Page 1

Agat aWi dł ak Adr es

Kont akt

I nf or mac j e

ul . Rydl ówka1 9/ 34 30363Kr aków

t el . : 72827561 6 emai l : awi dl ak1 @gmai l . com

dat aur odzeni a 05. 05. 1 991

Wykszt ał ceni e 201 5201 6

Ar chi t ekt ur a-st udi amagi st er ski ew r amachwymi anyst udencki ej T echni scheUni ver si t ätBr aunschwei g

201 1 201 6

Ar chi t ekt ur a-st udi ai nżyni er ski eist udi amagi st er ski e Wydzi ałAr chi t ekt ur yPol i t echni kiKr akowski ej

201 0

Ar chi t ekt ur a-st udi ai nżyni er ski e Wydzi ałBudowni ct waiAr chi t ekt ur yPol i t echni kiLubel ski ej

2007201 0

Kl asamat emat yczno-f i zyczno-i nf or mat yczna Li ceum Ogól nokszt ał cącew Kazi mi er zyWi el ki ej

Doświ adczeni e VI201 6-I I201 8

Asyst entar chi t ekt aw pr acowniMomoNt r sPol ska

pr oj ekt ykoncepcy j ne, budowl aneiwykonawczeobi ekt ów użyt ecznościpubl l i cznej

X201 4-I X201 5

Asyst entar chi t ekt aw pr acowniJawor skiPr oj ekt owani eAr chi t ekt oni czne pr oj ekt ykoncepcy j neibudowl anezespoł ów w zabudowachj ednor odzi nnych pr oj ekt ykoncepcy j neadapt ac j ii st ni ej ącychobi ekt ów dof unkc j imi eszkani owej or azużyt ecznościpubl i cznej( r est aur ac j a) pr oj ekt ykonkur sowe

X201 4

St ażyst aw Bi ur zeAr chi t ekt oni cznym Li mba

VI I I201 4

Pr akt ykantw BobSTUDI O Pr acowni aAr chi t ekt oni czno-Konst r ukcy j na

pr oj ektkonkur sowynakoncepc j ęr ynkuSt ar egoMi ast aw Rawi eMazowi ecki ej pr oj ektkoncepcy j nyibudowl anydomuj ednor odzi nnego

Dodat kowadzi ał al ność VI201 4

Konkur sROCKWOOL: Mul t iEKO Dom

V201 4

Konkur sKOŁO: XVIKonkur s“ Pr oj ektŁazi enki ”Gdyni a201 4

201 5obecni e

Wykonywani emaki etar chi t ekt oni cznychnazl eceni e

Umi ej ęt ności paki etMsOf f i ce Aut oCAD Revi t 3dsMax+VRay Sket chUp+VRay Rhi nocer os Gr asshopper AdobePot oshop Cor el Dr aw pr awoj azdykat egor i iB

Językiobce j ęzykangi el skinapozi omi eB2 j ęzykr osy j skinapozi omi eA2 j ęzykni emi eckinapozi omi eA1

Zai nt er esowani a ar chi t ekt ur a, ser i al ekr ymi nal ne, DI Y Wyr ażam zgodęnapr zet war zani emoi chdanychosobowychdl apot r zebni ezbędnychdor eal i zac j ipr ocesur ekr ut ac j i( zgodni ezUst awązdni a29. 08. 1 997r oku oOchr oni eDanychOsobowych; t ekstj ednol i t y: Dz. U. 201 6r . poz. 922) .


Portfolio Agata Widłak  
Portfolio Agata Widłak  

Portfolio kandydata na stanowisko asystenta architekta

Advertisement