Page 1

Connecting Lives, Sharing Cultures

DIVERSITY LINK AFS nyhetsbrev för medlemmar och volontärer nr4 201 1

Bästa medlemmar, bästa volontärer! Goda nyheter publicerades i augusti av ”the Journal of Health Psychology”. Magasinet påpekar att forskare har kommit fram till att personer som bidrar med volontära insatser lever längre. Alla som engagerar sig som volontärer av idealistiska skäl verkar ha ett längre liv än de som inte engagerar sig alls eller gör volontärinsatser av mer egoistiska skäl. Undersökningen gjordes med hjälp av över 1 0 000 invånare i Wisconsin, USA och genomfördes mellan 1 957 och idag. För AFS och alla som är volontärer är det bra nyheter. Vi jobbar inte bara för förståelse mellan människor

I detta nummer AFS-symposium, lärarseminarium och volontärworkshop 21 -23 oktober 201 1 Rapporter från evenemangen och citat från paneldiskussionerna.

sida1 -3

Lägerledarutbildning 201 1 sida 3 AFS-utbildningsmöjligheter 201 2 sida 3

utan kan även förlänga våra liv genom engagemanget för en fredligare värld. Mer om själva forskningen läser du på sida xxx. Dessutom kan du läsa mer om AFS-symposiet och andra evenemang som arrangerades i oktober såsom du får träffa Anna och Erik som kom tillbaka från sina utbytesår i Sydamerika under 201 1 . Vi önskar en skön läsning, en god jul och ett gott nytt år.

Att vara volontär People Who Volunteer Live Longer,...

Landsstyrelse önskar förstärkning sida7

sida4

Samarbete i Norden sida7

av Remy Melina

Volontäruppdrag: Värdfamiljsrekryterare sida4

AFS-landsmöte 201 2 sida7

AFS - ett nätverk av möjligheter sida5

Praktikant på AFS-kontoret? sida7

Ett utbytesår i Latinamerika

Här kan du träffa AFS sida7

sida 5-6


Symposium om interkulturell kompetens och konfliktlösning, lärarseminarium och volontärworkshop 21 -23 oktober 201 1 21 -23 oktober var stora dagar för AFS i Sverige med flera evenemang på agendan. 21 oktober var det lärarseminarium om interkulturellt lärande, symposium om

interkulturell kompetens och konfliktlösning och därefter mingel på Konserthuset. Under följande två dagar höll vi den årliga volontärhelgen med flera lärorika workshops.

Lärarseminariet

Till lärarseminariet hade vi bjudit in lärare och annan intresserad skolpersonal och 1 3 personer från olika håll och olika skolformer i Sverige tackade ja till inbjudan. Den grundläggande tanken för workshopen var att vi kan skapa ett bättre samarbete mellan skolor och AFS. 1 985 beslöt riksdagen att undervisningen i alla skolformer skall präglas av ett interkulturellt synsätt. Vad menas då med ett interkulturellt synsätt på skolan? Här finns arenan där AFS kan bli en positiv samarbetspartner för skolorna. AFS har med sin långa erfarenhet av interkulturell utbildning mycket att bidra med när skolan ibland kan känna sig lite vilsen eftersom det inte finns ”ett ämne” med utbildade lärare vilket annars är mönstret för en svensk skolas utbildning. Frågor som seminariet behandlade var bland andra: - Vilka beslut (svenska och/eller internationella) ligger som grund för svenska skolans internationalisering? - Vad säger nuvarande skollag, läroplaner och kursplanemål om interkulturell förståelse? - Hur kan AFS bidra till skolans måluppfyllelse inom interkulturell utbildning? - På vilken vetenskaplig grund vilar AFS i sin syn på interkulturellt lärande? Under genomgången av olika politiska beslut – allt från Skolkommissionen från 1 946 via UNESCOs rekommendationer 1 974 till gällande skollag 201 1 – var det många ”aha”, ”javisst ja” och känsla av att ”det har ju en

röd tråd trots allt”! Med politiska beslut i ryggen som talar sitt tydliga språk om uppdraget känns det genast säkrare att börja fundera på innehållet. Genom att varva teori och praktik fick deltagarna smakprov på vad AFS kan erbjuda skolor som stöd för att förverkliga skolans mål inom interkulturell utbildning. Med referenser till bland andra forskarna G Hofstede och M Bennet fick begrepp som ”kulturmedvetenhet” och ”power distance” en spegling genom flertalet övningar som gruppen tog sig an med liv och lust. I utvärderingen gav deltagarna gott betyg till upplägg och innehåll. Man var överens om att tiden varit något knapp eftersom detta seminarium anpassades i tid till symposiet och att samma innehåll med fördel kunde disponerat mer tid. Övningarna är bra för inlärningen och därför ska man låta dem få mer utrymme. Inte minst de intressanta diskussioner som uppstår efter varje sådant pass. Kontakter knöts mellan deltagarna som såg möjligheten att kunna ge varandra tips och idéer framöver. Diversity Guide är AFSnyhetsbrevet för skolor, där vi upplyser om interkulturellt lärande i klassrummet, skolan i andra länder och mycket mer. Ladda ner Diversity Guide på afs.se.

Symposium om interkulturell kompetens och konfliktlösning 21 oktober 201 1 I höst höll AFS Board of Trustees ett av sina halvårliga möten i Stockholm, vilket var anledning för AFS i Sverige att anordna ett större event för AFS-are och vänner. För det så kallade AFS-symposiet samlades AFSare och vänner av olika åldrar och bakgrund för att diskutera frågor om interkulturell kompetens och konfliktlösning. Hedersgäst var

Gästerna anländer

H.K.H Kronprinsessan Victoria. AFS Sveriges landsstyrelse hade länge planerat evenemanget i samarbete med AFS-kontoret. Ganska tidigt blev det tydligt att evenemanget skulle bli ett av de största i AFS Sveriges historia och intresset för biljetterna var stort. Den 21 oktober samlades närmare 200 personer i den fullsatta Klarasalen i Stockholms innerstad och lyssnade nyfiket på diskussioner om politik, internationella relationer, utbyten och om hur AFS arbetar med dessa områden. Symposiet bestod utav tre paneldebatter. Den första med Anders Milton (USA 65/66, f.d. ordförande i Röda Korset), Jan Eliasson (USA 57/58 f.d. utrikesminister), Lars Heikensten (USA 68/69, f.d. chef för Sveriges Riksbank), Madeleine Ströje-Wilkens (USA 59/60, f.d. ambassadör) och Martti Ahtisaari (f.d. president av Finland och Nobels fredspristagare 2008). Moderator var journalisten Karin Hübinette och panelen belyste bland annat frågan om ”Vikten av interkulturellt lärande i ett förebyggande arbete mot våld och konflikter – vad krävs och vem tar ansvar?”


Hedersgäst under denna första del var H.K.H Kronprinsessan Victoria. Fokus i panel två låg på frågan om ”AFS-studenter är blivande ambassadörer för fred? Hur de använder sig av interkulturellt lärande innan, under och efter deltagandet i AFS-programmet?” Panelen bestod av H.K.H. Kronprinsessan Victoria nuvarande utbytesstudenter i Sverige, Natasha Pickup (Nya Zeeland), Donatello Piancazzo (Italien) såsom tidigare programdeltagare från Sverige Astrid Johnson (Mexiko 09/1 0), Annika Becker (USA 65/66), Aviva Katzeff Silberstein (USA 1 0/1 1 ), Filip Ängby (Italien

09/1 0) och Richard Walls (Australien till Sverige 93/94). Moderator var Anders Fernlund (USA 73/74 och tidigare ordförande för AFS landstyrelse) Medlemmar i panel tre var Don Mohanlal (President and CEO, Nand & Jeet Khemaka Foundation Indien och medlem i Board of Trustees), Rosaria Gutierrez Becquet (Partner Director, AFS Colombia), Sherifa Fayez (Partner Director, AFS Egypten), Vincenzo Morlini (President, AFS Intercultural Programs) och William Meserve (Vice Chair, Board of Trustees). Här diskuterades frågeställningen om “Hur AFS Interkulturell Utbildning bidrar till en fredligare värld”. Moderator var Anders Fernlund.

Några utvalda citat från diskussionerna: Panel 1

“There is no backlash on multiculturalism but we have not done enough for integration” Martti Ahtisaari “AFS can bring the individuals action into a larger perspective” Jan Eliasson

"More people are interested in contributing to making a difference today” Anders Milton

“Bridge building through diverse exchange programs” Madeleine Ströje­ Wilkens “AFS changes international & personal perspectives for participants" Lars Heikensten

Medlemmar i Board of Trustees och Presidenten för AFS International

"Cultural sensitivity is essential to conflict mediation" Jan Eliasson

Jan Eliasson och Martti Ahtisaari

Panel 2

“AFS changes international & personal perspectives for participants" Lars Heikensten

"Youth enthusiasm was a positive effect of the Arab Spring in 2011” Madeleine Ströje­Wilkens

"Teachers need to make time for intercultural learning in school for all” Richard Walls

"Schools should give their students the opportunity for informal learning" Aviva Katzeff Silberstein

"AFS has changed my life!" Astrid Johnsson

"After being in Italy I realized that I know nothing about cultural differences” Filip Ängby "I wanted to discover the world, that's why I became exchange student” Donatello Piancazzo

Deltagare i paneldiskussion nr 2

Panel 3

"Stop the isolation between East and West" Sherifa Fayez

"Understanding that life is enriched by difference is one of our tasks” Vincenzo Morlini "Tolerating others cannot be enough, we aim for acceptance” Rosario Gutierrez Becequet"

Deltagare i paneldiskussion nr 3

“Peace is more than the absence of war, there needs to be wellbeing, intercultural learning, etc.” Don Mohanlal


Publiken hade möjlighet att ställa frågor, vilket gjorde diskussionerna extra livliga. Alla tre debatter var fantastiska att lyssna på och satte inte bara AFS-verksamheten utan interkulturella möten och utbildning i ett större sammanhang. Alla var eniga om att dialog mellan kulturer och människor spelar en oerhört stor roll och är en nyckel till en bra och bättre framtid i en värld med över sju miljarder invånare.

Inspirerad av dagens paneldiskussioner fortsatte många diskussioner under mingelkvällen i Grünewaldssalens foajé i Konserthuset. Kören Take a Note hade förberett ett underhållningsprogram och många passade även på att träffa nya människor eller njuta av stunden med gamla bekanta. AFS tackar alla paneldeltagare, besökare, Board of Trustees, sponsorer och inte minst vår landsstyrelse för en lyckad och otrolig givande dag! Publiken

Läs flera citat från symposiet på vår Twitter: Interkulturellt Första filmklippet från symposiet är nu online och flera kommer att följa. Du hittar klippen på vår hemsida.

Volontärworkshop Två dagars kurs och seminarium för AFS volontärer lockade en 45 aktiva AFS-are till att delta. Alla volontärworkshops fokuserade på interkulturellt lärande och hur vi i vårt arbete med svenska och utländska programdeltagare kan främja en lärandesprocess som gör att både volontärer och deltagare växer och lär sig mer om interkulturellt lärande. Passet ”Moving Beyond Mobility 1 ” (MBM1 ) inledde seminariet. MBM1 gav en försmak på kunskapen om interkulturellt lärande som finns inom AFS och akademiska teorier inom detta område. Därifrån arbetade gruppen sig fram till en mer praktisk nivå på hur det interkulturella kan inkluderas i träffar och event som anordnars i nätverken.

Utöver det diskuterade gruppen vilka möjligheter vi har att främja mångfald i Sverige och inom AFS. Under dag två gick gruppen igenom hur ett AFS-nätverk byggs upp och hur det aktuella läget i olika nätverk i Sverige är. Volontärer som är engagerade i nätverken som samordnare diskuterade därefter aktuella frågeställningar. Nätverken bestämde sig för att stärka samarbetet mellan varandra och lade upp några konkreta förslag på samarbetsmöjligheter som redan har börjat omsättas. Nya volontärer ägnade tiden åt att ”skapa” den ”perfekta volontären” och diskuterade hur man kan engagera sig som volontär. Helgen, AFS-volontärworkshops, anordnades gemensamt av Sveriges Pool of Trainers och AFS-kontoret.

Lägerledarutbildning 201 1 1 9-20 november anordnade Pool of Trainers (PoT) en utbildning för lägerledare. Volontärer som var intresserade av att vara lägerledare inom AFS var välkomna. Utbildningen täckte olika områden som alla är grunden för att skapa bra läger med hög kvalité och kunniga volontärer. Under två dagar utbildades 1 5 volontärer i gruppdynamik, pedagogik, hjärt-och lungräddnin, vad det innebär att vara AFS-representant och självklart lärde de sig många olika energizers och icebreakers. Med andra ord en

bra helg med många motiverade volontärer och framtida lägerledare. PoTs lägerledarutbildningar är en del av arbetet för att höja kvalitén för våra programdeltagare men även för volontärer. Längre fram kommer PoT möjliggöra flera utbildningstillfällen inom olika områden och även stödja AFS-nätverken i sin utveckling.

För dig som är intresserad av att vara med på AFS utbildningar så finns det många möjlighter! Varje år ger AFS i Sverige stipendier till engagerade volontärer för att åka på EFILs Volunteer Summer Summit, där AFS-volontärer från hela Europa träffas för kurser och utbildningar. Årets Volunteer Summer Summit kommer att hållas i Riga under sommaren 201 2. I nästa nyhetsbrev kommer vi berätta mer om hur du kan få plats för att åka dit.

Även i Sverige kommer det att finnas flera möjligheter för dig som medlem eller volontär att delta i utbildningar. Den första stora kommer att hållas direkt i anslutning till landsmötet 201 2 i april och den andra blir volontärworkshops 201 2 under hösten.


1 985 utsåg FN den 5 december till internationella volontärdagen för att uppmärksamma hur många frivilliga insatser och engagemang som finns och hur viktiga de är för våra samhällen. AFS har sedan dess alltid uppmärksammat dagen för att passa på att tacka alla volontärer för sina insatser. Precis som tidigare år skickade AFS president, Vincenzo Morlini en hälsning till alla AFS-

Att vara volontär

volontärer. Var du inte inne på vår hemsida den 5 december så kan du även se hälsningen på xxx. Tack än en gång för att du är med som volontär! Dina insatser och ditt engagemang gör skillnad för många och påverkar även ditt eget liv positivt, som du kan läsa mer om nedan.

People Who Volunteer Live Longer, Study Suggests av Remy Melina, Life Science

People who volunteer for selfless reasons, such as helping others, live longer than those who don't lend a helping hand, a new study shows. However, those who volunteer for more self-centered reasons do not reap the same lifeextending benefits. "This could mean that people who volunteer with other people as their main motivation may be buffered from potential stressors associated with volunteering, such as time constraints and lack of pay," study researcher Sara Konrath of the University of Michigan said in a statement.(Past research suggested another benefit for selfless volunteers — a date. Apparently women rate such altruism high on their list of desirable traits in a mate.) Konrath and colleagues looked at results from the Wisconsin Longitudinal Study, which has followed a random sample of 1 0,31 7 Wisconsin residents from their high school graduation in 1 957 until the present. In 2008, the average age of the participants was about 69, and about half of the participants are female. In 2004, the participants reported how often they had volunteered within the past 1 0 years. They also explained their reasons for volunteering, or, in the cases of those who had not volunteered but were planning to, the reasons they would. Some of the participants' motives were more oriented toward others, such as "I feel it is important to help others" or "Volunteering is an important activity to the people I know

best." Other respondents, however, had more self-oriented reasons for volunteering, such as "Volunteering is a good escape from my own troubles," or "Volunteering makes me feel better about myself." Researchers then compared the participants' responses with physical health information that had mostly been collected in 1 992. The researchers also considered the respondents' socioeconomic status, mental health, social support, marital status and health risk factors, including smoking, body mass index and alcohol use. The findings showed that those who volunteered for more altruistic reasons had lower mortality rates as of 2008 than people who did not volunteer. Of the 2,384 non-volunteers, 4.3 percent were deceased four years later, compared with 1 .6 percent of altruistic volunteers who had died. However, people who said they volunteered for their own personal satisfaction had nearly the same mortality rate (4 percent) as people who did not volunteer at all. "It is reasonable for people to volunteer in part because of benefits to the self; however, our research implies that, ironically, should these benefits to the self become the main motive for volunteering, they may not see those benefits," said study researcher Andrea Fuhrel-Forbis, also of the University of Michigan. The study was published in August in the journal Health Psychology.

Volontäruppdrag: värdfamiljsrekryterare Årligen kommer det ca 60 utbytesstudenter till Sverige för att lära känna landet och bjuda på sin egen kultur. Därför söker AFS varje år ca 60 familjer som är nyfikna på en interkulturell upplevelse i hemmet och vill ta emot en utbytesstudent. En grupp av volontärer, styrelsemedlemmar och kontorets personal fokuserar under våren och sommaren på just denna uppgift, att sprida information om att man kan bli värdfamilj och inspirera familjer till att tänka nytt. Gruppen kallas för värdfamiljsrekryteringsgruppen och engagerar sig gemensamt från februari till augusti för att leta värdfamiljer, träffa dem på hembesök och matcha dem med utbytesstudenter. Är du själv en person som är social, känner många och har lätt för att berätta för andra om värdfamiljskap? Tycker du att många fler borde uppleva andra kulturer på nära håll? Och tycker du det är kul att träffa andra familjer som är öppensinnade? Då tycker vi att du ska vara med i värdfamiljsrekryteringsgruppen under 201 2! Vi söker nya volontärer som vill vara med i teamet!

Kontakta Frida på frida.soderberg@afs.org för mer information.

AFS-volontärer


AFS – ett nätverk av möjligheter

AFS i Sverige ger sina programdeltagare möjligheten att välja bland 50 länder att åka till. I varje land finns AFS på plats för att välkomna våra svenska utbytesstudenter och AFS-are från alla världsdelar. AFS-volontärer på plats vägleder utbytesstudenter och värdfamiljer genom upplevelsen och erbjuder hög standard när det gäller kvalitet och säkerhet för alla.

För många studenter som velat lära sig spanska under sitt utbytesår har Argentina, Chile och Spanien varit förstahandsvalen de senaste åren men ser man på hela Sydamerika så finns AFS på nästan hela kontinenten. Anna från Stockholm bestämde sig för två år sedan att för att åka till Panama och Erik från Falun valde att åka till Venezuela. Två länder där AFS har haft verksamhet under många år men som inte har lockat så många svenskar.

Vill du lära dig spanska som utbytesstudent så finns det många möjligheter. Till följande spansktalande länder går det att åka med AFS: Argentina Mexiko Bolivia Panama Chile Paraguay Costa Rica Peru Dominikanska Republiken Spanien Ecuador Venezuela Vill du veta mer gå in på afs.se eller kontakta Johan på johan.fohlstrom@afs.org

Ett utbytesår i Latinamerika! AFS träffade både Anna och Erik som kom hem under 201 1 . I samtalen med båda fick vi en bild av hur det är att vara utbytesstudent i två olika latinamerikanska länder och tips på hur man kan lära sig spanska snabbt som utbytesstudent. AFS: Varför ville ni åka som utbytesstudenter? Anna: Jag har två kusiner som är äldre än mig och de kom båda hem med underbara berättelser om sina resor. De åkte till Nya Zeeland och Australien. Jag hade sett mycket bilder och hört väldigt gott om båda dessa länder men ville helst av allt åka till Nya Zeeland. Jag var dock velig ett långt tag och när jag tillslut bestämde mig för att jag ville åka iväg var det för sent och det fanns inga platser kvar. Jag hade vid den tiden gett upp och ville inte längre åka. Jag hade siktat in mig på Nya Zeeland och att lära mig surfa. Min pappa fick då ett samtal ifrån AFS-kontoret där de meddelade att Latinamerika fortfarande var öppet. Inte alls roligt tyckte jag. Jag hatade spanska! Dock hade mina föräldrar märkt att jag börjat bli allt mer skoltrött. Min pappa tog upp Latinamerikaresan igen efter att jag ratat den tidigare. Jag började tänka på det mer och mer och tillslut bestämde jag mig för att det kanske inte var så dumt. Spanska i skolan började bli roligare i och med en ny lärare i början av 2an så jag anmälde mig för att utlandsår. Erik: Jag ville testa på något nytt. Jag känner många som har åkt som utbytesstudent och nästan alla har haft jätteroligt så jag tänkte att jag också ville se hur det var. Jag ville lära känna en annan kultur och se hur det var att bo "på riktigt" i ett annat land. Sedan ville jag också lära mig spanska. Ärligt talat hade det även en del att göra med att jag ville ta en paus från Sverige. AFS: Hur kom det sig att du valde Venezuela? Erik: Mycket på grund av språket. Jag ville lära mig spanska men inte åka till Spanien. Jag ville ha något helt annorlunda

och jag visste ingenting om Venezuela så då blev det det. AFS: Och varför blev det Panama för dig Anna? Anna: Panama blev det bara av en slump, ole dole doff tyckte jag var ett bra sätt. AFS gav mig några alternativ, Panama, Paraguay och Chile. Jag kollade lite på kartan. Paraguay verkade coolt, men de hade inga kuster. Chile är så långt och eftersom jag gillar värme så ville jag inte riskera att hamna i de kalla delarna av Chile, så det blev Panama. AFS: Hur såg ditt liv i Panama ut? Anna: Jag bytte familj efter två månader på grund av familjens ekonomi. I min andra familj gick jag i privatskola med min syster varje dag. Efter skolan gick jag med min värdkusin och värdbror och tränade. Efter det var jag antingen med min kusin till sent på kvällen eller så var jag med mina kompisar eller med min mamma ute på ärenden. På helgerna var jag ofta med mina kompisar eller på familjens stora fruktfarm och badade i poolen. AFS: Vill du beskriva din vardag som utbytesstudent, Erik? Erik: Jag gick i skolan på dagarna och var hemma på eftermiddagarna under veckan. Och då var jag oftast hemma med familjen. På helgerna hittade jag ibland på något med någon kompis från skolan eller en annan utbytesstudent. Pratar folk engelska? Anna: Nej, och det var så skönt! I början trodde jag att det skulle bli ett stort problem och att jag inte skulle förstå någonting men det var så bra! I min lilla stad Chitré lärde sig ungdomarna engelska i privatskolorna. I min klass sa jag åt dem att jag själv inte pratade engelska. Jag lärde mig spanska så mycket fortare än dem som bodde i Panama


City där fler pratar engelska. Erik: De flesta i Venezuela talar inte alls engelska. Vissa kan lite grann och en liten del kan tala bra. Hur svårt var det att lära sig spanska och kunde ni språket innan ni åkte iväg? Erik: Jag hade läst spanska i fyra år innan jag åkte men det var en helt annan sak att försöka prata där. Det kändes lite som att börja om från början men det är klart att jag hade nytta av att ha en grund. Jag tyckte att det var svårt att få ett flyt i språket. Nu i efterhand vet jag att det var för att jag inte pratade så mycket som jag borde gjort. Det tog ungefär sex månader innan det lossnade rejält för mig men om jag inte hade hållit igen så mycket i början hade det gått fortare och jag hade kunnat mer spanska nu. Så mitt tips till alla som ska åka iväg är: Prata prata prata prata!!! Man får strunta i om man säger fel! Anna: Jag tyckte att inte alls att det var svårt när man väl var där. Man lär sig tio nya ord varje dag utan att behöva tänka på att man gör det. AFS: Hur bra är din spanska idag? Anna: Jag försöker att inte tappa flytet men det är svårt. Jag pratar med min värdkusin på Skype ibland och jag märker själv hur jag börjar tappa ord. Det var samma sak med svenskan när jag hade varit i Panama i nio månader då hälften av orden i en mening kunde vara panamansk slang. Erik: Jag kan ta mig fram i ett spansktalande land utan problem, men jag gör fortfarande misstag. AFS: Hade ni skoluniform?

intresserade av panamansk folkdans. Det är jättevanligt och man dansar "tipico" som det heter vid alla högtider. Detta lärde jag mig. I slutet av min vistelse i Panama var det en stor AFS-träff. Där kunde alla som ville delta tävla i någon slags uppvisning. Jag har aldrig varit så lycklig som när jag stod framför 1 50 personer och visade upp min dans med en partner. Det var så roligt och verkligen en once in a lifetime experience. AFS: Och för dig i Venezuela? Erik: Det är svårt att säga men det är nog året som helhet. Jag har fått en ny familj, lärt känna en massa kompisar, fått se helt underbara platser och lärt mig ett nytt språk. AFS: Är det väldigt annorlunda än Sverige? Anna: Ja, på så många sätt. Det går inte riktigt beskriva utan det går bara att uppleva själv! Både negativa och positiva saker. Erik: Ja ganska. Rent klimatmässigt är det ju en helt annan sak, men även kulturen skiljer sig en hel del. Det är sant att folket i Sydamerika är mycket mer öppna, ärliga, lättsamma och sådär. Det var jättelätt att skaffa kompisar, inte alls som här i Sverige. Det finns supermycket mer att säga om skillnaderna mellan Sverige och Venezuela men det som jag nämnde här var nog den största. AFS: Skulle du välja att åka till Panama som utbytesstudent igen? Anna: Absolut! Jag drömmer varje dag om att få komma tillbaka och göra om allting igen. AFS: Vad har du lärt dig Erik?

Erik: Ja! Anna: Ja, det är olika i alla skolor. I min andra skola hade man en poloskjorta med en blåvit kjol till knäna och höga strumpor. AFS: Vad var det häftigaste du har upplevt under ditt år i Panama? Anna: Min mamma och min syster i Panama var väldigt

Erik: Ännu en fråga som är väldigt stor. Förutom spanska har jag lärt mig jättemycket saker. Att i princip börja om ett liv på nytt, att anpassa mig efter ett nytt levnadssätt, att se hur samhället ser ut i en helt annan del av världen. Jag har fått en del fördomar motbevisade och en del bekräftade. Jag har upptäckt att saker som ses som normalt hemma inte alls behöver vara det någon annanstans. Det kanske låter klyschigt men jag har lärt mig mycket om livet i allmänhet och det har verkligen förändrat mig som person och mitt liv. AFS: Anna? Anna: Så mycket! Jag har vuxit enormt som person, men det tror jag mest mina föräldrar märker på mig. Jag är fortfarande samma gamla Anna men kan prata spanska. Jag har upplevt en helt annorlunda kultur och sätt att leva. Jag uppskattar det jag har i Sverige så otroligt mycket mer. Jag anser själv att jag är halvt svensk, halvt latina. AFS: Tack Anna och Erik för en spännande intervju!

Anna när hon dansar "tipico" i Panama


Landsstyrelsen önskar förstärkning

AFS-valberedningen letar just nu efter lämpliga kandidater att komplettera det duktiga gäng som utgör AFS-landsstyrelse. De kunskapsområden vi särskilt letar efter är ekonomi och marknadsföring. Eftersom Landsstyrelsen består till övervägande del av kvinnor så ser vi gärna att manliga kandidater anmäler sig. Kandidater från hela landet är välkomna! Själva valet till Landsstyrelsen sker under landsmötet i april 201 2. Innan finns det möjlighet att ”prova på” redan nu som adjungerad ledamot. Om Du är intresserad så hör av dig till mig per mail anders.fernlund@nova.se.

Samarbete i Norden De anställda på AFS Internasjonal Utveksling i Norge och AFS Interkulturell Utbildning i Sverige hade den 7-8 oktober två utbildningsdagar i Oslo. Under första dagen låg fokus på en gemensam utbildning inom interkulturellt lärande då vi bland annat stämde av hur skolrelationerna ser ut i respektive land. Andra dagen var det fokus på AFS kvalitetsstandards och på hur administrativa processer förverkligas i länderna. Under båda dagarna upptäcktes det mycket likhet mellan organisationerna och potential för samarbete och förbättring för båda parter.

Anders Fernlund - Sammankallande i valberedningen

AFS-landsmöte 201 2

Medlemmar och volontärer välkomnas till AFS-landsmöte 201 2. Mötet kommer att hållas i Stockholm och i början på det nya året kommer en inbjudan skickas ut per mejl med närmar detaljer om ort och tid. Varför ska man vara med på landsmötet? Mötet är diskussionsforum för föreningens utveckling och din chans att påverka denna. Hur gör jag detta? Motioner är underlaget för diskussioner på landsmötet. Skriv en motion till landsmötet och skicka in den till landsstyrelsens ordförande senast 1 4 mars 201 2.

Praktikant på AFS-kontoret?

Vi erbjuder dig att uppleva AFS världen från ett nytt perspektiv. Kom och arbeta med oss som praktikant på AFS-kontoret. Som praktikant upplever du hur AFS fungerar bakom kulisserna och får aktivt vara del av lägerplanering, förberedelser inför studenternas avresa och/eller ankomst, och mycket mer. Är det bara en vecka genom skolan eller en längre period vi tar gärna emot din förfrågan. Är du intresserad kontakta marit.gronskei@afs.org

Här kan du träffa AFS! AFS-landsmöte för medlemmar och volontärer 1 4 april 201 2 i Stockholm AFS-inpirationshelg i samband med AFS-landsmötet 201 2 1 4-1 5 april 201 2 i Stockholm EFIL Volunteer Summer Summit 201 2 1 6-21 juli 201 2 i Lettland

AFS på Facebook: AFS Interkulturell Utbildning AFS på Twitter: Interkulturellt

AFS Interkulturell Utbildning, Tullgårdsgatan 1 0, 1 1 668 Stockholm info@afs.se, 08-406 00 00, www.afs.se

AFS Diversity Link nr4 2011  

AFS nyhetsbrev för medlemmar och volontärer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you