Page 1

25 ÅR

152

AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING 

FEBRUAR 2020 NR. 152 25. ÅRGANG 

JERNALDERFUND I MARKHAVEN De arkæologiske udgravninger i Markhaven har på denne plads vist stolper, der svarer til 5-6 jernaldergårde. Museumsinspektør Michael Borre Lundø skønner, at der måske i alt har været 50 huse i Markhaven-området, som i øvrigt har forbindelse til Lundsgaard-komplekset. For nylig fandt arkææologerne på bunden af en brønd et mystisk egetræstykke, som det endnu ikke er lykkedes at fastslå datidens brug af. De har også allerede under forundersøgelserne fundet resterne af en person med våbenudstyr.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om det kommende menighedsrådsvalg og om Fastelavn for voksne. Læs også om caféerne, musikgudstjenesterne og Syng Sammen.

S. 24-32

Venter på byggetilladelse S. 3

Nu rykker Kulturhuset S. 16-17

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


AR

Generalforsamling

AGEDRUP RUNDT Udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

www .agedrup-rundt.dk www.agedrup-rundt.dk KONTAKT TIL REDAKTION Erik Schmidt, tlf. 6610 7575/ 2026 1952

erik@fjordager .com erik@fjordager.com ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Abonnement: 100,- kr./ 6 nr. Kontakt: Hans Jørgen Zinther, hj@zinther.dk Tlf. 4042 5213

6610 7575

KIRKEN Tove Jørgensen Ina Balle Aagaard

4174 3518 2916 0638

BEBOERFORENINGEN Søren Stobbe Hans Jørgen Zinther

41 år som stadsarkivar  Årets sidste aktivitet i Lokal historiske Forenings regi var en aften med tidligere stadsarkivar Jørgen Thomsen, der spændende og levende fortalte om 41 år som stadsarkivar i Odense. Jørgen har i mange år været redaktør af Odense Bogen. Til medlemmer af Agedrup Lokalhistoriske Forening: Hvis I sender os jeres mailadresse, vil I få en påmindelse, når vi igen har et arrangement agedruplokalarkiv@gmail.com Godt nytår til alle! Arkivet (indgang ved hallen) har åbent 1. mandag i måneden 16.00 til 17.30.

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

Af Agedrup Lokal Historiske Forening.  GENERALFORSAMLING Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening. Den 24. februar kl. 19.00 afholder vi den årlige generalforsamling i vores lokale på Agedrup Skole (indgang ved hallen). Punkt 1. Formandens beretning. Punkt 2. Kasserens redegørelse af regnskabet. Punkt 3. Valg: Bent Åge Due Rasmussen Anna Marie Andresen Merete Sørensen Sup. Kirsten Rønn Revisor Torben Sørensen Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 17. februar. Henny Sørensen tlf. 5115 4740 Mail ts.agedrup@webspeed.dk

31610740 4042 5213

SKOLEN Tina Christensen og Gitte T. Sørensen

ADMINISTRATION Hans Jørgen Zinther, leder 4042 5213 Hans Ove Nielsen, regnskabsf. 6610 7510 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 (Ole C., Daltoften 20, 5320 Agedrup)

KOORDINERING Tove Jørgensen, Erik Schmidt, Hans Jørgen Zinther, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen, Søren Stobbe

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Step

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 1. april 2020, skal være redaktionen i hænde senest den 8. marts 2020.

Møde om Genforeningen  2020 er 100-året for Genforeningen. Det markeres af Agedrup Sogns Lokalhistoriske Forening onsdag den 18. marts klokken 19.00 i Agedrup Sognegård. Her kommer Per Grau Møller, lektor på historisk institut på SDU, og holder foredraget „Genforeningen og dens betydning i dag“. Gratis entre for medlemmer, andre 30 kroner. Mødet arrangeres i samarbejde med Agedrup Kirke.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Velkørende forsamlingshus  Agedrup Forsamlingshus siger godt nytår og tak til sponsorere, hjælpere, medlemmer og lejere for 2019. Vi har i 2019 fået nye stole og borde samt lagt fliser på køkkensiden af huset. To store projekter, der har gjort det mere brugervenligt at holde fest. I året der gik, havde vi 234 medlemmer og i alt 91 udlejninger. Vi er super tilfredse i bestyrelsen og fortsætter med at holde huset attraktivt for gæster. I er velkomne til at komme med forslag til forbedringer på info@agedrupforsamlingshus.dk Følg med på vores hjemmeside www.agedrupforsamlingshus.dk og se, hvordan man booker huset, og hvordan man bliver medlem. Husk at betale kontingent inden 1. februar 2020. Med venlig hilsen Kia Thrane, Formand Agedrup Forsamlingshus Tlf: 4018 0823

Fastelavnsfest 23. februar  Agedrup Sogns Beboerforening og SuperBrugsen Bullerup inviterer alle børn og forældre i Bullerup/Agedrup og omegn til FASTELAVNSFEST Den 23. februar 2020 kl. 10.00 på SuperBrugsens parkeringsplads. Børnene bliver inddelt i aldersgrupper, og vi kårer bedste udklædning, kattekonge og kattedronning i hver gruppe. Der vil være mulighed for at købe pølser med brød, samt drikkevarer. Vi ses!


BYGHERRE OG KOMMUNE I DIALOG OM BYGGETILLADELSE TIL DÆHNFELDT-GRUNDEN

Fischer Ejendomme, der har købt den gamle Dæhnfeldt-grund på Lunden 8, venter på at få byggetilladelse til etablering af op til 269 boliger. Der er dog først søgt om byggetilladelse i december 2019, selv om grunden har været ryddet siden efteråret 2018. MEGET TÆT BEBYGGELSE

Østre Ringvej afskar den gamle Dæhnfeldt-grund fra Bullerup, og den ligger i dag øde hen i Seden Syd. Bygherren venter på en byggetilladelse. I horisonten Vollsmose.

TEKST & FOTO Erik Schmidt I Greve på Københavns Vestegn går Christian Fischer, der er direktør for Fischer Ejendomme, og venter på at få en byggetilladelse af Odense Kommune. Han har nemlig købt kæmpegrunden ved det tidligere frøforædlingsfirma Dæhnfeldt på Lunden 8 med henblik på at bygge op til 269 boliger. Grunden ligger efter etableringen af Østre Ringvej i Seden Syd. Området indgår som byvækstområde og 1. prioritet 2016-2019 i kommuneplanens rækkefølgeplan for boligudbygning. Lokalplanen har da også været godkendt i to år, men alligevel sker der ikke noget på storgrunden, som Christian Fischer ellers fik ryddet i slutningen af 2018. Nu står den og så småt gror til igen. BYGGESTART TRÆKKER UD

Noget tyder dog på, at det ikke kun

er Odense Kommune, der hænger lidt i bremsen. Fischer Ejendomme har til AR tidligere forklaret, at man efter rydningen regnede med at kunne begynde byggeriet i foråret 2019. Senere meddelte Christian Fischer, at han regnede med byggetilladelse og opstart i løbet af efteråret 2019. En henvendelse til Byggesag i By- og Kulturforvaltningen viser dog, at Fischer Ejendomme først har sendt en ansøgning om byggetilladelse den 18. december 2019. Herefter har Byggesag ifølge presseansvarlig Morten Skov bedt om supplerende oplysninger den 10. januar 2020. Disse oplysninger er modtaget den 21. januar 2020. Odense Kommune har bedt om supplerende oplysninger om parkeringsforhold, placering af bebyggelsen, materialevalg på de nye boliger og udformning af støjvold mod Østre Ringvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af maksimalt 269 boliger i mindre grupper og sikrer, at bebyggelse maksimalt kan opføres i 2 etager. Odense Kommune stiller krav om en varieret bebyggelse. Som minimum i form af brugen af forskellige teglsten i forskellige farver og med mulighed for anvendelse af andre materialer som for eksempel træ. Der er en særlig krølle på lokalplanen. Den er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent og maksimale bebyggelseshøjder. Derfor har Odense Kommune sideløbende med lokalplanen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg,

3 Billede: Odense Kommune

der hæver den maksimale bebyggelsesprocent til 34 for området og bebyggelseshøjde til maks. 2 etager. ARKÆOLOGISK UNDERSØGELSE

Også Odense Bys museer har krav. I overensstemmelse med museumsloven forudsættes en arkæologisk forundersøgelse, før anlægsarbejdet iværksættes. Forundersøgelsens resultater danner grundlag for en vurdering af, om arealet umiddelbart herefter kan frigives. AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


4

DEN LOKALE DEBATBESTYRER Det var egentlig meningen, at den lokale facebookside „Agedrup-info“ bare skulle være en slags lokal opslagstavle. Men efter at Hanne Haugaard Rasmussen i 2013 fik ideen til at oprette siden, har den udviklet sig til at være hele lokalområdets debat- og meddelelsesforum med 2400 medlemmer. Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk


TEKST & FOTO Erik Schmidt Det var egentlig meningen, at den lokale facebookside „Agedrup-info“ bare skulle være en slags opslagstavle med påmindelser om lokale arrangementer og den slags. Det siger Hanne Haugaard Rasmussen, der i 2013 fik ideen til at oprette siden, og i dag er administrator af den populære side. Siden oprettelsen har den stille og roligt udviklet sig til hele lokalområdets debat- og meddelelsesforum, og i dag har siden 2400 medlemmer. Det er mange i et lokalområde med godt 1300 husstande. - Jeg har endda aldrig for alvor gjort reklame for siden, siger 51-årige Hanne Haugaard Rasmussen, der til daglig arbejder som økonomiassistent på Fynsværket for Fyns Net. Der kom for alvor gang i siden, da der var 3-4 strømafbrydelser i lokalområdet lige efter hinanden. - Da kom der rimelig meget trafik på siden. Det er sådan noget, som siden er velegnet til. Mange skrev noget, og mange meldte sig ind. Nogen skriver også noget, der falder uden for sidens formål, og det forsøger Hanne Haugaard Rasmussen at finde rimelige løsninger på. - Folk må gerne kalde en skovl for en skovl, men man må ikke blive perfid eller meget personlig. Så falder mors hammer. VERDEN STOPPEDE VED BRUGSEN

Hanne Haugaard Rasmussen kender lokalområdet særdeles godt, for hun er aldrig flyttet „hjemmefra“ i længere tid ad gangen. Sammen med sin mand Michael og datteren Lise på 12 år bor hun på Gåseholmvej, som ligger i en spytklats afstand fra forældrene Kathrine Haugaard Sørensen og Søren „Jord“ Sørensen. Hanne og Michael fandt sammen i 2002. Michael er også barnefødt i Agedrup som søn af Else og Anders Rasmussen. Michael arbejder ved Post Nord med at køre pakker ud. Ligesom sin mor og sine sø-

skende gik Hanne på friskole i Odense. Det gjorde hun fra femte klasse. De første skoleår fra 1975 til 1980 gik hun på Agedrup Skole. Herfra kan hun bedst huske matematiklæreren, Ejvind Jørgensen, der slog den store tavlelineal mod bordet, når han ville have ro. Men også klassekammeraten Gitte Clausen, der ligesom Hanne i dag bor i lokalområdet. - Jeg føler egentlig, at vi har boet på landet i Agedrup. Jeg kom næsten aldrig i Bullerup. - Som barn stoppede min verden ved Brugsen, og i den retning var det skoven, der trak. Jeg har brugt mange dejlige timer i skoven og på de små stier sammen med mine søskende. Dengang var vi ikke bange for flåter. - Mod sydøst var det Vester Kærby og Radby, der trak. Jeg havde tre klassekammerater derfra, bl. a. Ulla Trolle. GIK TIL SKYDNING

Da Hanne blev ældre spillede hun fodbold i Seden og gik til skydning i Bullerup Skyttekreds. - Jeg var også somme tider med på jagt. Ikke for at skyde, men for at slæbe harer hjem. Man skulle holde dem lidt fra kroppen, for blodet dryppede. - Hvis vi var indenfor, spillede jeg spil med mine søskende. Kort og brætspil som Matador. Storesøster Anne-Mette er i dag 53 år og bor i Allerup. Hun har Allerup Garnbutik. Lillebror Søren Herluf på 46 er præst i Dalby. Efter skolegang blev Hanne elev på Fynsværket og kom senere til Fyns Net, og efter liberaliseringen i el-sektoren og nogle fusioner købte Fjernvarme Fyn Fynsværket af Vattenfall, og nu er Hanne tilbage på Fynsværket som økonomisk assistent. Det, der før i tiden blev kaldt bogholder. HUNDELORTE OG HESTEPÆRER

Som administrator af facebooksiden Agedrup-info er der lidt at se til. Der er opslag hver dag om stort og småt. Hundelorte og hestepærer,

mistænkelige kassevogne med østeuropæiske nummerplader og forsvundne katte. Men også oplysninger om bankospil, råd om vinduespudsere og kloakmestre og småreklamer fra lokale erhvervsdrivende. Siden har dog også spillet en stor rolle i pludseligt opståede debatter. Sidst om skovstien gennem Bullerupskoven, som Odense Kommune ville udvide, asfaltere og gøre til en del af kommunens supercykelstisystem, uden at drøfte initiativet med borgerne i lokalområdet. Hanne føler sig af og til placeret i et dilemma. Der er visse regler, der skal overholdes. - Det skal ikke være en køb-ogsalg-side. Det tager helt overhånd. Jeg prøver at vurdere, om ærindet er legitimt, men jeg er ikke hård med kriterierne. KAN LUKKE PERSONER UDE

- For 1½ år siden satte jeg en afstemning op. Det mundede ud i, at lokale, private erhvervsdrivende gerne må reklamere på siden. Der kan dog være en gråzone med ejendomshandlere og lignende, men jeg synes, vi har et fint niveau. - Jeg kan ikke lide at være politimand. Folk må jo selv kunne finde ud af at være i et offentligt forum. Men der er grænser. Hun undgår dog ikke helt at gribe ind. - Nogle gange er den gal et par gange om dagen, men der kan sagtens være måneder imellem, hvor der ikke er noget at komme efter. - Jeg kan som administrator lukke en person ude fra siden. Det kan være en måned eller for altid. Der kan også ske det, at en debat pludselig eksploderer midt i arbejdstiden. Men det er sjældent, det fylder i Hanne Haugaard Rasmussens hverdag, og hun er meget tilfreds med den populartiet, siden har fået. - Jeg tror den er med til at give noget sammenhold i lokalområdet. Og den giver mulighed for at annoncere nogle arrangementer og genforene nogle kæledyr med deres ejere.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

5


UDGRAVNINGER AFSLØRER STRUKTURER I BOSÆTNING Allerede under forundersøgelserne fandt arkæologerne resterne af en person med våben. De arkæologiske udgravninger i Markhaven har sammenhæng med udgravningerne i 2004-2005 ved Lundsgaard. Der er fundet mange spor efter en boplads fra år 200-500.

6

De små pinde i jorden markerer aftegninger af stolpehuller, der viser hvor jernaldergårdene har været.

TEKST & FOTO Erik Schmidt - Vi har fundet flere ting fra jernalderen, men det er først og fremmest stolpehuller, trægenstande brønde og andre tegn på beboelse, vi har hæftet os ved, siger museumsinspektør Michael Borre Lundø. - Det skaber sammenhæng, overblik og struktur. Han leder udgravningsarbejdet ved Markhaven i disse dage. Store områder bliver blotlagt og undersøgt af Odense Bys Museer, inden

flere forskellige bygherrer kan gå i gang med at bebygge området. - Udgravningerne afslører en agrar-bebyggelse fra år 200-500 e. Kr., og pladsen har ifølge museumsinspektøren forbindelse til de tidligere noget mere omfattende udgravninger ved Lundsgaard i 2004-2005. Derfor kaldes hele bopladsen også Lundsgaard-komplekset. Det har formentlig også forbindelse til Seden Syd-komplekset, som tidligere udgravninger afslørede. - Det fortæller os noget om, hvor

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

udbredt beboelsen har været, siger Michael Borre Lundø, der for tiden er på udgravningsstedet i Markhaven hver dag sammen med arkæolog Helene Blichfeldt og akademisk medarbejder Kira Ambech. PERSON MED VÅBENUDSTYR

På udgravningspladsen er der stolper, der svarer til 5-6 jernaldergårde. Michael Borre Lundø skønner, at der måske i alt har været 50 huse i Markhaven-området. For nylig fandt holdet på bun-


den af en brønd et mystisk egetræstykke, som det endnu ikke er lykkedes at fastslå datidens brug af. Det har også allerede under forundersøgelserne fundet resterne af en person med våbenudstyr. - Der har ikke været tale om en rig mand, men alligevel en mand med en vis status. FORSIGTIG GRAVKO

Den store og af naturlige grunde ret ufølsomme gravko styres af entreprenør Ejvind Frandsen, som er fortrolig med arkæologiske udgravninger, der stiller særlige krav til omhyggelighed og præcision. Der er flere områder i Markhaven, der har været med i forundersøgelsen, og Peter Gydesen fra Seden Syd, der er amatørarkæolog, går stadig ture med sin metaldetektor for at søge efter ting. Han har et godt samarbejde med Odense Bys museer, som han har hjulpet med detektorafsøgninger på udgravninger omkring Odense. Danefæ og genstande af interesse for museet afleveres sammen med en fundrapport, som indeholder fundomstændigheder og GPS-koordinater på alle indleverede fund.

Museumsinspektør Michael Borre Lundø leder arbejdet med de arkæologiske udgravninger i Markhaven, der viser noget om, hvordan jernalderfolket har organiseret sig.

NÆSTE STOP SOLSIKKEMARKEN

Det er sådan, at der først er blevet lavet forundersøgelser i området, hvor der laves søgegrøfter. Herefter snævres det området ind, hvor det vurderes, at der er størst chance for at støde på væsentlige fund. Museumsleder Michael Borre Lundø regner med, at der stadig er 6-7 ha jord, som skal undersøges. - Når vi er færdige her, bevæger vi os ned mod den mark, hvor der senest har været solsikker. Det er kommunens jord, som Jørgen Larsen tidligere forpagtede til hjortefarm. Det er bygherrerne i Markhaven, der skal betale for det arkæologiske arbejde, som er lovbefalet. Men arkæologerne kan først rykke ind, når bygherrerne beder om det. - Det er dog smart, hvis vi kan ordne hele området i ét hug, siger Michael Borre Lundø.

Her ses aftegninger i lerlaget af en slags ovn. Stenene er meget porøse.

Dokumentation betyder alt Dokumentation er alfa og omega ved detektorafsøgning, og derfor er det vigtigt, at man medbringer en detektor, en graveske og fundposer ved afsøgningen, men også en håndholdt GPS til indmåling af fundene. Uden oplysninger om det præcise fundsted, mister genstandene meget af deres værdi som arkæologisk kildemateriale. Alle hjemtagne fund anbringes i separate poser, og i hver fundpose lægges en fundseddel med koordi-

nater på fundstedet mv. Fundsedlen udfyldes altid med blyant (som er mere holdbart end tusch og kuglepen). Et grundprincip er, at alle metalfund er væsentlige kulturhistoriske genstande - og dermed potentielt danefæ - indtil det modsatte er bevist. Derfor er det afgørende, at alt, hvad der fjernes fra marken, skal dokumenteres ved indmåling. Kilde: Odense Bys Museer AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

7


AR-prisen uddeles i år ved Skt. Hans I år uddeles som noget nyt AGEDRUP RUNDT PRISEN ved Skt. Hans Festen på cirkuspladsen. Indstil din kandidat inden 8. marts. Tag det op i din forening eller bestyrelse! Gør det nu! TEKST Erik Schmidt Enhver by med respekt for sig selv kårer hvert år en person, der har gjort en særlig indsats eller har markeret sig på en positiv måde for byen eller lokalområdet. Det er en rigtig fin lejlighed til for lokalbefolkningen at give et skulderklap til én eller flere, der har gjort noget særligt for det fælles bedste. Ligesom nogen hæfter sig ved, om et glas er halvfuldt eller halvtomt, så er der folk, der gerne deler ud af anerkendelsen, og andre, der mere hæfter sig ved, hvem der eventuelt forbigås i nomineringen og uddelingen af prisen. Fyld lidt mere i glasset! Nu har

du chancen - måske sammen med din forenings bestyrelse - til at nominere en kandidat. Hvis du ikke vil fremhæve nogen i din bestyrelse frem for andre, så nominér andre frivillige og idealister. Gør det mens du husker det. Skriv en begrundelse for dit forslag til hj@zinther.dk Alene at blive nomineret er måske den største anerkendelse, for det er folket, der taler. Blandt de nominerede stemmer så bladets baggrundsgrupper om, hvem der skal have Agedrup Rundt Prisen 2019. Prisen, som består af et diplom og et stykke keramisk kunsthåndværk, vil som noget nyt i år blive overrakt og motiveret ved årets Skt. Hans Fest.

HVEM SKAL HAVE AGEDRUP RUNDT PRISEN? 8

Modtagere af AR-prisen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ib Holdt Poul Anker Jensen Poul Larsen Ulla Kristensen Bodil Sloth Egon Nielsen Palle Vennekilde Greta Nielsen Agedrup Skole, fodbold Kim Engelbrecht Jan Vennekilde Anne-Lise Laursen Finn Pedersen Vicki Torp Tove Dyrvig Ingen Dorthe R. Wallentin

P R IS E N T D N U R P U R D E G A

2019

Indstil “Årets Agedrupper” og måske kommende modtager af AGEDRUP RUNDT PRISEN. Det kan du gøre ved at skrive til Agedrup Rundts administrative leder, Hans Jørgen Zinther på hj@zinther.dk. Husk begrundelse på 3-10 linjer. Tag det op i din forening. Giv et skulderklap til én eller flere af de mange, der gør en indsats for lokalområdet!

Hvem kan være kandidater? For at blive tildelt årets AGEDRUP RUNDT PRIS skal kandidaten have gjort sig bemærket (synligt eller diskret) i Bullerup/Agedrupområdet med en indsats til gavn for lokalbefolkningen. Det kan være en uselvisk indsats for børn og ungdom, ældre, idræt og kultur - eller det kan være et særligt forenings-, eller erhvervsmæssigt initiativ, som fremviser Agedrup og Bullerup som et sted, hvor der sker noget. For god ordens skyld kan medlemmer af AGEDRUP RUNDTs koordineringsgruppe ikke være kandidater.

TS SENEST 8. MAR

INDSTIL DIN KANDIDAT!

Du kan indstille kandidater til AGEDRUP RUNDT PRISEN både som forening og som privatperson - dog senest 8. marts 2020. Skriv eller mail til ARs administrative leder, Hans Jørgen Zinther - E-mail: hj@zinther.dk De nominerede offentliggøres med begrundelse i ARs aprilnummer. Nomineringen skal indeholde følgende: Navn på den nominerede, begrundelse for nomineringen (3-10 linier), navn, evt. forening, adresse og telefonnummer på afsenderen.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk


AGEDRUP RUNDT FYLDER RUNDT

Fuldt hus til jubilæumsarrangementet i Agedrup Forsamlingshus den 2. februar 2020, der byder på parcelhusstandup af Sebastian Dorset, liflig kirkekor- og fællessang, et Annie Leth-set, soulrock med Elvis Presley aka Henrik Busborg & co., storytelling af professor og forhenværende bonderøv Johs. Nørregaard Frandsen og gøgl med den rare Martin Klovn TEKST Erik Schmidt Lokalbladet AGEDRUP RUNDT havde omkring årsskiftet eksisteret som lokalt medie i 25 år med seks årlige udgivelser. Gennem årene er der i bladet skrevet mange lokale og lokalhistoriske sider, og i direkte forlængelse skrev bladets krønikeskriver Ib Holdt i 2011 murstensbogen Agedrup Krøniken, som findes i hvert fjerde hjem i Agedrup og Bullerup. - Vi fejrer jubilæet ved at afholde et åbent arrangement i Agedrup Forsamlingshus den 2. februar 2020 med musik, standup, talk, fællessang og et beskedent traktement, siger Hans Jørgen Zinther, der er administrativ leder af bladet. - Og alle billetter er afsat. Det bliver kirkekoret, Carsten Bech Madsen og kirkesanger Annie Leth der indleder festen. Senere overtages scenen af stærke fortællere som standupperen Sebastian Dorset og professor Johannes Nørregaard Frandsen, der begge kredser om lokalsamfundets betydning. Henrik Busborg og hans Elvisshow vil med musikalitet, nostalgi og humor helt sikkert også ramme en nerve i forsamlingshuset den eftermiddag. Midlerne til festen stammer hovedsagelig fra Odense Kommunes pulje til „Borgerne Bestemmer“. Det er Agedrup Kirke, Agedrup Sogns Beboerforening og Agedrup Skole, der står bag Agedrup Rundt, som altså blev etableret i 1994. Der ligger rigtig meget frivilligt arbejde bag fremstillingen af bladet, som bladfolket i al beskedenhed mener, er med til at skabe samhørighed og sammenhængskraft i lokalområdet.

Henrik Busborg aka Elvis Presley

9

Standupperen Sebastian Dorset

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


AGEDRUP FØR - en fortælling af borgerne og Lokalhistorisk Forening om Agedrup Sogn - Red. Helge Rasmus

I foredragssalen på Agedrup Skole ses fra venstre stående Frode Holm Madsen, kæmner Villy Nørrelykke, sognerådsformand Olav Nielsen, Poul Andersen, Kobborg Johansen, Leo Toftdahl, Niels „Trafik“ Nielsen og i forgrunden Preben Hågen Jensen. Der er måske borgermøde med Fjordager Kommunes Sogneråd.

PREBEN KOM FRA HIMMERLAND OG SKABTE BULLERUP EL

Preben Haagen Jensen og hustruen Ingelise slog sig ned i Bullerup i starten af 1960’erne med deres egen virksomhed. Gennem årene var han en vigtig brik i udviklingen af sognet fra landsby til forstad. Af Helge Rasmussen En nordjyde kom til Agedrup i starten af 1960’erne, skabte en blomstrende forretning og satte sin aftryk på sognet.

Navnet er Preben Haagen Jensen, godt støttet af Ingelise, begge med tydelig accent fra Himmerland, men så rodfæstet i vores forstad, at det ikke er med deres gode vilje, at

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

de nu sidder i en beskyttet lejlighed i Hjallese. Preben blev uddannet elektriker hjemme i Oue, men da der var godt arbejde at få på Lindø, drog den lille familie, Preben, Ingelise og datteren Annie, til en lejlighed i Kerteminde. Preben begyndte at læse til elinstallatør, mens Ingelise arbejdede på Odense Kamgarnsspinderi, og i 1960 tog de springet ud i eget firma. Grunden på Holevvej 7, nu Markhaven 7, kostede 5.000 kroner, og huset blev også billigt, for Preben lavede det meste, murede sten på sten, også garagen, der blev lager. SEKS BILER I BULLERUP EL

Bullerup El var født. Født lige på kanten af det store boom, hvor flere hundrede parcelhuse ti år efter stod på tidligere landbrugsjord og en skole, en brugs og en børnehave var kommet til.


ssen - Billedred. Frede Rasmussen Der var nok at lave, og også andre steder, for nye huse skød op overalt. Familien Haagen Jensen, hvor sønnen Karsten var kommet til verden, flyttede til huset på Brolandvej, og værksted og butik flyttede til det gamle røgeri på hjørnet af Lunden og Borsvinget, hvor der også har været posthus. Niels Erik Rasmussen, der senere skabte konkurrenten Mertz Electric, Anders Otte og Ole Bis-gaard var nogle af de første lærlinge og svende, husker Preben med glæde i stemmen om starten. Senere var der tider med mange folk i arbejde og seks biler klar til køre ud til opgaverne.

Flagene og skiltet på taget af bilen tyder på jubilæum eller andet, som Bullerup – El vil fejre. Butik og værksted lå i mange år på butikstorvet i Bullerup. Butikken blev dog på et tidspunkt lejet ud til andre, for eksempel AB Cykler.

LINDØ OG ALBANI VAR KUNDER

Da var den sidste og største flytning sket til de nybyggede lokaler på butikstorvet med brugs og bager som naboer, hvor Bullerup El - skiltet hang indtil for nogle måneder siden. Der var ikke mere end et par hundrede meter til Ingelise og Prebens sidste bolig, huset i Skovhaven tæt ved å og skov. Ingelise passede butik med alskens elartikler og firmaets økonomi, mens Preben brugte tid på at passe kunder og at „komme ud og bruge albuerne“, som han siger. Man måtte være om sig for at få opgaver, og Lindø og Albani var faste, store kunder i en årrække. En større række af lejligheder i Nedergade husker Preben at have tilført strøm, og køb af grunde og byggeri af huse var der også forretning i. Foruden den almindelige service til byens husstande. SVEND, HARDY OG LEO

Preben involverede sig i lokalsamfundet. Han spillede fodbold med Svend „Brugs“ Mortensen, Hardy Clausen og andre lokale i Agedrup Ungdoms- og Idrætsforening, fik elarbejdet, da Agedrup Skole skulle bygges og var sammen med blandt andre Leo Toftdal en af mændene bag lejlighedsbyggeriet i starten af Daltoften. De var nødvendige for

Preben og Ingelise til fest på Møllekroen.

at få lov at etablere Bullerup Børnehave. Oppe i alderen mindes Preben en del særlige opgaver. Helt specielt var arbejdet med lyssætningen i Vollsmose Kirke, hvor rør skulle skæres til og samles, så det dannede en stjerne. - Når bare vi kunne få lov til lave det efter regning, siger han med et glimt i øjet. I SOGNERÅDET

Som næsten barnefødt Venstremand kom Preben i det sidste Agedrup Sogneråd og det første Fjordager Sogneråd i 1966. Langt senere, da der var lokal strid om endnu en Fjordagerhal i Seden eller en Age-

druphal, gik Preben ind i kampen for en hal her i sognet. Som 62-årig gik Preben og Ingelise på pension, og Karsten overtog forretningen og drev den indtil sidste år. Mertz Electric i Seden ved Steffen Lauritsen købte den.

11

Helge Rasmussen Helge Rasmussen er født i Agedrup og har været lærer på Agedrup Skole i en menneskealder. I dag arbejder han som journalist på Fyens Stiftstidende. Denne artikel er skrevet af Helge efter samtale med Preben Haagen Jensen.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


Sidney Opara har ikke haft nogen lang musikkarriere. Han har kun udgivet nogle få ting på Spotify, men nu skal han på scenen på musikspillestedet Posten, hvor han skal varme op for den 28årige dansk-jamaicanske sangerinde, Iris Gold Genremæssigt har Sidney Opara endnu ikke låst sig fast, men han roterer lidt rundt om lo-fi, og oldschool hiphop, siger han. FOTO Privatfoto.

Ung Agedrup-knægt får chancen som opvarmer for Iris Gold på Posten 16-årige Sidney Opara fra Agedrup, der først for alvor begyndte at rappe seriøst for et år siden, har fået chancen som opvarmer på Posten den 31. januar for upcoming Iris Gold, der har varmet op for Robbie Williams i Abu Dhabi.

12 TEKST Erik Schmidt 16-årige Sidney Opara har altid haft musik i kroppen. Da han gik på Agedrup Skole kom han tit i skole med en sang i hovedet eller på mobiltelefonen. Da han gik i 2. klasse fik han hele sin klasse til at optræde til morgensang med Faxe Kondi-sangen med Klumben og Raske Penge, og i 4. klasse var han for seks år siden med til at vinde en landsdækkende komkurrence om at lave den bedste skolerap. Siden har han ikke ligefrem dyrket musikken aktivt, og han spiller

ikke på noget instrument. Men for et års siden begyndte han for alvor at rappe, producere og mixe hjemme under navnet Sweepy music Nu har han overraskende fået chancen for at varme op på musikspillestedet Posten den 31. januar for den 28-årige dansk-jamaicanske sangerinde, Iris Gold. - Jeg begyndte i starten af 2019 så småt at rappe seriøst og skabe min egen lyd. I august samme år udgav jeg min første single på Spotify ved navn „Misguiding Windblows“. - Siden da har jeg udgivet musik regelmæssigt, og der går max. et par måneder i mellem mine udgivelser.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Genremæssigt har Sidney Opara endnu ikke låst sig fast, men han roterer lidt rundt om lo-fi, og oldschool hiphop, siger han. Iris Gold dgav sin første single i 2015. Siden har hun spillet en række store koncerter, heriblandt på Roskilde Festival i 2018 og en opvarmningskoncert for Robbie Williams i Abu Dhabi. Det var karrierens højdepunkt, da hun iført pyjamas blev ringet op af Robbie Williams’ folk. De spurgte, om hun kunne møde op to dage senere for at varme op for den britiske popstjerne i Abu Dhabi for 30.000 mennesker. Det sagde hun ja til. GÅR PÅ SCENEN ALENE

Da Sidney fandt ud af, at Iris Gold skulle spille på Posten, skrev han til hendes bookingteam og fik aftalt at spille support for hende. - Jeg går på scenen alene, og jeg optræder med min stemme. Jeg kan ikke selv spille et instrument endnu, og jeg kan heller ikke producere alene. - Den dag i dag bor jeg stadig hjemme. I øjeblikket går jeg ikke i skole, da jeg ikke kom ind på mediegrafikeruddannelsen. Så lige nu er jeg i gang med at finde ud af hvad jeg vil starte på efter sommerferien.


TRÆNINGEN BEGYNDER 12. FEBRUAR Der er kommet modbydelig meget nedbør de sidste fem måneder, hvilket har resulteret i udsatte kampe, som skal spilles i foråret, skriver Johan Bækholm. TEKST Johan Bækholm, formand ABB Godt Nytår! Mens diverse fodboldstations ligger øde hen, og hos ABB er det ikke nogen undtagelse, er planlægningen af den kommende sæson i fuld gang. Man kan kun være bekymret for banerne i kommunen, da der er kommet modbydelig meget nedbør de sidste fem måneder, hvilket resulterede i udsatte kampe, som skal spilles i foråret. Kommer vi i gang 1. april, så vi kan få hentet de hængepartier, der er? Lad os nu ikke tage sorgerne på forskud og i stedet se fremad. Det skal nok gå alt sammen. 15. november 2019 blev der afholdt klubfest i Agedrup forsamlingshus. Det var en ubetinget succes, med mad fra Møllekroen, musikalske toner fra Philip og tæt ved 50 feststemte ABB’ere.

Christina og Julie står klar til at tage imod. Alle nye interesserede kan finde kontaktoplysninger på alle holdledere på ABB’s hjemmeside http:// www.agedrupbullerupboldklub.dk/ under fanen Holdin I oldboys-afdelingen, har vi ligesom sidste år 3 uhyre stærke hold repræsenteret i OB70-turneringen. Der spilles i platinrækken som er 7 mandsbold på halv bane om mandagen. Man skal være 50 år i kalenderåret for at være spilleberettiget, men der kan dispenseres af OB70 for 3 spillere på min. 47 år. IKKE TRÆNINGSNARKOMANER

Superveteranerne spiller om tirsdagen. Det er 11 mand på 1/1 bane. Der spilles 2x30 min. Vedrørende alder gælder samme regler som hos platinspillerne. Sluttelig har vi veteranholdet, der spiller torsdag. Her skal man DE UNGE GUTTER være 45 år i kalenderåret. Her kan I 2020 kommer der som sædvanligt man få dispensation til 3 yngre kræfmasser af aktivitet på Rema 1000 ter på min. 40 år. Park, bag Agedrup Skole, som er Man mangler du et sted at få hjemmebanen for ABB. brugt dit fodboldtalent og samtidig Hos de unge gutter, som i for- møde nogle dejlige mennesker, er du året forhåbentlig klarer skærene og velkommen til at besøge ovenståforbliver serie 2 hold, starter ende hjemmeside og finde den holdudendørstræningen 12. februar 2020. ansvarlige og skabe kontakten. De indlemmer serie 4 truppen i Oldboys-spillerne er ikke trætræningen, så alle kommer godt i ningsnarkoma-ner, men der vil dog gang samtidig. være lidt træning. HvorDer er plads til tilgang vidt vi låner B67’s multiog du skal være mere end bane, eller om vi går på velkommen, til at møde op græs på arealet nord for til 1. træning og møde de opvisningsbanen, vides unge løver, samt chefikke endnu. Der vil deritræner Anders Hauermod blive spillet 3-4 holdt. træningskampe i marts måned, så alle er trimDE ANDRE mede til sæsonstart omDamerne forventer at Johan Bækholm kring 1. april. starte de indledende øvelser lige omkring 26. februar og her er GENERALFORSAMLING der ligeledes plads til forstærkning. 3. februar 2020, bliver der holdt ge-

neralforsamling i ABB. Mere herom i næste udgave af Agedrup Rundt. Endnu en gang Godt Nytår og på gensyn på Rema 1000 Park i 2020.

www.agedrupbullerupboldklub.dk BESTYRELSEN Formand Johan Bækholm johan.baekholm@gmail.com

5159 0705

Kasserer Jimmy Kristiansen

2720 6249

Sekretær Frederik Ahlquist

3095 7915

Menige medlemmer Jens Ankersen Oliver Hauerholt Suppleant Jakob H. Korsgård Holdlederne Mandagsholdet - platin Michael Stengel Flemming Kristiansen

40 91 54 97 28 37 39 70

Tirsdagsholdet - Superveteraner Lars Kamph 6046 1505 Ulrik Uldall 2122 6016 Torsdagsholdet - veteraner Henrik Clausen Martin Olsen Søren Grønning

2830 0500 5163 3457 2598 0207

Lørdagsholdet - serie 3 Anders Hauerholt Brian Illum

2714 6049 2948 9925

Lørdagsholdet - serie 4 René Brandt Jørgensen Rasmus Laursen

3151 3307 6165 0012

Dameholdet Christina Gamholdt Julie Thomsen

2815 7068 2282 8500

13

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

ma@holmbegravelser.dk

6610 9473 - 2140 6278

Tlf. 22 76 18 81

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

Fysioterapi ● Kraniosakralterapi ● Akupunktur Babysvømning ● Træning i vand Tlf. 6610 8944

bullerupsvommebad.dk

14

Vand • Varme Gas • Sanitet

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

VVS GARANTI


Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Klinik for fodterapi Statsautoriseret fodterapeut Torvet, Skovhaven 2 ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30 Online booking: www.annsfodterapi.dk

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk

FYSIOTERAPEUT PIA RASK Tlf. 6054 4503 piafys@gmail.com BEHANDLING. TRÆNING PÅ SMÅ HOLD.

Bullerup Pub’en

Certificeret

GLA:D -terapeut

Åben søndag – onsdag 12.00 – 20.00 Torsdag – lørdag 12.00 – 22.00

Tlf. 6610 8081 Billard og dart Bulleruppub2016@gmail.com

Den madglade Slagterbutik, webshop og mad ud af huset.

asger@asgerlindenskov.dk

Klokkestøbervej 21 Odense M Tlf.nr. 50583545 Mail: info@rydallpejse.dk

Den Madglade er en lille hyggelig slagterforretning beliggende i Agedrup, som ligger i udkanten af Odense på Fyn. Vi laver traditionelle slagtervarer, mad ud af huset og på vores hjemmeside kan man bestille kødkasser med fersk kød, pålæg og røgvarer til levering i hele Danmark. Vores hyggelige fysiske butik er startet i maj 2019, men selve firmaet startede med mad ud af huset i 2015. Der manglede i den grad en lokal slagter i vores ende af Odense, hvor man kunne gå ind og få professionel råd og vejledning, men også lækkert kvalitetskød. Friskhakket kød er noget, der burde være en selvfølge og smager bare bedre end gaspakket hakkekød. Man kan smage, at dyrene har haft det godt! Det er min påstand og derfor går vi også meget op i at dyrene har haft et godt liv.

15

Butikken på Markhaven 1, 5320 Agedrup har åbent onsdag, torsdag, fredag 12.00-16.30

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


FJORDAGER IDRÆTSFORENING PÅ VEJ MED AMBITIØS ANSØGNING

Fjordager-området har brug for et nyt lokalkulturelt kraftcenter med fleksible teater-, kultur- og sundhedsfaciliteter. Det mener Fjordager Idrætsforening, Fjordagerscenen og Seden Skole, der nu vil forsøge at løfte en plan om at etablere Fjordager Kulturhus til det politiske og økonomiske plan. Projektet, der omfatter nybygning af 2300 m2 til i alt ca. 54 mio. kr., tænkes bygget sammen med Fjordagerhallen og Seden Skole. Ideen og planen flugter med byrådets bestræbelse på at fremme stærke forstæder. - En virkeliggørelse vil også få betydning for Bullerup og Agedrup, siger Bjarne Christensen, der er projektleder. skal ind til Odense. Heller ikke for at gå til læge eller tandlæge. Finansieringen skal der kigges lidt nøjere på. - Der mangler lidt finpudsning af finansieringsplanen, siger Bjarne Christensen, der var hovedformand i Fjordager Idrætsforening fra 2006 til 2014, men lovede at tage kulturhusprojektet med sig for at aflaste det nye formandsskab. Tegningen af huset er stadig skitseagtig. Lokale- og Anlægsfonden vil nemlig typisk gerne have indflydelse på stregerne, hvis den stiller midler til rådighed for projek-

TEKST & FOTO Erik Schmidt

16

Nu er Fjordager Idrætsforening tæt på at kunne sende en kvalificeret ansøgning til Odense Kommune om anlægsmidler til etablering af et kulturhus i tilknytning til Fjordagerhallen og Seden Skole. Der er tale om et stort tænkt hus, der omfatter nybygning af 2300 m2 til i alt ca. 54 mio. kr. En ny spændende ramme, hvor nye ønsker til undervisning og læring på Seden Skole kan kobles sammen med civilsamfundets og foreningslivets initiativer og aktiviteter med idræt, kultur, teater, musik og sundhed. Det er tidligere hovedformand Bjarne Christensen, der er leder af Projekt Fjordager Kulturhus, som med skiftende intensitet har været undervejs med en ansøgning i 17 år.

Siden 2017 har fremdriften i takt med de økonomiske udsigter dog været markant stærkere, og de seneste måneder har Bjarne Christensen blandt andet talt med de fleste udvalgsformænd i Odense Byråd. Der har også været afholdt møder med folkeoplysningsudvalget og SIKO, som er de samvirkende idrætsklubber i Odense, ja selv med politikere fra Region Syd. ET FYRTÅRN FOR HELE OMRÅDET

- Vi forestiller os Fjordager Kulturhus som et fyrtårn og et samlingspunkt for hele Fjordager-området, siger den nu efterlønsramte Bjarne Christensen. - Det er et stort nærområde, som Agedrup hører med til. Fjordagerområdet er et udbygningsområde, og det kan ikke passe, at vi hele tiden

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Bjarne Christensen stoppede som hovedformand i FIF i 2014, men lovede dengang at føre kulturhusprojektet videre.


kaler, en scene og publikumssal primært til brug for Fjordagerscenen samt hertil diverse birum, som også kan benyttes som undervisningslokaler og andet, herunder udlejning på forsamlingshuslignende vilkår. Det flérfunktionelle kulturhus giver med sine fleksible støttelokaler muligheder for, at ny spændende undervisning på skolen i Seden kan sammentænkes med Fjordagerscenens teater- og Leder af kulturhusprojektet, Bjarne Christensen, viser by- og kulturrådmand Jane Jegind, hvor en del af musicalaktviteter, Fjordager Kulturhus tænkes placeret. Billedet er fra et tidligere besøg af folkeoplysningsudvalget. Fjordager Idrætsforenings mange idrætsaktviteter, tet. Men ansøgningsmappen er klar, scenen var i rivende udvikling. - Det var folk som John Rask outdoor-aktviteter, sundhedsfremog arkitekt Andreas Isager står klar mende foranstaltninger og øvrige til at lave mere detaljerede tegnin- Nielsen, Warny Meincke, Michael borgerinitativer. ger, hvis finansieringen falder på Eglin, Jan Larsen, Jan „Maler“ Pe- Seden Skole har en stærk intedersen og Jan Fibæk, der tumlede plads, siger Bjarne Christensen. resse i et forpligtende samarbejde Han har sammen med Andreas med ideen om at skabe gode muligmed Kulturhuset, siger skoleleder Isager afsøgt muligheder for støtte i heder for amatørteatret, siger Bjarne Christensen. - Allerede dengang la- Marianne Justesen. Lokale- og Anlægsfonden. - På nogle skoler lukker man døre. Det vil nemlig være mere reali- vede scenen semiprofessionelle opPå Seden Skole åbner vi dem. Vi er stisk at rejse anlægskapitalen, hvis sætninger og var med til at få „Revy interesseret i mere fællesspisning og projektet får støtte herfra, og der bli- i Teltet“ på benene. Siden har projektet udviklet sig, mere samarbejde med idrætsforeninver ifølge Bjarne Christensen også gen, Fjordagerscenen, lystfiskerså det ikke alene er et teaterprojekt, brug fra midler fra flere fonde. klubben, pensionister og andre friI februar genoptages dialogen men et flerfunktionelt kulturhus. Når ansøgningen har været så villige. Vi vil gerne have, at skolen med Lokale- og Anlægsfonden, der skal være et lokalt kulturcenter. typisk vil kunne finansiere 15-20 pro- længe undervejs skyldes det ikke cent af anlægskapitalen, hvis fon- mindst virkningerne af finanskrisen, NYT SUNDHEDSCENTER den finder projektet interessant og der for alvor satte ind i 2008 og siDer vil også være mulighed for at den trak lange spor. nyskabende. Odense Kommunes budgetter skabe visse former for private funkI projektets aktuelle baggrundstoner. Der indrettes for eksempel ca. gruppe er ud over Bjarne Christen- har også været hårdt spændt op 250 m2 til sundhedscenter. Ideen er, sen og Andreas Isager også Mari- mellem storbyambitioner og beat lokale behandlere, læge, tandlæge anne Justesen, Jess Heilbo, Chri- grænsede skatteindtægter. - Alligevel lykkedes det Korup og lignende kan leje sig ind. stian Frederiksen, Erik Schmidt, Kulturhus-projektet rummer 15 Warny Meincke, og ad hoc Helge Kultur- og IdrætsCenter at få bevilPasfall, Palle Vennekilde, Lars Arvad get midler, så jeg tror på det siger delprojekter, som tilsammen bidrager til at skabe bedre borgertrivsel i Bjarne Christensen. og FIF-formand Louise Elkrog. Fjordager-/Seden-området. Der bliver tale om udbygning af FRA TEATERPROJEKT TIL SKOLEN ÅBNER DØRE en energikrævende bygningsmasse Kulturhuset skal med Odense KomFLERFUNKTIONELT KULTURHUS til et bemærkelsesværdigt, CO2-neuIdeen til kulturhuset havde sit ud- munes planer for Seden Skoles retralt bygningskompleks. spring tilbage i 2003, da Fjordager- novering indrettes med fleksible lo-

7.A

17

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


PIZZA VERO  63 100100

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Reparation og eftersyn af aircondition Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46

v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

Bullerup Nærbutik & Posthus Lunden 62, 5320 Agedrup 5115 1817

E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

Kioskvarer Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Blomster

Totalløsninger AltAlt murerarbejde udføres murerarbejde udføres· Indhendt - indhentgerne gernetilbud. tilbud

Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk

ÅBNINGSTIDER Alle dage 7.00-18.00

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard HERRE- OG DAMESALON v/ Dorthe Kleiner Græshaven 15 - tlf. 6610 8016/ mobil 2063 0816

Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

(Mandag lukket)

18

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Annoncer tegnes gennem Ole Christiansen, tlf. 6610 7597 olehalskovchristiansen@gmail.com Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707


A-broen blev med etableringen af supercykelstien gennem skoven erstattet af denne smukt forarbejdede bro.

Cykelstien der satte sindene i kog Kritikken af Odense Kommunes centrale beslutning eksisterer stadig, men er forstummet

19

Der er faldet ro over det lokale debatfolk efter de hektiske dage på Agedrup-info for nogle måneder siden. Da nyheden om, at Odense Kommune ville omdanne skovstien til en asfalteret supercykelsti, kom frem, rejste der sig en storm af protester. Både fra naturvenner, hundeluftere og forkæmpere for mere lokaldemokrati. Kritikken eksisterer stadig, men modstanden er blevet modereret af borgere, der har kunnet se en fordel for ældre, gangbesværede, handicappede og unge med hang til løbehjul, skateboards og andre fremføringsmidler. Som det ses på skiltet har heste med rytter dog ingen adgang.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


MED BEBO DEN GAML

65 borgere med beboerforeninge mune og Generationspagten var m

Jwan Kalash fra Nyborg, der har åbnet en frisørforetning, hvor Karsten Haagen tidligere havde Bullerup El. (FOTO: Ole Christiansen)

Ny barber- og frisørforretning på torvet Jwan Kalash fra Nyborg, der har åbnet en frisørforetning, hvor Karsten Haagen tidligere havde Bullerup El. Af Ole H. Christiansen

20

Vi har fået en ny blomsterforretning på torvet, og nu har vi minsandten fået en herrefrisør, der også kan barbere folk. Det er Jwan Kalash fra Nyborg, der har åbnet en frisørforetning, hvor Karsten Haagen tidligere havde Bullerup El. En fin lille salon er det, og han er dygtig til sit fag. Navnet tyder på, at han oprindelig ikke er dansker, og det er han sådan set heller ikke endnu, men det er en teknisk detalje med, at man skal være fuldtidsbeskæftiget i en bestemt periode først, selv om man har boet i Danmark i 9 år, og derfor har han som kurder endnu ikke kunnet kalde sig rigtig dansker. Hans oprindelige land er Kurdistan, som han har måttet flygte fra.

Men her er altså en ung mand, der ønsker at være her og arbejde sig frem. Han har haft andre jobs, før han tog skridtet til at klippe os herude, og det kan han.

En duft af gamle dage. Gamle køretøjer på gamle brosten i Den Gamle By.

Af Søren Stobbe formand for Agedrup Sogns Beboerforening På en solbeskinnet, men kold dag, mødte 65 forventningsfulde borgere op på butikstorvet. De havde købt billet til Agedrup Sogns Beboerforenings bustur til julemarkedet i Den Gamle By i Aarhus. Bussen blev pakket og der var afgang. På busturen fik alle udleveret et rundstykke med tilbehør, en juice/kakao samt kaffe. Vi ankom til Den Gamle By kl.

Tante Rosas blomsterbutik Rikke Andersen har åbnet „Tante Rosa Blomster“ på butikstorvet, hvor før Fodterapien lå. Hun er uddannet dekoratør og har fået indrettet sin butik med blomster af enhver art, brugskunst, nisser og meget andet, som man lige kan stå og mangle, hvis man skal have pyntet op eller skal købe en gave. // Ole

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Rikke Andersen er uddannet dekoratør, og det kan man godt se på butikken.


OERFORENINGEN TIL LE BY I AARHUS

en i bus til julemarkedet i Den Gamle By i Aarhus. Odense Kommed til at finansiere turen. Dejlig tur, mente Søren Stobbe.

Til frokost var der bestilt smørrebrød med en vand/sodavand.

10.00, og så var der ellers oplevelser på stribe. Man kunne opleve juleudstilling fra omkring 1600-tallet og frem til midten af 1970’erne. Ud over den særlige juleudstilling i husene, så var der julemarked på torvet, med mulighed for at købe friskbagt bagværk, æbleskiver m.m. HØJ SOL OVER AARHUS

65 Agedrup-borgere deltog i den hyggelige tur til Den Gamle By i Aarhus.

Til frokost var der bestilt smørrebrød med en vand/sodavand. Smørrebrødet bestod af en mad med stegt marineret sild og et stykke med andesylte. Det smagte dejligt. Derefter var der igen mulighed for at udforske de historiske huse, inden turen gik hjem mod Bullerup igen kl. 16.00. Hele dagen stod solen højt på himlen, og selvom det var en kold dag, så var vejret perfekt til at gå og udforske Den Gamle By. Dejlig tur! Jeg kan afsløre, at der var ret stille i bussen på vej tilbage mod Fyn. Der skal lyde en stor tak til alle, der deltog i turen. I var alle med til at gøre det til en hyggelig dag. Desuden skal der lyde en tak til Odense Kommune og Generationspagten, uden tilskud fra denne pulje, ville det ikke have været muligt at arrangere denne tur. I hvert fald ikke til den pris.

Der var juletemaer fra omkring 1600-tallet til midten af 1970’erne.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

21


Æbleskiver og gløgg på torvet Formand: Søren Stobbe, tlf. 3161 0740

GENERALFORSAMLING Den 19. februar 2019 kl. 19.00 i Sognegården Der indkaldes hermed til ordinær generlforsamling i Agedrup Sogns Beboerforening onsdag d. 19. februar 2019, kl. 19.00 i Sognegården

22

DAGSORDEN ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning, herunder en kort beretning fra Hekse fonden 3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen, samt suppleanter - Søren Stobbe (på valg, modtager genvalg) - Tina Clausen Bruun (på valg, modtager genvalg) - Lasse Brokmose (ikke på valg) - Jesper Banke (ikke på valg) - Heidi Brokmose (på valg, modtager ikke genvalg) - Mette G. Nielsen (på valg, modtager ikke genvalg) - Dorthe Reinberg (ikke på valg) Suppleanter til bestyrelsen: - Andre Kaspersen (på valg, modtager genvalg) - Vakance 6. Valg af revisorer og suppleant 7. Eventuelt Ifølge vedtægterne skal forslag til punkt 4, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ligeledes ifølge vedtægterne skal man, for at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen have indbetalt kontingent mindst 14 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne Søren Stobbe Formand

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Da byens juletræ blev tændt Af Søren Stobbe, formand for Agedrup Sogns Beboerforening Et stort og flot træ var stillet op på torvet, ganske som traditionen byder. Igen i år havde Ove Hjulmand været ude i sin plantage i Radby og finde et passende træ, som skulle pynte på byens torv i julemåneden. Formanden bød velkommen til de fremmødte, og der blev talt ned til tændingen af juletræet. Derefter skulle vi synge et par julesange, og til det havde vi hidkaldt assistance fra Fjordagerscenen. Derefter var tiden kommet til at vi, med hjælp fra alle de fremmødte børn, skulle have kaldt på julemanden. Der blev råbt højt, så højt at julemanden hørte os, og kom frem med sin store sæk. Det skulle vise sig at sækken var fyldt med slikposer, der blev delt ud til alle fremmødte børn. Derefter blev der åbnet op for æbleskiverne og gløgg, samt juice til børnene. I forbindelse med juletræstændingen efterlod julemanden sin store røde postkasse, hvor børn kunne aflevere deres juletegninger. Der kom en masse flotte tegninger i postkasse, og julemanden trak lod, og fandt tre tegninger, som blev belønnet med gavekort til en biograftur, inklusiv popcorn og sodavand. Præmierne var sponsoreret af Agedrup Sogns Beboerforening.

21


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

CYKELSTATIVERNE VED SUPERBRUGSEN Det vil være dejligt at kunne tøjre cyklen i stativerne ved Brugsen, når de nu findes, siger Olivia. Til Agedrup Rundt. De cykelstativer, der findes i smøgen ved SuperBrugsen har sikkert en gang været ganske gode, når man sådan lige kunne klemme stativernes arme ned over cyklens styr. Men de synes at være i en sørgelig forfatning. Hvem har mon ansvaret for at holde dem i brugbar stand. Det sker jo, at såvel Vladimir som jeg tager cyklen hen i SuperBrugsen. Vi har godt nok støtteben på cyklerne, men har undertiden, især når det blæser, brug for at kunne

Kære Olivia

22

Jeg har nu talt med brugsuddeler Tommy Carlsen, og han har påtaget sig det fulde ansvar for de cykelstativer, så enten bliver de nuværende sat i stand, eller også bliver der opsat nogle helt nye, for selv-

tøjre cyklen i stativerne, og det ville da være dejligt, når de nu findes. Det ville være dejligt, om de var sat i stand, og så ser det da også ordentligt ud. Nu er det jo ikke bare os to, der skal bruge stativerne, så måske kunne vi få Brugsen eller andre forretninger til at tage sig af denne lille sag til gavn for kunderne. Hvad kan der gøres? Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

følgelig skal hans kunder have en ordentlig behandling. Det elegante svar må du da være tilfreds med. Men husk, alting tager tid. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Søren Stobbe Markhaven 23, 5320 Agedrup Tlf.: 31 61 07 40 Næstformand Tina Clausen Bruun Lunden 51, 5320 Agedrup Tlf.: 21 91 08 10 Kasserer Lasse Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 21 22 23 73 Sekretær Dorthe Reinberg Wallentin Hyldehaven 1, 5320 Agedrup Tlf.: 51 85 70 13 Bestyrelsesmedlem Jesper Banke Lunden 35b, 5320 Agedrup Tlf.: 60 17 88 66 Bestyrelsesmedlem Heidi Brokmose Morbærhaven 13, 5320 Agedrup Tlf. 27 62 04 18 Bestyrelsesmedlem Mette Nielsen Rønnehaven 4, 5320 Agedrup Tlf. 60 89 63 75 Bestyrelsessuppleant Andre Kaspersen Kirsebærhaven 18 5320 Agedrup Tlf. 2421 3001 KONTAKT agedrupsogn@agedrupsogn.dk

www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699 MobilPay 20610

ASB PÅ FACEBOOK

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

23


KIRKEBLADET FEBRUAR 2020

NR. 2

70. ÅRG.

AGEDRUP KIRKE

Redaktion: ● Ina Balle Aagaard 29 16 06 38

www.agedrup-kirke.dk

Tove Jørgensen 41 74 35 18

Arbejdet med beplantning af præstegårdshaven er på grund af det milde vejr allerede afsluttet.

NYT MENIGHEDSRÅD TIL EFTERÅRET

24 Menighedsrådsformand Lene Marqvardsen om Menighedsrådsvalg, arbejdet med at fjerne isolering fra kirkeloftet og med beplantning af præstegårdshaven. Lene Marqvardsen, formand for menighedsrådet Menighedsrådet er nu gået ind i sidste år i denne valgperiode og den 15. september skal der vælges nyt menighedsråd. Personer over 18 år, der er medlemmer af folkekirken, kan stille op til menighedsrådet. Den 12. maj afholdes der orienterende møde, hvor menighedsrådets arbejde præsenteres, og hvor regler for opstilling til menighedsrå-

det gennemgås. Overvej allerede nu, om det ikke kunne være noget for dig at være med til at bestemme, hvordan vi forvalter sognets midler, og hvordan kirkelivet i Agedrup skal være. GUDSTJENESTER HENLÆGGES EN TID TIL SOGNEGÅRDEN FRA 3. FEBRUAR

Den 3. februar starter arbejdet med at fjerne isolering fra kirkeloftet, og gudstjenesterne henlægges derfor til Sognegården. Det er uvist, hvor længe arbej-

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

det står på. Vi regner med ca. tre uger, og vi opfordrer til at følge med på vores hjemmeside, plakater og nyhedsbrev. PRÆSTEGÅRDSHAVEN BEPLANTET

Arbejdet med beplantning af præstegårdshaven er takket være det milde vejr afsluttet. Vi glæder os til at se resultatet til sommer, når blomster og buske står i fuldt flor.


FASTELAVN FOR VOKSNE Musikgudstjeneste med Svøbsk søndag den 23. februar kl. 17.00

ditionelle spillemandsmusik, egne kompositioner og salmer og sange i et personligt og levende udtryk. Svøbsk skaber en fortryllende og festlig stemning med sjæl og dyb indlevelse og søger den nære kontakt med sine til lyttere. DER MÅ DANSES

Parret spiller tæt sammenflettet, som i den traditionelle pardans, fra hvilken de har taget deres navn og har igennem de sidste 15 år finpudset deres empatiske sammenspil. De mødte hinanden på konservatoriets folkemusiklinje i Odense, hvor de begge har studeret. Maren har derudover taget en kandidat i klassisk harmonika, og Jørgen er sølvbeslået rigsspillemand. Under postludiet byder Maren op til dans for de danselystne. Der bydes under gudstjenesten på et glas vin og efter gudstjenesten på en bolle med pålæg. Gudstjenesten finder sted i Sognegården, da der fjernes isolering fra kirkeloftet i februar.

Syng Sammen Torsdag d. 20. februar kl. 17.00-19.00 i Sognegården, Agedrupvej nr. 12. Af Carsten Bech Madsen og Annie Leth

Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss, også kaldet Svøbsk, der under gudstjenesten spiller forførende folkemusik.

Af Ina Aagaard, sognepræst Mens byens børn slår „katten af tønden“ foran Brugsen søndag formiddag, åbner kirken dørene om eftermiddagen kl. 17.00 og inviterer det mere voksne publikum til musikgudstjeneste i Sognegården. Dog er

også børn og unge velkomne. Vi byder velkommen til Maren Hallberg og Jørgen Dickmeiss, også kaldet Svøbsk, der under gudstjenesten spiller forførende folkemusik med en klang af tidløshed. Med flair for det nye og kærlighed til det gamle blander de den tra-

Det er hyggeligt, sundt og sjovt at synge sammen, så kom og vær med til årets første syng sammen. Udover at synge årstidens sange, skal vi i gang med årets nye temaer, nemlig Den danske revy gennem tiderne, fejre at Spil Dansk i år har tyve års jubilæum og med sang markere Genforeningen 2020. I pausen kan som altid nydes lidt lækkert for 30 kr., og drikkevarer kan købes for 10 kr.

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

25


NB

Nyt inventar i Sognegården NOTABENE

Tirsdag, den 4. februar, kl. 14.00 i Agedrup Sognegård Strikke- og gåcafé. Torsdag, den 6. februar, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé med Kirsten Pinholdt. Tirsdag, den 18. februar, kl. 11.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssild. Torsdag, den 20. februar, kl. 17.00 i Agedrup Sognegård Syng sammen. Søndag, den 23. februar, kl. 17.00 i Agedrup Sognegård Musikgudstjeneste med Svøbsk. Tirsdag, den 3. marts, kl. 14.00 i Agedrup Sognegård Strikke- og gåcafé. Torsdag, den 5. marts, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé med Mikkel Wold. Tirsdag, den 17. marts, kl. 11.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssild. Søndag, den 22. marts, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste med Mads Klint Poulsen & Søren Østergaard Pedersen. Tirsdag, den 31. marts, kl. 14.00 i Agedrup Sognegård Strikke- og gåcafé.

26

Torsdag, den 2. april, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé med Anne Marie Hessellund Beanland. Fredag, den 10. april (langfredag), kl. 11.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste: „Jesu 7 ord på korset“ med talentelever fra musikskole og Agedrup Kirkekor. Tirsdag, den 21. april, kl. 11.00 i Agedrup Sognegård Tirsdagssild. Torsdag, den 23. april, kl. 17.00-19.00 i Agedrup Sognegård Syng sammen.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Borde og lamper udskiftes Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Efter 30 år er det nu blevet tid til udskiftning af bordene i Agedrup Sognegård. De bedste af bordene er skænket til FDF Agedrup. De store lamper i møderummene er også udskiftet. Inden sommerferien udskiftes AV-anlæggene i møderummene.

Fernisering af 7. klasses kunstværk Torsdag den 12. marts får konfirmander besøg af kunstneren Karsten Auerbach Af Ina Aagaard, sognepræst * I konfirmandstuen får vi besøg af kunstner Karsten Auerbach som, sammen med konfirmanderne, vil udfærdige en altertavle vi skal se i kirken. Alle er velkomne til at opleve de unge menneskers kunstværk, som vi søndag den 29. marts giver ekstra opmærksomhed.

Musikgudstjeneste 22. marts kl. 17.00 Af Ina Aagaard, sognepræst * Pianist og organist Mads Klindt Poulsen samt bassist Søren Østergaard Pedersen vil understøtte gudstjenesten med toner båret af stemningsfuld jazz-inspirerede melodier. Mads vil desuden lede fællessangen. Indimellem skal vi høre tekstlæsning samt en fortælling til dagen. Vi inviterer til, at man tager en forfriskning med sig fra våbenhuset ind i kirken under gudstjenesten.


AGEDRUP KIRKEKRYDSORD

Send din løsning senest 8. marts til Tove Jørgensen og vind en flaske god vin. Vinder af sidste nummers krydsord blev Claus Due fra Skovhaven. Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Den heldige vinder af kirkekryds i AR nr. 151 er Claus Due, Skovhaven 196. Tillykke! Præmien kan afhentes på Kirkekontoret Agedrupvej 12, tirsdag 14.00-16.00 eller torsdag 9.00-13.00. Løsning indsendes via vores

hjemmeside. Skriv www.Agedrupkirke.dk/krydsord og udfyld alle felter og tryk på send - eller skriv den på en kuvert også sammen med navn og adresse og smid den i postkassen på kirkekontoret i Sognegården. Deadline er den samme som bladets deadline, altså 8. marts 2020.

27

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


CAFÉERNE TORSDAGS-CAFÉEN Af Tove Jørgensen, menighedsrådet Vinter-/Forårssæson: januar, februar, marts og april. Pause: maj, juni, juli og august Efterårs-/vintersæson: september, oktober, november og december. Kom til dejlig samvær den 1. torsdag i måneden. Der serveres kaffe og te, og hvis ikke andet er nævnt, medbringer man selv evt. brød til kaffen. Der arrangeres musikunderholdning og foredrag med spændende emner, hvor vi kommer vidt omkring. Hold øje med plakatopslag rundt i byen. Tidspunkt er altid kl. 10.00-12.00. Der betales 10,00 kr. for kaffe og underholdning. Program frem til 2. april 2020:

klokken 10.00 fortæller sygeplejerske Kirsten Pinholt om de to år, som hun og familien tilbragte på Reef-øerne.

Den 5.marts 2020 Mikkel Wold: ’Du skal komme videre med dit liv’ – eller skal du? Der er så meget i vores liv, som gøres til et projekt, vi selv skal styre. Når man befinder sig i en sorg, kan det føles dybt krænkende at få besked på at ’komme videre med dit liv’. Foredraget gør op med forståelse af sorg som et ’arbejde’ med faser, man skal igennem og derefter komme videre. Mikkel Wold, sognepræst, lektor ser også på, hvad vi kan hente i kristendommens erfaringer om, hvad sorg, tab og håb er?

DEN 6. FEBRUAR 2020

Kirsten Pinholt – Mødet med en fremmed verden på Reef Øerne. Mikkel Wold – ’Du skal komme videre med dit liv’ – eller skal du? DEN 2. APRIL 2020

Den 6. februar 2020

28 Kirsten Pinholt: Mødet med en frem-

med verden på Reef Øerne. Hvordan er det mon at bo med mand og to børn på en koralø i Stillehavet langt fra alfarvej uden læge og hospitalshjælp. Torsdag den 6. feb.

Kirsten Pinholt

DEN 18. FEBRUAR 2020 DEN 17. MARTS 2020 DEN 21. APRIL 2020

STRIKKE-CAFÉ OG GÅTUR FOR GÆVE GUTTER NYHED! Af Karin Ritter

DEN 5. MARTS 2020

Annemarie Hessellund Beanland – Hvorfor kede sig ihjel, når man kan dø af grin sammen med andre?

Der bydes indenfor den 3. tirsdag i måneden. Altid samme sted, altid samme tid og det er i Agedrup Sognegård kl. 11.00 – 13.00. Det kræver ingen tilmelding – bare mød op og du bliver taget godt imod. Prøv det! Nogle kalder det ligefrem både meget billigt og meget fornøjeligt. Vi slutter med en kop kaffe. Buffet’en koster 30,00 kr. og der kan købes drikkevarer. Datoer frem til 21. april 2020:

Mikkel Wold - Foto:Kamilla Krøier

FROKOST-CAFÉEN TIRSDAGS-SILDEN Den populære tirsdags-sild er også et besøg værd. Konceptet er en frokost med 3 slags sild og 3 slags ost garneret med samvær og en god snak. Et sted, hvor man mødes og har mulighed for at skabe nye kontakter. Meget lidt kan måle sig med et fælles måltid i gode omgivelser. Vinter-/Forårssæson: januar, februar, marts og april. Pause: maj, juni, juli og august Efterårs-/vintersæson: september, oktober, november og december

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Er man mere til en anden form for foretagsomhed, er der åbnet 2 nye caféer. Strikkecafe for damer og gåcafé for mænd. De første mange dåbsklude er allerede fabrikeret og taget i brug. Der strikkes, hygges, spises kage og drikkes kaffe. Mændene får frisk luft i lungerne og gang i lårmusklerne, medens verdenssituationen ordnes ude på gader og stier. Turene afpasses efter deltagernes dagsform. Der er belønning med kaffe eller en kold øl bagefter. Vi mødes til garn og strikkepinde, motion og vandresko samt kaffe/te én gang om måneden på følgende datoer frem til og med marts: TIRSDAG, DEN 4. FEBRUAR 2020 KL. 14.00-16.00 TIRSDAG, DEN 3. MARTS 2020 KL. 14.00-16.00 TIRSDAG, DEN 31. MARTS 2020 KL. 14.00-16.00


DÅBSKLUDE OG PULSVARMERE

Der strikkes dåbsklude i strikkecaféen. Karin Ritter fra menighedsrådet er den, der ligger inde med de gode ideer, når det gælder om at komme hinanden ved.

Karin har været på research i Fredens Kirke for at høre om, hvordan og hvad de laver. Da skuffen var fyldt med dåbsklude, tog hun kontakt til Kirkens Korshær, om der var noget de manglede, noget at varme sig ved (andet end det flydende). Derfor er der nu gang i produktionen af pulsvarmere. Nogle er kommet for at støtte op om starten på noget, der måske mangler herude. Andre vil prøve det af. Møde andre med samme interesse og slappe af med sin hobby. VILLE LÆRE ANDRE AT KENDE

For søstrene Lene og Gurli skete der det, at storesøster Gurli flyttede til Bullerupparken, og så blev lillesøster Lene ellers beordret ud af hytten i Hammeren, „for nu skal vi ud at opleve og være sammen med andre og lære andre at kende.“ Der er foreløbig ingen begrænsning på antal deltagere. „Vi flytter bare ind i et større lokale,“ siger Karin. Til at lave kaffe har de hyret en ’servicemedarbejder’, vores allesammens, den allestedsnærværende og frivillige i kirkeregi, Elisabeth. Materialer, dvs. garn, kommer fra gemmerne og som sponsorgaver fra Superbrugsen, og hos Butik Kastania købes der med stor rabat. For at lære hinandens navne at kende, står der navneskilte på bordene. Det lyder ærlig talt heller ikke så pænt at sige ’du der’. 13 damer med i strikkecaféen..

AT STRIKKE UDENAD OG SNAKKE

Af Tove Jørgensen I sidste nummer (AR 151) skrev jeg om én måske to gryende successer i nye tiltag. Denne gang går jeg lidt mere i dybden med hvad, hvordan, hvorfor, hvor længe og hvor mange? Karin Ritter fra menighedsrådet er den, der ligger inde med de gode ideer, når det gælder om at komme hinanden ved og efter devisen ’Lad os udnytte vores fine sognegård til sognets bedste’ får hun mange spændende ting til at ske derinde på Agedrupvej 12. I denne artikel koncentrerer vi

os om den nye i klassen – strikkecafé – hvad er det? Ja, det kan næsten ikke være mere selvforklarende: Damer/piger, der er glade for håndarbejde og glade for at hygge og drikke kaffe i hinandens selskab. I dag, hvor jeg er på besøg, er det fjerde gang, der er strikkecafé, og der sidder 13 damer klar til at gå i gang med dåbsklude lavet efter opskrift og pulsvarmere på bestilling fra Kirkens Korshær. Det er godt at lave noget, der kan bruges.

Og snakken, den går lystigt hen over bordet for alle, der kan strikke ’udenad’, om alt hvad der sker i Agedrup og resten af verden. I min øresnegl har jeg hørt, at det er den afgørende grund til, at herrerne ikke vil have damerne med på ’herrens veje’ – mere om det rygte næste gang! Jeg spørger også denne gang, om der er nogen, der sidder inde med andre gode ideer til at komme hinanden ved. Svaret er: En litteraturkreds. Lad os læse en god bog og derefter fortælle hinanden, hvad vi fik ud af den historie! AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

29


30

NAVNLIG NAVNE

ORGANISTENS HJØRNE Carsten Bech Madsen

Nyt fra kirkebogen oktober, november og december 2019

Døbte 10. 11. 2019 8. 12. 2019

Therese Sohn Ankersen Barsidahl, Fengers Vej 42, 1. tv., Odense Nikolaj Killerup Godthaab, Lerhusene 3, Vester Kærby

Af Carsten Bech Madsen, organist og korleder

Viede og kirkeligt velsignede Ingen

Døde, bisatte og begravede 23. 10. 2019 29. 10. 2019 10. 11. 2019 13. 11. 2019 20. 11. 2019 22. 11. 2019 3. 12. 2019

Vibeke Møller Christensen, Vollsmose Allé 40D, Odense NØ Susanne Døssing, Brolandvej 1A, Agedrup Ole Hvidtfeldt, Vollsmose Allé 40D, Odense NØ Tove O. Aa. Jeppesen, Tyrsbjergvej 4G, Odense NV Søren Knørr Hansen, Kærhaven 32, Agedrup Margit Smidt, Skovhaven 87, Agedrup Orla Eisner, Daltoften 147, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirkekor.dk

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST

„Man burde flytte julen til sidst i januar. Alle har så travlt i december!“ Citatet er hørt fra en anden humoristisk organist og burde nok efterfølges af en smiley. Juletiden er en skøn tid. For kirkens medarbejdere er det den travleste tid på året, og der bliver knoklet igennem, for at menigheden kan få nogle gode oplevelser. Det er uomtvisteligt, at januar måned er et vakuum i forhold til decembers højtryk. Sådan er det, og sådan skal det være. TREDOBLING AF KIRKEKORET

Ina Balle Aagaard - Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 2916 0638 - iba@km.dk Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Sekretær: Vibeke Lundgreen - 6610 8357 - viel@km.dk Kontortid: Tirsdag kl. 14.00-16.00, torsdag kl. 9.00-11.00, fredag kl. 9.00-11.00

KIRKETJENER Holger Jagd Greve - 4016 7072 - kirketjener@agedrup-kirke.dk

KIRKEGÅRDEN

Efteråret bød på en tredobling af vores kirkekor, der nu består af 15 sangere. Hele koret var med til familiegudstjeneste med luciaoptog og igen ugen efter til De 9 læsninger. Der er gået rigtig mange timer forud med prøver med kirkekor, sangsolister og eksterne musikere

Mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Carsten Bech Madsen - 2327 8953 - organist@agedrup-kirke.dk

KIRKESANGER Annie Leth - 42262686 – kirkesanger@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Lene Marqvardsen fmd., Daltoften 46, 5320 Agedrup - 2390 0388 - lm@agedrup-kirke.dk Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Det tredoblede kirkekor øver.


før et arrangement lykkes. For korets vedkommende er det dejligt, at en flok unge mennesker i alderen 10-12 år kan samles om en opgave, der kræver stor selvdisciplin. Tak til alle sangere for stor tålmodighed ved alle prøver og ved arrangementerne. Ved enkelte gudstjenester vil det være „Fraktion A“, der deltager alene. De store sangere fra 6. årgang har mere erfaring og mere salmekendskab end de nytilkom-ne, men med tiden vil de yngre sangere i „Fraktion B“ (5. årgang) og „Fraktion C“ (4. årgang) komme med til flere ting.

komme og spille og hele Agedrup Kirkekor vil medvirke. Læs mere i næste nummer af Agedrup Rundt. Foråret vil byde på flere gode

overraskelser til kirkekoret, men vi venter med at åbne for godteposen. Foråret så sagte kommer…

KYNDELMISSE OG JUBILÆUMSFEST

Søndag den 2. februar er det „Kyndelmisse“. Det skulle efter sigende være den strengeste dag i vinteren, og derfra skulle vi gå både lysere og varmere tider i møde. Dagens gudstjeneste vil slutte med „Det er hvidt herude“, selvom vi nok kommer til at bruge vores fantasi og længsel efter tidligere års sne om vinteren. Umiddelbart efter gudstjenesten flytter det meste af kirkepersonalet til forsamlingshuset, hvor vi skal være med til at fejre 25 års jubilæum for Agedrup Rundt. Kirkekoret vil indlede arrangementet og være med på et par fællessange. PÅSKEN MED MUSIKGUDSTJENESTE

I påsken er det ved at være en tradition med musikgudstjeneste langfredag, hvor vi skal høre Jesu 7 ord på korset. Vi arbejder på at få nogle talentelever fra musikskole til at

Hele koret var med til familiegudstjeneste med luciaoptog.

NU OGSÅ ELEKTRONISK BETALING Til eventuel brug for betaling til arrangementer, kollekter etc. Af Hans Ove Nielsen, menighedsrådet Det er nu muligt at støtte vores kollekter, betale for arrangementer og andet ved at benytte MobilePay. Indbetal til MobilePay - 99946 – husk at skrive hvad indbetalingen dækker!

31

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020


32

GUDSTJENESTER Sidste søndag efter Hellig 3 Konger d. 2. februar Septuagesima søndag d. 9. februar Seksagesima søndag d. 16. februar Fastelavn søndag d. 23. februar 1. søndag i fasten d. 1. marts 2. søndag i fasten d. 8. marts 3. søndag i fasten d. 15. marts Midfaste søndag d. 22. marts Mariæ bebudelse søndag d. 29. marts Palmesøndag d. 5. april

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

11.00 9.00 11.00 17.00 11.00 11.00 11.00 17.00 10.00

Ina Aagaard Charlotte Rørdam Kristensen Anders Skaaning Andersen Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Ina Aagaard Vikar

Gudstjeneste i kirken Gudstjeneste i Sognegården Gudstjeneste i Sognegården Musikgudstjeneste i Sognegården*

Kirkekor Musikgudstjeneste* Fernisering *

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Glæd dig i påskedagene Vin og brød, påskeliljer og musik

Af Ina Aagaard, sognepræst Skærtorsdag gør vi lidt ekstra ud af altergangen i form af et godt glas vin og hjemmebagt brød Langfredag er der liturgisk gudstjeneste „De 7 korsord“ med oplæsning fra menigheden og eksterne musikere medvirker. Påskedag fejrer vi med påskeliljer, påskeæg og bobler.

Fredag, den 10. april, langfredag, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Musikgudstjeneste: „Jesu 7 ord på korset“ med talentelever fra musikskole og Agedrup Kirkekor. Påskedag fejrer vi med påskeliljer, påskeæg og bobler.

Nr. 152 - FEBRUAR 2020- www.agedrup-rundt.dk

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke