Page 1

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃsTwowY ZAKŁAD HIGIENY

, PZHS

ZAKL^D BADANIA żYwNoŚc| | PRZEDMloTÓw

[ żYTKL

NATIONALINSTITUTEOF PUBLIC HEALTH - NATIONALINSTITUTEOF HYGIENE DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH 00.79l w!Nzał8. u| ch@imsk9 24 . Tel. (46.22)54.2l'3l4 . F8x: centrl|! (4E.22]E49-35.l3 . i48'22) s1.2|.225. 54.f|.392

Śwlnoecrwo .llxoŚcl zDRoWoTNEJ CERTIFICATEOF HEALTH QUALIW HZtIl725/0112010 Niniejśfymzaświ.dczasiQ,źeniżgiwymi.niony wyrób o zadok|afowenym pr..z p.oducenta3kledzie,pżoznaczoniu i sposobie użycia, n.a atanowiz.o.oż.ń|e dla zdrowia cżłowieka. putpose and This is io ceńify that the b.|ow nam€d product having conPosition' |s nol hazardous to human hea|th a. d€dar€d b!, its manulactur€r' instruction o' usą€

Po3san - p.epar.t do m.chanicznego mycia podlóg WYRÓB: (Producl)

w szo.owarkach automatycznych myciapod|óg,stosowanieprofesjona|ne

PRzEzNAczoNY {Destinedtor}

Do:

PROOUCENT: łManu'acture])

KUoHN|EŚW|ATA s,A, / WARSZAWA

N|N|EJSZY DoKUMENTWYDANo lThis ceńificate is iśsuedto)

DLA:

KUCHNIEŚW|ATASA 01-708 WARSZAWA U, słodowiec 10/10

użytkowych wyrobu. Św|adoctwo n|o dotyczy !łłaściwości sw|adectwo możo zostać unieważnione po pruodstaw|oniu ato3ownych dowodów zgodnych z aktualnym atanem wlodzy. l{ini.'3z. .wi.declwo i€ 6 t w.żne prz.z 5lat od daty wy.tawienie. I{|n|ejsześw|.dectwo traci weżnośćw przypadku wprcwadzen|. zmian w rcceptuże, żakre6ie | .Do6obio Bto6owan|a. Thas Ce.tificate doesn't conccln use quality. This ceńificate may b€ cance||ed alt.ł approp.iate motivation' This ce7t|'icatgi5 va|id'or 5 yearś. This ceń'icate |oses its va|idityin case changes in compogition' purposeand instructionol usage. i(tER(rWN1K Zl\Kl,Ą] )ll lJ4ik') Puei]lrfu)!\w Zywn.,ś|i Jadanh

L L* Wq t' 'cc"

Ąoc.ir lab' KazimbrzKarh:wskt

Warszewa.15lioca2010 $ryw.pzb.gov.pl

POSSAN - Atest  

N|N|EJSZY DoKUMENTWYDANo DLA: KUCHNIEŚW|ATASA lThis ceńificate is iśsuedto) 01-708 WARSZAWA U, słodowiec10/10 NATIONALINSTITUTEOF PUBLIC HEA...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you