Ao Compás das Mareas: Vida do Bajo Lempa

Page 1

Ao compรกs das mareas.

Vida do Bajo Lempa. Al compรกs de las mareas. Vida del Bajo Lempa.


Futuro Xusti

Igualdade Equidade Educación Produt Compromiso

Fotos: Emerson Díaz Audios: Carmen Novas, Laura L. Ruíz e Susana Alvite. Textos: Alejandro Quiñoá, Lorena Seijo e Laura L. Ruíz Coordinación do proxecto: ACPP e Agareso Cofinanciado por Xunta de Galicia e Cooperación Galega Edición e impresión: Unidixital Depósito legal: C 690-2013

de Paz

Desenvolvemento


Organización

Ecosistema

Sostenibilidade

Obradoiros

Cordes

Comunicación

Radio

Medio Ambiente

Fotografía

Mariscadoras

Cooperación

Supervivencia

Agareso

iza tividade

Intercambio

Cultura

Centroamérica

Convivencia Acordo Crecemento

Libertade de Expresión Tartarugas

Voluntariado

Pesca Artesanal

ACPP

Sensibilización

Conservación


No Bajo Lempa


A presenza do río Lempa, dos bosques de manglar e do océano Pacífico, fan do Bajo Lempa (El Salvador) un ecosistema particular no que a pesca e a agricultura conforman a base da economía. Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP), comeza no ano 2006 xunto á Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) a identificación de accións concretas que poñan en valor o recurso pesqueiro e fagan desta unha actividade económica sostible e respectuosa co medio ambiente. A poboación participou activamente no deseño da intervención, que demos en chamar Plan de Pesca en Bajo Lempa, e que se realizou entre os anos 2007 e 2012 con financiación da Xunta de Galicia.

seguen a ser moitos e moi grandes, pero estamos seguros de que a poboación está máis capacitada para enfrotalos.

Coa perspectiva de cinco anos de traballo, chega o momento de facermos balance. Entre os logros máis sobranceiros destacamos: a mellora dos equipos e apeiros de pesca que utilizan 210 persoas pertencentes a sete cooperativas de pescadoras e pescadores e unha de mariscadoras; a construción dunha planta de transformación de peixe autoxestionada polas propias cooperativas; a formación técnica en primeiros auxilios, navegación e mecánica de 150 integrantes das cooperativas; a conformación dunha rede de 15 mulleres comercializadoras de peixe; a elaboración dun plan de manexo sostible da zona do Bajo Lempa; a protección da tartaruga mariña, conseguindo liberar durante estes anos de intervención 218.369 crías de especies en perigo de extinción; e a sensiblización da poboación mediante a gravación de programas de radio sobre protección do medio ambiente elaborados por escolares. Os retos

Queremos compartir este audio-libro, no que grazas a Agareso, ao fotógrafo Emerson Díaz e ás xornalistas Carmen Novas, Laura L. Ruíz e Susana Alvite podemos achegarnos á vida, ao día a día, da xente do Bajo Lempa, ver e ouvir como se traballa desde o cotiá para construír o futuro. As historias de vida de Chandi e Dona Luci reflicten a de tantas mulleres e homes que fan da actividade pesqueira ou marisqueira o seu principal medio de vida. Cada tartaruga liberada supón un paso máis cara a conservación da especie, as voces concienciadas das e dos escolares certifican o compromiso co futuro e as verbas das persoas beneficiarias son voces de loita e rebeldía contra o conformismo.

Un dos actores clave neste proceso foi a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso), responsable das accións de comunicación para o desenvolvemento e visibilización do proxecto. Os audios que atopades ao final do libro dan conta do seu traballo. Por un lado, as dúas edicións do serial radiofónico “Así suena el Lempa” que fixeron as e os escolares, e doutra banda, un programa especial no que a propia poboación fala da intervención. As fotografías son testemuño gráfico do proxecto e do Bajo Lempa.

En definitiva, sirva este audio-libro de homenaxe ás persoas que teñen participado neste proceso, a todas e todos moitas grazas por loitar por soños que son de xustiza.

5


En el Bajo Lempa


La presencia del río Lempa, de los bosques de manglar y del océano Pacífico, hacen del Bajo Lempa (El Salvador) un ecosistema particular en el que la pesca y la agricultura conforman la base de la economía. Asamblea de Cooperación Pola Paz (ACPP), comienza en el año 2006 junto a la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) la identificación de acciones concretas que pongan en valor el recurso pesquero y hagan de esta una actividad económica sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La población participó activamente en el diseño de la intervención, que llamamos Plan de Pesca en Bajo Lempa, y que se realizó entre los años 2007 y 2012 con financiación de la Xunta de Galicia.

grandes, pero estamos seguros de que la población está más capacitada para enfrentarlos.

Con la perspectiva de cinco años de trabajo, llega el momento de hacer balance. Entre los logros más singulares destacamos: la mejora de los equipos y aperos de pesca que utilizan 210 personas pertenecientes a siete cooperativas de pescadoras y pescadores y una de mariscadoras; la construcción de una planta de transformación de pescado autogestionada por las propias cooperativas; la formación técnica en primeros auxilios, navegación y mecánica de 150 integrantes de las cooperativas; la conformación de una red de 15 mujeres comercializadoras de pescado; la elaboración de un plan de manejo sostenible de la zona del Bajo Lempa; la protección de la tortuga marina, consiguiendo liberar durante estos años de intervención 218.369 crías de especies en peligro de extinción; y la sensiblización de la población mediante la grabación de programas de radio sobre protección del medio ambiente elaborados por escolares. Los retos siguen siendo muchos y muy

Queremos compartir este audio-libro, en el que gracias a Agareso, al fotógrafo Emerson Díaz y a las periodistas Carmen Novas, Laura L. Ruíz y Susana Alvite podemos acercarnos a la vida, al día a día, de la gente del Bajo Lempa, ver y oír cómo se trabaja desde lo cotidiano para construir el futuro. Las historias de vida de Chandi y Doña Luci reflejan la de tantas mujeres y hombres que hacen de la actividad pesquera o marisquera su principal medio de vida. Cada tortuga liberada supone un paso más hacia la conservación de la especie, las voces concienciadas de las y de los escolares certifican el compromiso con el futuro y las palabras de las personas beneficiarias son voces de lucha y rebeldía contra el conformismo.

Uno de los actores clave en este proceso fue la Asociación Gallega de Reporteros Solidarios (Agareso), responsable de las acciones de comunicación para el desarrollo y visibilización del proyecto. Los audios que encontraréis al final del libro dan cuenta de su trabajo. Por un lado, las dos ediciones del serial radiofónico “Así suena el Lempa” que hicieron las y los escolares, y por otro lado, un programa especial en el que la propia población habla de la intervención. Las fotografías son testimonio gráfico del proyecto y del Bajo Lempa.

En definitiva, sirva este audio-libro de homenaje a las personas que han participado en este proceso, a todas y todos muchas gracias por luchar por sueños que son de justicia.

7


Historia


Ata mediados do século XX o Bajo Lempa era unha zona pouco poboada. Principalmente pola incidencia da malaria que atopaba no medio, bosque de manglar e áreas inundables, o mellor dos cómplices para a súa propagación. Na década de 1950, o éxito no combate contra a malaria, a fertilidade das terras produtivas, e o alto prezo internacional do algodón fan que o goberno e as oligarquías impulsen o monocultivo do algodón. Este sería o principal recurso produtivo ata os anos do conflito civil (1980 a 1992). Durante este tempo as familias propietarias abandonaron as terras e cando xa se albiscaba o fin da guerra son moitas as persoas desprazadas e repatriadas que chegando desde Honduras, Nicaragua ou Panamá se asentan no Bajo Lempa para refacer as súas vidas. A sinatura dos Acordos de Paz en 1992, suporá que a este grupo se lles unan ex combatentes de forzas armadas e guerrilla beneficiarios dos programas de reinserción post conflito.

Hasta mediados del siglo XX el Bajo Lempa era una poco poblada. Principalmente por la incidencia de la malaria que encontraba en el medio, bosque de manglar y áreas inundables, el mejor de los cómplices para su propagación. En la década de 1950, el éxito en el combate contra la malaria, la fertilidad de las tierras productivas, y el alto precio internacional del algodón hacen que el gobierno y las oligarquías impulsen el monocultivo del algodón. Este sería el principal recurso productivo hasta los años del conflicto civil (1980 a 1992). Durante este tiempo las familias propietarias abandonaron las tierras y cuando ya se vislumbraba el fin de la guerra fueron muchas las personas desplazadas y repatriadas que llegando desde Honduras, Nicaragua o Panamá se asientan en el Bajo Lempa para rehacer sus vidas . La firma de los Acuerdos de Paz en 1992, supondrá que a este grupo se les unan ex combatientes de fuerzas armadas y guerrilla beneficiarios de los programas de reinserción post conflicto.

O Bajo Lempa convértese nunha zona de reasentamento. Conta coa particularidade de reunir familias sen lazos de veciñanza previos, mesmo persoas que combateron en bandos enfrontados, coa pouca poboación que xa habitaba nun territorio relativamente pequeno. Isto supuxo un importante traballo de organización, de convivencia e de resolución de conflitos que co paso do tempo demostra ter sido exemplar. As ongd locais e internacionais con presenza no territorio, foron e son aliadas claves neste proceso.

El Bajo Lempa se convierte en una zona de reasentamiento. Cuenta con la particularidad de reunir familias sin lazos de vecindad previos, incluso personas que combatieron en bandos enfrentados, con la poca población que ya habitaba en un territorio relativamente pequeño. Esto supuso un importante trabajo de organización, de convivencia y de resolución de conflictos que con el paso del tiempo demuestra haber sido ejemplar. Las ongd locales e internacionales con presencia en el territorio, fueron y son aliadas claves en este proceso.

9


10

O Lempa é un dos ríos máis grandes de Centroamérica. Ten unha lonxitude de 422 km, que atravesa tres países: Guatemala, onde nace, Honduras e El Salvador. No Bajo Lempa (El Salvador) o río únese co Océano Pacífico e todo está condicionado pola súa presenza. El Lempa es uno de los ríos más grandes de Centroamérica. Tiene una longitud de 422 km, que atraviesa tres países: Guatemala, donde nace, Honduras y El Salvador. En el Bajo Lempa (El Salvador) el río se une con el Océano Pacífico y todo está condicionado por su presencia.


11


As comunidades están ao seu carón e en moitas delas a vida xira ao redor da pesca: hai cooperativas de pesca fluvial, de baixura e de alta mar, mariscadoras que buscan “conchas” entre o fango do manglar, cooperativas acuícolas que en terra crían o camarón, e as artes tradicionais aínda se usan para que vellas e novas xeneracións atrapen cangrexos. Las comunidades están en sus orillas y en muchas de ellas la vida gira alrededor de la pesca: hay cooperativas de pesca fluvial, de bajura y de alta mar, mariscadoras que buscan “conchas” entre la lama del manglar, cooperativas acuícolas que en tierra crían el camarón, y las artes tradicionales aún se usan para que viejas y nuevas generaciones atrapen cangrejos.

12


13


14

Co traballo feito, o peixe limpo, o marisco e camarón preparado hai que vender o produto, ben movéndose a pé entre as comunidades máis próximas, ben achegándoo a mercados onde bulen compradoras e compradores. Ao rematar a xornada é momento de compartir, xogar e falar na compaña do río. Con el trabajo hecho, el pescado limpio, el marisco y camarón preparado hay que vender el producto, bien moviéndose a pie entre las comunidades más próximas, bien acercándolo a mercados donde corretean compradoras y compradores. Al terminar la jornada es momento de compartir, jugar y hablar en la compañía del río.


15


16


Pesca artesanal Sergio Alexander Reyes, Chandi para as amizades. Comunidade de El Naranjo. 38 anos e un fillo e unha filla. Atopou na pesca a súa forma de vida aos 20 anos, cando se instalou na costa, desprazado polo conflito armado. A súa actividade pesqueira e a dos dous compañeiros que forman o seu equipo, divídese en tres intensas xornadas no mar, cos seus días e as súas noites, e catro días en terra comercializando e reparando as súas redes. Habitualmente entran ao mar na madrugada do venres e non retornan ás súas casas até o domingo pola tarde. Isto implica que durante tres días comen e dormen na súa embarcación tradicional, que carece de camarote para a seu resgardo, abanados por un océano Pacífico que non sempre responde o seu nome. Se a pesca vai ben, e conseguen pargo e robalo suficiente para manter á súa familia durante unha semana e pagar a gasolina da embarcación (50 dólares por viaxe) volven saír ao mar a seguinte semana. Se a pesca foi mala, teñen que completar os seus ingresos con outras actividades como a agricultura antes de volver embarcar, sobre todo na época de inverno, cando as tormentas se tornan habituais e diminúen as capturas polo perigo. De luns a xoves dedícanse a reparar as redes, que atan con dedicación, e

a vender o seu produto. O peixe que conseguen entréganllo á cooperativa para que poida distribuílo tanto nos arredores como na capital. Para facilitar este proceso xa posúen unha planta de tratamento de produtos do mar que evita que se estraguen e achégalles maior rendibilidade. O tipo de pesca que se dá nesta zona de El Salvador é unha mestura entre a de baixura e a de altura, por iso necesitan de embarcacións equipadas con motor para exceder a bocana e a forte ondada, e ingresar a mar aberto, aínda que non se afastan moitos quilómetros da costa. Tanto a embarcación, coma o motor e as redes que utilizan Chandi e o seu equipo foron facilitadas pola cooperación. Tamén dispoñen dun GPS que lles axuda orientarse mellor no mar. Aínda que Chandi é un lobo de mar e non adoita queixarse, seguen tendo carencias importantes como a roupa térmica que lles evite pasar frío e que a humidade se filtre aos ósos, as luvas que impidan que se corten coas redes, calzado especial ou utensilios que lles permitan comer quente dentro do barco. Agora soñan con pórlle velas ás súas embarcacións, para polo menos diminuír o gasto en gasolina e contribuír á sustentabilidade ambiental.

17


Pesca artesanal Sergio Alexander Reyes, Chandi para sus amistades. Comunidad El Naranjo. 38 años y 2 hijos. Encontró en la pesca su forma de vida a los 20 años, cuando se instaló en la costa, desplazado por el conflicto armado. Su actividad pesquera y la de los dos compañeros que forman su equipo, se divide en tres intensas jornadas en el mar, con sus días y sus noches, y cuatro días en tierra comercializando y reparando sus redes.

18

Habitualmente entran al mar en la madrugada del viernes y no retornan a sus casas hasta el domingo por la tarde. Esto implica que durante tres días comen y duermen en su embarcación tradicional, que carece de camarote para su resguardo, mecidos por un océano Pacífico que no siempre responde a su nombre. Si la pesca va bien, y consiguen pargo y robalo suficiente para mantener a su familia durante una semana y pagar la gasolina de la embarcación (50 dólares por viaje) vuelven a salir al mar la siguiente semana. Si la pesca fue mal, tienen que completar sus ingresos con otras actividades como la agricultura antes de volver a embarcar, sobre todo en la época de invierno, cuando las tormentas se tornan habituales y disminuyen las capturas por la peligrosidad. De lunes a jueves se dedican a reparar las redes, que tejen con dedicación, y a vender

su producto. El pescado que consiguen se lo entregan a la cooperativa para que pueda distribuirlo tanto en los alrededores como en la capital. Para facilitar este proceso ya poseen una planta de tratamiento de productos del mar que evita que se estropeen y les aporta mayor rentabilidad. El tipo de pesca que se da en esta zona de El Salvador es una mezcla entre la de bajura y la de altura, por ello necesitan de embarcaciones equipadas con motor para sobrepasar la bocana y el fuerte oleaje, e ingresar a mar abierto, aunque no se alejan muchos kilómetros de la costa. Tanto la embarcación, como el motor y las redes que utilizan Chandi y su equipo fueron proporcionadas por la cooperación. También disponen de un GPS que les ayuda a orientarse mejor en el mar. Aunque Chandi es un lobo de mar y no acostumbra a quejarse, los pescadores siguen teniendo carencias importantes como la ropa térmica que les evite pasar frío y que la humedad se filtre a los huesos, los guantes que impidan que se corten con las redes, calzado especial o utensilios que les permitan comer caliente dentro del barco. Ahora sueñan con ponerle velas a sus barcos, para por lo menos disminuir el gasto en gasolina y contribuir a la sostenibilidad ambiental.


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


Mariscadoras do curil Na pequena illa de Tasajera todo xira, como non podía ser doutro xeito, ao redor do mar. As oportunidades laborais escasean e a pesca parece estar reservada para os homes. Dora Elena Peña, aínda que prefire que a chamen Dona Luci, chegou a Tasajera con 15 anos, obrigada a desprazarse polo conflito armado interno que viviu o país na década dos 80. Trinta anos despois, casada e con seis fillos, segue tendo que esforzarse todos os días por saír adiante. Dona Luci sabe, igual que as súas compañeiras de traballo, que a unión fai a forza, por iso constituíron a Cooperativa Estrellitas del Mar, da que forman parte unhas 15 mulleres, que teñen como principal obxectivo gañarse o seu propio sustento. Non só para poder darlle de comer a súa prole, escolarizala ou ter unha mellor vivenda, senón tamén para poder ser independentes e tomar as súas propias decisións. Estas mulleres atoparon no cultivo e recolección do curil ou cuncha negra unha forma de gañarse a vida. Pero ninguén dixo que gañarse a vida sexa doado. Dona Luci e as súas compañeiras traballan seis horas diarias, todos os días da semana, entre a lama do mangle no que se oculta a cuncha, soportando temperaturas de 40 graos e o ataque de centos de mosquitos, que só lles dan unha tregua se senten o fume do puro preto. O seu horario laboral depende das mareas, xa que o mangle medra na desembocadura

do río Lempa, que é a zona principal de recolección. O seu traballo sería menos duro se tivesen o seu propio viveiro, proceso que están a tentar levar a cabo na actualidade coa axuda de Cordes e ACPP, e o financiamento da cooperación internacional. O seu obxectivo diario é gañar 5 dólares, para o que teñen que recoller como mínimo 100 cunchas cada unha, que despois entregan a unha intermediaria que as vende aos restaurantes. O prato de cuncha custa uns 7 dólares. Non sempre conseguen as 100 cunchas, polo que tentan aforrar no seu gasto fixo, a gasolina. No canto de pór en marcha o motor da lancha doada pola cooperación, usan os remos para chegar até o mangle, e só o acenden ao regreso, cando as forzas xa non lles dan para remar. Cando chegan a casa aínda teñen que facerse cargo dos labores domésticos. Uns vaqueiros, unha camiseta e varios trapos que atan aos seus pés é a súa indumentaria laboral. As feridas en mans e pés provocadas polos paus de mangle, acompáñannas permanentemente. Sorpréndense ao saber que as mariscadoras galegas teñen monos de plástico e botas especiais para o seu traballo. Dona Luci e as súas compañeiras traballan duro, pois non están dispostas a renunciar a ter o seu propio salario. Non están dispostas a renunciar á súa liberdade.

37


Mariscadoras del curil En la pequeña isla de Tasajera todo gira, como no podía ser de otra manera, alrededor del mar. Las oportunidades laborales escasean y la pesca parece estar reservada para los hombres. Dora Elena Peña, aunque prefiere que la llamen Doña Luci, llegó a Tasajera con 15 años, obligada a desplazarse por el conflicto armado interno que vivió el país en la década de los 80. Treinta años después, casada y con seis hijos, sigue teniendo que esforzarse todos los días por salir adelante.

38

Doña Luci sabe, igual que sus compañeras de trabajo, que la unión hace la fuerza, por eso constituyeron la Cooperativa Estrellitas del Mar, de la que forman parte unas 15 mujeres, que tienen como principal objetivo ganarse su propio sustento. No solo para poder darle de comer a su prole, escolarizarla o tener una mejor vivienda, sino también para poder ser independientes y tomar sus propias decisiones. Estas mujeres encontraron en el cultivo y recolección del curil o concha negra una forma de ganarse la vida. Pero nadie ha dicho que ganarse la vida sea fácil. Doña Luci y sus compañeras trabajan seis horas diarias, todos los días de la semana, entre el fango del mangle en el que se oculta la concha, soportando temperaturas de 40 grados y el ataque de cientos de mosquitos, que solo les dan una tregua si sienten el humo del puro cerca. Su horario laboral depende de las mareas, ya que el mangle crece en la desembocadura

del río Lempa, que es la zona principal de recolección. Su trabajo sería menos duro si tuvieran su propio vivero, proceso que están intentando llevar a cabo en la actualidad con la ayuda de Cordes y ACPP, y la financiación de la cooperación internacional. Su objetivo diario es ganar 5 dólares, para lo que tienen que recoger como mínimo 100 conchas cada una, que después entregan a una intermediaria que las vende a los restaurantes. El plato de concha cuesta unos 7 dólares. No siempre consiguen las 100 conchas, por lo que intentan ahorrar en su gasto fijo, la gasolina. En vez de poner en marcha el motor de la lancha donada por la cooperación, usan los remos para llegar hasta el mangle, y sólo lo encienden al regreso, cuando las fuerzas ya no les dan para remar. Cuando llegan a casa aún tienen que hacerse cargo de las labores domésticas. Unos vaqueros, una camiseta y varios trapos que atan a sus pies es su indumentaria laboral. Las heridas en manos y pies, provocadas por los palos de mangle, las acompañan permanentemente. Se sorprenden al saber que las mariscadoras gallegas tienen monos de plástico y botas especiales para su trabajo. Doña Luci y sus compañeras trabajan duro, pues no están dispuestas a renunciar a tener su propio salario. No están dispuestas a renunciar a su libertad.


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


Contexto

57


58

O millo, orixinario de Centroamérica, é xunto ao feixón a base da dieta alimenticia en El Salvador. Son moitas as maneiras de preparalo, destacando as tortillas, formas circulares de fariña de millo cocida que acompañan todas as comidas, e as pupusas, o plato máis típico do país que simplificando poderiamos definir como tortillas recheas. As máis comúns están recheas de feixón e queixo, se ben o contido varía dependiendo das zonas do país. Para celebrar as colleitas e render homenaxe ao cereal, celébranse festivais do millo onde ademais de consumilo en diferentes formas, elabóranse traxes que atopan no mundo maia a súa principal inspiración.


El maíz, originario de Centroamérica, es junto al frijol la base de la dieta alimenticia en El Salvador. Son muchas las maneras de prepararlo, destacando las tortillas, formas circulares de harina de maíz cocida que acompañan todas las comidas, y las pupusas, el plato más típico del país que simplificando podríamos definir como tortillas rellenas. Las más comunes están rellenas de frijol y queso, si bien el contenido varía depedendo de las zonas del país. Para celebrar las cosechas y rendir homenaje al cereal, se celebran festivales del maíz donde además de consumirlo en diferentes formas, se elaboran trajes que encuentran en el mundo maya su principal inspiración.

59


60

Os desprazamentos en terra polo Bajo Lempa, adoitan facerse en transporte colectivo, normalmente bus ou furgonetas adaptadas. Nestes transcorre a cotianidade. Los desplazamientos en tierra por el Bajo Lempa, suelen hacerse en transporte colectivo, normalmente bus o furgonetas adaptadas. En estos transcurre la cotidianidad


61


62

O mercado é un dos puntos de encontro máis importantes da comunidade. Ademais de ser un lugar de intercambio de produtos, tamén é o sitio idóneo para coñecer a idiosincrasia da zona, para compartir unha comida ou un licuado, e para observar como as mulleres pechan o círculo do sistema económico local intentado sacarlle o mellor prezo ao que colleitaron, pescaron ou criaron coas súas propias mans e, normalmente, coa axuda de toda a familia. El mercado es uno de los puntos de encuentro más importantes de la comunidad. Además de ser un lugar de intercambio de productos, también es el sitio idóneo para conocer la idiosincrasia de la zona, para compartir una comida o un licuado, y para observar como las mujeres cierran el círculo del sistema económico local intentado sacarle el mejor precio a lo que cosecharon, pescaron o criaron con sus propias manos y, normalmente, con la ayuda de toda la familia.


63

O Bajo Lempa é unha zona moi vulnerable a padecer inundacións durante a estación chuviosa, de xuño a outubro. Fenómenos naturais con grandes precipitacións de auga tenden a asulagar a rexión. A situación adoita agravarse polas descargas da achegada represa eléctrica “15 de septiembre”, unha das catro instaladas ao longo do río Lempa. A pesar de que a poboación está preparada para enfrontar estas situacións, supoñen un importante atranco para a súa vida cotiá e o desenvolvemento a longo prazo.

El Bajo Lempa es una zona muy vulnerable a padecer inundaciones durante la estación lluviosa, de junio a octubre. Fenómenos naturales con grandes precipitaciones de agua tienden a sumergir la región. La situación suele a agravarse por las descargas de la cercana represa eléctrica “15 de septiembre”, una de las cuatro instaladas a lo largo del río Lempa. A pesar de que la población está preparada para enfrentar estas situaciones, suponen un importante obstáculo para su vida cotidiana y el desarrollo a largo plazo.


64


Tartarugas en perigo de extinción Quizais unha das cousas que máis impresiona ao ver as grandes tartarugas mariñas pór os seus ovos na negra area da costa salvadoreña é que dá a sensación de que choran. Unhas grandes bágoas discorren polo seu peculiar e afiado rostro mentres pon centos de ovos nun pequeno buraco feito por ela mesma na parte máis alta da praia, para que ás súas crías non as alcance a subida da marea, e sempre utilizando a escuridade da noite como escudo ante os depredadores.

en animais lentos e vulnerables, están en perigo de extinción por culpa da acción do ser humano.. O consumo desmedido dos ovos, o desenvolvemento turístico, a pesca comercial, a contaminación e o aproveitamento da pel e a coiraza das tartarugas son as razóns que están a contribuír á súa desaparición.

Cando ves este espectáculo da natureza por primeira vez, facendo gala de descoñecemento e deixándose levar máis pola literatura que pola ciencia, o primeiro que che vén á cabeza é que a tartaruga se entristece ao ter que deixar as súas crías á súa sorte na praia. Esa mesma praia na que, 20 anos antes, ela mesma naceu. Despois, librándose da ridiculez, pensas que quizais o esforzo realizado para nadar desde mar aberto, acadar a praia e arrastrarse durante horas pola area para chegar ao punto de desove, mine as súas forzas e chore do cansazo. O certo é que a explicación é máis prosaica, os seus ollos non están afeitos a estar fóra da auga, así que co contacto co aire, choran.

As tartarugas mariñas chegan á madurez aos 20 anos, momento no que poden aparearse e pór os seus ovos, pero eses 20 anos están cheos de obstáculos que limitan a súa supervivencia. Ao morrer antes de tempo, non cumpren cunha das súas funcións básicas, perpetuar a especie. Cando nacen, estes xigantes mariños apenas miden uns cinco centímetros, polo que son unha presa fácil para aves ou outros depredadores do océano. Soas teñen que enfrontarse ao camiño que as leva até o mar, unha carreira na que as máis rápidas terán máis oportunidades de sobrevivir. Unha carreira que teñen que facer soas, para que poidan lembrar o camiño cando teñan que volver a esa mesma praia a pór as súas crías e para que a selección natural tamén faga o seu traballo.

Pero, mal que nos pese, certamente existen razóns para entristecerse contemplando este proceso. Estes impresionantes exemplares de tartarugas mariñas, que poden chegar a medir 2 metros, que son unhas das navegantes máis destras do océano, pero que en terra se converten

Catro das sete especies de tartarugas mariñas que están en perigo de extinción no mundo aniñan ao longo da costa salvadoreña. A máis común é a golfina, seguida da prieta (negra). A carey e a baule son cada vez máis difíciles de observar. O Ministerio do Medio Ambiente e Recursos

Naturais (MARN) puxo en funcionamento, con axuda en moitos casos da cooperación internacional, currais de incubación ao longo da costa. Nas praias que existen estes currais estipúlase que os ovos dos niños de tartarugas deben ser levados a incubar ao curral, para garantir a súa supervivencia e rexistrar datos sobre as especies que nacen na zona. Desafortunadamente, a falta de control limita esta lei, que só se cumprirá ao cento por cento se a poboación toma conciencia da importancia da protección destes animais. A illa de Tasajera posúe un curral de incubación de tartarugas, atendido e protexido pola poboación, que non só serve para cumprir coa lexislación e garantir que unha porcentaxe dos ovos acaben eclosionando e as crías chegando ao mar, senón que tamén constitúe un potencial turístico para a zona, xa que reciben voluntariado e visitas que queren colaborar e presenciar este espectáculo natural, moi difícil de atopar noutras partes do mundo. Los habitantes da zona encárganse de buscar os ovos de tartaruga e levalos ao curral para que volvan ser enterrados en zona segura. Despois duns 50 días, as pequenas tartarugas negras saen da casca e están listas para irse ao mar e empezar a aventura da supervivencia. Aventura na que o ser humano non debería pórlle máis obstáculos dos que a propia natureza xa establece.

65


Tortugas en peligro de extinción Quizá una de las cosas que más impresiona al ver a las grandes tortugas marinas poner sus huevos en la negra arena de la costa salvadoreña es que da la sensación de que lloran. Unas grandes lágrimas discurren por su peculiar y afilado rostro mientras ponen cientos de huevos en un pequeño agujero hecho por ella misma en la parte más alta de la playa, para que sus crías no las alcance la subida de la marea, y siempre utilizando la oscuridad de la noche como escudo ante los depredadores.

66

Cuando ves este espectáculo de la naturaleza por primera vez, haciendo gala de desconocimiento y dejándose llevar más por la literatura que por la ciencia, lo primero que te viene a la cabeza es que la tortuga se entristece al tener que dejar sus crías a su suerte en la playa. Esa misma playa, en la que, 20 años antes, ella misma nació. Después, librándose de la ñoñería, piensas que quizá el esfuerzo realizado para nadar desde mar abierto, alcanzar la playa y arrastrarse durante horas por la arena para alcanzar el punto de desove haya minado sus fuerzas y llore del cansancio. Lo cierto es que la explicación es más prosaica, sus ojos no están acostumbrados a estar fuera del agua, así que con el contacto con el aire, lloran. Pero, mal que nos pese, ciertamente existen razones para entristecerse contemplando este proceso. Estos impresionantes ejemplares de tortugas marinas, que pueden llegar a medir 2 metros, que son unas de las navegantes más diestras del océano, pero que

en tierra se convierten en animales lentos y vulnerables, están en peligro de extinción por culpa de la acción del ser humano. El consumo desmedido de los huevos, el desarrollo turístico, la pesca comercial, la contaminación y el aprovechamiento de la piel y el caparazón de las tortugas son las razones que están contribuyendo a su desaparición. Las tortugas marinas llegan a la madurez a los 20 años, momento en el que pueden aparearse y poner sus huevos, pero esos 20 años están llenos de obstáculos que limitan su supervivencia. Al morir antes de tiempo, no cumplen con una de sus funciones básicas, perpetuar la especie. Cuando nacen, estos gigantes marinos, apenas miden unos cinco centímetros, por lo que son una presa fácil para aves u otros depredadores del océano. Solas tienen que enfrentarse al camino que las lleva hasta el mar, una carrera en la que las más rápidas tendrán más oportunidades de sobrevivir. Una carrera que tienen que hacer solas, para que puedan recordar el camino cuando tengan que volver a esa misma playa a poner sus crías y para que la selección natural también haga su trabajo. Cuatro de las siete especies de tortugas marinas que están en peligro de extinción en el mundo anidan a lo largo de la costa salvadoreña. La más común es la golfina, seguida de la prieta (negra). La carey y la baule son cada vez más difíciles de observar. El Ministerio del Medio Ambiente

y Recursos Naturales (MARN) ha puesto en funcionamiento, con ayuda en muchos casos de la cooperación internacional, corrales de incubación a lo largo de la costa. En las playas que existen estos corrales se estipula que los huevos de los nidos deben ser llevados a incubar al tortugario, para garantizar su supervivencia y registrar datos sobre las especies que nacen en la zona. Desafortunadamente, la falta de control limita esta ley, que solo se cumplirá al cien por cien si la población toma conciencia de la importancia de la protección de estos animales. La isla de Tasajera posee un corral de incubación de tortugas, atendido y protegido por la población, que no sólo sirve para cumplir con la legislación y garantizar que un porcentaje de los huevos acaben eclosionando y las crías llegando al mar, sino que también constituye un potencial turístico para la zona, ya que reciben voluntariado y visitas que quieren colaborar y presenciar este espectáculo natural, muy difícil de encontrar en otras partes del mundo. La población de la zona se encargan de buscar los huevos de tortuga y llevarlos al corral para que vuelvan a ser enterrados en zona segura. Después de unos 50 días, las pequeñas tortugas negras salen del cascarón y están listas para irse al mar y empezar la aventura de la supervivencia. Aventura en la que el ser humano no debería ponerle más obstáculos de los que la propia naturaleza ya establece.


67

Pola noite e esperando o momento de máis calma, a tartaruga mariña sae da auga e arrástrase sobre a area na procura dun sitio para desovar.

Por la noche y esperando el momento de más calma, la tortuga marina sale del agua y se arrastra sobre la arena en busca de un sitio para desovar.


68

A poboaciรณn da illa esperan o momento do desove, en calma e con paciencia, sen interromper รก tartaruga.

La poblaciรณn de la isla esperan el momento del desove, en calma y con paciencia, sin interrumpir a la tortuga.


69

Unha vez terminado o labor da tartaruga, os ovos son depositados en bolsas para levalos ao curral de cultivo.

Una vez terminada la labor de la tortuga, los huevos son depositados en bolsas para llevarlos al corral de cultivo.


70

Ás persoas recolectoras dáselles unha compensación económica polo seu traballo ao entregar os ovos. Rafael, encargado do curral, vive nunha cabana contigua durante a tempada de desove. Os ovos son sementados na area de novo para incubalos durante uns 50 días.

A las personas recolectoras se les da una compensación económica por su trabajo al entregar los huevos. Rafael, encargado del corral, vive en una cabaña contigua durante la temporada de desove. Los huevos son sembrados en la arena de nuevo para incubarlos durante unos 50 días.


71

Ao eclosionar os ovos faise un informe co peso, sexo e hora de nacemento das crĂ­as. Isto serve para rexistrar datos que axuden ao estudo da especie.

Al eclosionar los huevos se hace un informe con el peso, sexo y hora de nacimiento de las crĂ­as. Esto sirve para registrar datos que ayuden al estudio de la especie.


72

Cando xa estรกn preparadas para vivir en liberdade, dentro dun balde son trasladadas cara รก praia.

Cuando ya estรกn preparadas para vivir en libertad. Dentro de un balde son trasladadas hacia la playa.


73


74

Son tan frรกxiles que deben de manipularse con delicadeza.

Son tan frรกgiles que deben de manipularse con delicadeza.


75

O pescador Norberto Pena participa da liberación xunto ás súas fillas, a quen lles fala da importancia de protexer esta especie. Os e as turistas poden “apadrinar” unha tartaruga para contribuír a conservación da especie.

El pescador Norberto Pena participa de la liberación junto a sus hijas, a las que les habla de la importancia de proteger esta especie. Los y las turistas pueden “apadrinar” una tortuga para contribuir a la conservación de la especie.


76

Aproveitando a hora na que hai menos depredadores, as tartarugas emprenden o seu camiĂąo cara o mar sen axuda.

Aprovechando la hora en la que hay menos depredadores, las tortugas emprenden su camino hacia el mar sin ayuda.


77


Obradoiros de Talleres de radio radio e fotografía y fotografía

78

O primeiro obxectivo é superar a vergoña, ou “pena” como din en El Salvador. Entre os e as asistentes están na aula por curiosidade, porque lles gusta a radio ou pola boa experiencia que tivo o alumnado da primeira edición dos obradoiros de radio de Agareso e ACPP. A expectación das nenas e dos nenos repítese en cada unha das sete escolas a visitar.

El primer objetivo es superar la vergüenza, o “pena” como dicen en El Salvador. Entre los y las asistentes, hay quien está en el aula por curiosidad, porque le gusta la radio o por la buena experiencia que tuvo el alumnado de la la primera edición de los talleres de radio de Agareso y ACPP. La expectación de las niñas y los niños se repite en cada una de las siete escuelas a visitar.

Risiñas, empurróns e murmurios. É o único que se oe antes de comezar a parte teórica. Que medios de comunicación existen? Que diferenza hai entre a televisión e a prensa escrita? Aos poucos, vaise superando a timidez e cada vez son máis os nenos e nenas que alzan o brazo para responder. Os exercicios prácticos son un bo momento para terminar de romper ese xeo e cada quen escribe unha historia a partir dos efectos sonoros que escoita. A imaxinación imponse. O descanso tamén é un bo momento para coñecernos todos e todas. En Santa Marta compártense pupusas para xantar e na Colorada xógase ao fútbol.

Risitas, codazos y murmullos. Es lo único que se oye antes de comenzar la parte teórica. ¿Qué medios de comunicación existen? ¿Qué diferencia hay entre televisión y prensa escrita? Poco a poco, se va superando la timidez y cada vez son más los niños y las niñas que alzan el brazo para responder. Los ejercicios prácticos son un buen momento para terminar de romper ese hielo y cada cual escribe una historia a partir de los efectos sonoros que escucha. La imaginación se impone. El descanso también es un buen momento para conocernos todos y todas. En Santa Marta se comparten pupusas para almorzar y en la Colorada se juega al fútbol.


79


80


81

A gravación provoca momentos de nervios. Repaso do preparado, últimos consellos do profesorado, listaxe de estudantes. Os temas sempre lles tocan de preto: en Los Naranjos son expertos en reciclaxe, cousa que se ve por toda a escola, e na illa de Montecristo até o máis pequeno sabe como pescar de xeito artesanal. Por desgraza, fenómenos coma os terremotos e os tsunamis tamén son temáticas coñecidas polos nenas e nenos. O alumnado de San José da Montaña é experto en previr os desastres das inundacións e na illa de Tasajera saben o perigoso que sería que desaparecese o mangle protector. En San Bartolo despiden ao equipo de Agareso da mellor forma posible, con apertas e coa esperanza de que se volvan a atoparse noutra ocasión.

La grabación provoca momentos de nervios. Repaso de lo preparado, últimos consejos del profesorado, listado de estudiantes. Los temas siempre les tocan de cerca: en Los Naranjos son expertos en reciclaje, cosa que se ve por toda la escuela, y en la isla de Montecristo hasta el más pequeño sabe cómo pescar de forma artesanal. Por desgracia, fenómenos como los terremotos y los tsunamis también son temas conocidos por los niñas y niños. El alumnado de San José de la Montaña es experto en prevenir los desastres de las inundaciones y en la isla de Tasajera saben lo peligroso que sería que desapareciera el mangle protector. En San Bartolo despiden al equipo de Agareso de la mejor forma posible, con abrazos y con la esperanza de volver a encontrarse en otra ocasión.


82

Un grupo de dez nenos e nenas tiveron oportunidade no 2012 de recibir clases de fotografía e aprender outra forma de contar a súa vida cotiá. Cámara en man e coas instrucións do profesor escolleron un tema importante para eles e elas, ademais de para a súa comunidade, e captaron as instantáneas coas cámaras proporcionadas polo proxecto.

Un grupo de diez niños y niñas tuvieron la oportunidad en el 2012 de recibir clases de fotografía y aprender otra forma de contar su vida cotidiana. Cámara en mano y con las instrucciones del profesor escogieron un tema importante para ellos y ellas, además de para su comunidad, y captaron las instantáneas con las cámaras proporcionadas por el proyecto.


83


84

www.agareso.org agareso@gmail.com Facebook/AGARESO


Agareso é unha organización sen ánimo de lucro que busca a través da comunicación contribuír ao desenvolvemento dos pobos. A Asociación Galega de Reporteiros Solidarios nace no 2008 como expresión das inquietudes dun grupo de profesionais da comunicación que consideraban que existen máis e mellores formas de facer xornalismo e que os problemas sociais deben ser prioritarios nas coberturas informativas.

Agareso es una organización sin ánimo de lucro que busca a través de la comunicación contribuir al desarrollo de los pueblos. La Asociación Galega de Reporteiros Solidarios nace en el 2008 como expresión de las inquietudes de un grupo de profesionales de los medios de comunicación que consideraban que existen más y mejores formas de hacer periodismo y que los problemas sociales deben ser prioritarios en las coberturas informativas.

A iniciativa xurdiu en Pontevedra, pero aos poucos foi estendéndose a toda Galicia, para dar o salto a Madrid e despois a varios países latinoamericanos. Agareso non é máis nin menos ca unha suma de vontades, que cren firmemente na aplicación das ferramentas de comunicación para contribuír a dar voz aos colectivos marxinados e aos pobos dos países en vías de desenvolvemento.

La iniciativa surgió en Pontevedra, pero poco a poco fue extendiéndose a toda Galicia, para dar el salto a Madrid y después a varios países latinoamericanos y africanos. Agareso no es más ni menos que una suma de voluntades, que creen firmemente en la aplicación de las herramientas de comunicación para contribuir a dar voz a los colectivos marginados y a los pueblos de los países en vías de desarrollo.

Por iso traballa tanto en Galicia como fóra da comunidade autónoma, executando os seus propios proxectos de comunicación para o desenvolvemento e apoiando proxectos doutras organizacións que consideran que a comunicación reforza as súas iniciativas.

Por ello trabaja tanto en Galicia como fuera de la comunidad autónoma, ejecutando sus propios proyectos de comunicación para el desarrollo y apoyando proyectos de otras organizaciones que consideran que la comunicación refuerza sus iniciativas.

Agareso é a única ONGD sectorial de comunicadores que existe en Galicia polo que moiatas das e dos xornalistas interesadas en cooperación e xornalismo social optaron por facer a súa achega voluntaria coa nosa organización. Xa somos máis de 120.

Agareso es la única ONGD sectorial de comunicadores que existe en Galicia por lo que muchas de las y los periodistas interesadas en cooperación y periodismo social han optado por hacer su aporte voluntario con nuestra organización. Ya somos más de 120.

85


86

www.acpp.com galicia@acpp.com Facebook/Asemblea de Cooperaciรณn pola Paz


Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) é unha ONGD sen ánimo de lucro, laica, independente e defensora dos valores democráticos desde unha opción de xustiza social e económica. Desde o seu nacemento en 1990, aposta firmemente polo pacifismo, a tolerancia e o diálogo. Apoiamos á sociedade civil, democrática e progresista dos países en vías de desenvolvemento xerando organización local, fomentando a participación cidadá e a procura de alternativas para conseguir sociedades máis xustas e máis democráticas, onde os beneficios do desenvolvemento redistribúanse máis equitativamente, dando protagonismo aos axentes locais. Para iso, traballamos no ámbito da Cooperación Internacional cos países en vías de desenvolvemento desde a equidade de xénero e o desenvolvemento sustentable, fomentando o fortalecemento do tecido asociativo das súas propias sociedades para que elas mesmas tomen as rendas do desenvolvemento. Na actualidade ACPP ten presenza en Centroamérica, o Caribe, África do Norte, África Occidental e Oriente Medio.

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP) es una ONGD sin ánimo de lucro, laica, independiente y defensora de los valores democráticos desde una opción de justicia social y económica. Desde su nacimiento en 1990, apuesta firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo. Apoyamos a la sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de desarrollo generando organización local, fomentando la participación ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades más justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se redistribuyan más equitativamente, dando protagonismo a los agentes locales. Para ello, trabajamos en el ámbito de la Cooperación Internacional con los países en vías de desarrollo desde la equidad de género y el desarrollo sostenible, fomentando el fortalecimiento del tejido asociativo de sus propias sociedades para que ellas mismas tomen las riendas del desarrollo. En la actualidad ACPP tiene presencia en Centroamérica, el Caribe, África del Norte, África Occidental y Oriente Medio.

En Europa, ACPP quere contribuír ao desenvolvemento dunha verdadeira educación integral (unha educación que non se limita á transmisión de coñecementos, senón que ademais forma cidadás e cidadáns) a través do noso traballo en educación en valores, tanto no ámbito formal como no non formal. Entendemos a educación como un proceso que ten en conta todos os aspectos da persoa e que busca xerar conciencias críticas, persoas comprometidas, con dereitos e responsabilidades, na construción dunha nova sociedade civil global desde unha acción local.

En Europa, ACPP quiere contribuir al desarrollo de una verdadera educación integral (una educación que no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que además forma ciudadanas y ciudadanos) a través de nuestro trabajo en educación en valores, tanto en el ámbito formal como en el no formal. Entendemos la educación como un proceso que tiene en cuenta todos los aspectos de la persona y que busca generar conciencias críticas, personas comprometidas, con derechos y responsabilidades, en la construcción de una nueva sociedad civil global desde una acción local.

Pretendemos alcanzar unha sociedade máis consciente da inxustiza social existente no mundo, das razóns que provocan as diferenzas Norte-Sur e a corresponsabilidade que como cidadás e cidadáns do Norte temos niso. Unha sociedade crítica coas causas que provocan a pobreza e a falta de dereitos, á vez que activa no cambio e, por tanto, máis solidaria.

Pretendemos alcanzar una sociedad más consciente de la injusticia social existente en el mundo, de las razones que provocan las diferencias Norte – Sur y la corresponsabilidad que como ciudadanas y ciudadanos del Norte tenemos en ello; una sociedad crítica con las causas que provocan la pobreza y la falta de derechos, al tiempo que activa en el cambio y, por tanto, más solidaria.

Así, cremos que a fotografía é unha ferramenta perfecta para dar a coñecer a realidade dos países nos que traballamos e explicar que é a cooperación ao desenvolvemento e como a facemos, mentres fomentamos a participación das persoas desde a súa propia contorna e posibilidades. Este libro e o cd que o acompaña mostra parte do traballo de ACPP no Salvador.

Así, creemos que la fotografía es una herramienta perfecta para dar a conocer la realidad de los países en los que trabajamos y explicar qué es la cooperación al desarrollo y cómo la hacemos, mientras fomentamos la participación de las personas desde su propio entorno y posibilidades. Este libro y el cd que lo acompaña muestra parte del trabajo de ACPP en El Salvador.

Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP)

Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)

Desde 1990 cambiando as regras.

Desde 1990 cambiando las reglas.

87


88

CORDES

www.cordes.org.sv cordes. central@cordes.org.sv Facebook/FUNDACIÓN-CORDES


CORDES xorde en tempos de guerra, para atender a emerxencia, apoiando os esforzos de repatriación e repoboación, xunto a CRIPDES. Entón era fundamental atender as necesidades máis inmediatas das comunidades, e alí centrouse o esforzo, con subsidios alimenticios, apoiando a construción de vivendas e de infraestrutura comunal básica, promovendo os servizos de saúde e de educación popular.

CORDES surge en tiempos de guerra, para atender la emergencia, apoyando los esfuerzos de repatriación y repoblación, junto a CRIPDES. Entonces era fundamental atender las necesidades más inmediatas de las comunidades, y allí se centró el esfuerzo, con subsidios alimenticios, apoyando la construcción de viviendas y de infraestructura comunal básica, promoviendo los servicios de salud y de educación popular.

CORDES é creada e dirixida estratexicamente polas comunidades rurais, como unha asociación sen fins de lucro, para promover e fortalecer de forma equitativa e concertada o desenvolvemento sustentable de familias salvadoreñas en zonas rurais e sub-urbanas vulnerables no económico, social, ambiental e político.

CORDES es creada y dirigida estratégicamente por las comunidades rurales, como una asociación sin fines de lucro, para promover y fortalecer de forma equitativa y concertada el desarrollo sostenible de familias salvadoreñas en zonas rurales y sub-urbanas vulnerables en lo económico, social, ambiental y político.

É unha institución líder no desenvolvemento rural sustentable en El Salvador, que considera como centro do desenvolvemento ao ser humano en equidade e en harmonía co medio ambiente, que integra os procesos económicos e sociais de carácter local e nacional e incide nas transformacións estruturais do país.

Es una institución líder en el desarrollo rural sostenible en El Salvador, que considera como centro del desarrollo al ser humano en equidad y en armonía con el medio ambiente, que integra los procesos económicos y sociales de carácter local y nacional e incide en las transformaciones estructurales del país.

89Os obradoiros de radio impartidos en sete centros escolares do Bajo Lempa, no marco do proxecto a prol da pesca artesanal, supuxeron un valor engadido á hora de sensibilizar sobre a protección do medio ambiente. Arredor de 200 escolares participaron entre 2011 e 2012 nesta actividade, da que resultou a serie de 14 programas radiofónicos “Así suena el Lempa”. A reciclaxe, as inundacións, a cana de azucre, as tartarugas, o manglar ou a propia pesca tradicional son só algunhas das temáticas escollidas e traballadas polo alumnado, que mesmo xestionou entrevistas a representantes da comunidade.

Los talleres de radio impartidos en siete centros escolares del Bajo Lempa, en el marco del proyecto para favorecer la pesca artesanal, supusieron un valor añadido a la hora de sensibilizar sobre la protección del medio ambiente. Alrededor de 200 escolares participaron entre 2011 y 2012 en esta actividad, de la que resultó la serie de 14 programas radiofónicos ‘Así suena el Lempa’. El reciclaje, las inundaciones, la caña de azúcar, las tortugas, el manglar o la propia pesca tradicional son sólo algunas de las temáticas escogidas y trabajadas por el alumnado, que incluso gestionó entrevistas a representantes de la comunidad.

Esta iniciativa pioneira de comunicación para o desenvolvemento no exterior non só promove a conciencia ecolóxica entre as rapazas e os rapaces, en pé de igualdade, senón que tamén estimula as súas habilidades comunicativas, o seu sentido crítico e o empoderamento necesario para expresaren a súa propia visión da realidade. Teñen voz para participar do avance cara un futuro sostible, unha voz que intensificará o seu alcance a través da emisión en internet e das canles comunitarias ás que se lles fan chegar os programas.

Esta iniciativa pionera de comunicación para el desarrollo en el exterior no sólo promueve la conciencia ecológica entre las chicas y chicos, en plena igualdad, sino que también estimula sus habilidades comunicativas, su sentido crítico y el empoderamiento necesario para expresar su propia visión de la realidad. Tienen voz para participar del avance hacia un futuro sostenible, una voz que intensificará su alcance a través de la emisión en internet y de los canales comunitarios a los que se hacen llegar los programas.

As gravacións nos centros educativos complétanse cunha edición especial de “Así suena el Lempa”, protagonizada polas persoas beneficiarias do proxecto. O espazo incorpora faladoiros coas cooperativas implicadas, reportaxes sobre o tortugueiro e a rede de comercializadoras, e mais unha entrevista co viceministro de Pesca de El Salvador, Hugo Flores. As 15 pistas recollidas no disco que achegamos completan así este audio-libro que combina imaxes, textos e son, no desexo de contribuír á construción dun mundo máis xusto.

Las grabaciones en los centros educativos se completan con una edición especial de ‘Así suena el Lempa’, protagonizada por las personas beneficiarias del proyecto. El espacio incorpora tertulias con las cooperativas implicadas, reportajes sobre el tortuguero y la red de comercializadoras, y una entrevista con el viceministro de Pesca de El Salvador, Hugo Flores. Las 15 pistas recogidas en el disco que aportamos completan así este audio-libro que combina imágenes, textos y sonido, en el deseo de contribuir a la construcción de un mundo más justo.

agaresobajolempa.blogspot.com

agaresobajolempa.blogspot.com

91


CD “ASÍ SUENA EL LEMPA” 01. Centro Escolar Santa Marta 2011 02. Centro Escolar Los Naranjos 2011 03. Centro Escolar San Bartolo 2011 04. Centro Escolar San José de la Montaña 2011 05. Centro Escolar Isla Colorada 2011 06. Centro Escolar Isla Tasajera 2011 07. Centro Escolar Isla de Montecristo 2011 08. Centro Escolar Santa Marta 2012 09. Centro Escolar Los Naranjos 2012 10. Centro Escolar San Bartolo 2012 11. Centro Escolar San Jose de la Montaña 2012 12. Centro Escolar Isla Colorada 2012 13. Centro Escolar Isla Tasajera 2012 14. Centro Escolar Isla de Montecristo 2012 15. Programa especial pesca 2012


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.