Page 1

AGEDRUP KIRKE

AGEDRUP SKOLE

115

AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING

DECEMBER 2013 NR. 115 20. ÅRGANG 

STORMENS ROV Også i Agedrup og omegn blev mange træer den 28. oktober 2013 stormens rov. Her ses en nedlagt kæmpe i et markskel ved Vester Kærby. Et stort antal af træerne i Naturparken ved skolen har ladet livet, og det netop som kommunen havde indvilget i at jævne ukrudtet med jorden langs med åen, så man kan gå en idyllisk spadseretur helt ned til søen. Efter vejrgudernes raseri var der stormfældede træer overalt. I Skovhaven, langs med Brolandvej, på Holevvej, hvor et stort træ lagde sig tværs over kørebanen og ved de to søer langs med banestien, hvor to store piletræer dejsede om og lagde sig ned helt hen til beboelsen i Hammeren.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om „De ni læsninger“, Der er noget i luften“ om julens gudstjenester, Kyndelmissegudstjenesten, „Den gode bog“ og „Tirsdagssilden og Gamle Ole.“

GLÆDELIG S. 24-32

Birgitte stopper! S. 4-5

JUL

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


AR

Ingen PCB på skolen

AGEDRUP RUNDT udgives af

Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo

erik@fjordager.com

ABONNEMENT

Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Finn Pedersen 6593 8081 finnep@live.dk

REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

KIRKEN

Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen

BEBOERFORENINGEN Finn Pedersen Ole Christiansen

6610 7575 6610 8057 6610 7510

 Agedrup Skole har fået resultaterne af PCB-undersøgelsen, som blev omtalt i seneste nummer af Agedrup Rundt. Undersøgelsen viser, at der er påvist PCB i indeluften i 8 af skolerne, mens der på de resterende 7 skoler og i alle børnehusene ikke er påvist PCB. Alle påvisninger ligger indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalede værdier (300-2000 ng/m3) for handleplan inden 2 år. På Agedrup Skole er der foretaget måling i for PCB i indeluften i bygning 1, og der er påvist et PCB indhold i indeluften på 68-140 ng/m3. - Det er så lave værdier, at det ikke giver grundlag for videre handling, siger viceskoleleder, Ole Klitgaard.

Fjordagerscenens juleforestilling  Fjordagerscenen opfører netop disse dage „Jul på slottet“ på Agedrup Skoles scene. Det er et rigtigt juleeventyr med nisser, prinser og prinsesser baseret på DR’s julekalender.

6593 8081 6610 7597

SKOLEN

Jan Frederiksen

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Finn Pedersen, leder 6593 8081 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Jette Rasmussen, regnskabsfører 2028 3847

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one

Valget set fra Agedrup  Kommunalvalget i Agedrup fulgte stort set tendenserne fra resten af Odense Kommune og landsgennemsnittet. Socialdemokratiet er stadig klart størst i lokalområdet, men Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fik alle bemærkelsesværdig fremgang. De konservative fik et tåleligt valg. I oversigten nedenfor er talkolonnen længst til venstre stemmetallet fra i år, og det til højre er tallene fra 2009. Soc. dem. 546 572 Venstre 458 197 DF 274 139 Konservative 149 334 Enhedslisten 140 61 SF 53 254 Radikale 42 24 LA 26 0 IALT 1730 1604 Valgdelt. % 77,9 73,9 Kilde: Fyens Stiftstidende

Kom til GF i ASB den 12. 2.

OMDELING Thomas Olsen, 6010 1499

DEADLINE

Samarbejde om børn

 Fjordager Idrætsforening har indgået en samarbejdsaftale med Seden Skole og Rising Ungdomsskole med henblik på at skabe et „sammenhængende børne- og ungeliv“ i lokalområdet i Odense Øst. Det skriver parterne i en pressemeddelelse.

Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. februar 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. januar 2014.

6610 7575

Nr. 115 - DECEMBER 2013

 Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende beboerforening, bør man allerede nu vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at komme til generalforsamlingen den 12. februar 2014 og blive en del af bestyrelsen, siger formanden for Agedrup Sogns Beboerforening, Hans Jørgen Zinther. Læs mere på side 22.


HVEM EJER DE UDGÅEDE TRÆER? Stormen fældede nogle træer på den store tomme grund på Brolandvej ved siden af Bullerup Skovgaard, og et udgået træ væltede og ramte Gerda Hansens bil. Men hvem ejer træerne, og hvem skal nu betale for at få de udgåede og væltede træer fjernet? Det forsøgte Ole Christiansen fra Trafikudvalget at finde ud af og kom til overraskende svar. Men sagen er ikke slut. Af Ole H. Christiansen, trafikudvalget Oktoberstormen fældede en masse træer herude. Deriblandt ét af de udgåede grantræer på den store „tomme“ plads ved Brolandvej mellem Bullerup Skovgaard og „Kaptajnens hus“ på Standtvedvej. Det faldt unægtelig uheldigt for fru Gerda Hansen, Piletoften, da hun kom forbi i det samme i sin nye Suzuki, der fik skader på højre side og bagklappen. Hun kom heldigvis ikke selv til skade, men det var tæt på, så min beskedne forudsigelse i AR nr. 113 kom altså til at holde stik. Vi skal ikke blande os i al det forsikringsmæssige, for det klarer de skadede selv, men det vil nok være på sin plads, at de forskellige grundejere selv efterser deres store træers helbred, for mange af de stormfældede træer er enten for svage eller har for lidt rodfæste.

Her stod ét af de udgåede grantræer, som væltede, da oktoberstormen hærgede.

LINDØ SOLGTE TIL CERVO GRUPPEN

Allerede for et års tid siden knækkede et udgået grantræ på Brolandvej i nærheden af Standtvedvej, og da der var endnu tre eller fire udgåede grantræer ud for den ledige byggegrund, henvendte vi i trafikudvalget os til Odense Kommune for at få fjernet træerne, inden de blev til fare for trafikken. Desuden er træerne jo ikke særlig kønne at se på. Men det blev en større historie, som ikke er afsluttet endnu. Kommunen ville ikke vedkende sig ejerskabet, så det måtte være grundejeren, der skulle tage affære. Grundejeren skulle så være Lindø ejendomsselskab, som vi henvendte os til. Man husker nok, at for år tilbage ville Kathrine Sørensen have den grund bebygget med ældreboliger, og interessen var da også stor, men ejendomsselskabet ville disponere over grunden til noget andet, så den idé gik i vasken.

3 Gerda Hansens bil efter mødet med et udgået, vindfældet træ.

UDEN EJERMÆND?

Nu viser det sig så, at grunden for nylig er solgt videre til et fynsk ejendomsselskab, der hedder Cervo Gruppen og ejes af stifterne Marianne og Henning Borup Jacobsen. De blev derfor forespurgt, om de ville tillade fældning af træerne. Jo, det var der intet i vejen for, men kommunen mente nu, at det er Cervo Gruppen, der skulle bekoste fældningen, og vi har herefter ikke hørt mere til sagen.

I virkeligheden viser det sig, at træerne er plantet for mange år siden af beboerne på den anden side af Brolandvej, men da alle disse mennesker for længst er døde og begravede, så står man egentlig uden ejermænd. Vi var herefter altså lige vidt og håbede på, at der ikke ville ske en ulykke, inden de blev fældet. Men det var altså lige, hvad der skete. Heldigvis med begrænsede skadevirkninger.

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


KUNSTEN AT BALANCERE

4

Skoleledere befinder sig konstant i et enormt krydspres mellem mange interessenter. Med stor rummelighed og robusthed har Birgitte Andersen bestridt jobbet som skoleleder på Agedrup Skole siden år 2000. Men nu er det slut. Næste skoleår er der en ny leder og en ny skolereform. En ny æra begynder. Nr. 115 - DECEMBER 2013


Af Erik Schmidt Det lyder næsten som en filosofisk samtale mellem et barn og en voksen i den turkise sofa på skolens kontor. En yngre elev er gået ud af sit gode skind og er endt „på kontoret“ til samtale med skoleleder, Birgitte Andersen. Det sker ikke helt sjældent. Der bliver snakket lidt højt, mens skolens sekretær, Judith Vølund, der er en sand niarmet blæksprutte, prøver at samle sig om sine mangeartede opgaver. Men skæld ud er ikke Birgittes metier. Hun stiller i stedet spørgsmål så vedholdende og tålmodigt, at hun som regel ender med at få de svar, hun anser for antagelige og brugbare. Så også eleven i sofaen kan komme ud af sin frustration og igen deltage i undervisningen og samværet. Birgitte Andersen har været ansat på Agedrup Skole siden 1976. Først som lærer og tillidsrepræsentant - fra 1994 som viceskoleinspektør og fra 1999 som skoleleder. En ny omfattende skolereform, der skaber nye strukturer, nye styringsmekanismer, nye procedurer, måske nye undervisningsformer og i hvert fald nye krav til skoleledelsen, indføres fra august 2014. I den situation har Birgitte, der er 64 år, valgt at sige sit job op pr. 1. december 2013, så en ny leder har en smule tid til at lære skolens medarbejdere og kultur at kende, inden det går løs. Det er nu. En ny æra i skolens historie begynder nu. PÅ AGEDRUP SKOLE SIDEN 1976

Skolens viceskoleleder, Ole Klitgaard og afdelingsleder, Lisbeth Schurmann, har allerede i et stykke tid været i gang med at overtage nogle af Birgittes funktioner. Ingen ved præcist, hvornår en ny leder bliver udnævnt. Birgitte Andersen afløste Eskild Kjær-Madsen, der i sin tid afløste Viggo Tarp. Med kun tre skoleledere på næsten 50 år, må Agedrup Skole siges at have haft en stabil rorgang. Stabilitet, kontinuitet og konsensus er ikke mindst nøgleord, der også kendetegner Birgitte Andersen og har præ-

get hendes ledelsesstil, selv om der de seneste år har været store forandringer på skoleområdet. At være skoleleder drejer sig ikke mindst om at kunne balancere. Skoleledere befinder sig konstant i et enormt krydspres mellem undervisningsministeriets mål og rammer, byrådets og skoleafdelingens krav, lærernes forventninger og professionsidealer, forældrenes holdninger og elevernes behov. Nemt har det aldrig været, men Birgitte Andersen har haft medvind, fordi hun både kender lokalområdet, lærerne og skolekulturen som sin egen forhave. Hun søgte i sin tid ikke skolelederjobbet, fordi hun ikke længere ønskede at være lærer. - De første år som leder savnede jeg faktisk at undervise. Hun har altid godt kunnet lide lærerjobbet, og godt kunnet lide at have med børn og unge at gøre. - Det største er at opleve, når børn udvikler sig og rykker sig. Når de f.eks. lærer at læse. Eller når man pludselig kan opleve de store elever begynde at reflektere og tage stilling. BØRN MINDRE ROBUSTE END FØR

Gennem sine næsten 40 år som lærer og skoleleder har Birgitte dog oplevet, at børn er blevet mindre robuste. - I dag er børn ikke så gode til at tåle nederlag og til at udsætte deres behov som tidligere. Men det er noget, man kan lære ved at øve sig. Dermed undgår den afgående skoleleder ikke at komme ind det forkætrede opdragelsesspørgsmål. - Opdragelse er jo noget, der begynder, når børn bliver født. Vi forældres opgave er at gøre børnene uafhængige og selvstændige. Vi skal bistå vores børn, når de er i problemer og udsættes for nederlag, men børnene skal også lære at håndtere problemer selv. Ikke mindst fordi de skal kunne klare et skoleliv med andre børn. Til gengæld skal de voksne skærme børn mod nogle af mediernes præsentationer af vold, brutalitet og krig. - Jeg synes, tv på mindre børns værelser er en uskik. Der er udsendelser, som børn ikke skal se alene. Naturkatastrofer, krig, vold og børn der bliver fjernet fra deres forældre.

Også de stor børn og unge har efter Birgittes mening brug for den løbende samtale med deres forældre, når de skal orientere sig i virkeligheden. Birgitte Andersen mener ikke, man skal forbyde brugen af sociale medier, men de voksne skal følge med i, hvordan de bruges og drøfte det med deres børn. HOLDER AF HVERDAGEN

I begyndelsen af 1980’erne deltog hun sammen med sin mand, Svend Erik Andersen, i et skoleudviklingsarbejde på begyndertrinnet, der skulle få skoleelever til at elske at lære noget af egen drift. Projektet var baseret dels på værkstedsundervisning, dels på emneundervisning. - Vi havde både opmærksomhed på den enkelte elev og på fællesskabet. Projektperioden har haft stor betydning i Birgittes professionelle liv. - Det var en spændende periode. I øvrigt er det svært at få hende til at fremhæve gode og dårlige tider og enkeltstående oplevelser. - Jeg holder jo sådan lidt Dan Turrélsk af hverdagen. Der behøver ikke at ske de store omvæltninger. ÅBNEDE BULLERUP SVØMMEBAD

Også derhjemme har det været vigtigt for Birgitte, at familien var en tryg base med mulighed for stor grad af selvstændighed. Alle Svend Erik og Birgittes tre børn har gået på Agedrup Skole. I dag er Katrine, 41, skuespiller, Ninna, 39, er fotograf. De bor begge i København. Katja, 32, er psykolog og bor i Bellinge. I mange år boede familien i Bullerup. I 1983 købte Birgitte og Svend Erik Andersen den lokale pengeudlåner Henning Kroghs privatbolig med svømmebad og omdannede den del af privaten til Bullerup Svømmebad med babysvømning som vigtigste aktivitet. Det drev parret til 1991, hvor Svend Erik af helbredsmæssige grunde måtte stoppe. De seneste omtrent 20 år har de boet i Munkebo. Nu skal fru Andersen så hjem og nyde udsigten over Kertinge Nor og lære at holde af en ny dagligdag uden skole, uden skoleelever, uden skoleafdeling og uden skolereform. AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

5


Joan Strøm udstiller for tiden på Galleri Ulriksholm og flere andre steder i landet. Men hun lukker ikke frisørsalonen. - Det ene kan ikke leve uden det andet, siger hun.

FRISØR OG KUNSTNER - Det giver mig utrolig meget glæde at male, siger Joan Strøm, der har salon i Hammeren. I baggrunden ses ét af hendes billeder.

Af Erik Schmidt

6

Frisør Joan Strøm er ikke i gang med at lukke sin frisørsalon. Det budskab vil hun gerne sætte en rød streg under, fordi nogle af hendes kunder har bidt mærke i, at hun gerne vil have mere tid til at male. - Flere har spurgt mig, om jeg var ved at lukke frisørsalonen, fordi jeg har sagt, at jeg gerne vil drosle ned. Men det er altså ikke tilfældet. Joan Strøm har lige været aktuel med en udstilling på Galleri Ulriksholm Slot, og til februar har hun en soloudstilling på Galleri Hindhede i Middelfart. Hun udstiller også nogle af sine fantasifulde og farvestrålende billeder på andre gallerier rundt i Danmark, bl.a. Galleri Claus C. i St. Kongensgade i København. - Jeg vil gerne blive ved med at servicere mine kunder i Bullerup Modeklip. Men jeg vil fra 1. januar 2014 kun holde åbent efter aftale, så jeg på én gang bedre kan pleje kunderne og min pas-

sion for at male. Det var også beskeden til den trofaste kundekreds ved jubilæumsreceptionen den 15. november. FANTASIHISTORIER

- Jeg er jo ikke sådan en indadvendt kunstnertype med smøg og rødvin. Det er ikke mig. Jeg er social. Jeg vil gerne både være frisør og kunstner. Det ene kan ikke leve uden det andet. Kunderne fortæller mig historier, som jeg bliver inspireret af. Joan har malet gennem de seneste otte år. Hun arbejder med en speciel teknik baseret på brugen af bejdse, og motiverne udspringer af fantasihistorier med huse, dyr og mennesker. - Vi lever i en tid, hvor alt skal være struktureret, men i den abstrakte kunsts verden kan man skabe sit eget univers. Mit er selvfølgelig påvirket af mine følelser, og det giver mig utrolig meget glæde at male. Beskueren må på sin side selv digte videre på sin hverdagspoesi.

Nr. 115 - DECEMBER 2013

Rabat på

JULEGAVEIDE!

Køb AGEDRUP KRØNIKEN i Arbejdernes Landsbank Seden Syd

179,- kr.


OPRYDNING I NATURPARKEN Der var hurtig udrykning af Hedeselskabet, da træerne i naturparken knækkede som tændstikker i stormen den 28. oktober.

7

Idyllisk så det ud, da først orkanen med vindstød på 54 m./sek. havde lagt sig. Det er det højeste vindstød nogensinde registreret på dansk grund - og dermed overgås decemberorkanen i 1999 (51 m./sek.).

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


DE NOMINEREDE 7 personer er indstillet til AGEDRUP RUNDT PRISEN 2012. Nu skal bladets bagland - ialt ca. 30 personer - vælge, hvem der skal have prisen. Afgørelsen offentliggøres i januar. Helge Rasmussen, Lunden 59 Indstillet af Finn Pedersen

Helge Rasmussen er en ægte Agedrupper, der ud over at passe sin lærergerning på Agedrup Skole også sikrer lokalbefolkningens omtale i Fyens Stiftstidende. I skolen har han udført adskillige tillidsstillinger til gavn for eleverne, været konsulent for undervisningsministeriets „Skolen som kulturcenter“-projekt og skrevet bøger. Skolearbejdet har været det primære i hans hverdag i Agedrup, og han har med sin lokalpatriotisme bibragt skolen en kontinuitet, som er med til at give skolen en vis harmoni i dens udfordringer. Hans fortid med mange indsatser i idrættens verden gjorde ham nærmest til ambassadør for Agedrup og Bullerup. Helges hverdag er i og for Agedrup/ Bullerup i alle handlinger. Han er helt bestemt værdig til at blive indstillet til AR-prisen 2013.

Anne Lise Laursen, Skovhaven 43 Indstillet af Hans Jørgen Zinther og Greta Nielsen

8

Anne Lise er altid klar, når der er brug for frivillig indsats lige meget hvilken opgave, det drejer sig om. Anne Lise er en ildsjæl af rang og alle de ting, hun har med at gøre, er løst perfekt. Hun er ansvarsbevidst kasserer i såvel Beboerforeningen som Heksefonden, yder stor indsats ved såvel Sct. Hans Aftens arrangementet, årets juletræ, og for tiden også som flaghejser ved sognets mindesten på Brolandvej, når der er flagdage. Hun deltager i Fold Dig Ud møderne, omdeler et stort antal girokort for beboerforeningen og bistår ved årets influenzavaccinationer. Hun fortjener årets AR-pris.

Rikke Bach Erichsen, Daltoften 113 Indstillet af Tove Dyrvig

Allerede da Rikke gik i 4. klasse

stod Rikke første gang på scenen. I skolekomedien spillede hun kaptajn på et skib, og som 12 årig fik hun debut i „Folk og røvere i Kardemomme by“ på Fjordagerscenen. Indtil nu har Rikke medvirket i 41 forestillinger/ revyer, dertil et utal af sang- og musik arrangementer. Rikke har også skrevet en del tekster til sange, hvoraf et nummer har været udtaget til revyernes Danmarks mesterskab.

Hans Jørgen Zinther, Brolandvej 28

Indstillet af Henrik Thygesen

Hans Jørgen har fået skabt et godt sammenhold i Agedrup by gennem beboerforeningen og den årlige Sankt Hans Fest. Ligeledes har han videreført traditionen med et juletræ på Butikstorvet, som kan samle et stort antal borgere fra Bullerup og Agedrup. Han har med sine aktiviteter medvirket til at Agedrup har fået et godt ry.

Louise Marie Friis, Lunden 68

Indstillet af Erik Schmidt

Louise har i år som ung mor til tre børn været med til at starte Odense Forældre Organisation. Som formand kaldte hun midt i september sammen til en protest mod det, hun kaldte et „katastrofebudget“ for Odenses yngste borgere. Louise stod i spidsen for den ret udsædvanlige forældredemonstration på Flakhaven i Odense i forbindelse med byrådets forhandlinger. Med sin milde energi har hun været med til at skabe opmærksomhed om de forringede betingelser for børnene i Odense Kommune.

Sune Krintel, Skibhusvej 369 Indstillet af Erik Schmidt

Sune Krintel er et energisk multimenneske, der på én gang er en dygtig iværksætter, kapelmester, komponist, producer, revydirektør, forfatter og me-

Nr. 115 - DECEMBER 2013

RISEN AGEDRUP RUNDT P

2013

NOMINERINGEN get mere. Sammen med sin kone Anja, har Sune været stærkt medvirkende til ikke blot at holde liv i den lokale amatørteater- og revytradition, men at videreudvikle den. For nogle år siden købte parret et stort cirkustelt, som nu er rammen om den traditionsrige, lokale revyforestilling i H.C. Andersen Skoven, hvor dygtige lokale amatører de senere år har spillet sammen med navne som Jesper Buhl, Lisa Haavik og Amin Jensen, og hvor det er blevet til et par DMtitler i amatørrevy. På det seneste har Sune slået sig op som forfatter til en glimrende bog om innovation og projektledelse med titlen „Kaos“.

Michael Stengel Petersen, Blommehaven 6 Indstillet af Ole H. Christiansen

Fodboldklubben ABB har både sportsligt og internt klubmæssigt været igennem en flot udvikling med Michael Stengel Petersen som formand. Michael kan begejstre og holde sammen på klubben. I dag er den både en sportslig og en social faktor i lokalområdet. Med Michael i spidsen har klubben ved frivillig arbejdskraft formået at etablere et flot klubanlæg med bane, bandereklamer, flagstænger, klubhus og hvad der ellers hører sig til i en klub med respekt for sig selv. Agedrup Park har aldrig set bedre ud. Det var en fest at være med på langsiden, da klubbens bedste hold mødte de gamle superligaveteraner med Morten Bisgaard, Steen Nedergaard og co. i foråret. Michael havde sørget for æggekage i klubhuset.


MYGIND TOG KEGLER Spændende foredrag af kendt skuespiller

Af Erik Schmidt

IDYL PÅ STIERNE Kommunen ryddede for nylig stien mellem skolen og søen, så den er til at færdes på. På grund af stormen kan det dog for tiden alligevel være svært tilgængeligt område.

Af Ole H. Christiansen Siden „Naturparken“ ved siden af skolen blev etableret for snart 20 år siden, har vi ønsket at få de indtegnede stier ryddet, så de ville være farbare for fodgængere. Det er nu endelig lykkedes for den første af dem, nemlig stien langs med Vejrup Å fra Brolandvej til søen, som det fremgår af fotoet. Det viser sig, at stien er meget idyl-

lisk på trods af, at den er så nær befærdede områder. Det er klart, at i tøbrudsperioden kan den blive oversvømmet, men det meste af året vil den være farbar. Lige nu er den måske alligevel ikke helt klar på grund af stormen. Men prøv den af! Det næste ønske er at få ryddet så meget, at det vil være muligt at opholde sig på det lille plateau på den anden side af søen med en kop kaffe eller øl på en kommunal bænk.

SØREN OG SØRINE I SOGNEGÅRDEN

Sørine Godfredsen fortalte om én af Danmarks mest berømte sønner, Søren Kierkegaard

Af Ole H. Christiansen Uden at have læst noget af Søren Kierkegaard, men kort forinden at have læst noget om ham, mødte jeg op til et foredrag af præsten og forfatteren Sørine Gotfredsen i Sognegården. Mange var mødt op, og heraf vidste mange i forvejen meget om Søren Kierkegaard, som det fremgik af spørgerunden. Jeg var spændt på, om også jeg kunne få noget ud af et sådant foredrag, der var delt op i fire emner, nemlig Glæden, Troen, Fortvivlelsen og Kærligheden. Jeg havde svært ved at følge med. I mine øjne var han en meget mystisk person, i hvert fald med nogle tan-

ker, der var modstridende. Sørine forsøgte at give os en masse viden om den mand, og som uvidende fik jeg da lidt ud af det. Det var åbenbart svært for ham at være menneske. Gjorde han et, var han tvivl om, om han skulle have gjort det modsatte. Oplevede han for megen lykke, ja, så måtte der være noget galt, og er man „spidsborger“ på overfladen, ja, så dur det ikke, mens han levede et liv på overfladen uden at opdage det. Manden oplevede 13 måneders forlovelse med Regine Olsen, men kunne ikke fastholde hende, så hun fandt en anden, og hvad hjælper det så, at man er et geni?

Peter Mygind tog publikum med storm ved ALF-arrangementet den 30. oktober på skolen. Med enkle midler kan det tilføjes. - Min erfaring er, at hvis man viser sin egen sårbarhed, så viser andre også deres. Det var det, Mygind gjorde. Publikum var stort og hengivent. 150 personer havde skaffet sig billetter til arrangementet, der handlede om bekæmpelse af mobning og vold. Og meget andet. Mygind fortalte eksempler fra sit eget liv, fra sin egen familie, fra børnenes skole etc. Det vakte genkendelsens glæde. Vigtigt var dette: - Tal aldrig dårligt derhjemme om dit barns klassekammerater eller lærere! Myginds erfaring var, at det skabte store problemer for barnet, hvis forældrene ikke var bevidste om, hvad der ikke er godt at sige højt! Læsefondens formand, Palle Brugs Vennekilde, udloddede bøger, som var sponsoreret af Gyldendal. Det var god underholdning. ’Årets Læseinitiativpris’ 2013, som læsefonden var nomineret til, gik dog foreningens næse forbi.

Lene Bischoff og Sørine Godtfredsen.

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

9


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn 1968-69

OMEGNSKOMMUNENS PROGRESSIVE SKOLE Kendte skolefolk kom i nogle år til Agedrup. Undervisningsminister K. Helveg Pedersen, Steen Lasson fra Udby Behandlingshjem, Børnelægen Svend Heinild, Kragh Müller fra Bernadotteskolen og mange flere. Skolen fik i nogle år også et nært samarbejde med Kroggårdsskolen, hvor en vis Amdi Petersen var lærer. Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Den 1. august 1968 kom Ejvind Jørgensen til skolen. Han havde i nogle år været ansat i Kerteminde og var så derfra taget med familien til Grønland, hvor han var lærer i nogle år. Da han på Grønland havde kørt med hundeslæde og havde fanget laks om foråret, sad Grønland ham i blodet. Når han havde drengene til sløjd lavede de altid en hundeslæde. Ejvind Jørgensen blev på Agedrup Skole resten af sin lærertid, hans kone fik stilling på Seden Skole. Trængslen på skolen blev ikke mindre. To 1. klasser havde i løbet af skoleåret øget elevtallet til 54 elever. De blev pr. 1. august 1969 delt i tre 2. klasser. ET TILTAGENDE RYGERI

Det var nødvendigt med en udvidelse af skolen. Da der i avisen havde stået noget om en udvidelse i Seden, sendte vi et brev til sognerådet med den korte ordlyd: „Har udvidelsen af Agedrup Skole første prioritet?“ Og vi fik det korte svar: „Ja“ underskrevet af udvalgsformanden Niels Nielsen. Ejvind Jørgensen blev valgt som formand for byggeudvalget. Med de mange børn kom der foruden trængselsproblemer også andre genvordigheder. Før jul 1968 brugte lærerråd og skolenævn ikke så lidt tid på at drøfte „et tiltagende rygeri“ især i 7. klasse. Det blev ikke tilladt at medbringe tobak på skolen.

Faren ved tobaksrygning var den gang ikke så kendt. Flere lærere røg gladeligt på gangen og i gården for slet ikke at tale om lærerværelset. Tåger af røg trængte ud efter frikvartererne. FORÆLDREFORENINGEN

måde skolen var tænkt i „De blå betænkninger“ adskilte sig meget fra forældrenes skole, så oplysningsfremstødet var udmærket. AMDI OG DAGENS DIGT

I Næsby var en ny skole, Kroggårdsskolen startet under ledelse af Henrik Sidenius. Vi fik i nogle år på Agedrup Skole et nært samarbejde med Kroggårdsskolen. Der var nu mulighed for at søge om at komme ud tre dage for ny inspiration, så nogle af os drog over til Næsby for at se og lære. Der arbejdede de meget med emner, og børnene lavede plancher. Det blev børnene i Agedrup også ferme til. Der var en lærer på Kroggårdsskolen, Leon Baktoft, og han kom senere til Seden Skole. Han arbejdede med avisen i undervisningen, vi var imponerede. En af de virkelig dygtige undervisere hed Amdi Pedersen. Bag i hans klasseværelse var en skråhylde med en opslået bog, værsgo’ gå hen og læs. Ovenover hylden var der en plakat, hvorpå der stod „Dagens digt“. Amdi blev senere fyret p.g.a. sin islandske sweater og sit lange hår. Han fortsatte sin færd ud i livet med sweater og fodformede sko og grundlagde Tvindimperiet.

Omkring 1965 var startet en forældreforening. Det hele skete noget hovedkulds. Ved et møde i forsamlingshuset var der luftet en idé om en forældreforening. Der blev delt stemmesedler ud og en bestyrelse blev valgt. Jeg tror den første bestyrelse var sådan sammensat: Arne Møller fra Parallellen, Aase Nielsen fra Borsvinget, Hans Rasmussen fra Holevvejen, Kirsten Mortensen og Johannes Illum Hansen og fra lærerne Ib Holdt. Hans Rasmussen FOLKEBIBLIOTEKET blev valgt til at være forI skolens ældste fløj lå folmand. kebiblioteket i det allerførste Ved det første bestylokale. Der holdt forældreforrelsesmøde spurgte Hans eningen sine møder indtil foreRasmussen, hvad vi egentdragssalen var klar. Arvid lalig ville med en sådan forvede kaffe, der var dækket op ening. Vi havde jo ikke nomed askebægre ved bordene, gen love eller vedtægter. man startede med en smøg. Ib Holdt Jeg pressede min Lokalet var tæt af røg ved møFormand for Lokalhistorisk Forening hjerne for at sige noget fordets afslutning. nuftigt. – Det kneb det med. Kendte skolefolk kom i Efter nogle minutters tænkepause, brast nogle år til Agedrup. Undervisningsmihele bestyrelsen i en befriende latter. nister K. Helveg Pedersen, Steen Vi fik lavet nogle vedtægter og be- Lasson fra Udby Behandlingshjem, Børsluttede, at foreningen ville afholde nogle nelægen Svend Heinild, Kragh Müller aftener med kendte skolefolk, for på den fra Bernedotteskolen og mange flere. måde at gøde jorden for alle de nye tanJamen var det da ikke meget dyrt? ker. Vi havde jo fået en ny skolelov. Den Nej! Alle var de jo begejstrede for den

Nr. 115 - DECEMBER 2013


nye skolelov, og politikerne rejste jo gratis med DSB. Jeg ringede rundt og hyrede dem, og i min erindring var de meget imødekommende. Jeg fragtede også nogle af dem fra Banegården til Agedrup Skole og retur i min lille 2CV, ingenlunde nogen luksusvogn. JULETRÆ I FORSAMLINGSHUSET

Forældreforeningen genoplivede også sammen med Forsamlingshusets bestyrelse i nogle år det årlige juletræ for børn i Forsamlingshuset. Foreningen bestod i en del år. I Agerup Skoles Grønnegård står en stor keramikfigur og pynter op. Da foreningen holdt op, købte den for foreningens sidste kassebeholdning en figur af Jan Johnsen fra Jausthus i Glamsbjerg. DEN NYE FESTSAL

Indtil 1967 afholdt skolen hvert år en skolefest med et stykke i Forsamlingshuset. Den 1. oktober 1967 stod den nye festsal klar med scene og gymnastiksal, så nu skulle skolefesten holdes hjemme, første gang den 25.-27. marts. Første aften 1-3 kl., hvor 3 klasserne skulle spille stykke for de små. Anden aften, hvor 7. kl. spillede komedie for 4.-7. kl. + forældre. Tredje aften efter stort ønske fra de store elever „Bal for de store“. Åh, Herregud! I dag tænker man, at de var jo kun 10 år, de yngste. Der var megen og lang snak om „hvor højt må der spilles?“ – og „må søskende også købe billet?“ Lærerne var jo unge og uerfarne med vilde fester, og de tog deres ansvar meget alvorligt, skal jeg hilse at sige.

vede meget planlægning, når det hjemlige samtidig skulle fungere. Lejrskoleordningen fortsatte i flere år derefter. Nu hed kommunen Fjordager, og en gang imellem holdtes fælleslærerrådsmøder, hvor ting af fælles interesse blev behandlet. Da vi senere blev lagt sammen med Odense og man i den store by hørte om nogle af omegnskommunernes gøren og

laden, blev vores lejrskoleordning mødt med forbløffelse. Jeg blev valgt til at sidde i Odenses fælleslæreråds forretningsudvalg. Der spurgte de med interesse til vores ordninger. Vi spurgte også til deres,såsom betalte gårdlærere, nam, nam!! Da vi senere lavede en årlig lærerlejrskole over en weekend, var der nogle af vores udmærkede kolleger, der nærmest anså os for sindssyge.

ENDNU EN HJERTESTARTER Grundejerforeningen for Hammeren/Arendalsvej indbød til demonstration af den muligt livreddende maskine Ole H. Christiansen 31. oktober havde grundejerforeningen for Arendalsvej og Hammeren inviteret til demonstration af hjertestartere. Der findes flere fabrikater, og denne her ligner ikke helt den, vi har fået opsat ved SuperBrugsen, men funktionen er naturligvis den samme. I kassen findes en plasticpose med to sammenhængende elektroder og handsker, og når man fjerner låget og har trykket på kontakten, går en stemme straks i gang med at fortælle arbejdsgangen, som også vises på et

display. Apparatet virker med det indbyggede batteri, der vil kunne holde i 5 år. Men forinden skal man helst vide lidt om førstehjælp, idet man muligvis skal give hjertemassage (2 x 30 tryk) og i hvert fald prøve at komme i kontakt med patienten og lytte efter åndedræt og puls. Man ringer naturligvis omgående på 112 efter hjælp, og igangsætning af behandlingen skal ske inden for 10 minutter. Statistikken viser, at der er omkring 3500 hjertetilfælde om året, hvor hjertestartere kan bruges, men også at kun 10 % overlever.

Deres Bedemand Anne Marie & Hasse Østergaard Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning

11

Scan og se vores film

UNDERVISNING I DEPOTRUM

Ved skoleårets slutning juni 1967 var der 12 klasser. Skolen havde kun 8 klasseværelser og der var 220 elever. Der var trængsel. Hvert rum var anvendt,også depotrum. I foråret havde alle klasser været på lejrskoletur (hyttetur). Det kræ-

Se yderligere information og priser på: www.langeskovbegravelse.dk

Langeskov Begravelsesforretning Kærsangervænget 35 - 5550 Langeskov - Tlf. 65381132 AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


FJORDAGER IF’S HOVEDFORMAND STOPPER Fjordager Idrætsforening skal ud at lede efter en ny hovedformand. Bjarne Christensen stopper nemlig. Billedet er fra FIF’s jubilæum i 2012. Bjarne Christensen ses her sammen med formanden for Samvirkende Idrætsklubber I Odense, Henrik Schmidt (t.h.), Fyens Stiftstidendes lokale reporter, Helge Rasmussen og SIKOs sekretariatsleder, Preben Rasmussen, der i øvrigt er bror til Helge.

12

formandsemner, men der er endnu ikke nogen afklaring. Der skal dog findes en

Fjordager Idrætsforening skal på jagt efter en ny hovedformand. Bjarne Christensen har nemlig meddelt sin afgang. Foreningen har ca. 3.000 medlemmer og er én af Fyns største, så det er ikke nogen bolsjebutik. Hovedbestyrelsen har drøftet nye

løsning inden generaslforsamlingen i april næste år.

- en respektfuld afsked

John Yde

Lene Yde Jens Mathiesen

DØGN TELEFON

r år du har brug fo er n h er Vi

t.

Af Erik Schmidt

de

Her monteres postpakkeanlægget.

66 10 85 90

POSTPAKKER I BRUGSEN

Bullerup Begravelsesforretning

SuperBrugsen Bullerup har nu fået et boks-anlæg til afhentning af anmeldte postpakker.

Vinthers eftf. Lene & John Yde - Munkebo www.bedemandfyn.dk

Nr. 115 - DECEMBER 2013


ABB-VETERANER VANDT DERES KREDS Men holdet spillede ikke op til sit bedste, da det gjaldt Fynemesterskabet. Holdet tabte til Otterup og Munkebo. Af Michael Stengel Petersen Så er fodboldsæsonen forbi. Som jeg skrev i sidste nummer, havde vores torsdagshold mulighed for, at komme ud og spille om Fynsmesterskabet for Veteraner. Det lykkedes dog ikke at vinde det hele. Vi sluttede godt nok som nummer 1 i vores kreds,. Så vi skulle ud og spille om mesterskabet mod de andre kredsvindere, men OB70 havde desværre valgt en søndag op til efterårsferien, så Assens og Strib kunne ikke stille hold. Der blev så lavet en lille turnering, hvor vi skulle spille mod Otterup ( nummer to efter Strib ) og mod Munkebo. Vi må sige, at vi ikke kendte vores besøgelsestid oppe foran, og det lyder fuldstændig forkert, men vi skulle havde ført 4-0 inden pausen mod Otterup. Vi tabte dog kampen med 3-0, og sådan kan fodbold også være. Så skulle vi møde Munkebo, hvor vi havde en meget lige kamp, hvor vi igen måtte se os slået med 4-3, så vi blev desværre ikke fynsmester i denne omgang. Vi havde ellers alle mulighederne, men det er charmen ved at spille fodbold. BUMPERS-FODBOLD

Jeg skrev også i sidste nummer af Agedrup Rundt, at vi lørdag d. 5 oktober afholdt en Five á side-turnering, hvor vi skulle spille mod hinanden. Vi var 20 deltagere ( kunne godt havde ønsket mig lidt flere ). Vi startede med at trække lod til de 3 hold, som skulle dyste mod hinanden. Vi spillede så i ca. 1 ½ time efterfulgt af et meget festligt indslag. Vi skulle spille bumpers-fodbold. Det foregår sådan, at man kravler ned i en kæmpe oppustelig klar bold,

hvor benene er fri, så vi kan løbe og forsøge at spille fodbold. Det går selvfølgelig ud på, at man skal skubbe/ vælte sin modstander. Jeg lover jer for, at det var ganske fornøjeligt, for ikke at sige, at det var skidehamrende sjovt. Det kan kun anbefales. Da vi ikke havde luft til at spille mere, så var der mulighed for de børn, som var oppe og kigge på, at prøve de der bumpers, og de havde det mindst lige så sjovt som os voksne. Hvis man er på Facebook, kan man gå ind og se nogle små videoer, samt nogle billeder fra denne meget sjove dag. Vi sluttede så af med at grille hjemmelavet hamburger og fik nogle kolde pilsnere. Vi sluttede dagen/aftenen omkring midnat, så det var en meget lang, men rigtig sjov dag.

Formand Michael Stengel Petersen i det nye, istandsatte klubhus foran én af klubbens trøjemodeller, der er sponsoreret af Møllekroen. ABB, der er en fodboldklub for old boys, har gennem sin relativt korte levealder bygget en stærk klubånd op.

GENERALFORSAMLING 20. JANUAR

Inden jeg slutter for i år, så skal jeg lige minde alle vores medlemmer om, at vi afholder vores årlige generalforsamling, mandag d. 20. januar 2014 på Møllekroen. Der vil selvfølgelig blive sendt en mail ud til alle med en dagsorden, og den vil også blive sat op i vores lokalområde. Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker, som er kommet op for at kigge på alle vores hold. Håber at se jer igen til næste år. Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle de personer/ sponsorer omkring klubben, som har været med til at skabe de fantastiske rammer, som vi har i dag. Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

www.Agedrup-Bullerup SPILLESTED Agedrup Park (ved skolen) BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen – 4091 5497 Kasserer Jens Mattson – 3025 8697 Henrik ‘Damixa‘ Nielsen – 2927 0316

13

Holdlederne FBU junioroldboys Michael „Silden“ Hansen – 3023 145 Claus Eisner – 2639 9279 Super oldboys – mandagsholdet Rex Jacobsen – 2830 5609 Jens Mattson – 3025 8697 Veteraner Lars Ingo Andersen – 6025 9232 Lars Engstrøm – 5230 0498

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ

Salg og Reparation www.sidenius-hvidevarer.dk

6610 9473 - 2140 6278

V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø.

Tlf. 2122 6009

JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv. 5320 AGEDRUP V/DORTHE KLEINER - GRÆSHAVEN 15 5320 AGEDRUP TLF TLF.. 6610 8016 - MOBIL 2063 0816

14

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej 4  5230 Odense M Tlf. 6597 7097  Fax. 6597 6097 Nr. 115 - DECEMBER 2013

Tlf. 66 10 10 22 jeanette-skov.dk


Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Langegade 18, Kerteminde, tlf. 6532 1562 Mølledammen 3C, Bullerup, tlf. 6610 7130

Ring 6532 1562 eller bestil på Ring w w w . tlf. a m a n 66 d a s t o10 r v e b u71 t i k . d30 k

Langegade 18 ● KERTEMINDE

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle ● Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger

Jesper Øelund Banke Lunden 35b

Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud.

5320 Agedrup

Telefon: 60 17 88 66 Mail: info@banke-ejendomsservice.dk www.banke-ejendomsservice.dk

Druds tøj-mix Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

KØRESKOLEN Lovpakken til bil

HURTIGT SIKKERT TRYGT

Vi kan tilbyde:

Connie Drud

UDLEJNING TLF. 23 24 89 48

Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: 66 10 89 44

1-2-3 DRIVE Kun kr. 9.000,DIN KØRESKOLE I ODENSE–SEDEN– AGEDRUP-BULLERUP Pilegården 9, Seden TLF. 42 43 01 90 - www.123drive.dk

Agedrup Forsamlingshus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

admin@bullerupsvommebad.dk www.bullerupsvommebad.dk

Vand • Varme Gas • Sanitet

MØLLE KROEN Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

·Vandgymnastik ·Babysvømning ·Fysioterapi ·Massage ·Akupunktur ·Reiki Healing ·Hawaii Massage ·Tankefeltterapi ·Kranio-Sakral Terapi ·Neglebehandling – påsætning af gelenegle

MARSLEV VVS ApS Aut. Gas og V VS Instal. Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06 Biltlf. 20 11 99 11 · www.marslev-vvs.dk

VVS GARANTI

15

KS Gulve v/Kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf. 6062 1231 salomonsen1@webspeed.dk

John Syberg Musiker 1-2-3 mand 6610 9157 4083 9157 johnsyberg@mail.dk www.johnsyberg.dk

■ Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. ■ Salg af maling og gardiner ■ Gardinmontering ■ Personlig betjening

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


JULEPORTRÆT Af Karin Ritter Redaktionen har besøgt Bent Bjerggaard Hansen for at høre hans fortælling om livet, om julen, dens traditioner og hvad dertil hører. Jeg er inviteret indenfor med pen og papir. Bent Bjerggaards familie kom til Agedrup for ca. 200 år siden. Nærmere bestemt blev hans tipoldeforældre viet den 22. juli 1800 og stiftede familie her. Bent blev født i 1930. Hans far var efterkommer af nævnte tipoldeforældre, og hans mor kom fra Sydsjælland. Gennem generationer har det været kvinderne, som tog sig af juleforberedelserne, og de kunne derved også præge traditionerne og deres videreførelse. Bents mor havde sine egne traditioner med ligesom de øvrige kvinder, som i generationer var kommet til gården. Hun medbragte de saltede sild og høstsild, som blev spist hver dag. Noget, som var ganske ukendt for folkene her på egnen. MODGANG OG KRISE

16

Bent blev født i en tid med modgang og krise, og senere kom krigen til, og gjorde det bestemt ikke nemmere. Alligevel husker Bent julen som festlig og hyggelig. Forberedelser startede tidligt, bl.a. med at slagte grisen. Dengang var det uden fryser og køleskabe, så alt skulle forarbejdes, det hele skulle saltes, ryges eller henkoges, og det var ikke noget nemt arbejde. Igen var det kvinderne, som tog det tunge læs og igen, blev alle disse gøremål ført videre til næste generation. Der skulle brygges øl, og der skulle slagtes gæs. Det var rigtig mange gæs, som blev solgt til lokale, men også folk fra Odense. Måske var det den første gårdbutik her på egnen, hvem ved. Der skulle gøres rent og pyntes op, og det krævede mange hænder. Det var almindeligt brugt, at man hjalp hinanden, så folk kom til gården og gav et nap med. Det skal siges, at de alle have en kurv bag på cyklen eller over armen, for det kunne jo være, at der faldt lidt af fra dagens arbejde, som tak for hjælpen.

BEDSTEMOR LÆSTE JU Hjemme på gården boede tre generationer: bedsteforældre, forældre og en børneflok. Bents

Bent Bjerggard Hansen, der er født i 1930, voksede op med modgang, k Især en tante kom gerne og var da noget krævende og direkte i sine ønsker. Til gengæld kunne hun sy skjorter. Dengang blev mel og sukker leveret i lærredssække og opbevaret oppe ved skorstenen. Sækkene blev vasket og omdannet til skjorter, til glæde for gårdens mænd. Der var rigtig mange munde at mætte. SYET, STRKKET, HAMRET OG BANKET

På gården – ligesom på alle gårde – boede 3 generationer: bedsteforældre, forældre og en børneflok. Bents far var ét af 10 børn, så da han stiftede

Nr. 115 - DECEMBER 2013

sin egen familie, var der mange omkring bordet. Til jul kom yderligere onkler og tanter, venner og bekendte, så pladsen var trang og appetitten stor. Kvinderne var gennem tiderne meget sociale mennesker, så hvis der var ensomme og enlige, så blev de budt med også. Ud over mad og drikke skulle der også laves julepynt og julegaver. Der blev syet og strikket, hamret og banket, så der kunne komme gaver under træet og pynt på træet juleaften. Der var ikke noget supermarked, hvor man kunne købe disse ting, ej heller pengene til at


indførte lidt piskefløde i risengrøden, og så var den kendte risalamande opstået på gården i Agedrup. Samme kvinde indførte dansen om juletræet, noget, som vi i dag slet ikke vil være foruden. Bedstemor læste juleevangeliet for lige at minde om, hvorfor der var denne festlighed. Hun læste fra sin salmebog, som er dateret 1872 og stadig intakt og opbevaret i Bents gemmer. Senere blev det Bents far, derefter Bent, og snart tager et af børnene over, når juleevangeliet skal læses. Kirken var gennem generationer en vigtig brik, ikke kun ved juletid, men også i det daglige liv. På gården var der dyrehold, så kirkegangen skulle fordeles lidt, så der hele tiden var nogen hjemme på gården. Folkene gik derfor juleaften, mens familien selv gik 1. juledag. Bent glæder sig i dag over, at et par af børnebørnene synger i kirkekoret, og derved har kontakten til kirken. JULENS BUDSKAB

ULEEVANGELIET far var ét af ti børn, så da han stiftede sin egen familie, var der mange omkring bordet.

krise og krig. Alligevel husker Bent julen som hyggelig og festlig. købe for. Der var dog en enkelt undtagelse: Bent fik som stor dreng et Matador-spil, et spil, som stadig eksisterer og flittigt bliver brugt, når børn og børnebørn kommer på besøg. Disse aftner i hans barndom står for Bent som hyggelige stunder ved brændeovnen, alle sad med hver deres sysler i hænderne, bedstefar røg sin pibe, far læste højt, tit fra bøger af Morten Korch og hans folkelige fortællinger, der blev snakket om store og små begivenheder i det lille samfund, og udenfor peb den hårde vinter og sne i store mængder. Der

var ingen fjernsyn eller computerspil, ingen drikkevarer og juleslik på bordet. De havde hinanden og var trygge og tilfredse. EN GOD BUND

Juletræet blev hentet i egen skov og bragt hjem til stadsstuen. Der blev fyret i brændeovnen og ikke mindst i komfuret. Juleaften stod menuen på risengrød og gåsesteg og spist i denne rækkefølge. Der skulle jo lægges en god bund, så man ikke spiste sig mæt i den gode gås. En af kvinderne fra en anden egn

Meget har ændret sig på de 200 år, som vi lige har hørt fortalt. Gennem generationer har der været mange gode traditioner og lige så mange gode fornyelser. Julen har altid været forbundet med forberedelser, masser af arbejde og store forventninger. Der er dog et fælles træk, nemlig julens budskab og juleevangeliet og det, at familier samles og kan fejre julen med hinanden. Så uanset årstal, historiens begivenheder, tekniske hjælpemidler, købekraft og antallet af indkøbscentre, så er det juleaftens gudstjeneste og samværet, som - stadig - er det bærende. I fortrøstning til, at det fortsat vil være således i generationer efter os, er vi klar til at tage i mod julen, som lige er ved at nå os. Jeg har sammen med Bent taget et tilbageblik på personer og oplevelser. Bent er en god fortæller med øje for detaljer og stemninger, det hele er bragt til papir. Jeg siger tak for en hyggelig eftermiddag og ønsker her Bent Bjerggaard, hans familie og Agedrup Rundts læsere en god jul!

17

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


 SMØRREBRØD ATTER PLA  PL  OSTEBORDE  PØLSEBORDE OLD BUFFET KOLD  K ARM BUFFET VARM  V  ANRETNINGER

TØMRERMESTER

Kristian Tvergaard Tlf 6617 1807 Mobil 4051 0001 kristian@tvergaard.com

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Petersmindevej 21 - 5000 Odense C

TLF. 65 91 54 46 E-mail: bbauto@bbrunsgaard.dk

PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup 6610 9170

VELKOMMEN HOS MØLLER MØLLER’S’S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup 66 10 99 01 Hverdage 13.00-17.00 Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort

 63 100100

Åbningstider Alle dage 7.00-18.00

* Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering CVR NR. 31381002

mikkelthagaard@mail.dk

18 6610 9696 JOAN STRØM Hammeren 2 BULLERUP

Totalløsninger Alt murerarbejde udføres · Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven 54 5320 Agedrup

Nr. 115 - DECEMBER 2013

Tlf.: 26 71 72 99 www.jimmurer.dk


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

AT LEGE ER AT LEVE... En ny legeplads ved Skolefritidsordningen er ved at tage form med skolebørnene som interesseret publikum. Gennem flere års bestræbelser er det lykkedes skolen at skaffe 110.000 kr. til projektet. Et nyt gyngestativ er også blevet rejst omme bag østfløjen over mod idrætsanlægget. Legepladsen „Midgård“ med træfigurerne er blevet „sikret“, sådan at begyndende råd er skåret væk. Der søges om midler til en renovering af Midgård.

December/januar KALENDEREN 4. 12. 13 20. 12. 13 2. 1. 14 20. 1. 14 30. 1. 14 Uge 8

Skolebestyrelsesmøde Sidste dag før juleferien Første skoledag efter juleferien NYT SKEMA træder i kraft Skolebestyrelsesmøde Vinterferie

SKOLEBESTYRELSEN Thomas Dreisig Thygesen (fmd.) - 28 10 28 91 Malou Peterson Porst (n.fmd.) -30 42 72 13 Pia Juel Johansen - 25 32 17 68 Preben Skytthe - 21 75 44 86 Jan Frederiksen - 66 10 70 08 Tom Martin Buchholz - 66 10 81 40 Steffen Lauridsen - 40 62 65 85 Lene Petersen - (suppl.) Birgitte Andersen (skoleleder) - 24 43 40 71 Ole Klitgaard (viceskoleleder) - 65 93 24 06 Juliane Ludvigsen (lærer) - 6447 1203 Claus Toft (lærer) - 66 14 12 46

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

19


TILBUD OM FORÅRS-SFO

BIRGITTE

ber en glidende overgang for børnene mellem børnehus og skole. Forårs-SFO er et særligt tilrettelagt tilbud som skal være medvirkende ● Tilbud om forårs-SFO er et særligt tilrettelagt tilbud med en glidende overgang fra dagtilbud til skole. ● Ny struktur i kommunens børne- og til, at børnene får et godt afsæt for den ungeafdeling. Agedrup kommer til at høre til distrikt Nord. ● Alligevel første tid i skolen, med en glidende overingen PCB-problemer. ● Birgittes sidste indlæg som skoleleder. gang fra dagtilbud til skole. Forårs-SFO vil være et særligt tilbud, som hverken ligner børnehave elALLIGEVEL INGEN PCB-PROBLEMER Af Birgitte Andersen, skoleleder I oktober måned har kommunen ler skolemiljø. I de første måneder vil vi dog læne Odense Kommune arbejder i øje- foretaget målinger af PCB i indeluften i blikket på at reorganisere børne- unge- 22 ejendomme. Undersøgelsen viser, at os mere op ad børnehavemiljøets dagafdelingen således, at der skal tænkes der er påvist PCB i indeluften i 8 af sko- ligdag, for så gradvist at sluse børnene lerne, mens der på de resterende 7 sko- ind i skolens dagligdag og aktiviteter, mere helhedsorienteret. Den nye struktur tager afsæt i 15 ler og i alle børnehusene ikke er påvist efterhånden som børnene føler sig trygge. Der er rundsendt en infolokalområder, der samles i tre børne- og PCB. Alle påvisninfolder til alle forældre til børn i ger ligger indenfor ungeregioner: Centrum, Nord og Syd. Informerer målgruppen og tirsdag d. 14. Agedrup og Seden Skole er pla- Sundhedsstyrelsens januar 2014, vil der blive afceret i Børn- og Ungeregionen Nord anbefalede værdier holdt et informationsmøde i foresammen med distrikterne Vollsmose, (300-2000 ng/m3) dragssalen på Agedrup Skole, Søhus/Stige, Tarup/Pårup, Næsby/ for handleplan inden 2 hvor vi vil komme nærmere ind Kroggård/Spurvelund og Korup/ år. på det konkrete indhold. En rigtig god nyUbberud. Taksten for Forårs-SFO Hver region bliver ledet af en hed er, at de målinger, svarer til en daginstitutionstakst. børne-og ungechef, som har ansvar for der er foretaget på at drive og udvikle både det almene Agedrup Skole viser et PCB indhold i område og sundheds- og forebyggelse- indeluften på 68-140 ng/m3. Det er så MIT SIDSTE INDLÆG Dette er mit sidste indlæg i Agesindsatserne for børn og unge i regio- lave værdier, at det ikke giver grundlag for videre handling. drup Rundt, da jeg går på pension pr. 1. nen. 12. 2013. Børne- og Ungeregionerne har desLige nu står folkeskolen over for uden et særligt ansvar for at skabe OBLIGATORISK FORÅRS-SFO stærke ungemiljøer for de 12-17 årige. I forbindelse med beslutningen om en kæmpe forandring både på nationalt Regionerne danner rammen om unge- „Sammen om de yngste“ i Børn- og og lokalt plan. Min alder taget i betragtpædagogik, og der skal være et tæt Ungeudvalget d. 11. juni 2013 blev det ning synes jeg derfor, det er et godt tidssamapil med ungdomsuddannelser og besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etab- punkt at stoppe og overlade den nye øvrige tilbud til unge. Ungdomsskolerne leres obligatorisk forårs-SFO på folke- udvikling til nye kræfter. Jeg har været ansat på Agedrup vil derfor forankres her. skolerne i Odense Kommune. Det er også i børne- og ungeBeslutningen er blandt andet truffet Skole det meste af mit lærerliv og har regionerne, at vi skal fremme sundhed, på baggrund af, at man tre steder i været meget glad for at arbejde på skoforebyggelse og inklusion. Her spiller Odense Kommune har afprøvet Forårs len både som lærer og leder. Jeg har haft sundhedsplejersker, tale- høre- SFO, hvor de ældste børn i børneha- mange spændende og gode år, siden jeg konsulenter, psykologer og familieråd- ven er startet i Forårs SFO inden sko- blev ansat som lærer i 1976. Jeg vil gerne her rette en stor tak til givere en afgørende rolle. Derfor vil lestart. disse faggrupper også blive forankret i En evaluering af pilotprojektet vi- de forskellige samarbejdspartnere jeg regionerne. ser, at der har været en stor tilfredshed har haft i årenes løb i lokalsamfundet. Ud over disse tre geografiske re- med tilbuddet blandt både børn og for- Det er af stor betydning for skolen og eleverne, at der kan arbejdes sammen gioner etableres to nye tværgående af- ældre. delinger. En Famille- og velfærdsForårs-SFO har givet børnene på de forskellige fronter. Også tak til elever, forældre og afdeling, hvor de mest indgribende so- mulighed for at udvikle nye sociale relaciale indsatser er samlet. Desuden en helt tioner og en fortrolighed med skolens medarbejdere, der har været med til at ny afdeling for Strategi og sammenhæng, rammer og personale, hvilket har skabt gøre mine arbejdsår spændende, udforder skal arbejde med den tværgående den ønskede tryghed i overgangen mel- drende og indholdsrige. Jeg vil slutte med at ønske det alstrategiske, organisatoriske og faglige lem dagtilbud og skole/SFO. udvikling. Tanken er, at reorganiserinHovedkonklusionen i evalueringen lerbedste for folkeskolen i almindelighed gen skal træde i kraft pr. 1. 4. 2014. er, at det er lykkedes Odense Kommune og Agedrup Skole i særdeleshed i den at skabe et særligt tilbud, der ikke er udvikling, den skal gennemgå i de kombørnehave og ikke skole, men som ska- mende år.

20

Nr. 115 - DECEMBER 2013


ER DIT BARN ENERGIJUNKIE? Sundhedsstyrelsen fraråder børn og unge at drikke energidrik Af skolebestyrelsen

Af Kalle Hansen, 9. b, Agedrup Skole, Elevrådsformand Som elevrådsrepræsentant er jeg naturligvis glad for, at det i første omgang ikke er blevet til et forbud mod energidrikke generelt. Vi har i klassen talt om, at det næste så måske kunne blive et forbud mod energibarer, kage eller slik, som alle er produkter med et højt indhold af sukker og kulhydrater. Jeg synes, at skolen i de tilfælde hvor energidrikken er et problem, for den enkelte elev, skal tage en samtale med eleven og evt. elevens forældre. På denne måde får vi som elever en individuel behandling og bliver ikke straffet generelt for en opførsel udført af de få. Jeg tror heller ikke, at det er første gang der er madvarer eller drikke, som voksne gerne vil forbyde deres børn. Men generelle forbud mener jeg ikke vi kommer langt med. Så hellere den individuelle samtale. Og så lige lidt info fra „altomkost“. Siden 2009 har energidrikke været godkendt til salg i Danmark. Energidrikke er ikke farlige, men som med alle andre fødevarer, er et overdrevent forbrug ikke sundt. Og det er nok herimellem vi skal finde løsningen. Det er sjældent, at problemer løses med forbud - så hellere et almindeligt fornuftigt forbrug af de „sukkerprodukter“ der sælges i butikkerne.

Den nye trend blandt unge er indtagelse af - ofte farvestrålende, flasker med energidrik, og et højt indhold af sukker, koffein og andre opkvikkende stoffer. Flere drikke, som børn har adgang til, indeholder koffein. Nogle halvstore børn opsøger drikke med højt koffeinindhold for at få en slags rus. Børn helt ned i 3. klasse her i lokalområdet er set drikke energidrik, selvom problemet nok er størst i „de ældste klasser“. Produkter som Cult, Redbull, Faxekondi Boost, Monster og Powerade tiltaler de unge, dels fordi de smager godt, og naturligvis har en opkvikkende effekt, men nok også fordi det opfattes som værende cool at drikke disse ofte dyre dråber. Børn har generelt ikke behov for energidrikke eller lign. Hvis børn og unge får en god og varieret kost, samt nogle sunde mellemmåltider, er deres behov for energiindtag fint dækket ind, og hvis de så overholder sengetiderne, bør der ikke være problemer med at holde sig vågen i løbet af efterfølgende skoledag! Da der ikke er aldersgrænse på, hvem der må købe energidrikke er spørgsmålet: Ved forældrene, at deres børn drikker det, som sundhedsstyrelsen fraråder til børn? Eller sker det i fuld accept eller ligefrem med forældrenes opbakning! FORBUD MOD ENERGIDRIKKE?

Skolebestyrelsen har fået en del henvendelser fra forældre, som ønsker at der bliver lavet generelt forbud imod energidrik på skolen. Ønsket har været behandlet på skolebestyrelsesmødet d. 5. nov. 2013. Skolens medarbejdere oplyste, at det i øjeblikket ikke var et stort problem, men at de havde oplevet perioder, hvor nogle elever var „påvirket „ af energidrikke. Således var nogle elever hyperaktive, rastløse og urolige, hvilket var forstyrrende for resten af klassen.

Skolebestyrelsen kom frem til den konklusion, at et egentligt forbud ikke var den rigtige løsning. For det første er det ikke et generelt problem på skolen, og for det andet ville et forbud være svært at håndhæve, idet 8. & 9. klasse må forlade skolen i frikvartererne. Sidst men ikke mindst, ville det være svært at afgrænse forbuddet imod energidrikke, når sodavand og slik også har en uhensigtsmæssig ind-

Flere drikke indeholder koffein!

virkning på energiniveauet hos eleverne. Skolebestyrelsen bakker naturligvis op omkring sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn og unge ikke bør drikke energidrikke. Skolebestyrelsen opfordrer derfor forældrene til, at snakke med deres børn omkring det uhensigtsmæssige i at drikke energidrikke. Vær opmærksom på dit barns indtag af koffeinholdige drikke.

BØRN OG ENERGIDRIKKE Det frarådes, at børn drikker energidrikke på grund af det høje indhold af koffein. Indtagelse af koffeinholdige læskedrikke kan være problematisk for børn og unge, idet selv et mindre indtag af koffein vil kunne medføre forbigående adfærdsforandringer, f.eks. forøget uro, irritabilitet, nervøsitet og angst. Desuden er koffein vanedannende. Kilde: www.altomkost.dk AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

21


Red: Finn Pedersen tlf. 6593 8081

Formand: Hans Jørgen Zinther tlf. 4042 5213

STØT OP OM BEBOERFORENINGEN! Kom til generalforsamling den 12. februar 2014 Af Hans Jørgen Zinther, formand Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende Beboerforening, bør man allerede nu – hver især – vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at blive en del af bestyrelsen. Vi holder ikke møder, bare for mødernes skyld, men holder de møder, som er nødvendige for at få det hele til at gå op i en højere en-

hed. De to gange om året, hvor der noget at lave, er for det første lidt før jul, hvor Beboerforeningen sørger for, at vi har et flot juletræ med lys på Butikstorvet. Anden gang er i foråret, hvor vi sammen med Heksefonden lægger os i selen for at få en dejlig Skt. Hans aften på Cirkuspladsen. Når der afholdelses Skt. Hans - er Seden også med til at „trække læsset“.

Beboerforeningen har dog mange andre aktiviteter i gang, hvoraf udgivelsen af Agedrup Rundt er én af de helt centrale. I år inviterede Agedrup Sogn Beboerforening – som et nyt tiltag - alle beboere i området, til at komme og deltage i en dejlig og hyggelig familieskovtur, i H. C Andersen Skoven. Tiltaget vil blive gentaget i 2014. Derfor – mød nu op til vor generalforsamling onsdag den 12. februar 2014, og hjælp os videre. Indlæg som dette, er fast stof i decembernummeret - men det er af nød. Jeg må igen gøre opmærksom på, at borgerne i vor dejlige landsby, vort sogn, må tænke på fremtiden for eksistensen af Beboerforeningen. Bak nu jeres Beboerforening op med aktiv deltagelse!

ASB ER GÅET PÅ FACEBOOK

22Bliv ven med beboerforeningen. Søg via din profil på: Agedrup Sogns Beboerforening Af Hans Jørgen Zinther, formand På opfordringen af de yngre familier i Bullerup / Agedrup har Beboerforeningen oprettet sin profil på Facebook. Her vil vi holde områdets beboere orienteret om vore mange tiltag. Så har det din interesse, da tilmeld dig som ven. Søg via din profil på: Agedrup Sogns Beboerforening.

Nr. 115 - DECEMBER 2013


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

PARKERING PÅ BUTIKSTORVET Olivia har problemer, når hun parkerer på Bullerup Butikstorv Vladimir og jeg skiftes godt nok til at køre bilen, men vi har begge to problemer, når vi parkerer, især på Bullerup butikstorv. Der er jo egentlig plads nok, men man skal godt nok være forsigtig, når man bakker ud fra en plads, for ankommende og kørende bilister er nu ikke flinke til at give plads, og man har vel selv ansvaret. Folk kan komme fra begge sider, når de kører forbi parkeringsbåsene, og derfor spørger jeg, om man kunne forestille sig, at der blev lavet skråparkering og ensretning

af trafikken, og dermed indkørsel i den ene ende og udkørsel i den anden ende af pladsen. Jeg mener også, at mange har lige fart nok på. Vi har for resten også oplevet knuste flasker henne ved KIWI og flaskecontaineren. Jeg henvendte mig til Odense Renovation på Snapindvej om det, og de sendte minsandten en fejevogn ud. Det må da være noget, vi skal benytte os af. Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

Kære Olivia Det bliver vist en større opgave for butikkerne på butikstorvet, du hermed bringer til torvs. Jeg lod den gå videre til butikkerne, der må bekoste en ny opmaling af båsene. Først spurgte jeg uddeler Rasmus Rose, og han er i første omgang afvisende over for idéen, for det vil for det første koste en hel del, og så skal han for det andet være helt enig med de andre butiksindehavere m.h.t. omkostningerne. Desuden mener han, at det vil koste nogle parkeringspladser og en istandsættelse af hele pladsen med ny asfalt og opmaling samt opsætning af skilte ved ind- og udkørsel. Men vil beboerne, der er kundegrundlaget, mon være enig med dig. De skal jo i så fald køre hele parkeringspladsen igennem for hvert besøg. Jeg kan fortælle dig, at jeg selv på en anden parkeringsplads måtte bakke lidt for at komme ind i en parkeringsbås og var ikke opmærksom på, at en anden var på vej ud af en anden bås, hvor-

ved vore bilers bagende ramte hinanden meget blidt. Hans nye Volvo fik en så lille bule, at den kun kunne ses med et forstørrelsesglas, mens min gamle bil ikke fik nogen skade. Han meldte det til sit forsikringsselskab, og det måtte jeg så også, og balladen endte med, at mit selskab fortalte, at i sådanne tilfælde betaler hver part sin egen skade. Havde jeg været et sekund hurtigere, var det ham, der havde ramt mig. Det er derfor klogt at lade forsikringsselskaberne klare sagerne. De har mere forstand på det. Men måtte denne lille oplevelse animere alle bilister herude til at være superopmærksomme på kørsel på parkeringspladser og tage mere hensyn, så er dit brev ikke omsonst. Du skal have tak for dit initiativ angående de knuste flasker. Det vil vi tage ad notam. Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

BESTYRELSEN Formand Hans Jørgen Zinther Brolandvej 28 5320 Agedrup Tlf.: 4042 5213 - hj@zinther.dk Kasserer Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@youmail.dk Sekretær Elin Nielsen, Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 28 48 60 16 - elin@ldstore.dk Best.medl. Henrik Thygesen Kærbygade 26, 5320 Agedrup Tlf. 65 97 40 53 vagn-thygesen@mail.tele.dk Best.medlem Erik Nielsen Engtoften 13, 5320 Agedrup Tlf.: 60 14 26 08 Best.medlem Lonni Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 28 30 01 76 - ldb@dbmail.dk Best.medlem Finn Berg Arendalsvænget 11, 5320 Agedrup Tlf.: 50 89 85 45 - fberg@dbmail.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9, 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Best.suppl. Ole Christiansen Daltoften 20, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Webmaster Hans Jørgen Zinther www.agedrupsogn.dk Foreningens konto: DANSKE BANK Reg. nr. 0975 - 3619111699

Nyt på ASB‘s hjemmeside www.agedrupsogn.dk AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

23


KIRKEBLADET DECEMBER 2013

NR. 1 66. ÅRG. 

AGEDRUP KIRKE www.agedrup-kirke.dk ●

RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ● Hans Ove Nielsen 6610 7510 ● Karin Ritter 6597 6530

(ansvarlig) og leder gudstjenesten. Har du lyst til at læse en af de 9 læsninger højt denne aften, så kontakt sognepræsten senest fredag den 6. december.

FESTLIG MUSIKGUDSTJENESTE DE 9 LÆSNINGER De 9 læsninger er en stemningsfuld oplevelse, hvor både menighed og solister er aktive.

Syng julen ind 3. søndag i advent den 15. december kl. 19.00 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

24

Rigtig mange kirker tilbyder efterhånden denne særlige gudstjeneste i advents- og juletiden, og i Agedrup Kirke synger vi nu for 23. gang julen ind efter denne gamle tradition, som stammer fra kristendommens allerførste tid. De 9 læsninger er en flot, stemningsfuld oplevelse, hvor både menighed og solister er aktive, og hvor vi i fællesskab forbereder os til højtiden. Gudstjenesten er ikke overraskende blevet meget populær. Der bydes på en overdådighed af dejlig julemusik og fælles- og solosang i veksel med korte oplæsninger af ’high lights’ fra Bibelen. Disse læsninger udgør tilsammen et ekstrakt af Guds historie med os og læses af 9 fra menigheden efter aftale. Ud over menigheden er de medvirkende i år: Rune Most, på tværfløjte, Hans Henriksen og vores egen

Annie Leth synger og akkompagneres af kirkens organist, Kristin Lomholt.

ADVENTSTIDENS SÆRLIGE GUDSTJENESTER Børnevenlig gudstjeneste 1. dec.

Hans Henriksen synger og akkompagneres af kirkens organist, Kristin Lomholt.

Annie Leth som sangsolister. Alle akkompagneres af pianist/organist Kristin Lomholt. Sognepræsten er liturg

Nr. 115 - DECEMBER 2013

1. søndag i advent den 1. december kl. 11.00. Børnevenlig familiegudstjeneste med Luciaoptog. Børne-ungdomskoret medvirker under ledelse af organist og korleder Kristin Lomholt i det stemningsmættede Lucia-optog, og så er det nye kirkeår og adventstiden skudt både godt og flot i gang. Familiegudstjeneste er en ’rigtig’ gudstjeneste – blot i en lidt lettere udgave, så alle kan være med. Efter gudstjenesten bydes på kaffe, sodavand og pebernødder i våbenhuset.


DER ER NOGET I LUFTEN... Julens gudstjenester - orientering ved sognepræsten

Juleaftensdag er der gudstjenester kl. 14.00 og kl. 15.30. Michael Thrane medvirker på trombone. (Foto: iStock)

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

JULEDAG

JUL FOR DE MINDSTE ONSDAG DEN 11. DECEMBER

Højmesse kl. 11.00. Her vil kirkesanger Annie Leth gøre julens egentlige højtidsdag endnu mere festlig ved at synge en julesolo. 2. JULEDAG

Gudstjeneste kl. 9.00. NYTÅR 2012/13

Nytårsaftensdag tirsdag den 31. december kl. 16.00 - med champagne og festfyrværkeri. Nytårsgudstjenesten i Agedrup

25 (Foto: iStock)

Dagplejer, børnehaver og børn i især denne aldersgruppe indbydes til at komme og se juletræerne blive tændt i Agedrup Kirke. Julekrybben skal nok være fundet frem, og vi skal høre om Jesus-barnet og synge om hans fødsel. Der bydes på pebernødder efter gudstjenesten. Der afholdes to gudstjenester: For de mindste (0-3 år) kl. 9.30 og for børnehavebørnene samme dag kl. 10.30, men alle, som har mulighed, er meget velkomne til også at være med.

kirke fejrer vi på årets sidste dag. Ønsker fra menigheden og en øget søgning til nytårsgudstjeneste gør, at vi igen i år vil ønske hinanden godt nytår som optakt til årsskiftet i stedet for nytårsdag. Gudstjenesten er kl. 16.00, så man også kan nå hjem til Dronningens nytårstale kl. 18.00! Umiddelbart efter gudstjenesten bydes på et glas champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, og udenfor vil vi sammen også kunne nyde synet af et flot batteri, der affyres i årets sidste nat! Nytårsaftensdag erstatter nytårsdag.

JUL FOR SKOLEN

Fredag d. 20. december kl. 9.15 og 10.00 for hhv. indskoling og mellemtrin. Kirkens børnekor medvirker. JULEAFTEN - GUDSTJENESTER KL. 14.00 OG KL. 15.30

Michael Thrane medvirker på trombone. Nytårsaftensdag den 31. december kl. 16.00 - med champagne og festfyrværkeri.

AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


KYNDELMISSE LYSGUDSTJENESTE

UDSTØDT EFTER 30 ÅR SOM JEHOVAS VIDNE Sogneaften i Agedrup Sognegård torsdag den 23. januar kl. 19.30

Af Tove Dyrvig, menighedsrådsformand

Søndag den 2. februar kl. 17.00

Sogneaften med tidligere ældste og missionær i Jehovas Vidner Poul Dal i Agedrup Sognegård torsdag den 23. januar kl. 19.30. Da Poul Dal mistede „troen“, trak han sig som ældste og holdt lidt efter lidt

Denne søndag samles man i skumringens time omkring lyset i salmer, læsninger og solosang – og med masser af levende lys. (Foto: iStock).

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Kyndelmisse er en meget gammel skik og falder ifølge traditionen netop den 2. februar, som siges at være årets koldeste dag. Denne søndag vil vi samles i skumringens time omkring lyset i salmer, læsninger og solosang – og selvfølgelig med masser af levende lys.

Gudstjenesten er lidt anderledes, men med dejlig musik samt centrale læsninger om lyset, og hvad det betyder for os. En stemningsfuld og håbefuld gudstjeneste, hvor vi sammen får vores lystræ til at skinne. Efter gudstjenesten bydes på en forfriskning i våbenhuset. Poul Dal.

100 TIL GUD OG SPAGHETTI 26

Næsten alle gik efter gudstjenesten med børnekor, spirekor og fortællingen om “Den lille sjæls rejse” med i Sognegården, hvor der blev serveret spaghetti med kødsovs med brød og salat og drikkevarer

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Igen havde over 100 børn og voksne fundet vej til „Gud og spaghetti“gudstjeneste i Agedrup Kirke. Anja og Maren fangede alle med fortællingen om „Den lille sjæls rejse“, en fortælling, der handlede om følelser og lidt om at snakke med Gud. Efter Fadervor og velsignelsen sang vi, som vi plejer, „Nu lukker sig mit øje“, og korskolen ved Agedrup Kirkes børnekor, der denne gang også var repræsenteret med små sangere fra Hans Tausens kirkes Spirekor, sluttede det hele af

på festlig vis. Herefter gik næsten alle med i Sognegården, hvor frivillige og medlemmer af menighedsrådet stod klar med drikkevarer, spaghetti, kødsovs, brød og salat. Uden deres indsats kunne fællesspisningsdelen i disse populære gudstjenester ikke hænge sammen. Derfor stor tak til dem alle og en særlig tak til Poul Erik Dyrvig for de mange kilo (!) velsmagende kødsovs (bolognaise), han har leveret til os, som bliver rost af alle og altid spist op! „Gud og Spaghetti“ fortsætter i 2014, se mere i kommende numre af AR.

Nr. 115 - DECEMBER 2013

op med at komme til Jehovas Vidners møder. Efter et års tid blev han i 1995 udstødt for frafald efter 33 år i bevægelsen. Fra en dansk-amerikansk gren af familien kom Jehovas Vidner (tidligere Bibelstudenterne) ind i Poul Dals familie. Igennem tiderne er bevægelsen kommet med mange profetier, og vi får indblik i de aktuelle profetier. Efter 35 år tog Poul Dal selv afstand fra Jehovas Vidner. Hvorfor gjorde han det? Hvad oplevede han som betroet ældste? Poul Dal kommer også ind på, hvordan en udstødelse foregår, og hvad der skete efter udstødelsen. Hvordan ser han i dag på Jehovas Vidner som udstødt af bevægelsen, og hvordan argumenterer man mod vidnerne? Dette er blot nogle af de spørgsmål, vi får svar på, når Poul Dal gæster Agedrup Sognegård. Foredraget inkl. kaffe og kager: kr. 30,00.


I over 50 år har der eksisteret en litteraturkreds ved Agedrup Kirke. Også Fyns Kvindelige Litteratursalon og Agedrup Læsefond ALF udgår fra Agedrup. Litteratur styrker empatien og den sociale kompetence.

DEN GODE BOG

Foto: Colourbox.

Forskerne har påvist, at litteratur ud over en god oplevelse faktisk stimulerer vores evne til at forstå andres følelser og motiver.

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Der er fokus på læsningen og den gode litteratur som aldrig før i disse år. Lokalt her i Agedrup blev initiativet ALF (Agedrup Læse Fond) stiftet for knap 2 år siden med det formål at støtte læseglæden hos især børn i skolealderen, og også det private initiativ ’Fyns kvindelige litteratur salon’, der udgår fra Agedrup, melder om stor succes. Mange af os holder af en god bog, og et netop offentliggjort resultat af et studie omkring god litteratur, afslører en særlig sidegevinst! Forskerne har nemlig påvist, at finkulturel litteratur ud over en god oplevelse faktisk stimulerer vores evne til at forstå andres følelser og motiver og har kunnet måle, at læsning kan hjælpe os til at blive socialt velfungerende mennesker.

empatiske evner for at regne dem ud. Vi har altså rigtigt ’godt af’ at læse gode bøger, for de gør os til mere hele og socialt kompetente mennesker. »Læser man bare 10-15 minutter god skønlitteratur, øges ens evne til at forstå andre menneskers tanker og følelser. Noget, som kan gøre os til mere empatiske og bedre fungerende mennesker,« siger en af forskerne, psykologen David Comer Kidd fra The New School for Social Research i New York, USA. Undersøgelsen, offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science i oktober, må apropos ALF siges også at være interessant i skoledebatten, hvor vigtigheden af at lære de tekniske og naturvidenskabelige fag så let kommer til at overskygge de „bløde“ fag. Der ER bare vigtigt med den gode ’bløde’ bog også!

SOCIAL KOMPETENCE

KIRKENS LITTERATURKREDS

Forskerne bag studiet fremhæver bl.a. Dostojevskij som en af de forfattere, der skaber så komplekse karakterer, at vi er nødt til at træne vores

I over 50 år har der eksisteret en litteraturkreds ved Agedrup Kirke. Her mødes 10-12 læseglade over en på forhånd læst roman af forventelig god kva-

litet og snakker ud fra denne. Kredsen har overlevet som et undervisningstilbud ved Agedrup Kirke i de mange år på trods af mange andre tiltag og tilbud såvel lokalt som generelt. Der har i perioder været venteliste, idet der er en naturlig grænse for, hvor mange man kan være omkring bordet i en læsekreds. Lige nu er kredsen lige akkurat fyldt op, men kontakt gerne sognepræsten for yderligere information.

KONFIRMANDFORÆLDREAFTEN Forældre til sæsonens konfirmander indbydes til møde i Agedrup Sognegård onsdag d. 15. januar kl. 19.00. Vi vil tale om forberedelsen og de praktiske ting i forbindelse med konfirmationerne til foråret. Vi vil også spille et spil, som hjælper os med at definere vores opgaver og ansvar i forhold til konfirmanderne. Det plejer at give en god diskussion! Der bydes på en let anretning af ost og rødvin undervejs. Tilmelding kommer senere pr. mail/brev. AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

27


NB

NOTABENE

Søndag, den 1. december, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Familiegudstjeneste med Lucia Onsdag den 4. december, kl. 19.30 i Agedrup Kirke og Sognegaard Julekoncert Torsdag, den 5. december, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: Juleafslutning Tirsdag, den 10. december, kl. 16.30 – 18.00 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Onsdag, den 11. december, kl. 9.30 og 10.30 i Agedrup Kirke Jul for de små Torsdag, d. 12. december. Kl 19.30 i Agedrup Kirke Koncert med rock/pop bandet After Edmund Søndag, den 15. december, kl. 19.00 i Agedrup Kirke Syng julen ind – De 9 Læsninger, musikgudstjeneste Fredag, den 20. december, kl. 9.15 og 10.00 Skolejul Tirsdag, den 24. december, kl. 14.00 og 15.30 i Agedrup Kirke Juleaftensgudstjenester Onsdag, den 25. dec kl. 11.00 i Agedrup Kirke Julehøjmesse Torsdag den 26. dec. kl. 9.00 i Agedrup Kirke. 2. juledag. Tirsdag, den 31. december, kl. 16.00 i Agedrup Kirke Nytårsgudstjeneste med champagne og fyrværkeri

28

Søndag, den 5. januar, kl. 11.00 i Agedrup Kirke Vi synger julen ud Torsdag, den 9. januar, kl. 10.00 i Agedrup Sognegård Torsdagscafé: Foredrag om maleren Emil Nolde Tirsdag, den 21. januar, kl. 11.00-13.00 i Agedrup Sognegård „Tirsdagssilden & Gamle Ole“ Tirsdag, den 21. januar, kl. 19.00-21.30 i Agedrup Sognegård Menighedsrådsmøde – åbent møde Torsdag, den 23. januar, kl. 19.30 i Agedrup Sognegård Foredrag med Poul Dal Søndag, den 2. februar, kl. 17.00 i Agedrup Kirke Kyndelmissegudstjeneste

Nr. 115 - DECEMBER 2013

TIRSDAGSSILDEN & GAMLE OLE Ny frokostcafé Af Karin Ritter Må vi have lov at invitere til frokost i Sognegården ! Vi har ved vores arrangementer i kirken og Sognegården fået henvendelse fra deltagere, hvor de har efterspurgt særlige arrangementer. Efterfølgende havde vi en meget kreativ debat i vores aktivitetsudvalg, en debat, som førte til et nyt tiltag ved Agedrup Kirke: Må vi have lov at præsentere frokostcaféen „Tirsdagssilden & Gamle Ole“… Det er et tilbud til damer og herrer om at mødes tirsdage, den 3. tirsdag i måneden kl. 11.00- 13.00, med overskriften „Tirsdagssilden & Gamle Ole“. Vi, et par frivillige fra området, sætter rammerne for hyggeligt samvær og fællesspisning. Første gang, den 21. januar 2014, er kirken vært ved flere slags sild og oste, bl.a. Gamle Ole. Der kan købes drikkevarer og snaps til rimelige penge. Vi starter og slutter med en sang, ellers er det „gæsterne“, som selv skal fylde rammerne ud: strikketøj, kortspil, en film, snak, mere sang, musik, nogen kan danse for til en folkedans, ja, – eller blot samvær om den gode frokost. Fremover vil det blive med medbragt mad, der kan stadig købes drikkevarer, og køkkenet sørger for en kop kaffe. Som sædvanlig lægges der en ti’er, når festen er forbi. Vi vil gerne bidrage til, at det skal være hyggeligt og uden de store dikkedarer. En god frokost, en god snak og et godt grin er jo en god ting. Hvis vi kan gøre det i hinandens selskab, bliver det så meget bedre. Vi håber at se rigtig mange til denne aktivitet, som foregår fire gange i foråret, og sidste gang er i april.


AFTER EDMUND Åben koncert den 12. december kl. 19.30 i Agedrup Kirke

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

SYNG JULEN UD Søndag den 5. januar kl. 11.00

Julen synges ud Hellig 3 Kongers søndag og træet tændes for sidste gang i denne børneog familievenlige gudstjeneste. (Foto:iStock)

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Julen slutter med vismændene eller de hellige 3 konger, som de også kaldes, og deres besøg i stalden. Vi synger derfor julen ud Hellig 3 Kongers søndag og tænder træet for sidste gang i denne børne- og familievenlige gudstjeneste. Vi skal selvfølgelig synge Grundtvigs store jule- og Hellig 3 Konger-salme: Dejlig er den Himmel blå, som handler om vismændene, der efter hyrderne kom og tilbad det lille Jesusbarn med gaver: guld, røgelse og myrra. Vi vil synge de i alt 19 (!) vers fordelt på de 3 alle meget dejlige melodier, der hører til. Vi skal også høre fra „Peters jul“. Til sidst i gudstjenesten puster vi lysene

ud på træet, og pakker julekrybben i sin kasse til næste jul, for nu er julen slut for denne gang. Kirkens børnekor medvirker.

Torsdag den 12. december får årets konfirmander besøg af det grammynominerede rock/pop-band fra USA De elsker at skrive musik og lave fede koncerter, men der er noget, der er endnu dybere. Mødet med Jesus skaber forandringer! Konfirmanderne mødes først til fællespisning og en snak med bandet om dét at være kristen, og alle får så fornøjelsen af bandet ved koncerten i kirken. Alle er velkomne.

Julen synges og læses ud - bl.a. med hjælp fra „Peters jul“. Det grammynominerede band.

BRUG NU KIRKEBILEN!

29

Af menighedsrådet

Missionen blandt hjemløse

Er du ikke så let til bens, eller har du ikke lyst til at gå ud efter mørkets frembrud, så kan Taxa hente dig gratis på din bopæl og siden bringe dig trygt tilbage efter gudstjenesten eller arrangementet. Kontakt blot sekretær Vibeke Lundgren, kirkekontoret i Sognegården, Agedrupvej 12 på tlf.: 6610 8357. Kontortid tirsdag kl. 13.00-15.00, torsdag kl. 9.00-11.00 og fredag kl. 9.0013.00. Du vil så få udleveret en taxabon. Vi glæder os til at se dig/jer. AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013


NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen for september/oktober 2013

Agedrup menighedsråd 2013-2014.

Døbte 22. 09. 2013 29. 09. 2013 13. 10. 2013 13. 10. 2013

Albert Erlandsen, Smedegyden 1, Agedrup Lucas Boholm Ipsen, Holmehusvej 26, 1. tv., Odense C Mikkel Emil Elkrog, Markhaven 7, Agedrup Birk Rane Trusell, Rughøjvænget 7B, Odense SV

Viede og kirkeligt velsignede 07. 09. 2013 07. 09. 2013 07. 09. 2013 21. 09. 2013 12. 10. 2013

Maria Schou Gyde Christiansen og Steffen Schou Gyde Christiansen, Hvenekildeløkken 2B, Seden Mette Thrane-Olsen og Jesper Thrane-Olsen, Druevej 2, Ølstykke Mette Møller Laursen og Dennis Møller Laursen, Strandlystvej 18, Munkebo Carina W. Hedelund og Thomas W. Hedelund, Flaskehalsen 10B, Seden Jeanette Katrine Haaknel og Brian Haaknel, Østergårdsvej 1, Vester Kærby

Døde, bisatte og begravede 01.09.13 Ole Christian Andersen, Daltoften 48, Agedrup

AGEDRUP KIRKE

www.agedrup-kirke.dk

SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 lbm@km.dk - Mandag fridag.

30

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Vibeke Lundgreen - viel@km.dk

ALT VED DET GAMLE Genvalg i menighedsrådet Af Hans Ove Nielsen Konstitutionen inden det nye kirkeår er begynder 1. søndag i advent var uden overraskelser. Alle lod sig genvælge, og der er derfor ingen ændringer i sammensætningen af menighedsrådet. I efteråret 2014 er der nyt valg til menighedsrådet, da menighedsrådet har valgt 2-årig funktionsperiode som forsøg.

KIRKEGÅRDEN I 2014 Gartnerfirma fortsætter Af Hans Ove Nielsen

Kontortid: Tir. kl. 13.00-15.00, tor. kl. 9.00-11.00, fre. kl. 9.00-13.00

KIRKETJENER Lena Nielsen - mobil 6019 2141

GRAVER Vikar - mobil 4042 0756 - graver@agedrup-kirke.dk

ORGANIST Kristin Lomholt - 6532 4242/ 2052 7542 - kl@agedrup-kirke.dk

MENIGHEDSRÅDET 7868@sogn.dk (menighedsrådets officielle mailadresse) Tove Dyrvig, fmd., Daltoften 64, 5320 Agedrup - 2498 7944 - tdyrvig@hotmail.com Brug vores hjemmeside til oplysning om kontaktpersoner, arrangementer eller gudstjenester.

Nr. 115 - DECEMBER 2013

Vi fortsætter! Menighedsrådet har besluttet, at kirkegården fortsat fremover passes af et gartnerfirma. Efter første år som prøve, hvor både kvalitet og økonomi er blevet vurderet, var det et enigt menighedsråd, der tog beslutningen om at fortsætte måden at drive kirkegården på. Det var meget medvirkende, at kirkegården nu fremstår pæn og veltrimmet, ligesom personalet har medvirket professionelt og yderst kompetent i alle opgaver. Til betjening af kirken ansættes en kirketjener med kun denne ene opgave.


ORGANISTENS KLUMME Af organist Kristin Lomholt SYNG JULEN IND 3. SØNDAG I ADVENT DEN 15. DECEMBER KL. 19.00

Til De ni Læsninger den 15. september får vi besøg af to spændende solister: Rune Most, fløjte og Hans Henriksen, sang, som optræder sammen med kirkesanger Annie Leth og organist Kristin Lomholt Rune Most er solofløjtenist i Odense Symfoniorkester. Han begyndte sine studier på Det fynske Musikkonservatorium i Odense, hvorefter han fortsatte hos Loránt Kovács, professor på Franz Liszt Akademiet i Budapest. Han debuterede i 1990 fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse i København. Rune Most har stor forkærlighed for dansk musik og har fået dedikeret mange værker af fremtrædende danske komponister bl.a. Per Nørgård, Karl-Aage Rasmussen og John Frandsen. Også Andy Pape, Wayne Siegel, har skrevet musik ham. Hans seneste indspilninger for pladeselskabet Dacapo har givet fremragende anmeldelser fra Classical Musicreviews, Musicweb-International, klassik.com og fra det amerikanske tidsskrift Fanfare. Hans Henriksen har gennem flere år medvirket i sommerforestillingerne ved Nyborgvoldspil, og spillede sidste sommer skurken „De Guiche“ i Nislevgårds opsætning af „Cyrano“. Hans har de senere år været ansat som kirkesanger i Flødstrup og Seden sogne, og medvirker derudover i koncerter med et bredt repertoire som solist og korsanger bl.a. ved Odense Politiorkesters julekoncerter. Kristin Lomholt er vores faste organist nu igennem snart syv år. Kristin er også sanger, hvor hun især beskæf-

Rune Most. Gennem årene har musikken bragt Rune til Kina, Rusland, Sydamerika, samt mange lande i Europa. Her har han optrådt både som kammermusiker og solist, senest med Det Tjekkiske Philharmoniske Orkester.

tiger sig med jazz og folkemusik. Rune Most og Kristin Lomholt spiller to soloværker for fløjte og orgel ved De ni Læsninger. Annie Leth er mezzosopran, free lance sanger, som arbejder med forskelligt repertoire, bl. a. ældre danske varietesange og viser. Vi har været så heldige, at Annie nu har været kirkesanger i Agdrup kirke i 22 år. Annie Leth har også en 37-årig karriere som skolelærer på Agedrup skole bag sig.

KRYDS I KALENDEREN FOR KOR OG KORSKOLE

KONCERT I AGEDRUP KIRKE ONSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.30 I AGEDRUP KIRKE OG SOGNEGÅRD

Søndag den 8. 12. kl. 14.30 Julehygge-eftermiddag, korsangerne optræder, og bagefter er der juleklip. For børn i kor og korskole - og forældre.

Ullerslevkoret synger julen ind i Agedrup Kirke. Aftenen vil byde på nogle kendte, danske julesalmer, et par svenske julesange, tyske klassiske sange og et kendt, spansk julenummer. Ind imellem vil menigheden få mulighed for at synge med på fællessalmer. Læs mere på bagsiden!

Onsdag den 27. 11. kl. 14.00-15.00 Korskolen optræder i Hans Tausens Kirkes onsdagscafé. Søndag den 1. 12. kl. 11 1.advent, gudstjeneste, kor og korskole synger og går luciaoptog.

Fredag den 20. 12. kl. 9.15 og 10.00 Kor og korskole synger til Agedrup Skoles afslutning. Søndag den 5. 1. kl. 11.00 Gudstjeneste. Syng Julen ud. Kor og korskole.

Glædelig jul og godt nytår! AGEDRUP RUNDT 115 - DECEMBER 2013

31


GUDSTJENESTER ADVENTSTIDEN *1. søndag i advent den 1. december 2. søndag i advent den 8. december *Onsdag den 11. december * 3. søndag i advent d. 15. december: *Fredag den 20. december 4. søndag i advent den 22. december

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

11.00 11.00 9.30 + 10.30 19.00 9.15 + 10.00 9.30

JULEN *Juleaften, tirsdag den 24. december *Juledag, onsdag den 25. december *2. juledag, torsdag den 26. december *Nytårsgudstjeneste, tirsdag den 31. december *Hellig 3 Konger, søndag den 5. januar

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

14.00 + 15.30 11.00 9.00 16.00 11.00

HELLIG 3 KONGERTIDEN 1. søndag efter H3K, den 12. januar 2. søndag efter H3K den 19. januar 3. søndag efter H.3.K. den 26. januar *4. søndag efter H3K. den 2. februar Sidste søndag efter H3K den 9. februar Septuagesima d. 16. februar

Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

17.00 10.00 9.30 17.00 9.30 19.00

Familiegudstjeneste med Lucia Børnejul - især for dagplejer+ børnehaver Musikgudstjeneste: De 9 Læsninger Juleafslutning for skolen N.H. Ellekilde

C.O. Christensen Med champagne og fyrværkeri Vi synger julen ud

N.H. Ellekilde Musikgudstjeneste - Kyndelmisse N.H. Ellekilde

Kirkebil: kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. Taxa bestilles på tlf. 66154415. De med*-mærkede gudstjenester omtales på kirkesiderne

Koncert i Agedrup Kirke onsdag den 4. december kl. 19.30 i Agedrup Kirke og Sognegård

32

ULLERSLEVKORET ... synger julen ind i Agedrup Kirke

Ullerslevkoret synger julen ind i Agedrup Kirke. Med en bred vifte af gode og iørefaldende julemelodier fra mange lande, vil Ullerslevkoret synge julen ind og sprede julestemning i decembernatten. Ullerslevkoret består af 30 sangere

med en god korklang og med et repertoire, der både er spændende og populært. Aftenen vil byde på nogle kendte, danske julesalmer, et par svenske julesange, tyske klassiske sange og et kendt, spansk julenummer.

Nr. 115 - DECEMBER 2013

Ind imellem vil menigheden få mulighed for at synge med på fællessalmer. Efter koncerten i kirken, byder vi på gløgg og æbleskiver i sognegården. Ullerslevkoret vil følge med ned i Sognegården og optræde med flere sange. Der vil også være tid til, at vi kan snakke, hygge os og synge sammen. Arrangementet er gratis!

GLÆDELIG JUL!

Ar115