Page 1

Information om

Agedrup KirkegĂĽrd


Afdeling A og B - ”Kistegravsteder” Anvendes til kistebegravelser. Der kan dog tillades urner i gravstederne. Fredningstid: 30 år for kister og 10 år for urner For medlemmer af folkekirken er gravstedet gratis at anvende i fredningstiden. Forlængelse udover fredningstiden forudbetales pr. gravplads pr. år - minimum i 5 år. Bemærk, at der kan være flere gravpladser på et gravsted. Kirkegården sørger for plantning, pasning og klipning af alle omkransende hække.

Gravstedsejer er forpligtet til at holde gravstedet i sømmelig stand jf. kirkegårdsvedtægten. Renhold kan overdrages til kirkegården på en 1-årig aftale med forudfakturering i begyndelsen af pågældende år, eller ved forudbetaling af legat til Fyns Stift (GIAS-aftale) for en længere periode. Kirkegården tilbyder opfyldning af muld, perlesten, opretning af gravsten samt udskiftning af planter efter behov, udført på regning til gravstedsejer.

2


Anlæg af nyt gravsted og omforandringer kan udføres af kirkegården mod betaling. Der udarbejdes gerne tilbud! Nedlæggelse af gravsted med fjernelse af beplantning og gravsten kan udføres af kirkegården mod betaling. Ved nedlæggelse af gravstedet før fredningstiden ophører, overtager kirkegården det nedlagte gravsted for den resterende periode mod obligatorisk betaling af renhold, samt betaling for rydning af gravstedet. Priser gældende fra 1. januar 2018 Pleje og vedligehold, 1 kisteplads pr. år ...................................................... 848,92 Pleje og vedligehold, 2 kistepladser pr. år ................................................ 1.285,61 Pleje og vedligehold, 3 kistepladser pr. år ................................................ 1.499,88 Pleje og vedligehold, 4 kistepladser pr. år ................................................ 1.714,14 Almindelig grandækning pr. kisteplads, pr. år ............................................. 311,38 Grandækning med baggrund af fyr, pr. kisteplads, pr. år ........................... 421,50 Forårsblomster, incl. plantning og vanding, pr. stk, pr. år ............................. 14,00 Sommerblomster, incl. plantning og vanding, pr. stk, pr. år ......................... 17,62 Forlængelse af brugsret til kisteplads pr. år (mindst 5 år) .......................... 132,26

3


Afdeling C og F - ”Urnegravsteder” Anvendes kun til urnenedsættelser. Der er plads til 4 urner på hvert gravsted. Fredningstid: 10 år For medlemmer af folkekirken er gravstedet gratis at anvende i fredningstiden. Forlængelse udover fredningstiden forudbetales pr. år - minimum i 5 år. Kirkegården sørger for plantning, pasning og klipning af alle omkransende hække. Gravstedsejer er forpligtet til at holde gravstedet i sømmelig stand jf. kirkegårdsvedtægten. Renhold kan overdrages til kirkegården på enten en 1-årig aftale med forudfakturering i begyndelsen af pågældende år, eller ved forudbetaling af legat til Fyns Stift (GIAS-aftale) for en længere periode. Kirkegården tilbyder opfyldning af muld, perlesten, opretning af gravsten samt udskiftning af planter efter behov, udført på regning til gravstedsejer. Anlæg af nyt gravsted og omforandringer kan udføres af kirkegården mod betaling. 4


Dette bestilles ved kirkeværge eller gartner på kirkegården. Der udarbejdes gerne tilbud! Nedlæggelse af gravsted med fjernelse af beplantning og gravsten kan udføres af kirkegården mod betaling. Ved nedlæggelse af gravstedet før fredningstiden ophører, overtager kirkegården det nedlagte gravsted for den resterende periode mod obligatorisk betaling af renhold samt betaling for rydning af gravstedet. Priser gældende fra 1. januar 2018 Pleje og vedligehold, urnegravsted pr. år .................................................... 642,81 Almindelig grandækning, urnegravsted, pr. år ............................................ 311,38 Grandækning med baggrund af fyr, urnegravsted, pr. år ........................... 421,50 Forårsblomster, incl. plantning og vanding, pr. stk, pr. år ............................. 14,00 Sommerblomster, incl. plantning og vanding, pr. stk, pr. år ......................... 17,62 Forlængelse af brugsret, pr. år (mindst 5 år) .............................................. 194,10

5


Afdeling D - ”Anonyme” Anvendes kun til urnenedsættelser. Fredningstid: 10 år for urner. Brugsretten kan ikke forlænges ved udløb af fredningstid. Urne nedsættes anonymt i græsplænen. Pårørende er velkomne til at deltage i urnenedsættelsen ligesom placering kan oplyses. Specielle ønsker til placering kan ikke imødekommes. Der frabedes venligst blomster og andet på græsplænen. Der henvises til at lægge blomster ved stenbelægning under træet. Det påhviler gravstedsejer at indbetale for obligatorisk renhold i hele fredningstiden i forbindelse med urnenedsættelsen.

Priser gældende fra 1. januar 2018 Obligatorisk renhold i fredningstiden........................................................ 1146,46

6


Afdeling E - ”Plænesten” Anvendes til kiste– og urnebegravelser med mindeplade. Fredningstiden er 10 år for urner og 30 år for kister . Brugsretten kan forlænges ved udløb af fredningstiden mod indbetaling af obligatorisk renhold samt betaling for brugsretten af gravstedet. Mindeplade i græs er obligatorisk og skal måle 40 x 50 x 6 cm. Den er af slebet naturgranitsten med indhuggede bogstaver. Mindesten på sokkel må ikke opstilles. Blomsterbuketter kan sættes bagved mindestenen i nedgravede blomstervaser. Yderligere beplantning og udsmykning må ikke finde sted.

Det påhviler gravstedsejer at indbetale for obligatorisk renhold i hele fredningstiden i forbindelse med urnenedsættelsen eller kistebegravelsen. Priser gældende fra 1. januar 2018 Obligatorisk renhold pr. år - urne ............................................................... 226,27 Obligatorisk renhold pr. år - kiste ................................................................ 455,98 Forlængelse af brugsret, pr. år (mindst 5 år) ................................................. 97,05 (dertil også obligatorisk renhold)

7


Afdeling S - ”Skovkirkegården” Anvendes til både urne– og kistebegravelser. Fredningstiden er 10 år for urner og 30 år for kister. Muligheder på Skovkirkegården Urnegravsted med mindesten og anlæg Urnegravsted med mindeplade i græs og 2 vaser Kistegravsted med mindesten og anlæg (halvt gravsted/halvt græs) Kistegravsted med mindeplade i græs og 2 vaser For medlemmer af folkekirken er gravstedet gratis at anvende i fredningstiden. Ved forlængelse udover fredningstiden betales pr. år - dog minimum i 5 år. Kirkegården sørger for plantning, pasning og klipning af alle omkransende hække. Gravstedsejer er forpligtet til at holde gravstedet i sømmelig stand jf. kirkegårdsvedtægten. Renhold kan overdrages til kirkegården på enten en 1-årig aftale med forudfakturering i begyndelsen af pågældende år, eller ved forudbetaling af legat til Fyns Stift (GIAS-aftale) for en længere periode. 8


Kirkegården tilbyder opfyldning af muld, perlesten, opretning af gravsten samt udskiftning af planter efter behov, udført på regning til gravstedsejer. Anlæg af nyt gravsted og omforandringer kan udføres af kirkegården mod betaling. Dette bestilles ved kirkeværgen eller gartner på kirkegården. Der udarbejdes gerne tilbud! Priser gældende fra 1. januar 2018 Plænesten Obligatorisk pleje- og vedligehold, pr. år .....................................................226,27 Forlængelse af brugsret, pr. år ......................................................................97,05 Kiste– eller urnegravsted med anlæg Pleje- og vedligehold, urnegravsted, pr. år ..................................................642,81 Pleje- og vedligehold, kistegravsted, pr. år ..................................................848,92 Almindelig grandækning, pr. år ...................................................................311,38 Grandækning med baggrund af fyr, pr. år ...................................................421,50 Forårsblomster, incl. plantning, pr. stk, pr. år ...............................................14,00 Sommerblomster, incl. plantning, pr. stk, pr. år ............................................17,62

9


10


11


Forårs– og sommerblomster Forårsblomster udplantes medio april af gartnerne på kirkegården. Der plantes Primula, da erfaringer fra tidligere år viser, at disse planter ikke bliver spist af vintersultne rådyr. Planterne bliver passet og vandet den første tid. Sommerblomster bestående af Isbegonier udplantes fra midten af maj og passes ligeledes med vand den første tid.

Renhold af gravstedet Er der lavet aftale om renhold af gravstedet, bliver dette udført i perioden fra omkring 1. april til 1. december. Aftale om renhold af gravstedet omfatter lugning og fjernelse af visne blomster. Visne blomsterbuketter fjernes fra gravstedet hele året. Kirkegården tilbyder opfyldning af muld, perlesten, opretning af gravsten samt udskiftning af planter efter behov, udført på regning til gravstedsejer.

12


Grandækning Grandækning udføres fra midten af november og forventes at være færdig til 1. søndag i advent. Grandækning udføres enten som alm. grandækning eller grandækning med baggrund af fyr. Der kan også mod merpris udføres granpyntning. Dette aftales særskilt med gartnerne på kirkegården. Der sendes regning på arbejdet medio september, og arbejdet igangsættes tidligst, når indbetaling er modtaget.

Fakturering af aftaler og anlægsarbejde Der faktureres for faste indgåede aftaler forår og efterår. Forårsfakturering modtages primo februar via e-boks og omhandler aftaler om forårs, sommerblomster og renhold. Efterårsfakturering modtages primo september via e-boks og omhandler aftaler om grandækning. Anlægsarbejder bestilt ved kirkeværge eller ved gartner på kirkegården faktureres, når arbejdet er udført. Tilbud udarbejdes gerne!

13


Udløb af gravsteder Ved udløb af brugsret eller fredningstid modtages der ca. 3 måneder før udløb brev via e-boks. Gravstedsejer bedes tage stilling til om brugsret skal forlænges eller gravstedet skal sløjfes. Ved forlængelse af brugsret er mindste periode 5 år. Ved sløjfning af gravsted sørger gravstedsejer for rydning af beplantning og mindesten senest 3 måneder efter udløb eller lader arbejdet udføre af kirkegården mod betaling. Nedlæggelse af gravsteder før fredningstid ophører Vær opmærksom på, at kirkegården er berettiget til at fakturere for renhold af den resterende tid af fredningsperioden. Dette begrundes med, at der fortsat er fredning på gravstedet.

Misligholdelse af gravsted Som gravstedsejer er man forpligtet til at holde gravstedet i en sømmelig stand jvf kirkegårdsvedtægten. Såfremt gravstedet findes i en usømmelig stand er kirkegården berettiget til at påtale dette. Såfremt påtalen ikke imødekommes, tilbyder kirkegården mod betaling at overtage ren– og vedligehold af gravstedet. Såfremt dette ikke imødekommes, er kirkegården berettiget til at sløjfe gravstedet. Er gravstedet fredet, skal der indbetales for vedligehold i resten af fredningstiden. Der henvises til ”Regulativ for Agedrup Kirkegård”, som udleveres fra kirkegårdskontoret eller hentes på www.agedrup-kirke.dk/kirkegaard

14


Begravelser og urnenedsættelser Urnenedsættelser udføres alle hverdage indenfor normal arbejdstid. Begravelser udføres ifølge aftale med sognepræsten. Priser gældende fra 1. januar 2018 Urnenedsættelse ·························································································685,72 Tilskud for medlem af folkekirken ·······························································342,87 Kistebegravelse incl pyntning ···································································4.079,42 Tilskud for medlem af folkekirken ····························································1.782,58 Ovenstående faktureres af Agedrup Menighedsråd og sendes via e-boks til gravstedets ejer. Betalingsfrist er normalt 14 dage, men Agedrup Menighedsråd er opmærksom på en længere betalingsfrist i forbindelse med boets behandling i skifteretten. Anlæg af gravsted Timeløn, gartner ··························································································410,00 Planter og materialer efter regning. Der udarbejdes gerne tilbud på ønsket arbejde. Kontakt kirkeværgen eller gartneren på kirkegården. 15


Anvisning af gravsted Ved henvendelse til kirkeværgen kan nyt gravsted anvises. Kirkeværgen kan ligeledes oplyse om priser og aftaler.

Vandkander og haveredskaber På kirkegården er der opsat vandkander og haveredskaber til fælles brug. Vær venlig at afleverer redskaberne på plads efter endt brug.

Affald Benyt venligst de opstillede affaldsbeholder. Vær opmærksom på sortering af affald. Kranse og dekorationer med ståltråd må ikke lægges i ”grønt affald”.

Denne informationsfolder er udgivet af Agedrup Menighedsråd NOVEMBER 2017 16

Profile for Agedrup Rundt

Kirkegårdsfolder  

Kirkegårdsfolder  

Profile for agekirke