Page 1

1

ΝΕΑ

Α]ΓΙΩΡΓΗΤΧΚΑ

*

κοΝΩι{ικΗ-πσιιτΕτικΗ

ιrΗΝιΑ,τΑ ΒOΗι,ιΕΡßΔΑ

Χ

τΩΝ ΑπΑßτΑχογ ΑπΩΡΓΗτΩΝ.κΑΡγΣτιΑΣ

ΙΔΡτΤΗΣ - IΔ}πΙΣ - Τπ)ΝοΣ ΕΚΔοΣΕΩΣ: ΣΤΔΔοΓοΣ mN ΑΠΑΝΤΑΧοΤ ΑτΙΩΡΓΗmΝ ΚΑΡΤΣΤιΑΣ διΕΥΘtτfττΣ

- πΕγθγtßt(Ε ¸ò 1αν

ΣΥtffΙΞΕοΣ.-ΥΙιι.tΣ: ΔΗ}rΗτΡιογ Ε, τΕαΡΓΙοΣ, ορσνlω$üτrνη τü - ποrτÞρ, - τηλ 'Αqιθιιδξ !D{rλλοý 1' ¶OÞνα-ºαýνιοò 19??

ü5η/ß

-

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1ΙΙΑΣ Φßλε 'Αναγνιßστη,

Εßναι σÝ δλοψ μò γwττδ στlμασßα Þει τδ νÜ μτωqεß ü παýÝναò μαò Ü?.λÜ }αß δλοι μαò μαξß"üση νÜ πqο6Üλαιψε τßò αιÝιφειζ ιηζ, τßò ιßπιßφει§ βαζ, ÜλλÜ χαß τÜ τιγÜ μαò πqο6λÞιατα σÝ §να εtρ,ιßα*ο χοÞý. ¹ δηψιοσιιßτητα σÞβqα ιßστοτεΗ βασαÜ μιÜ χατιßιιηση χαß μιÜ ÜòχÞ γιÜ τÞ λ{rσß} δλοη, τþτιι πφο6λτμιιßτοw πσý ιßgτοσιιοσταýγ στü χωιιü σιψφfoαß,. ¹ δημοσυfrττιτα σ' §γα εýgýτφο ποιτδ Üß!OΦελεß σιινιßφα *αß &Λrα,τ6flιΕα «ßστε οß Üßftιrαò μεò χαß τÜ πqοüλrμαßÜ μαò γιß φτ,Üσαιη, λýση ταιξ Þ θΙμfuφι d αßιτιÜ foε{γισψ ι*φοω γÜ σιψ6dλοιιγ "οÞ ναι ιßgιdδιοι νι& τÜ gτιλýσmτ.

d

0ΡΑΣΤfΙΡιοΤf.ΤΕε Τογ ΣγΛΛοτοΥ ΔÝηι, εΙναι

οττlλη \Ý

λ{ΑΣ

διτατδτ σ'

αýιτfι Ýδδ τtι

ÝηgαφÝροιιι^ιε τοýò οκσ

ποýò γιÜ τοýò Ýπdουò ΙδριΤθηι<ε ü εý}ιλογüò μò. -Αλλωοτε οt α<οποΙ λßγο - τßCIλý εΙναι οÝ üΤιοιιζ φτιοστοß, ÜΦοδ στΙò διÜφορεò Ýιòδτιλüσειò

τΦ

Σιτλλüγου τονßζοιπαι Üπü τοýò üμιλητÝò Üφοδ Üκüμο ýτýρχει τü κα, ταοτστικü του ,ωΙ Ýχοιw Ýκδοθει τrολλÝò Ýητακοατιßιοειò του ποι} σ6ò

_ 'Αγαrπrτß φßλε, φ, Þ σr,πrÞ νιß χqατÞσειò στÜ χφια σω τü Ýχοιητ γαrιτιοτοτιοιηθεß. ¸δ6 κιJρßßýò δαd σαιι Üτπττο, ,Þ δ*ß σσυ Ýφτlμφßδα. Α{πδ τü φýλλο, ,rω ta χιχλα θÜ ÜρκεοθοOμε νü ÜναφÝρουμΕ τΙò φοαεß πdSε μf}vαo þσιασταÝ SÜ εßγαι τδ βÞμ"ει ιßþ τδ üατσßο S' ιßχαýγε- δριrρmρüτητεò μÝσα ο' αýτδ τü Ýται Þ φηÞ σαιι χαß ιιαd Ý#παση Þ φαrÞ δλrσν 1ιαò d Ýγα σýqιπφο τοζ τοßß Συ}ιλüγου μαò καΙ μÜλιστα rcιyd. θÜ εΙr,αι τδ βÞμα ιßþ τδ üποßο S' þτgιßγεται Þ φΦτßι τþ χιßýε μÝ- τΙò κυριιßτΕρεò Üπü αýτÝò ΒÝüαια, πÝντοτε δÝιτ θÜ παραλεßποιη.ιε οÝ λοηε τÞò μαφò, ηmαψηò ιωιναη,ßαò τοý ºΙ Γ,*φγη ßφδò üθεò τßò χα- κÜθε εýκοιρßα νÜ δηφι,ιτßζοιτß.ιε, νÜ ωτ$ιηmεò. ΑιΗι Þ μ,rφÞ Ý,φημφßδο δÝγ $Ü d;ιraι δqγαºD ιτανεηýò ßδιþ- Ýτηοημαßνουμε, καΙ νÜ ü,rεργο6με τη. Δßν ürrφχ*η, γι' αfιτÞμ χÞψατα παλιτυτÜ Þ φ,rrφßυò τΦßιχÝξ. Αýτδ σÝν ΣýΙÞογοò γιÜ üλα τÜ κοινÜ μαò προ6λιtιματα. τδ φιßλ}ιο SÜ ÝΕιταρσòεß drßΦßλ€ιdτιχÜ τδ τιγÞτ συιιοÝοω. -Ετοι, λοιπüν, οτÞ Γεττιιdι συνÝΔδγ Ýδ6 ιßααφιfuτγσαιητε τtò &rσrßολßεò sßsý λειτση ποý Ýγινε στΙò 90 Ηαρτßου οοβ€, þστε νÜ χι»ιλοφφÞσει Þ Ýφημφßδα. Ο{}τε $Ü Φιü τü Üιτερχüμενο τüτε διοικητιþαφÝqΦιΕ τßò δτιαοΜεò παý σιπαιπÞπ "t"Þ ε στü ι,Ýr* κü Σιητ,6οýfuο χατατÝθπ(ε ü Προßß, Þ λοψ, 'þστs νÜ «ητwη6ß{Ε€ß αιπÞ Þ θßε}οστ}. Τδ μÜιm rwý σοý λÝμε, φßλε ποΙωγιομüò τοδ Σl"ιλλüγου γßÜ τü dναμτßστι1, εßται δη, Þ δλη πφσπÜflειÜ μαò ξριινÜ Üß!δ τtβ ιßγιßαπ1 χαß Ýτοò Ι977. 'Ο προßΙπολογισμüò αι} τüò Ýχει dη Ýζfiò: φλÜγ* παý ιτιþS*μ, δλοι μιαò γιÜ τßτ τιÜπο μαò. Τüψ τ6ωο ποý γιÜ "ßι gφþτη φοαÜ ü χαSÝιαò μαò ε.fiε τδ φþò τrιò ζ,αÞò, fiδ μφοò γ«ß ΒΣΟΔΑ "αý ,φþτη φσρÜ ωυßσαμε τδ χÜδι τηò μÝΛ,ßßò μ.αò, τßò þφò Þ τßò χαqßò τþη, παιδυιιηßγ ιιαò χqþfuιγ. ]Υ,πüλοιπο μεταφερüμÞ/ο οÝ νÝο δρχ. t4.0O0 ¶γαOηd μαò φßλε, ξψfiμ, ιòfuι χι ,ßþ οÝ,r*, σ' αfΕÞ τÞ δυσχολη xprion πqοσπdýτια. ΖτγGψε ν' ιßlπαfuιßσειò μß ÜγÜη ωffiι ,ßβ πΕσσιαßSευß ¸πü ουιδροιιÝò μελþν » Ι 8,0αο ¸πü δρασmριüτητεò τοý μαò. Ζτιπα+π νÜ χÜιεò αιÞ τrιυ Ýψημφß{h μαò νιý γßγει, ιßαταραßαρη ΣυΙýüγοιι τι 60.ωα òπßη, Ýαιπ6 σmr. Εßγαι πHιrw πOßιγιιατιχιüητα πιßιò τßπÝχτησεò Ý,mß, ü ºπü ÝπιχορηγýοειòδωρεÝò Σýλλογdò μαò χαß γηrυτÜ τδ χωρý μαò Ýνα ιιÝσο γιÜ νι& δgιß;σει, γÜ πε» τýχει ταυò στÜχοιιò ται.ι, γÜ λýσει τÜ αφο6λÞματÜ τοιι. Εγαι ιßγÜγrη ¸πδ διÜΦσρΕò ιτηγÝò ,} '0^α}0 §.O0ο λοιπιßν, τþqα, νÜ βηSÞσει ü χαSÝγαò μαò χ(φιστÜ χαß δλοι μαξß, þστÝ Σýνολον » ι t7.000 νÜ αßσSω,ιß,μαστε ,ßι χαqÜ μιαξ δγιμ,οηφγ,χÞò ßπιπηßαò. ¹ Ýγγqοφηß σογ ιßιò òτνδφομη,πι τßιò ¸φ,ιlμερßδοò μ«ò, ÜλλÜ χαß τj Ýγγ(,αφτß σου ιßη μÝλαιò τþ ΣυλλüγΦ βαζ, SÜ ιßποτελÝσει μιÜ πρdξη αßflýνηò, ,ßιια *οß ΕΞΟΔΑ μιÜ βοιμ}εια μαξß. Αý.Þ βοÞflεια ξητÜμε Üπü σÝνα, ÜγωαητÝ φßλε "Þ ΓιÜ τπτευμòπικü κÝτπρο δρχ. 25.000 ιßναγντßιιτη, ΓιÜ τful üργÜνωοη βιθλιοθÝκτιò » ια,Oο0 Πιστεýσυμε πþò SÜ Üχσιητε. "Þη ΠÜ τüν Ýζωραßομü τοδ ¹ριßου ) 8.Ο00 ¶ιτδ τÜγ ιmειßθιη,ο ΣυιττÜξεωò καΙ ºληε Γιü τδν 'Αγιο Ηüδεστο

δÜ

f

ΓΕQΡΓΙΟ ΔΗtΙΗΤΡΙΟΥ

},

ΣγΝΕΧΕΙΑ

δ.000

εΙò τÞν 8ι7 σεtr.

39,ι


ΑΓΙQΡΓΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠFJ ΝΑ EFJ(NAME

Η

ΤΗΣ μÝ τδ

ΑΛΩΣΗ

ΙΙΟΛΗΣ

ΕΙνοι δι.ß-τιστωμÝνο ΙοτορικÜ ηþζ Ιιτοýò οχeηκÜ ουγκεγτρυητÝγα | kat γÜ μß λυπηθοητε τßι ζιτÞ μαòι. λαοι ποý χÜνοιΛ, τÞν μνfιμη τοιη |μjρω Üπδ τÞν Πüλη τουρκτχÜ οτ,ρατeý- | Μετü &t' αιh τßν ιßμυικÞ ÜηÜνÜργÜ μÜ στοοερÜ βοδßζουν πρüζΙματα- ¼ Χαλιòαòσýýληò Üνε6Üζει τδνΙ τηαη, ü tγΙισÜμε0 Üpxroe νÜ π,ροειοτlýτÞν ι<ατοστροφÞ. lÜριθμü τουò οÝ τΙΦ.000. ¼ Σφραντζfrò Ιζεται ηÜ τÞ μεγÜλη Ýπftεοτι ºπü τΙò -Ηδη Ýχοιjν περüοει μÝχρι οlß |kat ü Δσýκαò οÝ 250.0Φ καΙ ü ΜπÜρΙ26 Μοßα' τοδ Ι4δ3 οτδ τουρτοχü οτραμερα 524 χρüγια Üπü ÝνÜ ßοτορικü |μπαρο οÝ ΙΦ.OΦ. ΣÞò 6 ωý ¶τιρßλη | τüπεδο,Üýφτπχαν φισηÝò kat μÜλσm γεγονüò, ποý ÜποτÝλεοε στοθμü ΙλοDτüν, οß Τþρκοι ßρχιοαν νÜ παßρ- | μτροοτÜ_üτιδ φ "9λ^ τ9ι]Ανφυ. Ριιτ γ,ü τλν ßστοριο, τÞν πρüοδο καß γε- |νσιτν θÝσειò τýρω üτιü τÜ τεΙχη, Ýνþ |υα_νοι], 6Ιτατ_ βμαιüταν ü ΣουλτÜνοò, ýικü τÞν ÝξÝλßξη mò ,,ßρ"ò J.,§]Ιι:ß.-Ι-2_^.-_^19-"ι*:.-9-ºΗlδ,:."^οΙ-º^γ::"*,γ.1:"ΙΡ"**"**}Χ ,Ηταγ και τοßε ýαßοò τοý 1453 οταγ ΜοýμΦ, ποý üρθτιοýσε 4Φ πλοßα, Ι |ÜγρΙων Τοýρκων τρομοκρατοý6αγ τοýò Þ παγκüσμια ιοτορ(α κατÝγρατDε μιÜ |υτmκε οτü Βüατορο καß Üγκυρο6üλη. | τωλτορχοιηýτ,ουò,_ ποý__ Ý6.\επαν πιßκ üπü τιò δροματικüτερÝò mò σßιγ- | οε οÝ μτÜ πφιοχλ πσ} üνοlιοζüταν Δ'. | τδ τÝλοe πληοιüßει. ¹ δλεlψη τirv μÝò, τιο-ý ÝflηρÝασαγ γιÜ αΙ6νεò κÜΙ | πλοκιüνιο. Οß ßτπεραοπιοτÝò τηò ΠÜ | τροφΙμων, Þ χüτιqΕιι ýν ι}ηeρωσιτΞπιßρεαòο,.r" μÝχρι σÞμερα ,Þγ Ýλ- | ληò Þτqν δλοι ια üλοι 8.ω0 Üπδ τοýò | οτþν, ri ΧαßαστροφÞ μερικþν ψτιμÜ. ληγικÞ ÜλλÜ και τÞγ Εýρωιτατ-κÞ ο-lσωΙουò 500 ΓετυυÜτεò, μÝ üρχηγü τδ| φιν roý τεßχοττò, üλλδ kat χqοýομgτg κJμη ζωÞ. -ΗτòΝ τüτε.rüυ ,t εαοη|γεννο-ιο 'Ιιýννη 'ΙσυοτßντÜνÞ. "Ετοι |ÜνηζηλΙοò kat Ümιθορχßαò εΙχαν Ýτdλεýοιτοα, üπωò τÞγ αποκüλεο<ητ | λοιηüν, σΙ Toýpkor Üρχιοαν τtq ÝτOÝ- |δρα6η πÜνω οτßτν Üι,τσχλ þγ κατοßπολλοι ιστορικοι, δηλαδÞ Þ κωγ) λη Ι οειò τουò καΙ οτΙò Ιθ τοý 'Απρßλη ηρσ | αων τffò πüληò χαΙ οτüν þια<λεηιÝνο Ýπεοε οτÜ χÝρια τþγ τοýρκωγ, |οιτüθηοαν γÜ στÜοαιν τtò Üλυσßδεò που |οτρατü, Δυδ ft__τφßò, μÝρεò πρßν Üπδ καλü λοιηüγ κοι πρÝττογ οÜ ετγαι | δφραζqν ýν ΚερÜτιο Κüλπο χι,φΙò νÜ | τλν με_γüλη Ýrd$εση Ýγινε λmνεßα χαΙ γü ξαγαθυμηθοýμε αýτÜ τü γεγογÜ | τδ κατ@ßτοιτν. Τtι γßτχτα fuur πlò Ι τÞν 23η Μαßου σΙ ΧαlιτÜνεò τþν Ýκτα ßÝ γÜ' μποροομε γα κßιγüυμε | 22 π,ρüò 23 τοý ¶πρΙλη οΙ Toýpkor πÝ | κληειýν χολοýεαν mýò μαχητÝò οτΙò οωοτü και ßειò καß .α παιüια μÝò, | ραοαν üπδ τÞ" ζ"þ πÜνω Jε ηýΙα, ΙθÝοετò τουò, Δßγεò þρεg πρΙν Üπδ ττ\ν τΙò διÜφορεò δýσκολεò ÝθνικÜ üτιγ- | ποý üfuψμÝνα μÝ διÜφορεò οýοßεò, |ηοΙφßα νýχτα τfrò 28ηò ;τρüò dιγ 29η μÝò καΙ νÜ πÝρνουμε τΙò κατÜJýη. l γλυοτροýοαν, 70 περßπου πλοßα οτδν |ü.lftυν)νοò Παλαολüγοò, Üφα3 ουγΙεξ θÝσειò üτο\. ο{ περιοτÜσειò τü Ι ΚερÜηο Κüλπο, ý λιμÜνι üηλαδλ τπò | κÝντριυαε ατοýò τÝλετ fuχονταò καΙ Üρ ¹ πο.ρουσßα αý- | χομÝνουò, δημÜρχουò καΙ ÝκατσντÜμ üποιτοýν. | ΙGινσταυπνο(mοληò. .ΑrÞÜ δò Ýρθουμε στα και, ÝτÝροιτò. πρα<ρßτουò οτρατι_ τδν τουρκτχþν_πλοlων Þταν γεγονοΙd 9"«η_ Ι}ουa - αοτι,ια\ γιÜ τÞν ÝξÝλξη τffò πολιορχß τα... | |ιßπ!ζι, ι4λι6ε οτοýò παρευρτοακομÝνοιιò _

γιατΙ μεßυτοε τü Þ&κü τþν ιΙπßοα- Iχd ýπÝδειξε τü χρüοò τουò ÜπÝνανιτ υτ,υ.Ψ" καΙ Ýμπüδιζε ιΙò _πρσμfiθειεò |oýY, l"-pg ,.Η üμτλια αýτfr_mý.αý_ κοτü τü δeýτeρο fßμτυ τοý τgo,, oij Ι τρü<ρψα κοι Üλλα Üπαραßmτß πρΙg. τοr(οÜτοfj, ποý δΙααßθη_ þι.α ( Ι25ο μ.Χ. j εμfoυßòεταΙ |üÝ | Ιl}º9}0r., κοΙ ßτπüρχει οτδ qνΟ'νΙηΙΟ ΟΤΟ Üνιßιιτηιο .ΔρΟΙνΙΚΟΙ òΧρονικδ υΔΙΧα ýλιχÜ "ιß"ß_ ΙμτκÜ mυò τοýò πολιορκοýμ"υο,rò. ΠΟΛτορκοýμενουò. γιÜ }ºα ετοοτχιß σχτιγτ\ τητηγι\ Ýγα βγη Üπδ ßπλ τÜ τλ δυγατüτε_ δ,,-.,;; |*ε οτοριχÞ ΙμΤΚα |^6 Σουλτüνιυν» Üποτερο'.ουρ.,«Ü φýλ.ξ d üεrμα"οß ß;;; ¸παχολοýθηοqγ τüτε πολλÝò Ý",_ lΡ9t"'ºJ9ßρκσν ß",. ,,οß üυοlrßiο,η*«υ Ý,υß'i^J λ;"ι Ιω""ß" '«, ßßj'ß¹α ß«ßßαrßο ßß"üα,ιß.lΙΙß^º" ÝζΦ(ο κεßμενο Ýθυ:dò ÜQσιτρÜ δρυτιι τοý κρÜ τουò ιουò ¼θμÜν ft ¼-lυ" (5,7, Ι2, t6 καß Ι7 \taiou Ι453) ß""'"ò' etüι'. '-\ρΧΙΧß ,τουò ποτρßδα Þταν ßι | πσý üμωò üλÝò ÜπÝτυχον. 'ΑλλÜ ü \rar | Οß παριοτÜμενοι οιÞν üμýΙα τοý αý_ ΠαροικÞ ÝποφΧΙα. Χοραοüν, Σιl'Ü - οι-|Üμε9 μεταχειρßοτηκε καΙ üλλα μÝοα ΙτοκρÜ,ορα τþο συγτνlιρηχαγ, δτπr,ò 1:ι üμωò καΙ μÝ ττ\ν πΙεοη ηοý üοκησαν | γιÜ νÜ κυριεýοει τßι, πüλη. ünoιq ß ξý- | γρÜφουν οΙ Ιοτοριχοß, ýοßε Ιrλ; ý:

|αò

|

:Ü.'ij τουò οß Μογγüλοι üναγκüοτηχαν ,μÝ πüοßεοη γÜ ηεþνοιτν |λινουò τηßργουò ποý τοýò οκÝπαοε | γτÜ τλγ πΙοτη ι μετοΧτνηθοýν πρüò τÜ δυηκÜ καß | δÝψατα, ιßßστε νÜ μλν πιÜνουν φωυü | τουò καß τßιν οωτηρια .ηò *.ρßþß, ι'Ü οτü ν6ιια τΠò στιμε- καΙ ,}πονüμουò ηtþ ιnO τÜ τεßχλ γιÜ | Κατü,πιγ, ü τΙ«λ"r"]ιδþ _Ýμιαταοταθο_ýν ßΑγßοò Σοφßαò pιr ßò Τουρκχßò Πμστεýουοοò, τη_ß | νÜ þ-μετÝλα6ε τþν ρωρÝοουν οΙ οτραηþτεò του νÜ ηε- | τßò | ".tγκυραò, ΧÜριò οτüν.'ΟομÜν, ποý εß-| ρüþιτν Üπδ τδ μÝοü μÝροò'τßßò Πüληò. | ÜχρÜνþν- μυυ.-..ρßrυ. ßýριοε -òη*υε Ýπειτα ' Χε. μεγÜ\εò üρετÝò. οß ¼&υμανοß με-|Παρ_δ|εò üμωò .ßò ür,".υ*ßþ|υ.δ Üυü*.ορο *þ ουγ*,ß,ρ"υη

ß

þ"';;Γ;ß

.αýτßò' γÜ\ωοαν τü κρÜτοò τουò. Δυοτυχþò Λ | τþν ΤοýρκωJ οß ιτπερþπιJτιò.τηò_υαΒυζανηντ\ αýτοκρατορßα δÝν Ýδωοε τÜ | οýεýουοßò δ6λεπαν καθαρο ιον επεβ

τε,üonÝτιρεπε6nμα6iαoτδνÝπικεiμε-|xüμενoκßνδuνoKαi1i'ÜγþνßατoυòεI-l \'ο Κνδυνσ. λ,{ετÜ τüν ¼αμÜν Üκολüιß- xg κορυφωθßß. _'Ο \ΙωÜιιεθ ποßν κÜνει θησαν κι Üλλοι ßκαγοß Τòýρκòι Üρχη- | τÞ γενικλ Ýφοδο, γιÜ τfiν üποßα Þταν | γοß, ποý μÝ τλν κατÜληψη πολλþν | εßο"Ý.ü,|ο, 8υ",.,,τυ πρÝο6εß'υλr]';,

ß;;;;;ß;"]ßß"ß;W;," }:)"γ: ΙSω, {*οχ:""jΡr. _ß361; .,λ,Ρ 'ΙωÜν- Ι;.;¾λ;ß Θεοοαλονßκη μüτεΙΧο ßητþν.αò του νÜ Ýγκαταλεßψει τÞν π"Ü

ΖγπΖΧπιι,

|ι |

òtò τÞν

4η σελ.

«ΑΓιQΡΓΗτικΑ ΝΕΑ»

[

ΙΙ

Ι|

- γ6; | -τÞν :,:ι ßß?º ßιγ:γß;γ,""_gº«] üπü τÞν Κων)πολη, μÝ üπþτερο'οκο- |ßη;;ò;'μÝ"",Ü'¹Ý;º^ξº9;'1qι',ß|| ποοαδιßοεl. ¼ Παλαιολüνò*_ IΙ | τοο

'?j::::,.:^'',º::ΙºΙη"

-

,,^Χ;|.3l'.i*.fjrnil*o,

fl'#ßΙ¸:.[Ι'J*'Ýß ΑΟΙΡΟνηò ΖÞ' Τη^' üzJ''(Jüu

τü νÜ, τÞγ κυριεýοουν, "Ετοτ 8ταν rδ |üμωò, οÜν Üλλοò Δεωνßδαò, δυrυ" ιr,Ι ΙΙ ^rÞ:_..J:Ιγ:Ι :º:lε^}α:Υλη", ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1]δ2_ü \ΙωÜμεθ ü Β' Ýγτνε Ý,ρ*"γ"ò|α"S ßßß θαρßαλÝεò α"«ß.-rß*,; ΟρqγΚΟψÜννη_26. ^1ΗΜ¹'ΤΡΙΟΥ:: ",ο τýν Τοýρκων, ιß Κωνοτανηνοýποτ"" η- Ιαυοφεüοη.ß, Ýτλ, - .ΠαηÝγου ΙΙ

ffill

""'γ-ßμr":};þß;;

Τ]υ2Κυßtι 6τρατεýμ.ατα καß οß ττροετοι- |Ýστι οýτ' Üλλου τþγ κατοκοýγτωγ *'ÝηΙΙ ,ß_º_"Οg: |_" "' δρχ. 'ΕτÞσια 'Εοωτερικοý '":"'-*', -",ß";"òºþ .Γ^,,,.,._,,.,, .ι_ι αßιη ττßιι, _.\.. *^ß_^: Ι _^..*.-__^__.= __l,^ ___/ ΙΙ ι:οßη τþι,, Τοýρκω| ,,,λ γlÜ .τι\γ πολιορ- | .αýφ *","τ γÜρ τ.u,lrμ" 'Þ-'" 'Ei,jfJl|i"ou$». | 'ß3 ,.,,ι üιινε\'ζc\'το, ,\la αýτü τδν τρüπò |προατρÝτωò Üπòθανοýμεν χοι ου φει6α,,|ι Δημοοιεýοειò 'τfrò - διοφημιοοιò κοτüπιν Τßò__πρþτεò Ι+53

μÝρεò ιοý 'Λπρßλη τοý ^ οß ιουρκΙκÝò δυνüμεtò üτδ μεγα-

}

ßυ,,.υυ'οηο"ßυò, Þιþιτ ( = τü 'οß"υωΙ'l '' "α ßΙ,Ι Χειρüγροφο δημοοιει,/üμενο Þ üχι δÝν ε.ßþΤ iti Ýπ|οτρÝφο\ιτοI. " οýιε Üπü υÜγα ",ιß" οý.",ßr,α *η,ΙΙΙ

μεθα ζωfrò | παραδÜοιυ,|

,\υΤερΟ μÝροò τουò βρÝOηκαν 1ιιιροοτÜ|ξαρτδιατ

ß$ß$rß:l.",«;¹'υ'ζºº'j:μ;-"";Ιl;:ι,*^ßß*:,δ:¹ιºß¹';χ \ η τß\, Ýποχιß, δßνουν τοýò Ýξffò Üρß9καß μδ τι\ θÝλησÞ 'μαò ýÜ πεθÜνουμε || |

;Τ{;*;;r*ψ¹r$";#


3

Οý δφασιαηQιüαηrε§

τοý Συιtflüγου ψα§

ουνεδρßΦÞ του ουζÞτησε τ9τττ κ:ι Ψeφ"ρξ jÜ 1ιΨ]Ψ_" σεΧ, τßτρßýτßτ θÝμα τοý Πνευμοτικοý κετιτρου καß τιοý τÞν ÜτιαοΧολοδν. ΤÜ προθΙιÞßγ*ρürþ γßδ .ß,, υ.r.α αýτü ü χ. Πρü€δροò τfiξ κοι'αr;r;-Ξ""þ » 6.000I;;';;d';L;""ροοοr-" ".ß Ι"ο-r"ò ,α εò,ω.b. και ßε þουò

ΣΤΝΒrtΕΙΛ fuιý τfu 1η Γý Ýζοδα ΣιÞλüΥου (γρ, δλιτ, τοχ, τÝλη οΤΕ) οÝ ÝπαtνυιΖ ΟΕ χορÞγτβη εΤΚlßνων ΓÝÜ χορηγτβη

|

_

^^^

Ι

|

λßγο *ir üπαοτßσθτικε ;l-,^fr; .l Θ. ò lτοýò ,".r. κατοßχουò .αrοικουß οÝ üμτλΙο üυτλιο του, του. Νγο τοýò κκ üπü ^_^._ιλ_Ξ r_ » 5.0ω Ιποý ,μ_ ;λ;τδγτζ--ý;αþr; ταò ΣυΙΙιογου, χοροδ τοδ τω rφoÝ ß"þ" Γý παροχλ οtκστοιτυþò lfrtr;] ß;;ff #' Ýü";,ß;.'κ;Ιοßüιοò ßα ßορß οl1μeßο ε*ο,ηιý *lS" üρχÞ προτιγτ¸ηχε παρ<{νε»'r..rΙ ß¸,ß-*.'f*;-. m*:ilffi"* -2"1ρ: Γý τfιν Ü\ρρü πολυγρÜ .^* Ι*Ü'*".ß-jßοßüλΞ," ""**"***Ι ßηò';, |οη ταß κ ηροεορüιι πρüò δλ9:ò mýò üηοbιξ κÜλεφου και Ý*δοοη Ýν) που D ß ;;;; ;;r;ß ;-;þ;-; ,ω ".οò ι<ατοßκοιτò, ηÜ ÜrÞοτξ οχοποýò » '9.9φ üΕ Ýγümτα κòιι ουοττεßρþη, μα.

\Ýουò

^_^

Ι

ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ιß. }τ,_λλþ,-"br. ;,r;^r"ρ-.ßΕ τδ ι "ε ΑηοθÝματιr.δ σιüλοΕιο » δßδ¸ ßρ* Ι ,.ρ,rÜ Üπü φοτριοστηι)ò καß üκαιρεò Ι π;ω-,δ, ßß.þ-ορß : Ι οοορÝò τþν πιü κÜτω μελ6ν: μελ6ν: Ι,ÝιΦηλιßσεò. Κατüπιν δ,,αφÝρθηκε » ι17.οο;|ΟΟΟΟÝs Σýνολον Ι στÜ Ýρνα ποý Ý,κτελÝστηκαηι οτü :.Ψ9 ΙO.ΟOΟ

δρΧ. 29φ χωριü,' τιò δυοκολßεò ποßι Üwμετιßτ ¸ßδfuη Μ. Θυμδ τοδ [ΙΔημτπρßου Δημτπρßου I. ΛουκÜ /ιουχα » ΙΟOO |Ι ,rßþ λ κü"rοr..." και σ.α προrfραμ. ttετÜ τÞν üμüφιrινη üμüφιdνη Ýγκριση Ýνκρτοη τοý ι.t€τÜ τfτν τφοOττολογτομοιf , üτý τfiν ΓÞmdι Ι Δημητρßου Ε. Γεωσfßου » ΨΨ ΙμÝιòομÞ/α γÝò Ýρ{α. ('.l'Ατ¸fuη Α. 'ΙωÜτητου κ.ß Ü-|¸ßδßνη ουζÞτηση καΙ 'IωÜÞrου » 2ο00l' τιδ ßο οορeυττ<ο Üκτυο ü κ. πρÜ Σι:ητÝλειτη, ΣrΛrÝλευοτι Ýγινε συζftmοη ηοφασßστηχαν οÝ γενικÝò γρqψÝò Ι Θεοδιßρου Χ. ¸νοοτΦßου » ΙOOο0 Ι εδροζ ετιξ' ηdξ Üßταºερατιüθηχε. Βαγγ,ελÜτου Παν,ο,γιþταò τÜ üκüλοιτθα: ΠανΦ/,ýτqò » 90Φ Ι ß,α,ω Ýωμü τωý δÝγ Ýχει üκÜ ΙΒαγγελÜτου KarrτÜpn Γ. ¸ν,αοτασßοιι )) 2000 Ι μα üσφαλτοστρωθεß üνÝφlειΙιιε, üτι t. Τροποποßηση τοδ Καταστατι- Ι ΚατπÜρη Γ. ¸ναοτ,ωßου _ _ , Ι Ý><ει ftδη Ýγκρθεß κονδýλιο Ι,5 Ýκ. )) 2000 κοý, ιbστε νÜ Φυφßζοιν καß μÝλη Ι καß τfrò Πòταττιþταò Ι οραηων γιÜ τßιν CιττοπερÜτιιοÞ του ποý κατοικοδν Ýξω Üπü τfιν Ýδρα|ΚòηπÜρη 'ΙωÜτητη 2ωΟ Ι μòσα στü καλοκαßρι. τοΟ Συ}ν\üγου. »') 5.000Ι' Γý τü aττοχeτeιπικü δικτυο στü |Καß¼αλfr Χρßοτου 2. Οß ΓεττικÝò Σιτνελεýσειò καß οß | Κρüκου ΕýòιγγÝλου ?999 Ι χωριü εΙπε, üπ ζητÞθηκε νÜ γßνει tραρεοßεò rÝ γßνονται τδττ μÞνα | ΜπολÜlτου Γεωργßου » t0000 ΙΟ9ΟΟ Þ σχετι,κtι μελÝττι 'ΥπÜρ>*ει Þ διαΙ ΙΙοÝμüριο. Βοýλαò » 20ω 20Φ Ι6ε6αßωση Ýτ ΘÜ οτολει Üπü τü τ" lΡÝτοο 3. ΝÜ αýζτÝεß Þ ÝτÞσια εΙσφο;ρÜ Ι ΤρακοοÜρτι ¸θανασßου » 2000 ποιιργεßο γεωλüγοò γιÜ τü σκοπü Üπü t50l ποσü πþτω τþ/ σÝ ποοο π(Λrω απü ι5ο ι τοüλα Τσüλα Σ. 'Αθανοοßοιτ τßßη, μελδrν ¸OσνΦßου » ΙO(xΙo | 6ατò6. μελ6ητ οÝ δρ.DφÝò (üχι λιγýτερο üπü 9_00).l -Ηδη Þ Ýπτροτý ποý ÜναφÝρq.ε Ι Γý τü θÝμα τþ,τ mλεφdιγωτ þγÝ-

»

ΙιΞιΥΙJ

Ι

ιυτ, ιτνυρòΡον

ι

ιη 9ιι,

Χ.ιτιß.Ξ ι ιΙιτß. τηò

οπ9ιcιò

qνηκοιτ

α

ενερ- ΓλßΕò

σι€πτþ οaη, προß}rιüθεοη γιÜ τßτν δΙγειεò. γιÜ τÞν προ{üοηοη τfrò δηυι- | τßαοò για τοýò üγροτιτ<οι)ò δρÞ νüδθξη μÝλοιJò οÝ ΔωρτßÞ Ει)εΡΙουÞ.ßαò τοδ πνευμοτικοý *eιττοου,|μοrò ß Üγþ*δ,ιßßτρεßο κþ τßιγ πρετοψÝζει προκÞβεη ω.ιερ.* Ι Ξμλ.οοτüþλ ,σ, δρüμιτν μÝοο γÝm κ.rυι. τοο | 5. Νü οιτrεργΦθετ ü Σýλλσ/οòΙrφ,ξd Üqσνιοι.ιοý μÝ προοφσρÝò προεοροò ειπÝ, üτι ιÝ τfw κοινüτßπα τοο τιριο0 μαò | γιÜ ßτW ýrιατοßηση τþν προιτγοιητÝ- Ιrδr-ρ,rΤ; | ßÜ eÝþ" ü,γ.τ τ*" ρßια<οιιταß οω οÝ θÞ.ιατα κοη/ο0 6δισφÝρσντοò_ |νι,γ - -κΞα mò;ßψrο.*ο'tο."ò. 6. }Φ παρομεßνει τü γροφεßο το0 | ¼ Σýλλογüò Lφò Ýκτψd)νταò ,tιν Ιüþ; δνλ Ýτdσηò ουýεδρι| ΣιÞλüγου στü κατÜοτη,ια τοý κ ¸- ποοοοορü üρομÝνων εκτεκτþ ,ι "ß" α«ßþßßß.σ Συμ6ουλßου τοο | | τrοοτΦßα.τ Κο\πüΕι γιÜ κ<βαρÜ οΙ νιωονητþν οτü κοινι,γνυ<ü οýν"το, """-þ ßþ κοινστιτ<οο ειηι | _ | ευλßγþ κσνομικοýò λüγουò ΦüοειΛ, τεττιι<σγ ευνε] | 6"ßλþ;; ßýßγοò ÜtτοφÜοισε νü 7. ΣÝ ττερßππýση διαλýοεωò_τοο_ ιτ"Ρ«γ JΕι5σει,τ_του., Ýχει μÝχρι οιΙμερα »ü"γ,ß"ß Ξ-þßο" τ6τν 9.4ω δρχ. | | Συλλüγου Þ !τεριοtJοßα του νÜ ηερι. Üνακηρ_ýξει Ýττßτιμα μÝλη τιι τþòΙ-σißγ'*þΗτα]το οποτw καΙ Ýχσ | Ýρχετατ οττ\ν Κοτνüτητα κκ. : Χοτßστον ¸τδßνην, αηβιτρο,ιι þþ;;' ß' ;" πλημητΙι τfrò κΦ . | Ι 'Επbτιò Þ Γ,ενικλ ΣυνÝλευοη Ý-|Σαλτιν κοι ΔημÞτρισν ΡÝτ¼òΛr, κοινοπ<οο τραφεßqιrωv τιην 6ιακρßοε- |δ;þ;-Ý"ξ-d' ξουσιοδüτησÝ τü Διοκητικü ;;:''lßJfr Ξßοφασωοη*ε *οß οßγ_r:τ ων9ιÝrrου"μÝò 6οýλιο νÜ ουγκροτÞοεt ¸πιτροτt'ι Ýγιναν μÝοα οÝ συγκινητικλ α.- || -üßrrßüßß'ε"ßß-þÞ γιÜ τfτν προÜ Ι νιÜ τfßν προþθηση τfiò δημιορρ/ßαò | u9oogoa, -]9 qω μεχρι τορα .,r|ßf-"'ßσ ο-Ý#ß .,σ, ,.,τ.φ,ß.r, τοι] ,πrειJψστι.«οσ κÝ\προτr. ΕýχÞ μÜò eü ετναι λ üþι" Ξ*εß-,;,ò- εòηò, . _ | γε9πfσειò. κατüßτιν Ýγινòη/ ÝκλογÝζ ι<αΙ. ÝΞε"α || 'Ý; Π ß¼;;; ýπüρζουτ, και Üλλεò τÝτοιεò ßιπÝκ.κ. ιΙοω| -ßß.ψ*üιþ οι -'εßßßγγJΞÝ, λÝγιοαν τü μÝλη τοο νÝου Διοικτι-|ροχεò r-., |rρ,rΞò τικοο Συμ6ουλΙου, ιτοý ουγκροτÞθο Ýπ|τυχßα Ýξ arrou, οη- | Ýßαþδ"ò. γ"γÜγ ;Ý"-ßοσ ßrλΓογου οι κ.χ. ¸ßδßγηò t ουνεστΙοση_ τοι] Σιflλüγοιι Ρ 99 Ο6μα dΙò Ýζfiò: | -α"μ"rþß Πρüεδροò: Θωμ6ò l,!. ¸ßδßντιò ΙηΙ"Ψ τειüργιοò και Θεßγrνε στü χωριü μαò ,οτΙò Ι ι e"μαò, 1ντ) δροò: Γεßüρη.ιοò Ε. Δημητρßου ΙΙ ψý ¸ηρÞιου, δεýτερη μÝρα το6 -πιι ΙΙ üεßßþ :Jii,l Γ. ΓραμματÝαò: 'Ιω. Π. l.!οιhrτριχοε Πον, tπü τßιν οιτνεστΙαση μÝ| 'ιΙ'Ýππρο αυτη μÝ πρωτο6ουλΙα Τομßαò: ¸νοστÜοθò Γ. Iζανfüρηò |οΧα. |.ρ"rοΟο,rΙΙο τοιf Συλλüγου εγινε|τωγτυδ;þ μÝλþ" τ¼ο Συλλüγου ¸φοροò: 'ΑγγελικΙι Γ. Δημητρßου|κοινÞ ουνεδρΙαοη τοο αιοικητßκω þ;; Ε. ΓραμματÝαò: ¸ρασμßο Α. Τòοκα|ΣqJ6ουΝου τοδ Συλλüγου καß τοý|Ι μα. Οüρη ';pG, |ΚοΙνσηκοý Σιη,t6ουλßου. ετΤι Σιπε- | κστÜ τÞν διÜρκεια τfiò Συνεοτ€6 ι,lÝλη: ΣοΦ_ßα ιι Θεοδýρου, ΧοfrοτοòlδρΙαση αýτλ ü πρüεδροò τfrò ΚοινÜ|"þ μ"ý καΙ κστü τÞν κατοαλfiò mτοò κ Γ. l.tοιhπριχοξ *ξeοþε ,ltν | üßτßÝß" ßοο - rοροο κληρ(ωηκαν ß τü νÝο Διοικτττιχü Συμθοýλιο στlι Ι οκονομικßι κοτÜοταοη τηò κοινümJ Ζßßιgßει,ò ειò τßlυ 5η σεl.

Συλλüγου.

φ9tο9υν

iJ

Ι

Ι

οτιγμÝò

t'αft

¸ þ;ßß;'þ-

δþ*ω


4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΠΑ Κòπαργοδνεαι Üπü φÝτοò οß εßοε γωγικÝò ÝξετÜοειò Üπü τü Δημοτικü στü ΓιηητÜοιο. Στü τριτÜξιο γυμνÜσιο Þ φοßmση θÜ εΙναι ýποχρεωτικÞ. Στü τριτÜξιο Λýκειο fι φοßτηση θÜ εΙναι προαιρετιιαß ΤÜ μαθÞ*ατα, ο{ ÝζετÜοειò kql τ1 Ýκδοση τþ/ ÜιτοτελεσμÜτων οτÜ τριτÜξια γυμνÜσια θÜ Ýχουν üλο, κληβýεθ μÝ τü τÝλοò τοδ 'Ιουνßου. ΜÝσα οτü δεýτερο δε,καιτειβÞιιερο θÜ διεξαχθοδν ot ,εΙσrπtριεò ÝξετÜοειò καß οτοýò δýο τýπουò τΦτ 1

ΘΕΙΙΑΤΑ

κþι ¸πιθεωρftσεων ΙrßÝσηò δει)σεωò.

ΤΛΗ

8 καß, Üν ταυτüχρονα οß βΦμd ποý πÝτυχε οÝ κÜθε μÜθημα μα.ζΙ μÝ τüν

'Εκπαι- θημα ÝπιΙιογftò τουλÜχιστον

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

¸ξεταοτÝα ýλη, θδ εΙναι üοη θÜ διδαχθεß στλν Γ' τÜξη το6 Γυμιαß οßου. ¸ξεταοτÝα +τΦÞιιατα θÜ εΙναι Γενικfrò κατειτθýττσε, γιÜ τδ Λýκειο ωò: ι1 -Εκθεση, τÜ ¸ρχαßα, τÜ ΜαθπματικÜ καΙ Þ ΦιτσικÞ η fι 'tστορßο τü Ýνα κατ' ÝπιλογÞ -τοýÜηü τÜ δýο'Αιπßοτοιχα γιÜ τü Λý}.ιαθητοιf.

κειο

¸παγτ7εξτατικftò

-

Τοατιι<frò

κòιτευθýνοεωò θÜ εΙναι: Þ -ΕιΦεση, Ι-tοθημòπικξ Þ ΦυσικΙι καΙ κατ' ÝτÜ ι<αιτειτθýgοεωò

Λυκεßυν, ( γενυ6ò , καß Ýπαγγελματικftò - τε>αικftò

kcβ πιλογΙι

τοý μαθητοý Þ Χημεßα fi

Ýι

τει.ιΦ3νσεωò ), θÜ διορθωθοýν τÜ ΓεωγραφΙα. Στü Λýκεßο εΙòÜγεται üποιοq' ÝγρατιτÜ καΙ θÜ Ýκδοθοδν τÜ ÜποτελÝομòπα. Οß εΙσαγυγικÝò ÝξετÜοειò πιτýχει βòÝμü Ýπιδüοεωò στÜ βαοικÜ

θÜ γßνουν στßò Ýδρεò τþν θ0 Γενι- μαθÞματα τσυλÜχιστον

ΣγΝΕΧΕΙΑ

Üπý τÞ 2ω σελ.

Þ Üγι,τνßα

Ü-

ºΙò πρυηνÝò þρεò τfiò 2θηò Μιτtοιι Þ ιιεγÜλη γεηκλ Ýπßθεοη τþν «Η

Τοýρκων.

πμßτη

φ

κυρßαη

οτλγ mßλη τοý Ρυηταναý Üπα«ροý6τιτκε. Τδ Ιδm οιτνÝ6η ι(αt μÝ τÞ δεýτερη. ¸παχολσι3θηοε Üκ}ò καΙ τρßτη Üπδ Ýπßλεκτο τατριακü üατα οτρατοý, τοýò

ΓενΙτοαρσιτò. Περfiτσυ οτΙò 8 R θ τδ πρυrΙ τfiò 2θηq Μαtαιτ κòιß Ýνþ ß μÜχη βρßοκüταν στδ πý κρΙοιμü τηò οημεßο, τραιηιατßατηκε οý οτffθοò ü 'Iar Üwηò 'ΙουαττγτÜγτιò, ü γενναßοò αιπüò στρατηγüò, καß ÜνετγκÜοτιικε νÜ φýγει fuιü τfr μÜχτι Τδ γεγογδò αýτδ πρατÜ-

λεοε οýγχυοη Üπδ τftν üιτοßα Ýπυχρε-

λÞOηχαν οß Γενßτοαροι καΙ κ,απßρθι,τ σαν νÜ βτοfιν οττ)ν τýλη Üττδ τÜ τεßχτι καß τλν Κερκüπορτα, ποý Þταν πÜγτα. τε χλετστÞ γιατt frπfr,pxε πφφητεßα Ü ττ Üπ' αýττ\ θÜ Ýμταινε ü Ýχθρδò οτλν πρωτεýαυοα. .Η πüρτα αιιτÞ δμωò εß χε Üγστχτεß λßγο τφßν, ψÝ διαταγλ τοý ßδτου τοý αýταòρÜτορα, 1μÜ νÜ γßνει Ü-

πü αýτÞ ξοδοò τþν ,πσλιομòου,μÝνων καΙ Ýτιßθεοη γιÜ νÜ αßιρνιδταοτσýν οß Τοýρκοι Μετß τÞν εtοοδσ τþν Τοßηρκο_ιν οτι\ν Πüλη ι1 θÝση τdτν ýπερα6πιοτþν Þταν τραγικτ1. ¼ Κωνοταντßνσò

Παλασλüγοò Ýξακολοιθοýοε νÜ μÜχε_ τατ κογτÜ οτλν πýλη τοý Ρυηιανοý, δπου οκοπßθηχε σÜγ ü τελευταßοò οτραυþτηò. ¼ θÜνατüò του Ýδισοε τÝλοò οτü πολυι\ιερο δρφια τfrò παλιαρκßαò καΙ οιρρÜγισε τÞν κατÜλυοη τflò Bdav-

ηνflò Αýτοκρατορßαò. lνΙετÜ τλν Üλατ οη, fl Πüλη μεταSλιßθηκε οδ κüλαση. ¶ρτrαγÝò, φüνα, Ýξευτεfuομοß Ýιτακο*

λοýθηοαγ οÝ εýρýτατη κλÞμακα. Στδ ναδ τflò 'Λγßαò Σσφßαò εßχαν καταφýγει πλfrθοò Üπδ Üý,ρεò, γιτναßκεò kad παιδιÜ γιÜ νÜ οωθαýν, &λλÜ τfiτατε δÝν Þταν διτνατδγ νÜ τσýò σιßιοει. "Ολοτ,

εßτε

χαν.

αι<οτιßβηκαν

¸ò

0, στü μÜ-

Η ΑΛΩΣ1{ ΤΗΣ ποΛΗΣ οτÞν πüλη ü Μυýμεθ π&

üτιδ δλουò. ¼ φüfu καΙ τýτßνονταν παντοý. &pruoe

Ι

εßτε

αßχμαλωτßοθη-

πρδτεò þρεò μετÜ τδ μεβη-

γεττικφ βαβßJü τοý üττολυmρßου του,

üΟροιζüμενα δßνοι;ητ γεττικü σýνσ, λο μονÜδιw τουλÜχιστοιτ 50. ¼ Üριθι.ιüò τþ/ εßο,«τÝι,w δÝν θÜ εΙναι τιεριορισμΑ/οò γιÜ καιτÝνα. Ü_ πü τοýò δýο τýιτοιη τοý Αυκεßου, ÜλλÜ θÜ εΙσαχθοδν üλοι δσοι θÜ Ýπιτýχουν. 'Ο μΦτιτÞq Ýχει δικαßιρ μα νÜ δτιλιßσει συμμθτοχλ στßò εßοαγωγικÝò Ýζετωειò καß οτοýò δýο τýπουò τοý Λυι<εßου καß üν ιτετýχει τÝ Ýγγραφεß οÝ üττοιο Üπü τÜ δýο Λýκεια Ýπιθυμεß. ΤÝλοò διευκρινßζεται, üτι σΙ εßσογωγικÝò ÝξετÜσειò γιÜ τοýò δýο τýιτουξ τοδ Λυκεßου θÜ εΙναι διαφορετκÝò (χιυριοτÝò) ÜrιλÜ οÝ ουνεχüμενεò τlμερομηνßεò {Üστε νÜ παρÝχεται Þ δι-ητατüτητα ουμμετ¼χftò οÝ δσοιτò θÝλοιτ νÜ διßοοηJν ,ÝξετÜσειò kd γιÜ τÜ δýο Λ,3. κeßα.

μÝρι μπfu<ε Σκοιτüò τþτ ÝξετÜοεων αýτþν εßγω οý fiλογü του καß τòατευθ{ηβηκε ναι νÜ gßσαχθοýν οÝ κÜθε §ια Üπü στδ ναδ τfrò.'Αγßαò Σοφß,αò. Μπßικε μÝ τοýò δýο τýπουò Λυκεßου, üσσι Ýσα r<ai «fζροÜευχÞθ,πκε». ¼ μεγαλσπρε- χουν τΙò ßκανüτητεò ποý Üντιστοιπλò γαüò τfiò 'Αγßαò ΣοφΙαò, ποý ξ- xoiry στοýò σκοιτοýò τþν σχολεßων κτιοθ ü Ýýοξρò αýτοκ,ρÜτσραò 'Ιου- αýτ6ηυ, {üστε ü κÜθε μοθητÞò νÜ ιατΓ σττυòινüò Üπδ keirln τλ σπγμ,λ «Βωμüò ταρτßζετα þτÜλογα ιτÝ τΙò Ýπιθυμßβοφ6Üρυτ καß οΙκοò τοý ΜυßαßμΦ Üπε εò καΙ τΙò κλßσειò του, ÜtιλÜ καΙ τΙò κλιlθη καΙ γÝγσνε» τòατÜ τüν ßοταρικδ δυνατüτητÝò του, εßτε οτü Λýκειο τfiò Üλωοτò ,Δοýκα. Γεττικftò εßτε οτü Λýκειο ¸τταγγαλ ¹ τπιßοη τßò Πüληò Þταν γεγαýò. υατικfiò - Τοατικfrò κòπευθýνοεωò ¹ τ<ατÜλυοη τfrò τüοο fuξαφÝγηò Βιτ- "Αλλιυοτε τü τελει.ιταßο α)τü Ιδρýε. ζανηνßò òιýταιρατορ,{αò βυθιοε τδ Ýλ- τclι γιÜ νÜ Ýξυιτηρετττσα οýοιαοπληυκδ δθνοò οε ιιιÜ σκοτετγλ ια dπÜν- κÝò þτÜγκεò τfiò ÝjΙληιιυ<ftò κοινι^τ θρυσm αι<λαβιÜ. ΧρειÜοττιαν 4ω üλÜ νßαò, Üφοý παρÜtιλτÞα μÝ τη γενικληρα χφwα ιbοτε ν' Üναστηθεß τδ Ýγ- κÞ μüρφιιοη ποý θÜ δßνει, θÜ παδΦξο ΓÝγοò μÝ τÞν ¸παγÜοταοη τοý ρÝχει στοýò Üττοφοßτουò του τΙò Ür&21. κüλουθεò δυνατüτητεò: ^Αν ÜττατρÝξουμε οτφ πρ mò Üλþ Ι ) ΝÜ ÜοκÞοοιητ ÜμÝσιυò δ,ra Ýδευτò γεγστýεα, θÜ δαýμε πüοσ οταßχι- πÜτητελμα προσοδοφüρο καΙ χρÝσι, οαν οß δηφωνΙεò καΙ οΙ διqιÜχεò. Αý- μο οτÞν κοινωνßòò ποý Üπαιτεß εΙτσΙ βαοικÜ Þταν οΙ λüγοι παý 1ιιÜ üλü. δικÜ προσüτπα. kaf ßοχυρfi κληρη αßιτοκρατορdα δτφ 2' ΝÜ οι}νΕχßσοι}ν τßò οΓτουδÝò λý$τιχε οÜν χÜρπνοò *Üργοò. ¸ αòλα- τουò οÝ ¸νιüτερεò ΣχολÝò (ΚΑΤΕ 6ιÜ βÝ6αια Üργüτφ<ι καΙ δßδαξε τοýò κ.λπ.), ιßστε νÜ Üττοτ,ελÝοοιτ τÜ βòι. "Ελληνεò καΙ δειξε πüοα Üýθεκτ,κλ σικÜ οτελÝχη τftò οΙκονομßαò τfrò Þτυγ ιß φυλιß $qò στΙò δοκιμαοßεò παý χιüραò. Üκολσιtrιοαν. ¾ιτfiρχε Þμυη διτνατüτη. 3) ΝÜ εßιτα,>ΦοCιν οÝ Üτπßοτοι><εò τα νÜ μßν ιτποιρÝρουμε üσα ιßπσφüρατΙιν εßδßκει:οÞ τουò ΣχολÝò τþτ μÝ ΚαΙ αýτÞ Þ δυνιττüτητα ýπÜρχει Α.Ε.I. με. μÝ τοýò Ιδιουò üρουò, üπωò πÜντα, Üρκεß Ýμεßò δλοι καß σÜν μ1καß οß Ýπüφοιτοη τßητ λυκεßυν γΕνικρλ kσrvιlrιria, αßκογÝνεη Þ χωριü, καΙ κατειτθýνσεωò κfiò ýστερα Üπü παοÜν Ýθνοò νÜ .μτορÝ6σιητε νÜ ξεπερÜπροσθÝεων ρακολοýθηοη μαΟημÜοοιrμε τÜ Üδfοτακτα μfοη καß τtò ιτπÝρ πýν. προοωπτκÝò μετρ€q μαò φλοδοξßεò. ΔÝν εßναι ÜνÜγκη νÜ Ýνατνüμττοτε μÜ ΓιÜ τÞν Ýγκαιρη δτημÝρωοη τþν νο οτοýò κτνδýνουò, ÜλλÜ ι1 Ιοτορfα μαθητþν, τþτ. γονÝωγ ÜναφÝρεται ηmò Üποδεκνýετ üυ οτλν εßρfrνη δταν üτι: ßτπÜρχει üμüνοτα, ¼ τρüποò τþν ÝξετÜσεων μÝ καΙ ÜγÜπη δλα εßνατ δυνατÜ γιÜ Ýνα λαü μÝ τσοο 'τßò üηοßεò θÜ εΙοαχθοýν στÜ Λýκεια διτνατÝò ,ρßζεò καß καταθολÝò, δπυη Ý- οß μαθητÝò ποý φοιτοýν κατÜ τü σχ. Ýτοò Ι976 - 77 οπΙιν τρßm γυμναοßου βεßò αΙ ¸λληνεò. Τδ μÝλλον SÜ δεßξει Üν καταλÜ6α- Ýχει μετα6ατικü χαραιòτfiρα. Πρωταρχικü ρüλο γιÜ τfiν Ýπιir§ καΙ μÝχρι ποτδ οημεßσ κ<ιταλÜ6αμε τß εýOýγεò Ýχουηιε üλοι μαò. λογÞ τοδ Λυκεßου στü üιτοßο θÜ φοιΔΗtßΗΤΡΙοΥ Ε. Γ¸QΡΓΙοΣ τÞοει ü μαθητÞò (Λýκειο γενικfiò, ΣυνÝχεια,εßò τÞν 5ηυ φýüλογοò - Üρχαολüγοò ".λ.


υ

5

ΔΡΑΣΤfΙΡιοΤfßΤΕΣ Τογ ΣγΛΛοτογ ΜΑΣ

&lτιδ τÞν' 3η σελ. γινε ÜργÜ, γιατß Þ ÝπομÝνη μÝρα δ6ιρα. 'ΤÜ 'δþρα αýτÜ fiταν ftταν ÝργÜσιμη καß fßθελαν νÜ φι} προσφορÝò: γουν γιÜ τüν τüτιο διαμονftò τουò. Τοý Συ}ýüγου καß τþν κ.κ. ΙραΡ ¸,μεßò ο' αýτü τü θÝιια δÝν ιJΓισ ρÜ Üπü τü ¸λι6Ýρι, ΤσÜλα Σ. ¸θα- ροειμε νδ ποδ,με τßποτα. Εýχüμαοτε

ΣυτÝχεια

ποý'Ü

¸ρασμßαò Α.

πρüò τüν Σýλλογο, γιÜ τι\ν Üνα<t'ιρυξÞ του οÝ Ýπßτψο μÝλοò. ΤÝλοò, τÝιν üλη διαδικαοßα τftò ι<ληριßτσει,ιò τþν δþριυητ διεýθι;ιτε

ü Γ. Γρατlμα-

τÝαò τοý ΣυΙýüγου κ. 'I.

l*Ιοýντρι-

νÜ ýπÜρξει δυνατüτmα, καΙ αýτü ><αò. Χαιρετισμü Üττηýθυνε κqΙ ü τιναοßου, Δημητρßου Ε. Γεωργßου, Δημητρßου 6Ý6αια εΙναι μιÜ σκÝφη, {üοτε αß)- μττθεßò κ. Δ. ΡÝτοαò ¼ Σýλλσlοò βοηθιßττταò στfιν προΕ. ¸θαναοßου, Σταμελι6'Αττοοτüλου τÞ fι γιορτÞ νÜ γßνεται Þν ßδια μÝΔημητρßου Κ. Λουκ6, Ι,ßπιργÜλι,α, Κα- ρα τοδ ΠÜοχα. ¸λλÜ τÜ καιταοττ1- ρπÜθεια üλων τþν ¸γιωργητþν \Ý τοαλfr Χρτlοτου, Λι}<ου, 'Αßδßνη Κ. ματα δÝχοιτται; Αýτü εtναι δ,lα Üλ- Üποτιερατωθεß ü νþò τοΟ ¸γßου ¸νασταοßου, ¸ßδßνη Α. Δημητρßου, λο θÝμα, ΠÜντωò, οß Üναγττþοτεò ποý ttοδÝστου, παρÝδι.lσε μÝοω τοδ Τ* l.ßπαχÜρα ΧòιραλÜμπουò, Ξýγκττ Κων- θÝλοιητ,- μποροýν νÜ μÜò προτεßνοι.ητ μΙα του κ. 'Αναστ. ΚòηπÜρη, στüν Ταμßα τοδ ¸κι<ληοιαò,τικοδ Συμ6α-r, οτατττßνου, Θεοδιßρου Α. Σοφßαò, Zar λýσειò πÜνω ο' αýτü τü θÝμα 'Ιλßου κ Κτ,ητοτòττßττο ΓΙ,απαρρÞγο, τδ Δ. Μποýρικα ΕýαγγÝλου, φεßρη τþν 5.5Ο0 δpar<ιrδv ηροοφσ ποοü Στtßν οιητεστßαοη ποý ÜναφÝραμÝ ωdννου, Ρt'ιγα Δ. ΒαοιΙιεßου, Ι,ßυλιυπιü πÜνω, κýριοò üμιλητfιò frταν ü ρÜ τοý ΣυΙýüγου κòιß βοτ¸εια γιÜ νü καß ΚαντÜρη Γ. ¸ναοτοοßου. Τü ,μεγþο δ6ρο τftò κ}ατριßσεωò, πρüεδροò τοδ Σι.lλλüγου μαò ιζ Θ. τλν üτωπερÜπυοη τοδ ναοδ. 61γgΛ/τα§ ßδιαßτsρη σημαοßα καß Ýποý fiταν þταò σÜκκοò μÝ ζÜχαρπ ¸'ßδßνηò ü üποßοò ÝξÝθεοε τοýò (50 κιλÜ) προσφορÜ τοý κ. 'Αθσια, σκοττοýò τοý ΣυλJνÜγου, τΙò δραοττι- χονταò ßδιαßτερη εýα,υθησßα οτδ οßου Ε. Δηιτητρßου Üπü τÞν ΛÜριοòò ριüτητÝò τσυ καΙ ÝπÝδωσε τÞν τιμη- θÝμα ((Νεολαßαιι, ü Σýλλογüò μαò, κÝρδιοε ü κ. Κmιτüρηò Σοφοι<λfrò τικÞ διÜκριοη τοý Ýιτßτιμου μÝλουò μÝ πρωτσ6ουλßα τοδ Γεττικοο Γραμ, ΠοΙýοΙ μÜò παρ(τιονÝθηκαν üτι οτüν κ. Δ. ΡÝτσα. ¸πßοηò, ü Üντιπρü- ματÝα κ. ΓιÝηητη Ι,tοýιπριχα üργdι, Þ ουττ,εοτßωη, ηοý Üρχισε μÝ Üρτο- εδροò τοý ΣυΙÞüγου κ. Δημητρßου νωσε μιÜ συγκÝντρι^τοη τþν νÝων κλαοßα κòπÜ τΙò 5,30 Η.β., Ýγινε νιý Γειßιργιοò, ÜνÝγνιιτσε εýχαρ,ιοτÞριο τοδ χωριοßι μαò στü Ýστατüριο ('Ελ, ρßò. "Α/Þοι πÜλι μδò εtrπαν, üτι Ý- ÝπιστολÞ τοδ κ. Δημητρßοιτ Σαλη ληνικüν» τοý τιατριιßτη μαξ κ. Χμß στου 'Αßδßνη, οτΙò 8.5.77, fιμÝρα Κι-μ ριακÞ καΙ ι}ρα ΙOη πρωινÞ. 'Ο ΣýλΙιογüò μαò εΙχε Üι,τοφασßσει νÜ πρσ, ΕΚΠΑΙΔΕγΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σφÝρει στÜ παιδιÜ Ýνα ρüφημα (κα. β) ΕΙδικÜ γιÜ τΙò ΣχολÝò τοý Δι- φÝ ft τσÜι) μÝ δικÜ του Ýξοδα. ¸λ, Λýκειο ¸παγγελι,ητικfrò - τωατικfrò δαοκσλικοΟ κýι<λου fi εΙσαγωγÞ θÜ λÜ ü Ýκλεκτüò μαò πατριþτηò κ. Ýκπαιδεýσεωò) παßζει Þ üπüφαοη γßνει μÝ ,ÝπιλογÞ, βÜαει τοý βαθ- Χρ. ¸ßδΙνηò πρüσφερε δωρεÝητ τÜ τ6ν μαθητþν καΙ τþν γονÝων τουò. ι.ιοý Üτιολιτmρßου καΙ Ýφ' üοον αý- πÜτπα. Στfι συγχÝντρχ,ιοη αýτft ο,Ι ΚÜθε Εαθητfιò Ýχει τÞν δυνα- τüò δÝν εΙναι κατιßτεροò ΙΤγ2, νÝο,ι μα.ò ουζÞττι,σαν τÜ προ6λftι.mτ τοý τüτητα, Ýφ' üοον τü Ýπιθυμεß, νÜ Ü}ÞÜ καß Ýνα ποοοοτü μÝ ÝζετÜ- τÜ τουò καΙ ÜτιοφÜοισατ νÜ ouyι<arδιßοει ÝξετÜοειò καΙ γιÜ τοýò δýο ,οειò. τριßινονται ourarÜ καß νÜ δπαλλÜοτýπουò τοý Λυι<εßου .καΙ νÜ Ýγγρα. ΤÜ μαθÞματα στÜ üποßα θÜ Ýξε- σοιι/.ÜπüΦειò πÜντ,ι σÝ θÝματα ποý φεß, Üι,ι Ýπιτýχει, σÝ üποιογ Üπü τοýò τασθοδν οß ýποφftφιοι εßναι τÜ trδια τΦιò δ,ιδιαφÝροι-ιν. ¸ηßσηò, ÜποφÝιδýο τελικÜ Ýκεßνοò θÜ ÝηιλÝξει. μÝ τÜ περυοινÜ μÝ πρσσθÞκη στü συαν, üπωò ÝπιτρÝπεται καΙ σÝ ÜλΓιÜ τÞν ÝξαγωγÞ τοδ τελικοý Ü- ΦΛολογικü - Νομικü κýκλο τþν Λα- Τια μÝλτι τοý ΣυΙιλüγου fι μfι (γοποτελÝσματοò (τοý βαθμοý εßοαγω- τινικþν. νεßò, ουγγεττεßò κ.λπ.) ποý δÝν Üγηò) θÜ ληφθεß ýπ' üφη ι<αΙ ü βΦ- Οß κ5ι<λοι .σιτουδþν παραμÝνοι.»ν νÞκοιγιτ οτü χ6ρο τουò.. νÜ παρειτ μüò τοΟ Üπολυmρßου τοý 16τμναοß- οß ßδοι μÝ τοýò ,περυσινοýò, προσ- ρßσκονται ο' αýτÝò τΙò συγκεντριßιου. τßθεται üμωò Ýναò Üκüμη κýκλοò, οειò καΙ νÜ Üκοδνε χωρΙò νÜ Ýττηü Ποιματττικüò. σιΕητÜσειò. τΙò διÜφορεò ρεÝζοι'lν ΑΠΟΤΤΓΧΑΝΟΝΤΕΣ Οß ,αταβτlφιοι τοδ Γυμναοτικοý κι)- 'ξÝλÞαν κατÜτιν οΙ νÝοι ιιαò μιÜ 'Οοοι δÝν θÜ ÝηιτýχοιΛ/ στΙò εß κλου δÝν Üπαιτε[ται νÜ Ýπιτýχοι,ιν συντονιοτικfι ÝπιτροτιÞ Üιτü τοýò: σαγωγικÝò ÝξετÜοειò στü Λýκειο, κατιßτ'ατα üρια οτÜ Üγωνßοματα καß Βοοßλη Ι,ßοýτπριχα, tr(λεομüτη ¸ßδßθÜ Ýχουν δικοßωμα: τÝιν γυμτταοτικÞ. νπ, ¸πüστολο ΣταμελιÜ καß Πarrar ΝÜ Ýγγραφοδν χωρßò ÝfiετÜ- ΟΙ üμογετιεΙò θÜ εßοÜγονται σÝ γιιßτα ΒÜοοου, ποý οκοπü τηò θÜ οειò οÝ μιÜ Üπü τΙò ¸ηαγγελματι_ ποοοστü ητÝχρι 4% τοý Üρθμοδ τιßν εßναι νÜ σιττποητßζει τΙò δ,lÝρτμειÝò κÝò - Τε><νικÝò ΣχολÝò, μÝ περιο- εßοακτÝων οÝ κÜθε ΣχολÞ. τιrιν οτΙò διÜφορεò ÝκδτÞιßισειò τουò ΓιÜ τΙò μεταγρα(ρÝò τιΞν φοιτητþν γιÜ τλν μορφωπκÞ καΙ πολιτιστιι<Ιι ριομÝνττ διÜρκεια σπουδþν, üπüτε μÝ τÜ ÝπαγγελματικÜ Ýφüδιòι ποý τþν ¸νωτÜτων ¸κπαιδευτικþν .l- ÜνÜτmτφ τfrò μικρftò τουò κοινωýθü πÜρουν καß μÝ τÞν γενικÞ μüβ δρυμÜτι.lηι, Ιοχýει ü νüμοò 197) 75. αò. ΤÝλοò, ÜποφÜοισαν νÜ συψ€τr. ,Οß διατÜξειò περß μεταγραφþν, τρωθοýν ξανÜ τfiν ΚυριακÝι Ι 5.5.77 φωοη τοδ γυμναοßου νÜ μποροýν νÜ ÜοκÞσουν Ýνα ÝπÜγγελμα τftò Ýκ- γιÜ λüγουò ýγεßαò, καταργÞθηκαν γιÜ νÜ συνεχfrσουν τfiν συζþmοÞ λογftò τουò, Üρχßζονταò νωρßò τÝιν υÝ 1ü νüμο 37) 7δ, ποý δÝν dντιμε- τουò. Ýπαγγελματικι'ι τουò σταδιοδρομßα. τωπßζεται ÝπαναφορÜ του. ¼ Σý}Þογüò μαò δÝν μιτορεß νÜ ΝÜ ξαναδιßοουν τüν Ýπüμενο Τμfiμα Γερμανικþν Σπουδþν 4ε'Ιοýνιο εßοιτÜριεò ÝξετÜσειò γιÜ τü τοδ φοιτÝσεωò Ιδρýθπκε σΓÞ Φιλο- μfßν εýχαρισττlσει τüν οιτμπατριιß Λýκειο, χωρßò üμωò νÜ φοιτησουν σοφικι)ι Σχολfι τοδ Πανεπιστημßου τη μαò κ Χρfrστο ¸ßδßνη γιÜ τΙò ÜπροοφορÝò του στßò καß πÜλι οτÞν τρßτη γυμναοßου. 'Αθηνþν (Νüμοò 540 ΦΕΚ 42 Τ. Α' ) . νιδιοτελεßò προσπÜθειεò τοý Συtιλüγου ,μαò. 'Ο 1Ο üριθμüò Σý}ιλογüò μαò καΙ üλοι οΙ «Αγιωργfiαýτþν ποý θÜ εΙοαχΦΟΙΤΗΤΙΚΑ θοýν φÝτοò οτßò ¸νþτατεò ΣχολÝò τεò δÝν Ýχουμε παρÜ νÜ τüν συγχαροΟμε γι' αýτÝò τßò ηροσφορÝò αýξÜνεται κατÜ t660 θÝσειò. Σýμφωνα μÝ τü νÝο Ν. Δο: νÜ τüν εýχαριστÝιαουl.ιε καt νÜ α) ΓιÜ τßò ΣχολÝò üλων τι3ν ,κý- ¸πßσηò, Ι 500 Ýωò 2000 Üκüμη θÜ του, τοý εýτιθοýμε ýγεßα καß κÜθε εý κλων, Þ εΙοαγωγfι θÜ γßνει μÝ Ýξε- εßσαχθοýν, ιßò ßητο6αθμοýτπεò ΣτΙò Ι S5-77 Þ νεολαßα τοδ ΣυλμÝ τÜσειò üπωò οτÜ περασμÝνα χρÜ τüν τελευταßο Ýππυχüτπα σÝ κÜθε νια.

Τρòη<οσÜρη,

ΣχολÞ.

ΣυνÝχειοι εßò τÞν ?ην σελ.


6

ßΙο ΤΗ ΖΩΗ

ΤΟΤ ΧΩΡΙΟΤ ΜΑΣ

ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΙΕΣ ΤfßΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

9tIτav τυλιγμÝνοò μÝσα σÝ μιÜ τρφια τρßχινη κÜπα. ΚρατοCισε μιÜ γκλßτσα, σχεδüν διτλÜσια Üπü τü d*ÜσrημÜ του κι ÜκολουΦοOσε νωχελικÜ'Ýνα κοπÜδι Üπδ λüογια κι ÝF σ|τρα πρü6ατα, ποý σÝ Üριθμü ξεπερνοýσαν τÜ Ýκατü. 'Ο Þλιοò εηε qχεδüν Üκουμτησει στßò 6οι.ινοκορ ψÝò κι οß σκιÝò μÜκραιναν γρÞγορα. ΔÝν θÜ Þ"* πüòγω dτπü ÝννÝα χρüνων τüτε ü ΝÜσοò. ¹ πεßνα τþ σαρÜιπ,α τοδ εßχε περιορßσει τü dòνÜσττιμα. ΤÜ μÜτια του Ýπαιζαν συνεχδò, κι Ýσμιγαν οß ματιÝò του, μÝ τßò τε\ευταßεò Üκτßνεò τοδ Þλιου, ποý ξετρýτωιταιι μÝσα Üπü τÜ φýλλα τδν δÝι,ιδρων. Τü κρπÜδι εßχε ÜγκολιÜσει τßò τλαγιÝò τÞò ΜÝλισσαò κι Ý6οσκε μÝ 6ιασýνη mßò σκιÝò τ6ν θÜμνων. 'Ο ΝÜσοò εßχ€ ξαπλþσει μÝ σα σ' Ýνα μικρü qχßνο καß προσπε θοOσε νÜ συγτον[σει τüγ Þχο "Þò φλογÝραò του, μÝ τüν Þχο τδν τφι.}, κανιþν. ΚÜτω στü ποτÜμι, τüν ¶ρπε, μßσιο, τÜ 6ατρüχια εßχαιι Üρχßσει τÞ

6ραδυνÞ τουò συναυλßα' Þ νýχτα στ

γÜ . σιγÜ ξαιτλωνüταγ παντο0. ¶, ραιÜ, μÝσα Üτü τÜ τλοττüτνια το0

¶ρτεμßσιqι], τü_{¿δüγò ü μαÝ9τροò τÞò Üνοξηò, χÜραζε τrι δικÞ τòυ μουσικÞ, ποý αßφνιδßαζ,ε μÝ τÞν & μορφιÜ,τηò. ΠÝρα πΡüò τÜ καθßσμα, τα Üκοýγοιßται/ τρουκüτνια üατü γßδια καß τü διπλü σφýριγμα τοδ θοαιοδ ποý ü dατλ€(λüò του σκüρηπαγε μÝο« στüν ¹ρ,τεμßσιο καß στßò ττλqγιÝò τÞò ΚατσλÜκαò. ΣÝ λßγο Üρχισε ιιÜ μπαßι,,ει μÝσα σ: αýτü τüγ Ýατερινü τÞò φΟσηò Þ ψονη το0 Κοιτ κοιτ, καß τü διωτεραστικü σκοýξιμο τÞò Κουκου6φιαò. Πdτνω στüν οýρανü εßχαιι dσdαμει τÜ πρ6τα Üστρα. «Η νιßχτα εßχε πλÝον üλσκλη ραlθεß. ¼ ΝÜσοò ÝκεΤνο τü 6ρÜδυ εßχε 6υθιòýεß σ' Ýνα τοτÜμι Üπü σκÝψειò. Προσπαθοδσε νÜ σταματÞσει μιÜ σκÝιμτ1, νÜ τÞν Ýτεξεργασθεß, μÜ Þτòßγ ÜδýναΓον. "Αν καß εßχε σιιιηθßσει τüν Ýρχομü τÞò νýχταò, τÞ μουσικÞ τfrò φýσηò, δλα αýτÜ τÜ φυστ κÜ φαινüμενα, τοý κινþνται ÜδÝσμευτα μÝσα σ' Ýνα φυσικü προγραμματισμü, Ýκεßνο τü 6ρÜδυ τÜ ÝξÝτα,ζε μÝ Üλλη προσοχÞ. Παρ' & λα ποý Üπü μικρüò εßχε Üκοýσει δτι Ýκεß στü "ΑγιασμÜτσι τÜ 6ρÜδυα, 6γαßνουν κÜθε λογÞò στοιχειÜ, δÝν εßχε οýτε ßχνοò ιßιτü φü6ο. Γýρω του Ý6οσκαν τÜ πρü6ατα; Þ*χ«, ÜμÝριμνα, κß αýτüò μÝσα στÞν κÜτα του, Ýνοιωθε σιγουριÜ

καß προχωροδσε σÝ σκÝψειò. «Ο νοΟò του εßχε καρφωθεß πdωω στÜ φυσικÜ φαινüμεýα, πÜνω στÞν ÜνÝκφραστη λογικÞ τδν ζþων. ΔΕν μποροθι-, σε νÜ ÝζηγÞσει δλα δσα συτ,Ý6αιναν γýρω του, üλα Ýκεßγα ποý γßνοιπαν μÝ τüση Ýλευθερßα καß τüση τÜξÞ. ΔÝν μποροδσε νÜ χωνÜψει τü μυαλü του γιατß τÜ ζþα 6fußπουν καλýτερα Üπü τüν th,θρωπο τÞ νýχτα, γιατß ι} ποιριÜζονται τüν κßνδυνο, γιατß & σφραßνονται κολýτερα, κι Üλλα για. τß... Καß καθdιò σκεπτüταν Ýτσι γρÞγοΡα, Ýνοιωθε νÜ 6ρßσκεται στÜ πρüθυρα το0 fßττνρυ. ΤÞ σt'ιγμÞ Ýκεß: ντ1 πÝρασε Üιτü κοιπÜ του τü κεσÝμι το0 κοπαδιοδ, Þ Θοδþρα, βÝ τü χαρακτηριστικü τΡυκÜνι (λαμαρßνα). Σηκþθηκε, πρüστòιξε ιÞν Θοδþρα, γιÜ τü ξεκßwlμα, καß τü κοπÜδι, ,μÝ πρþτη πdòντα τÞ Θοδþρα, ,τÞρ. κατεýθυνση πρüò τÜ κοθßσμα, τα, πρüò τÜ χωρφια το0 ΜουλÜ. ¹ταν Ýνα μÝροò ποý συνÞθιζαν νÜ κοιμοOνται τÜ πρü6ατα. Λßγο πιü πüòνω Üκοýγονταν τÜ τρουκÜνια de πü τÜ γßδια, που Þ ,μουσικÞ τοιη εßναι πιü λετττÞ, πιü γλυκειÜ Üºτü Ýκεßνη τδν πρΦÜτων. ΤÜ γßδια εßναι πιü σ6Ýλτα, σκαρφαλþνουν μÝ εýκολßα στÜ δÝνδρα, ιττlδοδν μÝ Ýßνεση τÜ μονοπÜτια καß τοýò 6ρÜχουò Ýτσι, ποý τÜ τρουκÝσια τουò νÜ γß: νονται μÝ παιχνιδιÜρα μουσικÞ. ¼ ΝÜσοò ξεχþρισε καθτbò τλησßοιζòτν τÜ κοπÜδια, τüν 6οσκü τþν γιδιþν, τüν ΒλÜστ1. Τüν κòλησττÝρισε. ¹ νÝχτα εßχε προχωρÞσει. Τü σκοτÜδι Þ.* πυκνü. ¹ κοýραση .Þò ÞμÝΡαζ, τü 6Üροò τÞò κÜπαò, Þ πεßνα, Ýφεραιι τüν ýττνο, μÝσα στü Üμομα τοδ qχßνου καß το0 κονιζ,οδ. ΚοιμÞθηκ. ü ΝÜσοò μÝχρι τßò πρþτεò Þλιοηχτßδεò, ποý Üρχισαιι νÜ σκορτοδν τÞν ýγρασßα τÞò νýχταò καß νÜ Üποκαλýπτουν τßò λεπτομÝρειεò τÞò φýσηò. Ξßτνησε, Ýτριψε τÜ μÜτια του μÝ τÜ ýγρÜ χÝρια του, ξετýλτ ξε λßγο ψωμΙ ποýχε Üπομεßνει στü τωγÜρι κι Üρχισε νÜ τü μασÜ. Τυρß δÝν ýττÞρχε, σωνüταν πdτντοτε πρ& το. 'Εν τδ μετοξý ü ΒλÜοΓηò ξαμü" λησε πΡüò τÜ γßδια τοδχαν πÜφι τü συρρòòχο πρüò τü Κορßτσι, σφυρßζονταò, καß 6γÜζονταò ÜπαγοΡευτικÝò κραυγÝò πΡüò τü κσιτÜδι. Ο& τε καλημÝρα δÝν πρüφθασε νÜ πεß... Οß σκιÝò εßχαν Üρχßσει νÜ μικραßνουν, Þ μÝρα προχωροδσε κι Þ ζÝστη μεγüλωνε. ¹ κdτπα δÝν Þταν οδ τε γιÜ νÜ τÞν ÜκουμπÜ. "Επρεπε δ-

μωò νÜ τÞν σÝρνει μαζý του γιÜ τü 6ρÜδυ. 'Ο κüσμοò εßχε Üρχßσει νÜ ξεχýνεtαι πρüò τÜ χωρÜφια. ΠÝρ« πρüò τÞν Κοκκινοýρα φαßνοιπωτ dvθρωποι κα6drλα στÜ ζþα. ¼ ΝÜσοò κßνησε τÜ τρü6ατα πρüò τÞν κορφf1 τÞò ΜÝλισσαò κι dογνÜιπεψε τü χò,ο-, ριü. l{ÜΦlσε πÜνω σÝ μιÜ μεγüλη πÝτρα καß κÜρφωσε τü ýλÝμμòτ του στ' Üλþνια το0 χωριο0. Τü dιλþντ σμα εßχε Üρχßσει. Προσπαθοδσε νÜ ,μετρÞ,σει τ' Üλογα ποýτφχαιι γýρκý Üπü τü στýλο, μÜ Þ Üπüσταση Þταν μεγüλη καß δÝν μποφδσε νÜ ξεχωρßσει. ¶πü τÜ κÜτω þò τÜ πÜνω Üλþ" νια γινüταν Ýνα σω€πü πανηγýρι. Στüν πÜνω ΤσιτσÝρφο ξεχòbριζε νÜ ξανεμßζουν Ýνα Üλþνι. -Αχυρα μαζý μÝ σκüνη, Ýσμιγαιι, Ýφτιοτχναιι μτ κρÜ σýιτεφα ποý ξεχþριζαν μÝχρι πßσω στÞ ΒαγιÜ. Π ψυχÞ τοδ ΝÜ. σου ρüτισε. Καθüταν πüσω σÝ μÝ τελþρια πÝτρα, στÞν κορφÞ μιδò ρÜχηò, στÞ μÝση .Þò φýηò, κι Ýνοιωθε μιÜ Üττειρη μοναξιÜ, μιÜ μο, ναξιÜ τοý Üπλωνüταιι μÝχρι τοýò Πòτντελιοýò κοτπÜ στ' Üλdτνια" 'Ενοιι,ýε τÞν Ýπιθιηlßα νÜ τρÝξει πßσω Üπü τ' Üλογα, μÝ τÞ 6ßτσα στü χÝρι, νÜ κdτνει κολοτþμτεò μÝσα στ' Üλþνι .Þυ þρ« ποý τü qχοινß εßχε τυλιχθεß καß γινüτòτν τü γýρισμα τþν ÜλüγΦν, νÜ φτιÜξει μýλο ücπδ σκορδßλλεò, νÜ φÜε, Üτü τÜ περισσεýματα τþν ΒολμÜδων, νÜ πÜει μαζý μÝ τ' Ýßλλα παιδιÜ στü τüτισμòι τδν dλüγθν, νÜ κα6ολικÝψει κι οαß τüò τü ξεσαμÜρωτο dλογο, νÜ τü τρÝξει «ττÞν dηηφοριÜ, Üοýò Πωιτελιοýò... "Ολεò τοOτεò οß Ýπιθυμßεò μαρμÜρωσαν τüν ΝÜσο πdòνω στÞν πÝτρα, δρ.ò üλüκληρεò. ΔÜκρυσε, καß κýλησε πßρω σ,πιν πÝτρα τü δÜκρυ κι Ýμεινε σÜν σταλακτßτη§. ¹ κÜ:τα Þταιι πετωγμÝνη τιü πÝρα στοýò θÜμνουò κι οß μαυφκüκκινεò τρßχεò λιòτμπßριζαιι μÝσα στüγ Þλιο. Τü 6λÝμμα τοδ ΝÜσòυ ξÝφυγε Üπü τ' Üλþνια κι Üπλòbθηκε πÝρα πρüò τÜ ΡημÜμπελα,, στßò καλαμιÝò ποý üρφÜνεψαν Üπü τÜ στÜχυα καß τοýò ,κυματισμοýò. ΞÜφνου θυμÞθηκξ τÜ πρü6ατα. ΠετÜχτηκε, κýτταξε γýρω του, μÜ ποιτθενÜ. "Ετρεξε πßσω πρüò τü Κορßτσι καß τÜ εßδε νÜ ιßπλþνονται κÜτω στÞν Παληοχþρα. Α. Σ. Τ. (ΣυνÝχεια στü Ýπüμενο φýλλο)


7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

.ΒκΔΡοßπ

mιΣΤ¼ΛtΣ ΑΓΙαΡΠ{Τα}ι

¼ Σýλλογοò προγραμμÜτισε γιÜ ¶πü τüηι κ. ΔημÞτριο Σ€λη πÞτΙò 17 'Ιουλßου ÞμερÞσια ÝκδρομÞ 'ΕπιμÝΚια: ΑΓΓ. Γ. ΔΙΙΜΗΤΡΙΟγ ραμε καß δημσσκýουμε τÞν τιü κÜγιÜ ΚÜρυστο. τω ÝπιστολÞ, τΕΝΝflΣΕΙΣ: Δηλþσειò συμμετοχηò στÜ τηλݶγαπητÝ μου κýριε Πρüεδρε, 82ΞΦ0 - 82368ω ¹ κ. ΛεμονιÜ Ν. Καρüαπα γÝι/νη- φωνα: ΑßσθÜνσμαι τÞν ýποχφωση νÜ Σ,οΒΑΡΑ κΑΙ ΕγθγΜΑ σε στßò 75.4.Π Ýνα ýγιÝστατο dryo, εýχαριστÞσω θερμüτατα τüσον σÜò ρÜκι. ¹ Ýφημερßδα μαò εýχεται ΣΚΕΨΕΙΣ: tßσον καß τÜ μÝλη τοδ Διοικητυκο0 στοýò γονεßò Νßκο καß ΛεμονιÜ νÜ ¹ Γυναßκα dνησυχεß γιÜ τü μÝλ- Συμ6ουλßου, κοιθιbò καß Üπαντα τÜ τοýò ζÞσει. ,6ρεß σýζυγο. ¼ μÝλη το0 Συλλüγου τδν ¶γιωργη'Η κ. 'ΕλÝrη Ιν1. ΒÜσσου γÝwησε λον μÝχριò δτου "Αντραò δÝν Üνησυχεß γιÜ τü μÝλ- τδν γιÜ τÞν ÜνακÞ,ΡξÞ μου σÝ Ýπß: στßò 5.5.77 Ýνα ýγιÝστατο κοριτσÜλον παρÜ μüνον Üφοδ 6ρεß μιÜ σιτ τιμον μÝλοò τοδ Συλλüγου. κι. ¹ Ýφημερßδα μαò εýχεται στοýò ΚατÜ τÞν μακροχρüνια ýτηρεσßα ΜΠΕΡΝΑΝΤ ΣΩ. εýτυχεßò γονεßò Μ,χüλη καß 'ΕλÝνη ζυγομου εßò τü ναυτικü μαò Ýτιηχον πολ, νÜ τοýò ζÞσει. ΑΝΕΚΔοΤΑ: λ6ν τιμδν καß διακρßσεων, εßò οýΜιÜ κυρßα ρωτÜ μÝ Üπορßα τÞ φΙ- δεμßαν δμrò περßπτωσιν δÝν Þσθüα, ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ: λη τηò: θην τüσην συγκßησιν, üσην Ýδbκß«ΕλÝνη Γρηγορßου ¶'ßδßνη καß καß καταφÝρνειò τÜ ΜÜ πþò ÜνÜμεσα στοýò dτατη,μÝνοτιò 1. ¹ - δßνει τüσα λεφτÜ ü dνδρòιò σου; μασαπατριδτεò δταν μοδ Ýδòbσατε σοδ ιιου ü ¶ιπþνιοò ΠανταζÞò ατΟ τÜ Φýλ¶σýατlμα. Üτλü ΜÝ Ýνα Üνωγνòbρισßν πþý τÞν γρα!ττÞν μου cbò λα Χοrλ,κßδοò Üρρα6ωνιÜστη,καν στßò - καιρü σÝ καιρü τþ λÝω üτι θÝ- Ýπιτßμου τü μÝλουò. 20 ¶πρλßου στßι ΛÜμψακο Χοιλκßλω νÜ γυρßσω στÞ μητÝρα μου κý ΣÜò συγχαßρω δλουò σαò γιÜ τÞν δοò. 2. ¹ 'ΕλÝντ1 Εýωτγ. ΡÞγα καß ü αýτüò μο0 δßνει τÜ λεφτÜ γιÜ τü rbpaia 6ραδυÜ τÞν τüσο κολÜ üρ 'Ιωþινηò Κ. ΚαπÝλοò Üπü τü ¿φ- Üεροπορικü εßσιτÞριο. γανωμÝνη τωý παρÜσαμε μαζ,ß. μου καß Ýγτb σÜò λüγιον ÜρροýωνιÜστηκαιι πρüσφαΔυü παιδιÜ 6λÝπουν Ýιια πλοßο ¹ οßκογÝνειÜ καß ειqχüμεθα δλουò εýχαριστοDμε τα. ποý μταßιει στü λιμÜνι το0 Λß6ερ σαò ýκαß στßò οßκογÝνειÝò σÝ σÜò 3. ¹ Μαρßα Δημ. ΚαραμουζÜ καß πουλ. καß εýτυχßα χαρÜ. ü Θεüδωροò Δ. Ρουμελιòßττηò dατδ ΒÜζω στοßχημτα, λÝει τü Ýνα, δ- γεßα, τÞν ¶θÞνα Üρρα6ωνιÜστηκαν τÞν τι -εßναι ΣκωτσÝζικο. ΜÝ θερμοýò 1η Μαßου στüν "Αγιο Γεþργιο. ¶τü τß κοπdòλοò6εò; τü πατρι(ýτικοýò χαιρετισμοýò - Δßν 6λÝπειò δτι δÝν τδ ¹ ÝφημεΡßQα μαò εýχεται of üλουò Üκολου. τοýò πιü πÜνω, ποý 6ρßσκονται στÞν ,θεt- οýτε Ýναò ΔημÞτριοò ΣαλÞò. γλÜροò; Üρμι βιÜò νÝαò ζωÞò, κÜ& εýτυχßα.

&βα6τπβιüτπτεg τOßß Συßtýψου

ΓΑΙ|ΙοΙ : μOg ]. "Ο 'ΙωÜννη§ Δ. ΣιδÝρηò ιßπü τü ΣυνÝχεια Üπδ τÞν οελ. 5 dνÝθεοαν οτüν Στυλιανü Α. Τοܶλι6Ýρι καß Þ Εýωγελßα ¶νδρÝα λüγου μαò Ýκαιτε τÞ δεýτερτι ουγ- |καß ] λα νÜ ÝκθÝσει οτÞν Ýπüμgνη ουγ,Αßδßντ1 τÝλεσαν τοýò γÜμουò των ι€τττρωοι'ι τnò στü Ýστιατüριο τοý κÝ.ιιτρωοΑ τουò, οτßò 3'Ιουλ[ου, στÝητ στßò 16 ¶πριλßου στÞν Ýκκλησßα το0 κ. ΧρÜστου ¸ßδßνη. Οl-νÝοι μαò μÝ ßδιο χþρο (Ýστιατ. ('Ελληνικδτ»), Üπüλυτη ουναßσθηοη τþν εβθυνþν τßò ÜπüΦειò του πÜνω ο' αýτü τü θݶγßου Αßμλιòτιιιοý, στÞν ¶θÞνα. τοιξ "Ο 2. Νικüλαοò Τ. Τσüιλαò καß Þ χωριü Üπüιαιιτι οτÞν κοιιπονßα, τü μòτ l.tετÜ τλν üμιλßα αýτfι θÜ Ý!ταμαξ καΙ τüν Ýαυτü τουò οι} κολυθÞοει Ýλεýθερη συζÜττιση. 'Η Σταματοýλα Β. Βασιλεßου τÝλεσαν ζÜττιοαν ýποδειγματικÜ τÜ προ6}ιt'ι- εΙροδοò εΙναι Ýλεý€ερη γιÜ üλοιη τοýò γÜμουò στÞν Ýκκλησßα το0 ¶Ι- ματÜ τ¼υò, ÝξÝφρασαττ τßò Üπüφειò τοýò 'Αγιωργftτεò μÝj\η ft üχι τοδ Γιþση το0 χωριο0 μοτò στßò 11 ¶- τουò, δημιοýργηοαν Ýπι,τροπÝò üπωò, ΣυtÞüγου μαò ¼ Σýλλογüò μαò, ÜμορφωτικΙι -'καλλιτεχνικÞ -,Üθλητι- πü πλευρÜò του, δÝν Ýχει παρÜ νÜ τρλßου. ,κÞ, γιÜ τtιν καλýτερη üργÜνωοη χεßροκροττbει αýτÞ τfιν προσπÜθεια ¹ Ýφημερßδα,μαò εýχεται στÜ νÝα τþν Ýκδηλιßιοειßν τουò καß ýποοχÝ- τþ,l νÝων καΙ ýπüοχεται κüSε 6οÞζευγÜρια χαρÜ καß εýτυχßα. θηκαν Ýττταση τþν προσπαθει6ν θεια οτßò ÝνÝργειÝò τουò. Τü διοιτουò γιü νÜ ýλοπο.ιηθοδν οß σκα κητικü συμ6οýλιο τοδ Συλλüγου ΠΡοΣ ΤογΣ gΠΝΗºΕΜΕΝοΥΣ ποß των. Οß νÝοι μαò θειßρηοαν οÜν συνεδρßασÞ του Ýπικρüτησε τßò σÝ ÝΙ-lÝ ÜφορμÞ τÞν Ýκδοση τοδ πρþ- πρþτο πρü6λημα μÝ ο,ýσιαστικü ,Þr- ß νÝργει,εò τfiò νεολαßαò του üμüφιυδιαφÝρσν (τÞν ηορεßα τfrò οηιερι- | να, καß πιστεýει, üτι αýτÞ ι1 προοπÝιτου φýλλου τÞò Ýφημερßδαò .μαò, νftò νεολαßαò καß π\ν Üποφυγfι τιßιν θεια τüν προο{Rορüτεβο τοý Üπευθýνεται πΡüò üλουò τοýò κινδýνων ( ναρι<υιτικÜ - χòιρτοπαι- | τρüιτο ÜποτελεΤ πρüοδο, Üμιλλα καß πρσ γιÜ ¹γ ιω ργÞ.rò, .στÝλνου με χαιρετιστÞ- ξßα _ μÝθη κ.rυτ.) ηοý Ýνεδρεýουν» | |6λημòττι,σμü. .a>--->-_><>Ο-<-ριο μÞνυμα πρüò τοýò ξενητεμÝνουò --, μαò καß τοýò εýχüμαστε ýγεßα, XcρÜ, εýτυχßα καß κολÞ ÝπÜνοδο στÞν Πατρßδα. ¹ Ýφημερßδα μαò θÜ εßι,αι πÜγτα πρüθυμη δημοσßευ""Þ στ; τþν μηνυμÜτων τουò καß θÜ χαßρεται νÜ μαθαßνει τÜ καλÜ τουò νÝα. ταò τÜ χριlματÜ σαò σÝ Üνθριßπουò τοý Χωριοý μαò βοηθÜτε τü ß -Αò Ýχουν πÜντα ýπ' üψη τουò πþò συβιDÝρον üλωγ μαò. ι κÜθε χαρÜ τουò θÜ εßναι καß δικÞ ΤΗΛ.: 2α2º-º24 I μαò χαρÜ.


8

ΔιΑκιΡΥtfl γπ, ΑΡιο.

'Ο Σýλλογοò τδν 'Απαντοòχο0 ¶- πüßα Üποτελεßται Üπü τοýò: 1. ¶δßνη θωμÜ γιωργητþν Καρυστßαò Μπαλdσου Γεωργßου 2. Διòικηρýσσει 'Ιουλßου Κρüκου ΕýαγγÝλου 3. ΤWº καß þρα üτι τÞν 10ην ¶θανασßου Τσücλα 4. ΙΟη ,,.μ. στü καφενεßο το0 ΕýωγγÝ"Αγιο ΧρÞστου Γεþργιο 5. ΚατσοrλÞ θÜ λου ΡÞγ« òτεüν ΠÝτρου 6. ΜÜντζαρη διενεργÞσει 1.ιειοδοτικü διαγωνÝ 'Ι ωÜννη. 7. ΒÜσσου σμü μÝ ÝνσφρÜγιστεò πΡσφορÝò διÜ ¹ þò Üνω Ýπιτροτεη ft Üποσφρα.Þυ &γορÜ οßκοπÝδου Þ κατοιλλÞλοιι νÜ κτßσματοò, προκετμÝνου χρησιμο" γßσει τßò προσ9ορÝò παφυσßα τþν ποιÞσει τοδτο διÜ τÞν ÜνÝγερση τοδ μεισδοτþν Þ Ýκπροαßτπων αι3τþν, .Πνε'υματικοδ ΚÝντΡυ σýμφωνα μÝ τÞν 12ην þραν τÞò ßδßαò ÞμÝρ«ò. τÞν Üτüφαση τÞò Γενικßò ΣιτÝλευ¹ ÝπιτροπÞ θÜ ÜξιολογÞσει τßò òπιò τÞò δ Jνlαφßου 1θ77. προσφορÝò σýμφωνα μÝ τÜ κριτÞρια Στüν διòογωνισμü μποροOν νÜ λÜ- ποý δüθηκω, σ' αýτÞ, Üτεü τü Διοτ 6ουν μÝροò, ßδιοκτÞτεò οßκοπÝδων Þ κητικü Συμ6οýλιο τοδ Συλλüγου. κτισμÜεων, ποý 6ρßσκονται'στüν'Aj ΓιÜ τü σκσπü αýτü, Þ 'ΕτιτροττÞ γιο Γε«ßτργιο, ε{τε εßναι βλη τΦ θÜ ,üυντÜξει πßνακα ÜξιολογÞσεωò Συλλüγου εßτε üχι. Τü περιεχüμενο τδν προσφορδν γραμμÝνο σÝ ÜπλÞ γλþσσα καß ýπο, γεγραμμÝνο Üτü τüν προσφÝΡl/τζη πρÝπει νÜ περλαμ6üσει τÜ ÝξÞò: α. ΘÝογι οßκοτÝδου η κτßσματοò, περιγραφÞ τοýτου, d)ò καß οß ßδιοκτÞτεò μÝ τοýò üποßουò συνορεýει. 6. 'Εμ6αδüν εßò μÝτρα τετρΦγω, νικÜ.

Οß προσφοΡÝò θÜ κmατεθοOν στÞν 'ΕπιτροττÞ Þ üποßα Ýχει q(ηματιòýεß μÝ Üττφαòτη τσ0 Διοικητικο0 Συμ6οιλßου το0 Συλλüγου, καß Þ δ

ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜÝ τÞν εýκαιρßα τοδ διòτγωνισμοδ ποý θÜ γßνει στü χωριü τÞν 1Οη 'l, ουλßοιι 79ºº, γιÜ τÞν üoropÜ οßκοτÝδου, στü üποtο θÜ dcνεγερθεß τü Πτευματικü ΚÝντρο, ü Σýλλογοò παρακòτλεß δλουò τοýò ¶γιωργÞτεò νÜ σκεφθοδν καß νÜ κατανοÞσοιτν & τι γιÜ νÜ γßνει τü Πνευμòττικü ΚÝιτ τρο χρειÜζεται οßκÜπεδο αεüν 'Αγιþργη, τοý θÜ τü προσφÝρουν οß

¶γιωργÞ..ò. ¶κüμα πρÝπει νÜ δοΟν τüν δια, γωνισμü αýτü, üχι σ&ν ,μιÜ εýκατ ρßα σßκοιιομικÞ§ þφελεßαò, dλλÜ σÜν εýκαιρßα πρασφορÜò πρüò τü

Σýλλογο. Τü Πνευl,ι,ατικü ΚÝντφ θÜ drνÞκει Üποκλ,ειστικÜ στοýò'Αγιωρ γÞτεò. ΣÜò κοιλοOμε νÜ προσφÝρετε üλοι, θεμßελιþνονταò Ýτσι τü στlμαντικò3, τεφ σκοπü τοδ Συλλüγου. ('Εκ τοδ Διοικητικο0 Συμ6ουλßου)

t

ποò, θÜ Ýπανοιληφθεß τÞν Ζη "'Ιουλßου 19º7 στüν Τδιο χþρο καß τßò ßδιεò δρεò. ΓιÜ τερισσüτερεò πληροφορßεò μπορεtτε νÜ Üπευθýνεσθε στÜ τηλÝφωνα: ΒΦ16Ψ καß 2797670. ¶θÞνα º7 ΙÞαtου 1977

τþν πφσφορþν, μαζý δÝ μÝ εßσÞγη-

σÞ τηò, τÞν üτοßα θÜ ýπογρÜιlτουν δλα τÜ μÝλη, θÜ ýπο6λτγθο0ν στü Δτ οικητικü Συμ6οýλιο τü üποtο θÜ λÜ, 6ει καß τÞν τελικÞ Üπüφαση. ¼ Σýλλογοò στüν διαγωνισμü αýτü, δÝν θÝτει δρουò ÝγγυÞσεωò για, τß πιστεýει üτι στδ χρüνο ποý θÜ μεσολα6Þσει, Üττü τÞν στιγμÞ τÞò τφσφορÜò, μÝχρι καß τÞò τελικÞ§ ÜττοφÜσεωò, δÝν θÜ παρουσιασθεß πρü6λημα ÜναιρÝσεωò κüττοιαò πΡσ, 9ορÜò. "Αν ü διαγωνισμüò Üπο6εt Üκαρ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠιτρακαλοOμε τοýò φßλυοò dòναγνΦστεò νÜ ÜττοστÝλουν τßò Ýπιστ9 λÝò τουò Þ τÜ Üλλα γροαττÜ τουò κεßμενα τοý θÝλουν νÜ δημοσιευθοOν στÞν Ýφημερßδα μαò, στüν ýπεýθυνο τߧ "Υληò, σ_τÞ διεýθιτιτστ1 : Φραγκογιüòγγη 26 - Παπüητου, τηλ. 65243θ4 Þ στÜ γραφεßα το0 Συλλüγου: ΔοßρÜνηò 24 - ΝÝα ΚυιlÝλη, τηλ. 8δ7080. ΠρÝπει Üκüμα νÜ Ýχουν ýπ' üψη τουò üτι Üνιτπüγραψα κεßμενα δÝν θÜ δημοσιεýοιπαι. ΤÝλοò, πρÝπει νÜ προστεθεß δτι εßναι στÞν κρßση το0 ýπεýθυνου τÞò ýλη§ καß κατ' ÝπÝκταοτ1 στÞν κρßòη τοΟ Διοικητικοδ Συμ6ουλßου τοδ Συλλüγου μαò Þ δημοσßευση Þ δχ, Ýνüò κειμÝνου, Ýφ' δσον οýτü τü κεßμενο θÜ θεωρηθεß üτι τεριÝχει μομφÝò Þ Üνετßτρεττεò φρÜσειò Þ κρßσειò γιÜ Üτομα Þ καταστÜσειò. Καß τοδτο γιατß εΙναι δυνατüν νÜ δημιουργηθοδν προ6λÞματα Þ Üκüμα καß δτ καmικÞ δßωξη. "Απü τüν ýπεýθυνο τÞò "Υληò.

'Ο Πρüεδροò θΩΜΑΣ Α,ι,ΔΙΝ}Σ 'Ο Γενικüò Γραμματεýò ιΩΑΝΝt-Ε ΜοΥΝΤΡtΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣΗ ¶πü τü Διοικητικü Συμ6οýλιο τοý Συλλüγου βαò λÜ6òτμε καß δη.μοστ εýουμε τÞν πιü κCπω drνακdßντ,ιση: «¶γαιτητοß μαò ¶γιωργßτεò, 'Ο Σýλλογüò μαò μÝ μεγdλη ßκανοτο[ηστ1 σÜò dινωγγÝ}ßει τÞν Ýκδο, η τÞò Ýφηψρδ«ξ μαò «'ΑγιωρτÞτικα ΝÝα» καß σÜò κοιλεß σÝ μιÜ γενικÞ συσιτεßρωση γýρω τ,ου γιÜ νÜ πετýχουμε üλοι μòβζΙ τοýò σκοτþò ποý τÜ€,òτμε. ¼ Σýλλσγοò κατÝ6οαλε καß κατα6Ýιλει προατÜθειεò γιÜ νÜ

Ýξολεßιψει κÜβε διαφορÜ μεταξý τþν "Αμελþν του,καß ,μετòτξý δλων τδν ιθÜ νÜ τοτÝ θÝλαμε ΔÝν γιωργιτþν. τþò δÝν ΟÜ ι.lπÜρξει

πιστεýουμε

Ýπ-

οικοδομητικüò,διürλογοòη Ýστω καß Üγ διατυπþνονται üρισμÝνεò dστιρ ρÞσειò, ß!πωò εßναι καß φυσικü, σÝ & λα τÜ θÝματα ποý ÝνδιαφÝρουν. ¼ Σýλλογοò, τü λÝμε καß τü τονßζουμε, τοτÝ δÝν Ýλα6ε, οýτε θÜ λÜ6'ει üποιοδÞποτε παραταξιακü χαρακτÞρα. ΔÝν εßναι ü Σýλλογοò οýτε κομμα οýτε παρÜταξη. Πþτια θÜ κινοýμαστε μÝ γνþμονα τü συιιφÝρον τοδ χωριο0 μαò καß σÝ ÝπÝκταστι τü καλδò Ýwοοýμενο συl.ι,φÝρον ßλων τþν μελþν του καß μÞ. ¶γα, πητοß 'ΑγιωργÞτεò, κÜνουμε Ýκκληση πΡüò ÝσÜò ποý διακρßνεσθε γιÜ τÞν εýρεtα πνευμòιτικÞ, κοινωνικÞ καß ψυχικÞ σαò tτπüσταιπ1 κ.αß σÜò ζητοδμε Ýποικαδσμητικü,διüιλογο dλλÜ καß συμπαρÜσταση στü Ýργο ,μαò. Σκστüò μαò Þ ψq{ικÞ συνοχÞ, Þ τολιτιστικÞ καß Þ τγευματικÞ ÜνÜτπυξη καß ,6οÞθεια *ρδò üλουò] Οß ÝνÝ,ργειÝò μαò τÜντα θÜ <ßπο6,λÝτουν στü κοινδ συμφÝρον. ΠαρÜπονα 6Ý6αια θÜ ßιπÜ€ουν γιατß παρÜπονα {τπÜρχουν δσο ýπÜρχουν Üνθρωποι. 'Ελπßζουμε καß θÜ προσποθÞσουμε νÜ εßναι üσο τü δυνατüν λιγüτερα, ΜÝ φλικοýò χαιρετι,σμοýò Τü Διοικητικü Συμ6οýλιο ι

.

Εφημερίδα Αγιωργήτικα νέα  
Εφημερίδα Αγιωργήτικα νέα  

Ιούνιος 1977 Αριθμός φύλλου 1