Page 1

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen 2014

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

1


Inhoud Inleiding

3

1. Omtrent risicokapitaal

4

2. Overzichtstabel 

5

3. Fiche per initiatief

9

3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers 3.2. Private risicokapitaalverschaffers 3.3. Andere financieringsinitiatieven 3.4. Crowdfunding

4. Ondersteunende overheidsinitiatieven 4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix 4.2. De ARKIV’S en de ARKimedesregeling 4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en risicokapitaal 

5. Extra informatie 5.1. Nuttige links  5.2. Nuttige publicaties en tools 

© 2014, Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enig andere manier, zonder de schriftelijke toestemming van het Agentschap Ondernemen. “Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen” is een uitgave van: Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be D/2014/3241/146 Disclaimer: Deze uitgave kadert binnen het verlenen van eerstelijnsadvies aan kmo’s, dat behoort tot de opdracht van het Agentschap Ondernemen. De verstrekte informatie is enkel bedoeld als een eerste algemene toelichting, die de behandelde materie enkel wil situeren in grote lijnen, zonder volledigheid noch juridische precisie na te streven. De voorbeelden en illustraties gebruikt in deze uitgave zijn fictief en enige gelijkenis met bestaande personen en bedrijven berust op louter toeval. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het Agentschap Ondernemen streeft de grootst mogelijke zorg na bij het inwinnen en verspreiden van informatie. Het Agentschap Ondernemen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtsreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de acties die op basis van de gegevens uit deze uitgave worden ondernomen.

2

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

10 26 84 87

95 95 96 98

99 99 99


Inleiding Deze brochure geeft u een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de maatschappijen. De risicokapitaalverschaffers die uitsluitend meerderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter, alsook de maatschappijen die enkel meer dan â‚Ź 10 miljoen investeren, zijn niet opgenomen in deze brochure. U vindt in deze brochure een onderverdeling van de risicokapitaalmarkt in vier groepen: de publieke en de private risicokapitaalverschaffers, andere financieringsinitiatieven en nieuw sinds deze editie ook de crowdfundingplatformen in Vlaanderen. Daarnaast vindt u een overzicht van de ondersteunende overheidsinitiatieven en andere nuttige informatie. Per risicokapitaalverschaffer kan u een fiche raadplegen met volgende basisgegevens: sectorale voorkeur, financieringsvormen, investeringsstadium en minimale en maximale deelname. Deze gegevens zijn voor elke risicokapitaalverschaffer opgenomen in een overzichtstabel (zie blz. 5). Zo kan u vrij snel een eerste selectie maken van de maatschappijen die u eventueel kan contacteren. Deze brochure bespreekt enkel het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen. Een overzicht van de overheidsmaatregelen rond financiering vindt u terug in de brochure “Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?â€?. In die brochure wordt u een overzicht gegeven van de financieringsmaatregelen die momenteel beschikbaar zijn. Tevens wordt in die praktische brochure aandacht besteed aan tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

3


1. Omtrent risicokapitaal Ondernemingen hebben vaak nood aan bijkomende financiële middelen. Startende ondernemingen hebben dit nodig om effectief te kunnen starten, andere ondernemingen om bijvoorbeeld investeringen te realiseren die noodzakelijk zijn voor de groei. Financieren kan met eigen middelen, leasing, een banklening of risicokapitaal. Bij een bank kan men echter niet altijd terecht: het risico is te hoog of er zijn te weinig waarborgen voorhanden. Een risicokapitaalverschaffer kan dan een oplossing zijn. Risicokapitaalverschaffers financieren steeds tijdelijk en doen dit via aandelenparticipatie of een (converteerbare) obligatielening. Deze financiering verstevigt het eigen vermogen, waardoor de toegang tot een banklening makkelijker wordt. Risicokapitaalverschaffers zijn blootgesteld aan het risico van de onderneming. Daarom investeren zij in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rendabiliteit kunnen realiseren ter compensatie van het risico. Meestal berekenen de risicokapitaalverschaffers hun verwacht rendement op basis van de verwachte meerwaarde bij verkoop van hun aandelen. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning: strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen. Daarnaast beschikt een risicokapitaalverschaffer over een uitgebreid netwerk van contacten waarop de onderneming een beroep kan doen. Niet elke onderneming kan echter een beroep doen op een risicokapitaalmaatschappij. Volgende kenmerken moeten aanwezig zijn: • Activiteit met potentieel: de onderneming moet over een aantrekkelijk product of dienst beschikken waarvoor er een markt met een groeipotentieel bestaat; • Goed managementteam: de leiding van het bedrijf moet in handen zijn van bestuurders met kennis van zaken en met ervaring; • Organisatiestructuur: de organisatiestructuur moet een vertegenwoordiger van een risicokapitaalverschaffer kunnen toelaten. Complexe structuren met weinig duidelijkheid over de aandeelhoudersstructuur schrikken risicokapitaalverschaffers af; • Investeringsstructuur: de investeringsovereenkomst moet beide partijen tevreden stellen en moet voldoende rendement voor de risicokapitaalverschaffer kunnen opbrengen; • Exit plan: een risicokapitaalverschaffer wil een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden vóór de beslissing tot investeren genomen wordt; • Andere: andere belangrijke criteria zijn technische of commerciële opportuniteiten, strategische partnerships en een aantrekkelijke operationele structuur. Bij de beoordeling van een aanvraagdossier is het business plan een belangrijk document. Het business plan moet de risicokapitaalverschaffer overtuigen dat de onderneming de vooropgestelde doelstellingen zal realiseren. De activiteit van de onderneming, de doelstellingen en de manier waarop deze zullen worden bereikt, moeten worden verduidelijkt in een business plan.

Ondernemers die een innovatief project hebben met stevig groeipotentieel en die open staan voor intrede van extern kapitaal, kunnen gratis beroep doen op het project FINMIX van Agentschap Ondernemen. Een panel van specialisten zal waardevolle feedback verschaffen omtrent de meest aangewezen financieringsmix voor het project. Meer info kan u nalezen op pagina 95 in deze brochure of op www.finmix.be.

4

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


2. Overzichtstabel

x

Belgische Maatschappij voor internationale investering (BMI)

12

x

x

Biotech Fonds Vlaanderen

13

x

x

Federale Participatie- en investeringsmaatschappij (FPIM)

14

LRM

15

x

x

x

x

PMV - Cultuurinvest

16

x

x

x

x

PMV - Flanders’ Care Invest

17

x

x

x

PMV - Fonds Vlaanderen Internationaal (FVI)

18

x

PMV - Groeimezzanine

19

x

PMV - Innovatiemezzanine

20

x

x

x

x

PMV - Kidsinvest

21

x

x

x

x

x

PMV - Participatiefonds Vlaanderen

22

x

x

x

x

PMV - TINA

23

x

x

PMV - Vlaams Innovatiefonds (VINNOF)

24

x

x

Stroominvest

25

x

x

x

x

ARKIMEDES

x

Beursintroductie (IPO)

x

Pre-IPO

x

overnamefinanciering

> 10

x

MBO, MBI, buy-outs, OBO

5 - 10

groiefinanciering

2,5 - 5

startkapitaal

1,25 - 2,5

11

< 0,125

0,5 - 1,25

zaaikapitaal

Investeringsstadium

Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)

ppagina

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

Deelname in miljoen EUR1,058 mm

1. Publieke risicokapitaalverschaffers

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Private risicokapitaalverschaffers 3D Participaties

27

Allegro Investment Fund

28

Ark Angels Activator Fund

29

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

x 5


33

Capital@Rent

x

x

x

x

34

x

x

x

x

x

Capital-E II

35

x

x

x

x

Capricorn Cleantech Fund

36

x

x

x

x

Capricorn Health-tech Fund

37

x

x

x

x

Capricorn ICT Arkiv

38

x

x

x

x

Creafund II

39

x

x

x

x

Damier

40

x

x

Domo Investment Group

41

x

x

x

Down 2 Earth Capital

42

x

x

x

E-Capital III

43

x

x

Falcon Fund

44

Fidimec

45

Fin.Co

46

Finindus

47

Gemma Frisius Fonds

48

Gimv

49

x

x

x

Gimv Arkiv Tech Fund II

50

x

x

x

Gimv Health & Care Fund

51

Hefboom

52

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

x

x x

x

x

x x

x

x

x x

x x

x

x

x x

ARKIMEDES

x

Beursintroductie (IPO)

x

groiefinanciering

x

startkapitaal

x

x

x

x x

x

x

x x

x

zaaikapitaal

0,5 - 1,25

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Pre-IPO

BNP Paribas Fortis Private Equity

overnamefinanciering

32

x

Investeringsstadium MBO, MBI, buy-outs, OBO

BEM II

x

> 10

31

5 - 10

Beluga

2,5 - 5

30

1,25 - 2,5

Belfius Private Equity

< 0,125

ppagina

Deelname in miljoen EUR1,058 mm

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x x


Hummingbird Ventures

53

Indufin

54

x

x

x

x

x

x

ING België – Corporate Investments

55

x

x

x

x

x

x

x

KeBeK Private Equity

56

x

x

x

x

x

x

x

Korys Direct Investments

57

x

x

x

x

x

x

x

Mezzanine Partners 1

58

x

x

x

x

x

Nausicaa Ventures

59

x

x

x

x

PE Group

60

x

x

x

x

Pentahold

61

x

x

x

x

Profinpar

62

x

x

x

x

Qbic Fund

63

Saffelberg Investments

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

64

x

x

x

x

Sherpa Invest II

65

x

x

SI² Fund

66

x

x

Sniper Investments

67

x

x

Sociaal Investeringsfonds De Punt

68

Sofindev III

69

Software Holding & Finance

70

Stroke Fund

71

Triodos Renewables Europe Fund

72

Trividend

73

Trustcapital

74

Vectis Arkiv

75

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ARKIMEDES

x x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

x

Beursintroductie (IPO)

x

Pre-IPO

x

overnamefinanciering

groiefinanciering

x

MBO, MBI, buy-outs, OBO

startkapitaal

Investeringsstadium

zaaikapitaal

x

> 10

1,25 - 2,5

x

5 - 10

0,5 - 1,25

x

2,5 - 5

0,25 - 0,5

0,125 - 0,25

< 0,125

ppagina

Deelname in miljoen EUR1,058 mm

x

x x

x x

x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

x 7


78

x

x

x

x

Vermec

79

x

x

x

Vesalius Biocapital II Arkiv

80

x

x

x

Volta Ventures

81

x

x

Waterland Private Equity

82

Yukon

83

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

3. Andere financieringsinitiatieven BAN Vlaanderen

85

x

x

x

x

x

x

Buysse&Partners

86

x

x

x

x

x

x

4. Crowdfunding

87

Angel.me

89

x

x

Crofun

90

x

Look & Fin

91

x

x

MyMicroInvest

92

x

x

Socrowd

93

x

World of Crowdfunding

94

x

8

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ARKIMEDES

Ventures4Growth

x

Beursintroductie (IPO)

x

Pre-IPO

x

overnamefinanciering

x

MBO, MBI, buy-outs, OBO

x

groiefinanciering

77

Vendis Capital

startkapitaal

2,5 - 5 x

Investeringsstadium

zaaikapitaal

1,25 - 2,5 x

> 10

0,5 - 1,25 x

76

5 - 10

0,25 - 0,5 x

Vectis Participaties II

< 0,125

x

ppagina

0,125 - 0,25

Deelname in miljoen EUR1,058 mm

x

x

x


3. Fiche per initiatief

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

9


3.1. Publieke risicokapitaalverschaffers

10

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN (BIO) Tervurenlaan 188A b4 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 778 99 99 F +32 (0)2 778 99 90 info@bio-invest.be www.bio-invest.be

Contactpersoon Ann Olek, Communications Officer ann.olek@bio-invest.be

Fondsgrootte

€ 556 miljoen

Naam aandeelhouders

Belgische Staat

Oprichtingsjaar

2001

Geografisch werkgebied

• Zuid- en Centraal-Amerika • Afrika • Azië

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • Projectfinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Privé-ondernemingen: kmo’s, financiële sector, infrastructuurprojecten

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

BIO mag enkel investeren in (OESO classificatie): • minst ontwikkelde landen • landen met een laag inkomen • landen met een gemiddeld inkomen lagere schijf • landen met een gemiddeld inkomen hogere schijf

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Middellange termijn lening Lange termijn lening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Aandelenparticipatie Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

11


BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING (BMI) Tervurenlaan 168 – B9 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 776 01 00 F +32 (0)2 770 66 38 info@bmi-sbi.be www.bmi-sbi.be

12

Contactpersonen Philippe Hermans Co-CEO

Erna Vandeplas Co-CEO & Company Secretary

Fondsgrootte

€ 36 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • • • •

Oprichtingsdatum

23 december 1971

Geografisch werkgebied

Wereldwijd, buiten België

Investeringsstadium

Financiering van buitenlandse investeringen van Belgische bedrijven (oprichting van dochterondernemingen of “joint ventures”, overname en/of uitbreiding van bestaande bedrijven in het buitenland)

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Vooral industriële sectoren (geen vastgoedsector of infrastructuur)

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Achtergestelde lening (evt. converteerbaar)

Specifieke investeringscriteria

• Enkel investeringen met Belgisch economisch belang • Samenwerking op regionaal niveau (PMV/FVI) + Europees niveau (EDFI)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (58%) BNP Paribas Fortis (19%) ING Bank (7%) Nationale Bank van België (6%) Electrabel (5%) overige (5%)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


BIOTECH FONDS VLAANDEREN Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com

Contactpersoon Patrick Van Beneden Bestuurder patrick.vanbeneden@gimv.com

Fondsgrootte

€ 24,6 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaams Gewest

Oprichtingsdatum

December 1994

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: > € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Biotechnologie

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

13


FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ (FPIM) Louizalaan 32 1050 BRUSSEL T +32 (0)2 548 52 04 F +32 (0)2 548 52 30 www.sfpi-fpim.be

14

Contactpersoon Koen Van Loo Afgevaardigd bestuurder k.vanloo@sfpi-fpim.be

Fondsgrootte

ca. € 2 miljard

Naam aandeelhouders

Belgische Staat

Oprichtingsdatum

2 april 1962

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 5 miljoen • Maximale deelname: > € 10 miljoen • minderheidsparticipaties

Sectorale voorkeur

Innovatie, vastgoed, luchtvaart, netwerken

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Specifieke investeringscriteria

Algemene investeringscriteria: evenwicht tussen financiële en maatschappelijke aspecten, deugdelijk bestuur en in het belang van de Belgische economie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


LRM Kempische Steenweg 555 3500 HASSELT T +32 (0)11 24 68 01 F +32 (0)11 24 68 50 info@lrm.be www.lrm.be

Contactpersonen Stijn Bijnens Algemeen directeur

Fondsgrootte

€ 350 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaams Gewest

Oprichtingsdatum

Februari 1994

Geografisch werkgebied

Limburg

Investeringsstadium

• • • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 50.000 • Maximale deelname: > € 10 miljoen

Sectorale voorkeur

• Alle sectoren • Investeringsdomeinen: • Duurzame samenleving • Gezondheid en zorg • Technologie en diensten • Ruimte en beleving

Financieringsvormen

Alle risicodragende financieringsvormen (kapitaal, achtergestelde leningen), projectfinanciering, onroerend goed projecten (leasing, e.a.)

Specifieke investeringscriteria

Actief zijn in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelen die in verhouding staan tot de investering.

Erkend voor ARKimedes?

Ja , LRM beheert eveneens KMOFIN en KMOFIN2, erkende investeringsfondsen (ARKIV). Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Familiale opvolgingen Projectfinanciering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

15


PMV - CULTUURINVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 cultuurinvest@pmv.eu www.cultuurinvest.be

16

Contactpersonen Bertoud Coose Businessmanager Creatieve Industrieën bco@pmv.eu Kathleen De Cock Senior investeringsmanager kdc@pmv.eu

Marie Delbeke Financieel analist mde@pmv.eu Piet Calles Senior investeringsmanager pca@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsdatum

1 november 2006

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 50.000 • Maximale deelname: € 1 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Investeringsfonds voor de creatieve industrie: • Architectuur • Audiovisuele sector • Beeldende kunsten • Design • Erfgoed • Gaming • Gedrukte media • Mode • Muziek • Nieuwe Media • Podiumkunsten • Reclame & communicatie Zowel ondernemingen actief in creatie als ondernemingen verder in de waardeketen komen in aanmerking, evenals ondersteunende bouwstenen.

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warranten) • Aandelenparticipatie

Opmerking financieringsvormen

CultuurInvest biedt structurele financiering aan bedrijven op lange termijn en doet bijgevolg niet aan projectfinanciering.

Specifieke investeringscriteria

Het fonds werkt aan de groei en economische zelfstandigheid van ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren en/of naar de markt brengen van producten en/of diensten met culturele of creatieve inhoud. Er dient een duidelijk economisch marktpotentieel te zijn (voldoende rendement- en terugbetalingscapaciteit).

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


PMV - FLANDERS’ CARE INVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersonen Chris De Jonghe Groepsmanager Risicokapitaal chris.de.jonghe@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 20 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2 miljoen, doch gefaseerd (max. 80% van de totale investering)

Sectorale voorkeur

De zorgsector: • preventie, diagnose en monitoring • oplossingen die kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie in thuis-, trans- en extramurale zorg verhogen • oplossingen die de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van zorgvragers en mensen met een beperking verhogen en zo hun inclusie in de maatschappij verbeteren

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie en/of • Achtergestelde leningen met warranten

Erkend voor ARKimdes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

17


PMV - FONDS VLAANDEREN INTERNATIONAAL Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 fvi@pmvlaanderen.be www.pmv.eu

18

Contactpersonen Emmanuel Damman Businessmanager groeifinanciering eda@pmv.eu

Nathalie Sierens Senior investeringsmanager nsi@pmv.eu

Tim Lievens Senior Investeringsmanager tli@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2007

Geografisch werkgebied

Wereldwijd, met een bijzondere focus op groeiregio’s en opkomende markten in Azië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 1 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Geen sectorvoorkeur • Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Specifieke investeringscriteria

Het Fonds wil bijdragen tot het internationaliseren en de groei van Vlaamse kmo’s door hen financiering aan te reiken voor hun buitenlandse investeringsprojecten. Financiering is mogelijk voor: • nieuwe buitenlandse investeringsprojecten • een uitbreiding van bestaande projecten in het buitenland • de overname van een bestaande entiteit in het buitenland • joint ventures met lokale buitenlandse partners

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


PMV - GROEIMEZZANINE Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 groei@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersonen Emmanuel Damman Businessmanager groeifinanciering eda@pmv.eu

Tim Lievens Senior Investeringsmanager tli@pmv.eu Nathalie Sierens Senior investeringsmanager nsi@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname : € 5 miljoen

Sectorale voorkeur

• Geen sectorvoorkeur • Uitgesloten: landbouw, visserij, aquacultuur en militaire toepassingen

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Converteerbare obligatielening (met warrants) • Mezzanine

Opmerking financieringsvormen

Focus op mezzaninefinanciering. In specifieke gevallen kan een aandelenparticipatie overwogen worden.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

19


PMV - INNOVATIEMEZZANINE Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu

20

Contactpersonen Ellen De Greve Investeringsmanager ellen.degreve@pmv.eu

Karolien Vanstraelen Investeringsmanager karolien.vanstraelen@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

Startkapitaal

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 500.000 • Maximum 80 % van de aanvaarde projectkosten (IWT-subsidie + achtergestelde lening)

Sectorale voorkeur

Innovatie

Financieringsvormen

Achtergestelde lening

Specifieke investeringscriteria

• Aanvullend op een subsidie van IWT (kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject) • Enkel voor kleine ondernemingen: • < 6 jaar • < 50 werknemers • < € 10 miljoen omzet of balanstotaal • Voldoende terugbetalingscapaciteit aantonen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


PMV - KIDSINVEST Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 kidsinvest@pmv.eu www.kidsinvest.be

Contactpersoon Ben Peeters Investeringsmanager ben.peeters@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 10 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsdatum

Juni 2009

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 350.000 • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Enkel gericht op financiering van zelfstandige kinderopvang, zowel voor starters, doorstarters als uitbreidingsfinanciering. De financiering kan zowel aangewend worden voor de werking alsook voor de financiering van behuizing.

Financieringsvormen

Achtergestelde lening

Specifieke investeringscriteria

Doelgroep zijn de zelfstandige onthaalouders en de zelfstandige kinderdagverblijven. Looptijd infrastructuur is max.15 jaar.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

21


PMV - PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 info@pmv.eu www.pmv.eu

22

Contactpersonen Marc Vandenbergh Business manager mav@fonds.org Filip Lacquet filip.lacquet@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 106 miljoen

Naam aandeelhouder

PMV

Oprichtingsdatum

2014

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

Maximale deelname: € 250.000

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

Achtergestelde lening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


PMV - TINA Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 tina@pmv.eu www.pmv.eu

Contactpersoon Roald Borré Co-head of venture capital & manager TINA roald.borre@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 20 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur, focus op speerpuntsectoren

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants)

Specifieke investeringscriteria

• • • •

Erkend voor ARKimdes?

Neen

Consortia van bedrijven Focus op transformatie en/of innovatie Go-to-Market Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

23


PMV - VLAAMS INNOVATIEFONDS (VINNOF) Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 F +32 (0)2 229 52 31 info@pmv.eu www.pmv.eu

24

Contactpersoon Chris De Jonghe Groepsmanager Risicokapitaal chris.de.jonghe@pmv.eu

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV

Oprichtingsjaar

2005

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Eerste groei (incl. vervolgrondes)

Bepaling deelname

• Minimale deelname : € 200.000 • Maximale deelname: € 1,5 miljoen (maximum 80 % van de totale investering)

Sectorale voorkeur

• Levenswetenschappen & zorg • ICT • Industriële & schone technologie

Financieringsvormen

Aandelenkapitaal, eventueel in combinatie met converteerbare obligatielening of achtergestelde lening met warranten

Specifieke investeringscriteria

Kleine ondernemingen: • < 6 jaar • < 50 werknemers • € 10 miljoen omzet of balanstotaal Innovatief

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


STROOMINVEST Kempische Steenweg 293/25 3500 HASSELT T +32 (0)11 21 49 64 F +32 (0)11 21 52 59 info@stroominvest.be www.stroominvest.be

Contactpersonen Joeri Stoop Investeringsmanager joeri.stoop@stroominvest.be

Gilbert Van Baelen Voorzitter van het Directiecomité – Gedeputeerde Provincie Limburg

Inne Hesemans Secretaris inne.hesemans@stroominvest.be

Fondsgrootte

€ 3 miljoen

Naam aandeelhouders

• Provincie Limburg (via vzw Limburgse Economische Raad) • Investeringsmaatschappij LRM

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

Limburg

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 12.500 • Maximale deelname: ca. € 500.000 • Minderheidsparticipatie mogelijk

Sectorale voorkeur

Enkel gericht op financiële ondersteuning van vennootschappen met een substantiële Limburg-link die actief zijn in de creatieve industrie, zijnde: • Muziekindustrie of live-entertainment (concertwezen) • Audiovisuele sector of digitale vormgeving • Designermode of (product)design • Gedrukte media of grafische vormgeving • Distributie binnen de beeldende kunsten (galeriewezen) • Podiumkunsten of musical • Uitgeverijen of boekhandels • Nieuwe media of (computer)games • Communicatie en reclame • Architectuur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Co-investering

Opmerking financieringsvormen

Financiële ondersteuning op maat, a priori via achtergestelde leningen

Specifieke investeringscriteria

• De onderneming is een vennootschap (micro-onderneming of kmo) die haar exploitatiezetel heeft/actief is in de provincie Limburg of er activiteiten ontwikkelt die in verhouding staan tot de investering. Vzw’s en éénmanszaken komen voorwaardelijk in aanmerking • De onderneming is actief in één van de sectoren van de creatieve industrieën • De producten of diensten vertonen markt- en winstpotentieel en de terugbetaalcapaciteit is aanwezig

Erkend voor ARKimedes?

Neen Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

25


3.2. Private risicokapitaalverschaffers

26

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


3D PARTICIPATIES Rijvisschestraat 118 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 329 72 01 F +32 (0)9 329 72 03 info@3D-participaties.be www.3D-participaties.be

Contactpersonen Peter Van de Weyer Directeur pvdw@3D-participaties.be

Hans Swinnen Directeur hans.swinnen@3D-participaties.be

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouders

• Familie Donck (80%) • Familie Desimpel (20%)

Oprichtingsjaar

1992

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 25 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Begrijpbare sectoren (productie, distributie, retail, diensten, ...)

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

3D is een familiale investeerder die waarde wenst te creëren door op lange termijn te investeren in bedrijven met een goed track record en groeipotentieel. In zijn bedrijven zal 3D, met respect voor klant, medewerker en bedrijfscultuur, actief en met gezond verstand het ondernemerschap stimuleren. 3D beoogt rendabele omzetgroei door het nemen van de juiste initiatieven op vlak van geografische expansie, markten productontwikkeling. Waarden: gezond verstand, eerlijke en open communicatie, ondernemingszin en gedrevenheid.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

27


ALLEGRO INVESTMENT FUND Esperantolaan 4 3001 HEVERLEE T +32 (0)485 66 46 50 info@allegroinvestmentfund.com www.allegroinvestmentfund.com

28

Contactpersonen Alex Van den Bossche Gedelegeerd bestuurder alex.vandenbossche@axilius.be

Fondsgrootte

€ 15,2 miljoen

Naam aandeelhouders

Verschillende industriëlen

Oprichtingsdatum

Augustus 2005

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Machinebouw, apparatenbouw • Chipsector • Algemene hightech sectoren

Financieringsvormen

• • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


ARK ANGELS ACTIVATOR FUND p/a “Officenter” Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0) 11 87 09 10 F +32 (0) 11 87 09 21 info@aaafund.be www.aaafund.be

Contactpersonen Reginald Vossen Gedelegeerd bestuurder reginald@aaafund.be

Alexandra Buekens Fondsmanager alexandra@aaafund.be

Marc Mommaerts Fondsmanager marc@aaafund.be

Rudi Severijns Fondsmanager rudi@aaafund.be

Fondsgrootte

€ 14,8 miljoen

Naam aandeelhouders

• ARKimedes II-fonds, diverse Business Angels • ING België

Oprichtingsdatum

7 februari 2012

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 200.000 • Maximale deelname: € 1,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Dit fonds investeert bij voorkeur samen met Business Angels en dit prioritair met leden van BAN Vlaanderen (co-financiering). Co-investeringen met andere fondsen in syndicaat zijn mogelijk.

Erkend voor ARKimedes?

Ja, ARK Angels Activator Fund (AAAF) is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Aandelenparticipatie Co-investering Achtergestelde lening met warrants (in principe enkel in bestaande participaties) Converteerbare obligatielening (in principe enkel in bestaande participaties)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

29


BELFIUS PRIVATE EQUITY Boulevard Pachéco 44, PA 04/05 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 222 21 37 F +32 (0)2 285 23 11 www.belfius.be

30

Contactpersonen Goedele Ertveldt Head of Private Equity goedele.ertveldt@belfius.be

Maryse Vanleeuw Assistant maryse.vanleeuw@belfius.be

Catherine Dumonceaux Senior Investment Manager catherine.dumonceaux@belfius.be

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel • België

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


BELUGA Assesteenweg 65 1740 TERNAT T +32 (0)2 462 61 15 F +32 (0)2 462 61 41 info@belugainvest.com www.belugainvest.com

Contactpersoon Bruno Lippens Algemeen directeur bruno.lippens@belugainvest.com

Fondsgrootte

€ 4.589.000

Naam aandeelhouders

Beurs

Oprichtingsdatum

1 januari 1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie (Converteerbare) obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

31


BEM II Lombardstraat 34-42 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 545 57 49 F +32 (0)2 545 59 07 info@bem2.be www.bem2.be

32

Contactpersonen Joeri Van Meenen joeri.vanmeenen@vcb.be

Marc Dillen marc.dillen@vcb.be

Fondsgrootte

€ 3.325.000

Naam aandeelhouders

Verscheidene rechtspersonen uit de vastgoed-, bouw- en financiële sector

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

• Centraal-Europa • Oost-Europa • Turkije

Investeringsstadium

Financieren van vastgoedprojecten via achtergestelde lening of aandelenparticipatie

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bouwsector

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

BEM II verstrekt risicokapitaal voor vastgoedprojecten in Centraal- en Oost-Europa en Turkije, waarvoor de initiatiefnemer te weinig eigen middelen kan en wenst in te brengen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY Warandeberg 3 – 1KAOC 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 312 56 83 info@bnpparibasfortis.com www.cpb.bnpparibasfortis.be

Contactpersonen Luc Weverbergh Gedelegeerd bestuurder luc.weverberg@bnpparibasfortis.com

Fondsgrootte

€ 133 miljoen

Naam aandeelhouder

BNP Paribas Fortis

Oprichtingsdatum

16 september 1981

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 50 miljoen • Minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Thomas Ternest Investment Manager thomas.ternest@bnpparibasfortis.com

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Aandelenparticipatie (converteerbare) obligatielening (met warrants) Mezzanine (met of zonder warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

33


CAPITAL@RENT Kwadestraat 153, bus 0.1 8800 ROESELARE T +32 (0)51 26 39 39 info@capitalatrent.be www.capitalatrent.be

34

Contactpersonen Joris Claeys joris.claeys@capitalatrent.be Wim Cools wim.cools@capitalatrent.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Cennini

Oprichtingsjaar

2007

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: > € 5 miljoen

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Mezzanine • Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

Mathieu Vandevijvere mathieu.vandevijvere@capitalatrent.be


CAPITAL-E II Karel Oomsstraat 4 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 303 37 30 T +32 (0)486 71 61 60 www.capital-e.be

Contactpersonen Marc Wachsmuth Partner marc.wachsmuth@capital-e.com

Sofie Baeten Partner sofie.baeten@capital-e.com

Pascal Vanluchene Partner

Fondsgrootte

€ 60 miljoen

Naam aandeelhouders

• Verscheidene institutionele investeerders • Imec • ARKimedes Fonds

Oprichtingsdatum

11 januari 2006

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: tot € 5 miljoen (over de duurtijd van de onderneming) • Meestal beperkt tot minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Enkel micro-elektronica &  nanotechnologiegerelateerde sectoren en “advanced materials”

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Capital-E II ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

35


CAPRICORN CLEANTECH FUND Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

36

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Paul Decraemer Head Cleantech Investment Practice

Tom Vanhoutte CFO

Fondsgrootte

€ 112 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2006

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 10 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Technologie gebaseerde ondernemingen in de cleantech sector

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


CAPRICORN HEALTH-TECH FUND Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Frank Bulens Partner

Tom Vanhoutte CFO

Ekaterina Smirnyagina Partner

Fondsgrootte

€ 42 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2010

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 6 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Human health-technology investments

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

37


CAPRICORN ICT ARKIV Lei 19/1 3000 LEUVEN T +32 (0)16 28 41 00 capricorn@capricorn.be www.capricorn.be

38

Contactpersonen Jos B. Peeters Managing Partner

Katrin Geyskens Partner

Tom Vanhoutte CFO

Fondsgrootte

€ 20,5 miljoen

Naam aandeelhouders

Aandeelhouders fondsen onder beheer: institutionele en private beleggers

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

West-Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Digital healthcare and big data projects

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Capricorn ICT Arkiv is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


CREAFUND II Kapitein Maenhoutstraat 77B 9830 SINT-MARTENS-LATEM T +32 (0)9 272 62 00 F +32 (0)9 272 62 09 assistant@creafund.be www.creafund.be

Contactpersonen Herman Wielfaert Gedelegeerd Bestuurder herman.wielfaert@creafund.be

Johan Heirbrandt Gedelegeerd Bestuurder johan.heirbrandt@creafund.be

Gino Schepens Gedelegeerd Bestuurder gino.schepens@creafund.be

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Naam aandeelhouders

Vlaamse Industriëlen

Oprichtingsdatum

16 november 2001

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1 miljoen • Maximale deelname: ca. € 10 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening • Warrants

Specifieke investeringscriteria

Mature bedrijven

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

39


DAMIER Grote Markt 41 8500 KORTRIJK T +32 (0)56 23 87 27 www.damiergroup.be

40

Contactpersonen Yvan Vindevogel CEO yvanvindevogel@pandora.be

Bernard Lemaire CFO bernard.lemaire@damiergroup.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Damier nv

Oprichtingsdatum

2014

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Focus op bedrijven actief in de consumentensector en meer bepaald in de consumenten gezondheidssector (Over the Counter producten).

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Mezzanine • Co-investering

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


DOMO INVESTMENT GROUP Nederzwijnaarde 2 9052 ZWIJNAARDE T +32 (0)9 241 45 06 F +32 (0)9 241 46 01 info@domoinvestmentgroup.com www.domoinvestmentgroup.com

Contactpersonen Gregory De Clerck Managing Director gregory.declerck@domoig.com

Kathleen Rubens Management Assistant kathleen.rubens@domoig.com

Fondsgrootte

€ 229 miljoen

Naam aandeelhouder

Familie Jan De Clerck

Oprichtingsdatum

1 januari 1991

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: > € 5 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Food & Beverage, Health & Care, Leisure & Lifestyle, Sustainability, Outsourcing

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Bewezen business model in bedrijven met groeipotentieel

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

41


DOWN 2 EARTH CAPITAL Hessenstraatje 20 2000 ANTWERPEN T +32 (0)3 689 45 01 info@d2e.be www.d2e.be

42

Contactpersonen Alain Keppens Partner Alain@d2e.be

Peter Kloeck Partner Peter@d2e.be

Ivo Marechal Partner Ivo@d2e.be

Wouter Verlinden Partner Wouter@d2e.be

Fondsgrootte

Groter dan € 60 miljoen

Naam aandeelhouders

Diverse ondernemers

Oprichtingsdatum

2013

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 10 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening met warrants • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

• Gezonde Belgische kmo in traditionele sectoren, geen start-up’s • D2E is bereid om dossiers te bekijken die door externe omstandigheden (financieringsuitdagingen, opvolgingsproblematiek, .. ) complex zijn • Actieve input en coaching van het management

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


E-CAPITAL III Tervurenlaan 273 1150 BRUSSEL T +32 (0)2 642 20 00 F +32 (0)2 642 20 09 info@e-capital.be www.e-capital.be

Contactpersonen Jérôme Lamfalussy Partner

Eric van Zuijlen Partner

Yves Trouveroy Partner

Yvan Jansen Partner

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Collectief fonds met voornamelijk Belgische ondernemers en industriële families (30-tal)

Oprichtingsdatum

Juni 2011

Geografisch werkgebied

300 km rond Brussel

Investeringsstadium

• MBO, MBI, OBO • Groeifinanciering • Vervangingskapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 4 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook significante minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Brede sectorinteresse, met uitsluiting van biotech, high-tech en vastgoedprojecten

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Ondernemingen met bewezen businessmodel en groeipotentieel in hun businessplan

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

43


FALCON FUND Steenveldstraat 23 8820 TORHOUT T +32 (0)50 22 19 98 F +32 (0)50 22 27 38

44

Contactpersonen Luc Loose Gedelegeerd bestuurder luc.loose@falconfund.be

Koen Perdu Bestuurder-vennoot koen.perdu@falconfund.be

Fondsgrootte

• Volstort € 10 miljoen • Toegestaan € 25 miljoen

Naam aandeelhouders

• Twee industriële families • Het management

Oprichtingsdatum

4 oktober 2000

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Geen hightech dossiers • Mature bedrijven

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


FIDIMEC Kapeldreef 75 3001 LEUVEN T +32 (0)16 28 11 83

Contactpersonen Bart Van Bael Portfolio manager bart.vanbael@imec.be

Ludo Deferm Bestuurder ludo.deferm@imec.be

Fondsgrootte

€ 1,73 miljoen

Naam aandeelhouder

Imec

Oprichtingsjaar

2000

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 50.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Micro- en nano-elektronica gerelateerd

Financieringsvormen

• • • • •

Specifieke investeringscriteria

FIDIMEC richt zich uitsluitend tot incubatiedossiers van Imec.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

45


FIN.CO Duboisstraat 48 2060 ANTWERPEN T +32 (0)3 202 04 00 F +32 (0)3 226 41 94 info@finco.be www.finco.be

46

Contactpersonen Hubert Plouvier Afgevaardigd Bestuurder plouvier@finco.be

Kristof Verluyten Investeringsmanager verluyten@finco.be

Martijn Willaert Investeringsmanager willaert@finco.be

Fondsgrootte

€ 135 miljoen

Naam aandeelhouders

Privé-investeerders

Oprichtingsjaar

1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie (Converteerbare) Obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


FININDUS President J.F. Kennedylaan 3 9060 ZELZATE T +32 (0)9 345 12 11 F +32 (0)9 345 12 04 contact@finindus.be www.finindus.be

Contactpersonen Dirk De Boever Head of Investments

Hans Maenhout Investment Director

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

• Vlaams Gewest • Arcelor Mittal

Oprichtingsdatum

2005

Geografisch werkgebied

Europa, wereldwijd

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 10 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Innovatieve technologieën op het vlak van materialen (metalen), het verwerken van materiale en processen, in het bijzonder processen rond recyclage, energierecuperatie, CO2 valorisatie en het veredelen van afvalstoffen en bijproducten.

Financieringsvormen

• • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening Converteerbare obligatielening Aandelenparticipatie Mezzanine

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

47


GEMMA FRISIUS-FONDS Waaistraat 6 3000 LEUVEN T +32 (0)16 32 65 00 F +32 (0)16 32 65 15 lrd@kuleuven.be lrd.kuleuven.be/spinoff/gff-informatie

48

Contactpersonen Professor Koenraad Debackere Voorzitter Paul Van Dun Afgevaardigd bestuurder

Fondsgrootte

€ 30 miljoen

Naam aandeelhouders

• KU Leuven • KBC Bank/Fortis Private Equity Belgium

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Elke opportuniteit waarbij technologie of expertise betrokken is, ontwikkeld binnen de Associatie KU Leuven

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


GIMV Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.be www.gimv.be

Contactpersoon Frank De Leenheer Investor Relations & Corporate Communications Manager frank.deleenheer@gimv.com

Fondsgrootte

€ 1,8 miljard

Naam aandeelhouders

• Vlaamse overheid (27%) • Publiek (beurs) (73%)

Oprichtingsdatum

1 juni 1980

Geografisch werkgebied

• • • •

België Nederland Frankrijk Duitsland

Investeringsstadium

• • • •

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 100 miljoen (via Gimv-XL, Vlaanderen) • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Consumer bedrijven met een duidelijke visie op de noden en voorkeuren van de klant van de toekomst • Health & Care oplossingen voor de gezondheids- en zorgsector die inspelen op een groeiende, vergrijzende en gezondheidsbewuste maatschappij • Smart industries: leveranciers van slimme systemen en diensten, die een meerwaarde bieden door intelligente en differentiërende technologieën • Sustainable cities: diensten, nutsvoorzieningen en infrastructuren met een duurzame impact op de maatschappij

Financieringsvormen

• • • • • •

Specifieke investeringscriteria

• Kleine tot middelgrote bedrijven in uiteenlopende sectoren met een ondernemingswaarde tot € 750 miljoen • Bedrijven die activa of divisies willen afstoten • Financiële aandeelhouders op zoek naar liquiditeit • Familiebedrijven met een opvolgingsproblematiek • Innovatieve bedrijven met een uitgesproken groeiambitie en gevestigde bedrijven op zoek naar vers kapitaal om hun groei te versnellen • Focus op Europa, met klemtoon op België, Nederland, Duitsland en Frankrijk

Erkend door ARKimedes?

Via Gimv Arkiv Tech Fund II

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening met warrants Converteerbare obligatielening Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

49


GIMV ARKIV TECH FUND II Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com

50

Contactpersonen Alex Brabers alex.brabers@gimv.com Muriel Uytterhaegen muriel.uytterhaegen@gimv.com

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

• Gimv • ARKimedes Fonds II

Oprichtingsdatum

September 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 0,5 miljoen • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Information technology (inclusief software & internet) • Cleantech & Medtech

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Early tot mid-stage innovatieve ondernemingen met een jaarlijkse omzet van maximum € 4 miljoen

Erkend door ARKimedes?

Ja , Gimv Arkiv Tech Fund II is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


GIMV HEALTH & CARE FUND Karel Oomsstraat 37 2018 ANTWERPEN T +32 (0)3 290 21 00 F +32 (0)3 290 21 05 info@gimv.com www.gimv.com

Contactpersoon Bart Diels Managing Partner bart.diels@gimv.com

Fondsgrootte

€ 150 miljoen

Naam aandeelhouders

Gimv

Oprichtingsdatum

2014

Geografisch werkgebied

België, Duitsland, Nederland, Frankrijk

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie, als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Health & Care Services • Medtech

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening met warrants • Aandelenparticipatie • Mezzanine met warrants

Specifieke investeringscriteria

Gimv Health & Care focust zich op groeibedrijven in de sectoren Health & Care Services en Medtech en investeert in de uitbouw van innovatieve zorgconcepten en de internationalisatie van succesvolle businessmodellen. Met een looptijd van 12 jaar wenst Gimv Health & Care zich te profileren als een lange termijn-partner voor beloftevolle ondernemingen.

Erkend door ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

51


HEFBOOM Vooruitganstraat 333 b 5 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 205 17 20 F +32 (0)2 205 17 39 www.hefboom.be

52

Contactpersonen Philippe Duhamel Verantwoordelijke kredieten philippe.duhamel@hefboom.be

Rudi Ceunen Kredietconsulent Rudi.ceunen@hefboom.be

Fondsgrootte

€ 11 miljoen

Naam aandeelhouders

Ongeveer 1.500 (deels middenveldorganisaties, deels particulieren)

Oprichtingsdatum

November 1985

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 500.000 • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Organisaties en ondernemingen uit de sociale economie: dit zijn kmo’s of vzw’s die in hun bedrijfsuitvoering een bijzondere aandacht hebben voor maatschappelijke meerwaarde; dit vooral via de creatie van duurzame tewerkstelling van kansengroepen, maar ook via milieuvriendelijkheid van product en productieproces en coöperatief ondernemen; verder ook nichewerking met de zorgsector.

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Korte, middellange en lange termijn lening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


HUMMINGBIRD VENTURES Hangar 26 Rijnkaai 98 2000 ANTWERPEN T +32 (0)3 292 37 10 info@hummingbird-ventures.com www.hummingbird-ventures.com

Contactpersoon Barend Van den Brande Managing partner

Fondsgrootte

€ 30 miljoen

Naam aandeelhouders

• Institutionele investeerders • Industriëlen • Privé-investeerders

Oprichtingsdatum

30 maart 2010

Geografisch werkgebied

Europa en Turkije

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Technologiesector

Financieringsvorm

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Internationale aspiraties, unieke technologie en competitieve edge, groot marktpotentieel, kwaliteit van het management en solide businessmodel

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Hummingbird Ventures beheert Hummingbird ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

53


INDUFIN Interleuvenlaan 1515/D1 3001 HEVERLEE T +32 (0)16 39 30 40 F +32 (0)16 39 30 49 evelyne.ackermans@indufin.be www.indufin.be

54

Contactpersonen Guy Wygaerts Gedelegeerd Bestuurder guy.wygaerts@indufin.be

Jean-François Vryens Partner jean-francois.vryens@indufin.be

Jo Santino Gedelegeerd Bestuurder jo.santino@indufin.be

Joris Rome Partner joris.rome@indufin.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

• De Eik nv • Luxempart SA

Oprichtingsdatum

2001

Geografisch werkgebied

Benelux

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Obligatielening Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


ING BELGIË – CORPORATE INVESTMENTS Marnixlaan 24 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 547 37 47 F +32 (0)2 547 36 87 www.ing-peq.be

Contactpersonen Luc Van de Steen Head of Corporate Investments luc.vandesteen@ing.be

Tom Bousmans Investment Director tom.bousmans@ing.be

Johan Pede Investment Manager johan.pede@ing.be

Evelyne Heyvaert Investment Manager evelyne.heyvaert@ing.be

Fondsgrootte

€ 200 miljoen

Naam aandeelhouder

ING België

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

• • • •

België Nederland Frankrijk Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Opmerking financieringsvormen

Kwaliteit van het management/geen turnarounds

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

55


KEBEK PRIVATE EQUITY Heizel Business Park – blok 6 Romeinse Steenweg 566 1853 STROMBEEK-BEVER T +32 (0)2 669 90 20 info@kebek.be www.kebek.be

56

Contactpersonen Floris Vansina Managing Partner floris.vansina@kebek.be

Ast Verbiest Partner ast.verbiest@kebek.be

Gert Van Huffel Managing Partner gert.vanhuffel@kebek.be

Gerd Smeets Partner gerd.smeets@kebek.be

Fondsgrootte

€ 50 miljoen

Oprichtingsjaar

2013

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Frankrijk

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Solide, winstgevende ondernemingen met groeipotentieel. Traditionele industriële/ diensten sectoren (geen Venture Capital, geen Biotech)

Financieringsvormen

• • • • •

Specifieke investeringscriteria

• Investering € 2-15 miljoen per transactie • Controle belang, of co-controle met andere financiële investeerders

Erkend voor ARKimedes?

Ja, KeBeK Private Equity beheert KeBeK ARKIV, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds I. Aangezien de investeringsperiode van ARKimedesfonds I is afgesloten kunnen de middelen uit deze ARKIV enkel worden gebruikt voor vervolginvesteringen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


KORYS DIRECT INVESTMENTS Vaucampslaan 42 1654 HUIZINGEN T +32 (0)2 801 68 34 enquiries@korys.be www.korys.be

Contactpersonen Thomas De Kempeneer Investment Manager thomas.dekempeneer@korys.be

Thierry François Investment Director thierry.francois@korys.be

Thomas Vanhoutte Investment Director thomas.vanhoutte@korys.be

Cedric Liekens Investment Manager cedric.liekens@korys.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Colruyt Family

Oprichtingsdatum

1 juni 2011

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Cleantech, life sciences, consumer goods, retail

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening (met warrants) • Co-investering

Specifieke investeringscriteria

Wij zoeken actief naar groeibedrijven in België en omringende landen in het domein van cleantech, life sciences en consumer goods/retail. In onze investeringscriteria is het belangrijk dat het bedrijf al een omzet heeft (liefst > € 1 miljoen) en zicht op winstgevendheid binnen 2 jaar. De bedrijven die wij zoeken moeten naast een goed management ook een “Tripel-P” (People-Planet-Profit) bijdrage hebben.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

57


MEZZANINE PARTNERS 1 Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 229 52 30 T +32 (0)51 26 39 39 F +32 (0)2 229 52 31 info@mezzapartners.be www.mezzapartners.be

58

Contactpersonen Emmanuel Damman Emmanuel.damman@mezzapartners.be Joris Claeys Joris.Claeys@mezzapartners.be

Fondsgrootte

€ 100 miljoen

Naam aandeelhouders

Beheerd door PMV beheer en Capital@rent

Oprichtingsdatum

2014

Geografisch werkgebied

Focus op België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 10 miljoen

Sectorale voorkeur

Geen sectorvoorkeur

Financieringsvormen

• Mezzanine • Achtergestelde lening (met of zonder warrants)

Specifieke investeringscriteria

Focus op mezzaninefinanciering aan bedrijven met stabiele cashflows en bewezen track record.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


NAUSICAA VENTURES Hanswijkstraat 37 A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 27 78 89 mail@nausicaa-ventures.be www.nausicaa-ventures.be

Contactpersonen Michel Helbig Bestuurder Maurice Olivier Bestuurder

Bart Luyten bestuurder bluyten@nausicaa-ventures.be

Fondsgrootte

€ 20 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • •

Oprichtingsdatum

14 juli 2009

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren behalve horeca en immobiliën, met een voorkeur voor nieuwe technologieën

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening • Co-investering

Erkend voor ARKimedes?

Neen

40 actieve business angels Institutionele investeerders Family offices EIF

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

59


PE GROUP Brouwersstraat 7H bus 201 3000 LEUVEN T +32 (0)16 76 54 19 info@pegroup.be www.pegroup.be

60

Contactpersoon Stefan Yee CEO stefan.yee@pegroup.be

Fondsgrootte

€ 8 miljoen (onder beheer: € 12,5 miljoen)

Naam aandeelhouders

• Ondernemers • Management

Oprichtingsdatum

15 november 2005

Geografisch werkgebied

• België • Nederland

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

Voornamelijk ook de betrokkenheid van het management en de mogelijkheid voor PE Group om een actieve rol te vervullen als bestuurder, aandeelhouder en/of adviseur

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


PENTAHOLD Belgicastraat 11 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 724 89 90 F +32 (0)2 724 89 99 info@pentahold.eu www.pentahold.eu

Contactpersonen Geert Vanderstappen Partner geert.vanderstappen@pentahold.eu

Karel Gielen Partner karel.gielen@pentahold.eu

Fondsgrootte

€ 125 miljoen

Naam aandeelhouders

Philippe Vlerick, Paul Thiers, Marc Saverys, Filip Balcaen en Edmond Muller

Oprichtingsdatum

6 juli 2006

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België • Centraal-Europa

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: € 25 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren, behalve immobiliën

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Zowel langetermijn- als kortetermijninvesteringen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

61


PROFINPAR Kolonel Bourgstraat 122 1140 BRUSSEL T +32 (0)475 26 77 90 F +32 (0)83 68 80 17 info@profinpar.com www.profinpar.com

62

Contactpersoon Pierre Robin Managing director pierre.robin@profinpar.com

Fondsgrootte

€ 25 miljoen

Naam aandeelhouders

10 private investeerders

Oprichtingsjaar

1997

Geografisch werkgebied

• België • Frankrijk • Luxemburg

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Opmerking financieringsvormen

Full-risk, full reward – hand’s on

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening Aandelenparticipatie (converteerbare) Obligatielening Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


QBIC FUND Gaston Crommenlaan 10, bus 102 9050 GENT info@qbic.be www.qbic.be

Contactpersonen Marc Zabeau Managing partner marc.zabeau@qbic.be

Martin De Prycker Managing partner martin.deprycker@qbic.be

Fondsgrootte

€ 31,2 miljoen

Aandeelhouders

• • • •

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: niet gespecifieerd • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Life sciences, ICT, nieuwe materialen, cleantech

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening (met warrants) • Aandelenparticipatie • Warrants

Specifieke investeringscriteria

Portfoliobedrijven dienen een link te hebben met de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen of Vrije Universiteit Brussel, hun geallieerde academische ziekenhuizen of Hogescholen, of met VITO.

Erkend voor ARKimedes?

Ja , QBIC Fund beheert het QBIC ARKIV Fund, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

De universiteiten van Antwerpen, Brussel en Gent BNP Paribas Fortis, KBC en ING FPIM, GIMB en PMV VITO

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

63


SAFFELBERG INVESTMENTS Oplombeekstraat 6 1755 GOOIK T +32 (0)2 793 25 51 F +32 (0)2 793 25 59 info@saffelberg.com www.saffelberg.com

64

Contactpersonen Jos Sluys CEO

Arnold Benoot Director - Legal counsel

Marleen Vercammen Director - CFO

Fondsgrootte

€ 229 miljoen

Naam aandeelhouders

Familie Sluys

Oprichtingsdatum

21 september 2007

Geografisch werkgebied

• België • Europa

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


SHERPA INVEST II Joseph Wybranlaan 40 1070 BRUSSEL T +32 (0)2 529 58 50 F +32 (0)2 529 59 22 dvt@sherpainvest.be www.sherpainvest.be

Contactpersonen David Van Tieghem Bestuurder dvt@sherpainvest.be

Olivier Belenger Bestuurder ob@sherpainvest.be

Eric Vandoorne Bestuurder eric@sherpainvest.be

Fondsgrootte

€ 4,8 miljoen

Naam aandeelhouders

• ING, Sambrinvest, EEBIC • Privé-personen

Oprichtingsdatum

31 maart 2011

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • Overnamefinanciering • Pre-IPO

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Bedrijven met aanzienlijk groeipotentieel en die over één of meerdere competitieve voordelen beschikken

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

65


SI² FUND Hertogsstraat 41 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 274 07 50 info@si2fund.com www.si2fund.com

66

Contactpersoon Fried Roggen Fondsmanager fried.roggen@si2fund.com

Fondsgrootte

€ 12 miljoen

Oprichtingsjaar

2012

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

SI² Fund investeert uitsluitend in sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen worden gekenmerkt door een primaire focus op een maatschappelijke uitdaging en door de inzet van een business model om deze uitdaging aan te pakken.

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

SI² Fund is op zoek naar investeringsdossiers van sociale ondernemingen die: • Gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging • Hun sociale impact willen maximaliseren en meten • Hun sociale impact maximaal willen integreren in hun business model • Een leefbaar, duurzaam financieel plan hebben

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening met warrants Warrants Aandelenparticipatie Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


SNIPER INVESTMENTS Hanswijkstraat 37A 2800 MECHELEN T +32 (0)15 28 78 84 F +32 (0)15 28 78 89 bluyten@sniperinvestments.com www.sniperinvestments.com

Contactpersonen Bart Luyten Partner bluyten@sniperinvestments.com

Willem Prinselaar Partner wprinselaar@sniperinvestments.com

Luc Synaeghel Partner lsynaeghel@sniperinvestments.com

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

• Family Offices • Privé-investeerders

Oprichtingsdatum

29 april 2011

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen sectorvoorkeur. Wij investeren echter niet in biotech-, vastgoed- of horecaprojecten.

Financieringsvormen

• • • • • • •

Specifieke investeringscriteria

De strategie van het fonds betreft het realiseren van significante meerwaarden door te investeren in bedrijven in interessante en groeiende markten waarbij een sterk managementteam, asset value, goede producten en sterke strategieën de basis vormen van een lange termijn relatie tussen de ondernemers/portefeuillebedrijven en het fonds. Het fonds hanteert een open-ended investeringsfilosofie waarbij groei en waardecreatie op lange termijn steeds voorop staan.

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Korte, middellange en lange termijn lening Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

67


SOCIAAL INVESTERINGSFONDS DE PUNT Kerkstraat 108 9050 GENTBRUGGE T +32 (0)9 272 79 00 info@sociaalinvesteringsfonds.be www.sociaalinvesteringsfonds.be

68

Contactpersonen Pieter Werrebrouck Dossierbeheerder Pieter.werrebrouck@depunt.be

Wim Beazar Voorzitter wim.beazar@chokran.com

Dany Neudt Dossierbeheerder dany.neudt@depunt.be

Fondsgrootte

€ 500.000 (target 2014)

Naam aandeelhouders

• De Punt nv • Van de Velde nv • Nidus Comm.va

Oprichtingsdatum

2009

Geografisch werkgebied

Oost-Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Maximale deelname: < € 0,125 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Het Sociaal Investerinfsfonds focust op startende en groeiende sociale ondernemingen die lokaal opereren, maar opschalingmogelijkheden op Vlaams en bij uitbreiding Belgisch niveau hebben.

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Het Sociaal Investeringsfonds hecht bijzonder belang aan de tewerkstelling van kansengroepen en het meten van de maatschappelijke impact. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de volgende criteria: • Tewerkstellingspotentieel voor kansengroepen • Duurzaamheid • Commerciële haalbaarheid • Product differentiatie • Management • Technische haalbaarheid • Financiële haalbaarheid

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Opmerkingen

De Punt (www.depunt.be) kan ondersteuning bieden bij de opmaak van het investeringsdossier. Periodiek wordt onder meer een Bootcamp Sociaal Ondernemen georganiseerd.

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening (evt. met warrants) (Converteerbare) obligatielening (evt. met warrants) Aandelenparticipatie Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


SOFINDEV III Lambroekstraat 5, bus D 1831 DIEGEM T +32 (0)2 720 70 07 F +32 (0)2 721 43 52 info@sofindev.be www.sofindev.be

Contactpersonen Thijs Ghislain Afgevaardigd bestuurder g.thijs@sofindev.be

Eric Van Droogenbroeck Afgevaardigd bestuurder e.vandroogenbroeck@sofindev.be

Fondsgrootte

€ 75 miljoen

Naam aandeelhouders

Sofina, August Private Equity, Colruyt, Immocobel

Oprichtingsjaar

2006

Geografisch werkgebied

• België • Nederland • Frankrijk

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 3 miljoen • Maximale deelname: € 15 miljoen • Meestal meerderheidsparticipatie, ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening (met warrants) Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

69


SOFTWARE HOLDING & FINANCE Nieuwlandlaan 9, bus 150 3200 AARSCHOT T +32 (0)16 56 00 00 F +32 (0)16 56 66 60 shf@shf.be www.shf.be

70

Contactpersonen Dirk Smolders Financial Manager dirk@shf.be

H. Billion Bestuurder

Fondsgrootte

€ 4 miljoen

Naam aandeelhouders

Familie Billion

Oprichtingsjaar

1991

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: < € 125.000 • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

IT, software, telecom, life sciences

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


STROKE FUND Witte Molenstraat 47 8200 BRUGGE T +32 (0)495 52 32 32 F +32 (0)50 39 34 02 info@strokefund.be www.strokefund.be

Contactpersonen Hans Depré Voorzitter

Filip De Clercq Investment Manager

Ludo Lievens Adviseur

Fondsgrootte

€ 2,5 miljoen

Naam aandeelhouders

• • • • • • • • •

Oprichtingsdatum

5 november 1999

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Minderheidsparticipaties met uitzondering voor MBO’s & MBI’s

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Converteerbare obligatielening

Specifieke investeringscriteria

• Voorkeur gaat uit naar participaties bij MBO’s • Financiële ondersteuning bij groeiprocessen in mature ondernemingen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Eddy Depré Hans Depré Luc Depré Etienne Desmyter Paul Gheeraert Jean-Pierre Saelen Eric Gheeraert Karel Moortgat e.a.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

71


TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND Hoogstraat 139, bus 3 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 548 28 28 F +32 (0)2 548 28 29 info@triodos.be www.triodos.be

72

Contactpersonen Martine Gregoire Institutional Relationship Manager martine.gregoire@triodos.be

Anne Mieke van der Werf Fund Manager annemieke.vanderwerf@triodos.nl

Fondsgrootte

€ 58 miljoen

Naam aandeelhouders

Private en institutionele beleggers

Oprichtingsdatum

1 juni 2006

Geografisch werkgebied

Europa met nadruk op Benelux, Frankrijk, Duitsland, UK, Spanje

Investeringsstadium

Bouw en uitbating van nieuwe en bestaande productie-installaties, vanaf het einde van de ontwikkeling van het project.

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 1,25 miljoen • Maximale deelname: ca. € 7 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Productie van duurzame energie (productie van groene elektriciteit en/of groene warmte): windparken, solar PV, solar thermal installaties, kleinschalige waterkracht, biomassa & biofuels, energie-efficiëntie projecten

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


TRIVIDEND – VLAAMS PARTICIPATIEFONDS VOOR DE SOCIALE ECONOMIE Vooruitgangstraat 333, bus 12 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 274 14 51 F +32 (0)2 205 17 39 info@trividend.be www.trividend.be

Contactpersonen Sybile Vancoillie Coördinator sybile@trividend.be

Bernard Fornoville Manager investeringen bernard@trividend.be

Maatschappelijk kapitaal

Ongeveer € 2,5 miljoen

Naam aandeelhouders

• Uit de sociale economie: Hefboom, Fairfin, Triodos, Kanaal 127, De Wolkammerij, DienstenThuis, Stichting voor Toekomstige Generaties • Publieke overheden: het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap (beheerd door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), Kringloopfonds • Privé-partners: Belfius, P&V Verzekeringen, KBC Bank, VKW-Synergia, Ethias, ACV-Metea • Toegetreden klanten: zie website Trividend

Oprichtingsdatum

18 december 2001

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel (We hebben oog voor solidariteit en noord-zuid betrekkingen, doch investeren er niet rechtstreeks)

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 150.000, hoger mogelijk via cofinanciering • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bedrijven en ook vzw’s uit de duurzame en de sociale economie. Vooral in de volgende markten zijn we actief: • duurzame mobiliteit • duurzaam bouwen, woon- & werkplek • duurzame zorg & welzijn • duurzame voeding & natuurbeheer • duurzame energie, industrie & materialen, ophalen/sorteren/recycleren, hergebruiken

Financieringsvormen

• • • •

Specifieke investeringscriteria

Onze doelgroep zijn bedrijven en vzw’s uit de duurzame en de sociale eocnomie, die waarengericht ondernemen, waarbij winst niet het hoofddoel is. Vooral in volgende bedrijven investeren we: • coöperatieve en sociale organisaties • organisaties met aandacht voor waardig werk, oa. via inschakeling van kansengroepen • organisaties die een invulling bieden aan lokale noden Extra troeven zijn MVO, duurzaam en sociaal innoverend

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Achtergestelde lening Aandelenparticipatie Co-investering Andere: converteerbare achtergestelde lening

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

73


TRUSTCAPITAL Kapel ter Bede 84 8500 KORTRIJK T +32 (0)56 24 96 00 F +32 (0)56 22 86 99 info@trustcapital.be www.koramic.be

74

Contactpersoon Christian Dumolin Voorzitter & CEO christian.dumolin@koramic.be

Naam aandeelhouder

Koramic Holding

Oprichtingsjaar

1998

Geografisch werkgebied

• België • Buurlanden van België (Nederland, Frankrijk, Luxemburg)

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Brede sectorale interesse (o.a. klassieke sectoren, later stage technology, …)

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • (converteerbare) Obligatielening

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


VECTIS ARKIV Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vectisparticipaties.be

Contactpersonen Walter Beyen Managing Partner walter@vectisparticipaties.be

Lieven Coen Managing Partner lieven@vectisparticipaties.be

Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

Vectis Participaties II, ARKimedes Fonds II

Oprichtingsdatum

16 december 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Vectis ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIVinvesteringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

75


VECTIS PARTICIPATIES II Stratum 11 bus 2 9880 AALTER T +32 (0)9 375 69 00 F +32 (0)9 374 69 00 vectis@vectisparticipaties.be www.vectisparticipaties.be

76

Contactpersonen Walter Beyen Managing cartner walter@vestisparticipaties.be

Lieven Coen Managing Partner lieven@vectisparticipaties.be

Stefaan Vanquaethem Managing Partner stefaan@vectisparticipaties.be

Fondsgrootte

€ 17 miljoen

Naam aandeelhouders

• Gimv • Privé-investeerders • VDK Bank

Oprichtingsdatum

8 december 2011

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Brussel • België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Alle sectoren uitgezonderd biotech, hightech, vastgoed en horeca

Financieringsvormen

• • • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Achtergestelde lening met warrants Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


VENDIS CAPITAL Jan Emiel Mommaertslaan 22 1831 DIEGEM T +32 (0)2 467 60 80 F +32 (0)2 465 84 80 info@vendiscapital.com www.vendiscapital.be

Contactpersonen Michiel Deturck Partner md@vendiscapital.com

Cedric Olbrechts Partner co@vendiscapital.com

Willem Van Aelten Partner wva@vendiscapital.com

Fondsgrootte

€ 111 miljoen

Naam aandeelhouders

Meer dan 20 aandeelhouders, waaronder verscheidene personen/families met achtergrond in retail- of consumentensector

Oprichtingsdatum

2009

Geografisch werkgebied

• • • • • •

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 2,5 miljoen • Maximale deelname: € 20 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Kleine en middelgrote B2C firma’s, retailers en brands, food & non-food

Financieringsvormen

• • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

België Duitsland Nederland Frankrijk Luxemburg Verenigd Koninkrijk

Obligatielening (met/zonder) warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening Converteerbare obligatielening met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

77


VENTURES4GROWTH Ajuinlei 1 9000 GENT T +32 (0)9 269 52 44 F +32 (0)9 269 52 99 chris.raman@ventures4growth.com www.ventures4growth.com

78

Contactpersonen Chris Raman CEO

chris.raman@ventures4growth.com

Nico Vande Kerckhove COO

nico.vandekerckhove@ventures4growth.com

Fondsgrootte

Variabel

Naam aandeelhouders

Meerdere ondernemers zijn actief in uiteenlopende sectoren

Oprichtingsdatum

5 mei 2001

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• • • • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

• Technology Convergence sectors (Information technology, biotechnology, nanotechnology) • Cleantechnology (Sustainable developments, alternative energy and innovative solutions) • Catalyst, European Market expansion ready • Smart industries

Financieringsvormen

• Achtergestelde lening • Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Innovatieve B2B projecten met Europees of wereldwijd marktpotentieel

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


VERMEC Drie Kastelenstraat 60 1800 VILVOORDE T +32 (0)498 92 71 01 www.vermec.be

Contactpersoon Bart Houben Managing Partner Bart.houben@vermec.be

Fondsgrootte

€ 60 miljoen

Naam aandeelhouders

Michel Verhaeren en Christian Verhaeren

Oprichtingsdatum

2014 (als investeerder)

Geografisch werkgebied

België en buurlanden

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 0,5 miljoen • Maximale deelname: € 5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen sectorfocus

Financieringsvormen

• • • • •

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO

Achtergestelde lening met warrants (Converteerbare) Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Mezzanine met warrants Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

79


VESALIUS BIOCAPITAL II ARKIV Tervurenlaan 273, bus 14 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE T +32 (0)2 775 30 50 F +32 (0)2 775 30 59 info@vesaliusbiocapital.com www.vesaliusbiocapital.com

80

Contactpersoon Stéphane Verdood Managing partner s.verdood@vesaliusbiocapital.com

Fondsgrootte

€ 15 miljoen

Naam aandeelhouders

• Vesalius Biocapital II • ARKimedes Fonds II • Vesalius Biocapital II Partners

Oprichtingsdatum

3 augustus 2011

Geografisch werkgebied

Vlaanderen

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 250.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Meestal minderheidsparticipatie, ook meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Jonge Vlaamse innovatieve life science-bedrijven

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

• Uniciteit van de R&D-pijplijn op het gebied van het aanpakken van belangrijke medische noodzaak of innovatieve technologieën en verbetering van de kostenefficiëntie van drug discovery en ontwikkeling van geneesmiddelen • Patentbescherming of te verwachten patentbescherming van de key-elementen van de R&D-pijplijn en –technologieën • Omvangrijke en groeiende markt of nichemarkt in premium prijs segment • Strategisch denken management team heeft bij voorkeur een achtergrond in de farmaceutische industrie en een sterke operationele track record in het product- en business development • Gemeenschappelijk begrip op waardecreatie • De onderneming moet in Vlaanderen gelokaliseerd zijn.

Erkend voor ARKimedes?

Ja, Vesalius Biocapital II ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) in het kader van ARKimedes-fonds II. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 96.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


VOLTA VENTURES Marreweg 21 2520 RANST T +32 477 20 17 82 info@voltaventures.eu www.volta.ventures

Contactpersoon Frank Maene Managing Partner frank@voltaventures.eu

Fondsgrootte

€ 30 miljoen (doelstelling)

Naam aandeelhouders

25-tal business angels, aangevuld met privaat en publiek risicokapitaal

Oprichtingsdatum

Nog in oprichting (status april 2014)

Geografisch werkgebied

België en Nederland

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 0,25 miljoen • Maximale deelname: € 1,25 miljoen • Altijd minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Internet & Software

Financieringsvormen

• Aandelenparticipatie • Co-investering

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

81


WATERLAND PRIVATE EQUITY Uitbreidingsstraat 10-16 2600 BERCHEM T +32 (0)3 292 96 60 F +32 (0)3 292 96 61 info@waterland.be www.waterland.be

82

Contactpersoon Frank Vlayen Principal vlayen@waterland.be

Fondsgrootte

€ 2,5 miljard

Naam aandeelhouders

30-tal institutionele investeerders uit Benelux, Europa, USA, Azië, Australië

Oprichtingsjaar

1999

Geografisch werkgebied

• België • Europa

Investeringsstadium

• • • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 500.000 • Maximale deelname: € 500 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Bedrijven die inspelen op hedendaagse groeitrends in onze maatschappij zoals de vergrijzing, leisure, outsourcing, efficiency en duurzaamheid

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

Groei/consolidatiepotentieel van de markt, kwaliteit van management, marktpositie en rendabiliteit van de onderneming. Doelgroep bestaat uit middelgrote ondernemingen met een minimale omzet van € 10 miljoen

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering Pre-IPO Beursintroductie (IPO)

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


YUKON Maria Theresiastraat 38 3000 LEUVEN T +32 (0)16 23 55 35 F +32 (0)16 23 57 35 info@yukon.be www.yukon.be

Contactpersonen Filip Legein Managing partner filip@yukon.be

Steven Vander Meeren Managing partner steven@yukon.be

Fondsgrootte

€ 5 miljoen

Naam aandeelhouders

• Managing partners • Privé-personen

Oprichtingsdatum

September 1999

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling deelname

• Minimale deelname: € 125.000 • Maximale deelname: € 2,5 miljoen • Zowel minderheidsparticipatie als meerderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

Geen bepaalde voorkeur

Financieringsvormen

• • • • •

Opmerking financieringsvormen

Aandelenparticipatie of mogelijkheid tot aandelenparticipatie moet kern van transactie zijn

Specifieke investeringscriteria

Management moet aandeelhouder zijn

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Startkapitaal Groeifinanciering MBO, MBI, OBO, buy-outs Overnamefinanciering

Obligatielening met warrants Aandelenparticipatie Converteerbare obligatielening (met warrants) Mezzanine (met warrants) Co-investering

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

83


3.3. Andere financieringsinitiatieven

84

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


BAN VLAANDEREN p/a “Officenter” Hendrik Van Veldekesingel 150/7 3500 HASSELT T +32 (0)11 87 09 10 F +32 (0)11 87 09 21 info@ban.be www.ban.be

Contactpersonen Reginald Vossen Algemeen directeur

Regionale antennes Antwerpen: Rik Michel T +32(0)14 32 14 83 O-Vlaanderen: Rik Van den Hende T +32(0)9 210 98 23 W-Vlaanderen: Ignace Lootvoet T +32(0)56 28 28 33 Limburg: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12 Vl-Brabant: Jo Keunen T +32(0)11 87 09 12

Historiek

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen, BAN Vlaanderen, werd in januari 2004 opgericht en is het resultaat van de fusie van de vier toenmalige Vlaamse BAN’s. Het nieuwe netwerk krijgt de financiële steun van de Vlaamse regering.

Doel initiatief

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk van anonieme informele investeerders en beloftevolle ondernemingen. De vzw participeert zelf niet in deze ondernemingen. Het is aan de investeerder(s) zelf om te beoordelen al dan niet in zee te gaan met de onderneming (naargelang sector, bedrag, …). Door haar enorme contactenbestand kan de vzw de zoekende ondernemer zeer degelijk begeleiden en gidsen.

Geografisch werkgebied

Geheel Vlaanderen, via regionale antennes in Kortrijk, Gent, Antwerpen, Geel, Leuven en Hasselt

Investeringsstadium

Durfkapitaal voor jonge, startende en groeiende ondernemingen

Sectorale voorkeur

Geen projecten uit de sectoren kleinhandel, horeca en projectontwikkeling

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

85


BUYSSE & PARTNERS Esmoreitlaan 3, bus 46 2050 ANTWERPEN T +32 (0)3 568 93 91 www.buysse-partners.com

86

Contactpersonen Frank Buysse Managing Partner fb@buysse-partners.com

Kenneth Depuydt Investment manager kd@buysse-partners.com

Guy Mertens Partner gm@buysse-partners.com

Dimitri Herbosch Investment manager dh@buysse-partners.com

Johan Buyle Investment director jb@buysse-partners.com

Matthias Verheecke Investment manager mv@buysse-partners.com

Pieter Bollaerts Trainee pb@buysse-partners.com

Ingrid Baeten Administratie ib@buysse-partners.com

Naam aandeelhouders

Familiale kapitaalverschaffers

Oprichtingsdatum

4 augustus 2008

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

• Groeifinanciering • MBO, MBI, OBO, buy-outs • Overnamefinanciering

Bepaling deelname

• Maximale deelname: € 15 miljoen kapitaal • Meestal meerderheidsparticipatie, eventueel ook minderheidsparticipatie

Sectorale voorkeur

In principe alle sectoren, met uitzondering van IT, biotech, horeca & turnaround

Financieringsvormen

Aandelenparticipatie

Specifieke investeringscriteria

• Ondernemingen met minimum EBIT € 2 miljoen • De bedoelding is om “Smart Equity” te verschaffen aan mature gezonde en ambitieuze Belgische groeibedrijven met een bewezen track record van stabiele rendabiliteit, welke op zoek zijn naar vervangingskapitaal (uitstappende aandeelhouder, opvolgingsprobleem) en/of groeikapitaal (bedrijven die aan de vooravond staan van een consolidatiestrategie, het zetten van de eerste internationale stappen, een nieuw product lanceren, …)

Erkend voor ARKimedes?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


3.4. Crowdfunding Wat houdt deze maatregel in Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens aan te kloppen bij de professionele investeerders. Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een Internetplatform biedt online een overzicht van bedrijfsprojecten die op zoek zijn naar financiering. Vindt het project voldoende weerklank, dan krijgt het een aantal ‘believers’ achter zich die geld investeren in dit project. In ruil voor zijn investering, krijgt de believer soms een certificaat dat recht geeft op een meerwaarde bij verkoop. Gaat de onderneming in faling, dan verliest de investeerder zijn inleg. Afhankelijk van de opbrengstobjectieven van de investeerder kunnen we verschillende types van Crowdfunding onderscheiden: • De investeerder is bereid zijn geld te lenen of te schenken, ter ondersteuning van een (vaak artistiek) project dat hem aanspreekt. Dat zijn investering rendeert, is geen noodzaak, maar vaak wordt een beloning in natura gegeven vb. nieuwe cd of concertticket ; • De investeerder is bereid zijn geld te lenen in ruil voor een belofte tot terugbetaling en een vooraf overeengekomen intrest; • De investeerder is bereid in een onderneming te investeren zonder belofte tot terugbetaling, maar in ruil voor een deel in de winst (bv. door aandeelhouder van een onderneming te worden, equity crowdfunding). De financieringsvoorwaarden van het project worden toegelicht in een prospectus die de initiatiefnemer publiceert op het internetplatform. Meestal gaat het over de financiering van kleinere projecten. Crowdfunding biedt een ‘win-win’ situatie voor zowel de onderneming als voor de investeerder (believer): de onderneming vindt niet alleen toegang tot het nodige kapitaal maar wordt ook professioneel begeleid door het Internetplatform dat optreedt als fondsenwerver. Bovendien kan de ondernemer via het platform aftoetsen of zijn idee aanslaat.

Welke projecten worden via crowdfunding gefinancierd

Bron: A framework for European crowdfunding, K. De Buysere; O. Gajda; R. Kleverlaan; D. Marom; 2012. Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

87


De motivatie van de geldschieter om projecten te financieren via crowdfunding kan sterk verschillen. In bovenstaande figuur worden de mogelijke motivaties van de financiers uiteengezet tegen de verschillende crowdfundingmodellen. • Geldschieters die vooral handelen vanuit een financiële motivatie, zullen voornamelijk de equity & lening crowdfundingmodellen interessant vinden. Er bestaat een variant van dit model waarbij de interesten of dividenden worden betaald d.m.v. het leveren van het eigen product of dienst aan de investeerder. • Indien de motivatie gedeeltelijk financieel en gedeeltelijk sociaal of emotioneel is, kan men kijken naar een sociale lening waarbij een lening wordt gegeven aan een sociaal project tegen een voordelige rentevoet. Indien de motivatie volledig sociaal of emotioneel is dan zal men eerder het donatie model hanteren. • Als de motivatie materieel is kan men het reward-based model hanteren. Een variant op dit model is het voorverkoopmodel waarbij financiers een bepaald innovatief product kopen voordat het werkelijk op de markt is gebracht. Met deze inkomsten kan het bedrijf de ontwikkeling van het product verder financieren.

Wat zijn de investeringsvoorwaarden Meer informatie over het reglementaire kader voor crowdfundingsprojecten en de risico’s voor de investeerders kan u terugvinden op de website van de FSMA http://www.fsma.be/nl/Article/press/div/2012/2012-07-12_crowdfunding.aspx.

Vlaamse Crowdfunding platformen De meest gekende Vlaamse crowdfundingplatformen zijn: • • • • • • • • •

Angel.me Apps Funder Crofun Filmangel Look & Fin My Micro Invest Socrowd Sonic Angel World of CrowdFunding

Meer details ivm de crowdfundingsplatformen die wensten mee te werken aan deze brochure kan u terugvinden in de fiches die op de volgende pagina’s zijn opgenomen.

Andere buitenlandse Crowdfunding Initiatieven • www.indiegogo.com is gestart in 2007 in de VS . Dit is het grootste crowdfundingplatform ter wereld dat zich richt naar elke persoon met een idee dat zich door de menigte wil laten financieren. Het platform richt zich m.a.w. naar alle sectoren, ook de non-profit sector of ook vb. het financieren van politieke campagnes en dit niet enkel in de VS maar ook in Frankrijk, Duitsland, VK en Canada. • www.kickstarter.com is een platform voor creatieve projecten operationeel vanuit de VS sedert 2009. Het haalde sindsdien een kleine $ 600 miljoen op verspreid over meer dan 40.000 creatieve projecten. Het type van financiering beperkt zich tot donaties en sponsoring. • www.voordekunst.nl is een Nederlands crowdfundingplatform sedert 2011 operationeel en richt zich louter op de creatieve projecten. Het investeren gebeurt louter via donaties of sponsoring in ruil voor beloningen in natura.

8 8

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


ANGEL.ME Hoge wei 37 bus E 1930 NOSSEGEM info@angel.me www.angel.me www.facebook.com/angeldotme twitter.com/angeldotme

Contactpersoon Bart Becks Oprichter bart@angel.me

Oprichtingsdatum

2014

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling projectbedrag

Maximaal projectbedrag: € 0,3 miljoen

Funding

• 100% van het projectbedrag dient volstort te zijn vooraleer het project de financiering krijgt • Max. 6 maanden voorzien voor funding

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 1.000 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Starters, startups, creatieve industrie, sociale impact projecten

Type crowdfunding

• Aandelen • Materieel (beloning)

Voorafgaande screening?

Ja

Specifieke investeringscriteria

• Kwaliteit van het idee en project, het team, het businessplan en alle omgevingsfactoren • Angel.me combineert crowdfunding met corporate innovatie, en bouwt zo een brug tussen ondernemingen op zoek naar innovatie en starters op zoek naar middelen en partners

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

89


CROFUN Kapellei 24 2900 SCHOTEN F +32 (0)3 647 14 60 info@crofun.be www.crofun.be www.facebook.com/CroFun twitter.com/CroFun

90

Contactpersoon Luc Colebunders Zaakvoerder luc@crofun.be

Christel Cuypers Zaakvoerder christel@crofun.be

Oprichtingsdatum

2013

Geografisch werkgebied

België en Nederland

Investeringsstadium

• • • •

Bepaling projectbedrag

Maximaal projectbedrag: € 0,125 miljoen

Funding

• Afhankelijk van de keuze van de projectaanbieder worden de gelden die worden opgehaald altijd uitbetaald, of enkel wanneer er 100% van het vooropgestelde bedrag wordt opgehaald • Max. 3 maanden voorzien voor funding

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 5 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Zowel creatieve, sociale, innovatieve als zakelijke projecten

Type crowdfunding

• • • •

Voorafgaande screening?

Ja, doch beperkt

Zaaikapitaal Startkapitaal Groeifinanciering Overnamefinanciering

Aandelen Materieel (beloning) lening donatie

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


LOOK&FIN Joseph Wybrandlaan 40 1070 BRUSSEL T +32 (0)2 529 59 06 F + 32(0)2 529 58 22 info@lookandfin.com www.lookandfin.com www.facebook.com/lookandfin twitter.com/LookAndFin

Contactpersonen Frédéric Lévy Morelle Afgevaardigd bestuurder flm@lookandfin.com

Matthias Ricq Community Manager mr@lookandfin.com

Jean-Marc Bourg Afgevaardigd bestuurder jmb@lookandfin.com

Oprichtingsdatum

2012

Geografisch werkgebied

België

Investeringsstadium

Groeifinanciering

Bepaling projectbedrag

• Minimaal projectbedrag: € 50.000 • Maximaal projectbedrag: € 0,25 miljoen

Funding

• 70% van het projectbedrag dient volstort te zijn vooraleer het project de financiering krijgt • Max. 3 maanden voorzien voor funding

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 500 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Geen specifieke voorkeur

Type crowdfunding

Lening

Voorafgaande screening?

Ja, er wordt een financiële analyse gemaakt en evaluatie van aantoonbare terugbetalingscapaciteit

Specifieke investeringscriteria

• Minimale omzet van € 300.000 per jaar • Aangetoonde terugbetalingscapaciteit

Investeringsproces

De investeerders investeren vanaf € 500 rechtstreeks in de onderneming van hun keuze. De onderneming betaalt Look&Fin maandelijks of driemaandelijks terug, rechtstreeks op de bankrekening van de investeerders.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

91


MYMICROINVEST Rue de wavre 27 1301 BIERGES T +32 (0)10 68 05 17 info@mymicroinvest.com www.mymicroinvest.com www.facebook.com/mymicroinvest twitter.com/mymicroinvest

92

Contactpersonen Olivier de Duve CEO olivier@mymicroinvest.com

Roland Nobels Sales roland@mymicroinvest.com

Guillaume Desclée COO gui@mymicroinvest.com

Charles-Albert de Radzitzky CFO charles@mymicroinvest.com

Oprichtingsdatum

2011

Geografisch werkgebied

Europa

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling projectbedrag

• Minimaal projectbedrag: < € 0,125 miljoen • Maximaal projectbedrag: > € 5 miljoen

Funding

• De ondernemer kiest het minimum bedrag dat bereikt moet worden vooraleer het project de financiering krijgt • 1 tot 3 maanden voorzien voor funding, volgens de beslissing van de ondernemer

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 50 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Geen specifieke voorkeur

Type crowdfunding

• Aandelen • Converteerbare obligatielening (met warrants) • Co-investering

Voorafgaande screening?

Ja, de ondernemingen moeten een aantal verplichte stappen vervullen vooraleer ze van een funding kunnen genieten

Investeringsproces

Bedrijven moeten een kwalitatieve omschrijving van hun project op de website van MyMicroInvest invullen. Een stemfase valideert het project. Daarna moeten de ondernemers een reeks officiële documenten invullen en/of doorsturen (crowdfunding agreement, oprichtingsakte, …), wordt er een due dilligence door het team van MyMicroInvest uitgevoerd en een memorandum of prospectus geschreven. Indien meer dan € 100.000 wordt opgehaald (binnenkort € 300.000 nvdr) dient er een prospectus door de FSMA te worden gevalideerd.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


SOCROWD Vooruitgangstraat 333/9 1030 BRUSSEL T +32 (0)2 274 00 17 info@socrowd.be www.socrowd.be www.facebook.com/socrowd

Contactpersoon Tom Alleman Coördinator tom@socrowd.be

Oprichtingsdatum

In 2004 opgericht in de schoot van Netwerk Vlaanderen (tegenwoordig Fairfin vzw) als Netwerk Rentevrij cvba so

Geografisch werkgebied

Vlaanderen en Brussel

Investeringsstadium

• Startkapitaal • Groeifinanciering

Bepaling projectbedrag

Maximaal projectbedrag: < € 0,125 miljoen

Funding

• 100% van het projectbedrag dient volstort te zijn vooraleer het project de financiering krijgt • 1 tot 2 maanden voorzien voor funding, maar per aanvraag te bespreken

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 100 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Enkel maatschappelijk relevante organisaties. Zowel vanuit de welzijnssector, sociale tewerkstelling, mens- en milieuvriendelijke ondernemingen, internationale solidariteit, ecologie, sociaal-cultureel, coöperaties, enz…

Type crowdfunding

• Aandelen • Lening

Voorafgaande screening?

Ja, zowel inhoudelijke als financiële screening door een onafhankelijk kredietcomité

Specifieke investeringscriteria

Qua activiteit moet de organisatie zich kunnen plaatsen in één van de volgende groepen: • Organisaties die streven naar duurzame ontwikkeling • Organisaties die werken rond kansengroepen, minderheden of tegen discriminatie; • Organisaties die aan sociale actie doen • Organisaties die werken aan persoonlijke ontplooiing, ontwikkeling en cultuur Qua organisatiecultuur moet de organisatie streven naar een werking die volgende principes hanteert: • Participatief ondernemen (= zelfbestuur) • Transparantie • Socialisatie van de opbrengsten • Samenwerking • Deskundigheid

Investeringsproces

Een organisatie met financieringsnood van bijvoorbeeld € 60.000 zoekt € 20.000 via Socrowd bij hun netwerk, sympatisanten, klanten, leden, … De investeerders kopen een aandeel van Socrowd cvba so. Na een succesvolle oproep verdubbelt Socrowd dit bedrag met eigen middelen en krijgt de organisatie een renteloze lening van € 60.000. De organisatie betaalt de lening terug en de investeerders krijgen hun geld terug. Meer info op www.socrowd.be/faq.

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

93


WORLD OF CROWDFUNDING Egemstraat 20 9420 ERPE-MERE T +32 (0)485 47 43 22 info@worldofcrowdfunding.com www.worldofcrowdfunding.com twitter.com/_WCF_

94

Contactpersoon D’hoker Koen Zaakvoerder koen@worldofcrowdfunding.com

Oprichtingsdatum

2013

Geografisch werkgebied

• Vlaanderen • Nederland

Investeringsstadium

• Zaaikapitaal • Startkapitaal

Bepaling projectbedrag

Aangezien de funding vooral via donaties en beloning (materieel) gebeurt is er geen plafond voorzien. Bedragen zullen meestal beperkt zijn (< € 0,125 miljoen)

Funding

• Geen alles of niets financiering; het project krijgt het bedrag wat opgehaald wordt • 10 tot 360 dagen voorzien voor funding

Minimum investeringsbedrag

Per geldschieter dient minimaal € 10 te worden ingebracht

Sectorale voorkeur

Allerlei projecten (vooral: kunst, cultuur, sport, goede doelen,…)

Type crowdfunding

• Materieel (beloning) • Donatie

Voorafgaande screening?

Neen

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


4. Ondersteunende overheidsinitiatieven 4.1. Finmix: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix

FINMIX

Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix Een initiatief van het Agentschap Ondernemen

FINMIX is een project van Agentschap Ondernemen dat de ondernemer de mogelijkheid biedt om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten die adviseren over de meest aangewezen financieringsmix. Enkel die projecten waarbij risicokapitaal essentieel is voor een evenwichtige financieringsmix, komen in aanmerking voor FINMIX. Dit project wordt gedragen door Agentschap Ondernemen in samenwerking met BAN Vlaanderen, BVA, Febelfin, PMV en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.

De verschillende stappen in het project FINMIX Om tot de optimale financiering te komen, doorloopt de ondernemer verschillende stappen. Eerst screent Agentschap Ondernemen het ondernemingsplan en gaat na of er nood is aan een combinatie van verschillende financieringskanalen. Vervolgens krijgt de ondernemer de kans zijn financieringsbehoefte voor te leggen aan een panel van experten. In dit panel zetelen vertegenwoordigers van de banken, overheids- en private risicokapitaalverschaffers, de Innovatiecentra en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka. De volledige lijst van experten vindt u op www.finmix.be. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om een concrete financieringsovereenkomst te sluiten. Na afloop van de panelsessie krijgt de ondernemer een evaluatieverslag waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat. Aan de hand van een terugkoppelingsgesprek(ken) met een accountmanager van Agentschap Ondernemen wordt het advies en de verdere uitrol besproken. Elk ondernemingsplan wordt confidentieel behandeld gedurende het hele traject. Bovendien is deze dienstverlening gratis.

Wie komt in aanmerking FINMIX staat open voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen gevestigd in Vlaanderen, zowel (potentiĂŤle) starters als groeiers, die geconfronteerd worden met een complexe financieringsbehoefte voor hun risicovolle project.

Aanmeldingsprocedure GeĂŻnteresseerden vullen het aanmeldingsformulier in op www.finmix.be en voegen hun ondernemingsplan toe. Een accountmanager van Agentschap Ondernemen neemt vervolgens contact op.

Contact Agentschap Ondernemen T 0800 20 555 finmix@agentschapondernemen.be www.finmix.be

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

95


4.2. De ARKIV’S en de ARKimedesregeling Wat houdt deze maatregel in De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van durfkapitaal ten behoeve van veelbelovende starters en kmo’s in Vlaanderen. ARKimedes-Fondsen co-investeren samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s. ARKimedes-Fondsen kunnen tot 50 % min één aandeel bijdragen tot het kapitaal van een ARKIV. Op deze manier kunnen de investeringsmiddelen voor starters en kmo’s in Vlaanderen aanzienlijk toenemen teneinde de ‘equity gap’ te dichten. Er zijn twee ARKimedesfondsen opgericht: • Het eerste fonds, ARKimedes-Fonds NV, heeft een fondsgrootte van € 111,1 miljoen, geld dat werd opgehaald door middel van een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties waaraan een gewestgarantie en een fiscaal voordeel verbonden waren. Dit ARKimedes-Fonds investeerde haar middelen in twaalf zogenaamde ARKIV’s. Deze ARKIV’s zijn ‘close end funds’ en blijven gedurende een periode van maximum twaalf jaar actief. Tijdens de eerste vier tot vijf jaar leggen zij zich toe op nieuwe, initiële investeringen in starters en kmo’s om in de daaropvolgende jaren vervolginvesteringen uit te voeren met het oog op een succesvolle exit. De ARKIV’s uit het eerste ARKimedes-Fonds kunnen momenteel dan ook enkel nog maar vervolginvesteringen doen. • Op 4 juni 2010 werd een tweede fonds, ARKimedes-Fonds II NV, opgericht. Dat heeft een fondsgrootte van € 100 miljoen, geld dat ditmaal rechtstreeks werd ter beschikking gesteld uit de begroting van de Vlaamse regering via PMV. De eerste erkenningsprocedure voor de nieuwe ARKIV’s werd in juli 2011 afgerond. PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

Wie komt in aanmerking Ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen én voldoen aan de volgende kmo-definitie kunnen voor durfkapitaal aankloppen bij een ARKIV: • minder dan 250 werknemers; • ofwel een jaaromzet realiseren van maximaal € 50 miljoen, ofwel een balanstotaal realiseren van maximaal € 43 miljoen; • beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium : niet meer dan 25 % van de onderneming mag in handen zijn van een niet-kmo. Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen ARKIV’s geen participaties nemen in door overcapaciteit getroffen segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en aquacultuursectoren, alsook van de scheepsbouw - en EGKS-sectoren.

Hoe gebeurt een ARK-investering in de praktijk Starters en kmo’s, die beroep willen doen op de ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan te richten tot één of meerdere ARKIV’s naar hun keuze. Indien een ARKIV financieel wil meestappen in uw project dan zal zij een ARK-investering realiseren die steeds gepaard gaat met een kapitaalverhoging : naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. De nieuwe middelen ingebracht als ARKinvestering moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren, ofwel er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creëren. Het maximumbedrag voor de ARK-investering in een onderneming is beperkt tot € 1,5 miljoen per twaalf maanden.

9 6

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


Volgende ARKIV’s werden door ARKimedes Management erkend onder ARKimedes-Fonds II: • ARK Angels Activator Fund (AAAF) (www.aaafund.be): zie blz. 29 een gezamenlijk initiatief van BAN Vlaanderen en ING België en verstrekt als co-investeringsfonds met Vlaamse business angels en/of andere co-investeerders risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen; • Capital-E II ARKIV (www.capital-e.be): zie blz. 35 seed, start-up en early stage fonds, met focus op nano- en micro-elektronica, en nieuwe materialen; • Capricorn ICT ARKIV (www.capricorn.be): zie blz. 38 zaai, start-up en early stage fonds dat zich richt op ICT met voornaamste focus ‘digital healthcare’ en ‘big data’; • Gimv Arkiv Tech Fund II (www.gimv.be): zie blz. 50 focust op starters en veelbelovende kmo’s in Vlaanderen die actief zijn op het gebied van ICT en Cleantech; • Hummingbird ARKIV (www.hummingbird-ventures.com): zie blz. 53 richt zich op snelgroeiende early stage ICT-ondernemingen; • KMOFIN 2, beheerd door LRM (www.lrm.be): zie blz. 15 verstrekt risicokapitaal aan bedrijven uit uiteenlopende sectoren, met bijzondere aandacht voor de technologische speerpuntsectoren ICT & media, life sciences en cleantech, en gedurende alle levensstadia van ondernemingen van seed, start-up, early stage tot groei. Deze bedrijven dienen direct of indirect bij te dragen tot de economische ontwikkeling en/of tewerkstelling in de provincie Limburg en de aangrenzende regio’s in het Vlaams Gewest; • QBIC ARKIV Fund (www.qbic.be): zie blz. 63 is een gezamenlijk interuniversitair spin-off fonds van UGent, VUB en UA. Dit fonds verstrekt seed, start-up en early stage financiering aan spin-offs actief in life sciences, natuur- en ingenieurswetenschappen; • Vectis ARKIV (www.vectisparticipaties.be): zie blz. 75 verstrekt risicokapitaal aan Vlaamse starters en groeibedrijven in uiteenlopende sectoren; • Vesalius Biocapital II ARKIV (www.vesaliusbiocapital.com): zie blz. 80 investeert in early stage life science bedrijven.

Evaluatieprocedure De ARKIV zal, zoals alle risicokapitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en evalueren, en beslist autonoom om al dan niet in uw onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV zijn eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investeringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere factoren.

Contact PMV nv ARKimedes Management Oude Graanmarkt 63 1000 BRUSSEL T 02 229 52 50 F 02 229 52 51 arkimedes@pmv.eu www.arkimedes.be

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

97


4.3. Het Europees Investeringsfonds (EIF) en durfkapitaal Wat houdt deze maatregel in Het Europees Investeringsfonds (EIF) werd in 1994 opgericht ter ondersteuning van kleine ondernemingen. Het EIF is een publiek privaat samenwerkingsverband waarbij de Europese Investeringsbank en de EU de grootste aandeelhouders zijn. De bedoeling is dat het EIF de meer risicovolle investeringen voor kmo’s voor zijn rekening neemt terwijl de EIB zich meer richt op stabiele langetermijnkredieten en risicovolle investeringen in armere landen. Het EIF is dus een investeringsfonds dat complementair moet optreden waar de taken van een non-profit bank zoals de EIB (leningen e.d.) ophouden. De activiteit van het EIF is hoofdzakelijk gebaseerd op twee instrumenten: • de durfkapitaalinstrumenten van het EIF bestaan uit kapitaalinvesteringen in durfkapitaalfondsen en starterscentra die kmo’s ondersteunen, in het bijzonder de pas opgerichte innovatie kmo’s; • de garantie-instrumenten van het EIF bestaan uit het verschaffen van waarborgen aan financiële instellingen die de kredieten aan kmo’s dekken. De risicokapitaalinstrumenten en de garantiefaciliteiten, die door het EIF worden gebruikt ten behoeve van de kmo’s, vormen een aanvulling op de globale kredieten die door de Europese Investeringsbank worden verstrekt aan intermediaire financiële instellingen ter ondersteuning van kredietverlening aan kmo’s. Het EIF geeft geen kapitaal rechtstreeks maar wel aan durfkapitaalfondsen, financiële instellingen, banken,… Deze verstrekken het dan op hun beurt rechtstreeks aan de kmo.

Durfkapitaal voor kmo Durfkapitaal is gericht op innovatieve en/of hoogtechnologische kmo’s zodat er een grote toegevoegde waarde kan gecreëerd worden. Durfkapitaalfondsen beslissen op basis van hun eigen strategie waarin zij investeren. Een overzicht van alle durfkapitaalfondsen vindt u op http://www.eif.org/what_we_do/equity/deals/index.htm.

Wie komt in aanmerking Het programma is uitsluitend bestemd voor kmo’s, en bij voorrang voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers. De kmo’s moeten hun hoofdzetel hebben binnen de EU (+kandidaat-lidstaten) en de EFTA-landen. Aanvraagprocedure De geïnteresseerde bedrijven moeten zich wenden tot een van de financiële instellingen of fondsen die aan het programma deelnemen.

Contact informatie EIF infodesk Boulevard Konrad Adenauer 96 2968 LUXEMBOURG T +352 24851 F +352 248581 info@eif.org www.eif.org

9 8

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014


5. Extra informatie 5.1. Nuttige links www.subsidiedatabank.be: Via deze subsidiedatabank biedt Agentschap Ondernemen u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. www.finmix.be: Geeft de ondernemer die op zoek is naar risicokapitaal de mogelijkheid om zijn project voor te stellen aan een panel van financieringsexperten. Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan: beknopt overzicht van de essentiële elementen dat een ondernemingsplan moet bevatten (www.agentschapondernemen.be/publicaties). www.bva.be, Belgian Venture Capital & Private Equity Association: ledenorganisatie die het merendeel van de private risicokapitaalverschaffers in België vertegenwoordigt. www.evca.eu, European Private Equity and Venture Capital Association: ledenorganisatie die de Europese “private equity” en “venture capital” sector vertegenwoordigt en promoot. Ook interessant voor het overzicht van de ledenlijst ( zowel consultants als VC’s)

5.2. Nuttige publicaties en tools Het Agentschap Ondernemen beschikt over een ruim aanbod van publicaties. Deze verstrekken per thema informatie omtrent een aantal facetten van het ondernemerschap: • Starten • Milieu & energie • Ruimtelijke ordening • Financiering & subsidies • Intellectuele eigendom • Design • Europa • Ondernemingsvraagstukken • Kinderopvang • ….

Publicaties financiering & subsidies • Subsidieleidraden: deze thematische brochures (investeringen, opleiding en tewerkstellingsmaatregelen, innovatie, export,…) bieden u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze brochurereeks, gepubliceerd op de website, wordt voortaan automatisch bijgewerkt, wanneer de informatie in de subsidiedatabank wordt aangepast. Hierdoor beschikt u bij het downloaden steeds over de meest actuele brochures. • Maandelijkse nieuwsbrief ‘Subsidieleidraad Online’. • Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?: een overzicht van de overheidsmaatregelen op gebied van financiering. Al deze brochures kan u gratis downloaden via www.agentschapondernemen.be/publicaties

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

99


Contact www.agentschapondernemen.be info@agentschapondernemen.be

Bel gratis 0800 20 555

Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen VAC Virginie Loveling Koningin Marial Hendrikaplein 70 bus 30 9000 Gent Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts - Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert I-laan 1.2 bus 31 8200 Sint-Andries/Brugge 1 0 0

Overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen - 2014

Risicokapitaal2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you