Page 1

JORNADA

ENTRE LA  TECNOLOGIA  i  EL  CAFÈ   UNA  ANÀLISI  CRÍTIC  DELS  MODELS  DE  GESTIÓ  D’AUDIÈNCIAS       Lloc:   Aula   Magna   de   la   Facultat   de   Geografia   i   Història.   C/   Montalegre,   nº   6,   4ª   planta,   Barcelona   Data:  Divendres,  27  de  setembre  de  2013    

Presentació: La  finalitat  de  la  major  part  dels  equipaments  culturals  consisteix  a  difondre  a  audiències  com   més   àmplies   millor   una   producció   artística   o   patrimonial   singular,   lligada   a   la   seva   especialització   i   missió.   Aquest   objectiu,   hereu   del   paradigma   de   la   democratització   cultural,   explica   l'esforç   per   acostar-­‐se   als   usuaris   potencials   amb   ofertes   motivadores   i   accessibles,   propostes   que   cal   acompanyar   de   les   corresponents   estratègies   de   difusió   i   comunicació   adaptades  a  les  peculiaritats  del  producte,  del  territori  i  de  les  comunitats  destinatàries.   No  obstant  això,  l'esforç  comunicador  (premsa,  cartelleria,  enviaments  o  fins  a  tota  la  difusió  a   través   de   les   xarxes   socials)   no   sempre   va   acompanyat   dels   mecanismes   que   permeten   conèixer   les   possibilitats,   demandes,   expectatives   i   hàbits   de   consum   cultural   de   les   diverses   tipologies  de  públics  potencials.  La  creixent  necessitat  d'augmentar  els  ingressos  propis  -­‐a  més   de   legitimar   els   recursos   externs   provinents   de   l'erari   públic,   el   mecenatge   filantròpic,   el   patrocini   empresarial   o   la   publicitat   -­‐,   fa   més   peremptori   que   mai   disposar   d'instrument   de   coneixement  i  interacció  amb  els  públics.  No  és  estrany,  doncs,  que  de  forma  creixent  alguns   responsables  de  projectes  culturals  considerin  la  necessitat  d'establir  amb  els  seus  usuaris  -­‐  i  la   comunitat  que  els  envolta  -­‐  una  relació  de  llarg  recorregut,  basada  en  el  coneixement  mutu  i  la   confiança,   una   relació   que   els   porti   a   implicar-­‐se   en   el   projecte   i   a   comprometre   en   el   seu   desenvolupament.   La   necessitat   d'enfortir   el   coneixement   i   els   llaços   amb   les   audiències   i   les   comunitats   de   referència  impulsa  un  nombre  creixent  d'equipaments  culturals  a  incorporar  metodologies  de   màrqueting   relacional.   També,   a   buscar   els   serveis   i   les   tecnologies   més   eficients   (adaptades   a   les   necessitats   específiques   de   cada   equipament   i   en   termes   d'inversió   inicial   i   de   costos   de   manteniment)   disponibles   al   mercat.   En   els   diversos   sectors   culturals   hi   ha   molts   equipaments   que   estan   explorant   l'ús   de   les   xarxes   socials,   la   gestió   directa   o   indirecta   de   la   venda   d'entrades,   o   la   creació   de   bases   de   dades   amb   tecnologia   CRM   (en   anglès,   Customer   Relationship  Management)  per  poder  analitzar  i  segmentar  els  seus  públics.  Falten,  així  mateix,   plataformes   d'anàlisi   i   debat   neutrals   on   comentar   les   alternatives   i   el  procés  d'adaptació  de   les  mateixes  a  les  necessitats  i  possibilitats  dels  diversos  projectes  i  institucions  culturals.   La   jornada   vol   oferir   un   espai   per   al   debat   conceptual,   metodològic   i   tecnològic   sobre   les   audiències   dels   equipaments   culturals,   el   grau   de   coneixement   que   tenen   els   seus  


responsables, les   metodologies   relacionals   i   l'ús   de   les   aplicacions   tecnològiques   del   mercat.   Vol   ajudar   els   responsables   dels   equipaments   culturals   (biblioteques,   museus,   teatres,   auditoris,  centres  d'arts  visuals,  centres  cívics  i  culturals,  etc.),  Tant  els  de  proximitat  com  els   més   especialitzats   o   de   centralitat,   a   desenvolupar,   entre   la   tecnologia   i   el   cafè,   estratègies   adequades   per   conèixer   les   audiències   de   les   activitats   culturals   que   ofereixen   i   aconseguir   una  resposta  satisfactòria  i  objectiva  dels  públics.   Aquesta  jornada  forma  part  d'una  tradicional  sèrie  de  trobades  obertes  a  professionals  d'arreu   d'Espanya   organitzats   pel   programa   de   gestió   cultural   de   la   Universitat   de   Barcelona.   Durant   els   darrers   anys   hem   volgut   posar   sobre   la   taula   temes   candents   de   la   gestió   cultural,   que   sobrepassessin  els  debats  conjecturals  però  lligats  als  reptes  contemporanis.  Hem  intentat  fer-­‐ ho   amb   el   compromís   d'acostar   de   manera   rigorosa,   analítica   i   crítica,   però   al   mateix   temps   propera  a  la  realitat  i  a  les  experiències  dels  professionals.  En  aquests  últims  anys  hem  tractat   temes  com  Paradigmes  de  futur  per  realimentar  l'acció  cultural  (2011),  Prioritats  i  nous  models   de   governança   a   les   institucions   culturals   (2010),   Conèixer   els   públics   de   la   cultura   (2010),   Créixer   experimentant:   valor   i   reptes   dels   projectes   culturals   (2009),   Avaluació   externa   de   projectes   culturals   (2008),   Externalització   de   serveis   culturals   públics   (2007),   Mitjans   de   comunicació  i  difusió  cultural  (2006),  Xarxes  culturals  i  cooperació  interinstitucional  (2005),  o   Estratègies   participatives   d'accés   a   la   cultura   (2004).   I   per   eI   proper   3   de   desembre,   estem   organitzant   conjuntament   FiraTàrrega   i   el   Mercat   de   les   Flors,   una   jornada   titulada   Com   preservar  la  dimensió  cultural  de  l'espectacle  en  viu?  Reptes  i  models  per  compartir  recursos  i   finançament.   Us  hi  esperem!      

Programa: 8:45  h.  Acreditació  i  recollida  de  la  documentació     9:10  h.  Benvinguda     9:30  h.  Reflexió  inicial:  El  compromís  com  a  variable  mediadora  per  a  la  predicció  de  consum   cultural     10:00  h.  Anàlisi  de  l’estat  de  la  situació:     •   Models   transaccionals   i   relacionals   en   la   gestió   de   públics:   l’experiència         patrimonial     •  El  procés  d’incorporació  de  tecnologies  de  ticketing  y  CRM  en  els  teatres  catalans:   una  aproximació  empírica      

• Els  equipaments  culturals:  el  producte  o  la  demanda  com  a  punts  de  partida    

10:45 h.  Debat:  L’anàlisi  dels  públics  culturals.  Mirades,  reptes,  riscs  i  oportunitats   11:15  h.  Cafè     11:45  h.  Presentació  de  serveis  presents  en  el  mercat:      

• Proveidors  de  tecnologies  i  serveis  comercials  de  ticketing  i  CRM  


• Clubs  de  cultura  i  portals  d’oci  i  oportunitats    

• Plataformes  institucionals  d’accés    

13:15 h.   Debat:   Potencialitats   i   riscss   en   els   usos   institucionals   de   les   plataformes   i   les   tecnologies  de  venda,  accés  i  anàlisi  de  públics   14:00  h.  Pausa  dinar     16:00   h.   L’experiència   i   les   estratègias   d’anàlisi   i   participació   de   públicos   dels   equipaments   culturals     17:15  h.  Debat:  Què  hem  d’aprendre  i  on  podem  arribar?     18:00  h.  Conclusions     18:30  h.  Cloenda     18:45  h.  Final  de  la  jornada     Direcció  i  conceptualizació:  Lluís  Bonet,  Jaume  Colomer  y  Àngel  Mestres     Organizació:  Programa  de  Gestió  Cultural.  Universitat  de  Barcelona     Col·∙laboradors:  DG  Creació  i  Empreses  culturals.  Generalitat  de  Catalunya      

Associació de  professionals  de  la  gestió  cultural  de  Catalunya  (APGCC)  

Drets  d’inscripció:  90  Euros   (50%   descompte   als   socis   de   ENCATC   y   APGCC,   si   s’inscriuen   abans   del   16   de   setembre   de   2013)   (Gratuït  per  als  estudiants  de  gestió  cultural  de  la  UB,  prèvia  inscripció)   Informació,  inscripcions  i  pagament:     Adrià  Millán  jornada@gestiocultural.org   Aurora  Tresserras  gestiocultural@ub.edu  tel.  93-­‐-­‐-­‐403.97.15       Idioma  de  treball:  castellà,  amb  una  benvinguda  inicial  en  català.  

Jornada coneixes la teva audiència  

Convocatoria curso Barcelona