Page 1

‫ﺗﻠﻔﻦﻫـﺎﻯﺿـﺮﻭﺭﻯ‬ ‫ﺑﻨــﺪﺭﻋﺒﺎﺱ‬


‫‪7‬‬

‫︋︀﹡ـ﹊﹧ـ︀ی ︋﹠︡ر︻︊ـ︀س‬ ‫‪︀︖︑ ﹈﹡︀︋ ‬رت‬

‫دا﹬︣ه ارزی ︋﹠︡ر︻︊︀س‪٢٢٤٢٥٨٣-٢٢٤٢٥٨٢ ..........‬‬ ‫دا﹬︣ه ارزی ﹋︪︐﹫︣ا﹡‪٥٥٥٥٢٧٤ ...........................﹩‬‬ ‫دا﹬︣ه ارزی ︎︀‪﹐‬﹬︪﹍︀ه ‪٥٥٦٤١٥٦ ...........................‬‬ ‫دا﹬︣ه ارزی ︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران ‪٥٥٥٢٣٠٢ ....................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︫︺︉ ‪٢٢٢٣٠٢٤-٢٢٢٩١٤٣ ...................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞︣﹋︤ی ‪٢٢٤٢٥٠٣-٢٢٤٢٥٠١ .....................‬‬ ‫آزادی‪٢٢٢٢٠٣٤-٢٢٢٩٢٠٧ ..............................‬‬ ‫﹞﹫︡ان ︋﹚‪٢٢٢٢٩٧٠-٢٢٢٦٩٢٧ ..................... ﹩﹋﹢‬‬ ‫︋﹧︀در‪٢٢٢٢٦٩٦ ...............................................‬‬ ‫︠‪︧︣﹡﹢‬خ‪٥١١٠٧٦٦-٥١١٠٧٦٥ ...........................‬‬ ‫︎︀‪﹐‬﹬︪﹍︀ه‪٥٥٦٤١٦٤ ..........................................‬‬ ‫﹇︡س‪٢٢٤٨٧٤١-٢٢٢٣٢٦٧ ..............................‬‬ ‫︎︀﹡︤ده ︠︣داد ‪٢٢٤٢٧٥٥-٢٢٤٥٨٥٥ .....................‬‬ ‫‪٥٥٥٠٠٢٦-٥٥٥٠٠٣٣ ...........................﹟﹝﹧︋٢٢‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︮﹫︀دان‪٢٢٣١١٦٢ .....................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران ‪٥٥٥٢٣٠٢-٥٥٥٢٣٠٠ ..................‬‬ ‫︋﹠︡ر ︫﹧﹫︡ر︗︀﹯‪٥٥٦٤٠٢٧-٥٥٦٤٠٢٥ ................ ﹩‬‬ ‫︮﹠︀﹬︹ در﹬︀﹯‪٢٢٢٣٦٨١-٢٢٢٣٣٦٩ .................... ﹩‬‬ ‫﹋︪︐﹫︣ا﹡‪٥٤٢٥١٧٤-٥٤٢٥١٧٥ .........................﹩‬‬ ‫︋︀زار اوز﹬﹧︀ ‪٢٢٤٢٢٥٩-٢٢٤٢٢٥٨ .......................‬‬ ‫︋︀زار ‪٢٢٢٨٠٢٠-٢٢٢٣٣٤٣ ...............................‬‬ ‫﹞﹚️‪٥٥٥٥٠٠٨ ................................................‬‬ ‫﹨︐﹏ ﹨︣﹞︤﹎︀ن‪٣٣٤٠٩٨٩-٣٣٤٠٩٣١ ....................‬‬ ‫ر︨︀﹛️‪٦٦٧٧٨٠١-٦٦٨٤٧١ ...............................‬‬ ‫︑﹫︣ور ‪٢٣٥٣٣٨٠ ..............................................‬‬ ‫آ﹛‪﹢﹫﹠﹫﹞﹢‬م ا﹛﹝﹧︡ی ‪٥٥٦٣٠٤٣-٥٥٦٣٠٤١ ...............‬‬ ‫︨﹤ راه ︨︀ز﹞︀ن ‪٢٢٤٠٣٨١ ..................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︨︀︝﹚‪٢٢٤٥٠٠٤ ...................................... ﹩‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︫﹧︡ا‪٢٢٤٥٠٠٣ ........................................‬‬ ‫︑‪٣٧٠٣٣٦٩ ............................................. ︡﹫︝﹢‬‬ ‫﹞﹫︡ان ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٣٣٣٠٠٣٨ ...............................﹩‬‬ ‫︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٣٣٣٠١٣٣ ..................................﹩‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار دا﹡︪﹍︀ه ‪٦٦٧٤٦٠١-٦٦٧٤٦٠٠ ....................‬‬ ‫︋︀︗﹤ ﹨︐﹏ ﹨﹝︀ ‪٥٥٥٣٠٨١-٥٥٥٣٠٨٠ ....................‬‬ ‫︋︀︗﹤ ︫﹧︣ك ﹞︣وار﹬︡ ‪٤٨٢٤١٤ ..............................‬‬ ‫﹁‪﹐﹢‬د ﹨︣﹞︤﹎︀ن‪٥٥٦٠٠٠١-٥٥٥٧٠٨٤ ...................‬‬ ‫︋︀︗﹤ ﹋︀ر﹎︤اری‪٢٢٣١٣٦٠-٢٢٣١٢٨٠ ....................‬‬ ‫︋︀︗﹤ ︫﹧︣ك ︫﹧﹫︡ر︗︀﹯‪٥٥٦١٠٨٩ ........................ ﹩‬‬ ‫︋︀︗﹤ ︨︐︀ره ︗﹠‪﹢‬ب‪٢٢٣١٩٦٦-٢٢٣١٩٦٤ ................‬‬ ‫︋︀︗﹤ راه آ﹨‪٢٢٤٨٠٧٥-٢٢٤٨٠٧٤٠ ................... ﹟‬‬ ‫وا︝︡ ارزی ‪٢٢٤٥٤٥٨ ........................................‬‬ ‫‪︀︮ ﹈﹡︀︋ ‬درات‬ ‫︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٢٢٤٤٩٨٢-١ ....................................‬‬ ‫︫︣﹬︺︐‪٢٢٢٢٩٩٨ ........................................... ﹩‬‬ ‫﹬︀س ‪٦٦٨٤٩٣٥ ...............................................‬‬ ‫ا﹞︀م ر︲︀ ‪٢٢٤٨٤٨٧ ..........................................‬‬ ‫︫﹆︀﹬﹅‪٦٦٨٥٥٦١ .............................................‬‬ ‫﹞︭﹚‪٣٣٥٣١٩٣ ..............................................﹩‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ا﹞︀م ︝︧﹫‪٣٣٥٤٥٢٨ .................................﹟‬‬ ‫︨‪﹢‬رو ‪٥٥٥٥٨١٣ ..............................................‬‬ ‫︨﹤ راه ︋︣ق‪٢٢٣٧٦٤٩ .......................................‬‬ ‫︨﹤ راه ︗﹧︀﹡︊︀ر ‪٥٥٥٠٠٠٣ ...................................‬‬ ‫︫﹧﹫︡ ﹡︷︣ی‪٢٢٢١٦١٠-٢٢٢٢٨٦٩ .......................‬‬ ‫آزاد﹎︀ن ‪٣٣٤٣٣٦٨ ...........................................‬‬ ‫﹡︟﹏ ﹡︀︠︡ا‪٦٦٦٣٥٧٥ .........................................‬‬ ‫‪٦٠٠‬د︨︐﹍︀ه‪٥٥٥٣٣٣٠ ......................................‬‬ ‫ا﹞︀م ﹞‪︡︮ ﹩︨﹢‬ر‪٢٢٤٤١٢٤ .................................‬‬ ‫︨﹫︡ ︗﹝︀ل ا﹛︡﹬‪ ﹟‬ا︨︡آ︋︀دی ‪٢٢٤٥٣٠٢ ...................‬‬ ‫︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٢٢٤٤٣٢٨ ..................................﹩‬‬ ‫‪٥٥٥٤٩٠٢ ...........................................﹟﹝﹧︋٢٢‬‬ ‫﹞﹫︡ان ا︋‪﹢‬ذر‪٢٢٢٠٩٠٤ ......................................‬‬ ‫︫﹧﹫︡ ر︗︀﹯‪٥٥٥٦٩٠٠ ...................................... ﹩‬‬

‫﹎﹚︪﹧︣ ‪٦٦٦٢٤٥٠ .............................................‬‬ ‫︠﹚﹫︕ ﹁︀رس‪٢٢٤٩٩٤٥ .......................................‬‬ ‫﹨︀︫﹝‪﹢︎﹩‬ر‪٢٢٢٣٠٩٩ ........................................‬‬ ‫︋︀زار اوز﹬﹧︀ ‪٢٢٢٨٣٠٢ .......................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︵︀﹛﹆︀﹡‪٢٢٢٤٠٥٠ ......................................﹩‬‬ ‫︋﹑ل ︝︊︪‪٢٢٤٢٧٢٠ ....................................... ﹩‬‬ ‫ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٢٢٤٥٨٤٠ ....................................... ﹩‬‬ ‫﹞﹫︡ان ︫﹧︡ا‪٢٢٤٢٦٩٠ ......................................‬‬ ‫ز﹬︐‪﹢‬ن ‪٢٢٢٦٤٤٩ .............................................‬‬ ‫︾︡﹬︣‪٦٦٧٩٠١٥ ...............................................‬‬ ‫‪️﹚﹞ ﹈﹡︀︋ ‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︚﹧︀رراه ﹁︀︵﹝﹫﹤ ‪٢٢٤٢٦٢٨ ...........................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹠︡ر︻︊︀س‪٢٢٤٢٢٤٨ .................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︠﹚﹫︕ ﹁︀رس ‪ ٣ ...........................‬ـ‪٢٢٤٠٥٤١‬‬ ‫︫︺︊﹤ خ ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٢٢٢٥٩١١ ............................. ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋︀زار و﹛﹫︺︭︣‪٢٢٢١٠٧٠ ..............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨﹫︡﹞︷﹀︣‪٣٣٣٩٦٣٠ ..................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ آ﹞‪﹢‬زش و ︎︣ورش‪٢٢٢٣٥٩٦ ........................‬‬ ‫︫︺︊﹤ آزادی ‪٤٢١٢٣٠٦-٧ ..................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞﹫︡ان د﹋︐︣ ︫︣﹬︺︐‪٢٢٤٢٥٦٠ .................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ا︨︐﹆﹑ل ‪٢٢٤٩٥٥٣ ...................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران‪٥٥٦٠٦٣٥ ...........................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹚‪﹢‬ار ︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٢٢٤١٤٨٥ ................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︠︡﹞︀ت در﹞︀﹡‪٣٣٤٨٩٢٠ ........................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹋﹝︣︋﹠︡ی ‪٣٣٣٥٥٩٧ ..................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹡︟﹏ ﹡︀︠︡ا ‪٦٦٧١٤٧٠-٣ .............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨︣︎︨︣︐‪٣٣٤١٤٠٣-٣٣٤٣١٠١ .................﹩‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٣٣٤١٤٠١ ........................................‬‬ ‫﹋︀ر﹎︤﹬﹠‪٣٣٤٠٠١٣ ..........................................﹩‬‬ ‫را﹬︀﹡﹤‪٣٣٥٣٤٠٢ ..............................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٣٣٣٩١١٧ ...........................................‬‬ ‫﹋︀ر︎︣دازی ‪٣٣٤٥٦٠٧ ........................................‬‬ ‫︝﹆‪٢٢٢٠٠٦١ .............................................﹩﹇﹢‬‬ ‫ا︻︐︊︀رات ‪٣٣٤٣١٠٤ .........................................‬‬ ‫ا﹡︐︷︀﹞︀ت ‪٣٣٣١١٥٨ ..........................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹋︀ر﹎︤اری ‪٢٢٤٩٩٧٧ - ٢٢٤٨٩٩٨ ................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︫﹧﹫︡ ر︗︀﹬‪٥٥٥٣٥٨٠-٥٥٥٨٠٥١ .............. ﹩‬‬ ‫‪﹩﹚﹞ ﹈﹡︀︋ ‬‬ ‫︝‪﹢‬زه ﹞︣﹋︤ی ‪٢٢٣١٩٩١ ......................................‬‬ ‫دارا﹯‪٢٢٤٣٤٠٠ .............................................﹩‬‬ ‫︚﹧︀رراه ﹁︀︵﹝﹫﹤‪٢٢٤٤٣٦٦ ...................................‬‬ ‫︫﹧︣داری ‪٢٢٤٤٠٧٠ .........................................‬‬ ‫داد﹎︧︐︣ی‪٢٢٢٨٠٧٣ ........................................‬‬ ‫︫﹧﹫︡ ﹡︷︣ی‪٢٢٢٢٩٢١ .......................................‬‬ ‫︋︀زار ‪٢٢٣٠٢٥٩ ...............................................‬‬ ‫﹋﹝︣︋﹠︡ی ‪٢٢٤٦٣٠٢ ..........................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٢٢٤٨٨٢٠-٢١ ..................... ﹩‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︨﹫︡ ︗﹝︀ل ا﹛︡﹬‪٢٢٤٠٠٨٥ ..........................﹟‬‬ ‫︋︀زار روز ‪٢٢٤١٥٣٩ ..........................................‬‬ ‫﹞﹫︡ان ا︋‪﹢‬ذر‪٢٢٤٥٩٦٠ ......................................‬‬ ‫︨︐︀ره ︗﹠‪﹢‬ب‪٢٢٣٣٠٨٠ ......................................‬‬ ‫︝‪﹢‬زه ︾︣ب ︋﹠︡ر︻︊︀س‪٥٥٥٠٨٠٢ ...........................‬‬ ‫﹎﹝︣ك‪٥٥٦٠٠٦٩-٥٥٦٢٣٠٣ ..............................‬‬ ‫︫︣﹋️ ﹡﹀️‪٥٤٢٣١٥٣-٥٤٢٣١٥٢ .......................‬‬ ‫︋﹠︡ر و ﹋︪︐﹫︣ا﹡‪٥٥٥٠٠١٥ ................................ ﹩‬‬ ‫و︝︡ت ‪٢٢٤٥١٠٠-٢٢٤١٨١١ .............................‬‬ ‫﹞﹫︡ان ︋﹚‪٢٢٤٧٦٣٢ ..................................... ﹩﹋﹢‬‬ ‫ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٢٢٣٠٥٨٢ ....................................... ﹩‬‬ ‫︨‪﹢‬رو ‪٥٥٥٩٩٩٩ ..............................................‬‬ ‫︋︀زار ز﹬︐‪﹢‬ن‪٢٢٢٥٨٧٢- .....................................‬‬ ‫︚﹧︀رراه ︗﹧︀﹡︊︀ر‪٥٥٦١١٣٨ ...................................‬‬ ‫﹞﹫︡ان ︫﹧︡ا‪٥٥٦٤٦٥٨ ......................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران ‪٥٥٥٣٨٣٦ ..................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار و﹛﹫︺︭︣ ‪٢٢٢٨٦٤٠ .....................................‬‬ ‫ا︨︐︀د ﹞︴﹧︣ی ‪٣٣٤٢١٩٤ .....................................‬‬ ‫﹎﹚︪﹧︣ ‪٦٦٦٩٨٦٩ .............................................‬‬

‫ا︨︐︀﹡︡اری ‪٣٣٤٧٢٥٠ ........................................‬‬ ‫﹞︟︀︋︣ات‪٣٣٣٥٦٩٠ ...........................................‬‬ ‫﹞﹚‪︀﹎ ﹩‬ز‪٦٦٧٠٦٧٠ ............................................‬‬ ‫﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨١٤ ...........................................‬‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ا﹞︀﹞️‪٦٦٧٥٠٠٦ .......................................‬‬ ‫داد︨︣ای ا﹡﹆﹑ب‪٣٣٤٤٨٠٠ .................................‬‬ ‫او﹇︀ف‪٣٣٤٤٨٤٤ ..............................................‬‬ ‫‪ ﹈﹡︀︋ ‬ر﹁︀ه‬ ‫‪︡﹠︋ ‬ر︻︊︀س ‪٢٢٤٤١٨٢-٣ ................................‬‬ ‫︨﹤ راه ︋︣ق‪٢٢٣٤٦٨١-٢ ...................................‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ‪٦٦٧٤٥٣٥ ...........................................‬‬ ‫︫﹧﹫︡ ﹞︜﹝︡ی ‪٣٣٣٠٠٧٦ ....................................‬‬ ‫ﹰ ︮︡ر ‪٢٢٤٥٠٨٥ .......................................‬‬ ‫آ﹬️ ا‬ ‫ا︨︡ آ︋︀دی ‪٢٢٤٤٩٦٥ ........................................‬‬ ‫︋︀زار روز ‪٢٢٤٩٣٦٩ ..........................................‬‬ ‫ر︨︀﹛️‪٦٦٧٠٥٠٨ .............................................‬‬ ‫︑︃﹞﹫‪ ﹟‬ا︗︐﹝︀︻‪٣٣٣٨٩٤٠ ................................... ﹩‬‬ ‫︫︣﹬︺︐‪٢٢٢٨٢٥٩............................................. ﹩‬‬ ‫‪﹤︍︨ ﹈﹡︀︋ ‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹎﹚︪﹧︣‪٦٦٨٥٥٠٩ ......................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨︣︎︨︣︐‪٢٢٤٦٥١٥-٢٢٤٦٥١٠ ............... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹠︡ر︻︊︀س‪٢٢٤٧٨٤٠-٢٢٤٧٧١٥ .................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٣٣٤٢٥٢٥ ............................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋︀زار ‪٢٢٤٠٧٠٧-٢٢٤٥٦٢٥ .......................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹡︀︝﹫﹤ ا﹡︐︷︀﹞‪٣٣٣٦٠٢٥-٣٣٤٠٩٤١ ............. ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨‪﹢‬رو ‪٥٤٢٢٤٢٠- ٥٤٢١٨١٣ .....................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋︀زار ﹡︊‪ ﹩‬ا﹋︣م ‪٢٢٤٧٦٧٢-٢٢٢٧٦٢٢ ............‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︫︣﹬︺︐‪٢٢٢١٤٩٨-٢٢٢٢٧١١ ....................﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞﹠︴﹆﹤ ﹬﹊﹜ در﹬︀﹯‪٥٤٢١١٥١-٥٤٢١١٥٢ ....... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︎︀﹬﹍︀ه ﹨‪﹢‬ا﹬‪٣٧٠١٧٤١ ..............................﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران ‪٥٥٥٣٩٣٥-٥٥٥٢٧١٤ ..........‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︫﹧﹫︡ ﹡︷︣ی ‪٢٢٢٩٩٨٧ ...............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹚‪﹢‬ار ︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٢٢٤٢١٨٠ ................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ا︨︡آ︋︀دی ‪٢٢٤٧٨٣٥ .................................‬‬ ‫︋︀زار ︨︐︀ره ︗﹠‪﹢‬ب ‪٢٢٣١٩٦٠-١ ...........................‬‬ ‫ا﹬︣ان ︠‪﹢‬درو ‪5565175-6 .................................‬‬ ‫︠‪﹢‬ن︨︣خ‪5110320 ..........................................‬‬ ‫‪︀︪﹋ ﹈﹡︀︋ ‬ورزی‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞︡﹬︣﹬️ ﹨︣﹞︤﹎︀ن ‪٣٣٤٢٠٩٦ .......................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٣٣٣٢٨٨٧-٣٣٣٢٨٨٦ ................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨︣︠‪﹢‬ن ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٣٢٧١ ............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨︀ز﹞︀ن ﹋︪︀ورزی ‪٦٦٦٥٠٦٧ ........................‬‬ ‫︫︺︊﹤ خ ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٢٢٤٦٤٢١ ............................ ﹩‬‬ ‫︋︀زار روز ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٢٢٤٧٤٨٢ ............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞﹫︡ان ︑︣ه ︋︀ر ‪٦٦٧٠٤٣٠ ............................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨﹫︡︗﹝︀ل ‪٢٢٣٢٤٠٠-٢٢٤٨٨١٨ .................‬‬ ‫‪﹟﹊︧﹞ ﹈﹡︀︋ ‬‬ ‫︨︣︎︨︣︐‪︀﹎︤﹞︣﹨ ﹩‬ن ‪٣٣٣٢٢١٣- ٣٣٤٧٨٢٨ ...........‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞︣﹋︤ی ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٢٢٤٣٠٠١-٣ ...................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ا﹞︀م ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٢٢٤٢٢٥٠ ..........................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹡︟﹏ ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٦٦٦٤٦١٦-١٧ ....................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹎﹚︪﹧︣ ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٦٦٦١٨٢٠- ٦٦٦١٢٩١ ......‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︎︀︨︡اران ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٥٥٥٤٤٠٧ ...................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︋﹚‪﹢‬ار ︗﹝﹧‪﹢‬ری ا︨﹑﹞‪٥٥٥١٣١٥ ................... ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ︨﹫︡︗﹝︀ل ا﹛︡﹬‪٢٢٢٩٧١٠-٢٢٤٦٦٣٣ ......... ﹟‬‬


‫‪6‬‬

‫ﻑ‬ ‫﹁︣﹞︀﹡︡اری‬ ‫د﹁︐︣ ا﹞‪﹢‬را﹇︐︭︀دي د﹁︐︣ ﹁︣﹞︀﹡︡اری ‪٣٣٣٦٨٠١ .........‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٢٢٤٧٨٨٩ ...........................................‬‬

‫﹁︣ود﹎︀ه‬

‫ا︵﹑︻︀ت ︎︣واز ‪٦٦٦٥٨٢٨ - ١٩٩ .........................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٥٨١٥-١٩ ....................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ اداری ‪٦٦٦٥٨٣٤ ...................................‬‬ ‫︨︍︀ه ﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٤٥-٦٦٦٥٨٤٢ ....................‬‬ ‫﹎︢ر﹡︀﹞﹤ ﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٤١ ................................‬‬ ‫︑︡ار﹋︀ت ا﹬︣ان ا﹬︣ ‪٦٦٦٥٨٠٨-١٣ ........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٣١-٣٢ ..........................‬‬ ‫﹞︣ا﹇︊️ ︎︣واز ‪٦٦٦٥٨٢٥ ...................................‬‬ ‫﹬﹍︀ن ﹡︷︀﹞‪︣﹁ ﹩‬ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٣٩-٤٠ ......................‬‬ ‫ا︫﹫︀ء ﹎﹝︪︡ه ﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٠٦ ..........................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٦٦٦٥٨٠٩ ...........................................‬‬ ‫﹎﹝︣ك ﹁︣ود﹎︀ه ‪٦٦٦٥٨٢٠ ..................................‬‬ ‫︋︀﹡﹈ ﹞﹚‪︣﹁ ﹩‬ود﹎︀ه ‪٦٦٧٧٩٩٦ ...............................‬‬ ‫︋︀ر ا﹬︣ان ا﹬︣‪٦٦٧٥٤٧١ ......................................‬‬ ‫︋︀ر ﹞︀﹨︀ن‪٦٦٨٧٠٠٧ ..........................................‬‬ ‫﹞︀﹛‪٦٦٧٠١٣٧ ................................................﹩‬‬

‫﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︫﹧﹫︡ آو﹬﹠‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٤٣٨٥٤-٣٣٤٠٨٠٤ ..........................‬‬

‫﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن‬

‫ا︑︜︀د﹬﹤ ‪٦٦٦٥٢٧٨ ...........................................‬‬ ‫در﹞︀﹡﹍︀ه ‪٢٢٤٧٦١٤-٢٢٢٠٣٩٩ .........................‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٦٦٧٣٩٠٩ ........................................‬‬

‫﹁︱︀ی ︨︊︤‬

‫﹁︱︀ی ︨︊︤‪٣٥٥٣٤١٨-١٩ ..................................‬‬ ‫︫﹧︣داری ﹞︣﹋︤ی ‪٢٢٢٣٠٢١ ................................‬‬

‫﹁‪﹐﹢‬د‬

‫﹁‪﹐﹢‬د ﹞︊︀ر﹋﹤ ‪٧٥١١٢٠٤-٥ .................................‬‬ ‫﹁‪﹐﹢‬د ﹨︣﹞︤﹎︀ن ‪٤٥٩٠٠٠٣ ..................................‬‬ ‫﹨︣﹞︤آل ‪٥٥٩٢٦١٠-١٤ .....................................‬‬

‫﹁︣و︫﹍︀ه‬

‫﹁︣و︫﹍︀ه ر﹁︀ه ‪٦٦٦٦٧٧٦ - ٧-٦٦٦٥٥٩٦...............‬‬ ‫﹁︣و︫﹍︀ه ا︑﹊︀‪٦٦٦٢٦٦٠-١ .................................‬‬

‫ﻕ‬ ‫﹇﹠︡ و ︫﹊︣‬

‫خ ﹡︟﹏ ﹡︀︠︡ا ‪٦٦٦٤٣٩١ .....................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٦٦٦١٧٩٥ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬

‫﹇﹠︡ و ︫﹊︣‬

‫خ ﹞﹚‪︀﹎ ﹩‬ز ‪٦٦٦١٧٩٥-٦٦٦٤٣٩٢ .........................‬‬

‫﹋︀﹡‪﹢‬ن ︎︣ورش ﹁﹊︣ی‬

‫ﻙ‬

‫﹋︀﹡‪﹢‬ن ︎︣ورش ﹁﹊︣ي ا︨︐︀ن‪٤٣١٣٤١١-١٢ ..............‬‬ ‫‪﹢﹡︀﹋ 6‬ن ︝︧‪ ﹟‬دا﹡︪﹝﹠︡ ︨‪﹢‬رو ‪٥٥٦٢٤٠٩ ...................‬‬ ‫﹋︀﹡‪﹢‬ن ︫﹧﹫︡ ︨︀﹞︍‪﹢‬ر‪٣٣٣٢٤٧٧ .............................‬‬ ‫﹋︀﹡‪﹢‬ن ‪٢٢٤٧٠٠١-٣٣٣١٤٣٩ .............................‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞﹠︴﹆﹤ ‪٣٣٣٧٠٠٦ ......................................‬‬

‫﹞︣﹋︤ ︋﹧︡ا︫️ ا︨︐︀ن‬

‫ﻡ‬

‫ا﹡︊︀ر ‪٣٧٠٤٤٧١ ...............................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٦٤٥٥٧-٨ .......................................‬‬ ‫﹁︀﹋︦ ‪٥٥٦٤٥٦٠ .............................................‬‬

‫﹞︡﹬︣﹬️‪٥٥٦٤٥٦١-٢ .......................................‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش ︨﹑﹞️‪︡﹧︋-‬ا︫️ روا﹡‪٥٥٦٠٣٦٨ .............. ﹩‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬ز︫﹍︀ه ︋﹧‪﹢‬رزی ‪٥٥٥٧٦٠٧ ...............................‬‬ ‫︋﹧︡ا︫️ ︠︀﹡‪﹢‬اده‪٥٥٦٠٣٧١ .................................‬‬ ‫︋﹧︡ا︫️ ﹞︜﹫︳ و ︝︣﹁﹤ ای ‪٥٥٦٠٣٧٠ ......................‬‬ ‫︋﹧︡ا︫️ ﹞︡ارس و د﹨︀ن د﹡︡ان‪٥٥٦٤٥٥٤ ..............‬‬ ‫︑︡ار﹋︀ت‪ -‬ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٥٥٦٤٥٥٩ .............................﹩‬‬ ‫︨︐︀د ﹎︧︐︣ش‪ -‬آ﹞︀ر و ا︵﹑ع ر︨︀﹡‪٥٥٦٠٣٧٣ .......... ﹩‬‬ ‫﹞︀‪﹐‬ر﹬︀‪︣﹫︾ -‬وا﹎﹫︣‪٥٥٦٠٣٧٢ .........................﹏︨ -‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑﹚﹀‪٥٥٦٤٥٥٧-٨ .................................... ﹟‬‬

‫﹞︣﹋︤ ︋﹧︡ا︫️ ︫﹧︨︣︐︀ن ︋﹠︡ر︻︊︀س‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار︗﹝﹧‪﹢‬ری‬

‫﹞︣﹋︤ ︑﹧﹫﹤ و ︑‪﹢‬ز﹬︹ ﹋︀‪﹐‬‬ ‫‪٣٣٣٤٩٥٥-٦. ............................................‬‬

‫﹞︦ ا﹬︣ان‬

‫︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران‬

‫‪٥٥٥٢٠٢٥-٥٥٥٩٨٤٩ .................................‬‬

‫﹞︧﹊‪ ﹟‬و ︫﹧︨︣︀زی‬ ‫﹋‪﹢‬ی ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن‬

‫ر﹬︀︨️ ︨︀ز﹞︀ن ‪٣٣٣٢٤٥٧ ..................................‬‬ ‫﹡﹝︀︋︣ ‪٣٣٣٠٩٥٤ ...............................................‬‬ ‫︫﹧︨︣︀زی ‪٣٣٣٤٧٠٨ ........................................‬‬ ‫ذ﹬︜︧︀︋‪٣٣٣٤٧٠٢ ......................................... ﹩‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣١٩٩٥-٧ .......................................‬‬

‫︋﹧︡اا︫️ ﹞︜﹫︳ ‪٣٣٣٠٤٣١ ..................................‬‬ ‫﹞︊︀رزه ︋︀ ︋﹫﹝︀ر﹬﹧︀‪٣٣٤٠٠٢٢ .................................‬‬ ‫︨︐︀د ﹎︧︐︣ش ‪٣٣٣٩٠٩١ ...................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٠٤٢٩-٣٣٣٠٤١٦ ...........................‬‬ ‫﹁︀﹋︦ ‪٣٣٣٩٠٩٠ .............................................‬‬ ‫﹋﹚﹫﹠﹫﹈ ر﹬‪﹢‬ی‪٣٣٤١٧٩٤ .....................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٣٣٣٠٤٣٠-٣٣٥٢٠٣٠ ...........................‬‬ ‫﹡﹆﹚﹫﹤‪︀﹝﹫︋-‬ر﹬﹧︀ی وا﹎﹫︣‪٣٣٣٥١٣٨ ..........................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٣٣٥٢٠٤٠ ............................................‬‬

‫︫︣﹋️ ﹞﹧﹠︨︡‪ ﹩‬آب و ︠︀ك‬

‫﹞︣ا﹋︤ ︋﹧︡ا︫︐‪ ﹩‬در﹞︀﹡‪﹩‬‬

‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٧٣٥٠٣٢١ ..........................................‬‬

‫‪︡﹧︋ ︤﹋︣﹞ ‬ا︫︐‪ ﹩‬در﹞︀﹡‪︣﹫︠ ﹩‬﹬﹤‬ ‫﹞︜﹚﹤ اوز﹬﹧︀ ‪٢٢٣١٢٧٥ .......................................‬‬ ‫︫﹝︀ره‪١‬‬ ‫ا︨﹑م آ︋︀د‪٥٥٦١٦٠٣ .........................................‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٢‬‬ ‫﹬︀د︋‪﹢‬د‪ ︤﹋︣﹞ ،‬در﹞︀﹡‪٥٥٥٢١٧١ ............. ﹩﹡︡﹞ ︡﹫﹧︫ ﹩‬‬ ‫︫﹝︀ره‪٣‬‬ ‫‪︡﹧︋ ︤﹋︣﹞ ︉﹠︗ ﹟﹝﹧︋٢٢‬ا︫️ ا︨︐︀ن‪٥٥٥٦٥٣٤ ..........‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٤‬‬ ‫﹋‪﹢‬ی ﹞﹚️‪٥٥٥٠٤٩٩ ..........................................‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٥‬‬ ‫︚﹧︀رراه ﹞︣ادی ‪٢٢٤٥٦٠٠ ...................................‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٦‬‬ ‫﹋﹝︣ ︋﹠︡ی ‪٢٢٢٦٦٥٤ .........................................‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٧‬‬ ‫﹡︀﹬︊﹠︡ ︫﹝︀﹛‪٣٣٣٢٨٣٠ ..................................... ﹩‬‬ ‫︫﹝︀ره ‪٨‬‬ ‫︫﹧︣ك ︑‪٣٧٠٣١٠٤ .....................................︡﹫︝﹢‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︠﹫︣﹬﹤ ︫﹝︀ره‪٢٠٠٢٢٥٤ .............................١‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪︣﹫︠)٢‬﹬﹤( ‪٢٢٣١٢٧٥ .........................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ در﹞︀﹡‪︀﹫﹍﹠﹨︣﹁ ﹩‬ن‪٢٢٤٧٦١٤ .........................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ در﹞︀﹡‪︀︎ ﹩‬﹬﹍︀ه ﹨‪﹢‬ا﹬‪٣٧٠١٩٧٠ ......................﹩‬‬ ‫﹞︣﹋︤ در﹞︀﹡‪ ︡﹫﹧︫ ﹩‬ر︗︀﹬‪٥٥٦٤٨٨٠ ...................... ﹩‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٥٤٢٥١٢٥ ...................................٣‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٢٢٢٣٣٧١ ...................................٤‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه‪٣٣٤٥٠٦٢ ............................................٧‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره‪٣٣٣٠٧١٢ ....................................٨‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره‪٣٣٣٨٨٢٧ ....................................٩‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه ︫﹝︀ره‪٢٢٢٩٢٤٩ ..................................١٠‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه‪٦٦٦٨٧٤٧ ..........................................١١‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه‪6664138 .......................................... 13‬‬ ‫︎︀﹬﹍︀ه‪3555947 .......................................... 14‬‬

‫‪ ‬در﹞︀﹡﹍︀ه ز﹡︡ان ︫﹧﹫︡ ︫︀﹨‪︡﹡﹢‬ی‬ ‫︫﹧︣ك ︑‪٦٦٦١٨١١-١٣ ...............................︡﹫︝﹢‬‬

‫‪ ‬در﹞︀﹡﹍︀ه ︫︣﹋️ ﹡﹀️‬ ‫︠﹫︀︋︀ن ﺁﻳﺖﺍﷲ ︾﹀︀ری ‪٣٣٣٢٢٦٧ ........................‬‬ ‫در﹞︀﹡﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ‪٢٢٢٠٣٩٩ ............................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑︜﹆﹫﹆︀ت ︋﹫﹝︀ر﹬﹧︀ی ر﹬‪﹢‬ی‪٢٢٢٩٠٢٤ ................‬‬

‫﹞︣﹋︤ اورژا﹡︦‬

‫︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن ︫﹧﹫︡ ﹞︜﹝︡ی‬

‫‪١١٥ .........................................................‬‬

‫︮﹠︀﹬︹ و ﹞︺︀دن‬

‫﹞︺︀و﹡️ ︋︀زر︨‪٦٦٦٥٢٨٢ ..................................﹩‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٢١٨٤-٧٩ .....................................‬‬ ‫﹁︀﹋︦ ‪٦٦٦٥٢٩٩ .............................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٦٦٧٥٦٩٣ ..........................................‬‬

‫︠﹫︀︋︀ن ︵﹚‪﹢‬ع‬

‫﹞﹧﹝︀﹡︍︢﹬︣‬

‫‪ ‬ا︵﹚︦‬ ‫﹁﹚﹊﹤ ﹇︡س ‪٢٢٢٨٥٤١-٢٢٢٩٥٧٧ .......................‬‬ ‫‪﹢﹚︋ ‬ار‬

‫﹞﹫︡ان ا︋‪﹢‬ذر‪٢٢٢٢٦٢٥ .....................................‬‬

‫‪﹏︝︀︨ ‬‬ ‫︠﹫︀︋︀ن ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪ ﹩‬رو︋︣وی ﹨﹑لا︝﹝︣ ‪٢٢٢٢٦٠٣ ........‬‬ ‫‪ ‬ا﹞﹫︣‬ ‫ب ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٤ ﹩‬راه ا︨︐︀﹡︡اری ‪٣٣٣١٧٣٥ ...............‬‬ ‫‪︀﹧︚ ‬ر﹁︭﹏‬ ‫︠﹫︀︋︀ن ‪︣﹧︫ ١٧‬﹬‪﹢‬ر ︗﹠‪٢٢٣٨١٤٥ ......................﹩︋﹢‬‬

‫﹞︣﹋︤ ﹡︀︋﹫﹠︀﹬︀ن‬

‫︋﹚‪﹢‬ار ا﹞︀م ︝︧﹫‪٣٣٣٧٦٨٣ .................................﹟‬‬

‫﹞︣﹋︤ ﹡︀︫﹠‪﹢‬ا﹬︀ن‬

‫﹡︟﹏ ﹡︀︠︡ا‪٦٦٧٠٤٠٠ ........................................‬‬

‫﹡︀︝﹫﹤ ا﹡︐︷︀﹞‪﹩‬‬

‫ﻥ‬

‫﹡︀︝﹫﹤ ا﹡︐︷︀﹞‪٣٣٣٢٣٠١-٥ ................................﹩‬‬ ‫ا﹞︀﹋‪٢٢٤٧١١٠ ............................................. ﹟‬‬ ‫﹎︤﹬﹠︩‪٢٢٤٠١٠٩-٢٢٤٧٥١٥ ...........................‬‬ ‫︨︐︀د ‪٣٣٣٢٣٠٣-٥ ٣٣٣٢٣٠١ ...........................‬‬

‫﹡﹧︱️ ︨‪﹢‬ادآ﹞‪﹢‬زی‬

‫︋﹚‪﹢‬ارا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٣٣٣٧٠٣٤-٣٣٤٨٣٤٢ ................. ﹩‬‬

‫﹡﹫︣و﹎︀ه ︋‪﹢﹡︀︐︨﹢‬‬

‫︗︀ده ︋﹠︡ر︻︊︀س‪٦٦٦٥٤١٠-١٣ ............................‬‬

‫﹨﹑ل ا︝﹝︣‬ ‫ا︑‪︀︑﹢‬ج‬

‫ﻩ‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦١٥٦-٦٦٦١٥٦٠ ............................‬‬ ‫‪٦٦٦٧٧٦١-٦٦٦١٥٥٠ .................................‬‬ ‫دارو︠︀﹡﹤ ‪٢٢٢٥٦٥٥ .........................................‬‬


‫‪5‬‬

‫︫︣﹋️ ︝﹝﹏ و ﹡﹆﹏ ‪٣٣٤١٢٠٩ .............................‬‬

‫︑︀﹋︧﹫︣ا﹡‪﹩‬‬

‫ﺕ‬

‫︑︀﹋︧﹫︣ا﹡‪﹩‬‬ ‫‪٦٦٧٢٠٥٠‬‬ ‫︑︀﹋︧‪١٣٣ ........................................... ﹜﹫︨﹩︋ ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٦٦٧٢٠٥١ ..........................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٦٦٧٢٠٥٠ ...........................................‬‬

‫︑︣︋﹫️ ︋︡﹡‪﹩‬‬

‫︫﹧︣﹡﹝︀﹬︩‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٤٢٨٨٧ ..........................................‬‬

‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی‬ ‫﹎﹚︪﹧︣ ︗﹠‪﹩︋﹢‬‬

‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره ‪٦٦٦٠٤٦٥ ................ ١‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٦٦ ............... ٢‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٦٧ .................. ٤‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٦٨ ................... ٥‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٦٩ .................. ٦‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٧٠ .................. ٧‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٢١٠٣ .................. ٨‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٢٦٦٨ ................... ٩‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ﹨﹝︧﹀︣‪٦٦٦٠٤٧١ ....................‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٧٢ ................ ١١‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٨٤١٣٥ ................. ١٢‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٧٧ ................. ١٣‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٨٤١٤٤ ................. ١٤‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٧٥ ................ ١٥‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٢٦٨٠ ................ ١٦‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹝︀ره‪٦٦٦٠٤٧٦ ................. ١٧‬‬ ‫︑︣﹞﹫﹠︀ل ﹞︧︀﹁︣︋︣ی ︨﹫︣ و ︨﹀︣ ‪٦٦٦٠٤٧٢ .............‬‬

‫︔︊️ ا︝‪﹢‬ال‬

‫ﺙ‬

‫︎︀رك د︋︀︾﹫︀ن‬

‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ‪٣٣٣٠٠٣٩-٣٣٣١٠٢٢ ..........................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٤٣٨٨-٩ ......................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٣٣٣٠٠١٣ ..........................................‬‬

‫︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹞﹑ك‬

‫‪٣٣٣٢٩٢٢- ٣٣٣٢٤٦٠ ................................‬‬

‫ﺩ‬ ‫دا﹞︍︫︤﹊‪﹩‬‬

‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٦٦٦٢٣٧٩ ......................................... ﹩‬‬ ‫︫︊﹊﹤‪٤٦١٧٤٦٤ ..............................................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑﹚﹀‪٦٦٦٢٣٧٤-٦٦٦٧٨٣١-٦٦٦٢٣٩٦ ........ ﹟‬‬

‫دارا﹯‪﹩‬‬

‫﹞﹫︡ان ا﹡﹆﹑ب‬

‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٢٢٤٣٩٨٤ ..........................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٤٣٩٨٠-٢ ......................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞﹝﹫︤ ﹋﹏ ‪١‬و‪٢٢٤٣٩٧٦ -٢٢٤٠٧٣٩ .......... ٢‬‬ ‫︠︤ا﹡﹤ ﹞︺﹫‪٢٢٤٧٧٠٤ ...................................... ﹟‬‬

‫داد︨︣ای ا﹡﹆﹑ب‬ ‫﹞﹫︡ان ا︑‪︀︑﹢‬ج‬

‫︑﹚﹠﹀︟︀﹡﹤‪٣٣٥١٦٧٠ -٣٣٣٨٠٨٠-٥ ......................‬‬

‫دا﹡︪﹍︀ه‬ ‫خ دا﹡︪﹍︀ه‬

‫‪ ‬دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹑﹞‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٦٦٦٥٥٠١-٤ .......................................‬‬

‫‪ ‬دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡‪﹢‬ر‬

‫︨﹤راه ︗﹧︀﹡︊︀ر‬

‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٥٥٦١٠٣٠ ........................................... ﹩‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش ‪٥٥٦٤٤٨٥ ...........................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ر﹯﹫︦ ‪٥٥٥٧٢٣٢ .....................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹁︣﹨﹠﹍‪ ﹩‬و ا︗︐﹝︀︻‪٥٥٥٣٢١٨ ...................... ﹩‬‬

‫‪ ‬دا﹡︪﹍︀ه ︻﹚‪﹢‬م ︎︫︤﹊‪︀﹎︤﹞︣﹨ ﹩‬ن‬ ‫‪ ‬ر﹬︀︨️ دا﹡︪﹍︀ه ‪٣٣٣٤٢٧٥-٦ ...........................‬‬ ‫د﹁︐︣ ذ﹬︜︧︀ب ‪٣٣٤١٥٤٥-٣٣٣١٨٢٦ ...................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ا﹬﹠︐︣﹡️‪٣٣٣٠٨١١ ....................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ در﹞︀ن ‪٣٣٤٠٤٠١-٢ ...............................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ آ﹞‪﹢‬ز︫‪٣٣٣٧١٩٠-٢ ............................ ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡‪٣٣٣٣٢٨٨ ............................... ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ دا﹡︪︖‪﹢‬﹬‪٣٣٣٣٢٨٧ .............................. ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︋﹧︡ا︫︐‪٥٥٦٤٥٦١-٢ ............................﹩‬‬ ‫دا﹡︪﹊︡ه ︎︫︤﹊‪٦٦٨٤٦٤٠-٤٣ ......................... ﹩‬‬ ‫دا﹡︪﹊︡ه ︎︨︣︐︀ری ‪٦٦٦٦٣٦٧-٨ .........................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٣٢٨٠-٥ ......................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︾︢ا و دارو ‪٧٦٦١٧٥٤-٧ ........................‬‬

‫د﹬‪﹢‬ان ﹞︜︀︨︊︀ت‬

‫﹨‪﹢‬ا﹬‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٢٧٤٣-٤ .....................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ‪٦٦٦٢١٤٧ ........................................‬‬ ‫﹁﹊︦ ‪٦٦٦٩٠٣٠ .............................................‬‬

‫راه آ﹨‪﹟‬‬

‫ﺭ‬

‫﹋﹠︐︣ل ﹇︴︀ر‬ ‫‪٢٢٤٩٧٥٠‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹋﹏ ‪٢٢٤٩٧٢٥ ..........................................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑﹚﹀‪٢٢٤٢٣٢١-٢ - ٢٢٢٣٠٠٤- ٥ .............. ﹟‬‬ ‫︝‪﹢‬زه ﹡︷︀ر︑‪ ﹩‬راه آ﹨‪٦٦٦٥٣٣١-٢ .............. ︣﹧︪﹚﹎ ﹟‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ︝‪﹢‬زه ‪٦٦٦٥٣٢٩ ......................................‬‬ ‫ا︵﹑︻︀ت راه آ﹨‪٢١٧٤٤٩٨-٩٩-١٣٩ ...................﹟‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٢١٧٢٤٠٥ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹡﹝︀﹬﹠︡﹎‪ ﹩‬ر︗︀ ‪...................................................‬‬ ‫‪.................................................٢١٧٢٤٦٠-٢‬‬ ‫︎﹚﹫︦ راه آ﹨‪٢١٧٢٠٢٠ ................................... ﹟‬‬ ‫︑︊﹚﹫︽︀ت ا︨﹑﹞‪ ﹩‬راه آ﹨‪٢١٧٤٦٠٣ ....................... ﹟‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٢٢٤٩٧٢٨-٧ .......................................‬‬

‫راه و ︑︣ا︋︣ی‬

‫︫﹝︀ره)‪٣٣٣٢٥٩١ -٣٣٣٢٠٣٥ ........................ (٢‬‬ ‫︫﹝︀ره)‪٣٣٣٣٢٩٥ ......................................... (٣‬‬

‫روز﹡︀﹞﹤‬

‫ا︵﹑︻︀ت ‪٢٢٢٧٨٠٠-٢٢٢١٣٢٢ ...........................‬‬ ‫ا﹬︣ان ‪٦٦٧١٦٨٠-٦٦٦٣٧٧٣ .............................‬‬ ‫︮︊︛ ︨︀︝﹏ ‪٢٢٤١٤٦٢-٢٢٢٦٧٥١ .......................‬‬ ‫﹋﹫﹧︀ن ‪٢٢٢٧٧٦٤-٢٢٤٢٢٨٥-٢٢٢٧٦٢٧ ..............‬‬ ‫ا﹞﹫︡ ︨︀︝﹏ ‪٢٢٤٨٠٨٨-٩ ...................................‬‬ ‫﹡︡ای ﹨︣﹞︤﹎︀ن ‪٢٢٤٢٨٨٨ ...................................‬‬ ‫در﹬︀‪٢٢٤٣٧٣٤-٢٢٤٦٣٨٤ ................................‬‬ ‫در﹬︀ی ا﹡︡﹬︪﹤‪٣٣٥٢٤٠٠ ....................................‬‬

‫︨︐︀د ﹡﹝︀ز ︗﹝︺﹤‬

‫︫︣﹋️ ︑︀﹬︡وا︑︣‬

‫︨︀ز﹞︀ن ا︨︐︺︡اد﹨︀ی در︪︠︀ن‬

‫‪٦٦٦٤٩٨٨-٦٦٦٦٦١١ .................................‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٤٧٤٥٢ ..........................................‬‬

‫ﺵ‬

‫ا︨﹊﹚﹤ ︫﹧﹫︡ ر︗︀﹯‪﹩‬‬

‫﹞︺︀و﹡️ ﹁﹠‪٤٥١٤٣٨٤ ...................................... ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ﹡︀︝﹫﹤ ‪٤٥١٤٣٧٠ ...................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٤٥١٤٣٨٥ ...........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︻﹝﹚﹫︀ت ‪٤٥١٤٣٧٥-٦ ..............................‬‬

‫︫﹧︣داری‬ ‫︗﹠︉ دارا﹯‪﹩‬‬

‫‪︣﹧︫ ‬داری ﹞︣﹋︤ی‬

‫ا﹞‪﹢‬ر اداری‪٢٢٤٢٣٥٠ ........................................‬‬ ‫﹋︀ر﹎︤﹬﹠‪٢٢٣٣٩٠٥ ..........................................﹩‬‬ ‫﹞︺︀وان ﹞︀﹛‪ ﹩‬اداری‪٢٢٢٧٦١٧ ...............................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹞︀﹛‪٢٢٤٧٥٧٠ ..........................................﹩‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٢٢٤٠٩٠٠ ........................................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︎﹫︀م ‪٢٢٢٩٨٠٠ .........................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ︫﹧︣دار ‪٢٢٤٧٦٨٠ ....................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٢٣٠٢١ - ٢ - ٢٢٢٥٠٣٣ ...................‬‬ ‫︫‪﹢‬را ‪٢٢٤٥٣٠٨ ..............................................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︎﹫︀م ‪٢٢٢٩٨٠٠ ........................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٢٢٢٧٦١٧ ................................. ﹩‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹁﹠‪︣﹝︻ ﹩‬ان‪٦٦٦٧٩٧٠ .................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︠︡﹞︀ت ︫﹧︣ی ‪٦٦٧٤٥٧٦ ..........................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹁﹠‪︀︨︣﹧︫ ﹩‬زی ‪٢٢٤٤٨٩٩ .........................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٢٢٤٢٥٦٦ ...........................................‬‬

‫‪︣﹧︫ ‬داری ﹞﹠︴﹆﹤‪٢‬‬

‫رو︋︣وی ︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن ︫﹧﹫︡ ﹞︜﹝︡ی‬

‫‪٣٣٣٣١٦٦ .................................................‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪ ١‬آزاد﹎︀ن ‪٣٣٣٧٦١٨ .................................‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪٦٦٦٦٤٤٠ ....................................︣﹧︪﹚﹎ ٢‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪ ٣‬ر︨︀﹛️ ‪٦٦٦٢١٠٨ ...................................‬‬

‫‪︣﹧︫ ‬داری ﹞﹠︴﹆﹤‪٣‬‬ ‫﹋‪﹢‬ی ︎﹚﹫︦ ‪٥٥٥٩٩١٨.........................................‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪︡﹫﹞ ١‬ان ﹇︡س ‪٢٢٢٢٠٩٩١ .........................‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪ ️︪﹧︋ ٢‬ز﹨︣ا ‪٢٢٢٩٨٧٦ ............................‬‬ ‫﹡︀︝﹫﹤‪﹢︨ ٣‬رو ‪٥٤٢٥٧١٣ ....................................‬‬

‫︮︡ا و ︨﹫﹝︀‬

‫﹡︀﹬︊﹠︡ ︗﹠‪﹩︋﹢‬‬

‫ار︑︊︀︵︀ت راد﹬‪٢١٦٢٠٥٠ ...................................﹢‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر اداری ‪٢١٦٢١١٦ .......................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٠٠٢٠-٢٨ ....................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٢١٦٢٠٤٨ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ︎︟︩ ︨﹫﹝︀ ‪٢١٦٢٠٣٣ ................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ︑‪٢١٦٢٢٣٢ ................................ ︀﹝﹫︨ ︡﹫﹛﹢‬‬ ‫وا︝︡ ︠︊︣ ‪٣٣٣٣٣٨٣ .........................................‬‬ ‫وا︝︡ ︠︊︣ )︑︜︣﹬︣﹬﹤ ( ‪٣٣٣٣٣٨١ ...........................‬‬

‫ﺱ‬

‫د﹁︐︣ ا﹞︀م ︗﹝︺﹤ ‪٣٣٣٣٦٨٢ .................................‬‬ ‫︨︐︀د ا﹇︀﹞﹤ ﹡﹝︀ز ‪٣٣٤٣٨٦٢-٣٣٣٥٦٧٦ .................‬‬ ‫︨︐︀د ا︗︣ا﹯‪︀﹞︣﹁ ﹩‬ن ا﹞︀م‪٢٢٤٩٣٢٧ -٥٥٥٢٦٦٠ .........‬‬ ‫︨︐︀د ﹡﹝︀ز ︗﹝︺﹤ ‪٣٣٤٠٤٧٧ .................................‬‬

‫︨︀ز﹞︀ن ︑︊﹚﹫︽︀ت ا︨﹑﹞‪﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹩‬‬

‫︨︀ز﹞︀ن ︝︕ و ز﹬︀رت‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٢٨١١-١٣ .....................................‬‬

‫︮﹠︡وق ︑︺︀ون ﹋︪‪﹢‬ر‬

‫ﺹ‬

‫اداره ﹋﹏ ‪٢٢٤٣٥٠٠-٢٢٤٣٤٩٩ .........................‬‬


‫‪4‬‬

‫‪︣︋︀︟﹞ ︤﹋︣﹞ ‬ات ︫﹧﹫︡ ︋﹧︪︐‪﹩‬‬

‫﹞﹫︡ان ︋︣ق‬

‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︪︐︣﹋﹫‪٢٢٢٧١٧١-٢٢٤٣٧٣٧ .................. ﹟‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٢٢٤٤٩٤٩ ............................................‬‬ ‫︨︀﹛‪ ﹟‬د︨︐﹍︀ه ‪٢٢٤١٠٠٠-٢٢٢٢٣٢٣ ....................‬‬

‫‪︣︋︀︟﹞ ︤﹋︣﹞ ‬ات ︫﹧﹫︡ ﹇﹠︡ی‬

‫﹁︣ود﹎︀ه ﹇︡﹬﹜‬

‫آ︋‪︀﹝﹡﹢‬ن‪٣٣٤٢٣٣٩ ............................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︪︐︣﹋﹫‪٣٣٤٠٤٤١-٣٣٣١٠٤٠ .................. ﹟‬‬ ‫︠︣ا︋‪٣٣٢٧٥٧٥ ...................................... ﹟﹀﹚︑ ﹩‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٣٣٣٢١٣٢ ............................................‬‬ ‫︨︀﹛‪ ﹟‬د︨︐﹍︀ه‪٣٣٣٠٠٠٠ .....................................‬‬ ‫︫︊﹊﹤ ﹨‪﹢‬ا﹯‪٣٣٣٧٥٧٥ ..................................... ﹩‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٣٣٣١٣١٤ ........................................... ﹩‬‬ ‫وا﹎︢اری ︠︴‪﹢‬ط ‪٣٣٣٨٨٨٢ ..................................‬‬

‫‪︀︋﹢﹞ ︤﹋︣﹞ ‬﹬﹏ ا﹞︀م ︻﹚‪﹩‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٢٢٥١٢٠١ ............................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︪︐︣﹋﹫‪٢٢٤٩٣٣٩ ................................... ﹟‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٣٣٣٩١٣٠ ............................................‬‬

‫اداره ﹡︷︀رت ︋︣ دارو و ﹞‪﹢‬اد ︾︢ا﹬‪ ﹩‬آزاد﹎︀ن‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٤٠٤٠١-٣ .......................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٣٣٣٠٥٧٤-٣٣٣٠٥٧١ ..........................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٣٣٣٠٥٧١ ............................................‬‬ ‫آز﹞︀﹬︪﹍︀ه ﹋﹠︐︣ل ‪٣٣٣٠٨٥٨ ................................‬‬ ‫﹡︷︀رت دارو ‪٣٣٥١٤٩٠ .......................................‬‬ ‫آز﹞︀﹬︪﹍︀ه ﹋﹠︐︣ل ‪٣٣٣٠٨٥٨ ................................‬‬ ‫ا︵﹑عر︨︀﹡‪ ﹩‬دارو‪٣٣٤٧٨٩٢ .................................‬‬ ‫﹞︺︀ون‪٣٣٣٠٥٧٤ ..............................................‬‬ ‫︋﹫﹝︀ری﹨︀ی ︠︀ص‪٣٣٤٧٨٩٢ .................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ︎︨︣︐︀ری ‪٣٣٤٢٠٣٢ ...................................‬‬ ‫︑︖﹧﹫︤ات ‪٣٣٣٨٢٠٠ ..........................................‬‬

‫ا︨︐︀﹡︡اری‬

‫ر﹯﹫︦ د﹁︐︣ ا︨︐︀﹡︡ار ‪٢٢٢٥٠٠٠-٢٢٢٥٠٠٥ ...........‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑﹚﹀‪٢٢٤٣٧٠٠-٩ ................................... ﹟‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹡︀︵﹅‪٦٦٦٥٣٤٦ .........................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ︨﹫︀︨‪ ﹩‬ا﹞﹠﹫︐‪٢٢٤٧٨٨٥ ...........................﹩‬‬ ‫﹞︺︀ون ︻﹝︣ان ا︨︐︀﹡︡اری ‪٤٦١٣٢٠٤-٥ ...................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ا﹞‪﹢‬ر اداری و ﹞︀﹛‪٢٢٤٥٥١٣ .................... ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ﹞﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡‪٢٢٢٦٠٤٠-٣٣٣٦٤٥٥ .......... ﹩‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ︝︣ا︨️ ا︨︐︀﹡︡اری ‪٢٢٤٧٨٩٤ ....................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ︨﹫︀︨‪ ﹩‬ا﹡︐︷︀﹞‪٢٢٤٥٥١٤ .....................﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ا﹞‪﹢‬ر ا︗︐﹝︀︻‪٢٢٤٧٩٠٤ ..........................﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ارز︫﹫︀︋‪٢٢٤٧٩٠٦-٣٣٣٣٠٦٨ .............. ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ د﹁︐︣ ︻﹝︣ان ︗︤ا﹬︣ ‪٤٦١٣٢١٥-١٦ .............‬‬ ‫︫‪﹢‬رای ︻︀﹛‪﹢︗ ﹩‬ا﹡︀ن ‪٣٣٣٤٦٤٥ .............................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ︫﹧︣ی و رو︨︐︀‪٤٦١٣٢٠٧-٨ ....................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ د﹁︐︣ ﹁﹠‪٦٦٦٧٣٩٩ .............................. ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︻﹝︣ان ‪٦٦٦٧٣٩٢-٦ ..............................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ا﹞‪﹢‬ر ا︑︊︀ع ︋﹫﹍︀﹡﹤ ‪٦٦٨٢٥٠٢-٣ .................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ﹋﹝﹫︧﹫‪﹢‬ن ا﹞‪﹢‬ر ︋︀﹡‪﹢‬ان ‪٢٢٤٥٥٢٨ ..................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︨﹫︀︨‪٢٢٤٧٨٨٥ .................................. ﹩‬‬ ‫︫‪﹢‬رای ﹨﹝︀﹨﹠﹍‪︀︊﹞ ﹩‬رزه ︋︀ ﹞‪﹢‬اد ﹞︟︡ر‪٦٦٨٣٩٨١-٤ ....‬‬ ‫﹞︪︀ور ا︨︐︀﹡︡ار‪٢٢٤٧٩١٨-٢٢٤٥٥٠٨ ..................‬‬

‫‪4‬‬

‫ا︨﹊﹚﹤‬

‫‪ ‬ا︨﹊﹚﹤ ︫﹧﹫︡ ︋︀﹨﹠︣‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٤٥١٣٢٩٣-٦ .......................................‬‬ ‫︔︊️ ︫﹠︀ور﹨︀ ‪٥٥٥٠٧٨٣ ....................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٥٥٥٠٧٢٦ ...........................................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ﹎︀رد ‪٥٥٥٠٥٠٩ .......................................‬‬ ‫﹎︢ر﹡︀﹞﹤ ‪٤٥١٣٣٨٤ ..........................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︋﹠︡ر ‪٤٥١٣٣٠٠ ....................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٤٥١٣٤٢٩ ................................. ﹩‬‬

‫﹞﹧﹠︨︡‪٤٥١٣٢٢٩ .......................................... ﹩‬‬ ‫﹋︀﹞︍﹫‪٥٥٥٤١٨٨ ...........................................︣︑﹢‬‬ ‫︻﹝﹚﹫︀ت ‪٥٥٥٥٠٣٠-٤٥١٣٣٠٥ ............................‬‬

‫‪ ‬ا︨﹊﹚﹤ ︫﹧﹫︡ ر︗︀﹬‪﹩‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥١١١٥٠٠-١٩ .....................................‬‬ ‫︋﹠︡ر و ︑‪﹢‬ا︋︹‪4514017 ......................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪4514001-9-5111500-10 .................‬‬

‫ا︨﹠︀د ︎︫︤﹊‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٣٣٣٨٩٧٦ ..........................................‬‬

‫ا﹡︊︀ر ﹎﹠︡م‬

‫︗︀ده ا︨﹊﹚﹤‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٥٠٠١٠-٦٦٧٠٢٦٨-٩ .......................‬‬

‫ا﹡︐﹆︀ل ︠‪﹢‬ن‬ ‫﹞﹫︡ان ︋︣ق‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٢٨٠٣٢- ٢٢٤١٧٢٨-٢٢٤٢٢٥٧ ..........‬‬

‫ا﹡︭︀را﹛﹝︖︀﹨︡﹬‪﹟‬‬

‫︫﹧︣﹡﹝︀﹬︩‬

‫︨︣︎︨︣︐‪٣٣٣٨٠٣٠-٣٣٣٩٣٤٦ ........................ ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ درو﹬︪‪٤٣١٣١٠١-٢ .............................. ﹩‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞︣﹋︤ی ‪٣٣٤٧٠٧٢-٣٣٤١٠٧٥ .....................‬‬

‫او﹇︀ف‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٣٠٣٩-٣٣٣٢٠٦٣ ..........................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ او﹇︀ف ‪٣٣٣٨٩٣٠ ....................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٣٣٣٨٩٣٠ ..........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٣٣٣٦٨٣٢ ...........................................‬‬ ‫︨﹫︡ ﹞︷﹀︣‪٣٣٥٠١٢٠ .........................................‬‬ ‫﹁﹊︦‪٣٣٣٢٤١٠ ..............................................‬‬

‫︋︀زر︨‪ ﹩‬و ﹡︷︀رت ︋︣ ﹇﹫﹝️‬

‫︗﹠︉ داد﹎︀ه ا﹡﹆﹑ب‬

‫ﺏ‬

‫‪٣٣٣٥٢٩٨-١٢٤ .........................................‬‬

‫︋︀زر﹎︀﹡‪ ﹩‬دو﹛︐‪﹩‬‬ ‫﹞﹫︡ان ﹬︀د︋‪﹢‬د‬

‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٥٥٥٢٠٢٣ -٥٥٥١١٢٨ .........................‬‬

‫︋︀︫﹍︀ه‬

‫︋︀︫﹍︀ه ا﹁︧︣ان‬ ‫︗﹠︉ ︮︡ا و ︨﹫﹝︀‪٣٣٣٤٥٠١ ................................‬‬ ‫︋︀︫﹍︀ه ︚﹝︣ان‬ ‫︨﹫︡ ﹞︷﹀︣‪٣٣٣٧٨٩٤ .........................................‬‬ ‫︋︀︫﹍︀ه ︠‪﹢‬ا︗﹤ ︻︴︀‬ ‫︠‪﹢‬ا︗﹤ ︻︴︀‪٣٣٣٣٥٥٠ .........................................‬‬ ‫︋︀︫﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن‬ ‫﹋‪﹢‬ی ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ‪٣٣٣٠٧٨٨ ..................................‬‬

‫︋︀︫﹍︀ه ﹞﹚‪﹢‬ا﹡︀ن‬ ‫ا︨﹊﹚﹤ ر︗︀﹬‪٥٥٦٠٥٤١-٥٥٦٠٥٤٣ .................... ﹩‬‬

‫︋︣﹡︀﹞﹤ و ︋‪﹢‬د︗﹤‬ ‫﹎﹚︪﹧︣‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٥٣٤٠-٤٣ ....................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ر﹬︀︨️ ‪٦٦٦٥٣٤٦-٨ .................................‬‬ ‫د﹁︐︣ آ﹞︀ر ‪٦٦٦٥٣٤٩ .........................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٦٦٦٥٣٤٠-٦٦٦٥٤٩٧ ..................... ﹩﹞﹢‬‬

‫︋﹠﹫︀د ‪︣︠ ١٥‬داد‬ ‫﹎﹚︪﹧︣‬

‫ا﹡︊︀ر ‪٤٣٧٠٠٠٥ ...............................................‬‬ ‫﹁︣و︫﹍︀ه ‪٦٦٦٩٤٥٠-٥١ ...................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ‪٦٦٨٠٣٣٢ ..............................................‬‬

‫︑︺︀و﹡‪٦٦٧٨٢٩٣ -٤ ........................................ ﹩‬‬ ‫﹁﹊︦‪٦٦٧٨٢٩٣ ..............................................‬‬

‫︋﹠﹫︀د ︫﹧﹫︡‬

‫︠﹫︀︋︀ن ︋﹠﹫︀د ︫﹧﹫︡‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٦٦٦٣٨٦٠ ...........................................‬‬ ‫﹋︀﹡‪﹢‬ن ﹁︣﹨﹠﹍‪٢٣٣٣٣٧٥٣- .............................. ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹁︣﹨﹠﹍‪٦٦٦٣٨٦١ ................................ ﹩‬‬ ‫︫﹧︨︣︐︀ن ︋﹠︡ر︻︊︀س ‪٣٣٣٠٦٨٨ ...........................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︑︺︀ون ‪٦٦٦٣٨٦٢ ...................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٦٦٦٣٨٥٩ ...........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ اداری ﹞︀﹛‪٦٦٦٧٥١٠-١١ ....................... ﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ‪٦٦٦٣١٣٥ ..........................................‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٦٦٦٣١٣٥ ............................................‬‬

‫︋﹠﹫︀د ﹞︧﹊‪﹟‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٧٠٥٨٢- ٢ .....................................‬‬

‫︋﹧︤﹬︧︐‪﹩‬‬

‫د﹁︐︣ ﹞︡﹬︣﹋﹏ ‪٤٣١٣٠٤١-٢ ................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞︺︀و﹡️ ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٤٣١٣٠٥٧ ........................ ﹩‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞︺︀و﹡️ ︑‪﹢‬ا﹡︊︟︪‪٤٣١٣٠٣٧ ....................... ﹩‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞︺︀ون ا﹞‪﹢‬ر ا︗︐﹝︀︻‪٣٤١٣٠٤٤ ...................... ﹩‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٤٣١٣٠٤٥ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫︮︡ای ﹞︪︀ور‪١٤٨ .............................................‬‬ ‫﹞︺﹚‪ ﹟﹫﹛﹢‬ذ﹨﹠‪﹐︀︋ ﹩‬ی ‪︀︨ ١٤‬ل ‪٣٣٤٢٣٠٠ .................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑‪﹢‬ا﹡︊︟︪‪٢٢٢٥٩١٥ ....................... ﹟﹫﹛﹢﹚︺﹞ ﹩‬‬ ‫وا︝︡ ︫︊︀﹡﹤روزی ︎︧︣ا﹡﹤ ‪٣٣٤٠٢٤٩ ......................‬‬ ‫وا︝︡ ︫︊︀﹡﹤روزی د︠︐︣ا﹡﹤ ‪٦٦٦٠٧٠٥-٦ .................‬‬ ‫وا︝︡ ︫﹧︡ا ﹞﹧︡﹋‪﹢‬دك ‪٣٣٣٣٦٥٤ ..........................‬‬ ‫وا︝︡ ︵︣﹬﹅ ا﹛﹆︡س ‪٥٥٥٤٨٤٠ .............................‬‬ ‫وا︝︡ ﹁︐︛ ا﹛﹝︊﹫‪٥٥٥٥١٥٣ ................................ ﹟‬‬ ‫وا︝︡ ﹞︣﹋︤ ﹡﹍﹧︡اری ‪٣٣٣٣٨٩٠-٣٣٣٢٦١٧ ............‬‬ ‫وا︝︡ ﹞︺﹚‪ ﹟﹫﹛﹢‬ذ﹨﹠‪٣٣٣٧٦٨٣ ............................ ﹩‬‬

‫︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن‬

‫︫﹧﹫︡ ﹞︜﹝︡ی ‪٣٣٤٧٠٠١-٧ ................................‬‬ ‫ا﹞︀م ر︲︀ ‪٣٣٣٦٠٠٤-٥ ......................................‬‬ ‫︠﹚﹫︕ ﹁︀رس‪٦٦٧٠٢٨٠-٩ ...................................‬‬ ‫ام ﹛﹫﹑ ‪٣٣٣١٥٨٧ .............................................‬‬ ‫︮︀︝︉ ا﹛︤﹞︀ن ‪٥٥٦٤٥٠٣-٤ ................................‬‬ ‫د﹋︐︣ ︫︣﹬︺︐‪٣٣٣٢٤٢٤-٣٣٣٢١٥٥ .................... ﹩‬‬ ‫︎︀د﹎︀ن در﹬︀﹬‪ ﹌﹠﹀︑ ﹩‬داران‪٣٣٣٤٥٠١-٩ ...............‬‬ ‫︎︀رس ﹎︀ز ‪٦٦٦٦٠٤٨-٦٦٦٦٦٠١ ........................‬‬ ‫︎︀رك ︫﹧﹫︡ د︋︀︾﹫︀ن ‪٣٣٣٢٥٤٨ ............................‬‬ ‫︎︀ر﹬︀ن ︋﹠︡ر‪٥٥٥٧٨٧٧-٥٥٥٧٨٧٥ .......................‬‬

‫︎︀︨﹍︀ه ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹞‪﹩‬‬

‫پ‬

‫︎︀︨﹍︀ه ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹞‪٥٥٥٨٠٤١ .......................... ﹩‬‬ ‫︎︀︨﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٢٢٢٧٦٤٧ ............................... ١٥‬‬ ‫︎︀︨﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٥٥٥١٧٣١ ............................... ١٣‬‬ ‫︎︀︨﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٦٦٦٢٦٣٠ ............................... ١٦‬‬ ‫︎︀︨﹍︀ه ︫﹝︀ره ‪٦٦٦٤٩١٦ ............................... ١٤‬‬

‫︎︀‪﹐‬﹬︩ و ︫︣﹋️ ﹡﹀️‬

‫︝︣ا︨️ ‪٥٥٥٢٥٢٩ ..........................................‬‬ ‫﹞﹧﹠︨︡‪٥٥٥٢٠٠٩ ......................................... ﹩‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٥٧٧٠١-٤ ....................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ر﹬︀︨️ ﹞﹠︴﹆﹤ ‪٥٥٥٢٠١٢ ...........................‬‬

‫︎︀﹬︀﹡﹤‬

‫︗︀ده ︨﹫︣︗︀ن‬

‫﹞︺︀و﹡️ ︝﹝﹏ و ﹡﹆﹏ ‪٣٣٣١٣٠٨ .............................‬‬ ‫ا﹡︖﹝‪ ﹩﹀﹠︮ ﹟‬را﹡﹠︡﹎︀ن ‪٥٥٦٠٤٤٩-٣٣٤١٣٣٠ ........‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︎︀﹬︀﹡﹤ ‪٣٣٤١٦٩٧ ..................................‬‬ ‫︨︐︀د ا︻﹑م ︋︀ر ‪٣٣٤١٨٦٣ ...................................‬‬


‫‪3‬‬

‫ا﹞‪﹢‬ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ‪٥٥٦٤١٧٣-٥٥٥٩١٥٥ .....................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪٤٥١٢٣٣٨ ......................................... ﹩‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞﹧﹠︨︡‪٤٥١٢٣٣٦ .................................... ﹩‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٦٤١٧٠ ..........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٤٥١٢٣٣٣-٤٥١٢٣٤٢ ...........................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٥٥٦٤١٦٩ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٥٥٦٤٠٤٨-٩ ......................................‬‬ ‫︋︀زار ︋︣ق‪٤٥١٢٣٣٥ ..........................................‬‬

‫‪︣︋ ‬ق ︾︣ب ﹡︀︝﹫﹤ )‪︡﹠︋ (١‬ر︻︊︀س‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٢٢٢٠٤٤٠ ..........................................‬‬ ‫﹁︀﹋︦ ‪٢٢٢١٧٤١ .............................................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ﹞︪︐︣﹋﹫‪٢٢٢٤٠١٩ .................................﹟‬‬ ‫﹞︣﹋︤ ︑﹚﹀‪٢٢٢٤٠١٤-٢٢٢٥٠١٥ ........................ ﹟‬‬ ‫اداره ﹞︴︀﹛︊︀ت ‪٢٢٢٠٨٦١ ....................................‬‬ ‫︵︣ا︝‪︣︋ ﹩‬ق ‪٢٢٢٦٧٩٠ .......................................‬‬ ‫‪ ‬ا︑﹀︀﹇︀ت ︋︣ق ︾︣ب ‪١٢١‬‬ ‫﹁‪﹢‬ق ︑‪﹢‬ز﹬︹‪٥٥٥٨٨١٢ ........................................‬‬ ‫ا︑﹀︀﹇︀ت ︋︣ق ︾︣ب‪٥٥٥٦٠٠٦ ................................‬‬ ‫ا︑﹀︀﹇︀ت ︾︣ب )︑‪٥٥٥٦٠٠٠ .......................... (︡﹫︝﹢‬‬ ‫‪︣︋ ‬ق ︫︣ق ﹡︀︝﹫﹤ ‪︡﹠︋٢‬ر︻︊︀س‬

‫︚﹧︀رراه ︎﹍︀ه‬

‫ا︑﹀︀﹇︀ت ︋︣ق ︫︣ق ‪٣٣٤٣٩٨١-٣٣٤٠٦٠٦ ..............‬‬ ‫ا︑﹀︀﹇︀ت ︋︣ق رو︨︐︀‪٤٣٧٥١١٠-١١ ........................‬‬ ‫اداره ︝︧︀︋︡اری ‪٦٦٧١١٨١ ................................‬‬ ‫︠︡﹞︀ت ﹞︪︐︣﹋﹫‪٦٦٧١١٨٦ ................................﹟‬‬ ‫د﹁︐︣ ︋﹧︣ه︋︣داری ‪٦٦٧١١٨٥ ...............................‬‬ ‫︨︀﹛‪︀﹞︡︠ ﹟‬ت ﹞︪︐︣﹋﹫‪٦٦٧١١٨٢ ........................ ﹟‬‬ ‫︵︣ح ﹡︷︀رت ‪٦٦٧١١٨٤ .......................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٦٦٧٠٩٦١-٦٦٧١١٨٧-٦٦٧١١٧٩ ..........‬‬ ‫﹡︭︉ ﹋﹠︐‪﹢‬ر ـ ︋︀﹡﹈ ‪٦٦٧١١٨٣ ..............................‬‬ ‫﹁﹊︦ ﹞︡﹬︣﹬️ ‪٦٦٧١١٧٩ ...................................‬‬

‫اداره ︎︧️‬

‫﹞﹫︡ان ︫﹧︣︋︀﹡‪﹩‬‬

‫﹞︡﹬︣ ︎﹫︪︐︀ز‪٢٢٢١٠٠٤ ......................................‬‬ ‫︑‪﹢‬ز﹬︹‪٢٢٤٥٠٠٥ ..............................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٤٨٦٥٤-٦ .......................................‬‬ ‫﹋︀ر︫﹠︀︨‪ ﹩‬اداره ︎﹫︪︐︀ز‪٢٢٤١٠٠٥ ........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ا﹞‪﹢‬ر ︋︀︗﹤ ﹨︀ ‪٢٢٢٨٣٨٨ ...............................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٢٢٢٧٠٧٨-٢٢٤٢٢٥٤ ...........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︎︧️ ︋︀﹡﹈ ‪٢٢٤٥٧٩٩ ...........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︎︧️ ︎﹫︪︐︀ز ‪٢٢٢١٠٠٤ .........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ︑︖︤﹬﹤ ﹞︊︀د‪﹐‬ت ‪٢٢٢٨٤٣٤ ........................‬‬ ‫︋︀زر︨‪ ﹩‬ا﹞‪﹢‬ر ︎︧︐‪٢٢٤٠١٠١ ............................. ﹩‬‬ ‫﹞︺︀ون ا﹞‪﹢‬ر ︎︧︐‪٢٢٢٢٦٠٩ ................................﹩‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٢٢٣٦٠١٤ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︺︀ون ﹞︀﹛‪٢٢٢٢٠٩٣ ........................................﹩‬‬ ‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٢٢٤١٠٠٢ ..........................................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ا﹞‪﹢‬ر﹞︀﹛‪٢٢٣٦٠١٢ .................................. ﹩‬‬ ‫وا︝︡ ﹋︀﹞︍﹫‪٢٢٤٦٨٠٣ ....................................︣︑﹢‬‬ ‫﹋︀ر﹎︤﹬﹠‪٢٢٢٢٠٩٣ ..........................................﹩‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٢٢٣٦٠١٠ ............................................﹩‬‬ ‫﹋︡﹎︤اري ‪٢٢٤٢٢١٧ ..........................................‬‬

‫‪﹈﹡︀︋ ️︧︎ ‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٢٢٤٨٩٩٦ ............................................﹩‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٢٢٤٥٧٩٩ ...........................................‬‬ ‫︫︺︊﹤ ﹞︣﹋︤ی ‪٢٢٤٠٥٠٠ .....................................‬‬ ‫﹁﹊︦‪٢٢٤٢٥٠٥ ..............................................‬‬

‫اداره ︑︃﹞﹫‪ ﹟‬ا︗︐﹝︀︻‪﹩‬‬

‫‪ ‬اداره ﹋﹏ ︑︃﹞﹫‪ ﹟‬ا︗︐﹝︀︻‪﹩‬‬

‫︎︪️ ﹨︐﹏ آ︑﹫﹑ر ‪٢‬‬

‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٢٢٤٧٧٧٥ ..........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٢٢٢٣٢٥١ ...........................................‬‬

‫‪︡﹞ ‬﹬︣﹬️ در﹞︀ن‬

‫︎︪️ ﹞︭﹚‪︡﹇ ﹩‬س‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٨٩٧٦-٧ .......................................‬‬

‫‪ ‬اداره ︑︃﹞﹫‪ ﹟‬ا︗︐﹝︀︻‪١﹤︊︺︫ ﹩‬‬

‫︋﹚‪﹢‬ار ︎︀︨︡اران‬

‫﹞︪︀وره‪٥٥٦٥٠٠٢ ............................................‬‬ ‫﹁︣آوری داده﹨︀ ‪٥٥٦٤٦٦٩ ..................................‬‬ ‫ا︗︣ا﹯﹫︀ت ‪٥٥٥١١٣٩ ..........................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٤٥١٩٨٦٢-٥٥٦٢٥٦٨ ...........................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر اداری ‪٥٥٥٤٧٩٠ .......................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٥٥٥٧٥٩٤ ............................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ︎︪︐﹫︊︀﹡‪٥٥٦٧٥٩٤ ................................. ﹩‬‬ ‫﹁﹊︦‪٤٥١٩٧١٣-٥٥٥٦٩٦٩ ..............................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ︋﹫﹝﹤ای ‪٤٥١٩٧٥٩ ......................................‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٤٥١٩٧٨٣ ............................................‬‬ ‫درآ﹞︡ ‪٥٥٥٤٧٨٩ .............................................‬‬

‫‪ ‬اداره ︑︃﹞﹫‪ ﹟‬ا︗︐﹝︀︻‪٢﹤︊︺︫ ﹩‬‬

‫﹎﹚︪﹧︣ ︗﹠‪﹩︋﹢‬‬

‫درآ﹞︡ ‪٦٦٨٧٧٩٥ .............................................‬‬ ‫﹞︧︐﹝︣ی ‪٦٦٦١٢٨٣ ..........................................‬‬ ‫︋﹫﹝﹤︫︡﹎︀ن‪ /‬آ﹞︀ر ‪٦٦٧٧٣٨٥ ...............................‬‬ ‫︋︀زر︨‪٦٦٨٧٧٩٦ ............................................﹩‬‬ ‫﹋︀﹞︍﹫‪٦٦٦٠٩٤٤ ...........................................︣︑﹢‬‬ ‫﹡︀م﹡‪﹢‬﹬︧‪٦٦٧٧٣٧٩ .........................................﹩‬‬ ‫ا︗︣ا﹯﹫﹤‪٦٦٦٣٥٣١ ............................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر اداری‪٦٦٨٧٦٥١ .......................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٦٦٦٣٤٠٥ ..........................................‬‬ ‫ر﹯﹫︦ ︫︺︊﹤‪٦٦٨٧٧٩٧ ......................................‬‬ ‫﹁﹊︦‪٦٦٦٠٩٣٤ ..............................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ︫︺︊﹤ ‪٦٦٨٧٦٥٠ .....................................‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٦٦٨٧٦٥٥ ........................................‬‬

‫اداره ︮﹠︀﹬︹ د︨︐‪﹩‬‬

‫﹬︀د︋‪﹢‬د‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٥٨٠٠٦-٥٥٥٣٠٠٨-٥٥٥٤٦٠١ ...........‬‬

‫اداره ﹋︀ر و ا﹞‪﹢‬ر ا︗︐﹝︀︻‪﹩‬‬ ‫﹎﹚︪﹧︣‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٦٦٦١٧٦٢ ...........................................‬‬ ‫︑﹚﹀‪﹢﹎ ﹟‬﹬︀ ‪٦٦٧١٢١٠ .........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٦٦٦٩٢٢١ ...........................................‬‬ ‫روا︋︳ ﹋︀ر‪٦٦٨٤٩٤٤ ..........................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞︡﹬︣ ﹋﹏ ‪٦٦٦٩٢٦٩ ...................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ‪٦٦٦١٧٥٤ ............................................‬‬ ‫︮﹠︡وق ﹞﹧︣ ا﹞︀م ر︲︀‪٣٥٥٠٥١٠-١٧ .....................‬‬

‫اداره ﹋﹏ آ﹞‪﹢‬زش ﹁﹠‪ ﹩‬و ︝︣﹁﹤ای‬

‫﹡︟﹏﹡︀︠︡ا‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٤٨٦٠ -٦٦٦٤٩٧٠ .........................‬‬

‫اداره ﹋﹏ ︋﹠﹫︀د ︫﹧﹫︡‬

‫دا﹞︀﹬‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٣٨٦٠ ........................................‬‬ ‫وا︝︡ ︎︥و﹨︩ ‪٦٦٦٣١٣٦ ....................................‬‬ ‫︻﹝︣ان ﹞︧﹊‪٦٦٦٩٨٢١ .................................... ﹟‬‬ ‫﹁︣﹨﹠﹍‪٦٦٦٣٨٦١ ...........................................﹩‬‬ ‫﹡﹝︀﹬﹠︡ه ︫︣﹋️ ︫︀﹨︡ ‪٦٦٧٣٨٠١ ...........................‬‬ ‫آ﹞︀ر و ا︵﹑︻︀ت‪٦٦٨٢٧٨٠ ....................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٦٦٦٣٨٥٩ ...........................................‬‬

‫اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون‬

‫﹨‪﹢‬ا﹬‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٧٥٠٢-٤-٦٦٧١٢٠٦ ......................‬‬ ‫د﹁︐︣ ︝︣ا︨️ ‪٦٦٦٥٢٩٤-٦٦٦٧٥٠٥ ....................‬‬ ‫ذ﹬︜︧︀︋‪٦٦٦٥٢٩٥ ......................................... ﹩‬‬ ‫︋︀﹡﹈ ︑︺︀ون ‪٢٢٤٩٠٠١-٢٢٥١٤٩٣ .......................‬‬

‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٦٦٦٥٢٩٤-٩٥ ....................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ا﹞‪﹢‬ر ︑︺︀ون ‪٦٦٦٥٢٠٤ ...............................‬‬ ‫﹡﹝︀︋︣ ‪٦٦٦٥٢٩٢ ...............................................‬‬

‫اداره ﹋﹏ ︝︧︀︋︨︣‪ ﹩‬و د﹬‪﹢‬ان ﹞︜︀︨︊︀ت‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٢٧٤٣-٤ ......................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٦٦٦٢١٤٧ ...........................................‬‬

‫اداره ﹋﹏ داد﹎︧︐︣ی‬ ‫﹁﹚﹊﹤ ا︑‪︀︑﹢‬ج‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٤٧١٩٥-٦-٢٢٤٥٦١٥-٢٢٢٥٦٠٩ .......‬‬

‫اداره ﹋﹏ ز﹡︡ا﹡﹧︀‬

‫﹨‪﹢‬ا﹬‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٧٤٠٩٠-٢ ......................................‬‬

‫اداره ﹋﹏ ︫﹫﹑ت‬

‫︫︣ ﹋️ ﹁︣اورده ﹨︀ی ︫﹫﹑ت‪٢٣٦٤٠١٠ ...................‬‬ ‫اداره ﹋﹏ ︫﹫﹑ت ‪٣٣٣٣٢٢٤ .................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٠١٦٦-٣٣٣٣٢٢١ ...........................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٣٣٣٢٥٧٧ ...........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٣٣٣١٩٨٦ ...........................................‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٣٣٤١٤٤٩ ........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ اداری ‪٣٣٣٢٥٨٠-١ ................................‬‬

‫اداره ﹋﹏ ︮﹠︀﹬︹‬ ‫︋﹚‪﹢‬ار دا﹡︪︖‪﹢‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٦٦٦٢١٧٩-٦٦٦٢١٨٤-٦٦٦١٨٠٩ ..........‬‬

‫اداره ﹞︟︀︋︣ات‬

‫‪ ‬اداره ﹋﹏ ﹞︟︀︋︣ات ا︨︐︀ن‬

‫︚﹧︀رراه ر︨︀﹛️‬

‫︋︀زر︨‪٨١١٢١٦١ -٣ .......................................﹩‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٨١١٢١٦٩ -٧٣ ....................................‬‬ ‫︝﹆‪٨١١٢١٥٩ -٦٠ ..................................... ﹩﹇﹢‬‬ ‫د﹁︐︣ ﹞︡﹬︣ ︻︀﹞﹏ ‪٤٦١٠٠٠١-٩ .............................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٤٦١٠٠١٣-٤ ................................. ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹇︀﹯﹜ ﹞﹆︀م ‪٦٦٦٩٥٥٤ ........................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️‪٢٢٤٧٤١١ ...........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹞︀﹛‪٨١١٢٢٣٢ ...................................... ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹡﹍﹧︡اری ‪٨١١٢١٢٥ ................................‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٨١١٢٠١٣ ........................................... ﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡﹫‪٨١١٢١٢٥ ........................................... ﹟‬‬ ‫﹞︡﹬︣ ︻︀﹞﹏ ‪٤٦١٠٠٠١-٢ ....................................‬‬

‫اداره ﹞︟︀︋︣ات‬

‫‪︣︋︀︟﹞ ‬ات ︫﹧︨︣︐︀ن‬

‫﹞﹫︡ان ︋︣ق‬

‫آ︋‪︀﹝﹡﹢‬ن ‪٢٢٤٧٥٥٠- ٣ ......................................‬‬ ‫اداره ﹡︷︀رت ‪٢٢٤٧٤١٧-١٩ ................................‬‬ ‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٢٢٤٧٤١٥ ..........................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ و ﹞︺︀و﹡️‪٢٢٤٧٤١١-١٢ -١٤ ..................‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٢٢٤٧٥٥٢ ........................................‬‬ ‫﹇︣ارداد﹨︀ ‪٢٢٢٧٩٩١ ........................................‬‬

‫‪︣︋︀︟﹞ ︤﹋︣﹞ ‬ات ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪﹩‬‬

‫︨﹤ راه ︗﹧︀﹡︊︀ر‬

‫ر﹬︀︨️ ‪٥٥٥٥٥٥٥ ............................................‬‬ ‫︨︀﹛‪ ﹟‬د︨︐﹍︀ه‪٥٥٥٠٠٠٠ .....................................‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٥٥٥١٣١٣ ........................................... ﹩‬‬ ‫﹞︣﹋︤ د﹬︐︀ ︨﹤راه ︋︣ق ‪٢٢٣٠٣٠٣-۵ .......................‬‬ ‫︎︪︐﹫︊︀﹡‪٢٢۵١٩۶١-۵ ......................................﹩‬‬

‫﹎﹚︪﹧︣‬

‫‪︣︋︀︟﹞ ︤﹋︣﹞ ‬ات ︋﹑ل‬

‫ا﹞‪﹢‬ر﹞︪︐︣﹋﹫‪٦٦٦١١٠٠-٦٦٦١١٢٢ ....................﹟‬‬ ‫ر﹬︀︨️ ‪٦٦٦٣٣٣٣ ............................................‬‬


‫‪2‬‬

‫اداره آب ا︨︐︀ن ﹨︣﹞︤﹎︀ن‬

‫ﺍﻟﻒ‬

‫‪ ‬اداره آب ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن‬

‫ب ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪﹩‬‬

‫ا﹞‪﹢‬ر ا︗︣ا﹬‪٦٦٦١٥٤٣ ...................................... ﹩‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر آب و ﹁︀︲﹑ب ‪٦٦٦١٥٤٦ ..............................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر﹞︀﹛‪٣٣٣٨٣٢٤ .......................................... ﹩‬‬ ‫︑︡ار﹋︀ت‪٣٣٣٢٤٣٣ ...........................................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤‪٣٣٥٠٥٨٢ ...........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٣٣٥٠٥٨٤-٥ .......................................‬‬ ‫دور﹡﹍︀ر ‪٣٣٣٨٠١٤ ...........................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٣٣٣٥٨٤٠ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫︵︣ح ﹁︀︲﹑ب ‪٣٣٣٠٣١٠ .....................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣︻︀﹞﹏‪٣٣٣٣٠٠٦-٥ .....................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ا﹞‪﹢‬ر ﹁﹠‪ ﹩‬و︑‪٣٣٣٨٠٢١ ..................... ﹤︺︨﹢‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹞﹤ ر﹬︤ی ‪٣٣٣٦٠٤٣ ............................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︋﹧︣ه ︋︣داری ‪٣٣٣٨٠٠٤ ............................‬‬ ‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٦٦٦١٥٤٨ ..........................................‬‬

‫‪ ‬ا︑﹀︀﹇︀ت‬

‫︗﹠︉ ︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن ︫︣﹬︺︐‪﹩‬‬

‫ا﹞‪﹢‬ر آب ‪٣٣٣٣٠٠٤-٩-٦٦٦١٥٤٤ ......................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٣٠٠٨ ..........................................‬‬

‫‪﹤﹡︀︠ ﹤﹫﹀︭︑ ‬‬ ‫︗︀ده ﹇︡﹬﹜ ﹞﹫﹠︀ب ‪٦٦٦٧٢٩٠ ...............................‬‬

‫آ︑︩ ﹡︪︀﹡‪﹩‬‬

‫‪ ‬آ︑︩ ﹡︪︀﹡‪١ ﹩‬‬ ‫︨﹤ راه ﹎﹝︣ك ‪٣٣٣٦٦١٠-٣٣٣٠٣٣١ ...................‬‬ ‫‪ ‬آ︑︩ ﹡︪︀﹡‪٢ ﹩‬‬ ‫﹋‪﹢‬ی ﹞﹚️ ‪٥٥٥٤٠٠٠-٥٥٥٩٩٤٠ ........................‬‬ ‫‪ ‬آ︑︩ ﹡︪︀﹡‪٣ ﹩‬‬ ‫﹎﹚︪﹧︣ ‪٦٦٦١٤٠٠ ............................................‬‬

‫آ﹛‪﹢﹫﹠﹫﹞﹢‬م ا﹛﹝﹧︡ی‬

‫︗︀ده ا︨﹚﹊﹤‬

‫﹞︡﹬︣ اداری‪۵۵٩٢٠۴۵ .......................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︀﹛‪۵۵٩٢٢٧٩ ..........................................﹩‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٥٥٦٣٠٤٧ ...........................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٥٥٩٢٠٤٧ ...........................................‬‬ ‫﹞︟︀︋︣ات‪٥٥٩٢١٠٠-١٠ .....................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٥٥٩٢٠٥٣-٥٥٦٣٠٤٩ ..................... ﹩﹞﹢‬‬

‫اداره آ﹞‪﹢‬زش و ︎︣ورش‬

‫اداره ﹋﹏‬

‫︠‪﹢‬ا︗﹤ ︻︴︀ء‬

‫ر﹯﹫︦ ︨︀ز﹞︀ن ‪٣٣٣٤٦٠٨ ...................................‬‬ ‫︑︟﹚﹀︀ت اداری ‪٣٣٣١٦٨٦ ....................................‬‬ ‫︨︀ز﹞︀ن دا﹡︩ آ﹞‪﹢‬زی ‪٦٦٧٥٠٨١-٣ .......................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ﹎︤﹬﹠︩‪٣٣٣٠٢٨٠ .................................‬‬ ‫﹞︪︀ور ︨︀ز﹞︀ن ‪٣٣٥٤٩١١ ...................................‬‬ ‫︑︣︋﹫️ ︋︡﹡‪٣٣٤٢٨٦٤-٥ .................................. ﹩‬‬ ‫﹋︀ر︫﹠︀س روا︋︳ ︻﹝‪ ﹩﹞﹢‬و ا︨﹠︀د ‪٣٣٣٨٣١٧ ...............‬‬ ‫‪︀﹋ 2‬ر︫﹠︀س ︝︣ا︨️‪٣٣٣٩٠٠٨ ...............................‬‬ ‫︋︀زر︨‪ ﹩‬و ︎︀︨︟﹍‪﹢‬﹬‪︀﹊︫ ﹤︋ ﹩‬﹬︀ت ‪٣٣٣٩٠٠٩ ..............‬‬ ‫﹁‪ ﹟‬آوری ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑︻︀ت ‪٣٣٤٦٠٢١ ..................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ﹞︪︀ر﹋︐﹧︀ی ﹞︣د﹞‪٣٣٤٦٩٥٦ .........................﹩‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ︫︀﹨︡ و ا﹬︓︀ر ﹎︣ان ‪٣٣٤٦٩٢٢ ........................‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش و ︎︣ورش ا︨︐︓﹠︀﹬‪٢٢٢٠٢٠٦ ................... ﹩‬‬ ‫﹡﹧︱️ ︨‪﹢‬اد آ﹞‪﹢‬زی ‪٣٣٣١٦٨٧ .............................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ︎︣ور︫‪ ﹩‬و ︑︣︋﹫️ ︋︡﹡‪٣٣٣٢٨٦٤-٥ ...............﹩‬‬ ‫﹞︺︀ون ︎︥و﹨︩ و ︋︣﹡︀﹞﹤ ر﹬︤ی ‪٣٣٣١٦٨٣ .................‬‬ ‫﹞︣﹋︤ آ﹞‪﹢‬ز︫‪︣﹫﹡ ﹩‬وی ا﹡︧︀﹡‪٦٦٦٢٩٣٠-١ ...............﹩‬‬ ‫︑︣︋﹫️ ﹞︺﹚﹜ ︫﹧﹫︡ ︋︀ ﹨﹠︣‪٦٦٨٤١٠٠-١ ...................‬‬

‫︑︣︋﹫️ ﹞︺﹚﹜ ﹁︀︵﹝﹤ ا﹛︤﹨︣ا‪٣٣٣١٨١٨ ......................‬‬ ‫︑﹊﹠‪﹢﹛﹢‬ژی و ﹎︣و﹨﹧︀ی آ﹞‪﹢‬ز︫‪٣٣٣٦٦٥٨ .................﹩‬‬ ‫﹁﹠︀وري ا︵﹑︻︀ت ‪٦٦٨١٤٥٠-٣٣٤٦٠٢١ ..................‬‬ ‫︨﹠︖︩ و ارز︫﹫︀︋‪٣٣٣٨٩٤٦ .................. ﹩﹚﹫︭︜︑ ﹩‬‬ ‫روان ︫﹠︀︠︐‪ ﹩‬دا﹡︩آ﹞‪﹢‬زان ‪٢٢٤٧٨٨٤ ...................‬‬ ‫﹞︺︀ون ︎︪︐﹫︊︀﹡‪٣٣٣٣٥٨٥ ................................. ﹩‬‬ ‫︑︽︢﹬﹤ را﹬﹍︀ن ‪٣٣٣٨٦٢٢ ....................................‬‬ ‫︑︺︀ون و ا﹞‪﹢‬ر ر﹁︀﹨‪︀﹋ ﹩‬ر﹋﹠︀ن‪٣٣٣٢١٣٥ ...................‬‬ ‫︋‪﹢‬د︗﹤ و ︑︪﹊﹫﹑ت ‪٣٣٤٧٨٥٢ ...............................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬راداری و ارز︫﹫︀︋‪︀﹋ ﹩‬ر﹋﹠︀ن‪٣٣٥٢٥٦٠ ................‬‬ ‫ا︻︐︊︀رات ‪٣٣٤٦٢٨٩ ..........................................‬‬ ‫ذ﹬︜︧︀︋‪٣٣٣٤٩٦٦ ..........................................﹩‬‬ ‫اداره ︑︡ار﹋︀ت ︠︡﹞︀ت ‪٣٣٣٣٥٢٠-٣٣٣٢٥٧٩ ..........‬‬ ‫﹡﹆﹚﹫﹤‪٣٣٤٦٣٩١ ...............................................‬‬ ‫︋︀ز﹡︪︧︐﹍︀ن و ︑︺﹧︡ د︋﹫︣ی ‪٣٣٥١١٩٧ ....................‬‬

‫‪ ‬آ﹞‪﹢‬زش و ︎︣ورش ﹡︀︝﹫﹤ ‪١‬‬

‫﹞﹫︡ان ا︑‪︀︑﹢‬ج‬

‫﹞︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹞﹤ر﹬︤ی ‪٣٥٥١٤٩٠ .............................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹞﹧︀ر︑‪٣٥٥٣١٩٠ ...................................﹩‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ آ﹞‪﹢‬زش ︻﹝‪٣٥٥١٦٧٩ ......................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫ر﹯﹫︦ اداره ‪٣٥٥٣١٩١-٢ ..................................‬‬ ‫︫︀﹨︡‪٣٥٥٦٨٣٨ ..............................................‬‬ ‫︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻‪٣٥٥٤٩١٨ ........................................﹩‬‬ ‫ا﹡︖﹝‪ ﹟‬او﹛﹫︀‪︡﹧︋ /‬ا︫️ ‪٣٥٥٦٥٧١ ..........................‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٥٥٠٣٠٨-٢٢٢٢٤٧٥-٦ ......................‬‬ ‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٣٥٥١٩١٤ ..........................................‬‬ ‫︲﹝‪٣٥٥٦٥٣٣ ......................................️﹞︡︠ ﹟‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش ﹞︐‪٣٥٥٣٢٢٤ ................................. ﹤︴︨﹢‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٣٥٥٣٢٤٩ ........................................‬‬ ‫﹋︀﹞︍﹫‪٣٥٥٠٠٦٥ ...........................................︣︑﹢‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٣٥٥٥٧٨٣ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︎︣ور︫‪٣٥٥١٣٠٦ .................................﹩‬‬ ‫﹁︣﹨﹠﹍‪︣﹠﹨ ﹩‬ی ‪٣٥٥٠٣٨٤ ..................................‬‬ ‫﹎︣و﹨﹧︀ی آ﹞‪﹢‬زش ‪٣٣٤٦٣٨٤-٣٣٣٠٢٤٢ ...............‬‬ ‫﹞︪︀وره ‪٣٥٥١٥٠٨ ...........................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ آ﹞‪﹢‬زش ︻﹝‪٣٥٥١٦٧٩ ......................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︎︣ورش ‪٣٥٥١٣٠٦ .................................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ﹡︷︣ی و ﹞﹧︀ر︑‪٣٥٥٣١٩٠ ..........................﹩‬‬ ‫﹡﹍﹧︊︀﹡‪٣٥٥٠٧٩٢-٢٢٢٣٥٣٧ ............................﹩‬‬ ‫وا︝︡ ارز︫﹫︀︋‪ ﹩‬و ︫﹊︀﹬️ ‪٣٥٥٥٧٤٩ ......................‬‬ ‫وا︝︡ ﹋︀﹞︍﹫‪٣٥٥٠٠٦٥ ................................... ︣︑﹢‬‬ ‫︑︣︋﹫️︋︡﹡‪٣٥٥١٦٧٧ ....................................... ﹩‬‬ ‫﹎︤﹬﹠︩‪٣٥٥٦٨٤٣ ............................................‬‬

‫‪ ‬آ﹞‪﹢‬زش و ︎︣ورش ﹡︀︝﹫﹤ ‪٢‬‬

‫﹞﹫︡ان ︋︣ق‬

‫آ﹞‪﹢‬زش را﹨﹠﹝︀﹯‪٢٢٥١٧٤٥ ................................﹩‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش ︲﹝‪٢٢٣٩٨٢٢ ........................... ️﹞︡︠ ﹟‬‬ ‫ا︋︐︡ا﹬‪٢٢٤٧٧٣١ .......................................... ﹩‬‬ ‫﹞︪︀ر﹋️﹨︀ی ﹞︣د﹞‪٢٢٢٠٦٨٥-٢٢٢٩٠٧٦ ............ ﹩‬‬ ‫ارز︫﹫︀︋‪٢٢٤٥٧٨٣ ........................................ ﹩‬‬ ‫ا﹞︐︜︀﹡︀ت ‪٢٢٤٠٦٢٢ ..........................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر اداری ‪٢٢٢٧٩٥٤ ......................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ا﹬︓︀ر﹎︣ان ‪٢٢٤٢٤٠٣ ..................................‬‬ ‫ا﹞‪﹢‬ر ︑︣︋﹫︐‪٢٢٢٠٠٩٨ .................................... ﹩‬‬ ‫ا﹡︖﹝‪ ﹟‬او﹛﹫︀ و ﹞︣︋﹫︀ن ‪٢٢٢٩٠٧٦ ...........................‬‬ ‫︋︀﹡﹈ ‪٢٢٢٩٠١٤-٢٢٤١٨١٤ ...............................‬‬ ‫︋‪﹢‬د︗﹤ و آ﹞︀ر ‪٢٢٢٩٠٠٦ ....................................‬‬ ‫︑︣︋﹫️ ︋︡﹡‪٢٢٢٠٧٦٩ ...................................... ﹩‬‬ ‫︑︺︀ون ︝﹆‪٢٢٣٩٨٢١-٢٢٤٥٧٨١ .................... ﹩﹇﹢‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢٢٤٧٧٤٧-٨ ......................................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٢٢٤٠٢٨٢ ...........................................‬‬ ‫︝︧︀︋︡اری ‪٢٢٢١٦٦٩ ........................................‬‬ ‫︠︡﹞︀ت ‪٢٢٤٥٧٨٢ ............................................‬‬ ‫د︋﹫︣︠︀﹡﹤ ‪٢٢٢٩٣٠٦ ..........................................‬‬ ‫د﹁︐︣ ر﹯﹫︦ ‪٢٢٤٧٨١٥ ......................................‬‬

‫﹋︀﹞︍﹫‪٢٢٤٧٧٩٦ ...........................................︣︑﹢‬‬ ‫آ﹞‪﹢‬زش ﹞︐‪٢٢٢٩٠٠٩ ................................ ﹤︴︨﹢‬‬ ‫﹞︪︀ور ︋︣ادران ‪٢٢٢٩٠٧٦ ..................................‬‬ ‫﹞︪︀ور︠‪﹢‬ا﹨︣ان ‪٢٢٢٩٠٧٦ .................................‬‬ ‫﹞︺︀ون آ﹞‪﹢‬زش ︻﹝‪٢٢٤٠٢٨٣ .......................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︺︀ون ︎︣ورش ‪٢٢٢٠٠٩٨ ...................................‬‬ ‫﹞︺︀ون ﹞︀﹛‪٢٢٤٧٦٨٧ ........................................﹩‬‬ ‫وا︝︡ ﹁︣﹨﹠﹍‪٢٢٢٠٠٩٨ ................................... ﹩‬‬ ‫﹨﹑ل ا︝﹝︣ ‪٢٢٢٠٠٩٨ .......................................‬‬ ‫روا︋︳ ︻﹝‪٢٢٣٩٨٢١ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫﹞︐‪︀︺﹞ ︳︨﹢‬ون‪٢٢٢٩٠٤٦ ....................................‬‬ ‫﹋︐︀ب ︨︣ای ا﹞︀م ︠﹝﹫﹠‪٢٢٤٥٨٣٠ ........................ ﹩‬‬ ‫︋︧﹫︕ ‪٢٢٣٣٨٥٧-٢٢٢٨٠٩٤ ..............................‬‬ ‫﹎︤﹬﹠︩‪٢٢٤٠٦٢١ ............................................‬‬ ‫︋﹧︡ا︫️ ‪٢٢٢٠٠٣٩ ..........................................‬‬

‫ا︑︜︀د﹬﹤ ا︮﹠︀ف‬

‫ا︑︜︀د﹬﹤ آرا﹬︪﹍︣ان ﹞︣دا﹡﹤ ‪٢٢٣٤٨٢٤ ....................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ آرا﹬︪﹍︣ان ز﹡︀﹡﹤ ‪٢٢٤٨٧٦٠ ......................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ا﹛﹊︐︣و﹡﹫﹈ ‪٢٢٣٤٨٣٢ ..............................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ا﹛﹊︐︣﹬﹊‪٢٢٤٤٨٥٨ ................................﹩‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︋﹚‪﹢‬ك ز﹡‪٢٢٣٤٨٣٢ ............................... ﹩‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︑︺﹝﹫︣﹋︀ران ا︑‪٢٢٣٤٨١٣-١٤ .............﹏﹫︊﹞﹢‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︑︺﹝﹫︣﹋︀ران ﹞‪﹢︑﹢‬ر ‪٢٢٤٦٠٩٩ .....................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︑︺‪﹢‬﹬︰ رو︾‪٢٢٣٤٨٣٥ ...........................﹟‬‬ ‫︵﹑ ﹁︣و︫︀ن‪٢٢٤٣٣٣٧ .......................................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹇﹠︀دی‪٢٢٣٤٨٣٣ ......................... ﹩﹠︐︧︋ ،‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︻﹊︀︨︀ن و ﹁﹫﹚﹝︊︣داران ‪٢٢٤٨٩١٩ ...............‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︗︣ا︔﹆﹫﹏‪٢٢٣٤٨٣٩ .................................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ︠﹫︀︵︀ن‪٢٢٣١٤٣٣ ...................................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹛‪﹢‬ازم ︋﹧︡ا︫︐‪ ﹩‬و ︨︀︻️‪٢٢٣٤٨٣٣ ..............‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹛‪﹢‬ازم ︨︣د ﹋﹠﹠︡ه ‪٢٢٤٦١٥١ ......................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹋﹚﹫︡ و ﹋︀︋﹫﹠️ ‪٢٢٣٤٨١٤ .........................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹞︀︫﹫﹠﹧︀ی اداری را﹬︀﹡﹤‪٢٢٣٤٨١٦ ................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹞︭﹠‪︀︻﹢‬ت ﹁﹚︤ی ‪٢٢٤٠٩٣٠ ........................‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹞‪﹢‬اد︾︢ا﹬‪٢٢٣٤٨١٥-٢٢٢١٨٧١ .............﹩‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ا﹞‪﹢‬ر ︑‪︡﹫﹛﹢‬ی و ︠︡﹞︀ت ﹁﹠‪٢٢٣٤٨١٣ ...........﹩‬‬ ‫ا︑︜︀د﹬﹤ ﹡︀﹡‪﹢‬ا﹬︀ن‪٢٢٤٧٩١٩ ..................................‬‬

‫اداره ار︫︀د‬

‫︨﹤ راه ﹨︐﹏ ﹨﹝︀‬

‫د﹁︐︣ ﹞︡﹬︣﹬️ ‪٥٥٥٥٩٧٨-٥٥٥٠٣٥٨ ...................‬‬

‫اداره ار︫︀د‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٥٥٥٠٤٣٢ - ٣......................................‬‬ ‫﹋︐︀︋︟︀﹡﹤ ︨﹫︡ ا︝﹝︡ ︠﹝﹫﹠‪٦٦٦١٥١٨ .................... ﹩‬‬ ‫﹋︐︀︋︟︀﹡﹤ ︫﹧︡ا ‪٢٢٢٣٠٦٢ ...................................‬‬ ‫﹋︐︀︋︟︀﹡﹤ ﹞︴﹧︣ی ‪٥٥٥١٩٩٩ .................................‬‬

‫اداره آ﹎︀﹨‪﹩‬‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٢١٨٢٦٠١-٣٣٤٠٨٣٢ ...........................‬‬

‫اداره ︋︀زر﹎︀﹡‪﹩‬‬ ‫︠﹫︀︋︀ن ︵﹚‪﹢‬ع‬

‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪۶۶٧٣٠٢١-۶۶٧٣٠١٨-٢١ ....................‬‬

‫اداره ︋︣ق‬ ‫﹎﹚︪﹧︣‬

‫‪︣︋ ‬ق ﹞﹠︴﹆﹤ای‬

‫روا︋︳ ︻﹝‪٤٣١٣٧٢٨ ..................................... ﹩﹞﹢‬‬ ‫︑﹚﹀﹠︟︀﹡﹤ ‪٣٣٣٠٧٧٣-٣٣٣١٧٠٠-٤ ......................‬‬ ‫︝︣ا︨️ ‪٤٣١٣٧١٦ ...........................................‬‬ ‫﹞︡﹬︣﹬️ ‪٣٣٤٠٠٠٧-٣٣٣٣٠٧٥ ..........................‬‬ ‫﹞︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹞﹤ر﹬︤ی ‪٤٣١٣٧٠٤ .............................‬‬

‫‪ ‬اداره ︑‪﹢‬ز﹬︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق‬ ‫﹞︣﹋︤ ﹋﹠︐︣ل‪٥٥٦١٩٣٣-٥٥٦٣٤٥٠ .......................‬‬


‫ﺗﻠﻔﻦﻫـﺎﻯﺿـﺮﻭﺭﻯ‬ ‫ﺑﻨــﺪﺭﻋﺒﺎﺱ‬

تلفن های ضروری بندرعباس  

تلفن های ضروری بندرعباس