Page 1

actual bodily harm /ˈæktʃ uәl ˈbɒdɪli hɑːm/ (noun) the crime of causing somebody physical injury; ABH is an assault resulting in actual bodily harm and is based on the degree of the injury. For example surface injuries such as bruises and grazes fall within the category of ABH. rzeczywiste uszkodzenie ciała: ABH is an offence for which

a prison sentence is also possible. Rzeczywiste uszkodzenie ciała jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności. affray /әˈfreɪ/ (noun) a fight or violent behaviour in a public place zakłócanie spokoju publicznego: to cause an affray zakłócić porządek publiczny attempted murder /әˈtemptɪd ˈmɜ ːdә(r)/ (noun) that somebody has tried to murder but without success usiłowanie morderstwa: A 41-year-old man was charged with

attempted murder. 41-letni mężczyzna został oskarżony o usiłowanie morderstwa. civil action /ˈsɪvl ˈæ kʃ n/ (noun) legal action to protect a private civil right or to compel a civil remedy; any lawsuit relating to civil matters and not criminal prosecution sprawa z powództwa cywilnego, powództwo cywilne : to bring a civil action wytoczyć powództwo cywilne CPS (=Crown Prosecution Service) (noun) Government department, headed by the Director of Public Prosecutions, which is responsible for the conduct of all criminal cases instituted by the police in England and Wales, except those prosecuted by the Serious Fraud Office biuro oskarżyciela publicznego: The CPS is a non-ministerial

department of the Government of the United Kingdom responsible for public prosecutions of people charged with criminal offences in England and Wales. Biuro oskarżyciela publicznego jest instytucją państwową działającą w Anglii i Walii, pełniącą rolę oskarżyciela publicznego w sprawach karnych. criminal sanction /ˈkrɪmɪnl ˈsæŋkʃ n/ (noun) punishment by a court for failure to comply with an order (in civil cases) sankcja karna: The definition of environmental

offences subject to criminal sanctions, such as "significant deterioration", has not yet been interpreted when being incorporated into domestic law or in the criminal case-law of the various Member States. Kwalifikacja "poważnego zniszczenia" jako naruszenia wobec środowiska podlegającego sankcjom karnym musi jeszcze zostać zinterpretowana na etapie transpozycji do prawa wewnętrznego i do orzecznictwa karnego poszczególnych państw członkowskich. curfew order /ˈk ɜ ːfjuː ˈ ɔ ːdә(r)/ (noun) this is where you can be told to saty in a particular place (usually at home) for between 2 and 12 hours a day. nakaz aresztu domowego: The court imposed a curfew order on the parent until 23 December. Sąd zarządził areszt domowy dla rodzica do 23 grudnia. PACE (=Police and Criminal Evidence Act) (noun) The Police and Criminal Evidence Act (PACE) and the PACE Codes of Practice provide the core framework of police powers and safeguards around stop and search, arrest, detention, investigation, identification and interviewing detainees Ustawa o Policji i dowodach w sprawach naruszenia kodeksu karnego: Police used powers under the 1984 Police and Criminal Evidence Act (Pace). Policja działała zgodnie z Ustawą  o Policji i dowodach w sprawach

naruszenia kodeksu karnego z 1984 roku. remorse /rɪˈmɔ ːs / (noun) the feeling of being extremely sorry for something wrong or bad that you have done wyrzuty sumienia: She felt no remorse for her crime Nie

czuła wyrzutów sumienia za popełnioną zbrodnię. riot /ˈraɪәt/ (noun) a situation in which a group of people behave in a violent way in a public place, often as a protest zamieszki, rozruchy: food riot zamieszki wywołane

brakiem żywności race riot zamieszki na tle rasowym

słownik angielsko-polski  

Przygotowałam słownik angielsko-polski z terminologią policyjną, która odnosi się do kultury brytyjskiej. Zawiera on głównie wymowę, przykła...