Page 1

Page 1 of 1 cel /cel/ (noun) 1 tarcza target: Pomimo kilku strzałów, nie udało mu się trafić do celu. Despite a few shots, he didn't manage to hit the target.; 2 to, do czego się dąŜy aim, object, goal, purpose: Jaki jest Twój cel w Ŝyciu? What is

your aim in life? Celem komisji śledczej jest, aby dowiedzieć się prawdy. The object of the comission of inquiry is to find out the truth. Naszym głównym celem jest wygranie następnego wyścigu. Our main goal is to win the next race. Zadzwoniłem do niej, Ŝeby wprawić ją w zakłopotanie. My purpose in calling her was to confuse her. drzewo /ḍževo/ (noun) 1 roślina tree: Dzieci zbudowały drewniany domek w gałęziach drzewa. The children built a tree house in the branches of a tree.; 2 materiał wood: Drewno sosnowe jest bardziej miękkie niŜ dębowe. The wood

of the pine tree is softer than that of oak. głęboko /guẽmboko/ (adverb) 1 w głąb deep: Jego ręce były głęboko w kieszeniach. His hands were deep in his pockets.; 2 intensywnie deeply, profoundly: On bardzo kocha swoją Ŝonę. He loves his wife deeply. Była mu bardzo

wdzięczna za okazaną pomoc. She was profoundly grateful for his help. humor /χũmor/ (noun) 1 cecha humour: Poczucie humoru pozwala śmiać się z siebie i doceniać komedie. A sense of humour allows you to laugh at yourself and appreciate comedy.; 2 nastrój mood: Trzymaj się od niego z daleka, gdy jest w złym nastroju. Stay away when he is in a bad mood.; 3 kaprysy, grymasy whims: Miał kaprysy o locie na

KsięŜyc. He had whims about flying to the moon. ładunek /uadũnek/ (noun) 1 załadowany towar load, cargo, freight: Jego cięŜarówka moŜe przewozić ładunek o

wadze pół tony. His truck can carry a load of half a ton. Statek miał ładunek pszenicy. The ship carried a cargo of wheat. Niektóre duŜe samoloty przewoŜą zarówno ładunki, jak i pasaŜerów. Some large planes carry freight as well as passengers.; 2 materiał wybuchowy, ładunek elektryczny charge: Pierwszym materiałem wybuchowym był prawdopodobnie wynaleziony w Chinach proch czarny. The first charge was probably a black gunpowder invented in China. Ładunek elektryczny ciała moŜe być dodatni lub ujemny. The electric charge can be positive or negative. obecny /obecny/ (adjective) 1 będący na miejscu present: ZauwaŜyłam, Ŝe ona była obecna w klasie w tym tygodniu. I noted she was present in the class this week.; 2 aktualny, teraźniejszy present, current: Obecny dyrektor

jest bardziej popularny niŜ poprzedni. The present manager is more popular than the previous one. Jaka jest aktualna cena za kilogram jagnięciny? What is the current price of lamb per kilo?; 3 istniejący existing: Obecny system jest przestarzały i wymaga zmian. The existing system is out of date and needs to be changed. odświeŜyć /otɂśfɂi ̯ežyć/ (verb) 1 orzeźwić to refresh: Chłodny prysznic powinien cię orzeźwić. A cool shower should refresh you.; 2 odnowić, wymienić na nowe to renew: Kierowcy powinni wymieniać swoje opony regularnie. Motorists should renew their tyres regularly.; 3 odświeŜyć swoją wiedzę to brush up one's knowledge: Muszę

trochę odświeŜyć swoją wiedzę z języka francuskiego. I need to brush my French up a little bit. pchać (verb) 1 popychać push: Pies popchnął swoje naczynie nosem. The dog pushed its dish with its nose.; 2 ponaglać urge: Ponagliła go, aby wysłał im ofertę na to zapytanie. She urged him to send them an offer for this

inquiry. romans (noun) 1 gatunek powieści romance: "Przeminęło z wiatrem" to słynny romans. "Gone with the wind" is a famous romance.; 2 przygoda miłosna affair, love affair: Jej mąŜ ma romans ze swoją sekretarką. Her husband is

having an affair with his secretary. szacunek /šacũnek/ (noun) 1 powaŜanie respect: Kapitan zdobył szacunek swoich ludzi przez swój heroizm i lojalność. The captain won the respect of his men by his heroism and loyalty.; 2 określenie wartości estimate, evaluation: Zapytaj producenta o oszacowanie kosztów zmian. Ask the builder for an estimate of the cost of the

alterations. Wycena zawartości domu jest niezbędna dla celów ubezpieczeniowych. An evaluation of the contents of the house is necessary for insurance purposes.; 3 przybliŜenie approximation: PrzybliŜona wysokość szkody będzie prawdopodobnie w granicach miliona dolarów. An approximation of the extent of the damage would probably be in the range of a million dollars. śmieszny /śmɂi ̯ešny/ (adjective) 1 zabawny funny, amusing: Ryczeliśmy ze śmiechu z jego zabawnych historii. We

roared with laughter at his funny stories. To był najzabawnieszy film, jaki kiedykolwiek widziałam. It was the most amusing film I have ever seen.; 2 dziwaczny, absurdalny ridiculous, absurd: On wygląda śmiesznie w tych maleńkich szortach. He looks ridiculous in those tiny shorts. To był absurdalny plan, który nie mógł się udać. It was an absurd plan that could never succeed.; 3 komiczny comical: Komiczne wygłupy klowna bawiły dzieci. The clown's comical antics amused the children.

2011-09-25

Słownik POL-ENG  

Będę wdzięczna za wszelkie uwagi i komentarze ;)