a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 17

kaler, en scene og publikumssal primært til brug for Fjordagerscenen samt hertil diverse birum, som også kan benyttes som undervisningslokaler og andet, herunder udlejning på forsamlingshuslignende vilkår. Det flérfunktionelle kulturhus giver med sine fleksible støttelokaler muligheder for, at ny spændende undervisning på skolen i Seden kan sammentænkes med Fjordagerscenens teater- og Leder af kulturhusprojektet, Bjarne Christensen, viser by- og kulturrådmand Jane Jegind, hvor en del af musicalaktviteter, Fjordager Kulturhus tænkes placeret. Billedet er fra et tidligere besøg af folkeoplysningsudvalget. Fjordager Idrætsforenings mange idrætsaktviteter, tet. Men ansøgningsmappen er klar, scenen var i rivende udvikling. - Det var folk som John Rask outdoor-aktviteter, sundhedsfremog arkitekt Andreas Isager står klar mende foranstaltninger og øvrige til at lave mere detaljerede tegnin- Nielsen, Warny Meincke, Michael borgerinitativer. ger, hvis finansieringen falder på Eglin, Jan Larsen, Jan „Maler“ Pe- Seden Skole har en stærk intedersen og Jan Fibæk, der tumlede plads, siger Bjarne Christensen. resse i et forpligtende samarbejde Han har sammen med Andreas med ideen om at skabe gode muligmed Kulturhuset, siger skoleleder Isager afsøgt muligheder for støtte i heder for amatørteatret, siger Bjarne Christensen. - Allerede dengang la- Marianne Justesen. Lokale- og Anlægsfonden. - På nogle skoler lukker man døre. Det vil nemlig være mere reali- vede scenen semiprofessionelle opPå Seden Skole åbner vi dem. Vi er stisk at rejse anlægskapitalen, hvis sætninger og var med til at få „Revy interesseret i mere fællesspisning og projektet får støtte herfra, og der bli- i Teltet“ på benene. Siden har projektet udviklet sig, mere samarbejde med idrætsforeninver ifølge Bjarne Christensen også gen, Fjordagerscenen, lystfiskerså det ikke alene er et teaterprojekt, brug fra midler fra flere fonde. klubben, pensionister og andre friI februar genoptages dialogen men et flerfunktionelt kulturhus. Når ansøgningen har været så villige. Vi vil gerne have, at skolen med Lokale- og Anlægsfonden, der skal være et lokalt kulturcenter. typisk vil kunne finansiere 15-20 pro- længe undervejs skyldes det ikke cent af anlægskapitalen, hvis fon- mindst virkningerne af finanskrisen, NYT SUNDHEDSCENTER den finder projektet interessant og der for alvor satte ind i 2008 og siDer vil også være mulighed for at den trak lange spor. nyskabende. Odense Kommunes budgetter skabe visse former for private funkI projektets aktuelle baggrundstoner. Der indrettes for eksempel ca. gruppe er ud over Bjarne Christen- har også været hårdt spændt op 250 m2 til sundhedscenter. Ideen er, sen og Andreas Isager også Mari- mellem storbyambitioner og beat lokale behandlere, læge, tandlæge anne Justesen, Jess Heilbo, Chri- grænsede skatteindtægter. - Alligevel lykkedes det Korup og lignende kan leje sig ind. stian Frederiksen, Erik Schmidt, Kulturhus-projektet rummer 15 Warny Meincke, og ad hoc Helge Kultur- og IdrætsCenter at få bevilPasfall, Palle Vennekilde, Lars Arvad get midler, så jeg tror på det siger delprojekter, som tilsammen bidrager til at skabe bedre borgertrivsel i Bjarne Christensen. og FIF-formand Louise Elkrog. Fjordager-/Seden-området. Der bliver tale om udbygning af FRA TEATERPROJEKT TIL SKOLEN ÅBNER DØRE en energikrævende bygningsmasse Kulturhuset skal med Odense KomFLERFUNKTIONELT KULTURHUS til et bemærkelsesværdigt, CO2-neuIdeen til kulturhuset havde sit ud- munes planer for Seden Skoles retralt bygningskompleks. spring tilbage i 2003, da Fjordager- novering indrettes med fleksible lo-

7.A

17

AGEDRUP RUNDT 152 - FEBRUAR 2020

Profile for Agedrup Rundt

AR152  

AR152  

Profile for agekirke