Page 1

gratis

nr. 39 • november 2013 Maandelijks • Verschijnt niet in januari en augustus

www.agendaplus.be

Verantwoordelijke uitgever: Rudy Van Damme, Stokthoekstraat 10A-9140 Temse. Afgiftekantoor: Brussel X P901078

Weldoen, weldenken, welzijn!

Homeopathie

Een nieuwe heksenjacht?

Equicoaching Heart Intelligence Zuiver Water


voorwoord

UITGEVER

Uitgeverij ACCORDIA bvba Maatschappelijke zetel: Stokthoekstraat 10A 9140 Temse contact@agendaplus.be www.agendaplus.be IBAN: BE32 3630 3415 9602 BIC: BBRUBEBB

Hoofdredacteur & verantwoordelijke uitgever Rudy VAN DAMME +32 (0)486 759 033 rudy@agendaplus.be

redactie / werkten mee Magdalena TROCH Rudy VAN DAMME Olivier DESURMONT Roel DELBON Ann VERVARCKE

VORMGEVING

Olivier DESURMONT olivier@agendaplus.be

PUBLICITeit

publiciteit@agendaplus.be +32 (0)3 500 95 13

DISTRIBUTIE

Isabelle DESPEYROUX distributie@agendaplus.be

oplage

Gemiddeld 30.000 exemplaren

abonnement & verdeelpunt

Ontvang je graag de volgende tien nummers van Agenda Plus rechtstreeks bij je thuis, stort dan 20 euro op onze rekening met vermelding 'abo'. Wil je verdeelpunt worden? Neem contact met ons op i.v.m. de voorwaarden.

Agenda Plus wallonië

Jean ANNET +32 (0)81 43 24 80 jean@agendaplus.be Agenda Plus is gratis te vinden bij natuurwinkels, veg. restaurants en winkels die werken met natuurlijke producten. Je vindt ons ook op veel beurzen, in cursuscentra en in de wachtzalen van bepaalde therapeuten, osteopaten, acupuncturisten en homeopaten. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van publiciteit. Verschijnt niet in januari en augustus. Coverfoto: © Ilike - Fotolia.com

H

et moest er dan toch van komen Rudy Van Damme hoofdredacteur om aandacht te besteden aan het dossier Homeopathie, dat gerust mag bestempeld worden als de spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn. U weet wel, onze gevederde vrienden die vroeger de mijnwerkers verwittigden (door dood te vallen) als het gevaarlijke mijngas ontsnapte. In deze termen is het KB van 12 juli 2013 (dat nog moet goedgekeurd worden door de Raad van State) een veeg teken aan de wand. Als minister Onkelinx haar zin krijgt mogen alleen nog medisch geschoolden homeopathie bedrijven. Waarbij tegelijkertijd de universiteiten van dit land al hebben aangekondigd geen zin te hebben om dokters op te leiden in de homeopathie. Want wie dokters zegt, zegt Orde van Geneesheren en dan weten we hoe laat het is. Zo help je natuurlijke geneeswijzen de wereld uit! Ten voordele van wie? Misschien moeten we maar eens terdege uitzoeken wat zuiver water voor ons in petto heeft? Water is immers een informatiedrager en laat dat nu net de boodschap van de homeopathie zijn. Als u van het voorgaande wat spanning hebt gekregen, beste lezer, dan kan je nog steeds terecht bij onze vrienden, de paarden of vervoeg je een workshop Heart Intelligence. Gegarandeerde fun en...ontspanning. Much love vanwege uw dienaar,

nr39 Rudy Van Damme

voorwoord ..................................................................... 3 andere kijk ....................................................................... 5 hoofdartikel: Homeopathie................. .............................. 6 gezond leven: Equicoaching................. .......................... 10 natuurlijk leven: Zuiver Water .....................................14 agenda 'van dag tot dag' ................................................ 24 rubrieksagenda .............................................................. 26 lezen ................................................................................ 31

100% Gerecycleerd papier

«Blue Angel» Eural Pro


andere kijk

"Voor het ongeboren kindje is het alsof er een helikopter boven het hoofd hangt te brullen."

Een basisinkomen voor elke Zwitserse burger?

Onderzoek met echografie slecht voor baby's Tijdens een presentatie over de Germaanse Geneeskunde werd aangetoond hoe slecht het echo-onderzoek voor een ongeboren baby is. Het vruchtwater versterkt zo maar even vijf keer het geluid en de hoge tonen, onhoorbaar voor de bijstaanders, worden door de foetus vanaf de zesde zwangerschapsweek wel degelijk gehoord. Voor het ongeboren kindje is het alsof er een helikopter boven het hoofd hangt te brullen. Het kindje kan niet vluchten, krijgt hierdoor motorische conflicten en voelt zich niet beschermd door de moeder waardoor de kans op een verstoorde moeder/ kind binding groot wordt. (Rvd)

© D.R.

Luieren goed voor de economie

Meer water door nieuwe technologie Planten en bepaalde dieren zoals de mistkever kunnen in zeer droge gebieden overleven omdat ze manieren hebben ontwikkeld om kleine hoeveelheden water uit de atmosfeer te halen. Door goed naar deze voorbeelden in de natuur te kijken hebben wetenschappers nu effectieve mist oogsttechnieken kunnen ontwikkelen.Het komt neer op grote netten die vocht insluiten tijdens de mist en alle piepkleine druppels via een trechter in een container op te vangen, waar ze ophopen tot drinkwater. Nu hebben wetenschappers aan MIT geavanceerd materiaal ontwikkeld om mist mee te oogsten, waarmee deze enorme mistvangers tot wel vijf keer zoveel water kunnen genereren!. (Happy News)

© D.R.

© D.R.

Een basisinkomen voor iedereen, dat is de inzet van een referendum dat binnenkort in Zwitserland wordt gehouden. Een actiegroep heeft voldoende draagvlak gevonden om het voorstel op de politieke agenda te krijgen. Het gaat om een onvoorwaardelijk maandinkomen van 2.500 Zwitserse frank voor elke volwassen inwoner. Dat is omgerekend 2.030 euro. De groep activisten verzamelde in de afgelopen 18 maanden meer dan 100.000 handtekeningen voor het voorstel. Volgens het directe democratische systeem van Zwitserland is dat genoeg om een referendum af te dwingen. (Rvd)

Boeren in India hebben de ene helft van het jaar een hogere IQ dan de andere. Uit onderzoek blijkt dat in de maanden na de oogst, als er voor iedereen genoeg geld en voedsel is, ze gemiddeld 15 punten hoger scoren dan in de maanden voor de oogst. De oorzaak? Schaarste. Het gebrek aan geld en voedsel kaapt een deel van hun denkvermogen. Het vormt een onvrijwillige, constante afleiding die ervoor zorgt dat er minder aandacht en energie over is voor andere mentale taken. Vergelijk het met een snelle computer die op de achtergrond een aantal zware programma's draait en langzamer reageert. (Rvd)

Als iedereen wekelijks tien uur minder werkt, verbetert dat het milieu, de gezondheid van werknemers en de economie wordt gestimuleerd. Dat zeggen onderzoekers van de Britse denktank New Economics Foundation in het boek Time on Our Side. Volgens de 18 economen die aan het boek hebben meegewerkt, is een 30-urige werkweek beter dan een 40-urige. Te lange werkweken zorgen voor milieuvervuiling, stress en verstoorde gezinsrelaties en vriendschappen. De onderzoekers wijzen erop dat er geen relatie bestaat tussen economische voorspoed en de lengte van de werkweek! (Bron: HetKanWel) 4

© IPSNews

IQ gelinkt aan schaarste


Met de PRH-cursussen werk je aan inzicht in jezelf, zelfvertrouwen en harmonie in je relaties. De vorming geeft je de kans om te groeien naar authentiek en aanstekelijk leven.

03 226 53 25 www.prh.be

November 2013 AGENDA Plus

5


hoofdartikel

Homeopathie

© Laurent Hamels - Fotolia.com

Een nieuwe heksenjacht?

Volgens het Koninklijk Besluit goedgekeurd op 12 juli 2013* door de Raad Van Ministers, zal homeopathie uiteindelijk alleen mogen worden uitgeoefend door artsen, tandartsen en verloskundigen. Deze nieuwe omkadering wordt gerechtvaardigd door het feit dat alleen artsen zijn toegestaan medicijnen voor te schrijven... Volgens de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, is een dergelijk nieuw kader absoluut noodzakelijk.

E

en woordvoerder op haar kabinet formuleert het als volgt: "Terwijl er een aantal professionals wel degelijk ernstig bezig zijn en als doel het welzijn van de patiënt beogen, is er een ook een aantal gevallen van misbruik die zelfs de vorm van een sektarische trend aannemen (sic) en het leven van patiënten in gevaar brengt". De doelstelling van het omkaderingsproject bestaat er uit om zowel de kwaliteit van deze “praktijken” te verbeteren en de bescherming van

6 AGENDA Plus November 2013

de patiënt te garanderen. Teneinde dit te verwezenlijken, heeft de minister in samenwerking met parlementariërs - gewerkt aan de samenstelling van criteria voor de omkadering van deze “onconventionele praktijken". Ook werden de voorwaarden vastgelegd waaraan moet worden voldaan door de beoefenaars om officieel te worden geregistreerd teneinde daaropvolgend een individuele erkenning te verkrijgen.


Enkele cijfers In BelgiĂŤ zijn er 340 homeopaten aangesloten bij een beroepsvereniging, waarvan 75% dokters en 3,5% verplegend personeel. Meer dan 20% heeft geen paramedische opleiding gekregen. De "Health Survey 2008" stelt dat 4% van de bevolking een homeopaat opzocht in de voorafgaande 12 maanden. Een studie in 2009 door het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg schat dit percentage op 6% terwijl een studie over "De Belgen en homeopathie" uitgevoerd in mei 2011 door het IPSOS Instituut, op verzoek van een farmaceutisch bedrijf, zei dat dit cijfer op 40% ligt bij gebruikers van medicijnen. Bij niet-gebruikers van medicijnen, meldde 12% dat ze open staan voor gebruik in de toekomst.

Omkadering maar geen terugbetaling "Erkenning en omkadering" betekent niet "terugbetaling" voor verstrekte zorgen. Homeopathische medicijnen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering en dat zal ook niet voor morgen zijn. Er is namelijk geen "Evidence Based Geneeskunde" [Geneeskunde op basis van feiten] mee gemoeid. Daartegenover staat evenwel dat de meeste mutualiteiten een gedeeltelijke tegemoetkoming willen doen via een aanvullende verzekering.

de uitvoering van een kaderprocedure voor deze praktijken. Heel concreet, zal vanaf de inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit: - De praktijk van de homeopathie zal alleen worden gereserveerd voor artsen, tandartsen en verloskundigen, omdat zij alleen kunnen voorschrijven. - De beoefenaar van de homeopathie zal alleen een licentie krijgen indien zijn homeopathie- praktijk complementair is aan het geneeskundig beroep en dit binnen grenzen van zijn bevoegdheden. [dit heeft als resultaat dat niemand op zichzelf staand homeopathie kan bedrijven]. - De homeopaat zal een universitair diploma dienen te bezitten in de homeopathie. - Elke homeopaat zal zich ook dienen in te schrijven bij de ministerie van Volksgezondheid. Zijn aanvraag zal worden voorgelegd voor advies aan de Kamer homeopathie. Registratie wordt verleend voor onbepaalde tijd, maar zal onderworpen zijn aan een verplichte permanente opleiding. De homeopaat zal moeten bewijzen dat hij ofwel een arts, tandarts of verloskundige is en een erkende opleiding in de homeopathie heeft gevolgd.

Wie mag homeopathie uitoefenen?

- In termen van sancties, zullen de beoefenaars homeopaten worden onderworpen aan dezelfde regels als die voor hun hoofdpraktijk.

Om de krachtlijnen uit te zetten ter samenstelling van het KB ontwerp, heeft de minister zich gesteund op het advies van de paritaire Commissie en de Kamer "homeopathie". Daaropvolgend werden vele debatten en hoorzittingen gehouden in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer. Onkelinx wilde inderdaad hand in hand werken met parlementariĂŤrs over

Alhoewel een groot aantal praktiserende homeopaten momenteel voldoen aan de voorwaarden inzake uitoefening van de homeopathie zijn er ook overgangsbepalingen gepland voor de vijftig beoefenaars die geen arts, tandarts of verloskundige zijn. Deze laatste moeten hun aanvraag voor registratie indienen binnen de

November 2013 AGENDA Plus

7


vijf jaar na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit [deze periode zal mensen in opleiding toestaan deze te voltooien]. Zij zullen ook hun basisopleiding dienen aan te geven bij elke communicatie als homeopaat [voorbeeld: fysiotherapeut-homeopaat] en de praktiserende homeopaten niet-artsen zullen ervoor zorgen dat zij, voordat ze aan de behandeling beginnen , zich ervan vergewissen of de patiënt over een recente diagnose van een arts beschikt . Als de patiënt geen dergelijke diagnose wil of kan produceren zal de homeopaat hem een verklaring laten ondertekenen.

Dit KB is gericht op een betere bescherming van patiënten dewelke gebruik willen maken van homeopathie. Ze kunnen zich nu richten tot professionals die officieel erkend zijn op basis van een kader van evenwichtige krachtlijnen.

© Sonja Birkelbach - Fotolia.com

Andere belangen ?

Desalniettemin, met het gebruik van woorden in het ministeriële perscommuniqué zoals "uitwassen", "sektarische tendensen" of "patiënten in levensgevaar" merkt men reeds de vooringenomenheid van de autoriteiten omtrent de kwestie. Door te focussen op het aspect "onzekerheid " , wordt de pil gemakkelijker doorgeslikt ! Bovendien is het gerechtvaardigd zich te verwonderen over de hypocrisie van dit KB ten opzichte van de homeopathie , die enerzijds nog steeds geen krediet krijgt van een deel van de "wetenschappelijke gemeenschap" en anderzijds het voorwerp uitmaakt van een nieuwe wet teneinde het een medisch kader te geven ...?

8 AGENDA Plus November 2013

Hoewel de reden van deze strategie ons onduidelijk lijkt is het wel logisch dat de farmaceutische industrie met vier à vijf miljoen gebruikers in België, geïnteresseerd is in het onderwerp. Zou deze industrie durven lobbyen om onze politiekers te overtuigen het gebruik van alternatieve gezondheidsmethoden te beperken? De vraag blijft open, vooral omdat een stijgende trend in gebruik van homeopathische middelen overal in Europa wordt waargenomen. Bij studies in Frankrijk blijkt dat, opnieuw, het gebruik van homeopathische geneesmiddelen groeit: 56% van de Fransen neemt er toevlucht toe. Het percentage r e g e l m a t i g e gebruikers zou 36% bedragen Dit komt neer op bijna 23 miljoen Fransen. Zekerheid blijft [of niet ...] dat Big Farma haar objectieven blijft nastreven over de hoofden van de burgers heen en, met de hulp van de politiek, het terrein blijft bewerken teneinde haar vet gevulde kas te blijven bijspijzen. Heeft Pasteur niet gezegd : "De microbe is niets, het terrein is alles"...? Olivier Desurmont Bron: Verslag van de persconferentie 12 juli 2013. Presscenter.org * In de vakantieperiode (...) Nota: er is een lijvig digitaal dossier Homeopathie beschikbaar voor de lezers van AGENDA Plus. Stuur een mailbericht naar rudy@agendaplus.be en je krijgt de link toegestuurd.


Open brief aan Minister Onkelinx

Geachte mevrouw de minister,

Vanuit Schotland waar mijn actie “Walk for Homeopathy” (die een jaar duurt en onder meer voor therapievrijheid pleit) mij momenteel voert, vernam ik dat uw besluit in verband met het regelen van het statuut van de alternatieve therapeuten, in de media is meegedeeld. Het verheugde mij te lezen dat u onderkent dat er een groeiend publiek bestaat voor homeopathie, en dat de tevredenheid van de gebruikers hetzelfde cijfer scoort in de enquêtes als de reguliere geneeskunde. Voor een geneeswijze die enkel op een negatieve manier in het nieuws komt, en geen erkenning of terugbetaling kent, is dat een hele prestatie. Het is mij daarom ook een raadsel waarom een effectieve en veilige therapie met een dergelijke tevredenheidsgraad niet voor terugbetaling in aanmerking komt maar ik geloof niet dat u dat argumenteert in uw besluit. Ik lees ook dat u het publiek wil beschermen tegen gevaarlijke figuren. Dat siert u en dat zou altijd en overal in om het even welke tak van de gezondheidszorg een prioriteit moeten zijn. U spreekt zelfs van uitwassen en sektarische praktijken. Hebt u daar voorbeelden van gekregen? Namen? Groeperingen? Of is het voldoende zich op een kreet of een roddel te baseren in dit geval? Ik ben als hoofd van een homeopathisch opleidingsinstituut ruim 25 jaar intens werkzaam geweest in homeopathische kringen en ben nog nooit in contact gekomen met de gevaarlijke individuen waarvan sprake. Mochten die er niettemin toch zijn, spreekt het vanzelf dat die gesanctioneerd en gestopt moeten worden. Maar waarom dan alle goed opgeleide en gewetensvolle mensen moet verboden worden nog langer homeopathie uit te oefenen, daarvan ontgaat mij de logica. U verbiedt toch ook niet de hele reguliere geneeskunde omwille van een paar cowboys in hun rangen? U wil de zaak reguleren door van de beoefenaars van de homeopathie te verlangen dat zij een bewijs kunnen voorleggen van een medische of paramedische opleiding. Zo weet het publiek dat het te maken krijgt met een huisarts-homeopaat, een tandarts-homeopaat of een vroedvrouw-homeopaat. Maar wat dan met de mensen die een gespecialiseerd homeopaat willen, een professionele homeopaat, die in de eerste en laatste plaats opgeleid is in de homeopathie? Homeopathie is een geneesmethode op zich. In de opleiding zit een medisch pakket, een pakket psychologie en heel veel homeopathie, zoals u ongetwijfeld in ons opleidingsprogramma hebt kunnen nakijken voor u tot een besluit kwam. Nu wekt u de indruk dat homeopathie enkel als tweederangs therapie kan verkregen worden, door een therapeut die eigenlijk een ander beroep uitoefent. Ook hier heb ik het moeilijk om de gedachtenlijn te volgen die wil reguleren door de echte professionelen uit het veld te werken. Uw besluit impliceert dat homeopathie op reguliere medische kennis en filosofie is gebaseerd, wat niet het geval is, en dat de expertise van de homeopaat ligt in de kennis die ze zich buiten de homeopathie hebben eigen gemaakt. Ik hoop dat u daar ook het ongerijmde van inziet. Het zou mij recht gedaan hebben eens kans gekregen te hebben om gehoord te worden over mijn werk. Maar wie is die commissie die zich in staat geacht heeft om mijn capaciteiten, mijn kennis, mijn ervaring te wegen en te licht te bevinden, zonder mij ooit gezien of gesproken te hebben? Wie achtte zich boven iedere twijfel verheven bevoegd genoeg om mijn werk te beoordelen en te concluderen dat ik over de hele lijn onbekwaam ben omdat ik geen paramedisch diploma kan voorleggen (ik neem aan dat u van mijn andere Masters niet onder de indruk bent)? Vindt u het niet nodig dat dit op zijn minst een specialist in mijn professie moet zijn? Vindt u dat iedereen de kwaliteit van een homeopaat kan beoordelen? Vindt u dat ook van andere medische specialiteiten? Ik mis in uw besluiten de bekommernis om de inhoud en kwaliteit van de homeopathie, iets waar wij, homeopaten al jaren voor ijveren. Professionele homeopaten proberen, in het belang van hun patiënten, vooral kwaliteit te waarborgen door degelijke en voortgezette opleidingen te organiseren. Het is te vrezen dat het aspect kwaliteit dan ook het eerste is wat zal sneuvelen door de nieuwe wet. En daarmee valt of staat de homeopathie, net zoals iedere therapie. Ik moet besluiten dat het publiek niet beter beschermd is door hen de vrijheid te ontnemen hun therapeut te kiezen, hen terugbetaling te ontzeggen en de specialisten in de homeopathie te verbieden. Mag ik mij afvragen wie hier wel mee gebaat is?

Anne Vervarcke walkforhomeopathy.org November 2013 AGENDA Plus

9


Een waarheid als een paard! Equicoaching Het paard heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van de mens als we de geschiedenis er op nakijken. De mens was in zijn eerste fase een nomade en daar was het paard een gewaardeerd vervoermiddel. Ook de gehele oorlogvoering werd vroeger in grote mate gedomineerd door wat men contradictorisch “edele dieren” noemde, de paarden. Miljoenen paarden zijn geslachtofferd op talloze slagvelden. Gelukkig krijgt het paard nu een heel andere rol toebedeeld, voornamelijk recreatief én dat van coachpartner, als “spiegel van de ziel”.

D

at met paarden op een heel andere manier kan omgegaan worden, kreeg ondergetekende recent te zien in de film “Path of the Horse” waarin een ex-ruiterkampioene haar ontdekkingstocht beschrijft naar het werkelijke wezen van paarden. Tot haar grote verbazing komt ze tot de conclusie dat je ook met paarden kan werken zonder ze te bestijgen en er evenveel plezier kan aan beleven. Maar haar grote revelatie was 10 AGENDA Plus November 2013

de fijne besnaring van de paarden op gevoelsmatig vlak en hun capaciteit tot spiegelen en creëren van inzichten voor de mens. In deze ontroerende documentaire zie je bijvoorbeeld een vrouw terug contact maken met haar innerlijke kind. In Vlaanderen en Nederland zijn zo’n vijftigtal paarden of equicoaches aan de slag die hun expertise ten dienst stellen van zowel particulier als bedrijf. Er wordt

© FreeProd - Fotolia.com

beter leven


November 2013 AGENDA Plus 11


Medescheppers "Als kind", zegt een paardentherapeute, "heb ik paarden niet alleen beschouwd als huisdier, maar als waardevolle bijdrage aan mijn leerproces. Vandaag zijn ze echt mede-scheppers in het helende werk dat ik doe ik met cliënten. Je kunt een paard niet bedriegen. Ze bezitten een soort heldervoelendheid en in hun reacties weerspiegelen ze de ware emotionele toestand van de mens met wie ze omgaan. Zij leven “in het moment”, en het is essentieel volledig aanwezig te zijn tijdens het werken met hen of ze zullen je aandacht afdwingen op een manier die misschien niet altijd aangenaam is. Het is alsof ze zeggen: "Je mist de ervaring van het met mij in het “hier en nu” aanwezig te zijn. "Als je aanwezig bent en jezelf afstemt met je “paardpartner” in een positie van vertrouwen, open je een ruimte waar het paard jou datgene kan overbrengen wat er, van nature uit, nodig is voor genezing en transformatie."

"Er is iets aan de buitenkant van een paard dat goed is voor de binnenkant van de mens". Winston Churchill

Dit citaat is de essentie van het coachen met paarden. Dit zou kunnen worden

12 AGENDA Plus November 2013

aangevuld met het mogelijke doel: het (terug)vinden van uw balans door middel van communicatie met paarden en tegelijkertijd het stimuleren van uw competenties.

Onderbewust niveau Paarden helpen je te ontdekken welke verborgen patronen je gedachten, gevoelens en daden beheersen. Paarden laten jou je ware zelf zien. Paarden confronteren je met jouw innerlijke gedachten of angsten maar kunnen ook verborgen talenten aan het licht brengen. Paarden zijn in staat je veel meer te laten zien dan je ooit gedacht hebt. Paarden doen hun ding , zonder woorden te gebruiken. Hoe? Heel simpel. Ze verbinden zich met jou op onderbewust niveau. Zodra je bewust wordt van een patroon, kun je dit wijzigen en jouw competenties verbeteren, kun je een pijnlijk verleden of ongezonde gewoonten loslaten. Een persoon in balans kan iedere uitdaging aan waarmee hij of zij wordt geconfronteerd. © FreeProd - Fotolia.com

zowel gewerkt op helend (therapeutisch) als ondersteunend en adviserend vlak. Zo weet een paard bijvoorbeeld heel goed aan te geven hoe het zit met de leiderscapaciteiten van een manager in spe of toont haarfijn aan iemand hoe het zit met de moeite om de ex-partner los te laten.

Toen ik zelf ooit eigenaar was van een mooi zwart paard luisterend naar de naam Fresco, begreep ik de symboliek niet hoe hij mij - ongeïnteresseerd - in al zijn glorie stond op te wachten op de weide voor zijn dagelijks ritje. Ostentatief met zijn achterhand naar mij toegekeerd, gaf hij mij de boodschap dat er wat hem betrof nog veel werk aan de winkel was. Niet aan hemzelf, maar aan mij. Het was een waarheid als een... paard. Rudy Van Damme


VERMELDINGEN PAARDENCOACHING ANTEPASSIO PAARDENCOACHEN.BE Venuslei, 10 - 2950 Kapellen 03 605 41 20 info@antepassio.be www.antepassio.be Systemisch Paardencoach. Sessies voor individuen en teams & de opleiding Systemisch Paardencoachen.

TERRA NUOVA - RIET LENAERTS Bisschoppenstraat, 8 - 3360 Bierbeek 0472 292 603 terranuova@telenet.be www.terra-nuova.be Onze missie: 'Het paard je spiegel'. Via het spiegeleffect leren we hoe we meer in balans kunnen komen met en in het leven.

LIFEFULLNESS - GUY WAUTERS Berkenlaan, 51 - 3500 Hasselt 0473 926 188 info@stroompunt.be www.stroompunt.be Sjamaan & lifecoach: empowerment, doelrealisatie, heling van trauma, depressie en angsten. Workshops natuurbeleving, paardenspiegel, lifefullness - kosmische gronding.

COACHING MET & DOOR PAARDEN INGE VAN HOECKE Gentdam, 45 - 9160 Lokeren 0495 286 700 inge@coachingmetendoorpaarden.com www.coachingmetendoorpaarden.com Elk individu de kans bieden om via coaching met en door paarden te werken aan volledige zelfontplooiing” Je krijgt telkens weer een spiegel, telkens weer krijg je een puzzelstuk aangereikt zodat je dichter en dichter tot je diepste ‘zelve’ komt.

PLAYTODAY-VICKY DANIELS Heidebloemstraat, 43 - 3920 Lommel 0485 622 340 www.playtoday.be info@playtoday.be De wonderbaarlijke veranderingen en exponentiële groei die ik mocht ervaren door het coachen met paarden geven mij de kracht en vastberadenheid me totaal te focussen op deze manier van mensen te helpen zich te ontwikkelen.

November 2013 AGENDA Plus 13


© D.R.

gezond leven

Vandaag de dag is het belang ervan voor ons organisme goed ingeburgerd. Water draagt niet alleen bij aan de fysieke gezondheid, preventief gezien maar kan ook helend werken. Alleen water beïnvloedt positief het lichaam. Voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, dient men zich te richten op "zuiver water." Het nut van voldoende water drinken is al lang bewezen maar welk water is dat dan? Het ene water is namelijk niet het andere.

"Het principe van alle dingen is water, uit water is alles en tot het water keert alles terug" Thales van Milete (6e eeuw voor Christus)

Wat is zuiver water? Zuiver water is water waaruit alle bacteriën, deeltjes en buitenlandse chemicaliën zijn verwijderd. Iedereen schijnt er van overtuigd te zijn dat het zuiverste water kan worden gevonden in flessen (de vraag of ze van plastiek of glas zijn laten we ven buiten beschouwing). Daar zijn recent echter grote vraagtekens bij geplaatst want er is opvallend weinig regelgeving met betrekking tot gebotteld water. Hoewel vrijwel alle wetenschappers het erover eens zijn dat flessenwater veilig is, bevat het wel tal van chemicaliën. Ruim een derde van de merken zou volgens sommige studies zelfs (minieme hoeveelheden) kankerverwekkende stoffen, fluoride en oestrogeen bevatten. En dan is er het kraanwater. Het goedkoopste water dat we zouden kunnen drinken is kraanwater. Maar is het gezond en zuiver? Recent werd er nog eens campagne

14 AGENDA Plus November 2013


Voordelen van zacht en zuiver water U was zachter en witter Uw huid zal zachter aanvoelen Geen last meer van allergische reacties Uw haar zal meer glanzen U bespaart op wasproducten en reparaties van toestellen Kalk wordt voorkomen Voert beter de slechte stoffen in het lichaam af Bronpompen • Koolstoffilters Ontharders en ontijzering • Industriële waterkoelers Zoutlevering • Omgekeerde osmose Desinfectie-installaties • Drinkwatersystemen Regenwaterbehandeling

The Water Purifier nv

Weg naar As 158 c - 3600 Genk

tel. 0032 (0)89 36 24 40

www.twp.be

November 2013 AGENDA Plus 15


Crian

Reflexologie - Reiki Tuina relaxmassage Chris Hanssens Residentie Esterel

Lenneke Marelaan 22 - B5 B-1932 ZAVENTEM

Cursussen intuïtieve groei: Art of Good Living Greet Selderslaghs Life Planning & Coaching

(Sint-Stevens-Woluwe)

www.crian.be

info@crian.be Tel.: +32 (0)2 640 77 54 GSM: +32 (0)474 28 43 40

Ik begeleid je via coaching of workshops in het vinden van de doelen die echt bij je passen. Je daarop focussen geeft ontzettend veel energie! Eppegem-Zemst en Ternat

015 62 06 35 www.artofgoodliving.eu Bij boeking van een behandeling tussen 10u00 et 17u00 krijgt u éénmalig de handmassage gratis aangeboden!

16 AGENDA Plus November 2013

Greet.selderslaghs@skynet.be

aura chakra reading healing het pad van de ziel reiki en golden age reiki merkabah meditatie leven vanuit je hart

Consultaties (op afspraak): orthomoleculaire voeding en voedingssuppletie reading healing, reiki bloesemtherapie

tel: 050 38 07 67 www.veroniquevanmoortel.be


© D.R.

gelanceerd om de hoogstaande kwaliteit van kraanwater te promoten. Bij de drinkwatermaatschappijen is de mening dat de consument de kwaliteit van het leidingwater onderschat. De opinie dat de kwaliteit van leidingwater niet kan tippen aan die van water in flessen is wijdverspreid maar volledig fout, wordt er nog aan toegevoegd. 'En dat terwijl er toch doorlopend veel geld wordt geïnvesteerd om de hoge kwaliteit van het leidingwater te waarborgen', luidt het. Uit een onderzoek van Test-Aankoop begin 2006 bleek nochtans dat het drinkwater in Vlaanderen van zeer goede kwaliteit is. De consumentenorganisatie concludeerde dus dat leidingwater een goedkoop alternatief biedt voor water in flessen. Waarbij gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het feit dat het chloor bevat om bacteriën te doden. Dit geeft het water een smaak die velen niet bevalt. Je hoeft echter niet over te schakelen op flessenwater om van die chloorsmaak af te raken: een waterfilter kan wonderen doen. Misschien moeten we dan eenvoudigweg regenwater gaan drinken? Ingenieur Michael Pritchard deed in dit verband een geweldige uitvinding die hij de Life Saver fles noemt. Gebruik makend van nanotechnologie slaagt hij erin om vuil tot zeer vuil water onmiddellijk te filteren en drinkbaar te maken.

Waarom water? Wat is de primaire rol van water bij de mens? Dit is vooral een krachtige lichaamscelreiniger. Het belang ervan ligt

niet in wat het toevoegt, maar in wat water meeneemt. Het is namelijk drainerend. Hoe zuiverder, hoe meer gifstoffen water kan verwijderen en hoe meer cellen worden gehydrateerd. Onzuiver water “verstopt” onze organen en maakt dat de nieren niet goed functioneren. Terwijl water wel helpt bij de spijsvertering en de stofwisseling, voorziet water het lichaam niet van de noodzakelijke mineralen. Mineralen worden niet geabsorbeerd door het lichaam tenzij ze biologisch werden getransformeerd via zogenaamde "autotrofe organismen": groenten, fruit, gras. Deze organismes moeten zijn geteeld in bodems rijk aan sporenelementen en mineralen, vandaar het belang van de biologische landbouw.

De energie van water In de late jaren '80, heeft een Franse bioloog emeritus veel over hem doen praten door het poneren van een gedurfde vooronderstelling: water heeft een geheugen. Jacques Benveniste zal er door de wetenschappelijke gemeenschap worden voor uitgespuwd, maar wordt in zijn theorie gevolgd door de homeopaten omdat hij de werking van medicijnen met hoge verdunning onderschrijft. Volgens Benveniste, kunnen de moleculen informatie onderling uitwisselen en ze vervolgens opslaan zonder materieel contact te hebben. Vandaag de dag wordt aangetoond dat water zich onderscheid door een unieke polaire eigenschap waardoor het zich met alles kan verbinden en om er ver-

November 2013 AGENDA Plus 17


volgens de frequenties (informatie) er van over te nemen. Deze theorie wordt bevestigd door Masaru Emoto, een Japanse onderzoeker die de gevolgen van gedachten en emoties op het water heeft bestudeert. In zijn experimenten bevriest hij druppeltjes water en maakt foto’s van de kristallen. Zijn foto's tonen de veranderingen in de kristalstructuur, afhankelijk van de omgeving waarin zij vertoeven. Zachte muziek heeft een positief effect, terwijl disharmonische muziek de waterstructuur zal verstoren. Hij gaat zelfs nog verder door te zeggen dat,

18 AGENDA Plus November 2013

om het water te revitaliseren het volstaat het water te respecteren, er liefde of eventueel gebed “naar toe te sturen” . Dit wijst weeral eens in de richting dat alles neerkomt op energie. We kunnen dus stellen dat in het evalueren van kraanwater, flessenwater of gefilterd water wij als mens een grote invloed hebben op de zuiverheid van water. Respecteren we het water?

Water crystal images before and after a prayer at Fujiwara dam © Masaru Emoto

Zijn we dankbaar voor het water? Aan de lezer om dit allemaal uit te testen en zelf zijn conclusie te trekken. Rudy Van Damme


THERAPEUTENPAGINA SABINE ENGELEN

Hooidonck 15 B-2240 Zandhoven 0475 389 505 sabine.engelen@telenet.be www.sauna-puravida.be Transformatiecoach. Ontdek je overtuigingen, bevrijd jezelf , ontdek jezelf, kom in je kracht en leef wie je werkelijk bent !

LIFE COACHING VERONIQUE VERONIQUE DILIテ起

Schoorstraat 96 B-3631 Maasmechelen 0475 818 574 www.lifecoachingveronique.be lifecoachingveronique@gmail.com Life Coach, Relatiecoach, Kindercoach,Voedingscoach. Door persoonlijke ervaring en bijscholing doe ik eveneens aan rouwbegeleiding. Ik hanteer, voor jong en oud, steeds de principes van de positieve psychologie. We creテォren samen een traject op maat geschreven op basis van je persoonlijke behoefte.

KARINE VAN OOSTERBOS K-ONSULT

Bikschotelaan 105 B-2600 Berchem 0486 445 195 Kvanoosterbos@yahoo.com www.k-onsult.be (nieuwe website online eind oktober) Ik werk vooral rond : burnout, stress, faalangst, zelfvertrouwen, zingeving, grenzen stellen, accepteren en uiten, HSP, psychosomatische klachten.

INDRA LEEMANS

Fluitbergstraat 38, B-2900 Schoten. 0476 239 262 indra@indraleemans.be www.indraleemans.be Relaxatie - massage therapeute - voetreflexologie - emotionele begeleiding Voel je goed zowel innerlijk als uiterlijk want dat geeft je je unieke uitstraling.

November 2013 AGENDA Plus 19


in de kijker

Kiesha Crowther Little Grandmother Kiesha groeide op in een Mormoons boerengemeenschap op het platteland van Colorado. Als kind had ze een moeilijke jeugd met armoede, mishandeling, en misbruik. Om te ontsnappen aan alle pijn zocht ze troost in de natuur, waar ze een diepe binding mee heeft. Al op jonge leeftijd ontving Kiesha telepathische boodschappen van haar voorouders. Vaak ging dat gepaard met visioenen en voorspellende dromen. Rond haar dertigste werd Kiesha ingewijd tot sjamaan en is ze door verschillende inheemse stammen gekozen tot Hoeder van Wijsheid. Sindsdien reist ze als ‘Little Grand-

mother’ de wereld rond om belangrijke informatie te delen. " Het is tijd voor verandering en wij zijn die verandering. Het is tijd te beseffen dat we allemaal behoren tot dezelfde stam die vele kleuren en rassen kent ('Tribe of Many Colours') en dat Moeder Aarde ons verbindt." Lezing door Kiesha Crowther op 7 december 2013. Meer info zie rubriek: "Dag tot Dag" achteraan.

Christian Pankhurst Heart Intelligence Met de ‘Britain’s Next Top Coach’ -award die Dr Christian Pankhurst won in oktober 2009, verwierf hij internationale erkenning voor zijn werk. Hij is een veel gevraagd coach, spreker, schrijver en geeft seminars en trainingprogramma’s over wat hij noemt Heart Intelligence. Hij is een toonaangevend expert in het werken aan intimiteit, hart intelligentie, dynamiek voor koppels, conflict resolutie en hart-gecentreerde communicatie. Hij reist wereldwijd om les te geven. 20 AGENDA Plus November 2013

Christian werkt voornamelijk met de meer creatieve, emotionele en onbewuste rechter hersenhelft. Hij helpt je weer te werken met de middelen en gaven die verstopt waren of jaren hebben gesluimerd door conditionering en maatschappelijke verdoving. Congres met Christian Pankhurst van 5 tot 8 december 2013 in Nederland. Meer info zie rubriek: “Persoonlijke Ontwikkeling” in de Activiteitenagenda.


gez onder leven

© Lom - Fotolia.Com

Heart Intelligence

verbinding tussen hoofd en hart! Heart Intelligence is een krachtige methode en beoefening van vanuit het hart, met meer keuzevrijheid in je leven als resultaat. In plaats van slachtoffer te zijn van externe invloeden, van mensen of herinneringen, leer je kiezen wat jij wil voelen, in elk moment en elke situatie.Vanuit die grotere keuzevrijheid in hoe jij je wil voelen, kan je het leven creëren dat je écht wilt. Je leert eenvoudige technieken die in alle situaties toepasbaar zijn, zodat je zelf de beweging kan maken naar dat wat je echt wilt, vanuit het hart… Het allerleukste is dat je er gelukkig van wordt! AGENDA Plus had een gesprek met de man die Heart Intelligence in België op de kaart komt zetten: Roel Delbon. AP: Hoe komt iemand met een Ingenieurs diploma bij Heart Intelligence coaching uit? Roel: Ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat er iets ontbrak in mijn leven, dat ik diep van binnen met een honger rondliep die ik zelf niet kon benoemen, nauwelijks bewust van was. Dat resulteerde in een gevoel van leegte en een constante onderhuidse onvrede. Ik

was op zoek naar een gevoel van voldoening en dat deed ik door te gaan job-hoppen, een carrière na te jagen en materie te verzamelen… zonder resultaat. Toen enkele jaren geleden mijn toenmalige werkgever na de werkuren een 8-weken training Mindfulness organiseerde, kwam ik als deelnemer terug in contact met mijn innerlijke wereld en werd een eerste zaadje gepland voor een diepe nieuwsgierigheid. Twee jaar November 2013 AGENDA Plus 21


lang ging ik op zoek naar de gepaste opleiding, bezocht websites en las brochures, ging naar info avonden en schreef me in voor intake-gesprekken, maar nergens voelde ik de “klik” of “de kick” ;-) Tot ik toevallig een email doorgestuurd kreeg van een vriend met een uitnodiging om in 5 avonden een gratis video reeks te volgen van Christian Pankhurst, die een coaching opleiding lanceerde tot Heart Intelligence Coach & Group Facilitator. Ik voelde me als door de bliksem getroffen, geïnspireerd en vol enthousiasme en wist meteen dat mijn zoektocht ten einde was. AP: Wat maakt Heart Intelligence dan zo bijzonder? Roel: Omdat het zo compleet is, het beantwoordt aan dat oude verlangen en oude weten dat het leven zo bedoeld is. Het gaat voorbij aan de klassieke vorm van coaching en persoonlijke groei, het is een oefening in het belichamen en integreren van zowel het persoonlijke innerlijke bewustzijn, het relationele bewustzijn en ieders unieke levenstaak. De combinatie van het kennen van jezelf en het kennen van de anderen is een vitale spirituele oefening. AP: Dus je werkt vooral met groepen, wat is daar het voordeel van? Roel: Omdat het in groep véél krachtiger en sneller werkt, het is zoals het vliegtuig nemen naar Beijing in plaats van te voet gaan. De tijden van jezelf tot bewustzijn en groei brengen via boeken, CD’s, of door het on-line video’s bekijken, is voorbij. Anderen zijn de oorzaak van onze, trauma’s, overtuigingen en rede22 AGENDA Plus November 2013

nen waarom we niet volluit durven te leven. We hebben dan ook anderen nodig om dit te kunnen helen. Als mensen met een open hart samen komen gebeurt er iets unieks, er bouwt zich een energie veld op in de groep, wat iedereen kan voelen. De volgende stap in onze persoonlijke ontwikkeling hebben we dus samen te maken, door écht fysiek samen te komen, door er voor elkaar te zijn en Heart Intelligence in gemeenschap te (be)oefenen. Het werkt diep transformerend en helend en dat is zowat het mooiste wat je elkaar kan geven. AP: Stel dat Heart Intelligence in scholen zou worden onderwezen, wat zou het impact zijn op de samenleving volgens jou? Roel: Als kinderen het voorbeeld zien in hun directe omgeving, zullen ze terug bevestiging krijgen in wat ze eigenlijk al diep van binnen weten en kennen, omdat het leven zo bedoeld is. Dan zou onze samenleving terug een “SAMEN-LEVING” zijn, waarbinnen je het gevoel hebt, niet alleen te zijn, maar waar je omgeven bent door openhartige mensen die aanvoelen als familie. Mensen die elk verbonden zijn met hun levensdoel, hun eigenwaarde en goedheid kunnen voelen. Zichzelf waardevol vinden en in hun kracht staan, energiek zijn, authentiek zijn, die levend zijn in hun hart, die weten hoe te communiceren, zich kunnen laten voelen, en zelf kunnen aanvoelen. AP: Mooie woorden om mee af te sluiten! Bedankt Roel. AGENDA Plus redactie Alle info op Heartintelligence.be


B

ij het verschijnen van dit nummer zal de oprichting van UNISAN een feit zijn. Meer dan twintig individuen zullen als representant van verschillende organisaties plechtig de oprichtingsakte hebben getekend op datum van 27 oktober 2013. De belangrijkste doelstelling is de alternatieve en complementaire geneeskunde tezamen met de reguliere geneeskunde te laten evolueren naar integrale gezondheidszorg. De winnaar in deze wordt zeker de cliĂŤnt die daardoor toegang krijgt tot het beste van het beste. UNISAN wil eerst en vooral een neutraal overlegplatform zijn tussen de verschillende organisaties en disciplines en ten tweede maximale ondersteuning bieden aan al zijn leden. In dit kader werden ook werkgroepen opgericht waar leden zich nuttig kunnen maken. De werkgroepen zijn onder andere : vorming en onderwijs, visie, communicatie en media, politiek, jongeren en psyche, wetenschappelijk werk, informatiebeheer. De waarden die voor UNISAN belangrijk zijn : respect, openheid, kwaliteit, samenwerking en veiligheid. Wil je lid worden? Neem dan contact op via info@unisan.be of surf naar www.unisan.be

November 2013 AGENDA Plus 23


agenda «van dag tot dag»

‘Van dag tot dag’ is een rubriek waarin je alle activiteiten terugvindt waarover je de dag zelf kan beslissen of je zin hebt om deel te nemen of niet. Normaal gesproken is inschrijven niet noodzakelijk.

De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen. We nodigen je uit om behoedzaam te zijn en enig oordeelsvermogen aan de dag te leggen.

Antwerpen Het vrouwelijke zal de wereld redden. 13/11. 20u-22u30. Wanneer we van deze planeet een leefbare plaats willen maken, waar iedereen zonder uitzondering de mogelijkheid krijgt een zinvol leven op te bouwen, dan zullen we op grote schaal ons bewustzijn moeten ontwikkelen. Eric Schneider. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. De Kleine Bron. 03/225 0 227. info@dekleinebron.be - www. dekleinebron.be

Gezonde voeding voor een gelukkig leven. 14/11. 20u22u30. Hoe beïnvloeden voeding en gewoontes ons geluksgevoel en hoe kunnen we deze kennis in ons eigen leven gebruiken om ons beter te voelen? Bernadette Kuyper. Valaarhof, Letterkundestraat 133 te 2020 Antwerpen. www.dekleinebron. be. info@dekleinebron.be Tel.03/225.02.27

Sensitief sterk, thuis en op het werk. 21/11 en 5/12. 19u1522u. Tijdens dit tweedelige avondseminar leer je het beste te halen uit jezelf. Je wint aan zelfzekerheid en vindt innerlijke rust. Sabine Vanquaillie. Huis van de Sport. Boomgaardstraat 22. 2600 BERCHEM. sabine@ 24 AGENDA Plus November 2013

kusdekikker.be - www.kusdekikker.be/kalender

Essentie van Chi Neng Qigong. 23 tot 24/11. 10u-17u. Een must voor wie de uitdaging wil aangaan om van deze dag het begin te maken van een totaal nieuw leven, gebaseerd op de holistische Chi Neng theorie. Tilla Van Opstal, Hoofddocente. Atelier Levenskunst. August van Daelstraat 17. 2610 WILRIJK. Chi Neng Institute Belgium. 03 288 45 08. tilla@chineng.eu - www.chineng.be Kiesha Crowther - Little Grandmother. 7/12. 13u-17u. Kiesha Crowther, beter bekend als Little Grandmother, brengt een bezoek aan Belgie op 7 december 2013. Kiesha Crowther, Little Grandmother. Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle. Smekenstraat 61. 2390 OOSTMALLE. Rudi Princen. 0477597122. rudiprincen@ hotmail.com - www.oneness.be

Brussel Op het spoor van de “wondergenezer” 17/11. 13u-19u. Hoe is het mogelijk? Bruno Gröning is in 1959 gestorven. Maar ook nu nog gebeuren er buitengewone genezingen. De feiten spreken voor zich... Centre Les Sources. Kellestraat 48. 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Kreis Für Geistige Lebenshilfe E.v.. 02 70 53 297. www.bruno-groeningfilm.org

Limburg (BE) Gezondheid en Geluk: Links! 13/11. 20u. Bewegen: Het gezondste medicijn? Lezing door holistisch arts dr. Johan Corthouts. Vooraf inschrijven. Johan Corthouts, holistisch arts. The Roxy Theatre. Pieter Vanhoudtstraat 39. 3582 KOERSEL. De Honingraat. 011-451111 (18-19u). info@dehoningraat.com - www.dehoningraat.com Gezondheid en Geluk: Links! 27/11. 20u. Weten over denken, denken over weten. Lezing door holistisch arts dr. Johan Cor-

thouts. Vooraf inschrijven. Johan Corthouts, holistisch arts. The Roxy Theatre. Pieter Vanhoudtstraat 39. 3582 KOERSEL. De Honingraat. 011-451111 (1819u). info@dehoningraat.com www.dehoningraat.com

Oost-Vlaanderen “Omgaan met hooggevoelige kinderen.” 14/11. 19u30-22u. Een hooggevoelig kind heeft een extra gevoelig zenuwstelsel en is dus gevoeliger voor prikkels en indrukken van de buitenwereld. Veroniek Valcke. Zaal naast I & C centrum. P. van Duyseplein 12 A. 9000 GENT. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@hspvlaanderen.be www.hspvlaanderen.be/

Breathfulness Basisworkshop 2. 16/11. 10u-17u. Workshop ter ondersteuning van het www.breathfulnessprogramma. nl Deze workshop is een vervolg op basisworkshop 1. Griet Van Dingenen, Ademcoach specialisatie Breathfulness. Studio Groene Vallei. Noordstraat 30. 9000 GENT. Etaka. 0473 820 158. etaka@skynet.be - www. etaka.be

Rituele vrouwenavond. 18/11. 20u-22u. Een vrouwencirkel is een eenvoudige manier om de verbinding met jezelf en met andere vrouwen te herstellen. Ann De Bruycker. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 SINT-NIKLAAS (NIEUWKERKEN-WAAS). Bron Van Vreugde. 0474432131. bron. van.vreugde@telenet.be - www. bronvanvreugde.be Hoe verandert je leven na een overlijden. 21/11. 20u-22u30. Een overlijden brengt inspirerende levenslessen voor de achterblijvers. Kun je ze in je leven integreren? Hoe dragen ze bij tot meer levenskwaliteit ? Hilde Van Bulck, voordrachtgeefster. ‘t Gildenhuis. Geeraard De Cremerstraat 3 (aan de kerk). 9150 RUPELMONDE. De 12hoek. 0486 292 230 - 03 321 38 32. DeTwaalfhoek.secretariaat@telenet.be - www.astro12hoek.be

van dag tot dag

Deze activiteiten worden ingedeeld per provincie en per datum. In principe worden alleen activiteiten van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop opgenomen.

Evenementen (beurzen, congressen, festivals), open dagen & voordrachten


Klankbubbel. 22/11. 20u-22u. We starten met enkele oefeningetjes om lichaam en stem wat op te warmen. Zangervaring is niet nodig: iedereen kan het plezier en de kracht van zingen in groep komen ontdekken. Ann De Bruycker, Jeroen Baeken. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 SINTNIKLAAS (NIEUWKERKENWAAS). Bron Van Vreugde. 0474432131. bron.van.vreugde@telenet.be - www.bronvanvreugde.be

Pianoligconcert. 30/11. 20u22u. Een improvisatie concert geïnspireerd op de CD’s ‘Into resonance’, ‘Resonancia II’ en nieuwe muzikale input met hier en daar elektronische experimenten. Steven Vrancken. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 NIEUWKERKEN-WAAS. Bron Van Vreugde. 0474432131. bron.van. vreugde@telenet.be - www. bronvanvreugde.be Hooggevoeligheid, wat is dat? 5/12. 19u30-22u. HSP is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Interactieve lezing waarbij u antwoorden zal krijgen bij uw vragen. Veroniek Valcke. Zaal naast I & C centrum. P. van Duyseplein 12 A. 9000 GENT. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@ hspvlaanderen.be - www.hspvlaanderen.bet

Soundjourney ligconcert. 6/12. 20u-22u. Een diepe en ontspannende ervaring van helende klanken. Hoewel we rond een vaste basisstructuur werken, is het een intuïtief gegeven en dus elke keer anders. Ann De Bruycker, Jeroen Baeken. Bron Van Vreugde. vrasenestraat 109. 9100 NIEUWKERKEN-WAAS. Bron Van Vreugde. 0474432131. bron.van.vreugde@telenet.be - www.bronvanvreugde.be

Ontmoetingen in het land van het oude Volk. 12/11. 20u-22u30. Vele mensen zijn vandaag gefascineerd door de re- aliteit van de Natuurwezens of Oude Volkdimensie. Jan Meysmans. De Kluizerij. Aalsterse dreef . 1790 AFFLIGEM. Timotheus. 03 644 53 01. info@ timotheus.org - www.timotheus. org

Workshop: ‘Godinnen als zelfportret’. 30/11. 10u-17u. Ben jij benieuwd naar de godin(nen) in jezelf of wil je meer weten over deze boeiende vrouwen? Gebaseerd op het boek van Bolen: Godinnen in elke vrouw. Tineke Weymiens, Life Coach. La RiPoSa - Groepspraktijk voor relaxatie en creativiteit. Warotstraat 54. 3020 VELTEM-BEISEM. La Riposa - Groepspraktijk Voor Relaxatie En Creativiteit. 0474/87 42 42. info@lariposa. be - www.lariposa.be

West-Vlaanderen Bewust ontspannen - Ceremonie. 15/11. 19u-22u. Ceremoniële avonden hebben als doel het creëren van een evenwicht tussen onze 4 lichamen (fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch). Pattyn Kurt, osteopaat. Souldance. Overheulestraat 237. 8560 MOORSELE. Souldance. 056/444796. info@ souldance.be

Zang-Klankschaalconcert/ massage. 16/11 of 18/11. 14u-16u. Je bent welkom, om er enkel van te proeven, om te ‘helen’, om te relaxeren /harmoniseren.Elke derde maandagavond en zaterdagnamiddag van de maand. Josiane Burrick, Klank/Mudra Healer. Huyze BrigidRhiannon. Rapaertstraat 39. 8310 BRUGGE. Brighinda Healingsounds. 050 37 10 17. brigidrhiannon@ pandora.be - www.brighindahealingsounds.be

Verbindende communicatie. Hoe ? 20/11. 14u-16u. Transparant en nader tot jezelf en de ander komen. Een interactieve en prettige reeks, met klemtoon op praktische inoefening en beperkte theorie. Ria Verplancke, anti-stress consulente & coach. Moritoenhuis. Lange vesting, 112. 8200 BRUGGE. Moritoen. 050-

310.222. info@moritoen.be

De kracht van emoties. 20/11. 19u-22u. Wat zijn emoties? Kunnen we emoties loslaten? Welke verschillende aspecten omvatten emoties? Kunnen we emoties overstijgen? Hoe kunnen we aan de slag met onze emoties? Wat is de kracht van onze emoties? Kurt Pattyn, osteopaat. Souldance. Overheulestraat 237. 8560 MOORSELE. Souldance Vzw. 056 444796. info@souldance.be www.souldance.be

Een dag voor de Aarde. 23/11. Tijdens deze ‘dag voor de aarde’ exploreren we vanuit verhalen, tradities en vooral ervaring de gelijkenissen en de verschillen tussen de benadering in Peru en bij ons in Vlaanderen. Ter Loo. Torhoutsesteenweg 56. 8210 ZEDELGEM. Timotheus. 03 644 53 01. info@timotheus.org - www. timotheus.org

Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede. 26/11. 20u-22u. Een maandelijkse bijeenkomst voor de heling van Moeder Aarde, de mensheid en wereldvrede. Ook voor jezelf is het transformerend. Josiane Burrick. Huyze BrigidRhiannon. Rapaertstraat 39. 8310 BRUGGE. Brighinda Healingsounds. 050 37 10 17. brigidrhiannon@pandora.be - www. brighinda-healingsounds.be

Meditatief ligconcert met klankschalen. 29/11. 19u3022u. U wordt verbaal begeleid naar ontspanning, met in de achtergrond een opbouw van zachte klanken die u bij deze reis naar binnen, houvast zullen bieden. Andy Vanbeveren. Moritoenhuis. Lange vesting 112. 8200 BRUGGE. Moritoen. 050-310.222. info@ moritoen.be

Omgaan met je hooggevoeligheid. 3/12. 19u30-22u. Hoog Sensitieve Personen, zijn gevoeliger dan gemiddeld voor stemmingen van anderen, voor licht, geuren, geluiden en drukte. Ilse Van Den Daele. Gem. feestzaal ‘Dr. Tistaert’. Bellekouter 99. 1790 AFFLIGEM. Hsp-Vlaanderen. 0473/33 96 33. info@hspvlaanderen.be www.hspvlaanderen.be/

November 2013 AGENDA Plus 25

van dag tot dag

Bevrijding. 29/11. 19u-22u30. Wat gebeurt er met de mind en welke rol speelt het ‘aanvonken’ van het hart in de verschillende fasen op het pad naar zelfrealisatie. Brigitta, Spreker. Yogacafé. Herlegemstraat 3/5. 9040 GENT. Het Pad Naar Zelfrealisatie. 0496 81 62 98. info@hetpadnaarzelfrealisatie. be - www.hetpadnaarzelfrealisatie.be/

Vlaams Brabant


agenda

[C] Cursus [O] Opleiding [W] Workshop

• [AN] Antwerpen [OV] Oost-Vlaanderen

[WV] West-Vlaanderen [VB] Vlaams Brabant [LI] Limburg (BE) [BR] Brussel [WA] Wallonië [LN] Limburg (NL) [NB] Noord-Brabant (NL) [ZE] Zeeland (NL) [BT] Buitenland (overige)

Net zoals in de agenda ‘Van dag tot dag’ worden alleen activiteiten opgenomen van de 10de van de maand van verschijning tot de 9de van de maand erop. De redactie kan de juistheid van de gegeven informatie niet garanderen.

Acupunctuur [C][AN] Electro-acupunctuur. 22 tot 23/11, van 29 tot 30/11 en van 10 tot 11/1. Electro-acupunctuur blijkt een zeer belangrijke aanvulling op de klassieke acupunctuur te zijn. Lieven Wauters, Lesgever. Otcg. Karel de Grote Hogeschool. Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. +32(0)470 55 24 52. info@otcg.be - www.otcg.be

Ayurveda [W][BT] Ayurveda weekend. 15 tot 17/11. Je leert de drie levensenergieën (basis van de Ayurvedische leer) kennen en herkennen en ervaart hoe vata, pitta en kapha zich in jezelf manifesteren. Hans Laureyssen, lesgever. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Bois-le-Comte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be [W][BT] Ayurveda weekend. 15/11. Je leert de drie levensenergieën kennen, ervaart hoe ze zich manifesteren in je leven en ontdekt hoe aangepaste voeding en

26 AGENDA Plus November 2013

levensstijl balans creëren. Hans Laureyssen, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Oost West Centrum vzw (Orval). Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be www.owc.be

Bachbloesems [C][AN] Erkende Basiscursus Bach Bloesems. 23 tot 24/11. 9u-17u. Je leert alles wat nodig is om zelfstandig en correct te kunnen werken met de Bach Remedies. Jef Strubbe, Docent, erkend door het Dr. Edward Bach Centre Engeland. De Walnoot Vzw Ruimte Voor Levenskunst - Bach Advies- & Opleidingscentrum. De Engelentuin. Madeliefjesstraat 19. 2340 BEERSE/TURNHOUT. 03/653.47.53. bachbloemen@dewalnoot.be - www.dewalnoot.be

Biodanza [C][OV] Biodanza elke woensdag. 13/11, 20/11, 27/11, 4/12. 19u30-21u30. Het leven dansen, vitaliteit en rust beleven. Gevarieerde muziek brengt je in beweging, er ontstaat een dans. Elke interactie wordt een ontmoeting. Katharina Mertens, Biodanzadocente. Doorgroeien. De Warande - Academie. 9450 HAALTERT. 053 84 00 27 - 0496 511 516. katharina@doorgroeien.be - www. doorgroeien.be

Otcg. Karel de Grote Hogeschool. Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. +32(0)470 55 24 52. info@otcg.be - www.otcg.be [C][AN] Voedingsadvies. 29 tot 30/11 en van 14 tot 15/2. De Chinese traditie heeft altijd het belang van voeding benadrukt en biedt een zee van praktische informatie. Peter Torssell, Docent. Otcg. Karel de Grote Hogeschool. Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. +32(0)470 55 24 52. info@otcg.be - www.otcg.be [C][AN] Gelaatsdiagnose. 29 tot 30/11. Vorm gelaat, inplanting van de zintuigen, verhoudingen onderlingbepalen reeds vroeg in ons leven onze persoonlijkheid en hoe wij gaan functioneren. Ludo Kenens, Docent. Otcg. Karel de Grote Hogeschool. Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. +32(0)470 55 24 52. info@ otcg.be - www.otcg.be [C][AN] Chinese Hoofdmassage. 30/11. 9u-17u. Door Chinese hoofdmassage wordt er met behulp van relatief zachte massagebewegingen en het masseren van acupunctuurpunten worden blokkades opgeheven. Tim Mallants, Lesgever. Otcg. Karel de Grote Hogeschool. Van Schoonbekestraat 143. 2018 ANTWERPEN. +32(0)470 55 24 52. info@otcg. be - www.otcg.be

Emotioneel lichaamswerk

[C][OV] Biodanza info en proefavond. 2/12. 19u-21u30. Proef hoe je het leven laat dansen, vitaliteit en rust kan beleven. Speciale intro-avond. Katharina Mertens. Doorgroeien. Steinerschool. Kasteellaan. 9000 GENT. 053 84 00 27 - 0496 511 516. katharina@ doorgroeien.be - www.doorgroeien.be

[W][AN] Gemberdag. 23/11. 10u17u. De middag is bestemd voor het geven en ontvangen van warme gembercompressen, een traditioneel Japans volksgeneeskundig middel. Yasho Van Melkebeke, lesgever. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Chinese geneeskunde

Eutonie

[W][AN] Polsdiagnose (Workshop Frances Turner). The 3 Step System of Chinese Pulse Reading. Taking the pulse is an opportunity for us to connect with the living, pulsing heart of our patients. Frances Turner, Lesgever.

[W][AN] Kennismakingsdag EUTONIE. 23/11. 9u30-15u30. Doorheen deze dag kan je proeven of eutonie iets voor jou is. Je maakt kennis met de methode, én met je eigen lichaam. Een aanrader! Renild Van Den Plas, eutonie-

rubrieken

In deze rubrieksagenda vind je activiteiten die meestal vereisen dat je op voorhand contact opneemt met de organisator. Deze activiteiten worden ingedeeld per rubriek en per datum. Voor de titel van de activiteit vind je een aanduiding om welk soort activiteit het gaat en in welke provincie ze doorgaat.


pedagoge Ves. Eutonienetwerk. & HoevePersoonlijkheid Middenin. Buitensteinde 33. 2440 GEEL-LARUM. 014 43 menselijke relaties 65 11.

[W] [AN] Innerlijke - proe[W][AN] Eutonie Kind en sacrale fles. 20u-22u. Naar aandans.13/9. 24/11. 10u-16u. Eenvouleiding van de Open als Lessen dige eutonieoefeningen introWeek volg je voor een ductie, bewerken de5 euro intensiteit volwaardige les mee. van Remke én de moeiteloosheid uw Kamphuis, Griet Tersago lesdansbeleving. Renild Van , Den gever,Frieda lesgever. West CenPlas, VanOost Kemenade, eutrum Vzw. Oost West Centrum toniepedagoge Ves, dansdocente. vzw. Van Schoonbekestraat Eutonienetwerk. Hoogboomsestw 148. 2950 2018 KAPELLEN. ANTWERPEN. 115. 014 03 43 230 13 82 . info@owc.be - www. 65 11. owc.be

Hoogstraat 64. 2861 O.L.V.WAVER. 0479936530. Qigong info@deweegbree.be - www.deweegbree. be [AN] Qigong - proefles. [W]

13/9. 20u-22u. Naar aanleiding van de Open Lessen Week volg Massage je voor 5 euro een volwaardige les mee. Jivan Rethmeierplus, les[C][AN] Stoelmassage gever. Oost West10u-17u. Centrum weekend. 16/11. JeVzw. gaat Oostfysiek Westwerken, Centrum vzw. Van heel meer energeSchoonbekestraat 148. 2018 tisch of gericht op de ademhaling, ANTWERPEN. 230 13voor 82. een ritme, enz. met03aandacht info@owc.be - www.owc.be de communicatie met de ontvan-

ger. Alet Santman, Oost [W][AN] Qigong:lesgever. DagworksWest of Centrum Vzw. Oost West hop Grounding reeksen. Centrum10u-15u. vzw. Van Schoonbekes28/9. Meditatie in traat 148. 2018 03 beweging, metANTWERPEN. aandacht voor 230 13 82. info@owc.be - www. aarding, grounding en de onowc.be twikkeling van een natuurlijke

houding, [W][AN] beweging, Workshop ademhaling : Partneren diepe 17/11. ontspanning. massage. 10u-17u. Jivan Deze Rethmeier Oost West workshop is, lesgever. een uitnodiging om Centrum. Oost West Centrum samen met je partner tot rust te vzw. Van Schoonbekestraat komen én nieuwe inspiratie op 148. 2018 ANTWERPEN. 03 te doen. Kwaliteitstijd met elkaar 230 13 82. info@owc.be - www. doorbrengen... Anieta Klingeowc.beDe Kleine Bron. De verleers.

scholen tuin. Peter Benoitlaan 15. Reiki03/225 0 227. 2100 DEURNE. info@dekleinebron.be - www.dek[W] [WV] Reiki oefenavond. leinebron.be

19/9. 19u15-21u30. in een rusti[W][AN] Holistische massage: ge sfeer samen oefenen en reiki introdag. 1/12. 10u-17u. Deze ervaringen uitwisselen. Veronicursus biedt jou de mogelijkheid que Van Moortel, orthomolecuom gezondheidstherapeute. holistische massage zelf Artoe lair te passen. Met een ontspanningstdesign Bvba. Meditatie ruimte oefening stellen Barrierestraat, we ons open in privé woning. om 8200 te geven. Marc Campo, 050 les39. SINT-MICHIELS. gever. West Centrum vzw. 38 07 Oost 67. veroniquevanmoorVan Schoonbekestraat 148. 2018 tel@skynet.be - www.veroniANTWERPEN. +32(0)3 230 13 quevanmoortel.be 82. info@owc.be - www.owc.be

[W][AN] Klankbewustzijn met boventonen. 16/11. 10u-17u. Verkenning van het potentieel van onze stem, individuele geboortesterren-drieklank en harmonie in aandacht. Stefaan Van Nuffel, lesgever. Oost West Centrum. OOst West Centrum. Van Schoon[W] [AN] Reiki bekestraat 148.doorgroeigroep. 2018 ANTWER4/10. 20u-22u30. deze PEN. +32(0)3 230 Tijdens 13 82. info@ avonden krijg je de kans om 1 op owc.be - www.owc.be/

1 te oefenen met deze krachtige [W][AN] Klankyoga sjamanisvorm van healing. en Toegankelijk me. 10u-17u. klankyoga voor1/12. mensen die Via Reiki 1 hebkom je in verbinding jezelf. ben ontvangen. Grietmet Heylen en kan Cara. je de evenwichten Anam Anam Cara.tussen Kuyde fysieke, 27. emotionele en spiri-penevijver 2431 VEERLE tuele dimensies van15je00bestaan LAAKDAL. 015 76 .

herstellen. Hendrik Duron, Lesgever. Oost West Centrum Vzw. Stressbeheersing Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. [W] [OV] Veranderen is leuk! info@owc.be - www.owc.be

(echt waar). 21/9. 10u15-16u30. Leer en geniet ervan: moeiteNatuurgerichte loos verandering incorporeren, omgaan met weerstand, steun gezondheidszorg vinden, oude patronen achterlaten en Moxa. vernieuwing omhelzen. [W][AN] 21/11. 10u-17u. Je Greet Selderslaghs , Life Planleert speficieke lichaamspunten te ner & Coach. Leerloft. Vosbehandelen metDe een warmtebron. senstraat 45. 9070 HEUSDEN Dit geeft energie en lost stagnatie (GENT). 015 62 06gebrek 35. greet. op bij vermoeidheid, aan selderslaghs@skynet.be - www. energie, enz. Gerard Heijnen, artofgoodliving.eu lesgever. Oost West Centrum

Vzw.[] Veranderen Oost West Centrum vzw. [W] is leuk! (echt Van Schoonbekestraat 148.Gratis 2018 waar). 5/10. 13u30-15u. ANTWERPEN. 03 230 13 ve82. tasterworkshop: moeiteloos info@owc.be - www.owc.be randering incorporeren, omgaan met weerstand, steun vinden, [W][AN] Gemberdag. 23/11. 10uoudeJepatronen achterlaten en 17u. begint met zacht energevernieuwing omhelzen. Greet tisch lichaamswerk/meditatie om Selderslaghs Planner & spanning af te, Life voeren. Daarna Coach. Zaal Bib Zemst. Schoontvang je warme gemberkomolstraat 23. 1980 ZEMST.Yasho 015 pressen om te vitaliseren. 62 06 35. greet.selderslaghs@ Van Melkebeke, lesgever. . Oost skynet.be -www.artofgoodliving. West Centrum vzw. Van Schooneu bekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be Tai-Chi-Chuan

[W][VB] Kennismakingsdag : Natuurvoeding Tai-chi. 12/9. 19u30-21u. Tai Chi Chuan, [W][BT] Koken aangevuld volgens de met vijf transformaties. 11 tot 15/11. Je leert stap voor stap de kwaliteit van je koken verfijnen, creatief omgaan met voedsel en het bereiden met oog voor de energetische kwaliteiten. Katrien Cocquyt, lesgever. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Bois-le-Comte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

ontspanningsoefeningen, is een [C][AN] Verwarmende ovengeChinese een rechten bewegingsleer en stoofpotjes.met 14/11. geschiedenis die duizenden 19u30-22u. Verwarmende gejaren De beweginrechtenteruggaat. met veel groenten, peulgen worden langzaam vruchten, seitan, tempeh en en siertofu. lijk uiteraard uitgevoerd en helpen u uw En mogen de winterse evenwicht te bewaren of terug te dessertjes niet ontbreken. Ellis vinden. Regina Riavez . Shanti Claessen, lesgever. Oost West Vzw. Shanti Turfstraat 4. Centrum vzw. vzw. Van Schoonbekes3320 HOEGAARDEN. 016 81 traat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 35 23063 13. info.shanti@telenet.be 82. info@owc.be - www.www.centrumshanti.be owc.be

[W][VB] Lekker T’ai Chi. [W][AN] zoet 12/9, zonder19/9, sui26/9, 10/10, 17/10, 24/10, ker. 21/11. 10u-17u. Ontdek alles 31/10, 7/11,en 14/11, 21/11, op 28/11. over suiker de invloed het 19u30-20u30. T’ai Chi is ontslichaam. Je leert evenwichtig kopanning in de inspanning, meken graanstropen, kokosbloesemditatie in de beweging, Yin en suiker, agave, ahorn, enz. Sabine Yang. Door ronde enOost natuurlijke Martens,lesgever. West bewegingen energie (chi) Centrum vzw.wordt Van Schoonbekesopgewekt. Lieve Clerinx. La Ritraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 posa. RiPoSa - Groepsprak230 13La82. info@owc.be - www. tijk voor relaxatie en creativiteit. owc.be Warotstraat 54. 3020 VELTEM[W][AN] Winterse BEISEM. 0474 874lekkernijen: 242. info@ praktijkkooklessen. 28/11. 15ulariposa.be - www.lariposa.be 17u30. In deze kooklessen ga je zelf aan de slag om evenwichtige Tantra gerechten te bereiden die heerlijk verwarmend zijn tijdens de koude wintermaanden. Ellis Claessen, Lesgever. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

[W][AN] Bak je eigen broodje [AN] Ontdek de kracht van -[W] praktijkbakles. 28/11. 19u30jouw Je verlangens ! 10u-17u30. 22u. kan zelf brood bakken Wil je eens komen proeven terwijl beroepsbakker Ben jewat de Tantra voor kneepjes vanjou hetkan vakbetekenen? leert en je Wil jehuis leven naar gaatvanuit me jejouw eigendiepste broodverlangens ? We lesgever. oefenen Owc met je. Ben Davidson, tantrische levenssleutels. Inge Antwerpen. Oost West Centrum Leemans , begeleidster. 148. Yavzw. Van Schoonbekestraat tri Vzw. Kleine Bron.03Jaak 2018 ANTWERPEN. 230 De 13 Boeckstraat 73.- www.owc.be 2170 MERK82. info@owc.be

SEM. 016473318. inge.leemans@yatri.be - www.yatri.be Numerologie

[W][AN] Tantra kennismaking-

[W][AN] : Numerolosavond. Workshop 11/9. 19u45-22u15. gie. 11/11. 10u-17u. Dezeervaren cursus Zin om eens te komen behandelt oude Pythagorese wat Tantrade voor jou kan betekenumerologie, Rozekruisersnen? Op dezede avond stellen wij numerologie devoor oude, slechts het tantrischen pad zoals wij mondeling Indische het leven doorgegeven, en begeleiden. Inge numerologie. Adriaan Van Zelst. Leemans, begeleidster. Yatri De Bron. Kosmadrileen. Vzw.Kleine De verscholen Tuin. Peter Boterbloemlaan 34. 2980 ZOERSEL. 03/225 0 227. info@dekleinebron.be - www.dekleinebron.be

Opstellingen [W][OV] Systeem in Beweging met Piano. 8/12. 10u-17u. Alain en Katharina combineren systemisch werk (opstellingen), beweging, dans, rituelen met intuïtieve pianomuziek. Alain Vandenbroeck, November 2013 AGENDA Plus 27

rubrieken

[W][AN]Fytotherapie Hoe Intuïtief conflicten oplossen?. 23/9. 19u30[22u00. W ] [ A N ]Dit K r uis i d eeen n w a nboeiende deling. voordracht als Elke je voor 13/11. 13u-17u. 2de conflicwoensten creatieve oplossingen wil dag van de maand begeleidt vinden die Nathalie aansluitenHunter bij wie de je herboriste zelf bent.Philippe Kruiden Vandevorst kruidenwandeling. wor-. Moritoenhuis.8000 den besproken,gepluktBRUGGE. en bereid. 03 644 06Hunter, 60. info@ timotheus. Nathalie herboriste. De org - www. timotheus.org Weegbree Vzw. De Weegbree.

Muziektherapie & klankenbehandeling


Katharina Mertens, muzikant, coach opstellingen en beweging. Doorgroeien. De Warande - Academie. St. Goriksplein 17. 9450 HAALTERT. 0496 51 15 16 - 0486 86 47 08. info@doorgroeien.be www.doorgroeien.be

Opvoeding & pedagogie

[O][AN] Van-Zelfmanagement naar schoolmanagement. 26 tot 27/11. 10u-17u. Voor leidinggevenden die vanuit een grotere zelfkennis een krachtig en inspirerend schoolmanagement willen uitbouwen. Vernieuwend en uniek. Hilde Van Bulck, Expert in The New Teaching. The New Teaching. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www.samtati.com [O][AN] Teaching by being; lesgeven vanuit ZIJN. 30/11 tot 1/12. 10u-17u. TBB is bestemd voor leraren die inspirerend willen lesgeven vanuit ZIJNsniveau. Verbazende resultaten. Geschikt voor alle onderwijsniveaus. Module 2. Hilde Van Bulck, Expert in The New Teaching. The New Teaching. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www.samtati.com

Persoonlijke ontwikkeling [C][VB] De beleving van mijn kindertijd. 9u-18u30. De kindertijd verkennen langs creatieve expressie.Je leert loslaten wat je pijn heeft gedaan en terug toegang vinden tot de oorspronkelijkheid van jezelf.Dit is een cursus met creatieve middelen. Jos Van Den Bergh, begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties Vzw. Abdijdreef 22. 3070 KORTENBERG.

28 AGENDA Plus November 2013

[W][AN] GROEIGROEP Burnout. 9u30-12u. We verkennen de gebeurtenissen die aan een burnout vooraf gaan en leren zo de signalen herkennen en benoemen. We ontmoeten mekaar om de twee weken. Karine Van Oosterbos, Coach en psychotherapeut. K-Onsult. Sportdienst Kontich - De Nachtegaal. Duffelsesteenweg 145. 2550 KONTICH. 0486 44 51 95. Kvanoosterbos@yahoo.com [W][AN] INSPIRATIEDAG: Leven & Loslaten. 11/11. 10u-18u. diverse worshops voor een aantrekkelijke prijs: Dans, Tai Chi, Yin en Kundalini Yoga, Schilderen, Bevrijding van beperkende gedachten, enz. Oost West Centrum Vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be [C][BT] Mijn kinderen helpen zichzelf te worden. 9u30-17u30. Je staat stil bij de eigenheid van elk kind en bij wat je erbij beleeft. Je leert het waarderen en juiste kansen te geven. Kinderopvang tot 12 jaar.Martine Andries,Begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties Vzw. Vormingplus Halle-Vilvoorde. Stationsstraat 70. 1730 ASSE.B. 03 755 44 01. martine.andries@ prh.be [W][AN] Open avond voor ZIJNsbeleving. 15/11. 20u-22u. Uniek, diepgaand, eigenzinnig, transformerend, van doen naar ZIJN. Hilde Van Bulck. Samtati, Huis Van Bewust-Zijn. The Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 015 31 54 81 - 0493 247 547. info@samtati.com - www.samtati.com [W][WV] Ontdek de kracht van ‘alleen-zijn’. 15/11. In onze hedendaagse samenleving worden gezinnen schaarser en stijgt het aantal alleenstaanden voortdurend. Dit is vaak geen bewuste

keuze. Timotheus. Residentie Royal Palace. Zeedijk 96, blok 4, appartement 429, 11de verd. 8400 OOSTENDE. 03 644 53 01. info@timotheus.org - www.timotheus.org

[C][AN] Ik win, jij wint, wij winnen. 16/11 en 17/11. 9u30-17u. Anders omgaan met spanningen en conflicten.Mensen gaan op verschillende manieren met spanningen en conflicten om. Guy Naegels, Begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties Vzw. PRH-Vormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 0475 34 71 90. guy.naegels@prh. be [W][AN] Boomtekeningen: inzicht in jezelf. 16/11. 10u1513u15. Via je eigen boomtekening ga je ontdekken wat jouw plaats in het bos van het leven is. Wat vertelt jouw boom over jou? Wat heeft jouw boom aan het geheel te bieden en wat heeft jouw boom misschien een beetje meer nodig? Margot Dorren. De Kleine Bron. De kleine bron. Vrijdagmarktstraatje 3. 2000 ANTWERPEN. 03/225 0 227. info@dekleinebron. be - www.dekleinebron.be [W][AN] Heart Intelligence - Circle Day. 17/11. 9u30-18u. We zijn er allemaal mee geboren, maar onze conditionering heeft ons geleerd het te verbergen. Samen ontdekken we terug onze Heart Intelligence ... Roel Delbon, Heart IQ Group Facilitator. Heartintelligence.be. E.I. Instituut. Taxanderlei 52A. 2900 SCHOTEN. +32475386397. info@heartintelligence.be - www.heartintelligence. be

rubrieken

[W][OV] Opvoeden begin(t) bij jezelf. 19u30-22u. Wil je een beter inzicht in de relatie met je kind? Vind je opvoeding echt belangrijk? Vind je het een kans om te leren, en zelf mee te groeien? Lisa Lernout. Mindframe. Vorming+ Gent. Reigerstraat 8. 9000 GENT. 0484 78 04 06. lisa@mindframe.be www.mindframe.be

016 29 37 96. jos.vdbergh@prh. be


[W][BT] Het labyrint van rouw en verlies. 17/11. Een driedaagse workshop die je steun biedt bij het verwerken van verlies en bij het rouwproces. Yasho Van Melkebeke, lesgever. Oost West Centrum vzw (Orval). Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

[W][AN] Leven vanuit je hart. 18/11. 10u-17u. Je script herschrijven: vandaag ligt de focus op loslaten van oude energie, patronen, emoties enz. om de nieuwe frequenties van jezelf te verwelkomen. Alet Santman, lesgever. Oost West Centrum. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be [W][BT] Het pad van de man. 21/11. Driedaagse voor mannen over liefde en lust, kracht en plezier, hoop en wanhoop, pijn en verlies, werk en toekomst. Over man-zijn en mens-zijn. Jan Roelofs, Ton Van Der Kroon, lesgever, lesgever. Oost West Centrum Vzw. Oost West Centrum vzw (Orval). Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be

[W][AN] Word herboren. Leef gelukkig vanaf NU! 29/11 tot 1/12. 9u30-18u. Vind je veranderen moeilijk? Zit je vast in levenslange patronen? Word herboren en leef vanuit je essentie: vrij, blij, vol liefde en vertrouwen! Annick Ottenburgs, Gelukscoach. Great White Whale Center. Jozef Reusenslei 182. 2150 BORSBEEK. 0474 875 129. annick@happywork.be - www.happywork.be [C][AN] Liever positiever! 29/11 tot 6/12. 9u30-17u. Durven en kunnen zien wat echt positief is in je leven geeft je energie, een nieuwe levensdynamiek en een nieuwe kijk op jezelf en je relaties. Erika De Crom, begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties Vzw. PRH-Vormingscentrum. Otto Veniusstraat 15. 2000 ANTWERPEN. 0479 33 23 59. erika.dcrom@prh. be [W][BT] Leven vanuit je hart. 6 tot 8/12. In dit weekend ontmoet je jezelf & elkaar op weg naar de vijfde dimensie. Ontdek wat je weerhoudt en hoe je jezelf kan openstellen voor nieuwe energie. Alet Santman, lesgever. Oost West Centrum Vzw. La Ferme du Boisle-Comte. Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be [W][AN] Voeding als compensatie. 7/12. 19u30-21u30. Een les over de mechanismen die eten als compensatiegedrag doen ontstaan met tips om hiermee geleidelijk aan anders mee om te gaan. Bert Cools, lesgever. . Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekes-

traat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www. owc.be [W][AN] Communicatievaardigheden. 7/12. 10u-17u. Wie je bent als persoon of hulpverlener en hoe je je verhoudt tot je cliënt, bepaalt het welslagen van je begeleiding. Leen De Vuyst, lesgever. . Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 23 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Persoonlijkheid & menselijke relaties [W][BT] Het pad van de man. van 21 tot 24/11. Over liefde en lust, kracht en plezier, hoop en wanhoop, pijn en verlies, werk en toekomst. Over man-zijn en mens-zijn in zijn vele facetten. Jan Roelofs, Ton Van Der Kroon, lesgever, lesgever. Oost West Centrum Orval (La Ferme du Bois-le-Comte). Bois-le-Comte 1. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Qigong [W][AN] Qigong dagworkshop. 24/11. 10u-15u. “Meditatie in beweging”, met veel aandacht voor aarding, grounding en de ontwikkeling van een natuurlijke houding, beweging en ademhaling. Jivan Rethmeier, lesgever. Oost West Centrum. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc. be

Reiki [W][AN] Reiki inwijding eerste graad. 10u-17u. Tijdens dit weekend ontvang je de 4 inwijdingen Eerste graad binnen de Usui Traditie en leer je werken met deze krachtige vorm van Healing. Griet Heylen. Anam Cara. Anam Cara. Kuypenevijver 27. 2431 VEERLE - LAAKDAL. 014/ 73 50 72. info@ anamcara.be - www.anamcara.be

[W][AN] Omgaan met je polariteiten. 23/11. 10u-17u. we gaan met intuïtieve ervaringsoefeningen de eigen tegenpolen exploreren. We leren hoe we onze tegenpolen kunnen herkennen, aanvaarden, balanceren... Timotheus. De Kring. Jaak de Boeckstraat 73 bus 2. 2170 MERKSEM (ANTWERPEN). 03 644 53 01. info@timotheus.org November 2013 AGENDA Plus 29

rubrieken

[C][AN] Constructief omgaan met wat moeilijk is. 18/11, 25/11 en 2/12. 19u15-22u30. In deze cursus leer je zien waarom iets moeilijk of zwaar is en hoe je het anders kan aanpakken. Je leert je meer te verankeren in je kracht. Miek Van Caeckenberghe, begeleider. Prh Persoonlijkheid En Relaties Vzw. CC Kapellen. Dorpstraat 45. 2950 KAPELLEN. 03 542 69 88. miek. vcaeckenberghe@prh.be

[W][OV] Hsp-praatcafé. 25. 19u-21u30. Voor jou als (hoog) gevoelige is het heel belangrijk, en waarschijnlijk deugddoend en ondersteunend, om andere mensen met deze eigenschap te ontmoeten. Els Verhavert, licentiaat klinische psychologie. De Ast. vzw de Ast. Zakske 2. 9700 OUDENAARDE. 055 30 03 05 - 0473 43 82 24. info@de-ast.be - www. de-ast.be


[C][WV] Reiki 2egraads inwijding. 25 tot 26/11. 13u30-17u30. Omvat de inwijding, de 3 symbolen, reiki laten stromen naar verleden, heden en toekomst, meditaties en reikibehandeling op massagetafel. max. 6 p. Veronique Van Moortel, orthomoleculair gezondheidstherapeute. Artdesign Bvba. Barrierestraat, 39. 8200 BRUGGE (SINT-MICHIELS). 050380767. veroniquevanmoortel@skynet.be - www.veroniquevanmoortel.be

Relatietherapie

[W][BT] Vereenvoudig je leven! 26/11. 9u45-16u30. Krijg meer zicht op wat je echt wil realiseren, leer prioriteiten stellen, keuzes verankeren, ... stap buiten met een concreet actieplan, en zin erin. Greet Selderslaghs, Life Planner & Coach. Art Of Good Living. Bib Zemst. Schoolstraat 23. 1980 HEUSDEN (GENT).Zemst. 015 62 06 35. greet.selderslaghs@skynet.be - www.artofgoodliving.eu

[W][AN] Basiscursus sjamanisme. 16 tot 17/11. 10u-18u. Leer hoe je zelf kan werken met de sjamanistische trancereis en enkele universele principes van sjamanisme en healing. Roel Crabbé. Anam Cara. Anam Cara. Kuypenevijver 27. 2431 VEERLE - LAAKDAL. 014/ 73 50 72. info@ anamcara.be - www.AnamCara. be [W][] Basiscursus sjamanisme. 7 tot 8/12. 10u-18u. Leer hoe je zelf kan werken met de sjamanistische trancereis en enkele universele principes van sjamanisme en healing. Roel Crabbé. Anam Cara. Domein Koningsteen. Oxdonkstraat 168. 1880 KAPELLEOP-DEN-BOS. 015 76 15 00. info@anamcara.be - www.AnamCara.be

Stressbehandeling en -beheersing [W][VB] Veranderen is leuk! Positief veranderen. 17/11. 9u4516u30. Leer en geniet ervan: moeiteloos verandering incorpo-

30 AGENDA Plus November 2013

[W][AN] Zing je eigen aard, zing je vrij. 8/12. 13u-17u. Zingend kunnen we dieper en dieper ons hart openen en bewust worden van het samengaan van onze verschillende aard. Dina Mouton, lesgever.. Oost West Centrum vzw. Van Schoonbekestraat 148. 2018 ANTWERPEN. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

Tantra Retraite/stilteweek.

Sjamanisme [W][AN] Rituele Vrouwencirkels. 15/11. 19u30-22u30. Deze rituele avonden voor vrouwen zijn een uitnodiging om je te openen voor de wijsheid die je in je draagt. Griet Heylen. Anam Cara. Anam Cara. Kuypenevijver 27. 2431 VEERLE - LAAKDAL. 014/ 73 50 72. info@ anamcara.be - www.anamcara.be

Zang & stem

[W][AN] Tantra-training. 28/11 tot 1/12. Thema: heling van intimiteit en seksualiteit. Een helende brug vinden tussen jouw oorspronkelijke sprankelende seksualiteit en leven vanuit je hart. Inge Leemans. Yatri Vzw. Loutushuis. Zoerleberg 30. 2260 WESTERLO. 016 47 33 18. info@yatri.be - www.yatri.be

Tekenen & schilderen [W][VB] Mandaladag. 17/11. 10u17u. Een waardevolle vorm van creativiteit om tot meer zelfkennis te komen. Elke mandala bezit een herstellend en genezend vermogen. Rita Bellens, lesgever. Oost West Centrum. Oost West Centrum vzw. Elf Novemberlaan 58. 3010 KESSEL-LO. 03 230 13 82. info@owc.be - www.owc.be

10/9 tot 1/2. 5 voll. dagen in de natuur in Andalusië. Yoga, massage, sjamanisme, meditatie, intuïtief schilderen, tantra of gewoon genieten www.elriodelavida.com. Hans Lampaert. 29180 RIOGORDO.Spanje. El Rio De La Vida. 0034 06542956 - 0032 474534569. info@elriodelavida.com

rubrieken

[W][AN] Gelukkig zijn en blijven in je relatie. 30/11 tot 1/12. 10u15-16u45. In deze workshop gaan we leren creatief te zijn op het boeiende vlak van je relatie. Paul Bles. De Kleine Bron. Café Refuge. Zimmerplein 12. 2500 LIER. 03/225 0 227. info@dekleinebron.be - www.dekleinebron.be

reren, omgaan met weerstand, steun vinden, oude patronen achterlaten en vernieuwing omhelzen. Greet Selderslaghs, Life Planner & Coach. Kasteelhoeve Wange. Eliksemstraat 26. 3400 WANGE. 015 62 06 35. greet. selderslaghs@skynet.be - www. artofgoodliving.eu


lezen

«Door je gedrag te veranderen, verander je je gedachten.» Roos Vonk in «Wat je doet ben je zelf» [zie hieronder)

Superbrein D. Chopra & R. Tanzi De geest beheerst de hersenen, en niet andersom. Een mens kan zijn hersenen trainen en veranderen. Twee pioniers op gezondheidsgebied delen hun afwijkende visie op de werking van hersenen, gebaseerd op zowel wetenschap als spiritualiteit. Zij beweren dat de geest de hersenen beheerst, en niet andersom. Een mens kan nieuwe neurale wegen ontwikkelen door mindfulness en meditatie te beoefenen. Het is niet voor niets dat de hersenen van mediterende monniken er anders uitzien dan die van de meeste mensen. Het boek geeft je handvatten om je eigen leven richting te geven. Het boek leest prettig en is niet ingewikkeld om te begrijpen. Duidelijk en gesctructeerd. Servire - 185 p. - ISBN 978902 1553634

Coachen met paarden Ruud Knapen Paardencoaching is een van de meest directe manieren van coaching.Het leidt in korte tijd naar de essentie van iemands coachvraag. Systemische coaching met paarden is een innovatieve vorm van paardencoaching, gebaseerd op onder andere systemisch werk en opstellingen, lerende organisaties en Natural Horsemanship. De focus hierbij is altijd gericht op het gehele systeem waarvan de coachee deel uitmaakt. Deze vorm van coaching biedt een extra perspectief om een vraagstuk te bekijken doordat een paard het sterkst lijkt te reageren op dat deel van de coachee dat het meest wordt afgeweerd. Dit leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen. Boom Nelissen - 160 p. - ISBN 978 9024401017

Water weet het antwoord Masuru Emoto Water weet het antwoord laat zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto's van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beinvloede watermonsters perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstellingen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau. Ankh Hermes - 159 p. - ISBN 978 9020283709

Wat je doet ben je zelf Roos Vonk Hoogleraar psychologie Roos Vonk legt in Wat je doet ben je zelf uit hoe zelfsturing werkt, waarom het zo lastig is je gedrag te veranderen en hoe je dit toch kunt doen. Aan de hand van de nieuwste inzichten uit de psychologie, laat Vonk onder andere zien hoe de ‘buitenkant’ (ons gedrag en onze omgeving) de ‘binnenkant’ (eigenschappen, gedachten en gevoelens) kan beïnvloeden; waarom positief denken niet werkt, en focussen op wat tegenvalt al helemaal niet; en waarom onze acties zoveel belangrijker zijn dan al onze goede bedoelingen. Maven Publishing - 212 p. - ISBN: 97 89491845017

November 2013 AGENDA Plus 31


A 39november2013  

Homeopathie, Zuiver water, Equicoaching en Heart Intelligence. Meer dan 150 workshops en lezingen.