Page 1

-42


HEA MÕTE PARTNERKAARDIGA

1

2

3

-25%

-26%

-33%

4

5

-20%

-28%

2,89 3,89* 5,78/kg (45,22 EEK) Ìÿñî ãðèëü â ñëèâî÷íî-ïåðå÷íîì ìàðèíàäå 8,99 12,30* 4,50/kg (140,66 EEK) Øàøëûê â êåôèðíîì ìàðèíàäå 3. Nestlé hommikusöögibatoon Chocapic, Cini Minis või Nesquik 25 g 0,22 0,33* 8,80/kg (3,44 EEK) Áàòîí÷èê 4. Creme Bonjour võileivamääre maitsestamata, maitserohelise või hapukurgiga 200 g 0,99 1,25* 4,95/kg (15,49 EEK) 1. Rakvere LK grill-liha koore-pipramaitselises marinaadis 500 g 2. Rakvere LK šašlõkk keefirimarinaadis 2 kg

Áóòåðáðîäíàÿ íàìàçêà áåç âêóñîâûõ äîáàâîê èëè ñ çåëåíüþ, èëè c ñîëåíûì îãóðöîì

5. Twinings tee Earl Grey, Gunpowder või Lady Grey 100 g

2

2,49 3,49* 24,90/kg (38,96 EEK) ×àé

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 09.06–29.06.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 28.04.2011 • Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.04.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


PARTNERKAARDIGA HEA MÕTE 6 -25%

8

9

10

-30%

-26%

-21%

7 -29%

4,29 5,79* 6,35/kg (67,12 EEK) Øàøëûê èç êóðÿòèíûû ñ íåæíûì âêóñîì 2,79 3,95* 5,58/kg (43,65 EEK) Ñûðûå êîëáàñêè ãðèëü â áàðàíüåé àíüåé îáîëî÷êå

6. Tallegg maheda maitsega kanašašlõkk 900 g/neto 676 g 7. Vastse-Kuuste toored grillvorstid lambasooles 500 g

1,19 1,72* 3,97/kg (18,62 EEK) Îõëàæäåííûå êðàáîâûå ïàëî÷êè 0,99 1,35* 2,02/kg (15,49 EEK) Êåò÷óï ñ îñòðûì âêóñîì èëè ñ íåæíûì âêóñîì 10. Aura Fresh mahlajook pirni-õuna või metsamarja 2 L 1,25 1,59* 0,63/L (19,56 EEK) ßáëî÷íî-ãðóøåâûé ñîêîâûé íàïèòîê, cîêîâûé íàïèòîê èç 8. Vici jahutatud krabipulk 300 g

9. Hellmann’s ketšup terava- või mahedamaitseline 490 g ëåñíûõ ÿãîä

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

www.selver.eu

3


HEA A MÕTE RETSEPT

Grillitud kanakoivad rohekirjul kapsapadjal 4-le • Valmistusaeg: 1 tund + marinaadis 2 tundi kuni üleöö • Kalorsus ühele: 560 kcal

4 kanakoiba • 1 dl magusteravat tšillikastet (Santa Maria) • 1 sl Dijoni sinepit • 2 sl riivitud ingverit • Soola, musta pipart • Kapsalisand: 250 g brokkolit • 250 g lillkapsast • 100 g tugevamaitselist juustu (nt Maasdami, Põltsamaa) • 2 sl õli, nt viinamarjaseemne • 1 sl sidrunist pressitud mahla • 2 küüslauguküünt • Soola Sega marinaadiks kokku tšillikaste, sinep, riivitud ingver, sool ja pipar. Kalla marinaad kanakoibadele ja lase neil seista vähemalt 2 tundi kuni üleöö. Grilli. Lõika kapsad väikesteks õisikuteks ning keeda mõlemaid 3 minutit soolakas vees. Nõruta sõelal ja lase jahtuda. Tükelda juust väikesteks kuubikuteks. Purusta küüslauguküüned ning sega õli, vähese soola ja sidrunist pressitud mahlaga. Sega kaste kapsaõisikute ja juustuga. Serveeri kana kõrvale.

Êóðèíûå îêîðî÷êà ãðèëü íà êàïóñòíîé ïîäóøêå 4 ïîðöèè • Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: 1 ÷àñ + îò 2 ÷àñîâ íà ìàðèíîâàíèå • Êàëîðèéíîñòü: 560 êêàë 4 êóðèíûõ îêîðî÷êà  1 äë ñëàäêî-îñòðîãî ñîóñà ÷èëè ( Santa Maria)  1 ñò. ë. äèæîíñêîé ãîð÷èöû  2 ñò. ë. íàòåðòîãî èìáèðÿ  ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö  Êàïóñòíàÿ ïîäóøêà: 250 ã áðîêêîëè  250 ã öâåòíîé êàïóñòû  100 ã ñûðà ñ ñèëüíûì âêóñîì (íàïðèìåð: Maasdami, Põltsamaa)  2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ê ïðèìåðó, èç âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê  1 ñò. ë. ñâåæåâûæàòîãî ëèìîííîãî ñîêà  2 äîëüêè ÷åñíîêà  ñîëü Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàðèíàäà ïåðåìåøàéòå ñîóñ ÷èëè, ãîð÷èöó, íàòåðòûé èìáèðü, ñîëü è ïåðåö. Çàìàðèíóéòå êóðÿòèíó è îñòàâüòå êàê ìèíèìóì íà 2 ÷àñà íàñòàèâàòüñÿ. Çàòåì çàïåêèòå íà ãðèëå. Íàðåæüòå êàïóñòó íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, îòâàðèòå êàæäûé èç âèäîâ â ïîäñîëåííîé âîäå â òå÷åíèå 3 ìèíóò. Ñöåäèâ íà ñèòå, îñòàâüòå îñòóæàòüñÿ. Ïîêðîøèòå ñûð íà ìàëåíüêèå êóáèêè. Èçìåëü÷èòå ÷åñíîê, ïåðåìåøàéòå åãî ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ùåïîòêîé ñîëè è ëèìîííûì ñîêîì. Ïåðåìåøàéòå â ïîëó÷èâøåìñÿ ñîóñå êàïóñòó è ñûð. Ïîäàâàéòå íà ñòîë âìåñòå ñ êóðÿòèíîé.

Veinisoovituss Ash Tree Estate MerlotTempranillo Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkoholl võib kahjustada teie tervist!

1,78*8,90/kg 27,85 EEK

Vilux teraline sinep Dijoni 200 g Äèæîíñêàÿ ãîð÷èöà

4

2,95*2,95/kg 46,16 EEK

Tallegg jahutatud kanakoivad kg Îõëàæäåííûå êóðèíûå îêîðî÷êà • Ei ole müügil kõikides Selverites

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 09.06–29.06.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 28.04.2011 • Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.04.2011

Keskmise täidluse ning pehme marjase se iseloomuga punavein on heaks kaaslaseks küpsetatud ja grillitud linnulihatoitudele.

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


E RETSEPT HEA MÕTE Värviline läätsesalat 4-le • Valmistusaeg: 40 minutit • Kalorsus ühele: 155 kcal

1

2

1,5 dl läätsesid (nt Risenta) • 4, 5 dl vett • 2 porgandit • 1 punane sibul • 1 punane paprika • 5 cm porrut • 2–3 sl oliiviõli • 1 sl valget veiniäädikat • 1 tl suhkrut • Soola, pipart • Punt lehtpeterselli • Poole sidruni riivitud koor Keeda läätsed kergelt soolases vees pehmeks (u 20 minutit) ja jäta potti kaane alla jahtuma. Tükelda köögiviljad õhukesteks viiludeks. Kuumuta pannil õli ja pruunista läätsesid ning köögivilju kergelt. Maitsesta veiniäädika, suhkru, soola ja pipraga. Haki petersell, riivi sidrunikoor ja sega salatisse vahetult enne serveerimist.

3

-33%

-24%

1. Müllers Mühle punane lääts, 10 min kiirkeedu 500 g

1,57* 3,14/kg (24,57 EEK) Êðàñíàÿ ÷å÷åâèöà 2. Borges ekstra neitsioliiviõli 750 ml 4,39 6,60* 5,85/L (68,69 EEK) Îëèâêîâîå ìàñëî

3. Jalostaja tšillikaste 375 g (19,56 EEK) Ñîóñ ÷èëè

Rabarberi-maasikakook

1,25 1,65* 3,33/kg

4

10-le • Valmistusaeg: 20 minutit + 30 minutit ahjus • Kalorsus ühele: 320 kcal

Põhi:175 g võid • 1 muna • 1 dl suhkrut • 3 dl jahu • 1 tl küpsetuspulbrit Kate: 2 dl rabarbereid • 4 dl maasikaid • 250 g hapukoort • 1 suurem muna • 0,5–1 dl suhkrut • 1 tl vanillisuhkrut (Santa Maria) Vahusta toasoe või suhkruga. Lisa muna ja jätka vahustamist. Kõige lõpuks sega hulka küpsetuspulbriga segatud jahu. Suru tainas küpsetuspaberiga vooderdatud 26 cm läbimõõduga koogivormi põhja ja äärtele ning tõsta täidise valmistamiseni külma. Katte jaoks sega kokku hapukoor, muna ja suhkrud. Laota koogipõhjale tükeldatud rabarberid ning maasikad ja kalla need üle hapukoore-munaseguga. Küpseta 200 kraadi juures 20–30 minutit või kuni kook on küps.

5

6

4. Selver või 82% 200 g Ñëèâî÷íîå ìàñëî

1,18* 5,90/kg (18,46 EEK)

5. Santa Maria küpsetuspulber 45 g

Mascarpone-vahuga maasikarull

(7,51 EEK) Ïîðîøîê äëÿ âûïå÷êè

0,48*10,67/kg

6. Selver Pluss hapukoor 20% kiles 500 g (11,89 EEK) Ñìåòàíà

0,76* 1,52/kg

10-le • Valmistusaeg: 40 minutit • Kalorsus ühele: 375 kcal

Biskviit: • 4 muna • 2 dl suhkrut • 1 dl nisujahu • 1 dl tärklist • 2 sl mõrudat kakaopulbrit (Fazer) • 1 tl küpsetuspulbrit Kreem: 250 g mascarpone’t • 300 ml vahukoort • 3 sl tuhksuhkrut • 1 tl vanillisuhkrut Vahele ja kaunistuseks: 500 g maasikaid • tuhksuhkrut Biskviidi tegemiseks vahusta munad suhkruga valgeks vahuks, lisa omavahel segatud kuivained ja sõelu ettevaatlikult vahu hulka. Vala küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ning küpseta 200 kraadi juures 10 minutit. Kummuta biskviit teisele, suhkruga ülepuistatud küpsetuspaberile. Keera koos paberiga rulli ja lase jahtuda. Biskviidi küpsemise ajal vahusta koor suhkrutega pooleldi kõvaks vahuks, lisa toasoe mascarpone ning aja segu vahtu. Kata jahtunud biskviit vahuga ja sektoriteks lõigatud maasikatega ning keera paberi abil rulli. Vahetult enne serveerimist puista rull üle tuhksuhkruga ja lõika viiludeks.

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

7

8

9 -20%

7. Saputo toorjuust Mascarpone 250 g (29,90 EEK) Ñëèâî÷íûé ñûð

8. Fazer kakaopulber 200 g Ïîðîøîê êàêàî

1,91* 9,55/kg

1,89* 9,45/kg (29,57 EEK)

9. Valio juust Gouda Red Label 29% 250 g 7,56/kg (29,57 EEK) Ñûð

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

1,89 2,39*

www.selver.eu

5


HEA MÕTE

Gurmeetooted · Деликатесы Täidlasema iseloomuga valge vein. Maitse puuviljaselt struktuurne ja kreemjas, tunda küpseid tsitruselisi, apelsinikoore mõrkjust, veidi magusaid vürtse. Vein laagerdatakse enne pudeldamist 6 kuud prantsuse tammevaatides.

USA geograafilise tähisega lauavein

Sobib kergemate linnulihatoitudega, tugavamaitseliste pastaroogadega ja pehmete juustudega. Parim serveerimistemperatuur 8-11°C

12,20* 53,04/kg

3,61* 8,40/kg

21,90*

23,97* 31,96/L

190,89 EEK

56,48 EEK

342,66 EEK

375,05 EEK

Lindt šokolaadiassortii De Luxe 230 g

Põldmarjamoos 430 g

Cantorel valgehallitusjuust Camembert Gigante kg

Mondavi Nappa Valley Fume Blanc 75 cl 13%

• Müügil suuremates Selverites

• Müügil suuremates Selverites

Âàðåíüå èç ïîëåâûõ ÿãîä

Øîêîëàäíîå àññîðòè

Ñûð ñ áåëîé ïëåñåíüþ

Âèíî ÊÍÏ

-20%

2,55 3,19*

1,25 1,59*

-20%

2,99 3,77*

39,90 EEK

19,56 EEK

46,78 EEK

Itaalia-nuudlisalat kg

Soolaoad kg

Maksastroogonov kg

-22%

-22%

2,79 3,58*

4,59 5,89*

Ñàëàò ñ ëàïøîé ïî-èòàëüÿíñêè

Ñîëåíûå áîáû

43,65 EEK

71,82 EEK

Vaarikatarretis kg

Kräsupea kook väike kg

Ìàëèíîâîå æåëå

6

-21%

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Áåôñòðîãàíîâ èç ïå÷åíêè

Ïèðîæíîå «Kräsupea» (ìàë.)

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 09.06–29.06.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 28.04.2011 • Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.04.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


JOOK

Alkoholipakkumised

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Àëêîãîëüíûå íàïèòêè

Âíèìàíèå! Âû èìååòå äåëî ñ àëêîãîëåì. Àëêîãîëü ìîæåò íàíåñòè âðåä âàøåìó çäîðîâüþ.

1

2

4

3

5

6

11,99 17,13/L (187,60 EEK) Âîäêa 5,49 10,98/L (85,90 EEK) Âîäêa 3. Eesti viin Viru Valge 40% 70 cl 6,59 9,41/L (103,11 EEK) Âîäêa 4. Eesti rumm Caribba Blanco või Negro 37,5% 50 cl 5,99 11,98/L (93,72 EEK) Ðîì

7

1. Suurbritannia viin Smirnoff Red 40% 70 cl 2. Eesti viin Viru Valge Black 40% 50 cl

5. Prantsusmaa geograafilise tähisega lauavein Barton&Guestier Cabernet Sauvignon või Merlot Reserve 13,5% 75 cl Ñòîëîâîå âèíî ñ óêàçàíèåì ãåîïðèíàäëåæíîñòè

6. Saksamaa kaitstud päritolunimetusega vein Johann Brunner Riesling Mosel 9,5% 75 cl

4,99 6,65/L (78,08 EEK)

3,49 4,65/L (54,61 EEK) Âèíî ÊÍÏ 5,99 7,99/L (93,72 EEK)

7. Hispaania kaitstud päritolunimetusega kvaliteetvahuvein Freixenet Cordon Negro Brut või Rosado Seco 12% 75 cl Âèíî ÊÍÏ • Ei ole müügil kõikides Selverites

8

9

10

12

11

13

10,69 15,27/L (167,26 EEK) Àëêîãîëüíûé íàïèòîê 1,99 1,33/L + pant 0,06 (31,14 EEK) Ñèäð 10. Eesti hele õlu Saku Originaal 4,6% 6-pakk 3 L 3,89 1,30/L + pant 0,36 (60,87 EEK) Ñâåòëîå ïèâî, 6-áëîê 11. Eesti hele õlu Saku Rock 5,3% 24-pakk 13,632 L 13,99 1,03/L + pant 1,44 (218,90 EEK) Ñâåòëîå ïèâî, 24-áëîê 12. Hollandi hele õlu Heineken 5% 4-pakk 2 L 2,79 1,40/L + pant 0,24 (43,65 EEK) Ñâåòëîå ïèâî, 4-áëîê 13. Eesti hele õlu Alexander 5,2% 568 ml 0,69 1,21/L + pant 0,06 (10,80 EEK) Ñâåòëîå ïèâî 8. Saksamaa muu alkohoolne jook Bacardi Mojito Classic 14,9% 70 cl 9. Eesti siider Fizz Sweet Pear 4,7% 1,5 L

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

www.selver.eu

7


HEA MÕTE REKLAAM

Mmm, liha ...

säriseb, kui tulelt võtta ... ometi mahlane ... tõelise maitsega ... hõrk ja kvaliteetne

8

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 09.06–29.06.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 28.04.2011 • Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.04.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


HEA HIND HEA MÕTE E

Toidukaubad Ïðîäòîâàðû -25%

-28%

3,89 5,25* 5,56/kg

-30%

3,19 4,49* 3,99/kg 49,91 EEK

2,09 2,99* 4,54/kg

60,87 EEK

Rakvere LK Perešašlõkk 1kg/700 g neto

Tallegg Barbeque kanahitid 800 g

Nõo Lihavürst toored grillvorstid juustuga 460 g

32,70 EEK

«Õèòû» èç êóðÿòèíû áàðáåêþ

Øàøëûê

-32%

Ñûðûå êîëáàñêè ãðèëü ñ ñûðîì

-16%

0,99 1,46* 1,41/kg

-24%

0,95 1,14* 7,60/kg 14,86 EEK

0,95 1,25* 1,73/kg

15,49 EEK

Pere leib Wabariigi 700 g

Vändra Mozzarella kirsid 125 g

Delma margariin poolrasvane 39% 550 g

Øàðèêè ìîöàðåëëû

Õëåá

-25%

14,86 EEK

-25%

Ïîëóæèðíûé ìàðãàðèí

-40%

-33% %

2,90 3,90* 3,22/kg

0,89 1,19* 2,31/kg

0,35 0,59* 4,93/kg 5,48 EEK

62,43 EEK

Polar Fish krevetid koorimata 90/120 900 g

Felix grillisalat 385 g

Viva koorejäätis vanillimaitseline dražeekommidega, vahvlitopsis 130 ml/71 g

Ruta kommisegu kg

45,38 EEK

Íåî÷èùåííûå êðåâåòêè

13,93 EEK

Ñàëàò äëÿ áëþä ãðèëü • Ei ole müügil kõikides Selverites

3,99 5,99* Àññîðòè êîíôåò

Ñëèâî÷íîå ìîðîæåíîå ñ äðàæå ñ âàíèëüíûì âêóñîì â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå

-20%

-32%

-49%

-27% 7% %

4,19 5,25* 8,38/kg

1,69 2,49* + 0,06 pant

1,59 3,15* + 0,36 pant 0,80/L

26,44 EEK

24,88 EEK

8,61 EEK

Paulig kohv President keskmine röst 500 g

Pure apelsinimahl 1L

Karastusjook Pepsi Cola 6-pakk 1,98 L

Baltika alkoholivaba õlu 500 ml

65,56 EEK

Êîôå ñðåäíåé îáæàðêè

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Àïåëüñèíîâûé ñîê

Ïðîõëàäèòåëüíûé íàïèòîê, 6-áëîê • Ei ole müügil kõikides Selverites

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

0,55 0,76* + 0,06 pant 1,10/L Áåçàëêîãîëüíîå ïèâî

www.selver.eu

9


HEA MÕTE HEA HIND

Tööstuskaubad Ïðîìòîâàðû 1

2 -33%

-47%

-34%

-42%

1. Lehtpuusüsi 14 L

1,59 2,40* 0,11/L (24,88 EEK)

Äðåâåñíûé óãîëü ëèñòâåííûõ ïîðîä

2. Süütevedelik Voitkad 1 L

1,09 1,90*

(17,05 EEK) Æèäêîñòü äëÿ ðîçæèãà

-26%

32,99 44,90*

0,99 1,50*

12,99 24,90*

15,49 EEK

203,25 EEK

Piknikukomplekt 12-le, 1 tk

Kuppelgrill 16” 1 tk

Êîìïëåêò äëÿ ïèêíèêà íà 12 ïåðñîí

Ãðèëü

-27%

-35%

2,99 4,15*

15,99 24,90*

516,18 EEK

46,78 EEK

250,19 EEK

Alcoscent alkomeeter DA-3000 1 tk

Tamrex helkurvest 1 tk

Elesko lauaventilaator 1 tk

Àëêîìåòð

Ñâåòîîòðàæàþùèé æèëåò

Íàñòîëüíûé âåíòèëÿòîð

1

UUDISTOODE!

-21% -37%

UUDISTOODE!

-24%

2 -21%

1,19 1,90* 13,22/L 18,62 EEK

Bros aerosool sääskede ja puukide tõrjeks 90 ml

12,50* 148,49 EEK

9,49

1. TDK CD-R shrink wrap 10tk/pk

Maasikaampel 25 cm 1 tk

2. TDK DVD+R shrink wrap 10tk/pk

Àìïåëüíàÿ êëóáíèêà

Ñðåäñòâî îò íàñåêîìûõ (àýðîçîëü)

10

2,29 2,90*

0,23 tk (35,83 EEK) CD-R, shrink wrap

2,99

3,80* 0,29 tk (46,78 EEK) DVD+R, shrink wrap

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 09.06–29.06.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 28.04.2011 • Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 28.04.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


HEA HIND HEA MÕTE E 1 -29%

-30%

2

-50%

-50%

UUDISTOODE!

1,69 2,40*

10,99 15,90* 219,80/L

1. Naiste madalad spordisokid erinevad

26,44 EEK

171,96 EEK

Golden Lady naiste sukkpüksid Sunfresh 10 den, erinevad värvid, 2–4, 1 paar

L’Oréal päevakreem Revitalift Total Repair 10 50 ml

Æåíñêèå êîëãîòêè, ðàçëè÷íûå öâåòà

35/38, 39/42 1 paar

2. Meeste madalad spordisokid erinevad

Äíåâíîé êðåì

39/42, 43/46 1 paar

1

0,99 2,00* (15,49 EEK)

Æåíñêèå íèçêèå ñïîðòèâíûå íîñêè, ðàçëè÷íûå âèäû

0,99 2,00* (15,49 EEK)

Ìóæñêèå íèçêèå ñïîðòèâíûå íîñêè, ðàçëè÷íûå âèäû

2 -30%

-29%

1. Rahvusmööbel dekoratiivpadi Muhu või Pühalepa 50 x 50 cm

11,99 16,90* (187,60 EEK) Äåêîðàòèâíàÿ ïîäóøêà 89,99 129,00* (1408,04 EEK) Øåçëîíã äëÿ òåððàñ

2. Rahvusmööbel terrassi-lamamistool Muhu või Pühalepa 140 x 140 cm • Ei ole müügil kõikides Selverites

Tööstuskaubad Ïðîìòîâàðû 2

1 -40%

-20% %

-20%

UUDISTOODE!

6,89

-50% %

UUDISTOODE!

11,50* 34,45/L 107,81 EEK

1. Persil pesupulber Gold Pure & Natural 2 kg

Deborah BioEtyc päevitusõli Bronze päevitust intensiivistav 200 ml

2. Persil pesugeel Gold Pure & Natural 1,5 L

(77,45 EEK) Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê

Ãåëü äëÿ ñòèðêè

4,95 6,20* 2,47/kg

4,95 6,20* 3,30/L (77,45 EEK)

0,55 1,10* 8,61 EEK

Crisa joogiklaas Sierra 275 ml 1 tk Ñòàêàí

Ìàñëî äëÿ çàãàðà

-47%

LEMMIKLOOMALE

-21%

-28% %

ÄËß ÄÎÌÀØÍÈÕ ÏÈÒÎÌÖÅÂ

10,99 21,03* 171,96 EEK

Brita kann Marella Cool, 2,4 L 1 tk Êóâøèí

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

1,49 1,91* 0,30/kg

24,90 34,90* 1,66/kg

23,31 EEK

389,60 EEK

Happy kassiliiv klombistuv 5 kg

Crancy kuivtoit koertele Family Life Premium 15 kg

Íàïîëíèòåëü äëÿ êîøà÷üèõ òóàëåòîâ

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

Ñóõîé êîðì äëÿ ñîáàê

www.selver.eu 11


HEA MÕTE REKLAAM

Hea kas või tordi peale panna

Vähem m Ilma soola E621-ta

Rakvere uutes hõrkudes suitsusinkides on vähem soola ja need ei sisalda kunstlikku maitsetugevdajat. Suitsusingid leiab nüüdsest ka uutest maitsekatest pakenditest. * Selveris on müügil Einepeekon ja Lihaveise-suitsusink.

Head isu

Selveri otsepost  

Selveri otsepost, kataloog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you