Page 1

S E L V E R

10.02.– 2.03.2 0 1 1

HEA JA EESTIMAINE

Tavahind 4,85

-28%

3,49

(54,61 EEK) Rakvere LK seapraad kamaraga kondita kg

ee st im ai ne

Ñâèíèíà äëÿ æàðêîãî ñ êîæåé, áåç êîñòî÷êè • Saare Selveris Saaremaa LT seapraad kondita kamaraga

-30%

Tavahind Ta av 229,90

a He R

E

E

S

Øâåéíàÿ Øâ Ø âå åé é ìàøèíêà

LV

(2503,3 (250 (2 50 50 EEK) Brother B Br rot ot õmblusmasin XL-2220 X XL L-2 1 tk

ja

159,99


HEA MÕTE PARTNERKAARDIGA

1

2

-24%

-21%

2 1

0,95 (14,86 EEK) Vilma magusate ülepannikookide jahu 500 g 1,26* 1,90/kg Ìóêà äëÿ âûïå÷êè ñëàäêèõ áëèíîâ

3

1,35 (21,12 EEK) Vilma vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber 150 g 1,72* 9,00/kg Ïîðîøîê êàêàî ñ ïîíè-

3

æåííûì ñîäåðæàíèåì æèðà

4

4

-19%

-19%

0,95 (14,86 EEK) Marwel vürtsikilu puhastatud 125 g 1,18* 7,60/kg Êèëüêà

0,59 (9,23 EEK) Eesti Pagar seemneleib Jassi ½ 310 g 0,73* 1,90/kg Õëåá ñ ñå-

ïðÿíîãî ïîñîëà î÷èùåííàÿ

ìåíàìè Jassi

5 6 -21%

5

0,70 (10,95 EEK) Pere leib Wabariigi ½ 320 g 0,89* 2,19/kg Õëåá Wabariigi 7 6

-21%

-26%

0,65 (10,17 EEK) Nopri küüslauguvõie 125 g 0,82* 5,20/kg ×åñíî÷íûé

1,49 (23,31 EEK) Lihameister veisemaks röstsibulaga 400 g 2,04* 3,73/kg Ãîâÿ-

ñïðåä

2

7

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

æüÿ ïå÷åíêà ñ æàðåíûì ëóêîì

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


PARTNERKAARDIGA TNERKAARDIGA HEA MÕTE

Toidukaubad Ïðîäòîâàðû -20% -35%

-21%

1,35 (21,12 EEK) Energia talu elujõu- (30 g), seedimis- või piparmünditee ÖKO 20 g 1,69* 45,00/ 67,50/kg ×àé, ïðèäàþùèé æèçíåííûå

0,59 (9,23 EEK) Energiajook Dynami:t või Dynami:t Juice 500 ml 0,92* 1,18/L + pant 0,03 Ýíåðãåòè-

3,29 (51,48 EEK) Tallegg klassikaline ahjukana kg 4,21*

÷åñêèé íàïèòîê Dynami:t èëè Dynami:t Juice

-25%

-27%

-31%

1,89 (29,57 EEK) Lihameister Wabariigi Doktorivorst 550 g 2,55* 3,44/kg Êîëáàñà «Wabariigi

1,39 (21,75 EEK) Rannarootsi Lastevorst 500 g 1,91* 2,78/kg Êîëáàñà «Laste»

1,75 (27,38 EEK) Tootsipeenra öko täisterapasta 400 g 2,55* 4,38/kg Ýêî-ïàñòà èç öåëüíîçåðíî-

-21%

-22%

-25%

4,49 (70,25 EEK) Fazer sõbrastritsel kg 5,69*

1,09 (17,05 EEK) Mamma kodune seljanka 300 g 1,40* 3,63/kg Ñîëÿíêà ïî-äîìàøíåìó

0,99 (15,49 EEK) Kalev kompvek Tallinn 150 g 1,32* 6,60/kg

-22%

-21%

-22%

0,69 (10,80 EEK) Marmiton glasuuritud sefiir 135 g 0,89* 5,11/ kg Ãëàçèðîâàííûé çåôèð

0,65 (10,17 EEK) Metsaime pähkli-rosinasegu 60 g 0,83* 10,83/kg Àññîðòè îðåõîâ è èçþìà

0,59 (9,23 EEK) Valio Alma kodujuust hapukoorega 200 g 0,76* 2,95/kg Òâîðîã ñî ñìåòàíîé

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

Êóðèöà äëÿ çàïåêàíèÿ ïî-êëàññè÷åñêè

ñèëû, ñïîñîáñòâóþùèé ïèùåâàðåíèþ èëè ìÿòíûé

Doktorivorst»

Øòðèöåëü «Sõbra» • Tondi Selveris Selveri Pagarid Sõbrastritsel

âîé ìóêè • müügil osades Selverites

Êîíôåòû «Tallinn»

www.selver.eu

3


HEA MÕTE RETSEPT Eesti lihaveisehautis õlle ja kartulitega Neljale–kuuele • Valmistusaeg: 2, 5 tundi • Kalorsus ühele: 403 kcal

800 g veise antrekooti (nt eesti lihaveis) • või ja õli segu • soola • musta pipart • 1 pudel (500 ml) heledat õlut • 5–6 dl veiselihapuljongit • 2 sibulat • tüümianit • 3 loorberilehte • 10 musta pipra tera • 1 kg kartuleid, õhukeste viiludena Serveerimiseks: soolakurki Kuumuta või ja õli segu pannil, pruunista lihatükk igalt küljelt, maitsesta soola ja pipraga. Tõsta lihatükk potti, vala peale õlu ja puljongit nii palju, et liha oleks kaetud. Lisa ka sektoriteks lõigatud või hakitud sibul, 2–3 tüümianioksa, loorberilehed ja pipraterad. Keeda 1 tund. Tõsta liha potist, lao ahjuvormi põhja pool viilutatud kartulitest, maitsesta soola ja pipraga. Tõsta peale suuremateks tükkideks lõigatud liha, ülejäänud tükeldatud sibul ja kartulid. Vala peale keeduleent nii palju, et see peaaegu katab liha. Kata fooliumiga ja küpseta 175 kraadi juures 1 tund või kuni kartulid ja liha on pehmed.

Ýñòîíñêàÿ ãîâÿäèíà, òóøåííàÿ â ïèâå ×åòûðå-øåñòü ïîðöèé • Âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ: 2,5 ÷àñà • Êàëîðèéíîñòü îäíîé ïîðöèè: 403 êêàë 800 ã ãîâÿæüåãî àíòðåêîòà (íàïðèìåð, ýñòîíñêàÿ ãîâÿäèíà îò êîðîâ ìÿñíûõ ïîðîä) • ñìåñü ñëèâî÷íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà • ñîëü • ÷åðíûé ïåðåö • 1 áóòûëêà (500 ìë) ñâåòëîãî ïèâà • 5-6 äë ãîâÿæüåãî áóëüîíà • 2 ëóêîâèöû • òèìüÿí • 3 ëàâðîâûõ ëèñòà • 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà • 1 êã íàðåçàííîãî òîíêèìè ëîìòèêàìè êàðòîôåëÿ Äëÿ ñåðâèðîâêè: ñîëåíûé îãóðåö Ïîäîãðåéòå íà ñêîâîðîäå ñìåñü ðàñòèòåëüíîãî è ñëèâî÷íîãî ìàñëà, îáæàðüòå ìÿñî ñ îáåèõ ñòîðîí, ïðèïðàâüòå ñîëüþ è ïåðöåì. Ïåðåëîæèòå ìÿñî â êàñòðþëþ, çàëåéòå ïèâîì è áóëüîíîì, ÷òîáû æèäêîñòü ïîêðûâàëà ìÿñî. Äîáàâüòå òàêæå íàðåçàííûé äîëüêàìè èëè ïîðóáëåííûé ëóê, 2-3 âåòî÷êè òèìüÿíà, ëàâðîâûå ëèñòû è ãîðîøèíû ïåðöà. Âàðèòå â òå÷åíèå ÷àñà. Çàòåì äîñòàíüòå ìÿñî èç êàñòðþëè, âûëîæèòå íà äíî ôîðìû äëÿ çàïåêàíèÿ ïîëîâèíó ëîìòèêîâ êàðòîôåëÿ, ïðèïðàâüòå ñîëüþ è ïåðöåì. Ñëåäóþùèì ñëîåì âûëîæèòå êðóïíî íàðåçàííîå ìÿñî, îñòàâøèéñÿ èçìåëü÷åííûé ëóê è êàðòîôåëü. Çàëåéòå áëþäî áóëüîíîì, ÷òîáû îí ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîêðûâàë ìÿñî. Íàêðîéòå ôîðìó ôîëüãîé è çàïåêàéòå â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 175 ãðàäóñîâ â òå÷åíèå ÷àñà, èëè ïîêà êàðòîôåëü è ìÿñî íå ñòàíóò ìÿãêèìè.

Veinisoovitus Veisehautise juurde soovitame: Ash Tree Estate MerlotTempranillo Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist! Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist!

37,64 (589 EEK) Asi Collection Malmpott kaanega, ümar 3,8 L Êðóãëàÿ ÷óãóííàÿ êàñòðþëÿ ñ êðûøêîé

0,71 (11,11 EEK) Eesti hele õlu Saku Kuld 5,2% 500 ml 1,42/L + pant 0,06 Ñâåòëîå ïèâî Saku Kuld 5,2%

7,61 (119,07 EEK) Rakvere LK Lihaveise antrekoot laagerdatud kg Âûäåðæàííûé

1,09 (17,05 EEK) Pekero soolakurk 300 g 3,63/kg Ñîëåíûå îãóðöû,

àíòðåêîò

• Toode on müügil Kadaka, Järve, Tondi, Torupilli, Merimetsa, Pirita, Mai, Krooni, Männimäe, Saare, Anne, Ringtee, Suurejõe, Valga, Pelgulinna, Jõhvi, Põltsamaa, Hiiumaa, Marienthali, Ülejõe, Rannarootsi Selverites

4

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


RETSEPT HEA MÕTE Porgandiga kaneelisaiad 24 tk Valmistusaeg: 25 minutit + kerkimiseks 1,5 tundi + 15 minutit ahjus Kalorsus, 1 tk: 303 kcal

50 g pärmi • 5 dl piima • 2 dl suhkrut • 1 muna • 1 tl soola • u 16 dl nisujahu • 2 väiksemat porgandit • 150 g võid Täidis: 100 g võid • 2 dl demerara suhkrut • 2 sl kaneeli Määrimiseks: 1 muna Peale puistamiseks: tuhksuhkrut Lahusta pärm väheses käesoojas piimas, lisa suhkur, sool ja muna. Riivi porgandid ja sega koos jahuga taina hulka. Lisa vähehaaval toasoe või ning sõtku ühtlaseks tainaks. Lase kerkida rätiku all 1 tund. Sega täidiseks sulatatud või, demerara suhkur ja kaneel. Jaga tainas kaheks, rulli tainas jahusel laual piklikuks nelinurgaks ja laota pool täidisest peale. Keera rulli ja lõika tükkideks. Tõsta paberist muffinivormidega vooderdatud muffinipanni pesadesse. Lase rätiku all veel 30 minutit kerkida. Määri lahtiklopitud munaga ja küpseta 200 kraadises ahjus 12–15 minutit ehk kuni saiad küpsed. Samuti toimi teise tainapoolega.

1,48 (23,16 EEK) Dan Sukker suhkur Demerara 500 g 2,96/kg

0,69 (10,80 EEK) Selveri munad, M suurus 10 tk/pk 0,08/tk Êóðèíûå

0,70 (10,95 EEK) Valio Alma vahukoor 35% 200 ml 3,5/ml

Keeda, jahuta ja koori kartulid. Lõika viiludeks. Määri ahjuvorm võiga ja lao põhja räimefileed, maitsesta soola ja pipraga. Puista üle hakitud tilliga. Peale lao kiht kartuliviile, maitsesta soolaga. Taas soola ja pipraga maitsestatud räimefileed ning pealmiseks kihiks kartuliviilud. Puista peale hakitud tilli. Klopi piima-kooresegu munadega lahti, maitsesta mädarõika ja vähese soolaga – vala vormi. Laota võitükid kõige peale ja küpseta ahjus 200 kraadi juures u 30 minutit või kuni vormiroog pealt kaunilt kudkollane.

Ñëèâêè, 35%

2,04 (31,92 EEK) Japs räimefilee, külmutatud 300g 6,80/kg

Kihiline kodujuustumaius

0,82 (12,83 EEK) Valio Alma kodujuust 4% 200 g 4,10/kg

0,50 (7,82 EEK) Kalev šokolaadimaitseline küpsis165 g 3,03/kg

Äåìåðàðñêèé ñàõàð

ÿéöà „Selveri”, ðàçìåð Ì

Räime- kartulivorm Neljale–kuuele Valmistusaeg: 20 minutit + 30 minutit Kalorsus: 326 kcal

500 g räimefileesid • 10 keedetud kartulit • soola • musta pipart • värsket tilli • 3 muna • 2 dl piima • 1 dl vahukoort • 2 tl mädarõigast • võid

6-le Valmistusaeg: 20 minutit + 2 tundi külmas

Òâîðîã, 4%

Kalorsus ühele: 288 kcal

Ôèëå ñàëàêè

Ïå÷åíüå ñ øîêîëàäíûì âêóñîì

2 dl vahukoort • 50 g tumedat šokolaadi • 400 g kohupiimapastat • 200 g kodujuustu (Alma) • 2 sl suhkrut • 100 g šokolaadiküpsiseid (nt Kalev) Kaunistuseks: 2 dl külmutatud astelpajumarju Vahusta koor, riivi jämeda riiviga šokolaad. Lisa koore hulka kohupiim, kodujuust , suhkur ja riivitud šokolaad. Purusta küpsised. Jaga ühe suure kausi või väikestesse klaaside põhja pool koore – kohupiimasegust, pidista küpsisepuru peale ja laota ülejäänud kohupiimasegu peale. Pudista peale veel küpsisepuru ja tõsta vähemalt 2 tunniks külma, et küpsisepuru pehmeneks. Kaunista enne serveerimist marjadega.

1,93 (30,20 EEK) Fazer šokolaad Block tume 250 g 7,72/kg

Òåìíûé øîêîëàä Block

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

www.selver.eu

5


HEA MÕTE KÖÖK

HEAD JÄNESEAASTAT! Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÃÎÄÀ ÊÐÎËÈÊÀ!

2

1

E!

AL

3

R ÕB

S

E!

AL

R ÕB

S

1. Kohupiimakook „Sõbra” kg 4,09 (63,99 EEK) Òâîðîæíîå ïèðîæíîå „Sõbra” 2. Kodujuustukook Armastusega, väike kg 4,79 (74,95 EEK) 6,01* Òâîðîæíîå ïèðîæíîå „Ñ ëþáîâüþ” 3. Jänkutort kg 12.08 (189,01 EEK) Òîðò „Çàé÷èê”

4 -20%

5

6

-20%

!

LE

RA

B SÕ

4. Kama-toorjuustukreem kirsikastmega kg 4,04 (63,21 EEK) 5,05* Êðåì èç òâîðîæíîãî ñûðà ñ êàìîé ïîä âèøíåâûì ñîóñîì 5. Munavõie kg 5,05 (79,02 EEK) 6,33* ßè÷íàÿ áóòåðáðîäíàÿ íàìàçêà 6. Kräsupea kook kirssidega kg 5.69 (89,03 EEK) Ïèðîæíîå „Kräsupea” ñ âèøíåé

7

-20%

8

9

-20%

-20%

7. Makaroni-singisalat kg 2,55 (39,90 EEK) 3,19* Ìàêàðîííûé ñàëàò ñ âåò÷èíîé 8. Vinegrett kg 2,29 (35,83 EEK) 2,87* Âèíåãðåò 9. Mulgikapsas kg 2,04 (31,92 EEK) 2,55* „Ìóëüãèêàïñàñ”

6

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


JOOK

Alkoholipakkumised Àëêîãîëüíûå íàïèòêè Âíèìàíèå! Âû èìååòå äåëî ñ àëêîãîëåì. Àëêîãîëü ìîæåò íàíåñòè âðåä âàøåìó çäîðîâüþ.

1

2

3

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga! Alkohol võib kahjustada teie tervist!

5

4

1. Eesti viin Saaremaa Vodka Juubelipudel 40% 70 cl 15,39 (240,80 EEK) 21,99/L Âîäêà Saaremaa Vodka Juubelipudel 40%, Ýñòîíèÿ 2. Eesti maitsestatud viin Viru Valge Vanilla, Greenapple või Waterlemon 38% 50 cl 5,25 (82,14 EEK) 10,50/L Ïðèïðàâëåííàÿ âîäêà Valge Vanilla, Greenapple èëè Waterlemon 38%, Ýñòîíèÿ 3. Eesti liköör Vana Tallinn Heritage 40% 50 cl 9,29 (145,36 EEK) 18,58/L Ëèêåð Vana Tallinn Heritage 40%, Ýñòîíèÿ 4. Eesti liköör Herbert 35% 70 cl 7,49 (117,19 EEK) 10,70/L Ëèêåð Herbert 35%, Ýñòîíèÿ 5. Eesti liköör Liviko Metsmaasika 21% või Mustsõstra 20% 50 cl 3,39 (53,04 EEK) 6,78/L Ëèêåð Liviko Metsmaasika 21% èëè Mustsõstra 20%, Ýñòîíèÿ

6

7

8

9

10

11

2,35 (36,77 EEK) 4,70/L Àðîìàòèçèðîâàííîå ôðóêòîâîå âèíî Põlt1,89 (29,57 EEK) 2,52/L Àðîìàòèçèðîâàííîå ôðóêòîâîå âèíî Karksi Jõhvikavein 11% 8. Eesti siider Mulgimaa Dry Apple või Pear 4,5% 330 ml 0,77+ pant 0,06 (12,05 EEK) 2,33/L Ñèäð Mulgimaa Dry Apple èëè Pear 4,5% 9. Eesti hele või tume õlu Karksi 5% 1L 1,29 + pant 0,06 (20,18 EEK) Ïèâî Karksi Hele èëè Tume 5% 10. Eesti hele õlu A.Le Coq Premium 4,7% 6-pakk 3L 3,99 + pant 0,36 (62,43 EEK) 1,33/L Ñâåòëîå ïèâî A.Le Coq Premium 4,7% 6-áëîê 11. Eesti hele õlu A.Le Coq Alexander 5,2% 500 ml 0,65 + pant 0,06 (10,17 EEK) 1,30/L Ñâåòëîå ïèâî A.Le Coq Alexander 5,2% 6. Eesti aromatiseeritud puuviljavein Põltsamaa Kirsisuudlus 14% 50cl

samaa Kirsisuudlus 14% 7. Eesti aromatiseeritud puuviljavein Karksi Jõhvikavein 11% 75cl

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

www.selver.eu

7


HEA MÕTE REKLAAM

Vali oma lemmik HEA ja EESTIMAINE toode!

Felixi uuenenud supiklassika!

IGA PÄEV

Felixi supid on saanud täiesti uue väljanägemise ja sisu. Oleme jätnud sortimenti ainult parimad ja populaarsemad maitsed nagu borš, seljanka, hernesupp jne. Uusi suppe on kokku seitse – üks supp igaks päevaks. Kõik supid on uue retseptiga ja ei sisalda enam naatriumglutamaati ehk maitsetugevdajat. Felixi suppidele annavad maitse parim liha, värsked kodumaised aedviljad ja õiged maitseained. Head isu!

Hääleta ja võid võita 20-eurose Selveri kinkekaardi! Peaauhinnaks on just sinule reserveeritud parkimiskoht Selveri parklas. Oma hääle saad anda Selveri kodulehel www.selver.eu. Kampaania kestab 10.02.–02.03.2011 Kampaania reeglid www.selver.eu

20%

toodet k

ingitus

eks!

Häid asju pole kunagi liiga palju – nüüd parimaid Rakvere tooteid sama raha eest 20% rohkem!

Pakkumine kehtib veebruari lõpuni või kuni kaupa jätkub.

8

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


HEA HIND HEA MÕTE

Toidukaubad Ïðîäòîâàðû -28%

-29%

3,49 (54,61 EEK) Rakvere LK seapraad kamaraga kondita kg 4,85* Ñâèíèíà äëÿ æàðêîãî ñ êîæåé,

1,19 (18,62 EEK) Vastse-Kuuste poolsuitsuvorst Krakovi 300 g 1,69* 3,97/kg Ïîëóêîï÷åíàÿ êîëáà-

áåç êîñòî÷êè

ñà Krakovi

-28%

1,09 (17,05 EEK) Rannarootsi sealiha omas mahlas 240 g 1,53* 4,54/kg Ñâèíèíà â ñîáñòâåííîì ñîêó

• Saare Selveris Saaremaa LT seapraad kondita kamaraga

-26%

0,65 (10,17 EEK) Mikaado mannavahupulber Manni maasika või jõhvika 200 g 0,89*3,25/kg Ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êëóáíè÷íîãî èëè êëþêâåííîãî ìàííîãî ìóññà Manni

-13%

0,38 (5,95 EEK) Leibur Saiö 300 g 0,44* 1,27/kg Saiö

-29%

0,89 (13,93 EEK) Kriskal meremari punane 113 g 1,27* 7,88/kg Êðàñíàÿ «èêðà»

-28%

3,49 (54,61 EEK) Nõo Lihavürst liharullid Nõo juustuga 530 g 4,85* 6,58/kg Ìÿñíûå ðóëåòû Nõo

-20%

2,49 (38,96 EEK) Viking õrnsoola vikerforelli viilud 150 g 3,13* 16,60/kg Íàðåçêà ôèëå ðàäóæíîé ôîðåëè íåæíîãî ïîñîëà

-30%

1,99 (31,14 EEK) Hagar lahja kohupiimakook 300 g 2,87* 6,63/kg Òâîðîæíîå ïèðîæíîå

ñ ñûðîì

-23%

-34%

-21%

0,69 (10,80 EEK) Valio Alma kohupiim vanilli 2,5% 300 g 0,90* 2,30/kg Âàíèëüíûé òâîðîã

0,15 (2,35 EEK) Selveri tibu kohuke vanilli- või šokolaadimaitseline 43 g 0,23* 3,49/kg Òâîðîæíûé

0,75 (11,73 EEK) Nopri kohupiimakreem marjadega 200 g 0,95* 3,75/kg Òâîðîæíûé êðåì ñ ÿãîäàìè

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

www.selver.eu

ñûðîê ñ âàíèëüíûì èëè øîêîëàäíûì âêóñîì

9


HEA MÕTE HEA HIND

Toidukaubad Ïðîäòîâàðû -17%

-22%

-22%

0,72 (11,27 EEK) Farmi koorene jogurt mustade kirsside või mustikatega 400 g 0,87* 1,80/kg

1,19 (18,62 EEK) Põltsamaa juust Tartu 18,3%, viilutatud 150 g 1,53* 7,93/kg Íàðåçàííûé ñûð

1,23 (19,25 EEK) E-Piim riivjuust Eesti 250 g 1,59* 4,92/kg

-18%

-18%

-23%

0,81 (12,67 EEK) Farmi toorjuust Originaal 150 g 0,99* 5,60/kg Òâîðîæíûé ñûð Originaal

2,23 (34,89 EEK) Vigala mozzarella delikatess 250 g 2,74* 8,92/kg Äåëèêàòåñíàÿ ìîöàðåëëà

2,59 (40,52 EEK) Marjamaa metsamustikas 400 g 3,39* 6,48/kg Ëåñíàÿ ÷åðíèêà

Ñëèâî÷íûé éîãóðò ñ ÷åðíîé âèøíåé èëè ÷åðíèêîé

Íàòåðòûé ñûð Eesti

• müügil osades Selverites

-23%

-21% -24%

1,99 (31,14 EEK) Regatt koorejäätis 1 L/480 g 2,61* 4,15/ kg Ñëèâî÷íîå ìîðîæåíîå

-33%

3,64 (56,95 EEK) Rakvere LK keedusink Viru kg 5,49* Âàðåíàÿ âåò÷èíà Viru 10

0,48 (7,51 EEK) Põltsamaa kannujook õuna 200 ml 0,61* 2,40/L Êîíöåíòðàò äëÿ ÿáëî÷íîãî íàïèòêà

-22%

1,09 (17,05 EEK) Päikesemarja siirup mustsõstra 500 ml 1,40* 2,18/L ×åðíî-

1,49 (23,31 EEK) 30 g 1,99* 1,99* Felix rassolnik sealihaga 530 2,81/kg Ðàññîëüíèê ñî ñâèíèíîé

-33%

0,75 (11,73 EEK) Aura virsikunektar 1 L 1,14* Ïåðñèêîâûé íåêòàð

ñìîðîäèíîâûé ñèðîï

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

-27%

1,14 (17,84 EEK) Oskar sealihasardell 350 g 1,57* 3,26/kg Ñàðäåëüêè èç ñâèíèíû * Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà


PARTNERKAARDIGA HEA MÕTE

Tööstuskaubad Ïðîìòîâàðû 3 1

2 -24%

-34%

-33%

-32%

4

-25%

1. Tepitud villapadi 50x60 cm 8 8,99 99 (140,66 EEK) 12,08* Ñòåãàíàÿ øåðñòÿíàÿ ïîäóøêà 2. Lambavillatekk 150x200 cm 22,99 (359,72 EEK) 30,36* Îäåÿëî èç

îâå÷üåé øåðñòè

3. Daisy köögipaber, 2-kihiline 2 rl/pk 0,69 (10,80 EEK) 1,05* 0,35/rl 2-ñëîéíûå áóìàæíûå ïîëîòåíöà 4. Daisy tualettpaber, 2- kihiline 8 rl/pk 1,59 (24,88 EEK) 2,40* 0,20/rl 2-ñëîéíàÿ îéíàÿ òóàëåòíàÿ áóìàãà

4,99 (78,08 EEK) Kadri Kaerma kruus 300ml 1 tk 7,40* ×àøêà

-28%

1

2 -19%

3 -19%

-30%

1,85 (28,95 EEK) Puhas Loodus näovesi kurgi 150 ml 2,68* 12,33/L Îãóðå÷íûé ëîñüîí

-24%

4,09 (63,99 EEK) Ingli Pai saunaõli kadakas, kas, eukalüpt ja teepuu 30 ml 5,43* 136,33/L 6,33/L Ìàñëî äëÿ

áàíè: ìîææåâåëîâîå, ýâêàëèïòîâîå èëè èç ÷àéíîãî äåðåâà

1. Graftmasters matemaatiline Doomino 100 piires 1 tk 8,99 (140,66 EEK) 12,5* Ìàòåìàòè÷åñêîå äîìèíî Graftmasters (ñ÷åò â ïðåäåëàõ 100)

2., 3. Graftmasters matemaatiline Doomino 10 piires või 70 piires 1 tk 7,65 (119,7 EEK) 9,50* Ìàòåìàòè÷åñêîå äîìèíî Graftmasters, ñ÷åò â ïðåäåëàõ 10 èëè 70

-27%

-28%

-28%

1,09 (17,05 EEK) McLean mikrokiudlapp 40x40cm, erinevad 1 tk 1,49* Òðÿïêà èç ìèêðîôèáðû, ðàçëè÷íûå âèäû

2,99 (46,78 EEK) Noarootsi Noavabrik lõikelaud nööriga 25x16x1,5cm 1 tk 4,15* Ðàçäåëî÷íàÿ äîñêà ñî øíóðêîì-ïîäâåñêîé

-31%

1,05 (16,43 EEK) Noarootsi Noavabrik pannilabidas 27cm 1 tk 1,47* Ëîïàòêà äëÿ æàðêè

-22%

-28%

3,69 (57,74 EEK) Mayeri pesupulber Color, Sensitive või Sensitive color 2 kg 5,18* 1,85/kg Ñòè-

0,26 (4,07 EEK) Flora seep lastele 90 g 0,38* 2,89/kg

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

Toodetud Eestis • Èçãîòîâëåíî â Ýñòîíèè

Äåòñêîå ìûëî

ðàëüíûé ïîðîøîê Mayeri Color, Sensitive èëè Sensitive color

1,25 (19,56 EEK) Mayeri nõudepesuvahend Sensitive 1 L 1,60* Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû www.selver.eu 11


HEA MÕTE HEA HIND

Tööstuskaubad ÏÏðîìòîâàðû 1

3

4

5

-44%

-22%

-18%

2

-40%

1. Lipuvabrik mastivimpel 6 m mastile 35x200 cm 19,99 (312,78 EEK) 35,73* Âûìïåë (äëÿ ìà÷òû âûñîòîé 6 ì) 2. Lipuvabrik autolipp plastvardaga 25x40 cm 4,79 (74,95 EEK) 7,99* Ôëàæîê äëÿ àâòîìîáèëÿ íà ïëàñòèêîâîì ÷åðåíêå 3. Tulbikimp 7 tk/pk 3,19 (49,91 EEK) 3,90* 0,46/tk Áóêåò òþëüïàíîâ 4. DVD, erinevad 1 tk 8,39 (131,27 EEK) DVD â àññîðòèìåíòå 5. Etno laste sukkpüksid triibud-pastlad erinevad värvid 90-150 cm, 1 tk 4,19 (65,56 EEK) 5,40* Äåòñêèå êîëãîòêè, ðàçëè÷íûå öâåòà • Anne, Mustakivi, Põltsamaa, Hiiumaa, Kadaka, Järve, Tondi, Torupilli, Merimetsa, Pirita Selverites

6

7

-26%

-34%

9

8

-36%

-31%

6. Oma King sussid lambavillaga 35/36- 45/46 1 paar 7,99 (125,02 EEK) 10,90* Òàïêè ñ îâå÷üåé øåðñòüþ 7. Mayeri küünelakieemaldi, atsetoonivaba 100 ml 1,35 (21,12 EEK) 2,05* 13,50/L Ñðåäñòâî äëÿ óäàëåíèÿ ëàêà ñ íîãòåé (áåç àöåòîíà) 8. Mayeri vedelseep Sensitive või Vanilla 300 ml 0,85 (13,30 EEK) 1,34* 2,83/L Æèäêîå ìûëî Sensitive èëè Vanilla 9. College joonistuspaber A4 1 tk 2,55 (39,90 EEK) 3,70* Áóìàãà äëÿ ðèñîâàíèÿ

MÄRKA LIPU MÄRKI!

„Märka lipu märki“ – Eesti lipp Eesti tootel! Häid ja eestimaiseid toiduained aitab Teil Selverites leida rahvuslipu märk toodete hinnasiltidel. Lisainfo: www.toiduliit.ee, www.selver.ee

12

Pakkumised kehtivad • Ïðåäëîæåíèÿ äåéñòâèòåëüíû: 10.02.–2.03.2011 Piltidel on illustreeriv tähendus. Tavahinnad on fikseeritud Järve Selveri järgi seisuga 6.01.2011• Ôîòîãðàôèè íîñÿò èëëþñòðàòèâíûé õàðàêòåð. “Îáû÷íàÿ öåíà” çàôèêñèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåíîé â Järve Selver ïî ñîñòîÿíèþ íà 6.01.2011

* Tavahind • Îáû÷íàÿ öåíà

selver  
selver  

Hea ja Eestimaine

Advertisement