Page 1

MĚS TO / ZPRAVODAJS T VÍ / HIS TORIE / ZAJÍMAVOS TI

ÚSPĚCHY VESELSKÝCH KANOISTŮ více čtěte na straně 16 ZDARMA pro občany města

/

www.veseli-nad-moravou.cz

SRPEN 2013

VESELSKÉlisty

6. roč.


OBRAZEM

vesELSKÉlisty

Osadní výbor Milokošť uspořádal v sobotu 22. června již 3. ročník tenisového turnaje Milokošťský kanár Jiřího Trojka. Akci sportovní obohatili pořadatelé také o kulturní program a zábavné aktivity pro děti. Foto: Petra Pavková

Od 14. července do 18. srpna hostí městská galerie Panský dvůr výstavu „Benátky“. Výstava přibližuje historii této veselské městské části, ležící na pravém břehu Moravy. Návštěvník má možnost zhlédnout dobové fotografie, originály či reprodukce historických dokumentů, zajímavosti a životní příběhy obyvatel této části města, které shromáždil a k výstavě připravil veselský keramik a zapálený amatérský historik Vladimír Groš. Foto: Petra Pavková

Výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsme oslavili v neděli 23. června také ve Veselí nad Moravou a  v Zarazicích. Při této příležitosti byla v lokalitě „Kostelíky“ požehnána nová boží muka věnovaná Kamenictvím Žádník. Foto: Petra Pavková

Foto: Tomáš Vorálek

V zahradě Zarazického centra se uskutečnily Hrátky pro děti. Na divadlo v podání souboru Mimotaurus lákal také koráb proplouvající ulicemi města. Foto: Adam Procházka

Foto: Adam Procházka

Foto: Petra Pavková

Veselské kulturní léto v plném proudu. V zámeckém parku se uskutečnil již 7. ročník multikulturního festivalu Svátek bláznů. Foajé kina Morava ožilo alternativní hudební produkcí v podání amerických a německých hudebníků Serengetiho, Tonyho Trimma, Sickermana a Kiki Bohemia. Středeční kulturní večery na Panském dvoře si získaly své příznivce. 2

s r p e n 2 01 3


ZPRAVODAJSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY, KULTURNÍ DŮM I KINO DOSTANOU NOVÝ KABÁT

Město Veselí nad Moravou v pondělí 15. července podpisem smluv s dodavateli zahájilo projekty zateplení čtyř důležitých budov – dvou objektů mateřských škol a  dále objektu kina a kulturního domu. Všechny budovy získají nová okna, kompletní zateplení a nové fasády. Celkové náklady staveb po vysoutěžení dosahují částky 21,5 mil. Kč. Na objektech Veselského kulturního centra – kina a kulturního domu – budou provedeny stavební práce vedoucí k zajištění energetických úspor, zejména pak zateplení obvodových stěn, zateplení plochých střech a stropů, výměna oken a dveří a s tím související stavební práce. Výdaje tohoto projektu dosahují částky 11,5 mil. Kč, přičemž město získalo z  Evropské unie a  ze Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 5 milionů Kč. Zakázku bude provádět společnost SANIZO, spol. s.r.o., z Uherského Brodu, která předložila nejvýhodnější nabídku. Předpokládaný termín dokončení všech prací je 31. května 2014. Harmonogram stavby počítá s uzavřením obou objektů po nezbytně nutnou dobu k provedení nejtěžších stavebních prací v délce cca 1 měsíc. Nového kabátu se dočkají také dvě budovy mateřských škol, a to na ulici Tyršova a Kollárova. Budou zde provedeny taktéž stavební práce, které zajistí úspory energií – zateplení obvodových stěn, plochých střech a stropů, výměna oken a dveří. Školka na ul. Tyršova navíc potřebuje nutně provést hydroizolaci podzemní části budovy. Výdaje těchto stavebních projektů byly vysoutěženy

na částku 10 milionů Kč. Prostředky získané z Evropské unie a  Státního fondu životního prostředí činí 4,7 mil. Kč. Stavbu na budově Mateřské školy Kollárova bude provádět společnost RENOVA z  Hodonína, zakázku na rekonstrukci budovy Mateřské školy Tyršova získala společnost Karnet, a.s., z Brna. Předpokládaný termín dokončení všech stavebních prací na obou školkách je 30. listopad 2013. Vlastního provozu školek by se však stavební práce neměly dotknout – nejtěžší stavební práce a výměna oken by se měla stihnout ještě v  průběhu letních prázdnin. red

ČTVRTÉ GRANTOVÉ KOLO – DO 15. SRPNA !!!

Letošní poslední možnost mají všichni žadatelé o grant z  rozpočtu města Veselí nad Moravou. Ve všech grantových oblastech je možné předkládat žádosti do 15. srpna s tím, že orgány města o  nich rozhodnou během měsíce září. Díky zpřesněnému odhadu příjmů rozpočtu města z  tzv. odvodu dle loterijního zákona bylo možné navýšit celkovou předpokládanou částku určenou na podporu Grantová oblast

Kultura

granty podporovaných aktivit na 7,5 mil. Kč. O tomto navýšení, stejně jako o  všech žádostech přesahujících částku 50 tis. Kč, však musí ještě rozhodnout zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání. Veškeré informace potřebné k podání grantových žádostí naleznete na internetových stránkách města v sekci „Granty“. Petr Kolář, místostarosta

Sport a tělovýchova

Sociální péče

Rozvoj cestovního ruchu

Předpokládaná částka na granty ve 578.100 Kč 578.420 Kč 120.000 Kč 80.300 Kč čtvrtém kole 2013 Celková částka na 2.252.400 Kč 3.032.600 Kč 1.007.500 Kč 680.000 Kč granty v roce 2013

Ostatní volnočasové aktivity 130.400 Kč 527.500 Kč

HODINKA SE STAROSTOU

Všeobecně známé rčení „svatá Anna, chladna z rána“ doplňuje s  oblibou jeden můj známý o  „a za chvíli tu máme Vánoce“. Snad to nebude tak horké. Přestože ani letošní léto není příliš horké, dostávám spoustu horkých textů od vás – spoluobčanů. Jsou to stížnosti na noční ruch v  restauracích, na sídlišti, obavy z  nově zaváděného svozu biologicky rozložitelného odpadu… Je třeba říci, že všechny podepsané adresné stížnosti se snažím řešit tak, jak je v mých silách a jak mně to dovolují právní možnosti. Starosta není král, který může neomezeně nařizovat. Koncem července všichni občané, kteří chtěli, obdrželi do rodinných domků zdarma nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad. Jeho třídění nezvýší poplatek za svoz. Spíše se předpokládá, že zpomalí jeho růst v  příštích letech. Svoz bude zahájen v  tomto měsíci - konkrétně v pondělí 5. srpna a v úterý 6. srpna 2013. Následně pak vždy po čtrnácti dnech. V blízké době budou ve městě zahájeny další stavby podpořené dotacemi. Za účelem realizace úspor energií se dotknou budov kulturního domu, kina, MŠ Kollárova a MŠ Tyršova. Provedení nových fasád vylepší estetičnost životního prostředí. V  ulici Komenského získají chodníky parametry bezbariérovosti. Pokračují práce na územním plánu. Jsou shromážděny podněty a  připomínky vás občanů i  organizací. Probíhá jejich vyhodnocování pro další postupné kroky. Již tradičně vás zvu na „Bartolomějské hody s  jarmakem“ na Bartolomějské náměstí ve dnech 24. a 25. srpna s bohatým programem, jehož součástí je i  přehlídka dechových hudeb „Veselský ryneček“. Pocit končících prázdnin dolehne hlavně na děti. Proto jim i všem dospělým přeji hodně pěkných letních zážitků a odpočinku. Váš

středa 7. srpna 2013 v 15:00 Pravidelné setkání se starostou nebo s některým z místostarostů v kanceláři starosty na městském úřadě. Jste srdečně zváni.

s r p e n 2 01 3

3


vesELSKÉlisty Informace z radnice

Rada města na 91. až 93. schůzi m.j. schválila:

• uzavření smlouvy o zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, • dodatek č. 2 k mandátní smlouvě se s.r.o. VESBYT, • odměny ředitelkám a  ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem, • podnájem v prodejně na ul. Svatoplukova, • Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k  bytům ve vlastnictví města, • uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se separací biologických odpadů a nájemní smlouvy na svozové vozidlo a nádoby, • smlouvy o dílo na realizaci akcí pro úspory energií v budovách kulturního domu, kina, mateřské školy Kollárova a Tyršova, • zahájení zadávacího řízení na první část cyklostezky do Zarazic, • aktualizovaný grantový harmonogram pro rok 2013 a pro jeho IV. kolo, • použití investičního fondu pro MŠ Hutník, • pronájem bytu v BD Hutník 1424, • uzavření dodatku smlouvy o  dílo na realizaci metropolitní sítě města, • výběr nejvýhodnější nabídky pro veřejnou zakázku „Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou“, • výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy bytového domu Benátky 1149“ ve výši 6,8 mil. Kč,

souhlasila:

• s finanční spoluúčastí města v roce 2014 pro vznik nové sociální služby – sociálního lůžka, • s uzavřením kupní smlouvy na výpočetní techniku, • s uzavřením dvou smluv o převzetí investorské činnosti společností provozující areál přístaviště Baťova kanálu, • s uzavřením tří smluv o užívání prostor pro zřízení a obsluhu kamerového místa se soukromými subjekty, • s uzavřením příslušných smluv na uložení inženýrských sítí v pozemcích města, • s uzavřením smlouvy o  dílo na realizaci chodníku v  ul. Komenského, administraci projektu zateplení KD a kina, • s uzavřením smluv souvisejících s  přeložkou plynárenského zařízení a dodatku na zpracování projektové dokumentace komunikace u Panského dvora, • se změnou smlouvy o věcném břemenu pro jednu firmu na ul. Kollárova, • se zveřejněním 3 záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví města, • s přijetím dotace na modernizaci veřejného osvětlení ve výši 1,5 mil. Kč s  dokončením do 30. 6. 2015, • s uzavřením dohody o  spolupráci při vydávání publikací o historických a jiných zajímavostech města, • s uzavřením smlouvy na dodávku nového konvektomatu a pánve do školní jídelny ZŠ Hutník,

byla seznámena:

• s informací o dlužnících v nájemních bytech ve vlastnictví města, • s povinnostmi vyplývajícími pro město z konsolidační vyhlášky MF ČR, • se zadáním veřejné zakázky na dodávku pohonných hmot pro město a jeho právnické osoby, • s informací o schválení projektu „Naučná stezka – turisticky zajímavé cíle v  okolí města Veselí nad Moravou“ s výší podpory 2,6 mil. Kč. 4

s r p e n 2 01 3

TŘÍDĚNÍ BILOLOGICKÉHO ODPADU UŽ I VE VESELÍ Třídění odpadu není v dnešní době pouze bohulibá ekologická aktivita, nýbrž nutnost ze zákona vyplývající. Město Veselí nad Moravou také z tohoto důvodu zavádí od srpna letošního roku systém odděleného sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (zkráceně BRKO). Na projekt „Zavedení separace biologických odpadů“ byla městu Veselí nad Moravou poskytnuta podpora v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činí 5,2 milionu Kč, přičemž z dotace je uhrazeno 4,6 milionu Kč. Celý systém BRKO se liší od klasického tříděného odpadu především v tom, že třídění nastává již přímo u zdroje vzniku odpadu – jednoduše v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje také oddělený svoz této komodity a jeho následné využití v kompostárně. Pro každý rodinný dům je připravena hnědá popelnice o objemu 120 l, která je speciálně přizpůsobená pro tento účel tak, aby v  ní odpad nehnil a  nezapáchal mezi frekvencí svozů. Nádoby budou distribuovány zdarma. O  termínu vydávání nádob budou občané podle jednotlivých lokalit informováni. U bytových domů a na sídlištích budou umístěny velkoobjemové, taktéž hnědé, nádoby o objemu 770 l. Na každé sběrné nádobě BRKO bude umístěn speciální piktogram s informacemi o tom, co do nádoby patří a co nepatří. Kdy bude systém spuštěn? Se zavedením systému BRKO se počítá od srpna letošního roku. První sběr proběhne 5. srpna a poté vždy v každý sudý týden. Jak bude systém fungovat? Systém svozu nádob BRKO u  rodinných domů bude v režimu 1 krát za 14 dnů – tzn. každý sudý týden. Nově je upraven svoz nádob běžného netříděného odpadu z  domácností, který se mění z  1 krát za týden na 1 krát za 14 dnů – tzn. netříděný odpad z  domácností (běžný odpad) bude vyvážen každý lichý týden. Ze zkušeností z obcí, kde tento systém funguje už více než 3 roky, je tato frekvence svozu naprosto dostačující. Dokonce zajistí i úsporu nákladů na provoz systému svozu odpadů ve městě. Na sídlištích bude svoz netříděného odpadu z domácností, kromě výše uvedeného, probíhat ještě každé pondělí. Je třeba být zapojen do systému BRKO? Ano, tento systém naplňuje zákonnou povinnost každého občana třídit odpad. Veškeré složky komunálního odpadu musí být ze zákona důsledně vytřiďovány a  na skládku by měl být ukládán pouze odpad, který už nelze nijak jinak využít. V  tomto smyslu je ve Veselí nad Moravou schválena nová obecně závazná vyhláška. Co systém přinese? Kromě splnění zákonné povinnosti a  existujících závazků vůči evropské legislativě je velmi důležitým přínosem úspora pro město. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než jejich mate-

riálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využitelného odpadu z popelnic, tím menší bude poplatek za svoz běžného odpadu. V  neposlední řadě kompost, vyrobený z  BRKO, bude možno využít na zkvalitnění půdy a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků. Týká se nový systém také firem ve městě? Zavedený systém umožní provádět svoz komunálního odpadu ve stejném rozsahu jako doposud, tedy i 1x za 7 dnů, v liché i v sudé týdny. V  sudých týdnech se budou nádoby s  komunálním odpadem podnikatelských subjektů s frekvencí svozu 1 x 7 dnů (popelnice i  kontejnery) odvážet pouze v  pondělí a  pátek. Úterní svoz odpadů z  firem bude přesunut v sudých týdnech na pondělí. Ing. Andrea Jarošová odbor majetku a investic Termíny svozů odpadu: sudý týden: biologický odpad lichý týden: netříděný odpad Informace o systému: Ing. Andrea Jarošová – tel. 518 670 136 Distribuce nádob: Služby města Veselí – tel. 518 322 764


ZPRAVODAJSTVÍ

NOVÁ ZAJÍMAVOST NEJEN PRO TURISTY

Vedle nově zřízeného informačního centra na Panském dvoře, připravovaného lanového centra v areálu Baťova kanálu či nově zbudovaného bludiště pro děti v zámeckém parku hodlá město Veselí nad Moravou v nejbližší době zrealizovat také naučnou stezku po turisticky zajímavých místech spojených s historií města a po jeho nejbližším okolí ve vazbě na známé i méně známé historické události. Celý projekt je kombinací dvou ucelených turistických okruhů, z  nichž jeden, situovaný převážně na veselském a  zarazickém katastru, je tvořen pěší stezkou pro chodce, která je vedena po stávajících stezkách a  polních komunikacích. Tyto nebude třeba stavebně upravovat, pouze dojde k  vyrovnání míst narušených zemědělskou výrobou. Druhý okruh je určen převážně pro cyklistiku a kromě stávajících komunikací a  polních cest vede i po cyklostezce. Na Radošově, tedy na nejvyšším místě celého okruhu, bude nově umístěna rozhledna s výhledem na okolí. Návrh rozhledny je inspirován charakterem jejího okolí – vinohrady a výrobou vína. Horní

vyhlídková plošina je navržena ve výšce 15,2 m a pohodlně by měla sloužit pro 15 současně přítomných osob. Podél stezky budou nově umístěny 3 odpočinkové altány a 21 informačních tabulí, které v  jednotlivých uzlových bodech připomenou historické souvislosti daného místa a  jiné zajímavé informace doplněné o  dobové fotografie a  historické záznamy. Autory celého záměru, kteří se velmi výrazně podíleli na zpracování projektové dokumentace a  všech dalších podkladů, jsou ředitel Služeb města Pavel Bouda a pánové Jiří Peša a Vladimír Groš. Projekt navazuje na již dokončené naučné stezky ve Veselí nad Moravou – naučná

stezka „Hrnčířské louky“ a naučná stezka „U Svodnice“, které vhodně doplňuje a  propojuje. Projekt také doplní stávající cyklotrasy a  cyklostezky, jako jsou Moravská dálková trasa, Beskydsko-karpatská magistrála, Strážnická vinařská stezka a  Uherskohradišťská vinařská stezka. Celkové náklady tohoto projektu dosahují částky cca 3,2 mil. Kč, z  toho se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 2,6 mil. Kč. Stavba rozhledny a další práce související s realizací projektu by měly být zahájeny ještě letos na podzim a dokončeny dle harmonogramu v březnu příštího roku. Petr Kolář místostarosta

PAMÁTNÍK GENERÁLA LAUDONA SE DOČKÁ OPRAVY

V zámeckém parku v části zvané Štěpnice vyrůstá nový prvek určený především pro malé děti – bludiště s rozhlednou.

Město Veselí nad Moravou v červenci zahájilo práce na restaurování Památníku generála Laudona, který se nachází v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Památník je složen z půlkruhové duté cihlové bašty se třemi střílnami napodobující opevnění a završené kamenným cimbuřím. Zde je umístěn čtyřhranný obelisk s portrétem maršála v medailonu. Po pravé straně obelisku se opírá polonahá ženská figura a před podstavcem vlevo je umístěna vojenská zbroj. Restaurováním památníku dojde k čištění od

NECHCETE ČEKAT DLOUHO NA ÚŘADĚ? OBJEDNEJTE SE PŘEDEM PŘES INTERNET Jaké máte zkušenosti s čekáním na úřadě? Také nemáte čas ani chuť stát hodinu ve frontě a nedočkavě sledovat displej vyvolávacího systému? Městský úřad ve Veselí nad Moravou nabízí občanům možnost objednání jednotlivých služeb na konkrétní hodinu prostřednictvím internetu. Na webu města www.veseli-nad-moravou.cz Po příchodu na městský úřad na kiosku vyje umístěn odkaz eObjednávky, volávacího systému

prostřednictvím kterého může žadatel objednat zvolenou službu na vybraný termín. Při objednání klient získá svůj PIN.

prachu a mechů, likvidaci biologického napadení kamenného materiálu, rekonstrukci – domodelování levé ruky figury, retuši plastické a  barevné, kotevní prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem a  závěrečnému zafixování povrchu postřikem. Sochařská část památníku bude demontována a restaurována v ateliéru restaurátora. Celkové předpokládané náklady činí 82 tisíc Kč. Polovina nákladů bude pokryta finanční dotací Ministerstva kultury České republiky z  Programu regenerace městských památkových rezervací a  městských památkových zón. Zbývající část uhradí město Veselí nad Moravou. Nově zrestaurovaný památník můžeme v zámeckém parku najít již od konce září. Vladislava Nováková odbor majetku a investic

volbou „Klienti objednaní přes internet“ po zadání PINu získá pořadové číslo s přednostním vyřízením svého požadavku. red

s r p e n 2 01 3

5


ROZHOVOR

vesELSKÉlisty JÍT A HLEDAT ELDORÁDO ... Už déle než čtyři století hledají dobrodruzi v horách a džunglích Jižní Ameriky legendární město Eldorádo. Žádný ho nenašel, protože nikdy neexistovalo. Avšak příběh o místě přeplněném nevýslovným bohatstvím si dál uchovává svoji přitažlivost – tolik literatura. Současné město Eldorádo leží v Brazílii v regionu Bahia a jenom pro zajímavost z Prahy je vzdáleno 8 792 km – tolik fakta. Veselské Eldorádo doufám netřeba představovat – známá country skupina má v našem městě i okolí své příznivce a svými melodiemi těší posluchače již více než čtyřicet let. Kapelník Antonín Gloza krátce zavzpomínal na začátky kapely i léta strávená v rytmu country.

Skupina Eldorádo v roce 1970 a v současnosti

Od kterého roku spolu hrajete? Slyšela jsem, že byste letos měli oslavovat nějaké výročí. No to máte tak. Někdo slaví výročí kulatá, někdo má radši hranatá. My máme důvod ke slavení pořád. Oficiálně jsme vznikli v roce 1970. Ale již předtím jsme hrávali u táboráků a na vandrech, takže datum vzniku je sporné – tudíž každý rok by teoreticky mohl být ten jubilejní. Hrajete celou tu dobu ve stejném složení? To by asi ani nešlo. Od roku 1970 kapelou prošly téměř tři desítky muzikantů. Převážně šlo o  Veselany, ale i  kamarády z  Uherského Ostrohu, Hradiště nebo Ostravy. Z  původní zakládající sestavy už jsem zbyl jenom já, ale velmi rád vzpomínám na kamarády ze spoluzakládající „trojky“: na Evžena Loveckého a  Juru Navrátila. Evžen šel svojí vlastní cestou (založil velmi úspěšnou bluegrassovou kapelu DESERT, která nás, ve své kategorii, úspěšně reprezentovala i v zahraničí), Jiří Navrátil bohužel v roce 1990 tragicky zahynul. A pak dále na Dušana Šponara, Ivana Kušníra, Miloše Kozumplíka, Martina Myšáka a na další... a  to bych musel vyjmenovat vlastně všechny. Představte nám, prosím, muzikantské obsazení současné kapely. Dnes nás můžete slyšet v obsazení: Antonín Gloza (pětistrunné banjo, steelkytara, zpěv), Rudolf Jakubík (bicí, kazoo, zpěv), Luboš Harnoš (baskytara, foukací harmonika, zpěv), Antonín Němeček (kytara, zpěv).

6

s r p e n 2 01 3

Vydali jste nějaký hudební nosič, ze kterého znějí vaše nahrávky? Nosič máme z doby 1999, leč nebyl vydán ve více kopiích. V  té době jsme hráli i  vlastní tvorbu, dokonce jsme vyhráli oblastní Portu a  postoupili do celostátní Porty v  Ústí nad Labem.

tato muzika přesunula do kulturních sálů a restaurací. Osobně si myslím, že zásluhu na oblíbenosti mají Greenhorns, Rangers, Wabi Ryvola, Wabi Daněk, Nedvědi. Tyto skladby mají převážně pěknou melodii a  zlidověly. Country tance se taky vžily – když tančí víc než pět párů, je to pěkné a stylové.

Dnes ještě hrajete také skladby vlastní tvorby, anebo hlavně známé evergreeny? Momentálně hrajeme především známé skladby z oblasti country, trampských a  folkových písní – je to osvědčená klasika, kterou mají lidi rádi.

Jak jste přišli ke svému názvu? Název vznikl hned v začátcích – prostě to některého ze členů napadlo. Žádná historka s tím není spojena.

V našem kraji není až tak frekventovaná právě country hudba, přesto si myslím, že je velmi oblíbená. Dokonce ve Veselí vznikl taneční spolek, který tancuje country tance. Proč máme rádi country? Po roce 1989 se

Lákalo by vás hledání bájného Eldoráda? Nebo máte namířeno do toho skutečného, kdesi v Brazílii? No to snad ani ne. Vždyť tady u nás doma je taky hezky. Děkuji Vám za rozhovor Petra Pavková


MÍSTA PAMĚTI

VESELSKÉ KRČMY, ŠENKY, HOSPODY... HRUBÁ HOSPODA, ZLATÝ JELEN, HOTEL PŘIKRYL Druhý panský podnik na Předměstí byl nejen větší než Lapač, ale byl umístěn zcela v centru obce, na důležité křižovatce cest, naproti mostu do města. Možná právě toto byla ta hospoda, kde bylo „VESELÍ“. Jestli k  Lapači patřilo řeznictví, k  Hrubé hospodě patřila pekárna, která se nacházela ve dvoře. Hned první pachtýř Josef Wiplinger, který je zde uváděn roku 1733, provozoval nejen hospodu, ale také pekárnu. Stejné dvě profese měl také nájemce z roku 1756 Filip Schenkel. Stejně jako Wipplinger i Schenkel se později stal ve Městě Veselí purkmistrem. Purkmistrem ve Městě se stal také další hospodský, Ignác Schneider. Krásnou pečeť používal nájemce

z roku 1780, Ondřej Schäffel – dva lvi nesou velký preclík, nad nímž se vznáší koruna. Další pachtýři v Hrubé hospodě: 1782 – Johan Winkler, 1784 – Martin Bureš, 1814 – Konrád Řídký, 1838 – Anton Adámek, 1847 – Vincenc Schneweiss. Z inzerátu v novinách INTELLIGENZBLATT ZUR BRÜNNER ZEITUNG zvoucího na licitaci 31. 10. 1848 v Předměstí Veselí čteme: „Velmi dobře umístěný velký hostinec ZLATÝ JELEN s tanečním sálem, biliárovou drahou, 4 pokoji pro hosty, spíž, kuchyň, dvůr pro kočáry, 3 maštale pro 18 párů koní, studna“. Při licitaci byl tenkrát nejúspěšnější, a  hraběti Chorinskému nejvíc zaplatil, Leopold Harthaser. Když roku 1864 umírá hostinský František Kastner, hostince se ujímá vdova Albertína Kastnerová (*1830) z  Hradiště, v kuchyni vařila Kateřina Surínková (*1853) a  pomáhala jim děvečka Bětka Řičicová ze Znorov (*1847). Delší dobu u  Zlatého jelena působil František Žák, hostinský a řezník z Poličky (*1851). Žák byl proslulý hostinský, který mimo jiných obsluhoval následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Narodily se mu zde tři děti a nás zajímá především dcera Augusta narozená ve Veselí u  Zlatého jelena roku 1882. Tato Augustína, která byla znamenitou kuchařkou, se do Veselí nad Moravou znovu vrací roku 1904, kdy se se svým manželem Karlem Strouhalem ujímá provozu hotelu Záložna. Napřed s manželem, po jeho smrti sama, vedla prosperující podnik 15 let. Hrabě Chorinský hostinec dále pronajímá

těmto hostinským: 1890 – Emil Budroff (*1854), 1897 – Richard Janík, 1898 – Maxmilián Hoch, 1900 – Jan Ott (*1864). Roku 1900 se pachtýřem stává Josef Přikryl, který také od hraběte Viktora Chorinského zájezdní hostinec roku 1902 kupuje (v témže roce zavádí elektrické osvětlení). Snaží se získat výhodnou koncesi s nálevem kořalky, proto píše několik žádostí na c. k. hejtmanství: Slavné c. k. hejtmanství! V úctě níže podepsaný, sem majiteNejstarší podoba „Hrubé“ hospody lem hrubého hostince na předměstí Veselí č. 305, kterýžto hostinec již 168 let pozůstává zde. Přebývají tady lepší ní Marii Tillichové, a tak píše stejnému úřadu cestující, formani a  též chudobní, kteří mno- do Hradiště: hokráte zdarma nocují, obzvláště formani ....Meze zákona nedovolují mně obšírně pounemají nikde v  hostincách se kde ukryt, dyš kázat, s jakým morálním prospěchem provažuprší, leda u  mně, protože mám hrubú šopu je se živnost hostinská v podniku p. Josefa Přia maštale pro koně a iný dobytek. Mám konce- kryla, jen jedna „ad corpus delicti“ označuji, si k nálevu vína, piva, vyvařování, přenocová- že dvě „slečny“ které v hostinci tomto již kolem ní a dovolených her. Ale když dojedú formani pěti let posluhují a které výhradně v nájemní deštěm zmáčaní, chtějí kalíšek rumu neb sliv- smlouvě jsou jmenovány k  ponechání, jsou ku, nemůžu mu to dáti. Pak jest na tomto ho- obě matky dítek, kterými se staly před kráttelu hřebčinská c. k. stanice, dojedou z okolič- kým časem, kdo jest otcem dítek? Není známo, ných obcí rolníci, žádají jak je u nich zvykem, což zavdává příčinu často ku velkým rozbroobzvláště z  horních dědin, kalíšek slivky, neb jům mezi jeho ženou a  rodinou a  sousedy p. vojáci při hřebcoch požadují též kalíšek lihovin schéfa Přikryla. Slavné c. k. hejtmanství, ráčiš a já nemohu žádnému vyhověti. Vzhledem na se o pravdě udání mého přesvěčiti a uznati, že hore uvedené obtíže sem tak smělý a zdvořile jmenovaný p. nezasluhuje sobě žádných výhod, Marie Tillichová prosím Slavné c. k. hejtmanství, by mně výčep a žádost jeho zamítnete. lihovin laskavě povolilo. ... pokračování příště Ve Veselí dne 18. září 1803 Josef Přikryl Potřebnou koncesi dostal až po sepsání následujícího vyjádření 12 okolních obcí: Vyjádření! Níže podepsaní zástupcové obcí zde prohlašujeme, že v celém Veselí když prší, nemáme se kde ukryt s dobytkem, leda v zájezdním hostinci č. 305 u pana Josefa Přikryla, poněvadž se tam nachází šopa i se stájí a má hřebčinskú stanici v tomto hostinci. Tak tento hostinec my rolníci navštěvujem, jen by bylo všech okolních občanů přání, aby v  tomto hostinci dostal, když potřeba, také kalíšek lihovin, poněvadž koně s vozem máme u pana Přikryla a na kalíšek lihovin musí lidé do pálenice k Ehrenhaftovi, a koně možú zatím všelico učinit, tedy by bylo velmi žádoucno, by v  tomto hotelu také štamprla lihovin k dostání byla. Prosíme tedy v jméně našich občanů Slavné c. k. hejtmanství, by laskavě na tento hotel k všeobecnému přání povolilo nálev lihovin. Následují podpisy starostů a razítka obcí Zarazice, Hrozna Lhota, Znorovy, Hrubá Vrbka, Tasov, Lipov, Malá Vrbka, Kozojidky, Milokošť, Kvačice, Chylice a Ostrožské Předměstí. Josef Přikryl tedy potřebnou koncesi nakonec dostal, což se ovšem nelíbilo konkurenč-

Vladimír Groš

Jeden z nejstarších rodinných portrétů ve Veselí zachytil rodinu Přikrylovu. Sedící Josef Přikryl st., pekař a  měšťan z  Veselí (*1819). Za ním syn Josef, radní na Předměstí a majitel několika hostinců (byl zavražděn ve své hospodě roku 1909). Vlevo Marie, jež si vzala Matyáše Saidu a provozovala ve Veselí první sodovkárnu.

s r p e n 2 01 3

7


Inzerce


Inzerce


Inzerce


Inzerce


Inzerce


Inzerce

• Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, Veselí nad Moravou – Hutník, • Hotovostní půjčky. Žádné poplat- výměra 57m2 + lodžie 6m2. Dům je ky předem. Tel.: 602 690 416 po kompletní rekonstrukci. CENA DLE DOHODY. Tel.: 724 507 824

ŘÁDKOVÁ INZERCE


ŠKOLSTVÍ

vesELSKÉlisty OSLAVILI JSME 5 LET

Mottem pro výročí školy se stalo SVĚTLO a RADOST. Právě to se snaží přenášet všichni zaměstnanci školy svou prací do nevšedních i  všedních školních dnů. Jde nám o  výchovu žáků jako samostatných a vyvážených osobností. Předávejme jim i  nadále důležité hodnoty a učme je všemu, co v životě budou potřebovat. Ing. Ludvík Kostelanský ředitel školy Slavnost byla zahájena mší v kostele sv. Andělů strážných, kterou celebroval Mons. Jan Graubner.

BOTA JMÉNEM…

Všichni, které tahle věta přilákala 26. 6. do kulturního domu ve Veselí nad Moravou, si mohli zavzpomínat na své dětství a na léta strávená ve školních lavicích. Dramatický kroužek ZŠ Hutník si připravil pod vedením paní učitelky Falešníkové a  jejího muže hru z  prostředí jim nejbližšího. Série představení v posledním červnovém týdnu byla završením celoroční usilovné práce mladých umělců. Snad se vložená píle všem vrátila v  potlesku a chvále diváků.

Ve hře se podařilo úspěšně propojit svět dětí a „dospěláků“, kteří rádi s  nostalgií zavzpomínali… A to je přece nejdůležitější: navzájem si porozumět a pobavit se.

Všem, kteří divadelníky přišli podpořit, děkujeme nejen za ně samotné, ale i jménem Veselí nad Lužnicí, zasaženého letošní povodní, kterému věnujeme příspěvek ze vstupného. Mgr. Radka Heringová Školní rok 2013/2014 bude slavnostně zahájen 2. září 2013. 8:00 ZŠ Milokošť 9:00 na hřišti ZŠ Hutník

s r p e n 2 01 3

Mateřská škola Tyršova se na konci školního roku slavnostně rozloučila se svými pětašedesáti předškoláky z MŠ Tyršovy, MŠ Zarazice, MŠ nám. 24. dubna a MŠ Milokošť.

V kulturním programu vystoupily mažoretky a mladší kamarádi s písničkou. Rodičům a dětem popřál do vstupu do 1. třídy ZŠ za našeho zřizovatele i místostarosta Petr Kolařík. Předškoláci svým rodičům zatančili svou první polonézu. Slavnost se konala v obřadní síni a  byla rozloučením s  mateřskou školou i  poděkováním rodičům za hezkou spolupráci.

TIPY NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Děti z MŠ Tyršovy byly na výletě ve Strážnici ve Skanzenu. Zábavnou hrou se vrátily do dob našich babiček.

Žáci se svými učiteli připravili slavnostní galaprogram, z prací žáků vznikl almanach Světlo a Radost a na Panském dvoře byla otevřena výstava o činnosti školy.

14

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Na vycházce na dětském hřišti u Baťova kanálu – prázdniny jsou plné her a sluníčka.

Dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou pod vedením Jiřího Štici vystoupil na náměstí Svobody v Brně u  příležitosti akce Mozartovy děti. Soubor hrál zpívané i orchestrální skladby, všechny s  velkým potleskem diváků, kterých se sešlo několik set. Půlhodinový program zakončil letošní akci, která je zaměřená na úspěšné mladé umělce. Na akci úspěšně vystoupila i Cimbálka veselské „Zušky“ pod vedením Miroslava Kolacii. Text a foto: Dušan Sedláček

POZVÁNKY DDM

SOUSTŘEDĚNÍ S AEROBIC TEAMEM Jsi holka nebo kluk ve věku od 6 do 10 let a máš chuť cvičit aerobik? Ať pro nové či již skalní zájemce o  aerobik nabízíme možnost strávit poslední dny prázdnin na soustředění s  aerobikem. Děti zde budou mít možnost se více zdokonalit v technice aerobiku a vyzkoušet si i jiné pohybové aktivity. Termín: 24. – 30. srpna Místo: Vřesovice – chata Radost Informace na tel. 603 852 113 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. – 6. září se můžete seznámit s  nabídkou kroužků pro děti i dospělé a s činností DDM. Každý den čeká návštěvníky v odpoledních hodinách nějaká zajímavá aktivita a zároveň budete mít možnost se přihlásit do kroužků probíhajících v DDM. 4. září v 17:00 nábor do aerobiku ve velkém tanečním sále. Více na plakátech, letáčcích a na stránkách DDM Veselí nad Moravou.


AKTUALITY

BIG BAND JARDY VINKLÁRKA NATOČIL NOVÝ HUDEBNÍ SNÍMEK Big Band Jardy Vinklárka v červenci natočil nový hudební snímek. Výkony, které předvádí toto nově utvořené těleso, nemají obdoby v  širokém okolí. V  našem městě se nikdy nesešlo tolik vynikajících muzikantů hrajících tento žánr – swing a jazz – pohromadě. Je obdivuhodné, jak si jednotliví hráči dovedou „pohrát“ třeba s tklivou bluesovou melodií Jaroslava Ježka ve skladbě Klobouk ve křoví. Můžeme se těšit také z  nových nahrávek skladeb jako New York, New York, Big time, 9:20 Special, nebo z  další známé Ježkovy skladby Nebe na zemi v  orchestrálním provedení. Člověk až nechápe, jak mohou tito muzikanti ve svém mladém věku předvádět takovou dokonalost ve stylu, který tento žánr vyžaduje. Jaroslav Vinklárek

MYSLIVECKÝ DEN DĚTÍ V areálu mysliveckého sdružení Buková Veselí nad Moravou se 22. června již po desáté konala zábavná akce pro děti. Program byl složen z disciplín, při jejichž plnění se děti měly nejen

pobavit, ale i přiučit něčemu novému o  přírodě a  lesní zvěři. Jejich úkolem tak bylo například poznávání zvířat na obrázcích a rozeznání jejich stop. Dále děti dostaly možnost zastřílet si z vel-

Foto: Jitka Gálová

kého praku, luku či vzduchovky. Velice zajímavá byla i ukázka výcviku psů. Nemalému zájmu se těšilo i stanoviště s hlavolamy, dojení makety krávy a  jízda na ponících. V cíli bylo možné využít atrakcí jako houpací sítě, lana na šplhání připevněného na stromě, prolézacích tunelů z  látky nebo mnoha různých her s kroužky či míčky, které se hrály pod širým nebem. Vzduchem se občas proletěla čarodějnice na koštěti. Za odměnu dostaly děti balíčky se sladkými dobrotami a na ohni si mohly opéct špekáček. Sladkou tečkou pak byla cukrová vata od paní Mazurové. Josef Radosta, předseda MS Buková

30. června se na Ranči Mississippi river konal dětský den s dovednostními soutěžemi o ceny a dětská pěvecká soutěž „O slavíka ranče“, které se zúčastnilo 20 zpěváků. Celý den k dobré náladě hrála skupina Ranč bojs. Velkou radost udělala nejen dětem také nově narozená kůzlátka. Další akce pro děti se uskuteční 31. srpna – „Rozloučení s prázdninami“. Foto: Luboš Roubínek

Zahrádkáři Veselí oznamují, že počátkem měsíce srpna bude zahájen výkup padaných jablek. Bližší informace na plakátech a www.veseli-nad-moravou.cz Ing. Lubomír Žák

Černá kronika • V neděli 16. června bylo místním občanem oznámeno na městskou policii, že v zámeckém parku se nachází roj divokých včel a svou přítomností ohrožuje návštěvníky parku. Na místo byl přivolán včelař, který včely pochytal a celý roj si odvezl. • V  měsíci červnu a  v polovině července došlo k  několika krádežím jízdních kol. Dvě horská kola v  celkové hodnotě 65 000 Kč se ztratila z  areálu polikliniky. Další kolo přímo ze dvora rodinného domu v  ulici Vláky, další případy se staly v  panelovém domě na sídlišti Chaloupky a Hutník. • S  teplým počasím a  začátkem prázdnin prudce stoupl počet výjezdů strážníků městské policie k rušení nočního klidu. Městská policie musela řešit hned několik případů na Hutníku u sociálního panelového domu či na Ranči Mississippi river.

s r p e n 2 01 3

15


vesELSKÉlisty RICHARD HÁLA JE TŘETÍ KAJAKÁŘ SVĚTA

V neděli 16. června obohatil svoji sbírku sportovních úspěchů ještě titulem MISTRA SVĚTA, když české kajakářské trio nenašlo přemožitele v závodu družstev ve slovinském Sol-kanu a Richard Hála, Tomáš Slovák a Karel Slepica vyhráli závod sprintových hlídek. Měsíc po absolvování mistrovství Evropy ve slovinském Burgu, odkud si přivezl zlatou medaili ze soutěže hlídek, navázal dalšími sportovními úspěchy. z  nás tým a  držíme při sobě, přestože jsme před nedávnem ještě závodili jako protivníci. Soupeřem je potom pro nás zbytek světa. V  žádném případě to ovšem nezachází do konfliktů, dokonce bych řekl, že náš sport je vyloženě o přátelství. Možná spíš více jak rivalita je cítit soutěživost.

Foto: Petr Střecha Květinová ceremonie sprintového závodu

Kolikrát už jsi tohoto titulu dosáhnul? Před dvěma roky v Augsburgu (Německo) na mistrovství světa ve sprintu jsme s týmovými kolegy získali zlatou medaili. Byla to moje první zlatá medaile z mistrovství světa a teď jsem k ní přidal druhou. Jaká atmosféra vládne na tak prestižních závodech? Je cítit mezi soupeři rivalita, anebo se již navzájem všichni znáte a místo soupeřů se potkávají přátelé? Na všech velkých závodech je cítit rivalita. Když se konají závody v  České republice, soutěžíme mezi sebou. V  momentě, kdy se dostaneme na mezinárodní úroveň, stane se

Je poznat rozdíl mezi mistrovstvím Evropy a mistrovstvím světa? Samozřejmě kromě toho, že je zastoupeno více národů.... ... určitě na mistrovství světa je mnohem větší účast národností. Potká se zde celý svět, nicméně konkurence nepřibude. Mistrovství světa a mistrovství Evropy je docela dost srovnatelné, protože nejlepší kajakáři na světě jsou všichni z  Evropy. My tady pro tento sport máme ideální podmínky. Mezi světovou špičku skutečně patří Francouzi, Italové, Němci, Slovinci a Češi. Takže na mistrovství Evropy i světa spolu soupeří stejní finalisté. Jak vnímáš vážnost chvíle, když stojíš na stupních vítězů? Když jsem na druhém nebo na třetím místě, tak je to fakt zážitek. Většinou sleduji diváky, jak reagují, nebo třeba jak se chová vítěz... Ale když stojím až nahoře a hraje česká hymna, tak to je opravdu hodně silný zážitek. Celý svět jenom kvůli nám poslouchá prá-

vě náš „Kde domov můj...“ Kéž by takových okamžiků bylo víc. Ze Slovinska sis odvezl ze soutěže tříčlenných hlídek tu nejcennější medaili. Ano, sice je zlatá, ale víc pro mě znamená bronz z individuálního závodu. Doslechla jsem se, že už sis vyzkoušel i roli trenéra. Před týdnem jsem se vrátil z mistrovství světa juniorů v  rakouském Loferu, kde jsem ještě s jedním reprezentačním kolegou dělal trenéra irskému týmu. Zajišťovali jsme pro ně veškeré zázemí, jezdili jsme s nimi na vodě, ukazuji jim stopu, kudy jet apod. V Irsku totiž mají specializované trenéry, ale radí jim pouze na suchu a  plní spíše funkci manažera. Nemají trenéra, který by si sedl do lodě a  jel přímo s nimi. Vše také natáčíme na kameru a večer si se závodníky rozebíráme každý jejich záběr. Ríšo, co Tvá účast na olympiádě? Bohužel moje disciplína není olympijský sport, takže atmosféru olympiády jsem neměl možnost zkusit. Ale možná jednou… Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů. Petra Pavková Rozhovor v plném znění naleznete na www.veseli-nad-moravou.cz

JAN OLEJNÍK STŘÍBRNÝ NA MS JUNIORŮ 10. července začal vrchol sezony pro juniorské sjezdaře na divoké vodě. Na řece Saalach v Loferu se jely čtyři soutěže o tituly mistrů světa. Mladé kanoisty čekaly individuální a týmové soutěže na dlouhých a krátkých tratích. Češi navazovali na úspěšná vystoupení z  roku 2011, kdy na domácím šampionátu na řece Moravici vybojovali v Opavě patnáct medailí. Ve výběru šéftrenéra juniorů Jiřího Kratochvíla se už druhý rok úspěšně objevuje i veselský závodník z SK kanoistiky Jan Olejník. Po prvním závodě na dlouhé trati mu

Foto: Archiv rodiny Olejníkovy 16

s r p e n 2 01 3

patřila mezi 50 závodníky z celého světa 18. příčka. V pátek nastoupil Jan Olejník spolu s kolegy Tomášem Stefanem a Matyášem Zierisem ke sprintovým hlídkám. Tady se ukázala Honzova síla a druhou jízdou vytáhl trio Čechů na stříbrnou příčku. Češi zajeli na setinu sekundy stejný čas jako vítězná hlídka Němců. O vítězství rozhodl lepší čas v první, tedy horší jízdě, v níž trojice Němců porazila český tým o 0,06 sekundy. V sobotu Jan Olejník nastoupil do kvalifikačních jízd plný elánu a  postoupil do finálové třetí jízdy ze čtvrtého místa. Finále mělo pro Honzu hořkosladkou příchuť a  skončil na čtvrtém místě za bronzovým Francouzem se ztrátou 0,65 sekundy. Mistrovství světa v  Loferu bylo pro Čechy mimořádně a  nutno říci i  nečekaně úspěšné. Naše lodě vyjely celkem dvanáct cenných kovů, z toho pět individuálních titulů mistrů světa. Češi se díky pěti titulům dostali do čela pořadí národů a stali se nejúspěšnější výpravou šampionátu Zdroj: www.kanoe.cz

Foto: Ivo Košík V sobotu a neděli 22. a 23. června se sešlo na veselské peřeji pod mostem 120 závodníků z 13 oddílů, aby poměřili síly na trati mezi slalomovými brankami a ve sprintu. Závodilo se ve všech kategoriích. Veselští závodníci na domácí trati vybojovali skvělá místa. Podrobné informace o závodech naleznete na www.skveseli.webnode.cz . Od 23. do 28. června proběhly ve Zlínském kraji Hry 6. letní olympiády dětí a mládeže. Soutěže probíhaly ve Zlíně, Uherském Hradišti, Hluku a Ostrožské Nové Vsi. Celkově se her zúčastnilo asi 2500 dětí z celé republiky. Jihomoravský kraj, tudíž i  naše město, reprezentovali Marek Motyčka, Adéla Janošková za kanoistiku a  házenkářky Karolína Hlúpíková, Jana Šustková, Terez Žáková a Jolana Klempířová.


Mladí veselští judisté se v neděli 30. 6. 2013 zúčastnili každoročního mezinárodního turnaje v  rakouském Grazu. Turnaj pořádaný rakouskou federací juda má velice dlouhou tradici a jedná se o jeden z největších a nejlépe obsazených mezinárodních turnajů, kterého se mohou děti zúčastnit. Z  celkem 16 států, které na turnaji startovaly, stojí za zmínku například výpravy z  Kuby, Brazílie, Izraele apod. Z  Veselí odjelo hned 7 závodníků, kteří dostali šanci na posledním turnaji tohoto školního roku, aby ukázali vše, co se doposud naučili. Jako první z našich závodníků se ukázala Ivana Zajíčková startují-

cí v kategorii do 48 kg a Anděla Žáčková ve váhové kategorii do 52 kg ve věkové skupině U  12. Ivana Zajíčková ale nestačila na svoje soupeřky a  nepostoupila z  vyřazovacích bojů. Anděla Žáčková vybojovala pěkné 3. místo. Ve věkové kategorii U 14 závodil Petr Janás, který startoval ve váze do 34 kg. Bohužel hned v  prvním kole narazil na silného reprezentanta Itálie a  z dalších bojů byl vyřazen. Podobný průběh zápasů měl i Martin Kubát ve váhové kat. + 60 kg, když prohrál dva zápasy v  základní skupině. Dále na tomto turnaji zápasila i ostřílená závodnice Tereza Lagová, která na MČR vybojovala 3. místo a všichni do ní vkládali velké naděje. Terezka ve váhové kategorii do 40 kg ale nedokázala porazit svou o rok starší soupeřku z  Chorvatska a  nepostoupila z  vyřazovacích bojů. Čest veselských judistů v  kategorii U 14 zachránila až Daniela Skalková startující ve váze do 36 kg, která se probojovala pavoukovým nasazením soupeřů přes

reprezentantku Moldávie a Rakouska až do semifinále, kde bohužel prohrála s reprezentantkou Ruska a  posunula se proto do bojů o  3. místo, kde po velice hezkém zápase zvítězila před časovým limitem na Ipon nad reprezentantkou Maďarska a odvezla si tak bronzovou medaili. V nejvyšší věkové kategorii U 16 startovala pouze Markéta Mívaltová. V  prvním kole narazila na soupeřku z  Itálie. Markéta předvedla velice hezký a  aktivní nástup do zápasu, ale později ji soupeřka hodila a  Markéta už nedokázala do konce zápasu soupeřku ohrozit. Musíme ale vyzdvihnout všechny výkony veselských závodníků, protože se jednalo o  velice kvalitní turnaj na mezinárodní úrovni a naši judisté se zcela jistě ukázali v dobrém světle. I nadále budeme pilovat formu na soustředěních v  Polsku, Maďarsku, ale i Česku a těšíme se na skvělé výsledky, které snad přijdou i další školní rok. Text a foto: Martin Juřík

SPORTOVNÍ PŘEHLED

VNOROVSKÁ DESÍTKA

SPORT

VESELSKÉ JUDO NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

V sobotu 17. srpna se ve Vnorovech uskuteční již 17. ročník populárního běhu Vnorovská desítka. Start dětských kategorií začíná ve 13:00, hlavní závod bude odstartován v 17:00. Více informací naleznete na www.vnorovskadesitka.cz. Srdečně zveme všechny vyznavače aktivního způsobu života. Za pořadatele Josef Korvas

NÁBORY

Oddíl národní házené pořádá nábor chlapců ve věku od 10 do 15 let. Tréninky se konají každý pátek od 17:00 v sokolovně. Bližší informace na telefonních číslech 736 762 578, 602 976 716 nebo 733 194 318. DDM Veselí nad Moravou pod záštitou interligového družstva žen Veselí nad Moravou otvírá nový sportovní kroužek pro chlapce i  dívky zaměřený na házenou pod vedením zkušených trenérů. Informace na tel. 739 358 434 nebo ddmveseli@seznam.cz .

POHÁR ČR V NÁRODNÍ HÁZENÉ

Ve dnech 14. – 16. 6. 2013 proběhl v Žatci Pohár ČR dorostu v  národní házené. Naše družstvo odjíždělo s  cílem neudělat ostudu a  snažit se uhrát co nejlepší umístění. Hned první zápas ukázal, že hráči našeho oddílu se dojeli o  dobré výsledky poprat. Při prvním zápase proti Chomutovu odvedli kluci výborný výkon, vyhráli 18:14. V něm vynikl útočník Jakub Bureš. Tento výkon povzbudil hráče i trenéry k  dalším zápasům. Druhý zápas jsme soupeři z  Příchovic stačili pouze první poločas. V druhém poločase však naše družstvo odešlo jak na obraně, tak stře-

lecky. Po vyrovnaném prvním poločase jsme nakonec s vítězem celého Poháru ČR prohráli 12:17. Do třetího zápasu jsme šli dokázat, že porážka s  Příchovicemi nás nezlomila. Opak se stal realitou. Po vydařeném začátku, kdy jsme vedli 5:2 nad Lázněmi Bělohrad, nakonec naši kluci prohráli poločas 6:10 a  do konce zápasu se již nevzpamatovali a  prohráli 13:16. Další nevýhodou v tomto zápase bylo, že nenastoupil čtvrtý útočník Jakub Bureš, který se zranil. V  sobotu ráno jsme opět nastupovali proti družstvu Bakova nad Jizerou s  novým odhodláním odčinit dva páteční odpolední neúspěchy. I  když jsme věděli, že soupeř neuhrál ani jeden bod, chtěli jsme vyhrát. V  tomto zápase museli trenéři nasadit i zraněného útočníka Jakuba Bureše a po velmi vyrovnaném utkání jsme nakonec zvítězili šestimetrovým hodem po ukončení zápasu, který zkušeně proměnil náš nejlepší útočník Kamil Provazník 12:11. Odpolední zápas proti domácímu týmu se Žatcem však ukázal,

Mladí fotbalisté TJ KEN Veselí n. M. se na konci fotbalové sezony v rámci třídenního soustředění zúčastnili, mimo jiných aktivit, také bojové hry s laserovými pistolemi. 17. 7. 2013, po krátké přestávce, začala příprava na novou sezonu. Kdo máte rádi fotbal a  jste ve věku do 13 let, přijďte kterékoliv úterý nebo čtvrtek v 18 hodin na zarazické hřiště. Foto: Rostislav Runkas

že naši hráči v horkém počasí už nemohli a  prohráli jasně 13:19. Za zmínku jen stojí, že benjamínek týmu Vojta Lačňák, kterého poslali trenéři na trestný hod, ho v  klidu starého mazáka proměnil. Po sobotě nás čekal tým, který skončil na druhém místě v Poháru, a to Studénka. V neděli však trenéři Michal Hejtmánek a Zdeněk Hugo Provazník vyhecovali své hráče tak, že soupeře ze

severní Moravy porazili po snad nejlepším výkonu na Poháru ČR 16:13. Tohoto Poháru se mělo zúčastnit minimálně 12 hráčů, ale kvůli zraněním a studijním povinnostem jelo jen 9 hráčů, což je na takovou sportovní akci velmi málo. Při nedělním vyhlášení nám udělalo velkou radost vyhlášení třetího nejlepšího obránce Jaroslava Zábojníka. Text a foto: Zdeněk Provazník

s r p e n 2 01 3

17


vesELSKÉlisty

POZVÁNKY

O NEJLEPŠÍ KVAŠÁK

Černohorská pivnice Sakristie pořádá 3. srpna od 15:00 již 11. ročník degustační soutěže O NEJLEPŠÍ KVAŠÁK. Vstupné zdarma. Jste srdečně zváni na ochutnávku pravých moravských kvašáků.

PROHLÍDKY S PRŮVODCEM

ve farním kostele sv. Andělů strážných. Prohlídky jsou zdarma, všichni jste srdečně zváni. červen a září SO 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00 NE 13:00 – 17:00 červenec a srpen PO–PÁ 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00 SO 10:00 – 12:00 13:00 – 18:00 NE 13:00 – 17:00 Podpořeno městem Veselí nad Moravou.

VESELSKÝ HRNÉČEK

Ranch Mississippi river pořádá v sobotu 3. srpna od 14:00 již 7. ročník přehlídky country, tramp, blues a folk kapel. Slovem uvádí Vladimír Salčák. Hrají: Rančbojs, Vjetr z  hor, Eldorádo, Mecháči, Flock, Legenda. Od 20:00 bude pokračovat taneční zábava se skupinou Mecháči.

NECKYÁDA

V sobotu 17. srpna ve 14:00 se uskuteční na Ranči Mississippi river ve Veselí nad Moravou tradiční neckyáda. Postavte vlastní plavidlo – pro soutěžící občerstvení zdarma. Posádka vítězného plavidla obdrží sud piva. Informace na tel. 776 824 499.

HURÁ DO ŠKOLY 2013

Poslední prázdninová sobota patří ve veselském přístavu tradičně dětem. Již 8. ročník zábavného odpoledne začne 31. srpna od 14:00. Z programu vybíráme: •„Zachraň si svého trosečníka“ – rodinná soutěž v režii pojišťovny Generali, která vyžaduje spolupráci více členů rodiny na břehu i na vodě •„Velká nanuková show“ – hudebně zábavná show pro mlsné jazýčky •„Živočichové u vody a ve vodě“ – zábavná soutěž VIS Bílé Karpaty • plavby lodí DANAJ, skákací hrad a další... Pro nastávající prvňáčky budou opět připraveny dárečky, které se budou tentokráte vydávat na palubě lodi Ad Fontes – plovoucím informačním centru. Celou akci bude provázet moderátor Rádia Jih Petr Indra. 18

s r p e n 2 01 3

DIVADLO BUFET: AUTOBUF

17. a 18. srpna od 19:00, Bartolomějské náměstí Autobuf divadla Bufet je pojízdný kulturní prostor, který je utvořen z přestavěného autobusu Karosa 734 C. Umožňuje působit v místech, kam se kultura za běžných okolností nemůže dostat. V  rámci Veselského kulturního léta navštíví i  Bartolomějské náměstí, kde nám představí hned dvě inscenace ze svého repertoáru vyznačující se interaktivním přístupem k divákovi. První představení, jež se uskuteční 17. 8. od 19 hodin, se jmenuje PRASEČINY a je vystavěno dle předlohy knihy Les Truismes od Marie Darrieussecq a nejlépe ho vystihuje citát: „To už tak někdy bývá, zkrátka se narodíte v jiném těle“. 18. srpna se můžeme těšit na hru s názvem ŘIDIČ, jež je groteskní meditací za sklem autobusu. V obou případech se můžeme těšit na intenzivní divácký zážitek, kdy se nám v rámci jedné z rolí představí Petr Reif, kterého můžete znát ze zábavného pořadu Na stojáka. Počet míst omezen! Vstupné: 80 Kč.

Marta Töpferová a Tomáš Liška – MILOKRAJ

30. srpna ve 20:00, zámecký park u Orchestry Marta Töpferová a  Tomáš Liška přiváží projekt vycházející z  hudby jejich kořenů. Z  této dynamické spolupráce se zrodila sbírka oslňujících autorských písní čerpající z  českého a  moravského folkloru a dalších slovanských vlivů. Jako zpestření večera a doplnění mozaiky hudebních zážitků čeká na návštěvníky překvapení v podobě jedné ryzí moravské cimbálové muziky, která Milokraj doprovodí společně s mužským sborem.

VINNÝ SKLEP V ZARAZICÍCH

Turistické informační centrum Veselska ve spolupráci s Vinařstvím Holkovi otevřelo v  letošní sezoně pro veřejnost vinný sklep v  ulici Drahy v  Zarazicích. Od června do konce září je možno navštívit a ochutnat víno přímo od místního vinaře. Otevírací hodiny jsou stanoveny v pátek od 17:00 do 21:00, v sobotu a v neděli od 14:00 do 21:00. Zarazice se tak zařadily po bok dalších vinařských obcí regionu a staly se součástí projektu tzv. otevřených sklepů. 31. srpna od 18:00 se můžete těšit na BURČÁKOVÉ POSEZENÍ U  CIMBÁLU, které se tentokrát ponese v  duchu ochutnávky a  pití „zarazického“ burčáku. Občerstvení zajištěno.

BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ S JARMAKEM

24. a 25. srpna, Bartolomějské náměstí I v  letošním roce se můžeme těšit na tradiční akci Bartolomějskou pouť, která jako obvykle nabídne celou řadu nejrůznějších prodejních stánků a bohatý kulturní doprovodný program. V rámci něj se můžeme těšit na přehlídku dechových hudeb VESELSKÝ RYNEČEK, kdy se představí místní dechové hudby základní umělecké školy a Šohajé, jež dále doplní Vnorovjané a Zlatou křídlovkou oceněná Straňanka. Sobotní večer v 19 hodin bude kostel sv. Bartoloměje hostit pořad zaměřený na klasickou hudbu s názvem POCTA BARTOLOMĚJSKÁ. V podání známého českého ansámblu Flautus Vocis pod vedením posledního žijícího českého barokního skladatele prof. Františka Xavera Thuriho se diváci seznámí s díly předních evropských mistrů staré hudby. Nebudou chybět skladby takových mistrů jako například W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. S. Bacha a dalších. V rámci nedělního dne se můžete těšit nejen na dopolední poutní mši následovanou posezením u cimbálu, ale v odpoledních hodinách náměstí opět ožije kulturním programem s westernovou tématikou.


www.kinomorava.cz Letní kino v parku

PÁTEK

2. 8. 21:30 ALOIS NEBEL

PÁTEK

2. 8. 20.00 R.I.P.D.- URNA 3D Premiéra

KULTURA

Kino Morava / srpen 2013

(za deště kino Morava)

Drama, animované, ČR, Něm, 2011, r. T. Luňák, česky, přístupný, 81 min., zdarma Akční komedie, USA 2013, r. R. Schwentke, dabing, od 12 let, 130 Kč

SOBOTA 3. 8. 18.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D

Animovaný, USA 2013, r. Dan Scanlon, dabing, přístupný, 110 min., 80 Kč

3D Premiéra SOBOTA 3. 8. 20.00 WOLVERINE 3D

Akční sci-fi, USA 2013, r. J. Mangold, titulky, od 12 let, 136 min., 150 Kč

3D NEDĚLE 4. 8. 18.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D

Animovaný, USA 2013, r. Dan Scanlon, dabing, přístupný, 110 min., 130 Kč

NEDĚLE 4. 8. 20.00 STÁŽISTI Premiéra

Komedie, USA 2013, r. S. Levy, dabing, od 12 let, 119 min., 100 Kč Letní kino v parku

PÁTEK

9. 8. 21.30 ANNA KARENINA (za deště kino Morava)

Romant. drama, VB / FRA, 2012, r. J. Wright, titulky, přístupný, 130 min., zdarma

SOBOTA 10. 8. 18.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D

Animovaný, USA 2013, r. Dan Scanlon, dabing, přístupný, 110 min., 80 Kč

SOBOTA 10. 8. 20.00 PACIFIC RIM 2D

Akční sci-fi, USA 2013, r. Guillermo del Toro, dabing, od 12 let, 131 min., 90 Kč

3D NEDĚLE 11. 8 18.00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D

Animovaný, USA 2013, r. Dan Scanlon, dabing, přístupný, 110 min., 130 Kč

NEDĚLE 11. 8. 20.00 RED 2 Premiéra

Akční komedie, USA 2013, r. D. Parisot, titulky, od 12 let, 116 min., 100 Kč

PÁTEK 16. 8 20.00 V ZAJETÍ DÉMONŮ Premiéra

Horor, USA 2013, r. J. Wan, titulky, od 15 let, 112 min., 100 Kč

SOBOTA 17. 8. 18.00 PERCY JACKSON 2D

Akční fantasy, USA 2013, T. Freudenthal, dabing, přístupný, 120 Kč

SOBOTA 17. 8. 20.00 JASMÍNINY SLZY Premiéra

Romantické drama, USA 2013, r. W. Allen, titulky, od 12 let, 98 min., 100 Kč

3D NEDĚLE 18. 8. 18.00 PERCY JACKSON 3D

Akční fantasy, USA 2013, T. Freudenthal, dabing, přístupný, 150 Kč

NEDĚLE 18. 8. 20.00 WOLVERINE 2D

Akční sci-fi, USA 2013, r. J. Mangold, titulky, od 12 let, 136 min., 110 Kč

Propuká šmoulománie

Děti, které přijdou na kterékoliv šmoulí představení v dokonalém přestrojení za šmouly, mají slevu 20 Kč ze vstupného. Nejhezčí šmoula na každém představení obdrží šmoulí filmový plakát A1.

ÚTERÝ 20. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 1 2D

Animovaný, USA/BEL 2011, r. R. Gosnell, dabing, přístupný, 112 min., 50 Kč

ÚTERÝ 20. 8. 20.00 ROBBIE WILLIAMS: TAKE THE Přímý přenos CROWN TOUR 2013 100 min., 220 Kč 3D STŘEDA 21. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 1 3D

Animovaný, USA/BEL 2011, r. R. Gosnell, dabing, přístupný, 112 min., 80 Kč

3D Premiéra ČTVRTEK 22. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 3D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 165/140,- děti

PÁTEK 23. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 2D Premiéra

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 130/105,- děti Letní kino v parku

PÁTEK 23. 8. 21.30 HANEBNÝ PANCHARTI

(za deště kino Morava)

Válečný, USA, NĚM, 2009, r. Q. Tarantino, titulky, od 15 let, 153 min., zdarma

SOBOTA 24. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 2D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 130/105,- děti

3D SOBOTA 24. 8. 20.00 AVATAR 3D

Fantasy, USA/VB 2009, r. J. Cameron, dabing, od 12 let, 162 min., 80 Kč

3D NEDĚLE 25. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 3D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 165/140,- děti

NEDĚLE 25. 8 20.00 OČISTA Premiéra

Horor, USA 2013, r. J. DeMonaco, titulky, od 15 let, 85 min., 110 Kč

PÁTEK 30. 8. 20.00 KICK ASS 2 Premiéra

Akční komedie, USA 2013, r. J. Wadlow, titulky, od 15 let, 113 min., 110 Kč

SOBOTA 31. 8. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 2D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 120/100,- děti

SOBOTA 31. 8. 20.00 JOBS Premiéra

Životopisný, USA 2013, r. J. M. Stern, titulky, od 12 let, 122 min., 100 Kč

3D NEDĚLE 1. 9. 18.00 ŠMOULOVÉ 2 3D

Animovaný, USA 2013, r. R. Gosnell, dabing, přístupno, 105 min., 155/135,- děti

NEDĚLE 1. 9. 20.00 MACHŘI 2 Premiéra

Komedie, USA 2013, r. D. Dugan, titulky, od 12 let, 101 min., 120 Kč

Na akci je možno uplatnit slevu pro držitele rodinných pasů s r p e n 2 01 3

19


kULTURNÍ servis

23. 6. JOSEF FANTURA: FOTOGRAFIE – 25. 8. městské muzeum 14. 7. VLADIMÍR GROŠ: BENÁTKY – 18. 8. Městská galerie – (Panský dvůr)

16:00

3. 8.

7. VESELSKÝ HRNÉČEK Ranč Mississippi river

14:00

3. 8.

O NEJLEPŠÍ KVAŠÁK Černohorská pivnice

15:00

3. 8.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER Komár

20:00

7. 8.

DENBAYA Panský dvůr

16:00

FAIR PLAY (BZENEC)

9. 8. Areál Komár 10. 8.

20:00

COUNTRY VEČER S ELDORÁDEM Orchestra

16:00

ROCKOVÁ ZÁBAVA

10. 8. S KAPELOU VICTORY

Ranč Mississippi river

20:00

HOPE ASTRONAUT

14. 8. Panský dvůr

18:00

NECKYÁDA

17. 8. Ranč Mississippi river

14:00

DIVADLO BUFET

17. 8. Bartolomějské náměstí

19:00

COUNTRY VEČER

17. 8. S KAPELOU COUNTRY MIX Ranč Mississippi river PRINZ (ZLÍN)

17. 8. Areál Komár

20:00 20:00

DIVADLO BUFET

18. 8. Bartolomějské náměstí JGDIX

21. 8. Panský dvůr

19:00 18:00

24. BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ – 25. 8. S JARMAKEM SRPNOVÁ NOC

24. 8. Komár

20:00

RYBÁŘSKÁ NOC

24. 8. S KAPELOU RANČBOJS Ranč Mississippi river

20:00

HRADIŠŤAN

28. 8. Panský dvůr

18:00

MARTA TÖPFEROVÁ – MILOKRAJ

30. 8. Orchestra

PREMIER A HOSTÉ

30. 8. Areál Komár

20:00

HURÁ DO ŠKOLY

31. 8. Baťův kanál

14:00

UKONČENÍ PRÁZDNIN – PRO DĚTI

31. 8. Ranč Mississippi river

BURČÁKOVÉ POSEZENÍ

31. 8. sklep v Zarazicích

20:00

14:00 18:00

TANEČNÍ ZÁBAVA

31. 8. S KAPELOU RANČBOJS Ranč Mississippi river

20:00

Veselské listy vydává Město Veselí n. M., tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou. IČ: 00285455, Uzávěrka do 14. dne v měsíci. Evidenční číslo MK ČR E 18156. Vychází v nákladu 5 250 ks k 1. dni následujícího měsíce. Odpovědná redaktorka: Petra Pavková. Jazykové korektury: Lenka Tillichová. Příspěvky posílejte na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Uveřejněné příspěvky nemusejí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Redakční rada: Petr Kolář, Jiří Peša st., Petr Pavlica, Petr Šelepa, Michal Blažíček. Tel.: 518 670 106. Sazba AGG s.r.o. - Veselí nad Mor. Foto na titulní straně - Petr Střecha Ceny plošné inzerce: 1 strana 6 000 Kč, 1/2 strany 3 360 Kč, 1/4 strany 1 920 Kč, 1/8 strany 1 100 Kč (ceny jsou uváděny v částkách bez DPH). Jiné rozměry dle dohody. Plošnou i řádkovou inzerci přijímáme od Po do Pá v čase 8:00 – 16:00 v kanceláři společnosti AGG s.r.o. (Masarykova 1663, Veselí nad Moravou – budova PNEU PLUS, v sousedství benzinové čerpací stanice ČSAD), nebo na e-mailu listy@agg.cz. Inzerci si můžete domluvit telefonicky na tel. číslech 518 32 61 61 – 2 nebo na tel.: 777 165 668.

Vl 08 2013 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you