Page 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Niżej podpisana firma: COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro n.13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt

MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG mod. FLEXY75 B – FLEXY85 B jest zgodna z następującymi dyrektywami: • • •

2004/108/CE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej wraz z kolejnymi modyfikacjami. 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napięć. 2006/42/CE: Dyrektywa Maszyn.

Ponadto są zgodne z następującymi Normami: • EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne. • EN 60335-2-72: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowych. • EN 60335-2-29: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Część 2: Specjalne wymagania dla ładowarek akumulatorów. • EN 12100-1: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia. • EN 12100-2: Bezpieczeństwo maszyn - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Część 2: Zasady techniczne. • EN 55014-1: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 1: Emisja - Norma grupy wyrobów. • EN 55014-2: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Część 2: Odporność - Norma grupy wyrobów. • EN 61000-6-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych. • EN 61000-6-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. • EN 61000-3-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A). • EN 61000-3-3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. • EN 62233: Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru. Osoba upoważniona do opracowania dokumentacji technicznej: Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY Santa Maria di Zevio, 16/02/2011 COMAC S.p.A. Pełnomocnik Giancarlo Ruffo

COMAC spa Via Maestri del Lavoro, 13 – 37059 Santa Maria di Zevio – Verona – ITALY Tel. +39 045 8774222 – Fax +39 045 8750303 – E-mail: com@comac.it o info@comac.it - www.comac.it

30

Flexy 85B - Deklaracja zgodności  
Flexy 85B - Deklaracja zgodności  

Giancarlo Ruffo Via Maestri del Lavoro, 13 37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE MASZYNA DO CZYSZCZENIA PODŁÓG mod...