Page 1

ANTHROPOLOGY AT HOME DR AGATA STANISZ, IEIAK UAM, 2011_2012


NAZWA PRZEDMIOTU • ANTHROPOLOGY AT HOME PUNKTY ECTS • 4 ILOŚD GODZIN • 30 IMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEJ • DR AGATA STANISZ SEMESTR • ZIMOWY RODZAJ ZAJĘD • FAKULTATYWNE, WARSZTATY/KONWERSATORIUM ROK STUDIÓW • WSZYSTKIE (CHOD ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEDE WSZYSTKIM STUDENTÓW I STOPNIA)

Dzieo tygodnia • czwartki Godziny • 14.30-16.00 Sala • 514


SPOSÓB OCENY - OBECNOŚD1, - AKTYWNY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH (CZYTANIE TEKSTÓW2, REALIZACJA DWICZEO), - DOSTARCZENIE EFEKTU DWICZENIA INDYWIDUALNEGO W FORMIE NOTATEK TERENOWYCH ORAZ DZIENNIKA BADACZA. 1STUDENTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DWÓCH NIEOBECNOŚCI. KAŻDA KOLEJNA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN, BĘDZIE SIĘ WIĄZAD Z KONIECZNOŚCIĄ PRZECZYTANIA DODATKOWEGO TEKSTU ORAZ JEGO USTNEGO ZALICZENIA. 2WYMAGANA JEST CO NAJMNIEJ BIERNA ZNAJOMOŚD JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KTÓRA UMOŻLIWI CZYTANIE TEKSTÓW.


ZAJĘCIA POSIADAJĄ CHARAKTER WARSZTATOWY I ICH DOKŁADNY PRZEBIEG BĘDZIE UZALEŻNIONY OD POTRZEB ORAZ WSPÓŁPRACY ZE STUDENTAMI. TREŚD ZAJĘD BĘDZIE PODLEGAD MODYFIKACJOM W TRAKCIE ICH REALIZACJI. ZAJĘCIA POSIADAJĄ CHARAKTER PRAKTYCZNY.


TREŚD ZAJĘD 1. Zajęcia organizacyjne. Prezentacja i negocjacja trybu pracy oraz zasad obowiązujących na zajęciach. 2. Zarysowanie problematyki anthropology at home. 3. Wykład oraz konwersatorium (praca z tekstami) 4. Wykład oraz konwersatorium (praca z tekstami) 5. Wykład oraz konwersatorium (praca z tekstami)


6. Praca z notatkami terenowymi, raportami, kwestionariuszami, dziennikami badacza 7. Warsztat: obserwacja nieuczestnicząca i uczestnicząca (sporządzanie notatek, ich organizacja) 8. Praca z notatkami powstałymi na poprzednich zajęciach 9. Warsztat: rozmowa zamiast wywiadu (notowanie) 10. Praca z notatkami powstałymi na poprzednich zajęciach


11. Warsztat: sporządzanie notatek audiowizualnych 12. Praca z zebranym materiałem audio-wizualnym 13. Warsztat: projektowanie badao w nurcie anthropology at home 14. Problem realizacji badao zleconych 15. Zajęcia podsumowujące


Cele i efekty kształcenia 1: Studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat: - technicznych, emocjonalnych oraz etycznych problemów związanych z realizacją badao we własnym kontekście społeczno-kulturowym - sposobów systematyzacji, klasyfikacji oraz wstępnej analizy danych empirycznych


Cele i efekty kształcenia 2: Studenci zrozumieją: - specyfikę badao w nurcie anthropology at home - koniecznośd systematyzacji i organizacji działao badawczych


Cele i efekty kształcenia 3: Studenci posiądą umiejętności: -efektywnego przeprowadzania obserwacji, rozmów, realizacji badao pilotażowych, projektowania działao badawczych -sporządzania usystematyzowanych notatek terenowych, dzienników badacza -tworzenia dokumentacji audio-wizualnej - przełamywania problemu autocenzury, radzenia sobie z problemem nakładania się terenu na życie prywatne


Literatura “Anthropology Matters Journal” *online+*Dostęp 06.07.2009+. Dostępny w Internecie: http://www.anthropologymatters.com (numery 12:1, 11:2, 11:1, 9:2, 9:1, Buchowski M., 1996 Klasa i kultura w okresie transformacji: antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce, Poznao: Drawa; Bulioski T., Kairski M. (red.), 2011, Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej: namysły, problemy, propozycje, Poznao: UAM; Cerniglia A. J., 2008, Excerpts from:The Discovery of Grounded Theory: Strategies forQualitative Research by Barney G. Glaser and Anselm L.Strauss, *online+*Dostęp 15.09.2011+. Dostępny w Internecie: http://andrewcerniglia.com/documents/The_Discovery_of_Grounded_Theory.pdf; Ciołek T. M., 2010,The Electronic Anthropologist:on sources of information, strategies, techniques and timing of online research, w: Malewska-Szalygin, A., RadkowskaWalkowicz M. (red). Antropolog wobec współczesności: tom w darze Profesor Annie Zadrożynskiej, Warszawa: Dig, IEIAK UW, s. 148-162; Clifford J., 2004, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, t. II, przeł. S. Sikora, Warszawa: PWN, s. 139-179. Geertz C., 2003, Opis gęsty w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, t. I, przeł. S. Sikora, Warszawa: PWN, s. 35-58.


Literatura

Kalir B., 2006, The Field of Work and the Work of the Field: Conceptualizing an Anthropological Research Engagement, “Social Anthropology” 14, s. 235-246. Konecki K., 2000, Studia z metodologii badao jakościowych: teoria ugruntowana, Warszawa: PWN; Krzyworzeka P., Krzyworzeka A., 2011, O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego, „Op. Cit”, *online+*Dostęp 15.09.2011+. Dostępny w Internecie: http://opcit.pl/teksty/okomforcie-podzielanego-paradygmatu-i-wysilku-por/; Maksimowska A., 2010, Kryzys reprezentacji. O niemożliwym przedstawieniu rzeczywistości i urzeczywistnionych przedstawieniach, w: Malewska-Szalygin, A., Radkowska-Walkowicz M. (red). Antropolog wobec współczesności: tom w darze Profesor Annie Zadrożynskiej, Warszawa: Dig, IEIAK UW, s. 77-89; Malinowski B., 2002, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Kraków: Wyd. Literackie; Paerregraard K., 2002, The Resonance of Fieldwork. Ethnographers, Informants and the Creation of Anthropological Knowledge, “Social Anthropology”10, s. 319-334. Palriwala R., 2005, Fieldwork in a Post-colonial Anthropology. Experience and Comparative, “Social Anthropology” 13, s. 151-170.


Literatura Peirano M. G. S., 1998, When Anthropology is at home: The Different Contexts of a Single Discipline, “Annual Review of Anthropology” 27, s. 105-128. Pink S., 2009, Etnografia wizualna : obrazy, media i przedstawienie w badaniach, przeł. M. Skiba, Kraków: Wyd. UJ; Rakowski T., 2009, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego, Gdaosk: Słowo/Obraz Terytoria; Rakowski T., 2011, VIP-owiedź: O metodach badao antropologicznych, „Op. Cit”, *online+*Dostęp 15.09.2011+. Dostępny w Internecie: http://opcit.pl/teksty/vipowiedz-o-metodach-badan-antropologicznych/ (materiał wideo); Robotycki Cz., 1995, O banalizacji tekstów w etnologii, w: Posern-Zielioski A. (red.), Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznao: Drawa; Sikora S., 2010, Kłopoty ze zbyt bliską kulturą albo antropologia na własnym podwórku. Przypadek filmowy, w: Malewskia-Szałygin A., Radkowska-Walkowicz M., Antropolog wobec współczesności : tom w darze Profesor Annie Zadrożynskiej, Warszawa: Dig, IEIAK UW, s.90-106. Turner A., 2000, Embodied Ethnography. Doing Culture, “Social Anthropology” 8, s. 5160. Wala K., 2011, O profesjonalizacji badao w antropologii, „Op. Cit”, *online+*Dostęp 15.09.2011+. Dostępny w Internecie: http://opcit.pl/teksty/oprofesjonalizacji-badan-w-antropologii/; Wasilewski J. S, 1995, Pokaż mi swoje notatki…, „Konteksty” 49: 3–4; s. 32-33;


Fotografie: Rafalala, projekt „życie warszawy” (https://www.facebook.com/RafalalaRafalala) Postprodukcja: A. Stanisz

anthropology at home  
anthropology at home  

pop-sylabus dla studentów IEiAK UAM. zajęcia prowadzone przez dr Agatę Stanisz w semestrze zimowym 2011_2012

Advertisement