AGF Bladet, nr. 1 2007

Page 1

NR.6 MARTS 2007

BLADET


LEDER

MARTS 2007

Solskin og gymnastikopvisningerne landet

Basketball har hidtil ikke været overre-

over markerer, at gymnastiksæsonen lakker

præsenteret i AGF-Bladet, men nu forsøger

mod enden for denne gang, og i AGF kul-

vi at komme lidt nærmere på ynglingen

minerer det hele lørdag den 24. marts med

blandt AGF’s afdelinger, og det er vist ikke

AGF’s forårsopvisning i Stadionhallen (gratis

helt ude i skoven, når de siger, at basketaf-

entré). Her i bladet kan du se en billedserie

delingen er kommet for at blive.

fra de sidste opvisninger op til forårsopvisningen og læse en fantastisk historie om

AGF-Bladets redaktion takker for de man-

en dygtig instruktørs vej til succes hos de

ge positive reaktioner og konstruktive kom-

yngste springere.

mentarer i de seneste år. Vores ambition er, at de uendeligt mange spændende facetter,

Foråret er også generalforsamlingernes

som AGF er fællesbetegnelsen for, får den

tid - det demokratiske grundlag fornyes

opmærksomhed og omtale, de fortjener.

og forstærkes. AGF-Bladet bringer i denne

Hvis historierne formidles på en måde som

sammenhæng svømmeformand Knud Jør-

vækker nysgerrighed på tværs af afdelin-

gensens årsberetning, som viser, at det

gerne, så kan AGF-Bladet blive et samlende

forgangne år har været præget af store

organ i AGF.

økonomiske udfordringer, men rækker af flotte resultater, styrket økonomi og ny orga-

Som ny redaktør for AGF-Bladet kan

nisering er opmuntrende tegn på, at svøm-

jeg derfor kun opfordre alle til at læse de

meafdelingen virker styrket i indledningen til

mange oplysende og underholdende artikler

2007.

fra forskellige kroge af vores store fælles forening - samt til at gøre redaktionen op-

Du kan også læse en historie om en ung pige i AGF’s håndboldafdeling, som på trods

mærksom på nye vinkler og historier. God fornøjelse!

eller netop i kraft af sit eventyrlige talent har svært ved at nå til en afklaring med sig selv om, hvorvidt talentet skal forfølges i de kommende sæsoner.

AGF-BLADET

2

Jens Bundgaard




AGF-BLADET

INDHOLD

Udgiver Aarhus Gymnastikforening af 1880 Telf. 86141070/Fax. 86142670 email: a.nielsen@agf.dk Redaktion Chefredaktør: Jens Bundgaard e-mail: jbundgaard@gmail.com Redaktører og Skribenter: Morten Søding Sørensen Louise Christensen Mia Rask Vendelbjerg

s. 4

“Gymnaster klar til opvisning”

s. 6

“Mere træning gav flere piger”

s. 8

“AGF Basket - kommet for at blive”

s. 10

Jean Tonnesen

“Test: Hvilken sportsgren er mest krævende?”

Layout/design:

s. 13

Claus Sørensen Fotograf Erik Laursen Korrektur Birger Christiansen Meninger Meninger, der tilkendegives i AGF-Bladets artikler, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt

AGF-ledelse

AGF BLADET | INDHOLD

Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J.

“Fodboldafdelingen på studietur i England”

s. 14

“Et guldrandet jubilæum”

s. 16

AGF Talent: “At være eller ikke at være.... håndboldspiller”

s. 18

“Årsberetning for AGF Svømning 2006”

Hovedformand: Erik Meineche Schmidt Næstformand: Jørgen Vangsgård Kasserer: Jens Bjerring Sekretær: Poul Viggo Petersen Andre: Henrik Lyngby Skovsager Thomas Ahrentz

E-mail Kommentarer, ris og ros til

10 6

agfbladet@agf.dk

16 Forsidefoto: Jean Tonnesen

AGF-BLADET


FOTOS : J E T T E E L K J ÆR

Gymnaster klar til Over 500 gymnaster laver opvisning i Århus Stadionhal AF JETTE ELKJÆR

AGF’s gymnastikafdeling afholder lørdag den 24. marts forårsopvisning i Århus Stadionhal. Fra klokken 13 og fire timer frem vil cirka 530 af gymnastikafdelingens 650 medlemmer vise, hvad de har brugt efteråret og vinteren på at lære. Publikum vil blandt andet kunne se børn lave kolbøtter på gulv og i luften, spændstige piger i svære rytmekombinationer og en flok velvoksne herrer, der udfører dynamiske og kraftfulde spring over springmåtter. AGF-Bladet giver her alle læsere mulighed for at få en appetitvækker på, hvad de kan se, hvis de tager ud i Århus Stadionhal. Så kig på alle billeder, og mød op og se nogle af Århus’ bedste gymnaster i forårsbevægelse.

AGF-BLADET

4

opvisning


GYMNASTIK

AGF forårsopvisning lørdag d. 24. marts kl. 13.00 17.00. Opvisningsprogrammet kan ses på gymnastikafdelingens hjemmeside

5

AGF-BLADET


GYMNASTIK

F OTOS : J E A N T O NNE S E N

Mere

træning gav flere piger

L f v a g

Julie Kold Vilstrups springhold for gymnastikpiger i AGF har over 50 medlemmer mellem

fem og otte år – normalt er der ca. 20 på et hold. Grunden til succesen er en ekstra lang træningstid én gang om ugen og niveauopdeling.

hun hjælp fra fem ynglingegymnaster,

AF JEAN TONNESEN

Julie Kold Vilstrup knytter sin højre hånd og sender den to gange op i

Ifølge Julie Kold Vilstrup er en af

der selv dyrker gymnastik på konkur-

grundene til, at holdet har så stor

rencehold og træner tre gange om

succes hos de unge piger i Århus,

ugen.

at der er faste rammer, hvor de ved,

- Det kan være svært at lave et

hvad de skal fra start til slut.

luften, mens hun kigger ind i stadion-

hold med to gange træning om ugen

- De faste rammer giver ro. Der

hallen ved Århus Stadion. Speakeren

i en by som Århus, for der er 110 an-

er ikke nogen, der er tvivl om, hvad

har lige præsenteret hendes piger

dre ting, pigerne gerne vil gå til, men

der skal foregå til træning, siger hun

– AGF’s springpiger ved DGI Østjyl-

da vi satte træningen op til halvanden

og forklarer, at baggrunden for holdet

lands forårsstævne, hvor gymnaster

time om ugen, gav det pote, siger

var, at det skulle være et hold for alle,

fra hele landsdelen skal vise, hvad

Julie Kold Vilstrup.

og planen fra begyndelsen var, at

gymnastikgulvene er blevet brugt til siden sæsonstart i september.

Rytmerne begynder at pumpe ud

Hun forklarer en anden grund til,

man skulle komme og have det sjovt.

at pigerne kommer løbende til – nem-

Hun håbede på 35 piger, da der

lig, at der er plads til alle på forskel-

blev åbnet for forhåndstilmeldinger

lige niveauer. Pigerne deles op i fire

– efter forhåndstilmeldingen var der

over tilskuerpladserne med forældre,

hold efter fælles opvarmning – efter

bedsteforældre og søskende, mens

alder og gymnastiske færdigheder. På

Julie Kold Vilstrups piger løber ind på

denne måde udfordrer hun alle piger

gulvet. Pigerne er mellem fem og ni

på bedst mulige måde. Noget, der er

år – de træner én gang om ugen på

vigtigt for at holde pigernes interesse

et rekordstort hold.

og lyst til gymnastikken.

Vejrmøller, kolbøtter og spring

Julie Kold Vilstrup er leder for 52 pi-

De 52 piger kommer hovedsageligt

fra Århus midtby, men der er også

ger, der hver onsdag træner vejrmøl-

piger fra Harlev, Højbjerg og Åbyhøj.

ler, kolbøtter og spring på Marselis-

Officielt er holdet kun for piger fra 0.

borg Gymnastik Center på Dalgas

til 2. klasse, men tre på fem år og fire

Avenue. Julie Kold Vilstrup kan ikke

fra tredjeklasse har fået dispensation

styre de mange piger selv – derfor får

til at være med til at træne på holdet.

AGF-BLADET

6


25 gymnaster, og hurtigt sneg tallet

sig på og lært siden sidste træning.

e r eL sig op på 35. De sidste 17 er venin-

der til piger, der begyndte på holdet i

Ikke mere plads til nye piger

september.

Julie Kold Vilstrups springhold er fyldt til randen med piger, der springer på

Umiddelbar glæde hos pigerne

trampolin, laver flik flak eller baglæns

Personligt kan Julie Kold Vilstrup ikke

kolbøtter – succesen har dog betydet,

lade være med at være træner for

at der ikke er plads til flere på holdet.

de små piger – hun nyder at være

Hun forklarer dog, at hun fra næste

sammen med dem og lære dem nye

sæson – der begynder i september

øvelser.

– planlægger at lave to hold med

- Det er dejligt at komme et sted,

samme grundlag som det nuværen-

hvor alt er umiddelbart, og der er

de. Hun lægger ikke skjul på, at det

en glæde – der er altid kamp om at

er bedst at træne to gange om ugen

holde mig i hånden, og flere kommer

– derfor vil hun lave ét, der træner

for at give et knus efter træning, si-

én gang om ugen i halvanden time,

ger hun om onsdagstræningen – hun

og ét, som træner halvanden time to

tager ikke let på sit ansvar overfor de

gange om ugen.

unge piger, der til gengæld skal give den gas, siger Julie Kold Vilstrup og fortsætter:

- Jeg får at vide af forældrene, at

når pigerne bliver vækket om morgenen og får at vide, at det er onsdag,

FAKTA

Pigerne samles ind på midten af

gulvet, og Jule Kold Vilstrup gør tegn

Julie Kold Vilstrup er 23 år. Hun leder

– slutritualet fra træningsdagene skal

et hold med 52 springpiger mellem

fføres øres videre ved forårsstævnet.

fem og otte år hos AGF.

- HOP OG SPRING. DET ER SÅ

Holdet træner én gang om ugen

så bliver de glade, fordi det er den

LLET ET SOM INGENTING. VI KAN SLET

i halvanden time på Marselisborg

dag, de skal til gymnastik, siger Julie

IIK´ K´ LA´ VÆR, LA´ VÆR, LA´ VÆR.

Gymnastik Center, Dalgas Avenue 12,

Kold Vilstrup og fortsætter:

- Jeg synes, at det er dejligt, at

LLidt idt over 40 pigestemmer inklu-

8000 Århus C. Træning hver onsdag

ssive ive Julie Kold Vilstrups forsvinder op

mellem 16.30 og 18.00. Pigerne

jeg kan se glæden hos pigerne, når

under u nder stadionhallens loft, hvor den

lærer grundspring, at rulle forlæns og

de dyrker gymnastik. Derudover er

blander b lander sig med glæden ved gymna-

baglæns og vejrmøller, og der lægges

der altid 20 piger, der hiver hende i

sstik, tik, mens pigerne løber ud af hallen

stor vægt på stil.

armen for at vise, hvad de har øvet

ttilil taktfaste klapsalver.

Pigerne på AGF’s pige-springhold er mellem fem og ni år. Holdet har 52 deltagere og har ikke plads til flere – en af grundene til det store antal tilmeldte er blandt andet, at træningen er niveauopdelt, og at de kun træner én gang om ugen.

Der er ikke plads til flere piger på Julie Kold Vilstrups springhold for piger, men hun arbejder på at lave to hold fra september – et hold, der træner én gang a halvanden time om igen, og et hold, som skal træne to gange halvanden time om ugen. Holdet fortsætter fra begyndelsen af april til slutningen af juni som sommergymnastikhold. Derefter vil der igen være åbent for tilmeldingerne. Julie Kold Vilstrup studerer til klassisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus - hun er desuden kursusinstruktør i DGF og altså leder for Springpigerne ved AGF samt AGF´s ynglinge-konkurrencepiger.

7

AGF-BLADET


Basket BASKETBALL

F OTOS : S U NE S . O L E S E N

Basket i AGF – kommet for at blive

I de tidlige 1990’ere kom en lille ny til familien AGF. Ynglingen er stadig mindst, men har store planer om at vokse sig stor og stærk i de kommende år.

AF MIA RASK VEND E L B JE R G

Siden begyndelsen i 1993 har basket-

afdelingen kørt på baggrund af frivilli-

af AGF. Det er der i og for sig

ge ildsjæle, og det har betydet meget

ikke noget nyt i, men i basket-

ansvar til en lille gruppe enkeltperso-

afdelingen er der ingen, der

ner. Noget, der har kunnet mærkes,

slipper. I de nye vedtægter

når ildsjælene ikke længere har haft

står det, at hvis man vil være

tid til at hellige sig foreningsarbejdet.

medlem, så skal man på et eller

Derfor besluttede en gruppe medlem-

andet tidspunkt i løbet af sæso-

mer i 2006 efter nogle turbulente år,

nen være frivillig til et stævne,

at der skulle ske noget, hvis afdelin-

et socialt arrangement eller være

gen fortsat skulle holdes kørende.

træner eller holdleder. Filosofien er,

”Man kunne mærke, at folk var

at man ved at fordele det frivillige

utilfredse og begyndte at forlade

arbejde over en bred kam af men-

klubben. Så vi tænkte, at vi skal have

nesker undgår at enkeltpersoner, som

styr på det her, hvis basket-afdelingen

tidligere, bliver begravet i arbejdsop-

skal reddes,” fortæller Sune S. Ole-

gaver undervejs.

sen, der er næstformand i klubben.

”Man skal yde noget for klubben,

Sam-

En ny bestyrelse blev stiftet, og nye,

så man ikke bare kommer og træner

tidig håber

langsigtede mål kom på papiret.

og går hjem igen. Vi siger til folk, hvis

man, at det vil

I vil spille her, så er det sådan det

styrke klubfølelsen i

Klubfølelsen skal frem

fungerer, og så siger de fleste okay”,

den lille afdeling, og planen

En af de målsætninger, der står højt

fortæller klubbens næstformand

er at arrangere flere sociale arrange-

på bestyrelsens liste, er at fremhæve

og træner for dameholdet Sune S.

menter i fremtiden, så de unge lærer

det frivillige aspekt i at være medlem

Olesen.

de lidt ældre at kende.

AGF-BLADET

8


Styr på økonomien

ste i AGF familiens store søskendeflok

de institutioner og spiller basket med

En af de ting, der ikke fungerede

betyder det ikke, at den har små am-

de unger, der har lyst. Der arrangeres

godt, da den nye bestyrelse tiltrådte,

bitioner. Fremtidsplanerne er store,

også kampe, så nysgerrige sjæle kan

var økonomien. Men ved hjælp af

men der bliver trådt med forsigtige

komme og prøve sporten af.

frivilligt arbejde er kassen kommet i

skridt og med et ben ad gangen.

plus igen, og det foregik blandt andet

”Nu har vi fået styr på økonomien

”Vi kan ikke få så stærkt et førstehold som de store klubber i Århus,

ved at sende en ladning AGF-folk

og tingene begynder langsomt at

men hvis vi kan få en god ungdoms-

af sted som p-vagter ved de store

køre, så vi vil ikke satse for stort her i

afdeling, er det tilfredsstillende, og

koncerter med Madonna og Rolling

starten,” siger Sune S. Olesen.

så er der nok også nogen stykker, der

Stones i Horsens. En oplevelse, der udover den musikalske vær-

Og den strategi ses blandt andet, når det kommer til klubbens bedste herrehold. Holdet ligger lige nu til

bliver på længere sigt,” siger næstformand Sune S. Olesen og fortsætter ”Vi har både ungdom og senior

oprykning til 2.div, men det vil koste

og har den fordel, at vi ligger inde i

20.000 kroner mere i turneringsud-

midtbyen i modsætning til de andre

gifter, og derfor overvejer klubben

klubber, der ligger i forstæderne.”

nu, om holdet ikke skal rykkes op. I

Og ordningen har allerede givet

øjeblikket er man i gang med at finde

bonus blandt de yngre, så nye hold er

en eller flere sponsorer, og lykkes

ved at starte op. Egentlig var planen

det ikke, bliver oprykningen højest sandsynligt ikke til noget.

at koncentrere sig om drengespillerne, men også en del piger er mødt op, og det har resulteret i, at der nu

Ungdommens styrke For at sikre klubben i fremtiden, skal der unge kræfter til, og et af de nye tiltag er at

startes et mixhold op, hvor der er plads til alle. Dermed er første spæde skridt taget i målsætningen for den lille afdeling med store ambitioner.

møde op på fritidsklubberne i Århus og omegn for at vække interesse for basket blandt en ny generation. På

Fakta om

lang sigt er målet at få en af Danmarks bedste ungdomsafdelinger.

AGF Basket

Afdelingen opstod i 1993 som en underafdeling af gymnastik.

Forbilledet er Åbyhøj Basket, der har en stærk ung-

Basket foreningen har i øjeblik-

domsafdeling. Åbyhøjs bedste

ket 80-100 medlemmer, der er

herrehold spiller i landets bedste række og grundstammen bygger

fordelt på et juniorhold og en række seniorhold.

på en lang række spillere, der har

di, også gav en god grobund for en sund økonomi i AGF Basket.

trådt deres barnsben i klubben, siden

Hjemmebanen er i Ingerslevs-

de første gang fik en basketball i

hallen på Ingerslevs Boulevard

hænderne. Åbyhøj har trukket mange unge spillere til ved at opsøge dem i lokal-

Klubbens eneste damehold spiller i serie 1

områdets fritidsklubber, og nogenlunde samme koncept forsøger den lille

Det bedste herrehold spiller i 3.

afdeling i AGF at efterprøve. En gang

division

Fødderne på jorden

om ugen tager en flok af AGF Baskets

Selvom basket-afdelingen er den yng-

ungdomsspillere ud på de nærliggen-

9

AGF-BLADET


ÅRHUS ELITE

Test: Hvilken sportsgren er mest krævende?

Det kræver en særlig livsstil og fysisk form at være professionel idrætsudøver. Men hvor stor forskel er der egentlig på, om man er fodbold-, håndbold- eller basketballspiller? Vi har udvalgt tre testpersoner, nemlig Toke Holst, Peter Sand og Nicolai Iversen og konfronteret dem med deres livsstil og kostvaner.

Nicolai Iversen

AF LOUISE CHRISTE N S E N F OTO: S A NNE B E R G

D

F OTO: O L E NI E L S E N

Peter Sand

De tre eliteidrætsudøvere repræsenterer hver sin sportsgren inden for Århus Elite. Toke Holst er ”baghugger” og forsvarskæmpe på Århus GF’s håndboldhold i ligaen. Peter Sand er angriber på AGF’s 1.divions fodboldhold, og Nicolai Iversen er med sine har alle det til fælles, at de er rimelig kendte i den århusianske offentlighed, og der er store forventninger til deres præstationer på banen. Alle tre lever et professionelt liv, hvor der stilles store krav til sundhed

F OTO: O LE NI EL S EN

205 cm forward for Bakken Bears. De

og fysik. Men spørgsmålet er, hvilken af de tre sportsgrene, der er mest krævende, når det kommer til strenge kostplaner, stor grad af selvdisciplin og indskrænkninger af muligheder for at gøre, hvad man har lyst til.

Toke Holst

AGF-BLADET

10


Fortsætter næste side...

For at læseren kan danne sit eget indtryk, har vi stillet de tre idrætsudøvere nogle spørgsmål, og her er, hvad de svarede.

?

Toke Holst (håndbold) Alder: 25 år Højde: 196 cm Vægt: 100 kg

Nicolai Iversen (basket) Alder: 27 år Højde: 205 cm Vægt: 105 kg

Peter Sand (Fodbold) Alder: 34 år Højde: 180 cm Vægt: 80 kg

Hvor mange kg kan du løfte i bænkpres?

På en god dag kan jeg tage 130 kg. Men så er den også god!

125 kg

200 kg…. Nej, det var vist Squat. 90 kg vil jeg tro.

Hvor hurtigt kan du løbe 5 km?

Uhhh det er lang tid siden. Jeg vil tro 20-25 min. Nej 20.

Det kan jeg fandme hurtigt. Men jeg har egentlig aldrig prøvet det på tid… Men jeg har engang løbet en Cooper på 3800 m.

Det er længe siden… Min rekord er 18 min.

Hvor mange træningstimer om ugen?

Fem gange træning og tre gange styrketræning

Fem gange træning og fem gange styrketræning incl. teknisk selvtræning.

Fem gange træning og to gange styrketræning.

Hvad er din beskæftig-else udover din sport?

Jeg læser medicin. Under eksamensperioderne bruger jeg nok ca. 35 timer om ugen på at læse.

Jeg er basket-træner fire gange om ugen for en 10.klasse på en efterskole.

Jeg passer min familie.

Sover du længe?

Jeg har et stort sovehjerte. I øjeblikket til omkring kl. 10

Jeg kan godt sove til den rigtige side af halv ni. Det er vigtig at få sin hvile - det er der, man bliver god.

Nej! Jeg står op kl. 6.15 hver morgen.

Er der restriktioner på jeres kost?

Faktisk ikke. Man går ud fra, at vi spiser sundt og varieret. Vi har haft lidt kostvejledning. Man får det dårligt med sig selv, hvis man vælter sig rundt i Kellogg´s og Guldkorn. Nogle på holdet er meget pertentlige, mens andre har det bedst med en pizza. Det, der giver godt humør kan nok også have en god effekt på præstationen. Håndboldspillere er nok ikke de mest grundige og velovervejede med hensyn til kostplaner.

Vi får masser af gode råd og vejledninger. Det er frihed under ansvar. Man kan godt spise Coco Pops hele dagen, men det er jo ikke godt for dig.

Vi bliver oplyst om kost, men vi har aldrig skullet følge en kostplan. Efter hver formiddagstræning tager alle spillerne over på Cafe Break og spiser. Det er god og varieret mad. Så sikrer man, at alle spillere får fyldt depoterne op. Det er vigtigt at leve sundt og varieret, men det skal ikke tage overhånd. Jeg tager da også med børnene på McDonalds.

Typisk kost Morgen:

Havregryn m. rosiner – uden sukker

Yoghurt med müsli og banan. Dertil Vitaminpiller

A-38 med müsli, æblejuice, en kop kaffe og en bolle m. ost

Middag:

Rugbrød, gulerødder og frugt.

Cafe Breaks buffet + proteinshake

Cafe Breaks buffet

Aften:

Kylling, pasta og ris.

Castenskold burger med ekstra kartofler.

Kylling eller en god bøf. Altid ris, pasta eller kartofler.

Spiser du slik og chips?

Jeg har en sød tand. Jeg spiser jævnligt slik med stor fornøjelse men undgår chips.

Ca. en gang om ugen. Ellers går man og tænker på det hele tiden. Det kan blive to gange.

Jeg spiser ikke så meget slik og chips. Hellere et glas rødvin.

Hvordan er trænerens forhold til alkohol og byture?

Der er ikke nogen nedskrevne regler, men der bliver ikke drukket voldsomt i sæsonen. Vi er voksne mennesker, så vi skal ikke ned i byen og føre os frem. Der er uskrevne regler om, hvordan man opfører sig.

Du må selvfølgelig ikke drikke dig pissefuld. Vi er voksne mennesker. Et glas rødvin til maden er fint, men man skal ikke være på bar hver dag. Trænerne er ikke vilde med, at vi raller rundt på en bænk offentlige steder.

Hvordan er DIT forhold til alkohol og byture?

En gang hver anden måned går vi måske i byen og hilser på og bliver der til kl. 3-4 stykker. Vi kan sagtens få et par øl og hygge os i byen, men vi vælter ikke rundt. Det drejer sig meget om at være mentalt afbalanceret ved at hygge sig og have det sjovt.

Jeg går måske i byen en gang om måneden. En lørdag aften kan vi måske tage på cafe til kl. 24. Sidste weekend drak jeg da også en øl i omklædningsrummet sammen med Bakkens Oldboyshold. Når vi vinder noget større som eksempelvis pokalturneringen holder vi fester med holdet.

Jeg er et familiemenneske, så jeg går aldrig i byen. På det her niveau skal spillerne være klar til at levere, og man kan ikke præstere, hvis man går i byen hver weekend.

Nej. En enkelt ryger

Nej. Der er nogle stykker, der ryger.

Det ved jeg faktisk ikke. Der er ikke nogen, der ryger.

Er rygning forbudt?

Man må ikke gå i byen. Det er dikteret fra Brian Steen og Windfeld. Når man spiller i en storklub og har Århus i ryggen, er det klart, at man ikke skal gå i byen, når turneringen er i gang. Det giver sig selv.

Jeg er bestemt ikke nogen afholdsmand. Jeg kan sagtens dele en flaske vin med min kone i hverdagen.

11

AGF-BLADET


ELITEN

Vurdering Fortsat fra forrig side...

D

Den overordnede vurdering er, at

hverdagen for de tre sportsmænd umiddelbart minder meget om hinanden: fem gange træning om ugen plus styrketræning - er det måske muligt at sidestille mængden af styrketræning med placering i ligaen?? Alle tre lever et sundt liv med varieret kost, hvor det ikke anbefales at vælte sig rundt i morgenmadsprodukter som Kellogg’s, Guldkorn og Coco Pops. For dem alle er det en selvfølgelighed, at alkohol og byture holdes på et begrænset lavt niveau såvel af hensyn til den fysiske form som det, at de er kendt i offentligheden. På basket- og håndboldboldholdet gælder uskrevne regler om en anstændig adfærd, når de færdes på cafeer og diskoteker. Fodbolddrengene har i højere grad pressens øjne hvilende i nakken og holdes i kortere snor, og det er måske på dette punkt, at der findes en lille forskel på at spille på basket-, håndbold- eller fodboldholdet i Århus.

AGF-BLADET

12

FOTO: OL E NI E L S E N

Test

F OTO: OL E NI E L S E N

Test

F OTO: C A R L E R I K H E S S E L D AL


FODBOLD

Fodboldafdelingen på i England

studiur

AF STEFFEN OLES E N

Den 11. januar drog 18 trænere og

Senere blev det til et besøg på

ledere fra fodboldafdelingen på en

West Ham Uniteds anlæg og fodbold-

fire dage lang studietur til fodboldens

akademi, hvor vi overværede Premier

til aften er desværre ikke hverdags-

moderland, England.

League-holdets træning, forud for

kost, men at dømme på interessen

Det blev en yderst spændende og

Charlton Athletics fodboldakademi. Fire dage med fodbold fra morgen

turneringskampen mod Fulham, som

og tilbagemeldingerne fra deltagerne

lærerig oplevelse for alle deltagerne

vi også overværede sammen med

efter hjemkomsten, udtrykkes der

– især fordi det var lykkedes for AGF

38.000 tilskuere.

allerede fra flere sider ønske om at

at få åbnet nogle døre, som ellers

En ynglingekamp mellem West

traditionelt er hermetisk lukket for

Ham og Arsenal blev det også til,

tur næste år. I den forbindelse næv-

offentligheden.

førend vi på sidstedagen var inviteret

nes Barcelona som et oplagt rejse-

til at overvære ungdomskampe på

mål!

Vi var således inviteret på officielt

gentage succesen med en lignende

besøg i det engelske fodboldforbunds hovedkvarter, The Football Association på Soho Square i det centrale London, hvor den både stod på foredrag, rundvisning samt den traditionsrige og uundværlige ”Afternoon tea.” Særlig interessant var det at iagttage trofæ-montren, hvor bl.a. pokalerne, der årligt uddeles til det engelske mesterhold samt pokalvinderen, er udstillet.

Steffen Olesen i England

FOTOS: CHRIS T I A N M Ø L L E R

13

AGF-BLADET


FODBOLD

Et

guldrandet sølvbryllup I flokken af fodboldafdelingens mange supporters rager AGF’s Fodbold Fond godt i vejret i kraft af sin stabilitet, sin økonomiske støtte og ikke mindst på grund af sit idégrundlag. Den 22. juni fylder fonden 25 år. Fodboldfonden er ved en tidligere lejlighed blevet kaldt Schaldes genistreg - og med rette, for det var Ole Schaldemose, der for mange år siden fik ideen, han var med til at føre den ud i livet, han har i samtlige 25 år fungeret som kasserer og kan uden overdrivelse betegnes som fondens primus motor. AGF-Bladet har snakket med Ole Schaldemose. Den 60-årige statsautoriserede revisor er medejer af firmaet Cityrevision, der har så gode AGF-relationer, at det nemt kunne give inspiration til en vandring på Mindernes Allé. Det lyder så nemt, men sådan AF ERIK HALL

I løbet af de 25 år, fonden har

er det med gode ideer. Det svære er

eksisteret, er der kommet knap to

som regel at få dem realiseret, det

millioner kroner i kassen, og AGF er

Mange bække små

kræver hårdt arbejde og kontakt til

blevet tilgodeset med 645.000 kroner.

”Det hele begyndte i 1977”, fortæller

mange personer. I løbet af det første

Ole, ”den daværende fodboldfor-

år blev der udstedt 258 fondsbeviser.

Et sikkerhedsnet

mand, Flemming Christensen, havde

Hvis man meldte sig som støtteper-

”For mig er det utrolig vigtigt, at

indkaldt til et såkaldt mæcenmøde

son, forpligtede man sig til at betale

AGF’s Fodbold Fond er et sikkerheds-

for at samle alle mulige gode ideer

renterne af et afdragsfrit lån på 1000

net for amatørafdelingen,” fortsæt-

til gavn for fodboldafdelingen. Jeg

kroner.

ter Ole, ”jeg har ikke noget imod

fortalte om en fond, som jeg kunne

Med en rentesats på 20 %, som

professionel fodbold, men jeg er ked

tænke mig, den skulle være, men det

tilfældet var i 1982, er det selvfølgelig

af, at amatørafdelingen er skrumpet

kom der ikke umiddelbart noget ud

noget, der skæpper i kassen. I dag er

så meget ind, som tilfældet er. AGF

af. Ideen blev puttet ned i en skuffe,

renten meget lavere, og det er efter

Kontraktfodbold betaler en pæn

og der fik den lov til at ligge til 1981,

Oles mening godt for samfundet og

sum for at benytte faciliteterne på

da jeg blev kontaktet af Erik Nielsen

mindre godt for fonden. Når fondsbe-

Fredensvang, ingen tvivl om det, men

fra fodboldudvalget. Et år efter var

viset bliver udtrukket, er man løst fra

professionel fodbold er en kolos på

AGF’s Fodbold Fond en realitet.”

alle forpligtelser.

lerfødder.”

AGF-BLADET

14


Til venstre: Ole Schaldemose som fik ideen til AGF’s Fodbold Fond, der til sommer har eksisteret i 25 år. Til højre: Fondens bestyrelse har siden 1990 haft Michael Hyldgaard som formand.

AGF’s Fodbold Fond er juridisk uafhængig, men selvfølgelig integreret i AGF-fodbold. Fodboldformanden er altid medlem af fondens bestyrelse, der siden 1990 har haft Michael Hyldgaard som formand. I sølvbryllupsåret hedder de øvrige bestyrelsesmedlemmer Ole Schaldemose, Preben Hansen, Jørgen Vangsgaard, Steffen Olesen og Ib Kalsmose. ”Stabilitet har altid været et nøgleord for fonden” siger Ole, ”der har ikke været mange udskiftninger i bestyrelsen, og hvad angår det økonomiske, så har vi aldrig gamblet. Et af mine ønsker for fremtiden kunne dog være, at vi med en begrænset del af fondens midler satsede for at opnå en større Ole Schaldemose har ord for at sidde tungt på pengekassen. Alligevel er der gennem de 25 år blevet ydet tilskud til mange forskellige ting, og støtten har ikke været begrænset til fodboldafdelingen i snæver forstand.

FOTO: O L E NI E L S E N

gevinst.”

Ved den allerførste udlodning i 1987 blev der givet 50. 000 kroner til

Efter at have afsluttet sin

Inden vi slutter vores snak,

indkøb af møbler til det nyindrettede

fodboldkarriere fortsatte Aksel med

vender Ole Schaldemose tilbage til

cafeteria. På den måde har en stor

at spille tennis og bevarede på den

fondens funktion som sikkerhedsnet

del af AGF’s medlemmer og mange af

måde tilknytningen til klubben.

for amatørafdelingen. Der skal ikke

klubbens gæster fået gavn af fondens

Han kom ofte i ´Tirsdagsklubben`

herske nogen tvivl om, hvad han ville

midler.

i klubhuset, hvor der blev raflet,

med AGF’s Fodbold Fond. Tanken er

diskuteret og drukket en øl eller tre.

udsprunget af en livslang kærlighed

Nostalgi så det basker

Her mødte han en ung kollega, der

til klubben, men også af en skepsis

Vores samtale finder sted i Cityrevi-

hed Ole Schaldemose, aktivt medlem

over for den tiltagende professiona-

sion på Kystvejen. Bygningerne er

af AGF-fodbold siden 1956. Senere

lisme i idrættens verden. Nye folk

nye, men selskabet går tilbage til

solgte Aksel sit selskab til Ole og en

med nye ideer kommer og går, men

1961, da det blev startet af Aksel

tredje kollega, i nogle år arbejdede

AGF består.

Daniel Nielsen, AGF’s første målmand

de sammen, og der var plads til såvel

på fodboldlandsholdet.

revision som AGF.

Til lykke med jubilæet.

15

AGF-BLADET


AGF TALENT

Signe Mahler

F OTOS : MORT E N S ØD I N G S ØR E N S E N

At være eller ikke at være… håndboldspiller

Signe Mahler er en af de bærende kræfter på AGF’s ynglingehold. Hun har ifølge træner Henrik Lykke et ekstremt højt bundniveau, og selvom hun ved, at holdet ofte står og falder med hende, så virker hun upåvirket af det udefrakommende pres. Hun besidder med andre ord nogle af de vigtigste kvaliteter for at kunne nå helt til tops, og med sine 17 år er det et vigtigt tidspunkt at beslutte sig for, hvor meget hun vil investere i håndbolden fremover.

AF MORTEN SØDING S ØR E N S E N

Det seriøse og det sociale

meget af det”. Netop i dette spæn-

AGF-talentet har spillet håndbold, si-

dingsfelt mellem det sociale og det

den hun var syv år gammel, hvor hun

seriøse findes det, som gør Signes beslutning så svær at tage.

At Signe i den grad har nogle

begyndte med en flok klassekamme-

specielle evner ved enhver, som har

rater, som har holdt sammen i AGF op

set hende spille. ”Hun kan bestemt

igennem årene. ”Det sociale trækker

Vindermentalitet og kedelige

gå hele vejen, men så skal det også

mest, og det har det altid gjort. Det

løbeture

være nu”, fortæller Henrik Lykke.

er også derfor jeg spiller her i AGF.

Signes trænere ved godt, hvordan

Signe er også selv bevidst omkring

Jeg har aldrig spillet for at nå langt”,

de motiverer hende, og det er ikke

det dilemma, hun står i mellem til- og

siger Signe om sit forhold til håndbol-

svært at få det bedste ud af hende,

fravalg af henholdsvis ungdommens

den. Ikke desto mindre er der også

hvis bare man kaster en bold hen

uforpligtende glæder på den ene

andre end hendes egne trænere, som

til hende. ”Men jeg gider ikke løbe

side, og det mere seriøse, forplig-

mener, at Signe kunne nå langt, hvil-

de der lange ture, hvor der ikke

tende liv som håndboldspiller på den

ket er kommet til udtryk, når hun er

direkte er noget at kæmpe om. Hvis

anden. Da AGF-bladet tog denne pro-

blevet udtaget til diverse kredshold,

vi styrketræner, vil jeg gerne vise, at

blematik op, var det tydeligt, at den

som hun i øvrigt også nyder at spille

jeg kan tage mere end de andre, hvis

glade imødekommende pige svarede

på. ”Man skulle kæmpe om pladser-

jeg da kan det, men jeg gider ikke stå

tvetydigt overfor os – men nok også

ne, og det gør jeg ikke normalt. Det

og træne for mig selv”. Da hun gik på

over for sig selv.

var meget spændende, og jeg holdt

efterskole, var hun altid med fremme

AGF-BLADET

16


SIGNE MAHLER

HÅNDBOLD

i diverse idrætsdiscipliner, men når de skulle løbe ture, kom hun altid spankulerende nede ved de skadede kammerater, som havde fået lov til at gå. ”I løb var jeg en af de dårligste, og det var der mange, som ikke kunne forstå”, smiler Signe. En travl pige Det ville dog være synd at sige, at Signe er doven. Hun har to fritidsjobs, hvor hun arbejder 4-5 dage om ugen, hun går på Marselisborg Gymnasium og håndboldtræner 2-3 gange foruden weekendkampe. Og der er bestemt andre ting i hendes liv end håndbold, men spillet med den lille fedtede bold fylder meget. ”Det er fedt, fordi der er så mange mål, fordi det går så stærkt, og fordi der er så mange forskellige spilvariationer. Jeg har også gået til tennis, men det gik Signe Mahler har to fritidsjobs, hvor

for langsomt. Fodbold var egentlig

hun arbejder 4-5 dage om ugen, hun

også sjovt, men der skulle man løbe hele tiden” griner Signe, idet hun

går på Marselisborg Gymnasium og

godt er klar over det komiske i, at

håndboldtræner 2-3 gange foruden

hendes had til løb igen bliver et tilbagevendende tema. Tilbud fra andre klubber Hvis Signe skal et skridt videre, kan det foregå på flere måder, men netop fordi ambitionerne om at nå videre ikke kan adskilles fra Signes værdsættelse af det sociale, er der ingen

Signe Mahler

weekendkampe.

tvivl om, hvad hun foretrækker: ”Jeg har da flere gange tænkt over at

med kammeraterne. På denne måde

store risiko for, at hendes satsning

tage til en anden klub, men jeg har

ville begge hendes ønsker med hånd-

skulle ende som en Shakespeare’sk

aldrig gjort noget ved det (…) Men

bolden være indfriet.

tragedie. For med det udadvendte, imødekommende humør som dette

det kommer også an på, om vi får nogle rigtig gode spillere til klubben”,

Flere talenter

AGF-blads talent lægger for dagen,

forklarer Signe, idet hun refererer til

Alligevel garanterer hun ikke, at dette

er det næsten uundgåeligt, at hun får

den situation, hvor hendes hold skulle

kunne få hende til at satse hundrede

succes enten med håndbolden – eller

få ny tilgang. På denne måde ville

procent på håndbolden. ”Først og

med et af sine mange andre talen-

holdet blive forstærket, således at der

fremmest prioriterer jeg uddannelse

ter… Men nogen stor langdistancelø-

var mulighed for, at hun ville kunne få

højest, men man ved jo aldrig hvad

ber bliver hun nok aldrig.

sig selv afprøvet på et højere niveau

der sker, hvis man lige pludselig får

samtidig med, at hun kunne nyde

et godt tilbud.” Men uanset, hvad

det sociale aspekt og samhørigheden

Signe beslutter sig for, er der ikke den

17

AGF-BLADET


SVØMNING

AGF Svømning - årsberetning

2006

således komme en del udenlandske

F OTO: F L E M MING KROGH

top- svømmere til start udover hele den danske elite, og så skal unionens 100 års jubilæum i tilgift markeres der. Til dette kommer DM i udspring fra tårn og DM i indendørs livredning. AGF må siges at indtage førstepladsen blandt landets stævnearrangører. Udspring 2006 har på mange områder været et skelsættende år i AGF udspring. Efter nogle år med trænermangel og frafald er kurven blevet vendt. Der er blevet arbejdet målrettet med at skabe en sund klub fra bunden, der skal skabe fundamentet for en fremtidig voksende elite i klubben. Klubben har i løbet af de sidste to år AF K NUD JØRGENSE N , F OR MA N D F OR A G F S V ØMN I N G

næsten fordoblet sit medlemstal, der nu er oppe på 60 springere. Vi har i 2006 valgt at bruge mange af vores

Starten på 2006 var nærmest med

år og fremefter er der skabt fornyelse

ressourcer på træneruddannelse og

ryggen mod muren. Med et voldsomt

i ledelsen, friske kræfter har supple-

er ved at få skabt en bæredygtig træ-

underskud i 2005 havde vi fra hoved-

ret de lidt ældre og trukket et rigtig

nerstab, der gør klubben mindre sår-

bestyrelsen fået besked om, at dette

godt læs i det forløbne år.

bar ved frafald. Den øgede tilslutning

skulle afdrages over de næste to år

har givet vor idræt et økonomisk løft,

med 75.000 pr. år - ja der var de,

Stævnearrangør i international

så vi nu kan aflønne trænerne mere

der sagde, at vi nødvendigvis måtte

klasse

tilfredsstillende. En god budgetlæg-

afvikle vores elitære arbejde. Det skal

Af årets store arrangementer er der

ning og en stor egenbetaling gennem

siges, at vi altid har mødt forståelse

grund til at nævne vort eget Århus

de sidste to år har rettet op på øko-

i hovedbestyrelsen, men der er jo

Open i juni med besøg af over 100

nomien, således at vi de næste par år

også grænser for, hvor langt den kan

nordmænd blandt de mange delta-

håber at kunne erhverve nogle af de

strække kreditten. På den baggrund

gere, danske mesterskaber i svøm-

tekniske redskaber, der er nødvendige

startede vi en hestekur og satte os

ning på kortbane i oktober måned og

for at springerne kan komme videre

selv på vandvognen, eller hvordan vi

DM-finale for årgangshold i december.

og blande sig i toppen af dansk og i

nu skal udtrykke det. Alt overflødigt

Alle 3 stævner fik megen ros, og vi er

første række nordisk udspring. Vi har

blev skåret væk, alle bidrag sat op,

ved at få opbygget et godt funda-

i 2005 og igen i 06 været meget af-

og nye indtægter inddraget. Vi er så

ment til de fremtidige stævner. Dog

hængige af den støtte, vi har fået fra

kommet ud med et resultat, som jeg

bør vi være opmærksomme på, at

SRV, da det faldende niveau i resten

nok mener, at vi kan være bekendt.

kernepersonerne ikke slides op. Vort

af Jylland har gjort det nødvendigt for

Økonomisk har vi vendt et underskud

gode ry har ført med sig, at vi i 2007

os at søge udfordringer andre steder

i 2005 på 150.000 til et overskud i

bliver arrangør af DM på langbane

for at motivere og inspirere vores

2006 på mere end 60.000. Sportsligt

i svømning - et stævne, der af det

bedste springere. Dette er primært

har vi bibeholdt vort elitearbejde og

internationale forbund FINA er blevet

foregået i Sverige. Dette har øget

kan fremvise en mængde flotte resul-

godkendt som internationalt kvalifi-

vores rejseudgifter, og det bliver mere

tater. Fra generalforsamlingen sidste

kationsstævne til OL i 2008. Der vil

udtalt de kommende år. Vores største

AGF-BLADET

18


SVØMNING

Elitesvømmerne

hindring i år har været en stadig

redning - en spændende opgave for

ringere standard på udstyret i svøm-

vores aktive og ligeså for de praktiske

Sportsligt ser det godt ud. Cheftræ-

mehallen samt en generel nedgang i

arrangører fra klubben.

ner Niels-Jørgen Jørgensen stod i

niveauet og antallet af udspringere i

2006 i spidsen for et nyt hold as-

Jylland/Fyn. Standarden på vipperne

Masters

sisterende trænere for svømmerne,

har blandt andet gjort, at vi et par

Med yderligere tilgang til holdet

og opgaven var som tilforn: medaljer

gange i årets løb har haft faldulykker,

står Jan Farving nu med alle tiders

til AGF. Ved de regionale mesterska-

hvor springerne er gledet på vipper-

AGF mastershold. Ved de nordiske

ber og nationale mesterskaber i 2006

ne. Det er ikke tilfredsstillende. Des-

mesterskaber for masters i Odense i

vandt vi over 150 medaljer, heraf ved

uden har vi i sidste kvartal fået lukket

2006 var vi tæt på Jans mål at være

de danske seniormesterskaber 14

5-meter tårnet. Dette er et stort tab,

Nordens bedste klub for masters.

sølvmedaljer - måtte vi som mål for

da vi således ikke har mulighed for

Med 14 guld, 14 sølv og 14 bronze

2007 få byttet bare én af dem til en

at træne tårnspring indendørs. Med

blev vi samlet nr. 2 kun overgået

af guld. I ligaen blev vi for seniorer

henblik på, at AGF udspring er vært

af svenske Hellas. Michael Eriksen

nr. 5 og for årgangssvømmere nr. 6.

ved Danske Tårnmesterskaber i 2007,

blev bedste mand med 4 guld og

Vores internationale deltagelse på

er dette et stort problem. Resultater:

1 bronze samt med på 2 guld og 2

højt plan var som følger: World Cup

Skader og sygdom betød stort frafald

bronze i holdkapperne, 400 m fri blev

deltagelse i Stockholm og Berlin Char-

ved danske vippemesterskaber, men

i øvrigt vundet i ny dansk rekord.

lotte Johannsen og Christian Fischer,

søstrene Tenna og Kimmie Fryden-

Kate Murphy (australsk) 2 guld og

VM kortbane kvalifikation Christian Fi-

berg vandt begge guld og blev dan-

2 bronze Jane Tovgaard 4 guld, i 50

scher, nordiske årgangsmesterskaber,

ske årgangsmestre. Fra tårnet blev

m fri gruppe B (30-34 årige) besatte

hvor Pernille Larsen, Marie Pehn og

Kristian Kreiberg årgangsmester hos

AGF alle 3 pladser på sejrsskamlen

Katrine Crone hentede guld, sølv og

seniorerne fik AGF 2., 3. og 4. plad-

med Jane øverst. Ved DM for masters

bronzemedaljer, ved EM på langbane i

sen kun slået af den tidligere AGF’er

hentede vore 14 deltagere 12 guld,

Budapest deltog Charlotte Johannsen

Morten Lind. Til SRV mesterskaberne

10 sølv og 2 bronze Michael Eriksen,

og ved EM på kortbane tilsvarende

tog AGF 5 af 6 mesterskaber. Interna-

Jane Tovgaard, Kate Murphy og Vagn

Michael S. Andersen. Endelig hentede

tionalt deltog AGF i Aquarapid Inter-

Høgholm var de store medaljeslugere

Pernille Larsen og Marie guld, sølv

national i Stockholm med 7 springere

og Michael med dansk rekord i 1500

og bronzemedaljer ved de nordiske

ud af et udtaget SRV hold på 11. Her

m fri.

juniormesterskaber.

zemedalje eneste danske medalje

Gellerup

En styrket svømmeafdeling

ved stævnet. Ved et stævne i Lund

AGF fortsætter ufortrødent sine be-

Med ansættelsen af Morten Willer

i Sverige havde vi igen 7 med, vi fik

stræbelser på at etablere en egentlig

som ny almen leder og med tilgang af

5 medaljer og gjorde os gældende i

bæredygtig afdeling i Gellerup. Det er

en række nye frivillige ledere har AGF

samtlige discipliner, vi deltog i.

ikke nogen enkel sag at skabe almin-

svømmeafdeling fået et frisk pust, der

fik Kristian Kreiberg med en bron-

delig foreningsaktivitet på normale

atter styrker foreningen, og gør det

Livredning

foreningsvilkår i området. Vi kæmper

sjovere at være med i arbejdet. DIF

Vores livredningshold fortsætter deres

med myndigheder og organisationer

har netop startet en kampagne, hvor

fremgang. Det må være næsten alle

for at få den støtte, som er nødven-

man på forskellige snørklede faco-

områdets aspiranter til politiskolen,

dig i en indsats for arbejdet med

ner siger alle de frivillige ledere tak

der er en tur gennem AGF for at få

integrationen i Århus Vest. Danske

for deres indsats. Det kan i AGF fint

optrænet og dokumenteret deres

Banks initiativfond har støttet os i

omfatte samtlige lønnede som uløn-

svømmefærdigheder. Også konkur-

2006, hvilket var en opmuntring i det

nede, da jeg tror, at stort set alle de

rencelivredderne er der liv i, vi ikke

hårde arbejde. Vi har vældig gode

lønnede fortsætter langt ud over det,

bare deltager, vi henter medaljer.

instruktører, som gør et fantastisk

som de får løn for, og således også

Ved DM-Open-Water hentede Nicolaj

arbejde for sagen. Vort specielle hold

bliver en del af den frivillige skare.

Poulsen 2 guldmedaljer og ved VM i

for somaliske kvinder er en succes

Tak til enhver, der yder en indsats og

Australien nåede han i B-finalen. Som

med overvældende tilslutning, hvilket

dermed støtter AGF’s svømmeafde-

omtalt skal vi i 2007 stå for DM i liv-

viser, at der er potentiale i området.

ling.

19

AGF-BLADET


���������������������������

agfbladet@agf.dk

www.agf.dk