Den Digitale Atlet 2. udgave

Page 1

S. 6

S. 30 S. 38


I denne udgivelse kan du læse om 4

E-sporten i bevægelse

6

Esport Service og OCN

10

Udviklede mine sociale kompetencer - Daniel Tidemann

14

E-sport giver en god start på videreuddanelse

18

E-sport undervisere

30

Copenhagen Games

38

Den spæde start - Clement Olesen


Ta' Ta' Te' Te' esport esport på på Tjele Tjele Efterskole Efterskole Er Erduduvild vildmed medesport, esport,men men mangler manglerduduetethold holdder dererer stabilt stabiltogoghar haretetfælles fællesmål? mål? SåSåererTjele TjeleEfterskoles Efterskolesesports esportslinje linjedet detrigrigtige tigested stedfor fordig! dig!ViVimener menernemlig, nemlig,atatesport esport også ogsåererenensport. sport.SåSåererdet detsagt! sagt! Esport Esportstår stårfor forelektronisk elektronisksport sportog ogerermeget meget andet andetend endbare bareatat“spille “spillecomputer”. computer”.ViVitager tager esport esportseriøst. seriøst.For Forvivived, ved,atatfor fordig digererdet det mere mereend end”bare” ”bare”atatspille spillecomputer. computer. Esport EsportpåpåTjele TjeleEfterskole Efterskoleererbåde bådefor forcasual casual spillere, spillere,såvel såvelsom somgamere gamerepåpåhøjere højereniveauniveauer.er.Hvis Hvisdu dugerne gernevilvildyrke dyrkeeller ellerudfordre udfordre dit dittalent talenti Overwatch, i Overwatch,League LeagueofofLegends Legends eller ellerCounter Counterstrike, strike,og ogvilvilblive blivesåsågod godsom som dit dittalent talentkan kandrive drivedig, dig,såsåerervores voresesport esport linje linjedet detrette rettefor fordig. dig. Med Med Josephine Josephine Kjær Kjær som som underviser underviser skaber skaber vivi enen ambitiøs ambitiøs undervisning. undervisning. Du Du får får 66 timers timers undervisning undervisning om om ugen, ugen, 33 timer timer om om tirsdagen tirsdagen og og 33 timer timer om om torsdagen, torsdagen, såså der der bliver bliver masser masser afaf muligheder muligheder for for atat udvikle udvikle dig dig som som spiller. spiller. Undervisningen Undervisningenvilvilindeholde indeholdeflere flereaspekter aspekter som somgør gørdig digog ogdit dithold holdtiltilbedre bedrespillere, spillere, og ogdudufår fårfærdigheder, færdigheder,som somdudukan kanbruge brugei i mange mangeandre andresammenhænge sammenhængesenere senerei din i din

uddannelse uddannelseeller ellerdit ditarbejde. arbejde.Teori, Teori,teknik, teknik, strategi, strategi,tolerance tolerancefor formedmed-og ogmodspiller modspillerog og samarbejde samarbejdepåpåholdet holdetmed medplanlægning planlægningafaf mål målog ogdelmål. delmål. Klar Klar kommunikation kommunikation med med hurtige hurtige beslutninger beslutninger og og reaktioner reaktioner både både individuelt individuelt og og som som hold. hold. Du Duvilvillære læreatattræffe træffehurtigere hurtigereog ogbedre bedre beslutninger, beslutninger,samt samtatatspille spilleefter efterdine dineholdholdkammeraters kammeratersstyrker. styrker.Alt Altdette dettemed medkomkommunikationen munikationeni fokus i fokussom somererdet detvigtigste vigtigste element elementi esport. i esport. Der Dervilvilogså, også,i løbet i løbetafafåret, året,være væremulighed mulighed for foratattage tagetiltillan lanparty, party,og ogpåpåden denårlige årlige udlandstur udlandstursammen sammenmed medefterskolen efterskolenvilvilder der også ogsåvære værenoget nogetfor forgameren. gameren. Skolen Skolen har har etet esports esports lokale lokale der der kun kun erer tiltil esesports ports elever elever med med enen fast fast plads plads tiltil alle alle elever. elever. Der Der erer også også gamer gamer stole stole tiltil alle alle sportselever, sportselever, dada vivi også også tænker tænker over over det det ergonomiske ergonomiske dada eleveleverne erne sidder sidder mange mange timer timer foran foran pc'en pc'en og og derfor derfor kan kan skade skade deres deres krop krop ved ved atat sidde sidde forkert. forkert. Der Derererogså ogsåfokus fokuspåpåsundhed, sundhed,og ogtotogange gange om ommåneden månedenvilvilder dervære værefysisk fysiskaktivitet aktiviteti i forbindelse forbindelsemed medesports esportsundervisningen. undervisningen. Der Dervilvilblive blivelavet lavetmål måli forhold i forholdtiltilforbedring forbedring afafsundhed sundhedog ogmotion motionfor forden denenkelte enkelteelev. elev. Følg Følgmed medpåpåTjele TjeleEfterskoles EfterskolesFacebook Facebookside side “Tjele “Tjele Efterskole Efterskole - Ta' - Ta' Te' Te' Tjele” Tjele” og og sese mere mere om om skolens skolens værdier værdier påpå

www.tjeleefterskole.dk. www.tjeleefterskole.dk.

Du Dukan kanogså ogsåvælge vælgelinjerne linjerne

Kontakt Kontaktososog oghør hørmeget megetmere mereom omhvad hvadvivikan kantilbyde tilbydepå påinfo@tjeleefterskole.dk info@tjeleefterskole.dkeller eller+45 +458645 86451211 1211


4 / DEN DIGITALE ATLET

E-sporten i bevægelse E-sport har gennem de seneste år bevæget sig i samfundets og brugernes øjne. Fra de tidlige dage, hvor det store fokus lå i at kæmpe om at blive anerkendt som sportsgren og opbygning af platformen for eliten, så er vi i dag nået til et punkt, hvor e-sportens værdi spredes ud til menige mennesker igennem kompetenceudvikling. E-sporten har vist sig som et godt værktøj til at skabe en virkelighedsnær og interessant kontekst for opgaveløsning, der er enorm vigtig i tilegnelsen af kompetencer og udviklingen af dem. Det forandrede fokus betyder ikke, at scenen for eliten eller talentudviklingen indenfor e-sport tilsidesættes. Tværtimod, så vil dette fokusskift være med til at sikre den bredde af tilhængere for e-sporten, som eliten står på.

Erhvervede synlige kompetencer gennem e-sporten er ofte:

Effektiv og hurtig beslutningstagen

Gode reaktioner på feedback/kritik

Forbedring af analyseevne

Kan indgå i et team og forståelse for rollefordeling i et team

Flere skoler i Danmark kan gang på gang præsentere succeshistorier omhandlende, hvordan de igennem e-sport har skabt et kompetenceløft af eleverne og hvordan de danner fællesskab omkring det. I denne udgave af magasinet har vi fokus på flere af disse historier, og hvordan kompetenceudviklingen opleves i forbindelse med e-sport. God fornøjelse med magasinet.


TIL PRIVAT OG ERHVERV

www.simplegaming.dk

Om det er privat personer, erhverv, skoler eller foreninger. Så hjælper Simple Gaming med at levere og assistere dig i handel af gaming udstyr. Hele vejen!" Vi er selv gamer entusiaster, så vi VED hvad der kan blive stillet af krav og spørgsmål. Det gør at Simple Gaming er utrolig stærk på alle områder, derfor leverer vi en service af højeste kvalitet!

VI HJÆLPER FRA START TIL SLUT! Stationære gamer pcer, bærbare, byg selv konfigurator, samt alt i tilbehør.


6 / DEN DIGITALE ATLET

Esport Service og OCN Vi hører det igen og igen. “Vi skal være mere effektive, skabe flere resultater, opnå vores ambitiøse mål og helst være færdige i går.” Arbejdsmarkedet søger dagligt og aktivt efter kompetent arbejdskraft til at besætte stillinger, som af og til kræver en fagfaglig baggrund, men nogle gange ser vi også stillingsopslag, som bedst opfyldes af nogle helt andre kvaliteter. E-sporten i Danmark er efterhånden en fast integreret del af mange menneskers hverdag, og det giver en masse tid og grund til at udvikle, hvordan vi kan bruge den, skabe en rød tråd videre ud i samfundet, samt se hvor e-sportsudøvere passer ind i billedet. I Esport Service bruger vi i øjeblikket tid på at tænke i disse baner, og vi ser tydeligt udviklingen af kvaliteter og kompetencer i vores mange elever, mens året går.

Eksempler på tydelige kompetencer er: ʙ Kendskab til team-rollefordeling, samt respekt hertil ʙ Teamwork ʙ Styrkede kommunikative evner ʙ Gode reaktioner på feedback ʙ Engelskkundskaber ʙ Lederskab (Teamledelse) ʙ Ressource planlægning ʙ Matematik Esport Service ønsker at deltage aktivt i udbredelsen af disse kompetencer, og vi har derfor indgået et samarbejde med OCN Danmark for at skabe de første læringsbeviser til eleverne på vores skoler. OCN (Open College Network) er et fænomen og værktøj, som oprindeligt stammer fra England.

OCN har været brugt til at anerkende uformel læring opnået af voksne siden 1981. Vi lærer alle gennem interesse og hårdt arbejde, og nogle gange lærer vi mere end, vi tror. OCN beskæftiger sig med at synliggøre denne læring gennem læringsbeviser, og fremtidige arbejdsgivere kan her få et let overblik over nogle af de kvaliteter,som de måske lige står og mangler. Denne opskrift passer i dag på mange forskellige sportsgrene, hobbyer og interesser, og det er for Esport Service kun et spørgsmål om tid før uformel læring i samfundets øjne, bliver til formel læring.


www.ocndanmark.dk

Har du styr på eSport? Nu kan du få bevis på dine kompetencer inden for eSport OCN Danmark samarbejder med bl.a. erhvervslivet, uddannelsessteder og offentlige institutioner og udsteder valide læringsbeviser på faglige, praktiske og sociale kompetencer. OCN kompetencebeviserne beskriver detaljeret, hvad du kan, og beviserne kan være til gavn når du skal søge arbejde eller videre kvalificering.

Valide beviser der tydeliggører læringDyrk dit gamer-talent og tag en uddannelse På Tradium i Randers og Mariagerfjord kan du tage en EUD, EUX, HTX eller HHX samtidig med, at du træner e-sport på højt niveau. Vi tilbyder e-sportstræning to eftermiddage om ugen på tværs af klasser og uddannelser med en certificeret e-sportsinstruktør. Vi tager din træningen alvorligt, og derfor får du også kompetencer inden for kommunikation, samarbejde, analyse, beslutningsevne, taktik, strategi, stresshåndtering og konflikthåndtering. Læs mere på Tradium.dk/e-sport


10 / DEN DIGITALE ATLET

E-sport udviklede mine sociale kompetencer Min tid med e-sport begyndte for alvor i 2015, da jeg startede på Vesterbølle Efterskole med e-sport som valgfag. Før det havde jeg spillet Counter-Strike i cirka to år, men uden nogen nævneværdige resultater. Heller ikke undervisningen i e-sport hjalp mig på vej mod nogle trofæer, men den gav mig rigtig meget, som ikke kan beskrives med sølvtøj. Det sociale fællesskab, som efterskolen og især e-sporten gav mig, var uden sidestykke med til at udvikle mig til et socialt stærkere individ. Det blev hurtigt langt mere overskueligt at indgå i andre fællesskaber end dem, der er i e-sport-regi.

På trods af forskellighederne kunne vi få tingene til at gå op i en højere enhed på grund af vores fælles interesse for e-sport og især Counter-Strike. Når jeg kigger tilbage på min tid, som Counter-Strikespiller er der altid gode minder, som man kan hæfte sig ved. Jeg spillede selv rollen som ”in-game leader”, og det var jo altså derfor mit ansvar at få tingene til at gå op i en højere enhed. At spille som holdets leder gav mig ekstremt meget selvtillid på grund af den tillid man fik fra nogle af ens bedste kammerater.

Samtidig gjorde undervisningen, at man, som individuel spiller, nu lagde langt flere timer i ikke kun at udvikle sig selv, men også at udvikle spillet i samarbejde med sit hold. Som hold lagde vi mange timer i at planlægge strategier til, når vi skulle dyste mod Counter-Strike-hold fra andre efterskoler, og det blev da også til nogle sejre ind imellem.

Det var i sandhed fantastisk at være en del af.

Vi blev ikke forsvarende mestre, men vi rykkede heller ikke ned. Til gengæld er den kerne af venner jeg fik på mit daværende Counter-Strike-hold på efterskolen et af de stærkeste venskaber, jeg har været en del af.

Det gjorde ondt at indse, men jeg vurderede, at det var den rigtige beslutning at lægge musen på hylden til fordel for min interesse for samfundet.

Selvtillid og gode minder Det fantastiske ved e-sport er i virkeligheden, hvor bredt det kan favne. Som hold kom vi fra mange dele af landet i forskellige størrelser med individuelle spidskompetencer og hver især med et varierende temperament.

Counter-Strike er lagt på hylden i dag, men det er rollen som leder ikke. Efter at jeg stoppede på efterskolen, gik det langsomt mere og mere op for mig, at jeg nok ikke ville blive til det jeg havde håbet på i e-sport regi.

For cirka et år siden meldte jeg mig derfor ind i Radikal Ungdom, hvor jeg i dag har plads i landsledelsen. Nu kan jeg så spørge mig selv: ”Har e-sport givet dig de nødvendige kompetencer til det?” Svaret er, at jeg faktisk ikke aner det, men jeg har i hvert fald fået en selvtillid, som jeg ikke havde før.


Mit navn er Daniel Tidemann. Jeg er 19 år gammel og går til daglig i 3.G på Hjørring Handelsskole, og så er jeg en del af forretningsudvalget i Radikal Ungdom. Jeg voksede op i en tid, hvor mine kammerater og jeg var en del af den spæde begyndelse af e-sport i Danmark. Jeg kunne selv bruge flere timer på at argumentere for at Danmarks Idræts Forbund skulle anerkende e-sport som en reel sport. Men i virkeligheden betyder det egentlig ikke noget som helst. E-sport kan vildt mange ting som for eksempel fodbold ikke kan, og det er jo i bund og grund det, der betyder noget.


e-sport efterskole i midtjylland Til dig der vil mere end bare gaming Linjefaget E-sport på Gudenaadalens Efterskole er for dig, som vil mere end bare almindelig gaming. Er du ambitiøs omkring E-sport, har du lyst til at forbedre dig og har du mod på at gå i dybden med taktikker, spilforståelse, kommunikation og koordination, så er dette linjen for dig! På linjen kommer du primært til at spille Counter Strike: Global Offensive, men får naturligvis også mulighed for at prøve andre spil.

Gudenaadalens Efterskole | Hovedgaden 2 | 8860 Ulstrup | Tlf. 86 46 31 33 | info@gudenaadalen.dk | www.gudenaadalen.dk14 / DEN DIGITALE ATLET

E-sport giver god start til videreuddannelse


DEN DIGITALE ATLET / 15

Skive Gymnasium kan med stolthed fortælle at næsten 100 % af eleverne, der dimitterede dette år fra deres e-sportslinje, er startet på en videregående uddannelse.

På Skive Gymnasium er den ledende underviser for e-sportslinjen, Anders Tejlgaard Kjær, stolt over resultatet, og det som skolen har opnået med linjen.

Andreas Nielsen er en af eleverne fra linjen, som er kommet ind på en videregående uddannelse. Han er startet på multimediedesign på Erhvervsakademi Dania i Grenaa. De positive oplevelser fra Skive Gymnasium fik ham altså til at fortsætte i samme miljø.

”Formålet med uddannelsen er primært at eleverne får kendskab til en bred vifte af temaer, der har med e-sport og gaming at gøre. Det er ikke målet at skabe eliteudøvere, men at eleverne bliver inspirerede til at tage en e-sport eller gamingrelateret videregående uddannelse,” siger Anders Tejlgaard Kjær.

”Det har været dejligt, fordi man føler sig ikke set ned på. Ingen siger her, at man spiller for meget computer. Lærerne har været engagerede, og de skabte et godt sammenhold og en god stemning i klassen,” fortæller Andreas.

Skive Gymnasium har en bred vifte af muligheder. Selve e-sportslinjen blev startet for nogle år siden som et tilbud til seriøse gamere, der her kunne træne på et højere niveau samt få indsigt i den voksende branche.


16 / DEN DIGITALE ATLET

Skive Gymnasium tilbyder i dag igennem deres e-sportslinje følgende: ʙ Coaching i League of Legends og Counterstrike Global Offensive ʙ Praktikophold der har berøring med spilindustrien ʙ Fag, der giver adgang til blandt andet datamatikeruddannelsen, hvor der arbejdes med forskellige elementer af spiludvikling ʙ Studietur til for eksempel. Dreamhack Winter, hvor der tilknyttes forskellige opgaver udover deltagelse i turneringer. Selv udenfor linjen inddrages spil i de mere almindelige fag, som man blandt andet skal have på HF.

E-sport bliver derved en del af det større billede for Skive Gymnasium. ”Det kan for eksempel være at man analyserer sprog og virkemidler i et adventurespil i stedet for at læse en novelle. Udenfor skoletiden deltager eleverne i online-turneringer og LAN-events,” fortæller Andreas Nielsen. For ham har det været motiverende at inddrage e-sport i andre opgaver. ”Vi var lidt trætte af de almindelige opgaver, så det har motiveret os som gamere til at lave opgaver. Det blev mere interessant at lave lektier og gå i skole,” siger Andreas.


Dyrk dit gamer-talent og tag en uddannelse På Tradium i Randers og Mariagerfjord kan du tage en EUD, EUX, HTX eller HHX samtidig med, at du træner e-sport på højt niveau. Vi tilbyder e-sportstræning to eftermiddage om ugen på tværs af klasser og uddannelser med en certificeret e-sportsinstruktør. Vi tager din træningen alvorligt, og derfor får du også kompetencer inden for kommunikation, samarbejde, analyse, beslutningsevne, taktik, strategi, stresshåndtering og konflikthåndtering. Læs mere på Tradium.dk/e-sport


18 / DEN DIGITALE ATLET

Esport Service har kompetente undervisere

Underviser-profil #1 Navn: Sebastian Kjær Christensen Alder: 21 år Stilling: Underviser på Rudehøj Efterskole


DEN DIGITALE ATLET / 19

Esport Service er stolte af at have en bred vifte af kompetente undervisere. Vores undervisere kommer med mange forskellige faglige baggrunde, og dette bringes ofte i spil igennem deres e-sportundervisning. Som eksempel er uddannelse inden for idræt eller kost og ernæring rigtig anvendelig i forbindelse med e-sport i Esport Service, men dette er ikke et krav, vi stiller. Hos Esport Service er de største krav en glødende passion for e-sport og for det eller de spil man underviser i, samt at man kan finde ud af at

Jeg hedder Sebastian, og jeg har spillet Counterstrike i 11 år. Det hele begyndte i 2008, hvor jeg stille og roligt startede med at spille jeg på danske community servers og hyggede mig med det. Dengang var CS slet ikke en del af mit fokus. Tværtimod var min helt store dedikation og kærlighed i fodbolden. Et holdspil med masser af elementer af konkurrence samt adrenalinfyldte situationer.

En spirende interesse Da jeg så startede i 9. klasse brækkede jeg ankelen, og jeg kunne derfor ikke spille fodbold, og her begyndte min interesse for CS at tage over. Da CS:GO så udkom i 2012, købte jeg det med det samme. Jeg kunne mærke, at det føltes anderledes med fodboldspillet, og det var her min dedikation og passion flyttede sig fra fodbolden til CS, da det ligesom fodbold er et holdspil, med masser af adrenalinfyldte momenter.

lære fra sig. Nogle af de stærkeste kombinationer vi har oplevet hos Esport Service er ved flere af vores undervisere som enten er uddannet lærer eller pædagog, der tilmed er udstyret med det rette e-sport mindset. Dette gør, at vi får nogle rigtigt succesfulde e-sportslinjer, og det tydeliggøres hvor meget der bliver arbejdet med e-sportseleverne. På de følgende sider kan du møde nogen af vores kompetente medarbejdere.

som hold endte vi på ”bobler-listen” v. Dust2.dk, hvilket jeg følte var et stort skridt for os på det tidspunkt. Siden da har jeg holdt flere pauser fra Counter Strike, men jeg er altid endt med at vende tilbage til at spillet, da det kan give mig præcis det, fodbolden kunne tidligere: konkurrence, fællesskab, sjove øjeblikke, kammeratskab, fokus, dedikation og samarbejde på tværs af kompetencer.

Fejl er lærerige I min undervisning på Rudehøj Efterskole har jeg fokus på, at det er okay at begå fejl. Præcis som i det virkelige liv. For kun hvis man kan tilegne sig evnen til at kigge videre fra fejl, finde ud af hvorfor fejlen sker, og hvordan man retter op på den, kan man blive den bedste version af sig selv. Det er dét, der gør de største mennesker i samfundet til dem, de er. De kan reflektere, rette til løbende og gøre det bedre næste gang, de forsøger.

Jeg finder ret hurtigt ud af, at jeg er ret god til Counter Strike. I starten spillede jeg på et hold med mine kammerater, men jeg fandt hurtigt et nyt og bedre projekt med en spiller, jeg havde mødt over platformen ESEA.

Udover det skal man også huske på, at man skal have det sjovt. Vi spiller det her spil, fordi vi altid har haft nogle ekstremt gode øjeblikke i selskab med kammerater fra hele landet, ja faktisk hele verden.

Vi spillede her i en del måneder, og jeg fik derefter et tilbud fra et hold med stort potentiale. Med det nye hold nåede vi ikke engang at træne, før vi spillede den første Dust2-Open, hvor vi bl.a. slog Tricked Academy.

Det er sådanne øjeblikke vi skal værdsætte.

Jeg lærte hurtigt at fokusere på mit spil, tage kritik til mig, og

Alt i alt handler det om at skabe gode mennesker hele vejen rundt, og for mig kan det være lige meget om det er gennem traditionel sport, e-sport eller noget helt tredje.


Bliv en af hverdagens IT-superhelte Ung, heltemodig og vild med IT? Er det dig, så læs videre her! Hos IT Relation flyver over 480 superhelte rundt. Her er dog ingen, der bærer tætsiddende trikot, underbukser uden på tøjet eller kappe. Nej, de ser skam ganske almindelige ud. Men superhelte er de – hverdagens IT-superhelte. De har ekstraordinære superkræfter indenfor IT-løsninger. Disse kræfter får de bl.a. gennem KAPOW Academy hvor de uddanner alle deres mange elever og dermed sikrer at alle færdigheder indenfor IT og ultimativ kundeservice finpudses. De har høj moral og er villige til at risikere deres eget liv (eller tid i hvert fald) for kundernes og den gode sags tjeneste. De har sensationel ansvarsfølelse og en stærk retfærdighedssans! Her er ingen

udfordring for stor: No Problem er overskriften på deres virksomhedskultur, og deres mission er at løse IT-problemer. Altid med et smil. Superheltene her redder ikke nødvendigvis menneskeheden – men de får IT-strategiske udfordringer ned på jorden – og ud af verden – alt sammen fra deres (u) hemmelige baser rundt omkring i Danmark: IT Relation. Superheltene vil gerne have udvidet deres team, så hvis du kan se dig selv som IT-superhelt, så kontakt straks IT Relation eller se mere på deres hjemmeside.

itrelation.dk +45 7026 2988 info@itrelation.dk


Gør det nemt at forstå

Gør IT enkelt

Fjern alt bullshit

Stop ikke før kunden er i mål


Underviser-profil #2 Navn: Thomas Norup Olesen Alder: 28 år Stilling: Underviser på Skrødstrup Efterskole (League of Legends)


DEN DIGITALE ATLET / 23

Drømme, forventinger og disciplin Jeg hedder Thomas, jeg er 28 år, og jeg underviser hovedsageligt på Skrødstrup Efterskole, hvor jeg i gang med mit tredje år. Men jeg underviser også på Tradium i Hobro. Noget af det første jeg gør med mine elever er, at høre til deres forventninger til mig og undervisningen. Jeg spørger også til deres ambitioner, så vi kan få lavet en forventningsafstemning med og til hinanden. Nogle kommer for at hygge sig, de fleste kommer for at forbedre sig, og nogle få har en ambition om at blive professionelle. Derfor skal min undervisning og mine forberedelser stemme overens med deres forventninger.

Alle eleverne jeg har haft har fra start kaldt mig deres træner, men jeg er deres underviser. Ligesom i andre hold-sportsgrene er det en træners job at stå for blandt andet de taktikker, som holdet skal udføre. Jeg sørger derfor for at lære dem, hvordan de selv laver taktikker, og hvordan de kommunikerer og samarbejder som et hold.

God disciplin er en hjælp resten af livet Sammen med Skrødstrup Efterskole har vi til i år indført nye regler, så eleverne kan lære endnu mere om disciplin. Udover at de skal kunne passe deres timer med mig, så skal de også passe skoletimerne og overholde reglerne på skolen. Det kan være alt fra at lave lektier til at gå i seng til tiden.

Vi har haft elever i League of Legends, der er gået fra Silver til Diamond I, andre er gået i retning af trænergerningen, nogen er blevet halv-professionelle, og én enkelt er endda blevet professionel i Barcelona i Spanien.

E-sport er teamwork Mit primære mål er at lære eleverne, hvordan man skal fungere på et hold. De skal lære hvad disciplin er, samtidig med vi har det sjovt. Langt de fleste elever, jeg underviser, har aldrig prøvet at spille på et hold før. Om det er fodbold, håndbold eller League of Legends er det fedt, for det fungerer på samme måde. Selvom man har en dårlig dag, ligegyldigt om det er in-game eller privat, så skal man stadig gøre alt for at hjælpe holdet. Der er fem på et hold, og alle skal kunne fungere som én enhed, hvis man gerne vil vinde regelmæssigt. Man vinder som et hold, og man taber som et hold. Det har mange svært ved at lære, da det er nemmere at give andre skylden end at tage ansvar for ens egne plays.

Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan de i sidste ende blive udelukket fra e-sporten. Dette kan også hjælpe dem i deres videre færd i livet, når de engang er færdige på efterskolen. Bandeord koster desuden armbøjninger, så dem får de også taget en del af, og vi andre får nogle gode grin. Der har været flere nye tiltag på Skrødstrup Efterskole til i år. Vi har lavet fire separate rum, hvor de er blevet delt op i Counter-Strike, League of Legends og andre spil. Det har været super godt for miljøet, at der ikke sidder 20 i samme rum! Der må ikke spises snolder, chips eller drikkes alt muligt. Det eneste tilladte er én flaske vand. Derudover er der skubbet et par moduler ind i skemaet om fredagen, hvor der skal være fokus på alt andet end at spille de fleste gange. Det kan være alt fra, at de skal lære hinanden bedre at kende personligt, til at de skal knokle i fitness, forstå hvorfor det er vigtigt at være i god form, eller høre lidt om hvad søvn kan gøre ved ens præstationer og f.eks. reflekser in-game.


DET VILDESTE TEAM…

Femmøller Efterskole startede dette skoleår med det professionelle Counterstrike Team bestående af: Jonas Vinther Andersen, 31 år, uddannet folkeskolelærer i engelsk, idræt og specialpædagogik. Har bl.a. udviklet undervisningsmateriale til CS:GO med teorier fra idrætsfaget med mere. Har spillet CS:GO siden 1999.

Kasper Stoustrup Petersen, 28 år, har en kandidatgrad i idræt og samfundsfag og har skrevet speciale om eSport som sportsgren i samarbejde med Astralis. Kasper har startet linjen på Femmøller Efterskole i 2017.

eSport-linjen på Femmøller Efterskole er et målrettet og seriøst undervisningstilbud, for de unge der ønsker at dygtiggøre sig inden for CS:GO. Linjen har plads til 40 elever fordelt på otte hold – Femmøller Falcons. Alle holdene tager til danske LAN som NPF, CG og TPNG og en tur til Blast Pro. Derudover deltager de jævnligt i efterskoleturneringer, ligesom der arrangeres interne LAN på skolen, hvor der spilles mod hinanden.

Rasmus Husted Pedersen, 27 år, uddannet markedsføringsøkonom fra Aarhus Erhvervsakademi. Har brugt langt over 10.000 timer på at spille og dygtiggøre sig i CS:GO. Har bl.a. spillet for SUBLIFE, AGF, Atlando.

Skolen stiller et fuldt gamingsetup til rådighed, så alle eleverne har de bedste forudsætninger for at udvikle sig og blive kompetitative.

...på Femmøller Efterskole På kanten af Mols Bjerge og tæt på vandet i Ebeltoft Vig ligger Femmøller Efterskole. I de naturskønne omgivelser tilbyder efterskolen undervisning til 9.- og 10. klasseelever fra hele landet. Femmøller Efterskole har en vision om at danne og uddanne skolens elever til at være aktive, entreprenante og demokratiske medborgere, der skal kunne begå sig i en moderne verden. Noget som skolens forstander Maria Vinding beskriver således: ”Vi ser alle mennesker som værende

ligeværdige. Vi taler om, hvordan vi skal være overfor hinanden, og hvordan vi sikre at alle trives og udvikles. Her er en stemning af, at alle er i orden og skal anerkendes, hvad end man er passioneret for styling, design, performance, sociale medier eller CS:GO. Det er vigtigt for os at der opbygges trygge og tillidsfulde venskaber, at de unge lærer, at forholde sig til deres omverden og at de forstår, at deres mening og holdning har betydning.”


Styling

eSport

Design

Sociale medier

Performance

Bryd rytmen - ta´ på Femmøller Efterskole Få et år med megafede oplevelser og venner for livet!

Femmøller Falcons tilbyder: • • • • • •

Flydende spiloplevelse med mindst 300 FPS Skærme med 144HZ og 1 MS i responstid Ultrahurtig internetforbindelse Træning i CS:GO og fysisk træning Danske LAN som NPF, DCG og TPNG Ture til bla. Blast Pro

Molsvej 137, 8400 Ebeltoft Tlf: 86 36 24 00 www.femmoeller.dk

Linjefag: Styling · eSport · Design Sociale medier · Performance

Læs om skolen og linjefagene på www.femmoeller.dk Følg os på Facebook og instagram


26 / DEN DIGITALE ATLET

Underviser-profil #3 Navn: Jacob Henriksen Mortensen Alder: 23 ĂĽr Stilling: Underviser, grafisk designer og SoMe Manager


DEN DIGITALE ATLET / 27

Teamwork og god fysik Mit navn er Jacob, men bag skærmen går jeg under navnet LuckyTech. Med mine 23 år har der ikke været så meget tid til at spille professionelt, og det har jeg det helt fint med, da der altid har været fokus på studier. Jeg har altid fokuseret på teamwork og det sociale, når jeg sidder og spiller, hvilket også har været med til at skabe et kæmpe netværk rundt omkring i hele verden. Jeg har venner fra størstedelen af Europa, et par stykker i USA og en del i Sydafrika. Flere af de Europæiske venner har jeg endda været på ferie med tre gange i løbet af de seneste fire år.

Derfor blev jeg underviser I forhold til uddannelse, så har jeg læst de første 5. semestre på Interaktionsdesign bacheloren i Aalborg, men i starten af 5. semester kom jeg for alvor i gang med at undervise i e-sport. Jeg fandt hurtigt ud af at det både kom naturligt til mig, men også at det var langt mere spændende. Jeg valgte at tage chancen og droppe ud af min bachelor for at søge ind på læreruddannelsen, og det var det helt rigtige valg! Nu er jeg i fuld gang med at blive engelsklærer med fokus på kultur. Herefter skal jeg samle historie og samfundsfag op som undervisningsfag. Jeg har skabt mig selv en pakke af fag, som jeg mener vil fungere godt sammen med e-sport til tværfaglige forløb, og det får jeg masser af tid til at afprøve, når jeg engang er færdig.

E-sport kræver god fysik Fokusset i min undervisning er baseret meget på mine egne erfaringer, hvilket er teamwork og det sociale. Jeg opfordrer altid mine elever til at være positive og have det sjovt med hinanden, mens de spiller. Det er umuligt at vinde alle ens kampe, men det er muligt altid at nyde dem og have det sjovt.

Jeg mener også, at det fysiske skal have sin plads i e-sportslokalet. Derfor indgår jeg altid en aftale med mine elever om, at skældsord bliver straffet med armbøjninger. Det gælder for alle, så jeg har selv lagt mig på gulvet et par gange, fordi jeg var lidt for hurtig til at tænke før jeg talte. Eleverne finder det ofte sjovt og efter et par omgange med nogle armbøjninger, så har de ofte lært lektien om at snakke pænt. Ud over armbøjninger er jeg også stor fan af fysiske aktiviteter, som ofte kan sættes i relation til det spil der undervises i. Nogle gange er det gæt og grimasser med Champions fra League of Legends, og andre gange er det en walk and talk omkring en rolle. Eleverne synes også, at det er spændende, når de ikke bare skal sidde og kigge på en PowerPoint, mens jeg remser nogle ting op om spillet. Øvelserne er med til at skabe en god dynamik mellem undervisning, aktiviteter og spil. Esport Service har en politik om, at vi ikke nødvendigvis skal være med til at skabe fremtidens e-sport-atleter, men derimod skabe kompetencer som vores elever kan bruge i andre sammenhæng. Den politik støtter jeg fuldt ud op omkring, hvilket jeg også har bevist ved at anvende Counter Strike: GO, som et redskab til at få en elev til at forbedre sit ordforråd i engelsk. Vi kunne oversætte nogle af de udtryk og termer han kendte fra Counter Strike: GO til ord han kunne bruge i engelsk. De seneste to år har jeg også ud over min undervisning fast sørget for at stå for alt grafisk design og vores Social Media management hos Esport Service. I starten var det bare fordi, jeg syntes der manglede lidt indhold på siden, men så tog det pludselig fart. Mit SoMe-ansvar har også været med til at hive mig med rundt i landet til forskellige e-sports events og begivenheder, hvor der kun har været gode oplevelser.


AMBITIONER ESPORT MED

Er computerspil mere end en leg for dig? Så har Rydhave Slots Efterskole eSport ikke bare computere og udstyr til eSport og gaming på højt niveau, men vi har også engagerede CS:GO, LOL & Fortnite lærer ansat og gæstelærere med erfaring fra verdenseliten. Vi startede op i 2017 og er hurtigt blevet Danmarks eliteskole indenfor eSport. De unge mennesker, der kommer her er ambitiøse og vil noget med eSporten og har, allerede inden de kommer her, et højt niveau. Vi har et begrænset antal pladser, men hvis der ikke er nok ansøgere, der har det niveau, som vi søger, så fylder vi ikke pladserne op. Vi tager optager kun de mest kvalificerede ansøgere på skolen. Hos Rydhave Slots Efterskole får du eSport-undervisning og træning i godt og vel 22 timer om

Vi laver teambuilding både ude i naturen og i vores lasergamehal. Vi har Nordens næststørste indendørs lasergame tilknyttet skolen, og den er tilmed indrettet som en bane i Counter Strike. Her får du praktisk træning i virkeligheden, du lærer de vigtige vinkler at kende og du lærer at kommunikere og bevæge dig med dine holdkammerater. Derudover får du mentaltræning, fysisktræning, styrketræning, ergonomitræning samt undervisning om kost og ernæring. Alt sammen gør vi for at sikre os, at du får den nødvendige viden, så

ugen. De fem ansatte, der står for undervisning og træning, er nogle af de bedste i Danmark både spillemæssigt og i forhold til at kunne videreformidle deres viden. I undervisningen lærer du at udnytte dit potentiale fuldt ud sammen med dine medspillere. Vi sammensætter teams efter spillernes forskellige kompetencer, således vi opnår de bedst mulige hold.

du kan opnå de bedste resultater. Efter opholdet hos os har flere af de bedste fået muligheden for at få en kontrakt, hvilket også gør at organisationerne er opmærksomme på de spillere der går her, og nogle får mulighed for at udvikle deres talent yderligere.

Rydhave Slots Efterskole eSport er stedet, hvor du får oplevelser, udfordringer og kamp til stregen!

Hos Rydhave Slots Efterskole kan du udleve dine eSports drømme.

WWW.RYDHAVE.DK


Danmarks bedste e-sport efterskole i 2019


30 / DEN DIGITALE ATLET

Copenhagen Games Af Zahid Butt – Administrerende Direktør i Copenhagen Games

– Vi vil mere end være et event E-sporten i Danmark har ét stærkt kendetegn, og det er, at al grundarbejdet til dansk e-sport blev gjort af græsrødder i løbet af 90’erne. Det var her ildsjælene lagde grunden til de online turneringer og events, der blev e-sportens fundament, som alle i dag bygger videre på, uanset om det er en forretning, uddannelse eller frivilligt arbejde. Alene baseret på frivilligheden og passionen fortsatte dette arbejde helt frem til 2015/2016, hvor de første rigtige kommercielle e-sportsaktiviteter blev søsat.

Copenhagen Games’ historie er en stor integreret del af den danske e-sports historik, og som i dag både omfavner e-sporten og forretningen, men også områder som uddannelse, undervisning og rekruttering. Eventet har fra første færd arbejdet intenst med at inddrage omverdenen og på den måde skabe plads og fokus på de områder, der kunne udvikles med samfundsmæssig relevans. Det kunne eksempelvis ses i et tidligt samarbejde med kommune, politi og en række andre aktører uden for branchen.


SE DIT ETE HELT G AI M NYT L Y S

Gratis fragt på

Game


32 / DEN DIGITALE ATLET

Det går langsomt i Danmark Vi har en generel udfordring i Danmark med at være firstmovers på ting for samfundet. Vi kommer altid sent i gang, og noget af det skyldes et konservativt erhvervsliv og en langsom offentlig sektor. Det har også påvirket e-sporten, fordi dansk erhverv og det offentlige var så længe om at forstå, hvad e-sporten kan, og hvad man kan bruge den til. Det er stadig ganske få, der forstår mekanismerne i e-sporten, og derfor er der fortsat ikke nok initiativer i gang, som har et ordentligt økonomisk grundlag for etablering og vækst. E-sporten kan meget, og det gælder også på uddannelsesområdet.

Det handler jo også for skoler om at kunne tilbyde noget, som de unge gerne vil have, og på den måde være med til at tiltrække en gruppe af mulige elever, der ellers ikke ville vælge den pågældende skole. Ligeledes handler det om at give de eksisterende elever på skolerne et tilbud, der er relevant, som de unge gerne vil arbejde med og kan finde mening i. I sidste ende handler det jo netop om, for samfundet, at kompetenceudvikle de unge, og det kan man på rigtigt mange måder med e-sporten. Oprindeligt var drømmen om Copenhagen Games baseret på at producere et internationalt event på dansk jord, men Copenhagen Games blev dog ret hurtigt kendt for at afprøve områder, som andre holder sig fra.


Det gælder f.eks. e-sport for piger samt konkurrence i mindre spiltitler, men også indenfor uddannelsesområdet. Copenhagen Games etablerede og afholdte en turnering udelukkende for skole- og uddannelsesområdet. EDU CUP LIVE har således været et indslag i eventet, hvor eleverne/klasserne fra skoler med e-sport på programmet, har haft mulighed for at deltage i deres egen turnering. En skoleturnering som en del af det samlede event. Det handler ikke længere kun om at blive verdens bedste spiller, men også om alle de andre jobs, som udøvelse af e-sport kan være springbræt for. E-sportsbranchen har brug for alt fra grafikere, sælgere, marketingfolk, koordinatorer osv. Så mulighederne for at arbejde med e-sport er enorme og stadig voksende.

Copenhagen Games i tal ʙ 2001: SLAP LIVE skabes og driver 3 årlige events frem til 2012. Påske, sommer og efterår. ʙ 2010: SLAP LIVE påske bygges om til Copenhagen Games som afvikles en gang årligt. ʙ 2013: Samarbejde med Københavns Kommune etableres, med formålet at sætte København på kortet for unge over hele verden. ʙ 2019: Det tiende år med Copenhagen Games fejres, og sammensætning af Copenhagen Games ændres til at bevæge sig mere hen imod en e-sportsfestival, som favner endnu bredere. • 1.500 deltagere fra mere end 20 forskellige lande • 7.000-10.000 gæster gennem eventen • 1-2 millioner samlet seertal på livestream


34 / DEN DIGITALE ATLET


DEN DIGITALE ATLET / 35


Vi kombinerer drømme med en brugbar eksamen På Game Sport College i Grenaa får du de optimale muligheder for at kombinere drømmen som eSportsudøver kombineret med en treårig hhx-uddannelse med fokus på oplevelsesøkonomi og skabelse af events. Vi giver dig en solid og brugbar ungdomsuddannelse i et studiemiljø, hvor dine medstuderende er lige så begejstrede for spil, spiludvikling og eSport som du er.

Nøgleordene hos os er:

ɞ Events ɞ Teamwork ɞ Ledelse

Mød Casper Due

En af vores faste gæsteundervisere er Casper Due, der er professionel Counterstrike coach. Udover at undervise hos os, er Casper blandt andet træner for det bedste Counterstrike-hold i Norge. “Jeg er uddannet lærer med en kandidat i IT og Læring. Siden 2016 har jeg været fuldtidsansat CS:GO coach hos North, OpTic og Dignitas, der har hentet sejre og leveret toppræstationer ved nogle af de største turneringer i verden. I min undervisning på Game Sport College fokuserer jeg på personlig udvikling, så du får forudsætningerne for at tage skridtet op fra amatør til semiprofessionel eller professionel. Det handler blandt andet om at lære at reflektere over din egen indsats i både træning og kamp, at kunne modtage feedback med et åbent sind og have nok disciplin til at målrette din egen udvikling,” fortæller Casper Due. Det lyder måske simpelt, men det er det ikke. Og redskaberne du får med dig her, kan ikke kun bruges i eSportens verden. ”At vide hvad der indebærer samt at kunne evaluere sig selv er guld værd. Ikke kun i eSport men i livet generelt. Det er nemlig her at fårerne skilles fra bukkene. Det er den evne der gør det muligt at tage springet fra talent til professionel, så du lærer at tage dig selv seriøst,” siger Casper Due.


Danmarks spilhovedstad På Game College er der mange muligheder for at arbejde med og lære om spil. Spiludvikling er en stor del af skolen såvel som eSport, så hvad enten du er til at udvikle eller spille selv, så har vi undervisningen til dig.

• Game IT. På spilgymnasiet får du en unik mulighed for at blive en dygtig spiludvikler.

Udover Counterstrike har du på Game College i Grenaa mulighed for at blive undervist i LoL, Fortnite og FIFA. Vi er specialister i spil og spiludvikling, og hos os kan du vælge mellem tre studieretninger:

• Game Sport. Her får du chancen for at dygtiggøre dig inden for eSport.

• Game Art. Drømmer du om at arbejde med kreativ spiludvikling, så er det linjen for dig.

Er du i tvivl om hvilken linje, der er den rigtige for dig, så er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere for en snak. Vi inddeler altid klasserne efter interesse, så du får en målrettet undervisning mod præcis dine interesser. På den måde er vi sikre på at du er topmotiveret, så du får de bedst tænkelige udviklingsmuligheder under dit ophold, for du har nemlig mulighed for at bo på vores helt unikke campus. Du deler værelse med en anden elev fra Game College, og i fællesrummene er der mulighed for at mødes til fælles hygge med alle de andre. Og maden, morgenmad, frokost, eftermiddagsfrugt og aftensmad, er med i prisen. Campus Djursland er centralt placeret tæt på Grenaa centrum som kun er en kort cykeltur væk.

• • •

Du kommer til at bo helt tæt på skov og strand med idrætscentret, svømmehallen og et fitnesscenter som nærmeste nabo. Vil du vide mere - så tag endelig fat i os! www.gamecollege.dk shh@videndjurs.dk +45 87 58 04 00


38 / DEN DIGITALE ATLET

Den spæde start

Foto: Call Of Duty – WWII

Mit navn er Clement Olesen og jeg er 30 år gammel og arbejder som læge i en praksis i Aalborg.

spille på, da flere af mine kammerater var mere til spil som Diablo og Warcraft.

Og hvad har det så med e-sport at gøre? Jo, nu skal du høre.

Det foregik meget med englændere, og jeg talte meget på engelsk via Teamspeak – med mit in-game alias, ’tr!xy’.

Min tid som gamer startede allerede ret tidligt i livet. Mine forældre købte en konsol (Sega Master System II – oh yes man føler sig gammel!), da jeg var omkring syv år. Jeg kunne spille Sonic i timevis og få tårer i øjnene, hvis der var en bane, jeg ikke kunne gennemføre. Igennem årene blev denne skiftet ud med diverse andre konsoller som Xbox, Gamecube og PlayStation. Jeg købte min første stationære computer for mine konfirmationspenge.

Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg egentlig var god til Call of Duty – både i forhold til spilforståelse og aim. Det gav et kick at planlægge taktikker og vinde kampe! I en periode spillede jeg med skiftende engelske amatør-hold online, hvor min rolle på holdene var sniper. Med tiden blev jeg skarp til de hurtige ”flicks”, der kendetegner en god sniper (eller AWP’er, til jer Counter-Strike fans).

Det var der, jeg for alvor fik øjnene op for computerspil – jeg blev fanget af spændingen og opdagede, at jeg, i modsætning til fodbold, havde talent for at sidde foran skærmen. Mange af mine weekender i teenageårene gik med LAN-parties med vennerne. Weekender med rigelige mængder cola og snacks, men nærmest ingen nattesøvn.

Bidt af gaming

Jeg spillede Call of Duty, som var populært på det tidspunkt.

Jeg blev hurtigt en del af forskellige danske hold og fik øjnene op for det tilhørende community.

Det første års tid spillede jeg online uden at have et hold at

Da Call of Duty II udkom i 2005, blev jeg introduceret til den danske Call of Duty scene. En scene som voksede sig større og større – men som selvfølgelig ikke kunne måle sig med nutidens danske e-sport scene.


Min ”gaming-karriere” kulminerede i gymnasietiden. Jeg blev en del af Roskilde e-sport, som formentlig var det største danske Call of Duty II hold. Flere dage om ugen blev brugt på træning, at lægge taktikker og spille officielle kampe. Jeg var til flere turneringer i Danmark, Holland og Sverige, hvor jeg mødte mange af mine online-venner face-to-face. Netop fællesskabet var altafgørende for mig. I denne tid fik jeg bl.a. titlen som ’Danmarks bedste sniper’ og blev en del af ’landsholdet’, som spillede online-kampe mod andre europæiske lande. I slutningen af gymnasiet kom den første snak om kontrakt-skrivning på banen. Jeg valgte dog at trække mig fra gaming-fællesskabet i en længere periode, da jeg havde brug for at fokusere på, hvad jeg ville med mit liv.

Gjort mig til dén jeg er Drømmen om at blive læge opstod i en blanding mellem interesse for naturvidenskab og ønsket om at arbejde med mennesker.

Jeg færdiggjorde studiet for to år siden og arbejder nu som læge i en lægepraksis i Aalborg efter to år på sygehuset. Lægefaget kræver stort overblik og stærke kommunikative evner, og her kan jeg helt klart trække på mine erfaringer som gamer. Gaming med holdkammeraterne har desuden styrket min reaktionsevne og har udviklet mine evner inden for samarbejde, logisk tænkning og problemløsning. Som læge skal man kunne bevare roen i pressede situationer, hvilket også gør sig gældende i computerspil – selvom det ikke helt kan sammenlignes. Én-mod-én-situationer i vigtige kampe kan give lige så meget adrenalin i kroppen, som at stå med en akut syg patient i skadestuen! Som gamer oplevede jeg og mit hold også nederlag, hvor vi måtte bide i det sure æble og lære af vores fejl for at blive bedre. Denne læring har været meget gavnlig for mig, da lægelivet netop kræver at man konstant er i udvikling. Der er altså ingen tvivl om, at gaming har haft stor betydning for dén person, jeg er i dag – både som privatperson og læge!


Oplev live! Spændingen stiger, salen koger, alles øjne følger storskærmen. Skal du stå blandt tilskuerne til den næste e-sport turnering? Så lad Mangaard Travel arrangere din unikke rejse og mærk spændingen helt tæt på.

Rejs med Danmarks bedste erhvervs rejsebureau Mangaard Travel Group har, i over 26 år, arrangeret kvalitetsrejser til både private og erhverv. Vi sikrer dig den bedste løsning med en personlig rejseekspert, der er med dig før, under og efter rejsen. Lad os skræddersy den helt rigtige rejse til dig, om du er ved at planlægge inspirationstur til lærestablen, grupperejse til efterskoleleverne

eller en netværksrejse i ind- eller udlandet. Vi sørger for at kombinere jeres ønsker, så alle behov bliver opfyldt. Få et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at finde de rigtige løsninger, til de mest fordelagtige priser.

Tlf. 8675 4840 | groups@mangaard-travel.dk www.mangaard-travel.dk


HTX + ESPORT

ESPORT - LINJEN PÅ KOLD TEKNISKE GYMNASIUM ER TIL DIG, DER VIL DYRKE ESPORT SAMTIDIGT MED, AT DU TAGER DIN STUDENTEREKSAMEN. Du kommer til at udvikle dig inden for strategi, kommunikation og samarbejde. Vi arbejder med eSport som en holdsport og en sportsgren! Bo på Kold Kollegiet Når du vælger studieretningen eSport på Kold Tekniske Gymnasium, har du mulighed for at bo på Kold Kollegiet. Her kommer du til at dele et dobbeltværelse med en medstuderende.

KOM TIL ÅBENT HUS, D. 23. NOVEMBER, Kl. 10-14 LÆS MERE PÅ TEKGYMFYN.DK


42 / DEN DIGITALE ATLET


MAGASINET ER UDGIVET AF: Agenci Advertising ApS www.agenci.dk info@agenci.dk +45 93 40 99 90

KEY ACCOUNT MANAGER: Milad Badrbeigi

JOURNALIST: Flemming Madsen

mba@agenci.dk

fm@agenci.dk

PROJEKTCHEF: Kristian W. Norup

GRAFISK DESIGN: Sarah Moulvad sm@agenci.dk

kwn@agenci.dk A

D V E

R T I S

I N

G

ANNONCEBOOKING: Agenci Advertising ApS Enhver anvendelse, distribution, kopiering af hele eller dele af magasinet er forbudt uden skriftlig godkendelse. © Esport Service


DANMARKS FØRENDE FORHANDLER AF PC SPIL CD KEYS B R U G E R VE N L I G H E D / KU N D E S E R VI C E / L AVE PR I S E R