Page 1

to i owo na œwiêta SYLWESTRA KARNAWA£

TYGODNIK

GRUDZIEÑ 2012


Bo¿e Narodzenie po polsku Spêdzamy je w gronie najbli¿szych i przyjació³. Ale wczeœniej jest jeszcze adwent – czas czuwania, przygotowañ i oczekiwania... Œwiêta rozpoczyna Wigilia. S³owo „wigilia” wywodzi siê z jêzyka ³aciñskiego i oznacza „czuwanie”. W Polsce Wigilia Bo¿ego Narodzenia na sta³e wesz³a do tradycji w XVIII w. W wielu krajach nie ma ona takiego znaczenia jak u nas. Podobnie jak w Polsce, Wigiliê obchodzi siê jedynie na Litwie, w Czechach i na S³owacji. Jednym z dawnych zwyczajów przestrzeganych w tym dniu by³... zakaz szycia, przêdzenia i tkania. Do kolacji wigilijnej zasiadano z zapadniêciem zmroku, w momencie pokazania siê na niebie pierwszej gwiazdy. Zaczynano od podzielenia siê op³atkiem i z³o¿enia sobie ¿yczeñ. Staropolskie op³atki by³y ozdabiane i ró¿nokolorowe. £amanie siê op³atkiem nastêpowa³o po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pañskim. Nieod³¹cznym elementem Bo¿ego Narodzenia jest œpiewanie kolêd... Z up³ywem czasu kolêd¹ zwano ju¿ nie tylko pieœñ na Bo¿e Narodzenie, ale tak¿e... zwyczaj chodzenia po domach …z ¿yczeniami œwi¹teczno-noworocznymi i odwiedzania przez kap³ana parafian w ich domach. Podczas œwi¹t w ka¿dym polskim domu dekoruje siê choinkê. Jest to jedna z najm³odszych

Do tradycji wigilijnej zapisa³ siê równie¿ zwyczaj zasiadania do sto³u parzystej liczby osób. Nieparzysta liczba wró¿y³a nieszczêœcie dla jednej z nich. Je¿eli jeden domownik pozostawa³ bez pary, wówczas w bogatszych domach zapraszano do sto³u s³u¿bê, w biedniejszych domach – ¿ebraka. Do wieczerzy zasiadano wed³ug wieku i hierarchii, aby „w takiej kolejnoœci schodziæ z tego œwiata”. Zachowa³ siê tak¿e zwyczaj wk³adania siana pod obrus na stó³, przy którym bêdzie spo¿ywana

tradycji wigilijnych. Dawniej w domach goœci³a „jod³ka”, czyli wierzcho³ek sosny lub jod³y zawieszony u pu³apu. Drzewko chroni³o mieszkañców przed z³ymi mocami. Choinka dotar³a do Polski ok. XIX w. z Niemiec. Pocz¹tkowo przyjêta zosta³a na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Œl¹sku. Na pozosta³ych terenach Polski choinki pojawia³y siê sporadycznie. Pierwszymi dekoracjami na choinkach by³y jab³ka, ciasteczka piernikowe, cukierki i œwieczki. Tradycja obdarowywania bliskich prezentami podczas œwi¹t wywodzi siê z rzymskich saturnaliów. Dawniej zwyczaj nazywano Gwiazdk¹, poniewa¿ wrêczano je, gdy na niebie zauwa¿ono pierwsz¹ gwiazdê, uto¿samian¹ z Gwiazd¹ Betlejemsk¹. Powszechnie znanym zwyczajem w Polsce jest pozostawianie wolnego miejsca przy stole wigilijnym. Miejsce to przeznaczone jest dla przypadkowego goœcia, którego traktuje siê podczas tego wyj¹tkowego dnia jak cz³onka rodziny.

kolacja wigilijna. Sianko przypomina ubóstwo groty betlejemskiej i Maryi, która tu¿ po narodzinach z³o¿y³a ma³ego Jezusa w ¿³obie. W zale¿noœci od regionu i tradycji rodzinnych, podawane potrawy wigilijne s¹ ró¿ne, ale na wigilijnym stole powinny znaleŸæ siê wszystkie p³ody ziemi. Dañ powinno byæ dwanaœcie. Ka¿dego nale¿y spróbowaæ, co zapewni szczêœcie przez ca³y rok i zagwarantuje, ¿e nie zabraknie któregoœ podczas nastêpnej wieczerzy wigilijnej. Do najczêœciej podawanych potraw nale¿¹: barszcz z uszkami (w niektórych regionach Polski bia³y ¿ur lub zupa grzybowa), ryby (przewa¿nie karp), kapusta z grochem, pierogi z kapust¹, paszteciki z grzybami, kluski z makiem, cukrem i miodem, kompot z suszonych owoców, kulebiak i kutia (pochodz¹ce z tradycji wschodniej).

Wolne miejsce przy stole …mo¿e oznaczaæ równie¿ zmar³ego cz³onka rodziny, okazujemy w ten sposób nieustann¹ pamiêæ o nim.

Fot. Jeff Weese

Na pó³nocnym Mazowszu ...najbardziej popularne by³y: zupa owocowa, ry¿ z jagodami, grzyby sma¿one, ciasto dro¿d¿owe lub piernik. G³ówna atrakcj¹ by³ du¿y talerz s³odyczy, który dostawali wszyscy: gospodarze, dzieci i s³u¿ba. Po wieczerzy wigilijnej ca³e rodziny udaj¹ siê na Pasterkê. Upamiêtnia ona oczekiwanie i modlitwê pasterzy zmierzaj¹cych do Betlejem. Wed³ug tradycji co najmniej jedna osoba z ka¿dej rodziny musia³a wzi¹æ udzia³ w uroczystej mszy. W drodze do koœcio³a panny i kawalerowie wró¿yli sobie szczêœcie w mi³oœci z ko³ków w p³ocie. R.Sz.


Na œwiêta i na Nowy Rok Scenariusz na grudzieñ co roku wygl¹da podobnie: najpierw przedœwi¹teczne porz¹dki, d³ugie listy prezentów, panie (i panowie) domu przygotowuj¹cy w kuchni œwi¹teczne przysmaki, a w koñcu Wigilia Bo¿ego Narodzenia i œwiêta. No, a póŸniej jeszcze Sylwester... Tradycja wigilijnej wieczerzy i dzielenie siê op³atkiem s¹ w polskiej tradycji zakorzenione tak g³êboko, ¿e uczestnicz¹ w nich wszyscy (nawet ci mniej religijni!). Œwiêta bowiem to nie tylko bogato ustrojona choinka, a pod ni¹ stosy prezentów. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to przede wszystkim czas spêdzany wspólnie w rodzinnym gronie. Przez tych kilka dni mamy wreszcie czas, by zwolniæ w biegu, usi¹œæ, zastanowiæ siê nad ¿yciem, wspólnie biesiadowaæ i w koñcu szczerze porozmawiaæ z najbli¿szymi. W niniejszym dodatku szukamy m¹droœci p³yn¹cych z ludowych przys³ów mówi¹cych o Wigilii, Sylwestrze i karnawale (str. 14); proponujemy te¿ naszym Czytelnikom kilka kulinarnych propozycji na wigilijny stó³ – tym razem kuchnia œwiata: greckie ciasteczka, austriacka ryba, norweska zupa z ³osia (str. 6-7). Podpowiadamy te¿, jakie prezenty kupiæ najbli¿szym (10-11) i jak zadbaæ o œwi¹teczny wystrój wnêtrz (str. 13). Wszystkim Czytelnikom ¿yczymy na nadchodz¹ce œwiêta wielu magicznych, piêknych chwil spêdzonych w gronie najbli¿szych, szampañskiej zabawy w Sylwestra a w Nowym Roku, by by³ on lepszy od mijaj¹cego 2012. Redakcja Bezp³atny dodatek do tygodników: Mazowieckie ToiOwo (toiowo.info), Tygodnik Nowodworski (nowodworski.info), Tygodnik Pu³tuski (pultuski.pl), Tygodnik LOKALNA (www.lokalna.pl) Agencja TiO - Redakcja: Rynek 2, 05-120 Legionowo, tel. 22/784-92-00 Redaktor prowadz¹cy: Robert Szydlik. Reklama: Legionowo – Agnieszka Kacperska-Zapora, tel. 660 515 532, e-mail: a.kacperska-zapora@tio.com.pl; Ewa Krupic, tel. 22 774 06 44, e-mail: e.krupic@tio.com.pl; Nowy Dwór Mazowiecki – Anna Szwêch, tel. 22 775 53 53, e-mail: biuro@nowodworski.info; Pu³tusk – Anna P³ochocka, tel. 23 692 86 45, e-mail: a.plochocka@pultuszczak.pl; Miñsk Mazowiecki –1 Eliza WoŸnicka, tel. 0-506-593-423, DODATEK_SWIATECZNY_TP.ai 100.00 lpi 105.00° 75.00° 90.00° 45.00° 02.11.2012 02.11.2012 e-mail: 22:06 22:06 e.woznicka@lokalna.pl Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM W 100% POCHODZ¥CYM Z RECYKLINGU

Hotel Zamek Pułtusk

Dom Polonii

Świąteczne Ś wiąteczne spotkania spotkania ffirmowe irmowe Trzy wersje do wyboru! • uroczysta kolacja w zamkowych komnatach • catering do ðrmy z obsĎugÇ kelnerskÇ • zamówienia zamkowych potraw œwiÇtecznych Hotel Zamek Pułtusk

Dom Polonii

495 5 Boże Narodzenie www.zamekpultusk.pl e-mail: recepcja@zamekpultusk.pl

390 Sylwester 2012/2013 tel. +48 23 692 90 00 fax +48 23 692 05 24


Wigilijne smaki Mówi siê, ¿e kuchnia polska oferuje takie bogactwo smaków, ¿e nie mamy czego wstydziæ siê przed œwiatem. Nawet jeœli to prawda, nic nie stoi na przeszkodzie, by czasem nie spróbowaæ, jak „smakuje œwiat”. Tak¿e w wigilijnym menu mo¿emy umieœciæ coœ z importu...

Wêdzony pstr¹g z jab³kami (Austria) Sk³adniki: 2 wêdzone pstr¹gi, 2 jab³ka (najlepiej o czerwonej skórce), sok z polowy cytryny, 2 ³y¿ki majonezu, 1 szkanka bitej œmietany, 2 ³y¿ki przesma¿onych ¿urawin, sól, pieprz. Przygotowanie: Jab³ka umyæ, przepo³owiæ i wyj¹æ gniazda nasienne. Pokroiæ w cienkie plasterki, które obficie skropiæ sokiem z cytryny. U³o¿yæ dekoracyjnie na pó³misku. Pstr¹gi obraæ ze skóry, usun¹æ oœci i przekroiæ pionowo na cztery czêœci. U³o¿yæ je na jab³kach. 3 ³y¿ki bitej œmietany wymieszaæ z 2 ³y¿kami majonezu i sosem ozdobiæ jab³ka. Pozosta³¹ bit¹ œmietanê wymieszaæ z ¿urawinami, doprawiæ do smaku sol¹ i pieprzem. U³o¿yæ na kawa³kach pstr¹ga. Podawaæ ze œwie¿ym pieczywem oraz wytrawnym, bia³ym winem.

Ciasteczka z migda³ami (Grecja) Sk³adniki: 500 g mas³a, 200 g migda³ów, ok. 1/2 kg cukru pudru, 2 ¿ó³tka, ok.1 kg maki, sok z 1 cytryny, 1/2 kieliszka koniaku albo uzo, 1/3 ³y¿eczki sody oczyszczonej. Przygotowanie: Ubijamy mas³o z dwoma ³y¿kami cukru pudru, a¿ zrobi siê bia³e i puszyste. Dodajemy 2 ¿ó³tka ci¹gle ubijaj¹c, nastêpnie sodê rozpuszczon¹ w cytrynie, m¹kê, koniak. Na koniec dodajemy migda³y /obrane ze skórki, drobno posiekane i lekko przypra¿one w piekarniku, albo z niewielk¹ iloœci¹ mas³a na patelni/. Je¿eli potrzeba dodajemy m¹ki /masa powinna mieæ miêkkoœæ plasteliny/. Wyrabiamy ciasteczka o dowolnym kszta³cie i wielkoœci jajka. Wk³adamy do nagrzanego piekarnika /ok.170 stopni/ i pieczemy a¿ nabior¹ z³otego koloru. Po wyjêciu z piekarnika odstawiamy je na 10 minut, a potem posypujemy cukrem pudrem, a¿ zrobi¹ siê zupe³nie bia³e. Ciasteczka te mo¿na przechowywaæ bardzo d³ugo.


z ró¿nych stron œwiata Zupa z ³ososia (Norwegia) Sk³adniki: 1 l bulionu rybnego ugotowanego na g³owach i oœciach ryb, 600 g sprawionych ryb (dorsz/³osoœ – co najmniej 2 rodzaje ryb), 200 g marchwi, 1 ziemniak, 1 korzeñ selera, 1-2 ³odygi selera naciowego, 1 por, 2 cebule, sok z 1 cytryny, sól, bia³y pieprz, 3 ¿ó³tka, 1 szklanki œmietany kremówki, 1 szklanki kwaœnej œmietany, natka pietruszki. Przygotowanie: Cebulê obraæ i posiekaæ. Marchew, ziemniaki i seler obraæ i pokroiæ w niedu¿¹ kostkê. Por i seler naciowy pokroiæ w cienkie plasterki. Warzywa wrzuciæ do bulionu rybnego, gotowaæ 10-15 minut. Op³ukaæ i osuszyæ ryby, skropiæ sokiem z cytryny, lekko posoliæ. Pokroiæ na kawa³ki i dodaæ do zupy. Gotowaæ kolejne 10-15 minut na ma³ym ogniu. ¯ó³tka energicznie wymieszaæ ze s³odk¹ i kwaœn¹ œmietan¹ oraz po³ow¹ fili¿anki gor¹cej zupy rybnej. Wlaæ do pozosta³ej zupy, szybko wymieszaæ. Po dodaniu ¿ó³tek nie dopuœciæ do zagotowania zupy. Przyprawiæ, posypaæ posiekan¹ natk¹.


www.skbank.pl

Zapraszamy

00

do nowootwartego RGG]LDáXZ/HJLRQRZLH

=(52=à27<&+ za otwarcie LSURZDG]HQLHUDFKXQNXSU]HOHZ\ GRVWĊSSU]H]LQWHUQHWVPVWHOHIRQ /HJLRQRZR R

8O3LáVXGVNLHJR Tel. 22 784 49 78,  )D[


www.skbank.pl

Prezentujemy: .UHG\WฤZLฤ…WHF]Q\

oprocentowanie:

Nawet do 5000 ]รก R

7,00%

*

* RRSO Z\QRVLSU]\]DรกRฤชHQLDFKkwota kredytu โ€“ 5 000,00 PLN, RNUHVNUHG\WRZDQLDยฑPF\SURZL]MDRSURFHQWRZDQLHVWDรกH w stosunku rocznym โ€“ 7,00%, ubezpieczenie kredytu.

Okres udzielania kredytรณw od 03.12.2012r. do 15.01.2013r.


pomys³ na...

Prezent pod choinkê Co roku to samo! Jak kupiæ prezenty wszystkim krewnym? Na brak pomys³ów najlepsze s¹... sprawdzone rozwi¹zania. Ni¿ej prezentujemy nasze propozycje œwi¹tecznych upominków dla ka¿dego DLA MAMY

DLA NIEJ

Ksi¹¿ka „Nigella œwi¹tecznie”

Rêkawiczki pod kolor

Ka¿da mama chcia³aby mieæ w sobie coœ z Nigelli i niekoniecznie chodzi o talent kulinarny, ale taka ksi¹¿ka na pewno sprawi przyjemnoœæ... ca³ej rodzinie. A ka¿dy tata w ciemno zje danie, jeœli us³yszy na zachêtê: „Zrobi³am to, Kochanie, wed³ug przepisu Nigelli”. Na koniec ju¿ tylko ¿yczenia: Wszystkiego smacznego!

DLA TATY

Twoja wybranka na pewno doceni gest i gust, jeœli dobierzesz rêkawiczki do kolou jej torebki...

Portfel Do œrodka nale¿y wrzuciæ monetê na szczêœcie, ¿eby tata poj¹³ przes³anie naszych ¿yczeñ. Tatusiu, wiêcej...

DLA NASTOLATKA

Zdalnie sterowany helikopter

DLA NIEGO

Szal lub krawat Niektóre prezenty maj¹ podobno w³aœciwoœci magiczne. Za³ó¿ mu coœ ³adnego na szyjê, a przywi¹¿esz go do siebie na d³u¿ej. We³na, kaszmir, jedwab...

DLA DZIECKA

Gra logiczna „Magiczny zamek” to naprawdê wci¹gaj¹ca gra dla dzieciaków z wieku szkolnym. Bawi, uczy, œmieszy...

Pawdziwy odlot! I ch³opak, i dziewczyna maj¹c w rêkach taki prezent, skrzywi siê dla zasady („to taka dziecinna zabawka!”), a potem bêdzie siê ni¹ bawiæ przez bitych kilka godzin. I nawet pochwali siê przyjacio³om: „Rodzice kupili mi helikopter, jakby nie wiedzieli, ¿e mam juz 15 lat... no, ale w sumie nieŸle lata...”. Tata te¿ siê pobawi pod pretekstem sprawdzenia, czy to coœ dzia³a...


DLA WUJA

DLA BABCI

Ulubiony serial

Nalewka

Chyba ka¿dy wujek lubi po ciê¿kim dniu pracy i równie ciê¿kim obiedzie zaton¹æ w fotelu i cieszyæ oczy ulubionym serialem. Za mniej wiêcej 100 z³ mo¿na kupiæ ca³y sezon ulubionego seialu wujka. Jak tylko dostanie, na pewno sobie w³¹czy, a najwy¿ej omin¹³ nas w zwi¹zku z tym jego dowcipy. Te, które co roku opowiada w Wigiliê...

DLA CIOTKI

Perfumy... To zdecydowanie najbezpieczniejszy upominek dla ka¿dej ciotki! Na pewno nie bêdzie krêciæ nosem, o ile wydobywaj¹cy siê z flakonu zapach nie oka¿e siê zbyt intensywny...

Babcie z regu³y nie pijaj¹ alkoholi, bo dbaj¹ o zdrowie. Jednak zgodnie z ich ¿yciow¹ filozofi¹ dobra nalewka to nie u¿ywka a prawdziwe lekarstwo...

DLA DZIADKA

wieczna zapa³ka Ka¿dy dziadek ma w sobie coœ z komandosa i coœ z harcerza. Umie robiæ wiele

nikomu niepotrzebnych rzeczy. Jedn¹ z nich jest zapalanie ogniska jedn¹ zapa³k¹. Wieczna zapa³ka na benzynê na pewno wzruszy niejednego dziadka...


ZEPTER WR PLรšG]\QDURGRZ\ KROGLQJ ]DMPXMรˆF\ VLรš SURGXNFMรˆ L VSU]HGDฤรˆ HNVNOX]\ZQ\FK SURGXNWรถZ SRGQRV]รˆF\FK MDNRฤ‚รŠ ฤ\FLD OXG]L QD FDรฏ\P ฤ‚ZLHFLH =(37(5 WR VROLGQ\ SUDFRGDZFD L PDUND ] OHWQLรˆ WUDG\FMรˆ RIHUXMรˆF\ VWDELOQH ]DWUXGQLHQLH L Z\VRNLH Z\QDJURG]HQLH =DSHZQLDMรˆF\ V]NROHQLD JZDUDQWXMรˆFH QLHXVWDQQ\ UR]ZรถM L SRGQRV]HQLH NZD OLฤŸNDFML D WDNฤH PRฤOLZRฤ‚รŠ VDPRG]LHOQHJR SODQRZDQLD JRG]LQ SUDF\ L XG]LDรฏ Z PLรšG]\QDURGRZ\FK NRQIHUHQFMDFK

POTRZEBUJESZ PRACY? 6]XNDV]SRP\VรฏXQDVLHELHOXEGRGDWNRZHJR]DMรšFLD" &KFHV]]PLHQLรŠVZRMHฤ\FLHL]DSHZQLรŠVRELH L VZRLP EOLVNLP EH]SLHF]Qรˆ SU]\V]รฏRฤ‚รŠ"

ZAPRASZAMY

U/ JA*,E//Oย”S.A A /E*,O1O:O

=$'=:2ย”:

605 993 888


Bo¿onarodzeniowe dekoracje Przygotowuj¹c mieszkanie na Bo¿e Narodzenie warto zadbaæ o jego wystrój. Z drobiazgów mo¿na stworzyæ prawdziwie magiczn¹ atmosferê œwi¹t... Nastrojowe œwiat³o Na stole ustaw œwiece. W ich œwietle ka¿dy posi³ek bêdzie bardziej efektownie wygl¹da³. Postaw du¿o œwiec w ³azience przy umywalce i dooko³a wanny. Ta atmosfera k¹pieli w œwietle œwiec...! Jeœli masz ma³e dzieci w domu, podobny efekt mo¿esz uzyskaæ montuj¹c ozdobne aba¿ury na lampkach nocnych lub kinkietach.

Stroiki o kokardy Kokardy wygl¹daj¹ bardzo uroczyœcie. Ozdób nimi oparcia krzese³, œwieczniki, donice, uchwyty koszyczków, firanki, drzwiczki mebli, zas³ony... Wst¹¿ki i kokardy powinny pasowaæ kolorystycznie do reszty œwi¹tecznych dekoracji, kolorystyki choinkowych ozdób oraz do stylu twojego mieszkania (domu).

Œwi¹teczne wianki Zawieœ œwi¹teczne wianki na wszystkich drzwiach. Oczywiœcie zacznij od drzwi wejœciowych. Tam powieœ najpiêkniejszy, aby wita³ naszych goœci.

Wianuszki œwi¹teczne, przystrojone czerwonymi kokardami wygl¹daj¹ równie¿ efektownie przywieszone do barierki balkonu czy balustrady na schodach. Wieñcami przystrój równie¿ okna frontowe oraz drzwi do sypialni z obydwu stron. Do zrobienia wianuszków u¿ywaj prawdziwej sosny, ostrokrzewu, jod³y lub œwierku, a do ich dekoracji – owoców, szyszek, kokardek lub œwieczek.


Przys³owia na Bo¿e Narodzenie, Sylwestra, Nowy Rok i karnawa³ „Przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodów” – napisa³ poeta i satyryk Antoni S³onimski. Wtórowa³ mu Stanis³aw Jerzy Lec dodaj¹c, ¿e „Przys³owia sobie przecz¹. I to jest w³aœnie m¹droœci¹ ludow¹”. Do starych porzekade³, do poezji i myœli znanych autorów, warto siêgaæ w czasie refleksji, do jakiej sk³ania nas prze³om starego i nowego roku... *** I pomyœl, jakie to dziwne, ¿e Bóg mia³ lata dziecinne, matkê, osio³ka, Betlejem. Autor: ks. Jan Twardowski *** Jest w moim Kraju zwyczaj, ¿e w dzieñ wigilijny, Przy wzejœciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego ³ami¹ chleb biblijny, Najtkliwsze przekazuj¹c uczucia w tym chlebie. Cyprian Kamil Norwid *** Na dzieñ Adama i Ewy daruj bliŸnim gniewy. ***

*** Jak Nowy Rok jasny i ch³odny – ca³y roczek pogodny i p³odny. *** Nowy Rok pogodny, zbiór bêdzie dorodny.

Jak w Wilijê gwiazdy œwiec¹, kury dobrze jajka nies¹

***

***

Tak¹ pogodê Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzy¿a siê g³osi.

Gdy w Bo¿e Narodzenie pola s¹ zielone, na Wielkanoc bêd¹ œniegiem przywalone.

***

***

Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny. ***

Adam i Ewa pokazuj¹, jaki styczeñ i luty po nich nastêpuj¹.

W dzieñ Trzech Króli ka¿dy siê do pieca tuli.

***

***

Gdy choinka tonie w wodzie, jajko toczy siê po lodzie.

Kiedy styczeñ mokry trzyma, zwykle bywa d³uga zima.

***

***

Na œwiêty Sylwester mroŸno, zapowiedŸ na zimê groŸn¹. *** Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to. *** Gdy Nowy Rok mglisty – zjedz¹ kapustê glisty.

Tañcowa³a ig³a z nitk¹... Obie ³adnie, ¿adna brzydko! Mia³y uszyæ Fartuch, Ale Wola³y bal w karnawale... Ryszard Przymus *** Po karnawale – czas na gorzkie ¿ale.


Po pomoc do dietetyka Œwi¹teczna uczta dla wielu z nas mo¿e skoñczyæ siê... przytyciem. I wtedy znowu pomyœlimy o diecie-cud lub preparacie, który rzekomo ma nam pomóc wróciæ do zgrabnej sylwetki. Tymczasem najlepszym wyjœciem jest skorzystanie z porady specjalisty – dietetyka Przygotowuj¹c zalecenia dietetyk zawsze uwzglêdnia cel oraz osobiste mo¿liwoœci ka¿dej osoby, dziêki czemu nawet najbardziej zapracowani mog¹ poprosiæ o pomoc w zrzuceniu zbêdnych kilogramów. Dietetyk nie skupia siê wy³¹cznie na tym, co pacjent je, zwraca równie¿ uwagê na jego spo³eczne relacje, tryb dnia, cechy charakteru oraz upodobania ¿ywieniowe. Tylko tak kompleksowe spojrzenie gwarantuje powodzenie w zapewnieniu zdrowia i szczup³ej sylwetki. W obiegowej opinii funkcjonuje wiele s³ynnych diet, które wcale nie s¹ takie cudowne! Dietetyk nigdy nie poleci pacjentowi: • Diety Kopenhaskiej – zaburza ona przemianê materii – bardzo szybki efekt jo-jo; • Diety 1000 Kcal – nieodwracalne zmiany zwi¹zane ze spadkiem podstawowej przemiany materii (kobiety minimum 1250 Kcal, mê¿czyŸni 2000 Kcal); • Diety Cambridge – 400500 Kcal dziennie prowadzi do wyniszczenia organizmu, zwalniaj¹c wszelkie procesy metaboliczne. Odchudzanie pod okiem dietetyka powinno odbywaæ siê w trzech etapach. Pierwszy to szczegó³owy wywiad ¿ywieniowy po³¹czony z wykonaniem pomiarów wagi, poziomu t³uszczu i wody w organizmie. Na tej podstawie przygotowujemy zalecenia i jad³ospis dietetyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dziêki temu bezpiecznie i sprawnie pozbêdziemy siê zbêdnych kilogramów oraz co najwa¿niejsze – unikniemy efektu jo-jo. Krok drugi to regularne, cotygodniowe spotkania kontrolne z dietetykiem, które pozwalaj¹ czuwaæ na samopoczuciem pacjenta, na bie¿¹co korygowaæ dietê w celu osi¹gniêcia najlepszych efek-

tów. Dziêki regularnym kontrolom, specjalista pomo¿e utrzymaæ ci¹g³y spadek masy cia³a, jednoczeœnie nie pozwoli by pojawi³ siê g³ód, który najczêœciej jest przyczyn¹ rezygnacji z diety. Wizyty kontrolne pe³ni¹ równie¿ wa¿n¹ funkcjê motywuj¹c¹, pomagaj¹ te¿ zdrowym nawykom na sta³e wpisaæ siê w ¿ycie, co ma kluczowe znaczenie po zakoñ-

czeniu odchudzania. Krok ostatni to stabilizacja, czyli okres pozwalaj¹cy unikn¹æ niechcianego i niebezpiecznego w skutkach efektu jo-jo. Z pomocy dietetyka mo¿e skorzystaæ ka¿dy. Wystarczy tylko motywacja, aby zmieniæ swoje nawyki ¿ywieniowe. To wcale nie jest trudne ani nieprzyjemne! Warto spróbowaæ, by byæ zdrowszym i piêkniejszym...


HnalZhiZg'%&'$'%&( Inh^VXV^_ZYcZ_o^bn¿ HnalZhiZg'%&'$'%&( ÎInh^|XV^_ZYcZ_o^bn¿ ;d`jh7VcY stopi stopi każde każde lody lody

ØØZespół Zespó Zespół muzyczny Zespó muzyczny Ø Powitalnydrink drink ØPowitalny

Î>XZ9gZVb¿

Delikatne D liklik jak ØØ Delika Delikatne D Delika jakpłatki płatkiśniegu śniegumenu, menu,aawwnim nim między między innymi: innymi:

Ln`l^cic Ln`l^cicZe^ZXoZc^Z! X]gje^|XZhVVi`^! [VciVon_cZYZhZgn Ln`l^cicZe^ZXoZc^Z! X]gje^|XZhVVi`^! Ln`l^cic

(%#&'#'%&'

Już Jużwwniedzielę niedzielę zapraszamy zapraszamy narozgrzewkę rozgrzewkęprzed przedsylwestrem sylwestrem na

8djcignHVaddc^Z 8djcignHVaddc^Z

ww

Dodatek swieta 2012  
Dodatek swieta 2012  
Advertisement