Page 1

absurd /'apsurt/ (noun) I (książk.) brak sensu; brednia,bzdura,nonsens assurdò: nie mów niedorzeczności!- non dire delle assurdità !; II sytuacja pozbawiona logiki: absurdalność sytuacji- l'assurdità di una situazione; III (lit.) sformułowanie, myśl, sytuacja pozbawiona sensu, [łac.absurdus-niedorzeczny, niezrozumiały] administracja / [ˌadmʲĩɲiˈstraʦ̑ʲja],/ (noun) I (czynn.)zarządzanie czymś amministrazione: administracja państwem, budynkiem- amministrare lo Stato,l'edificio; II (jedn.)jednostka zajmująca się zarządzaniem jakąś instytucją, przedsiębiorstwem lub terenem : administracja kolejowa, kościelna- l'amministrazione ferroviaria,della Chiesa; III (bud.)miejsce,w którym mieści się administracja: pójść do administracji- andare all'amministrazione; IV (osob.)ludzie, którzy zajmują się administracją - zarządzaniem persone che si occupano dell'amministrazione o della gestione [łac. ad- i ministrare-rządzić służyć] adres /ˈadrɛs/ (noun) I (zamieszk.)wyrażone słowami i numerami określenie miejsca, w ktorym znajduje sie określony budynek, instytucja lub w którym mieszka określona osoba indìrizzo: adres odbiorcy, nadawcyl'indirizzo del destinatario,del mittente; II (komp.)sekwencja znaków, której nalezy użyć aby uzyskać dostęp do określonego komputera, elementu systemu komputerowego lub określonej witryny internetowej: adres e-mail, adres IP- l'indirizzo e-mail, l'indirizzo IP; III (książk.)zbiorowy list, skierowany do władz albo sławnych lub wybitnych osób: adres pochwalny- l'indirizzo laudativo [fran.adresse] akapit /a'kapit/ (noun) I (lit) wcięcie; pierwszy wiersz fragmentu tekstu, bardziej odsunięty od lewego marginesu niż następne wiersze lub wyróżniony w inny sposób, np. inicjałem paragrafo: zaczynać od akapitu- all'inizio del paragrafo; II (lit.) fragment tekstu; rozpoczynający się od wiersza wyróżnionego w jakiś sposób, np. wcięciem, inicjałem lub poprzedzającym go odstępem: czytać, przeczytać akapit- leggere il paragrafo [łac. a capite -od rozdziału, od ustępu] deszcz /dɛʃʧ̑/ (= deżdż, dżdżu,) (noun) I (meteo.) opady; duża ilość kropel wody spadających z chmury pioggia /ˈpjoʤa/: intensywny deszcz- la pioggia intensa; II (pot.) bardzo duża ilość czegoś: deszcz gwiazd; deszcz kropella pioggia di stelle; la pioggia delle gocce [lit. duzgeti-brząkać, duzgenti-pukać ] dyktować /dyktovatʃ/ (verb) I mówić; mówić lub czytać coś głośno, oddzielając słowa lub grupy słów, aby ktoś inny mógł je zapisać lub fragmentami kolejno powtórzyć dettare: dyktować list- dettare una lettera; II podpowiadać, jakiego dokonać wyboru : doświadczenie dyktuje aby…- l'esperienza detta di…; III narzucać coś komuś: narzucać ceny- imporre (dettare) i prezzi [łac. dictare-mówić intensywnie] gęsty /geusty/ (= gęstwa, gęstwina) (adjective) I złożony z wielu elementów znajdujących się bardzo blisko siebie fitto: gęsty tłum; gęste krzewy- la folla compatta; gli arbusti fitti; II (książk.)nasycony trudnymi treściami: gęsta proza- una prosa densa [słowac.husto-gruby,często] hamować /(h)amovaʧ/ (verb) I hamować samochodem; zmniejszać prędkość lub zatrzymywać się frenare: hamować samochodem- frenare con la macchina; II hamować działanie; utrudniać lub uniemożliwiać przebieg czegoś inibire l'azione: hamować ból- inibire il dolore; III hamować czyjąś złość; powstrzymywać kogoś przed jakimś działaniem lub wyrażaniem uczuć reprimere la propria rabbia: hamować wściekłość jego ojca- reprimere la rabbia del suo padre; IV hamować emocje; tłumić w sobie przejawy uczuć trattenere le emozioni: hamować łzytrattenere le lacrime [śr.-w.-niem. hamen -pętać] higiena /highiena/ (noun) I higiena codzienna; dbałość o czystość igiene quotidiana: higiena ciała- l'igiene del corpo; II (nauk.)wiedza; nauka o wpływie różnych czynników środowiska na zdrowie conoscenza di igiene: książki o higienie- i libri su igiene [fr. hygiène lub niem. Hygiene] immunologiczny /immunologhiʧny/ (adjective) I (nauk.) dotyczący nauki o odporności i mechanizmach biorących udział w reakcjach odpornościowych organizmu immunologico: studia immunologiczne- gli studi immunologici; II (med.) dotyczący naturalnej obronności organizmu: zaburzenia immunologiczne- le malattie immunitarie [łac.immunis-wolny;osoby,które z natury lub w wyniku nabytej odporności nie chorowały podczas epidemii i nie ponosiły uszczerbku na zdrowiu po zażyciu substancji trujących.]


amministrazione /am.mi.ni.stra.'tsjo.ne/ (=amministrare) (noun) I administracja,kierownictwo,zarząd administracja: amministrazione della giustizia- wymiar sprawiedliwości ; cosiglio d'amministrazione- rada nadzorcza; II (kośc.) udzielanie sakramentów amministrazione dei sacramenti; III administracja; urzędnicy i pomieszczenia administracji [łac.ad- i ministrare-rządzić ] assurdo /as'sur.do/ (adjective) I niedorzeczny,absurdalny,przeciwny rozsądkowi absurd: pensiero assurdoniedorzeczna myśl; questo mi sembra assurdo- to wydaje mi się bez sensu; II (noun) niedorzeczność,nonsens: sostenere un assurdo- utrzymywać coś,co jest absurdem [łac.absurdus-niedorzeczny, niezrozumiały] dettare /det'tare/ (verb) I dyktować dyktować ; II (przen.) dyktować,narzucać: dettare i patti della resadyktować warunki poddania się; dettare legge- dyktować prawa; III (przen.) sugerować,radzić : abbiamo scritto come il cuore ci dettava- napisaliśmy,jak nam serce dyktowało; IV (lit.) pisać,tworzyć [łac. dictare-mówić intensywnie] fitto /'fitto/ (adjective) I gęsty gęsty : fitto pettine- gęsty grzebień; II zbity, ścisły: nebbia fitta- gęsta mgła; III (daw.) przebity; IV (przen.) na oślep; V (adverb) gęsto,rzęsiście: piove fitto- pada rzęsisty deszcz; VI (noun) gąszcz frenare /fre'nare/ (=freno) (verb) I hamować hamować ; II (przen.) opanować,powstrzymać(złość,płacz): frenare la lingua- powstrzymywać język; III (przen.): non riuscire a frenarsi- nie potrafić się opanować [łac.frenum-uzda dla koni;wędzidło] igiene /iʤene/ (noun) I higiena higiena: igiene mentale- higiena psychiczna; II (nauk.) nauka o wpływie różnych czynników środowiska na zdrowie [gr.hygieinè-zdrowy)] {Pierwsze normy na temat higieny środowiska spotykamy u Hipokratesa,w tekście pt.:"Arie,Acque e Luoghi".} immunologico /immuno'loʤiko/ (=immunologia) (adjective) I (med.) immunologiczny; dotyczący naturalnej obronności organizmu immunologiczny: sistema immunitario- system immunologiczny [łac.immuniswolny;osoby,które z natury lub w wyniku nabytej odporności nie chorowały podczas epidemii i nie ponosiły uszczerbku na zdrowiu po zażyciu substancji trujących] indirizzo /in.di'rit.so/ (=indirizzare) (noun) I adres adres: indirizzo del mittente- adres nadawcy; II (przen.) kierunek,orientacja,trend,tendencja [łac.in-do oraz directus-prawo] paragrafo /para'grafo/ (noun) I paragraf,rozdział,akapit akapit; II (druk.) znak graficzny;paragraf [gr.paràgraphos-ja piszę] {Pierwotnie oznaczał znakami odstępu pomiędzy częściami pisma.} pioggia /pjoʤa/ (noun) I deszcz deszcz: pioggia dirotta- ilewny deszcz; II (przen.): parlare della pioggia e del bel tempo- mówić o wszystkim i o niczym [łac.pluvia-deszcz] {wyrażenie: pioggia acida jest neologizmem i oznacza opady deszczu,które powodują szkody w ekosystemie.}

Slownik polsko-wloski  
Slownik polsko-wloski  

10 przypadkowo wybranych terminow

Advertisement