Page 1

Milieukalender

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Versie maart 2013

1


Het Agentschap Ondernemen Het Agentschap Ondernemen is het aanspreekpunt voor ondernemers op zoek naar informatie over regelgeving, subsidies en ondernemen. Het agentschap zet mensen en middelen in om het ondernemerschap in Vlaanderen voluit te ondersteunen en aan te moedigen. Want er is echt nood aan ondernemers die voor duurzame groei zorgen. Zo helpen we mee om van Vlaanderen tegen 2020 een topregio te maken. Om deze uitdagende opdracht te realiseren, stelt het Agentschap Ondernemen een multidisciplinair team van accountmanagers ter beschikking om op vragen van ondernemers een passend antwoord te geven. Indien nodig brengen wij hen in contact met een van onze partners, zoals bedrijfsorganisaties en lokale overheden. Volgende domeinen behoren tot onze expertise: • • • • • • • • •

Starten met een onderneming Groei en professionalisering Financiering Overdracht, overname en stopzetting Milieu en energie Ruimtelijke ordening en bedrijfshuisvesting Regelgeving en vergunning E-business en e-government Design

Deze publicatie kadert in onze dienstverlening ‘Milieu en energie’. Naast onze publicaties waarin wij een samenvatting geven van bedrijfsgerelateerde topics, kunt u bij onze medewerkers ook terecht voor gratis eerstelijnsinformatie over milieu of energie gerelateerde onderwerpen, zoals VLAREM I en II, subsidiemogelijkheden voor milieu-investeringen, …. Indien nodig wordt doorverwezen naar ander overheidsinstellingen, gespecialiseerde bureaus of onderzoeksinstellingen.

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Uitgebreide informatie over onze dienstverlening vindt u op onze website www.agentschapondernemen.be. Houd ook onze kalender in het oog: regelmatig worden infosessies over actuele milieu- en energiethema’s georganiseerd!

2

Inleiding Deze milieukalender* biedt aan de milieucoördinator een geheugensteun bij de belangrijkste milieuverplichtingen. Deze verplichtingen worden gerangschikt per milieucompartiment (afval, bodem, water, lucht en milieuzorg). Teneinde deze milieukalender gebruiksvriendelijk te houden werd er gestreefd naar een evenwicht tussen overzichtelijkheid en volledigheid. Sectorale voorwaarden of bijzondere voorwaarden opgenomen in de individuele vergunningen kunnen aanleiding geven tot terugkerende verplichtingen. Deze verplichtingen zijn niet terug te vinden in de milieukalender. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de accountmanagers van het Agentschap Ondernemen. Hun contactgegevens vindt u achteraan in de brochure.


Afvalstoffen Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Integraal Milieujaarverslag, deel: afvalstoffenmelding voor producenten

• producenten van bedrijfsafvalstoffen die voorkomen op de lijst van meldingsplichtigen ( jaarlijks door OVAM geselecteerd en bekend gemaakt ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rapporteringsplicht van toepassing is); • PRTR-bedrijven (R in kolom 7 van bijlage 1 van VLAREM I)

LNE

Jaarlijks vóór 15 maart

Integraal Milieujaarverslag, deel: afvalstoffenmelding voor verwerkers van ingevoerde afvalstoffen

Verwerkers van afvalstoffen, geproduceerd buiten het Vlaamse Gewest

LNE

Jaarlijks vóór 15 maart

Integraal Milieujaarverslag, deel: afvalstoffenmelding voor overbrengers

Overbrengers van afvalstoffen opgehaald in het Vlaams Gewest

LNE

Jaarlijks vóór 15 maart

Wetgeving: materialendecreet – Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag Wetgeving en info: http://imjv.milieuinfo.be en www.ovam.be en http://navigator.emis.vito.be Afvalstoffenregister producent bedrijfsafvalstoffen

Producent van bedrijfsafvalstoffen

Register ter beschikking houden op het bedrijf

Ten minste elke maand actueel houden

Wetgeving: materialendecreet – Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Wetgeving en info: www.ovam.be en http://navigator.emis.vito.be • Uitbaters vergunningsplichtige verwijderingsinrichting afvalstoffen • Ophalers die afvalstoffen exporteren om ze buiten het Vlaamse Gewest te laten verwerken

Wetgeving: materialendecreet Wetgeving en info: www.ovam.be en http://navigator.emis.vito.be

OVAM

Jaarlijks voor 10 mei, 10 augustus, 10 november en 10 februari M i l i e u k a l e n d e r 2013

Aangifte milieu¬heffing op afvalstoffen

3


Grondstoffen en bijproducten Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Aanvraag grondstofverklaring gebruik van een afvalstof als grondstof

Houder die een afvalstof als grondstof wenst te gebruiken of te laten gebruiken en waarvoor grondstofverklaring verplicht is

OVAM

Voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de grondstofverklaring

Analyse van grondstoffen

Producent van afvalstoffen die als grondstoffen kunnen gebruikt worden (voor levering aan de gebruiker)

Resultaten gedurende 5 jaar ter beschikking houden

Minstens eenmaal per jaar

Analyses van behandeld slib voor gebruik als meststof of bodemverbeterend middel

Producent behandeld slib (v贸贸r levering aan gebruiker)

Resultaten gedurende 5 jaar op het bedrijf ter Ten minste om de zes maanden; verhoging beschikking houden van toezichthoudende frequentie indien de kwaliteit van het ambtenaar behandeld afvalwater wijzigt

Bijhouden register met o.a. productie- en afzetgegevens van behandeld zuiveringsslib

Producent van behandeld slib

Gegevens gedurende 5 jaar op het bedrijf ter beschikking houden van toezichthoudend ambtenaar

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Wetgeving: materialendecreet en Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Wetgeving en info: www.ovam.be en http://navigator.emis.vito.be

4

Continu


Bodem Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Oriënterend bodemonderzoek

Eénmalig: • Overdrager van een grond • Onteigenende overheid bij onteigening • exploitant bij sluiting • curator bij faillissement • vereffenaar bij vereffening Én indien er op de betreffende grond een inrichting gevestigd is of was of er een activiteit werd of wordt uitgevoerd die bodemverontreiniging kan veroorzaken (VLAREBO-lijst) Periodiek: • Exploitant van een activiteit die bodemverontreiniging kan veroorzaken, enkel indien van categorie A of B (VLAREBO-lijst)

Meedelen van de resultaten van het Eénmalig: bij overdracht, onteigening, oriënterend bodemonderzoek aan sluiting , faillissement en vereffeningPeOVAM binnen 30d na afsluiten van het riodiek: zie onderstaande tabel onderzoek

Wetgeving: ‘Vlaams Reglement over de Bodemsanering en de Bodembescherming ‘en VLAREBO Wetgeving en info: www.ovam.be en http://navigator.emis.vito.be

Categorie

Eerste oriënterend onderzoek bij OVAM

Vervolgens om de

Start bedrijf Vóór 29.10.95

Tussen 29.10.95 en 01.06.08

Na 01.06.08 Reeds oriënterend onderzoek binnen 10j voor start exploitatie ja

nee

Vóór 31.12.2013

Vóór 31.12.2017

< 20 jaar

< 12 jaar

20 jaar

B

Vóór 31.12.2011

Vóór 31.12.2015

10 jaar

6 jaar

10 jaar

M i l i e u k a l e n d e r 2013

=> eerste onderzoek aantal jaren na start van de exploitatie A

5


Verpakking Verplichting

Wie

Terugnameplicht verpakkingsafval

Elke verpakkingsverantwoordelijke die jaarlijks ≥ 300 kg verpakkingen op de markt brengt

Jaarlijkse informatieplicht t.a.v. IVC

Verpakkingsverantwoordelijke of door verpakkingsverantwoordelijke aangeduid erkend organisme die onderworpen is aan de terugnameplicht

Waar

Wanneer • Sinds 05.03.97 voor huishoudelijk afval • Sinds 05.03.98 voor bedrijfsmatig verpakkingsafval • Sinds 05.03.2000: kleinhandelaars (verkoopsoppervlakte < 200 m²)

Interregionale verpakkingscommissie (IVC) Jaarlijks vóór 31 maart

Voorleggen van algemeen Verpakkingsverantwoordelijke die jaarlijks ≥ 100 ton Interregionale verpakkingscommissie (IVC) 3-jaarlijks tegen 30 juni preventieplan verpakkingen in België aanbrengt om de verpakte producten op de Belgische markt te brengen alsook de verpakkingsverantwoordelijke die jaarlijks ≥ 300 ton verpakkingen op de Belgische markt brengt. Evaluatie uitvoering algemeen preventieplan

Verpakkingsverantwoordelijke of aangeduide verantwoordelijke

Interregionale verpakkingscommissie (IVC) 2 evaluaties – op de 2° en 3° verjaardag van de maximumtermijn voor de indiening van het preventieplan

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Wetgeving: samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval Wetgeving en info: http://navigator.emis.vito.be en www.ivcie.be en www.fostplus.be en www.valipac.be

6


Grondwater Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Aangifte heffing winning grondwater (wordt later geïntegreerd in het Integraal Milieujaarverslag)

Exploitant van een grondwaterwinning > 500 m³/jaar

VMM

Jaarlijks vóór 15 maart

In bedrijf

Laatste kalenderdag van het jaar of indien debietmeter wordt verwijderd of verplaatst

Wetgeving: Decreet van 24.01.84 inzake grondwaterbeheer (BS 05.06.84) Wetgeving en meer info: www.heffingen.be en http://navigator.emis.vito.be Registreren stand debietmeter in een register

Exploitant van grondwaterwinning, vergund met toepassing van VLAREM I

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Meting en registratie grondwaterpeil in meest centrale productieput en peilputten

Exploitant van een grondwaterwinning, vergund met toepas- Register ter beschikking houden sing van VLAREM I en vergund debiet > 30.000 m³/jaar van toezichthoudende ambtenaar

Maandelijks

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Meting en registratie grondwaterpeil in productieput- Exploitant van een grondwaterwinning, vergund met toepas- Register ter beschikking houden ten en de peilputten sing van VLAREM I en vergund debiet > 30.000 m³/jaar van toezichthoudende ambtenaar

Jaarlijks

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Analyse gemengd grondwater per watervoerende laag

Exploitant van een grondwaterwinning, vergund met toepas- Analyseresultaten in een regissing van VLAREM I en vergund debiet > 30.000 m³/jaar ter ter beschikking houden van toezichthoudende ambtenaar

Jaarlijks

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Exploitant met een grondwatervergunning: • vergund met toepassing van BVR 27.03.85 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater (cat.B); • VLAREM I rubriek 53.8.3 (klasse 1); • milieuvergunning met bijzondere voorwaarde inzake grondwaterstatistiek

LNE

Jaarlijks vóór 15 maart

Wetgeving: Besluit van de Vlaamse Regering van 27.03.85 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones (BS 20.07.85) – Besluit van de Vlaamse Regering van 02.04.04 tot invoering van het integrale milieujaarverslag – VLAREM II Wetgeving en meer info: http://imjv.milieuinfo.be of http://navigator.emis.vito.be en http://codex.vlaanderen.be/ (Vlaamse codex)

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Integraal Milieujaarverslag, deel: grondwaterstatistiek

7


Afvalwater Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Aangifte afvalwaterheffing (later zal deze aangifte geïntegreerd worden in het Integraal Milieujaarverslag)

Bedrijven die jaarlijks minstens 500 m³ leidingwater verbruiken en/of beschikken over een eigen waterwinning met totale nominale pompcapaciteit van 5 m³/uur of meer

VMM

Jaarlijks vóór 15 maart

Wetgeving: Hoodfstuk III bis van de wet van 26.03.71 op de bescherming van oppervlaktewater tegen verontreiniging Wetgeving en meer info: www.heffingen.be of http://navigator.emis.vito.be Uitvoeren meetcampagne • 3 opeenvolgende etmalen indien laatste afvalwaterheffing < € 12.500 • 5 opeenvolgende etmalen indien afvalwaterheffing > € 12.500 Melding meetcampagne

Bedrijven waarvoor de berekening van de heffing gebeurt op basis van meet- en bemonsteringsresultaten

VMM

Jaarlijks gedurende bepaald aantal opeenvolgende etmalen met volledige productieactiviteit tijdens de maand met hoogste bedrijvigheid Uiterlijk 10 werkdagen voor begin van de maand waarin de bemonstering gebeurd

Wetgeving: BV van 28.06.02 tot uitvoering van het hoofdstuk III bis van de wet van 26.03.71 op de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging, hoofstuk IV bis van het decreet van 24.01.84 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer Wetgeving en meer info www.heffingen.be of http://navigator.emis.vito.be Verplichte analyses afvalwater in functie van zelfcontrole

(1) Bedrijven die meer dan 30 m³/u, 600 m³/dag en/ of 15.000 m³/maand bedrijfsafvalwater lozen dat geen gevaarlijke stoffen bevat (2) Bedrijven die meer dan 15m³/u, 300 m³/dag en/of 7500 m³/maand bedrijfsafvalwater lozen dat één of meerdere gevaarlijke stoffen bevat.

Resultaten op het bedrijf ter beschikking houden van de toezichthoudend ambtenaar

Minsten éénmaal per kalenderjaar

LNE

Jaarlijks vóór 15 maart

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Integraal milieujaarverslag, deel wateremissie

8

Bedrijven die conform VLAREM I over een ‘J-type’ vergunning beschikken of vergunningsplichtig als klasse 1 of 2, en die boven de drempelwaarde, opgenomen in het Integraal Milieujaarverslag, emitteren

VLAREM II en Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag. Wetgeving en info: http://imjv.milieuinfo.be en http://navigator.emis.vito.be


Captatie Oppervlaktewater Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Jaarlijkse hervergunningsplicht voor captatie oppervlaktewater: betalen voorschot op het te betalen bedrag van het jaar waarvoor de vergunning geldig is

Degene die oppervlaktewater capteert uit Vlaamse waterwegen (bevaarbare waterlopen, havens en kanalen) > 500 m続/jaar (< 500 m続 gratis, meldingsplicht)

Beheerder van de waterweg Uiterlijk op 15 maart

Meedelen volume gecapteerd water

Degene die oppervlaktewater capteert uit Vlaamse waterwegen (bevaarbare waterlopen, havens en kanalen) > 500 m続/jaar (< 500 m続 gratis, meldingsplicht)

Beheerder van de waterweg Uiterlijk op 15 januari

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Wetgeving: Besluit van 03.05.1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaams Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens (BS 19.07.91)Wetgeving: http://codex.vlaanderen.be (Vlaamse Codex)

9


Milieuzorg Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Inventarisatie asbest

Exploitant van bedrijf waar asbest aanwezig is in delen van de gebouwen, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de werkplaats

Inventaris ter beschikking houden van bevoegde arbeidsinspecteur

1ste maal was op 01.01.95 en verder up-to-date houden

Asbest beheersprogramma

Exploitant van bedrijf waar asbest aanwezig is in delen van de gebouwen, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de werkplaats

Inventaris ter beschikking houden van bevoegde arbeidsinspecteur

Jaarlijks visuele inspectie

Wetgeving KB van 2.12.93 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan kanderverwekkende en mutagene agentia op het werk (BS 02.02.94) Wetgeving en meer info op http://www.werk.belgie.be Opstellen jaarverslag over de wijze waarop de opdracht van de milieucoördinator werd uitgevoerd

Milieucoördinator A en B

Ten behoeven van de bedrijfsleidingIn voorkomend geval: Comité PBW of Ondernemingsraad Bij ontstentenis van deze organen: aan de vakbondsafgevaardigden 5 jaar ter beschikking houden van toezichthoudende ambtenaar

Jaarlijks vóór 1 april

- LNE- Milieuvergunningen-VMMGevalideerde milieu-audit minstens 5 jaar ter beschikking houden van toezichthoudende ambtenaar

1ste audit: • Uiterlijk op 31.12.98 voor de op 04.07.96 bestaande inrichtingen; • inrichtingen in bedrijf genomen na 04.07.96: 2 jaar na inbedrijfstelling Vervolgens: Minstens om de 3 jaar voor bedrijven waarvoor periodieke verplichting geldt

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be

M i l i e u k a l e n d e r 2013

Uitvoeren van decretale milieuaudit (DMA)

10

Periodiek: • eerste klasse inrichting waar een MER vereist is • VR-plichtige inrichtingen • inrichting die met de letter ‘P’ is aangeduid in bijlage 1 van VLAREM I en voor zover de DMA effectief is opgelegd als voorwaarde in de milieuvergunningUitzonderingen: inrichting die over een EMAS-geregistreerd of ISO 14001 – gecertificeerd milieuzorgsysteem beschikt waarbij tussen twee opeenvolgende audits milieuzorgsysteem gehandhaafd blijft / openbaarheid van gegevens gegarandeerd blijft / voorwaarden gecontroleerd door milieuverificateur of certificatie-instelling Eénmalig: Inrichting die met de letter ‘E’ is aangeduid in bijlage 1 van VLAREM I en voor zover de DMA effectief is opgelegd als voorwaarde in de milieuvergunning, uitgezonderd de bedrijven die over een EMAS-geregistreerd of ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem beschikken.

Wetgeving: VLAREM II te vinden op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be


Lucht Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Verplichte analyses luchtemissies in Exploitant met geëmitteerde massastroom van milieufunctie van zelfcontrole: SO2, NOx, en technische inrichting hoger dan 5 kg SO2/u, 5 kg NOx/u stofdeeltjes totaal of 0,5 kg stof/u

Resultaten ter beschikking houden op het bedrijf

• Minstens maandelijks • Continu indien geëmitteerde massastroom van milieutechnische eenheid hoger dan 50 kg SO2/u, 30 kg NOx/u of 5 kg stofdeeltjes/u (tenzij andere evenwaardige controle)

Verplichte analyses luchtemissies in functie van zelfcontrole: overige parameters (bijlage 4.4.3 VLAREM II)

Resultaten ter beschikking houden op het bedrijf

Volgens de in bijlage 4.4.3. en 4.4.4 (controlemeetprogramma) van VLAREM II aangehaalde frequentie

Oplosmiddelenboekhouding opstellen Inrichtingen genoemd in rubriek 59 van de indelingslijst van VLAREM I

Ter beschikking houden op het bedrijf ten behoeven van toezichthoudende overheid

Jaarlijks en uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de emissies

Meet- en beheersprogramma fugitieve VOS-emissies

Resultaten ter beschikking houden op het bedrijf

Jaarlijks met overgangsbepaling voor bedrijven vergund vóór 1 januari 2009

Exploitant van klasse 1 bedrijf met geëmitteerde massastroom die de in bijlage 4.4.3. van VLAREM II aangehaalde drempelwaardes overschrijdt

Inrichtingen > 10 ton fugitieve emissie /j of > 2 ton fugitive emissie met risicozinnen R45, R46, R 60 en R61/j. Uitgez. inrichtingen rubriek 59 en koelinstallaties rubriek 16.3

Wetgeving: VLAREM I en II Wetgeving en info: www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Integraal Milieujaarverslag, deel luchtemissie

Bedrijven die conform VLAREM I over een ‘J-type’ vergun- LNE ning beschikken of vergunningsplichtig klasse 1 of 2 zijn, én boven de drempelwaarden, zoals opgenomen in het integraal milieujaarverslag, emitteren

Jaarlijks vóór 15 maart

Keuringsrapport voor nazicht milieuvriendelijkheid en veiligheid stooktoestel

Nieuwe CV op vloeibare brandstof Nieuwe CV op gasvormige brandstof

Voor eerste ingebruikname Voor eerste ingebruikname sinds 01.06.10

Onderhoud CV: reinigings- en verbrandingsattest

CV op vaste brandstof CV op vloeibare brandstof indien vermogen ≥ 20 kW CV op gasvormige brandstof indien vermogen ≥ 20 kW

Jaarlijks door geschoold vakman Jaarlijks door erkend technicus Tweejaarlijks door erkend technicus

M i l i e u k a l e n d e r 2013

VLAREM II en Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag Wetgeving en info: http://imjv.milieuinfo.be en http://navigator.emis.vito.be

11


Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Verwarmingsaudit

Toestel ≥ 15 j en ≥ 20 kW

Periodiek onderhoud en rookgasanalyse

Exploitant met een centraal stooktoestel

Attesten ter beschikking houden

Vaste brandstof: jaarlijks Vloeibare brandstof (> 20 kW): jaarlijks Gasvormige brandstof (> 20 kW): tweejaarlijks (1e maal voor 01/06/2010)

Eenmalige verwarmingsaudit

Exploitant met een centraal stooktoestel ouder dan 15 jaar

Rapport ter beschikking houden

Binnen de 2 jaarBestaande installaties ouder dan 15 jaar: voor 01/01/2009

Binnen de 2 jaar nadat toestel 15 jaar werd

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de centrale verwarming van gebouwen en/of voor de aanmaak van sanitair water (B.S. 27/04/2007) Wetgeving op http://navigator.emis.vito.be of www.lne.be/campagnes/centrale-verwarming Uitvoeren emissiemetingen

Exploitant met een stooktoestel > 300 kW

Ter beschikking houden

300 kW – 1 MW: 5-jaarlijks1 – 5 MW: 2-jaarlijks5 – 50 MW: 3-maandelijks

Resultaten ter beschikking houden op bedrijf

1 maal per jaar2 maal per jaar4 maal per jaar

Resultaten ter beschikking houden op bedrijf

Iedere 5 jaarIedere 3 jaarIedere 2 jaar

Wetgeving: VLAREM II op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Periodieke lekdichtheidscontrole koelinstallatie

Exploitant van koelinstallaties met nominale koelmiddeleninhoudVan 3 kg tot 30 kgVan 30 tot 300 kgVan meer dan 300 kg

Wetgeving VLAREM II op www.lne.be of http://navigator.emis.vito.be Keuring airco’s

Exploitant van airco met nominaal koelvermogen> 12 kW50 kW of meer250 kW of meer

M i l i e u k a l e n d e r 2013

MB van 10/02/2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen Wetgeving op http://navigator.emis.vito.be

12


Energie Verplichting

Wie

Waar

Wanneer

Integraal Milieujaarverslag, deel energiegegevens

Bedrijven die het deel luchtemissies moeten invullen, GPBV (IPPC) bedrijven en bedrijven met een hoger jaarlijks primair energiegebruik dan 0,1 petajoule

LNE

Jaarlijks v贸贸r 15 maart

M i l i e u k a l e n d e r 2013

VLAREM II en Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslagWetgeving en info: http://imjv.milieuinfo.be en http://navigator.emis.vito.be

13


Nuttige adressen

M i l i e u k a l e n d e r 2013

AGENTSCHAPONDERNEMEN - ACCOUNTMANAGERS DOMEIN MILIEU

14

Agentschap Ondernemen

Adres

Tel. Nr.

Fax. Nr.

Contactpersoon

Antwerpen

Lange Lozanastraat 223/4 2018 Antwerpen

03 260 87 00

03 260 87 07

Marc Meeus • Marc.meeus@agentschapondernemen.be

Limburg

Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt

011 29 20 00

011 29 20 01

Ann Peeters Ann.peeters@agentschapondernemen.be

Oost-Vlaanderen

Seminariestraat 2 9000 Gent

09 267 40 00

09 267 40 60

Lut Bossuyt • Lut.bossuyt@agentschapondernemen.be Piet Coessens • Piet.coessens@agentschapondernemen.be

West-Vlaanderen

Jacob Van Maerlantgebouw – VAC Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 8200 Sint-Michiels Brugge

050 32 50 00

050 32 50 01

Vicky Wildemeersch • Vicky.wildemeersch@agentschapondernemen.be


15

M i l i e u k a l e n d e r 2013


Contact www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be

BEL ONS GRATIS OP 0800 20 555

Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt

Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 Gent Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts Diestsepoort 6, bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw - VAC Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 8200 Sint-Michiels/Brugge

milieukalender  
Advertisement