Page 1

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANAOKULU 2016-2017 EĞİTİM—ÖĞRETİM DÖNEMİ DENİZ ATLARI SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ


İSTEK’li çocuklar olarak, daima izinden gideceğimize söz veriyoruz...


KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri: (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. Göstergeleri: (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. Göstergeleri: (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler.)

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: (Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri: (Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/ varlıkları gösterir.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri:

(Nesne/varlıkları şekline göre gruplar) (Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, yapıldığı malzemeye miktarına ve gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: (Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, yapıldığı malzemeyi, karşılaştırır. Nesne/ varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Göstergeleri: ( Nesne/varlıkları uzunluklarına, ağırlıklarına, büyüklüklerine göre sıralar) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri: (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.) Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Göstergeleri: (Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler.)


KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir) Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Göstergeleri:

(Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) Kazanım 21. Atatürk’ü tanır. Göstergeleri: (Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.) Kazanım 22: Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklar. Göstergeleri: (Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kazanım 2. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Göstergeleri: (Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler. Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler. Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler. ) Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Göstergeleri: (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Göstergeleri: (Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.) Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. Göstergeleri: (Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.)


KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Göstergeleri: (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.) Kazanım 15: Kendine güvenir. Göstergeleri:(Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

Motor Gelişim: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: (Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.) Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: (Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. İp atlar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Koşarak duran topa ayakla vurur) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: (Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.) Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.) Dil Gelişimi: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.) Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri (Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)


KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: (Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.) Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: (Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.)

Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar. Özbakım Becerileri: Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar. Göstergeleri: (Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.) Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Göstergeleri: (Ev/okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.) Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri:(Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.) Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. Göstergeleri: (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)


KONULARIMIZ 

Görgü Kuralları

 Evde, Yaşadığım Çevrede, Alışverişte, Sinemada, Tiyatroda ve Toplu Taşıma Araçlarında nasıl davranmalıyız? 

Sonbahar

Doğada Meydana Gelen Değişiklikler

Gems: Ayılar

BELİRLİ GÜN VE HAFTALARIMIZ 

Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

GEMS GEMS: AYILAR Yaptığımız Etkinlikler 

“Ne biliyoruz? Ne öğrenmek istiyoruz? Ne öğrendik?” konulu beyin fırtınası

Afiş Hazırlama

Kendi Ayılarımızı Oluşturma

Ayımı Bul Oyunu

“Ayılar Neden Kış Uykusuna Yatar?” sorusuna cevap arama

Hikaye tekniği kullanarak gruplama çalışmaları (BüyükKüçük-Orta)

Ayılarla ilgili örüntü çalışması

Ayılarla ilgili Aynı-Farklı bulma çalışması

Ayılar ile ilgili eğitici cd izleme

Sanat etkinliğinde “Ayı” yapımı


KAVRAMLARIMIZ

NELER YAPTIK?

Renk: Kırmızı, Davi, Sarı, Yeşil, Beyaz Geometrik Şekil: Daire, Üçgen, Çember, Kare ,Dikdörtgen Boyut: Uzun - Kısa, İnce-Kalın

Atatürk’ü ve ailesini daha yakından tanıdık.

Ailelerimiz ile birlikte hazırladığımız Atatürk albümünü arkadaşlarımıza anlattık.

10 Kasım’da Atatürk büstüne çiçeklerimizi koyduk. Ardından Atatürk sevgimizi anlatan şiirimizi okuduk.

Ata’mızın Selanik’teki evinin aslına sadık kalınarak yapılan “Avcılar Atatürk Evi Müzesini” ziyaret ettik.

Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğret-

Miktar: Ağır –Hafif, Az-Çok, Boş-Dolu, Parça-Bütün Sayı/ Sayma: 3-4 rakamları Yön/ Mekânda Konum: Alçak-Yüksek, Uzak-Yakın Duyu: Sert- Yumuşak, Sıcak-Soğuk-Ilık, Sesli-Sessiz Duygu: Kızgın Zıt: Aynı-Farklı-Benzer, Açık-Kapalı, Canlı-Cansız, Hızlı- Yavaş,

HİKAYELERİMİZ

DENEY UYGULAMALARI

Maymun Kral

“Yağmur Yağdıralım” adlı deney

Havada Neler Olmuş?

Atatürk Ve Küçük Çoban.

“Ayılar Neden Kış Uykusuna Yatar?” sorusu hakkında sohbet ettik.

Tonbik Ayı Koybolunca

Ağaçlar Konuşuyor.

Öğretmenim Pamuk Gibi

Ayıcık ve Ben

Çekmece çek çek

Kahraman itfaiyeciler

AYIN DÜNYA ÇOCUK KLASİĞİ 

AYIN ÖZDEĞERİ 

Sabır

Pinokyo


ŞARKILARIMIZ SONBAHAR Yağmaya başladı yağmurlar Esmeye başladı rüzgarlar, Soğudu artık havalar, Geldi sonbahar. BİRİCİK ÖĞRETMENİM Daha yaşım dolmadan okula başlamadan Tanıtmışlardı seni biricik öğretmenim Güzel şarkı söylüyor, Resimler yapıyorum. Hepsi senin eserin. Biricik öğretmenim.

ATATÜRK ÖLMEDİ Atatürk ölmedi, Yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında, Bayrağı o taşıyor. Her gücü o aşıyor. Gençliğe güç veren, Devrimler senin. Yurduma çizdiğin

Aydın yol senin Gençlik senin, sen gençliğinsin! Ölmedin, ölemezsin! Ölmedin, ölemezsin!

ŞİİRİMİZ ATATÜRK SEVGİSİ Çiçekler yurdumuzda Atatürk diye açar.

Kuşlar gökte mutluca Atatürk diye uçar. Çocuklar okullara Atatürk diye koşar. Atatürk al bayrakta Kalplerimizde yaşar


PARMAK OYUNLARIMIZ BEŞ KÜÇÜK ÇİCEK Bir sırada beş küçük çiçek varmış. (Beş parmak gösterilir) Birincisi benim büyüdüğümü görün, demiş. (Baş parmak gösterilir) İkincisi biraz güneşe ihtiyacım var, demiş. (İşaret parmak) Üçüncüsü büyümek güzel demiş. (Orta parmak) Dördüncüsü yağmuru hissetmek güzel, demiş. (Yüzük parmak) Beşinci parmak da aynı fikirdeyim demiş. (Serçe parmak) Bir sırada beş güzel çiçek varmış. (Beş parmak aynı anda gösterilir) Rüzgâr estiği zaman başlarını sallarlarmış. (Parmaklar hareket ettirilir) HAVA OLAYLARI Ben gökyüzü anayım (anne şefkatiyle konuşularak eller yukarıdan yana doğru açılır) Sizi çocuklarımla tanıştırayım (parmaklar hareket ettirilir) Önce hangisini çağırayım (soru sorma ifadesi yapılır) Yağmur geldi, yağıyor, şıp şıp şıp (parmaklar aşağı dönük olarak hareket ettirilir) Rüzgar esiyor vuuu (beden ile s çizme hareketi yapılır) Damları uçuruyoor (korkuyla bir yere bakılıyormuş gibi yapılır) Şimdi de kar yağıyor, tıp tıp tıp (eller kar düşüyormuş gibi hareket ettirilir) Çocuklar üşüyoor ( eller bağlanır üşüme hareketi yapılır) Güneş kızım gelince (sevinme hareketi yapılır) Karlar gider sessizce (bir el bele koyulur, diğer elle güle güle yapılır) TEKERLEMELERİMİZ BABAM YOĞURT GETİRDİ Babam yoğurt getirdi. Bebek yedi bitirdi Minik seni tutarım Yanağını okşarım

Evimizin kilidi Kapıya gelen kimdi? Çok sevdiğim ninemdi. Bastonu elindeydi. ÇEVREMİZ Çıt çıt yapraklar Sıraya dizildi ağaçlar Bir, iki, üç, dört,

Uçtu gitti bizim koca leylek. Beş, altı yedi. Nereye gitti bu kurnaz Tilki. Sekiz, dokuz, on. Ormandan ayrılması zor.


İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ANAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİTAP ANALİZİ

KİTABIN ADI-SOYADI: MAYMUN KRAL YAŞI: 5-6 KİTAP NEREDE DOĞDU: İstanbul YENİ ÖĞRENİLEN KELİMELER: 

Mango

Yavan

Mızıkçılık

Kulak kabartmak

Emirler yağdırmak

Oy birliği

Yaranamamak

KİTABIN KONUSU: Ormanda sıcak bir gündü. Küçük maymun Muni'nin canı çok sıkılıyordu. Taze meyveler onu rahatlatmıyordu. Serin gölde yüzmek can sıkıntısını azaltmıyordu. Bir anda küçük yaramazın eline ormanın kralı olma şansı geçti. Her emri yerine getirilecek, yediği önünde yemediği arkasında keyif çatacak, canı asla sıkılmayacaktı. Tek yapması gereken ormandaki arkadaşlarını bir yabancı olduğuna inandırmaktı. Muni arkadaşlarına yalan söyleyerek ormanın kralı oldu ve onlara emirler yağdırarak istediklerini yaptırdı. Sonunda krallarının emirlerinden bıkan hayvanlar bir oyun oynamaya karar verdiler. Kendilerini çamura buladılar ve Muni'yi korkuttular. Muni canavar zannettiği arkadaşlarından kaçarken yağan yağmur hem Muni'nin hem de hayvanların üzerlerindeki çamur ve boyaların akmasına sebep oldu ve herkesin aslında kim olduğu ortaya çıktı. Muni yaptığı hatayı anlamıştı. KAHRAMANLARI: Muni ve ormanda yaşayan diğer hayvanlar. SONUÇ: Yalan söylemek çok kötü bir davranıştır. Söylenen yalan bir gün mutlaka ortaya çıkar.


DERSLERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

Kostüm Partimizden Görüntüler


Avcılar “Atatürk Evini” ziyaret edeceğiz.

Dorota teacher ile inglizce dersinizdeyiz.


Kızılay haftasında kendi çatırlarımızı yaptık.

Parmak boyası yaparken çok eğlendik.


Beden Eğitimi dersimize ısınarak başlıyoruz.


Atatürk Portremizi kendi fotoğraflarımızdan oluşturduk.


Atatürk Albümlerimizi anlattık.

Atatürk Portremizi bitirdik.


Turşu yapmayı öğrendik.


10 Kasım Atatürk’ü Anma günümüzde Atatürk büstüne çiçeklerimizi bıraktık ve şiirimizi okuduk.


Halk oyunları dersimizden bir kare.

Öğretmenimiz bize hikaye okudu.


Okulumuza gelen ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı tiyatroyu izledik.


Kitap çalışmasına başlamadan önce ısınma hareketleri yapıyoruz.

Müzik dersimizde yeni şarkılar öğreniyoruz.


Gems dersinde konumuz olan ayıcıklar ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık.


Öğlen yemeğindeyiz. Hepimize afiyet olsun.


Bu ayki meslek tanıtımımızda “Polislik” mesleğini tanıdık.

Değerler Eğitiminde okul psikoloğumuz “Bal Partisi” isimli kitabı okudu ve sohbet ettik.


Pijama partisinde çok eÄ&#x;lendik.


Orff dersinde รงok eฤŸleniyoruz.


BEYİN FIRTINASI ATATÜRK YAŞASAYDI O’NA NE SÖYLEMEK İSTERDİN?

ASIM KEREM: Ona araba (opel) almak isterdim RÜZGAR: Ona yaşadığını söylemek isterdim. Onunla oynamak isterdim. NİSA NUR: Çok sevdiğimi söylemek isterdim. ÇINAR: Çok seviyorum seni demek isterdim. GÖKTUĞ: Çiçek verirdim. BETÜL: Nasılsın? İyimisin? Diye sormak isterdim. TALYA: Seni çok seviyorum demek isterdim. MERT CESUR: Onu öpmek istediğimi söylerdim. İREN: Benimle oyun oynamak ister misin? diye sorardım. SIRAÇ: Ona hediye almak istediğimi söylerdim. AZEB: Ona çiçek vereceğimi söylerdim. ECE: Çok sevdiğimi söylemek isterdim. MERT TEKİN: Yazı yazabiliyorum demek isterdim. ALEN: Etkinlik yapıldığı gün öğrencimiz okulda bulunmamaktadır. METE: Onu çok sevdiğimi söylerdim. DEFNE: Çok sevdiğimi söylemek isterdim. MEHMET TANERİ: Onu sevdiğimi söylerdim. ATLAS EGE: Seni seviyorum demek isterdim. ZERİNAZ: Onunla konuşurdum.


DUYGUSAL İSTİSMAR İçinde bulunduğumuz günlerde çocuklarımızı istismardan korumak adına, daha fazla okur ve tedbir alır olduk. Fiziksel ve cinsel istismara karşı bilgilendik ve çocuğumuza anlattık. Kendisini korumasını, özel bölgelerini tanımasını, kimsenin ona vurmamasını ve onun da kimseye vurmamasını…

Peki ya duygusal istismar? Fiziksel ve cinsel istismar adına bu kadar bilgi sahibi olurken, duygusal istismar konusu neden göz ardı ediliyor?

Duygusal istismar en yaygın istismar türü olmasına rağmen en zor fark edilen ve tanımlanan türdür. Bıraktığı izlerin somut olmaması ve diğer

istismar türlerinin de içinde yer alması, zor fark edilmesine neden olmaktadır. Duygusal istismarın tanımı diğer istismarlara göre bazı değişkenlikler içermektedir. Örneğin bir davranış modeli bebeklik anında normal kabul edilirken, gelişim döneminde duygusal istismar sınıfına girebilir. Buna örnek olarak “aşırı koruyuculuk davranışı” gösterilebilir. Bu yüzden duygusal istismar biraz daha karmaşık ve saptanması zor bir istismar tipidir.


Hangi davranışlar duygusal istismardır?

Çocuğu çok az veya hiç önemsememe Çocuk hakkında kötü konuşma

Çocuğa lakaplar takma Çocuğun başarmayacağını bildiği görevler vermek Çocuğu reddetme, önemsememe Çocuğa sevgi göstermeme (sarılmama /öpmeme vb) Çocuğun sağlık ihtiyaçlarını karşılamama Toplum içinde çocuğu etiketleme, eleştirerek aşağılama, bağırma Çocuğu tehdit etme

Peki ne yapmalı?

Çocuğunuza değerli, önemli olduğunu hatırlatın ve hissettirin. Çocuğunuza iyi bir rol model olun. Çocuğunuzu keyif aldığı aktivitelere başlamasına fırsat yaratın ve bu aktiviteleri devam ettirin. Çocuğunuzun akranları ile vakit geçirmesine, arkadaşlık kurmasına olanak sağlayın. Çocuğunuzu etkin dinleyin ve ona saygı duyduğunuzu hissettirin.

Betül KAYICI İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu Okul Psikoloğu


İSTEK Kaşgarlı Mahmut Kindergarten English Newsletter NOVEMBER 2016 – 2017

2B We revised and focused on the numbers one-ten . Bir-on arası sayıları tekrar ettik ve üzerlerinde çalıştık. We learned and revised the colours. Renkleri öğrendik ve pekiştirdik. We revised school materials. Okul araç ve gereçlerini tekar ettik. We revised shapes. Şekilleri tekrar ettik. We learned how to express our feelings. (happy, sad, , angry) Duygularımızı nasıl ifade edebileceğimizi öğrendik. (mutlu, üzgün, sinirli) We learned animals. Hayvanları öğrendik. We learned the songs, “The Seasons”, Baby Shark”, “Make a Circle”, “Who Took The Cookie? “ “The Seasons”, Baby Shark”, “Make a Circle”, “Who Took The Cookie? “ şarkılarını öğrendik. We danced to the songs. Şarkılarla dans ettik. We played games. Oyunlar oynadık. We did colouring activities. Boyama aktviteleri yaptık. We did craft activity. El işi aktivitesi yaptık.

WORDS : Hello, good bye, good morning, good night, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, sit down, stand up, pencil, scissors, pencil case, computer, table, chair, circle, square, triangle, rectangle, oval, diamond, star,happy, sad, angry, hungry , red, yellow, green, blue, in , on, under,spring, summer, fall, winter, shark, fish, up, down, hot, cold, big, small, KELİMELER : Merhaba, güle güle, günaydın, iyi geceler, bir, iki, üc, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, oturmak, kalkmak, kalem, makas, kalem kutusu, bilgisayar, masa, sandalye, yuvarlak, kare, üçgen, dikdörtgen, oval, baklava, yıldız, mutlu, üzgün, sinirli, aç, kırmızı, sarı, yeşil, mavi, içinde, üstünde, altında, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, köpek balığı, balık, yukarı , aşağı, sıcak, soğuk, büyük, küçük


MAKE A CIRCLE Time to make a circle. Make a circle, big big big. Small small small. Big big big. Make a circle, small small small. Hello hello hello. Make a circle, round and round. Round and round. Round and round. Make a circle, round and round. Hello hello hello. Make a circle, up up up. Down down down. Up up up. Make a circle, down down down. Now sit down.

THE SEASONS SONG Do you know what the four seasons are? There’s spring, summer, fall and winter. Let’s sing a song about the seasons. Spring, summer, fall, winter, fall, winter, fall, winter. Spring, summer, fall, winter. What’s your favorite season? I like tulips in the spring. They’re beautiful. I like cherries in the summer. They’re juicy. I like chestnuts in the fall. They’re yummy. I like snow in the winter. Brrr, it’s cold. Spring, summer, fall, winter, fall, winter, fall, winter. Spring, summer, fall, winter. What’s your favorite season?


BABY SHARK Baby shark doo doo, doo doo doo doo Mama shark doo doo, doo doo doo doo Papa shark doo doo, doo doo doo doo

Grandma shark doo doo, doo doo doo doo Hungry sharks doo doo, doo doo doo doo Little fish doo doo, doo doo doo doo Swim away doo doo, doo doo doo doo Swim faster doo doo, doo doo doo doo Safe at last doo doo, doo doo doo doo

Bye bye sharks doo doo, doo doo doo doo


WHO TOOK THE COOKIES FROM THE COOKIE JAR? Who took the cookie from the cookie jar? Panda took the cookie from the cookie jar. Who me? Yes, you! Not me! Then who? Rabbit! Who took the cookie from the cookie jar? Rabbit took the cookie from the cookie jar. Who me? Yes, you! Not me! Then who? Bear! Who took the cookie from the cookie jar? Bear took the cookie from the cookie jar. Who me? Yes, you! Not me! Then who? Penguin! Who took the cookie from the cookie jar? Penguin took the cookie from the cookie jar. Who me? Yes, you! Not me! Then who? Kangaroo! Who took the cookie from the cookie jar? Kangaroo took the cookie from the cookie jar. Who me? Yes, you! Okay, okay...I took the cookie! I took the cookie from the cookie jar. The yummy, yummy cookie from the cookie jar. Are you hungry? Uh-huh. Let's share! Who wants some cookie? I do! Me, me, me!


ASSISTANT OF THE WEEK


ASSISTANT OF THE WEEK


ATA’M İZİNDEYİZ


İstek Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu öğrencilerimizin, öğretmenleri desteğiyle kendi vesikalık fotoğraflarını yapıştırarak oluşturdukları Atatürk Portresi

11 Kasım 2016 tarihli HÜRRİYET Gazetesi’nin Türkiye’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni haberlerinin yer aldığı “İZİNDEYİZ” manşetli haberinin içinde yer aldı.


DENIZ ATLARI SINIFI 2.BULTEN  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you