Page 1

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen 2013

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

1


Inhoud Inleiding

3

1. Omtrent risicokapitaal

4

2. Overzichtstabel

5

3. Fiche per initiatief 3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers 3.2. Private risicokapitaalverschaffers 3.3. Andere financieringsinitiatieven

9 10 26 81

4. Ondersteunende overheidsinitiatieven 4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix 4.2. De ARKIV’S en de ARKimedesregeling 4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en risicokapitaal 

86 86 87 89

5. Extra informatie 5.1. Nuttige links  5.2. Nuttige publicaties en tools 

91 91 91

© 2013, Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enig andere manier, zonder de schriftelijke toestemming van het Agentschap Ondernemen. “Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen” is een uitgave van: Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be D/2013/3241/139 Disclaimer: Deze uitgave kadert binnen het verlenen van eerstelijnsadvies aan kmo’s, dat behoort tot de opdracht van het Agentschap Ondernemen. De verstrekte informatie is enkel bedoeld als een eerste algemene toelichting, die de behandelde materie enkel wil situeren in grote lijnen, zonder volledigheid noch juridische precisie na te streven. De voorbeelden en illustraties gebruikt in deze uitgave zijn fictief en enige gelijkenis met bestaande personen en bedrijven berust op louter toeval. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het Agentschap Ondernemen streeft de grootst mogelijke zorg na bij het inwinnen en verspreiden van informatie. Het Agentschap Ondernemen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtsreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de acties die op basis van de gegevens uit deze uitgave worden ondernomen.

2

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


Inleiding Deze brochure geeft u een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. De risicokapitaalverschaffers die uitsluitend meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter, alsook de maatschappijen die enkel meer dan â‚Ź 5 miljoen investeren, zijn niet opgenomen in deze brochure. U vindt in deze brochure een onderverdeling van de risicokapitaalmarkt in drie groepen: de publieke en de private risicokapitaalverschaffers en andere financieringsinitiatieven. Daarnaast vindt u een overzicht van de ondersteunende overheidsinitiatieven en andere nuttige informatie. Per risicokapitaalverschaffer kan u een fiche raadplegen met volgende basisgegevens: sectorale voorkeur, financieringsvormen, investeringsstadium en minimale en maximale deelname. Deze gegevens zijn voor elke risicokapitaalverschaffer opgenomen in een overzichtstabel (zie blz. 5). Zo kan u vrij snel een eerste selectie maken van de maatschappijen die u eventueel kan contacteren. Deze brochure bespreekt enkel het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen. Een overzicht van de overheidsmaatregelen rond financiering vindt u terug in de brochure “Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?â€?. In deze brochure wordt u een overzicht gegeven van de financieringsmaatregelen die momenteel beschikbaar zijn. Tevens wordt in deze praktische brochure aandacht besteed aan tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

3


1. Omtrent risicokapitaal Ondernemingen hebben vaak nood aan bijkomende financiële middelen. Startende ondernemingen hebben dit nodig om effectief te kunnen starten, andere ondernemingen om bijvoorbeeld investeringen te realiseren die noodzakelijk zijn voor de groei. Financieren kan met eigen middelen, leasing, een banklening of risicokapitaal. Bij een bank kan men echter niet altijd terecht: het risico is te hoog of er zijn te weinig waarborgen voorhanden. Een risicokapitaalverschaffer kan dan een oplossing zijn. Risicokapitaalverschaffers financieren steeds tijdelijk en doen dit via aandelenparticipatie of een (converteerbare) obligatielening. Deze financiering verstevigt het eigen vermogen, waardoor de toegang tot een banklening makkelijker wordt. Risicokapitaalverschaffers zijn blootgesteld aan het risico van de onderneming. Daarom investeren zij in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rendabiliteit kunnen realiseren ter compensatie van het risico. Meestal berekenen de risicokapitaalverschaffers hun verwacht rendement op basis van de verwachte meerwaarde bij verkoop van hun aandelen. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning: strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen. Daarnaast beschikt een risicokapitaalverschaffer over een uitgebreid netwerk van contacten waarop de onderneming een beroep kan doen. Niet elke onderneming kan echter een beroep doen op een risicokapitaalmaatschappij. Volgende kenmerken moeten aanwezig zijn: • Activiteit met potentieel: de onderneming moet over een aantrekkelijk product of dienst beschikken waarvoor er een markt met een groeipotentieel bestaat; • Goed managementteam: de leiding van het bedrijf moet in handen zijn van bestuurders met kennis van zaken en met ervaring; • Organisatiestructuur: de organisatiestructuur moet een vertegenwoordiger van een risicokapitaalverschaffer kunnen toelaten. Complexe structuren met weinig duidelijkheid over de aandeelhoudersstructuur schrikken risicokapitaalverschaffers af; • Investeringsstructuur: de investeringsovereenkomst moet beide partijen tevreden stellen en moet voldoende rendement voor de risicokapitaalverschaffer kunnen opbrengen; • Exit plan: een risicokapitaalverschaffer wil een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden vóór de beslissing tot investeren genomen wordt; • Andere: andere belangrijke criteria zijn technische of commerciële opportuniteiten, strategische partnerships en een aantrekkelijke operationele structuur. Bij de beoordeling van een aanvraagdossier is het business plan een belangrijk document. Het business plan moet de risicokapitaalverschaffer overtuigen dat de onderneming de vooropgestelde doelstellingen zal realiseren. De activiteit van de onderneming, de doelstellingen en de manier waarop deze zullen worden bereikt, moeten worden verduidelijkt in een business plan.

4

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


2. Overzichtstabel Beursintroductie (IPO)

x

x

ARKIMEDES

Pre-IPO

Overnamefinanciering

MBO, MBI, buy-outs, OBO

x

Groeifinanciering

x

Startkapitaal

>5

x

Zaaikapitaal

2,5 - 5

Investeringsstadium

1,25 - 2,5

0,5 - 1,25

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

< 0,125

Pagina

Deelname in miljoen EUR

1. Publieke risicokapitaalverschaffers Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)

11

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

12

Biotech Fonds Vlaanderen

13

x

x

Cultuurinvest

14

x

x

Federale Participatie- en investeringsmaatschappij (FPIM)

15

Flandersâ&#x20AC;&#x2122; Care Invest

16

Fonds Vlaanderen Internationaal

17

x

Groeimezzanine

18

x

Innovatiemezzanine

19

x

x

Kidsinvest

20

x

x

LRM

21

x

x

x

Participatiefonds

22

x

x

x

Stroominvest

23

x

x

x

TINA

24

x

x

x

x

x

Vlaams Innovatiefonds (VINNOF)

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Private risicokapitaalverschaffers 3D Participaties

27

Agri Investment Fund (AIF)

28

Allegro Investment Fund

29

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

x

5


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

35

x

x

x

x

Capricorn Cleantech Fund

36

x

x

x

x

Capricorn Health-tech Fund

37

x

x

x

x

Capricorn ICT Arkiv

38

x

x

x

x

Capricorn Venture Partners

39

x

x

x

x

x

Creafund II

40

x

x

x

x

x

x

Domo Investment Group

41

x

x

x

x

x

E-Capital III

42

x

x

x

x

Falcon Fund III

43

x

x

Fidimec

44

Fin.Co

45

Fortis Private Equity Belgium

46

Gemma Frisius Fonds II

47

GIMV

48

GIMV Arkiv Tech Fund II

49

Groenkracht

50

x

x

x

Hefboom

51

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

ARKIMEDES

x

Beursintroductie (IPO)

x

Pre-IPO

Overnamefinanciering

Capital-E II

MBO, MBI, buy-outs, OBO

34

Groeifinanciering

Capital@Rent

Startkapitaal

33

Zaaikapitaal

BEM II

>5

32

2,5 - 5

Beluga

1,25 - 2,5

31

0,5 - 1,25

Belfius Private Equity

0,25 - 0,5

30

Investeringsstadium

0,125 - 0,25

Ark Angels Activator Fund

< 0,125

Pagina

Deelname in miljoen EUR

x

x

x x

x

x x


Hummingbird Ventures

52

Indufin

53

x

x

x

x

x

ING België - Corporate Investments

54

x

x

x

x

x

x

Kebek Private Equity

55

x

x

x

x

x

x

Korys Direct Investments

56

x

x

x

x

x

x

Nausicaa Ventures

57

x

x

x

x

x

Ocas Ventures

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

58

x

x

x

PE Group

59

x

x

x

Pentahold

60

x

x

Profinpar

61

x

x

QAT III Investments

62

Qbic Fund

63

Saffelberg Investments

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

64

x

x

x

x

Sherpa Invest II

65

x

x

SI² Fund

66

x

x

Sniper Investments

67

x

x

Sofindev III

68

Software Holding & Finance

69

Stroke Fund

70

x

x

Think2Act

71

x

x

x

Triodos Renewables Europe Fund

72

x

x

Trividend

73

x

x

x

x

x

ARKIMEDES x

x

x x

x

x x

x

x x x x

Beursintroductie (IPO)

x

Pre-IPO

x

Overnamefinanciering

Groeifinanciering

x

MBO, MBI, buy-outs, OBO

Startkapitaal

x

Zaaikapitaal

1,25 - 2,5

x

>5

0,5 - 1,25

x

Investeringsstadium

2,5 - 5

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

< 0,125

Pagina

Deelname in miljoen EUR

x

x

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

7


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vectis Participaties II

76

Ventures4Growth

77

Vesalius Biocapital II Arkiv

78

Waterland Private Equity

79

Yukon

80

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

82

Buysse&Partners

83

Crowdfunding

84

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

8

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

x

x

x x

3. Andere financieringsinitiatieven BAN Vlaanderen

ARKIMEDES

x

Beursintroductie (IPO)

x

x

x

Pre-IPO

x

75

x

Overnamefinanciering

x

Vectis Arkiv

MBO, MBI, buy-outs, OBO

>5 x

Groeifinanciering

2,5 - 5 x

Startkapitaal

1,25 - 2,5 x

74

Zaaikapitaal

0,5 - 1,25

Investeringsstadium

x

Trustcapital

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

< 0,125

Pagina

Deelname in miljoen EUR

x

x


3. Fiche per initiatief

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

9


3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers

10

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN (BIO) Tervurenlaan 188A b4 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 778 99 99 F +32 (0)2 778 99 90 info@bio-invest.be www.bio-invest.be

Contactpersoon Emmanuelle Liessens Communications & Promotion Officer emmanuelle.liessens@bio-invest.be

Fondsgrootte

€ 576,5 miljoen

Naam aandeelhouders

• Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) • Belgische Staat

Oprichtingsjaar

2001

Geografisch werkgebied

• Amerika: Centraal Amerika • Afrika • Azië

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • Projectfinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: > € 1 miljoen • Maximale deelname: < € 15 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Privé-ondernemingen: kmo’s, financiële sector, infrastructuurprojecten

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

BIO mag enkel investeren in: • minst ontwikkelde landen • landen met een laag inkomen • landen met een gemiddeld inkomen • lagere schijf (OESO) Focus op Afrika en partnerlanden van Belgische ontwikkelingssamenwerking

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Middellange termijn lening Lange termijn lening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Aandelenparticipatie Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

11


BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING (BMI) Tervurenlaan 168 – B9 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 776 01 00 F +32 (0)2 770 66 38 info@bmi-sbi.be www.bmi-sbi.be

12

Contactpersonen Philippe Hermans Co-CEO

Erna Vandeplas Co-CEO & Company Secretary

Fondsgrootte

€ 36 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • • • •

Oprichtingsdatum

23 december 1971

Geografisch werkgebied

Wereldwijd, buiten België

Investeringsstadium

Financiering van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven (oprichting van dochterondernemingen of “joint ventures”, overname en/of uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitenland)

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Vooral industriële sectoren (geen vastgoedsector of infrastructuur)

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Achtergestelde lening (evt. converteerbaar)

Specifieke investeringscriteria

• Enkel investeringen met Belgisch economisch belang • Samenwerking op regionaal niveau (PMV/FVI) + Europees niveau (EDFI)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (58%) BNP Paribas Fortis (19%) ING Bank (7%) Nationale Bank van België (6%) Electrabel (5%) overige (5%)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


BIOTECH FONDS VLAANDEREN Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com

Contactpersoon Patrick Van Beneden Bestuurder patrick.vanbeneden@gimv.com

Fondsgrootte

€ 24,6 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaams Gewest

Oprichtingsdatum

December 1994

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: > € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Biotechnologie

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

13


CULTUURINVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 cultuurinvest@pmv.eu www.cultuurinvest.be

14

Contactpersonen Kathleen De Cock Senior Investeringsmanager kdc@pmv.eu

Piet Callens Investeringsmanager pca@pmv.eu Bertoud Coose Investeringsmanager bco@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsdatum

1 november 2006

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 50.000 • Maximale deelname: € 1 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Investeringsfonds voor de creatieve industrie: • Nieuwe media en computergames • De audiovisuele sector en digitale vormgeving • De muziekindustrie en het concertwezen • Design en designermode • Gedrukte media en grafische vormgeving • Uitgeverijen en boekhandels • Musical en podiumkunsten • Distributie binnen de beeldende kunsten • Communicatie en reclame • Architectuur • Erfgoed

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Opmerking financieringsvormen

CultuurInvest biedt structurele financiering aan bedrijven op lange termijn en doet bijgevolg niet aan projectfinanciering.

Specifieke investeringscriteria

Het fonds werkt aan de groei en economische zelfstandigheid van bedrijven die kwaliteitsvolle cultuurgebonden producten en/of diensten aanbieden met een duidelijk economisch marktpotentieel (voldoende rendement- en terugbetalingscapaciteit).

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ (FPIM) Louizalaan 32 1050 BRUSSEL T +32 (0)2 548 52 04 F +32 (0)2 548 52 30 www.sfpi-fpim.be

Contactpersoon Johan De Ketelbutter Adviseur-generaal j.deketelbutter@fpim.be

Fondsgrootte

ca. € 1,81 miljard

Naam aandeelhouders

Belgische Staat

Oprichtingsdatum

2 april 1962

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: > € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Duurzame ontwikkeling, innovatie

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Specifieke investeringscriteria

Algemene investeringscriteria: evenwicht tussen financiële en maatschappelijke aspecten, deugdelijk bestuur en in het belang van de Belgische economie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

15


FLANDERS’ CARE INVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu

16

Contactpersonen Kenneth Wils Business manager seed & early stage kenneth.wils@pmv.eu

Stephanie Dangreau Investeringsmanager stephanie.dangreau@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 20 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2 miljoen, doch gefaseerd (max. 80% van de totale investering)

Sectorale voorkeur

De zorgsector: • preventie, diagnose en monitoring • oplossingen die kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie in thuis-, trans- en extramurale zorg verhogen • oplossingen die de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van zorgvragers en mensen met een beperking verhogen en zo hun inclusie in de maatschappij verbeteren

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie en/of • Achtergestelde leningen met warranten

Erkend voor ARKimdes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


FONDS VLAANDEREN INTERNATIONAAL Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 fvi@pmvlaanderen.be www.pmv.eu

Contactpersonen Filip Lacquet Groepsmanager bedrijfsinvesteringen filip.lacquet@pmv.eu Michael Sneijers Investeringsmanager msn@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2007

Geografisch werkgebied

Wereldwijd, met een bijzondere focus op groeiregio’s en opkomende markten in Azië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 1 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Geen sectorvoorkeur • Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Specifieke investeringscriteria

Het Fonds wil bijdragen tot het internationaliseren en de groei van Vlaamse kmo’s door hen financiering aan te reiken voor hun buitenlandse investeringsprojecten. Financiering is mogelijk voor: • nieuwe buitenlandse investeringsprojecten • een uitbreiding van bestaande projecten in het buitenland • de overname van een bestaande entiteit in het buitenland • joint ventures met lokale buitenlandse partners

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

17


GROEIMEZZANINE Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 groei@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersonen Thomas Fiers Businessmanager groeifinanciering tfi@pmv.eu

Tim Lievens Senior Investeringsmanager tli@pmv.eu

Emmanuel Damman Senior Investeringsmanager eda@pmv.eu

Nathalie Sierens Senior investeringsmanager nsi@pmv.eu Michael Sneijers Investeringsmanager msn@pmv.eu

18

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname : € 5 miljoen

Sectorale voorkeur

• Geen sectorvoorkeur • Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Converteerbare obligatielening (met warrants) • Mezzanine

Opmerking financieringsvormen

Focus op mezzaninefinanciering. In specifieke gevallen kan een aandelenparticipatie overwogen worden.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


INNOVATIEMEZZANINE Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersonen Ellen De Greve Investeringsmanager ellen.degreve@pmv.eu

Karolien Vanstraelen Investeringsmanager karolien.vanstraelen@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

Startkapitaal

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 500.000 • Maximum 80 % van de aanvaarde projectkosten (IWT-subsidie+achtergestelde lening)

Sectorale voorkeur

Innovatie

Financieringsvormen

Achtergestelde lening

Specifieke investeringscriteria

• Aanvullend op een subsidie van IWT (kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject) • Enkel voor kleine ondernemingen: • < 6 jaar • < 50 werknemers • < € 10 miljoen omzet of balanstotaal • Voldoende terugbetalingscapaciteit aantonen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

19


KIDSINVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 kidsinvest@pmv.eu www.kidsinvest.be

20

Contactpersoon Ben Peeters Investeringsmanager ben.peeters@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsdatum

Juni 2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 250.000 • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Enkel gericht op financiering van zelfstandige kinderopvang, zowel voor starters, doorstarters als uitbreidingsfinanciering. De financiering kan zowel aangewend worden voor de werking alsook voor de financiering van behuizing.

Financieringsvormen

Achtergestelde lening

Specifieke investeringscriteria

Doelgroep zijn de zelfstandige onthaalouders en de zelfstandige kinderdagverblijven

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


LRM Kempische Steenweg 555 3500 HASSELT T +32 (0)11 24 68 01 F +32 (0)11 24 68 50 info@lrm.be www.lrm.be

Contactpersonen Stijn Bijnens Algemeen directeur

Fondsgrootte

€ 350 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaams Gewest

Oprichtingsdatum

Februari 1994

Geografisch werkgebied

Limburg

Investeringsstadium

• • • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 50.000 • Maximale deelname: > € 5 miljoen

Sectorale voorkeur

• Alle sectoren • Investeringsdomeinen: • Duurzame samenleving • Gezondheid en zorg • Technologie en diensten • Ruimte en beleving

Financieringsvormen

Alle risicodragende financieringsvormen (kapitaal, achtergestelde leningen), projectfinanciering, onroerend goed projecten (leasing, e.a.)

Specifieke investeringscriteria

Actief zijn in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelen die in verhouding staan tot de investering.

Erkend voor ARKimedes?

Ja , LRM beheert eveneens KMOFIN en KMOFIN2, erkende investeringsfondsen (ARKIV). Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Familiale opvolgingen Projectfinanciering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

21


PARTICIPATIEFONDS de Lignestraat 1 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 210 87 87 F +32 (0)2 210 87 79 info@fonds.org www.fonds.org

22

Contactpersonen Jean-Pierre Remacle Directeur-generaal remacle@fonds.org

Frank Kindt Manager Communicatie kindt@fonds.org

Marc Van den Bergh Directeur Algemene Zaken vandenbergh@fonds.org

Fondsgrootte

€ 160 miljoen

Naam aandeelhouders

Belgische staat

Oprichtingsdatum

28 juli 1992

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 7.500 • Maximale deelname: € 500.000

Sectorale voorkeur

Geen tussenkomst in landbouw, transport (rollend materieel), export (vertegenwoordigingskantoor in het buitenland) en trading.

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Korte termijn lening • Co-investering

Opmerking financieringsvormen

• Starteo*: € 250.000 • Optimeo*: € 250.000 • Initio: € 100.000 • Startlening: € 30.000 • Business Angels+: € 125.000 • Casheo: € 250.000 • Achtergestelde leningen met interessante rentevoeten (* voor overname tot € 350.000 mogelijk)

Specifieke investeringscriteria

De doelgroep zijn kleine ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen en werkzoekenden, minimum 10% eigen inbreng in het totale investeringsplan, solvabiliteit van minimum 10%.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


STROOMINVEST Kempische Steenweg 293/25 3500 HASSELT T +32 (0)11 21 49 64 F +32 (0)11 21 52 59 info@stroominvest.be www.stroominvest.be

Contactpersonen Joeri Stoop Investeringsmanager joeri.stoop@stroominvest.be

Gilbert Van Baelen Voorzitter van het Directiecomité – Gedeputeerde Provincie Limburg

Inne Hesemans Secretaris inne.hesemans@stroominvest.be

Fondsgrootte

€ 3 miljoen

Naam aandeelhouders

• Provincie Limburg (via vzw Limburgse Economische Raad) • Investeringsmaatschappij LRM

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

Limburg

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 12.500 • Maximale deelname: ca. € 500.000 • Minderheidsparticipatie mogelijk

Sectorale voorkeur

Enkel gericht op financiële ondersteuning van vennootschappen met een substantiële Limburg-link die actief zijn in de creatieve industrie, zijnde: • Muziekindustrie of live-entertainment (concertwezen) • Audiovisuele sector of digitale vormgeving • Designermode of (product)design • Gedrukte media of grafische vormgeving • Distributie binnen de beeldende kunsten (galeriewezen) • Podiumkunsten of musical • Uitgeverijen of boekhandels • Nieuwe media of (computer)games • Communicatie en reclame • Architectuur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Co-investering

Opmerking financieringsvormen

Financiële ondersteuning op maat, a priori via achtergestelde leningen

Specifieke investeringscriteria

• De onderneming is een vennootschap (micro-onderneming of kmo) die actief is in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelt die in verhouding staan tot de investering. Vzw’s en éénmanszaken komen voorwaardelijk in aanmerking • De onderneming is actief in één van de sectoren van de creatieve industrieën • De producten of diensten vertonen markt- en winstpotentieel

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

23


TINA Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 tina@pmv.eu www.pmv.eu

24

Contactpersoon Roald Borré Business Manager TINA roald.borre@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 250.000 • Maximale deelname: € 20 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur, focus op speerpuntsectoren

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Specifieke investeringscriteria

• • • •

Erkend voor ARKimdes?

Neen

Consortia van bedrijven Focus op transformatie en/of innovatie Go-to-Market Zowel kleine als grote bedrijven

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


VLAAMS INNOVATIEFONDS (VINNOF) Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 seed@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersonen Kenneth Wils Businessmanager seed & early stage kenneth.wils@pmv.eu

Koen Schrever Sr. Investeringsmanager ICT koen.schrever@pmv.eu

Johan Keppens Sr. Investeringsmanager seed & early stage (cleantech) johan.keppens@pmv.eu

Bram Vanparys Investeringsmanager seed & early stage (life sciences) bram.vanparys@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2005

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Eerste groei (incl. vervolgrondes)

Bepaling deelname

• Minimale deelname : € 200.000 • Maximale deelname: € 1,5 miljoen (maximum 80 % van de totale investering)

Sectorale voorkeur

• Geen bepaalde voorkeur, maar expertise opgebouwd in de volgende toekomstgerichte domeinen : cleantech, ICT en levenswetenschappen • Uitgesloten zijn : vervoer, landbouw, visserij en aquacultuur

Financieringsvormen

Aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met converteerbare obligatielening of achtergestelde lening met warranten

Specifieke investeringscriteria

Kleine ondernemingen: • < 6 jaar • < 50 werknemer • € 10 miljoen omzet of balanstotaal innovatief

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

25


3.2. Private risicokapitaalverschaffers

26

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


3D PARTICIPATIES Rijvisschestraat 118 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 329 72 01 F +32 (0)9 329 72 03 info@3D-participaties.be www.3D-participaties.be

Contactpersonen Peter Van de Weyer Directeur pvdw@3D-participaties.be

Hans Swinnen Directeur hans.swinnen@3D-participaties.be

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouders

• Familie Donck (80%) • Familie Desimpel (20%)

Oprichtingsjaar

1992

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 25 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Begrijpbare sectoren (productie, distributie, retail, diensten, ...)

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

3D is een familiale investeerder die waarde wenst te creëren door op lange termijn te investeren in bedrijven met een goed track record en groeipotentieel. In zijn bedrijven zal 3D, met respect voor klant, medewerker en bedrijfscultuur, actief en met gezond verstand het ondernemerschap stimuleren. 3D beoogt rendabele omzetgroei door het nemen van de juiste initiatieven op vlak van geografische expansie, markten productontwikkeling. Waarden: gezond verstand, eerlijke en open communicatie, ondernemingszin en gedrevenheid.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

27


AGRI INVESTMENT FUND (AIF) Diestsevest 40 3000 LEUVEN T +32 (0)0477 61 86 80 www.agri-investment-fund.be

28

Contactpersoon Luc Basstanie Senior investment manager luc.basstanie@agri-investment-fund.be

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Naam aandeelhouders

MRBB, holding

Oprichtingsdatum

November 2006

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1 miljoen • Maximale deelname: € 10 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• • • • •

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Het project moet bijdragen aan de verbetering van de competitiviteit van de Belgische land- en tuinbouwsector

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, buy-outs Beursintroductie (IPO)

Agrisector Foodsector Bio-industrie Biotech Milieu

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


ALLEGRO INVESTMENT FUND Esperantolaan 4 3001 HEVERLEE T +32 (0)485 66 46 50 info@allegroinvestmentfund.com www.allegroinvestmentfund.com

Contactpersonen Alex Van den Bossche Gedelegeerd bestuurder alex.vandenbossche@axilius.be

Geert Everaert Vertegenwoordiger AIF Management bvba – gedelegeerd bestuurder geerteveraert.axilius@gmail.com

Fondsgrootte

€ 15,2 miljoen

Naam aandeelhouders

Verschillende industriëlen

Oprichtingsdatum

Augustus 2005

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Machinebouw, apparatenbouw • Chipsector • Algemene hightech sectoren

Financieringsvormen

• • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

29


ARK ANGELS ACTIVATOR FUND p/a “Officenter”, Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0) 11 87 09 10 F +32 (0) 11 87 09 21 info@aaafund.be www.aaafund.be

30

Contactpersonen Reginald Vossen Gedelegeerd bestuurder reginald@aaafund.be

Ivan Trangez Fondsmanager ivan@aaafund.be

Marc Mommaerts Fondsmanager marc@aaafund.be

Rudi Severijns Fondsmanager rudi@aaafund.be

Fondsgrootte

€ 14,8 miljoen

Naam aandeelhouders

• ARKimedes II-fonds, diverse Business Angels • ING België nv

Oprichtingsdatum

7 februari 2012

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 14,8 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Dit fonds investeert bij voorkeur samen met Business Angels die lid zijn van BAN Vlaanderen (co-financiering).

Erkend voor ARKimedes?

Ja, ARK Angels Activator Fund (AAAF) is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening met warrants Converteerbare obligatielening Co-investering Aandelenparticipatie

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


BELFIUS PRIVATE EQUITY Boulevard Pachéco 44, PA 04/05 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 222 21 37 F +32 (0)2 285 23 11 www.belfius.be

Contactpersonen Alexis Bogaert Head of Private Equity alexis.bogaert@belfius.be

Carla Versteels Assistant carla.versteels@belfius.be

Catherine Dumonceaux Senior Investment Manager catherine.dumonceaux@belfius.be

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel • België

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

31


BELUGA Assesteenweg 65 1740 TERNAT T +32 (0)2 462 61 15 F +32 (0)2 462 61 41 info@belugainvest.com www.belugainvest.com

32

Contactpersoon Bruno Lippens Algemeen directeur bruno.lippens@belugainvest.com

Fondsgrootte

€ 4.589.000

Naam aandeelhouders

Beurs

Oprichtingsdatum

1 januari 1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


BEM II Lombardstraat 34-42 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 545 57 49 F +32 (0)2 545 59 07 info@bem2.be www.bem2.be

Contactpersonen Joeri Van Meenen joeri.vanmeenen@vcb.be

Marc Dillen marc.dillen@vcb.be

Fondsgrootte

€ 3.325.000

Naam aandeelhouders

Verscheidene rechtspersonen uit de vastgoed-, bouw- en financiële sector

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

• Centraal Europa • Oost-Europa • Turkije

Investeringsstadium

Financieren van vastgoedprojecten via achtergestelde lening of aandelenparticipatie

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bouwsector

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

BEM II verstrekt risicokapitaal voor vastgoedprojecten in Centraal- en Oost-Europa en Turkije, waarvoor de initiatiefnemer te weinig eigen middelen kan en wenst in te brengen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

33


CAPITAL@RENT Kwadestraat 153, bus 0.1 8800 ROESELARE T +32 (0)51 26 39 39 info@capitalatrent.be www.capitalatrent.be

34

Contactpersonen Joris Claeys joris.claeys@capitalatrent.be Wim Cools wim.cools@capitalatrent.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Cennini

Oprichtingsjaar

2007

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: > € 5 miljoen

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Mezzanine • Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

Mathieu Vandevijvere mathieu.vandevijvere@capitalatrent.be


CAPITAL-E II Karel Oomsstraat 4 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 303 37 30 T +32 (0)486 71 61 60 www.capital-e.be

Contactpersonen Marc Wachsmuth Partner marc.wachsmuth@capital-e.com

Sofie Baeten Partner sofie.baeten@capital-e.com

Pascal Vanluchene Partner

Fondsgrootte

€ 60 miljoen

Naam aandeelhouders

• Verscheidene institutionele investeerders • Imec • ARKimedes Fonds

Oprichtingsdatum

11 januari 2006

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: tot € 5 miljoen (over de duurtijd van de onderneming) • Meestal beperkt tot minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Enkel micro-elektronica-& nanotechnologiegerelateerde sectoren en “advanced materials”

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Capital-E II ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

35


CAPRICORN CLEANTECH FUND Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

36

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Paul Decraemer Head Cleantech Investment Practice

Tom Vanhoutte CFO

Fondsgrootte

€ 112 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2006

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 10 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Technologie gebaseerde ondernemingen in de cleantech sector

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


CAPRICORN HEALTH-TECH FUND Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Frank Bulens Partner

Tom Vanhoutte CFO

Ekaterina Smirnyagina Partner

Fondsgrootte

€ 42 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 6 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Human health-technology investments

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

37


CAPRICORN ICT ARKIV Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

38

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Katrin Geyskens Partner

Tom Vanhoutte CFO

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Digital healthcare and big data projects

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Capricorn ICT Arkiv is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


CAPRICORN VENTURE PARTNERS Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 F +32 (0)16 28 41 08 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Tom Vanhoutte CFO

Fondsgrootte

€ 287 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

1993

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 10 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Technologie gebaseerde ondernemingen (in de cleantech, health-tech en ICT-sector)

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

39


CREAFUND II Kapitein Maenhoutstraat 77B 9830 SINT-MARTENS-LATEM T +32 (0)9 272 62 00 F +32 (0)9 272 62 09 assistant@creafund.be www.creafund.be

40

Contactpersonen Herman Wielfaert Gedelegeerd Bestuurder herman.wielfaert@creafund.be

Johan Heirbrandt Gedelegeerd Bestuurder johan.heirbrandt@creafund.be

Gino Schepens Gedelegeerd Bestuurder gino.schepens@creafund.be

Fondsgrootte

€ 40 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaamse Industriëlen

Oprichtingsdatum

16 november 2001

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1 miljoen • Maximale deelname: ca. € 8 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening • Warrants

Specifieke investeringscriteria

Mature bedrijven

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


DOMO INVESTMENT GROUP Nederzwijnaarde 2 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 241 45 06 F +32 (0)9 241 46 01 info@domoinvestmentgroup.com www.domoinvestmentgroup.com

Contactpersonen Gregory De Clerck Managing Director gregory.declerck@domoig.com

Kathleen Rubens Management Assistant kathleen.rubens@domoig.com

Fondsgrootte

€ 146 miljoen

Naam aandeelhouder

Familie Jan De Clerck

Oprichtingsdatum

1 januari 1991

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: > € 5 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Food & Beverage, Health & Care, Leisure & Lifestyle, Sustainability, Outsourcing

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Bewezen business model in bedrijven met groeipotentieel

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

41


E-CAPITAL III Tervurenlaan 273 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 642 20 00 F +32 (0)2 642 20 09 info@e-capital.be www.e-capital.be

42

Contactpersonen Jérôme Lamfalussy Partner

Eric van Zuijlen Partner

Yves Trouveroy Partner

Yvan Jansen Partner

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Collectief fonds met voornamelijk Belgische ondernemers en industriële families (30-tal)

Oprichtingsdatum

Juni 2011

Geografisch werkgebied

300 km rond Brussel

Investeringsstadium

• MBO, MBI, OBO • Groeifinanciering • Vervangingskapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 4 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook significante minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Brede sectorinteresse, met uitsluiting van biotech, high-tech en vastgoedprojecten

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Ondernemingen met bewezen businessmodel en groeipotentieel in hun businessplan

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


FALCON FUND Steenveldstraat 23 8820 TORHOUT T +32 (0)50 22 19 98 F +32 (0)50 22 27 38

Contactpersonen Luc Loose Gedelegeerd bestuurder luc.loose@falconfund.be

Koen Perdu Bestuurder-vennoot koen.perdu@falconfund.be

Fondsgrootte

• Volstort € 10 miljoen • Toegestaan € 25 miljoen

Naam aandeelhouders

• Twee industriële families • Het management

Oprichtingsdatum

4 oktober 2000

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Geen hightech dossiers • Mature bedrijven

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

43


FIDIMEC Kapeldreef 75 3001 LEUVEN T +32 (0)16 28 11 83

44

Contactpersonen Bart Van Bael Portfolio manager bart.vanbael@imec.be

Ludo Deferm Bestuurder ludo.deferm@imec.be

Fondsgrootte

€ 1,73 miljoen

Naam aandeelhouder

Imec vzw

Oprichtingsjaar

2000

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 50.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Micro- en nano-elektronica gerelateerd

Financieringsvormen

• • • • •

Specifieke investeringscriteria

FIDIMEC richt zich uitsluitend tot incubatiedossiers van Imec.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


FIN.CO Duboisstraat 48 2060 ANTWERPEN T +32 (0)3 202 04 00 F +32 (0)3 226 41 94 info@finco.be www.finco.be

Contactpersonen Hubert Plouvier Afgevaardigd Bestuurder plouvier@finco.be

Kristof Verluyten Investeringsmanager verluyten@finco.be

Martijn Willaert Investeringsmanager willaert@finco.be

Fondsgrootte

€ 120 miljoen

Naam aandeelhouders

Privé-investeerders

Oprichtingsjaar

1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2 miljoen • Maximale deelname: € 12 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie (Converteerbare) Obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

45


FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM Warandebert 3 – 1KA1A 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 565 95 46 F +32 (0)2 565 99 75 info@bnpparibasfortis.com www.cpb.bnpparibasfortis.be

46

Contactpersonen Luc Weverbergh Gedelegeerd bestuurder luc.weverberg@bnpparibasfortis.com

Fondsgrootte

€ 133 miljoen

Naam aandeelhouder

Fortis Bank

Oprichtingsdatum

16 september 1981

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 50 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Cédric Dorcimont Business Development Manager cedric.dorcimont@bnpparibasfortis.com

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening (met warrants) Mezzanine (met of zonder warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


GEMMA FRISIUS-FONDS Waaistraat 6 3000 LEUVEN T +32 (0)16 32 65 00 F +32 (0)16 32 65 15 lrd@kuleuven.be lrd.kuleuven.be/spinoff/gff-informatie

Contactpersonen Professor Koenraad Debackere Voorzitter Paul Van Dun Afgevaardigd bestuurder

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

• KU Leuven • KBC Private Equity/Fortis Private Equity Belgium

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Elke opportuniteit waarbij technologie of expertise betrokken is, ontwikkeld binnen de Associatie KU Leuven

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

47


GIMV Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.be www.gimv.be

48

Contactpersoon Frank De Leenheer Investor Relations & Corporate Communications Manager frank.deleenheer@gimv.com

Fondsgrootte

€ 1,8 miljard

Naam aandeelhouders

• Vlaamse overheid (27%) • Publiek (beurs) (73%)

Oprichtingsdatum

1 juni 1980

Geografisch werkgebied

• • • • •

België Nederland Frankrijk Duitsland Oost-Europa

Investeringsstadium

• • • •

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 100 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Consumer bedrijven met een duidelijke visie op de noden en voorkeuren van de klant van de toekomst • Health care oplossingen voor de gezondheids- en zorgsector die inspelen op een groeiende, vergrijzende en gezondheidsbewuste maatschappij • Smart industries: leveranciers van slimme systemen en diensten, die een meerwaarde bieden door intelligente en differentiërende technologieën • Sustainable cities: diensten, nutsvoorzieningen en infrastructuren met een duurzame impact op de maatschappij

Financieringsvormen

• • • • • •

Specifieke investeringscriteria

• Kleine tot middelgrote bedrijven in uiteenlopende sectoren met een ondernemingswaarde tot € 750 miljoen • Bedrijven die activa of divisies willen afstoten • Financiële aandeelhouders op zoek naar liquiditeit • Familiebedrijven met een opvolgingsproblematiek • Innovatieve bedrijven met een uitgesproken groeiambitie en gevestigde bedrijven op zoek naar vers kapitaal om hun groei te versnellen • Focus op Europa, met klemtoon op België, Nederland, Duitsland en Frankrijk

Erkend door ARKimedes?

Ja , zie Gimv Arkiv Tech Fund II

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening met warrants Converteerbare obligatielening Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


GIMV ARKIV TECH FUND II Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com

Contactpersonen Alex Brabers alex.brabers@gimv.com Bart Diels bart.diels@gimv.com

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

• Gimv NV • ARKimedes Fonds II NV

Oprichtingsdatum

September 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

ICT en Cleantech

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Mezzanine (met warrants) • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Early tot mid-stage ondernemingen met een jaarlijkse omzet van max. € 4 miljoen die actief zijn op het gebied van ICT en Cleantech

Erkend door ARKimedes?

Ja , Gimv Arkiv Tech Fund II is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

49


GROENKRACHT Smedenstraat 53 8000 BRUGGE T +32 (0)59 56 97 00 F +32 (0)59 56 97 01 info@groenkracht.be www.groenkracht.be

50

Contactpersoon Jurgen Ackaert Statutair bestuurder

Fondsgrootte

Variabel

Naam aandeelhouders

• Privé-personen • Rechtspersonen

Oprichtingsdatum

4 maart 2004

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle bedrijven die een project rond hernieuwbare/duurzame energie opstarten

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


HEFBOOM Vooruitganstraat 333 b 5 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 205 17 20 F +32 (0)2 205 17 39 www.hefboom.be

Contactpersonen Marc Vercauteren Kredietconsulent marc.vercauteren@hefboom.be

Frans Heyman Kredietconsulent frans.heyman@hefboom.be

Fondsgrootte

€ 11 miljoen

Naam aandeelhouders

Ongeveer 1.500 (deels middenveldorganisaties, deels particulieren)

Oprichtingsdatum

November 1985

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 500.000 • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Organisaties en ondernemingen uit de sociale economie: dit zijn kmo’s of vzw’s die in hun bedrijfsuitvoering een bijzondere aandacht hebben voor maatschappelijke meerwaarde; dit vooral via de creatie van duurzame tewerkstelling van kansengroepen, maar ook via milieuvriendelijkheid van product en productieproces en coöperatief ondernemen; verder ook nichewerking met de zorgsector.

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Korte, middellange en lange termijn lening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

51


HUMMINGBIRD VENTURES Hangar 36 Rijnkaai 98 2000 ANTWERPEN T +32 (0)3 292 37 10 info@hummingbird-ventures.com www.hummingbird-ventures.com

52

Contactpersoon Barend Van den Brande Managing partner

Fondsgrootte

€ 30 miljoen

Naam aandeelhouders

• Institutionele investeerders • Industriëlen • Privé-investeerders

Oprichtingsdatum

30 maart 2010

Geografisch werkgebied

Europa en Turkije

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Technologiesector

Financieringsvorm

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Internationale aspiraties, unieke technologie en competitieve edge, groot marktpotentieel, kwaliteit van het management en solide businessmodel

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Hummingbird Ventures beheert Hummingbird ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


INDUFIN Interleuvenlaan 1515/D1 3001 HAASRODE T +32 (0)16 39 30 40 F +32 (0)16 39 30 49 evelyne.ackermans@indufin.be www.indufin.be

Contactpersonen Guy Wygaerts Gedelegeerd Bestuurder guy.wygaerts@indufin.be

Jean-François Vryens Partner jean-francois.vryens@indufin.be

Jo Santino Gedelegeerd Bestuurder jo.santino@indufin.be

Joris Rome Partner joris.rome@indufin.be

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Naam aandeelhouders

• De Eik NV • Luxempart SA

Oprichtingsdatum

1 januari 1998

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

53


ING BELGIË – CORPORATE INVESTMENTS Marnixlaan 24 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 547 22 32 F +32 (0)2 547 36 87 www.ing-peq.be

54

Contactpersonen Luc Van de Steen Head of Corporate Investments luc.vandesteen@ing.be

Tom Bousmans Investment Director tom.bousmans@ing.be

Johan Pede Investment Manager johan.pede@ing.be

Evelyne Heyvaert Investment Manager evelyne.heyvaert@ing.be

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouder

ING België

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

• • • •

België Nederland Frankrijk Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Opmerking financieringsvormen

Kwaliteit van het management/geen turnarounds

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


KEBEK PRIVATE EQUITY Heizel Business Park – blok 6 Romeinse Steenweg 564 1853 STROMBEEK-BEVER info@kebek.be www.kebek.be

Contactpersonen Floris Vansina Managing Partner floris.vansina@kebek.be

Ast Verbiest Partner ast.verbiest@kebek.be

Gert Van Huffel Managing Partner gert.vanhuffel@kebek.be

Gerd Smeets Partner gerd.smeets@kebek.be

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Oprichtingsjaar

2013

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Frankrijk

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Solide, winstgevende ondernemingen met groeipotentieel. Traditionele industriële/ diensten sectoren (geen Venture Capital, geen Biotech)

Financieringsvormen

• • • • •

Specifieke investeringscriteria

• Investering € 2-15 miljoen per transactie • Controle belang, of co-controle met andere financiëleinvesteerders

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Kebek Private Equity beheert KBC ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds I. Aangezien de investeringsperiode van ARKimedesfonds I is afgesloten kunnen de middelen uit deze ARKIV enkel worden gebruikt voor vervolginvesteringen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

55


KORYS DIRECT INVESTMENTS Vaucampslaan 42 1654 HUIZINGEN T +32 (0)2 801 68 34 enquiries@korys.be www.korys.be

56

Contactpersonen Thomas De Kempeneer Investment Manager thomas.dekempeneer@korys.be

Thierry François Investment Director thierry.francois@korys.be

Thomas Vanhoutte Investment Director thomas.vanhoutte@korys.be

Cedric Liekens Investment Manager cedric.liekens@korys.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Colruyt Family

Oprichtingsdatum

1 juni 2011

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Cleantech, life sciences, consumer goods, retail

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants) • Co-investering

Specifieke investeringscriteria

Wij zoeken actief naar groeibedrijven in België en omringende landen in het domein van cleantech, life sciences en consumer goods/retail. In onze investeringscriteria is het belangrijk dat het bedrijf al een omzet heeft (liefst > € 1 miljoen) en zicht op winstgevendheid binnen 2 jaar. De bedrijven die wij zoeken moeten naast een goed management ook een “Tripel-P” (People-Planet-Profit) bijdrage hebben.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


NAUSICAA VENTURES Hanswijkstraat 37 A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 27 78 89 mail@nausicaa-ventures.be www.nausicaa-ventures.be

Contactpersonen Michel Helbig Bestuurder Maurice Olivier Bestuurder

Bart Luyten bestuurder bluyten@nausicaa-ventures.be

Fondsgrootte

€ 20 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • •

Oprichtingsdatum

14 juli 2009

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren behalve horeca en immobiliën, met een voorkeur voor nieuwe technologieën

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening • Co-investering

Erkend voor ARKimedes?

Neen

40 actieve business angels Institutionele investeerders Family offices EIF

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

57


OCAS VENTURES President J.F. Kennedylaan 3 9060 ZELZATE T +32 (0)9 345 12 11 F +32 (0)9 345 12 04 contact@ocasventures.com www.ocasventures.com

58

Contactpersonen Philippe Vercruyssen Managing Partner

Filip Fransen Managing partner

Dirk De Boever Managing Partner

Wim Dubois Investment Manager

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

• Vlaams Gewest • Arcelor Mittal

Oprichtingsdatum

1 januari 2004

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 10 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Innovatieve technologieën, processen, producten en toepassingen in verband met energie, leefmilieu en duurzaamheid

Financieringsvormen

• Converteerbare obligatielening • Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


PE GROUP Molenstraat 10 3320 HOEGAARDEN T +32 (0)16 76 54 08 F +32 (0)16 76 54 08 info@pegroup.be www.pegroup.be

Contactpersoon Stefan Yee CEO Stefan.pegroup.be

Fondsgrootte

€ 8 miljoen (onder beheer: € 12,5 miljoen)

Naam aandeelhouders

• Ondernemers • Management

Oprichtingsdatum

15 november 2005

Geografisch werkgebied

• België • Nederland

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

Voornamelijk ook de betrokkenheid van het management en de mogelijkheid voor PE Group om een actieve rol te vervullen als bestuurder, aandeelhouder en/of adviseur

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

59


PENTAHOLD Belgicastraat 11 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 724 89 90 F +32 (0)2 724 89 99 info@pentahold.eu www.pentahold.eu

60

Contactpersonen Geert Vanderstappen Partner geert.vanderstappen@pentahold.eu

Karel Gielen Partner karel.gielen@pentahold.eu

Fondsgrootte

€ 125 miljoen

Naam aandeelhouders

Philippe Vlerick, Paul Thiers, Marc Saverys, Filip Balcaen en Edmond Muller

Oprichtingsdatum

6 juli 2006

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België • Centraal-Europa

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 25 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren, behalve immobiliën

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Zowel langetermijn- als kortetermijninvesteringen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


PROFINPAR Straat Kolonel Bourg 122 11400 BRUSSEL T +32 (0)475 26 77 90 F +32 (0)83 68 80 17 info@profinpar.com www.profinpar.com

Contactpersoon Pierre Robin Managing director pierre.robin@profinpar.com

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

10 private investeerders

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

• België • Frankrijk • Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Opmerking financieringsvormen

Full-risk, full reward – hand’s on

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

61


QAT III INVESTMENTS Keizerinlaan 66 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 567 17 88 F +32 (0)2 567 17 89 info@qatinvestments.com www.qatinvestments.com

62

Contactpersonen Yves Van Sante Chief Executive Officer yves.vansante@qatinvestments.com

Johan Dejager Managing Principal johan.dejager@qatinvestments.com

Steven Van der Velden Voorzitter steven.vandervelden@qatinvestments.com

Fondsgrootte

€ 20 miljoen

Naam aandeelhouders

Partners, privépersonen, institutionele investeerders

Oprichtingsjaar

2011

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Luxemburg

Investeringsstadium

MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, doch altijd ter vrijwaring van familiebedrijven met opvolgingsvraagstuk

Sectorale voorkeur

Alle sectoren, behalve vastgoed en horeca

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

QAT III participeert in ondernemingen waar de oprichter-ondernemer geconfronteerd wordt met een opvolgingsvraagstuk. De onderneming is succesvol, realiseert positieve cashflows, en wordt geleid door een ondernemer die nog geen geschikte opvolger gevonden heeft. QAT zal de ondernemer begeleiden in zijn uitstap en opvolging. Een nieuwe zaakvoerder wordt gezocht die samen met de oprichter-ondernemer het bedrijf de komende jaren verder zal leiden. De oprichter-ondernemer dient bereid te zijn aan boord te blijven, waarbij hij zich zal richten op de zaken waar hij het sterkst in is. De overige aspecten van de bedrijfsvoering zullen door de nieuwe zaakvoerder uitgevoerd worden. Samen met dit team neemt QAT de onderneming over en leidt deze over een periode van 5-7 jaar naar een volgende fase, waarna gezamenlijk verkocht wordt.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


QBIC FUND Gaston Crommenlaan 10, bus 102 9050 GENT info@qbic.be www.qbic.be

Contactpersonen Marc Zabeau Managing partner marc.zabeau@qbic.be

Martin De Prycker Managing partner martin.deprycker@qbic.be

Fondsgrootte

€ 30,5 miljoen

Aandeelhouders

• • • •

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: niet gespecifieerd • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Life sciences, ICT, nieuwe materialen

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Warrants

Specifieke investeringscriteria

Portfoliobedrijven dienen een link te hebben met de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen of Vrije Universiteit Brussel of hun geallieerde academische ziekenhuizen of Hogescholen.

Erkend voor ARKimedes?

Ja , QBIC Fund beheert het QBIC ARKIV Fund, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

De universiteiten van Antwerpen, Brussel en Gent BNP Paribas Fortis, KBC en ING Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij GIMB

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

63


SAFFELBERG INVESTMENTS Oplombeekstraat 6 1755 GOOIK T +32 (0)2 793 25 51 F +32 (0)2 793 25 59 info@saffelberg.com www.saffelberg.com

64

Contactpersonen Jos Sluys CEO

Arnold Benoot Director - Legal counsel

Marleen Vercammen Director - CFO

Fondsgrootte

€ 229 miljoen

Naam aandeelhouders

Familie Sluys

Oprichtingsdatum

21 september 2007

Geografisch werkgebied

• België • Europa

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


SHERPA INVEST II Joseph Wybranlaan 40 1070 BRUSSEL T +32 (0)2 529 58 50 F +32 (0)2 529 59 22 dvt@sherpainvest.be www.sherpainvest.be

Contactpersonen David Van Tieghem Bestuurder dvt@sherpainvest.be

Olivier Belenger Bestuurder ob@sherpainvest.be

Eric Vandoorne Bestuurder eric@sherpainvest.be

Fondsgrootte

€ 4,8 miljoen

Naam aandeelhouders

• ING, Sambrinvest, EEBIC • Privé-personen

Oprichtingsdatum

31 maart 2011

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • Overnamefinanciering • Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Bedrijven met aanzienlijk groeipotentieel en die over één of meerdere competitieve voordelen beschikken

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

65


SI² FUND Hertogsstraat 41 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 274 07 50 info@si2fund.com www.si2fund.com

66

Contactpersoon Fried Roggen Fondsmanager ried.roggen@si2fund.com

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

SI² Fund investeert uitsluitend in sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen worden gekenmerkt door een primaire focus op een maatschappelijke uitdaging en door de inzet van een business model om deze uitdaging aan te pakken.

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

SI² Fund is op zoek naar investeringsdossiers van sociale ondernemingen die: • Gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging • Hun sociale impact willen maximaliseren en meten • Hun sociale impact maximaal willen integreren in hun business model • Een leefbaar, duurzaam financieel plan hebben

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Warrants Aandelenparticipatie Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


SNIPER INVESTMENTS Hanswijkstraat 37A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 28 78 89 bluyten@sniperinvestments.com www.sniperinvestments.com

Contactpersonen Bart Luyten Partner bluyten@sniperinvestments.com

Willem Prinselaar Partner wprinselaar@sniperinvestments.com

Luc Synaeghel Partner lsynaeghel@sniperinvestments.com

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

• Family Offices • Privé-investeerders

Oprichtingsdatum

29 april 2011

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen sectorvoorkeur. Wij investeren echter niet in biotech-, vastgoed- of horecaprojecten.

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

De strategie van het fonds betreft het realiseren van significante meerwaarden door te investeren in bedrijven in interessante en groeiende markten waarbij een sterk managementteam, asset value, goede producten en sterke strategieën de basis vormen van een lange termijn relatie tussen de ondernemers/portefeuillebedrijven en het fonds. Het fonds hanteert een open-ended investeringsfilosofie waarbij groei en waardecreatie op lange termijn steeds voorop staan.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

67


SOFINDEV III Lambroekstraat 5, bus D 1831 DIEGEM T +32 (0)2 720 70 07 F +32 (0)2 721 43 52 info@sofindev.be www.sofindev.be

68

Contactpersonen Thijs Ghislain Afgevaardigd bestuurder g.thijs@sofindev.be

Eric Van Droogenbroeck Afgevaardigd bestuurder e.vandroogenbroeck@sofindev.be

Fondsgrootte

€ 75 miljoen

Naam aandeelhouders

Sofina, August Private Equity, Colruyt, Immocobel

Oprichtingsjaar

2006

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Frankrijk

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


SOFTWARE HOLDING & FINANCE Nieuwlandlaan 9, bus 150 3200 AARSCHOT T +32 (0)16 56 00 00 F +32 (0)16 56 66 60 shf@shf.be www.shf.be

Contactpersonen Dirk Smolders Financial Manager dirk@shf.be

H. Billion Bestuurder

Fondsgrootte

€ 4 miljoen

Naam aandeelhouders

Familie Billion

Oprichtingsjaar

1991

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

IT, software, telecom, life sciences

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

69


STROKE FUND Witte Molenstraat 47 8200 BRUGGE T +32 (0)495 52 32 32 F +32 (0)50 39 34 02 info@strokefund.be www.strokefund.be

70

Contactpersonen Hans Depré Voorzitter

Filip De Clercq Investment Manager

Ludo Lievens Adviseur

Fondsgrootte

€ 2,5 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • • • • • • •

Oprichtingsdatum

5 november 1999

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Minderheidsparticipaties met uitzondering voor MBO’s & MBI’s

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Specifieke investeringscriteria

• Voorkeur gaat uit naar participaties bij MBO’s • Financiële ondersteuning bij groeiprocessen in mature ondernemingen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Eddy Depré Hans Depré Luc Depré Etienne Desmyter Paul Gheeraert Jean-Pierre Saelen Eric Gheeraert Karel Moortgat e.a.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


THINK2ACT Baarbeek 1 2070 ZWIJNDRECHT T +32 (0)3 641 16 35 F +32 (0)3 641 18 95 jo.breesch@think2act.be filip.lesaffer@think2act.be www.think2act.be

Contactpersonen Jo Breesch Managing Partner jo.breesch@think2act.be

Filip Lesaffer Managing Partner filip.lesaffer@think2act.be

Fondsgrootte

€ 13 miljoen

Naam aandeelhouders

Diverse aandeelhouders

Oprichtingsdatum

Februari 2012

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Frankrijk

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie • Mezzanine met warrants

Specifieke investeringscriteria

Think2Act heeft een voorkeur voor bedrijven met een sterke positie in de waardeketen van hun sector en bij voorkeur ook met impact op de waardeketen

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Think2Act beheert Think2Act ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 82.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

71


TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND Hoogstraat 139, bus 3 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 548 28 28 F +32 (0)2 548 28 29 info@triodos.be www.triodos.be

72

Contactpersonen Martine Gregoire Institutional Relationship Manager martine.gregoire@triodos.be

Kim de Boer Fund Manager kim.deboer@triodos.nl

Fondsgrootte

€ 62 miljoen

Naam aandeelhouders

Private en institutionele beleggers

Oprichtingsdatum

1 juni 2006

Geografisch werkgebied

Europa met nadruk op Benelux, Frankrijk, Duitsland, UK, Spanje

Investeringsstadium

Bouw en uitbating van nieuwe en bestaande productie-installaties, vanaf het einde van de ontwikkeling van het project.

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: ca. € 7 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Productie van duurzame energie (productie van groene elektriciteit en/of groene warmte): windparken, solar PV, solar thermal installaties, kleinschalige waterkracht, biomassa & biofuels, energie-efficiëntie projecten

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


TRIVIDEND – VLAAMS PARTICIPATIEFONDS VOOR DE SOCIALE ECONOMIE Vooruitgangstraat 333, bus 12 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 274 14 51 F +32 (0)2 205 17 39 info@trividend.be www.trividend.be

Contactpersonen Bernard Fornoville Directeur bernard@trividend.be

Sybile Vancoillie Investeringsanaliste sybile@trividend.be

Maatschappelijk kapitaal

ca. € 2,5 miljoen

Naam aandeelhouders

• Uit de sociale economie: Hefboom, Fairfin, Triodos, Kanaal 127, De Wolkammerij, DienstenThuis, Stichting voor Toekomstige Generaties • Publieke overheden: het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap (beheerd door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), Kringloopfonds • Privé-partners: Belfius, P&V Verzekeringen, KBC Bank, VKW-Synergia, Ethias, ACV-Metea • Toegetreden klanten: zie website Trividend cvba

Oprichtingsdatum

18 december 2001

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel (We hebben oog voor solidariteit en noord-zuid betrekkingen, doch investeren er niet rechtstreeks)

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 150.000 • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bedrijven en ook vzw’s uit de duurzame en de sociale economie. Vooral in de volgende markten zijn we actief: • duurzame mobiliteit • duurzaam bouwen, woon- & werkplek • duurzame zorg & welzijn • duurzame voeding & natuurbeheer • duurzame energie, industrie & materialen, ophalen/sorteren/recycleren, hergebruiken

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

We richten ons uitdrukkelijk op waardengericht ondernemen: maatschappelijk verantwoord, duurzaam, innovatief, coöperatief, waardig werk, met ondernemingszin. We investeren, inspireren en innoveren in vertrouwen en met respect. Onze klanten stellen de realisatie van maatschappelijke meerwaarden voorop. Zij hebben oog voor tewerkstelling (van kansengroepen), maatschappelijke inbedding, respect voor het leefmillieu, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Winst beschouwen we als een middel om die maatschappelijke doelen te realiseren.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Co-investering Andere: converteerbare achtergestelde lening

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

73


TRUSTCAPITAL Kapel ter Bede 84 8500 KORTRIJK T +32 (0)56 24 96 00 F +32 (0)56 22 86 99 info@trustcapital.be www.koramic.be

74

Contactpersoon Christian Dumolin Voorzitter & CEO christian.dumolin@koramic.be

Naam aandeelhouder

Koramic Holding

Oprichtingsjaar

1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België (Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Brede sectorale interesse (o.a. klassieke sectoren, later stage technology, …)

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


VECTIS ARKIV Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vestisparticipaties.be

Contactpersonen Walter Beyen Managing Partner walter@vestisparticipaties.be

Lieven Coen Investment Manager lieven@vectisparticipaties.be

Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

Vectis Participaties II, ARKimedes Fonds II

Oprichtingsdatum

16 december 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Vectis ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIVinvesteringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

75


VECTIS PARTICIPATIES II Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vestisparticipaties.be

76

Contactpersonen Walter Beyen Managing Partner walter@vestisparticipaties.be

Lieven Coen Investment Manager lieven@vectisparticipaties.be

Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be

Fondsgrootte

€ 17 miljoen

Naam aandeelhouders

• GIMV • Privé-investeerders • VDK Bank

Oprichtingsdatum

8 december 2011

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel • België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


VENTURES4GROWTH Ajuinlei 1 9000 GENT T +32 (0)9 269 52 44 F +32 (0)9 269 52 99 chris.raman@ventures4growth.com www.ventures4growth.com

Contactpersonen Chris Raman CEO

chris.raman@ventures4growth.com

Nico Vande Kerckhove COO

nico.vandekerckhove@ventures4growth.com

Fondsgrootte

Variabel

Naam aandeelhouders

Meerdere ondernemers zijn actief in uiteenlopende sectoren

Oprichtingsdatum

5 mei 2001

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• • • • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Technology Convergence sectors (Information technology, biotechnology, nanotechnology) • Cleantechnology (Sustainable developments, alternative energy and innovative solutions) • Catalyst, European Market expansion ready • Smart industries

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Innovatieve B2B projecten met Europees of wereldwijd marktpotentieel

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

77


VESALIUS BIOCAPITAL II ARKIV Tervurenlaan 273, bus 14 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE T +32 (0)2 775 30 50 F +32 (0)2 775 30 59 info@vesaliusbiocapital.com www.vesaliusbiocapital.com

78

Contactpersoon Stéphane Verdood Managing partner s.verdood@vesaliusbiocapital.com

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

• Vesalius Biocapital II • ARKimedes Fonds II • Vesalius Biocapital II Partners

Oprichtingsdatum

3 augustus 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Jonge Vlaamse innovatieve life science-bedrijven

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

• Uniciteit van de R&D-pijplijn op het gebied van het aanpakken van belangrijke medische noodzaak of innovatieve technologieën en verbetering van de kostenefficiëntie van drug discovery en ontwikkeling van geneesmiddelen • Patentbescherming of te verwachten patentbescherming van de key-elementen van de R&D-pijplijn en –technologieën • Omvangrijke en groeiende markt of nichemarkt in premium prijs segment • Strategisch denken management team heeft bij voorkeur een achtergrond in de farmaceutische industrie en een sterke operationele track record in het product- en business development • Gemeenschappelijk begrip op waardecreatie • De onderneming moet in Vlaanderen gelokalisseerd zijn.

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Vesalius Biocapital II ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 87.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


WATERLAND PRIVATE EQUITY Uitbreidingsstraat 10-16 2600 BERCHEM T +32 (0)3 292 96 60 F +32 (0)3 292 96 61 info@waterland.be www.waterland.be

Contactpersoon Frank Vlayen Principal vlayen@waterland.be

Fondsgrootte

€ 2,5 miljard

Naam aandeelhouders

30-tal institutionele investeerders uit Benelux, Europa, USA, Azië, Australië

Oprichtingsjaar

1999

Geografisch werkgebied

• België • Europa

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 500 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bedrijven die inspelen op hedendaagse groeitrends in onze maatschappij zoals de vergrijzing, leisure, outsourcing, efficiency en duurzaamheid

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Groei/consolidatiepotentieel van de markt, kwaliteit van management, marktpositie en rendabiliteit van de onderneming. Doelgroep bestaat uit middelgrote ondernemingen met een minimale omzet van € 10 miljoen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

79


YUKON Maria Theresiastraat 38 3000 LEUVEN T +32 (0)16 23 55 35 F +32 (0)16 23 57 35 info@yukon.be www.yukon.be

80

Contactpersonen Filip Legein Managing partner filip@yukon.be

Steven Vander Meeren Managing partner steven@yukon.be

Fondsgrootte

€ 5 miljoen

Naam aandeelhouders

• Managing partners • Privé-personen

Oprichtingsdatum

September 1999

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • •

Opmerking financieringsvormen

Aandelenparticipatie of mogelijkheid tot aandelenparticipatie moet kern van transactie zijn

Specifieke investeringscriteria

Management moet aandeelhouder zijn

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


3.3. Andere financieringsinitiatieven

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

81


BAN VLAANDEREN p/a “Officenter” Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0)11 87 09 10 F +32 (0)11 87 09 21 info@ban.be www.ban.be

82

Contactpersonen Reginald Vossen Algemeen directeur

Regionale antennes Antwerpen: Rik Michel T +32(0)14 32 14 83 O-Vlaanderen: Rik Van den Hende T +32(0)9 210 98 23 W-Vlaanderen: Ignace Lootvoet T +32(0)56 28 28 33 Limburg: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12 Vl-Brabant: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12

Historiek

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen, BAN Vlaanderen, werd in januari 2004 opgericht en is het resultaat van de fusie van de vier toenmalige Vlaamse BAN’s. Het nieuwe netwerk krijgt de financiële steun van de Vlaamse regering.

Doel initiatief

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk van anonieme informele investeerders en beloftevolle ondernemingen. De vzw participeert zelf niet in deze ondernemingen. Het is aan de investeerder(s) zelf om te beoordelen al dan niet in zee te gaan met de onderneming (naargelang sector, bedrag, …). Door haar enorme contactenbestand kan de vzw de zoekende ondernemer zeer degelijk begeleiden en gidsen.

Geografisch werkgebied

Geheel Vlaanderen, via regionale antennes in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Geel, Leuven en Hasselt

Investeringsstadium

Durfkapitaal voor jonge, startende en groeiende ondernemingen

Sectorale voorkeur

Geen projecten uit de sectoren kleinhandel, horeca en projectontwikkeling

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


BUYSSE & PARTNERS Esmoreitlaan 3, bus 46 2050 ANTWERPEN T +32 (0)3 568 93 91 www.buysse-partners.com

Contactpersonen Frank Buysse Managing Partner fb@buysse-partners.com

Kenneth Depuydt Investment manager kd@buysse-partners.com

Guy Mertens Partner gm@buysse-partners.com

Dimitri Herbosch Investment manager dh@buysse-partners.com

Johan Buyle Investment director jb@buysse-partners.com

Donatienne Valandeghem Trainee trainee@buysse-partners.com Veronique Roosens Support info@buysse-partners.com

Naam aandeelhouders

Familiale kapitaalverschaffers

Oprichtingsdatum

4 augustus 2008

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

In principe alle sectoren, met uitzondering van IT, biotech, horeca & turnaround

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

• Ondernemingen met minimum EBITDA € 2 miljoen • De bedoelding is om “Smart Equity” te verschaffen aan mature gezonde en ambitieuze Belgische groeibedrijven met een bewezen track record van stabiele rendabiliteit, welke op zoek zijn naar vervangingskapitaal (uitstappende aandeelhouder, opvolgingsprobleem) en/of groeikapitaal (bedrijven die aan de vooravond staan van een consolidatiestrategie, het zetten van de eerste internationale stappen, een nieuw product lanceren, …)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

83


CROWDFUNDING Wat houdt deze maatregel in Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens aan te kloppen bij de professionele investeerders. Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een Internetplatform biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten die op zoek zijn naar financiering. Vindt het project voldoende weerklank, dan krijgt het een aantal ‘believers’ achter zich die geld investeren in dit project. In ruil voor zijn investering, krijgt de believer een certificaat dat recht geeft op een meerwaarde bij verkoop. Gaat de onderneming in faling, dan verliest de investeerder zijn inleg. Afhankelijk van de opbrengstobjectieven van de investeerder kunnen we verschillende types van Crowdfunding onderscheiden: • De investeerder is bereid zijn geld te lenen of te schenken, ter ondersteuning van een (vaak artistiek) project dat hem aanspreekt. Dat zijn investering rendeert, is geen noodzaak, maar vaak wordt een beloning in natura gegeven vb. nieuwe cd of concertticket ; • De investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling en een vooraf overeengekomen intrest; • De investeerder is bereid in een onderneming te investeren zonder belofte tot terugbetaling, maar in ruil voor een deel in de winst (bv. door aandeelhouder van een onderneming te worden, equity crowdfunding). De financieringsvoorwaarden van het project worden toegelicht in een prospectus die de initiatiefnemer publiceert op het internetplatform. Meestal gaat het over de financiering van kleinere projecten. Crowdfunding biedt een winwinsituatie voor zowel de onderneming als voor de investeerder (believer): de onderneming vindt niet alleen toegang tot het nodige kapitaal maar wordt ook professioneel begeleid door het Internetplatform dat optreedt als fondsenwerver. Bovendien kan de ondernemer via het platform aftoetsen of zijn idee aanslaat.

Welke projecten worden via crowdfunding gefinancierd Crowdfundingprojecten kunnen zowel van commerciële als van sociale aard zijn: • een ondernemer die een project wil opstarten, maar onvoldoende startkapitaal heeft en daarom aandelen uitgeeft; • een fanclub van een zanger die geld wil ophalen voor de financiering van een cd, en de fans terugbetaalt voor zover de cd-verkoop winst oplevert; • een sociale organisatie die geld zoekt voor de financiering van een school in een derdewereldland en daartoe een laagrentende lening uitgeeft.

Wat zijn de investeringsvoorwaarden Meer informatie over het reglementaire kader voor crowdfundingsprojecten en de risico’s voor de investeerders kan u terugvinden op de website van de FSMA http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx.

Belgische Crowdfunding Initiatieven • www.sonicangel.com is het eerste crowdfundingplatform in België, opgericht in 2009 en gericht naar de muziekindustrie. • www.sandawe.com is een Waals crowdfundingplatform dat sedert 2010 gestart is en opereert in de nichesector van de stripalbums. • www.MyMicroInvest.com is sedert juni 2012 operationeel en richt zich naar start-ups, uit om het even welke sector. Uniek aan dit platform is dat het geld zoekt zowel bij het grote publiek als bij private investeerders. • www.lookandfin.com is eveneens vanaf juni 2012 operationeel en richt zich op start-ups in het Brusselse. De financiering van de projecten gebeurt uitsluitend d.m.v. van leningen. • angel.me is sedert begin 2013 gestart met als doel crowdfunding, de toegang tot kapitaal alsook een professionele ondersteuning aan te bieden aan innovatieve starters uit verschillende sectoren. • www.crofun.be is gestart in april 2013 en wordt meteen ook opgestart in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (www.crofun.eu). Alle projecten, die op de Belgische site staan vermeld, komen ook op de Europese site. Crofun gaat heel breed: alle types van crowdfunding, van donaties tot leningen en deelname in het kapitaal, komen aan bod en ook alle sectoren komen in aanmerking. 84

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


Andere buitenlandse Crowdfunding Initiatieven • www.indiegogo.com is gestart in 2007 in de VS . Dit is het grootste crowdfundingplatform ter wereld dat zich richt naar elke persoon met een idee dat zich door de menigte wil laten financieren. Het platform richt zich m.a.w. naar alle sectoren, ook de non-profit sector of ook vb. het financieren van politieke campagnes en dit niet enkel in de VS maar ook in Frankrijk, Duitsland, VK en Canada. • www.kickstarter.com is een platform voor creatieve projecten operationeel vanuit de VS sedert 2009. Het haalde sindsdien een kleine $ 600 miljoen op verspreid over meer dan 40.000 creatieve projecten. Het type van financiering beperkt zich tot donaties en sponsoring. • www.voordekunst.nl is een Nederlands crowdfundingplatform sedert 2011 operationeel en richt zich louter op de creatieve projecten. Het investeren gebeurt louter via donaties of sponsoring in ruil voor beloningen in natura.

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 3 8 5


4. Ondersteunende overheidsinitiatieven 4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix

FINMIX

Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix Een initiatief van het Agentschap Ondernemen

FINMIX is een project van Agentschap Ondernemen dat de ondernemer de mogelijkheid biedt om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten die adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. Enkel die projecten waarbij risicokapitaal essentieel is voor een evenwichtige financieringsmix, komen in aanmerking voor FINMIX. Dit project wordt gedragen door Agentschap Ondernemen in samenwerking met BAN Vlaanderen, BVA, Febelfin, Kefik, het Participatiefonds, PMV en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.

De verschillende stappen in het project FINMIX Om tot de optimale financiering te komen, doorloopt de ondernemer verschillende stappen. Eerst screent Agentschap Ondernemen het ondernemingsplan en gaat na of er nood is aan een combinatie van verschillende financieringskanalen. Vervolgens krijgt de ondernemer de kans zijn financieringsbehoefte voor te leggen aan een panel van experten. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de Innovatiecentra en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka. De volledige lijst van experten vindt u op www.finmix.be. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om een concrete financieringsovereenkomst te sluiten. Na afloop van de panelsessie krijgt de ondernemer een evaluatieverslag waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat. Aan de hand van een terugkoppelingsgesprek(ken) met een accountmanager van Agentschap Ondernemen wordt het advies en de verdere uitrol besproken. Elk ondernemingsplan wordt confidentieel behandeld gedurende het hele traject. Bovendien is deze dienstverlening gratis.

Wie komt in aanmerking FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel (potentiĂŤle) starters als groeiers, die geconfronteerd worden met een complexe financieringsbehoefte voor hun risicovolle project.

Aanmeldingsprocedure GeĂŻnteresseerden vullen het aanmeldingsformulier in op www.finmix.be en voegen hun ondernemingsplan toe. Een accountmanager van Agentschap Ondernemen neemt vervolgens contact op.

Contact Agentschap Ondernemen Tel. 0800 20 555 e-mail: finmix@agentschapondernemen.be website: www.finmix.be

86

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


4.2. De ARKIV’S en de ARKimedesregeling Wat houdt deze maatregel in De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van durfkapitaal ten behoeve van veelbelovende starters en kmo’s in Vlaanderen. ARKimedes-Fondsen co-investeren samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s. ARKimedes-Fondsen kunnen tot 50 % min één aandeel bijdragen tot het kapitaal van een ARKIV. Op deze manier kunnen de investeringsmiddelen voor starters en kmo’s in Vlaanderen aanzienlijk toenemen teneinde de ‘equity gap’ te dichten. Er zijn twee ARKimedesfondsen opgericht: • Het eerste fonds, ARKimedes-Fonds NV, heeft een fondsgrootte van € 111,1 miljoen, geld dat werd opgehaald door middel van een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties waaraan een gewestgarantie en een fiscaal voordeel verbonden waren. Dit ARKimedes-Fonds investeerde haar middelen in twaalf zogenaamde ARKIV’s. Deze ARKIV’s zijn ‘close end funds’ en blijven gedurende een periode van maximum twaalf jaar actief. Tijdens de eerste vier tot vijf jaar leggen zij zich toe op nieuwe, initiële investeringen in starters en kmo’s om in de daaropvolgende jaren vervolginvesteringen uit te voeren met het oog op een succesvolle exit. De ARKIV’s uit het eerste ARKimedes-Fonds kunnen momenteel dan ook enkel nog maar vervolginvesteringen doen.

VLAAMS GEWEST

Belastingkrediet

PUBLIEK

Gewestgarantie

100% aandeelhouderschap Financiering

PMV NV 100% aandeelhouderschap Beheer

ARIKMEDES MANEGEMENT NV

ARKIMEDES-FONDS Investering

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKIV 1

ARKinvesteringen

STARTERS EN KMO’S IN VLAANDEREN

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 3 8 7


• WOp 4 juni 2010 werd een tweede fonds, ARKimedes-Fonds II NV, opgericht. Dat heeft een fondsgrootte van € 100 miljoen, geld dat ditmaal rechtstreeks werd ter beschikking gesteld uit de begroting van de Vlaamse regering via PMV. De eerste erkenningsprocedure voor de nieuwe ARKIV’s werd in juli 2011 afgerond. PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

Wie komt in aanmerking Ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen én voldoen aan de volgende kmo-definitie: • minder dan 250 werknemers; • ofwel een jaaromzet realiseren van maximaal € 50 miljoen, ofwel een balanstotaal realiseren van maximaal € 43 miljoen; • beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium : niet meer dan 25 % van de onderneming mag in handen zijn van een niet-kmo. Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen ARKIV’s geen participaties nemen in door overcapaciteit getroffen segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en aquacultuursectoren, alsook van de scheepsbouw - en EGKS-sectoren.

Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk Starters en kmo’s, die beroep willen doen op de ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan te richten tot één of meerdere ARKIV’s naar hun keuze. Indien een ARKIV financieel wil meestappen in uw project dan zal zij een ARKinvestering realiseren die steeds gepaard gaat met een kapitaalverhoging : naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. De nieuwe middelen ingebracht als ARKinvestering moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, ofwel er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creëren. Het maximumbedrag voor de ARKinvestering in een onderneming is beperkt tot € 1,5 miljoen per twaalf maanden. Volgende ARKIV’s werden door ARKimedes Management erkend onder ARKimedes-Fonds II: • ARK Angels Activator Fund (AAAF) (www.aaafund.be): zie blz. … een gezamenlijk initiatief van BAN Vlaanderen en ING België en verstrekt als co-investeringsfonds met Vlaamse business angels en/of andere co-investeerders risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen; • Capital-E II ARKIV (www.capital-e.be): zie blz. seed, start-up en early stage fonds, met focus op nano- en micro-elektronica, en nieuwe materialen; • Capricorn ICT ARKIV (www.capricorn.be): zie blz. zaai, start-up en early stage fonds dat zich richt op ICT met voornaamste focus ‘digital healthcare’ en ‘big data’; • Gimv Arkiv Tech Fund II (www.gimv.be): zie blz. focust op starters en veelbelovende kmo’s in Vlaanderen die actief zijn op het gebied van ICT en Cleantech; • Hummingbird ARKIV (www.hummingbird-ventures.com): zie blz. richt zich op snelgroeiende early stage ICT-ondernemingen; • KMOFIN 2, beheerd door LRM (www.lrm.be): zie blz. verstrekt risicokapitaal aan bedrijven uit uiteenlopende sectoren, met bijzondere aandacht voor de technologische speerpuntsectoren ICT & media, life sciences en cleantech, en gedurende alle levensstadia van ondernemingen van seed, start-up, early stage tot groei. Deze bedrijven dienen direct of indirect bij te dragen tot de economische ontwikkeling en/of tewerkstelling in de provincie Limburg en de aangrenzende regio’s in het Vlaams Gewest;

88

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


• QBIC ARKIV Fund (www.qbic.be): zie blz. is een gezamenlijk interuniversitair spin-off fonds van UGent, VUB en UA. Dit fonds verstrekt seed, start-up en early stage financiering aan spin-offs actief in life sciences, natuur- en ingenieurswetenschappen; • Think2Act ARKIV (www.think2act.be): zie blz. verstrekt risicokapitaal voor Vlaamse kmo’s met duidelijk (door)groeipotentieel en dit in uiteenlopende sectoren; • Vectis ARKIV (www.vectisparticipaties.be): zie blz. verstrekt risicokapitaal aan Vlaamse starters en groeibedrijven in uiteenlopende sectoren; • Vesalius Biocapital II ARKIV (www.vesaliusbiocapital.com):zie blz. investeert in early stage life science bedrijven.

Evaluatieprocedure De ARKIV zal, zoals alle risicokapitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en evalueren, en beslist autonoom om al dan niet in uw onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV zijn eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investeringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere factoren.

Contact PMV nv ARKimedes Management Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel tel. 02 229 52 50 fax 02 229 52 51 e-mail: arkimedes@pmv.eu website: www.arkimedes.be

4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en risicokapitaal Het Europees Investeringsfonds (EIF) werd in 1994 opgericht ter ondersteuning van kleine ondernemingen. Het EIF is een publiek privaat samenwerkingsverband waarvan de Europese Investeringsbank (EIB) en de EU de grootste aandeelhouders zijn. Daar waar het EIF de meer risicovolle investeringen voor kmo’s voor zijn rekening neemt richt de EIB zich meer op stabiele lange termijnkredieten en risicovolle investeringen in armere landen. Het EIF is dus een investeringsfonds dat complementair moet optreden waar de taken van een non-profit bank zoals de EIB (leningen e.d.) ophouden. Eén van de belangrijkste activiteiten van het EIF is het investeren in risicokapitaal. Dit gebeurt door extra geld ter beschikking te stellen van bestaande investeringsfondsen volgens het zogenaamd fund-of-fund principe. Dit houdt in dat het EIF geld geeft aan een ander privaat of publiek investeringsfonds uit de lidstaat zelf. Dit investeringsfonds beslist autonoom aan welke bedrijven ze kredieten verstrekken maar ze moeten natuurlijk altijd zelf een deel investeren (risk sharing). Er zijn wel periodieke rapporteringen aan het EIF die het durfkapitaalfonds moet doen en waarbij ze moeten uitleggen in welke bedrijven ze geïnvesteerd hebben.

O v e r z i c h t v a n d e r i s i c o k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s i n V l a a n d e r e n - 2 0 1 3 8 9


Wie komt in aanmerking Het algemeen principe is dat het durfkapitaal gericht moet zijn op innovatieve en/of hoogtechnologische kmo’s zodat er een grote toegevoegde waarde kan gecreëerd worden. Daarbij komt dat de durfkapitaalfondsen beslissen op basis van hun eigen investeringsstrategie gezien zij bij ieder project een deel van hun eigen middelen investeren. Zij moeten achteraf rapporteren aan het EIF. Het programma is uitsluitend bestemd voor kmo’s, die voldoen aan deEuropese kmo-definitie (zie blz.). De kmo’s moeten hun hoofdzetel hebben binnen de EU (+kandidaat-lidstaten) en de EFTA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

Aanvraagprocedure De geïnteresseerde bedrijven moeten zich wenden tot één van de durfkapitaalfondsen die ondersteund worden door het EIF. U vindt een overzicht van deze fondsen via http://www.eif.org/what_we_do/equity/deals/index.htm.

Contact Europees Investeringsfonds 96, Boulevard Konrad Adenauer L-2968 Luxemburg Tel.+352 24 85 1 Fax +352 24 85 81 200 dealflow.inv@eif.org website: http://www.eif.org/what_we_do/equity/venture/index.htm

90

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013


5. Extra informatie 5.1. Nuttige links www.subsidiedatabank.be: Via deze subsidiedatabank biedt Agentschap Ondernemen u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. www.finmix.be: Geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan: beknopt overzicht van de essentiële elementen dat een ondernemingsplan moet bevatten (www.agentschapondernemen.be/publicaties). www.kefik.be, het kenniscentrum voor financiering van de kmo: bundelt de expertise en optimaliseert de toegang tot de informatie over de kmo-financiering. www.bva.be, Belgian Venture Capital & Private Equity Association: ledenorganisatie die het merendeel van de private risicokapitaalverschaffers in België vertegenwoordigt. www.evca.eu, European Private Equity and Venture Capital Association: ledenorganisatie die de Europese “private equity” en “venture capital” sector vertegenwoordigt en promoot. Ook interessant voor het overzicht van de ledenlijst ( zowel consultants als VC’s)

5.2. Nuttige publicaties en tools Het Agentschap Ondernemen beschikt over een ruim aanbod van publicaties. Deze verstrekken per thema informatie omtrent een aantal facetten van het ondernemerschap: • Starten • Milieu & energie • Ruimtelijke ordening • Financiering & subsidies • Intellectuele eigendom • Design • Europa • Ondernemingsvraagstukken • Kinderopvang • ….

Publicaties financiering & subsidies • Subsidieleidraden: deze thematische brochures (investeringen, opleiding en tewerkstellingsmaatregelen, innovatie, export,…) bieden u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze brochurereeks, gepubliceerd op de website, wordt voortaan automatisch bijgewerkt, wanneer de informatie in de subsidiedatabank wordt aangepast. Hierdoor beschikt u bij het downloaden steeds over de meest actuele brochures. • Maandelijkse nieuwsbrief ‘Subsidieleidraad Online’. • Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?: een overzicht van de overheidsmaatregelen op gebied van financiering. • Uw bedrijf heeft kansen en wil … groeien: overzicht van alle steunmaatregelen voor groeiers. Al deze brochures kan u gratis downloaden via www.agentschapondernemen.be/publicaties

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

91


Contact www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be

Bel gratis 0800 20 555

Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 Gent Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 8200 Sint-Andries/Brugge 9 2

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2013

risicokapitaal2013  
risicokapitaal2013  
Advertisement