Groenewoud nieuwsbrief februari 2018

Page 1

NIEUWSBRIEF

februari 2018

Voor u ligt het vijfde exemplaar van de nieuwsbrief Plan Groenewoud. Met deze nieuwsbrief willen we graag alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste stand van zaken van het project. Voor uitgebreidere informatie, vragen en opmerkingen kunt u terecht op www.projectgroenewoud.nl.

WAAR STAAN WE NU? Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland heeft in het najaar van 2017 “groen licht” gegeven op het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Groenwoud. De provincie vond het maatschappelijk belang en de ruimtelijke kwaliteit van het plan goed onderbouwd. De gemeente Wijdemeren kan nu verder met de bestemmingsplanprocedure waarna het project feitelijk van start kan.

M

asterplan Groenewoud is eind 2013 vastgesteld door de gemeente Wijdemeren. Dit na een voortraject waarbij de meningen van betrokkenen zijn geïnventariseerd. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, er is een klankbordgroep opgericht en er is een enquête gehouden onder omwonenden. 2014 en 2015 stonden in het teken van het uitvoeren van verschillende onderzoeken die nodig waren voor de provinciale regelgeving. En er heeft overleg plaatsgevonden met gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland, Waterschap, Natuurmonumenten,de klankbordgroep en diverse grondeigenaren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieu-, natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten in het gebied. De provincie vindt dat plan Groenewoud, op basis van deze onderzoeken, past binnen hun regelgeving en beleid. Na enige vertraging in de planning, kan het vervolgtraject richting de uitvoering nu van start!

Het Plan

Omdat de voormalige stortplaats een probleem vormt voor milieu en omgeving is sanering zeer gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld om de oude stortplaats te saneren, isoleren/controleren, te herinrichten én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder.

Plan Groenewoud: isoleren en controleren verontreinigde stortplaats herinrichting stortplaats tot agrarisch en recreatief gebied nieuwe en verbeterde natuur die aansluit op naastgelegen natuurgebied project wordt bekostigd door mogelijke subsidies en waterwoningen 39 (water)kavels met max 70 waterwoningen

Wonen in een kwetsbaar landschap Het stedenbouwkundig plan geeft een antwoord op de vraag hoe natuurontwikkeling en wonen samen kunnen gaan. Er is gekozen voor het transformeren van het bestaande landschap met lokale eigenschappen; open waterstroken en beboste legakkers. Deze vormen de rugdekking voor een diversiteit aan individuele “woonparadijzen” én zorgen ervoor dat de waterwoningen niet zichtbaar zijn vanuit de omgeving.


Wonen in Groenewoud;

afzonderlijke paradijsjes

B

ij de ontwikkeling van de woonbuurten is gestreefd om rond de woningen ruimte vrij te houden én om van elke waterkavel een zo zelfstandig mogelijke plek te maken. De waterkavels worden als afzonderlijke paradijsjes vormgegeven zodat de natuurbeleving ook vanuit de woningen wordt geïntensiveerd. Het doel is privacy, natuurbeleving en rust voor de bewoners. De ligging in het landschap is erg belangrijk. Maar ook de oriëntatie ten opzichte van de buurkavels is van belang om voor iedere woning een eigen plek te creëren. Iedere woning een eigen paradijs. Tijdens een workshop met potentiële bewoners zijn de interesses en het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid gepeild. Dit is gedaan op basis van de Active House Visie. Deze visie berust op drie pijlers: comfort, energie en milieu. Active House zet de bewoner op één. Een woning moet een gezond en comfortabel binnenklimaat leveren en bovendien energieneutraal zijn met een positieve impact op de omgeving. Uit de workshop bleek dat de geïnteresseerden zich zeer aangetrokken voelden door de ruimte, natuur en rust in het gebied. Bovendien werd een gezond en comfortabel binnenmilieu van de woningen als meest belangrijk bestempeld.

Juni 2012 Informatieavond voor omwonenden

2013 Masterplan Groenewoud & beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage

29 januari 2013 Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door gemeente Wijdemeren

Oktober 2012 Presentatie uitwerking projectplan

7 februari 2013 Burgemeester Smit en directeur Krom van Afvalzorg tekenen intentieverklaring

Van de wethouder

GEMEENTE AAN HET STUUR VAN HET BESTEMMINGSPLAN Nu we als gemeente de goedkeuring van de provincie hebben voor Plan Groenewoud, zitten we zelf weer aan het stuur en gaan we dit voorjaar voortvarend doorpakken met de procedure voor het bestemmingsplan. Inmiddels hebben we in samenwerking met initiatiefnemer Afvalzorg ook de klankbordgroep voor Plan Groenewoud bijeengeroepen en geïnformeerd over de laatste stand van zaken en het vervolgtraject voor het bestemmingsplan. Naast plan Groenewoud spelen nog een drietal ontwikkelingen in de Kortenhoefse Polder, die in ruimtelijke samenhang en nauwe afstemming worden ontwikkeld. Wel met ieder een eigen parallel spoor in de tijd. Het gaat dan om de plannen van enkele bewoners en ondernemers aan de Emmaweg, de ontwikkeling van Zuidsingel fase 8 en de natuuropgave van de provincie Noord-Holland. Samen met deze initiatiefnemers stelt de gemeente nu een totale ruimtelijke visie op voor deze polder. Waarbij de totale verkeersafwikkeling de belangrijkste gemene deler is van deze plannen. Uiteraard zullen we als gemeente deze visie met de directe omgeving en betrokkenen delen om daarover het gesprek met u aan te gaan. Wij horen graag wat u ervan vindt! Theo Reijn Wethouder ruimtelijke ontwikkeling

2016 Plan past binnen provinciale regelingen 2014 en 2015 Vervolgonderzoeken: - natuur - milieu - ruimtelijke ordening - cultuurhistorie - wonen

19 december 2013 Vaststelling Masterplan door B&W

April/mei 2016 Stedenbouwkundig plan gereed + beeldkwaliteitsplan aangepast Winter 2017 Gemeente start bestemmingsplanprocedure

Najaar 2017 Definitief positief oordeel provincie

Voorjaar 2018 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage en informatiebijeenkomst

Zomer 2018 Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

Najaar 2018 Start voorverkoop waterwoningen en realisatie Plan Groenewoud

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@projectgroenewoud.nl

Bezoek ook de website: www.projectgroenewoud.nl

Stelt u geen prijs op het ontvangen van informatie over Plan Groenewoud per post of wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst liever per e-mail ontvangen? Laat het ons s.v.p weten, per e-mail aan info@projectgroenewoud.nl of telefonisch aan Carolin Schulze: 088 - 801 08 01.