Page 1

MĚS TO / ZPRAVODAJS T VÍ / HIS TORIE / ZAJÍMAVOS TI

2. září – ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 ZDARMA pro občany města

/

www.veseli-nad-moravou.cz

ZÁŘÍ 2013

VESELSKÉlisty

6. roč.


OBRAZEM

vesELSKÉlisty

Vertedance a Zrní

Vystoupení SLPT a CM Radošov

Foto: Adam Procházka

2

z á ř í 2 01 3

Foto: Tomáš Vorálek

Foto: Lukáš Báborský

Program Veselského kulturního léta je již za námi a věříme, že si každý přišel na své. Celkový počet převyšuje čtyřicet uskutečněných akcí v průběhu tří letních měsíců. Mimo již tradičního letního kina, hudebních a divadelních vystoupení v zámeckém parku či na Bartolomějském náměstí mohli v letošním roce zájemci ocenit rozšířenou kulturní nabídku prostřednictvím nedávno otevřeného Panského dvora. Ten se za dlouhých teplých večerů proměnil v kulturní a společenské centrum, kde se každou středu scházeli milovníci nejrůznějších druhů umění. Děkujeme za vaši přízeň a budeme se těšit opět v příštím roce. Michal Blažíček Veselské kulturní centrum, o.p.s.

Country večer s kapelou Eldorádo

Koncert kapely Květy

Foto: Lukáš Báborský

Koncert kapely Květy

Country večer s kapelou Eldorádo

Foto: Tomáš Vorálek

Foto: Lukáš Báborský


ZPRAVODAJSTVÍ

ZE SOCIÁLNÍCH BYTŮ SE STANE DŮM NA „DOBRÉ ADRESE“ Město Veselí nad Moravou připravuje rekonstrukci bytového domu v ulici Benátky. Z dříve sociálních bytů se plánovanou opravou stanou plnohodnotné byty. Nezbytnou opravou by měla projít i příjezdová komunikace na Benátkách.

Radnice zvažovala hned několik variant řešení dlouhodobě neřešené problematiky tohoto domu. Jednou z nich dokonce byla úplná demolice celého objektu. Nakonec na svém loňském prosincovém zasedání zastupitelstvo města rozhodlo o  kompletní rekonstrukci bytového domu s využitím bankovního úvěru na náklady rekonstrukce. Splátkový kalendář úvěru je rozložen tak, aby úhrady nájemného postupně pokryly náklady města na poskytnutý úvěr. Již v  minulém roce byly všem nájemníkům postupně ukončeny nájemní smlouvy a  nyní v  domě nikdo nebydlí. Některým nájemníkům zabezpečila radnice náhradní bydlení, někteří se o to postarali sami. Někteří z tehdejších nájemníků

Pohled do jednoho z „vybydlených“ bytů.

byli dlouhodobí dlužníci na nájemném a na službách spojených s bydlením. Dům po rekonstrukci bude samozřejmě sloužit těm nájemcům, kteří budou řádně plnit své závazky vyplývající z uzavřených nájemních smluv. Od září letošního roku začnou na objektu vlastní stavební práce. Z  původních 14 bytových jednotek se společným sociálním zázemím na patře vznikne po stavebních úpravách 12 moderních bytových jednotek s  vlastním sociálním zázemím. Součástí rekonstrukce bude také výměna veškerých vnitřních instalací (rozvody vody, kanalizace, ústředního topení a elektroinstalací), výměna oken a dveří, kompletní nové omítky, obklady a  podlahy, výměna klempířských prvků a zateplení objektu.

V uplynulých týdnech proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, jehož vítězem se stala Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., ze Strážnice. Předpokládané finanční náklady na stavbu činí 6,8 milionu Kč. Společně s rekonstrukcí bytového domu proběhne i  nezbytná oprava příjezdové komunikace, která je dnes v havarijním stavu. Plánovaný termín ukončení stavby je stanoven na květen příštího roku. Od června by se tak již mohli stěhovat noví první nájemci. Zájemci o toto nové nájemní bydlení mohou již nyní podávat své žádosti na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Veselí nad Moravou. red

HODINKA SE STAROSTOU

SENÁTORSKÝ DEN

středa 4. září 2013 v 15:00 Pravidelné setkání se starostou nebo s  některým z  místostarostů v  kanceláři starosty na městském úřadě. Jste srdečně zváni.

Ing. Hana Doupovcová senátorka

úterý 10. září 2013, 12:30–14:00 Městský úřad Veselí nad Mor., park Petra Bezruče 697, I. patro, zasedací místnost č. 201

Čemu jsem naletěl? Předpovědi počasí i pranostice spojené se svatou Annou. Uzávěrka minulého čísla odstartovala tropická vedra a mě „oblévalo“. Jsem rád za humorné přijetí mého omylu. Dnes mám na srdci problematiku v dopravě na státních silnicích I. třídy. Jednám o  ní pravidelně se zástupci Ředitelství silnic a  dálnic. Naposledy koncem července. A výsledky? Ani spojená snaha starostů obcí a  měst nevede k  uspíšení termínu realizace obchvatu – rychlostní komunikace R/55 – vedeného podél železniční tratě BřeclavPřerov. Zatím platí termín „po roce 2035“. ŘSD zahajuje projektovou přípravu řešení křížení silnic I. třídy v  centru města. Zastupitelé se shodli na řešení v původních trasách s okružními křižovatkami. Neustále oddalovaná oprava mostu přes Novou Moravu („Odlehčovák“) ve směru na Kyjov má asi pátý termín zahájení stavby, na který se váže uzávěra silnice. Od 15. června jsme u 15. září při dodržení termínu dokončení 31. prosince 2013. Proběhnout má realizace nového povrchu vozovky v  úseku od Baťova kanálu po podjezd v  Moravském Písku a  oprava vozovky včetně mostů od Bartolomějského náměstí za Baťák. V Milokošti je připraveno provedení nového povrchu silnice I/55 v  roce 2014. Jednám také o opravě silnice I/54 od kostela Panny Marie po křižovatku na Hutník včetně úprav výšky podjezdu a okružní křižovatky. Je třeba pokračovat a  „vydržať“. Neustálé změny na postech nejvyšších manažerů tomu nepřejí. Zase se začíná znovu. Přes naše nesouhlasy s pomalými postupy, požadavky na neodsouvání přípravy a  realizace akcí máme ze strany ŘSD jen přísliby a  nakonec odklady. Připomíná mně to, jak jsem naletěl na již zmiňovanou předpověď počasí či pranostiku ke svaté Anně. Školákům v  novém školním roce i  všem ostatním ať se daří. Váš

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

pondělí 16. září 2013 v 16:30 Koná se v obřadní síni městského úřadu, park Petra Bezruče.

Jste srdečně zváni.

z á ř í 2 01 3

3


vesELSKÉlisty Informace z radnice

Rada města na 94. a 95. schůzi m.j. schválila:

• pololetní účetní závěrky příspěvkových organizací města, • navýšení investičního fondu SMV, • změny organizačního řádu městského úřadu, • uzavření smlouvy na vykonávání autorského dozoru při zateplení objektů KD a kina, • převedení nemovitosti („školičky“ v ul. Školní) do správy s.r.o. VESBYT, • program pro přípravu 14. zasedání ZMV plánovaného na 16. září, • uzavření dodatku ke smlouvě o  poskytnutí grantu Štěpničce z důvodu změny místa festivalu na Chorvatsko, • zrušení zadávacího řízení k  veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení, • zadávání veřejné zakázky Modernizace areálu letního koupaliště – neplavecký bazén, • umístění Family pointu do prostoru Informačního centra na Panském dvoře,

souhlasila:

• s uzavření smlouvy o spolupráci s  Centrem pro rodinu a sociální péčí Brno, • s uplatněním námitek proti zjištěním kontroly projektu na rozvojové strategie města, • s poukázáním dotace pro ZŠ Hutník přes účet města, • s uzavřením smlouvy na jiné nebytové prostory v DPS pro zdravotně postižené, • s uzavřením smlouvy na 1 byt na Hutníku, • se zveřejněním záměru na prodej části pozemku v ul. Břehy, • s uzavřením smlouvy na realizaci části cyklostezky do Zarazic, • s udělením licence na provozování autobusové linky Veselí n. M. – Uherské Hradiště, • s prodloužením výpůjčky nemovitosti („školičky“ v ul. Školní) Charitě o pět let, • se zapojením města Veselí nad Moravou do Programu Evropa pro občana v  rámci projektu partnerských měst, • s konáním výkonnostních zkoušek koní ve Veselí nad Moravou, • s uzavřením dodatku mandátní smlouvy na organizaci zadávání zadávacího řízení na zhotovitele staveb zateplení kult. domu a kina, MŠ Kollárova, MŠ Tyršova,

stanovila:

• řádné termíny uzavírání sňatků v roce 2014,

byla seznámena:

• s pololetním čerpáním rozpočtu příspěvkových organizací, • s použitím rezervního fondu SMV, • s přehledem neuhrazeného nájemného za pronajaté objekty u zámku, • s provedenými kontrolami na sběrných dvorech, • s čerpáním rozpočtu města za období leden až červenec 2013,

udělila souhlas:

• s ukončením veřejné sbírky ve prospěch města Veselí nad Lužnicí k 31. srpnu 2013. 4

z á ř í 2 01 3

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ Tajemník Městského úřadu Veselí nad Moravou vyhlašuje tři výběrová řízení na obsazení funkcí:

• VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY • REFERENT/KA PŘESTUPKŮ NA ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY • REFERENT/KA ODBORU MAJETKU A INVESTIC na Městském úřadě Veselí nad Moravou. Podrobné informace jsou na webových stránkách města www.veseli-nad-moravou.cz v sekci Občan a úřad – Chci se informovat – Volná pracovní místa a na úřední desce. Přihlášku s  požadovanými doklady musí uchazeč doručit do 14:00 hodin dne 16. září 2013 na adresu Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA TURISTICKÉM CENTRU VESELSKA Veselské kulturní centrum, o.p.s., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst v rámci Turistického centra Veselska s nástupem do zaměstnání 1. října 2013. Pracovní místa:

• PROPAGAČNÍ A TECHNICKÝ PRACOVNÍK TC VESELSKA • UKLÍZEČKA TC VESELSKA Žádosti s životopisem a povinnými přílohami zasílejte nejpozději do 6. září 2013 s označením na obálce „TC Veselska – výběrové řízení – „název pracovního místa“ na adresu Veselské kulturní centrum, o.p.s., náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou, nebo elektronicky na e-mail reditel@kultura-veseli.cz Podrobné informace jsou na webových stránkách města www.veseli-nad-moravou.cz nebo na www.kultura-veseli.cz.

OZNÁMENÍ – OMEZENÍ PROVOZU KULTURNÍHO DOMU A KINA MORAVA

Z důvodů rekonstrukce Kulturního domu a kina Morava bude od 30. září do 1. listopadu 2013 částečně omezen provoz obou objektů. Pobočky knihoven budou uzavřeny zcela, přičemž veškeré výpůjčky se automaticky prodlužují do měsíce listopadu. Děkujeme za pochopení. Michal Blažíček, Veselské kulturní centrum, o.p.s.


ZPRAVODAJSTVÍ

OPRAVA SPORTOVNÍ HALY SE ROZBÍHÁ ... Od počátku září letošního roku se rozbíhá dlouho připravovaná rekonstrukce veselské sportovní haly na ulici Kollárova. Stavební práce v celkovém finančním objemu dosahujícím částky cca 13 mil. Kč se kompletně dotknou celého pláště budovy, nová bude elektroinstalace, vytápění haly a alespoň částečně bude řešena i problematika sociálních zařízení. Práce by měly být dokončeny na jaře příštího roku. Celkový dnešní stav veselské sportovní haly je velmi neutěšený – do objektu zatéká, nevyhovující je rozvod elektoinstalace a  osvícení haly, stropní podhledy obsahují azbest, z  důvodu nedostatečné izolace je velmi drahé vytápění haly, neuspokojivé je i její sociální zázemí. To vše by alespoň částečně měla řešit celková rekonstrukce sportovní haly, která se v  těchto dnech rozbíhá. Příprava tohoto projektu přitom trvala téměř dva roky. V  počátku bylo obtížné rozhodování zastupitelstva města o rozsahu rekonstrukce. Zvažována byla i varianta možné výstavby zcela nové sportovní haly – s ohledem na nezbytnou výši nákladů, které by však v takovém případě nutně přesáhly částku 60 mil. Kč, což výrazně přesahuje možnosti městského rozpočtu, nakonec zastupitelé rozhodli o rozsáhlé rekonstrukci řešící alespoň nejpalčivější problémy tohoto sportovního objektu. Na základě žádosti podané u Státního fondu životního prostředí byla na tuto investiční akci přiznána dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů, které bohužel dosahují výše pouze cca 2,7 mil. Kč. Zbývající náklady musí krýt přímo rozpočet města, resp. městské společnosti VESBYT, která je vlastníkem sportovní haly. Rozsah prací zahrnuje zejména opravu a zateplení obvodového pláště,

zateplení střechy, výměnu otvorových výplní a instalaci dvou kusů tepelných čerpadel. Tyto úpravy by měly vést k  provozním úsporám na energiích ve výši přibližně 300 tis. Kč ročně. Projekt dále počítá s  montáží vzduchotechniky a  rozvodů elektroinstalace včetně nového osvětlení, které dnes nevyhovuje požadovaným parametrům. Nově by také mělo být možné rozdělit plochu haly na tři souběžně užívaná sportovní hřiště pro volejbal nebo sálovou kopanou, což se promítne i v nově upraveném ceníku pronájmů těchto sportovišť. Alespoň částečně bude také řešena problematika sociálních zařízení v prostoru pod ochozem haly. Komplikace nastaly i  v průběhu zadávání nadlimitní veřejné zakázky na uvedené stavební práce. V původním termínu byla do-

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Zajímá vás rozvoj sociální služeb ve Veselí nad Moravou? Nyní máte možnost zúčastnit se plánování rozvoje sociálních služeb v příštích letech tak, aby služby v  našem regionu byly dostupné, efektivní a kvalitní. Dne 1. června 2013 zahájilo Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s městem Veselí nad Moravou dvouletý projekt „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou“. Podněty k  rozvoji sociálních služeb můžete předat, případně informace získat každé pondělí v době od 8:00 do 16:00 v kanceláři koordinátorky projektu v budově Městského úřadu Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, kancelář č. 502 v přízemí. Do procesu aktualizace komunitního plánu se můžete aktivně zapojit i vy, a to pro-

střednictvím účasti na jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. První setkání pracovních skupin proběhne 17. 9. 2013 v následující časech: Pracovní skupina pro seniory od 9:00 hod., pracovní skupina pro zdravotně postižené a  osoby sociálně vyloučené od 11:00 hod. a pracovní skupina pro rodinu a děti od 13:00 hod. Jednání jsou otevřená a vy jste vítáni. Projekt reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00030 je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a  zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

ručena pouze jediná nabídka uchazeče, a tak bylo nutné – v  souladu se zákonem o  zadávání veřejných zakázek – celou soutěž opakovat, což se projeví v  přibližně tříměsíčním zpoždění celého projektu. Podle uzavřené smlouvy by tak měly být veškeré stavební práce ukončeny do března příštího roku. Vítězem výběrového řízení se stala společnost CGM Morava, s.r.o., z Boršic. Sportovní kluby, které využívají halu ke svým tréninkům i zápasům, musejí v  následující sezoně využít náhradní prostory. Tato skutečnost byla zohledněna také v grantovém systému – po dobu rekonstrukce budou moci sportovní kluby čerpat granty z  městského rozpočtu i  na pronájem sportovních zařízení mimo naše město. Petr Kolář, místostarosta

... A FINIŠUJE REKONSTRUKCE TRIBUNY NA FOTBALOVÉM STADIONU Právě v těchto dnech finišují stavební práce na objektu tribuny fotbalového stadionu. Rekonstrukce probíhá v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy kabin fotbalového stadionu ve Veselí nad Moravou“, který byl finančně podpořen z  Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V rámci stavby byla provedena výměna neekologického zdroje vytápění, tj. stávajících elektrických přímotopů za nová tepelná čerpadla. Dále byl kompletně zateplen objekt tribuny – tedy obvodového pláště, střechy, stropy a  podlahy objektu, včetně výměny okenních a dveřních výplní. Úpravy zázemí zahrnují i rekonstrukci předních řad tribuny a  výměnu sedadel. Celková částka za provedené práce dosahuje cca 3 mil Kč. Nově zrekonstruované prostory by měly být předány do užívání veselským fotbalistům v sobotu 21. září, kdy se také od 16:00 utkají naši fotbalisté s Blatnicí. red

Vladimíra Hašová, koordinátorka projektu, e-mail: vladimira.hasova@cpkp.cz, tel.: 607 045 349, kancelář MěÚ Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119.

z á ř í 2 01 3

5


vesELSKÉlisty

ZÁŘÍ – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Přestože měsíc září má pevné místo na deváté příčce kalendářního roku, je považován za začátek. Každému je jasné, že mluvím o začátku roku školního. Prvňáčkům na základních školách začínají povinnosti, ale i radosti, na které se později vzpomíná celý život. Přesto se může stát, že rodiče až během školního roku zjistí, že jejich dítě má handicap, který ukazuje na to, že školní vzdělávání v běžné základní škole bude pro dítě nad jeho síly. Přestože se nyní pravděpodobně dotknu citlivého tématu, domnívám se, že by někomu rady zkušených odborníků mohly pomoci. Vedle dvou základních škol funguje v našem městě ještě třetí, zřizovaná Jihomoravským krajem, specializovaná na děti s různými poruchami. Mgr. Jitka Kolůchová je ředitelkou Mateřské školy a Základní školy na ulici Kollárova, kde s dětmi s handicapem umí pracovat.

Výuka první pomoci v rámci celoškolního projektu „Den zdraví“

Paní ředitelko, představte nám vaši školu. Jsme bezbariérová základní škola, která poskytuje základní vzdělávání žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále se souběžným postižením více vadami a  autismem. Škola je moderně vybavena, máme počítačovou učebnu, čtyři učebny s interaktivní tabulí, učebnu pro výuku hudební výchovy, cvičnou kuchyň, šicí dílnu, kovodílnu, dřevodílnu, keramickou dílnu, posilovnu, gymnastický sálek, víceúčelové hřiště a  nově zřízenou relaxační multisenzorickou místnost. V čem se liší výuka ve vaší škole od běžné základní školy? Je třeba vysvětlit, že základní vzdělání u nás mohou žáci získat v  ZŠ praktické, kde se vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením a autismem. Dále v ZŠ speciální, kde se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, více vadami a autis-

mem. Vzdělávací programy jsou přizpůsobeny mentální úrovni žáků. Např. vzdělávací program ZŠ praktické je s dvouletým posunem učiva od běžné ZŠ, výuka anglického jazyka probíhá ve zjednodušené formě a začíná od 6. ročníku. Máme navýšený počet hodin pracovního vyučování, např. v 8. a 9. ročníku ZŠ praktické vyučujeme 7 hodin pracovního vyučování týdně. Máme zpětnou vazbu z učilišť, že ze ZŠ praktických vycházejí žáci, kteří se umí uplatnit na trhu práce. Jak to máte s naplněností školy? K dnešnímu dni máme celkem 65 žáků, což je daleko méně než ještě před pár lety. Většina žáků dojíždí z širokého okolí: od Nové Lhoty, Vracova, Ostrožské Nové Vsi a Petrova. Rodiče si pochvalují pomoc Charity při zabezpečení dopravy žáků do školy. Stále mluvíte o  základní škole, provozujete i mateřskou školu? V názvu školy pořád zůstává i mateřská škola, kterou jsme dříve provozovali jako mateřskou školu pro děti s  respiračním onemocněním a s logopedickými vadami. V posledních dvou letech se snažíme o  znovuotevření mateřské školy speciální, ale zatím se nám to nedaří. Mohou se děti – absolventi vaší školy hlásit na běžná učiliště? Žáci se po ukončení povinné školní docházky na ZŠ praktické hlásí do učebních oborů odborných učilišť, která navazují na vzdělávací program s  lehkým mentálním postižením, a ti výborní se hlásí do učebních oborů středních odborných učilišť. Žáci ze ZŠ speciální mohou pokračovat ve studiu na jednoleté nebo dvouleté praktické škole.

Pakliže přijdou problémy v běžné základní škole, jak postupovat, na koho se obrátit? Problémy mohou mít různý charakter. Především žák neprospívá, nestíhá ve škole, dostavují se psychosomatické problémy, nárůst šikany i  absence, dítě je terčem posměchu. Anebo ve škole „zlobí“, protože se nudí nebo nestíhá. Může se objevit i  nárůst agrese ze strany stresovaného dítěte. Problémy je třeba řešit s  vyučujícím, s  třídním učitelem a  pak s  poradenským zařízením – pedagogicko-psychologickou poradnou. Se vzděláváním dítěte v  naší škole musí zákonný zástupce souhlasit. Žáka přijmeme na základě žádosti zákonného zástupce, podepsaného informovaného souhlasu a  doporučení poradenského zařízení – jak speciálně pedagogického centra, tak pedagogicko-psychologické poradny. Začlenění žáků proběhne vesměs bez problémů. Většina žáků chodí do školy ráda a rodiče jsou se školou spokojeni. Velký podíl na této skutečnosti má vzdělávání ve třídách s  menším počtem žáků, kde mají žáci možnost zažít úspěch, radost, ovzduší důvěry a velkou motivaci. Podporujete inkluzi? Ve své podstatě nejsem proti inkluzi, tj. začleňování postižených žáků do proudu běžného základního školství, ale nemělo by to být na úkor žáka a jeho podpůrných opatření. V ČR má speciální školství dlouholetou tradici, v zahraničí nám vybudovaný školský systém závidí a bylo by škoda jej zlikvidovat. Pedagogické pracovníky i  širokou veřejnost bych chtěla pozvat na Den otevřených dveří naší školy ve středu 6. 11. v době od 10:00 do 16:00.

Poslat dítě do této školy však v žádném případě nepředstavuje jednoduché rozhodnutí. O své zkušenosti, jak prožívali rozhodující chvíle o umístění svého dítěte do školy na Kollárově ulici, se s námi podělili také rodiče jednoho žáka. Kdy jste u svého dítěte rozpoznali, že běžná základní škola není tím správným řešením? Dcera od malička velmi špatně mluvila, proto jsme se snažili jí maximálně pomoci a navštěvovali jsme s ní logopedickou školku v Kyjově - Boršově. Tam také začala chodit do základní školy. Z  psychologických vyšetření jsem měla zprávu, že je hraniční, přesto jsme se snažili ji udržet na škole s  individuálním programem a hlavně výbornou logopedickou péčí. Opakovala druhou třídu a po třetí třídě jsme přešli do školy ve Veselí nad Moravou na Kollárově ulici, kde je dosud.

6

z á ř í 2 01 3

Jak dcera reagovala na vaše rozhodnutí? Dcera přijala změnu dobře a ihned se cítila ve škole spokojeně. Nelitujete této volby s odstupem času? Není čeho litovat. Nynější škola nám pomáhá začleňovat dceru do běžného života, líbí se mi vstřícnost a obětavost pedagogů, jejich trpělivost, se kterou se dětem věnují. Co byste doporučili rodičům, kteří stojí před podobným rozhodnutím? Ze své zkušenosti vím, že rozhodnutí nebylo jednoduché. Spokojenost mé dcery je pro

mě velmi důležitá. Učí se s dětmi, které mají podobné handicapy. Pod citlivým vedením pedagogů se je snaží zvládat bez posměšků, které by je čekaly od spolužáků na běžných základkách. Tímto bych chtěla poděkovat za práci všem učitelům školy na Kollárově ulici, držím palce. Děkuji Vám za rozhovor. Petra Pavková Rozhovor v plném znění naleznete na www.veseli-nad-moravou.cz


ROZHOVOR

- MĚSÍC NOVÝCH ZAČÁTKŮ

V srpnu letošního roku zahájila svoji činnost v Domě dětí a mládeže nová ředitelka paní Lenka Šlosárová. Takže z jistého pohledu by se dalo říct, že také školské zařízení, kterým určitě veselský „Domeček“ je, vchází od letošního školního roku do nového začátku.

Paní ředitelko, v současnosti bydlíte v  Ostrožské Nové Vsi. Přesto vím, že k Veselí máte velmi blízko. Od svého narození do roku 1996 jsem bydlela a  žila ve Veselí. Spousta Veselanů mne zná pod rodným příjmením Nemčeková a  později Pechová. Po stření škole jsem začala pracovat jako učitelka v Mateřské škole 24. dubna, poté jsem přešla do MŠ Tyršova. Těsně před revolucí a hned po ní jsem se věnovala i  místní politice, ale pochopila jsem, že mé místo je u dětí, a práce s nimi mě plně naplňuje. Takže i  když jsem z  Veselí odešla a nepracovala jsem přímo s dětmi, mé aktivity směřovaly stejně k nim, ať ve formě dobrovolníka, nebo externího pracovníka v DDM Uherský Ostroh. Ale doma jsem pořád tady ve Veselí. Když se mne někdo zeptá, kde bydlím, tak vždy říkám: „V Ostrožské Nové Vsi, ale původem jsem Veselanka.“ A  také to tak cítím. Mám zde spousty známých, rodinu a ráda se sem vracím. Teď můžu zase pro Veselí něco užitečného udělat a  jsem tomu ráda, proto se o to více na pracovní návrat do Veselí těším. Jaké máte plány s veselským „Domečkem“? Každý chce hned znát plány a vize. Ale plány a vize je stránka jedna a skutečnost druhá. My v DDM chceme, aby tu Domeček byl hlavně pro obyvatele města, aby zde našly zázemí nejen děti. Čekají nás nějaké velké změny? Jak jste si jistě všimli, uvedli jsme nové stránky Domečku, které se určitě ještě budou vyvíjet. Rozhodli jsme se pro nové logo DDM. To jsou ty viditelné změny. Jsem ráda, že se mi daří navazovat spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, a věřím, že pro veřejnost připravíme společnými silami mnoho zajímavých akcí. Nabídka kroužků na letošní školní rok je obsáhlá. Najdete tam spousty zajímavých novinek. Teď v září začínáme týdnem otevřených dveří, kde se můžou děti do kroužků přihlásit. Věřím, že se nám podaří zlepšit propagaci DDM, aby veřejnost měla včas informace o tom, co pro ně připravujeme za akce. Budu ráda za jakékoliv podněty ze stran občanů. Vždyť naše školské zařízení je tu právě pro jejich děti a také pro ně. Nevytratí se z nabídky DDM osvědčené „stálice“?

Určitě ne. Chceme ponechat akce, na které jsou lidé zvyklí a mají je rádi. Našim úkolem je jen organizačně vylepšovat a možná nějakými novinkami zpestřovat. Od roku 2012 má „Domeček“ ve správě také dopravní hřiště. Jak vidíte jeho využití? Díky poctivé práci paní Morávkové vědí o dopravním hřišti nejen lidé z Veselí, ale i z okolí. Bylo by ideální, kdyby ho v  odpoledních hodinách mohla využívat i  veřejnost. Bohužel není možné platit pracovníka na dozor ze státního rozpočtu. Proto v  letošní nabídce kroužků najdete novinku „Dopraváček“, i  to je řešení, jak se dostat na dopravní hřiště mimo školní výchovu a  akce. Ale možná společně s vedením města Veselí nad Moravou najdeme řešení, jak zpřístupnit toto hřiště širší veřejnosti. Nápad by byl, jen je nutné zjistit, zda je reálný. Co myslíte, čím jste na výběrovou komisi zapůsobila? Tak to vážně netuším. Možná tím, že chci něco víc. Nápadů padlo mnoho, tak třeba mi dali šanci ukázat, zda je dokáži realizovat. A já doufám, že se to našemu týmu v DDM podaří. K veselskému „Domečku“ neodmyslitelně patří také chata Radost ve Vřesovicích. V minulosti snad byly nějaké tendence vlastníkem chaty, Jihomoravským krajem, tento objekt prodat. Jaká je nyní situace? Na konkurzu se mne na můj názor také ptali. Z  toho usuzuji, že Jihomoravský kraj nemá zájem chatu se základnou zavřít. Můj postoj je takový, že by bylo velkou chybou se tohoto zařízení zbavit. Mít pro děti a  dospělé celoroční základnu v  tak krásném prostředí je něco super. Pravdou ale je, že chata i základna jsou v dost špatném stavu. Potřebují investice, a to nemalé. Věřím, že se podaří získat investory a  dotace. Nebude to jednoduché, ale dobrovolníků, co by rádi pomohli, je dost, teď jen sehnat peníze na materiál. Na co byste nás ráda pozvala? Určitě teď na Dny otevřených dveří od 2. do 6. září, které probíhají zároveň se zápisem do kroužků. Celý týden v odpoledních hodinách s námi můžou ti, kdo budou mít zájem, poznat postupně všechny prostory DDM a mít

možnost dovědět se co nejvíce informací o nových kroužcích, jako jsou deskové hry, step dance, společenské, historické a  orientální tance, dramaťák, vyrábíme z  ovčí vlny, flétny a  mnoho dalších zajímavých a  neobvyklých, jako je numerologie, alternativní léčebné metody, scenáristika atd. Akcí chystaných na tento školní rok není málo, ale kdo by chtěl poznat naše rekreační středisko ve Vřesovicích, může využít víkendový pobyt zaměřený na ochutnávku alternativní medicíny, čajové relaxace. Bude zde i možné se nechat namasírovat nebo probrat svou osobnost ze strany numerologie. Určitě bychom chtěli připravit i  nějakou zajímavou besedu. No a  kdo bude chtít, tak bude moci vyrazit na procházku do okolních lesů. Snad ještě připomenu důležité termíny: zájmové kroužky v DDM začínají od 30. září, ale Mateřské centrum Školička již od 11. září. 27. září zvu děti od 1. do 6. třídy, aby si přišly zasoutěžit v dopravní soutěži. Děkuji za rozhovor a  přeji Vám hodně sil k Vaší činnosti. Petra Pavková

z á ř í 2 01 3

7


MÍSTA PAMĚTI

vesELSKÉlisty

VESELSKÉ KRČMY, ŠENKY, HOSPODY...

HRUBÁ HOSPODA, ZLATÝ JELEN, HOTEL PŘIKRYL ... pokračování Josef Přikryl nakonec Hrubou hospodu přenechává synovi Františkovi, který později tento podnik předělává na hotel. František Přikryl roku 1910 hostinec pronajímá Františku Kafkovi (*1868). Hotel Přikryl byl ve Veselí oblíbeným podnikem, vyhledávaným zejména železničáři, kteří zde krátili čas čekání na další službu. Své sídlo zde měl také Sokol, který zde uspořádal množství kulturních akcí. Hotel byl roku 1928 přestavěn, velký sál v I. patře byl zrušen a přebudován na 5 pokojů, strop byl výrazně snížen. Směrem do Sokolovské ulice byla přistavena nová část 14 metrů dlouhá. V poschodí této přístavby bydlela Přikrylova rodina. František Přikryl končí živnost hostinskou v březnu 1950, kdy byly restaurační místnosti zabrány pro veřejné účely.

Vraťme se ještě k osobě Josefa Přikyla. Narodil ve Veselí roku 1846, v rodině pekaře, hostinského a měšťana Josefa Přikryla (*1819) a Tekly roz. Donnersbergové. V  letech 1871–1879 provozoval hostinskou živnost v Milokošti v Obecní hospodě č. 100, kde se mu narodily dvě dcery. V roce 1881 kupuje dům č. 189 na Předměstí Veselí a zde dostává koncesi k nálevu piva, vína. Tento dům stojí na hlavní cestě procházející Předměstím. Hrubá hospoda s přístavbou z roku 1928 Na sklonku 19. století byl situován mezi hostinci Lapačem a Pančavou na tři bůdy (včetně nejvýhodnější bůdy u koní) jedné straně a hospodou Gissely Schönové na patřily Přikrylovi. Josef Přikryl vlastnil vždy straně druhé. Věčné konflikty měl především několik podniků současně, což vyžadovalo se sousedkou Schönovou, které muselo řešit najímání vhodných pracovníků, schopných c. k. hejtmanství v Hradišti. V roce 1894 byl zvládnout někdy náročný provoz šenku. On Josef Přikryl zvolen za III. radního na Před- sám by se svojí rodinou na všechno nestačil, městí Veselí, což nebylo nic výjimečného, a tak najímal cizí lidi. Nebyla to pouze obsludlouholetými radními byli také jeho kole- ha v  hostinci, zaměstnal ještě pacholka, děgové Antonín a Jan Janík, Ferdinand Kreiker večku a služku. Hlavně si Přikryl uvědomoa Moric Ehrenhaft. Měl přehled o všem, co val, jak je pro zdar podniku důležitá obsluha. se ve Veselí dělo, i  o tom, co se chystá. Tak Tržby byly větší, pokud pití roznášely hezké také věděl předem, že vznikne nová ulice, mladé šenkýřky (kelnerky). Nejdříve to byly která propojí Hlavní silnici s nádražní budo- sestry Huslíkovy, které později vystřídaly vou (Komenská ulice). On v té době vlastnil sestry Čápovy. Na špatný výběr spolupracovhostinec stojící přímo před starou nádražní níků nakonec Josef Přikryl doplatil. V  roce budovou, a  tento objekt stál dost nešikovně 1909 byl v noci ve svém domě č. 189 zavražpřímo uprostřed budoucí ulice. Bylo jasné, děn nájemci hospody. Byla to hrozná událost, že tato stavba se bude muset zbourat. Roku kterou řešila policie i s nasazením služebního 1900 proto tuto hospodu prodává nic ne- psa, o případu psaly noviny. Hostinec pozdětušící Marii Tillichové, která se radovala, ji provozuje Antonín Vodica, Přikrylův zeť, že má podnik nejblíž nádraží. Josef Přikryl (koncese k  nálevu piva, vína, podávání pouměl také dobře využít situaci v  čase vesel- krmů, čaje, držení povolených her). V  roce ských trhů. Tak v roce 1902 bylo k dispozici 1912 hostinskou koncesi v  č. 189 dostává 5 stánků s nálevem na dobytčím tržišti. Jeden Josef Vyroubal. V roce 1919 dům kupuje zastánek (bůdu) si na celý rok předplatil Josef hradník Alois Menšík a jeho vnuk, loutnista Andrýsek, druhý Gisela Schönová a zbývající téhož jména dům vlastní dodnes. Vladimír Groš

Hoteliér František Přikryl s manželkou

Ještě když hospoda patřila Chorinským, v jejích prostorách bydleli panští zaměstnanci. Tak roku 1865 zde bydlela rodina hajného Antona Peiskera, později zde našla azyl rodina hajného Antonína Benedíka. Pamětníci vzpomínají na jeden případ, jenž se odehrál v pokoji veselského hotelu Přikryl. Tento příběh je o  nešťastné lásce dvou mladých lidí, skončil dvěma výstřely na sv. Štěpána v prosinci 1930. Bližší údaje k celé události nemáme, víme pouze, že dvaadvacetiletý Jan Tomšej, délesloužící četař u pluku v Olomouci, a šestnáctiletá Josefa Hudcová z Olomouce ukončili předčasně své životy výstřelem ze zbraně. Jan Tomšej pocházel ze Strážnice, byl synem městského strážníka. 8

z á ř í 2 01 3

Na snímku je zachycen dům, v němž se nacházel hostinec Josefa Přikryla. Pozdější majitel jej přeměnil na zahradnictví.


Inzerce


Inzerce


Inzerce


Vinotéka - Penzion Vinotéka s penzionem VÍNO HRUŠKA ve Veselí nad Moravou již otevřena Firma VÍNO HRUŠKA s.r.o. s  dlouholetou rodinnou vinařskou tradicí otevřela ve Veselí nad Moravou na ulici Národních mučedníků (naproti autobusového a vlakového nádraží) novou vinotéku s posezením a krásnou zahrádkou. Srdečně Vás zveme na skleničku dobrého vína, ke které Vám nabídneme sýry, olivy, ručně vyráběné preclíky a sušené ovoce z Blatničky, domácí dezerty, limonády a výbornou kávu. V  dopoledních hodinách si můžete pochutnat na dobré snídani, během dne připravujeme skvělé saláty. Ve vinotéce najdete také spoustu dárkových kazet a můžete si zde objednat pískovanou láhev či sklenici s vlastním obrázkem nebo textem. Kromě posezení přímo ve vinotéce je k dispozici i salonek pro firemní akce a zahrádka s dětským koutkem. Pořádáme zde také ochutnávky vín. Náš penzion nabízí kromě nového a moderního ubytování zdarma wi-fi, bezpečné parkování ve dvoře a kolárnu pro úschovu jízdních kol. Ubytováváme od 14:00 do 20:00 hodin, pozdější příjezd je nutné nahlásit současně s rezervací. Při ukončení pobytu je nutné pokoj opustit do 10:00 hodin. V penzionu najdete různé varianty pokojů/apartmánů: II.NP Pokoj 1 s balkonem do dvora = dvoulůžko Pokoj 2 = dvoulůžko + možnost plnohodnotné přistýlky Pokoj 3 s kuchyňkou = dvoulůžko + možnost plnohodnotné přistýlky III.NP Apartmány se společnou kuchyňkou a jednacím stolem Apartmán 4 = dva dvoulůžkové pokoje Apartmán 5 = dva dvoulůžkové pokoje


Inzerce


Inzerce

V minulém čísle Veselských listů bylo chybně uveřejněno tel. číslo fy.

NÁBYTEK KONEČNÝ SPRÁVNÉ ČÍSLO JE – 603 524 374 • JÓGA: pravidelné pondělní kurzy v DK Veselí nad Mor. Začínáme 9. 9. 2013 od 18.30 do 20.00 hod. • Jsme parta 4 zedníků. Provádíme Těší se na Vás Ludmila veškeré zednické, obkladačské a  fatel: 724 177 733 sádní práce, zámkové dlažby. Tel.: 739 876 459 • TANCOVÁNÍ PRO RADOST s  orientálními prvky. Pravidelné • Půjčí někdo, prosím, 80 tisíc? Měs. středeční kurzy v  ZUŠ - zrcadlový splátka 2 tisíce, právní záruka samo- sál ve Veselí nad Mor. Začínáme zřejmostí, úroky respektuji. 4.9.2013 od 18.30 do 20.00 hod Těší Tel.: 737 049 273 se na Vás Ludmila tel. 724 177 733

ŘÁDKOVÁ INZERCE


ANGLIČTINA TROCHU JINAK

Může být angličtina ještě zajímavější? Těsně před ukončením školního roku jsme oživili hodiny v 6. třídě výletem do Filipova. V přírodě jsme hráli scénky, hledali cestu, luštili křížovky, skládali obrázky a texty ve skupinkách.

V novém školním roce vítáme tři třídy nových prvňáčků. Přejeme jim hodně úspěchů, nadšení z nových kamarádů a pěkných zážitků. I letos připravujeme pro naše žáky různé zajímavé aktivity. Mohou se těšit na výlety, exkurze, zajímavé přednášky, školu v  přírodě, lyžařský kurz, vánoční jarmark, sportovní soutěže a jiné akce.

Sedmáci zase strávili s angličtinou dva červnové dny v  kempu ve Strážnici. Orientace na mapě, vysněný kemp a místa ve městě, to vše bylo náplní hodin střídaných kreslením, střelbou, výletem lodí a motokárami. Osmáci zůstali 27. března ve škole – během noci sledovali filmy v  původním znění. Sledování filmů jsme jim zpestřili ochutnávkou pravého anglického čaje a tradičního pokrmu amerických dětí. Mgr. Jana Bančáková

Výukový program

ŠKOLSTVÍ

A JE TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013–2014

MŠ HUTNÍK

Prázdninový provoz byl zahájen začátkem srpna. Paní učitelky přivítaly nejenom děti z obou našich školek, ale také kamarády z MŠ Tyršovy. Děti si společně užívaly krásného letního počasí, vody a sluníčka. Už se těšíme na září, kdy se zase všichni po prázdninách sejdeme.

MŠ KOLLÁROVA

V MŠ Kollárova se přes prázdniny pilně pracovalo. Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy zahrnující výměnu oken, zateplení a novou fasádu. Děti i  rodiče se tak mohou těšit na nový kabát, který si na podzim školka oblékne. Radost budou mít jistě také MUDr. Bezděková s  MUDr. Jugasem, kteří mají v prostorách MŠ pronajaté ordinace.

Přírodovědná exkurze

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V ČÍSLECH PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ VE VESELSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH MŠ Tyršova - 207 žáků - 9 tříd

MŠ Hutník - 136 žáků - 6 tříd

MŠ Tyršova MŠ 24. dubna MŠ Milokošť MŠ Zarazice MŠ Hutník MŠ Kollárova počet žáků

111

50

25

21

78

58

počet tříd

5

2

1

1

3

3

PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ VESELSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Organizace školního roku 2013–2014 Začátek školního roku

2. 9. 2013

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2013

Vánoční prázdniny

21. 12. 2013 – 5. 1. 2014

Konec I. pololetí

30. 1. 2014

Pololetní prázdniny

31. 1. 2014

Jarní prázdniny

17. – 23. 2. 2013

Velikonoční prázdniny

17. – 18. 4. 2014

ZŠ Hutník

Církevní ZŠ

ZŠ a MŠ Kollárova

počet žáků celkem

495

377

65

počet tříd celkem

24

19

9

počet žáků v I. třídách

52

56

3

Konec II. pololetí

27. 6. 2014

počet prvních tříd

3

3

1

Letní prázdniny

28. 6. – 31. 8. 2014

z á ř í 2 01 3

15


vesELSKÉlisty

Černá kronika

AKTUALITY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Jubilanti Jan Řičica Marie Smištíková

• V sobotu 3. srpna požádala Policie ČR městskou policii o spolupráci při zákroku v  místní ubytovně, kde docházelo k napadání mezi ubytovanými osobami. Hlídky městské policie a  Policie ČR po příjezdu na místo zabránily dalším fyzickým potyčkám mezi přítomnými a jejich jednání bude posuzovat správní orgán.

13. 8. 93 let 16. 8. 90 let

Sňatek v období od 1. 7. do 19. 8. 2013 uzavřeli: Michal Gabčo – Veronika Kroščenová Antonín Zajíček – Anna Šumberová Jiří Kuřina – Věra Celnerová Erik Kucka – Irena Ospalíková Vojtěch Petrucha – Terezie Ondračková Oldřich Blažek – Petra Schönbaumová Matouš Hanzelka – Monika Činátlová Jmenovaní souhlasili se zveřejněním uvedených údajů.

Zdenka a Antonín Juřenovi 17. 8. – zlatá svatba Zlatá svatba Anna a Jan Chudíkovi

3. 8.

Poděkování V pátek 19. července před polednem při cestě domů se mi kousek od mého bydliště na sídlišti Hutník udělalo špatně a omdlela jsem. Dva neznámí pánové mi začali pomáhat vstát a posbírat věci. Protože jsem omdlela podruhé, pokoušeli se zavolat sanitku, ale číslo bylo obsazené. V tu chvíli jelo okolo auto městské policie, které zastavili. Strážníci městské policie zavolali záchranku přes vysílačku a zůstali se mnou až do jejího příjezdu. Zdravotníci mě odvezli do nemocnice a strážníci městské policie mi uschovali kolo na své služebně. Byla jsem v šoku a ani jednoho z těchto pánů bych nepoznala, proto bych jim ráda touto cestou poděkovala za jejich ochotu a pomoc. Eva Malušová

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO V ZARAZICKÉM CENTRU

SKAUTI ZVOU

5. 9. od 16:00 proběhne u skautské klubovny v  Hájku zábavné odpoledne. Chceš se i  ty stát skautem nebo skautkou a  je ti víc než 7 let? Přijď se za námi podívat, pobavit a dozvíš se víc. Na všechny se těší Středisko Čejka Veselí nad Moravou Zahajovací schůzky: Vlčata – 12. 9. v 16:30 Skauti – 13. 9. v 17:00 Skautky a světlušky – 12. 9. v 16:30 Vždy ve skautské klubovně Za Hájkem 1656, více informací na čísle 608 457 947. Středisko Čejka Veselí nad Moravou děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě skautských táborů, zvláště pak za pomoc SMV a panu Pavlu Olejníkovi. 16

z á ř í 2 01 3

Zahrada Zarazického centra se proměnila ve westernové městečko. Koncem měsíce července zde proběhl příměstský tábor Léto s kovbojem, který pořádalo Centrum pro rodinu Veselí nad Moravou. Třicítka dětí po dobu tří dnů plnila úkoly k  získání Cejchu zlatokopa, po jehož dosažení si mohly děti vykopat „skoro pravé zlato“. Děti nadchla soutěž ve střelbě ze vzduchovky, vázání speciálních uzlů, stezka odvahy na místní hřbitov a také páteční cesta na Ranč Mississippi river, kde s  pomocí šerifa

dopadly hledaného lupiče, který ukradl dolary z naší banky. Celý tábor ukončilo Westernové odpoledne, kdy se do kostýmů kovbojů a šerifů oblékli také rodiče. Poutavé vystoupení s  koltem či lasem předvedl Richard Poustka z  ranče v  Kostelanech, zatančila nám taneční skupina Pavla Boudy a program doprovodila country kapela Mirka Tomečka. Nechyběl ani saloon, kde se mohli všichni občerstvit.

ODPOLEDNE NA RANČI

DEN BEZ AUT S MĚSTSKOU POLICIÍ A IN-LINE VESELÍ

17. srpna se na ranči Mississippi River konala akce pro rodiny s dětmi. Hlavním lákadlem bylo představení Fríských koní s projížďkou. Představila se i dvě plavidla: „Seniortanik“ – sestry Dostálovy parodovaly seniory na Baťově kanálu a pan František Benedík na svém plavidlu „Bencek“ vzpomínal na československo-sovětské přátelství. Odpoledne hrála živá hudba a večer se konala zábava s kapelou Country Mix. Lubomír Roubínek

Text: Lenka Zemanová Foto: Eva Matušková

Vezměte si in-line brusle a přijďte si užít odpoledne na kolečkách. V  pátek 20. 9. od 17:00 v Zarazicích – ul. Crhounkova. NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? Dovednostní slalom, měření rychlosti bruslařů radarem městské policie, škola brzdění na in-line bruslích – zkrátka přijďte a uvidíte. Akce se koná jen v případě pěkného počasí. Více info na www.inlineveseli.cz

• V pátek 9. srpna přijala stálá služba Městské policie Veselí nad Moravou oznámení, že po sídlišti Hutník chodí zřejmě podomní prodejci. Hlídkou městské policie byli přistiženi dva muži a  bylo jim sděleno, že tato činnost je na území našeho města zakázána. Jednání obou mužů bylo postoupeno k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

KURZY ALFA

Rádi bychom Vás pozvali na již třetí běh kurzu Alfa, který začíná 19. 9. a bude probíhat pravidelně každý týden ve čtvrtek až do 28. 11. 2013. Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství, který má svůj původ v  Anglii. Připravujeme ho nejen pro ty, kteří se nepovažují za křesťany a  chtěli by křesťanství prozkoumat, ale i  pro ty, kdo si chtějí oprášit a  upevnit základy nebo poznat nové přátele. Součástí je i  společný dobrovolný víkend mimo Veselí nad Moravou. Kurz bude veden hostitelským týmem. Každý večer začíná v  19:00 pohoštěním, pokračuje promluvou na dané téma a  následně diskusí, v  níž hosté mohou příslušné téma dále rozvinout, podrobit kritice či se podělit o  své zkušenosti. Všechna setkání se konají na adrese: Římskokatolický farní úřad Veselí nad Moravou, Masarykova 100. Přihlásit se můžete na farním úřadě nebo u  ing. Jiřího Bílka, tel. 773 500 638, e-mail: j.bilek10@centrum.cz. Těšíme se na setkání s  Vámi 19. 9. 2013. Jiří Bílek


Letošní rok je z pohledu cyklistiky svátkem, a to hlavně proto, že se jel jubilejní 100. ročník Tour de France. Stejně jako v roce 2005 absolvoval veselský velocipedista, desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák etapy v režimu profesionálů, a to tak, že jel stejnou trasu jako hlavní peloton, ale den před ním. Zdolal horské etapy včetně všech alpských vrcholů. Svojí účastí chtěl především šířit myšlenku nadace Na kole dětem, i v mezinárodním měřítku upozornit na hlavní myšlenku projektu – pomáhat nemocným dětem. Deset dní, devět etap, spousta vyšlapaných kopců a  stovky kilometrů. Josef Zimovčák ukon-

NÁRODNÍ HÁZENÁ

Muži 1. 9. Veselí – Vracov 10:15 8. 9. Veselí – Draken Brno 10:15 15. 9. Veselí – MS Brno 10:15 29. 9. Veselí – Albrechtičky 10:15 Sokolovna Veselí nad Moravou

FOTBAL

Foto: Ivo Dvořák čil svoje putování na jubilejním stém ročníku legendární Tour de France 19. 7., když zdolal se svým týmem i trať poslední

Výraznou posilu družstvo získalo na levé křídlo. Z Ostravy zamířila na jih Moravy Romana Chrenková. Loni patřila do první desítky nejlepších střelkyň

československé nejvyšší soutěže. „Doufám, že svými výkony přispěju k úspěšné sezoně,“ nechala se slyšet Chrenková. Dalšími novými tvářemi je slovenské trio Katarína Hvostaľová,

TENISOVÝ KLUB VE VESELÍ

Lawn Tennis Club Veselí nad Moravou se snaží o vytvoření vhodných podmínek pro aktivní trávení volného času tenisových hráčů i  široké sportovní veřejnosti. Významnou součástí klubu je rekreační tenis, který je zastoupen v  soutěži družstev a  slouží i  k navazování a  upevňování vztahů na úrovni osobní i obchodní. Hlavním cílem klubu je vytvořit podmínky a atmosféru pro kvalitní sportovní výkony i pro příjemné místo odpočinku.

WHILL

POZOR ZMĚNA MÍSTA!!! Hala TEZA Hodonín 8. 9. Veselí – Senec 18:00 28. 9. Veselí – Poruba 18:00

etapy. Informace o celé Tour de France na vysokém kole naleznete na www.nakoledetem.cz. Zdroj: www.nakoledetem.cz

HÁZENKÁŘSKÝ KLUB VESELÍ CHCE VYBUDOVAT MLADÝ TÝM

Značnou obměnu kádru zažilo interligové družstvo házenkářek Veselí nad Moravou. Odešla většina klíčových hráček, přišly ale nové posily. Po minulé sezoně se s Veselím rozloučily Štěrbová, Salčáková, Drotárová, Rajnohová, Kočí a Chmelařová. Otazník zatím visí nad Vyhlídalovou. „Kariéru se rozhodla ukončit i  Viniatynská, která se vrátila zpátky na Ukrajinu. Před několika dny jsme se ale dohodli na jejím návratu s  tím, že nám ještě pomůže,“ řekl veselský trenér René Kumpán. Největší opora Lenka Fleková bude hájit barvy Veselí nadále. „Klub mi vždy ve všem vyšel vstříc, a  proto jsem se rozhodla ještě setrvat,“ uvedla Fleková. Dále v klubu zůstaly Darina Zvoničová, Vanda Nejezchlebová, Jitka Tomečková, Nikol Vinklárková, Klára Jandásková a  Lucie Jagošová.

SPORTOVNÍ PŘEHLED

SPORT

JOSEF ZIMOVČÁK PODRUHÉ ZDOLAL TOUR DE FRANCE

V areálu najdete kromě krásného prostředí šest antukových kurtů, šatny, sprchy a  sociální zázemí. V  klubovně vás čeká občerstvení i studená kuchyně. U správce si můžete nechat vyplést raketu, zakoupit omotávky i míče, nebo si tenisové vybavení vypůjčit. Tenisové dvorce lze pronajmout, a  to jak pro osobní využití, tak i  pro pořádání firemních turnajů. K výuce tenisu přijímáme děti již od 8 let (tenisová školička). Kontakt na telefonu 725 050 602

Martina Bačíková a Petra Varjassiová. Mezi tyčemi se představí brněnská odchovankyně Veronika Fialková, která působila dříve ve Francii a naposledy v německém Berlíně. Kádr doplní dravé mládí v  podobě Veroniky Staré, Kateřiny Slovákové a patnáctileté naděje Jana Šustková se Sylvou Poláškovou. „Postupem času chceme vybudovat mladý tým a  mládežnickou základnu, na které se budou podílet všechny kluby v okolí od Hodonína přes Veselí, Velkou nad Veličkou až po Kunovice,“ vysvětlil Kumpán. Interliga letos začíná 31. srpna. Hned v  úvodním kole na Veselí čeká tvrdý oříšek. Jedou totiž na horkou půdu do Michalovců. V  prvním „domácím“ utkání přivítají 8. září od 18:00 Senec. Kvůli rekonstrukci veselské haly odehrají házenkářky zápasy v hodonínské hale TEZA. Lenka Horáková nebo emailu info@ltc-veseli.cz. Více informací na klubovém webu www.ltc-veseli.cz. Ivan Blažíček

TJ KEN Zarazice Muži 8. 9. KEN – Sobůlky 16:30 15. 9. KEN – Moravany 16:00 29. 9. KEN – Žádovice 16:00 Dorost 15. 9. KEN – Vacenovice 13:45 29. 9. KEN – Petrov 13:45 Žáci 8. 9. KEN – Starý Poddvorov 14:00 15. 9. KEN – Archlebov 10:00

VOLEJBAL

7. 9. v 8:30 Přebor města Veselí nad Moravou ve volejbale smíšených družstev – Sokolovna

TENIS

21. 9. od 8:00 Burčákový turnaj ve čtyřhrách Tenisové dvorce v parku

NÁBORY

do sportovních oddílů

Judo každé úterý od 17. 9. v 16:00 tělocvična ZŠ Hutník tel. 723 966 059 In-line bruslení – od 5 let In-line rychlobruslení – 9–18 let sportovní přípravka – 5–10 let www.inlineveseli.cz, 605 210 322 Karate 1. 10. v 18:00 tělocvična Církevní ZŠ www.jkasakura.cz, 602 613 113 Fotbal 11. 9. v 17:00 Městský fotbalový stadion tel. 733 534 079, 725 636 501 Národní házená každý pátek od 17:00 Sokolovna tel. 736 762 578, 602 976 716 Házená DDM 2. – 6. 9. od 14:00 ddmveseli@seznam.cz, tel. 739 358 434 Mládežnická házená 4. 9. od 17:00 sportovní areál ZŠ Hutník www.hazenaveseli.webnode.cz

z á ř í 2 01 3

17


POZVÁNKY

vesELSKÉlisty

JÍDLEM V BOJI S NADVÁHOU

19. 9. v 18:00 zveme na přednášku s  následnou besedou s  poradkyní pro zdravý životní styl Pavlínou Macháčkovou. Nadváha se stává civilizační chorobou a  my se spolu naučíme, jak si získat motivaci a najít sílu změnit své dosavadní návyky a začít hubnout zdravě, chutně a bez hladovění.

RŮŽIČKY ZE ŠIFONU

Ženy a dívky zveme do Ženského klubu ESTER ve čtvrtek 26. 9. v 18:00 na výrobu růžiček ze šifonu. Růžičky mají všestranné použití, lze je použít jako efektní módní doplněk nebo k  dekoraci vašeho domova. S  sebou: jehla, nit, korálek nebo perlička, zbytek šifonu nebo starou voálovou záclonu.

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

4. – 8. září se v prostorách Panského dvora uskuteční veřejné sochařské sympozium. Účastnit se jej budou čtyři výtvarníci rozličného zaměření. Po dobu trvání sympozia budou moci zájemci a návštěvníci Turistického centra Veselska pozorovat umělce při tvorbě děl, komunikovat s nimi, seznámit se s jednotlivými výtvarnými technikami a pracovními postupy. Výsledky děl vzešlých ze sympozia budou za účasti autorů představeny v  neděli 8. září od 18:00 na Panském dvoře v rámci Dne otevřených památek. 4. 9. / Ladislav Sedláček – dřevořezba 6. 9. / Pavla Vachunová – keramika 5. 9. / Jakub Uhlíř – umělecké kovářství 7. 9. / Michal Cáb – audiovizuální tvorba

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK

MANŽELSKÉ VEČERY

8. září 14:00–23:00 Přijďte spolu s námi strávit sobotní večer netradičně prohlídkou a  poznáváním památek ve svém okolí. V neděli 8. září od 14:00 pro vás budou otevřené nejen expozice na Panském dvoře, ale rovněž zpřístupněn židovský hřbitov, synagoga, dále kostel sv. Bartoloměje a sv. Andělů strážných atd. Celý večer bude provázen rovněž bohatým doprovodným programem, jenž započne již po 18. hodině na nádvoří Panského dvora, kde se budete moci seznámit s ukázkami tradičních řemesel, zhlédnout výsledky sochařského sympozia, bude pro vás připraveno audiovizuální vystoupení na téma „Památky v novém světle“, které bude připraveno jedinečně pro tuto příležitost.

CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ

14. září v 19:00, „Foajé“ kina Morava – vstupné zdarma V září bude ve Foajé kina Morava uveden již čtvrtý cyklus dokumentárních filmů z festivalu „Jeden svět“. Cyklus upozorňuje na nehumánní praktiky a porušování lidských práv v některých islámských zemích, vyplývající z doslovného dodržování či naopak účelového překrucování náboženských tradic a zvykového práva. Časový harmonogram filmů: 19:00 / Manželka za 50 ovcí (52´) 20:00 / Vzdám to až zítra (95´) 21:45 / Zemřít ukamenováním (73´)

Kurz Manželské večery je soubor sedmi setkání sestavený tak, aby pomohl každému manželskému páru upevnit jeho vztahy a vybudovat zdravé manželství na celý život. První setkání proběhne v  úterý 17. 9. v 18:00 v klubovně centra v Zarazicích. Zájemci se hlaste do 10. 9. na tel. 605 274 910. Podrobné informace o  kurzu naleznete na www.centrumprorodinu.estranky.cz.

15. 9. ve 14:00 bude v prostorách Městského muzea Veselí nad Moravou slavnostní vernisáží zahájena výstava Chorynští z  Ledské. Ústředním motivem výstavy bude historie rodu hrabat Chorynských z  Ledské. Návštěvníci se budou moci seznámit s  kompletní historií rodu Chorynských od poloviny 15. stol. až do jejich příchodu do Veselí. Výstava bude rozdělena do tří větších celků: Od počátků do Bílé hory, Od Bílé hory k  Veselí, Chorynští z  Ledské a  Veselí. Každý z  celků návštěvníkům představí řadu doposud nezveřejněných nebo málo známých informací o rodu Chorynských. Na vernisáži vystoupí Memento Mori z  Uherského Ostrohu. Výstava potrvá do 31. 12. Peter Futák

KOČOVNÉ DIVADLO AD HOC

IL CONGELATORE – ZMRAZOVAČ

28. 9. v 18:00 sál ZUŠ Veselí n. M. Komediální operní drama plné napětí a  morálních dilemat je prošpikováno hudbou největších géniů operního žánru v  podání kočovného divadla Ad Hoc. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Přežijte v časech kmotrů a  možná přijde i  happy end. V sále je přísně zakázána konzumace zmrzliny! 18

JAKUB HOŠEK – VÝSTAVA OBRAZŮ

Vernisáž 7. září v 16:00 Městská galerie na Panském dvoře Mladý výtvarník, který byl hned dvakrát nominován mezi finalisty Chalupeckého ceny, má se svojí tvorbou úspěchy doma i v zahraničí. Nese s sebou vlastní hudebně-vizuální filozofii, styl, techniku, výraz, který je přirozeně přitažlivý a svou jinakostí při konfrontaci s jinými autory vyniká. Jeho malba v sobě zahrnuje prvky street artu, pop kultury, komiksu, současného designu, flashových animací, módní i hudební scény. Výstava potrvá do 6. října.

z á ř í 2 01 3

ODVRÁCENÁ TVÁŘ ISLÁMU

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: PÍSKOVIŠTĚ

21. září od 19:00, kulturní dům Vstupné: 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě, možnost výhodného předplatného Na začátek Divadelní sezony se ve Veselí nad Moravou představí pražské Divadlo Na zábradlí se svojí intimní a  působivou inscenací Pískoviště, která diváka vede k zamyšlení a možná i k nostalgické vzpomínce na ztracenou citovou šanci, kterou kdysi v minulosti zahodil. Hra současného polského autora Michala Wlaczaka vychází ze setkání dívky a chlapce na pískovišti. Z úvodní debaty o tom, komu to tam patří, kdo tam byl dřív a co si kdo o kom myslí, se rodí vztah. Mnoho věcí v našem životě se může jevit infantilně, přestože jsou zralé. Ale platí to i naopak. Hrají: Zdena Hadrbolcová, Jan Lepšík.

reFRESH JAM 2013

28. září 2013 se na náměstí Míru uskuteční druhý ročník snowboardové a lyžařské exhibice s  názvem reFRESH jam, kdy zde opět vyroste dvoupatrová rampa pokrytá sněhem. Již od 10 hodin dopoledne budete moci sledovat rozjezdy závodníků z  blízkého i  dalekého okolí. Zároveň si budete moci vyzkoušet celou řadu netradičních sportovních disciplín (chůze po laně, longboard ad.) nebo si užít bohatý doprovodný program se závěrečnou afterparty.


Kino Morava / září 2013 PÁTEK 30.8. 20.00 KICK ASS 2

KULTURA

www.kinomorava.cz Premiéra

Akční komedie, USA 2013, r. J. Wadlow, titulky, od 15 let, 113 min., 110 Kč

SOBOTA 31.8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 2D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 120/100,- děti

SOBOTA 31.8. 20.00 JOBS

Premiéra

Životopisný film o vizionáři, který změnil moderní svět. USA 2013, r. J. M. Stern, titulky, od 12 let, 122 min., 100 Kč

NEDĚLE 1.9. 18.00 ŠMOULOVÉ 2

3D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 155/135,- děti

NEDĚLE 1.9. 20.00 MACHŘI 2

Premiéra

Komedie, USA 2013, r. D. Dugan, titulky, od 12 let, 101 min., 120 Kč

PÁTEK 6.9. 20.00 RIDDICK

Premiéra

Akční sci-fi thriller, USA 2013, r. D. Twohy, titulky, od 12 let, 119 min., 100 Kč

SOBOTA 7.9. 18.00 JÁ, PADOUCH 2 2D

Nejzábavnější jízda letošního léta. Animovaný, USA 2013, r. P. Coffin, dabing, přístupný, 98 min., 90 Kč

SOBOTA 7.9. 20.00 LÍBÁNKY

Premiéra

Intimní drama doplňující trilogii J. Hřebejka o našich minulých vinách (Nevinnost, Kawasakiho růže), ČR 2013, česky, přístupný, 98 min., 120 Kč

NEDĚLE 8.9. 18.00 JÁ, PADOUCH 2

3D

Animovaný, USA 2013, r. P. Coffin, dabing, přístupný, 98 min., 120 Kč

NEDĚLE 8.9. 20.00 PĚNA DNÍ

ART-FK

Surrealistické sci-fi drama je adaptací kultovního románu francouzského spisovatele B. Viana. FRA 2013, r. M. Gondry, titulky, přístupný, 125 min., 80 / 100 Kč

PÁTEK 13.9. 20.00 POT A KREV

Premiéra

SOBOTA 14.9. 18.00 LETADLA 2D

Premiéra

Akční komedie, USA 2013, r. M. Bay, titulky, od 15 let, 129 min., 100 Kč Animovaná komedie, USA 2013, r. K. Hall, dabing, přístupný, 92 min., 100 Kč

SOBOTA 14.9. 20.00 ELYSIUM

Premiéra

Akční katastrofické sci-fi ze zničené planety Země. USA 2013, r. M. Blomkamp, titulky, od 12 let, 109 min., 120 Kč

NEDĚLE 15.9. 18.00 LETADLA

3D Premiéra

Animovaná komedie o práškovacím letadlu, které trpí fobií z výšek, touží však vyhrát závod kolem světa. USA 2013, r. K. Hall, dabing, přístupný, 92 min., 130 Kč

NEDĚLE 15.9. 20.00 VERBO

ART-FK

Introvertní dospívající dívka s bohatou fantazií objevuje cestu vedoucí k životu nebo smrti. Fantasy, SPA 2011, r. E. Ch. Jackson, titulky, od 12 let, 87 min., 90 / 110 Kč

PÁTEK 20.9. 20.00 ONE DIRECTION 2D

Hudební

Hudební dokument o momentálně nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction. USA 2013, r. M. Spurlock, titulky, přístupný, 92 min., 140 Kč

PÁTEK 20.9. 21.45 V ZAJETÍ DÉMONŮ

Repríza děsivého hororu. USA 2013, r. J. Wan, titulky, od 15 let, 112 min., 100 Kč

SOBOTA 21.9. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 2D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 80 Kč

SOBOTA 21.9. 20.00 SPRINGSTEEN & I

Hudební

Hudební dokument, do něhož notně přispěli fanoušci amerického písničkáře, doplněný o slavné koncertní sestřihy. USA 2013, r. B. Walsh, pův. znění, přístupno, 85 min., 150 / 200 Kč

NEDĚLE 22.9. 16.00 MÍČEK FLÍČEK

Bijásek

NEDĚLE 22.9. 18.00 ŠMOULOVÉ 2

3D

Pásmo českých pohádek pro nejmenší diváky. O bílé princezně, Otýlie a 1580 kaněk, Jabloňová panna, Míček Flíček, Krtek a zelená hvězda, O líném Honzovi. 66 min., 40 Kč, děti do 10 let zdarma Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 130 Kč

NEDĚLE 22.9. 20.00 FUTUROLOGICKÝ KONGRES

Vizuálně ohromující hrané i animované sci-fi podle románu Stanislawa Lema. IZR 2013, r. A. Folman, titulky, přístupný, 120 min., 80 / 100 Kč ART-FK

PÁTEK 27.9. 20.00 DONŠAJNI

Premiéra

Komedie z prostředí operního souboru jednoho maloměsta. Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková aj. ČR 2013, r. J. Menzel, česky, přístupno, 105 min., 110 Kč

SOBOTA 28.9. 16.00 ŠMOULOVÉ 2 2D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 80 Kč

SOBOTA 28.9. 18.00 SNĚHURKA - JINÝ PŘÍBĚH

Bio Senior

Romantický příběh volně inspirovaný pohádkou bratří Grimmů je dějově zasazen do Španělska 20. let 20. stol. a je poctou němým filmům. ŠPA/FRA 2012, r. P. Berger, němý, hudba, titulky, od 12 let, 104 min., 50 Kč, diváci nad 60 let zdarma

SOBOTA 28.9. 20.00 NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Premiéra

Introvertní osamělý znalec umění obdrží tajemnou nabídku od neznámé ženy. Romantické drama, ITA 2013, r. G. Tornatore, titulky, od 12 let, 124 min., 110 Kč

NEDĚLE 29.9. 18.00 LETADLA 2D

Animovaná komedie, USA 2013, r. K. Hall, dabing, přístupný, 92 min., 80 Kč

NEDĚLE 29.9. 20.00 ČERNÁ VDOVA

ART-FK

Palestinský lékař si v Izraeli po mnoha letech získal uznání. Po teroristickém útoku se však dozví strašlivou pravdu o své ženě. Drama, BEL, FRA, KAT, LIB 2012, r. Z. Doueiri, titulky, od 15 let, 102 min., 90 / 110 Kč

Na akci je možno uplatnit slevu pro držitele rodinných pasů z á ř í 2 01 3

19


kULTURNÍ servis

4. 9. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM – 8. 9. Panský dvůr SLAVNOSTI VÍNA 6. 9. SLOVÁCKÉ A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK – 8. 9. Uherské Hradiště

OBRAZŮ 6. 9. VÝSTAVA LADISLAVA SZABADOŠE – 30. 11. Soukromá galerie Jiří Konečný

18:30

HOŠEK 7. 9. JAKUB VÝSTAVA OBRAZŮ – 6. 10. Městská galerie Panský dvůr

16:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

8. 9. PAMÁTEK

PODZIMNÍ HRÁTKY V PARKU

8. 9. park Petra Bezruče

14:00 –23:00

14:00

JEDEN SVĚT:

14. 9. ODVRÁCENÁ TVÁŘ ISLÁMU Foajé kina Morava

15. 9. CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ – 31. 12. Městské muzeum

19:00

14:00

FARMÁŘSKÉ TRHY

17. 9. Bartolomějské náměstí JÍDLEM V BOJI S NADVÁHOU

19. 9. Centrum pro rodinu

9:00 – 16:00

18:00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ:

21. 9. PÍSKOVIŠTĚ

kulturní dům

19:00

RŮŽIČKY ZE ŠIFONU

26. 9. Centrum pro rodinu

18:00

reFRESH

28. 9. náměstí Míru

10:00

IL CONGELATORE

28. 9. ZMRAZOVAČ

Koncertní sál ZUŠ

18:00

5. 10. HODY S PRÁVEM – 6. 10. JIŘÍ STIVÍN

14. 10. & SÁM SE SVÝM STÍNEM

18:00

Veselské listy vydává Město Veselí n. M., tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou. IČ: 00285455, Uzávěrka do 14. dne v měsíci. Evidenční číslo MK ČR E 18156. Vychází v nákladu 5 250 ks k 1. dni následujícího měsíce. Odpovědná redaktorka: Petra Pavková. Jazykové korektury: Lenka Tillichová. Příspěvky posílejte na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Uveřejněné příspěvky nemusejí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Redakční rada: Petr Kolář, Jiří Peša st., Petr Pavlica, Petr Šelepa, Michal Blažíček. Tel.: 518 670 106. Sazba AGG s.r.o. - Veselí nad Mor. Foto na titulní straně - Petra Pavková Ceny plošné inzerce: 1 strana 6 000 Kč, 1/2 strany 3 360 Kč, 1/4 strany 1 920 Kč, 1/8 strany 1 100 Kč (ceny jsou uváděny v částkách bez DPH). Jiné rozměry dle dohody. Plošnou i řádkovou inzerci přijímáme od Po do Pá v čase 8:00 – 16:00 v kanceláři společnosti AGG s.r.o. (Masarykova 1663, Veselí nad Moravou – budova PNEU PLUS, v sousedství benzinové čerpací stanice ČSAD), nebo na e-mailu listy@agg.cz. Inzerci si můžete domluvit telefonicky na tel. číslech 518 32 61 61 – 2 nebo na tel.: 777 165 668.

Vl 09 2013 web  
Vl 09 2013 web  
Advertisement