Page 1

Afvalzorg nieuwsbrief Inhoud

november 2016

Voorwoord

Voorwoord Bert Krom

1

Nieuwe chauffeursruimte op locatie Zeeasterweg

2

Grondbank Geldermalsen levert grond voor energiepark Avri

2

Nieuwe duurzame trommelzeef Groen & Grond Combinatie

2

Een nieuwe kijk op herontwikkeling stortlocaties

3

Ondersteuning Bodemzorg grondwaterbeheer het Gooi

4

Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017

5

Nieuwe op- en overslag op locatie Zeeasterweg in gebruik genomen

5

Aanlevering digitale begeleidingsbrieven

6

Afvalzorg opent locatie Maastricht Belvédère 6 Op bezoek bij: Rock Solid

7

Samenwerking Afvalzorg en Den Ouden Groep

8

Afwijkende openingstijden

8

Locaties Afvalzorg

8

H

et einde van een druk en succesvol 2016 komt in zicht. Zoals u van ons gewend bent, heeft Afvalzorg zoveel mogelijk meerwaarde proberen te leveren aan de weer groeiende markt.

De recente opening van onze nieuwe locatie Belvédère in Maastricht is daar een goed voorbeeld van. Voor 2017 zie ik opnieuw mooie ontwikkelingen. We gaan volop investeren in nieuwe kansen. Het komende jaar gaan wij op diverse locaties aan de slag, om u daarna nog beter te kunnen bedienen. Zo zijn er onder andere de lopende investeringen in het nieuwe bedrijfsterrein en de voorgenomen realisatie van de loswal op onze locatie Nauerna. Daarnaast hebben wij verregaande plannen voor een nieuw stortcompartiment op locatie Zeeasterweg en het aanpassen van de grondreinigingsinstallatie op Nauerna om een deel van de capaciteit in te kunnen zetten voor het opwerken van AEC bodemas. Mooie ontwikkelingen, die van toegevoegde waarde zijn voor u als klant of voor uw dienstverlening naar uw eigen klanten. Bert Krom

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden, na een kortstondig ziekbed, van Tjeerd Talsma. Tjeerd was gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol en vanuit zijn bestuursrol aandeelhouder van Afvalzorg. Voor ons was Tjeerd een betrokken en positief kritische aandeelhouder. Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Bert Krom, mede namens medewerkers en Raad van Commissarissen


Nieuwe chauffeursruimte op locatie Zeeasterweg Naar aanleiding van het vorig jaar gehouden klanttevredenheidsonderzoek onder chauffeurs, heeft Afvalzorg een aantal voorgestelde verbeteringen opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de chauffeursruimte op de locatie Zeeasterweg. De chauffeurs van deze locatie gaven tijdens het klanttevredenheidsonderzoek aan behoefte te hebben aan facilitaire voorzieningen zoals sanitair en de mogelijkheid voor een kopje koffie of thee. De ruimte is inmiddels in gebruik genomen en de chauffeurs reageren enthousiast op de nieuwe voorzieningen.

Grondbank Geldermalsen levert grond voor energiepark Avri Op onze grondbank Geldermalsen, gelegen op het terrein van Avri, ontvangt Afvalzorg van diverse gemeentes en aannemers grond en puin. De afvalstromen worden op de locatie gekeurd en het puin wordt bewerkt tot granulaat. De grond en het granulaat worden hergebruikt in diverse projecten in de regio.

E

en van deze projecten is de levering van grond en puingranulaat voor de herinrichting van de gesloten stort van Avri op locatie Geldermalsen. Avri wil de voormalige stortplaats een nieuwe duurzame bestemming geven als energiepark. Nadat Afvalzorg deze stortlocatie een aantal jaar succesvol voor Avri heeft geÍxploiteerd, is de locatie in 2014 gesloten en is gestart met de eindafwerking. De afgelopen periode heeft Afvalzorg ruim 40.000 m3 grond en granulaat geleverd dat wordt gebruikt voor de aanleg van de wegen op en rond de oude stortlocatie. Begin oktober jl. is de laatste fase van de eindafwerking van de stortlocatie afgerond. Voor meer informatie over grondbank Geldermalsen kunt u contact opnemen met account­manager Marcel van Steenis, telefoonnummer 0345 - 58 53 88 of m.vansteenis@afvalzorg.nl.

Nieuwe duurzame trommelzeef Groen & Grond Combinatie Op 1 oktober heeft Groen & Grond Combinatie een nieuwe duurzame trommelzeef in gebruik genomen. Deze moderne machine is hybride en kan direct aan het stroomnet (400 volt) worden gekoppeld. Dit levert een aanzienlijke besparing op de energie- en onderhoudskosten. Bovendien beschikt de zeef over een grotere capaciteit. Met deze nieuwe trommelzeef kan Groen & Grond Combinatie nu nog betere kwaliteitsproducten maken, waarbij duurzaamheid voorop staat.

2


Een

nieuwe kijk op herontwikkeling

stortlocaties

Op donderdag 8 september namen circa 25 relaties vanuit diverse gemeentes, provincies en het IPO (interprovinciaal overleg stortplaatsen) deel aan een inspiratiesessie op onze locatie Braambergen. Tijdens een ochtendsessie werden de aanwezigen meegenomen in de mogelijkheden van locatieontwikkeling. Afvalzorg biedt een totaalpakket voor verontreinigde locaties. Van exploitatie van stortlocaties tot herinrichting van nieuwe, veilige landschappen én de nazorg van deze locaties. Ook werden aanwezigen deze ochtend geïnspireerd door interessante ideeën van een tweetal hogescholen op het gebied van natuur- en gebiedsontwikkeling.

Toekomstplannen en ambities Studenten landschapsarchitectuur van Hogeschool Larenstein en internationale studenten beeldende kunsten van de Koninklijke Academie in Den Haag, hebben de afgelopen maanden een studieproject uitgevoerd op locatie Braambergen. Hun uitgangspunt is dat ze het karakter van het landschap, dat is gevormd door afval, niet verdoezelen maar juist centraal stellen. Vroegtijdig maken omwonenden en betrokkenen kennis met de locatie en kunnen meedenken over de toekomst van het gebied. De studenten presenteerden hun toekomstplannen naast de ambities van Afvalzorg. Er werden veel vragen gesteld over de verschillende manieren van landschapsontwikkeling. Van educatiepark, public power park (met windenergie, zonne-energie en waterkracht) tot stadspark. Deze ideeën zorgden voor leuke gesprekken tussen de aanwezige relaties, studenten en medewerkers van Afvalzorg.

mogelijkheden voor duurzame energie. Een stortlocatie kan bijvoorbeeld worden ingericht als zonnepark, wat volgens Afvalzorg prima gecombineerd kan worden met recreatie en andere activiteiten.

In gesprek met elkaar Adviseur Landschappen Erik Kuiper ging met de aanwezigen in gesprek over de ideeën van Afvalzorg over locatie Braambergen. Ook werd besproken hoe om te gaan met politieke vraagstukken en issues bij de aanpak van gebieds- en landschapsontwikkeling. Projectleider duurzame ontwikkeling Marcel Rozing van Afvalzorg vertelde de aanwezigen meer over het landelijke project Duurzaam Stortbeheer (iDS). Braambergen is binnen dit project één van de drie pilotlocaties waar wordt onderzocht of het mogelijk is om gestort afval te verduurzamen. Daarnaast werden de technische mogelijkheden van een stortlocatie besproken én de

Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van locatieontwikkeling? Neem dan contact op met Erik Kuiper, telefoonnummer 088 - 801 08 01 of e.kuiper@afvalzorg.nl.

3


Afkoop en beheer grondwaterverontreinigingen

Ondersteuning Bodemzorg gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi Heeft u te maken met grondwaterverontreiniging? Of wilt u meer weten over de ontwikkelingen en mogelijkheden op dit gebied? Bodemzorg informeert u hier graag over. Wij ondersteunen met onze kennis en expertise de Provincie Noord-Holland alweer tien jaar bij het gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Gooi.

Project het Gooi – een maatschappelijk probleem

Specialistische ondersteuning door Bodemzorg

In het Gooi hebben historische bedrijfsactiviteiten gezorgd voor bodemverontreinigingen. Vanwege de zandige bodem en de hogere ligging van deze activiteiten, zijn veel verontreinigingen verspreid via het grondwater en zijn pluimen ontstaan. Een gedeelte van de pluimen stroomden in de richting van natuurgebieden en drinkwaterwinningen. De grondwaterverontreiniging in het Gooi was een maatschappelijk probleem geworden. De bedreiging van drinkwaterwinning en natuur en de ongewenste verspreiding van verontreinigd grondwater moest worden voorkomen. Verschillende overheidspartijen hebben de handen ineen geslagen. Op initiatief van de provincie Noord-Holland hebben diverse partijen (provincie, gemeentes, waterschap, drinkwaterbedrijven) daarom in 2011 in een convenant afspraken vastgelegd over gebiedsgericht grondwaterbeheer.

De provincie heeft voor de uitvoering van het gebiedsgericht grondwaterbeheer twee teams samengesteld waarbij Bodemzorg is betrokken. Allereerst maken medewerkers van Bodemzorg deel uit van het afkoopteam dat alle grondwaterverontreinigingen voor het gebiedsgericht beheer in kaart brengt. Van deze ruim 100 locaties worden zogenaamde factsheets gemaakt, om van elke locatie een samenvatting te hebben van alle relevante gegevens. Vervolgens worden de eigenaren benaderd om hun grondwaterverontreiniging af te kopen en op te laten nemen in het gebiedsgericht beheer. Deze probleemhebbers krijgen informatie en mogen vervolgens besluiten of ze willen afkopen of dat ze de grondwaterverontreiniging zelf beheren. Het geheel wordt door Bodemzorg gecoĂśrdineerd.

Voordeel gebiedsgerichte aanpak Het convenant streeft ernaar bodemverontreinigingen niet meer individueel aan te pakken, maar gezamenlijk in gebiedsgericht beheer. De kosten voor het beheer worden deels betaald door de partners in het convenant en moeten deels bij de eigenaren of veroorzakers van de bodemverontreinigingen (probleemhebbers) vandaan komen. Deze probleemhebbers betalen een eenmalige afkoopsom om bij te dragen aan het beheer en worden vervolgens publiek- (en desgewenst ook privaat-) rechtelijk gevrijwaard voor juridische aansprakelijkheid voor de verontreinigde grondwaterpluim. De bron van de verontreiniging dienen zij op eigen kosten te saneren.

4

Daarnaast werkt Bodemzorg in het team dat het grondwaterbeheer uitvoert en in 2016 een enorm monitoringsnetwerk van peilbuizen heeft aangelegd. Voor alle locaties, de grote clusters van grondwaterverontreinigingen, is een groot beheerplan gemaakt. Hier worden nog kleinere deelplannen aan toegevoegd voor nieuwe locaties die nog in het beheer worden opgenomen.

Meer weten? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van gebiedsgericht grond­ waterbeheer? Dan kunt u contact opnemen met Peter Assenberg, telefoonnummer 088 - 801 08 01 of p.assenberg@afvalzorg.nl.


Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 In 2017 verandert de afvalstoffenbelasting voor het storten van afval. Op dit moment wordt hiervoor een belasting gehanteerd van € 13,07. Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat dit tarief per 1 januari 2017 wordt verhoogd naar € 14,22. Per 1 januari aanstaande wordt het tarief van de exportheffing in de afvalstoffenbelasting met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 op nul gezet. Om dit te financieren, is besloten om het tarief van de afvalstoffenbelasting op te storten afval te verhogen met € 1,15 per ton. De mogelijkheden om een werkbare exportheffing in te voeren, worden door de sector nog wel verder onderzocht. De aangekondigde verhoging wordt nog geïndexeerd met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Deze wordt eind december bekend. (Bron: Belastingplan 2017)

Meer weten? Wij informeren u medio december uiteraard verder over de hoogte van de afvalstoffenbelasting en de jaarlijkse inflatiecorrectie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Niels Smit via n.smit@afvalzorg.nl of 088 - 801 08 01.

Opslag, overslag en recycling op locatie Zeeasterweg Vanaf half oktober nemen wij op onze locatie Zeeasterweg diverse afvalstromen in voor op-, overslag en recycling. Hiervoor is een deel van het terrein opnieuw ingericht, waardoor het goed en makkelijk toegankelijk is.

A

fvalstromen die u aan kunt leveren zijn bijvoorbeeld bouw- en sloopafval (recyclebaar en niet recyclebaar), puin en A-, B- en C-hout. Ook nieuw is de inname van groenafval. Afvalzorg gaat op de locatie nieuwe producten maken zoals bijvoorbeeld teelaarde en tuingrond. Op een nette asfaltplaat zijn overzichtelijke vakken gemaakt voor de diverse afvalstromen. Zo zijn we recent gestart met de op- en overslag van glas voor afvalenergiebedrijf HVC. Dit zal op korte termijn worden uitgebreid met huisvuil en grof vuil van HVC uit de regio. Uiteraard kunt u ook nog steeds uw grondstromen, RGK-slib en veegvuil bij ons brengen.

stortbaggerspecie verwerkt. Maar er zijn op de locatie tevens hergebruikmogelijkheden voor baggerspecie.

Waarom Zeeasterweg? Locatie Zeeasterweg van Afvalzorg is logistiek aantrekkelijk gelegen in de regio Flevoland en gemakkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. Wij bieden u scherpe, marktconforme tarieven. Wilt u meer weten over de aanlevering van afvalstromen op locatie Zeeasterweg? Neem dan contact op met uw accountmanager in de regio, Marcel van Steenis. Hij is bereikbaar via m.vansteenis@afvalzorg.nl of telefonisch via 088 - 801 08 01.

Baggerspecie Ook kunt op onze locatie terecht voor de verwerking van baggerspecie. Onlangs hebben we op Zeeasterweg de eerste partij asbesthoudende

5


Aanlevering met digitale begeleidingsbrieven nu mogelijk Wilt u geen papieren begeleidingsbrieven meer gebruiken, maar digitale? Geen stapels papieren, maar de gegevens via een app, boordcomputer of tablet? Er wordt al langere tijd over gesproken in de afvalbranche, maar inmiddels is het ook echt mogelijk. Afvalzorg gaat mee in deze ontwikkelingen. Zo kunnen wij nu op al onze locaties uw afval ook met digitale begeleidingsdocumenten ontvangen. Op Zeeasterweg hebben we hier de afgelopen periode een proef mee gedaan. Met een van onze klanten, Van Werven Infra & Recycling, is recent een succesvolle pilot uitgevoerd. Tijdens deze pilot werd gebruikt gemaakt van de software van Thunderbuild. Dit bedrijf heeft een applicatie ontwikkeld, die de wettelijk verplichte administratie rond het verwerken

en transporteren van afvalstoffen combineert in een gemakkelijke, gebruiksvriendelijke webomgeving.

Hoe werkt het? Wanneer u uw afvalstoffen met digitale begeleidingsbrieven wilt aanleveren bij Afvalzorg, is dit mogelijk. De systemen op onze locaties zijn hierop voorbereid. Als klant moet u in het bezit zijn van een systeem waarmee u digitaal een vooraanmelding kunt doen van het afvaltransport. Tevens dient uw transporteur (indien deze extern wordt ingehuurd) hiermee te werken. U kunt hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van Thunderbuild of een andere softwareoplossing. Laat vervolgens aan uw accountmanager bij Afvalzorg weten dat u "digitiaal" wilt gaan rijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Olijerhoek, ICT adviseur. Hij is bereikbaar via n.olijerhoek@afvalzorg.nl of 088 - 801 08 01.

Afvalzorg opent tweede locatie in Limburg

De nieuwste Afvalzorg locatie heeft haar deuren geopend. Op 20 oktober openden Gerdo van Grootheest, GroenLinks wethouder van gemeente Maastricht, en Bert Krom, directeur Afvalzorg, officieel de poorten van een nieuwe Afvalzorg locatie: Belvédère Maastricht. De nieuwe locatie ligt in het plangebied Belvédère, meet ruim 4 hectare en is bestemd voor de recycling van afval. Een mooie ontwikkeling waar we trots op zijn.

M

et twee locaties in Limburg kan Afvalzorg u nu nog beter bedienen. Naast locatie Brunssum kunt u nu ook onder andere uw groen, grond, hout en bouw- en sloopafval in Maastricht laten verwerken. Uiteraard met dezelfde kwaliteit en service die u van ons gewend bent op onze locatie in Brunssum. Afvalzorg werkt op beide locaties, op het gebied van de inname en recycling van groenstromen, sinds kort samen met Den Ouden Groep. Op deze manier kunnen we nog meer hoogwaardige producten zoals biomassa, bodemverbeteraars, boomsubstraten en overige groenproducten aan u leveren.

6

Openingstijden Onze locatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 - 16.00 uur. Wilt u voor de eerste keer afvalstromen komen brengen? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling acceptatie of accountmanager Guido Schepers voor de benodigde papieren en het bijbehorende afvalstroomnummer. Voor al uw afvalstromen U kunt nu op twee Afvalzorg locaties in Limburg tegen een scherp tarief afvalstromen brengen en nieuwe producten en bouwstoffen afhalen. Heeft u bijvoorbeeld groenafval, grond, hout en/of bouw- en sloopafval? Deze en andere afvalstromen kunt u bij ons brengen. Heeft u vragen? Wilt u meer weten over locatie Belvédère Maastricht? Dan kunt u contact opnemen met accountmanager Guido Schepers. Hij licht graag onze nieuwe dienstverlening telefonisch of tijdens een afspraak verder toe. U kunt hem bereiken via g.schepers@afvalzorg.nl of telefonisch via 088 - 801 08 01.


Op bezoek bij: Rock Solid

Voor deze rubriek zijn we dit keer op bezoek bij Peter Bleeker, directeur van Rock Solid. Rock Solid is gespecialiseerd in het bewerken en toepassen van minerale stromen binnen Europa. Zij maken hierbij gebruik van de nieuwste technieken. Reststoffen kent Rock Solid niet, alleen secundaire grondstoffen.

Afvalzorg heeft de locaties, infrastructuur en kennis Bewerking van bodemassen uit Engeland “Afvalzorg is in mijn optiek de afgelopen jaren al goed op weg met de transitie van storten naar hergebruik en bouwstoffen produceren”, zo begint Bleeker zijn verhaal. “Locatie Nauerna is vanwege de ligging en de beschikbare faciliteiten erg geschikt voor de bewerking voor bodemassen. Sinds augustus 2015 bewerken we gezamenlijk op de locatie dan ook alle ruwe bodemas van een afvalenergiecentrale uit Plymouth, Groot-Brittannië. De opgewerkte bodemas wordt toegepast in de aanleg van het bedrijfs­terrein op de locatie. Een mooi project. Waarom bodemassen vanuit Engeland? Omdat Engeland op het gebied van bodemas­opwerking achter loopt op Nederland. Men kent daar bijvoorbeeld nog geen green deal en er zijn nog weinig mogelijkheden om bodemas verder op te werken”, licht Bleeker toe.

Korte lijnen en een goede samenwerking “Afvalzorg en Rock Solid hebben elkaar al op een behoorlijk aantal punten gevonden. Wel hebben we in het begin aan elkaar moeten wennen. Wij zijn met een klein team van zes personen waarmee we snel kunnen schakelen. Binnen Afvalzorg werken bijna 100 mensen en ging het project eerst over meer schijven, maar tegenwoordig gaat dit steeds beter en gemakkelijker. De lijnen tussen onze bedrijven zijn kort en de medewerkers

hebben een leuk contact met elkaar. Door onze jarenlange ervaring hebben wij goede contacten binnen de bodemasmarkt in onder andere Nederland, Engeland en Duitsland. Afvalzorg heeft de locaties, infrastructuur en kennis. Een goede combinatie, waarin we elkaar aanvullen.”

Het sluiten van kringlopen “We vinden onderzoek en ontwikkeling erg belangrijk”, vervolgt Bleeker. “De afgelopen jaren zijn we nauw betrokken geweest bij de opwaardering van reststoffen, waaronder het verhogen van de winning van non-ferro uit bodemas en het produceren van bouwstoffen uit reststoffen. Een mooi project dat we momenteel doen is het sluiten van de fosfaat kringloop. Reststoffen die ontstaan bij de verbranding van zuiveringsslib en beendermeel, bevatten circa 20% fosfaat. Momenteel worden deze meestal niet teruggebracht in de kringloop. Samen met ICL (de grootste PK-meststof producent van Europa) hebben we een techniek ontwikkeld, waarbij we deze fosfaten gebruiken als nieuwe grondstof voor kunstmest. Ook zijn we op dit moment aan het kijken naar terugwinnen van fosfor waarvoor ICL twee grote nieuwe installaties gaat bouwen in Nederland en Duitsland. Als kans op dit gebied zie ik ook nog het bewerken van vliegas van gevaarlijk naar ongevaarlijk afval. We hebben hiertoe op

laboratoriumschaal een relatief eenvoudig proces ontwikkeld met opvallende resultaten. Afvalzorg zou hierbij de ideale partner kunnen zijn. Met jarenlange kennis op stortgebied, ruime stortcapaciteit in Nederland en de bijbehorende infrastructuur.”

Uitbreiding van de samenwerking “De kracht van Rock Solid is dat we altijd bezig zijn met nieuwe technieken. We kijken actief naar marktontwikkelingen voor de toekomst. Door onze kleine organisatie zijn we erg flexibel en kunnen we hier snel op inspringen. Zo worden de bodemassen die we op dit moment ontvangen opgewerkt via een droge scheidingstechniek. We hebben nu bijvoorbeeld onze kennis gecombineerd met de kennis van Afvalzorg en zijn een nieuwe natte wastechniek voor bodemassen aan het ontwikkelen. Ik verwacht dat we samen met Afvalzorg vanaf volgend jaar behoorlijke hoeveelheden bodemassen zullen gaan wassen op Nauerna, voornamelijk afkomstig uit Duitsland. Voor de toekomst zou ik graag ook eens met Afvalzorg in gesprek willen over landschapsontwikkeling in het buitenland. In Engeland zijn veel stortplaatsen die nog ontwikkeld moeten worden tot nieuw landschap. Dit zou een mooie kans zijn om de samenwerking tussen onze bedrijven verder uit te breiden.”

7


Locaties Afvalzorg

Samenwerking Afvalzorg en Den Ouden Groep

1

4

2 10 9 3

Per 1 oktober hebben Afvalzorg en Den Ouden Groep hun krachten gebundeld. Door deze samenwerking kunnen wij voor u nog meer hoogwaardige producten zoals biomassa, bodemverbeteraars, boomsubstraten en overige groenproducten maken.

5 6

7

W

enst u een specifieke samenstelling voor uw grond of substraat? Dit is natuurlijk ook geen enkel probleem. “Met deze samenwerking kan Afvalzorg zich in Limburg verder specialiseren in de productie van hoogwaardige bodemverbeteraars en biomassa. Onze klanten kunnen een nog breder productenpakket bij ons afhalen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een duurzamere verwerking van reststromen”, aldus Hans Teunissen, manager van Afvalzorg.

"Een ruimer productenpakket" Vergroting afzetgebied Volgens directievoorzitter Jochem Langenhuijzen biedt deze samenwerking voor de Den Ouden Groep unieke mogelijkheden om het afzetgebied van haar producten verder uit te breiden. “In Nederland was Zuid-Limburg een regio die nog niet door ons bediend werd. Daarnaast liggen de locaties Parkstad Brunssum en Belvédère Maastricht logistiek zeer gunstig om de Duitse en Belgische markt te kunnen bedienen met biobrandstoffen en boomsubstraten. Afvalzorg heeft met 11 operationele locaties in Nederland veel ervaring met en kennis van de verwerking van reststromen en grondstromen en is daardoor een uitstekende partner.”

1. Wieringermeer, Middenmeer

recycling afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil bemonstering, keuring en bewerking (licht) verontreinigde grond stortgasonttrekking en -benutting waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) buffer brandbaar afval

2. Nauerna, Assendelft

storten en recycling afvalstoffen opslag grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil baggerspecieverwerking grondreiniging en immobilisatie inname groenafval inname A-, B- en C-hout aan- en afvoer loswal waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling openbaar park in drie fases; 60 ha in 2022 hoofdkantoor

3. De Liede, Vijfhuizen

opslag van grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil productie en verkoop diverse grondproducten immobilisatie groenrecycling inname A-, B- en C-hout verhuur terrein voor autorecycling

4. Zeeasterweg, Lelystad

storten van afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking

5. Braambergen, Almere

overslag van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval en GFT opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

6. Groengebied Mastwijk, Montfoort

AFWIJKENDE

OPENINGSTIJDEN

FEESTDAGEN Tijdens de feestdagen in december gelden op een aantal van onze locaties afwijkende openingstijden. Kijk voor actuele informatie op www.afvalzorg.nl

sanering oude stortlocatie baggerspecieverwerking inname grond (BGW II) herontwikkeling tot natuurgebied

11

8

7. Geldermalsen, Geldermalsen

puinrecycling recycling en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin ontwerpen en realiseren bovenafdichting

8. Brunssum, Brunssum

groenrecycling en -compostering productie en verkoop diverse grondproducten opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval productie biomassa puinrecycling immobilisatie herontwikkeling deel locatie tot natuurpark herontwikkeling bedrijventerrein

9. Overtoom, Heerhugowaard

verhuur terrein voor recycling afvalstoffen verhuur terrein voor autorecycling

10. Het Groene Schip, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

inname en toepassing van grond en (IBC-)bouwstoffen inrichting openbaar recreatiegebied

11. Belvédère Maastricht, Maastricht

groenverwerking productie en verkoop grondproducten opslag en recycling van RKG-slib, veegvuil, bouwen sloopafval, hout, bedrijfsafval, dakleer en asfalt levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin productie biomassa immobilisatie

Wat doet Afvalzorg? Naast het storten en recyclen van afvalstoffen biedt Afvalzorg u nog andere diensten aan. Zo kunnen we afvalstoffen, die tijdelijk niet kunnen worden verwerkt, voor u opslaan. Verder zijn we gespecialiseerd in beheer, nazorg en afkoop van verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg nieuwsbrief november 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you