Nauerna nieuws december 2018

Page 1

Nauerna nieuws Inhoud De toekomst van Nauerna Nieuwe loswal geopend Uitbreiding waterzuivering Nauerna Extra maatregelen geuroverlast

december 2018

DE TOEKOMST VAN NAUERNA In juni 2013 ondertekenden Belangengroep Nauerna, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg een overeenkomst met 14 afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder en haar omgeving. Een van de belangrijkste punten was dat de stortlocatie na uitbreiding definitief sluit op 1 april 2022. Afvalzorg blijft permanent 15 hectare bedrijfsterrein gebruiken voor recyclingactiviteiten en tijdelijke opslag. In drie fases wordt een natuur- en recreatiegebied van 60 hectare aangelegd. En er is een nieuwe loswal aangelegd in het Noordzeekanaal. Over deze en andere zaken op onze locatie Nauerna informeren wij u graag via deze nieuwsbrief. 21 januari 2019: volgend omwonendenoverleg

Veiligheidsoverleg Nauerna

Regelmatig overleggen wij met omwonenden over de geuroverlast en de maatregelen die wij nemen. Graag horen wij ook uw mening. U bent van harte welkom op maandag 21 januari a.s. om 19.15 uur in Brasserie Nauerna.

Nieuwe loswal geopend Vrijdag 7 september 2018 hebben Adnan Tekin, gedeputeerde van Noord-Holland, en Hans Krieger, wethouder van Zaanstad, de officiële eerste “vracht” gelost uit een schip aan de splinternieuwe loswal van Afvalzorg in het Noordzeekanaal. Deze loswal heeft de mogelijkheid om schepen tot 135 meter te ontvangen, waarmee belasting van wegen en de omgeving wordt beperkt. Aansluitend onthulden de gedeputeerde en de wethouder samen met de betrokken directeuren Bert Krom (Afvalzorg), Remco Hoeboer (Mobilis) en Dolf van Atteveld (Van den Biggelaar) de naam van het nieuwe viaduct. Het “AVIDUCT” verbindt de nieuwe loswal met het bedrijfsterrein van Afvalzorg. In overleg met de gemeente Zaanstad is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het AVIDUCT. De huidige loswal in zijkanaal D zal worden opgeheven. De nieuwe loswal is onderdeel van de in 2013 gemaakte afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder.


UITBREIDING WATERZUIVERING NAUERNA Afvalzorg heeft een vergunning verkregen voor het uitbreiden van de waterzuivering op locatie Nauerna. De biologische waterzuivering wordt uitgebreid om te voldoen aan de laatste regelgeving. Bovendien wordt een extra zuiveringsstap toegevoegd die metalen uit het afvalwater verwijdert. Door de verschuiving van storten naar recycling van afvalstoffen, is de kwaliteit van ons percolaat (afvalwater) veranderd. Bovendien is de lozingsnorm voor stikstof aangescherpt. Om het afvalwater optimaal te kunnen behandelen, wordt de biologische waterzuivering uitgebreid. Hierdoor is het ook mogelijk om het afvalwater van onze gesloten stortlocatie Velsen - aan de overkant van het Noordzeekanaal - te behandelen in de waterzuivering op Nauerna. Het afvalwater van Velsen wordt aangevoerd via een vijf kilometer lange leiding die onder het Noordzeekanaal doorloopt. Artist impression nieuwe waterzuivering

Extra maatregelen geuroverlast Het afgelopen jaar heeft u in meer of mindere mate te maken gehad met geuroverlast van onze locatie Nauerna. Vanzelfsprekend streven wij er altijd zoveel mogelijk naar om belasting voor onze buren en het milieu te voorkomen. Het afgelopen jaar is het ons, ondanks een flink pakket aan maatregelen, niet gelukt de geuroverlast zoals beloofd onder controle te krijgen. Omdat we zo snel mogelijk onze belofte willen nakomen, is begin oktober besloten extra maatregelen te nemen. De belangrijkste oorzaak van de geuroverlast is het vrijkomen van meer stortgas dan verwacht. In de loop van 2018 is een extra intensief horizontaal en verticaal stortgasonttrekkingssysteem aangelegd. Afvalzorg heeft eind september besloten om dit systeem in fases versneld aan te sluiten. Ondanks dat dit betekent dat er met tijdelijke leidingen gewerkt moet worden en hierdoor de dagelijkse werkzaamheden op de stortlocatie aanzienlijk worden bemoeilijkt. Allereerst zijn de bronnen aangesloten waar veel stortgas vrijkomt. Inmiddels zijn alle vier de blokken van de tekening aangesloten.

Veiligheidsoverleg Nauerna De afgelopen jaren hebben de ondertekenaars van de Overeenkomst Nauerna regelmatig overlegd over de veiligheid op en rond stortlocatie Nauerna. De partijen hebben in het overleg gezamenlijk een aantal zorgpunten geformuleerd en de voortgang van de gemaakte afspraken gemonitord. Ruim 90% van de zorgpunten is inmiddels weggenomen. Begin 2019 wordt de stand van zaken met alle omwonenden van locatie Nauerna besproken tijdens een informatieavond. Peilbuisonderzoek ÉÊn van de zorgpunten die is besproken tijdens het veiligheidsoverleg, is de kwaliteit van het grondwater. In opdracht van Belangenvereniging Nauerna is hier de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en is het grondwater onderzocht in een aantal tuinen. Dit onderzoek is betaald door de gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van vervuiling. De resultaten van dit peilbuisonderzoek worden binnenkort met u als omwonenden gedeeld en toegelicht tijdens een informatieavond begin 2019.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg