Üß Ý "ß ε,Χ, ";; -,¸ ;,r,*ffJ;;#",« qvΙζ\"'*"*""ii""JJ#ftliχ,]ilFs.-6*¹;ß,*ºº'ο« αýτÝò, "ß ταρακ( «º ß ru *νΙc\ μOγ.ò fβ^fÝβf ?ÝJ;Ý Ι νηση τþν χελιδν, πι º«ι ψΙ ελ;ατ"ý;,ü¸¸;*ι]¹ι ""ßß σα στÞ λòισττη τÞò Ýξεχαν μΙΙΗΨυΙq ζ9cλqν ψqγ Ιυ νΙ-Ιιßγ.καλιασμÝßιεò υ"ο";}?J.Ηߺ߶-ffi^ΗΧ:ß.'¸-'.r'ß .«5:,μlμυγφ;η ταζε.μÝ.μυγßλη ταζε μÝ μεγßλη π.ρο9οχτι, προσοχÞ müν ,Ρ"ΡοχÞ, müν πÜτο|;;üλΙ,*' πÜτοι1)ιß:,ι«ι κ}.ηματαρ μÝ τßò ºΤrγ*3 Ννν/\Ι' τψοΙ;;üλ;*' ,μεσ Κι Ý6λεπ,ε κι ε¼Λεττ,ε μÝσ' Üττü την λòισπη απο τÞν Λòßσπη νÜ να ξεζε- ß I γ,Ýò. Νερδ εΤχε Üρκετü τü ßηγÜδι, f,η9"γ^ΡÝò.φιτσσαλßδεò fτηροOγ_ 9"λÝò. φιτσσαλßδεò Þ ,μßα πλÜß πλÜß! Þ,μßα ß Τü πρωßνü θÝαμα τοδ Üλωνιο0 τüν | μÜ_πüτιζαν μüνο τÜ ζδα. Μποβεt οß στÞν Üλλη, σÜ νÜταν ü πÜτοò ζωντα-ß τραθοüσε δυνοπ&, κι dòποφÜσισε ν'| Τοδρκοι ug .βχ«υ μολýνει κι üι χω_ νüò κι ÜνÝπνεε, ΙþÝ6ει κòαακüρι.lφα στ'ücλ.ßbνια οc«ο|ρ.κüΙ τü ιßπÝ{Ýυγþ. Τα ταιδιÝß'ü. ΓιÜ μιÜ òττιγμÞ τοD φÜυη,κε πþòßτÞν ΒαγιÜ. "Ομrò Þ σκÝψη, πþò Ý-|ιτωCτÜπι.üτολμηρÜ τüχρησιμοττοι_ εßδε τÞ φιδßσια'μορφÞ τοδ'χελιοδ,Ικεß θÜ συναντοOσε τüν τατÝρα του,|Οýσαν του,|ΟΙΤσαν γιÜ νÜ .μgθαßνουν κσλýμπι. Ýναò'6Üτραχοò-κρυμμÝνοò",μÝσαΙτ'ÜδÝρφια του, τ'Üλλα παι;διÜ τοOΙΔενονταν.,μÝ σχοινιÜ, ποý τÜ ,κρα, στÜ ξερÜ πλmανßßφýλλα, πÞδηξε |χωριοδ, τüν Ýκαιιαν νÜ ιπρÝπεται μÝ- Ι τουσαν μÝ ΙÞ. σειρÜ, καß 6ουτοΟσαν στü νερδ τÞν ßδια στιγμÞ(μπλÜφ),|χρι διστòτγ,μο0. Στü μυολü του πεΡΙτü. Κοcτc!Καλüκαιρο. Κòιθησε πÝτνω ταρÜχüηκε 'ü'ΝÜσοò, Ýþß'Β*ωò'ÞJ jßüΟσαν ÜÝτßαμÜτητεò σκÝψειò, ýπδ-|cττü πεζοýλι το0 ηηναδιο0 ü ΝÜσοò ταν ÜφÞρημÝνοò,. γλßστρησε πÜνþ|υßεò, φü6οι, Ýνòι σωρü πρüτμòòòα.lΚ,αΙ Ý6λεπε τüν πÜτο τοδταν γεμÜστßò κβσßÜλεò τüý ποπαlßιòßο,κι Ýφυ_| Βρισκδταν στü κατþÞλι μ,hò ,ßο,υr-ΙΙφ «Ι"Ο 1Ý.τρε9, ξýλα καß κου6Üδεò, εßßτþßγÜτÞγ Üγ_|trΙΧΡ:σχε9üνπλησιÜσειτüχωριü, Üγ_|Ειγε,σχεQüνπλησιÜσειτüχωριü, εΤγε τρÝχονταò, Τü κοπÜδι εßχε φÜ-|νßαò, φÜ_|νßαò, ποý δÝνÞξερε, ßτþòγÜτÞγ σει στÞν ΚαμÜρα τοδ ¶ρßÝ,μßÜιου!τικρýσει, πþò ßÜ'μπεß,μÝσα. Γßþρι_lχξ Þμξρφσ_ει ÜρκετÜ καß κÜττòηζε 6,αλμüδεò__ft κατÝ6ουν κατÝ6ο.υν γιÜ κι εßχε_πÜρειθÝση^κÜτω.Üπü κοòλÜ τÞ .ζωÞ εßχε'πÜρεßθÝση κÜτω Üπü'τüν τüν ß-|(ε ß-|(ε.κοτλÜ στÞν'ýπαΦρο, τÞ|πüτε.οß τÞΙΤ,"":,9Ι_6«+ιΙ9δ.ò,β9 ζωÞ'στÞν'ýπαφρο, σκιο τþν πουρναριδ,ν καß τÞò σκαΡΙζωÞ στÜ πρü6ατα, ßÞ οοοη ',μÝ τßßΙΤü πστισμα τþν_Üλüγων, ποý γινσ, πιδÞò τολýχφνηò dòχλÜδαò, ¹τþ|πρωινÜ, τÜ'μεσημÝρια'κÜι τßl'δειλι-|Ταν.στü ΙΙ9rφ ΠηγÜδι, ποý διÝθετε λεκÜιη .γιÜ τüτισμα. Εßχε Εßχ9_πÜρει ν&, τÜ σοýþυτÜ'κλι πÜρει Ýνα 'χωρÜφß''που τü-κòιλοκαßρι Ýνα'χωρÜφß"ποý üοορδυτÝ κòΓ.ιò το'κòιλοκαßρι γιγιÜ τü 1üßιqυα. τιò γýγτεò_ ,16|λεΚÜιη γι-|νÜ, | | ßΤº:υΨ(Ι,σΤl ΠαεΙ σΤ jιλþνια. "ýγ;.;:;λ αΛωνΙα. ιμαιπρßßlον,φοθιζε !üταßß,üλο, νüταν Ολο, τσÜρκοò, μÝ τü 1ü ηßαντρßjlOν.φφιζ9 τü χωριü, τÜ σττßτια, σtπια"ΙοßΙΙt^*"91,"η.β_ºÜ:, τül .Ι,:|ν .Ι|α 1Ü στü πÜνω μÝροß μυσοσκεπασβÝνο ßß-'Σχολεßο, ü κüσβοζ... Τüν φü6ιζþ δ-i#¹«X«:ft;Jftfldt¹ fi*;rfrº | γÜδι.Üττü τü üποßü Ýπαιρνε ßλο τδ ßαß κÝιθησΕ 11üσιμ9 1 Ιξτ9,γ:ηü__γ.,Ü | ßλιß ρΦξ τòßο γ.ρ" - ßßλþ*;;,-ßδ σ:κιαòε οΛο üλο το τü χωΡ, Ιß,σμιγε ιlÝ χþΡ, κικι εσμιγε ι| ||σηßαζε μÝ ΗΛΕκτΡοΝικοΝ ΣΕΡΒιΣ - ΜÞτσüυ το0 ! ΙτÞ" μουριÜ μταρμπα θ¹'Ýþºfi{ßS; l.Þγ Ι"ß,;*ß;"δδ *Οργανα ΤσÝλα, "þ ß,σφò ν&ταν μισαι<Þ, μÝ ßσωò }Ιπαταρßεò Μπουζß |Ι |το0 l.g0 Τgφ«, ΦλÞ,μο, - ¶γταλλωπιχÜ καß ποý τα μωρα'π|ò, ßß ηροτιμετστε ßο,5ò-πατρι6τÝò -μαò. jþ συιιεργεßο τοιη θü Ýξι;ιττι_ ι Ι ]üυ ΤαΚΚΙνüμαυρα Ι«gΙ νüσΤιμΟΙ | ρετηθεßτε οιυοτÜ και μÝ τüν κα)ýßτερο τρüπο. Στφθεßτε πþò οLοιι- ΙΙ:g ΤΙΤ ]òΡΤΤμCΙΤα οαò οÝ CΙννρωΠΟυò üιÝριßπουò ΤΟυ τοý χωροýυ* ΟCΙò ΟΕ ΛωρΙΟυ μζΙò ρΟηυαΤε ο""Ξυ* ΤΟ ß ΙΙ-'ΙιΙε#ΧΤχ¸ffi,**f»".ºfr:: δεξαßßÝ_ ß '*ò μοòτιζüταν μιÜ τÞòτγμòττικÞ ουμQÝρον üλων νερ_δ'απü üικÝò τηò Ιη.φý γ^φιφ :.ρ""ηγω ΚαλÜρη 9? _ τηλ. 2Φº-724 | ΙφλÝ6εò, Οß ΣταμελιÜδεò _χρησψσ Ι Σιηφια στÞν ?η οελßδα _l__:.__:.D<>_>.-____l

μη

ξ

ß:#¹

"'

Ι

ò

|--:_Τ__-,_::-:-_.::-:_::.:»_::::--ß

ι

ß ;;;;;;;; |

ΑττοκιΝΗτΩΝ !

μαò

ß

Ι !

!


ΓιΑ ΤOγΣ ΑΡΜOΔιOγΣ ΣΤ0 χΠΡι0 .Þ ακüνη qτσυκÜ δÝν κÜιουμε|dcπσκλειτι,κÜ σÝ τοπικÜ προýλÞιτò ,Δβν βÜ εßχαμε κòιμμιÜ διÜθεση να ÜοκÞσουl-ι,ε κριτι,κý. Üν üλα ßlταιι l-ια |τα. ΠσνÜμε καß μεßò, ßßπωß καß &ßò καλÜ κß þÝß«.'Η κρßτυκÞ αμωξ, & ¶γατητοß βαò. ξρμüδιοι, γρφα-|τüν τüτο .μαò. ν& τδν 6λÝποιητε δ_ ταν ειναι καλüπιστη, τιmεýουμε στÞν ÜρχÞ κατοßκουò του πα μΞ ξαΙ τþò Üποδßδει καρτοýξ καß διορθßb- αýτÜ δÝν_ýπÜρχει δ,τΙ, ÜνòßφÝþ.{αòΙμορφο καß'tοýò Üπü μÝþýò μαÝ|λιτυσμÝνουò. Γι' αýτü γρÝτßραμε αýνει πολλÜ πρþγιματα. "Εγουυd δη- κανÝναò -Αλλωστε üλδι'μg. τÝò τßò γρòαμι:ιÝò. δφοò. "Αλλωστε' δφοò. Εßμòτστε bφουροι σφουροι üλοι'με.|τÝ.ò γρòαμι*Ýò. Εßμòτσßε | λòbσει ÝπανελημιμÝνα, ßττß'θÜ' εßμιß- ταξý εßμαστε συγγε,γεßò καß'οι- | πþò προιßΦÝrßουμε πολýειμο' Ýþο. μαò στε Üιπικειμενικοß κτχß Üιετmο¸α. λοι. üß λÝξειò «ευßßτολßτÝυcπι»'R Ι "¶υ ýπÜρχο'υν Üντιρρfγσειζ πεü,.Ε στοι ücτÝναντι δλων καß γιÜ üλÜ τÜ <<'Αττιτολßτειχrη» \ J ιγιιΛΨΙζ..,"¾,,ι» ,μßΙò qιτ τηò 9γ,ιΡζΡι{τ^Ι§ Ýφημερßδαò 'ιτüτò, θÜ πρÝπει ºιΡΕΤtΞι νq γÜ'λεßj | νοι;με, _ μÝσω !,ιΙ | ]"-t^.,^ι4Cνψ θÝμστα. ΔÝν χωροδν στÜ-κοινÜ uae ^ει-ι " ιßπü τü λεξιλüγιü διüιλ.ογο. τδν kcπoiψουν |Ýτοι,κσδομητικü προ6λÞματα üßπε μικρσπολι{ικd | κων τοδ 'Ο Δημýτηò. χωριο0 μιαò, üτωτ Üφοροδν οýτΕ πΡοσωτικÝò ÜιιτιθÝσειò.'Εμεßß | θÜ τροσπòιθοδμε νÜ ßητοδεικνýο'υμÝ τÜ.κοτλÜ καß òßΝφÝλιμα καß σÜν'ýπεýOυνοι Üνθρωτßοι ßüι}.ι καß οß Üο. μüδιοι καß üλοι μαò νÜ διορθþνουμε τÜ λαυθòτσμÝýα. ¼ καθÝßαò Ýßλλωστs ιψο.ρεΙ Ýλεýθερα νÜ διατιτπþ- ΣυνÝχεια Üπü τÞυ 1η σελ. χαλÜOυΖ. λοιπüν ταρÝιτει νÜ, τòποθεττ,θοδν, νει τιò αποψειò του, ¼ Σýλλογòò δÝν Ýχαι τα4ψιüι Üντßρρτ;,:η Καß Ýξηγοýμεθα: Στßò 10 'Ιουλß εδν Üσ6Ýστη, Üιιτß. γÜ, π.τιßρνουτε διαζιÞτ ιÜ βοηθÞσει ιιαß σ' αýτδ τü 0Ýμα, Üσο ου ÝπισκÝφη;κοτ τü χωριü τü Διοι- Üπü &)*εò τ.α*Ýò ιρηò σιττÞθειεò. ΤÞν Ý- !ποβεß, &φοδ Üφβ τÞν ýγεßα δλων 1ιαò κητικü Συμ,οüýΙιο kcιT CßακετÜ υÝλη ποχÞ ποý σÝ &λλα χωρÝ χαß μιßλιστα νη- .,ιαß ÝξωρΖßξει τüν τüτοο 1.υαò. το0 Συλλ6γου.. _Κατ' αοτÞ τÞν'επΙΙ σιιßττιτ;αη οß νοιχ.σ,ιυρÝò &σπρßξουηι τÜθε ¸ρχιÞυστε τþρα στδ δ,οýτερ πρü6λη_στεψη διωτι.στþθηκαν üριüμÝßεò θÜ ΛÝγαμε 1ιικροταροιλεßψειò Þ ιτικρο- l ηρωß, δÝν πρÝτοει Qιεßò ν& ιiδρωιοÞφ x,el ßý ιιΦò. Εßμrοιστε τδ τοιü &δεντρο χιυριü. òιμÝλειεò. Καß πρþτα - τþτÜ ιλΟΙ ν,ß σ' αýτδ τδ θþμα. ΔÝγ γο- Στδ πρdßσινο παÞρνεχ;μ"α μφÝγ. Δßγεò μ,ι1_ δη:ι*:. ΣÝ,,δυδ σηιμεξα (στÞ 6üλτα| ητιογεχ369μμε Üγαειψοß 'σκουπßμßζετε, ηιαι, ,πιbò σιηιφωγοη,ιΕ νο μσ.τριÝò, π¼ý με τ& ηιοýρα τοιτò μαζ,εÝ στ' ¶σπΡüχουμα Καß σßßò σ' αýτδ τδ'σημεßο; ºλλωστα ü Σýλλογüò ουν τßò μÞεò τυρω 1τα,ò, ýπÜρχουγ üδþ τσεò) Þ Üσφοþ.τοò Ýχει Üρχßσει νÜß Εχει Αýτü χßνει χαλαει. μπορεß νÜ Ýχει σÜν σιτ| μτò γνυιστδ πρüò ταýò Üρ;ýδι- χαß χεß ;μεσα στü χωριü. ¼ Σý)Jογοò Ýνεπεια κ€(ß ,στειλε Ýγlραφο Ýνα αýτοκιντιτιJσΕικü δυ- òυζ στδ χα}ριü, δτι χαΙ στÞν Κοινüτητα ιι"ειΙ Þ νοσλαßα του Ýχει τÞ^ß στýχη,μα, γιÜ τοýò üδηγüýò ποý δÝνΙ πρüθαση τιαß τÞ διcßOαση, ,μüλιò ζητηθÝι ,στßò Ü,λλεò Üρμüδιεò ýπη,ροσhò χαß ζοαεß γνωρßζουν κòλÜ τü δ_ρ"ψ?, ΟαΙα.*«Ι γÜ, σιΕýσα χα,ß γιß d,στρßσει δ),ο τü γÜ ω0 πτιραδοθ,οýγ δÝντρα γιÜ νÜ, φυτεG μεγοd.ιττερη,κατòιστροßρÞ τοδ üδοχωριü, στ.ρκbματοò ,μιÜ καß Ýρχεται ü χετ χορßò βÝ6αια *σφιριÜ, φ,6Þ" Δοι'r,lγ; ;Αò σσιγ τÜ φκλη τω σÝ Ý§üρμηαÞ τοιτò, τδ μþναò καß τÜ νερÜ, üπωò δλοι'ξÝ. Üρπ,ýξσσν τÞν εýχαιρßω οß Ügýδιοι! φιýπτφο r» βò Ýρχ,εται. "Εδηη τü .ΙΡ9γ!*ε,, καταστρÝφουν σιγÜ - σιγÜ 'A}JÜ d,; προχωρτlσοψ-ι,ε χαΙ λßγο πα- ποqργεßο ΓεrηργßΦò Üιν:qwησ, 0ετιτ,Ü, αεδ το οοοστρωμα. ?fl.γ"ατω- Πα,ρατηρεßται γ,ß ýπÜΡχgιτγ στοýò ýηιμ τοý Συλλüγου ιχg,Ι θ& τw,ρ*χυιρýγ "Ενα Üλλο θÝμα τþρα. 'Επισκε- δ,ρdß¾ò μαò 1Ýσα πü χýφü,ατ"ß.*,ηι ο"η σει δÝγτ,ρα. "Αò βοηθÞσοιηιιε λριπü.γ δλοß. φÞκαμε Üρκετοß τü τbοαι.ιλιο τffò ψÞΡÞ ψq4,π}ατεßα γ!ιρω Üιπδ .,ß ò,αφυ- Νηρü ýτÜ,ρlρ. ΔÝνερα Þττοò ποý δΙτυν ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ γιÜ νÜ διαπιστþσου- τ,ιε?αη τσετα,μÝγ,* ΞδΟ γι} *ei δÝν 'fu πφχαιl. ζωÞ σπεýωιαιε δλοι πþò_ (Üπδ καß Üτιü πο0 θÜ,μτιο,ροδσε χωραιÜ με τρßωò Þ τr,τÜτα) λι ε,αφψ συιlqτταζÝμΘ/οß ν,ß φυπεýωιηε σ' δ}οιτò νÜ τερÜσε_ι ü,δρüμοò γιÜ τÞ ΡΑΧΗ. º.ιßr¾ Δ_Ýν θβ ποOιτε τßπüτα Ýßλ,λο Ýδδ, τα- ι^ιβ..ÜΝιrτγσυ, Ü,πιχεQτνα. ΤÜ πετßÞ.ιε Ý- τοýò χιßροι,ò τh ιατýJλτιΜ δÝντρ. ΔÝν Ý1ιü» üτß δλοò ü χδροò καß γιτ ü. ,1ιαò, γιατß φlr","Ü, Üφσ εßγαι σιιτστü ý ÜτωΦμε ια,θτγψρwüι Ü .ιg.¾' ,ýτφχσστ ¾*'« ρω τßπü τü μικρü ÝκκλησÜκι καß γιτ οεν ιηλÜΑLΦ σxοιτειδιþν, δÝ,Ζ λÝη-ιιιτι γßι Üιιαδ,Üι,σσòη χαΙ Ýγþ þιτιλητ ρω βπü τü Þρδο Ýχει Ýνα μÝτρο-Üγ,ß μποΡº:Ξ τÜ γριüχορπα καß 6Üτια. ¶γòßρ<οεηΟÞΡ«{οψrε χαΙ στ.Þν τσÝτ"η 6αγÜΙgειτ εÞιν Üξßα τ.οý ττριßιειγσι γÜ, ,Üυ κòτμε ! ! ΔÝν ýπÜρχουν τσ«ßßιεò üτδ ß.ι,ßò. Αüý δμωò εßνοιι òη,,ß αοχηr,* πj δρινοßτε. "Αò σιοεφτοδμε τιßιò Þ δÞναια οß Üρμüδιοι υß: η*r. αl.ια. χωριü; ΔÝν ιιομßζοw .ηrßÞ.' φÝτοε, οß φ,- γ,Ι:τgοτs 1υτφεß ν& ,βò οιοτιßτσει. Τρε*", ,υεοιιιινÞττοιτττ λßνο Üτι πρÝττει ποÝττει νÜ ,μερυμνÞσουν λßýη καß ταß μιüδιοι ý με?ιιlÞσουψ, ιßγστε γÜ ταγLß6òwε δλοι μ.ιò, δτι ξýσ. Ýχιι γι' αß"ιτüν τüν χþρb;'Καß πρüò Θε- θοOγ ,στÜ διιßφòρα "*οο"rß- β üχι τß λÝμα, Üλλιλ τß γ'Ü,γο,ψε. Οß-rÝÝ;ò σηιΕτα στü χυτριü οδ, εßπòιμε, üχß-.ρÜυτισμα μΕ δηλη(δρj,ττιΡια_νια νÜ τλατεßεò) τÜ dτριüχσρ εßνιι ß'lΙ χgλÜθ'G 3τεßνεò ποý ταταξιþνσιν τÜ, Üτqια. φýγ_οuv γ,α, τα, ,rrλ_ - Κιιlηι,ιÜ τòτ, ουτε φωτια. lσαιτα, μüνο τσÜ- πßδια.. νοιαmυριß πει Ý οýτÝò'τßò πε,ριτπòbσ-εη. --Ýχουlιε Þν *ιß δχι τ,ß λüγια. "Αò þσμε, λοιπστ, ß.ß ß,νιüμη- δÝν θ" ÜφνηOεß ν& &δειÜζη α,Ο"α τιτττλÜ6αφ χαλÜ, τß τορÝπσι γÜ, γÜ,τυ}ε Ι(αß Ýρχüμαστε τþρα σ' Ýνα Ýßλ.- ,Ü λο θÝμα. Τü ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑ- τουòγgλþθιυ" χαßτ,ß ý τυετÜ τδ πορι,εχüμεγü ß1 μÜλλον Üò δòΦρε, τß διÜÝαση Ýγ,οι:ιμε γιÜ διπß ττlò σιιουπßδια. ΤÜ νÜ, ζÞ,σουμε σÜν εεολιτιοlÝνοι Üνθρωποι. μαζß β ΦΕΙΟ. ¼ Σýλλογοò διÝθεσε γÝ τÞν κα€αριüτητα αýτο0 τοδ χþρου Ýνα ποσü, -Ετσι δÝν εßναι; ¹ ΚοινüτηΑΝΑ.ΚΟΙΝΩΣΗ τα fßθερε Üκüμη, δτι στßò 10 'ΙουλLου θÜ Ýφθαναν στü χωριü μÝλη τοδ 'Ο Σýλ,Ιισγοò πρστ8σμμÜτ;ισε 7ιιÜ τÞν ΚορισιòÞ 14 Αýγοýστοο Συλλüγου κ,αß Ýτσι Ýγινε. ¼ κοινοÝιrημερτιιτιòòÞ üμι,λßα γιÜ τΙò δgαπηριüτητÝò του, ιιετÜ τÞν üποßα ΟÜ τικüò_üμωò χ6τροò. παρατη ρÞφlßκε νÜ τß:κολουθÞσει σοζητησÞ πÜiω στÜ θÝμπτα' ποÜß ÝσδιαφÝqουν τü χωριü. μÞν εßναι καß τÜσο κòßθαρüò. ΤÜ τζÜ'Η üμιλßα - συξÞτηση θÜ'γßνε1 σÝ Ýγα ιÜ.πý τÜ κεντgιοòÜ ιια,φενεßα τοý 6υα καß τÜ παρÜθυΡζ Þταν_ dτπλιιτα] i,cri Ü6òτφτα μÝ'"g,κßεqþ. ºΕÜρχετο Χωριοý μετÜ τÞν ΚορßιηòÜτιττ1 Λειτοφγßα. :. σÝ τολý Üqκημη κατÜmαση, μÝ φα'Dχ Φιj Δ. Σ. κÝλουò καß χαρτιÜ Üτακτüποßηßα.I

Λογο.

l

ß 'γγεΙffiα παQÜ6ιυο Ι

Ι

ß

Ι

Ι

|

Ι

ι


ΑΓΙαΡΓΙ{ΤΙΚΑ

Η

ΝΕ^Α

ΕΝΔΕΚΑΤΗ

ΠΛΗΓΗ

Φαßνετα.ι, _πþò Q ΜωιÞò Þ δÝν γνþριζε Þ Ýπεσε Ýξω στßß ÝκtιμÞ. σει òτου. ΔιαφορετικÜ θÜ θÜ ζητοOσε Üπü τü μεγòrλαδýναμο νÜ þεßλει σýττνεοα Üπδ ιßττß νιÜ dòπδ Üκοßδεò. Üκρßδεò, σýνσýýγιÜ ßιýßηνεφα νεφα Üπü Ι(Üργιεò, γιÜ νÜ κÜμψει τü τü πεΙσμα πεßσμα τοδ Φαραþ, Φαραþ. ν'φÞσει ν'ÜοÞσει λÝýτερουò τοýò συμπατριþτεò του νÜ γυρßσουν σ.Þ γÞ τÞò '.Ετοοτγελßαò. ¸λφεια! Οß ΚÜργιεò τÜ 1ελειτ ταtα χρüνια Ýχουν καταιιτÞσει μιÜ φφjρÞ .ߺγÞ, Þ . ÝντÝκατη,.ποýμαστιòει την òΓγφτια καταστρεφοτπαò ,.η θερ,νÞ παρωγωγÞ.,

Τßτοτε δÝ γλυτþνει Üττü τÞν ÜκüΡεσΓη λαιμαργßα τουò, dòπü τÜ εýθραιιτα καρrποýζια, πετüγια, ιττομþ τεò καß κòτλ,αμπüκια þò τÜ λετττüφ}.ουδα μýγδολα καß καρýδια. "Ενα πρωßνü, Ýνα μεση,μÝρι, Ýνα dòπσμεσÞßμερο αττσμεσηjμερο Þ Ýνα τ}λιο(iòòσιΛ€ ,μα, η Ýνα Þλιο6òòσßλεμα, üποτε 6poCnu εýκαιρßα μποροδν νÜ τμτπÞσουν Ý κοcτοιπÜδεò καρτοýζια καß πεπüνια, νÜ ξεγυμνþσουν ÜμÝτρητα θηκÜρια καλοιιιποκιþν, νÜ κα τασπαοÜξουν σωφ ντομÜτεò, νÜ διòτγουμÞσουν κ,αß ν' ÜρττÜξουν μÝ τÜ ýχια

καρýδια.

τουò σò!κκιÜ

μýγδαλα

καß

γορευμÝνη περßοδο. ΧρησιμοτοιοOν φòρßαò καß üπλοχρησßαò στüν dòγρüÜκρι6δò τßò ßδιεò μΦþουξ ποý Ý- τη νÜ προο,τατÝψει τü κοττÜδι του φαρμüζοι,,ν καß κατÜ τÞν κυνηγετι- *ιü.Q λýκο, τßò κüτεò του Üπü τÞν κÞ περßοδο. Καß οýτοß οß λßγδι, οß üι\εποý καß προταν,òφò τÞν παροòγωÜσυνεßδητοι, εtναι γνòοστοß στ-üν κι2. yιj του Üπü τÞν ÝlπÝκατη ττληγÞ τδν κορακοειδδν, Üιτωò Üκρι6δò'δßνε|

Ι

| Ι

I

ται τÝτοια

òßδειòι

στüν. Ýπιχειρd|ιβα-

Εtναι δýσκολ,ο νÜ,,μÝνουν σÝ κÜ- τßα ß1 τü 6ιομÞχανο γιÜ νÜ'πFßαδτα. θε.χωριü οݺ1 ürrλg Þοφρ""γ,ο.« τÝι;.ιει τü πορτοφÝλι του; σΤα ΧερΙα ΚαΛα}ν ΚαΙ τΙιμι(σν κLγ9η_ Τß λÝει γιÜ üλα αýτÜ Þ Üρμüδια νβν,γιÜ τÞν πφστòισ,g .Þò περιο- δεýθυιιση τοδ ¾πουργεßου Γεωρ Χºζ òτπο τα κσΠòΕοια των κοΡòßκσÝι- γιαò; δþν;

"Βιι

Γιατß νÜ μÞν δßνεται Üδεια üπλο-

Üγρτüπ,ουιδο.

ΣΤιΣ πΛΑΓßΕΣ ΤfßΣ ΜΕΛιΣΣΑΣ τποτòζ º,{ χρονολογßα αýτÞ

ΣυνÝ7,αια þπü τÞν 5η σελ.

1906

ποιοδσαν τÞν δεξαμενÞ αýτÞ γι' Ü- καρφþθηκε mü ,μυολü του. ΤÞν Ýσ6εστüλακκο κι Þταν μßιλιστα γε- 6ρισκε χρÞσιμη, κατοττσπιστικÞ. ΤÝσσεφιò Üριθμοß μüττη σ6ησμÝνο Üσ6Ýστη, κÜτòισπρο Ý*οχÞ. ΜιÜ ÝποχÞ μαφυροOσω/ μιÜ τοý τü χωριü τÞκαß ραγισμÝνο στü πÜνο5 μÝροò, σÜν Üπüφòτση τüσο þφÝλßμη γß' ρε μιÜ χαραγμÝνο γιαοýρτι. "Ανüιξε τÞν αýτü τü ßδιο. ΣκÝφθηκε τòbò Üν τü κÜνουλα, Þπι,ε νερδ κρýο, καß τÝ1906 δÝν Ýταυρναν οß Ýßνθρ<.τποι τοδ ρlεργαζüταν τüν τοßχο το.0 τÞν ιßcπüφαση νÜ φτιÜξουν τÞ ;1ωριοδ ου, (πρüκειτοιι γιÜ κτιßστÞ 1η_γαδι: δεξαμενÞ, ποý ÝπικρÜτησε Þ σναýòισßα ßτη- δεξαμενÞ, οß 'γιτναΙκεò θÜ κατÝ6αιγÜδι) ποý Þταν ýγρüò καß γεμÜτοξ ναν μÝ τßò στÜμνεò στüν δμο, κÜτω πρασινÜδα (,κουπßτσΕò, λεßχÞνεò στü Παληòημτελο, dσαζητþτπαò mßò κ.Ü.). 'Εκεß dòνÜμεσα mßò κουτßßτbεò 6ρýσεò τοδ ποταμιοδ λßγο νερü γιÜ εΙδε μιÜ χροιολdγßα 1Φ6. Δßχωò Ýßßι- πιüσιμο. Καß τß κοýρòιση, ν' Üιιε6αßλο, σκÝφηκε, πþò Þταν Þ'χρòινιÜ γουν τü Μονüχωρο μÝ γεμÜτεò στÜποý,κτßσθη.* ιü ]βγÜδι. ¹ χρονο- Ι-ΙΙ,€ò !.. Ι",1πρÜ6ο στοýò .ÜνθρτΙτπουò το0 λογßα αýτÞ τüν Ýκανε νÜ γυρßσει πßοω οττü Κüαω ΠηγÜδι, νÜ ψÜξει, 1906 !" Α.Σ.f. μÞπωò κι üκεß ýτÞρχε κÜτι ταρü"Εψαξε ,μÜ ΣυνÝ7.εßα στδ ÜρκετÜ δÝ 6ρÞκε μοιο. ,ε",φr*

Τρß6ει τÜ μÜτια του ü φου,καρÜò φ ν.εωργüò ýστερα Üτιü μßÜ τÝτοια ετιοοομη. ΜÝ κανÝνα μÝσο δÝν εßιιαι δυνοòτü νÜ^μετρηθεß,μαζß τουò. :Εχουγ τüσο πολý Ýξοικειωθεß μÝ τßò πονηριÝò τοδ τοý Üν,θρþτου, þ,θρþτου. þστÝ þ,θρþτου, þστß τßò 6λÝπειò 6λÝπειÝ νÜ κÜθοιιται κοροßδευτικÜ πòτγω στÜ σκιÜχτρα, νÜ'πετοÜν ÜνÜμεσòι Üπü τü δßχτυ τþν το),,ýlρωμωßι χ9Ρδε}.λþν μÝ τοýò κòικüηχουò κροýγßμοýò τουò, νÜ διòτσκεδÜζουν,μÝ τÜ κβτα. λα kcii νÜ περιπαßζουν ßüν Üδýτlαμο ΕΕκΙΝ,ΗΜΑ, ΣρΣτΛΛ,Α ι καß Üοπλο παρωγωγü, κΦþò τβÝ. σ.χοδδν &.πýπαρÜισ*ευa., r_ γει πÜνω κÜτω στü χωρÜφι χουγßÜ- ΞεΖ,ινÞσ.ηι,ε, ιιÞ, μÝ πρ."απτlυò ψ' φοιßεò ßδÝεò. |Τοδ 9ι6λßcυ τßò μγÞμηò τÜ, ÜνÝγγ;χ:,ι ζοι,ταò νιÜ νÜ προστατÝψει ßü 6ιüò }ΙÝσα, μεò, τδ Χωρω, ß_ιÝ τÞ μυστιχÞ ζ φδλλe, του. τoυδýyφρη'φωτξειτδξειßημιι.tþygδßφησαÜ,ργÝι,ÝχτÝòτüβρþυ t"lüνο τü μπαροýτι φσ6οδwαι. l(αß Σ-_ýχοò,ι.ιg;, μÝγει, πÜwσ., τδ χþριü, }ι, ;εßδα σÜ,ν a*qg^Lqr.rφδ ατδ ò,ιòιß_δ,, ωοι,α τηò", «ΣΩΣιΔΔΑ», ;;;Ür.;,, μιÜ καß δÝ 6ρωÜμει μταροýτι ý Ü- ;r-#þ;'#ß;ß γελÝητη .κ.αlαφΡφÞ συνεχßξεται σÝ ::';¿,%ΙΟß,¹,¹r:'J#-' ýψοò πολλþν Ýκατομμυρßων δρ"χ|τ,ß*οσ ττlòÜ.ντßτφυσα., αßθÝρια ,

ΛοΓοΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛ,Η - ποtΗΣΗ

;';;.;

βδτ,,

Εsχι^d]αaιιJε

χωρßò λεφτÜ, χα_ß

Ι'

μÝσα,"

[üαΤΤΙΙ,σßα _Ýνφs

πλÞνοψ þτεýρου ,, γ,τιß πλÜ,τη ταßι Ü^ιπαßρò,ι

μg'λÝßη, þßοΙ-üßπr*', *,i",#J ποü; τ' ÜστÝρι,α... Για- μα, "οr*,Ιιß.ιηΕειδαýη_ {ρßΞτ,'rß- .Ý.rß,r'ιþ,J$ffJ.,fi .ß'üεfr"# |ΦτλÜ μιÜ' ντοι.lφεκιÜ; Üρτιυεß, γÜ. χòιι6αλαμ.ε σÞν ιbυχÞ μαò. τü Ι_ ßß ' ' 'Χþριü. Γιατß νÜ'προστατεý'σιιται οß þεοω-Ι JTý υοοοý τηò σÝ εßχüνα ιßò τÞγ Ýιτλασα τòß Ýπιδροß.ιεßò; ¹ Üρμüδια'ιbαΙ θυνση το0 ¾πουργεßοý ΓεωργßαòΙ Ι: }.Η,υ;fi"hο¹, ;Η¸,'"" ,--,-,-';; J,*i' ξ¿#ß ];:_: γÞτ-.:πω _:"ºÜ*ειγ' ¾φ*:r ÝυμÝνονταò σÝ μιÜ τοτλιÜ Üττüφò!σÞ| αßιß,τι,α Ý,;:r}t'ιÜ,ε:ι.lþγι Χρυφüò στογαqýò ;:ου", του, νÜ σφραγßζσνται üλα τÜ ßυνη:I ßδια μ,Üò τρý6ει η.ιυστιτÜ, ßδια γετιχÜ ßßπλα χωρßò κòημιÜ Ýξαßρεστß, ßgγω,ρΙ'qΤΟýò ΤαΙ ΤÝΤΟΙα δÝγ ΤÜ"σ.;ºÝß;;:Ιü Εχει θÝσει οýσιαστι:ßÜ κÜτω <fuτü τÞß| '*ß;:|»r* Βrυ^,* τÞò ργτlιτò τÜ φýπα πΡοοττασßα τηò τÜ ÜδηφÜγα πουλιÜ.l Καß Üò μÞν ßòτχυριστοδν οß Üρμüδ_ιοι| στι εγινε για την προòΓτò!σΙα τaσ,/ θη-Ι ;: Ι ß'ξ,,##f --#ßß ραμÜτων, Οß Üσuuεßδητοι κιτνηγο,ß| τι Φ'j' απο τ0 τÝ'ρ'Ι-ιß' οι' Iωριαγοß μαò. 'δl., ζ ΝÜσοò ΡÜγαò 6ρßσκοιτν Üλλουò τρüπουò, ÝßßΤ.εò| *Üc ΒλÝτσινι.., } πωγßδεò <߀üρυ6εò γιÜ νÜ πιÜνουν| Τüτs γ' λνοßfo»με τδ δριü,ιτο ßιý ψιρßý. τÜ θηοÜυατÜ τουò, κοπÜ τÞν ,ßιτα-Ι λ Σ. Τ.'

¶λλÜ γιατß νÜ σιτνεχßξεται; υ* μÞν πÝφτει

I

l*,*llr";;g

i#ffi h

ßßmÞτ*¹

l


-8

ΑΓΙΩΡΓ¹ΤιΚΑ mΑ

1γΕΚΡΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΟ.. Σφ

χÜ,τω Ü,πδ 2φ,ßου ,σιτνοιιατρý. Γý τü σταιχειδ τοý στü χωριü, πüτε γιιß ýν ÜφατιτοΚ λüΡυò, ιια,τιß στü πßλφ Καστρß, μÝνει πιß,ττοι φýλαηιαò θqÝγιυγ θησαιφþγ 1τινüτωε ora εßε α*Ρßδrζ, ßΦý g&v πληγÞ τοδ | βρßωτ,ετα,ι ω.ιε.η Þ Ν ε ιι,ρ Þ Π ο- ιιßτω Üπ' τ& χαλÜψα,τòι. ΔÝνε Ü,χÜ;ια, ιαΙ «Φαταιßι» ß&ιτßßσ;ρεφ€ τÜ, παρ6ýßrλ ,rιι | λ ι τ ε ß ει. Οß νεηιαεασιÝò, Ü,πü αßþ- τ'ΙrÞ ΝeιρÞ ΙΙολιτε ßω: Ι""υò ¸Þπαιò,γßρνιι»,s CφπÝλυαιιß τΙò νε3 τιüρα, τÞν τιαραχý»τουγΕ δλο τι,ιß πλειüΤδ βφρeινδ ταýτο ωßχιιτα,τÞ; 'η"-|*,ιò χαß τοιτεχþνιαξe χßθs Üειλιυσι& τοδ ¾φÞΦυ|

τÞ μÝ τ' Üψοχ,ß\ιτ,α ,ιd.|ι εÞν ßλý τωò. Τ& ιòλνα Ü,χνφι.α πòý Ü.τ+

τερο βα&& στÞ

]β1!,'""" ΨΦ'}¾ μαδιχδ Üπηεινιφι τοCι

φχαßου |ßαý χι' e-

πÜ- δΙÜι|ευστο ºΙýe gηò σòαJ,ηÜò ºστυßρßòιò νω στ}ò λßθινεò φΡ¾Ýò τþγ τεsφòλιþγ ß{rß τοδ τüιß-ωυ, οß πÝτραò μεγιßλεò βτ.þν,1; μ,εριχÜ üρsßπιει στÜ, ,ι|τηλιßß,ι,ιτα 1ÝαΖ στ,ß

μÝνοιηε

εΙνα,ι λßrγα στνα,qÝνα ψÜgρεφα

θαφ.rαΡÜ ?σrιþ)Lα τþ.τ πριναμþγ

òχοßτν.ΣÞν τ ρ ο υ ,

ÜντιτρυτÞ μ,ερÝ

ιεα' οΙ τα,τýσ.εlιÝò

τιαß

υý

Χ

τþγ ü

;1º

η

χαßατ ναοý.

ΚÜθε 7φσιÜ σιÞ μνÞμ.η τω, στßò 2θ τ' Α&γαj,στοιι, τατε6οßνουνε σÝ μιτουλοýχιη οΙ ωρωιιυνι1εò Üπεü τÜ χοντινÜ χι* ριÜ. ¶πü τü δαιλιγδ τtlò πιρωμσντlò ßτσ λ,ξ¾, τü ¸ιχλησÜχι 6Ý μ,{ρ"ß, *ι-

βρÝΟηχε

þ**α

Ι

Ιγ']

πεý ÝπεζωντοινÜ

º;;;: -" Ι*lΟΙ'ΟυΨ ;r,þ*.,*". ;;.,,-'Ι' Ι τÜ ,ψffiιÜ, ¾ξ",,*¾ß,_ τδ χιÞια ιι ξ,sτλÞρ,ζε,

ý

Ιγr* με ._..._'Ετιι'τs Ýνα βρÜδυ Αýγο,ιιοτ,ιÜτιαο|λ. "η»γ. γ,α,-ßα

Ýδþ

χ' ÝξΦτß

Πα,νΤΧγυριΦ στÞ ,ρΙÝ

προσοχÞ

τüαοι χρüνια, ΠερεωρνÞ

χÜρ

Τοýò γΨüπουò πßσιο Ü,τιδ

º!,ψ"

Ιγι"η*

του. ΒρÝOτρ"ει òωròυ |tη&]

τδ βορρεινδ τÞò 'fuοιλτιÜò. ¶χοιηg, ,ßò ,ο.

Ýνα.δÝαò Ýσφιγγε

νßη-,ω

"üο

,l»χÞ φυ. "ηßρ,"Þγ

οÝ

,ω-

ψι.εγÜßο

τδν τüπο,

χρüνη.Iι& τΙ

χιλιφδ ποιι σd πολý τια-

λεφοýσια τþν üχτρδν

ß*υ þυrßr*γr, ,ßρτ& τδ βρÜδυ, Üπü τδ |«Στü,μ,ι,» φτ*,σσιε στδ στÝνωlυο πßσω Üπδ

τοδτεò ßατορÜεò χι' Ü:υ.ρριγοýαα.lω *1γ' "Ρ9* τΙò θειßρατεò πÝτρεò *ιχ*

Ι'

Ýχοιß πσj μιλοß, γÝροßοß

τοιτò

να ιρÝ

*

μ,Üζονται τÜ, *ωισβφτ.Ü.σια, πλÝνουν-"e, τÜ ιαξÜ.νιη., γι.üι νÜ, Fαγει,ρÝ,}οwε

Þ

;

χιλιιßδεò χ,ρüνια.

μ Üπ' τοκ ;i*"þ ιλητιιß ,," εl,οο

το0 Νηστα,ιτÞ, ωÜνω στ& ,ÝρεÜητια Ýγδò Üρ-

γι,ß τÞν ÜναφχιÜ, ποý στÝρφε6ε τßò Ιοηγε,, σΞÝΡβ6ε τßò gεμΖτιÝò yaL τÜ, γg,|*ß*** ται φý,φ,ιγòχιßθe βλÜ;στηση χαß

Ι*io;;ß ;;;;; j':l "ܾ .:Þυ λ *, ττρτýβγα ιιτιß σß, Üλλα Ü,λλη Ýπδ ºΙffº,:Þ_**¸τσι

του αελτχτρυ-

ρßζου»ε τüν χÜηπòο, βρßοοετοιι χτιrιρÝνο τδ Ýχχλτ2τÜοòι τα0 "Α -Γ ι Ü ν ν η

χλωρο,υσ:Ü,,

στοýò αßþναò, μο|rrü"ε

ποτηü ΚασφΙ χαß

ßρ,χ"η*ον,.

β

τòρδò

τδ μεσονýχτι

μ,Üνητα στþò δρüμευò τÞò

|"οß,".αò, ρτιrÝξαlΕ

τοýò νααßò, χ,ιßφανε

οΙ ^ηι.ι,ισαι?* τÜ, ντlσπßσφα ΤΙΙ ΤΖβξενsò σΧιÝò. Τüτε &χαυσα,, πρþτη φαγιÜ ποý θÜ "η,-, δλλοò γφαταò ποý χ.τθüαγε σερ6ιρωτο0ιε σιοýò «ΝΕΚΡΕ ΠΟΛΙΤ,dΙΑ»,.|*"ρ*αrqρ" σεην ηροσ,ιυντρÝò, ι.ι!ιτω ,Ü- 1'.ου φορÜ τι,ß '_ ξεροΙιΟιÜ, εßττε: πü τÞ_Oειßρατη ¾φ,ßτι βοιλαγßδιÜ... ΤÞ νÝ ΛÝγε πιßò βρßσιεαß αw,ραχοηÝη βο,α,Ι τιιο, δßχφ χαυqυεÜφ δετιυò τÜ, ΧΤα,, ýστε,ρα hδ τü ηιογ,Ü)ω 'Fπιιερwü, τι, *fu.:η_ΤαýGη τÞ γÞ Üπδ χλιÜδεò'χφ.ßτεò. Τþχω ÜχοιτσòÜ, χι; Ýγ,ßι εοΦ τ ιο*τ' ΙξrΤπrια τοδ για,, ΜÜοσσe Ýι-ò Ýταωχ,ρσißrηζ 9lαφΕοý, ξε.lιßιισνPyror*pοo λÝει ταιιýψταιε. τει συγτΡοφιÝò στ' τ4 *ι' δλοι του τüγ

Þ

ξ

ß

ij;r- ι"*r*. α

ý

Þmελια γιÜ, Ý φÝÜ,ταýτ^γανε γιßρ,ω αrε |αß" τδ προqÝνανε ιι δ).α,ò ý,ταα ιιι*ü, γλιπfuρσρυò ιβ¾ΦγσΚ ρωþò. πρωχÞ", ¼ ΠαπΦιιαΔλÜ6, τρý Þ** Ι γιΖπΙ, ταιιÝνß.ò μα,να,τοφüφò δÝν Εφτασe ºλλοι πηlß,ηßγουγ ßα,α στδ παληü αòτl» ιοεß δÜσχελοò τ¼ο χυψοý τÜ πρþτα;;-Ι;rοýò πÞ γιÜ, τÞν eg,ýs,. ποý πλÜχιι» δρσιστο{τε, Ραrφþγταò *qþ νΙα,εßχε.τÜειιßσeι Þ ρΕτÜλη Π"ρþη-|ο. ο.,.'fi4ζε στδ στÞτι Üτιü νωρßò. Οß üι** "* *γ:.:δ νορü ψÝffi. Üιπδ ο,α..ρerλ»ò ση *α}, μ' ÜναδιπλυηÝτο τ; δrτερß -"υ *-l χ"ρι *ου βγÞταυe Þταν μιλιοýνιτι. iDoχοýφ, γýο θüανε*λßγο πφý4ιεφ., δßπλα στδ Στü εοιχλησÜτ, οß ß γεÞνwι ;-Ι;;** πιρÜξστò φαν,τοιχτφÝò φορεσιÝò ,τουνε φαýιÝò ;.ι,ετÜνιεò ιυιροστδ ετü 'τüγι- ψνν, Παιτυιtανý,σιl ποý Þτοινε þò üγδjν_ |*' "Τχr". βγÜλη fuμα,τιυσιÜ,.". ΣτÜ, χe"Αη Γιεrνη φιß τü Ü,ισ§πÜòλL ΤΙ ΧρΟνÜΙνe... ΔÝ λeιωυργτýσα "!* :^ -ειυ τιßρα π.α |τÜλια ωυò εßlρνε ττλιlμενα σÝ ποΠÝò ,σιγοφιθυρÝζον-.αò ιý.παια τ,ρασευχÞ. "r_ δ ωι'&μωò αφr,ρ" 1,* |Ý;"Τ-ε δνα, ;ιεχρý σÜs φηÜψ, βιτsινß _Πσ.ταflανýιηò σταρα Üττ,οψ,6ιοýγαl Ýξω Üτδ ,j'βορρυ,- τÞ γe μÞ λειτοτqρηgoÞ ,*ιΙ ψεý,\Ü6η lω<οιττß... ,r::ι** τÞò ÝιχλησιÜ ò, ιÜOανντηι στÜ. γJΡΦγτη ";ηΙ,υστÞρια. Ξsνυχτοδσε σ-"ßò Üγρþ ΝιÜηοò ΡÞιrαò πΞιαýl.τα χι οßγοþυμοýγτα,ι ποιληÝ; ßττορÝ- σò/,οεò χι' ÜχολοιSοδsε χιßθε λιτιγεß,α ποý ¹ ουνÝχεια οτü Ýπüμειιο .1 γΙιß τßò μα,ρμαρÝυυεε χαλωÝò, *υ:, π?ιj φοιτιε

βρθO/ρOßγΕ

τοýτο τδ Νοιü

Ü,π'

τοý;

ΖιφΖιΖτοεδαò

J

χαß ποο τιßρ.ι *ΤΙζ*υ, Κιι€ολια.ü ω0 "j ;Α; χωριοδ. ΓιÜ τδ θÞ; "' ΓιÜττη ποý γßυτγε δτπ,ν χτßσανε "Þ μ** γ*τρψταηÝνη Üπb Ü χΡω,ε τÞò TrupτιÜò &χτλτ;σιÜ, του. Γιιß τδ Παληü Κα,στρß ποý, ιιοθιßτò λÝει Þ εφΦοση, πÜπτατ φüò τòýιααι, σιιρωιγτη}αOσε δò τδ ΙΚληδ πη τ,ßλ, ß,,Ý ψÞυ τ,þτω hδ .Þ γÞ "Ü Þρ"γγα. Γι,ß τbγ Κþφfu, δπω, τιßιθε ι6σò, φα.

νερþ.τονται οτÞν δglατσιιß τþν χυφαφιþν, -Ý Ýρßαχα, πd.τρν αΕπιþγ υ.Üιòοιω Üρ-

ΕΤΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εýχαριποδ7η fuòιιÜ τýν ΣýΙλσγο τþν' Αιτ,αιιτσχοý' ΑγιωρΚαgοστßαò Εý6οßαò ιηαt δΙονò τοýò σσγγαιεßò ιοαΙ φßλσοζ, πþ γητþυ üποιοýÞποτε τgüπο σομ"ιωραστιßýτ7αιαν στü βαφ πÝσθοò ιmò γιÜ μÝ τüν θÜνατο τοý Ülισιιητοý ιπò ποτÝqα ΝΙκο,ΛΑοΥ Γ. ΚΑΝΤΑΡΗ ΤÜι τÝιγα; Γιþριτοò - Ιζατερßνα ΚαττÜρτι ΣΓßýροò - Παναγιιßτ, τα ΦιλÜοι,ι, 'Αν-τιßινιοò - ΣταυροιlυΙια ΙΙειτταß'ωÝητου, Γι6ρ\ρò - Χρι} οοýλα ¸ßδßνη-

103 img