Page 1

จากกีฬาชุมชนที่ห่างไกลยาเสพติด มุ่งสู่กีฬาประชาคมอาเซียน ปี 2558 E-Book

>สนามกีฬาในชุมชน >นักกีฬาในดวงใจ By พีน ตะลองเมีย >นักกีฬาชุมชน >ถิน่ นีข ้ ้าจอง By เดีย่ ว พิษตะขาบ

<Special Scoop พาเทีย่ ว พระประแดง 2556 >

JR.


ช่วงที่ดีที่สุดในการเล่นกีฬาของผมก็คือ การได้ เตะฟุตบอลร่วมกับเพื่อนๆ ในช่วงการเรียนในระดับ ปวช. 2-3 ที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยเตะฟุตบอล หลังเลิก เรียน มี จิน ต่อ นิก บิ๊ก และ อ�ำนาจ เล่นด้วยกันที่สนาม ปูนกลาง วิทยาลัย บางที ก็นัดกันไปเตะที่สนามหญ้าเทียม ตรงถนนตัดใหม่ เล่นกับเจ้าถิ่น ชนะบ้าง แพ้บ้าง หลังจาก ที่เล่นกับเจ้าถิ่นแล้ว ยังมาเล่นต่อกัน 5 คน ในสนามเดียว  ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็สนุก ทั้งหมดทั้งมวลการเล่นฟุตบอล กับเพื่อนที่ พ.ธ นั้นถือว่าเป็นความทรงจ�ำที่ดีมากๆ มิอาจ ลืมเลื่อนได้ คิดถึงทุกๆคนนะ วพธ.

บ า ข ะ ต ิ ษ ี่ ว พ เดย

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเล่นเล่นกีฬาฟุตบอล คือ ช่วงเวลาในระดับตอนเรียนชั้นปริญญาหรือระดับชั้น ป.ตรีเพราะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆต่างแยกย้ายกันไปเรียน คนละทีท�ำให้มีโอกาสเจอกันน้อยครั้ง ท�ำให้การนัดมา เจอกันด้วยการแตะบอลจะเป็นการท�ำให้่เจอกับเพื่อนๆ มากขึ้นอีกครั้งยังท�ำให้มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ มากขึ้น โดยการเล่นกีฬาฟุตบอลนะสอนให้รู้จักการเล เล่นเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รู้จักน�้ำใจของนักกีฬา

ี ย ม เ ง อ ล ี ตะ พน


Don'T Give Up !!!!!! ประตูตีเสมอ 1-1 ของ ดิดิเยร์ ดร็อกบา ช่วย ต่อลมหายใจให้กับเชลซี ไม่จบลงด้วยความพ่ายแพ้ ซึ่งถ้า จะเอ่ยถึงนิยามค�ำว่า "นักเตะระดับโลก" นั้นเป็นอย่างไร? ประตูสุดส�ำคัญในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายของ "เดอะ ดร็อก บา" ลูกนี้ช่วยให้ทุกคนทั่วโลกเข้าใจถึงค�ำนั้นได้ดี ที่สุด

Forget the disappointment and start again.

หลังจากที่ต้องพบกับฤดูกาลที่ผิดหวังมาก เพราะทีมเป็นถึงรองแชมป์ถึง 3 แชมป์ รวมถึงการพ่าย แพ้ในศึกฟุตบอลยุโรปในรังเหย้าของตัวเอง พวกเรา ต้องลืมตนใหม่เพื่อกลับมาสู่สิ่งที่เราปราถนาอีกครั้ง


Welcome To Phra Pradang

บรรณาธิการบริหาร:สิทธิพงษ์ ต้งเทียมพงษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ:จิรศักย์ ฉัตรมงคลนิมิตร ที่ปรึกษา:อ.กฤติกา นพรัตน์ จัดหน้านิตยสาร:สิทธิพงษ์ ตั้งเทียมพงษ์ กราฟฟิกด์ดีไซน์:สิทธิพงษ์ ตั้งเทียมพงษ์ กองบรรณาธิการ:สิทธิพงษ์ ตั้งเทียมพงษ์, จิรศักย์ ฉัตรมงคลนิมิตร พิสูจน์อักษร:จิรศักย์ ฉัตรมงคลนิมิตร ผู้สนับสนุน: สิทธิพงษ์ ตั้งเทียมพงษ์, จิรศักย์ ฉัตรมงคลนิมิตร Facebook:www.facebook.com/ phrapradangsportsmagazine E-Mail:afterchelsea@gmail.com, peennakub@hotmail.com

ฉบับ:ปฐมฤกษ์

ทุกวันนี้กีฬาได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว ไม่ว่า จะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตาม ท�ำให้มีบุคลากกรทางการ กีฬาเพิ่มเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬาหรือผู้บริหาร ทางการกีฬาก็ตาม ท�ำให้กีฬานั้นเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย ไปแล้ว เพราะกีฬาไม่มีพรมแดน ท�ำให้ที่ไหนๆก็สามารถ เล่นกีฬาได้ ตั้งแต่ สนามจริงๆ ศูนย์กีฬา โรงเรียน หรือ แม้กระทั่งจามชนบท ชุมชนต่างๆตาม ตจว. ส�ำหรับฉบับ นี้ เราจะไปกันที่สนามกีฬา ตองอุ๊ ในอ�ำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นสนามกีฬายอดฮิตของประชาชน ชนแถวๆนั้น และคอลัม นักกีฬาในดวงใจ ที่จะพาไปดู นักกีฬาในดววงใจของเยาวชน ทีมที่เล่นเก่งๆในสนามจน ได้ฉายา ถิ่นนี้ข้าจอง สุดท้ายจะพาไปดู ร้านอาหารและ สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในอ�ำเภอพระประแดงว่ามีที่ไหน บ้างและมีอะไรบ้าง


สะพานภูมิพล ใต้สะพานจะมีสวนที่ชื่อว่า ลัดโพธิ์ เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ และออกก�ำลังกาย ของชาวบ้านแถบนั้น

CONTENTS

นักกีฬาในดวงใจ - นักกีฬาที่เป็นไอดอลของเยาวชน สนามกีฬาในชุมชน - พบกับสนามกีฬาชุมชนแถวพระประแดง ถิ่นนี้ข้าจอง - พบกับทีมกีฬาที่เป็นขาประจ�ำของสนาม ร้านนี้ที่คุ้นเคย - ร้านของกินของใช้ยอดฮิตชาวพระประแดง Spacial Scoop - พาเที่ยวแหล่งที่น่าสนใจในพระประแดง **************************


Player In My Heart

นักเตะ ในดวงใจ


จงมีพวกเค้าเป็นแรงพลักดัน "นักเตะในดวงใจ"

ผมติดตาม คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ มาตัง้ แต่ตอนเล่นอยูก ่ บ ั แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เนือ ่ งจาก โรนัลโด ้ เป็ นผู ้เล่นที่ มีทก ั ษะความสามารถเฉพาะตัวสูง และ เป็ นนักเตะทีเ่ ป็ นความหวังของทีม อีกทัง ยังเป็ นจอมถล่มประตูทท ี่ ม ี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะขาดเขาไปไม่ได ้ ถึงแม ้ใน ปั จจุบน ั นี้ โรนัลโด ้ จะไม่ได ้อยู่ แมนเชส ื่ เตอร์ ยูไนเต็ด แล ้วก็ตาม แต่ผมก็ยงั ชน ชอบฝี เท ้าของเขาอยูด ่ ี ตัวผมเอง เริม ่ เล่นฟุตบอลตอน ป. 4 เล่นไปก็ไม่ได ้คิดอะไรนัก แต่พอเริม ่ ติดตามฟุตบอล และรู ้จัก คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ ผมก็เริม ่ มีเขา เป็ นแรงพลักดัน ึ ษาต�ำแหน่งของเขา ซงึ่ ตอน เริม ่ จาก ศก ที่ คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ เล่นกับ แมน เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เล่นในต�ำแหน่งปี ก ขวา ผมก็หน ั มาเล่นในต�ำแหน่งนีต ้ าม ต่อมาโรนัลโด ้ ได ้มีการพัฒราฝี เท ้ามาก ขึน ้ ก็ได ้ เปลืย ่ นไปเล่นในต�ำแหน่งปี ก ้ ซงึ่ เป็ นต�ำแหน่งทีท ซาย ่ �ำให ้เขา สามารถ ั แสดงศกยภาพออกมาได ้อย่างเต็มที่ ซงึ่ ตอนนัน ้ ผมเองก็ยงั ไม่สามารถเล่นได ้ใน ้ ซงึ่ ตามความจริงก็คง ต�ำแหน่งปี กซาย ่ ักเตะมือ เป็ นไปไม่ได ้ เพราะผมไม่ใชน ี จึงพัฒนาตัวเองให ้เล่นปี กขวา ให ้ อาชพ ี ก่อน ดีเสย

ึ ษาอยูท ปั จจุบน ั นี้ ผมก�ำลังศก ่ ี่ ั ้ มัธยมศก ึ ษาปี โรงเรียนวัดทรงธรรม ชน ที่ 2 โดยเวลาว่างผมกับเพือ ่ นๆก็จะนัด มาเตะบอล ทีส ่ นามกีฬา แถวๆ บ ้านตอ งอุ๊ โดยเล่นไปก็จะพยายาม พัฒนาฝี เท ้า อยูเ่ รือ ่ ยๆ เล่นดีบ ้าง เล่นไม่ดบ ี ้างแต่กจ ็ ะ พยามยามต่อไป เวลาว่างหลังจากเตะฟุตบอล ผมก็ ึ ษา หาความรู ้เกีย จะศก ่ วกับเรือ ่ งฟุตบอล ี่ ย ึ ษาข ้อมูลทีเกี และศก ่ วข ้องกับตัว คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ เพือ ่ เป็ นความรู ้ให ้ กับตนเอง สว่ นของสะสมนัน ้ ผมยังไม่ม ี เนือ ่ งจากตอนนี้ ยังเด็กเเละไม่สามารถ ื้ มาได ้ เนือ หาเงินไปซอ ่ งจากของสะสมนัน ้ มีมล ู ค่าทีส ่ งู ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ยงั จะติดตาม ผลงานของ คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ ต่อไป เพราะเขาคือ ไอดอล นักเตะในดวงใจ ของผม ปั จจุบน ั นี้ คริสเตียนโน่ โรนัล ั ชุดขาว เรอั โด ้ ได ้ย ้ายไปอยูก ่ บ ั ราชน ล มาดริด และเป็ นนักเตะทีม ่ ม ี ล ู ค่าสูง ทีส ่ ด ุ ในโลก และเป็ นก�ำลังหลักของทีม ั ชุดขาว เรอัล มาดริด และ ทีมชาติ ราชน โปรตุเกส ในเวลานี้ อีกท ้งยังมีงานถ่าย ็ เตอร์ของใชต่้ างๆอีก แบบ และเป็ นพรีเซน ด ้วย ซงึ่ ถือว่าเป็ นสงิ่ ทีด ่ ม ี ากๆ เลยส�ำหรับ ตัว โรนัลโด ้เอง

ในสว่ นวงการฟุตบอลไทย ผม เห็นว่าในชว่ งหลังๆนีไ ้ ด ้มีการพัฒนาไป ึ ษาทีมและลีกการแข่งขัน มาก ผมจึงศก จนรู ้ใจตนเองว่าผมชอบทีม ชลบุรี เอฟ ซ ี เนือ ่ งจากเป็ นทีมทีม ่ รี ะบบการเล่น ที่ น่าตืน ่ เต ้นเร ้าใจ และเล่นบอลพืน ้ ดิน และ ื่ ชอบในทีม ชลบุรี เอฟซ ี คือ นักเตะมีชน อาทิตย์ สุนธรพิช ซงึ่ มีรป ู แบบการเล่นที่ เน ้นการจ่ายบอลทีแ ่ ม่นย�ำ และ ต�ำแหน่ง การเล่นนัน ้ คล ้ายคลึงกับ คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ ซงึ่ เป็ นขวัญใจของผม ในสว่ น ทีมชาติ ผมเองก็ได ้ติดตามมาบ ้าง โดย นักเตะทัง้ หมดของทีมชาตินัน ้ ผมก็ไม่ ั เท่าไร แต่ถ ้าวันไหนทีมชาติ ค่อยจะรู ้ซก ี ร์และให ้ ไทยลงแข่ง ผมก็จะติดตามเชย ก�ำลังใจทุกนัด สุดท ้ายนี้ ผมเองก็จะพยายาม ้ ึ ษาเล่าเรียนไป ตัง้ ใจฝึ กซอมและจะศ ก พร ้อมๆกัน และจะไม่ยงุ่ เกีย ่ วกับยาเสพ ติด เพือ ่ ให ้พ่อกับแม่ภาคภูมใิ จ โดยตัว ของผมใฝ่ ฝั นไว ้ว่าหากมีโอกาสจะพยาม ่ าร ยามฝึ กฝนให ้ตนเองก ้าวหน ้าไปสูก ี ให ้ได ้เหมือนกับที่ เป็ นนักฟุตบอลอาชพ คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ เคยท�ำได ้ตอนที่ ี เขาเป็ นเยาวชนและได ้เล่นฟุตบอลอาชพ ที่ สปอร์ตติง้ ลิสบอน ในประเทศบ ้านเกิด ของเขาที่ โปรตุเกส (ปติพงษ์ นันจุต)ิ


ปติพ

ิ ต ุ จ น ั งษ์ น


เพราะมีเขาเป็นต้นแบบ "นักเตะในดวงใจ"

ึ ษาอยูท ส�ำหรับนักฟุตบอลอันดับหนึง่ ปั จจุบน ั นี้ ผมก�ำลังศก ่ ี่ ั ้ มัธยมศก ึ ษาปี ท ี่ ของโลกในปั จจุบน ั นีค ้ นไม่มใี ครไม่รู ้จัก โรงเรียนวัดทรงธรรม ชน ื่ ว่า ลีโอเนล เมซซ ี่ ยอดกองหน ้า 2 โดยเวลาว่างผมกับเพือ ชายชอ ่ นๆก็จะนัดมาเตะ หมายเลขหนึง่ ของโลกในเวลานีซ ้ งึ่ เขา บอล ทีส ่ นามกีฬา แถวๆ บ ้านตองอุ๊ โดย เป็ นขวัญใจของเด็กหลายๆคนทีเ่ ริม ่ เล่น เล่นไปก็จะพยายาม พัฒนาฝี เท ้าอยูเ่ รือ ่ ยๆ ฟุตบอลในเวลานี้ โดยสว่ นตัวของผมแล ้ว เล่นดีบ ้าง เล่นไม่ดบ ี ้างแต่ก็จะพยามยาม ื่ ชอบในทีมบาร์เซโลน่า เพราะ ต่อไป นัน ้ ผมชน เป็ นทีมทีม ่ รี ะบบการเล่นทีส ่ ด ุ ยอดอันเลือง ตอนนีฟ ้ ต ุ บอลลีกก�ำลังเริม ่ ขึน ้ ผม ื่ อย่าง ติก ิ ตะกะ ด ้วยสไตล์การเล่น ก็จะพยายามทีจ ่ ะดูแล ้วเอา เมซซเี่ ป็ นแบบ ชอ ั ต ิ าม การทีเ่ ราจะ ฟุตบอลแบบเท ้าต่อเท ้าทีม ่ ค ี วามแม่นย�ำ อย่าง ดูแล ้ว น� ำมาปฎิบต ื่ ชอบในทีม ท�ำได ้หรือไม่ได ้นัน ้ เราก็ต ้องลองฝึ กดูด ี ในการท�ำประตูจงึ ท�ำให ้ผมชน ิ ทีจ ่ ะท�ำอะไร ในเมือ ่ เรามี ไอดอล บาร์เซโลน่าเป็ นอย่างมาก แต่ส�ำหรับนัก กว่าไม่คด เป็ นแบบอบ่างเราควรท�ำตาม แตะในดวงใจของผมนัน ้ ก็คงไม่ใชใ่ คร เวลาว่างหลังจากเตะฟุตบอล ทีไ่ หนถ ้าไม่ใช ่ ลีโอเนล เมซซ ี่ ยอดกอง ึ ษา หาความรู ้เกีย ่ วกับเรือ ่ ง หน ้าของทีม ทีเ่ ป็ นเหมือนตัวความหวัง ผมก็จะศก ี่ ย ึ ษาข ้อมูลทีเกี ่ วข ้องกับ ทุกอย่างของทีมบาร์เซโลน่า ด ้วยสว่ นตัว ฟุตบอล และศก ื่ ชอบในการเล่นเป็ นกองหน ้าเพราะ ตัว คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ เพือ ่ เป็ นความรู ้ แล ้วชน ้ ผมยังไม่ม ี เป็ นต�ำแหน่งส�ำคัญของทีมทีต ่ ้องจบสกอร์ ให ้กับตนเอง สว่ นของสะสมนัน ั ่ งจากตอนนี้ ยังเด็กเเละไม่สามารถ ให ้เพือ ่ ให ้ทีมได ้รับชยชนะ ลีโอเนล เมซ เนือ ื้ มาได ้ เนือ ึ ษา หาเงินไปซอ ่ งจากของสะสมนัน ้ ซ ี่ จึงถือเป็ นนักแตะทีผ ่ มชอบและศก ู ค่าทีส ่ งู สไตล์การเล่นฟุตบอลของเขา ด ้วยความ มีมล ในตอนนี้ บาซา่ ก�ำลังแข่งขันอย฿้ ทีว่ า่ เป็ นนักแตะรูปร่างเล็ก แต่มค ี วาม ้ ้ ม คล่องตัวสูง ท�ำให ้เขามักจะใชความเร็ วใน ผมก็จะติดตามไปพร ้อมกัน และตอนนีผ ่ ะลืมเรือ ่ งเรียนเป็ นอันขาด เพราะ การกระชากพาบอลหนี กองหลังตัวใหญ่ๆ ไม่ควรทีจ ่ น ั เรียนก่อนเล่นที่ ไปอย่างงายดาย และในบางครัง้ เมซซ ี่ ก็ เราควรเรียนไปควบคูก ยังสามารถยิงประตูได ้มากมายให ้กับทีม หลังก็คงน่าจะดีกว่า

ในสว่ นวงการฟุตบอลไทย ผมเห็น ว่าใน ชว่ งหลังๆนีไ ้ ด ้มีการพัฒนาไปมาก ึ ษาทีมและลีกการแข่งขัน จนรู ้ ผมจึงศก ใจตนเองว่าผมชอบทีม บุรัรัมย์ ยูไนเต็ด เนือ ่ งจากทีมนีเ้ ป็ นทีมบ ้านเกิดของผม ี ร์พวกเขา และทีมของ ผมจึงควรไปเชย เราโชคดี เพราะว่าทีมนีไ ้ ด ้มีการพัฒนา ่ ี ไปมาก เเละก ้าวไปสูความเป็ นมืออาชพ ได ้และไม่น่ายากทีท ่ ม ี นีจ ้ ะโด่งดังไปใน ี ซงึ่ ตอนนีท ระดับ เอเชย ้ ม ี เราก�ำลังเป็ น ึ โตโยต ้าไทยพรีเมียร์ลก จ่าฝูงในศก ี และ ก�ำลังไปได ้ดีในบอลถ ้วย ผมก็หวังว่าจะ ั รายการ ในสว่ นักเตะ สามารถได ้แชมป์ สก นัน ้ ผมชอบ ฆาเบีย ตาติโ ญ่ เนือ ่ งจาก ่ เดียวกับเมซซ ี่ เป็ นกองหน ้าเชน สุดท ้ายนี้ การเล่นฟุตบอลของผม ในอนาคตจะได ้ถึงขัน ้ ติดทีมชาติไหม ผม ึ ษาให ้จบ ไม่ฟันธง แต่ผมจ�ำท�ำการศก ก่อน และลเ่ นฟุตบอลไปควบคูก ่ บ ั การ ึ ษาหาความรู ้เกีย ฝึ กฝนพร ้อมศก ่ วกับว รการลูกหนังให ้มากๆ

(วรุฒม์ บ�ำเพ็ญศรี)


์ ม ต ุ วร

ี ร ศ �บำเพ็ญ


ผู้รักษาประตูเบอร์ 1 ในใจผม "นักเตะในดวงใจ"

ในชว่ งชวี ต ิ ของผมทีเ่ กิดมา ผมได ้ รู ้จักผู ้รักษาประตูอยูค ่ นนึง ตอนนัน ้ ผมเริม ่ ดูฟต ุ บอลยูฟ่าแชมป์ เปี้ ยนลีก รอบชงิ ชนะ ี ามารถเอาชนะลูกจุดโทษ เลิศ ทีเ่ ชลซส บาเยริน มิวนิคได ้ และผู ้ทีม ่ ส ี ว่ นเกีย ่ วข ้อง ั ชนะของเขลซก ี ค กับชย ็ อ ื ผู ้รักษาประตู ที่ ็ ซงึ่ ปี เตอร์ กล่าวไว ้ข ้างต ้น ปี เตอร์ เชก ็ เชกถือว่าเป็ ยผู ้รักษาประตูทย ี่ อดเยีย ่ มมาก ในสายตาผม ด ้วยลักษณะทีค ่ รบถ ้วนใน การเป็ นผู ้รักษาประตู ทัง้ ตัวสูง อ่านเกมดี ็ รับบอลได ้ เปิ ดแม่นย�ำ ท�ำให ้ ปี เตอร์ เชก กลายเป็ นแรงบันดาลใจให ้ตัวผมในการเล่น ฟุตบอล ตัวผมเองเริม ่ เล่นฟุตบอลตอน ม. 1ซงึ่ ตอนขึน ้ มาชว่ งมัธยมต ้น ผมก็เริม ่ รู ้จัก ็ ชว่ งนีพ ปี เตอร์ เชก ้ อดี โดยตัวผมแม ้จะตัว เล็กแต่ใจผมก็ไม่ได ้เล็กตามตัวนะครับ ผม ก็ยงั เล่นเป็ นผู ้รักษาประตูตามความคิดของ ผม เล่นดีบ ้างไม่ได ้ดี แต่คนเราก็ยงั ทีจ ่ ะ สามารถพัฒนาฝี มือของตัวเองได ้ เพราะ ปี ็ เอง ก่อนทีจ เตอร์ เชก ่ ะมาเป็ นผู ้รักษาประตู ระดับโลก ตัวเขาเองก็ต ้องหัดฝึ กฝนด ้วย ตอนเด็ก ถ ้ามีความมานะ และตัง้ ใจในการ ้ ฝึ กซอมเรากจะสามารถพั ฒนาฝี มือให ้เก่ง ได ้ในอนาคตแต่ต ้องอย่าลืมว่าเราก็ควรเอา เรือ ่ งเรียนมาเป็ นหลักก่อน และ ควบคูไป กับการเล่นกีฬา

ึ ษาอยูท ปั จจุบน ั นี้ ผมก�ำลังศก ่ ี่ ั ้ มัธยมศก ึ ษาปี โรงเรียนวัดทรงธรรม ชน ที่ 1 โดยเวลาว่างผมกับเพือ ่ นๆก็จะนัด มาเตะบอล ทีส ่ นามกีฬา แถวๆ บ ้านตอ งอุ๊ โดยเล่นไปก็จะพยายาม พัฒนาฝี เท ้า อยูเ่ รือ ่ ยๆ เล่นดีบ ้าง เล่นไม่ดบ ี ้างแต่กจ ็ ะ พยามยามต่อไป เวลาว่างหลังจากเตะฟุตบอล ผมก็ ึ ษา หาความรู ้เกีย จะศก ่ วกับเรือ ่ งฟุตบอล ี่ ย ึ ษาข ้อมูลทีเกี และศก ่ วข ้องกับตัว คริสเตียนโน่ โรนัลโด ้ เพือ ่ เป็ นความรู ้ให ้ กับตนเอง สว่ นของสะสมนัน ้ ผมยังไม่ม ี เนือ ่ งจากตอนนี้ ยังเด็กเเละไม่สามารถ ื้ มาได ้ เนือ หาเงินไปซอ ่ งจากของสะสมนัน ้ มีมล ู ค่าทีส ่ งู ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ยงั จะติดตาม ็ ต่อไป เพราะ ผลงานของ ปี เตอร์ เชก ็ ก็ยงั ต ้องเป็ นตัวหลักทีจ ปี นี้ เชก ่ ะต ้อง ่ ี ชวยเชลซ ในการแข่งขันฟุตบอลหลาย รายการ ไม่วา่ จะเป็ น ฟุตบอลลีกอย่าง พรีเมียร์ลก ี ฟุตบอลถ ้วยอย่าง เอฟเอ คัพ และ แคปปิ ต ้อลวันคัพ และฟุตบอลยูฟ่า ี ห แชมป์ เป้ ยนลีก ซงึ่ ปี นเี้ ชลซก ็ วังทีจ ่ ะ ั 1 ราการ ในสว่ น คว ้าแชมป์ มาให ้ได ้สก ี ปี เตอร์ เชก ็ ก็เป็ นคน ความเป็ นมืออาชพ ื่ ชอบเขาตรงจุด ทีว่ างตัวได ้ดี และผมก็ชน นีอ ้ ก ี ด ้วย

ในสว่ นวงการฟุตบอลไทย ผมเห็น ว่าในชว่ งหลังๆนีไ ้ ด ้มีการพัฒนาไปมาก ึ ษาทีมและลีกการแข่งขัน จนรู ้ ผมจึงศก ใจตนเองว่าผมชอบทีม SCG เมืองทอง เพราะว่า ทีมนีม ้ รี ะบบการจัการทีย ่ อด ่ ม เยีย ่ มมากๆและสามารถทีจ ่ ะก ้าวไปสูท ี ี ได ้อย่างรวดเร็ว ในสว่ น ระดับมืออาชพ ั จานันท์ ผู ้เล่นนัน ้ ผมชอบ กวิน ธรรมสต ่ เดียวกับ เพราะเค ้าเป็ นผู ้รักษาประตูเชน ็ เนือ ปี เตอร์ เชก ่ งจากเขามีลก ั ษณะ การ ็ มากๆ เล่นทีค ่ ล ้ายคลึงกับ ปี เตอร์ เชก และผมก็ได ้มีโอกาสไปดู ทีม SCG เมืองทองได ้ด ้วยตนเอง วันนัน ้ ผมได ้ไป กับพ่อ ทีส ่ นาม SCG Stadium วันนัน ้ เมืองทอง แพ ้ให ้กับ บุรรี ัมย์ ยูไนเต็ด สุดท ้าย ผมจะพยามยามเรียนให ้ จบเพือ ่ พ่อกับแม่ และจะพยายามสานฝั น ให ้กับตัวเองให ้ได ้เพือ ่ ทีจ ่ ะไปเป็ นอย่าง ็ ั จานันท์ ปี เตอร์ เชก และ กวิน ธรรมสต ถึงแม ้ผมจะตัวเล็ก แต่กจ ็ ะพยายามออก ก�ำลังกาย กินนมเยอะๆเพือ ่ ให ้ตัวผมสูง และใหญ่ ให ้ได ้เท่ากวิน ก็ ยังดี เพราะถ ้า ็ ก็ไม่น่าจะเป็ นไปได ้ เพราะ ใหญ่เท่าเชก แี เตอร์ เข็กนัน ้ เป็ นฝรั่ง (นรากร บุญปล ้อง)


ง อ ้ ล ป ญ ุ บ ร าก

นร


กองกลางแบบนี้ผมชอบ "นักเตะในดวงใจ"

ื่ ชอบใน โดยในการเล่นฟุตบอลสว่ นตัวของ ส�ำหรับนักแตะทีผ ่ มชน สุดท ้ายนีผ ้ มยังได ้ถือเอาแจ็ค วิล ี ร์ เชย ี ร์เป็ นตัวอย่างในการเรียน คือการทีผ ื่ ผมเองนัน ้ ก็ได ้ถือเอาตัวของ แจ็ค วิลเชย ่ ม ดวงใจทีเ่ ป็ นเสมือนไอดอลทีท ่ �ำให ้ผมชน ่ เป็ นต ้นแบบอีกเชนกันไม่วา่ ทุกๆครัง้ ทีผ ่ ม จะมุง่ มัน ่ สนใจเรียนเหมือนกับทีผ ่ มมุง่ มัน ่ ชอบในกีฬาฟุตบอลนัน ้ นักแตะคนนัน ้ ก็ ่ นไม่วา่ และพยามในการท�ำประตู เพราะการเรียน ี ร์ เพราะว่าในสว่ นตัวแล ้ว ได ้มีโอกาสเล่นฟุตบอลรวมกับเพือ คือแจ็ค วิลเชย จะเป็ นทีโ่ รงเรียนหรือการแตะฟุตบอลในวัน ถือเป็ นสงิ่ ส�ำคัญทีผ ่ มจะละเลยไปไม่ได ้ ถึง ื่ ชอบในทีมอาร์เซน่อล ซงึ่ เป็ นทีม ผมชน ั ่ งของฟุตบอลมากกว่า ทีป ่ ระกอบไปด ้วยนักแตะดาวรุง่ มากมาย หยุดสุดสปดาห์ทวี่ า่ งเว ้นจากการเรียนผม แม ้ผมจะสนใจเรือ มักทีจ ่ ะกระตุ ้นเพือ ่ นรวมทีมอยูเ่ สมอเพือ ่ การเรียนในห ้องเรียนก็แต่ตาม ผมเลยถือ หลายคนทีท ่ างสโมสรได ้ปลุกปั น ้ ขึน ้ มา ่ นรวมทีมมีความมุง่ มัน ่ มีสติในการ เอาตัวของเขาทีม ่ ก ั จะมุง่ มัน ่ เกินร ้อยมามุง่ ี ร์ ก็ ให ้เพือ จากศูนย์ฝึกเยาวชน โดย แจ็ค วิลเชย เล่ น ฟุ ต บอล เพราะว่ า การเล่ น ฟุ ต บอลนั น ้ มัน ่ กับการเรียน และตัง้ สมาธิในการเรียนให ถือเป็ นหนึง่ ในผู ้เล่นดาวรุง่ หลายคน แต่ ้ ไม่วา่ จะชอบวิชาไหนหรือไม่ชอบ ี ร์ นัน ส�ำหรับ แจ็ค วิลเชย ้ ถือได ้ว่าแตกต่าง ต ้องเล่นกันอย่างเป็ นทีมเป็ นระบบ ไม่มใี คร มากขึน ึ คนใดคนหนึ ง ่ สามารถเล่ น ฟุ ต บอลคนเดี ย ว ในวิ ช าไหนก็ ตาม ซงึ่ ในทุกๆครัง้ ผมรู ้สก ออกไปจากดาวรุง่ ในอคาร์เดมีข ่ องสโมสร ่ ึ ได ้ ซ ง ที ไ ่ ด ้ท� ำ ในการเล่ น ฟุ ต บอลผมก็ ม ก ั เบื อ ่ หน่ า ยกั บ การเรี ย นตั ว ของผมก็ จ ะนึ ก ถึง ตรงทีว่ า่ ตัวของเขาเป็ นนักแตะทีม ่ พ ี รสววรค์ ี ร์ท�ำ เพราะใน แต่ฟต ่ ะท�ำอย่างทีแ ่ จ็ค วิลเชย ุ บอลนึกถึงแต่ไอดอลของผมคือแจ็ค ั ชนะ อีกทัง้ ทีจ สูง มีความมุง่ มัน ่ กระหายในชย ี ร์ นักแตะผู ้ทีไ่ ม่เคยท ้อถอยต ้อง แต่ ล ะที ม ฟุ ต บอลจะต ้องมี น ั ก แตะที ม ่ ค ี วาม วิ ล เช ย ยังเป็ นนักแตะทีม ่ ค ี วามเป็ นผู ้น� ำของทีม มี เป็ นผู ้น� ำ ของที ม อยู อ ่ ย่ า งน ้อยไม่ ก ห ็ นึ ง ่ ถึ ง อุ ป สรรคในสนามและนอกสนามซ งึ่ ครัง้ หนึง่ ความนิง่ เกินวัยส�ำหรับถ ้าเทียบกับนักแตะ ่ ี ร์ นัน ้ ทัง้ ทีไ่ ม่ใช ตัวของแจ็ค วิลเชย ้ เคยได ้รับบาเจ็บใน ดาวรุง่ ในรุน ่ เดียวกันอีกทัง้ ยังสามารถรับมือ สองคนและแจ็คก็เป็ นหนึง่ ในนัน กั ป ตั น ของที ม และด ้วยอายุ ท ย ่ ี ง ั น ้อยจึ ง ถื อ สนามและลงสนามไม่ ไ ด ้นานกว่าหนึง่ ปี ซงึ่ กับเกมสใ์ หญ่ทม ี่ ค ี วามกดดันค่อนข ้างสูง ี เป็ นเรื อ ่ งที แ ่ ปลกมากภายในที ม เพราะถ ้า ตั ว ของแจ็ ค วิ ล เช ย ร์ นั น ้ ก็ไม่ได ้ท ้อแท ้ต่อ ี ร์กส ซงึ่ แจ็ค วิลเชย ็ ามารถแบกรับความ ั ของวงการ อาการบาดเจ็บกับเล็งรักษาอาการบาดเจ็บ กดดันของทีมได ้เป็ นอย่างดี แต่นก ี้ แ ็ ค่องค์ เทียบในนักแตะดาวรุง่ ในปั จจุบน ี ์ มี เพือ ฟุ ต บอลยุ โ รปจะเห็ น ได ้ว่ า แจ็ ค วิลเชย ่ ให ้กับมาลงสนามชว่ ยทีมอาร์เซน่อลให ี ร์ แต่จด ประกอบสว่ นตัวของ แจ็ค วิลเชย ุ ความโดดเด่ น ในการเป็ นผู ้น� ำ และมี ค วามมุ ง ่ ได ้อย่างเร็วทีส ่ ด ุ ด ้วยเหตุนผ ี้ มจึงท ้อแท ้ต่อ เด่นทีเ่ แท ้จริงของเขาในสนามคือการที่ มั น ่ เกิ น ร ้อยในการที จ ่ ะท� ำ ให ้ที ม ประสบความ การเรียนไม่ได ้ผมจะต ้องสนใจและใสใ่ จใน ี ร์ แสดงให ้เห็นคือ การทีเ่ ขา แจ็ค วิลเชย ่ ทีผ ่ มจะได ้มีวช ิ าความรู ้ในไป มักจะวิง่ ไล่บอลอย่างไม่รู ้จักเหน็ ดเหนือ ่ ย ส�ำเร็จ จึงถือได ้ว่าหากจะพูดถึงกองกลาง การเรียนเพือ ั ยภาพเพียงพอทีจ ้ ี ดาวรุ ง ่ ในปั จ จุ บ น ั ที ม ่ ศ ี ก ่ ะ ใช ในประกอบอาช พ หลั ง จากที ผ ่ มจบการ พยายามทีก ่ ระตุ ้นเพือ ่ นรวมทีมอยูต ่ ลอด ึ เป็ นกั ป ตั น ที ม ที ม ่ ค ี วามเป็ นผู ้น� ำ ในอนาคต ศ ก ษา เวลา และจุดเด่นทีส ่ �ำคัญอีกหนึง่ อย่างใน ้ คงจะเป็ นใครไปไม่ ี ร์ คือการหาต�ำแหน่งวิง่ ของทีมอาร์เซน่อล นัน ตัวของ แจ็ค วิลเชย ี รื คนนีค ได ้ถ ้าไม่ใช ่ แจ็ค วิลเชย ้ นเดียว (นัฐนนท์ รุง่ แสง) สอดขึน ้ มาท�ำประตูให ้กับทีมได ้อยูบ ่ อ ่ ยครัง้


ง ส แ ง ่ ุ ร ์ ท น ัฐน


สนามกีฬาในชุมชน

ชุมชนบ้านตองอุ๊ ทางเข้าสนามกีฬา


สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามเด็กเล่น ครบครัน


ทีมเด็กน้อย เพื่อนรัก เป็นทีมที่เล่นอยู่ในสนามนานที่สุด โดยการเล่นจะแข่งกันในระบบแพ้ออก ต่อทีมไปเรื่อยๆ โดย ทีมเด็กน้อย เพื่อนรัก สามารถเล่นได้โดยไม่แพ้ ใครเป็นเวลานาน จึงขอมอบต�ำแหน่ง ถิ่นนี้ข้าจอง ให้ทีม ทีมเด็กน้อย เพื่อนรัก

ถิ่นนี้ข้าจอง


ร้านนี้ที่คุ้นเคย

เต๊กซิม ร้านเครื่องเขียนในต�ำนาน ถ้าหากจะพูดถึง ร้านขายอุปกรณ์เครื่อง เขียนที่เป็นที่นิยมในหมู่ นักเรียนในย่านแถบตลาด พระประแดง คงจะเป็น ร้านเครื่องเขียนที่ไหนไม่ ได้ถ้าไม่ใช่ร้าน ''เต๊กซิม'' ร้านเครื่องเขียนที่เก่าแก่ ที่สุดร้านหนึ่งในย่านตลาด พระประแดงเป็นร้านที่ มีอุปกรณ์เครื่องเขียน นานาชนิด เช่น ปากกา นานาชนิดหลากหลาย ยี้ห้อ ดินสอทั้งแบบกด แบบ เหลา โปรสเตอร์สื่อ การเรียนการสอนส�ำหรับ อาจารย์หรือแม้แต่อุปกรณ์ กีฬา อาทิ ลูกบอล ลูก ตะกร้อ ลูกบาส ก็ยังมี รวม ถึง หนังสือเรียนต่างๆและ สมุด จ�ำพวกปกอ่อน ปก แข็งที่ใช้ส�ำหรับการเรียน การสอนในแต่ละวิชาและ อุปกรณ์อีกหลายชนิด ฯลฯ

ส�ำหรับร้านเต๊กซิมนั้นได้ท�ำเปิดขายมาเป็นเวลา มากกว่า 30 กว่าปีโดยในสมัยก่อนนั้นร้านเต๊กซิมเป็นตัึก ไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้ท�ำการปรับปรุงร้านเปลี่ยนตึกปูน สองชั้น โดยชั้นแรกนั้นใช้พื้นที่ในการเปิดขายอุปกรณ์ เครื่องเขียน ส่วนชั้นที่สองใช้เป็นที่เก็บของและเป็นที่พัก อาศัยของขอบครัว ร้านเต๊กซิม จะเปิดขายทุกวันตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 19.30 น. โดยร้านจะตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยบ้านแซ่


ร้านนี้ที่คุ้นเคย

ปังเย็น ร้านของหวานขวัญใจนักเรียน หลังจากเวลาที่เหล่า นักเรียนในย่านตลาด พระประแดงเลิกเรียนกัน แล้ว จะมีสถานที่หนึ่งที่ เป็นที่ินิยมในหมู่นักเรียน ที่ใช้ในการรวมตัวกันเพื่อ รับประทานอาหารจ�ำพวก ของหวาน ที่มีรูปแบบการ ท�ำที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ เป็นการปั่น การโรยผง เครื่องดื่มในการมาประกอบ กับของหวานที่เป็นจุด เด่นของร้านที่ท�ำให้เหล่า นักเรียนในย่านนั้นต่างติด อกติดใจมารับประทานกัน หลังเลิกเรียน อาหารหวาน นั้นก็ คือ ปังร้อน-ปังเย็น ส�ำหรับร้านปังเย็นนั้น มีเจ้าของร้านชื่อเจ๊นก ในอดีต อาหารหวานที่มีจุดเด่นใน เจ๊นกเป็นพนักงานโรงแก้ว ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ การใช้ผงประกอบเครื่อง เงินเดือนน้อย และเจ๊นกไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร จึงคิด เดิมมาเป็นส่วนผสมอีก เปิดธุรกิจเพื่อเป็นเจ้านายตัวเอง เจ๊นกเริ่มได้ท�ำการเปิด ทั้งยังมีรสชาติให้เลือกรับ ร้านขึ้นมา โดยน�ำเมนู น�้ำแข็งใสบวกกับเครื่องดื่มประเภท ประทานอย่างหลากหลาย ชานม มาผสมเป็นรูปแบบรูปแบบเดี่ยวกัน ร้านปังเย็น อาทิ ปังร้อนชานม ปังเย็น เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา โอวัลติน เป็นต้น 10.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง

สถานที่ยึดเหนียวจิตใจของ ชาวพระประแดง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีความส�ำคัญต่อชาวพระประแดง จะเห็นได้ว่ามีชาวพระประแดงมากราบไหว้และเคารพบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง


วัดทรงธรรมวรวิหาร

ศาสนสถานเก่าแก่ ที่อยู่คู่เมืองพระประแดง มาเป็นเวลาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นวัดที่เก็บ พระบรมสารีลิกธาตุขององค์ พระพุทธเจ้า วัดทรงธรรมวรวิหารยังเป็นวัดที่อยู่คู่โรงเรียนเก่าแก่อย่างโรงเรียนวัด ทรงธรรมมาเป็นเวลามากกว่า 120 กว่าปี และยังเป็นที่ประดิษฐ์สถานและของหลวง พ่อทันใจอีกด้วย


ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง

สถานที่ค้าขายสินค้านานาชนิด อีกทั้งยังเป็นตลาดน�้ำ เพียงเเห่งเดียวในพระประแดงที่ขึ้นชื่อ และเป็นสถานที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจในชุมชน บางน�้ำผึ้ง โดยส่วนมากผู้คนจะมีมากมายหนาตาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพราะเป็น วันหยุดเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและจับจ่ายซื้อของ จุดเด่นที่ส�ำคัญของ ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้งคือบรรยากาศที่ร่มรื่นได้กลิ่นอายของธรรมชาติอย่างแท้จริง

ค�ำขวัญอ.พระประแดง ถิ่นสาวงาม เมืองมอญ นครเขื่อนขันธ์


SportMaggazine  

พระประแดง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you