Page 1

bank /bæŋk / (noun) 1 a business that keeps and lends money and provides other financial services bank;: We have very little money in the bank. mamy bardzo mało pieniedzy w banku. piggy bank świnka skarbonka, blood/organ bank bank krwi/narządów; 2 (noun) land along the side of a river or lake brzeg (rzeki, wykopu): the banks of the River Dee brzegi rzeki Dee; 3 a large sloping mass of earth, sand, snow etc: skarpa: steep banks of snow strome skarpy śniegu [countable] cloud /k laʊd/ (noun) 1 a white or grey mass in the sky that forms from very small drops of water chmura: He saw dark clouds in the sky. Widział czarne chmury na niebie.; 2 a mass of dust, smoke etc in the air, or a large number of insects flying together chmura, tuman, kłąb a cloud of dust/smoke/gas kłęby kurzu/dymu/gazu: A dense cloud of dust made her cough. Gęsta chmura dymu sprawiła, ze zakaszlała.; 3 something that makes you feel afraid, worried. unhappy etc widmo: The cloud of economic recession is very worrying. Widmo recesji ekonomicznej jest bardzo niepokojące. cast a cloud over sth zepsuć, zakłócić coś: cast a cloud over a meeting zakłócić spotkanie [uncountable and countable] green /ɡriən/ (adjective) 1 having the colour of grass or leaves: zielony: beautiful green eyes piękne, zielone oczy dark/bright green ciemny/jasny zielony, go/turn green zzielenieć; 2 covered with grass, trees, bushes etc pełen zieleni: green fields zielone pola; 3 not yet ready to be eaten, or very young: niedojrzały: The bananas are still green. Banany ciągle są niedojrzałe.; 4 connected with the environment or its protection: ekologiczny, proekologiczny: He was an early champion of green politics. Był mistrzem w sprawach polityki ekologicznej. have a green thumb mieć rękę do roślin money /ɑmʌ ni/ (noun) what you earn by working and can use to buy things pieniądze: He doesn't earn very much money. On nie zarabia dużo pieniędzy. earn money zarabiać pieniądze, money doesn't grow on trees pieniądze nie rosną na drzewach [uncountable] nicely / ɑnaɪsli/ (adverb) 1 in a satisfactory, pleasant, or attractive way: dobrze, zadowalająco: The wound healed up nicely Rana dobrze się goiła. that will do nicely to w zupełności wystarczy; 2 in a way that looks pretty ładnie: He was nicely dressed Był ładnie ubrany.; 3 in a pleasant, polite, or friendly way miło, przyjemnie, grzecznie: She apologised nicely. Grzecznie przeprosiła.; 4 exactly or carefully dokładnie, precyzyjnie: a nicely calculated distance dokładnie obliczona odległość sb is doing nicely komuś świetnie się powodzi picture / ɑpɪk |t ʃə/ (noun) 1 shapes, lines etc painted or drawn on a surface, showing what someone or something looks like: obraz, obrazek: The room had several pictures on the walls Na ścianach pokoju było kilka obrazów. paint pictures malować obrazy; 2 a photograph zdjęcie, fotografia: That's a great picture of you, Dad! To Twoje zdjęcie jest świetne Tato! take a picture of sb/sth zrobić komuć/czemuś zdjęcie; 3 an image that appears on a television or cinema screen film, obraz; 4 okaz as pretty as a picture (ładny) jak z obrazka, jak malowanie [countable] pretty /ɑprɪt |i/ (=-ier, -iest) (adjective) 1 having a nice, attractive face ładny (=urodziwy): a pretty little girl ładna, mała dziewczynka as pretty as a picture = picture as pretty as a picture :1, not a pretty sight nieciekawy widok; 2 (adverb) fairly or more than a little całkiem, dość, dosyć: I'm pretty sure he'll say yes. Jestem dość pewien, że powie, że tak. That's pretty good! To całkiem nieźle!, pretty much 1 mniej więcej,; 2: They're all pretty much the same. Wszyscy są mniej więcej tacy sami.; 3 (noun) a pretty person (gł. żart.) piękny/a, ślicznotka: Hi, pretty! Cześć piękny/-a! read /riəd/ (=read, read) (verb transitive, verb intransitive) 1 to look at written words and understand what they mean: czytać: I can't read your writing. Nie mogę się doczytać twojego pisma. widely read popularnie czytany, read sb to sleep czytać komuś do snu; 2 to find out information from books, newspapers etc: czytać:

You can't believe everything you read in the papers. Nie można wierzyć wszystkiemu, co czytasz w gazetach.; 3 to say the words in a book, newspaper etc so that people can hear them czytać (na głos); 4 to understand a situation, remark etc in one of several possible ways interpretować, odczytywac, braż za: I wasn't sure how to read his silence. Nie byłem pewny, jak rozumieć jego milczenie. read between the lines czytać między wierszami, read sb like abook czytać w kimś jak w otwartej książce


thick /θɪk / (=er, est) (adjective) 1 (adjective) if something is thick, there is a large distance or a larger distance than usual between its two opposite surfaces or sides [≠ thin] gruby: She has got short thick fingers. Ma krótkie, grube palce. be three inches thick mieć trzy cale grubości; 2 growing very close together or having a lot of leaves [= dense]: gęsty: She has very thick hair. Ma bardzo gęste włosy.; 3 stupid głupi, tępy: He's a nice guy, but he's a bit thick. To fajny chłopak, ale jest trochę tępy. (as) thick as two short planks głupi jak but write /raɪt/ (=wrote, written) (verb transitive, verb intransitive) 1 to produce a new book, article, poem etc: pisać, pisywać: He wrote some very famous books. Napisł bardzo znane książki. write sb a letter napisać do kogoś list, write back odpisać (na list); 2 to form letters or numbers with a pen or pencil: pisać: Kerry could write when she was five. Kerry potrafiła pisac gdy miała 5 lat. write clearly, legibly pisać wyraźnie/czytelnie; 3 to make a program for a computer to use zapisywać (dane): He writes software programs for financial institutions Pisze programy komputerowe dla instytucji finansowych. write a program napisać program

Gabart słownik ang-pol  

Jest to słownik, w którym przedstawione jest 10 haseł słownikowych przetłumaczonych z języka angielskiego na polski. Posiada transkrypcję fo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you