Page 1


Eddiittaa :: E XUNTA DE GALICIA VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR Secretaria Xeral da Igualdade

Dee ssee ññoo ee m D maa qquuee ttaaccii óónn:: ográfico IIm mpprriim mee :: Litonor

Dee pp.. ll eeggaall:: C 418-2007 D


Presentación

AV A Viicce ep prre essii d deenncciiaa ddaa IIgg uuaa llddaa ddee ee ddoo B Bee nneessttaa rr ten como un dos seus obxectivos contribuír a mellorar o benestar das familias galegas, creando servizos e prestacións que axuden as persoas a decidir en liberdade sobre o seu modelo de unidade de convivencia. Porque as familias hoxe son plurais e diversas, tamén as propostas da Administración o deben ser. O carné familiar é un programa do que se poden beneficiar todas as familias numerosas do noso país. A súa solicitude é sinxela e rápida e non supón ningún custo para a familia. As vantaxes do carné, como se explica nesta guía, son múltiples e abranguen diferentes sectores, como poden ser o da alimentación, automoción, financeiro, turístico e de restauración e o comercio en xeral. Para ter un coñecemento máis polo miúdo de todos os establecementos onde é posíbel empregar este carné e dos diferentes descontos aos que dá dereito o seu uso edítase esta guía. Cómpre agradecerlles aos patrocinadores o seu apoio e compromiso con esta iniciativa e, do mesmo xeito, aos comercios a súa aposta polas nosas familias. Son as familias os primeiros espazos para construír unha sociedade igualitaria.

See ccrree ttaa rrííaa XXee rraall ddaa IIgg uuaa llddaa ddee S

3


Índice

PRESENTACIÓN FAMILIAS NORMATIVA APLICABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 REQUISITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 CATEGORÍAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DOCUMENTACIÓN QUE CÓMPRE ACHEGAR: PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PARA A RENOVACIÓN POR CAMBIO DO NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR . . . . . 10 PARA OUTROS SUPOSTOS DE RENOVACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN E EMISIÓN DO TÍTULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PERSOAS BENEFICIARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 RENOVACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

BENEFICIOS DO TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA FISCAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 VIVENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 TRANSPORTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 EDUCACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 NUTRICIONAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ESCOLAS INFANTÍS 0-3 / GALESCOLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 XUVENTUDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 AUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 VEHÍCULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 SOCIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

O CARNÉ FAMILIAR BENEFICIARIOS, REQUISITOS, VALIDEZ , DEREITOS E OBRIGAS, ENTIDADES COLABORADORAS . . . 27

ENTIDADES COLABORADORAS A CORUÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 LUGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 OURENSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 PONTEVEDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

ANEXOS COMPROMISO DE ADHESIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 RECLAMACIÓNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 FOLLA DE OBSERVACIÓNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 SOLICITUDE DAS TARXETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

5


Familias NORMATIVA APLICABLE

· Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE n.º 277, do 19 de novembro) · Lei 52/2003, do 10 de decembro, de disposicións específicas en materia de Seguridade Social (BOE n.º 296, do 11 de decembro) · Resolución da Dirección Xeral de Rexistros e Notariado do 31 de maio de 1984 polo que se regula a expedición do duplicado do libro de familia en supostos de divorcio e separación (BOE do 15 de setembro) · Real Decreto 1621/2005, do 30 de decembro, polo que se aproba o regulamento da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas. (BOE n.º 15, do 18 de xaneiro de 2006)

7


Familias REQUISITOS

Para o recoñecemento da condición de familia numerosa, a unidade familiar deberá estar formada por un ou dous ascendentes e tres ou máis fillos/as, sexan ou non comúns. Consideraranse numerosas as familias con dous/dúas fillos/as nos seguintes supostos: -Cando un/unha dos/as fillos/as sexa discapacitado/a ou estea incapacitado/a para traballar. -Cando ambos ascendentes sexan discapacitados/as ou estean incapacitados/as para traballar ou, polo menos, un/unha deles/as teña un grao de discapacidade igual ou superior ó 65%. Tamén terán a condición de familia numerosa as formadas por: - Tres ou máis irmáns/ás orfos/as de pai e nai ou dous/dúas se un/unha deles/as é discapacitado/a, maiores de 18 anos que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles/as. -Dous/dúas ou máis irmáns/ás orfos/as de pai e nai sometidos a tutela, acollemento ou garda que convivan co/coa titor/a, acolledor/a ou gardador/a, pero non ás súas expensas. -Pai ou nai separados/as ou divorciados/as con 3 ou máis fillos/as, sexan ou non comúns, aínda que estean en distintas unidades familiares, sempre que se encontren baixo a súa dependencia económica, aínda que non vivan no domicilio conxugal. Os/as fillos/as ou irmáns/ás deberán cumprir as seguintes condicións: -Ser solteiros/as e menores de 21 anos, se son discapacitados/as ou están incapacitados/as para traballar. A idade poderá ampliarse ata os 25 anos se cursan estudos axeitados á súa idade e titulación ou encamiñados á obtención dun posto de traballo. -Convivir co ascendente ou ascendentes -Depender economicamente deles. Entenderase que mantén a dependencia económica cando obteña uns ingresos non superiores en cómputo anual ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente ou contribúa ao sostemento da familia, nos supostos establecidos na lei.

8


Familias CATEGORÍAS

Os membros da unidade familiar deberán: -Ter a nacionalidade española ou a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea ou dalgún dos restantes estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo. -Ter a súa residencia en territorio español ou, se a teñen noutro estado membro da Unión Europea ou que sexa parte do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, que, polo menos un dos ascendentes da unidade familiar exerza unha actividade por conta allea ou por conta propia en España. *Os nacionais doutros países terán dereito ao recoñecemento da condición de familia numerosa sempre que sexan residentes no Estado español todos os membros que dean dereito aos beneficios recollidos na lei, nos termos establecidos na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros no Estado español e a súa integración social, reformada pola Lei orgánica 8/2000, do 22 de decembro, e a súa normativa de desenvolvemento.

CATEGORÍAS As familias numerosas clasifícanse en razón do número de fillos/as: • Categoría especial: -As de cinco ou máis fillos/as. -As de catro nos seguintes supostos: -Se polo menos tres dos/as fillos/as proceden de parto múltiple, adopción múltiple ou acollemento permanente ou preadoptivo múltiple. -Se os seus ingresos anuais, divididos polo número de membros que as compoñen, non superan en cómputo anual o 75% do IPREM, incluídas as pagas extraordinarias. • Categoría xeral: o resto das unidades familiares * Cada fillo/a discapacitado/a ou incapacitado/a para traballar computa como dous/dúas para determinar a categoría na que se clasifica a unidade familiar da que forma parte.

9


Familias DOCUMENTACIÓN QUE CÓMPRE ACHEGAR

DOCUMENTACIÓN QUE CÓMPRE ACHEGAR PARA A EXPEDICIÓN DO TÍTULO • Impreso cuberto e asinado polo/a solicitante. • Libro de familia. • Fotocopia do DNI, NIE ou do permiso de residencia e/ou traballo do/a titular. • No caso de viuvez: certificado de defunción ou fotocopia do libro de familia onde conste o falecemento. • No caso de separación: fotocopia da sentenza. Se solicita o título de familia numerosa o/a proxenitor/a que non convive cos/coas fillos/as, deberá achegar a resolución xudicial na que se declare a obriga de prestarlles alimentos, así como un documento asinado polo/a outro/a proxenitor/a acreditativo do seu consentimento. • No caso de discapacidade ou incapacidade para o traballo dalgún membro: certificación expedida polo equipo técnico de valoración de minusvalías da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ou Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) do Instituto Nacional da Seguridade Social. • No caso de adopción ou tutela: resolución xudicial. • No caso de acollemento familiar permanente ou preadoptivo: resolución da delegación provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. • No caso de cambio de categoría por carencia de ingresos ou de ter que acreditar a dependencia económica dos/as fillos/as: - copia da última declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar ou certificación da Axencia Estatal da Administración Tributaria onde consten os seus ingresos.

PARA A RENOVACIÓN POR CAMBIO DO NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR • Impreso cuberto e asinado polo/a solicitante. • Título de familia numerosa. • Libro de familia.

PARA OUTROS SUPOSTOS DE RENOVACIÓN Por estudos dos/as fillos/as de máis de 21 anos: • Impreso cuberto e asinado polo/a solicitante. • Título de familia numerosa.

10


Familias INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN E EMISIÓN DO TÍTULO

• Fotocopia da matrícula do curso actual e da carta de pagamento ou, no seu defecto, certificado do centro onde figure o nome do/a alumno/a, materia que estuda, curso académico, homologación dos estudos, se é o caso, e que ten aboadas as taxas correspondentes ou está exento/a delas. Polo tanto non terán validez as solicitudes de matrícula e preinscricións. Por minusvalía suxeita a revisión dos/as fillos/as maiores de 21 anos: • Impreso cuberto e asinado polo/a solicitante. • Título de familia numerosa. • Certificación acreditativa da dita minusvalidez.

INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN E EMISIÓN DO TÍTULO Poderán dirixirse: Ao concello onde resida a familia numerosa ou ben á: Se S ec cr re et ta ar rí ía a X Xe er ra al l d da a I Ig gu ua al ld da ad de e

San Caetano, s/n 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA Tfno.: 981 544 623 / 981 957 787. Fax: 981 957 690 De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia ad da a I Ig gu ua al ld da ad de e e ed do o B Be en ne es st ta ar r d da a C Co or ru uñ ña a

Avda. do Exército, 2, 1.º 15006 A CORUÑA Tfno.: 981 185 750 / 981 185 700. Fax: 981 185 702 De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia a d da a I Ig gu ua al ld da ad de e e e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e L Lu ug go o

Rolda da Muralla, 70 27003 LUGO Tfno.: 982 294 364 / 982 294 343. Fax: 982 294 359 De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da aV Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia ad da a I Ig gu ua al ld da ad de ee e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e O Ou ur re en ns se e

Rúa Camiño Vello. Prado Lonia, s/n 32004 OURENSE Tfno.: 988 386 583 / 988 386 584. Fax: 988 386 087

11


Familias PERSOAS BENEFICIARIAS / RENOVACIÓN

De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia a d da a I Ig gu ua al ld da ad de ee e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e Po P on nt te ev ve ed dr ra a Rúa Concepción Arenal, 8, 1.ª planta 36201 VIGO – PONTEVEDRA Tfno.: 986 817 684 / 986 817 089. Fax: 986 817 049

Horario de atención ao público: de luns a venres de 8 a 15 horas agás do 19 de xuño ao 15 de setembro que será de 8:30 a 14:30 horas. PERSOAS BENEFICIARIAS Consideraranse beneficiarios/as do título de familia numerosa: -O pai, a nai ou ambos conxuntamente cando exista vínculo conxugal e, de ser o caso, o cónxuxe dun deles. Tamén a persoa ou persoas que, faltando os anteriores, tivesen ao seu cargo a tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo dos/as fillos/as, sempre que estes convivan con ela ou elas e ás súas expensas. -Todos/as fillos/as que cumpran os requisitos anteriormente mencionados, tendo a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas sometidas a tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

RENOVACIÓN O título de familia numerosa deberá renovarse ou deixarse sen efecto cando varíe o número de membros da unidade familiar ou as condicións que deron motivo á súa expedición e isto supoña un cambio de categoría ou a perda da condición de familia numerosa, e existe a obriga de lle comunicar á Administración, no prazo máximo de tres meses, todas as variacións que se produzan na unidade familiar e se deban ter en conta.

12


Beneficios do título FISCAIS / VIVENDA

FISCAIS Deducións no IRPF

• 250 € para a categoría xeral.

• 400 € para a categoría especial.

Para máis información, nas delegacións provinciais do Ministerio de Facenda. VIVENDA O Plan de vivenda 2005-2008 recolle as seguintes particularidades para as familias numerosas. Compra de vivenda de protección autonómica de réxime especial e de prezo xeral 2

- Superficie das vivendas ata 120 m . - No caso que sexa titular doutra vivenda libre, elévase ata 60 a porcentaxe do prezo, que non poida exceder a que xa tiña, con respecto á vivenda obxecto de protección. - Excepciónase o requisito de non ter obtido axudas financeiras para adquisición de vivenda durante os 10 anos anteriores á solicitude. - Para o primeiro acceso a vivenda en propiedade: _ Subsidiación do préstamo. Descontarase unha cota mensual do préstamo nas contías seguintes: Ingresos que non excedan 2,5 veces o IPREM +50 € anuais por cada 10.000 € de préstamo os 5 primeiros anos.

Ingresos entre 2,5 e 3,5 veces o IPREM +30 € anuais por cada 10.000 € de préstamo os 5 primeiros anos.

_ Axuda estatal directa á entrada. Contía fixa de: ingresos non excedan 2,5 veces o IPREM _3 fillos/as 4 fillos/as 5 ou máis fillos/as 10.000 €, 10.600 € , 11.200 €. Ingresos entre 2,5 e 3,5 veces o IPREM_ 7.000 €, 7.600 €, 8.200 €.

_ Axudas propias da comunidade autónoma. Se os ingresos son menor ou igual a 3,5 veces o IPREM_ 3/ 4 fillos/as 5 fillo/as ou máis 2.000 €, 4.000 €.

13


Beneficios do título VIVENDA

Compra de vivenda de protección autonómica de prezo concertado 2

- Superficie das vivendas ata 120 m . - No caso que sexa titular doutra vivenda libre, elévase ata 60 a porcentaxe do prezo, que non poida exceder a que xa tiña, con respecto á vivenda obxecto de protección. - Excepciónase o requisito de non ter obtido axudas financeiras para a adquisición de vivenda durante os 10 anos anteriores á solicitude. - Déixase sen efecto a prohibición de transmisión das vivendas nun prazo mínimo de 10 anos cando as familias numerosas precisen adquirir unha vivenda de maior superficie por incremento dos seus membros. Compra de vivenda usada - No caso que sexa titular doutra vivenda libre, elévase ata 60 a porcentaxe do prezo, que non poida exceder a que xa tiña, con respecto á vivenda obxecto de protección. - Elimínase o requisito de non ter formalizado un préstamo para compra de vivenda ao abeiro dos plans estatais de vivenda nos 2 anos anteriores á solicitude da axuda, cando a familia numerosa precise outra vivenda de maior superficie por incremento dos membros da unidade familiar. - Para o primeiro acceso a vivenda en propiedade: _ Subsidiación do préstamo. Descontarase unha cota mensual do préstamo nas contías seguintes:

Ingresos que non excedan 2,5 veces o IPREM_ +50 € anuais por cada 10.000 € de préstamo os 5 primeiros anos.

Ingresos entre 2,5 e 3,5 veces o IPREM_ +30 € anuais por cada 10.000 € de préstamo os 5 primeiros anos.

_ Axuda estatal directa á entrada. Contía fixa de: ingresos non excedan 2,5 veces o IPREM_ 3 fillos/as 4 fillos/as 5 ou máis fillos/as 10.000 € 10.600 €. 11.200 € Ingresos entre 2,5 e 3,5 veces o IPREM_ 7.000 € 7.600 € 8.200 €. _ Axudas propias da comunidade autónoma. Se os ingresos son menor ou igual a 3,5 veces o IPREM_ 3/ 4 fillos/as 5 fillos/as ou máis 2.000 € 4.000 €.

Para máis información, Consellería de Vivenda e Solo: 981 541 982.

14


Beneficios do título TRANSPORTE / EDUCACIÓN

TRANSPORTE - No transporte interurbano de viaxeiros/as por estrada e transporte marítimo reduciranse as tarifas un 20% para as familias numerosas de categoría xeral e un 50% para as de categoría especial. - No transporte por ferrocarril aplícanse as seguintes reducións para grandes liñas, alta velocidade e rexionais. Cat. xeral: adulto/a: 20% - neno/a: 52% Cat. especial: adulto/a: 50% - neno/a: 70% - Os descontos no transporte aéreo son do 5% para a categoría xeral e do 10% para a especial, aínda que cada aeroliña ten a súa política propia de reduccións. Para máis información:

REE N R NFFEE

FFE E VVEE

Información xeral : 902 240 202

Información xeral: 981 316 855

IIB B EERRII AA

A IIRR EE U A URR O OPPA A

Información xeral: 902 400 433

Información xeral: 902 401 501

SPPAAN S NAAIIRR Información xeral: 902 929 191

EDUCACIÓN - As convocatorias de bolsas conterán redución da renda familiar que se considerará por cada irmán/á. - Preferencia para axudas de adquisición de libros e material didáctico e na admisión en centros docentes públicos. - Exención do 50% na categoría xeral e 100% na especial en matrículas, exames, expedición de títulos, diplomas e outros. - Subsidio por necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade. - Incremento do 20% na categoría xeral e do 50% na especial para beneficiarios/as por infortunio familiar.

15


Beneficios do título NUTRICIONAIS / ESCOLAS INFANTÍS 0-3 – GALESCOLAS

NUTRICIONAIS As familias que se convertan en numerosas co nacemento dun/unha fillo/a ou aquelas nas que, xa sendo numerosas, se produza un novo nacemento, terán dereito, a partir de que o/a neno/a cumpra un ano de vida, á entrega de vales por valor de 216 litros de leite Río Calcio que poderán canxear en calquera dos supermercados Gadis ou Haley da nosa comunidade. Documentación que hai que presentar: • Solicitude onde consten os datos persoais xunto co enderezo e número de teléfono. • Fotocopia do título de familia numerosa. • Fotocopia do DNI da nai. Enviarase a: Se S e ccrre e tta arríí a a X Xe er ra al l d da a I Ig gu ua al ld da ad de e San Caetano, s/n 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA ou ben por fax ao número 981 957 690 Solicitude de axuda de leite Río Calcio

ESCOLAS INFANTÍS 0-3 – GALESCOLAS Nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar teñen preferencia para o ingreso e redución dun 20 % das tarifas cando acudan varios/as irmáns/ás, e aplicaráselle, ademais, un desconto do 20 % a cada neno/a pertencente a unha familia numerosa. O mesmo criterio rexe para a Rede Galega de Escolas Infantís Galescola. Para máis información: www.galescolas.net e delegacións provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: Se S ec cr re et ta ar rí ía a X Xe er ra al l d da a I Ig gu ua al ld da ad de e

San Caetano, s/n 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA Tfno.: 981 544 623 / 981 957 787. Fax: 981 957 690

De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia ad da a I Ig gu ua al ld da ad de e e ed do o B Be en ne es st ta ar r d da a C Co or ru uñ ña a

Avda. do Exército, 2, 1.º 15006 A CORUÑA Tfno.: 981 185 750 / 981 185 700. Fax: 981 185 702

16


O Carné familiar ESCOLAS INFANTÍS 0-3 – GALESCOLAS XUVENTUDE / AUGA

De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia a d da a I Ig gu ua al ld da ad de e e e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e L Lu ug go o

Rolda da Muralla, 70 27003 LUGO Tfno.: 982 294 364/ 982 294 343. Fax: 982 294 359

De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da aV Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia ad da a I Ig gu ua al ld da ad de ee e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e O Ou ur re en ns se e

Rúa Camiño Vello. Prado Lonia, s/n 32004 OURENSE Tfno.: 988 386 583 / 988 386 584. Fax: 988 386 087 De D el le eg ga ac ci ió ón n P Pr ro ov vi in nc ci ia al l d da a V Vi ic ce ep pr re es si id de en nc ci ia a d da a I Ig gu ua al ld da ad de ee e d do o B Be en ne es st ta ar r d de e Po P on nt te ev ve ed dr ra a Rúa Concepción Arenal, 8, 1.ª planta 36201 VIGO – PONTEVEDRA Tfno.: 986 817 684 / 986 817 089. Fax: 986 817 049 Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Tfno.: 986 568 705

XUVENTUDE Desconto dun 50% sobre os prezos relativos ás actividades promovidas pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade no programa Campaña de Verán. Redución dun 30% sobre o prezo final que resulte das estadías nas residencias de tempo libre da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar situadas en Panxón (Pontevedra) e O Carballiño (Ourense).

AUGA Establécese unha dedución do 50% da cota tributaria do canon de saneamento para os usos domésticos da auga das familias numerosas que acrediten formalmente a súa condición. Para ter dereito a esta deducción o/a titular da póliza de subministración da auga, o/a titular ou usuario/a de fontes propias, que tribute por canon de saneamento, deberá presentar solicitude dirixida ao presidente de Augas de Galicia. Tfno.: 981 957 327. 17


Beneficios do título VEHÍCULOS / SOCIAIS

VEHÍCULOS Segundo a Lei 14/2000, do 29 de decembro, do medidas fiscais, administrativas e de orde social (BOE do 30 de decembro de 2000), as familias que teñan recoñecida a condición de familia numerosa teñen dereito a unha redución do 50% do importe da base impoñible do imposto de matriculación do vehículo con capacidade homologada de cinco a nove prazas incluída a do/a condutor/a. As condicións que se requiren para acollerse a esta redución son as seguintes: • Que o vehículo se destine para uso exclusivo da familia numerosa. • Que se matricule ao nome do pai, da nai ou de ambos os dous. • Que non sexa obxecto dunha transmisión por actos entre vivos nos catro anos posteriores á matriculación. • Para acceder novamente a esta redución deberán transcorrer catro anos dende a anterior, salvo un suposto de sinistro total. Para aplicar a redución é necesario acreditar a condición de familia numerosa por parte do/a posible comprador/a ante a Administración tributaria.

SOCIAIS - Bonificación do 45% das cotas á Seguridade Social pola contratación de coidadores/as, que presten servizos no fogar das familias numerosas que consistan no coidado ou atención dos membros das ditas familias. - Preferencia nos programas de turismo e termalismo para persoas con discapacidade ou maiores. - Redución do 20% para a categoría xeral e do 50% para a especial da cota de aboamento dos participantes nas viaxes de turismo e quendas de termalismo para persoas con discapacidade subvencionadas polo Instituto de Maiores e Servizos Sociais. - Redución do 50% no prezo de entrada aos museos de titularidade estatal.

18


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS As ordenanzas municipais de taxas e prezos dos concellos recollen con frecuencia tratamentos que teñen en conta a prestación de determinados servizos, entre os que cabe citar o uso de piscinas e polideportivos municipais, centros cívicos, garderías municipais, centros de ensino especializado (música, debuxo, pintura, etc.), campamentos de verán, museos municipais, etc. Basicamente, todas as medidas de apoio nas áreas citadas tenden a reducir, bonificar ou descontar as cantidades que cómpre aboar polos referidos servizos, atendendo ao número de persoas membros da unidade familiar, criterio este que nalgúns casos se complementa con outros, como poden ser a situación laboral, os ingresos familiares, etc.

Para máis información, poñerse en contacto directo co seu concello.

A Coruña AB A Baa ññaa Bolsas para libros Concello: praza do Concello, s/n 15863 A Baña Tfno.: 981 886 501

A LLaa rraacchhaa A Todas as actividades culturais e deportivas levadas a cabo polo concello. Abono familiar na piscina e ximnasio municipal. Concello: praza do Xeneralísimo, s/n 15145 Laracha Tfno.: 981 605 001

Arrzzúúaa A Piscina municipal cuberta: no abono familiar, o/a posuidor/a do título de familia numerosa quedará exento da cota correspondente ao terceiro/a fillo/a ou posteriores menores de 18 anos. Concello: r/ Santiago, 2 15810 Arzúa Tfno.: 981 500 000

19


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Am A meess Axudas a familias numerosas

Bee ttaa nnzzooss B Escola infantil municipal: 20 %. Curso conservatorio vale 20 %. Concello: praza da Constitución, 1 15300 Betanzos Tfno.: 981 770 011

Booiirroo B Bonificación do 50 % no IBI. Urbana, sempre que cumpran os requisitos da Ordenanza fiscal reguladora. Bonificación por maternidade/paternidade/adopción do/a 3.º fillo/a e seguintes: • Por 3.º fillo/a: 1.000 €

• Por 4.º fillo/a e seguintes: 1.500 € • No caso de parto múltiple a axuda incrementarase nun 25 % • Prazo de solicitude: nos 4 meses seguintes ao nacemento ou adopción. Concello: praza de Galicia, s/n 15930 Boiro Tfno: 981 844 800

Booqquueeiixxóónn B Salas de exposicións, bibliotecas, ludotecas, piscina, ximnasio municipal. Concello: r/ Forte, s/n 15881 Boqueixón Tfno.: 981 513 052

Brriióónn B Bonificación no imposto sobre bens inmobles. Aplicarase o 50 %. Concello: carballeira de Santa Minia , 2 - Pedrouzos 15865 Brión Tfno.: 981 887 006

20


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Ce C er rc ce ed da a

Escolas deportivas municipais. Mesma actividade: 2.º Irmán/á: 50 %; 3.ª e resto: de balde. Piscina municipal: abono familiar. Escola infantil municipal: 2.º fillo/a 40 %; 3.º e seguintes, de balde. Concello: avda. do Mesón, 21 15185 Cerceda Tfno.: 981 685 001 Ce C er rd di id do o

Piscina municipal. Concello: r/ Felgosas, s/n 15569 Cerdido Tfno.: 81 411 000 FFiisstte er rr ra a 50 % de desconto na taxa por abastecemento de auga potable. Concello: r/ Santa Catalina, 1 15155 Fisterra Tfno.: 981740001 LLa ax xe e 50 % en cada modalidade de abono nas actividades da piscina municipal e no polideportivo. Concello: avda. Cesareo Pondal, 26 15117 Laxe Tfno: 981 706 903 Me M el li id de e

Escola infantil municipal: 20 % Concello: r/ Convento, nº 5 15800 Melide Tfno.: 981 505 003

21


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Poonnttee ddee uum P mee Escola infantil municipal: 20 % Piscina municipal: 15% Concello: r/ Real, nº 13 15600 Pontedeume Tfno.: 981 433 096 TTo orrddooiiaa Axudas compra material escolar. Concello: r/ Pontepedra 15683 Tordoia-Cabaleiros Tfno.: 981 690 001

Vaall ddoo DDuubbrraa V Escola infantil municipal: 20 % Concello: r/ Arcai, 41 15873 Val do Dubra-Bembibre Tfno.: 981 889 000

Veeddrraa V Bonificación na cota íntegra do inmoble de uso residencial categoría xeral: 35% Categoría especial: 55% Concello: avd. Mestre Manuel Gómez, 1 15885 Vedra Tfno.: 981 503 001

Viim V miiaa nnzzoo Bolsas de ensino. Concello: praza do Concello, 6 15129 Vimianzo Tfno.: 981 716 001

22


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Lugo Gu G ui it ti ir ri iz z

Bonificación no imposto sobre bens inmobles. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante da aplicación do tipo de gravame municipal ao valor catastral. Bonificación no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante do coeficiente municipal á cota base do imposto. Bonificación no imposto sobre construcións, instalacións e obras. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías no caso de obras menores e na construción de vivendas unifamiliares da primeira residencia co límite de 200 m2 de superficie útil construída, sobre a cota impositiva final resultante da aplicación do tipo impositivo municipal ao orzamento da obra. Bonificación na taxa por abastecemento de auga potable e sumidoiro. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías no caso de consumo de auga e sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por recollida de lixo. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por licenzas de apertura de establecementos. Aplicaráselles o 20% e 40% respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por uso da piscina municipal. Aplicaráselles o 50% para ambas as categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Concello: r/ Xeneral Franco, 4 27300 Guitiriz Tfno.: 982 370 109 O I O In nc ci io o

Campo de fútbol de balde Concello: praza de España, 1 27346 O Incio Tfno.: 982 427 014

23


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Ourense O B O Ba ar rc co o

Bolsas para a compra de libros de escolarización obrigatoria. Redución da taxa na escola municipal. Conservatorio: 50 % categoría xeral; total, categoría especial. Escola de gaitas: 50 % categoría xeral; total, categoría especial. Concello: praza do Concello, 1 32300 O Barco Tfno.: 988 320 202 Ma M ac ce ed da a

Piscinas municipais: tres fillos/as: 20 %, catro fillos/as: 30 %; cinco ou máis fillos/as: 40 % Concello: r/ do Toural, 2 32700 Maceda Tfno.: 988 463 001

24


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Pontevedra Caattooiirraa C Bonificación no imposto sobre bens inmobles. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás dúas categorías sobre a cota impositiva final resultante da aplicación do tipo de gravame municipal ao valor catastral. Bonificación no imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante do coeficiente municipal á cota base do imposto. Bonificación no imposto sobre construcións, instalacións e obras. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás dúas categorías no caso de obras menores e na construción de vivendas unifamiliares da primeira residencia co límite de 200 m2 de superficie útil construída, sobre a cota impositiva final resultante da aplicación do tipo impositivo municipal ao presuposto da obra. Bonificación na taxa por abastecemento de auga potable e sumidoiro. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás distintas categorías no caso de consumo de auga e sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por recollida de lixo. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por licenzas de apertura de establecementos. Aplicaráselles o 20% e 40 % respectivamente ás distintas categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Bonificación na taxa por uso da piscina municipal. Aplicaráselles o 50% para ambas as categorías sobre a cota impositiva final resultante da taxa. Concello: rúa do Concello, 6 36612 Catoira Telf: 986 546 014

Caam C mppoo LLaa m meeii rroo Piscina municipal: bonos familiares Concello: praza da Provincia de Pontevedra, 1 36110 Campo Lameiro Tfno.: 986 752 034

25


Beneficios do título TAXAS E PREZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Mo M os s

Están a confeccionarse axudas no ensino, cultura e instalacións deportivas. Concello: r/ Petelos-Regenjo, 1 36416 Mos Tfno.: 986 331 200

O R O Ro os sa al l

Escola Infantil municipal: 20 %. Taxa por abastecemento de auga potable e sumidoiro: 10 %. Taxa por recollida do lixo: 10 %. Concello: praza Calvario, 1 36770 O Rosal Tfno.: 986 625 000

26


O carné familiar BENEFICIARIOS / REQUISITOS / VALIDEZ DEREITOS E OBRIGAS / ENTIDADES COLABORADORAS

O carné familiar é unha tarxeta persoal e intransferible á disposición dos membros das familias numerosas coa que van obter vantaxes ou descontos nos establecementos colaboradores con este programa na Comunidade Autónoma de Galicia.

BENEFICIARIOS Calquera membro dunha familia numerosa de Galicia que, cumprindo os requisitos necesarios para estar incluídos dentro do título oficial de familia numerosa, soliciten a expedición do carné familiar.

REQUISITOS Cubrir o impreso de solicitude de tarxetas que atopará nas entidades encargadas da tramitación dos títulos de familia numerosa.

VALIDEZ O carné ten unha vixencia igual có título de familia numerosa.

DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DO CARNÉ FAMILIAR Os titulares do carné familiar terán dereito a: • Beneficiarse das vantaxes e beneficios establecidos polas entidades colaboradoras no Programa do carné familiar. • Un exemplar da Guía de Recursos e Servizos por unidade familiar, que se entregará de balde. • Facer reclamacións formais no caso de que algunha entidade colaboradora non levase a cabo as vantaxes ou descontos estipulados. Calquera titular do carné familiar deberá: Identificarse, se a entidade colaboradora o solícita, mediante a presentación do DNI e, no caso dos menores, co título de familia numerosa ou fotocopia compulsada deste.

ENTIDADES COLABORADORAS Son persoas, empresas e entidades adheridas de xeito voluntario que acordan concederlles beneficios, ou calquera outro servizo, aos posuidores do carné familiar, non acumulables a outras ofertas, rebaixas, promocións, etc., sempre en función do que determine cada establecemento colaborador. A súa condición de entidade colaboradora farase mediante un adhesivo identificador, que deberá colocar nun lugar visible.

27


A Coruña AGASALLOS Regalos Pikorelo, SL CC. Los Rosales, local 30-A 15011 A Coruña

agás rebaixas

Tfno.: 981 128 051

ARTES, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Galimarco Avda. Conchiñas, 6 15010 A Coruña

descontos especiais

Tfno.: 981 275 989

Benito Blanco Rajoy, 9 15006 A Coruña Tfno.: 981 136 081

en plastificados, plastificados descontos especiais

TCH – Estudio – Diseño y Arte Paseo de Ronda, 50, baixo 15011 A Coruña Tfno.: 981 905 710

AUTOESCOLAS Autoescola Rally Panamá, 2, 1.º 15010 A Coruña Tfno.: 981 260 256

matrícula dos permisos A e B agás ofertas

Autoescola Rally Paseo de Ronda, 35, baixo 15011 A Coruña Tfno.: 981 252 520

matrícula dos permisos A e B agás ofertas

35

A Coruña

Micras


A Coruña BICICLETAS E CICLOMOTORES Repuestos Coruña, SL Monasterio de Caaveiro, 18

bicicletas

15010 A Coruña Tfno.: 981 270 057

repostos

CALZADO Los Bavaros Payo Gómez, 5 15004 A Coruña Tfno.: 981 221 155

zapatos, botas, deportivos, zapatillas pagos con tarxeta agás promocións e ofertas

Calzados Triay Real, 15 A Coruña

15003 A Coruña Tfno.: 981 222 170

Calzados Docampo Francisco Añón, 25 15010 A Coruña

agás rebaixas

Tfno.: 981 257 348

L. V. Hiper Galera, 50 15001 A Coruña Tfno.: 981 216 424

en efectivo en pagos con tarxeta agás ofertas e rebaixas

Calzados Vogue Real, 29

en efectivo

15003 A Coruña Tfno.: 981 223 572

36

en pagos con tarxeta agás ofertas e rebaixas


A Coruña CLINICA VETERINARIA Clínica Veterinaria Aparici Feal Federico Tapia, 62 15005 A Coruña Tfno.: 981 240 642

CRISTALERÍA Cristalería El Reflejo Torre, 60, baixo 15002 A Coruña Tfno.: 981 204 865

en todos os artigos: murais, consolas, espello baño, anteparos, accesorios, iluminación, agasallos, xoiería, etc

Nicaragua, 21, baixo 15005 A Coruña Tfno.: 981 275 217

en todos os artigos: murais, consolas, espello baño, anteparos, accesorios, iluminación, agasallos, xoiería, etc

Cristalería El Reflejo Avda Gran Canaria, 15 15011 A Coruña Tfno.: 981 140 878

en todos os artigos: murais, consolas, espello baño, anteparos, accesorios, iluminación, agasallos, xoiería, etc

Cristalería El Reflejo Avda. Finisterre, 277-279 15008 A Coruña Tfno.: 981 279 557

en todos os artigos: murais, consolas, espello baño, anteparos, accesorios, iluminación, agasallos, xoiería, etc

DECORACIÓN Artcon´s Federico Tapia, 68 15005 A Coruña Tfno.: 981 249 929

agás mobles antigos, restauracións (non acumulables a outras ofertas)

37

A Coruña

Cristalería El Reflejo


A Coruña DEPORTES Takos CC. Cuatro Caminos 15006 A Coruña Tfno.: 981 243 442

agás tarxetas de crédito e débito, rebaixas e outras ofertas

Galisport Avda. Xeneral Sanxurxo, 55 15006 A Coruña Tfno.: 981 139 955

Eurosport

A Coruña

Vila de Cedeira, 6, baixo 15006 A Coruña Tfno.: 981 151 776

en todos os artigos

IN-OUT SPORT Ponte, 36 (A Cubela) 15009 A Coruña Tfno.: 981 293 548

non acumulables, agás ofertas

Intersport Gudi efectivo

Paseo de Ronda, 41-43 A Coruña Tfno.: 981 250 486

tarxetas, agás rebaixas e ofertas

Intersport Gudi efectivo

Torre, 52 A Coruña Tfno.: 981 203476

tarxetas, agás rebaixas e ofertas

Intersport Gudi Avda. Arteixo, 1 A Coruña Tfno.: 981 276 932

38

efectivo tarxetas, agás rebaixas e ofertas


A Coruña

Intersport Gudi efectivo

Santa Catalina, 28 A Coruña

tarxetas, agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 981 201 804

Style deportes e pesca Torre, 44 15002 A Coruña Tfno.: 981 224 996

Olympus Sport Nutrición Avda Finisterre, 207 15010 A Coruña

en cada artigo

A Coruña

Tfno.: 981 230 888

DIETÉTICA - HERBORISTERÍA Santonja Fitness Point Avda. do Exército, 84, baixo 15006 A Coruña

productos dietéticos roupa e libros

Tfno.: 981 297 999

EDICIÓN DE PERIÓDICOS El Ideal Gallego Pol. Pocomanco, C-12 15190 A Coruña Tfno.: 981 173 040

nas tarifas de subscrición ao periódico

DXT Campeón Pol. Pocomanco, C-12 15190 A Coruña Tfno.: 981 173 040

na subscrición ao periódico deportivo

39


A Coruña ELECTRODOMÉSTICOS San Luís San Luis, 44-50 15007 A Coruña Tfno.: 981 243 355

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

San Luís Praza de Pontevedra, 16 15004 A Coruña Tfno.: 981 213 911

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

San Luís CC. Los Rosales Rolda de Outeiro, 419, local 47B 15176 A Coruña

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

A Coruña

Tfno.: 981 273 011

ENSINO Academia La Clase Pintor Seijo Rubio, 17, baixo 15006 A Coruña Tfno.: 981 132 550

cursos informática, clase apoio para os estudantes de primaria, ESO, bacharelato e universidade

Centro de Formación Coruñés Juan Flórez, 58 15004 A Coruña

matrícula

Tfno.: 981 277 043

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Blanco Real, 37

revelados

15003 A Coruña Tfno.: 981 222 114

40

cámaras compactas


A Coruña Foto Loly Juan Flórez, 47 15004 A Coruña agás ofertas

Tfno.: 981 121 908

ILUMINACIÓN Eiroa Iluminación Vizcaya, 1 15007 A Coruña Tfno.: 981 239 380

Iluminación e agasallos en xeral ou máis en certos artigos

Lacarra Iluminación Real, 78, baixo 15003 A Coruña A Coruña

Tfno.: 981 222 026

Picasso, Luz Praza Mestre Mateo, 10 15004 A Coruña Tfno.: 981 266 387

INFORMÁTICA Fulltime Informatica, SL San Andrés, 114 15003 A Coruña

en tódos os productos

Tfno.: 981 217 044

LENCERÍA E MERCERÍA Lencería Carda Juan Flórez, 47 15004 A Coruña Tfno.: 981 120 045

lencería e pixamas, agás rebaixas e tarxetas

41


A Coruña Lencería Corsetería Emy Médico Rodríguez, 18-20 15004 A Coruña

agás tarxetas e rebaixas

Tfno.: 981 278 793

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN Novolar Newton, 10 15008 A Coruña

agás ofertas e descontos especiais

Tfno.: 981 257 610

MOBLES M-Fantans Muebles A Coruña

Federico Tapia, 61 15005 A Coruña

pago efectivo

Tfno.: 981 235 960

Muebles Galicia Juan Flórez, 102-104 baixo 15005 A Coruña

agás rebaixas

Tfno.: 981 160 201

Muebles J. L. Argiz Federico Tapia, 59 15005 A Coruña Tfno.: 981 232 010

agas artigos rebaixados e rebaixas

Cheers, SL Francisco Mariño, 12 15004 A Coruña Tfno.: 981 220 124

42

en mobles e lámpadas


A Coruña MODA E COMPLEMENTOS Bran Gentleman Federico Tapia, 37 15005 A Coruña Tfno.: 981 217 096

Bran Gentleman Paio Gómez, 6 15004 A Coruña Tfno.: 981 217 096

Confecciones Baobab Xeneral Mola, 27 15003 A Coruña Tfno.: 981 914 601 A Coruña

Huellas Ramón y Cajal, 41 15006 A Coruña Tfno.: 981 134 364

Huellas Real, 59 15003 A Coruña Tfno.: 981 244 010

Modas José Luis Torreiro, 26 15003 A Coruña Tfno.: 981 224 666

agás tarxetas e rebaixas

Otero Avda. Finisterre, 31 15004 A Coruña Tfno.: 981 251 691

43


A Coruña Textil Cestaños, SL (Lan Oviedo) Real, 88 15003 A Coruña Tfno.: 981 223 755

Carmen Tome Avda. Finisterre, 53 15004 A Coruña Tfno.: 981 268 171

Guillen Regalos Rúa/praza Xeneral Sanjurjo, 191 15009 A Coruña Tfno.: 981 283 076

A Coruña

Los Tejanos Avda. Finisterre, 268 A Coruña Tfno.: 981 251 153

Martlo Xeneral Mola, 9 15003 A Coruña Tfno.: 981 226 878

La Pesqueira Alcalde Liñares Flores, 1 15010 A Coruña Tfno.: 981 260 637

44

agás ofertas e rebaixas


A Coruña MODA INFANTIL Bamban Avda. Gramela, 6 15010 A Coruña

roupa infantil de 0-3 anos

Tfno.: 981 905 047

Nina Boutique, SL Pórtico de Santo Andrés, 1 15003 A Coruña Tfno.: 981 203 250

efectivo tarxeta, agás ofertas e rebaixas

ÓPTICA E ORTOPEDIA Lázaro Óptico, SL 15001 A Coruña Tfno.: 981 226 963

agás lentes de contacto, líquidos de mantemento e promocións

Óptica Sánchez Lázaro Fernández Latorre, 42

monturas, cristais graduados e audiófonos

15006 A Coruña Tfno.: 981 232 432

lentes de contacto

Óptica 2001 Avda.. Conchiñas, 26 15010 A Coruña Tfno.: 981 278 544

lentes graduadas, lentes de contacto e audiófonos lentes de sol, revisión visual e auditiva de balde

Óptica Lombardero Praza de Pontevedra, 19 15003 A Coruña Tfno.: 981 262 498

monturas e lentes de contacto

45

A Coruña

Bailén, 14


A Coruña Óptica Castro, CB Fernández Latorre, 53 15006 A Coruña

monturas, cristais, lentes de contacto, lentes de sol

Tfno.: 981 286 119

Lázaro Óptico, SL Real, 79 15003 A Coruña Tfno.: 981 227 153

agás lentes de contacto, líquidos e artigos en promocións

General Óptica Barcelona, 37 15010 A Coruña

agás promocións

Tfno.: 981 144 100

A Coruña

General Óptica Juan Flórez, 21-23 15004 A Coruña

agás promocións

Tfno.: 981 220 044

General Óptica Real, 10 15003 A Coruña

agás promocións

Tfno.: 981 221 504

Pardo Óptica Emilia Pardo Bazán, 2 15004 A Coruña Tfno.: 981 121 255

Óptica Romay Avda. Pasaxe, 6 15006 A Coruña Tfno.: 981 296 619

46

lentes de sol lentes graduadas e lentes de contacto, agás tarxetas e pago con tarxeta


A Coruña Federópticas Selgas, SL Ferrol, 14 15004 A Coruña

monturas e lentes de contacto agás ofertas e promocións

Tfno.: 981 200 338

Multiópticas Americana Cantón Grande, 2 15003 A Coruña

Programa Select

Tfno.: 981 216 157

Multiópticas Americana Praza de Lugo, 1 15004 A Coruña

Programa Select

Tfno.: 981 227 949

Xeneral Sanjurjo, 98 15006 A Coruña

A Coruña

Óptica Gladys monturas e cristais noresto resto no

Tfno.: 981 131 748

Eiroa óptico Avda. Fisterra, 70 15004 A Coruña

lentes de sol lentes graduadas

Tfno.: 981 264 412

Óptica Lopsy, SA Barcelona, 13, baixo 15010 A Coruña

en todos os produtos non rebaixados

Tfno.: 981 144 044

Óptica Santa Lucía Rolda de Nelle, 110 15010 A Coruña Tfno.: 981 275 110

lentes graduadas e sol produtos en lentes de contacto

audiófonos

47


A Coruña Óptica V.A. Juan Florez, 12

en lentes de contacto e lentes graduadas

15004 A Coruña en lentes de sol

Tfno.: 981 265 399

Opticoruña lentes graduadas

Avda. Xeneral Sanjurjo, 60 15006 A Coruña Tfno.: 981 293 226

lentes de sol, lentes de contacto e líquidos de mantemento

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Avir-Delsa Juan Flórez, 30

librería

15004 A Coruña A Coruña

papelería

Tfno.: 981 273 117

Librería Arenas, SL Cantón Pequeno, 25 15003 A Coruña

libros material papelería

Tfno.: 981 222 442

Librería Nós Praza do Libro, 1 15005 A Coruña Tfno.: 981 263 854

libros texto libros en xeral

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Forma y Linea (Cuerpo Feliz, SL) Posse, 47 1.º B 15009 A Coruña Tfno.: 981 280 776

48

en tratamento redutor de volumen e anticelulítico, masaxes e demais servizos de estética xeral. Quedan excluídos os bonos de masaxes e as ofertas de servizo que por si mesmas superen o 10 % de desconto.


A Coruña B. Botana San Vicente, 16, 1.ª 15007 A Coruña Tfno.: 670 819 898

agás bonos ofertas e láser

Perrusko Trav. Torre, 12, 1.º drta. 15002 A Coruña Tfno.: 981 202 926

Perruquería Miguélez Vales Villamaría, 95, 1.º esqda. 15006 A Coruña

servizos e produtos

A Coruña

Tfno.: 981 286 073

Peluquería Natural Noela Trav. Rianxo, 11 15009 A Coruña Tfno.: 981 298 924

Peluquería La Coruña Federico Tapia, 49 1ºC 15005 A Coruña

corte de pelo

Tfno.: 981 237 965

PELETERÍA Marina Piel Juan Flórez, 100 B 15005 A Coruña agás prendas de pelo

Tfno.: 981 143 855

49


A Coruña PERFUMERÍA - COSMÉTICA Perfumería Bran Real, 39 15002 A Coruña Tfno.: 981 217 096

El Pincel Alcalde Lens, 35 15010 A Coruña Tfno.: 981 143 225

artigos alta perfumería

El Pincel Avda. Fisterra, 20 15004 A Coruña Tfno.: 981 252 291

artigos alta perfumería

A Coruña

El Pincel Barcelona, 19 15010 A Coruña Tfno.: 981 262 145

artigos alta perfumería

El Pincel Rúa Catorce de Decembro, Edif. Divina Pastora, local 7 15010 A Coruña Tfno.: 981 270 111

artigos alta perfumería

El Pincel CC. Los Rosales 15011 A Coruña Tfno.: 981 128 030

artigos alta perfumería

El Pincel Federico Tapia, 1 (esq. R/ Fontán) 15005 A Coruña Tfno.: 981 120 256

50

artigos alta perfumería


A Coruña

El Pincel Juan Flórez, 81 15005 A Coruña

artigos alta perfumería

Tfno.: 981 247 077

El Pincel Praza de Pontevedra, 19 15103 A Coruña

artigos alta perfumería

Tfno.: 981 140 068

El Pincel Avda. dos Caídos, 40 15009 A Coruña

artigos alta perfumería

El Pincel Praza de Galicia, 10 15100 A Coruña

artigos alta perfumería

Tfno.: 981 754 893

Perfumería Bran Rosalía de Castro, 12 15004 A Coruña Tfno.: 981 217 096

Perfumería Bran Praza de Vigo, 6-7 15005 A Coruña Tfno.: 981 217 096

51

A Coruña

Tfno.: 981 133 148


A Coruña PUERICULTURA E PREMAMÁ Mama Shop Fernando González, 7-9 15004 A Coruña Tfno.: 981 121 222

agás rebaixas e pago con tarxetas

ROUPA COLEXIAL El Uniforme Zona praza de Vigo, detrás cine Equitativa 15005 A Coruña Tfno.: 981 121 365

uniformes laborais, colexiais, chándal de todos os colexios, pantalóns de chándal soltos

ROUPA DA CASA El Uniforme-Hogar A Coruña

Zona praza de Vigo, detrás cine Equitativa 15005 A Coruña Tfno.: 981 121 365

roupa de casa, cortinas, colchoería, agás rebaixas

Patricia Xeneral Sanjurjo, 169 15009 A Coruña Tfno.: 981 246 697

SAÚDE Acadent Avda. Fernández Latorre, 124, 1º. esqda. 15006 A Coruña Tfno.: 981 139 416

Clínica Dental Federico Tapia, 14, 1º. esqda. 15005 A Coruña Tfno.: 981 121 196

52

odontoestomatolóxicos e primeira consulta de balde


A Coruña Clínica Dental San Vicente, 10 1º C 15007 A Coruña Tfno.: 981 153 522

só adultos

Clínica Bucodental Juan Flórez, 49, 1º. esqda. 15005 A Coruña Tfno.: 981 270 100

Clínica Dental Smith-Alonso Durán Loriga, 11, 4ºD 15004 A Coruña Tfno.: 981 226 234

revisión e consulta de balde

A Coruña

Centro Médico Cimen Palomar, 30, entresollado 15004 A Coruña Tfno.: 981 160 159

Clínica Dental Dr. Delgado Avda. Os Mallos, 45, 1.º 15007 A Coruña Tfno.: 981 243 818

tratamentos dentais

Clínica Dental Oviedo Audije, CB Manuel Azaña, 21, 1.ºC 15011 A Coruña Tfno.: 981 129 322

Asociación Información Cultural; Educación para la Salud Avda. Fisterra, 161, 1º drta. 15004 A Coruña Tfno.: 981 905 383

en todos os tratamentos, incluídas ortodoncias

saúde: prevención tensión, ansiedade, depresión. Ensino: cursos control ansiedade, tensión, depresión e consulta fisioterapia

53


A Coruña Robur Salvador de Madariaga, 16, baixo 15008 A Coruña

vantaxes especiais ás familias numerosas

Tfno.: 981 281 452

Robur Alcalde Salorio Suárez, 9, baixo 15010 A Coruña

vantaxes especiais ás familias numerosas

Tfno.: 981 273 566

Robur Federico Tapia, 58, 1.º 15004 A Coruña

vantaxes especiais ás familias numerosas

A Coruña

Tfno.: 981 151 239

Instituto de Psicología Menendez Pelayo, 4-6 15005 A Coruña Tfno.: 981 122 041

primeira consulta de balde e 30% aos membros dunha familia numerosa tras presentación do carné

Centro de recuperación y desarrollo humano Claudio Sanmartín, 4 15006 A Coruña Tfno.: 639 748 870

en terapia individual, de pareja, orientación familiar, actividades y cursos

Podosaúde Rolda de Outeiro, 116, 1.º 15007 A Coruña Tfno.: 981 151 898

54

en quiropodia (callosidades, durezas, uñas encarnadas, etc.)


A Coruña TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hostal Palacio Praza de Galicia, 2 15004 A Coruña Tfno.: 981 122 338

habitacións dobres e individuais dende 01/09 aó 31/07 no de xantar

Organización Juvenil Española - OJE Costa Rica, 2, soto D 15004 A Coruña

en todas as actividades

Tfno.: 658 458 105

VEHÍCULOS - MOTOS Xeneral Sanjurjo, 117-119 15006 A Coruña Tfno.: 981 131 051

Fiateira Motor Polg. Industrial A Grela-Bens Bens Tfno.: 981 169 916

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

vehículos novos: desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción servicio postvenda: sobre prezo

VIAXE E PEL Bolsos Mais Barcelona, 34 15010 A Coruña

agás rebaixas

Tfno.: 981 260 553

VIDEOCLUB Cinebank Pondal Pondal, 1, baixo 15004 A Coruña

na cota de inscrición e na recarga inicial

Tfno.: 607 589 288 55

A Coruña

Luis Rodríguez Amado, SA


A Coruña XIMNASIO Club Bapu Nova travesía de Buenavista, 3, baixo 15006 A Coruña Tfno.: 981 294 177

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Helvetia Nova, 10 15003 A Coruña Tfno.: 981 224 894

Joyería Amor CC. Cuatro Caminos A Coruña

15006 A Coruña Tfno.: 981 231 669

Love Joya Joven San Nicolás, 1 18001 A Coruña Tfno.: 981 228 333

Ataúlfo Joyeros Real, 31 15003 A Coruña Tfno.: 981 222 617

José Manuel, Joyeros, SL Federico Tapia, 30 15005 A Coruña Tfno.: 981 121 798

56

mensualidade, matrícula de inscrición de balde


A Coruña Xoiería Franermy Real, 49 15003 A Coruña

agás composturas

Tfno.: 981 226 823

Joyería Artabra Juan Flórez, 32 15004 A Coruña Tfno.: 981 144 575

Joyería Lois Médico Durán, 2-4, baixo 15005 A Coruña Tfno.: 981 142 295

A Coruña

Ferpe Joyeros Avda. Os Mallos, 88 15007 A Coruña

xoiería, reloxería e pratería

Tfno.: 981 234 039

Joyería Amor San Nicolás, 5 15001 A Coruña Tfno.: 981 224 004

Joyeros Humberto Mercado Municipal, 4 15002 A Coruña

en todos os artigos

Tfno.: 981 211 781

Manuel Malde y Cia, S.R.C. Real, 69 15003 A Coruña Tfno.: 981 222 815

agás Sargadelos e obxectos nos que a súa etiqueta poña neto

57


A Coruña Joyería Bepibe Relojería Mariana Pineda, 9 15007 A Coruña Tfno.: 981 245 419

Joyería Deoro Barcelona, 21 15010 A Coruña

en todos os artigos

Tfno.: 981 259 482

Joyería Hispano-Suiza Pontexos, 2 15001 A Coruña Tfno.: 981 204 316

do 10% ao 15%, agás artigos e promocións

A Coruña

Guillem Regalos, SL Avda. Fisterra, 250

reloxería

15010 A Coruña Tfno.: 981 259 987

xoiería e agasallos

Joyería Casado Federico Tapia, 7-9 15005 A Coruña

reparacións, servizo técnico e prata

Tfno.: 981 120 656

Sara Xoias Xeneral Sanjurjo 15006 A Coruña Tfno.: 981 289 936

Joyería V.L. Avda. Fisterra, 255 E 15217 A Coruña Tfno.: 981 152 172

58

en calquera compra e prezo especial en arranxos do taller


A Coruña AMES

AUTOESCOLAS Autoescola Bertamiráns Avda. da Mahía, 20, baixo 15220 Bertamiráns- Ames

na matrícula

Tfno.: 981 883 425

CALZADO Calzamoda Romeu Praza do Concello, baixo 9, edif. 1 Bertamiráns 15220 Ames

en roupa sport, en calzado señora, neno e home en deportivos

CLÍNICA VETERINARIA Centro Veterinario Mundo Vivo 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 890 874

en pensos e complementos en compras superiores a 20 €

DEPORTES Calzamoda Romeu Praza do Concello, baixo 9, edif. 1 Bertamiráns 15220 Ames

en roupa sport, en calzado señora, neno e home en deportivos

ELECTRODOMÉSTICOS Instalacións Angueira, SL Alcalde Lorenzo, 9 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 890 193

vale desconto dun 5% da compra feita. Este vale poderá facerse efectivo en próximas compras nun prazo máximo de 3 meses

Electrónica Angueira, SL Alcalde Lorenzo, 18 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 883 807

vale desconto dun 5% da compra feita. Este vale poderá facerse efectivo en próximas compras nun prazo máximo de 3 meses

59

Ames

Avda. Mahía, 50


A Coruña AMES

MODA E COMPLEMENTOS DO FOGAR Oxo Interiorismo Avda. da Mahía, 96 15864 Bertamiráns-Ames

agás ofertas

Tfno.: 981 815 822

MODA E COMPLEMENTOS A Tenda de Fraber Alcalde Lorenzo, 14 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 883 555

Xaxa Ameneiral, 12 15864 Bertamiráns-Ames

en roupa de tempada agás rebaixas

Ames

Tfno.: 981 886 909

ÓPTICA E ORTOPEDIA SanLuis Óptico Ameneiral, 8, baixo 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 884 541

lentes graduadas (montura máis lentes), en lentes de contacto convencionais e audiófonos Lentes de sol

Óptica Hermo Avda. Mahía, 10 15220 Bertamiráns-Ames

en todos os produtos agás ofertas

Tfno.: 981 890 270

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería, Relojería Azabache, SL Avda. Mahía, 62 B 15220 Bertamiráns-Ames Tfno.: 981 883 278

60

en todos os artigos


A Coruña ARES / ARTEIXO / ARZUA / AS PONTES

ÓPTICA E ORTOPEDIA Avda. Saavedra Meneses, 25 Ares Tfno.: 981 468 627

en todos os produtos ópticos, agás promocións e ofertas

Ares

Ópticas Noroeste

DEPORTES Arteixo

Galikarting Brasil, 5 B 15008 Arteixo

no prezo da viaxe

Tfno.: 981 171 070

MODA E COMPLEMENTOS Boutique Lolo´s Ramón Franco, 42 15810 Arzúa

agás rebaixas

Arzua

Tfno.: 981 500 353

Zaloira Calvo Sotelo, 8

en moda e complementos

15810 Arzúa en roupa de festa

Tfno.: 676 487 700

CALZADO Zokos Avda. Ortigueira, 22 B 15320 As Pontes

agás rebaixas

As Pontes

Tfno.: 981 451 955

ELECTRODOMÉSTICOS San Luís Poboado As Veigas, s/n 15684 As Pontes Tfno.: 981 450 264

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

61


A Coruña AS PONTES/ BETANZOS

FLORERÍA - PLANTAS - XARDINERÍA Dana Floristas Avda. de Galicia, 64 15320 As Pontes

cerámica

Tfno.: 981 452 254

ÓPTICA E ORTOPEDIA Multiópticas Callao Avda. de Galicia, 9 As Pontes

15320 As Pontes

Programa Select

Tfno.: 981 452 270

Óptica Cortizas Avda. de Galicia, 91 15320 As Pontes Tfno.: 981 451 504

monturas, lentes de sol, audiófonos, agás promocións

PERFUMERÍA E COSMÉTICA La Ibérica Avda. de Galicia, 44 15320 As Pontes Tfno.: 981 450 023

Betanzos

CALZADO Pepe Granero Traviesa, 47 15300 Betanzos Tfno.: 981 771 056

62

agás rebaixas


A Coruña BETANZOS

ELECTRODOMÉSTICOS San Luís Avda. Jesús García Naveira, CC. B-4 15300 Betanzos Tfno.: 981 774 747

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

ENSINO Aula de Informática-Betanzos Rollo, 32 15300 Betanzos Tfno.: 981 773 007

mensualidades clases non-regradas

Liceo Internacional Agarimo Nova, 20 matrícula de balde

Betanzos

15300 Betanzos Tfno.: 981 774 667

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Betanzos Valdoncel, 2 15300 Betanzos

sol e graduado, agás promocións

Tfno.: 981 771 504

PAPELERÍA E LIBRERÍA Tienda del CIEC Rúa do Castro, 2 15300 Betanzos Tfno.: 981 773 526

63


A Coruña BETANZOS / BOIMORTO / BOIRO

PARAFARMACIA Parafarmacia Óptica Selgas Avda. Jesús Gª Naveira, 24 15300 Betanzos Betanzos

Tfno.: 981 772 601

agás promocións e ofertas

VEHÍCULOS Ventosa e Hijos Avda. Fraga Iribane, 7 15300 Betanzos Tfno.: 981 772 411

desconto en recambios e accesorios de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Booimorto

SAÚDE Clínica Dental Boimorto Casal de Munín, 2

en todos os tratamentos pago ao contado

15816 Boimorto Tfno.: 981 516 601

pagos financiados financiamento ata 12 meses

CALZADO Calzados Ríos Estatuto de Galicia, 28

Boiro

15930 Boiro

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 981 847 744

DEPORTES Jayo Sport Estatuto de Galicia, 24 B 15930 Boiro Tfno.: 981 848 074

64

artigos deportivos


A Coruña BOIRO

Surf Kaimana Santos Mieiles, 24, baixo 15930 Boiro Tfno.: 981 846 859

ENSINO E INFORMÁTICA Fercas Barbanza, SL Fernández Mato, 19, porta 4, entresollado 15930 Boiro Tfno.: 981 848 728

mensualidades nas clases de primaria e ESO na primeira mensualidade das clases de informática venda de equipos informáticos

equipos que superen os 800 €

Foto Vídeo Argimiro Santos Mieites, 15 B 15930 Boiro

revelado de rolos de afeccionado e todo tipo de material

Tfno.: 981 844 071

MOBLES Mueble Infantil Pablo Iglesias, 7 15930 Boiro Tfno.: 981 849 726

Muebles Guadalupe Avda. Barraña, 50 15930 Boiro

en todos os artigos

Tfno.: 981 845 446

65

Boiro

FOTOGRAFÍA E IMAXE


A Coruña BOIRO / BOQUEIXÓN

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería el Cisne Rúa Principal, 43 15930 Boiro Tfno.: 981 844 091

agás xornais, revistas e fotocopias

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Pili Principal, 80

en perfumería e cosmética

15930 Boiro Boiro

Tfno.: 981 845 419

en agasallos

TENDA DE MÚSICA Power Music Estatuto de Galicia, 39 15930 Boiro

agás ofertas

Tfno.: 981 847 814

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Lauri Santos Mieites, 10 15930 Boiro Tfno.: 981 844 109

Boqueixón

MODA E COMPLEMENTOS Delfín Piel Estrada Nacional 525, Km 328

complementos

15881 Lestedo-Boqueixón Tfno.: 981 502 047

66

en prendas de pel


A Coruña CARBALLO

FOTOGRAFÍA E IMAXE Xoán Villarmea Fotógrafo Vázquez de Parga, 100 15100 Carballo Tfno.: 981 757 102

INSTALACIÓNS, MANTEMENTOS E REFORMAS DO FOGAR Ifecgas Pereira, SL Estr. Coruña-Carballo, Km 30,600 15105 Carballo Tfno.: 981 756 053

en todas as compras, traballos de instalación ou reparación de electricidade, climatización, fontanería, gas e afíns

MODA E COMPLEMENTOS Don Camilo Carballo

Sol, 19 15100 Carballo Tfno.: 981 702 801

ÓPTICA E ORTOPEDIA Multiópticas Americana Desiderio Varela, 3, esq. Vázquez de Parga 15100 Carballo

Programa Select

Tfno.: 981 704 170

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Pazo do Souto Lugar A Torre, 1 15106 Sísamo-Carballo

camas supletorias de balde

Tfno.: 981 756 065

67


A Coruña CARBALLO / CARIÑO / CARRAL

VEHÍCULOS - MOTOS Automóviles Cancela, SA Estr. Fisterra, 69 15102 Carballo

Carballo

Tfno.: 981 701 111

produtos Renault Boutique

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Díaz Naya Desiderio Varela, 3, esq. Vázquez de Parga 15100 Carballo Tfno.: 981 703 747

ÓPTICA E ORTOPEDIA Cariño

Óptica Cariño Balvia, 34

lentes de sol

15360 Cariño Tfno.: 981 420 192

lentes graduadas

MODA E COMPLEMENTOS Roupas Costa do Pincho, 38

Carral

15175 Carral

en todas as prendas

Tfno.: 981 670 821

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Mariela Caramelo Rúa da Pinguela, 3 15175 Carral Tfno.: 981 613 444

68

agás promocións


A Coruña CEDEIRA / CEE

AGASALLOS Regalos Rosa Ezequiel López, 2 15350 Cedeira

en bolsos, carteiras bixutería e prata

Tfno.: 981 480 419

DEPORTES Cedeira Sport Avda. España, 23 15350 Cedeira Cedeira

Tfno.: 981 482 099

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico Ferrol, SL López Cortón, 11 15350 Cedeira

agás promocións

Tfno.: 981 482 421

Ópticas Noroeste Avda. Zumalacarregui, 1 Cedeira Tfno.: 981 482 391

en todos os productos ópticos, agás promocións e ofertas

MODA E COMPLEMENTOS Cee

Confecciones La Ría Domingo de Andrade, 4 15270 Cee Tfno.: 981 747 163

69


A Coruña CEE

MODA INFANTIL Tata Fernando Blanco, 25, baixo 15270 Cee

agás rebaixas

Tfno.: 981 747 130

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Ollo Fernando Blanco, 25 15270 Cee

agás ofertas

Tfno.: 981 746 202

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Jesús Cee

Lugar de Lires 15270 Lires-Cee

en tempada baixa no servizo de aloxamento

Tfno.: 981 748 158

Casa Lourido Lires, s/n 15270 Lires-Cee Tfno.: 981 748 203

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Nicolas SL Alvarellos Berrocal, nº 7A 15270 Cee Tfno.: 981 745 527

70

desconto en días verdes, ou os días verdes de ouro 3 x 2


A Coruña CERCEDA / CULLEREDO / CURTIS

Centro de Terapias Alternativas Abedul, 24 15187 Cerceda Tfno.: 981 684 653

quiromasaxe, kinesioloxía, osteopatía, naturopama

Cerceda

SAÚDE

MODA E COMPLEMENTOS Transnos Sanjurjo de Carricarte, 15 O Burgo-Culleredo Tfno.: 981 979 034

con tarxeta en todos os produtos, agás ofertas e rebaixas

Expert – Lober Avda. Coruña, 23 15670 O Burgo-Culleredo Tfno.: 981 660 755

en todos os artigos, agás ofertas e rebaixas

Culleredo

ELECTRODOMÉSTICOS

MOBLES Mobles Rey Avda. Almeiras, 17 15180 Almeiras-Culleredo

desconto, 12 meses financiamento

Tfno.: 981 666 795

ÓPTICA E ORTOPEDIA

Avda. Xeneralísimo, 12 15379 Curtis

en todos os productos

Tfno.: 981 786 650

71

Curtis

Óptica Moinelo


A Coruña CURTIS / DODRO / DUMBRIA / FENE / FERROL

Óptica Moinelo Curtis

Doctor Martinez Pardo, 60 15310 Teixeiro-Curtis

en todos os produtos

Tfno.: 981 789 767

SAÚDE Dodro

Clínica Dental Dodro Fortunato Cruces, 47, entresollado 15981 Lestrove-Dodro Tfno.: 981 812 247

prestacións odontolóxicas, revisións, diagnósticos e plan de tratamentos de balde

Dumbria

BRICOLAXE E FERRAXERÍA Establecementos Ovidio Estrada Xeral, 85

telefonía móbil, accesorios, agás ofertas

15297 Ézaro Tfno.: 981 712 511

mobles

OPTICA E ORTOPEDIA

Fene

Ópticas Noroeste Avda. Marqués de Figueroa, 51 Perlio-Fene Tfno.: 981 343 735

AGASALLOS

Ferrol

klásica Carlos III, 4, baixo 15403 Ferrol Tfno.: 981 359 850

72

en todos os produtos ópticos, agás promocións e ofertas


A Coruña FERROL

Regalos Marla Rochel, 22 15402 Ferrol Tfno.: 981 320 933

efectivo

AUTOESCOLAS Autoescola Fene Pardo Bazán, 8 15406 Ferrol

matrícula

Tfno.: 981 350 279

Autoescola Fene Constitución, 7 Ferrol

matrícula

Ferrol

Tfno.: 981 340 148

Torremar, S. Coop. Real, 53, 1º

na totalidade da matrícula

15402 Ferrol Tfno.: 981 355 200

nas prácticas

ARTE, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Boticelli Carlos III, 20 15403 Ferrol

de desconto

Tfno.: 981 357 358

73


A Coruña FERROL

Gaelico San Amaro, 23 15403 Ferrol Tfno.: 981 326 228

Manualidades Matiz Venezuela, 31, baixo 15404 Ferrol Tfno.: 981 326 375

Frobel Real, 140 15402 Ferrol

Ferrol

Tfno.: 981 350 650

agás pinturas e cobros con tarxetas

BRICOLAXE E CERRALLERÍA Ferretería Jose, SL MonasterIo Monfero, 8-14 15403 Ferrol Tfno.: 981 330 161

CALZADO Estilo Ferrol, SL Manuel de Cal, 1 15403 Ferrol Tfno.: 981 359 295

Zapatos Óscar Real, 105 15402 Ferrol Tfno.: 981 356 147

74

agás ofertas puntuais


A Coruña FERROL

Zapatos Ultra Dolores, 45 15402 Ferrol Tfno.: 981 353 254

Pekes-Mocaper, SL Real, 129

efectivo

15402 Ferrol Tfno.: 981 358 725

tarxeta

Calzados Cuba Praza de Canido, 6 15401 Ferrol

agás ofertas

Tfno.: 981 356 603

Ferrol

CLÍNICA VETERINARIA Clínica Veterinaria del Cantón Carmen, 2 15403 Ferro

en consultas e produtos

Tfno.: 981 351 144

DEPORTES Cuco Deportes, SL Cuntis, 45 15403 Ferrol Tfno.: 981 323 869

Kensington Sport Wear Naturalista López Seoane, 13-15 15403 Ferrol

75


A Coruña FERROL

Kualoa Surf-Shop Arce, 17 15401 Ferrol

en toda clase de material, agás material técnico

Tfno.: 981 350 178

Sport 94 Nueva de Caranza, 171 15404 Ferrol Tfno.: 981 321 515

DIETÉTICA E HERBORISTERÍA Xirico Herboristería María, 84 15401 Ferrol

en todas as plantas medicinais

Ferrol

Tfno.: 981 352 020

ELECTRODOMÉSTICOS San Luís Rubalcava, 30-32 15402 Ferrol Tfno.: 981 351 363

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

ENSINO Academia Esteiro Avda. de Esteiro, 6-8 15403 Ferrol Tfno.: 981 359 123

76

primeira mensualidade


A Coruña FERROL

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Paadin Callao, 21, baixo 15403 Ferrol Tfno.: 981 355 601

Jofil Real, 68

revelado fotografía

15402 Ferrol

material fotografía, agás ofertas

Tfno.: 981 355 047

Pilar Montero-Fotografía Tierra, 56

revelado cor, fotos estudio

15402 Ferrol foto carné

Ferrol

Tfno.: 981 354 130

Josbe, SL Rúa Real, 169 15402 Ferrol Tfno.: 981 353 131

carretes-fotos de estudiocarnés-revelados-Aps agás ofertas

Iris Produccións, SL Dolores, 22 15402 Ferrol

revelado fotográfico (analóxico e dixital)

Tfno.: 981 358 787

Zoom Video Fotografía Nueva de Caranza, 171

en revelados e copias

15404 Ferrol Tfno.: 981 321 515

traballos profesionais

77


A Coruña FERROL

INSTALACIÓNS, MANTEMENTOS E REFORMAS DO FOGAR Inelco, SL Sol, 161 15401 Ferrol

en produtos

Tfno.: 981 356 950

Bed´s Real, 47 15402 Ferrol Tfno.: 981 369 237

rebaixa en vigor máis 5 % extra agás xaneiro, febreiro, xullo e agosto

LENCERÍA E MERCERÍA Medias Isabel Praza do Callao, 9

Ferrol

15402 Ferrol

agás ofertas e rebaixas

Tfno.: 981 351 178

Íntima Real, 70 15402 Ferrol

agás ofertas e rebaixas

Tfno.: 981 355 756

MOBLES Decoración Sacri Dolores, 30 15402 Ferrol Tfno.: 981 364 068

78

mobles e agasallos. Pago ata 12 meses sen interese


A Coruña FERROL

MODA E COMPLEMENTOS Modas Rico Igrexa, 146 15402 Ferrol Tfno.: 981 352 464

Elias Magdalena, 88 15402 Ferrol Tfno.: 981 350 502

B. Lacoste Galiano, 7-9 15402 Ferrol Tfno.: 981 370 671

efectivo

Real, 124 15402 Ferrol Tfno.: 981 359 905

Ferrol

Blue efectivo

Charlot Magdalena, 131 15402 Ferrol Tfno.: 981 351 057

efectivo tarxeta

Confecciones Ourense Magdalena, 88 15402 Ferrol Tfno.: 981 350 821

Elías. Confeccións Rumbo Igrexa, 12 15402 Ferrol Tfno.: 981 350 572

79


A Coru単a FERROL

Marcos Real, 145 15402 Ferrol Tfno.: 981 358 512

efectivo

Riders Igrexas, 5 15402 Ferrol Tfno.: 981 355 262

traxes

Moreti A Coru単a, 6 15402 Ferrol Tfno.: 981 353 542

Ferrol

Denisa-Modas Lugo, 49 15402 Ferrol Tfno.: 981 324 281

Dino-Jara Rubalcava, 9 15402 Ferrol Tfno.: 981 300 365

en todos os artigos

Capote Igrexa, 17 15402 Ferrol Tfno.: 981 355 282

Barminton Real, SL Real, 126 15402 Ferrol Tfno.: 981 352 893

80

en todos os artigos


A Coruña FERROL

Barminton Real, SL María, 156 15401 Ferrol Tfno.: 981 355 051

Crubel, boutique Venezuela, 32-34 (baixo esq.) 15404 Ferrol

agás rebaixas

Tfno.: 981 321 719

Stockers Dolores, 68 15402 Ferrol Tfno.: 981 359 366

descontos entre o 10 % e o 15 % en todos os produtos

Ferrol

ÓPTICA E ORTOPEDIA General Óptica Real, 77 15402 Ferrol

agás promocións

Tfno.: 981 350 008

Centro Óptico Ferrol, SL Carmen, 29 15402 Ferrol

agás promocións

Tfno.: 981 355 295

Centro Óptico Ferrol, SL Manel de Cal, 7 15403 Ferrol

agás promocións

Tfno.: 981 359 702

81


A Coruña FERROL

Multiópticas Callao Praza do Callao, 25 15402 Ferrol Tfno.: 981 359 025

Programa Select

Multiópticas Callao Praza da España, 16 15403 Ferrol Tfno.: 981 311 406

Programa Select

Multiópticas Callao Real, 110 15402 Ferrol Tfno.: 981 352 390

Programa Select

Ferrol

Óptica de la Torre Rúa da Terra, 7 15402 Ferrol Tfno.: 981 353 257

en lentes e lentes de contacto

Óptica Montalbo Pardo Bazán, s/n 15403 Ferrol Tfno.: 981 312 500

agás lentes de sol Oakley

Óptica Montalbo Real, 157 15402 Ferrol Tfno.: 981 364 009

agás lentes de sol Oakley

Óptica Praza Praza de Armas, s/n 15402 Ferrol Tfno.: 981 350 853

82

lentes de sol e graduadas en audiófonos


A Coruña FERROL

Óptica Montalbo Praza Ultramar, 1-2 15404 Ferrol Tfno.: 981 329 843

agás lentes de sol Oakley e instrumentos de música ou calquera relacionado con esta

Grupo Óptico Novalux, SL Inferniño CC. Portanova, local 102 15404 Ferrol Tfno.: 981 370 188

productos ópticos e audiometría lentes de sol

Novalux Óptica Dolores, 21 15402 Ferrol Tfno.: 981 369 751

monturas lentes de sol e audiófonos

Novalux Óptica monturas

Ferrol

CC. Porta Nova, local 202 15404 Ferrol Tfno.: 981 370 188

lentes de sol e audiófonos

Centro Óptico Rubalcava Rubalcava, 10 15402 Ferrol Tfno.: 981 359 274

ata

Ópticas Noroeste, SL Da Terra, 26 baixo 15402 Ferrol Tfno.: 981 351 080

Interopticas Amboage Real, 223-225, baixo 15401 Ferrol Tfno.: 981 352 222

lentes graduadas, lentes de contacto, líquidos para lentes de contacto e audiófonos en lentes de sol; agás promocións

83


A Coruña FERROL

Óptica Aneiros Praza Ilustración 15-16 15403 Ferrol Tfno.: 981 370 520

en todos os productos ópticos

Ópticas Noroeste Estrada Castela, 95 15403 Ferrol Tfno.: 981 948 573

en todos os productos ópticos, agás promocións e ofertas

PAPELERÍA E LIBRERÍA El Navegante Estrada Castela, 14 15404 Ferrol

Ferrol

Tfno.: 981 311 578

papelería agás prensa e librería

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Xeitos Avda. de Vigo, 162-164 15403 Ferrol

en servizos de peiteado

Tfno.: 981 310 321

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería Femina Concepción Arenal, 648 15402 Ferrol Tfno.: 981 347 141

agás artigos rebaixas

¿Qué te compro? Carmen, 31 15402 Ferrol Tfno.: 981 355 296

84

a partir de seis euros, agás artigos rebaixados


A Coruña FERROL

SAÚDE Clínica Dr. Brage Españoleto, 16 baixo 15403 Ferrol

nas consultas

Tfno.: 981 372 141

TENDA DE MÚSICA Discos Breogán, SL Carmen, 9 15403 Ferrol

agás tarxetas

Tfno.: 981 352 948

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hostal Almirante Ferrol

María, 2 15402 Ferrol Tfno.: 981 333 073

VEHÍCULOS Aldo Neumáticos Estrada Catabois, 311 15405 Ferrol Tfno.: 981 311 590

pneumáticos Continental, Good Year Bridgestone e Eurotyre servizos

Auto Accesorios Stop Estrada de Castela, 52 15404 Ferrol Tfno.: 981 312 203

Talleres Prego, S.A. Polígono Gándara. Avda. Principal, s/n 15405 Ferrol Tfno.: 981 326 500

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

85


A Coruña FERROL

VIAXE E PEL Bolsos Herrero Galiano, 26 15402 Ferrol

agás rebaixas

Tfno.: 981 352 871

Bolsos Mais España, 24 15402 Ferrol

agás rebaixas

Tfno.: 981 315 301

VIDEOCLUB Vídeo Club Octopussy Dr. Iglesias Parga, 1-2

Ferrol

15403 Ferrol

alugamento de películas

Tfno.: 981 372 535

XOIERÍA E RELOXERÍA Rosas, S.C. Mercado Central, 13 15402 Ferrol

xoiería

Tfno.: 981 359 177

Joyería Prieto Igrexa, 3 15402 Ferrol Tfno.: 981 350 394

Joyería Evaristo Mercado Central, 15-16-30 15402 Ferrol Tfno.: 981 351 130

86

agás arranxos


A Coruña FERROL / LAXE

Rosa Doce 15402 Ferrol

Ferrol

Igrexia, 127 en todos os artigos

Tfno.: 981 359 769

ALIMENTACIÓN Supermercado Claudio Laxe Praza do Cantón, 21 15117 Laxe Tfno.: 981 728 315

CALZADO Calzados Martínez Vila Amparo, 42 15117 Laxe Laxe

Tfno.: 981 735 190

MOBLES Establecimientos César Rosalía de Castro, 20 15117 Laxe 981 728 352

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Perruquería Rosana Alfredo Brañas, 11 15117 Laxe

traballos técnicos

Tfno.: 981 735 513

87


A Coruña LAXE / LOUSAME / MELIDE

PINTURAS Pintor Decorador Alfredo Brañas, 11 15117 Laxe Tfno.: 981 735 513

VEHÍCULOS Laxe

Talleres Pepe Canosa Nemiña, 27 15117 Laxe

reparación e venda de recambios

Tfno.: 981 728 083

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Romar Rosalía de Castro, 17 15117 Laxe

a partir de 50 €

Tfno.: 981 735 078

Lousame

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa do Xan Lousame, 9 15025 Ardeleiros-Lousame

hospedaxe de turismo rural

981 877 988

Melide

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Melide Franco, 17 15800 Melide Tfno.: 981 505 467

88

agás promocións


A Coruña MELIDE / MIÑO / MUGARDOS / MUXÍA

VEHÍCULOS- MOTOS

Rolda da Coruña, 11 15800 Melide

recambios e accesorios bicicletas

Melide

Motocicletas Leiva

Tfno.: 981 505 779

CALZADO Miño

Zapatos Laura José Antonio, 1 15630 Miño Tfno.: 981 782 296

LENCERÍA E MERCERÍA Mugardos

Carolina Rúa do Peteiro, 3 15620 Mugardos Tfno.: 981 470 039

SAÚDE Clínica Dental Areal, 5. 1.º 15124 Muxía

en todos os tratamentos

Muxia

Tfno.: 981 742 535

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Cámping Playa de Leis-Muxía, SL Leis, 80 15124 Muxía

aloxamento cámping e bungalows

Tfno.: 981 730 304

89


A Coruña NARÓN

AUTOESCOLAS Torremar, S. Coop. Estrada de Castela, 35-1 15407 Narón

matrícula

Tfno.: 981 385 797

Torremar, S. Coop. Estrada de Castela, 398 15572 Narón

matrícula

Tfno.: 981 385 797

DECORACIÓN Nácar Regalos Decoración Estrada de Castela, 389

Narón

15578 Narón Tfno.: 981 393 510

DEPORTES Kensington Sport Wear Estrada de Castela, 828 15570 Narón Tfno.: 981 391 898

FOTOGRAFÍA E IMAXE Fotografía Jorge Reis Católicos, 61 15570 Narón Tfno.: 981 388 131

90

en revelados e material fotográfico


A Coruña NARÓN / NEDA

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico Narón Estrada de Castela, 119, baixo 15570 Narón Tfno.: 981 390 784

en todos os artigos

Multiópticas Callao

Programa Select

Narón

CC. e de ocio ODEON - Castelao, parc 91-94. Polg. Ind. A Gándara 15578 Narón Tfno.: 981 397 930

Interópticas Freixeiro Estrada Castela, 409 baixo 15570 Narón Tfno.: 981 381 199

lentes graduadas, lentes de contacto, líquidos para lentes de contacto e audiófonos. lentes de sol, agás promocións

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Pazo Libunca Lugar de Castro, s/n 15578 Narón Tfno.: 981 383 540

Asociación Escola de Tempo e Aire Libre Neboa nos cursos e actividades

Neda

Muchiqueira, 24 15510 Neda Tfno.: 981 347 690

Pazo da Merced Pazo da Merced, s/n 15510 Neda Tfno.: 981 382 200

en aloxamento e almorzo en calquera tempada

91


A Coruña NOIA / ORDES

DEPORTES Nanaku Surf Escultor Ferreiro, 21

roupa

15200 Noia Tfno.: 981 824 993

material de Surf

HOSTALERÍA Restaurante Saiñeiro Costa do Ferrador, 16 15200 Noia Noia

Tfno.: 981 824 945

en todos os produtos consumidos no Restaurante

MODA E COMPLEMENTOS Trasnos Galerías do Curro 15200 Noia

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 981 824 440

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Perruquería Stylo Curro 15200 Noia

agás produtos

Tfno.: 981 821 007

Ordes

CALZADO Calzados Carma Mercado, 2 15680 Ordes Tfno.: 981 680 885

92

agás promocións e rebaixas


A Coruña ORDES / OROSO / ORTIGUEIRA

DECORACIÓN La Oca Verde Mundito, 4 15680 Ordes

agás rebaixas e pago con tarxeta

Ordes

Tfno.: 981 680 348

MODA E COMPLEMENTOS Textil Cestaños Viriato Xeneral Mola, 35 15680 Ordes Tfno.: 981 682 953

MODA INFANTIL

Do deporte, 11 15688 Sigueiro- Oroso Tfno.: 981 690 926

en roupa Mayoral e moza agás con descontos e rebaixas

Oroso

Ensoños

ÓPTICA E ORTOPEDIA Multiópticas Callao Avda. Xeneral Franco, 73 Programa Select

Ortigueira

15330 Ortigueira Tfno.: 981 402 435

SAÚDE Clínica Dental Rúa A. Edif. Vives portal II 15230 Outes Tfno.: 981 850 912

93


A Coruña ORTIGUEIRA / OLEIROS / PADRÓN

Ortigueira

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Perfeuto María Cabanamoura, 7 15237 Outes

no prezo do aloxamento

Tfno.: 981 851 009

VEHÍCULOS Arrojo Avda. das Mariñas, 285 Perillo-Oleiros Oleiros

Tfno.: 981 635 400

vehículos novos: desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción servizo posventa: sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

Gadauto, S.A. Estrada N VI, Km.600 15080 Perillo-Oleiros

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Tfno.: 981 635 600

INMOBILIARIA Inmobiliarios Río-Sar Xeneral Franco, 1 Padrón

15900 Padrón

en alugamento; en compras segundo propiedade

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Jorge Cortiñas Xeneral Franco, 43 15900 Padrón Tfno.: 981 811 904

94

segundo os produtos


A Coruña POBRA DO CARAMIÑAL / PONTECESO

Pobra do Caramiñal

ZAPATERÍA E LENCERÍA Zapatería-Lencería Eva Rúa Castelao, 18 15960 A Pobra do Caramiñal

en todos os artigos

Tfno.: 981 831 942

AUTOESCOLAS Autoescola Dual Praza Recheo, 7, 1.º 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 123

Autoescola Cobepa Avda. Eduardo Pondal, 51, 1.º B 15110 Ponteceso Ponteceso

Tfno.: 981 714 889

CALZADO Calzado La Pesqueira Avda. Eduardo Pondal, 64 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 056

DEPORTES Línea Sport La Pesqueira Avda Bergantiños,2 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 474

95


A Coruña PONTECESO

ELECTRODOMÉSTICOS Santos Rial Avda. Bergantiños, 49, baixo 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 366

ENSINO Academia Bitácora Avda Eduardo Pondal, 51, 1º. A 15110 Ponteceso Tfno.: 981 713 605

FOTOGRAFÍA E IMAXE

Ponteceso

Santy Fotógrafo Avda. Eduardo Pondal, 6 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 011

MODA INFANTIL Roupa Infantil e Cadete Biquiños Avda. Bergantiños, 19 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 610

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica A Trabe Bergantiños, 11 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 285

96

agás ofertas


A Coruña PONTECESO

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería A Pesqueira Avda. Anllóns, 82 15110 Ponteceso

en compra superior a 50 €

Tfno.: 981 714 107

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Imaxen Avda. Anllóns, 2 L 6 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 687

SAÚDE

Ponteceso

Clínica Dental J. R. Bazar Anido Avda. Eduardo Pondal, 12, 2.º 15110 Ponteceso Tfno.: 981 715 260

VEHÍCULOS - MOTOS Reparación de Vehículos-Carrocería Rey Avda. Anllóns, 54 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 713

reparacións vehículos

Recambios Ream Aduana, 12 ferramentas

15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 278

repostos automobil

97


A Coruña PONTECESO / PONTEDEUME / RIANXO

Ponteceso

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoieria Romar Avda. Eduardo Pondal, 47 15110 Ponteceso Tfno.: 981 714 046

ARTE, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Arteume Castrelo-Centroña 15600 Pontedeume Tfno.: 678 423 819

en restauración de mobles e fabricación artesanal

Pontedeume

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Tabora Ferreiros, 3

monturas

15600 Pontedeume lentes de sol e audiófonos

Tfno.: 981 432 407

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Eumesa Avda. Coruña, s/n 15600 Pontedeume

no prezo do aloxamento

Tfno.: 981 430 901

Rianxo

CALZADO Zapatería-Lencería Eva Rúa do Medio, 26 15920 Rianxo Tfno.: 981 860 717

98

en todos os artigos


A Coruña RIANXO

DEPORTES Deportes Sport Rúa do Medio, 30 15920 Rianxo Tfno.: 981 860 012

ELECTRÓNICA Bandín Audio, SL Urb. A Martela, 16 15920 Rianxo Tfno.: 981 866 025

na venda de equipos de son

INSTALACIÓNS, MANTEMENTO E REFORMAS DO FOGAR Distribuidora Material de Construcción Rianxo

Araño, s/n 15984 Rianxo Tfno.: 981 843 910

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica + Visión Rianxo Rúa do Medio, 40 15920 Rianxo

lentes graduadas e sol

Tfno.: 981 866 283

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Cándido Rúa do Medio, 1 15920 Rianxo

agás librería e prensa

Tfno.: 981 860 088

99


A Coruña RIANXO / RIBEIRA

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Os Muiños Miráns, s/n

Rianxo

15984 Araño-Rianxo

aloxamento

Tfno.: 981 863 374

Hostal Bar Restaurante Ela Rúa do Medio, 33 15920 Rianxo Tfno.: 981 860 085

no servizo de hospedaxe e manutención

DEPORTES Surf Kaimana Xeral Francisco Franco, 120 Ribeira Tfno.: 981 870 590

Ribeira

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguerías e Perfumerías, SA Avda. Rosalía de Castro, 26 15960 Ribeira

artigos alta perfumería

Tfno.: 981 870 086

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Insuela-Turismo Rural Insuela, Palmeira, 7 15950 Palmeira-Ribeira Tfno.: 981 838 026

100

en temporada baixa


A Coruña RIBEIRA / SADA

VEHÍCULOS - MOTOS

Saíñas/ Palmeira 15960 Santa Uxía de Ribeira

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Ribeira

Citova, SL

Tfno.: 981 838 855

DEPORTES Deportes A Fraga, SL Río, 29 15160 Sada

agás períodos de rebaixas e produtos con desconto

Tfno.: 981 623 609

ELECTRODOMÉSTICOS Comercial Lober Linares Rivas, 34 Tfno.: 981 620 044

en todos os artigos, agás ofertas e rebaixas

Sada Sada

15160 Sada

ESCOLA DE NAVEGACIÓN Altavela Avda. do Porto, 16 15160 Sada Tfno.: 639 584 430

cursos vela cruceiro cursos teóricos, titulacións náuticas prácticas homologadas, titulacións náuticas

MOBLES Comercial Lober Río, 21 15160 Sada Tfno.: 981 620 365

en todos os artigos, agás ofertas e rebaixas

101


A Coruña SADA / SANTA COMBA / SANTIAGO DE COMPOSTELA

MODA E COMPLEMENTOS Sada

Perfumería Tere República Arxentina, 13 15160 Sada Tfno.: 981 621 043

Santa Comba

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería e Papelería López Lois Avda. Santiago, 4 15840 Santa Comba

en todo o referente a papelería

Tfno.: 981 880 029

AGASALLOS Mimos Fray Rosendo Salvado, 15 15701 Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Tfno.: 981 531 467

O Pequeno Gabino San Pedro, 60, baixo 15703 Santiago de Compostela

agás rebaixas

Tfno.: 981 589 567

Unitenda Xelmírez, 2 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 555 268

Amaea Souvenirs Inmaculada, caseta n.º 2 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 570 864

102

agás libros e publicacións


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

ARTE, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Taller enmarcación Alfonso Tras Salomé, 2 15705 Santiago de Compostela

en todos os enmarcados, agás aqueles que xa o teñen

Tfno.: 981 583 307

AU-PAIR Galiau-Pair Hórreo, 19, L 9 15702 Santiago de Compostela

nas inscricións

Tfno.: 981 570 599

Santiago de Compostela

AUTOESCOLAS Autoescuela Noroeste Avda. de Lugo, 2 A 15702 Santiago de Compostela

matrícula

Tfno.: 981 599 925

CALZADO Polenka Preguntoiro, 21 15702 Santiago de Compostela

agás rebaixas

Tfno.: 981 581 273

CLÍNICA VETERINARIA C. Vet. Amigos, SL Avda. de Lugo, 2, baixo 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 575 424

nos servizos da clínica; agás medicación, dietas e análises externas

103


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Clínica Veterinaria Rosalía de Castro Rosalía de Castro, 106, baixo 15706 Santiago de Compostela

nos servizos veterinarios

Tfno.: 981 597 217

DEPORTES Deportes Cibeira Sto. Domingo da Calzada, 1 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 596 060

agás rebaixas e promocións

Santiago de Compostela

Orbi Sport Rosalía de Castro, 56 15706 Santiago de Compostela

agás material pesca

Tfno.: 981 596 188

Deportes Caneda Fonte San Antonio, 25 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 575 278

efectivo, agás ofertas e material escolar

Spiral Surf Ponte Castro, 5 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 561 728

Spiral Surf Ramón Cabanillas, 3 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 594 792

104

roupa e complementos, agás zapatillas e material específico de deportes. Non acumulables a outras ofertas

roupa e complementos, agás zapatillas e material específico de deportes. Non acumulables a outras ofertas


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ximnasio Arume Avda. de Lugo, 201, baixo 15703 Santiago de Compostela

nunha actividade

Tfno.: 981 557 389

Amancio Deportes, SA Rosalía de Castro, 38 15706 Santiago de Compostela

téxtil e calzado

Tfno.: 981 575 381

Piteira, SL Orfas, 38 Santiago de Compostela

15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 554 275

Rosa Sport A Rosa, 17 15701 Santiago de Compostela

agás rebaixas

Tfno.: 981 531 550

Samlo Sport Santiago de Chile, 15 A 15706 Santiago de Compostela

matrícula de balde

Tfno.: 981 593 787

ELECTRODOMÉSTICOS San Luís Praza de Vigo, 2 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 531 266

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

105


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Comercial Electrónica Ricardo, SL Área Central, local 22-C 15703 Santiago de Compostela

descontos especiais

Tfno.: 981 555 353

Comercial Electrónica Ricardo, SL Enrique Vidal Abascal, 7, baixo 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 530 190

descontos especiais

Santiago de Compostela

Comercial Electrónica Ricardo, SL Horreo, 94, baixo 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 561 346

descontos especiais

ENSINO Academia Athenea Rúa de San Pedro, 110 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 557 367

desconto na matrícula na mensualidade cando asistan 2 (ou máis) familiares simultaneamente

FLORERÍA-PLANTAS-XARDINERÍA Floristería Lilas Rep. Arxentina, 41 15706 Santiago de Compostela

a partir de 12 €

Tfno.: 981 596879

FOTOGRAFÍA E IMAXE Compugal Romero Donallo, 19, baixo 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 598 754

106

consumibles de informática e accesorios


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

J. Portela Seijo Hórreo, 48 15702 Santiago de Compostela

electrodomésticos, TV, vídeo e cine en casa

Tfno.: 981 561 731

Foto Estudio Fernando Algalia de Arriba, 10 15701 Santiago de Compostela

desconto

Tfno.: 981 583 256

LENCERÍA E MERCERÍA Lencería Silvia Santiago de Compostela

República do Salvador, 4, baixo 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 566 890

Lenceria Marta Santiago de Chile, 30, baixo 15706 Santiago de Compostela

efectivo tarxeta

Tfno.: 981 599 931

Mercería-Lencería Julia Busto Rosalía de Castro, 105 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 524 036

MOBLES Comercial J. E. Varela, SL Cidade do Transporte, rúa D, nave 1 15890 Santiago de Compostela Tfno.: 981 591 742

de desconto. proxecto de balde, montaxe de balde

107


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Mundo Xuvenil, SL San Pedro, 46 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 586 955

Mundo Xuvenil, SL Montero Ríos, 35 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 586 955

MODA E COMPLEMENTOS Santiago de Compostela

Textil Cestaños, SL (Studio Viriato) Orfas, 24 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 576 833

Goyanes Cervantes, 10 15704 Santiago de Compostela

agás rebaixas, promocións e ofertas especiais

Tfno.: 981 581 665

Adán, SL Hórreo, 25 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 566 573

agás rebaixas, ofertas e promocións

Confecciones Onbre Hórreo, 7 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 585 183

108

agás rebaixas


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Boutique Cero San Pedro de Mezonzo, 28 B 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 598 516

Nacho Jeans Xelmírez, 14 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 581 151

Morandeira

Santiago de Compostela

Algalia de Arriba, 17 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 581 358

Cierto Moda Hombre Fonte de Santo Antón 6 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 561 323

Cierto Moda Hombre Casas Compostela, 4 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 580 782

Confecciones EL Americano Algalia de Arriba, 18 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 582 975

Confecciones Riande Praza do Toural, 2 15705 Santiago de Compostela Tfno.: 981 586 150

109


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Confecciones Sindo Avio, 11 15898 Santiago de Compostela Tfno.: 981 587 738

Mabrugo Xeneral Pardiñas, 12-14, local 5 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 935 306

Modas Edel Santiago de Compostela

Alfredo Brañas, 6 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 599 795

MODA INFANTIL Nesmary República Arxentina, 9 15701 Santiago de Compostela

agás rebaixas

Tfno.: 981 592 996

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Holgueras Alfredo Brañas, 13 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 590 999

lentes sol, lentes de contacto, líquidos lentes graduadas

Óptica Castro Fernando III O Santo, 5 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 596 413

110

lentes graduadas, cristais e monturas lentes de sol, lentes de contacto, líquidos agás ofertas


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Óptica Val Praza Roxa, 8 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 596 722

en lentes graduadas, lentes de contacto e produtos mantemento

Óptica Val CC.Área Central-Praza Europa, local 14-F 15707 Santiago de Compostela Tfno.: 981 935 960

en lentes graduadas, lentes de contacto e productos mantemento

República Arxentina, 28 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 563 588

en lentes graduadas, lentes de contacto e produtos mantemento

General Óptica, SA Doutor Teixeiro, 14 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 575 781

agás promocións

Óptica Camba República do Salvador, 8 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 564 887

agás promocións e ofertas

Grupo Óptico Novalux, SL Hórreo, 36 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 575 151

lentes graduadas e audiófonos lentes de sol

La Gafa de Oro Área Central L-18 H 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 560 147

lentes graduadas, graduación de vista, probas contactoloxía e audición de balde resto artigos, agás promocións

111

Santiago de Compostela

Óptica Val


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

La Gafa de Oro Praza do Toural, 9 15705 Santiago de Compostela Tfno.: 981 580 517

lentes graduadas, graduación, probas contactoloxía e auditivas de balde resto artigos

Óptica E. Lázaro Hórreo, 3 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 580 539

lentes graduadas, graduación, probas contactoloxía e audición de balde resto de artigos non acumulables con outras ofertas

Santiago de Compostela

Multiópticas Iris Calderería, 57 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 581 120

Programa Select

Multiópticas Casa de los Lentes Xeneral Pardiñas, 11 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 571 602

Programa Select

Multiópticas Galerías Orfas, 26 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 580 072

Programa Select

Ortopedia Xeral, SL Óptica Ramón Cabanillas, 2 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 598 534

Optivisión Alfredo Brañas, 14 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 590 446

112

en todos os artigos


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Óptica La Riva Rosalía de Castro, 77 15706 Santiago de Compostela

non acumulable a outras ofertas

Tfno.: 981 592 057

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería San Pablo Rúa do Vilar, 37 15705 Santiago de Compostela

en todos os artigos

Papelería Compostela Castro, 2 15704 Santiago de Compostela

en todos os artigos

Tfno.: 981 582 217

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Herminia Rúa de San Pedro, 36, baixo 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 587 657

Manuela Hermo Estilistas Sánchez Freire, 58 15716 Santiago de Compostela

en todos os servizos

Tfno.: 981 524 312

Karonia Praza de Europa, local 17- F2 15703 Santiago de Compostela

en vendas e traballos técnicos

Tfno.: 669 536 844

113

Santiago de Compostela

Tfno.: 981 552 180


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguería Perfumería Cacheda República Arxentina, 11 15704 Santiago de Compostela

perfumería e agasallos

Tfno.: 981 590 067

ROUPA DA CASA Álvaro Hogar, SL Ramón Cabanillas, 2 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 597 730

Santiago de Compostela

SAÚDE Clínica Dental Luis Pías Villamor Frai Rosendo Salvado, 11, 4 B 15701 Santiago de Compostela

tratamentos odontolóxicos

Tfno.: 981 590 656

Clínica de Odontología Carmen de Andrés A Rosa, 23, 1.º C 15704 Santiago de Compostela Tfno.: 981 593 136

Clínica Dental Santa Marta de Arriba, 61 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 531 849

Clínica Dental Concheiros, 40 entreplanta 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 571 997

114

revisións e radiografías de balde


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Clínica Dental Alfredo Brañas, 23, 1.º 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 596 365

en todas as actuacións profesionais a todos os membros da familia

Psicotécnico Viacambre Horreo, 19, esc. C, 1.º esquerda 15702 Santiago de Compostela

para o carné de conducir coche

Tfno.: 981 575 331

C.A.I.F. Logopedia 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 597 436

en tratamentos logopédicos mensuais e 1ª consulta

TENDA DE ANIMAIS El Arca de Noé Montero Ríos, 11, baixo 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 564 598

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Restaurante El Bocalino República Arxentina, 11

menú á carta en efectivo

15701 Santiago de Compostela 981 566 482

con tarxeta de crédito

Centro Don Bosco Belvís, 2 15703 Santiago de Compostela

desconto non inferior ao 10% nas actividades e cursos

981 582 243

115

Santiago de Compostela

Rep. Arxentina, 11, 2.º G


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Husa Santiago Apóstol Costa de San Marcos, 1 15820 Santiago de Compostela

garaxe gratuíto 25% sobre tarifa oficial

Tfno.: 981 557 155

Hotel Puerta del Camino Miguel Ferro Caveiro, s/n 15703 Santiago de Compostela

sobre tarifa oficial

Tfno.: 981 569 400

Fundación - Museo Eugenio Granell

Santiago de Compostela

Praza del Toural, S/N 15705 Santiago de Compostela

entrada de balde e 20% nos productos da tenda

Tfno.: 981 576 394

McDonald´s CC. Área Central, L-9-26 15703 Santiago de Compostela

agás promocións

Tfno.: 981 566 645

Pazo Xan Xordo Lavacolla, 6 15820 Xan Xordo Tfno.: 981 888 259

VEHÍCULOS - MOTOS Recambios Balsa Hnos SL Avda. de Lugo, 167 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 587 333

116

en aloxamento tempada baixa


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Terremoto Compostela, SL Triacastela, 1 15703 Santiago de Compostela

agás motocicletas e ciclomotores

Tfno.: 981 561 302

Fiateira Motor Boisaca Santiago de Compostela Tfno.: 981 566 003

vehículos novos: desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción. servizo posventa: sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

Noyamovil, SL 15890 Santiago de Compostela

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Tfno.: 981 577 777

VIAXE E PEL Toxo Xeneral Pardiñas, 23 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 563 988

VIDEOCLUB Video-Club Cativ Rúa de San Pedro, 49, baixo 15703 Santiago de Compostela

aluguer de vídeo e DVD

Tfno.: 981 584 626

Enterprise Multivídeo Avda. Rodríguez Viguri, 11, baixo 15703 Santiago de Compostela

aluguer de novidades VHS, DVD os mércores

Tfno.: 981 561 725

117

Santiago de Compostela

Vía Edison , 3


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Malde Rúa do Vilar, 21 15705 Santiago de Compostela Tfno.: 981 581 422

agás Sargadelos e etiquetas que poña neto

F. Munín Joyeros Rúa de San Pedro, 30 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 570 890

Santiago de Compostela

Joyería Alameda Avda. de Figueroa, 10 15705 Santiago de Compostela Tfno.: 981 573 051

en efectivo

Xoiería e Reloxería J .Gomez Rosalía de Castro, 84 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 590 346

Alume Santiago de Chile, 7, baixo 15706 Santiago de Compostela Tfno.: 981 979 144

tódalas compras

Cerqueiro Joyeros Doctor Teijeiro, 1, baixo 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 582 407

Giotto Diseño, SL Xeneral Pardiñas, 3, baixo 15702 Santiago de Compostela Tfno.: 981 554 508

118

en xoiería, reloxería e prata, agás reparacións de calquera tipo


A Coruña SANTIAGO DE COMPOSTELA

Marín y Durán Xoieiros Orfas, 11 15703 Santiago de Compostela

en todos os produtos

Tfno.: 981 581 783

Xoiería Castaño Gómez Montero Ríos, 25 –B 15706 Santiago de Compostela

sobre PVP

Tfno.: 981 592 625

XOGUETERÍA

Rúa do Vilar, 12, 13 15705 Santiago de Compostela

dto. en artigos que non estean en oferta

Tfno.: 981 581 094

Imaginarium Xeneral Pardiñas 15701 Santiago de Compostela Tfno.: 981 576 944

en compras superiores a 24 €

Imaginarium CC. Área Central planta baixa 15703 Santiago de Compostela Tfno.: 981 566 036

en compras superiores a 24 €

119

Santiago de Compostela

Bazar del Villar


A Coruña SANTISO / VEDRA / VILASANTAR / ZAS

Santiso

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa San Xurxo San Xurxo 15808 Santiso-Arcediago Tfno.: 981 505 302

no aluguer da casa de turismo rural San Xurxo tempada baixa

Casa Suárez Vedra

Ponte Sarandón, 2 15885 Vedra-Ribadulla

en todos os servizos

Tfno.: 981 512 548

Vilasantar

Muiño de Vasques Faxilde Mezonzo 15807 Vilasantar

do aluguer da vivenda

Tfno.: 981 778 152

PAPELERÍA E LIBRERÍA Zas

Librería Artigas Vidal Ríos 15150 Baio- Zas Tfno.: 981 718 205

120

en papelería


Lugo ABADIN / BEGONTE / BARREIROS

AUTOESCOLAS Abadín Escola de Conductores 27430 Abadín

Abadín

Xeneral Franco, 47, baixo matrícula

Tfno.: 982 508 308

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hostal La Ruta Esmeralda Begonte

Estrada Nacional VI, 529,6 27370 Baamonde Tfno.: 982 398 138

HOSTALERÍA Restaurante Estrada Nacional, 634 27124 Barreiros Tfno.: 982 144 136

zumes, augas minerais e mostos

Restaurante A Ribeira Praia de Benquerencia Barreiros

27792 Barreiros Tfno.: 982 124 452

A Bodeguilla Souto, 46 27793 Reinante

refrescos e augas

Tfno.: 982 134 252

Café Bar Moderno-Fonda Estrada Xeral, 70 27790 San Cosme-Barreiros Tfno.: 982 124 085

comidas e habitacións como peregrinos Camiño Norte de Santiago cafetería e hospedaxe

123


Lugo BARREIROS / BÓVEDA / BURELA

MOBLES E DECORACIÓN Muebles Folgueira Estrada Praia, 16 27790 Barreiros

en artigos de iluminación, téxtil, decoración e agasallo

Barreiros

Tfno.: 982 124 146

TURISMO E OCIO Kiosko Xiber Avda. Casiano, 7 27790 Angueira-Barreiros

en todos os artigos

Tfno.: 982 124 085

BRICOLAXE E CERRALLERÍA Boveda

Ferretería Davila Alfonso XIII, 56 27340 Bóveda

artigos de bricolaxe

Tfno.: 982 426 516

DEPORTES Burela Deportes Arcadio Pardiñas, 15 Burela

27880 Burela Tfno.: 982 580 984

Elide Arcadio Pardiñas, 128 27880 Burela Tfno.: 982 581 582

124

agás promocións e rebaixas


Lugo BURELA

MODA E COMPLEMENTOS Chamorro Hombre Arcadio Pardiñas, 58 baixo 27880 Burela

rebaixas enagás todolos artigos

Tfno.: 982 581 057

MODA INFANTIL Floky Praza Rosalía de Castro, 5 27880 Burela Tfno.: 982 586 312

en todos os artigos, agás rebaixas

Premaman en todos os artigos, agás ofertas e rebaixas textos

Burela

Pardo Bazán, 30 27880 Burela Tfno.: 982 585 298

Brianda Moda Rosalía de Castro, 24-26 27880 Burela Tfno.: 982 585 281

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico da Costa Arcadio Pardiñas, 158 27880 Burela Tfno.: 982 581 851

SAÚDE Emilio J. Rubiños López - Odontólogo Curros Enríquez, 7-1º 27880 Burela

agás traballos protésicos farase o desconto

Tfno.: 982 581 333

125


Lugo BURELA / CASTRO DO REI

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Javier Arcadio Pardiñas, 220 27880 Burela Burela

Tfno.: 982 581 415

compras superiores a 30 €, agás arranxos

Xoieria Pikmar Eixo Garay, 11 baixo 27880 Burela

de desconto nas compras superiores a 30 €

Tfno.: 982 557 609

DEPORTES Kiko Sport Avda. Terra Chá, 53, C. Ribeiras de Lea 27260 Castro de Rei Tfno.: 982 310 521

ENSINO

Castro do Rei

Academia Elite Praza García Abad, 13, 1.º C. Ribeiras de Lea 27010 Castro de Rei Tfno.: 670 507 750

FERRAXERÍA Ferretería o Ferruxiños, SL Avda. Terra Chá, 79. C. Ribeira de Lea 27260 Castro de Rei Tfno.: 982 310 504

126

agás tarxetas


Lugo CASTRO DO REI / CERVO / CHANTADA

HOSTALERÍA Pizzería Areas Avda. Terra Chá, 43. C. Ribeiras de Lea 27260 Castro de Rei

consumición sen alcohol de balde con cada pizza

Tfno.: 982 310 326

MODA E COMPLEMENTOS Castro do Rei

Confecciones Lugotex Avda. Terra Chá, 43. C. Ribeiras de Lea 27260 Castro de Rei Tfno.: 982 310 326

XOIERÍA E RELOXERÍA Estévez Joyeros Praza Galicia, 3 27260 Castro de Rei Tfno.: 982 310 555

MODA E COMPLEMENTOS Cervo

Dania Moda Aduana, 21, baixo 27890 San Cibrao-Cervo

agás rebaixas

Tfno.: 982 594 308

Chantada

AUTOESCOLAS Autoescola Faro Ramón y Cajal, 1 27500 Chantada

na matrícula

Tfno.: 982 440 303

127


Lugo CHANTADA

BRICOLAXE E CERRALLERÍA Comercial Saborido Ribeira Sacra, 1 27500 Chantada

bricolaxe

Tfno.: 982 441 086

FLORISTERÍA Floristería Marina Santa Ana, 15 27500 Chantada Tfno.: 982 441103

en flores e plantas, agás 14 febreiro, 1 de novembro e Día da Nai

MOBLES Novo Diseño Chantada

Xosé Antonio, 25-27 27500 Chantada Tfno.: 982 462 179

Mobles e Decoración Ramil Avda. Ourense, 23 27500 Chantada Tfno.: 982 440 169

MODA E COMPLEMENTOS Tango Rúa das Chedas, 8, baixo 27500 Chantada Tfno.: 982 462 249

Casa de Blanco Calvo Sotelo, 2-4 27500 Chantada Tfno.: 982 441 050

128

agás rebaixas


Lugo CHANTADA

Soto Joven Alferez Baagante, 69 27500 Chantada Tfno.: 982 441 534

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Mateo Sta. Ana, 8 27500 Chantada Tfno.: 982 462 180

PAPELERÍA E LIBRERÍA Elvira Osorio Jorge 27500 Chantada

Chantada

Xosé Antonio, 1 papelería e texto

Tfno.: 982 440 740

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería Aromas Xosé Antonio, 6, baixo 27500 Chantada

en marroquinería

Tfno.: 982 440 824

SAÚDE Clínica Dental Avda. de Monforte, 42, 1.º drta. 27500 Chantada

tratamentos consulta de balde

Tfno.: 982 441 484

129


Lugo CHANTADA / O CORGO / A FONSAGRADA / FOZ

VEHÍCULOS - MOTOS Avelino Moure Regal, SL Estr. Ourense, s/n 27500 Chantada

pezas sobre V.N.

Chantada

Tfno.: 982 440 368

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería-Reloxería Ángel Xosé Antonio, 5 27500 Chantada

agás nos arranxos

Tfno.: 982 440 188

O Corgo

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Grande da Fervenza A Fervenza 27163 A Fervenza-O Corgo

en hospedería

Tfno.: 982 150 610

A Fonsagrada

DEPORTES Elide Burón, nº 2 27002 Fonsagrada Tfno.: 982 350 121

en todos os artigos, agás promocións e rebaixas

AUTOESCOLAS

Foz

Autoescola Mundial-Viveiro Foz, SL Irmáns Menesianos, 6 27780 Foz Tfno.: 982 132 449

130

na matrícula


Lugo FOZ

DEPORTES E CAIXEIRO VIDEOCLUB Living Sport Trapero Pardo, 14 27780 Foz

agás música, tarxeta videoclub gratis

Tfno.: 982 132 737

MODA E COMPLEMENTOS Longarela Avda. da Mariña, 29 27780 Foz

en todos os artigos

Tfno.: 982 140 134

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico da Costa Foz

Salvador de Madariaga, edificio centro 27780 Foz Tfno.: 982 132 070

PAPELERÍA E LIBRERÍA Copistería-Papelería Papiro Avda. da Mariña, 27 27780 Foz Tfno.: 982 132 713

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Blanco y Negro Avda. da Mariña, 18 27780 Foz

agás música

Tfno.: 982 140 200

131


Lugo FOZ / FRIOL / GUITIRIZ

SAÚDE Clínica Dental Foz Irmans Menesianos, 4, 2.ºD 27780 Foz Tfno.: 982 132 389

da totalidade do tratamento odontolóxico e consultas logo de cita de balde

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Restaurante Leyton Foz

Mariña, 6 27780 Foz Tfno.: 982 140 800

en todos os servizos do hotel e restaurante agás xullo e agosto

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Ag Mestre Mateo, 11 27780 Foz Tfno.: 982 132 007

COMERCIO MIXTO

Friol

Casa Terrón Praza da Ponte, 2 27220 Friol

agás os ofertados

Tfno.: 982 375 015

Guitiriz

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hostal Restaurante La Casilla Avda. de Parga, 39 27300 Guitiriz Tfno.: 982 370 188

132

Hostal e restaurante, agás menú do día


Lugo LOURENZÁ / LUGO

ASESORÍA FISCAL LABORAL, CONTABLE Noceda Asesores Dr. Rubiños, 4 baixo 27760 Lourenzá

en honorarios

Lourenzá

Tfno.: 982 121 512

MODA E COMPLEMENTOS Eros Moda Xosé Antonio, 22 27760 Lourenzá Tfno.: 982 121 287

AGASALLOS Clamar Regalos, SL Santo Domingo, 3 27001 Lugo Tfno.: 982 224 857

La Tienda Ángel López Pérez, s/n efectivo

Lugo

27002 Lugo Tfno.: 982 223 764

Artevella CC. Carrefour, local, 6 27004 Lugo

efectivo

Tfno.: 982 201 711

Artevella Galerías Bispo Aguirre, 1, local 5 27001 Lugo

efectivo

Tfno.: 982 201 711

133


Lugo Regalos Quintas Avda. Coruña, 213 27003 Lugo Tfno.: 982 215817

Onaz Rúa Nova, 112, baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 242 313

compras superiores a 120 € ou 15%

Cacarela Praza Maior, 27 (galerías) 27001 Lugo Tfno.: 982 255 266

compras superiores a6€

Lugo

ARTE, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Rebolo Xermán Alonso, 18-20 27004 Lugo Tfno.: 982 216 403

ASESORÍAS - XESTORÍAS Fausto Gestión, SL Q. Ballesteros, 19, 1.º esq. 27001 Lugo Tfno.: 982 241 804

AUTOESCOLAS Autoescola Lucus Campo Castelo, 18 27002 Lugo Tfno.: 982 225 803

134

na teórica e matrícula dos permisos A, B, C, C+E


Lugo Escuela de Conductores Benjamín Castelao, 84 B 27001 Lugo Tfno.: 982 224 767

matrícula en todos os permisos de conducir

Autoescuela Europa Doutor Fleming, 8 27002 Lugo Tfno.: 982 223 360

matrícula

Colupa Bispo Aguirre, 30, baixo 27002 Lugo Tfno.: 982 224 112

na matrícula para calquera permiso de conducir

Salv. Madariaga, 12, entresollado 27002 Lugo Tfno.: 982 245 045

matrícula de balde no permiso de conducir de clase B

Milagrosa Formación Vial, SL Mallorca, 24, baixo 27003 Lugo Tfno.: 982 200 515

na matrícula para calquera permiso de conducir

Autoescuela Muralla Ourense, 6, baixo 27004 Lugo Tfno.: 982 246 263

desconto en teórica

AXENCIA DE VIAXES Viajes Almar, SL Progreso, 6 27002 Lugo

transporte

Tfno.: 982 280 400

135

Lugo

Auto Escuela Breogán


Lugo BRICOLAXE E FERRAXERÍA Supermercados del Pintor Ourense, 54 27004 Lugo Tfno.: 982 214 705

Ferretería Ferreiro Conde, 14, baixo 27003 Lugo Tfno.: 982 245 908

CALZADO Andaina Nova, 125 27001 Lugo Lugo

Tfno.: 982 246 108

Calzados Camba Sto. Domingo, 1 27001 Lugo Tfno.: 982 228 804

Calzados Chiqui Q. Ballesteros, 13 27001 Lugo Tfno.: 982 242 414

Calzados Iglesias Conde Pallares, 16 27001 Lugo Tfno.: 982 229 179

136

agás promocións


Lugo

Calzados Rochas Q. Ballesteros, 11 27001 Lugo Tfno.: 982 242 400

Cortés Zapaterías, SL S. Fernando, 4 27001 Lugo Tfno.: 982 226 253

efectivo tarxetas, agás rebaixas

Cortés Zapaterías, SL Sto. Domingo, 26 27001 Lugo Tfno.: 982 226 253

efectivo tarxetas, agás rebaixas

Conde Pallares, 5 27001 Lugo Tfno.: 982 230 215

Lugo

Calzados Doval agás rebaixas e tarxetas de crédito

Calzados Doval Xeneral Franco, 1 27001 Lugo Tfno.: 982 224 159

agás rebaixas e tarxetas de crédito

Calzados Doval San Pedro, 56 27001 Lugo Tfno.: 982 227 658

agás rebaixas e tarxetas de crédito

Stilo Avda Ramón Ferreiro, 21 (Baixos do Gran Hotel) 27002 Lugo Tfno.: 982 227 327

agás rebaixas

137


Lugo Pisotones Nova, 76 27001 Lugo Tfno.: 982 224 561

pago en efectivo pago con tarxeta, agás rebaixas

COLCHOERÍA La Colchonería Tui, 20 27004 Lugo

DECORACIÓN Decoraciones Carya Avda. Coruña, 317

Lugo

27003 Lugo Tfno.: 982 210 464

Cortinajes Carlos San Froilán, 42 UL 3 27001 Lugo

artigos do fogar

Tfno.: 982 223 520

DEPORTES Armañá Deportes Armaña, 7 27001 Lugo Tfno.: 982 227 760

Atleos Tenda de Deporte Do Rei, 20 27002 Lugo Tfno.: 982 251 134

138

agás rebaixas


Lugo Deportes Martínez San Froilán, 22 27001 Lugo

agás rebaixas

Tfno.: 982 253 393

Deportes Souto Avda. Coruña, 127-129 27003 Lugo Tfno.: 982 263 072

Manel Sánchez Vilalba, 4 27001 Lugo

agás ofertas

Tfno.: 982 246 136

Elide 27002 Lugo Tfno.: 982 242 340

Lugo

Xosé Castiñeira, 15 agás promocións e rebaixas

Club Deportivo Lugo Rúa Nova, 13 27001 Lugo Tfno.: 982 231 754

nos prezos do carné de socio do club, agás promocións e descontos

Hijos de Félix Latorre, SL Rolda Muralla, 33 27002 Lugo Tfno.: 982 226 058

complementos e accesorios de bicicleta e ciclomotores

Instalaciones Deportivas Terra Rúa da Terra, 96 27003 Lugo

abonos familiares

Tfno.: 982 209 412

139


Lugo Deportes Olympic Azalea, 2, baixo 27004 Lugo

material deportivo

Tfno.: 982 200 121

Intersport Bispo Aguirre, 7 27002 Lugo

agás ofertas e rebaixas

Tfno.: 982 231 558

ELECTRODOMÉSTICOS Electrodomésticos Trevi, SA Avda. Coruña, 64 27003 Lugo

ou 6 meses sen xuros

Lugo

Tfno.: 982 225 242

San Luís Bolaño Rivadeneira, 14 27001 Lugo Tfno.: 982 255 556

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

Electricidad Gervima SL Ourense, 95 B 27004 Lugo

agás telefonía móbil e ofertas especiais

Tfno.: 982 215 133

Millares Montevideo, 15 27001 Lugo Tfno.: 982 242 015

140

agás informática


Lugo ENSINO Estudios Cacumen Concepción Arenal, 18, 1.º 27004 Lugo

primeira mensualidade

Tfno.: 982 243 944

Vangarda Formación Yáñez Rebolo, 56 B 27004 Lugo

no primeiro programa informático solicitado

Tfno.: 982 284 075

Computer-3, SL Montero Ríos, 66-68, baixo Tfno.: 982 284 848

matrícula sen cargo, 1 curso de balde ao matricularse doutro

Lugo

27002 Lugo

Englih Centre xaneiro e febreiro

Avda. da Coruña, 91, entresollado 27003 Lugo

xuño, xullo agosto e setembro

Tfno.: 982 200 930

Academia Recatelo Pascual Veiga, 12-14, entresollado

cursos informática

recuperacións e clases de apoio

27002 Lugo Tfno.: 982 284 187

universitarias

FLORERÍA, PLANTAS E XARDINERÍA Floristería Xeitosiña Divina Pastora, 2 27004 Lugo Tfno.: 982 203 882

141


Lugo Maisa San Roque, 74 27002 Lugo Tfno.: 982 231 398

Bonsai Lugo, SL San Pedro, 33 27001 Lugo Tfno.: 982 226 812

Eva Floristería Bispo Aguirre, 14 27002 Lugo Tfno.: 982 225 757

Lugo

Floristería Penélope Constitución, s/n 27002 Lugo Tfno.: 982 220 069

Floristería Karely Avda. Coruña, 271, baixo 27003 Lugo Tfno.: 982 210 180

FOTOGRAFÍA E IMAXE César Estudio Pr. Sto Domingo, 3 27001 Lugo Tfno.: 982 245 113

142

en todos os artigos


Lugo Foto Castro Alfonso X O Sabio, 5 27002 Lugo Tfno.: 982 230 424

en fotos carné familia numerosa, agás promocións; agasallo de 4 fotos carné adicionais ao encargo, non instantáneas

Foto Castro Fontiñas, 129 27003 Lugo Tfno.: 982 243 770

en fotos carné familia numerosa, agás promocións; agasallo de 4 fotos carné adicionais ao encargo, non instantáneas

Foto Castro Armórica, 27 27002 Lugo Tfno.: 982 229 205

en fotos carné familia numerosa, agás promocións; agasallo de 4 fotos carné adicionais ao encargo, non instantáneas

Avda.Coruña, 79 27003 Lugo

revelados e fotos carné

Tfno.: 982 203 852

Interfilm Nova, 19 27001 Lugo Tfno.: 982 245 456

Foto-Graf Yáñez Rebolo, III 27004 Lugo Tfno.: 982 211 846

Nice Photo Store Bispo Aguirre, 1 Galerías 27001 Lugo

en revelados cámaras fotográficas

Tfno.: 982 252 128

143

Lugo

Foto Integral, Oss


Lugo Foto Juan José Raiña nº 8 - 1º 27001 Lugo

foto carné e estudio agás urxentes

Tfno.: 982 224 461

HOSTALERÍA Mister Paella Montero Ríos, 74 27001 Lugo

non acumulable a outras ofertas

Tfno.: 982 155 042

Cafetería California Nova, 19 27001 Lugo

Lugo

Tfno.: 982 254 684

Cafetería Los Lagos Fontiñas, 222 27002 Lugo

en festas

Tfno.: 982 254 787

La Coruñesa, 2 Cedrón del Valle, 18 27002 Lugo Tfno.: 982 231 006

Porta Santiago Ronda da Muralla, 176 B 27002 Lugo Tfno.: 982 252 405

144

en comidas e habitacións


Lugo INFORMÁTICA Electrónica Calderón, SL Montero Ríos, 12, baixo 27002 Lugo

software de deseño e cursos

Tfno.: 982 224 797

INSTALACIÓNS, MANTEMENTO E REFORMAS DO FOGAR Arias Nadela, SL Rolda da Muralla, 124 27004 Lugo

trato preferente

Tfno.: 982 245 909

Stone Design´s Louzaneta, s/n Lugo Lugo

Tfno.: 982 240 802

Satel Telecom, SL Rio Sil, 50 27003 Lugo Tfno.: 982 251 211

Elter Castelao, 53 baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 243 208

LAVANDERÍA E TINTURERÍA Lugo Sec Rolda da Muralla, 190 27002 Lugo

limpeza téxtil

Tfno.: 982 243 219

145


Lugo Vit-Sec Avda. Coruña, 83 27003 Lugo

limpeza téxtil

Tfno.: 982 210 520

LENCERÍA E MERCERÍA Insua Praza Maior, 11 27001 Lugo Tfno.: 982 255 569

Insua

Lugo

Raíña, 21 27001 Lugo Tfno.: 982 231 399

Lencería Núa Conde, 7 27003 Lugo Tfno.: 982 223 674

Lugo Fiorima Xoán Montes, 7 27001 Lugo Tfno.: 982 247 113

Paola Lencería Progreso, 42-44, local 3 27001 Lugo Tfno.: 982 241 205

Ronsel Armañá, 5 27001 Lugo Tfno.: 982 229 050

146

agás rebaixas


Lugo Lencería-Corsetería Montreal Avda. da Coruña, 137 27003 Lugo

agás traxes de baño que o desconto será o

Tfno.: 982 214 896

Fiorima Praza Maior, 22 27001 Lugo Tfno.: 982 240 050

Lola Botana Nova, 65 27001 Lugo

agás fíos

Tfno.: 982 252 433

Lugo

Lencería Koketa Concepción Arenal, 1, baixo 27004 Lugo Tfno.: 982 255 180

Zasba San Froilán, 40 27001 Lugo Tfno.: 982 242 819

Corsetería Mª Jesús Antón Vilar Ponte, 2 27002 Lugo Tfno.: 982 231 609

Medias Medias Bolaño Rivadeneira 27001 Lugo Tfno.: 982 253 275

compras superiores a 18 €

147


Lugo MAQUINARÍA AGRÍCOLA E XARDINERÍA Miguel Agrícola, SL Estr. de Santiago, km 3,600 27210 Lugo Tfno.: 982 280 800

MOBLES Lestyle, SL Montero Ríos, 45 27002 Lugo

lámpadas e colchoería

Tfno.: 982 250 306

Marcoi Montero Ríos, 41

Lugo

27002 Lugo Tfno.: 982 244 923

MODA E COMPLEMENTOS Gisela, CB Camiño Real, 63 27004 Lugo Tfno.: 982 226 723

Vanlum Santo Domingo, 6-8 27001 Lugo

agás rebaixas

Tfno.: 982 240 649

Armesto Moda San Marcos, 1 27001 Lugo Tfno.: 982 241 211

148

agás rebaixas


Lugo

Almacenes Ramil San Marcos, 13 27001 Lugo Tfno.: 982 242 308

agás rebaixas

Arabat Camisería Praza Maior, 13, baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 250 622

Bringuelo San Fernando, 5 27001 Lugo Tfno.: 982 241 922

agás rebaixas

San Fernando, 5 27001 Lugo Tfno.: 982 252 082

Lugo

Lacoste agás rebaixas

Luar Moda Nova, 51 27001 Lugo Tfno.: 982 250 551

agás rebaixas

Magin Moda Avda. Coruña, 125 27003 Lugo Tfno.: 982 215 908

Mario Souto Praza Maior, 27-30 27001 Lugo Tfno.: 982 240 250

149


Lugo Pardo Moda Teatro, 3 27001 Lugo

agรกs rebaixas

Tfno.: 982 240 006

Regalos Quico Progreso, 37, baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 250 112

Ricar Conde Pallares, 2 27001 Lugo Tfno.: 982 229 156

Lugo

Xean S. Froilรกn, 8 27001 Lugo Tfno.: 982 251 809

agรกs rebaixas

Mรกs Cinco Quiroga Ballesteros, 5 (soportais) 27001 Lugo Tfno.: 982 242 246

Susi Praza Maior, 27-29 27001 Lugo Tfno.: 982 241 746

Yute Nova, 48 27001 Lugo Tfno.: 982 228 111

150

segundo roupa


Lugo Bergantiños-Moda San Pedro, 34 27001 Lugo Tfno.: 982 226 454

Yáñez Confecciones San Marcos, 5 27001 Lugo

en todas as compras

Tfno.: 982 225 410

Órbita. Moda Masculina efectivo

Montevideo, 12 27001 Lugo

tarxeta

Tfno.: 982 241 163

Peláez 27003 Lugo

Lugo

Avda. Coruña, 39, baixo agás promocións e ofertas

Tfno.: 982 225 364

Che Galicia, CB Praza de Bretaña, 22 27002 Lugo Tfno.: 982 241 072

Marmarú Avda. da Coruña, 183 27003 Lugo Tfno.: 982 210 606

Ramil, CB Progreso, 32-34 27001 Lugo

agás na pel

Tfno.: 982 226 595

151


Lugo MODA INFANTIL Bicos Nova, 109-111 27001 Lugo Tfno.: 982 250 032

Parchís Camiño Real, 29 27004 Lugo

en calquera artigo

Tfno.: 982 244 699

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Castro Dr. Castro, 5

Lugo

27001 Lugo

agás ofertas

Tfno.: 982 230 259

Centro Óptico Pardo Xoán Montes, 9 27001 Lugo

agás líquidos e lentes de contacto

Tfno.: 982 244 415

Multiópticas Callao Praza Maior, 8 27001 Lugo

Programa Select

Tfno.: 982 252 586

Óptica Asorey Bolaño Rivadeneira, 2 27001 Lugo Tfno.: 982 241 704

152

lentes contacto; revisión de balde


Lugo Óptica de la Torre Antón Fraguas, 1 27001 Lugo Tfno.: 982 558 457

agás ofertas

Óptica Lentes Raiña, 6 27001 Lugo Tfno.: 982 242 520

agás líquidos e lentes de contacto

Óptica Reina Raíña, 21 27001 Lugo Tfno.: 982 280 429

Lopsy Lugo

Armañá, 17 27001 Lugo Tfno.: 982 224 100

Óptica Zeme Pintor Corredoira, 1 27002 Lugo Tfno.: 982 253 090

en produtos agás líquidos de lentes de contacto e artigos de ofertas

Óptica Peláez Avda. Coruña, 43 27003 Lugo Tfno.: 982 244 116

monturas graduadas, agás ofertas

PAPELERÍA E LIBRERÍA La Voz de la Verdad Bispo Aguirre, 14 27002 Lugo

segundo artigos

Tfno.: 982 231 104

153


Lugo Campus Rolda das Mercedes, 45-47 27002 Lugo

papelería agás ofertas

Tfno.: 982 284 705

Librería María Avda. Fontiñas, 198, baixo 27002 Lugo Tfno.: 982 254 189

Librería Rosalía de Castro Ramón Ferreiro, 21 27002 Lugo

agás apostas do estado, libros e revistas

Tfno.: 982 228 515

Lugo

Demoskopia, copistería Castasol, 17 27002 Lugo

encadernación

Tfno.: 982 284 128

La Bolsera Gallega, SL Bispo Aguirre, 18 27002 Lugo Tfno.: 982 281 805

agás ofertas e prezos por xunto

La Bolsera Gallega, SL Rolda Muralla, 42 27002 Lugo

agás ofertas

Tfno.: 982 224 063

Librería Balmes San Pedro, 10 27001 Lugo Tfno.: 982 227 458

154

agás libros


Lugo Picking pack San Roque, 123 27002 Lugo

informática

Tfno.: 982 284019

Prelo Bispo Aguirre, 10 27002 Lugo Tfno.: 982 229 612

en papelería, agás material informático e ofertas

Prelo Rolda Muralla, 34 27002 Lugo

en papelería, agás material informático e ofertas

Tfno.: 982 280 359

Lugo

PARAUGUEIRO Paragüería Lucense San Pedro, 18 27002 Lugo Tfno.: 982 224 157

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Serenidade San Froilán, 24, baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 243 952

en todos os produtos e tratamentos agás bonos e ofertas

Venus Salón Exército Español, 34 27004 Lugo Tfno.: 982 253 884

155


Lugo Al-Pazo Peluquería Nova, 19 27001 Lugo Tfno.: 982 254 875

os nenos poden xogar, mentres esperan, no Flash Dino de balde

Meyva Peluquería Galicia, 25, baixo 27002 Lugo

en todos os productos

Tfno.: 982 252 607

PELETERÍA Peletería Lucus Augusti San Roque, 115 27001 Lugo

Lugo

Tfno.: 982 280 700

PERFUMERÍA E COSMÉTICA El Pincel San Marcos, 19 27001 Lugo Tfno.: 982 241 279

alta perfumería e cosmética

Cosmos Fontiñas, 205 27002 Lugo Tfno.: 982 255 683

Perfumería-Estación de Autobuses Ángel López Pérez 27002 Lugo Tfno.: 982 223 764

156

bolsos e bixutería


Lugo SAÚDE Clínica Dental Montero Ríos, 21, 2.º E 27002 Lugo Tfno.: 982 246 255

tratamentos. Primeira consulta e orzamento de balde

Clínica Dental Pena do Rei, 4, 1. º C 27002 Lugo Tfno.: 982 252 530

tratamentos odontolóxicos. 1ª consulta de balde; ortodoncia e prótese: prezos especiais

Clínica Dental Test, CB 27004 Lugo Tfno.: 982 228 428

limpeza bucal de balde (unha ao ano), orzamentos e consultas sen custo e un 15% en todos os tratamentos

Lugo

Camiño Real, 36-38

TENDA DE MÚSICA ITH-Musical Conde Baixo 27003 Lugo Tfno.: 982 230 927

Cede Avda. da Coruña, 127, baixo 27003 Lugo Tfno.: 982 210 961

en música e pelícuas de vídeo e DVD

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Area Recreativa Los Robles Saamasas, s/n Lugo Tfno.: 982 210 104

cafetería piscinas e patíns, restaurante non se fan descontos

157


Lugo Hotel Torre de Nuñez, SL Conturiz N-VI, s/n

aloxamento

27160 Lugo Tfno.: 982 304 040

restaurante

Proaventur Sto. Domingo, 3, 1.º A 27001 Lugo Tfno.: 982 255 220

Pazo Park Nova, 19 27001 Lugo Tfno.: 982 253 872

Lugo

Miño Aventura, CB Erín, 9, 4.ºA 27002 Lugo

Hotel Méndez Nuñez Raíña, 1 27001 Lugo Tfno.: 982 230 711

Club Hípico Equs 27191 A Vila Rubias

nas tarifas do club

Tfno.: 982 150 561

VEHÍCULOS - MOTOS Gaberauto, SL Fontiñas, 266 27002 Lugo Tfno.: 982 255 673

158

en mantemento e reparación do automóbil


Lugo Indalu, SA Estrada da Coruña, 103 27003 Lugo

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Tfno.: 982 202 093

XIMNASIO Ximnasio Lupo Mondoñedo, 40 27004 Lugo

na matrícula

Tfno.: 982 213 940

Lucus GYM Río Chamoso, 1-3 27002 Lugo

na matrícula

Lugo

Tfno.: 982 226 738

Gimnasio Galaico Chantada, 49-51 27004 Lugo Tfno.: 982 211 887

unha matrícula para toda a familia (pais e fillos); dependendo dos membros descontos do 10%-20 % na cuota mensual

XOIERÍA E RELOXERÍA Torques Anxo Fernández Gómez, 5, baixo 27001 Lugo Tfno.: 982 222 929

descontos segundo produto

Onix Avda. Coruña, 132 27003 Lugo Tfno.: 982 250 134

159


Lugo Joyería Calix Progreso, 37 27001 Lugo Tfno.: 982 251 151

Joyería Joaquín Sto. Domingo, 3 27001 Lugo Tfno.: 982 224 206

Joyería Martinel Avda. Coruña, 94 27003 Lugo Tfno.: 982 244 107

Lugo

Pratería Nume Santo Domingo, 3 27001 Lugo Tfno.: 982 254 383

Ángel Joyeros Nova, 31 27001 Lugo Tfno.: 982 229 357

J.C. Lugo, SL Conde Pallares, 5 27001 Lugo Tfno.: 982 230 321

Joyería Permuy Avda. Coruña, 39 27003 Lugo Tfno.: 982 252 327

160


Lugo MEIRA / MONDOÑEDO

Joyería Refojo San Pedro, 12 27001 Lugo

Joyas López Yáñez Armañá, 8 27001 Lugo Tfno.: 982 229 841

en todos os artigos

Joya Lugo Lugo

Juan Montes, 10 27001 Lugo Tfno.: 982 254 495

Joya Lugo Armañá, 17 27001 Lugo Tfno.: 982 254 495

Modesto Joyeros Progreso, 40 27001 Lugo

de desconto no establecemento por compra de artigos

Foto-Vídeo Sebe San Roque, 6 27240 Meira Tfno.: 982 330 620

fotos carné, estudio, marcos a medida, cámaras de fotos, revelados afeccionado e cintas de vídeo e audio virxe

Meira Meira

FOTOGRAFÍA E IMAXE

Mondoñedo Mondoñedo

CALZADO Zapatería Joysa Guevara, 3 27740 Mondoñedo

artigos de pel

Tfno.: 982 507 025

161


Lugo MONFORTE DE LEMOS

CIBERS Cibergali@ CB Doutor Casares, 66 baixo

hora conexión

27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 405 218

desconto de familia numerosa por discapacitado

DEPORTES Código Sport Avda. Galicia, 18 27400 Monforte de Lemos

calquera compra

Tfno.: 982 403 731

HOSTALERÍA Monforte de Lemos

Hostal Río Sol Estación, 3-5

en cuartos

27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 402 052

en restauración

MODA E COMPLEMENTOS Casa Anacleto Comercio, 1 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 402 294

Milu Ventura Hermida Balado, 14 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 405 193

Establecimientos Dory Cardenal, 8 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 401 540

162

agás época de rebaixas


Lugo MONFORTE DE LEMOS

Bari Hortas, 30 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 405 068

agás rebaixas e ofertas

Lencería El y Ella Hermida Balado, 18 27400 Monforte Tfno.: 982 402 838

nas compras

ÓPTICA E ORTOPEDIA Multiópticas Casa de los Lentes Cardenal, 22 Programa Select

Monforte de Lemos

27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 410 008

Optinova Hortas 25, baixo 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 404 523

óptica perfumería

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Centro de Estética Yola Chantada, 71-73 27400 Monforte de Lemos Tfno.: 982 404 843

peiteado estética solario, agás ofertas

SAÚDE Centro de Fisioterapia Ultreia Avda. de Galicia, 83-85, 1º C 27400 Monforte de Lemos

en todos os tratamentos de fisioterapia

Tfno.: 982 402 337

163


Lugo MONTERROSO / AS NOGAIS / OUTEIRO DE REI / POL

LENCERÍA E MERCERÍA Casa Gaseosas Avda. de Lugo, 13 27560 Monterroso Monterroso

Tfno.: 982 377 060

la e perlé verán, paquetería home interiores, faixa muller e home

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Reloxería Calabrán Benigno Vázquez, 6 27560 Monterroso

artigos prata

Tfno.: 982 377 156

As Nogais

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Cuatro Nogais Albergues rurais, Concello das Nogais 27677 As Nogais Tfno.: 982 367 190

Outeiro de Rei

DEPORTES C. D. Ensino Yaya María Cela, 18 27151 Outeiro de Rei

competicións deportivas

Tfno.: 982 390 790

Pol

CALZADO Calzados Muiña Praza de Galicia, 48 27270 Mosteiro-Pol Tfno.: 982 345 010

164

compras superiores a 12 €


Lugo A PONTENOVA / RÁBADE / RIBADEO

Autoescola Conchita Xeneralísimo, 82 27720 A Pontenova

matrícula permiso de conducir

Tfno.: 982 342 363

A Pontenova

AUTOESCOLAS

XOIERÍA E RELOXERÍA Rábade Rábade

Xoiería Núñez-Reloxería Músico Crisanto, 7 27370 Rábade

en todos os artigos

Tfno.: 982 390 082

ASESORÍAS - XESTORÍAS Alfico Asesores, CB Vilalba, 5 1º C 27700 Ribadeo

en todos os traballos que facture Alfico Asesores, CB

Tfno.: 982 129 649

Ribadeo Ribadeo

DECORACIÓN Xeito Decoración Avda. Asturias, 20 27700 Ribadeo Tfno.: 982 128 043

Galerías la Innovación, SL Rodríguez Murias, 6 27700 Ribadeo Tfno.: 982 128 859

165


Lugo RIBADEO

DEPORTES La Moda Sport, CB Reinante, 5 27700 Ribadeo

agás rebaixas

Tfno.: 982 129 707

Deportes Dacobo Virxe do camiño, 6-8 27700 Ribadeo

en todos os artigos agás nas ofertas ou rebaixas

Tfno.: 982 130 265

LENCERÍA E MERCERÍA Lencería Torviso Reinante, 25 Ribadeo

27700 Ribadeo Tfno.: 982 131 190

MODA E COMPLEMENTOS Telas Beni San Francisco, 23 27700 Ribadeo Tfno.: 982 130 411

ÓPTICA E ORTOPEDIA Global Óptica Avda. de Galicia, 29 27700 Ribadeo Tfno.: 982 130 499

166

agás promocións


Lugo RIBADEO / SARRIA

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Vivín San Roque, 7 27700 Ribadeo

agás ofertas e rebaixas

Ribadeo

Tfno.: 982 129 115

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hostal Costa Verde Praza de España, 13 27700 Ribadeo

hostalería, agás tempada alta

Tfno.: 982 130 305

AGASALLOS Santamarta Calvo Sotelo, 73 27600 Sarria Tfno.: 982 561 602

AUTOESCOLAS Sarria Sarria

Autoescola San José Rúa Toleiro, 17 27600 Sarria

matrícula

Tfno.: 982 531 870

BRICOLAXE E FERRAXERÍA La Casa del Pintor Calvo Sotelo, 57, baixo 27600 Sarria Tfno.: 982 531 761

167


Lugo SARRIA

CALZADO Calzados Mapa Diego Pazos, 41 27600 Sarria

agás rebaixas

Tfno.: 982 530 717

Calzados Gayoso Calvo Sotelo, 34 27600 Sarria

zapatos, botas e deportivos

Tfno.: 982 530 747

DEPORTES Elide Benigno Quiroga, 2

Sarria

27600 Sarria

en todos os artigos, agás promocións e rebaixas

Tfno.: 982 532 696

ELECTRODOMÉSTICOS Electrodomésticos Tenente Xosé Antonio, 46 27600 Sarria Tfno.: 982 531 185

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Dino Calvo Sotelo, 29 27600 Sarria Tfno.: 982 532 685

168

agás ofertas


Lugo SARRIA

MODA E COMPLEMENTOS Olguita Calvo Sotelo, 135 27600 Sarria Tfno.: 982 530 052

Senayo Jeans Matías López, 60 27600 Sarria Tfno.: 982 532 110

Senayo Boutique Matías López, 64 27600 Sarria Tfno.: 982 532 110

Sarria

Boutique Emma Marqués de Ugena, 57 27600 Sarria Tfno.: 982 530 901

Bari Calvo Sotelo, 48 27600 Sarria Tfno.: 982 533 133

agás rebaixas e ofertas

Carla Calvo Sotelo, 76 27600 Sarria

agás prendas de pel

MODA E COMPLEMENTOS DO FOGAR Simeones Sarria Diego Pazos, 16 27600 Sarria Tfno.: 982 532 014

169


Lugo SARRIA / O SAVIÑAO

Bazar Somoza Diego Pazos, 15 27600 Sarria

liña branca, liña marrón

Tfno.: 982 531 153

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Gonzalo Cao Calvo Sotelo, 91-93 27600 Sarria

Sarria

Tfno.: 982 531 682

lentes graduadas, lentes de contacto convencionais (anuais), cristais progresivos, agás promocións, ofertas e prezos especiais

SAÚDE Clínica Dental Jesús López Fernández Matías López, 35, entresollado 27600 Sarria Tfno.: 982 530 170

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Díaz, CB Calvo Sotelo, 28 27600 Sarria Tfno.: 982 530 535

O Saviñao

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Vilamor 27547 Vilamor - O Saviñao Lugo Tfno.: 982 452 384

170

sobre o aloxamento


Lugo O VALADOURO / O VICEDO / VILALBA

MODA E COMPLEMENTOS O Valadouro

A Casa das Modas Severino Cociña, 1 27770 Ferreira-O Valadouro Tfno.: 982 574 228

AUTOESCOLAS Mundial Vivero-Foz SL Prado Villapol, 18 baixo 27860 O Vicedo

sobre o custo da matrícula

O Vicedo

Tfno.: 982 590 395

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Maribel Cidade Mondoñedo, baixo 13

corte de pelo

27860 O Vicedo traballos técnicos

Tfno.: 982 590 330

AGASALLOS Súdogy Galicia, 32 27800 Vilalba

agás firmas exclusivas de mobles

Vilalba

Tfno.: 982 512 135

ARTES GRÁFICAS Artes Gráficas Sera, SL Calvario, 49 27800 Vilalba

impresos e reclamos publicitarios

Tfno.: 982 511 909

171


Lugo VILALBA

AUTOESCOLAS Auto Escuela García Leira Basanta Silva, 14, 1.º 27800 Vilalba

matrícula

Tfno.: 982 510 226

Vilalba Escola de Conductores Calvario, 21-23 27800 Vilalba

matrícula de cada permiso

Tfno.: 982 511 003

BRICOLAXE, CERRALLERÍA E ELECTRODOMÉSTICOS Ferrería Puentes, SL Rúa Pravía, 25-27 27800 Vilalba Vilalba

Tfno.: 982 510 055

bricolaxe e cerraxería electrodomésticos pinturas (instalacións, mantementos e reformas do fogar)

DEPORTES R. C. Villalbés Avda. Terra Chá, s/n 27800 Vilalba Tfno.: 982 512 079

ENSINO Aula Centro de Estudios y Tecnologías, SL Rúa dos Pepes, 1 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 455

matrícula

Ensino Vilalba Calvario, 52-54, entresollado 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 986

172

matrícula ou cota de inscrición


Lugo VILALBA

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Amador Plácido Peña, 16-18 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 608

reportaxes de bautizo e comuñóns, cámaras fotográficas

HOSTALERÍA Restaurante Villamartín Avda. Terra Chá, s/n 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 215

MOBLES Muebles Fernández y López, SL 27800 Vilalba

Vilalba

Setepantes, 1 agás rebaixas

Tfno.: 982 510 399

MODA E COMPLEMENTOS DO FOGAR Belén Roupa Calvario, 9 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 419

MUSEO Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba Praza Suso Gayoso, 1 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 383

entrada de balde

173


Lugo VILALBA

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Anays Peluquería Unisex Praza de Galicia, 27, baixo 27800 Vilalba Tfno.: 982 512 363

na compra de produtos e técnicos de luns a vernes

PUERICULTURA E PREMAMÁ Chupetes Ribadeo, 4 27800 Vilalba Tfno.: 982 512 817

ROTULACIÓN E IMPRESIÓN DIXITAL Canaleones Digitales Inker, SL Vilalba

Novo Cazón, 9, baixo 27800 Vilalba

impresión dixital particulares

Tfno.: 982 523 615

SAÚDE Clínica Odontóloga Villalbesa, CB Pravia, 46 (Galería Camba) 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 704

agás próteses e ortodoncias

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Villamartín Avda. Terra Chá, s/n 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 215

174

aloxamento


Lugo VILALBA / VIVEIRO

XIMNASIO Sport Center 27800 Vilalba

matrícula a cada un da unidade familiar

Tfno.: 982 511210

Vilalba

Porto de Cima, 29

Ximnasio Jansu Domingo Goas, 16 27800 Vilalba Tfno.: 982 511 582

matrícula

AUTOESCOLA Autoescola O´Landro Avda. de Ferrol, 15 27850 Viveiro

matrícula

Tfno.: 982 551 012

Autoescola A Mariña, SC matrícula

Viveiro

Pastor Díaz, 58, 2.º B 27850 Viveiro Tfno.: 982 550 019

BRICOLAXE E CERRALLERÍA Pintura y Decoración Romeo Granxas, 19, baixo

bricolaxe

27850 Covas-Viveiro Tfno.: 982 551 231

pinturas decoración

COMPLEMENTOS E AGASALLOS Maranta CB Margarita Pardo de Cela, 20 27850 Viveiro

agás rebaixas

Tfno.: 982 563 108

175


Lugo VIVEIRO

DEPORTES Kaloa Avda. de Ferrol, 13 27850 Viveiro Tfno.: 982 551 600

ENSINO Kapara Cao, SL Avda. de Ferrol, 17 baixo 27850 Viveiro Tfno.: 982 563 033

en traballos de peitado e produtos de salón en cursos

Academia Futures Avda. Ferrol, 25, entresollado

Viveiro

27880 Viveiro

agás promocións

Tfno.: 982 563 757

Academia Boreal Alonso Perez, 9-11-13, entresollado 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 443

Academia Boreal Granxas, 17, entresollado (Covas) 27850 Viveiro Tfno.: 982 563 154

cursos informática e mecanografía da matrícula en clases de apoio: primaria, ESO, bacharelato, selectividade, universidade, ciclos

cursos informática e mecanografía por ordenador en matrícula das clases de reforzo: primaria, ESO, bacharelato, selectividade, universidade, ciclos

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Prieto Juan García Junceda, 23 27850 Viveiro Tfno.: 982 551 150

176

reportaxes de fotos e vídeos en vodas e comuñóns demais reportaxes


Lugo VIVEIRO

Fotografia Oliver, SL Pastor Díaz, nº 19, baixo 27850 Viveiro

no revelado e película fotográfica

Tfno.: 982 562 165

INFORMÁTICA IAFIDI Galerías Verxeles, 3 27850 Viveiro

software

Tfno.: 982 562 529

INSTALACIÓNS MANTEMENTOS E REFORMAS DO FOGAR Decopin, CB 27850 Viveiro

manualidades e derivados

Tfno.: 982 550 602

MODA E COMPLEMENTOS Tacones Pastor Díaz, 9 27850 Viveiro Tfno.: 982 561 025

Calzados Jiménez Praza, 7 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 902

Magán A. Chicarro, 11 27850 Viveiro Tfno.: 982 561 095

177

Viveiro

Misericordia, 42


Lugo VIVEIRO

No Va Más Praza, 7 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 902

NAÚTICA Colosia Naútica Avda. Galicia, 21 27850 Viveiro Tfno.: 982 551 620

en náutica, decoración agasallos

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Casariego Viveiro

Pastor Díaz, 1 27850 Viveiro Tfno.: 982 550 222

en lentes graduadas, e revisións periódicas de balde

Óptica Fuensanta Virgilio, 6 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 257

agás ofertas e pago con tarxetas

Ángel Chao Pérez Praza de Lugo, 1 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 226

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Salón de Belleza Magda Pastor Díaz, 58 1º B 27850 Viveiro Tfno.: 982 562 759

178

de limpezas de cute e depilacións


Lugo VIVEIRO

PUERICULTURA - MODA INFANTIL Petit-Yoyo Avda. Cervantes, 28 Viveiro Tfno.: 982 562 282

SAÚDE Gabinete Psicolóxico Antonio Bas, 9 B, 6.º G 27850 Viveiro

consulta

Tfno.: 982 560 215

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Orfeo 27850 Viveiro

aloxamento, agás agosto

Tfno.: 982 562 101

Cámping Vivero Cantarrana, s/n 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 004

XOIERÍA E RELOXERÍA Óscar Rodríguez Joyeros García Junceda, 2 27850 Viveiro Tfno.: 982 550 057

Óscar Rodríguez Joyeros Mª. Sarmiento, 1 27850 Viveiro Tfno.: 982 563 161

179

Viveiro

Navia Castrillón, 2


Lugo VIVEIRO / XOVE

Joyería Javier Viveiro

Rúa Pastor Díaz, 33 27850 Viveiro Tfno.: 982 560 527

reloxería, xoiería e bisutería

Xove

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Fina Avda. Deputación, 25 B 27870 Xove Tfno.: 982 592 736

180

en cor, agás produtos


Ourense ALLARIZ

ARTESANÍA Moa Hospital, 10 32660 Allariz Tfno.: 689 884 843

O Sarillo Alexandre Bóveda, 4 32660 Allariz Tfno.: 988 442 374

LENCERÍA E MERCERÍA Alferca Cruz, 4 32660 Allariz

Allariz

Tfno.: 988 442 344

SAÚDE Xinzo Clínica Dental Oliveira, 6-1º G

próteses

32660 Allariz Tfno.: 988 441 117

revisión de balde

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Reatur, SA Estrada Celanova, s/n 32660 Allariz

en cámping, bungalows e casas turismo rural

Tfno.: 988 442 006

Reatur, SA Maior, 1 32660 Allariz Tfno.: 988 451 258

cámpings-bungalows e casas de turismo rural (Briñal I e Briñal II )

183


Ourense ALLARIZ / BARBADÁS / O BARCO DE VALDEORRAS

XOIERÍA E RELOXERÍA

Allariz

Reloxería Berta Alexandre Bóveda, 2 32660 Allariz Tfno.: 988 440 210

ENSINO Bardadás

Labora Formación Garrida, 7 32890 Barbadás

matrícula

Tfno.: 988 233 582

AUTOESCOLAS Auto Escuela Rodicio, SL Conde Fenosa, 19 32300 O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

Tfno.: 988 320 361

CALZADO Zapatería Infantil Duendes Conde Fenosa, 18 32300 O Barco de Valdeorras Tfno.: 988 325 807

DEPORTES Deportes Sport Avda. Estación, 31 32300 O Barco de Valdeorras Tfno.: 988 320 338

184

matrícula


Ourense O BARCO DE VALDEORRAS / O CARBALIÑO

MODA E COMPLEMENTOS Carla Marcelino Suárez, 21 32300 O Barco de Valdeorras

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 988 321 761

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER

Vila do Castro, 66 32318 O Barco de Valdeorras

en cuartos, 1.º cama supletoria e berce de balde

Tfno.: 988 347 423

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Feli

O Barco de Valdeorras

Pazo do Castro

Conde de Fenosa, 15 32300 O Barco de Valdeorras

agás reparacións e arranxos

Tfno.: 988 325 566

Xoiería e Reloxería Labrador Marcelino Suárez, 5 32300 O Barco de Valdeorras Tfno.: 988 322 793

DEPORTES O Carbaliño

Hobby Sport Margarita Taboada, 6 32505 O Carballiño

agás rebaixas

Tfno.: 988 273 164

185


Ourense O CARBALIÑO

ENSINO Ángel Nimo Alameda, 4 32500 O Carballiño

nas compras, matrículas e cursos impartidos

Tfno.: 619 681 470

Academia Logos Rosalía de Castro, 11,-1.º 32500 O Carballiño Tfno.: 988 271 503

en todas as actividades educativas do centro de estudios

FOTOGRAFÍA E IMAXE Eurofoto Carballiño

O Carbaliño

Curros Enríquez, 1 baixo 32500 O Carballiño Tfno.: 988 271 914

material fotográfico afeccionado revelado e copias en b/n

LÁMPADAS Establecementos Alemparte Mosquera, 16 32500 O Carballiño

lámpadas, vaixelas agasallos

Tfno.: 988 270 183

MODA E COMPLEMENTOS Establecimientos Celta Rosalía de Castro, 15 32500 O Carballiño Tfno.: 988 270 498

186

confección home e señora


Ourense O CARBALIÑO

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Pavón Mosquera, 50 32505 O Carballiño Tfno.: 988 273 097

agás líquido lentes de contacto

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería e Centro Estética Bea Castelao, 15, baixo 32500 O Carballiño

ata

Tfno.: 988 274 927

SAÚDE Irmáns Prieto, 7 32500 O Carballiño Tfno.: 988 273 434

desconto en todas as especialidades relacionadas coa patoloxía bucal

VEHÍCULOS Netel Mad, SL Conde Vallellano, 21

equipo música coche ata 25%

32500 O Carballiño

telefonía móbil ata 35%, agás ofertas do mes

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería e Reloxería Espa-Quarz Martínez Avellanosa, 16 32500 O Carballiño

xoiería agás arranxos

Tfno.: 988 271 105

Ouxo Rosalía de Castro, 2 32500 O Carballiño

agás reparacións

Tfno.: 988 270 443

187

O Carbaliño

Centro Estomatológico Integral Gallego


Ourense CELANOVA

BRICOLAXE E FERRAXERÍA Ferretería Marcial San Roque, 1 32800 Celanova Tfno.: 988 431 506

Ferretería Todo Castor Elice, 19 32800 Celanova Tfno.: 988 451 085

CALZADO Calzados Araújo, SL Avda. López Branco, 12 Celanova

32800 Celanova Tfno.: 988 451 258

Tiar Castor Elices, 13 32800 Celanova Tfno.: 988 431 147

Calzados Araújo Fco. González Rey, 9 32800 Celanova

DEPORTES Pungin Sport E. Pardo Bazán, 11-13 32800 Celanova Tfno.: 988 431 233

188

en todos os artigos agás rebaixas


Ourense CELANOVA

Élite Nova Sport Avda. López Branco, 3 32800 Celanova Tfno.: 988 432 233

Núñez Enríquez, SL Celso Emilio Ferreiro 32800 Celanova Tfno.: 988 432 020

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Castro E. Pardo Bazán, 17, 1.º Celanova

32800 Celanova Tfno.: 988 431 816

Fotografía Montero Castor Elices, 8 32800 Celanova

servizo fotográfico

Tfno.: 988 451 203

MODA E COMPLEMENTOS Núñez Enríquez, SL Praza Maior, 5-6 32800 Celanova Tfno.: 988 451 314

Moda Galega E. Pardo Bazán, 11-13 32800 Celanova Tfno.: 988 431 459

189


Ourense CELANOVA

Moda Galega Fernández Losada, 1 32800 Celanova Tfno.: 988 431 696

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Celanova Celso E. Ferreiro, 2 32800 Celanova Tfno.: 988 431 596

agás líquidos lentes contacto e pilas audiófonos

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Megamar Celanova

E. Pardo Bazán, 15 32800 Celanova Tfno.: 988 431 152

Librería Abella Praza Maior, 10 32800 Celanova

papelería

Tfno.: 988 451 596

XOIERÍA E RELOXERÍA Camilo Colón, 29 32800 Celanova Tfno.: 988 431 691

Rafa Xoiería S. Roque, 14 32800 Celanova Tfno.: 988 451 299

190

agás na marca Lladró


Ourense CHANDREXA DE QUEIXA / COLES / MASIDE MONTERREI / NOGUEIRA DE RAMUÍN Chandrexa de Queixa

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Complejo Turístico Villaceleiros Villaceleiros, s/n 32786 Celeiros - Chandrexa de Queixa

hospedaxe e restaurante

Tfno.: 988 334 044

Vila Centellas Lugar de Tain, 9

Coles

32152 Coles

Equal Sco. Coop. Gal. A Barra, 2 A 32152 Coles Tfno.: 988 264 310

albergue e centro de educación ambiental

VEHÍCULOS Maside

Auto Listanco Estrada Xeral, 2 32574 Listanco-Maside Tfno.: 988 288 923

Monterrei

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Gallego CN 525, 29, Albarellos 32618 Monterrei

no cuarto

Nogueira de Ramuín

Tfno.: 988 418 202

Rectoral de Armariz San Cristóbal Armariz, s/n 32161 Armariz - Nogueira de Ramuín

nos cuartos

Tfno.: 988 201 484

191


Ourense AGASALLOS Le Galerie Paseo, 24 (Galerías Sol) Entresollado 1, 1º. A 32004 Ourense Tfno.: 619 556 037

Osmi Regalos Progreso, 60 32005 Ourense Tfno.: 988 210 893

Regalía Reza, 20 (Gal. Proyflem) 32005 Ourense Tfno.: 988 238 499

Ourense

Tenda Artesana Praza Maior, 12 B 32004 Ourense Tfno.: 988 221 746

horreos, cruceiros, reloxos, cristal porcelana e agasallos diversos

ARTE, BELAS ARTES E ENMARCACIÓN Cuadros y Molduras Marta, SL Ervedelo, 13 32002 Ourense Tfno.: 988 249 671

enmarcación de cadros

Arte Progreso, 89 (Gal. Proyflem) 32003 Ourense Tfno.: 988 252 586

marcos e lenzos

Souto Marcos y Molduras Paz Novoa, 1 32003 Ourense Tfno.: 988 510 060

192

enmarcacións, efectivo


Ourense Souto Marcos y Molduras Peña Trevinca, 31 32005 Ourense

enmarcacións, efectivo

Tfno.: 988 391 020

Souto Marcos y Molduras Avda. Zamora, 26 32005 Ourense

enmarcacións, efectivo

Tfno.: 988 248 601

Framers Enmarcaciones Avda. Bos Aires, 58, baixo 32004 Ourense

en cadros, enmarcacións

Ourense

Tfno.: 988 233 882

Lecer Bedoya, 29 baixo 32003 Ourense

gasto mínimo 18 €

Tfno.: 988 239 171

AUTOESCOLAS Autoescola Saeta Avda. Habana, 54, 2.º 32003 Ourense Tfno.: 988 223 013

BICICLETAS E ACCESORIOS Ciclos Moure Celso Emilio Ferreiro, 42, baixo

arranxos

32004 Ourense complementos e bicis

Tfno.: 988 248 964

193


Ourense Pazo da Bicicleta Avda. Zamora, 2 32005 Ourense Tfno.: 988 242 001

arranxos e bicicletas

Bicicletas da Cunha Praza Mariñamansa, 1 32005 Ourense

(5% BH)

Tfno.: 988 251 924

Bicicletas da Cunha Progreso, 75 32003 Ourense

Ourense

Tfno.: 988 226 798

BIXUTERÍA E COMPLEMENTOS Loaira Paseo Edif. Viacambre, L 18 B 32003 Ourense Tfno.: 988 254 681

CALZADOS Calzados 99 Avda. Bos Aires, 152 32004 Ourense Tfno.: 988 248 368

Calzados Celestino Paseo, 1 32005 Ourense Tfno.: 988 220 197

194

(5% BH)


Ourense Calzados Ciempiés Villar 32005 Ourense Tfno.: 988 252 721

Calzados Paseo Paseo, 30 32003 Ourense Tfno.: 988 237 208

Calzados Seoane Progreso, 89 (Gal. Proyflem) 32003 Ourense

Márquez Calzados y Complementos Ourense

Progreso, 55 32003 Ourense Tfno.: 988 225 546

Calzados Astro Lamas Carnaval 32005 Ourense Tfno.: 988 220 846

Calzados Moretti Cardenal Quiroga, 6, baixo 32003 Ourense Tfno.: 988 225 412

Calzados Tanvi Ervedelo, 26, baixo 32002 Ourense Tfno.: 988 228 099

195


Ourense Calzados Vicenzo Rúa Paseo, 7, baixo 32003 Ourense Tfno.: 988 215 907

Calzados Vitan Cruz Vermella, 26, baixo 32005 Ourense Tfno.: 988 224 499

Lince I Do Vilar, 44, L-4 32005 Ourense Tfno.: 988 249 004

efectivo; con tarxeta bancaria deducirase comisión

Ourense

Lince II Capitán Eloy, 28 32003 Ourense Tfno.: 988 249 211

efectivo; con tarxeta bancaria deducirase comisión

CLÍNICA VETERINARIA A Estación Centro veterinario, SC San Paio, 3 32001 Ourense Tfno.: 988 213 379

en consultas

Técnicas en Sanidad y Gestión Cinegética Noriega Varela, 20 baixo 32004 Ourense

vacinación e desparasitacións de cans e gatos

COLCHOERÍA Colchonería Rimo, SL Vilar, 20 32005 Ourense Tfno.: 988 231 319

196

colchoería, puericultura (coches, berces, trona, etc.). Roupa infantil


Ourense COMUNICACIÓNS Netel Mad, SL San Rosendo, 23

ata 25% equipos música coche

32001 Ourense Tfno.: 902 502 363

ata 35% telefonía móbil, agás ofertas do mes

CONFECCIÓN DE TOLDOS Toldos Ourense, SL Estr. Vigo, km 75 32001 Ourense

na confección de toldos

Tfno.: 988 365 050

DECORACIÓN Tiffany-Decoración 32005 Ourense

Ourense

Paseo, 30 (CC. Viacambre) efectivo

Tfno.: 988 247 300

A Rústica, SC Paseo Santo Domingo 32003 Ourense Tfno.: 988 240 153

Sevres Paseo Edif. Viacambre 32003 Ourense Tfno.: 988 391 215

Gallery House Sto. Domingo, 19 32005 Ourense Tfno.: 988 245 018

197


Ourense DEPORTES Austral World Avda. Habana, 56 32004 Ourense Tfno.: 988 392 059

roupa austral

Bamio Sport, SL Avda. Buenos Aires, 116 32004 Ourense Tfno.: 988 254 238

Turini Sport

Ourense

Santo Domingo da Calzada, 64 (Gal. Xesta) 32004 Ourense Tfno.: 988 254 406

Armería Deportes el 21 Avda. Santiago, 117 32001 Ourense Tfno.: 988 212 545

efectivo agás armería

Balu, Hípica y Aventura Manuel Pereira, 9, baixo 32003 Ourense Tfno.: 988 251 551

material hípico e roupa agás monturas, efectivo

Bouso Inter Sport CC. Pontevella-Ribeira Sacra 32002 Ourense Tfno.: 988 602 545

agás rebaixas e ofertas

Bouso Inter Sport Capitán Eloy, 20 32003 Ourense Tfno.: 988 214 081

198

agás rebaixas e ofertas


Ourense

Pazo dos Deportes Paco Paz Predio Sevilla, 41 32005 Ourense Tfno.: 988 247 021

carné familiar para servizos de fitness e escolas: 360 € (máximo 3 adultos + 1 escola ou 2 adultos + 3 escolas); 270 € (máximo 2 adultos) prezo anual

Inter Sport Bouso Ervedelo, 9 32003 Ourense Tfno.: 988 248 362

agás rebaixas e ofertas

Bouso Inter Sport Paseo, 1 32005 Ourense Tfno.: 988 226 592

agás rebaixas

Ourense

Deportes Eloy Doutor Fleming, 3 32003 Ourense Tfno.: 988 241 890

Takoss Sport Progreso, 139 32003 Ourense Tfno.: 988 373 700

agás rebaixas e artigos en oferta

Zaragoza Aventura Valle Inclán, 18 32004 Ourense Tfno.: 988 269 708

Armería Jardin Progreso, 27 32003 Ourense Tfno.: 988 222 084

199


Ourense ELECTRODOMÉSTICOS Govel Electrónica Ensino, 1 32002 Ourense Tfno.: 988 255 541

arranxos xeral e equipos de son automóbil

San Luís Progreso, 119 32003 Ourense Tfno.: 988 219 296

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

Expo Electrónica Sukasa Xosé Ramón Fernández Oxea, 5, baixo 32005 Ourense Tfno.: 988 248 105

Ourense

ENSINO Academia Anxu, SL Rampla de Sas, 1 32002 Ourense Tfno.: 988 247 216

matrícula de balde

Academia Castelao Curros Enríquez, 13 32003 Ourense Tfno.: 988 372 169

matrícula de balde

Academia Cid Río Arnoia, 5 baixo 32001 Ourense Tfno.: 988 217 339

matrícula de balde

Academia Manzaneda Benito Vicetto, 11 32004 Ourense Tfno.: 982 249 078

200

matrícula de balde


Ourense Academia Paseo Saénz Díez, 9 32003 Ourense Tfno.: 988 373 013

en cada unha das actividades do centro

System Centros de Formación Cardeal Quevedo, 23, baixo 32004 Ourense Tfno.: 988 392 006

matrícula de balde

Academia San Rosendo SL San Rosendo, 14, baixo 32001 Ourense Tfno.: 988 372 769

Portocarreiro, 10-12 32003 Ourense Tfno.: 988 210 464

Ourense

Escuela Infantil Lecer material común

King´s College F. L. Cuevillas, 6, of 7-8 32003 Ourense Tfno.: 988 370 017

nas matrículas dos cursos de inglés

Academia Purificación Ramón Cabanillas, 5, local 5 32004 Ourense Tfno.: 988 223 846

nas matrículas de corte e confección, deseño, patronaxe industrial e máquina

Scholl of English Studies Valle Inclán, 3, entresollado 32004 Ourense Tfno.: 988 239 548

no recibo do segundo irmán

201


Ourense Academia Trinidad Trindade, 6 32005 Ourense

matrícula de balde

Tfno.: 988 239 655

FLORERÍA - PLANTAS - XARDINERÍA Floristería Ficus San Paio, 10 32001 Ourense Tfno.: 988 216 825

La Floristería Ervedelo, 36 32002 Ourense

plantas

Ourense

Tfno.: 988 231 904

FOTOGRAFÍA E IMAXE QSS Centro Comercial Ponte Vella, local B-22

desconto en carretes QSS

32003 Ourense revelado 1 h

QSS Vicente Risco, 12

desconto en carretes QSS

32001 Ourense Tfno.: 988 370 681

revelado 1 h

QSS Ervedelo, 27 32002 Ourense Tfno.: 988 226 944

202

desconto en carretes QSS revelado 1 h


Ourense Foplas Parada Justel, 2 32003 Ourense Tfno.: 988 224 841

Foto Gamma Avda. Habana, 87 32004 Ourense

revelado

Tfno.: 988 247 549

Fotografía Salas, SL Cardeal Quevedo, 4 32003 Ourense Tfno.: 988 371 163

Ourense

Perla Paseo, 24 (Centro Comercial Sol, local 27) 32003 Ourense Tfno.: 988 232 316

Estudio Fotográfico Ana y Luna Santo Domingo, 39 (Galería Sol, local 18) 32003 Ourense

agás rebaixas

Tfno.: 988 247 492

Eurofoto Xoán XXIII, 3, local 12 32003 Ourense

agás ofertas puntuais

Tfno.: 988 210 439

Foto-Vídeo El Jardín Progreso, 27 32005 Ourense Tfno.: 988 225 107

203


Ourense Tádel, Fotografía y Audiovisuais Xoán XXIII, 8 32003 Ourense

revelado, agás ofertas

Tfno.: 988 211 340

Suky Foto-Vídeo Progreso, 89 32003 Ourense Tfno.: 988 229 719

fotografía e material fotográfico

Villar Foto Paseo, 14 32003 Ourense

Ourense

Tfno.: 988 232 747

Fotografía Salas, SL Progreso, 56 32003 Ourense Tfno.: 988 371 163

Foto Sistema-85 Ervedelo, 22

en fotos de familia

32002 Ourense Tfno.: 988 241 596

reportaxes sociais, carretes

HOSTALERÍA Restaurante Martín Fierro Sáenz Díez, 17 32003 Ourense Tfno.: 988 372 026

204

sobre prezos da carta


Ourense ILUMINACIÓN Punto de Luz-Codigalco, SL Avda. Bos Aires, 12 32003 Ourense

nos produtos

Tfno.: 988 254 752

INFORMÁTICA Datanova Gestión, SA Valle Inclán, 15

equipos

32004 Ourense abastecementos

Tfno.: 988 366 055

INSTRUMENTOS MUSICAIS

Progreso, 66 baixo 32003 Ourense

instrumentos musicais

Tfno.: 988 210 917

LAVANDERÍA E TINTURERÍA Lavisec Dora e Pura Vázquez, 6 32002 Ourense Tfno.: 988 240 600

Pronto Lavandería, SL Bedoya, 16 32004 Ourense Tfno.: 988 229 407

205

Ourense

Meiriño


Ourense LENCERÍA E MERCERÍA Mundo Interior Avda. Zamora, 40 32005 Ourense Tfno.: 988 223 255

non acumulables a outras ofertas

Gaudi Avda. Zamora, 50 32005 Ourense Tfno.: 988 232 958

non acumulables a outras ofertas

Mercería Avenida Modas

Ourense

Avda. Santiago, 26 32001 Ourense Tfno.: 988 245 769

roupa-efectivo

Alba Progreso, 89, local 9 32003 Ourense Tfno.: 988 223 677

Lencería Lupe Praza do Ferro, 4 32003 Ourense Tfno.: 988 255 443

Miño 1949 Avda. Caldas, 3 32001 Ourense Tfno.: 988 371 177

Miño 1949 Ervedelo, 7 32003 Ourense Tfno.: 988 221 288

206

efectivo


Ourense Para ti Avda. Habana, 24 32003 Ourense Tfno.: 988 219 238

Varela Íntimo Sto. Domingo, 38 32003 Ourense Tfno.: 988 248 180

MOBLES Bambú Progreso, 47, baixo 32003 Ourense Ourense

Tfno.: 988 254 659

Zalama Muebles Dr. Marañón, 10 32005 Ourense

financiamento 12 meses sen xuros

Tfno.: 988 228 176

Maprecar-Elga Electrodomésticos Gallegos, SL Parada Justel, 8 baixo 32003 Ourense

cociñas Fiamberti efectivo

Tfno.: 988 236 099

Muebles Alfredo Progreso, 89, local 15 B-11 B 32003 Ourense Tfno.: 988 249 674

complementos cociña e electrodomésticos mobles cociña(conxuntos) apliques gama alta, un robot de cociña de agasallo co amoblamento completo de cociña

207


Ourense Muebles el Puente Vicente Risco, 10 32001 Ourense Tfno.: 988 211 860

colchóns puericultura, pagamento a 12 meses sen xuros coa tarxeta comercio

MODA E COMPLEMENTOS Junco Moda Santo Domingo, 72 32003 Ourense Tfno.: 988 228 264

La Percha

Ourense

Paseo Edif. Viacambre, 30, local 12 32003 Ourense Tfno.: 988 239 570

Benito Ramos, SA Pr. Maior, 2-3 32005 Ourense Tfno.: 988 237 130

Boston Ervedelo, 13 32002 Ourense Tfno.: 988 248 495

Camisería Carvajal Paz, 27 32005 Ourense Tfno.: 988 222 649

efectivo tarxeta

Lembre Valle Inclán, 37 32004 Ourense Tfno.: 988 231 700

208

agás rebaixas e pago tarxetas


Ourense Gris Avda. das Caldas, 38 32001 Ourense Tfno.: 988 215 609

Luama Progreso, 89, local 5 32003 Ourense Tfno.: 988 241 292

Senda Avda. Santiago, 79 32001 Ourense

agás rebaixas

Tfno.: 988 217 492

Ourense

Sindian Progreso, 89 (Gal. Proyflem, 14) 32003 Ourense Tfno.: 988 224 080

Vistt 2000 Cabeza de Manzaneda, 2 32005 Ourense

todos os artigos, arranxos de balde

Tfno.: 988 226 462

Tino Telas Dr. Marañón, 4 32005 Ourense Tfno.: 988 248 590

Saloon Cardeal Quevedo, 2 32003 Ourense

agás rebaixas e promocións

Tfno.: 988 243 313

209


Ourense Bari Ramon Cabanillas, 2 32004 Ourense Tfno.: 988 246 307

agás rebaixas e ofertas

Gris Claro Vila Real, 11 32002 Ourense Tfno.: 988 252 737

World Paz, 15 32005 Ourense Tfno.: 988 248 990

Ourense

Lino Moda Hombre Avda. Zamora, 1 32005 Ourense Tfno.: 988 225 182

efectivo

Marly Vilar, 24 32005 Ourense Tfno.: 988 226 143

agás campañas e rebaixas

Vértice Dr. Marañón, 1 32005 Ourense Tfno.: 988 226 795

agás campañas de rebaixas

MODA INFANTIL Cacharrón Sto. Domingo, 22 32003 Ourense Tfno.: 988 220 441

210

roupa infantil e puericultura


Ourense La Granja de Perico Ramón Cabanillas, 4 32004 Ourense Tfno.: 988 224 551

Aurita Sousa Ramón Cabanillas, 5 (Galería Xesta, local 1) 32004 Ourense Tfno.: 988 251 949

Picolos Progreso, 89, local 3 B 32003 Ourense Tfno.: 988 245 813

Ceritos Ourense

Teluro Praza Nova 32004 Ourense Tfno.: 988 250 849

Colorines Progreso, 89, local 9 32003 Ourense

pago en efectivo

MÚSICA E MODA HOMBRE Galaxia Cardeal Quiroga, 5 32003 Ourense Tfno.: 988 212 205

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centróptica Dr. Marañon, 2 32005 Ourense

lentes de sol e graduadas

Tfno.: 988 255 000

211


Ourense General Óptica, SA Rúa do Paseo, 27 32003 Ourense

agás promocións

Tfno.: 988 215146

Óptica Popular Doutor Fleming, 45 32003 Ourense Tfno.: 988 233 808

Óptica Varela Progreso, 75 32003 Ourense Tfno.: 988 222 900

Ourense

Oren Óptica, SL Bedoya, 11 (Esq. Ramón Cabanillas) 32004 Ourense Tfno.: 988 240 345

agás lentes de contacto desbotables, líquidos contacto e promocións

Federópticos Óptica Moderna Xoán XXIII, 3 32003 Ourense

agás promocións

Tfno.: 988 210 842

Óptica Diagonal Xoán XXIII, 5 32003 Ourense Tfno.: 988 210 830

La Gafa de Oro Progreso, 44 32003 Ourense Tfno.: 988 219 800

212

agás promocións


Ourense Óptica de Caldas, SLC Avda. Caldas, 45 32001 Ourense Tfno.: 988 373 912

Óptica Posio, SL Progreso, 29 32005 Ourense Tfno.: 988 253 845

líquidos, monturas e cristais, audiófonos lentes de contacto, revisión da vista de balde

Óptica Val Avenida de Zamora, 54 32005 Ourense

en monturas e produtos de mantemento en lentes de contacto, agás promocións

Tfno.: 988 235 960

Ourense

Centro Óptico Susana Araujo Paseo, 24 32003 Ourense Tfno.: 988 232 344

Multiópticas Casa de los Lentes Progreso, 36 32005 Ourense

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

Tfno.: 988 213 484

Multiópticas Casa de los Lentes Praza Maior, 18 32005 Ourense

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

Tfno.: 988 220 349

Multiópticas Casa de los Lentes Rúa do Paseo, 2 32003 Ourense Tfno.: 988 223 962

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

213


Ourense Interópticas Rúa da Paz, 22 32005 Ourense Tfno.: 988 243 067

monturas e lentes graduadas

Multiópticas Casa de los Lentes, SA Santo Domingo, 45 32003 Ourense Tfno.: 988 366 332

Óptica Llamas Peña Trevinca, 44 32006 Ourense Tfno.: 988 224 850

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

lentes completas cristais e monturas, lentes de sol, agás promocións

Ourense

Natural Optics Avda. Santiago, 10, baixo 32001 Ourense Tfno.: 988 511 500

lentes graduadas, lentes de contacto lentes de sol

audifónos e aparatoloxias agás líquidos e productos ofertados

Óptica Samuel Eijan Samuel Eijan, 11 32003 Ourense Tfno.: 988 373 891

en todos os artigos

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Malleira Bedoya, 20 32004 Ourense Tfno.: 988 227 196

Ofiteca Orense, SL Valle Inclán, 1 A 32004 Ourense Tfno.: 988 234 408

214

material libros


Ourense Carlin Galicia, 18 32005 Ourense Tfno.: 988 391 294

agás promocións e compras superiores a 12 €

Yedra La Casa de las Plumas Cardeal Quevedo, 9 32004 Ourense Tfno.: 988 232 842

agás libros gasto mínimo 6 €

A´Nova Xerónimo Feixo, 11 32005 Ourense

en papelería

Tfno.: 988 238 841

Ourense

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Victor Feijoó Peluqueros Avda. Portugal, 8, baixo 32002 Ourense

estética

Tfno.: 988 229 809

Peluquería Osmar Unisex Avda. Bos Aires, 75 32004 Ourense

luns a xoves, agás véspera de festivo

Tfno.: 988 239 449

Azabache Peluquería Unisex Avda. Bos Aires, 221 32004 Ourense

agás produtos

Tfno.: 988 254 481

215


Ourense PERFUMERÍA E COSMÉTICA Nela´s Rúa do Paseo, 24 32003 Ourense Tfno.: 988 246 322

Perfumería Neska Sto. Domingo, 40 32003 Ourense Tfno.: 988 224 832

Perfumería Katty

Ourense

Rúa da Paz, 26 32005 Ourense Tfno.: 988 225 407

El Pincel Avda. das Caldas, 12 32001 Ourense Tfno.: 988 374 102

artigos alta perfumería

El Pincel Capitán Eloy, 1 32003 Ourense Tfno.: 988 216 878

artigos alta perfumería

El Pincel Vilareal, 15 32002 Ourense Tfno.: 988 249 236

Perfumería Elmi, SC Avda. Habana, 42 32004 Ourense Tfno.: 988 234 315

216

artigos alta perfumería


Ourense Perfumería Carita Habana, 34 32004 Ourense Tfno.: 988 229 849

Maryam Perfumerías, SL Lamas Carvajal, 9 32005 Ourense Tfno.: 988 244 156

segundo marcas

Bazar Teyfa

Alberti Perfumerías Bedoia, 2 32003 Ourense Tfno.: 988 213 102

bixutería, agasallos, etc. agás perfumería e limpeza

Avenida Ramón Puga, 40 32005 Ourense Tfno.: 988 391 455

en perfumería selectiva

Avenida Progreso, 70 32003 Ourense Tfno.: 988 210 642

en perfumería selectiva

Avenida Habana, 87 (Esq. Bos Aires) 32004 Ourense Tfno.: 988 391 649

en perfumería selectiva

217

Ourense

Estación Autobuses, 1 32001 Ourense Tfno.: 988 217 178


Ourense Avenida Progreso, 33 32003 Ourense Tfno.: 988 392 017

en perfumería selectiva

SAÚDE Clínica Dental Juan XXIII Xoán XXIII, 17 entresollado 32003 Ourense Tfno.: 988 218 591

en todos os tratamentos; de balde primeira limpeza bucal e revisións periódicas

Clínica Dental El Puente

Ourense

Mercado, 11, baixo 32001 Ourense Tfno.: 988 212 144

todo tipo de tratamentos

Clínica Dentaria Ramón Nogueira Rúa do Paseo, 3 32003 Ourense Tfno.: 988 220 489

Clínica Dental Isaías Pérez Progreso, 95, 1.º A 32003 Ourense Tfno.: 988 239 900

en todos os servizos, agás próteses

Clínica Dental Dacaldent Sto. Domingo, 38, 2.ºB 32003 Ourense Tfno.: 988 244 805

limpeza ultrasón prótese fixa, empastes, endodoncias, peridoncia

Clínica Dental Morales Ramón Cabanillas, 4 Entresollado B 32004 Ourense Tfno.: 988 269 614

218

en todos os tratamentos, agás tratamentos de ortodoncia e de ciruxía ou implantes


Ourense TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Estación de Inverno de Manzaneda-Mesía Dr. Marañon, 4. 32005 Ourense Tfno.: 988 223 588

tempada inverno 2004/2005: aloxamento, fortfaits, alugamento material deportivo actividades e outros alugamentos: 10 %.Tempada primavera/ verán 2004 aloxamento, actividades e outros alugamentos: 10 %

Hostal Lido Juan XXIII, 4 32003 Ourense Tfno.: 988 213 600

individuais de lavabo e ducha, 10 % en calquera cuarto pagando unha semana por adiantado (só tempada baixa)

Ocitem no prezo da entrada en feiras (despacho de billetes)

Expourense Feira de Mostras Predio Sevilla, s/n 32005 Ourense Tfno.: 988 366 030

en todas as actividades de animación

VEHÍCULOS Copersa Rúa Seixalbo, 2 Ourense Tfno.: 988 366 128

desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción servizo postvenda: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

Gadasa Avda. Zamora, 140 Ourense Tfno.: 988 247 313

desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción servizo postvenda: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

219

Ourense

Paseo, 24, 1.ª ofic. 6 32003 Ourense Tfno.: 988 235702


Ourense Apersa Estrada Madrid, km 231 Zona Comercial Barreiros-San Cibrao San Cibrao Tfno.: 988 363 030

Balpersa Estrada Vigo, 26 Quintela de Canedo

Ourense

Tfno.: 988 365 076

Hyupersa Estrada de Vigo, 26 Quintela de Canedo Tfno.: 988 214 040

desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción. servizo postvenda: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción. servizo postvenda:: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción. servizo postvenda: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura

José Cendon e Hijos, SL Rúa Seixalvo, 18 32005 Ourense Tfno.: 988 230 700

VIAXE E PEL Atrezzo Bedoya, 12 32004 Ourense Tfno.: 988 228 116

220

de desconto adicional á oferta promocional en vigor


Ourense Curtidos Iglesias Progreso, 107 32003 Ourense

bolsos, artigos de viaxe e complementos

Tfno.: 988 221 643

XIMNASIOS Gimnasio Atanes Monseñor José Álvarez, 10 32002 Ourense Tfno.: 988 252 584

Gimnasio Marbel matrícula

Cardeal Quevedo, 2 32004 Ourense

cota mensual

Ourense

Tfno.: 988 239 958

Gimnasio Trabazos Celso Emilio Ferreiro, 28 32004 Ourense

matrícula e cota mensual

Tfno.: 988 234 813

XOGUETERÍA Mazinger Progreso, 89 (Gal. Proyflem, local 10 A) 32003 Ourense

xogos de rol e libros

Tfno.: 988 250 659

Xoguetería Rober Xoaquín Lorenzo Xocas, 3 32003 Ourense Tfno.: 988 232 916

xogos en exclusiva e puericultura

221


Ourense XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Suyza Lepanto, 23, baixo 32005 Ourense Tfno.: 988 222 835

pratería

Joyería Suyza Sto Domingo (Galerías Xesta, l 13) 32004 Ourense Tfno.: 988 233 778

Platax Joya

Ourense

Ervedelo, 38 32002 Ourense Tfno.: 988 233 212

Platax Joya Sto. Domingo, 15 (Esquina Cardeal Quiroga) 32003 Ourense Tfno.: 988 247 553

Amorosos Argiz As Caldas, 53 32001 Ourense Tfno.: 988 212 185

xoias e reloxos

Joyería el Regulador Sto. Domingo, 26 32004 Ourense Tfno.: 988 222 293

Joyería Gómez Álvarez Sto. Domingo, 64 32003 Ourense Tfno.: 988 246 481

222

agás artigos Swatch e composturas


Ourense Joyería Loyma Pena Corneira, 1 32005 Ourense Tfno.: 988 245 255

efectivo, agás pilas e arranxos

Relojería Yebra Capitán Eloy, 5, baixo 32003 Ourense Tfno.: 988 211 633

Joyería Vila, SL Galerías Santo Domingo, local 2 32003 Ourense

xoiería, reloxería e agasallos

Tfno.: 988 242 799

Ourense

Joyería Vila, SL Sto. Domingo, 8 32003 Ourense

xoiería, reloxería e agasallos

Tfno.: 988 224 540

Joyería Álvarez C. C. Sto. Domingo, 64, local 1C 32003 Ourense Tfno.: 988 249 992

Oro Vivo C. C. Ponte Vella, Camiño do Vao, s/n 32003 Ourense Tfno.: 988 219 475

Joyería Álvarez Viriato, 8 (zona vinos) 32005 Ourense

en todos os artigos en reparacións

Tfno.: 988 253 151

223


Ourense RIBADAVIA

Ourense

Sierra Joyeros Paseo, 22 32003 Ourense Tfno.: 988 233 925

MOBLES Muebles Celso Bazar Irmáns Álvarez Araúxo, 33 32400 Ribadavia Tfno.: 988 470 790

MODA E COMPLEMENTOS Kabelos Banda Lira, 10 32400 Ribadavia

Ribadavia

Tfno.: 988 471 061

Confecciones Vicente Gª Aliende Progreso, 18 32400 Ribadavia Tfno.: 988 470 906

complementos e ropa interior en ropa muller e home

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica la Gafa de Ribadavia Progreso, 43 32400 Ribadavia Tfno.: 988 470 511

agás lentes de contacto desbotables e líquidos

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Kabelos Ponte da Prata s/n 32400 Ribadavia Tfno.: 988 471 061

224

roupa e material de peiteado


Ourense A RÚA / VERÍN

LENCERÍA E MERCERÍA Miño 1949 Doutor Vila, 5 32350 A Rúa Tfno.: 666 090 949

MODA E COMPLEMENTOS A Rúa

Kativos Progreso, 78, baixo 32350 A Rúa Tfno.: 988 310 689

Boutiques Mirria Progreso, 66 32350 A Rúa Tfno.: 988 311 55

agás rebaixas

AGASALLOS Cousas Deputación, 2 32600 Verín Tfno.: 988 415 584

Verín

AUTOESCOLAS Nova Autoescola Verinense, SL Las Flores, 2 32600 Verín Tfno.: 988 413 280

en dereitos de matriculación e clases prácticas

Verín Luís Espada, 73 32600 Verín

primeira matrícula

Tfno.: 988 410 633

225


Ourense VERÍN

BICICLETAS E ACCESORIOS Bicicletas Chinquena Maior, 35 32600 Verín Tfno.: 988 410 356

en roupa, complementos e cascos

CALZADO Calzados Arcos Maior, 27 32600 Verín Tfno.: 988 413 819

Calzados Monterrey en efectivo

Luís Espada, 42 32600 Verín

en pago con tarxeta, agás ofertas e rebaixas

Verín

Tfno.: 988 410 259

DECORACIÓN Cortilar Maior, 33 32600 Verín Tfno.: 988 414 414

Multisport Verín, SL Irmáns Moreno,19 32600 Verín Tfno.: 988 414 423

ELECTRÓNICA Mobile Phone Galicia Las Flores, 2 32600 Verín Tfno.: 988 414 696

226

accesorios


Ourense VERÍN

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto Sanfer Avda. de Laza, 7 32600 Verín Tfno.: 988 410 529

LENCERÍA E MERCERÍA Nayans Luís Espada (Gal. San Miguel, local 8) 32600 Verín Tfno.: 988 413 724

MODA E COMPLEMENTOS Arume Moda Rúa da Cruz, 16 Verín

32600 Verín Tfno.: 676 925 629

Modesta Novias Gal. S. Miguel, local 8 32600 Verín Tfno.: 988 411 673

Descoco Praza da Merced, s/n 32600 Verín Tfno.: 988 413 099

MODA INFANTIL Cativos Galerías S. Miguel, 12 32600 Verín

agás promocións

Tfno.: 988 412 257

227


Ourense VERÍN

MODA E COMPLEMENTOS DO FOGAR Textiles Esppor Monterrey, SL Luís Espada, 70 32600 Verín

agás rebaixas

Tfno.: 988 410 542

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Verín Lisa, 8 32600 Verín Tfno.: 988 410 912

monturas, lentes, lentes de sol, lentes de contacto, audiófonos e líquidos. Revisións de balde

Óptica Odette Luís Espada 28-84

Verín

32600 Verín Tfno.: 988 411 044

agás líquidos de lentes de contacto

Jesús Óptico Deputación, 2 32600 Verín Tfno.: 988 412 389

Óptica Cid, S.L. Laureano Peláez, 3 32600 Verín Tfno.: 988 414 378

en todos os produtos (lentes, lentes de contacto, audiófono...)

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Cortés Lisa, 10-12 32600 Verín Tfno.: 988 410 546

228

agás prensa, libros de textos, revistas


Ourense VERÍN / VILAR DE SANTOS / XINZO DE LIMIA

Imprenta Monterrey Avda. Portugal, 34 32600 Verín

agás prensa

Tfno.: 988 410266

TÉXTIL E ROUPA INTERIOR Telas Julia Verín

Deputación, 9 32600 Verín Tfno.: 988 414 388

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Tiffany Luís Espada, 28 32600 Verín Tfno.: 988 411 633

pratería, xoiería, reloxería, artigos de regalo

Vilar de Santos

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Albergue A Escola Celanova, 13 32650 Vilar de Santos Tfno.: 988 465 963

AGASALLOS Micaliñas compra superior a 30 €

Xinzo de Limia

Avda. Ourense, 13 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 462 354

DEPORTES Xinzo Sport Avda. Ourense, 16 (galerías, local 3) 32630 Xinzo de Limia

zapatillas deportes e botas de fútbol

Tfno.: 988 462 522 229


Ourense XINZO DE LIMIA

ENSINO Centro Académico Castelao Castelao, 6 32630 Xinzo de Limia

cursos informática-internet

Tfno.: 988 460 525

FOTOGRAFÍA E IMAXE Fotos Dacal San Roque, 39 32630 Xinzo de Limia

material fotográfico

Tfno.: 988 460 251

HERBORISTERÍA Xinzo de Limia

Egotienda El Acebo Ourense (Gal. S. XXI, local 7) 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 462 620

LENCERÍA E MERCERÍA Néboa Avda. Ourense (Gal. XXI, local 6) 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 462 659

MODA E COMPLEMENTOS Agasallos Dous de Maio, 13 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 788

230

en libros


Ourense XINZO DE LIMIA

Mildallo Marcelo Macías, 1 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 630 616 369

Daniel Ladeira, 5 32630 Xinzo de Limia

agás vaqueiros

Tfno.: 988 460 919

Karely Estación Autobuses, 4 32630 Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Tfno.: 988 462 973

Textiles Esppor Monterrey Otero Pedrayo, 2 32630 Xinzo de Limia

agás rebaixas

Tfno.: 988 550 113

Vima Leopoldo Álvarez, 5 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 358

Moda Galega Dous de Maio, 26 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 461 292

Vima Praza Maior, 10 32630 Xinzo de Limia

231


Ourense XINZO DE LIMIA

MODA INFANTIL Vima Praza Maior, 8 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 358

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico Losada Dous de Maio, 10

lentes graduadas

32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 597

lentes de sol

PAPELERÍA E LIBRERÍA Xinzo de Limia

Garabatos Leopoldo Álvarez, 10 32630 Xinzo de Limia

librería e mochilas

Tfno.: 988 462 205

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería Rual Avda. Madrid, 17 32630 Xinzo de Limia

en todo o de perfumería

Tfno.: 988 460 464

SAÚDE Xinzo Clínica Dental Avda. Madrid, 46 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 462 133

232

próteses, revisións de balde


Ourense XINZO DE LIMIA

Clínica Dental Dra. Beatriz Laeira, 5, 1.º drta. 32630 Xinzo de Limia

en todos os tratamentos dentais feitos na clínica

Tfno.: 988 461 188

VEHÍCULOS- MOTOR Automecánica Devesa Pista Os Castros, 11 (zona polígono) 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 196

mecánica, mantementos e aliñado dos vehículos

XOGUETERÍA Xinzo de Limia

Don Dino Leopoldo Álvarez,14 32630 Xinzo de Limia

agás ofertas

Tfno.: 988 462 239

Toño-Casal Avda. Ourense, 7 32630 Xinzo de Limia

accesorios bicicletas

Tfno.: 988 460 125

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Exacta Ladeira, 25 32630 Xinzo de Limia Tfno.: 988 460 920

233


Pontevedra BAIONA

DEPORTES Estelas Avda. Monterreal, 1

alugamento de barcos

36300 Baiona Tfno.: 986 356 200

roupa, agás ofertas

MODA E COMPLEMENTOS Tiendas Moda 2021 Moda Mujer Avda. Monterreal, 2

compra superior a 30 €

36300 Baiona Tfno.: 986 358 206

inferior

Tiendas Moda 2021 Moda Mujer Cidade de Vigo, 5

compra superior a 30 €

36300 Baiona inferior

Baiona

Tfno.: 986 356 262

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óculos Óptica, SL Carabela la Pinta, 19 36300 Baiona Tfno.: 986 356 840

lentes graduadas e sol, lentes de contacto

SAÚDE Clínica Dental Cidade de Vigo, 4, 3.º C

obturacións

36300 Baiona Tfno.: 986 356 082

tratamentos protésicos

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Carabela La Pinta Carabela la Pinta, 21 36300 Baiona Tfno.: 986 355 107

cuarto e almorzo, almorzo de balde a menores de 5 anos, só pagamento en efectivo

237


Pontevedra BUEU

CALZADO Tarabela CB Pazos Fontenla, 45 36930 Bueu Tfno.: 986 323 277

MODA E COMPLEMENTOS Oxford Eduardo Vicenti, 11, baixo 36930 Bueu Tfno.: 986 323 342

ÓPTICA E ORTOPEDIA

Bueu

Óptica Bueu Pazos Fontenla, 51 36930 Bueu Tfno.: 986 322 067

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería y Regalos Castro Eduardo Vicenti, 22 36930 Bueu Tfno.: 986 323 385

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Platería Castro Pazos Fontenla, 58 36930 Bueu Tfno.: 986 321 449

238


Pontevedra CALDAS DE REIS / CAMBADOS

CALZADO Mil Pies Real, 55 36650 Caldas de Reis Tfno.: 986 540 816

Caldas de Reis

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguería y Perfumería SA DYPS Juan Fuentes Echevarría, 10

en alta perfumería

36650 Caldas de Reis

MOBLES Moises Mendoza, SL José Salgado, 63 36650 Caldas de Reis

financiamento ata 12 meses

Tfno.: 986 539 020

CALZADO Zapatería Froján Concello, 3 36630 Cambados Cambados

Tfno.: 986 542 150

AUTOESCOLAS Auto- Escuela Sueiro, SL Avda. Vilariño, 3 36630 Cambados

sobre a matrícula

Tfno.: 986 543 131

239


Pontevedra CAMBADOS / CANGAS

INFORMÁTICA Grupinfor Rosalía de Castro, 18 36630 Cambados Tfno.: 986 520 459

Cambados

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Casa Mariñeira Lourdes Avda. A Pastora, 97-95 B 36630 Cambados Tfno.: 986 543 985

tempada baixa ou días verdes en aloxamento e lancha deportiva

VEHÍCULOS - MOTOS Talleres Manuel Mosteiro e Hijos, SL Avda. Vilagarcía, 12 B 36634 Cambados Tfno.: 986 542 574

CALZADO Peiños Real, 35, baixo

Cangas

36940 Cangas Tfno.: 986 305 678

agás rebaixas e período de desconto

Pigaros Zapatería Monteros Ríos, 26, baixo 36940 Cangas do Morrazo Tfno.: 986 304 856

efectivo tarxetas, agás promocións e rebaixas

O Zapato Chispón Valentín Losada, 22 36940 Cangas do Morrazo Tfno.: 986 302 247

240

efectivo tarxetas, agás promocións e rebaixas


Pontevedra CANGAS

ENSINO Centro de Estudios Cangas, SL Avda. de Bueu, 12 36940 Cangas

sobre tarifa

Tfno.: 986 304 217

FLORISTERÍA Trebol e Dasilva Floristas Avda de Lugo, 24, baixo 36940 Cangas Tfno.: 986 307 151

cerámica, cristal, flores e plantas de tea, flores secas. Cestería e vimbio

MODA E COMPLEMENTOS Confecciones Acuña 36940 Cangas

desconto en cada compra

Tfno.: 986 301 334

Meigallo Méndez Núñez, 27, local 14 36940 Cangas Tfno.: 986 392 145

agás en promocións en pago con tarxeta

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Prisma Cangas, SL Montero Ríos, 20 36940 Cangas Tfno.: 986 304 330

Recreativos Iglesias Méndez Núñez, 28-30 36940 Cangas do Morrazo Tfno.: 986 392 041

agás produtos subvencionados polo Sergas ou promocións

241

Cangas

Baiona, 18


Pontevedra CANGAS

Recreativos Iglesias Avda. Marín, 22 36940 Cangas do Morrazo Tfno.: 986 300 351

agás produtos subvencionados polo Sergas ou promocións

Óptica Studio Avda Bueu, 8 Cangas Tfno.: 986 303 740

lentes graduadas no resto

PEITEADO Kercus Reboredo, 11, baixo 1

nos servizos de perruquería e estética

36940 Cangas

Cangas

Tfno.: 986 392 145

en pago con tarxeta

SAÚDE Clínica Dental Balea Avda. Bueu, 32, 1.º H - Edif. Alejandría

nos servizos de perruquería e estética

Pedra Alta – Cangas Tfno.: 986 300 823

en pago con tarxeta

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Cámping Liméns Liméns-Cangas 36940 Cangas

persoa/día

Tfno.: 986 304 645

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Fernández Eugenio Sequeiros, 28 36940 Cangas Tfno.: 986 300 490 242

en compras e servizos


Pontevedra A CAÑIZA / CUNTIS

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Alemana Progreso, 91

agás ofertas

A Cañiza

36880 A Cañiza

XESTORÍA Gestoría Mera Oriente, 1 36880 A Cañiza

xestoría, agás taxas e suplidos

Tfno.: 986 651 478

BRICOLAXE E FERRAXERÍA López Maquinaria Agrícola, SL Circunvalación, 72 36670 Cuntis Tfno.: 986 532 685

DEPORTES Cuntis

Deportes Cima Don Aurelio, 53 36670 Cuntis Tfno.: 986 548 712

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Óptico Cuntis Río, s/n 36670 Cuntis

lentes graduadas, lentes de contacto, agás ofertas

Tfno.: 986 532 333

243


Pontevedra CUNTIS / A ESTRADA

SAÚDE Clínica Dental Cuntis Circunvalación, 76, 1.º B 36670 Cuntis

nos tratamentos

Cuntis

Tfno.: 986 532 683

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Conde Circunvalación, 51 36670 Cuntis

en todos os artigos

Tfno.: 986 532 573

MOBLES Ambientes Avda. América, 12 36680 A Estrada

en todos os artigos expostos na tenda, agás rebaixas

Tfno.: 986 575 199

A Estrada

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería Lily´s Avda. de Santiago, 13, baixo

alta perfumería

36680 A Estrada Tfno.: 986 572 050

artigos droguería e hixiene, agás ofertas

TURISMO, OCIO E TEMPO E LECER Turismo Activo Tornanga, SL Avda. Ponteareas, 11, entresollado

fins de semana

36680 A Estrada Tfno.: 986 571 604

244

pola semana en tempada alta

pola semana en tempada baixa


Pontevedra FORNELOS DE MONTES / GONDOMAR / O GROVE

Fornelos de Montes

TURISMO, OCIO E TEMPO E LECER Casa D´Agosto-Patin, SL Estacas 36847 Fornelos de Montes Tfno.: 986 696 673

menores de 8 anos: pensión completa de balde; 2 camas supletorias de balde

MODA E COMPLEMENTOS Tiendas Moda 2021 Moda Mujer Otero Pedrayo, 2

compra superior a 30 €

36308 Gondomar inferior

Gondomar

Tfno.: 986 360 361

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Alemana Urzaiz, 8

agás ofertas

36380 Gondomar

AGASALLOS Millán Rúa da Praza, 21 36980 O Grove

artigos de agasallo turístico

O Grove

Tfno.: 986 730 295

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Osiris Rúa da Praza, 24 36980 O Grove

agás promocións

Tfno.: 986 731 177

245


Pontevedra O GROVE / A GUARDA

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguerías y Perfumerías S.A. (DYPS) Castelao, 9

en alta perfumería

O Grove

36980 O Grove

TURISMO, OCIO E TEMPO E LECER Acquarium Galicia Punta Moreira, s/n 36980 O Grove

na entrada de adultos

Tfno.: 986 731 515

MOBLES La Guardia Muebles, SL Vicente Sobrino, 2 36780 A Guarda

no mobiliario

Tfno.: 986 610 897

A Guarda

MODA E COMPLEMENTOS Modas Alonso, S.L. Joquín Alonso, 8 36780 A Guarda Tfno.: 986 610 106

ESTÉTICA Salón de Beleza Peluquería IMAGEN Concepción Arenal, 40, 1.º 36780 A Guarda Tfno.: 986 614 552

246

servizos de perruquería e estética non en produtos


Pontevedra A GUARDA / LALÍN

TÉXTIL E ROUPA DE INTERIOR Salcido Hnos. y Cía, SL Vicente Sobrido, 10 36780 A Guarda A Guarda

Tfno.: 986 610 061

XIMNASIO Gimnasio Do-Majo Pacífico Rodríguez, 9-1 A 36780 A Guarda

cota mensual

Tfno.: 986 614 210

CALZADO Calzados Jose Antonio Ramón Aller, 55 36500 Lalín

agás rebaixas

Tfno.: 986 780 453

DECORACIÓN Lalín

Chorima Decoración Galerías Pelayo 36500 Lalín Tfno.: 986 782 361

DEPORTES Varell Sport, SL Rúa Licho, 23 36500 Lalín

agás rebaixas

Tfno.: 986 783 725

247


Pontevedra LALÍN

ELECTRODOMÉSTICOS Tele Deza Do Castro, 23 36500 Lalín

nas compras

Tfno.: 986 781 104

MODA E COMPLEMENTOS Old River Avda. González Taboada, 30 36500 Lalín Tfno.: 986 781 754

Lalín

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Daniel Peluqueros Alcalde Ferreiro, 2 36500 Lalín

en todos os servizos de perruquería

Tfno.: 986 783 240

SAÚDE Clínica Dental Lalín Ponte, 4, 2.ºD 36500 Lalín Tfno.: 986 783 223

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Relojería González Mato Joaquín Lóriga, 13 36500 Lalín Tfno.: 986 780 381

248

tratamentos


Pontevedra LALÍN / MARÍN

Ouxo-Reloxería. Xoiería Matemático Rodríguez, 21 36500 Lalín

en compra, agás reparacións

Lalín

Tfno.: 986 780 122

Xoiería López Romero, SL José Antonio, 2 36500 Lalín Tfno.: 986 780 428

ARTESANÍA E PRATA Alfalia Secundino Lorenzo, 24 36900 Marín Tfno.: 986 891 511

CALZADO Calzados Zipi Marín

agás pago con tarxeta e período de rebaixas

Tfno.: 986 880 054

FOTOGRAFÍA E IMAXE Fotoprix Méndez Núñez, 51 36900 Marín Tfno.: 986 891 881

revelados de fotografías

Fotografía Relieve Rúa do Sol, 7, baixo 36900 Marín Tfno.: 986 883 743

material fotográfico, estudio, marcos, r. afeccionado, agás ofertas

249

Marín

Ezequiel Massoni, 4, baixo


Pontevedra MARÍN

LAVANDERÍA E TINTURERÍA Tintorerías Ánxeles-Hada, SL Calvo Sotelo, 44 36900 Marín Tfno.: 986 860 049

MODA E COMPLEMENTOS La Casa de los Paraguas Galerías Colon, local 8 36900 Marín Tfno.: 986 892 054

Figueretta

Marín

Galerías Colón, 7 36900 Marín Tfno.: 986 884 440

MODA INFANTIL Locos Bajitos Avda. Ourense, s/n 36900 Marín Tfno.: 986 892 256

puericultura moda pago efectivo, agás ofertas ou rebaixas

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Campelo Méndez Núñez, 41

cristais + monturas

36900 Marín Tfno.: 986 891 839

lentes de sol

Óptica Touriño Real, 3 36900 Marín Tfno.: 986 891 418

250

lentes graduadas, lentes de sol, lentes de contacto, monturas


Pontevedra MARÍN / MOAÑA

Interópticas Doval Rúa do Sol, 8

lentes graduadas e lentes de contacto

36900 Marín Tfno.: 986 881 615

lentes de sol

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Méndez Núñez, 36 36900 Marín

artigos alta perfumería

Marín

Tfno.: 986 891 714

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Antonio Real, 31 36900 Marín Tfno.: 986 882 892

Joyería Rosant Real, 29 36900 Marín Tfno.: 986 882 461

DEPORTES Moaña

Del Río Sport Concepción Arenal, 204, baixo 36950 Moaña

agás ofertas

Tfno.: 986 311 730

251


Pontevedra MOAÑA

ELECTRODOMÉSTICOS Comercial Otero Avda. de Cangas, 6 36950 Moaña Tfno.: 986 310 078

LENCERÍA E MERCERÍA Mercaprecio Concepción Arenal, 70 36950 Moaña

agás rebaixas

Tfno.: 986 315 347

MOBLES

Moaña

Mobles Hernández Ramón Cabanillas, 96 36950 Moaña Tfno.: 986 310 118

MODA E COMPLEMENTOS Vicky Ramón Cabanillas, 89 36950 Moaña

en todos os artigos

Tfno.: 986 310 813

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Marín Ramón Cabanillas, 93 36950 Moaña Tfno.: 986 310 307

252

desconto non acumulable a outras ofertas


Pontevedra MOAÑA / MONDARIZ BALNEARIO

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería Balbina Ramón Cabanillas, 160 36950 Moaña

en servizos

Tfno.: 986 312 576

SAÚDE Parafarmacia Ramón Cabanillas, 75 36950 Moaña Tfno.: 986 393 045

agás alimentación infantil e celulosa (cueiros, compresas)

Moaña

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Boucelas Concepción Arenal, 68 36950 Moaña Tfno.: 986 315 359

agás reloxos de marca e todo tipo de arranxos en ouro e prata e reloxos

Joyería Boucelas Ramón Cabanillas, 134 36950 Moaña Tfno.: 986 310 686

agás reloxos de marca e todo tipo de arranxos en ouro e prata e reloxos

Joyería Terra, CB

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Residencia Cemar Lapedros 36840 Mondariz Balneario

sobre os prezos actuais

Tfno.: 986 662 377

253

Mondariz Balneario

Ramón Cabanillas, 56 36950 Moaña Tfno.: 986 311 554


Pontevedra MORAÑA / AS NEVES / NIGRÁN / PONTECALDELAS

MOBLES Moraña

Fábrica de Muebles Don Pino, SL Suto, 23 36660 Moraña

na factura ou financiamento ata 12 meses sen interese

Tfno.: 986 553030

As Neves

SUBMINISTRACIÓN DOMÉSTICA Manuel García Araujo, SL Sentados – Lameia, 9 36446 As Neves Tfno.: 986 664 604

en todos os artigos de ferraxería, electrodomésticos, pinturas e electrodomésticos e sanitarios, agás ofertas

ELECTRODOMÉSTICOS Comercial As Rexas Rúa Torreiro, 3 36391 Nigran

efectivo, financiamento 12 meses sen xuro

Nigrán

Tfno.: 986 366 350

FOTOGRAFÍA E IMAXE Foto 3 CC. La Romana, 33

en revelados

36370 A Ramallosa-Nigrán Tfno.: 986 386 053

en estudios fotográficos e books

Pontecaldelas

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Caldelas El Puente, 3 36820 Pontecaldelas Tfno.: 986 750 000

254

agás ofertas


Pontevedra PONTECALDELAS / PONTEAREAS

Librería San Roque Avda de Vigo, 16 36820 Pontecaldelas Tfno.: 986 750 756

en todos os artigos de papelería e librería, agás libros de texto

Pontecaldelas

PAPELERÍA E LIBRERÍA

CALZADO Coiros-Zapatería Praza Arxentina, 7 36860 Ponteareas Tfno.: 986 660 796

en calzado, bolsos e complementos

Querubín Reveriano Soutullo, 5 36860 Ponteareas Tfno.: 986 661 241

agás rebaixas

Polisport Porriño Ponteareas

Praza Maior, 4 36860 Ponteareas Tfno.: 986 660 469

FOTOGRAFÍA E IMAXE Grupo R. E Vídeo, SL Braña, 8 36860 Ponteareas

en calquera compra

Tfno.: 986 641 416

MODA E COMPLEMENTOS Scape Jeans Center Vidales Tomé, 21, baixo 36860 Ponteareas Tfno.: 986 642 134

255


Pontevedra PONTEAREAS

Monecos Ponteareas Magnolio, 10 b 36860 Ponteareas Tfno.: 986 642 490

en textil e calzado, agás rebaixas

ÓPTICA E ORTOPEDIA Optica Mahe Ruíz de Alda, 10 36860 Ponteareas Tfno.: 986 640 174

en monturas oftalmolóxicas, lentes graduadas e lentes de contacto en lentes de sol; servizos ópticos e audiométricos de balde

Óptica Alemana Praza Bugallal, 5 Ponteareas

36860 Ponteareas

agás ofertas

Optica Abreu Paseo Matutino, 13, B-4, local 8 36860 Ponteareas Tfno.: 986 641 606

en lentes de contacto e líquidos nos demais produtos

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Nova Constitución, 15 36860 Ponteareas Tfno.: 986 660 105

en libros de texto da campaña 2006-2007 en material escolar e libros de lectura obrigatoria da campaña 2006-2007

SUBMINISTRACIÓN DOMÉSTICA Exclusivas Ray Man, SL Alcázar de Toledo, 91 36860 Ponteareas Tfno.: 986 640 492

256

dependendo do artigo


Pontevedra PONTEAREAS / PONTECESURES / PONTEVEDRA

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Magar, SL 36860 Ponteareas Tfno.: 986 641 310

1ª supletoria berce de balde 2ª supletoria. Oferta 7 por 6 en tempada alta

XOIERÍA E RELOXERÍA

Ponteareas

Alcázar de Toledo, s/n

Tieve Joya, SL Praza Maior, 32

reloxería

36860 Ponteareas Tfno.: 986 642 057

xoiería

Pontecesures

SUBMINISTRACIÓN DOMÉSTICA Ultramarinos Zabala San Luís, 27 36640 Pontecesures Tfno.: 986 557013

agás ofertas quincenais

AGASALLOS Yñaquy Benito Corbal 36001 Pontevedra Pontevedra

Tfno.: 986 858 194

Ambientes Eduardo Pondal, 54 36003 Pontevedra Tfno.: 986 102 750

en todos os produtos

Morquecho Riestra, 21 36002 Pontevedra Tfno.: 986 853 021

257


Pontevedra AUTOESCOLAS Auto Escuela Fernando Xeneral Gutiérrez Mellado, 8-10 36001 Pontevedra Tfno.: 986 853 241

Auto Escuela Estadio, SL Padre Fernando Olmedo, 2 entresollado 36002 Pontevedra

tamén financiamento

Tfno.: 986 861 002

Auto Escuela Estadio, SL Riestra, 5, 1.º 36005 Pontevedra

tamén financiamento

Pontevedra

Tfno.: 986 860 287

BICICLETAS E ACCESORIOS Basilio Couto Couto Cobián Roffignac, 12

repostos

36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 705

pneumáticos

P. Regueira P. Praza de Barcelos, 12 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 349

CALZADO Calzado Almon Michelena, 20 36002 Pontevedra Tfno.: 986 840 195

258

accesorios, recambios e material taller, agás man de obra e vehículos


Pontevedra

Calzados Chiqui Michelena, 5 36001 Pontevedra Tfno.: 986 852 702

Zapatería Boreal Oliva, 31 36001 Pontevedra Tfno.: 986 856 590

agás rebaixas, pagamento en efectivo

Calzados California

Pontevedra

Michelena, 12 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 733

Calzados Tica-Vico Don Gonzalo, 11-10 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 801

agás pares soltos e ofertas especiais

Calzados Chiqui Oliva, 33 36001 Pontevedra Tfno.: 986 855 931

agás no pagamento con tarxeta e períodos de rebaixas

Calzados Joaquín Castelao, 7 36001 Pontevedra Tfno.: 986 860 433

Calzados Joaquín Manuel Quiroga, 1 36002 Pontevedra Tfno.: 986 844 762

259


Pontevedra

Calzados Joaquín Peregrina, 14 36001 Pontevedra Tfno.: 986 853 052

NU-DOS Zapatillas Blanco Porto, 2 baixo B 36001 Pontevedra Tfno.: 986 852 536

Bottier Peregrina, 14, local 4 36001 Pontevedra Pontevedra

Tfno.: 986 101 340

DECORACIÓN Mardy Domcor, SL Peregrina, 32-38 36003 Pontevedra Tfno.: 986 854 784

decoración electrodomésticos e videoxogos, agás consolas

Xeito Decoración Travesía de Eiriña, 7 36004 Pontevedra

non acumulable a outras ofertas

Tfno.: 986 851 609

DEPORTES Piñeiro Sport, SL Márquez de Riestra, 14 36001 Pontevedra Tfno.: 986 865 391

260

agás complementos e artículos en oferta


Pontevedra

Comercial Deportiva Pai Luis M.ª Fdez., 10 36002 Pontevedra Tfno.: 986 841 315

Joven Sport Gal. Oliva, 2 e 3 36001 Pontevedra

Chema Sport Benito Corbal, 14 36001 Pontevedra

Pontevedra

Tfno.: 986 103 397

Deportes Estadio Pai Gaite, 1 36002 Pontevedra Tfno.: 986 843 298

Goleada Javier Puig, 15 36001 Pontevedra Tfno.: 986 866 685

ELECTRODOMÉSTICOS San Luis Galicia, 2-3

en telefonía e informática

36001 Pontevedra Tfno.: 986 864 000

en restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

261


Pontevedra ENSINO Academia Trihesa Cobian Roffignac, 4, 2º drta. 36002 Pontevedra

en mensualidades

Tfno.: 986 852 922

English Studio Peregrina, 14, 1.º 36001 Pontevedra Tfno.: 986 860 586

no 1.º mes de inglés no 1.º mes de francés, alemán, español, en oposicións, profesorado 1.ª e 2.ª matrícula de balde

Formac Peregrina, 14, 1.º B 36001 Pontevedra

o primeiro mes

Pontevedra

Tfno.: 986 860 586

FOTOGRAFÍA E IMAXE Fotoprix Benito Corbal, 31 36001 Pontevedra

en revelado de fotografía

Tfno.: 986 850 038

Fotoprix Marquesa, 3 36001 Pontevedra Tfno.: 986 865 452

INFORMÁTICA Taelpo Telecom SL Oliva, 6 (Gal. baixo L) 36001 Pontevedra Tfno.: 986 860 945

262

en revelado de fotografía


Pontevedra LAMBETADAS Chirigotas Soportais, 6 36002 Pontevedra Tfno.: 986 841 360

LAVANDERÍA E TINTURERÍA Tintorerías Anxeles-Hada Salvador Moreno, 36 36001 Pontevedra Tfno.: 986 850 049

Tintorerías Anxeles- Hada Paseo de Colón, 24 Pontevedra

36002 Pontevedra Tfno.: 986 861 322

MOBLES DE OFICINA MCM Michelena, 3 36002 Pontevedra Tfno.: 986 841 911

Dates S.L. X.G. Mellado, 6 36001 Pontevedra Tfno.: 986 856 851

Tecno - Copy Galicia Paseo Colón , 24 36002 Pontevedra Tfno.: 986 863 367

do 5% ao 3% segundo produto nos equipos de oficina, mobiliario e telefonía

263


Pontevedra MODA E COMPLEMENTOS Godoy Oliva, 24 36001 Pontevedra Tfno.: 986 851 009

La Casa de los Paraguas Méndez Núñez,17, baixo 1.º 36002 Pontevedra Tfno.: 986 851 721

La Casa de los Paraguas

Pontevedra

Cesar Boente, 3 B esqda. 36002 Pontevedra Tfno.: 986 850 666

Sun factory-La tienda del sol Riestra, 15 36001 Pontevedra Tfno.: 986 844 834

Nini Gal. Oliva, 6 36001 Pontevedra Tfno.: 986 853 130

Veymar Manuel Quiroga, 9 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 167

Bari Virxen do Camiño, 1 36600 Pontevedra Tfno.: 986 853 266

264

agás rebaixas e ofertas


Pontevedra

Opera Riestra, 8

en contado

36001 Pontevedra Tfno.: 986 861 268

con tarxeta agás rebaixas

Palmeiro Moda Javier Puig Lamas, 15 36001 Pontevedra Tfno.: 986 858 827

MODA INFANTIL Volvoreta Galerías, SL Galerías Oliva, 3 Pontevedra

36001 Pontevedra Tfno.: 986 863 136

ÓPTICA E ORTOPEDIA General Óptica, SA Daniel de la Sota, 8 36001 Pontevedra

agás promocións

Tfno.: 986 841 162

Óptica Lafuente Marqués de Riestra, 7 36001 Pontevedra

cristais e monturas

Tfno.: 986 858 320

Óptica Vilas Daniel de la Sota, 9 36001 Pontevedra

cristais, monturas, lentes de sol e lentes de contacto

Tfno.: 986 858 666

265


Pontevedra Multiópticas Gómez Lor Michelena, 1 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 210

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

Multiópticas Gómez Lor Benito Corbal, 32 36001 Pontevedra Tfno.: 986 852 727

Central Óptica Pontevedra Joaquin Costa, 6 36001 Pontevedra Tfno.: 986 863 246

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

na compra de lentes e audiófonos en lentes de sol e liquidos de lentes de contacto

Pontevedra

Óptica Titanium García Camba, 5-7 local 2 36001 Pontevedra Tfno.: 986 843 551

en todos os artigos

Recreativos Iglesias Castelao, 5 36001 Pontevedra Tfno.: 986 842 836

agás en produtos subvencionados polo Sergas ou promocións

PAPELERÍA E LIBRERÍA Seoane, SL García Camba, 6 baixo

en efectivo

36001 Pontevedra Tfno.: 986 857 246

tarxeta

Librería El Naranjo Naranjo, 14 36002 Pontevedra Tfno.: 986 854 191

266

agás prensa, revistas, coleccionables


Pontevedra Librería Papelería El Pueblo San Román, 1-7 36002 Pontevedra Tfno.: 986 842 951

en material en libros. Non aplicable a texto e ofertas puntuais, agás pagos con tarxeta

Pinking Pack Service Point Avda. de Vigo, 5 36003 Pontevedra Tfno.: 986 866 141

agás informática e telefonía móbil

La Pipa de Plata Gagos Mendoza, 2 36001 Pontevedra Tfno.: 986 853 269

Pontevedra

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Benito Corbal, 12 36001 Pontevedra Tfno.: 986 854 963

alta perfumería

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Dr. Loureiro Crespo, 51 36004 Pontevedra Tfno.: 986 841 634

alta perfumería

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Echegaray, 33 36002 Pontevedra Tfno.: 986 842 049

alta perfumería

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Cobián Roffignac, 21 36002 Pontevedra Tfno.: 986 843 729

alta perfumería

267


Pontevedra Perfumería Godoy Oliva, 34 36001 Pontevedra Tfno.: 986 861 009

Perfumería Tito de la Peña Oliva, 2 36001 Pontevedra Tfno.: 986 844 407

agás ofertas

Tito de la Peña, SL

Pontevedra

Castelao, 9 36001 Pontevedra Tfno.: 986 244 539

agás ofertas

El Pincel Augusto García Sánchez, 10 36003 Pontevedra Tfno.: 986 850 570

artigos alta perfumería

El Pincel Oliva, 18 36001 Pontevedra Tfno.: 986 847 188

artigos alta perfumería

Droguería Moderna Praza de Curros Enríquez, 8 36002 Pontevedra Tfno.: 986 852 030

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Santi Moreira Peluqueros Bastida, 1 36002 Pontevedra

268

compras superiores a 12 €, aparcadoiro de balde


Pontevedra Peluquería Joaquin Peregrina, 11 36001 Pontevedra Tfno.: 986 840 779

SAÚDE Clínica Dental Galdent, CB Oliva, 6, portal 2, entresollado, B 36001 Pontevedra Tfno.: 986 864 150

en todos os servizos da clínica

Denta Sur, SL

Pontevedra

Lepanto, 1, 1.º F 36001 Pontevedra Tfno.: 986 864 483

C. Recuperación Deportiva Torrado Alcalde Hevía, 6, baixo 36001 Pontevedra Tfno.: 986 841 059

SEGUROS E SERVIZOS Galaica de Asistencia, SA Casimiro Gómez, 15 36002 Pontevedra

no contrato asociación ADA desconto na man de obra en reparacións turismos

SUBMINISTRACIÓN DOMÉSTICA American Matress, SL Echegaray, 45, baixo 36002 Pontevedra Tfno.: 986 864 790

269


Pontevedra SPA URBANO, CENTRO DE PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Spabilate San Antoniño, 6-8 36002 Pontevedra Tfno.: 986 103 343

no circuíto Benestar no resto de servizos do centro (non inclúe compra de produtos na tenda) nos lotes de regalo Spackbilate

TECIDOS Tejidos Risco Manuel Quiroga, 5 36002 Pontevedra Tfno.: 986 861 976

TENDA DE ANIMAIS Comercial La Granja Pontevedra

Benito Corbal, 5 36001 Pontevedra

material, equipos e accesorios

Tfno.: 986 852 185

TENDA DE MÚSICA Don CD San Xosé, 2 36001 Pontevedra Tfno.: 986 862 142

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Galicia Palace Avda. de Vigo, 3 36003 Pontevedra

aloxamento sobre tarifa oficial

Tfno.: 986 864 411

Hostal la Paloma Da Pomba, 11 36162 Pontevedra Tfno.: 986 844 210

270

agás xullo e agosto


Pontevedra VEHÍCULOS Vepersa Casas Novas, 26 Mourente Tfno.: 986 866 416

Asdrauto, SA Avda de Lugo, 78 36004 Pontevedra Tfno.: 986 852 555

vehículos novos: 2% desconto sobre prezo da tarifa, non acumulable a outro tipo de promoción. servizo posventa: 5 % sobre prezo da tarifa da man de obra e pezas. O desconto farase efectivo no momento do pago da factura.

2,5% s/ p.f.f., vehículos novos non acumulable a outras ofertas. na compra de vehículo usado 2% máis gastos de transferencia

Avda Lugo-Mourente, s/n 36004 Pontevedra Tfno.: 986 851 353

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Motos Tito Cancela SL Nova de abaixo,24 36002 Pontevedra Tfno.: 986 851 358

cascos e accesorios de motos, agás reparacións e compra de motos, tanto novas coma de 2.ª man

XOGUETERÍA Sese Barros, SL Galerías Oliva, 4 36001 Pontevedra Tfno.: 986 850 608

Imaginarium - Pontevedra

en produto

Joaquín Costa, 4 36001 Pontevedra Tfno.: 986 868 118

en efectivo por compras superiores a 24 €

271

Pontevedra

Celestino Abreu e Hijos, SL


Pontevedra O PORRIÑO

XOIERÍA E RELOXERÍA Heredeiros de Súarez, SL Oliva, 1 36001 Pontevedra

xoiería, reloxería, óptica

Pontevedra

Tfno.: 986 851 490

New Quartz Peregrina, 49 36003 Pontevedra Tfno.: 986 863 114

Emplata Eduardo Pondal, 48 36003 Pontevedra Tfno.: 986 854 852

BRICOLAXE E FERRAXERÍA Europea de Ventas, SA (Eurovensa)

O Porriño

Estr. Porriño a Tui 36418 Porriño

dependendo do artigo

Tfno.: 986 330 762

CALZADO Calzados La Guía Servando Ramilo, 2 36400 O Porriño Tfno.: 986 331 355

272

agás rebaixas


Pontevedra O PORRIÑO

DEPORTES Deportes González Ramiráns, 4 36400 O Porriño

en promocións especiais en diferentes épocas do ano

Tfno.: 986 330 313

Polisport Porriño Ramón González, 43 36400 O Porriño Tfno.: 986 330 697

Deportes Marcial Antonio Palacios, 42 36400 O Porriño

en roupa e calzado

O Porriño

Tfno.: 986 344 187

MODA E COMPLEMENTOS Junior Ramón González, 70 36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 331 355

Tío Tom Ramón González, 72 36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 338 339

Elisardo Ramón González, 23 36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 330 303

273


Pontevedra O PORRIÑO

Pilar Torres Ramón González, 25 36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 344 191

Manuel Tomás Ramón González, 42 36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 334 304

MODA E COMPLEMENTOS DO FOGAR Tejidos y Hogar Elisardo Ramón González, 23 O Porriño

36400 O Porriño

agás rebaixas

Tfno.: 986 330 303

ÓPTICA E ORTOPEDIA Optica Abellas Progreso, 1 36400 O Porriño

agás produtos en oferta

Tfno.: 986 334 146

Optica Alemana Antonio Palacios, 7 36400 O Porriño

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguería Barros Perfumería Ramón González, 20 36400 O Porriño Tfno.: 986 330 021

274

agás ofertas


Pontevedra O PORRIÑO / PORTAS / REDONDELA

SAÚDE Odontos Clínica Dental Domingo Bueno, 12 36400 O Porriño O Porriño

Tfno.: 986 334 330

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería Lorenzo Ramón González, 58 36400 O Porriño

agás en arranxos e Sargadelos

Tfno.: 986 330 139

VEHÍCULOS- MOTOS

Estación, 15

Portas

Taller Eléctrico Lago baterías

36658 Portas Tfno.: 986 540 189

accesorios

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Travesía, SL lentes graduadas e lentes de contacto

36800 Redondela Tfno.: 986 404 868

líquido de lentes desbotables e lentes de sol

Óptica 3 Praza de Ribadavia, 2 36800 Redondela

agás ofertas

Tfno.: 986 402 720

275

Redondela

Alfonso XII, 28, baixo


Pontevedra REDONDELA / O ROSAL / SALCEDA DE CASELAS

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Peluquería y Estética Mixta Garby R. Soutullo, 3

Redondela

36800 Redondela Tfno.: 986 401 220

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Pazo Torres Agrelo Aanelle de Abaixo, 130 36800 Reboreda - Redondela

no aloxamento

Tfno.: 986 408 021

INFORMÁTICA Cibami Ramón Franco, 4

en reparacións de equipos informáticos

36770 O Rosal O Rosal

Tfno.: 986 625 290

nas compras

VEHÍCULOS- MOTOS Talleres Sport- Novas Novas 36778 O Rosal

desconto nos arranxos dos vehículos

Tfno.: 986 625 289

Salceda de Caselas

DEPORTES Gimnasio Atls GYM José Antonio, 44, baixo

cota mensual

36470 Salceda de Caselas Tfno.: 986 349 376

276

cota de inscrición

bailes de salón


Pontevedra SALCEDA DE CASELAS / SALVATERRA DE MIÑO

ENSINO Caselas Formación Rosalía de Castro, 6 36470 Salceda de Caselas

no recibo mensual

Tfno.: 986 349 568

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Alemana agás ofertas

Salceda de Caselas

Jesús Fdez. Setelo, 4 36470 Salceda de Caselas

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Conchi Pérez. Peluquería-Estética Avda. Victoriano Pérez Vidal, 48, baixo 36470 Salceda de Caselas

en todos os servizos de peiteado e estética

Tfno.: 986 347 140

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Arturo Praza Compostela, 5 36470 Salceda de Caselas

PROMOCIÓNS INMOBILIARIAS Miñosol Promociones Inmobiliarias Miño 12, (Esquina rúa de Galicia) 36450 Salvaterra de Miño

en compra de vivenda de tres e catro dormitorios

Tfno.: 986 664 042

277

Salvaterra de Miño

Tfno.: 986 349 239


Pontevedra SANXENXO / SILLEDA

AUTOESCOLAS Auto-Escuela Sueiro Constitución, 10 36967 Sanxenxo

sobre matrícula

Tfno.: 986 721 109

Sanxenxo

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Val Aviador Piñeiro, 2 36960 Sanxenxo Tfno.: 986 723 448

en lentes graduadas, lentes de contacto e produtos mantemento

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Aldea Bordóns Outeiro, 11 (Bordóns) 36966 Sanxenxo Tfno.: 986 724 374

agás Semana Santa e dende o 15 de xullo ata o 30 de agosto

ELECTRODOMÉSTICOS Televídeo Bandeira Iryda, 12

Silleda

36570 Bandeira

agás informática

Tfno.: 986 585 569

FLORERÍA - XARDINERÍA Jardigal Mª Colmeiro, 29 36540 Silleda Tfno.: 986 580 284

278

en testos, xardineiras resto produtos, agás alimentación animal


Pontevedra SILLEDA

INFORMÁTICA Inforven Avda. Parque, 35 36540 Silleda

clases e equipos informáticos

Tfno.: 986 592 034

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Silva Xeneral Franco, 61 36540 Silleda Tfno.: 986 580 756

en todos os artigos, agás lentes desbotables e líquidos de limpeza

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Pily 36540 Silleda

Silleda

Avda. Recinto Feiral, 2 libros e papelería

Tfno.: 986 580 882

SAÚDE Clínica Dental Xeneral Franco, 81, 1.º 36540 Silleda

en todos os tratamentos

Tfno.: 986 580 950

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Fundación Semana Verde de Galicia Recinto Feiral, s/n 36540 Silleda

desconto no importe dos billetes nas celebracións, certames feirais

Tfno.: 986 580 050

279


Pontevedra SILLEDA / SOUTOMAIOR / TOMIÑO

XOIERÍA E RELOXERÍA Xoiería-Reloxería Parque Avda. do Parque, 32 Silleda

36540 Silleda

en todos os artigos agás nos arranxos

Tfno.: 986 581 442

Xoiería Miranda Xose Antonio, 39 36540 Silleda

agás taller

Tfno.: 986 580 130

Soutomaior

FOTOGRAFÍA E IMAXE Abreu Fotógrafo, SL Rosalía de Castro, 5

artigos expostos e estudio fotográfico

36690 Arcade Tfno.: 986 700 175

reportaxes

Fotomiño A Guarda, 3 36740 Tomiño

Tomiño

Tfno.: 986 622 821

MODA E COMPLEMENTOS Rabel José Antonio, 8 36740 Tomiño Tfno.: 986 622 638

280

enmarcación e maquetería; revelados e fotografía


Pontevedra TOMIÑO / TUI

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Tomiño

Hebe Estética e Tricoloxía Do Rosal, 1, semisoto 36740 Tomiño

agás láser e produtos

Tfno.: 986 622 726

ALIMENTACIÓN Frutas Hnos. Álvarez, SL Casal Aboy, 15 36700 Tui Tfno.: 986 600 606

DEPORTES Sportui Casal Aboy, 2 36700 Tui Tui

Tfno.: 986 601 683

Polisport Porriño Foxo, 1 36700 Tui Tfno.: 986 601 842

LENCERÍA E MERCERÍA Lencería Glamour Foxo, 1 36700 Tui

agás rebaixas

Tfno.: 986 603 003

281


Pontevedra TUI / VALGA

MODA E COMPLEMENTOS Ana Moda Calvo Sotelo, 13 36700 Tui

agás rebaixas

Tfno.: 986 603 412

ÓPTICA E ORTOPEDIA Centro Ópticas Rosa Baamonde, 9 36700 Tui

Tui

Tfno.: 986 604 521

lentes graduadas lentes de contacto, lentes de sol, audiófonos e complementos

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Colón Tuy SL Colón, 11 36700 Tui Tfno.: 986 600 223

XOIERÍA E RELOXERÍA Tieve Joya, SL Compostela, 14

reloxería

36700 Tui Tfno.: 986 603 792

xoiería

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER

Valga

A Casa da Torre, SL Torre Campaña, 55 36647 Valga Tfno.: 986 557 480

282

prezo de estancia almorzos e ceas dos nenos menores de 14 anos


Pontevedra VIGO

AGASALLOS Aprezzoi Gran Vía, 176 36211 Vigo Tfno.: 986 201 183

Zatorski Avda. Fragoso, 13 36210 Vigo Tfno.: 986 242 241

agás celebracións e agasallos de empresa

Zatorski Urzáiz, 87 36204 Vigo Tfno.: 986 435 373

agás celebracións e agasallos de empresa

Urzáiz, 184 36205 Vigo Tfno.: 986 274 906

Vigo

Regalos Sáez efectivo

Cosas de Casa Otero Pedrayo, 4, baixo, local 4 36211 Vigo Tfno.: 986 204 096

artigos superiores a6€

Forja López Mora, 64 36211 Vigo Tfno.: 986 244 483

Trofeos Seipol Romil, 18 36202 Vigo Tfno.: 986 435 873

283


Pontevedra VIGO

Kaprichos Avda. Camelias, 111 36211 Vigo

de desconto na compra xeral

Tfno.: 986 411 314

Mesa & Mas Carral, 7 36202 Vigo Tfno.: 986 439 686

ARTIGOS SEGUNDA MAN Cash Converters, SL Urzáiz, 90 36204 Vigo

non acumulables con outras ofertas

Vigo

Tfno.: 986 494 936

ASESORÍA NB Consulting S. Coop. Gallego Venezuela, 28 36203 Vigo Tfno.: 986 484 407

asesoramento de balde a emprendedores, 10% en todos os servicios

AUTOESCOLAS Autoescuela San José Travesía de Vigo, 31 36206 Vigo Tfno.: 986 253 912

matrícula e clases prácticas

Auto Escuela O`Se Alquila sa Avda. Castrelos, 28, entresollado 36210 Vigo Tfno.: 986 232 611

284

matrícula e teórica


Pontevedra VIGO

Jarama 2000 Pintor Laxeiro, 4 36211 Vigo Tfno.: 986 233 298

Auto Escuela De Luis Dr. Dario Durán, 16, entresollado 36210 Vigo Tfno.: 986 239 887

matrícula

Autoescuela España Lepanto, 1, 2ª., esqda. 36201 Vigo Tfno.: 986 225 332

matrícula e teórica en permiso de conducir

Ramón Nieto, 214-216 36205 Vigo Tfno.: 986 260 174

Vigo

Autoescuela Avenida matrícula permiso B

Auto-Escuela DL Luís Casado, 15, baixo 36211 Vigo Tfno.: 986 243 865

matrícula, outras vantaxes

Breogán Vigo, SL Vázquez Varela, 32 entresollado 36204 Vigo Tfno.: 986 485 221

en todos os servicios

BIXUTERÍA E COMPLEMENTOS Duran Duran Príncipe, 51, local 18 36202 Vigo Tfno.: 986 430 104

285


Pontevedra VIGO

CALZADO Splendid Calzados Valle Inclán, 12 36203 Vigo Tfno.: 986 417 859

Calzados Petete Gran Vía, 152 36211 Vigo Tfno.: 986 410 592

Calzados Bastida

Vigo

Carral, 13 36202 Vigo Tfno.: 986 431 342

agás rebaixas e promocións

Zapatería Polin Coquet Galerías Porta Príncipe – Príncipe, 16-18 36202 Vigo Tfno.: 986 225 415

agás períodos de rebaixas e artigos con descontos especiais

Polenka Urzáiz, 150 36205 Vigo Tfno.: 986 276 783

agás rebaixas

Polenka González Sierra, 4 36211 Vigo Tfno.: 986 138 974

agás rebaixas

Polenka Joven Camelias, 116 36211 Vigo Tfno.: 986 138 755

286

agás rebaixas


Pontevedra VIGO

Calzados Folgar Sanxurxo Badía, 134, baixo 36207 Vigo

agás ofertas

Tfno.: 986 378 703

Calzado Galicia Urzaiz, 65 36201 Vigo Tfno.: 986 224 833

agás zapatillas e rebaixas

Calzados Galicia Fragoso, 16 Vigo Tfno.: 986 293 223

agás zapatillas e rebaixas

Vigo

Calzados Glory Príncipe, 51 (Galerías Príncipe) 36202 Vigo Tfno.: 986 222 853

Calzados Sorolla Avda. Fragoso, 59 36210 Vigo Tfno.: 986 240 570

en todos os artigos, agás rebaixas

Calzados Saldaña Serafín Avedaño, 13 36201 Vigo Tfno.: 986 132 399

agás rebaixas

Calzados Alf Rúa Nicaragua, 21 (praza Elíptica) 36203 Vigo Tfno.: 986 116 725

pago efectivo, agás rebaixas

287


Pontevedra VIGO

Calzados Alf López Mora, 36 pago efectivo agás rebaixas

36211 Vigo Tfno.: 986 292 708

Calzados Ryga Hernán Cortes, 18 36203 VIGO

agás rebaixas

Tfno.: 986 221 757

D´Chicos Zamora, 80

contado

36203 Vigo

Vigo

Tfno.: 986 483 061

tarxetas chicco

Sonia Abalde SL Pintor Laxeiro, 9

contado

Vigo Tfno.: 986 203 650

tarxetas

CENTRO AUDITIVO Aural Centro Auditivo Dr. Cadaval, 14, baixo 36202 Vigo

probas audiométricas de balde

Tfno.: 986 226 058

CESTERÍA Cestería Mary-Luz Praza da Constitución , 9 36202 Vigo Tfno.: 986 437 770

288

en cestería


Pontevedra VIGO

CIBERS Magic Site Urzáiz (Galerías Calvario), 184 36205 Vigo Tfno.: 986 277 362

sobre conexión internet ADSL. Envío de fax, escáner fotos

CLÍNICAS VETERINARIA Centro Canino Fragoso Fragoso, 34 36210 Vigo

accesorios

Tfno.: 986 243 711

DECORACIÓN Estudio Decoración Vigo

Ecuador, 81 36204 Vigo Tfno.: 986 425 222

Boceto Decoración Urzaiz, 142 B 36205 Vigo Tfno.: 986 271 858

Boceto Decoración S. Badía, 224 36207 Vigo Tfno.: 986 253 424

Mati Saavedra Decoración, CB Progreso, 14 36202 Vigo

descontos nos artigos de decoración, proxectos, obras e instalacións

Tfno.: 986 439 731

289


Pontevedra VIGO

DEPORTES Deportes Balbi Fragoso, 41 36210 Vigo Tfno.: 986 234 147

Stadium Deportes Xirona, 3 36211 Vigo Tfno.: 986 202 714

Areal Sport

Vigo

Rosalía de Castro, 52 36201 Vigo Tfno.: 986 223 833

por compra superior a 20 €, agás chándales de colexios e ofertas

Deportes Jalda, SL Praza da Independencia, 1 36111 Vigo Tfno.: 986 297 380

agás equipos dos colexios, xoiería, agasallos, cerámica trofeos, agás placas

Deportes Zona Cero - Venevi, SA Príncipe, 4 36202 Vigo Tfno.: 986 221 149

agás promocións e ofertas

Mergullo Saá, SL Gran Vía, 54 B-3 36203 Vigo Tfno.: 986 418 682

Deportes Carlos Miguel Avda. de Castrelos, 36 36210 Vigo Tfno.: 986 239 321

290

agás ofertas


Pontevedra VIGO

El Siete Hernán Cortes, 7 36203 Vigo

agás artigos en oferta

Tfno.: 986 433 419

Kailua Rule, SL Escultor Gregorio Fernández, 14

en roupa e complementos, boutique

36204 Vigo Tfno.: 986 227 533

material técnico: tablas y Kayaks

Tattoo Sport, 13 Trav.de Vigo, 13 36203 Vigo

Vigo

Tfno.: 986 134 405

Vigo Mare Fragoso, 62 36210 Vigo Tfno.: 986 238 360

DIETÉTICA E HERBORISTERÍA Herboristería Yedra Alfonso X O Sabio, baixo 6211 Vigo

agás ofertas especiais

Tfno.: 986 237 976

Central Dietética de Vigo Gregorio Espino, 39

en todos os produtos

36210 Vigo Tfno.: 986 260 049

en alimentación

291


Pontevedra VIGO

Florida 33 Florida, 33

en todolos produtos

36210 Vigo Tfno.: 986 292 501

alimentacion

ELECTRODOMÉSTICOS San Luís República Arxentina, 14

telefonía e informática

36204 Vigo Tfno.: 986 223 000

restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

San Luís Urzáiz, 209-211

telefonía e informática

Vigo

36205 Vigo Tfno.: 986 377 370

restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

San Luís Praza da Independencia, 4 36211 Vigo Tfno.: 986 245 279

telefonía e informática restantes electrodomésticos, agás períodos de rebaixas

ENMARCACIÓNS Arte Cuadro D`CO Barcelona, 23, baixo 36203 Vigo

enmarcación e artigos regalo

Tfno.: 986 423 894

King´s Pictures Camelias, 68, baixo 36211 Vigo Tfno.: 986 236 638

292

na compra de marcos, láminas, etc.


Pontevedra VIGO

ENSINO Centro de Estudios Cainosa Rosalía de Castro, 51

cursos teóricos náuticos

36201 Vigo Tfno.: 986 223 466

prácticas de navegación

Idiomas Ucha Príncipe, 57, 2º 36202 Vigo Tfno.: 986 435 850

cursos de idiomas e informática

Elite Musical, SL

Aula de Música Compás Taboada Leal, 17, entresollado 36203 Vigo Tfno.: 986 412 510

agás Pioneer, Bemeringer. Non acumulable a outras ofertas

de desconto no prezo da matrícula

Vigo

Condesa Casa Barona, 12 36204 Vigo Tfno.: 986 411 277

nas clases de linguaxe musical

British Heritage Avda. Florida, 30, baixo C 36210 Vigo Tfno.: 986 203 306

nos recibos mensuais desde 50% ao 100% nas inscricións

Academia Tecnos de Vigo, SL López Mora, 85 36211 Vigo Tfno.: 986 233 270

en cursos que non teñan inscrición. Inscrición de balde.

Disket Informática, SL Esq. Greg. Fdez, 14 36204 Vigo

cursos

Tfno.: 986 443 146

293


Pontevedra VIGO

Instituto Gallego de Novas Profesións Hernán Cortés, 26, entresollado 36203 Vigo Tfno.: 986 449 449

formación non regrada: 10 % nos cursos con valor inferior ou igual a 600 € cursos superiores a 600 € (non acumulables con outras ofertas)

FLORERÍA-PLANTAS-XARDINERÍA Casablanca, 3 Urzáiz, 81 36204 Vigo

agás Interflora

Tfno.: 986 432 802

Rosamia Floristería Gran Vía, 176, local 11 36211 Vigo

plantas e cerámica

Vigo

Tfno.: 986 203 769

Floristería Kalas Pizarro, 21 36204 Vigo

en arranxos florais, centros flor seca e plantas

Tfno.: 986 483 160

Philippot Jenaros de la Fuente, 29 36205 Vigo Tfno.: 986 273 996

de desconto nas compras superiores a 20 €

FOTOGRAFÍA E IMAXE Vigobifoto, SL Praza da Independencia, 7 36211 Vigo Tfno.: 986 416 104

294

revelado


Pontevedra VIGO

Fotoprix Urzáiz, 32 36201 Vigo

revelados de fotografía

Tfno.: 986 438 960

Foto Fiesta Fragoso, 30 36210 Vigo Tfno.: 986 201 359

Fotos Gallego Aguía, 5, local 14

no material exposto

36205 Vigo Tfno.: 986 277 439

nas fotos de estudio

Vigo

Vigobi Foto, SL Florida, 26 36210 Vigo

revelados

Tfno.: 986 242 974

Vigofoto Laxe, 11-13 36202 Vigo

revelado

Tfno.: 986 227 288

Magicolor García Barbón, 101 36201 Vigo

nas compras e fotografías

Tfno.: 986 222 241

Vigobifoto, SL Sanjurjo Badía, 105 36207 Vigo

revelado

Tfno.: 986 377 806

295


Pontevedra VIGO

Fotos Jenaro de la Fuente, 10 baixo 36205 Vigo Tfno.: 986 281 803

revelado e copias fotograficas resto artigos

HOSTALERÍA Restaurante Carballeira Montero Ríos, 36 36201 Vigo Tfno.: 986 222 189

Restaurante La Pedrera (Deipnon, SL ) 1ª Trav. Santiago de Vigo, 5 36201 Vigo Vigo

Tfno.: 986 224 525

no comedor e tapas, en bonos de comida; agás bebidas unicamente

Cervecería Gambrinus Vigo CC. Praza E, local 7 Vigo

en todos os prezos dos produtos

Tfno.: 986 480 069

Cervecería Joaquín Areal, 38 36201 Vigo

consumición de toda a familia

Tfno.: 986 128 897

INFORMÁTICA Infort@stier@, formación y servicios Pi y Margall, 43 36202 Vigo Tfno.: 986 206 893

296

cíber: en bono-cíber (12 h) formación: cursos venda de ofimática compoñentes e equipos cursos deseño informáticos, agás ofertas gráfico


Pontevedra VIGO

Informática Itos Toledo, 11

no material

36205 Vigo Tfno.: 986 263 544

man de obra

Sinc Informática SL Sanjurjo Badía, 126 36207 Vigo Tfno.: 986 266 258

agás telefonía

Disket Informática, SL Esq. Greg. Fdez. 14 36204 Vigo Tfno.: 986 443 146

material informático

Novacom Multimedia Vigo

Areal, 80 36201 Vigo Tfno.: 986 443 222

INSTALACIÓNS, MANTEMENTO E REFORMAS DO FOGAR Morgasa, SL Camiño do Caramuxo, 58 36213 Vigo Tfno.: 986 204 161

en pinturas complementos (brochas, rodos, cintas, etc.)

Cerámicas Manuel Gil Ecuador, 66 36203 Vigo Tfno.: 986 443 118

pagamento dos materiais en 12 meses sen recargo

Garci Venta, SL Subida ó cemiterio de Puxeiros, 45 36318 Cabral-Vigo Tfno.: 986 264 185

material de construción, baño, cociñas

297


Pontevedra VIGO

Matress, SL Gran Vía, 92 36203 Vigo Tfno.: 986 422 390

La Casa de la Luces Doutor Cadaval, 26 36202 Vigo

na compra de iluminación

Tfno.: 986 443 383

LAVANDERÍA E TINTURERÍA Tintorería la Moda Urzáiz, 200 36209 Vigo Vigo

Tfno.: 986 271 548

LENCERÍA Ouxo Íntimo-Lenceria Sanjurjo Badia, 138 36207 Vigo Tfno.: 986 250 325

MOBLES Muebles Iglesias Sto. Domingo, 1

moble xuvenil, lámpadas

36204 Vigo Tfno.: 986 419 440

298

alfombras


Pontevedra VIGO

La Estantería Zamora, 19 36203 Vigo

na venda de mobles

Tfno.: 986 481 148

Comercial Iznit, SA Progreso, 24 36202 Vigo

contado

Tfno.: 986 414 121

MODA E COMPLEMENTOS Dados Fragoso, 30 36210 Vigo Vigo

Tfno.: 986 233 739

Musimú Ecuador, 48 36203 Vigo Tfno.: 986 220 988

ESSE Avda. Balaídos, 48, drta. 36210 Vigo Tfno.: 986 243 396

Confecciones Pías García Barbón, 124 36205 Vigo Tfno.: 986 378 144

299


Pontevedra VIGO

Niko´s Pintor Laxeiro, 1 36211 Vigo Tfno.: 986 294 037

Scarabage Xirona, 1, baixo 36211 Vigo Tfno.: 986 239 169

Kilómetro Zero Elduayen, 5 36202 Vigo

en todas as compras superiores a 6 €

Vigo

Tfno.: 986 439 189

Charol Castelao, 23 36209 Vigo Tfno.: 986 200 974

Las Tres BBB, SL Policarpo Sanz, 7 36202 Vigo

agás ofertas e rebaixas

Tfno.: 986 432 932

Celine García Barbón, 117 36201 Vigo

agás rebaixas

Tfno.: 986 227 870

Tiendas Moda 2021 Moda Mujer Sanjurjo Badía, 222 36206 Vigo Tfno.: 986 260 999

300

compra superior a 30 € inferior


Pontevedra VIGO

Bolsos María Teresa Colón, 33-35 36201 Vigo Tfno.: 986 436 721

María Teresa Príncipe, 51 (Gal. Durán, local-20) 36201 Vigo Tfno.: 986 437 294

Bari Álvaro Cunqueiro, 20 36211 Vigo

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 986 237 957

Vigo

Bari Sanjurjo Badía, 168 36207 Vigo

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 986 375 105

Bari Urzáiz, 73 36204 Vigo

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 986 433 845

Bari Urzáiz, 231 36205 Vigo

agás rebaixas e ofertas

Tfno.: 986 251 836

Makari Príncipe, 61 36205 Vigo

nos artigos que se vendan nos establecementos

Tfno.: 986 434 755

301


Pontevedra VIGO

Caramba Progreso, 36 36202 Vigo

roupa e bolsos

Tfno.: 986 224 220

Caramba Pi y Margall, 75 36202 Vigo

roupa e bolsos

Tfno.: 986 228 644

¡Oh lala! Camelias, 3, baixo 36202 Vigo

a partires de 5 €

Tfno.: 986 414 356

Vigo

Chantal Pintor Laxeiro, 12, baixo 36211 Vigo Tfno.: 986 212 470

Ivan Cross Álvaro Cunqueiro, 21 36211 Vigo Tfno.: 986 470 928

Ronautica, SA García Ollogui, 6 36201 Vigo Tfno.: 986 431 402

Toque´s Complementos Marqués de Valladares, 21 36201 Vigo Tfno.: 986 433 058

302

en todos os artigos


Pontevedra VIGO

WestPeak Camelias, 20 36202 Vigo

desconto en roupa e complementos

Tfno.: 986 411 062

Novalbos, SL Pintor Laxeiro, 16 36211 Vigo Tfno.: 986 208 787

agás rebaixas e ofertas da tenda

Main Outlet Camiño dos Muíños, 25 36213 Vigo Tfno.: 986 213 361 Fax: 986 214 647

agás outras ofertas e rebaixas

Sanjurjo Badía, 194 36207 Vigo Tfno.: 986 278 477

Vigo

Susana García agás rebaixas e promocións

MODA INFANTIL Baby-Hogar Pintor Laxeiro, 3 36211 Vigo Tfno.: 986 293 981

Berretti Rolda D. Bosco, 39 36202 Vigo Tfno.: 986 227 441

e adianto rebaixas 15 días

Celine García Barbón, 117 36201 Vigo Tfno.: 986 227 870

agás rebaixas

303


Pontevedra VIGO

ÓPTICA E ORTOPEDIA Federópticos Suíza Avda. Florida, 1 36210 Vigo Tfno.: 986 200 616

Visión Castro Gran Vía, 136 A 36203 Vigo Tfno.: 986 485 564

General Óptica, SA

Vigo

Camelias, 137 36211 Vigo Tfno.: 986 239 998

agás promocións

General Óptica, SA Colón, 37 (Pr. Urzáiz) 36201 Vigo Tfno.: 986 228 206

agás promocións

General Óptica, SA Porta do Sol, 3 36202 Vigo Tfno.: 986 433 233

agás promocións

Lentes Pr. América, 1 (Centro Comercial Camelias) 36209 Vigo Tfno.: 986 295 703

lentes contacto non desbotables, lentes graduadas completas

A&B Gran Vía, 176 36211 Vigo Tfno.: 986 290 383

304

agás promocións e lentes de contacto


Pontevedra VIGO

Lentes Regueiro, 7 36211 Vigo Tfno.: 986 470 113

lentes contacto non desbotables, lentes graduadas completas

Bouza Óptico Sanjurjo Badía, 167

lentes graduadas

36207 Vigo Tfno.: 986 277 335

solucións lentes de sol

Vigoóptica Urzáiz, 110 36204 Vigo

consultas de balde

Tfno.: 986 471 544

Hispanidad, 112 36203 Vigo

lentes graduadas e sol, lentes de contacto

Tfno.: 986 471 263

Opticost-Grupo Loop Vision Príncipe, 59

lentes graduadas

36202 Vigo Tfno.: 986 430 131

resto produtos

Vigo Óptica Colón Colón, 22

lentes graduadas

36201 Vigo Tfno.: 986 430 443

lentes de sol

Óptica Travesía, SL Travesía de Vigo, 133

lentes graduadas

36206 Vigo Tfno.: 986 372 242

lentes de sol e lentes de contacto

305

Vigo

Óculos Óptica, SL


Pontevedra VIGO

Otaegui Ópticos Pta. do Sol, 11 36202 Vigo Tfno.: 986 229 744

en lentes monofocais, bifocais e progresivas en contactoloxía, monturas e lentes de sol, agás promocións, ofertas e lotes de contacto (non aplicables a todas as marcas)

Óptica Lunic Príncipe, 1 36202 Vigo Tfno.: 986 438 450

Ojos Óptica, SL García Barbón, 81 baixo 36201 Vigo

Vigo

Tfno.: 986 220 293

en lentes de sol e líquidos de lentes de contacto en lentes completos e lentes de contacto permanentes. Exame visual de balde

Óptica Peláez Avda. Camelias, 86 baixo 36211 Vigo

Lentes graduadas agás ofertas

Tfno.: 986 209 920

Óptica Alemana Sanjurjo Badía, 128

agás ofertas

36207 Vigo

Multiópticas Contalen Gran Vía, 26 36203 Vigo

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

Tfno.: 986 430 200

Multiópticas Contalen Urzaiz, 169 36205 Vigo Tfno.: 986 260 063

306

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia


Pontevedra VIGO

Multiópticas Contalen Avda. Florida, 45 36210 Vigo Tfno.: 986 247 200

Óptica Studio J. Carballeira, 3 Bouzas-Vigo Tfno.: 986 214 236

Programa Select enderezos das multiópticas de Galicia

lentes graduadas no resto

Óptica Studio CC. Praza E Vigo Tfno.: 986 481 463

lentes graduadas no resto

Óptica Studio lentes graduadas

Vigo

CC. Travesía Vigo Tfno.: 986 276 144

no resto

Óptica Studio CC. Alcampo Coia Vigo Tfno.: 986 212 125

lentes graduadas no resto

Recreativos Iglesias Avd. Fragoso, 27 36210 Vigo Tfno.: 986 213 385

agás produtos subvencionados polo Sergas ou promocións

PAPELERÍA E LIBRERÍA CLC-Centro de Literatura Cristiana Gregorio Espino, 44 36205 Vigo

librería

Tfno.: 986 271 736

307


Pontevedra VIGO

Carlin Avda. Camelias, 73 36211 Vigo Tfno.: 986 493 022

compras superiores a 12 €

Distri OFI Ecuador, 2 36203 Vigo Tfno.: 986 420 318

todos os produtos agás papel e consumibles informáticos

Librería Cativos Travesía de Vigo, 165 36407 Vigo Tfno.: 986 371 679

papelería e agasallos

Vigo

Librería Universitaria Sur Hernán Cortés, 7 36203 Vigo Tfno.: 986 224 557

libros (agás texto) papelería

Librería Libro´s San Salvador, 2 36204 Vigo Tfno.: 986 416 894

papelería e fotocopias

Planitec, SL Velázquez Moreno, 49 36202 Vigo Tfno.: 986 222 919

sobre os prezos de venda ao público

PERRUQUERÍA E ESTÉTICA Centro Estético Mara Nogueira Magallanes, 7, 3.ºA 36203 Vigo Tfno.: 986 432 619

308

todos os servizos, non acumulables a outras ofertas


Pontevedra VIGO

Roberto Martínez Peluqueros López Mora, 55 36211 Vigo

servizos, venda de cosmética

Tfno.: 986 239 487

Anfaly Peluqueros, SL Joaquín Loriga, 23 agás ofertas

36203 Vigo Tfno.: 986 425 082

Peluquería Ramiro Gill Travesía de Vigo, 6 36206 Vigo

corte mulleres demais servizos

Tfno.: 986 370 923

Gran Vía, nº 5, 1.º

Vigo

Peluquería Ramiro Gill corte mulleres

36204 Vigo Tfno.: 986 422 455

demais servizos

Rosa María Moreda García Barbón, 83 36201 Vigo Tfno.: 986 435 044

fillos ata 25 anos

adultos máis de 25 anos produtos peiteado e beleza

Rosa María Moreda Sanjurjo Badía, 166 36207 Vigo Tfno.: 986 376 840

fillos ata 25 anos

adultos máis de 25 anos produtos peiteado e beleza

Rosa María Moreda Jenaro de la Fuente, 20 36205 Vigo Tfno.: 986 261253

fillos ata 25 anos

adultos máis de 25 anos produtos peiteado e beleza

309


Pontevedra VIGO

Rosa María Moreda Fragoso, 21 36210 Vigo Tfno.: 986 297108

fillos ata 25 anos

adultos máis de 25 anos productos peiteado e beleza

Rosa María Moreda Centro Comercial Praza Elíptica 36203 Vigo Tfno.: 986 494 208

fillos ata 25 anos

adultos máis de 25 anos productos peiteado e beleza

Peluquería Navarro Avda. Florida, 47 36210 Vigo Tfno.: 986 299 972

Vigo

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Perfumería Lar García Barbón, 19 36201 Vigo Tfno.: 986 227 852

Perfumería Lar González Sierra, 1 36211 Vigo Tfno.: 986 203 485

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Urzáiz, 147 36205 Vigo Tfno.: 986 280 735

artigos alta perfumería

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Pizarro, 43 36204 Vigo Tfno.: 986 420 457

310

artigos alta perfumería


Pontevedra VIGO

Perfumería Lar Camelias, 58 36211 Vigo Tfno.: 986 237 678

Viso Urzáiz, 26 36201 Vigo Tfno.: 986 438 133

Perfumería Amelia Iglesias Urzáiz, 102 36204 Vigo Tfno.: 986 424159

Perfumería Lar Vigo

Urzáiz, 96 36204 Vigo Tfno.: 986 414 028

SAÚDE Clínica Beade Rúa da Coutada, 4 Beade-Vigo Tfno.: 986 239 615

en todos os tratamentos, agás ortodoncias

Álvarez-De Frutos, Clínica Dental Avda. Florida, 46 36210 Vigo Tfno.: 986 205 885

na atención odontolóxica integral e odontoloxía pediátrica; consulta de balde

Clínica Dental Riosdent Torrecedeira, 68 36202 Vigo Tfno.: 986 202 444

próteses todos os tratamentos

311


Pontevedra VIGO

Clínica Dental Florida, 9, 3.º ofic. 1 e 2 36210 Vigo Tfno.: 986 298 664

agás tratamentos ortodoncia; 1.ª visita de balde

Clínica Dental Praza da Industria Tomás Alonso, 43, baixo 36208 Vigo

tratamentos

Tfno.: 986 202 286

Gimnasia Terapéutica X. Loriga, 24, 6.º A 36203 Vigo Tfno.: 986 418 708

programas atención personalizada e ximnasia terapéutica

Vigo

Lab. Análisis Clínicos Dres. F. Lema y J. Bandin Lepanto, 5 36201 Vigo Tfno.: 986 228 318

Centro Asistencial Eurodental S.L Barcelona, 25 36203 Vigo Tfno.: 902 232 330

en todos os servizos. Consulta gratuita

Clínica Dental J. Carlos Ibarlín Pi y Margall, 101, 1.º A 36202 Vigo Tfno.: 986 232 246

nos servizos; primeira consulta e presupostos de balde

Clínica Dental Dres. Villa Torrecedeira, 55, local 5 36202 Vigo Tfno.: 986 204 832

312

nas tarefas para pagos efectivo


Pontevedra VIGO

Clínica Dental San Salvador, SL Sanjurjo Badía, 110 36207 Vigo

nos servizos prestados

Tfno.: 986 261 638

Clínica Dental San Salvador Urzaíz, 40 36201 Vigo Tfno.: 986 434 768

nos servizos prestados

Clínica Dental Dres.Villa Sanjurjo Badia, 161, 2.ºD 36207 Vigo Tfno.: 986 376 911

nas tarefas para pagos efectivo

Gran Vía, 8, 1.º 36203 Vigo Tfno.: 986 227 978

Vigo

Consulta Xinecolóxica descontos do 10% ao 40%; fillas do 50% a de balde

Conversa-Psicología Infantil Gran Via, 156 A 36210 Vigo Tfno.: 986 117 158

en todos os servizos de psicoloxía escolar en todos os servizos de psicoloxía clínica

Médico Urólogo Gran Vía, 8, 1.º 36203 Vigo Tfno.: 986 227 978

Psicotécnico Regueiro, CB Gran Vía, 162, 1. º ofic. 5 36211 Vigo

en calquera dos seus servizos

Tfno.: 986 117 570

313


Pontevedra VIGO

Clínica Dental Andalucía, 14 exploracións e revisións de balde, 10 % en tratamentos

36205 Vigo Tfno.: 986 274 292

Clínicas Dentais e de Saúde Saudent Pizarro, 93, baixo 36204 Vigo Tfno.: 986 411 313

limpezas dentais de balde con cada tratamento, e moitas maís vantaxes, preguntar na clínica

Clínica La Paz Martínez Garrido, 61 entresollado E Vigo

en todos os tratamentos agás ortodoncias

Tfno.: 986 263 061

Vigo

Centro de Terapia Alternativas Atlántico Urzáiz, 104, entresollado 36204 Vigo Tfno.: 986 493 453

Escuela de Relajación Mim Príncipe, 51, oficina 7 36201 Vigo Tfno.: 678 911 908

Galifisio Tomás Alonso, 261 36208 Vigo

en cada sesión

Tfno.: 986 244 454

Unidade de Diagnóstico Bucofacial 3D Pintor Colmeiro, 13 36211 Vigo Tfno.: 986 472 400

314

en todos os traballos


Pontevedra VIGO

Centro de Yoga Kundalini Narayan Urzáiz, 171, 3.º 36205 Vigo Tfno.: 986 270 610

a cada membro da familia numerosa os meses de xullo, agosto e setembro

TENDA DE ANIMAIS Bichos Zamora, 100 36211 Vigo

en alimentación

Tfno.: 986 482 025

TENDA DE MÚSICA Columna CD Centro Comercial Las Camelias Vigo

36211 Vigo Tfno.: 986 235 777

Mózart Progreso, 22 36202 Vigo Tfno.: 986 431 313

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER Hotel Tres Luces Cuba, 19 36204 Vigo Tfno.: 986 480 250

Hotel R. Galicia Colón, 11 36201 Vigo Tfno.: 986 434 022

aloxamento prezo tarifa todo o ano, agás mes de agosto e Semana Santa

315


Pontevedra VIGO

Canaima García Barbón, 42-44 36201 Vigo Tfno.: 986 430 934

1 neno aloxado cos seus pais de balde, 2.º e 3.º desconto do 50%, 3 ou 4 nenos nunha habitación triple sen pais pagarían como dobre

Centro Veciñal e Cultural Valladares Estrada Xeral, 233 36314 Valladares-Vigo Tfno.: 986 467 053

na cota de socio familiar

VEHÍCULOS Team Solomoto´s

Vigo

Avda. Fragoso, 97 baixo 36210 Vigo Tfno.: 986 245 228

aceite e pneumáticos

Aycom Colón, 2 36201 Vigo Tfno.: 986 443 290

Talleres Ruso, SL Avda. Castrelos, 374 36213 Vigo Tfno.: 986 290 014

en recambios e accesorios automóbil, telefonía móbil e fixa. Descontos variables segundo producto

man de obra, reparación de chapa, pintura, mecánica e electricidade do automóbil na compra de recambios e accesorios Renault

Refinish Auto e Industria, SL Pardavila, 11 36205 Vigo Tfno.: 986 277 708

agás ofertas

Talleres Castiñeira, SL Avda. Ricardo Mella, 145 36330 Vigo Tfno.: 986 490 929

316

en pezas e man de obra


Pontevedra VIGO

Yellon Dream, SL Avda. Castrelos, 31 36210 Vigo

taller-servizo rápido do automóbil

Tfno.: 986 244 071

Accesorios y Comunicación, SL Colón, 2 36201 Vigo Tfno.: 986 443 290

mínimo; descontos variables segundo produtos

Anca, SL Seara, 62 35211 Vigo Tfno.: 986 232 603

segundo o artigo

Avda. Madrid, 133 36214 Vigo Tfno.: 986 277 700

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Gabisa Automoción, S.L. Estrada de Madrid, 210 36318 Vigo Tfno.: 986 265 610

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Nuñez Motor, S.L. Estrada de Vigo-Baiona, 138 36213 Vigo Tfno.: 986 237 300

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

XIMNASIO Gimnasio Sprint México, 11 36204 Vigo

6 € en segunda cota e sucesivas

Tfno.: 986 411 979

317

Vigo

Comercial Automoto, SA


Pontevedra VIGO

XOGUETERÍAS Imaginarium Vigo López de Neira, 16, baixo

productos

36202 Vigo Tfno.: 986 441 242

efectivo por compras superiores a 24 €

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Pato Porta do Sol, 13 36202 Vigo

agás reparacións

Tfno.: 986 222878

Joyería Adrio Carral, 3 Vigo

36202 Vigo Tfno.: 986 433 912

Xoiería e Reloxería Pato Mercado da Pedra, local 1 36202 Vigo Tfno.: 986 220 629

Bibiana Coatas Orfebrería Barcelona, 46 36203 Vigo Tfno.: 986 424 607

Ática Joyeros Barcelona, 32 36203 Vigo Tfno.: 986 480 869

318

xoias, reloxos, prata, agasallos


Pontevedra VIGO

Ática Joyeros Francisco Fernández del Riego, 3, praza Elíptica 36203 Vigo Tfno.: 986 481 681

Joyería Castro Urzáiz, 166 36205 Vigo Tfno.: 986 272 694

agás promocións

Joyería las Traviesas González Sierra, 4 36211 Vigo Tfno.: 986 236 529

agás promocións

Vigo

Joyería Penin Pizarro, 46 36204 Vigo Tfno.: 986 416 320

Stella Xoieiros, SL Gran Vía, 174 36211 Vigo Tfno.: 986 232 327

Roberto Joyero Velázquez Moreno, 32 36202 Vigo Tfno.: 986 438 411

Joyería Ramón Fernández, SA Príncipe, 29 36202 Vigo Tfno.: 986 432 090

319


Pontevedra VIGO

Joyería Peares Relojería, SL Gran Vía, 102 36203 Vigo

agás arranxos e artigos reloxería industrial

Tfno.: 986 418 420

Joyería Pato Villaviencio, 7 36202 Vigo Tfno.: 986 221 171

Joyería Antonio Praza de América, CC. 3, local 9 36211 Vigo

agás reloxería e composturas

Tfno.: 986 294147

Vigo

Ámbar Joyeros López Mora, 47 36211 Vigo

xoiería e reloxería agás arranxos taller

Tfno.: 986 212 728

Relojería y Joyería Gerardo Alvaro Cunqueiro, 31 36211 Vigo Tfno.: 986 473 838

Relojería y Joyería Gerardo Alfonso X O Sabio, 4 36211 Vigo Tfno.: 986 234 926

Joyería Suíza López de Neira, 4 36202 Vigo Tfno.: 986 227 458

320

agás arranxos


Pontevedra VIGO

Joyería Suíza Venezuela, 47-49 36203 Vigo

agás arranxos

Tfno.: 986 221 125

Anthony Rosalía de Castro, 5

venda de reloxos e xoiería

36201 Vigo Tfno.: 986 222 925

reparacións de reloxos e xoiería

Relojería Botana Policarpo Sanz, 22 36202 Vigo

compras e reparacións

Tfno.: 986 430 179

Vigo

Xade Sanjurjo Badía, 96 36207 Vigo

agás reparacións

Tfno.: 986 377 217

Joyeria Montes Príncipe, 51 (Galerías Durán) 36202 Vigo

en desconto en todos os artigos

Tfno.: 986 439 707

Ouxo-Reloxería Xoiería Sanjurjo Badía, 136 36207 Vigo

en compras non Reparacións

Tfno.: 986 250 325

Relojería-Joyería González Urzáiz, 191 36205 Vigo Tfno.: 986 270 036

nas compras non se farán descontos nas xoierías e reloxerías

321


Pontevedra VIGO / VILA DE CRUCES / VILABOA

Veiga Joyeros Torrecedeira, 31-b 36202 Vigo Tfno.: 986 291 837

Vigo

Regal’ art Joyería Pintor Laxeiro, 1 36211 Vigo Tfno.: 986 296 757

agás reparacións e reloxería

Azabache Castrelos, 14 36210 Vigo Tfno.: 986 296 561

TURISMO, OCIO E TEMPO DE LECER

Vila de Cruces

Casa Don Din Manuel Iglesias, 19 36590 Vila de Cruces Tfno.: 986 592 608

comida e hospedaxe

Casa San Gines Ferreiros, 17 36580 Ferreiros Tfno.: 986 582 370

nas comidas feitas na casa

Vilaboa

Casa Rectoral de Cobres San Adrián de Cobres 36142 Vilaboa Tfno.: 986 673 810

Hostal San Juan Paredes, 21, (Estrada de Vigo) 36141 Vilaboa Tfno.: 986 708 116

322

no prezo dos cuartos


Pontevedra VILAGARCÍA DE AROUSA

DEPORTES Spiral Surf Praza de Galicia, 1 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 511 488

roupa e complementos, agás zapatillas e material específico de deportes, non acumulables a outras ofertas

Base: Mo-bu deportes Praza de Galicia, 14 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 508 948

en todas as compras de campaña

Base: Mo-bu deportes en todas as compras de campaña

ESTANCO La Boutique del Fumador, Estanco nº 5 Alcalde Rey Daviña, 7, baixo 36600 Vilagarcía de Arousa

promocións e descontos especiais

Tfno.: 986 504 989

MANUALIDADES E BELAS ARTES Ludoloa García Caamaño, 13 36600 Vilagarcía de Arosa Tfno.: 686 820 939

agás ofertas

MODA E COMPLEMENTOS Imaxe Moda Fariña Ferreño, 24 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 501 405

323

Vilagarcía de Arousa

Conde Vallecano, 4 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 506 337


Pontevedra VILAGARCÍA DE AROUSA

Popeta & JG Juan García, 3 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 501 968

Boutique Lacoste Titos Hombre, SL Castelao, 12 36600 Vilagarcía de Arosa Tfno.: 986 500 061

Tito´s

Vilagarcía de Arousa

Ramón y Cajal, 10 36600 Vilagarcía de Arosa Tfno.: 986 503 522

Ventos Castelao, 4 36600 Vilagarcía de Arosa Tfno.: 986 505 893

ÓPTICA E ORTOPEDIA Óptica Los Angeles 2 Arzobispo Lago, 26 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 512 273

lentes graduadas, completas (montura+cristais) no resto

Joyería Socorro Garrido, SL Avda. de Galicia, 19 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 500 320

nos artigos sinalados, revisión da vista de balde

PAPELERÍA E LIBRERÍA Librería Morán Rosalía de Castro, 121 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 502 018

324

efectivo


Pontevedra VILAGARCÍA DE AROUSA

PERFUMERÍA E COSMÉTICA Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) San Roque, 1 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 500 105

alta perfumería

Droguerías y Perfumerías, SA (DYPS) Praza Independencia, 9 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 501 160

alta perfumería

SAÚDE Clínica Dental Alejandro Rodríguez Daponte 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 507 557

radiografía e diagnóstico de balde

SUBMINISTRACIÓN DOMÉSTICA América Matress, SL C. Comercial Arousa, local 1-3 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 626 844 850

Galerías Eduardo Praza de España, 1 36600 Vilagarcía de Arousa Tfno.: 986 501 200

VEHÍCULOS Dalonga, SA Rubianes 36600 Vilagarcía de Arousa

de desconto adicional á oferta promocional en vigor

Tfno.: 986 502 869

325

Vilagarcía de Arousa

Castelao, 10, 4.º B


Pontevedra VILAGARCÍA DE AROUSA / VILANOVA DE AROUSA

XOGUETERÍA Imaginarium Vilagarcía de Arousa

Praza Ravella, 18 Vilagarcía de Arousa

para as familias numerosas, agás rebaixas e promocións

XOIERÍA E RELOXERÍA Joyería Socorro Garrido, SL Avda. de Galicia, 19 36600 Vilagarcía de Arousa

nos artigos sinalados

Tfno.: 986 500 320

MODA E COMPLEMENTOS B12 - Moda Infantil e Xuvenil Travesía Curros Enríquez, 3, baixo A 36620 Vilanova de Arousa

de desconto, agás promocións e rebaixas

Vilanova de Arousa

Tfno.: 986 561 043

Moda Tr3ce-Cores Vidal, SL Aromas de Lenda, 13 36620 Vilanova de Arousa Tfno.: 986 555 917

non acumulables con outras ofertas

Axouxere Rosalía de Castro, 19 B 36620 Vilanova de Arousa Tfno.: 986 554 005

en téxtil e complementos traxes de 1.ª comuñón, agás promocións e rebaixas

VEHÍCULOS Motor, 16, SL San Simón-Baión s/n 36614 Vilanova de Arousa Tfno.: 986 505431

326

na totalidade da factura, reparación xeral do vehículo


Anexos

COMPROMISO DE ADHESIÓN Un acordo asinado voluntariamente que recolle o desconto outorgado polos colaboradores e que ten efectividade dende a súa sinatura. Para deixalo sen efecto, non hai máis que llo notificar, con 3 meses de antelación, á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral da Igualdade.

327


Compromiso de adhesión

Don/Dona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . como (xerente, propietario/a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de (nome do comercio ou xurídico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . establecemento domiciliado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rúa/praza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .número . . . . CP: . . . . . . . . . . E con NIF (NIF do establecemento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . Clasificación dos establecementos (sinálase a actividade que corresponda): Alimentación Estética Seguros e servizos

Florería

Bricolaxe e ferraxería

Fotografía, imaxe e informática

Dietética e herboristería

Xoiería e reloxería

Electrodomésticos

Moda e complementos

Ensino

Turismo e ocio

Deportes

Óptica e ortopedia

Papelería e librería

Vehículos

Instalacións, mantementos e reformas do fogar

Xoguetería

Subministracións domésticas

Saúde

Perfumería, cosmética e agasallos

Lavandería e tinturerías

Roupa da casa

Outros (especificar)

Especificar o servizo ou actividade que desenvolve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARA Que logo de coñecer todos os aspectos do programa de carné de familia numerosa, acepta adherirse como entidade colaboradora, e ofrece as vantaxes que se especifican: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. E para que así conste, asino dúas copias do presente documento. (Selo e sinatura)

329


Reclamacións

RECLAMACIÓNS Se ten algunha queixa, só deberá enviarnos a folla de reclamación debidamente cuberta. Para resolver a cuestión, tramitarémola a través dos servizos de consumo e do Servizo de Arbitraxe de Consumo. Para iso, deberase fixar se o establecemento exhibe o distintivo oficial da Arbitraxe de Consumo. Este sistema de resolución de conflitos é unha vía extraxudicial e voluntaria que permite resolver, dun xeito rápido, eficaz e gratuíto, os desacordos que poidan xurdir entre os consumidores/usuarios e os empresarios.

Nome e apelidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enderezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cód. postal . . . . . . . . . . . . . . . Tfno.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poboación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunícolle que o colaborador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con enderezo en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poboación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . Que aparece na páxina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Non CUMPRE coa vantaxe que figura na guía do carné familiar, do seguinte xeito

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... Exhibe o distintivo oficial da arbitraxe de consumo:

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI

NON

Sinatura

Esta folla ten por obxecto axudar a mellorar o servizo que che ofrece o carné familiar. Dirixirase a:

SSee ccrr eett aarr ííaa XXeerr aall dd aa IIgguu aalldd aaddee -- CCaarr nn éé ffaam m iilliiaarr Edif. Admvo. San Caetano 15781 Santiago de Compostela

331


Folla de observacións

Esta folla vai destinada aos comerciantes que teñan que facer algunha observación (erros na guía, cambio do domicilio, etc.) para que poidan comunicar á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral da Igualdade, deste xeito melloraremos servizo entre todos.

Nome e apelidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enderezo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cód. postal . . . . . . . . . . Localidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tfno.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome do establecemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paxina da guía na que aparece o erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto modificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinatura

Dirixirase a:

See ccrr eett aarr ííaa XXeerr aall dd aa IIgguu aalldd aaddee -- CCaarr nn éé ffaam S m iilliiaarr Edif. Admvo. San Caetano 15781 Santiago de Compostela

333


Solicitude das tarxetas

335

Guía Carné Familiar Galego  

Guía editada por la Xunta. Beneficios con el carné familiar galego.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you