Page 1

El Valor de l’aposta per la RSC a Nike. Focus 2. El Valor de la RSC com a marca de l’empresa. Gran nombre d’empreses de reu del món estan immerses en actuacions sobre la Responsabilitat Social Corporativa, és això una necessitat o realment una obligació?. En què es basen aquests projectes?. Els hi proporciona més valor empresarial?


Iniciació a les competències TIC. 2 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Equip. Quartic. Nom i Cognoms dels membres de l’equip. José Manuel Cáceres Alba. Anna Fumadó Villanueva. Jordi Larrégula Garcia. Yuri Rodríguez Muñoz. Assignatura. Iniciació a les Competències TIC (Aula 7). Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Treball en equip. Grup 4. Primer Quatrimestre Any 2011-2012

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.

(Setembre-Gener).


Iniciació a les competències TIC. 3 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Índex

Capítol 1. OBJECTIUS..................................................................................... 4. Capítol 2. ACORDS INICIAL............................................................................ 4. Secció1. Forma de treballar................................................................. 4. Secció 2. Estructura i Forma dels documents a entregar................. 4. Secció 3. Comunicació i Freqüència................................................... 5. Secció 4. Repartiment de la feina grupal............................................ 5. Secció 5. Solucions per la urgència.................................................... 6. Capítol 3. PLANIFICACIÓ................................................................................ 6.

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.


Iniciació a les competències TIC. 4 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Capítol 1. OBJECTIUS DEL GRUP. •

Realitzar la feina acordada pels membres del grup, amb cada un dels objectius individuals marcats.

Revisar la feina dels companys per evitar errors i garantir una feina ben feta.

Aconseguir treballar de manera asíncrona, sense que afecti a la realització i posterior desenvolupament de la feina.

Capítol 2. ACORDS INICIALS. Secció 1.Forma de treballar.

Hi haurà un únic coordinador durant totes les PAC’s. Serà el mateix el qui faci les entregues oportunes al Consultor de l’assignatura.

Cada membre del grup la seva feina individual mitjançant els mitjans que tingui al seu abast.

Secció 2. Estructura i Forma dels documents a entregar.

• Es treballarà en format document Word en la versió que tots els membres puguin fer-ne ús sense problemes de compatibilitat. El format de la lletra serà Arial: Normal amb mida de dotze punts pel text general.

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.


Iniciació a les competències TIC. 5 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Negreta i/o Cursiva en mida de dotze, setze o vint-i-dos punts depenen del text que es vulgui remarcar: Títol, subtítols, encapçalament, peu de pàgina i número de pàgina.

• A partir d’un document mare s’aniran modificant, afegint o remarcant les successives activitats de la PAC.

• Tots els arxius, ja siguin modificats o no, portaran el nom de la persona que ho ha get i la versió, de tal manera que si cal una modificació, la persona que ho modifiqui caldrà que posi el seu nom i la versió pertinent. Exemple: JoséManuel_V1.docx. Si un dels membres varia algun dels continguts, quedarà de la següent manera: Jordi_V2.docx.

• Quan es faci alguna modificació dins dels document, caldrà que ho notifiqui amb lletra vermella per facilitar la feina als companys i trobar les aportacions pertinents. El membre del grup que rebi el nou document per a realitzar la seva aportació, canviarà el color pel de defecte i seguirà amb el procés que li toqui. •

Sempre que hi hagi una modificació i/o intervenció en algun procés de la realització del treball serà notificar als membres a través del fòrum de Debat pertinent al grup, per a garantir a la resta de membres de la situació e la que es troba la feina.

Secció 3. Comunicació i Freqüència.

• Els membres del grup es connectaran amb la freqüència que els hi permeti la seva feina i/o vida privada, però sempre mantenint un mínim a la setmana de dues vegades.

• Els integrants es comunicaran per mitjà del correu intern de la UOC, si tenen algun dubte entre ells o estan perduts.

• Utilitzaran com a mitjà de comunicació l’espai de Debat per notificar la modificació dels arxius i/o per indicar si necessiten ajuda en algun tipus de cerca, programes i altres.

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.


Iniciació a les competències TIC. 6 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

• Quan hi hagi alguna qüestió a debatre que involucri als membres del grup, es comunicarà mitjançant el Debat grupal i es donarà com a termini màxim de resposta dos dies des del dia de la seva publicació.

Secció 4. Repartiment de la feina grupal. Partint que tots els membres seran constants, responsables i actius aportant informació de tot tipus per ajudar als altres, les activitats grupals quedaran dirigides de la següent manera. Coordinació: Anna Fumadó Villanueva. La seva tasca serà agrupar tots els comentaris i/o aportacions dels membres junts amb els seus per tal de crear un document on constin els objectius clars que té el grup per desenvolupar la PAC. Entregarà les últimes versions de les pràctiques d’avaluació continuada.

Cerca d’informació i resum: José Manuel Cáceres Alba i Jordi Larrègula Garcia. Les seves tasques seran buscar la informació que necessiti el grup. Resumir i entregar-ho al company d’estructuració. Estructuració de la informació: Yuri Rodríguez Muñoz. La seva tasca és rebre la informació procedent dels seus companys i estructurar-la de tal manera que es formi el document ha entregar. En aquí es podran incloure diversos aspectes multimèdia segons convingui al moment. Aquestes tasques serien flexibles, és clar, si en algun moment un o diversos membres del grup no es sentís còmode i volgués canviar-les o si hi hagués algun problema en no poder-les dur a terme. També si la resta del grup creu que un membre no fa bé la feina, el grup podrà canviar els rols dels membres.

Secció 5. Solucions per la urgència.

• Si existís algun problema de connexió a la UOC o no hi hagués accés a Internet caldria que ho comuniqués d’alguna manera als Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.


Iniciació a les competències TIC. 7 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

membres per tal que aquests ho sàpiguen i solucionar-ho mitjançant la missatgeria ràpida en el seu mòbil particular.

• Els acords seran flexibles si en algun moment el grup no és sent còmode o existeix algun problema particular dels membres. En aquest cas els representants seran reorganitzats en la màxima brevetat possible per tal de no endarrerir la feina.

• Donat el cas que es plantegi un tema a debatre entre els membres del grup i no s’hagi donat resposta, la persona que hagi plantejat el tema haurà de prendre la decisió amb la comunicació posterior als membres del grup.

• Si existís algun problema de connexió o adjuntar document, es posarien en contacte a través dels emails parti culars de la UOC.

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.


Iniciació a les competències TIC. 8 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Capítol 3. PLANIFICACIÓ. A continuació oferim la nostra planificació grupal definitiva desprès de haver estat treballant inicialment amb la plataforma GoogleDocs i posteriorment haver fet uns retocs per ajustar-nos en les activitats posteriors. Inicialment vam escollir la plataforma d’Office Excel ja que proporcionava una visó clara i ràpida de les diverses activitat de prova continuada, on quedava detallada els ítems a dur a terme i les dates d’entrega. Durant tot el procés hem seguit les pautes d’aquesta planificació, a continuació adjuntem les planificacions classificades en les tres PAC’s realitzades.

ACTIVITATS

TEMPS EMPRAT

INICI

FINAL

1 dia

20/10/11

20/10/11

1 dies 2 dies

21/10/11 24/10/11

21/10/11 25/10/11

Act.2 Primeres Cerques sobre RSC, Relació Nike-RSC...

7 dies

25/10/11

30/11/11

Act.2 Resum cerques tags corresponents + PAC2_QUARTIC. Diggo

5 dies

26/10/11

30/11/11

Act.3 Elaboració continguts. Índex.

3 dies

31/11/2011

02/11/11

Act. 3 Conformació Wiki. Revisió d'errors

3 dies 2 dies

Imprevistos

2 dies

Lectura PAC2/PAC3/PF Act.1.Planificació individual. Act.1Planificació grupal.

PAC 2

ENTREGA

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.

03/11/11 05/11/11 06/12/11 07/12/11 Marge per possibles imprevistos personals 10/11/11


Iniciació a les competències TIC. 9 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

ACTIVITATS

TEMPS EMPRAT

INICI

FINAL

Creació documents càlculs

18/11/11

18/11/11

Aportació de dades de resultats de Nike.

20/11/11

20/11/11

Recerca de dades sobre actuacions de RSC de Nike.

20/11/11

20/11/11

Càlculs variacions anuals del beneficis

20/11/11

20/11/11

Introducció de dades d’actuacions en RSC de Nike.

22/11/11

22/11/11

23/11/11

23/11/11

Recerca dades sobre actuacions en RSC Adidas

23/11/11

23/11/11

Aportacions de dades financeres.

23/11/11

23/11/11

Creació gràfics i donar format taules.

23/11/11

23/11/11

Càlculs vendes Adidas.

24/11/11

24/11/11

Inserció fórmules necessàries.

24/11/11

24/11/11

Incorporació Anàlisis i Interpretació Nike.

27/11/11

27/11/11

23/11/11

24/11/11

Act.1. Tractament dades numèriques. Fulls càlcul i gràfics.

Introducció de dades de resultats Adidas.

PAC 3

Act.2.Reflexió de l'evolució i breu explicació del seguiment grupal. Document GoogleDocs. Act.3 Valoració de la planificació del treball grupal. Qüestionari Online Revisió d'errors Imprevistos ENTREGA

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.

10 dies

2 dies

2 dies. 2 dies 3 dies

26/11/11

27/11/11

Marge per possibles imprevistos personals 28/11/11


Iniciació a les competències TIC. 10 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

ACTIVITATS

TEMPS EMPRAT

INICI

FINAL

Act.1 Elaboració i tancament del projecte virtual a la Wiki.

12 dies

30/11/11

11/12/11

Repàs de continguts

3 dies

12/12/11

14/12/11

Act.2 Presentació i difusió del projecte virtual. (opinions membres del grup, elecció del format)

5 dies

16/12/11

20/12/11

23 dies

20/12/11

12/01/12

23 dies

20/12/11

12/01/12

PROJECTE FINAL Act.3 Valoració final del treball Act.4. Valoració del projecte virtual d'un altre grup. (Debat) Act.4.1. Defensa del nostre projecte(Debat) Revisió d'errors Imprevistos ENTREGA

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.

08/01/12 al 12/01/12 6 dies

Festes nacionals i assumptes propis 12/01/12


Iniciació a les competències TIC. 11 Actuació de les RSC en l’empresa Nike i Adidas.

Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Primer Quadrimestre. Desembre 2011.

El Valor de l'aposta per la RSC a Nike  

Acords grupals decidits pels membres que formen Quartic. UOC.

El Valor de l'aposta per la RSC a Nike  

Acords grupals decidits pels membres que formen Quartic. UOC.

Advertisement