__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ

BUDOVY Jak si udržovat zdravé vnitřní prostředí


Úvodem

Obsah Zdravé a nezdravé budovy

04

Ventilace a výměna vzduchu

08

Chemické látky z vnitřního a vnějšího prostředí

16

Biologičtí činitelé

20

Hluk a světlo

22

Přehled zásad pro jednotlivé funkční části domu

28

Používané zkratky

32

Rychlý test vnitřního prostředí

33

Tato knížka seznamuje veřejnost s.problematikou syndromu nezdravých budov (Sick Building Syndrome, SBS). První vydání se soustřeďuje na prevenci a jednodušší možnosti řešení důsledků nevhodných zásahů a úprav ovlivňujících kvalitu vnitřního prostředí. A Autoři informují o možnostech, jak orientačně posoudit stav vnitřního klimatu budovy dostupnými a nenáročnými metodami, jak měřit hodnoty klíčových ukazatelů také svépomocí, případně kde a za jakých podmínek získat odbornou pomoc. A .

Dále publikace doporučuje základní postupy, jak vzniku SBS.v rizikových obydlích předcházet, případně jaká nančně dostupná opatření lze využít. A Publikaci, doufejme, ocení široká veřejnost, zejména rodiny s dětmi, ale také např. stavebníci, školy a provozovatelé veřejných budov. Obsah brožury odráží zkušenosti autorů s.praktickým řešením konkrétních problémů za dobu posledních 15 let.

Zaujalo vás některé téma? V nadpisu každé z kapitol najdete odkaz na užitečné zdroje 3


Zdravé a nezdravé budovy

1

www.poradme.se/nb01

Úvodem o vnitřním prostředí budov Vnitřní prostředí budov se v současnosti stává prostředím, kde trávíme nejvíce času (až 90 %), a tak samozřejmě významně ovlivňuje naše fyzické zdraví a.psychickou pohodu. Přitom se zde vyskytuje mnoho faktorů, které mohou představovat zdravotní rizika.

10 %

90 %

Až 90 % času trávíme ve vnitřním prostředí

Zhoršení kvality vnitřního prostředí je způsobeno kombinací vnitřních zdrojů kontaminace a pronikáním škodlivin z vnějšího prostředí. V této stručné příručce se dozvíte, co všechno kvalitu vnitřního prostředí ohrožuje a jak tomu čelit.

Co ovlivňuje vnitřní prostředí budov? Parametry vnitřního prostředí ovlivňuje

4

použité stavební materiály a technologické postupy při stavbě, stavebních úpravách a rekonstrukcích

parametry vnitřního prostředí (teplota, relativní vlhkost a splnění požadavků na výměnu vzduchu)

vybavení bytu (předměty běžného užívání)

kvalita venkovního ovzduší (emise z dopravy, průmyslových zdrojů znečištění)

údržba obytných prostor (úklid, drobné opravy)

osvětlení

životní styl a aktivity provozované v bytu

hlučnost prostředí


Stavební postupy, materiály a vybavení bytu ovlivňují kvalitu vzduchu přímým uvolňováním různých látek a ovlivněním parametrů vnitřního prostředí - zejména teploty, vlhkosti a koncentrace CO2.

 Vybavení bytu by mělo být z vhodných materiálů a pořizované spotřebiče by měly být jak optimálně funkční, tak zdravotně nezávadné a co nejméně hlučné.

 Údržba má vliv na koncentraci prachu, alergenů, plísní a dalších mikroorganismů. Látky používané při údržbě domácnosti a úklidu ovlivňují zdraví.

 Životní styl a koníčky mají zásadní vliv na prostředí např. u kuřáků či chovatelů zvířat, pěstitelů rostlin či vášnivých kuchařů.

 Udržování zdravého vnitřního prostředí má klíčový význam pro zdraví obyvatel, kvalitu odpočinku a výkonnost.

 Zhoršenou kvalitu venkovního ovzduší nelze ovlivnit, ale její dopad na vnitřní prostředí lze omezit vhodnými opatřeními.

 Dobré osvětlení zahrnuje správnou intenzitu, barevnou teplotu a podání barev. Každá místnost a aktivita má vlastní požadavky na osvětlení.

 Hluk nevnímáme všichni stejně a také se liší vnímání různých frekvencí. Každé opatření proti hluku musí brát v úvahu konkrétní situaci.

Vnitřní prostředí budovy je ovlivňováno širokou paletou různých vlivů. Celková kvalita vnitřního prostředí pak bezprostředně souvisí nejen s tím, jak se ve své domácnosti cítíte, ale má zásadní vliv na zdraví všech jejich obyvatel. Vytvoření a udržení vhodného vnitřního prostředí není vůbec jednoduché a v řadě případů jsou s tím spojeny finanční náklady.

Jaké jsou hlavní parametry vnitřního prostředí? Hlavními parametry vnitřního prostředí , které můžeme sledovat, jsou teplota, relativní vlhkost vzduchu a koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Tato koncentrace se stanovuje poměrově - v miliontinách (ppm - částí na milion).A Také směrné hodnoty teploty, vlhkosti a potřebné výměny vzduchu jsou stanoveny legislativou / technickými předpisy.A Dále k těmto parametrům patří koncentrace dalších chemických látek (těkavé organické sloučeniny – VOC, oxid uhelnatý – CO, radon) a prachu (PM), ať již pocházejí z vnitřního či vnějšího prostředí. A Součástí ukazatelů kvality prostředí je výskyt biolo-gických činitelů a jejich produktů (roztoči, bakterie, plísně, jejich spóry a.toxiny a případně další flora, fauna a houby). Nezanedbatelnými parametry vnitřního prostředí jsou také intenzita osvětlení a hladina hluku.

5


Parametry vnitřního prostředí se vyplatí sledovat. V současné době k tomu není třeba vlastnit složité a drahé přístroje. Běžné domácnosti postačí sledovat teplotu, vlhkost a.hladinu CO2 a podle zjištěných hodnot krátce a intenzivně větrat. Tak si zachovají zdravé vnitřní prostředí. Domácnosti vybavené spotřebiči spalujícími paliva by se měly vybavit i detektory CO. Zde není prostor pro kompromisy – v případě výskytu CO jde o.život.

Co je syndrom nezdravých budov? V polovině 80. let si lékaři všimli, že některé soubory příznaků nemoci pravděpodobně souvisí s dlouhodobým pobytem uvnitř budov. Postupně se začal vytvářet obraz syndromu, který je pravděpodobně vyvoláván 4 hlavními činiteli: nedostatečnou výměnou vzduchu, chemickými látkami z materiálů uvnitř budov, chemickými látkami zvenčí a biologickými činiteli. A Tento syndrom je nazýván syndromem nezdravých budov (Sick Building Syndrome, SBS) a hrozí zejména tam, kde není zajištěna dostatečná výměna vzduchu, resp. kde dochází k významné kontaminaci vnitřního prostředí látkami, které pocházejí zevnitř i zvnějšku budov. A O SBS se také hovoří jako o „environmentálním“ onemocnění souvisejícím s budovami (Building Related Illnesses, BRI) či o vícečetné citlivosti na chemické látky.

400 ppm

6

3 000 ppm

Vlhkost vzduchu v panelových domech klesá v topné sezoně až na 20 %.

VOC se uvolňují z nábytku z desek, které při výrobě nahrazují dřevo.

ČR patří k zemím s velkým výskytem radonu.

CO je nejčastější příčinou otrav v Evropě.


Obecná opatření proti SBS se dají rozdělit do dvou typů. A Poměrně snadná a nenákladná jsou režimová opatření – zabezpečení dostatečného větrání, omezení používání domácí chemie a udržování domácnosti v čistotě. A Opatření technická – například provedení izolací - pak zpravidla nesou určité náklady.a.dočasné snížení komfortu bydlení.

Možné důsledky nezdravého vnitřního prostředí Nezdravé vnitřní prostředí budov může vyvolávat příznaky SBS. Těchto příznaků je celá řada a patří mezi ně i únava a psychické problémy. A právě ty se významně podepisují na společenské závažnosti SBS - jsou totiž (spolu s fyzickými příznaky) příčinou nepohody a někdy až zásadního snížení výkonnosti člověka. A Specifické reakce mohou vyvolávat alergeny vázané na domácí prach. Ty jsou schopné vyvolat těžké alergické reakce stejně jako pyl pronikající v sezoně zvenčí. Alergické reakce mohou být způsobeny i chemickými látkami, například domácí chemií (čistidla, leštidla, osvěžovače vzduchu). Špatně připojené či provozované spalovací spotřebiče mohou být dokonce životu nebezpečné. Nedostatečný přívod vzduchu k.nim zhoršuje průběh spalování a zvyšuje riziko vzniku oxidu uhelnatého. A Z dalších faktorů je třeba zmínit nevhodné osvětlení, které zvyšuje zrakovou únavu a.může vést k bolestem hlavy, očí a k nervozitě. Špatně zvolená barevná teplota osvětlení může vyvolávat agresivitu či špatnou náladu. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů včetně pocitů rozmrzelosti, špatných nálad, deprese, pocitů beznaděje nebo vyčerpání. Nejčastější příznaky nezdravého vnitřního prostředí a syndromu nezdravých budov

škrábání v krku

bolest na hrudníku

únava

bolest hlavy průjem

nevolnost krvácení z nosu

bolest svalů

kašel

zácpa

bolest koubů

psychické problémy

Nezdravé vnitřní prostředí může způsobit nejen zdravotní komplikace, ale významným způsobem snižuje produktivitu práce.

7


Ventilace a výměna vzduchu

2

www.poradme.se/nb02

Žijeme v uhlíkové bublině? Oxid uhličitý (CO2) je plyn bez chuti, barvy a zápachu. Je běžnou součástí zemské atmosféry, kde se vyskytuje v koncentraci asi 410 ppm (částic na milion). Vysoké koncentrace, kterým můžeme být vystaveni ve vnitřním prostředí mají vliv na centrální nervový systém a.ovlivňují chemickou rovnováhu v krvi. Koncentraci CO2 nad 2 000 ppm vnímáme jako těžký nebo vydýchaný vzduch. Od určitých hodnot hrozí zdravotní rizika až smrt udušením.

limit pro obytné budovy je 1 500 ppm

60 m3 místnost vydýchá dospělý člověk už za 1 h

3

60 m

Pokles hladiny CO2 při větrání

Nárůst hladiny CO2 v uzavřené ložnici 33 m3

3000

2 000

2000

ppm

ppm

3 000

1 000

1000

0

30

60

90

min

120 150 180 210

0

1

2

3

4

5

6

7

8

min

Přijatelnou koncentraci CO2 v domácnosti snadno zajistíte pravidelným krátkým a účinným větráním. Větrejte krátce a intenzivně – pro menší místnost postačí 5 minut.

8


Správná teplota a vlhkost Tepelné podmínky zásadně ovlivňují subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce. Každý by měl mít, především ve svém domově, zajištěnu tepelnou pohodu. Předpokladem tepelné pohody je vyrovnaný stav toku tepla mezi člověkem a prostředím bez viditelného pocení i bez pocitu chladu a bez použití ochranných termoregulačních procesů lidského těla. Vyjádření tepelné pohody

Optimální součtová teplota v zimě a v létě

tsoučtová = tvzduchu + tokolní povrchy

38 °C

51 °C

Z teplot okolních povrchů je významná teplota podlah. Doporučené teploty uvádí tabulka.

Materiál podlahy

Krátký pobyt (do 1 min)

Delší pobyt

textilie

21,0 °C

24,5 °C

korek

24,0 °C

26,0 °C

borovicové dřevo

25,0 °C

26,0 °C

dubové dřevo

26,0 °C

26,0 °C

PVC na betonu

28,0 °C

27,0 °C

PVC na dřevě

28,0 °C

26,0 °C

mramor

30,0 °C

29,0 °C

Optimální teplota vzduchu v bytě je stanovena normou pro navrhování topných soustav. Liší se podle způsobu užívání místnosti, jak uvádí tabulka. Místnost obytná místnost

Teplota vzduchu 18 – 22 °C

kuchyně

15 °C

koupelna s vanou a koupelna s WC

24 °C

koupelna s WC

24 °C

samostatná koupelna

18 °C

šatna

18 °C

spižírna

15 °C

chodba, schodiště

10 – 15 °C

9


Obecně lze říci, že lidem v bytech s teplotou vzduchu v rozmezí 19 až 24.°C hrozí minimální zdravotní riziko, jestliže jsou přiměřeně oblečení a.mezi teplotou okolních povrchů (stěn) a teplotou vzduchu v místnosti není větší rozdíl než 2 °C.

19-24°C

Správná vlhkost vnitřního prostředí Míra vlhkosti je dána množstvím vodní páry ve vzduchu. Zdrojem vodní páry jsou činnosti obyvatel domu, dýchání a odpar z pokojových rostlin a.vodních ploch v domácnosti. Optimální vlhkost je 40 – 60 %.

40-60 %

Běžné zdroje vodní páry v domácnosti

30 – 60 g/h

120 – 200 g/h

200 – 300 g/h

5 – 20 g/h

40 – 50 g/m2/h

5 kg

700 g/h

2 600 g/h

100 – 500 g/h

200 g/h

600 – 1 500 g/h

K nadměrné vlhkosti může významně přispět nedostatečné větrání a zejména špatný technický stav budovy - zatékání, tepelné mosty s kondenzací vlhkosti, vzlínání vody zdivem a podobně. Vyšší vlhkost je také v nedostatečně vytápěných a větraných prostorách. Důsledky nadměrné vlhkosti Prostředí pro růst plísní a roztočů Poškození vybavení (hlavně nábytku) Ovlivnění tepelné rovnováhy organismu Pokles tepelněizolačních vlastností stěn

Opatření proti vlhkosti Odstranění technických příčin Odvětrání koupelny ihned po koupeli / sprše Sušení prádla mimo obytný prostor Používání digestoře při vaření Dostatečné vytápění a větrání prostor Použití vysoušecího zařízení

Pokud má nadměrná vlhkost technickou příčinu, bez jejího odstranění se jí nezbavíte!

10


Příliš nízká vlhkost vzduchu se objevuje zejména v panelových domech a domech vytápěných „dálkovým teplem“. K poklesu vlhkosti dochází hlavně v topné sezoně. Suchý vzduch negativně ovlivňuje zdraví členů domácnosti.

Důsledky nízké vlhkosti vzduchu Vysychání sliznic horních cest dýchacích Suchý dráždivý kašel a škrábání v krku Pocit ucpaného nosu Vysušená a podrážděná pokožka

Opatření proti suchému vzduchu Dostatečné větrání i v topné sezoně Nepřetápění domácnosti Dostatečné množství pokojových květin Umístění odpařovačů na radiátory

Popraskané rty Pálení očí Chronické záněty nosohltanu

Použití zvlhčovače vzduchu

Náchylnost k respiračním chorobám Zhoršení některých alergií a další

Rychlou pomocí proti suchému vzduchu v topné sezoně může být umístění mokrého ručníku na radiátor. Toto opatření je ale spíše dočasné.

Optimální teplota v obytných prostorech se pohybuje mezi 19°C a 24 °C. Přetápění domácnosti zásadním způsobem zvyšuje účty za energie a přispívá i k suchému vzduchu. A Optimální vlhkost vzduchu v domácnosti je mezi 40 % a 60 %. A Nadměrná vlhkost vzduchu přispívá k růstu plísní a může poškodit bytové zařízení. Pokud má zvýšená vlhkost technickou příčinu, je třeba jí co nejdříve odstranit. Dále pomůže vytápění prostor a důkladné větrání. U větší vlhkosti je možné použít odvlhčovací přístroj.A Příliš suchý vzduch je subjektivně nepříjemný a může přispívá k rozvoji dýchacích chorob. V případě suchého vzduchu lze použít odpařovače či zvlhčovače. Rychlým a nenáročným opatřením je umístění mokrého ručníku nebo nádob s vodou na radiátor.

Možnosti ochlazování Přílišné teplo, podobně jako chlad nepřispívají k zajištění tepelné pohody. Té dosáhneme pouze udržováním přiměřené teploty vzduchu v místnostech v.průběhu celého roku. V zimě tedy topíme a v horkých měsících je třeba budovu chladit. Nejlepší způsob, jak se s teplem v domácnosti vypořádat, je vůbec ho nepouštět dovnitř.

11


Jak nepustit teplo do domu

Zastínění

Střešní krytina odrážející teplo

Nízkoemisivní skla

Zateplení fasády Omezení používání zdrojů tepla

 Zateplený dům se ohřívá pomaleji než dům nezateplený.  Částečně pomůže i střešní krytina (lesklá a světlá méně pohlcuje teplo).

Jižní strana by měla být před přímým slunečním zářením chráněna (jaro – podzim). Stínit může strom, stříška nad terasou nebo vnější žaluziové zastínění. Pomohou nízkoemisivní skla s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Vhodné je omezit používání tepelných zdrojů (např. pečící trouby). Jak ochlazovat

Využít nočního chladu a tepelné setrvačnosti stěn a vybavení interiéru, které se díky nočnímu větrání ochladí a přes den pak při zavřených oknech může akumulovat teplo. Využít solární komín - jedná se o prosté zařízení využívající vztlak vzduchu ohřátého slunečním zářením v nadstřešní části větrací šachty k nasávání chladnějšího vzduchu ze zemního výměníku nebo z chladnější, zastíněné strany budovy. Instalovat strojní chlazení - klimatizaci.

  12


Ochlazování domu a obecně domácnosti v létě je nutné především řešit koncepčně, komplexním přístupem k renovaci domu.A Není-li komplexní řešení možné, je ochlazování možné zajistit částečně i dílčími opatřeními na exponovaných částech domu - střešní krytině a oknech. Ochlazování je možné dále řešit provozními opatřeními, zejména nočním provětráním / předchlazením.A K příznivějšímu vnitřnímu prostředí mohou přispět i dílčí opatření v interiéru.

Klimatizace Klimatizace je umožňující teplotní a vlhkostní úpravu vzduchu. Z.tohoto důvodu klimatizační systém pracuje maximálně s vnitřním vzduchem, aby nedocházelo k.narušení vnitřního mikroklimatu. Klimatizace nenahrazuje ventilaci!A Pokud jsou při výstavbě nebo renovaci domu dodrženy postupy a pravidla pro stavbu pasivního domu, není klimatizace nezbytná, případně postačí i ventilátor. A. Na trhu jsou dva typy klimatizací - klimatizace mobilní a klimatizace nástěnná (dělená).

Srovnání ventilátoru, mobilní klimatizace a dělené klimatizace

dobrá skladnost nízká pořizovací cena nízké provozní náklady

nízká účinnost závislost na vlhkosti vzduchu

nižší pořizovací cena snadná instalace

vhodná jen pro menší místnosti nančně náročný provoz vyšší hlučnost rozměrné potrubí vývodu teplého vzduchu

vysoká účinnost nižší náklady na provoz

vysoké pořizovací náklady nutnost instalace venkovní jednotka na fasádě

Pokud je to možné, je vhodné obálku domu zabezpečit tak, aby byla potřeba chlazení interiéru minimální či nebyla potřeba vůbec.A Klimatizaci může nahradit kombinace venkovního stínění – nejlépe vnějšími žaluziemi a.příčným (nočním) provětráváním domu. A Nejlevnější způsob dodatečného dosažení pocitu tepelného komfortu je použití ventilátorů. A Před pořízením klimatizace je vhodné uvážit její provozní náklady a zdravotní důsledky.

13


Zásady vytápěný vybranými typy spotřebičů Tato kapitola se zabývá vytápěním plynovými kotli, plynovými průtokovými ohřívači vody a spotřebiči na tuhá paliva. Domácností připojených na soustavu centrálního zásobování teplem a domácností vytápěných elektřinou se zde uvedená pravidla netýkají. Při vytápění a přípravě teplé vody pomocí plynových kotlů a průtokových ohřívačů nebo kotlů na tuhá paliva je třeba dodržovat tyto zásady:

Na co je třeba zvláště dbát

 Instalaci nového kotle nebo ohřívače vody vždy svěřte odborné firmě.  Spotřebič nechte odbornou firmou každý rok kontrolovat.  Dbejte na zajištění dostatečného přísunu vzduchu ke kotli, otvory pro přísun vzduchu z vnějšího prostředí udržujte průchodné.  Dodržte správné provedené odtahu spalin podle požadavků výrobce kotle.  V kotli na tuhá paliva nespalujte jiné než výrobcem určené palivo.  Spalinovou cestu nechte pravidelně čistit i kontrolovat.  Používejte moderní spotřebiče vybavené bezpečnostními prvky manostatem, havarjiním termostatem, havarijním odpojením přívodu plynu a podobně.

 V místnostech s umístěnými spotřebiči instalujte hlásiče oxidu uhelnatého.

Rozdíl mezi kontrolou a revizí Kontrola posuzuje:

 komín z hlediska jeho požární bezpečnosti a.provozuschopnosti  zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke  

komínu, k jeho vymetacím, čistícím a.kontrolním místům zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a.svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby stavební technický stav komína

14

Revize se provádí:

před uvedením spalinové cesty do provozu    

a po každé stavební úpravě komína při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv po komínovém požáru při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, nebo při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě


Předepsaná četnost kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů Druh paliva a připojeného spotřebiče Výkon spotřebiče

do 50 kW

nad 50 kW

Činnost

Pevná paliva Celoroční provoz

Čištění spalinové cesty

3x ročně

Sezonní provoz 2x ročně

Kapalná paliva Celoroční provoz 2x ročně

Sezonní provoz 1x ročně

Plynná paliva 1x ročně

Kontrola spalinové cesty

1x ročně

1x ročně

1x ročně

Čištění a kontrola spalinové cesty

2x ročně

1x ročně

1x ročně

 Sezónní provoz je takový provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.  U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty      

kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Dodržování uvedených pravidel není jen formalita. Nedostatečná údržba kotlů a průtokových ohřívačů či podcenění péče o kotel nebo o spalinové cesty může v krajním případě vést až ke smrtelnému ohrožení členů domácnosti.A O provedené kontrole, čištění i revizích je provádějící firma povinna vypracovat zápis. Tento zápis si uschovejte.

15


3

Chemické látky z vnitřního a vnějšího prostředí www.poradme.se/nb03

Oxid uhelnatý Pokud využíváte ve své domácnosti spotřebiče, které spalují tuhá paliva, zemní plyn, propan či propan-butan, jste potenciálně ohroženi otravou oxidem uhelnatým. CO je jedovatý plyn bez barvy, chuti a zápachu. Váže se na krevní barvivo hemoglobin, kde zaujímá místo kyslíku a zabraňuje tak jeho přenosu do tkání a brání buněčnému dýchání. Nebezpečná je již koncentrace 100 ppm.

Prevence před otravou CO

Dostatečný prostor v místnostech s plynovými spotřebiči

 Dobré provětrávání prostor (v každé místnosti)  V kuchyni, koupelně, kotelně je nutno zachovat přístup vzduchu (větrací otvory)  Vybavení spotřebičů (kotel, karma) čidlem zpětného tahu (komínovou, spalinovou, pojistkou)  Spalovací agregáty provozovat venku a ve vzdálenosti větší než 7 metrů od oken budovy  Umístění detektorů ve všech místnostech se spotřebiči spalujícími paliva  Pravidelná kontrola a revize topidel spalující plyn, tekutá či tuhá paliva  Pravidelná revize spalinových cest Při bezprostředním ohrožení

 Při spuštění alarmu hlásiče otevřít okna a opustit místnost.  Příznaky otravy: nevolnost, zvracení, úzkost, zrakové poruchy, podrážděnost, zrychlené dýchání, překrvení obličeje, ztráta vědomí.  Postižené vynést na čerstvý vzduch.  přivolat lékařskou pomoc (je potřebné podávání kyslíku pod vysokým tlakem). Dodržením jednoduchých pravidel lze otravě předejít. Zanedbávat péči o spotřebiče spalující paliva je životu nebezpečné!

16


Ozon Kromě obvyklých dvouatomových molekul O2 se kyslík vyskytuje i ve formě tříatomové molekuly jako ozon O3. Ozon se chová jako silný desinfekční činitel, jeho přítomnost je často diskutována ve spojitosti s ionizátory vzduchu, případně s přístroji na zlepšení kvality vzduchu v uzavřeném interiéru obecně. Výskyt ozonu v nízkých koncentracích vnitřní prostředí zlepšuje. Nadměrné koncentrace O3 mohou způsobit zdravotní komplikace.

Použití ionizátorů v domácnostech Účinné proti bakteriím, virům a plísním Likviduje nepříjemných zápachů Likviduje roztoče

Zvýšená citlivost některých osob na ozon Možné vytvoření zdraví škodlivé koncentrace O3 ve vnitřním prostředí

Likviduje plísně Významě zlepšuje komfort pro osoby alergické na prach

Vždy při aplikaci ozonu či užívání zařízení, která jej produkují, je důležité mít na paměti jeho škodlivé účinky pro člověka při nadměrné expozici. V praxi to znamená pořizovat si příslušné přístroje pouze od důvěryhodných prodejců, dodržovat pokyny uvedené v české verzi návodu k použití, v případě jednorázové aplikace při sanačních zásazích respektovat časy potřebné ke snížení obsahu ozonu ve vnitřních prostorách na neškodnou úroveň.

Radon Radon je přirozenou a trvalou složkou prostředí. Vzniká radioaktivní přeměnou uranu. Je to bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu. ČR patří z hlediska ohrožení radonem mezi rizikové oblasti, dokonce mezi oblasti s nejvyššími koncentracemi radonu v objektech na světě. Normová hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu je pro stávající budovy 400 Bq/m3 (becquerelů na m3), pro nové budovy 200 Bq/m3

Pronikání radonu do budovy Zdroj nákresu: Státní úřad radiační ochrany

17


Ohrožení radonem a prevence Přirozenou prevencí je větrání - špatně větrané stavby mohou být více ohrožené. Dům se špatnou nebo žádnou hydroizolací může být radonem více ohrožen. U nadlimitní hodnoty není doporučen dlouhodobý pobyt. U nové výstavby je ochrana proti pronikání radonu stanovena normou ČSN 730601.

Expozice radiací radonem je podle WHO druhou nejčastější příčinou rakoviny plic. U.stávajícího domu je možno radon změřit. Měření provádějí akreditované subjekty s.povolením od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Měření je vhodné provést v.oblastech se zvýšeným radonovým rizikem, zejména pokud jde o dům s problematickou hydroizolací. Pokud je nemovitost dobře postavena, nehrozí překročení hodnot objemové aktivity radonu.

Škodliviny z materiálů, těkavé organické látky Naše domácnosti jsou plné syntetických chemických látek. Najdeme je v nových konstrukčních materiálech, nábytku i v dalším bytovém zařízení. Řada těchto látek je těkavých, to znamená, že za běžné teploty okolo 20°C mění své skupenství na plynné a.uvolňují se do vnitřního prostředí. Denně také používáme čistící a desinfekční prostředky a kosmetiku, které jsou rovněž významným zdrojem těkavých látek. Další škodlivé chemické látky se do vnitřního prostředí dostávají z venku. V kombinaci s.omezeným větráním interiérů vedeným snahou o úspory energie si ve vnitřním prostředí vytváříme chemický oblak. V typické domácnosti se v různých koncentracích vyskytuje okolo 50 těkavých organických látek - etanol, aceton, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, propan, propen, butan, izobutan a další.

Minimalizujte důsledky přítomnosti škodlivých chemických látek ve vnitřním prostředí Mokrý stěr podlah a dalších povrchů je účinnější. Používejte vysavač s HEPA filtrem. Po vyluxování větrejte. Nepřekračujte doporučené dávkování čistících prostředků. Nahraďte alespoň část domácí chemie přírodním alternativami (ocet, soda, mýdlo). Při použití tmelů, barev a laků důsledně větrejte. Vyhněte se chemickým osvěžovačům vzduchu, vonným svíčkám a podobně – nahraďte je přirozenými prostředky (citrusová kůra, vonné květiny, esenciální oleje v.difuzéru).

      

18


Měření základních parametrů vnitřního prostředí a škodlivin Průběžné informace o hlavních parametrech vnitřního prostředí můžete jednoduše průběžně měřit. Získané informace vám umožní rychle reagovat na negativní změny parametrů vnitřního prostředí a zachovat jeho optimální kvalitu. Každá domácnost by měla sledovat přinejmenším teplotu a vlhkost vzduchu. Zajistit přístroj pro toto nejzákladnější měření zatíží rozpočet částkou několika stokorun. Velmi užitečné je měření hladiny CO2. Informace z tohoto měření napoví, kdy je třeba vyvětrat a zda bylo vyvětráno dostatečně. Spolehlivý kvalitní domácí měřič CO2 lze zakoupit za částku okolo 3 000 korun. Tam, kde jsou umístěny spotřebiče spalující paliva a také do garáží, je třeba pořídit hlásič CO. Několik stokorun investovaných do hlásiče může předejít smrtelné otravě.

500

300 0K

č

500

Měřiče základních parametrů vnitřního prostředí

Teplotu a vlhkost dostatečně změří i jednoduchá domácí meteostanice.A Při výběru měřiče CO2 se ptejte po přístroji s infračerveným čidlem. A Hlásič CO umístěte do každé místnosti, kde se nachází spotřebič, který spaluje palivo a také do garáže. Funkčnost hlásiče CO pravidelně kontrolujte. A Nepoužívejte nejlevnější přístroje a čidla připojená k mobilním telefonům – nefungují spolehlivě.

19


4

Biologičtí činitelé www.poradme.se/nb04

Plísně Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Plísně jsou časté i v bytech s plastovými okny, v bytech s nevhodně provedenými stavebními úpravami nebo v těch domácnostech, kde je příliš mnoho často zalévaných květin.A Plísně jsou nenáročné na živiny a rostou v širokém rozmezí teplot. Poškozují byt a.jeho zařízení, mohou vážně ohrozit lidské zdraví. Spory, uvolňované z nárostů plísní do ovzduší, vyvolávají u vnímavých jedinců alergii, projevující se nejčastěji jako průduškové astma nebo alergická rýma. Konzumace zaplísněných potravin přináší riziko otravy plísňovými jedy (mykotoxiny).

Prevence a likvidace plísní

 Dostatečné přirozené vyschnutí novostaveb  Střecha zajišťující rychlý odvod vody  Hydroizolace a drenáž budovy  Údržba okapů a dešťových svodů  Údržba rozvodů vody a kanalizace  Zakrytí nepoužívaných komínů  Kontrola těsnosti vodovodních armatur  Rychlé opravy havárií potrubí  Odsávání vlhkého vzduchu z koupelen a.kuchyní  Použití vhodných protiplísňových nátěrů  Zajištění větrání

 Odstranění primární příčiny vzniku plísní  Aplikace protiplísňového prostředku  Mechanické očištění ošetřené plochy  Plísně je třeba odstraňovat za vlhka  Zajištění větrání

Plíseň může na obrázku působit estetickým dojmem, ale do domácnosti rozhodně nepatří.

Při boji s plísní je nejdůležitější odstranit příčinu vzniku plísní. Bez odstranění příčiny se odstraněná plíseň brzy objeví znovu.

20


Rostliny v bytě a jejich vliv na vnitřní prostředí Prakticky v každém bytě bývá určité množství pokojových rostlin. Rostliny okrasné listem nebo květem působí estetickým dojmem, zlepšují duševní pohodu člověka a zvyšují vlhkost vzduchu. Některé rostliny však mohou představovat rizika a to buď tím, že jsou jedovaté nebo mají trny, ostny, či ostré hrany.

Nejčastější pokojové rostliny a jejich jedovatost Smrtelně jedovatá

Rostlina

Jedovatost

Středně jedovatá

Mírně jedovatá

Účinek

Aloe

Šťáva působí jako silné projímadlo

Sasanka

Kontaktně dráždivá na kůži

Brambořík

Kontaktně dráždivý, vyvolává zvracení, poruchy krevního oběhu

Poisenttia

Vyvolává zvracení, průjem, spavost a malátnost

Amaryllis

Vyvolává zvracení a působí jako diuretikum

Narcis žlutý

Vyvolává zvracení průjem a střevní obtíže

Mučenka

Vyvolává zvracení, slabost, poruchy dýchání

„Tchýnin jazyk“

Vyvolává zvracení a poruchy trávícího traktu

Scindapsus

Podráždění sliznice žaludku a střev

Jmelí

Toxicita závisí na hostitelské dřevině. Emetikum (zeslabuje dýchání)

Diffenbachia

Smrtelně nebezpečné otoky sliznic

Pryšce

Podráždění trávicího ústrojí, nevolnost, zvracení, křeče, halucinace, podráždění očních spojivek

Jedovaté rostliny nepatří do domácností, kde jsou malé děti nebo domácí zvířata. Druhy se špičatými a ostrými listy nepatří do blízkosti pohovek, křesel, židlí a postelí a do dětských pokojů.

21


5

Hluk a světlo www.poradme.se/nb05

Zdroje hluku v domácnosti Hluk je obtěžující zvuk, který do našich domácností proniká zvenčí, a to buď z.okolí budov nebo ze sousedních místností, nebo jej způsobují zdroje přímo uvnitř našich bytů. Hlukové limity jsou stanoveny legislativou, velké domácí spotřebiče musí být označeny údajem o hlučnosti. A Podle průzkumů STEM/MARK v roce 2017 je hluk nejčastějším problémem sousedského soužití v našich domácnostech. Pro 29 % respondentů představuje hluk ze sousedství závažný problém.

Zdroje hluku vně a uvnitř domácnosti

22


Vybrané hlukové limity pro obytné domy Přijatelné hladiny hluku, které se musí dodržovat v.pásmu 2 m od obytné stavby (v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby) a hladiny hluku v denních a nočních hodinách pro zdroje uvnitř stavby stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění k 31. 12. 2018).

50 dB

40 dB

55 dB

45 dB

60 dB

40 dB

30 dB

35 dB

25 dB

50 dB 55 dB

60 dB

40 dB 30 dB

55-65 dB

Orientační hlučnost vybraných spotřebičů a činností zvuk

dB

zvuk

dB

šepot, šelest listí

10 dB

rušná ulice, automobilový klakson

90 dB

tichá zahrada

20 dB

velké supermarkety a továrny

95 dB

kroky, tichá hudba

40 dB

siréna policejního auta, diskotéka

100 dB

hluk v kavárně, automobil, hlasitá řeč

50 dB

rockový koncert

110 dB

rozhovor, hluk v obchodě, televize

65 dB

motorová pila, hrom

120 dB

vysavač, štěkot psa, zvonění telefonu

85 dB

práh bolesti, start proudového letadla

130 dB

23


Zmírnění hluku pocházejícího zvenčí většinou vyžaduje provedení technických opatření - například instalaci izolačních skel, provedení hlukové izolace dveří, zvukové izolace podlahy a stropů a podobně. Pro návrh účinných opatření je třeba hluk změřit, a to jak jeho intenzitu, tak i frekvence - při určitých frekvencích jsou některá opatření méně účinná.A Hluk mající původ přímo v domácnosti lze omezit vhodnými režimovými opatřeními. Pro omezení hluku spojeného se zábavou, jako je sledování rádia či televize, je nejsnazší cestou dohoda členů rodiny. Používání hlučnějších spotřebičů je možné načasovat na dobu, kdy bude jejich hluk domácnost obtěžovat co nejméně. Pokud to dovolí prostorové podmínky, je možné hlučnější spotřebiče (např. pračku) přemístit do méně využívaných částí domu či bytu. A Při nákupu nových domácích spotřebičů je vhodné zohlednit i jejich hlučnost. Informaci o hladině produkovaného hluku lze najít na energetickém štítku.

Měření hladiny hluku Spolehlivé měření hluku a vibrací provádějí akreditované laboratoře vybavené certifikovanou měřící technikou. A Velmi orientační měření lze provést i pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu nebo tabletu. Existují desítky mobilních aplikací (Android i iOS), které pomocí mikrofonu „měří“ intenzitu zvuku. Jejich přesnost je však problematická a.nezohledňují frekvence hluku.

Přesné měření Využitelné i pro jednání s úřady

Zdarma Měření lze provést okamžitě

Finančně náročné (2 000 Kč/hod)

Velmi nepřesné (odchylka 30 %) Nevyužitelné pro jednání s úřady

Měření hladiny hluku mobilem má celou řadu úskalí a výsledky jsou opravdu využitelné jen pro základní představu. Takto naměřené hodnoty nemají žádnou právní váhu. Metodu měření hluku mobilem lze doporučit jen pro hrubé porovnání intenzity zvuku ve stejném vnitřním prostředí po aplikaci různých protihlukových opatření, existuje-li konstantní zdroj zvuku.

24


Zdroje světla a vliv míry a kvality osvětlení na zdraví Světlo jako faktor životního prostředí značnou mírou ovlivňuje fyzickou a psychickou pohodu člověka, jeho pracovní výkon a schopnost regenerace organismu. Pokud je některá z těchto funkcí dlouhodobě omezována, může dojít k přechodnému i trvalému poškození zdraví. Více než devadesát procent informací získáváme zrakem. Důležitým faktorem pro zachování zdraví a pohody je proto správná volba osvětlení. Jeho intenzita i barva musí odpovídat funkci místnosti, ale i barvě interiéru a vybavení. Přehled zdrojů světla, jejich výhody a nevýhody Zdoj světla

LED zdroje

vysoká energetická účinnost dlouhá životnost výběr tvarů výběr barvy světla svítí okamžitě "naplno"

některé typy svítí pouze směrově levné modely mají nekvalitní světelné spektrum některé typy nelze použít se stmívačem

Kompaktní zářivky

příznivá cena dobrá energetická účinnost výběr barvy světla

omezený výběr tvarů větší velikost pomalejší náběh výkonu nelze jimi nahradit re etorové žárovky nelze používat se stmívačem

Trubicové zářivky

vysoký světelný výkon všesměrový zdroj světla

vyžaduje speciální svítidlo nižší energetická účinnost menší výběr teploty světla problematická možnost stmívání kratší životnost

Halogenové žárovky

kvalitní světelné spektrum bezproblémové stmívání jednoduchá náhrada za žárovku

vyšší cena krátká životnost vysoká teplota povrchu žárovky nízká energetická účinnost

Vláknové žárovky

kvalitní světelné spektrum bezproblémové stmívání jednoduchá náhrada za žárovku nízká cena

velmi nízká životnost velmi nízká energetická účinnost vysoká teplota povrchu žárovky

Jakou barvu světla? Barva světla je důležitá pro výběr světelného zdroje. Barva se udává hodnotou tzv. barevné teploty neboli teplotu chromatičnosti udávanou v Kelvinech (K). Nižší hodnoty představují teplejší barvy se žlutočerveným nádechem, vyšší hodnoty odpovídají studenějšímu bílému světlu s nádechem do modra. Řada výrobců uvádí ještě zjednodušené slovní označení barevnosti. Údaj o barvě světla se týká pouze LED zdrojů a zářivek.

25


Co si pod barevnou teplotou představit?

Nejčastější barevnost LED zdrojů a zářivek Označení

K

Charakteristika

Příklad použití

Teplá bílá (warm white)

2700 – 4000

Žlutý nádech, nejvhodnější náhrada pro příznivce klasických žárovek

obývané místnosti v domácnostech- obývací a dětské pokoje, ložnice

Přirozená bílá (natural white)

4000 – 6500

Neutrální zbarvení připomínající denní světlo. Někdy je označována také jako denní bílá (day white).

kuchyně, pracovny, kanceláře, obchody, domovní chodby

Studená bílá (cold white)

6500 – 9000

Studená barva světla až s namodralým nádechem.

venkovní prostory, sklady, dílny, haly, ale i moderní koupelny; nevhodné do ložnic a do relaxačních zón bytu

Správné světlo pro každou činnost

Relaxace

Práce, studium

2 700 – 3 500 K

4 000 – 6 000 K

Na zrak náročnější činnosti > 6 000 K

Není světlo jako světlo ...

Věnujte pozornost údaji CRI nebo Ra. A Vyjadřuje podobnost světelného spektra se světlem slunečním. Vyšší hodnota je lepší. A CRI > min. 80

26

CRI = 100

Uvádění této hodnoty není povinné a na levných zdrojích tento údaj často chybí.


Doporučené intenzity osvětlení Pro různé části bytu stanoví norma ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení (Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory) doporučené hodnoty jak pro celkové osvětlení místnosti, tak jejich jednotlivých částí podle funkce, ke kterým jsou využívány. Část bytu / činnost Obytné kuchyně

Intenzita osvětlení

Druh osvětlení

100 lx

celkové

Obývací pokoj s místním osvětlením

50 – 100 lx

celkové

Obývací pokoj bez místního osvětlení

200 – 500 lx

celkové

Hala

150 lx

celkové

Chodby

75 lx

celkové

Ložnice

100 lx

celkové

Koupelna a WC

100 lx

celkové

Stolování

200 – 300 lx

místní osvětlení

Čtení, kreslení, vaření

300 lx

místní osvětlení

Jemné ruční práce, šití

300 lx

místní osvětlení

Přípava školních úkolů

500 lx

místní osvětlení

150 – 200 lx

místní osvětlení

Čtení na lůžku

Měření intenzity osvětlení Intenzitu osvětlení je možné změřit luxmetrem. Pořizovací cena luxmetru začíná na 1 500 Kč. Přístroj je možno i zapůjčit za cca 250 Kč / den. Pro velmi orientační měření lze použít některou z mobilních aplikací. Experimentálně máme ověřenou aplikaci firmy VELUX. Světelné pohody je prevencí proti zrakové únavě. Její důsledky jsou: zhoršené nebo dvojité vidění, pálení a řezání očí, zánět spojivek, bolesti očí a hlavy, stoupající nervozita => pokles produktivity práce, stres A

    

Dopřejte si dostatečné osvětlení z kvalitních světelných zdrojů a přizpůsobujte jej aktuální činnosti. Pokud to není nutné, vyvarujte se velkých kontrastů v osvětlení. Nevystavujte se „studenému světlu“ při relaxaci a zejména před spaním. Pokud to umožňuje rozpočet domácnosti, zvažte pořízení „chytrých žárovek“, které umožňují měnit nejen intenzitu, ale i barvu osvětlení.

27


6

Přehled zásad pro jednotlivé části domu www.poradme.se/nb06

Zdravé prostředí v koupelně Koupelna, často spojená s WC, je prostor pro osobní hygienu, kde je vnějšímu prostředí vystavováno lidské tělo přímo a v podmínkách odlišných od zbytku obydlí (vlhkost, teplota). Proto prostředí v koupelně vyžaduje zvláštní péči a.ochranu před znečištěním vzduchu, před elektrickým proudem a škodlivou chemií.

Ideálním zdrojem tepla je podlahové vytápění, sálavé panely nebo topný žebřík. Plynové teplomety ani kotel do koupelny nepatří! Pokud je v koupelně umístěn plynový ohřívač vody, musí být zajištěno větrání a instalován hlásič CO. Do vzdálenosti 0,6 m od vany nesmí být elektrické spotřebiče, vypínače ani zásuvky. Intenzita celkového osvětlení koupelny je 100 lx, barva osvětlení 2800 – 5000 K (podle vkusu a designu koupelny až 6 500 K). Optimální teplota v koupelně je 24°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 60 %. Po koupeli či sprše je třeba koupelnu odvětrat. Vlhkost z koupelny je třeba odvádět ventilátorem. Použití termostatické baterie zvýší komfort a ušetří vodu a energii. Suchá a čistá podlaha bez mokrých hadrů je prevencí vzniku plísní. Vyvarujte se používání agresivních čistících přípravků. Nedělejte z koupelny sklad domácí chemie.

28


Zdravé prostředí v kuchyni Kuchyně je místo, kde mnoho z nás tráví velkou část doma prožitého času. Kromě charakteristických požadavků na vnitřní prostředí daných účelem kuchyně je třeba myslet na zvláštní péči tam, kde je kuchyně obývaná či trvale propojená s obývacím prostorem.

Pokud vaříte na plynu, kuchyň nesmí být utěsněna. Intenzita celkového osvětlení kuchyně by měla být 100 lx, barevná teplota 2800 – 5000 K, intenzita osvětlení pracovní plochy je 300 lx, barevná teplota > 5000 K. Optimální teplota v kuchyni je 20°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 60 %. Kuchyň by měla být vybavena dostatečně dimenzovanou digestoří s odtahem. I kuchyň je třeba pravidelně větrat. Pracovní plochy udržujte suché a čisté - přicházejí do bezprostředního styku s potravinami. Pozor na spáry v pracovní desce. Pozor na uložení domácí chemie - nesmí být umístěna v blízkosti potravin. Vyvarujte se používání hliníkového nádobí a omezte používání plastů. Pečujte o ledničku a věnujte pozornost správnému ukládání potravin. Odpadky třiďte a shromažďujte v uzavíratelném koši v dostatečné vzdálenosti od potravin. Nepoužívejte drtič odpadů - porušujete tím kanalizační řád a nadměrně zatěžujete kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod.

29


Zdravé prostředí v ložnici Ložnice je místo pro relaxaci a odpočinek. Zde bychom se měli snažit o vytvoření co nejklidnějšího neagresivního prostředí bez jakýchkoliv rušivých vlivů. Zvláštní význam má péče o kvalitu vzduchu a prevence výskytu alergenů. Na pohodu při spánku má vliv teplota i způsob vytápění. Ložnice musí být chráněna před hlukem a rušivým osvětlením. Svůj význam mají i barvy a vůně. Materiály použité v ložnici by neměly uvolňovat žádné těkavé látky a neměli bychom zde používat žádnou agresivní chemii (např. insekticidy).

Zajistěte si tiché prostředí 25 – 30 dB Koupelna není skladem domácí chemie

Optimální teplota v ložnici je o 1 - 2 °C nižší než v ostatních místnostech, max. 20°C, vlhkost vzduchu okolo 50 %. Intenzita celkového osvětlení ložnice by měla být 100 lx, barevná teplota 2800 – 3500 K, intenzita osvětlení pro čtení je 150 lx. Do ložnice nepatří zdroje „studeného světla“. Dopřejte si kvalitní matrace a udržujte je v čistotě. Pravidelně a důkladně vysávejte prach; pokud to nestačí, pořiďte si pračku vzduchu. Před spaním důkladně vyvětrejte a pokud je to možné, vyvětrejte i v průběhu noci. Pořiďte si do ložnice přiměřené množství pokojových květin. Elektronika do ložnice nepatří. Pokud možno se vyhněte i používání nabíječek mobilních telefonů. Do ložnice nepatří žádná chemie. Vyhněte se i osvěžovačům vzduchu.

30


Zdravé prostředí v dětském pokoji Dětský pokoj je místem, kde děti (často už ty nejmenší) odpočívají a spí, ale také místem, kde si hrají, cvičí a nakonec i pracují na své školní přípravě. Předpokládá se, že tento prostor děti úplně ovládnou a žádný kout a žádné místo nezůstane ušetřeno jejich aktivity. Děti si hrají na zemi, malují po zdech, přicházejí do kontaktu se všemi materiály a věcmi. Vše by zde mělo být zcela bezpečné a.zdravé.

V dětském pokoji by něměly být předměty o které je možné se popálit. Ideálním vytápěním jsou infrapanely. Intenzita celkového osvětlení dětského pokoje by měla být 100 lx, barevná Koupelna neníK,skladem domácí chemie teplota 2800 – 3300 intenzita osvětlení 100 lx, intenzita osvětlení na psacím stole by měla být 500 lx, barevná teplota 4500 K. Dětská postel by měla být vybavena matracemi určenými pro děti. Nábytek dětského pokoje by měl být ze dřeva (ideálně s certi kací FSC, PEFC). Do dětského pokoje nepatří lepené desky a lamino. V dětském pokoji se vyhněte použití podlahových krytin z PVC nebo laminátu. Výmalbu proveďte vodou ředitelnými barvami. Volte pastelové odstíny v barevně harmonickém celku. Pravidelně a důkladně vysávejte prach, zvažte pračku vzduchu Na ložní prádlo nepoužívejte chemickou aviváž. Vyhněte se i chemickým osvěžovačům vzduchu. Věnujte pozornost hračkám - vyhněte se těm s obsahem PVC a změkčovadel.

31


Používané zkratky

Zkratka

Význam

CO

Oxid uhelnatý

Zkratka LED

Význam Svítívá dioda - zkratka z anglického Light-emitting diode

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certi cation je mezinárodní organizace propagující udržitelné lesní hospodářství skrze nezávislou certi kaci třetí stran.

CRI (Ra)

Index podání barev udávaná v % plného světelného spektra. Hodnota používaná u zdrojů světla. Zkratka z anglického Color rendering index .

ppm

Dílů na milion. V ppm se udává například koncentrace plynů. 1 ppm představuje 1 molekulu plynu v 1 milionu molekul vzduchu.

dB

Decibel - fyzikální jednotka používaná pro vyjádření hladiny intenzity zvuku.

PVC

Polyvynilchlorid - třetí nerozšířenější plast na zemi.

FSC

Dobrovolná organizace Forest Stewardship Council, která vytvořila mezinárodní systém certi kace šetrně hospodařících lesů a podniků, které dřevo z certi kovaných lesů zpracovávají ve výrobky.

SBS

Syndrom nezdravých budov zkratka z anglického Sick building syndrome

HEPA

Vzduchový ltr zachycující vysoké procento prachových částic velikosti 300 nm. Zkratka z anglického High e ciency particulate arrestance. Používá se ve vysavačích.

VOC

Těkavé organické látky zkratka z anglického Volatile Organic Compounds

K

Kelvin - jednotka teploty. V kelvinech se uvádí barevná teplota osvětlení.

WHO

Světová zdravotnická organizace -

lx

Lux - jednotka intenzity osvětlení.

CO2

Oxid uhličitý

32


Rychlý test vnitřního prostředí domácnosti Vyzkoušejte jednoduchý test, kterým si můžete ověřit, jak je na tom vaše domácnost s kvalitou vnitřního prostředí. Test obsahuje 38 jednoduchých otázek. Kromě jedné je na všechny možné odpovědět ANO či NE. A Po zodpovězení všech otázek se vám zobrazí stručné vyhodnocení a parametry, kde je možné prostředí zlepšit, se zvýrazní. Test je zpracován pro prostředí tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. Testován je pro verzi Excel 2007 a vyšší. Soubor neobsahuje žádná makra ani jiné méně obvyklé komponenty. Test si můžete stáhnout na portálu poradme.se. A Test je orientační a vychází z našich měření a pozorování. Jeho použití je na odpovědností každého uživatele. A Autoři neodpovídají za důsledky jakékoli individuální interpretace výsledků testu.

Test najdete na http://www.poradme.se/vp-test

33


Zdravé a nezdravé budovy Jak si udržovat zdravé vnitřní prostředí Vydala Agentura Koniklec, o. p. s., v roce 2018 Náklad: 500 ks, Tisk: dtpak.cz, s.r.o. Z textů kolektivu autorů sestavili: David Kunssberger, Miroslav Lupač ISBN 978-80-907277-0-0 Vyšlo s podporou Ministerstva životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.


Nárůst hladiny CO2 při pobytu dvou osob v malé uzavřené místnosti

Pokles hladiny CO2 při intenzivním větrání

2 000

2000

ppm

3000

ppm

3 000

1 000

1000

0

30

60

90

min

120 150 180 210

0

1

2

3

4

5

6

7

8

min

Knížka seznamuje veřejnost s problematikou syndromu nezdravých budov (Sick Building Syndrome, SBS). První vydání se soustřeďuje na prevenci a jednodušší možnosti řešení důsledků nevhodných zásahů a.úprav ovlivňujících kvalitu vnitřního prostředí. Autoři informují o možnostech, jak orientačně posoudit stav vnitřního klimatu budovy dostupnými a nenáročnými metodami, jak měřit hodnoty klíčových ukazatelů také svépomocí, případně kde a za jakých podmínek získat odbornou pomoc.

Profile for Agentura Koniklec, o. p. s.

Zdravé a nezdravé budovy  

Zdravé a nezdravé budovy  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded