Page 1

a füles

2011.10. 28. 16. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Szüreti hangulatban

Diákfogadás A Magyarországon   tanuló   cserediákok   a   programjuk   egy   nagyon   izgalmas   és   sok   kihívást   rejtő   részéhez   érkeztek.   Az   őszi   hónapokban   már   egyre   inkább   maguk   intézik  ügyeiket,  fejlődik  a  nyelvtudásuk.  A   fogadócsaládokkal   és   az   osztálytársakkal   lassan  összecsiszolódnak,  ami   nem  mindig   megy   egyszerűen,   de   a   kitartásuk   meghozza  gyümölcsét! Az  idei   évben   közponFlag   nem   szervezünk   s z á m u k ra   é r ke zé s   u t á n i   m á s o d i k   orientációt,   de   a   körzeGalálkozók   p r o g r a m j a   a   k ö r z e t v e z e t ő k n e k   köszönhetően   kiegészül   olyan   fontos   foglalkozásokkal,  programokkal,  melyek  az   őszi   időszakban   felmerülő   kérdések   és   nehézségek  feldolgozását  segíFk. A  jelenlegi  cserediákok  támogatása  melleG   máris  készülünk  az  újak  érkezésére!  2012.   január   végén   kezdődik   ugyanis   az   AFS   új   kereszNéléves   programja.   lorem ipsum dolor 2012-­‐re   met set Kolumbiából,   Venezuelából,   ArgenRnából,   quam nunc parum Paraguayból,   Ausztráliából   és   reményeink   szerint   Guatemalából   is   várunk   diákokat.   B e m u t a t k o z ó   a n y a g a i k   a   h e l y i   körzetvezetőkön   keresztül   érhetők   el,  

2009

folyamatosan keressük   számukra   a   fogadócsaládokat. A z   i d e i   é v b e n   i s   l e s z   l e h e t ő s é g   osztálycserékre,   melyek   keretében   középiskolás  diákcsoportok,  7-­‐10  napon  át   élvezik  egymás   vendégszeretetét.   Nemrég   sikeresen   zajloG   le   osztálycsere   egy   olasz   és   egy   debreceni   iskola   tanulói   közöG,   melyen   felbuzdulva  idén   még   több   iskolát   és   más   partnerországokat   is   szeretnénk   bevonni   ebbe   a   remek   programba.   Jelentkezni   a   körzetvezetőknél   és   a   viktoria.bedo@afs.org  címen  lehet.  

Kiutazás, toborzás Iskolalátogatások Moldoványi   Kinga,   Kovács   Írisz   és   Kajtár   Bálint  visszatért  diákjaink  október   19-­‐21-­‐ig   Hiroki   Sato   és   Haruka   Miyachi   japán   cserediákokkal   járták   a   budapesF   középiskolákat,   míg   Laura   Tedde   olasz   diákunk  Vidó  Judit  önkéntesünkkel  a  Szabó   Lőrinc   KéGannyelvű   gimnáziumban   tartoGak  tájékoztatót    október  26-­‐án,   amit   ezúton   is   köszönünk.   Mindannyian   hatalmas   sikert   araGak.   Egyrészt,   mert   japánt   és   olaszt   tanuló   osztályokban   jártak,  másrészt  mert   sikerült  a  diákok  által   barátságos,   jó   hangulatot   teremteni.   A  

c s e r e d i á k o k m e s é l t e k     e d d i g i   tapasztalataikról,   élményeikről     és   arról,   hogy   miért   épp   hazánkat   választoGák.   A   magyar   diákok  nagyon   érdeklődőek  voltak   és   a   cserediákok   is   egész   jól   belejöGek  a   végére.   Hasonló   bemutatkozókat   tervezünk   és   szervezünk  Budapest  más   iskoláiba  is   más   nemzeFségű  cserediákokkal.  Ha  szeretnéd,   hogy   a   Te   iskoládba   is   ellátogassunk,   kérjük,   hogy   jelezd   a   katalin.kiss@afs.org   e-­‐mail  címen. AFS   tájékoztató   estek   Budapesten   minden  hónapban További  budapesF  hír,  hogy  minden  hónap   második  hetében   szerdán   AFS  tájékoztató   előadást  tartunk  az  érdeklődők  számára  az   ELTE   Gyakorló   Általános   Iskola   és   Gimnáziumban  (1126  Budapest,  Kiss   János   altb.   u.   31.)   a   cserediákok   magyar   órája   után.   Így   az   érdeklődők   személyesen   találkozhatnak   a   cserediákokkal   és   tájékozót   hallgathatnak   meg   az   AFS-­‐ről   amelyet  egy  irodai  dolgozó  tart.     A  következő  időpontok:  2011.  november  9.   18:00  és  2011.  december  7.  18:00  óra. Sok  szereteGel   várjuk  a  kiutazás,  a   fogadás   és  az  önkénteskedés  iránt  érdeklődőket!


Free Hugs   Többek  közöG  a  kiutazás  népszerűsítéséért   a   budapesF   önkéntesek   a   körzet   cserediákjaival   közösen,   havonta   2   alkalommal  ingyen  öleléseket   osztogatnak   a  főváros   utcáin   sétálóknak.  Alkalmanként   több   mint   230   emberhez  jut   el   így  az  AFS   és  a  budapesF  tájékoztató  előadásink  híre.

A japán   AFS   meghosszabbíto?a   a   jelentkezési  határidőt,  így  a  kereszNéléves   programokra   az   alábbiak   szerint   lehet   jelentkezni: Japán  -­‐  2011.  november  11.   Honduras   -­‐   2011.  november   14.   A   diákok   kiválasztása   előzetes   időpont   egyeztetés   alapján   történik.   A   kiválasztáson   való   részvétel   feltétele   az   online   kitöltöG   előzetes  jelentkezési  lap.   A  2012/13-­‐as  Középiskolai  3   hónapos    és   éves   normál   tanrendű   (indulás   nyáron,   érkezés   nyáron)   csereprogramjainkra   a   jelentkezés   és   az   online   előzetes   jelentkezési   lap   beérkezésének   határideje   2011.  november  18. A   Cserediákok   kiválasztásának   helye   és   időpontja:   Budapest,   2011.   november   26-­‐27. A   Kiválasztáson   való   részvétel   feltétele  az   online  kitöltöG  előzetes  jelentkezési  lap. Az  aktuális  kiutazási   tájékoztató  letölthető   honlapunkról.

Burak és Veigar debreceni cserediákok

Első Kiválasztás   hétvége,   Budapest   2011.  november  26-­‐27. A   szelekció,   mint   annyi   programunk,   nem   jöhet   létre   önkéntesek   nélkül.   Ezért   várjuk   agilis,   határozoG,   lelkes   ö n k é n t e s e k   j e l e n t k e z é s é t   a   programra.   Fontos,   hogy   a   teljes   programon  részt  tudj  venni.   Időpont:   2011.   november   26-­‐27.   szombat   9   órától   vasárnap   14   óráig   tart Helyszín:  Hotel  Touring  Budapest Cím:  1039   Budapest,  Pünkösdfürdő  u.   38. J e l e n t k e z é s i   h a t á r i d ő :   2 0 1 1 .   november  4.   Jelentkezni   az   alábbi   linken   lehet   a   neved   és  az   e-­‐mail   címed   beírásával:   h ? p : / / w w w. d o o d l e . co m / gd99fuqsedrcgt64 Visszajelzést  november  11-­‐ig  küldünk   nektek,   hogy   belefértetek-­‐e   a   kiválasztást   lebonyolító   önkéntes   csapatba. Az   utazási,   a   szállás   és   az   étkezés   költségét  az  AFS  állja  neked.

AFS alapok,   őrangyal   tréning ,   Budapest  2011.  november  12. Ha   új   önkéntes   vagy,   esetleg   nem   veGél   részt   még   ilyen   tréningen   várunk  szereteGel  az  őrangyalkodással   egybekötöG  AFS  alapokra.  Mivel  egyre   több   regionális   tréninget   szervezünk   és   célunk,   hogy   helyben   kapd   meg  a   képzést,   az   utazási   költséget   sajnos   nem   tudjuk   téríteni,   azonban   az   ebédre  a  vendégünk  vagy. A  tréninget  min.  12   fő   jelentkezésével   tartjuk  meg. Időpont:   2011.     november   12.   9:30-­‐17:00   Helyszín:ELTE   Gyakorló   Általános   Iskola  és  Gimnázium   Cím:   1126   Budapest,   Kiss   János   altb.   u.  31. Jelentkezési  határidő:  2011.  nov.  4.   Jelentkezni   az   alábbi   linken   lehet   a   neved   és  az   e-­‐mail   címed   beírásával:   h ? p : / / w w w. d o o d l e . co m / edtripqyrvxrqwyh

Tréningek AFS alapok,  őrangyal  képző  1. 2011.   szeptember   11-­‐én   Budapesten,   s z e p t e m b e r   1 7 -­‐ é n   K a p o s v á r o n ,   szeptember  25-­‐én   Győrben,  október   15-­‐én   Nagykanizsán   tartoGak   AFS   alapok   tréninget   a   trénercsapat   tagjai.   Sikeresen   lezajloG   az   első   haladó   őrangyal   tréningünk   is   október   15-­‐én.   Ezúton   is   köszönet   Ede   András,   Békési   Dávid,   Vidó   Judit,   Bedő   Viktória   trénereknek,   a   körzetelnököknek   a   szervezésért   és   Jeneyné   Kun   Ágnes   körzetelnöknek   az   ő r a n g y a l   2 .   t r é n i n g e n   n y ú j t o G   segítségéért. Nagykanizsa - AFS alapok tréning

JUICE tréning 2011.   szeptember   28.   -­‐   október   2.   közöG   került   megrendezésre   a   Trainers'   JUICE   nemzetközi   trénerképző   tréning,   immár   harmadszor,   Joint   PoT   együGműködés   keretében   magyar,   cseh   és   osztrák   résztvevőkkel. Az  első   Trainers  JUICE  Csehországban   volt   2009  májusában   10  résztvevővel  (Ausztria,   Csehország   és   Oroszország),   a   második   pedig   Csillebércen   2010   októberében   7   résztvevővel   (Magyarország,   Csehország,   Szlovákia). Hazánkat   a   trénercsapatból   Békési   Dávid,   Moldoványi   Kinga   és   Látó   Balázs   képviselték.   A   tréningen   a   tréneri   eszköztárat   csiszolgaGák   a   résztvevők,   illetve   különböző   gyakorlatokban   is   kipróbálhaGák  magukat.  

Cseh Megaweekend résztvevők


Cseh Megaweekend A   Cseh   Megaweekend   idén   igazán   nagyszabásúra   sikeredeG.   A   program   egyéni   finanszírozású   volt,  és   roppant   jól   sikerült.   Magyarországról   Bedő   Viktória,   Popper   Lili,   Dúlió   Santos   veGek   részt   a   p r o g r a m o n   é s   t a n u l t a k   v e z e t é s i   i s m e r e t e k e t ,   i n t e r k u l t u r á l i s   alkalmazkodást,   projekt   menedzsmentet,   és   PR-­‐t,   Ede   András   pedig   trénerként   járult  hozzá  a  Megaweekend  sikeréhez.  

Cseh Megaweekend résztvevők

Törökországi pedagógus  konferencia 2011.  november   23-­‐26.  közöG  három  AFS-­‐ es   tanár-­‐önkéntesünk   képviseli   hazánkat   az   isztambuli   pedagógus   konferencián.   A   programra   Kézér   Katalin   (Eger),   Suhainé   Kolongya   Zsuzsanna   (Nagykanizsa)   és   Békési   Dávid   (Kaposvár)   jelentkeztek.   A   konferencia   célja,   hogy   a   világ   minden   tájáról   olyan   pedagógusok,   oktatásban   s z e r e p e t   v á l l a l ó   s z a k e m b e r e k   t a l á l k o z z a n a k   e g y m á s s a l ,   a k i k   m e g o s z t h a t j á k   t a p a s z t a l a t a i k a t ,  

inspirálódni és   tanulni   szeretnének   egymástól,   hajlandóak   együGműködve   fellépni   az   oktatást   érintő   globális   kihívásokkal   szemben.   Kíváncsian  várjuk  a   h á r o m   ö n ké n t e s   b e s z á m o l ó j á t   a   programról.  

a programot,   amit   a   kuratórium,   a   körzetelnökök,   a  felügyelő  bizoGság  és  az   iroda  kerekasztal  beszélgetése   követeG  és   e g y b e n   z á r t   i s .    

Nagygyűlés 2011. október   8-­‐9-­‐én   tartoGuk   az   AFS   Magyarország   Nagygyűlését   Lillafüreden,   Miskolc   körzetben.   A   programot   plenáris   ü l é s s e l   k e z d t ü k ,   K u b a t o v   A n i kó   kuratóriumi,   Lőrincz   Dániel   pénzügyi,   DeszF-­‐Rosta   Diána   és   Fodor   Csilla   irodai,   Ede   András   tréneri   (POT)   beszámolóit   hallhaGunk   a   2010-­‐11-­‐es   évről.   Velünk   volt   a   jövendőbeli   új   igazgató,   Bangáné   Jarecsni   Rita   is,   akit   érdeklődéssel   és   nyitoGan   fogadtak   az   önkéntesek.   Rita   rövid   bemutatkozója   után   Deaver-­‐Miklós   AneG   az   AFS   Magyarország   jövendőbeli   stratégiájáról  és  annak  egyik  legfontosabb   részét   képező   interkulturális   tanulásról,   Csaba   Greg   pedig   a   trendekről   tartoG   előadást.     A   délutánt   csoportos   m e g b e s z é l é s e k k e l   f o l y t a G u k   adományszerzés,   generációk   közös   tanulás,   láthatóság,   önkéntes   bázis   fejlesztése   témakörökben.   A   vacsora   utána   a   United   együGessel   bulizoG   az   összegyűlt   70   önkéntes.   Vasárnap   Deniz     Kü c ü k   ö n ké n t e s ü n k   a   t ö rö k   A F S   működéséről   szóló   beszámolója   indítoGa  

Miskolci önkéntesek a nagygyűlésen

Köszönjük az   önkénteseknek,  hogy  velünk   töltöGék   a   hétvégét   és   lelkesen   részt   veGek   a   programokon.   Hálával   tartozunk   Miklósné   Margónak   és   családjának,   a   helyi   fogadócsaládoknak,   és   minden   miskolci   önkéntesnek   a   szervezésben   nyújtoG  segítségért!  

Ibolya és Karesz - körzetelnökök a Nagygyűlésen

Időpontok: november 9.     18:00   -­‐   AFS  info   est   Budapest november   11.   -­‐   jelentkezési   határidő  Japán november  12.  -­‐   AFS  alapok  tréning,   Budapest november   14.   -­‐   jelentkezési   határidő  Honduras november   18.   -­‐   trimeszteres   programok  jelentkezési  határideje november   23-­‐26.   -­‐   törökországi   pedagógus  konferencia november   26-­‐27.   -­‐   kiválasztási   hétvége,  Budapest

Az AFS irodai dolgozói

december 7.   -­‐   18:00   AFS   info   est   Budapest


Események Iskolai prezentációk Figyelem!   Elérhető   már   az   Interkulturális   tanulásról   szóló   előadásunk   előjegyzési   linkje.   Deniz,   török   önkéntesünk   járja   n o v e m b e r t ő l   a   m a g y a r o r s z á g i   középiskolákat,   hogy   az   önkéntesek   által   megszervezeG   óralátogatások   alkalmával   interakRv  foglalkozást   tartson  a  diákoknak   angol   nyelven.   Még   bőven   van   szabad   időpont  idén,  ezért  minden  önkéntest   arra   buzdítunk,   hogy   a   helyi   körzetelnökkel   egyeztetve   segítsen   Deniznek   minél   több   helyre   eljutni.   Ha   középiskolába   jársz,   segíts   nekünk  megszervezni  a  prezentációt   az   egyik   angol   órádra!   A   link:   h?p:// www.doodle.com/ntsc7yahsa6uxycf

Nagykanizsán iskolai  interkulturális  tanulás   prezentációval   teGék   emlékezetessé   az   eseményt,   amit   Dúlió   Santos   portugál   ö n ké n t e s ü n k   t a r t o G .   O r o s h á z á n ,   Szegeden,   PécseG,  Egerben   és  Kaposváron   is  színvonalas   programot  szerveztek  a  helyi   önkéntesek   a   családok   és   a   diákok   együGműködésével.   Székesfehérvár   a   helyi   LecsófeszFvállal   fűzte   össze   a   IDD-­‐t,   míg   Budapesten   az   ö n ké n te s e k   a   l e h e t ő   l e g n a g yo b b   láthatóságra  törekedve  több   mint  20  fővel   járták  a   belváros   utcáit   ingyen   öleléseket   és   összesen   230   db   AFS   tájékoztatót   osztogatva.

IDD A Kultúrák   Közös   Párbeszéd   napját   sikerült   kifuGatnunk   egy   egész   Európát   megmozgató   eseménnyé.   Lisszabontól   Rigáig,   Ankarától   Hamburgig,   Kairótól   Mariborig,  Belgrádtól   Vladivosztokig  mind   azon  dolgoztak  az  önkéntesek,  hogy  ezen  a   napon   a   lehető   legtöbb   embert   szólítsuk   meg  az  interkulturalitáson  keresztül! 2011-­‐ben   kiemelkedő   eredményekkel   zártuk  a  szeptember  29-­‐én  tartoG  Kultúrák   közös   párbeszéd   napját   (IDD).   12   körzetünk   veG   részt   az   egész   Európán   áRvelő,  önkéntes  megmozgató  AFS  napon.

Debrecen - IDD

Orosháza - IDD

A szeptember   29-­‐ei   események   nagy   m é d i a   n y i l v á n o s s á g o t   h o z t a k   a   körzeteknek,   amiket   többek   közöG   a   Facebook   AFS   Hungary   oldalán   és   a   körzetek   saját   lapjain   is   közzé   teGünk.   Ö r ü l ü n k ,   h o g y   i d é n   i s   s i ke re s e n   megvalósult   a   Kultúrák   Közös   Párbeszéd   napja,   köszönjük   nektek   a   lelkes   együGműködést!   Az   EFIL   (az   európai   AFS  partnerek  esernyő   szervezete)   nemzetközi   versenyt  indítoG  a   Facebookon   a   ’Legjobb   AFS   esemény   2011’   címmel,   amire   hazánkból   Sopron   körzet   nevezeG.  A   nyolc   nevező   körzetből   a  szicíliai  Catania  nyerte  meg  a  versenyt.   Mivel   hengerelték  le   a  zsűrit?  200   diákból   készíteGek  egy  Szicíliát   megjelenítő   mega-­‐ puzzle-­‐t  Catania  főterén.  Az  AFS-­‐es   iskolák   diákjai   is   részt   veGek   az   önkéntesek   által   irányítoG   játékokban.   Az   eseményt   támogaGa   a   helyi   polgármester,   és   önkormányzaF   képviselők,   illetve   az   UNICEF  is.  

Sopron-­‐Győr körzet   már   tavasz   óta   d o l g o z o G   f o l y a m a t o s a n   a z   előkészületeken,   aminek   köszönhetően   egész   napos,  több   száz   érdeklődőt   vonzó   IDD   programot   szerveztek   az   önkéntesek,   majd   koncerGel   zárták   az   eseményt   Sopron  főterén.

Debrecenben szociális,   segítő   munkával   ünnepelték   a   cserediákok   és   a   helyi   önkéntesek   az   IDD-­‐t,   Miskolcon   a   helyi,   forgalmas   bevásárló   központban   tartoGak   interkulturális   bemutatót   a   diákok.    

Kultúrák közötti párbeszéd napja Sopronban


Osztálycsere Az elmúlt   pár   hónapban   többször   is   hírt   adtunk   nektek   az   AFS-­‐es   osztálycsere   lehetőségekről.   Nagy   örömünkre   szolgál,   hogy   Debrecenből   Smuta   Lilla   AFS   önkéntes,   tanárnő   felveGe   a   kapcsolatot   egy   olasz   iskolával   és   egy   felejthetetlen   programot   szervezeG   az   olasz   partnerrel.   A z   e r rő l   szó l ó   b e szá m o l ó t   a l á b b   olvashatjátok: Keris  diákok  a  Comói-­‐tónál  

2011. szeptember   19-­‐28.  közöG   10  napot   töltöGünk   az   olasz   testvériskolánknál,   Casargóban.   Az   iskola   tanszállodájában   aludtunk   és   étkeztünk  7   napig,   majd     az   olasz   AFS   vendégszeretetét   élveztük   fogadócsaládoknál. A   program   változatos     és   színes   volt:   cukrászüzem-­‐,   tejüzem-­‐,   hotel-­‐,   edény-­‐és  

késgyárlátogatás, emelleG   közös   főzési   gyakorlat,   kirándulás   Milánóba,   Comóba,     hajókázás     a   Comói-­‐tavon.   Utaztunk   repülővel,   hajóval,   vonaGal,   busszal,   metróval,  fogaskerekűvel,   mikrobusszal  és   sze m é l ygé p ko c s i va l .   S étá l t u n k   a z   alpinisták,   a   síelők,   a   kerékpárosok   és   t e r m é s z e t j á r ó k ,   a   b a r l a n g á s z o k   paradicsomában,   élvezheGük   a   festői   környezetet.  Az  olasz   vendéglátók  nagyon   lelkesek   voltak.   A   tartomány   vezetői,   Lecco   város   elnöke   és   az   iskola   vezetői   a   megyeházán     fogadtak   bennünket,   és   másnap   már   cikk  is   megjelent    a   megyei   napilapban   a   magyar   diákok   érkezéséről.   Nap   mint   nap   tapasztaltuk  vendéglátóink   figyelmességét,   amellyel   igyekeztek   felejthetetlenné   varázsolni   számunkra   a   náluk  töltöG  időszakot.   Elkísért   bennünket   Pappné   Gyulai   Katalin     a   DMJV   Oktatási   Osztály   vezetője,   akinek   jelenléte   érezhetően   erősíteGe   a   kibontakozó  együGműködés  jelentőségét. Az   5   keris   és   7   csokis   diák   élményekkel   gazdagodva   tért   haza.   A   kapcsolat   következő  fontos  eseménye  lesz,  amikor  a   két   iskola   tanulói   nyáron   2   hónapos   gyakorlaton   vehetnek   részt.   Akkor   nyílik   igazán   lehetőségük  arra,  hogy  közelebbről  

is megismerkedjenek   a   másik   ország   gasztronómiai  hagyományaival.                 Dr.  Síróné  Smuta  Lilla  tanárnő Ke re s ke d e l m i   é s   Ve n d é g l á t ó i p a r i   Szakközépiskola  és  Szakiskola Debrecen

E g y ü t t m ű kö d é s a Ke l l y Services-zel A Kelly   Services   a   világ   egyik   vezető   munkaerő-­‐piaci   megoldásokat   szolgáltató   vállalata   1946-­‐os   alapítása   óta   élen   jár   a   munkaerő-­‐közveRtés   és   kölcsönzés   területén.   A   Kelly   segítségével   évente   több   mint   530,000   ember   talál   munkát   világszerte.   Az   AFS   Magyarország   Nemzetközi   Csereprogram   Alapítvány,   mint   tudjátok,   a   világ   legrégebbi   és   legnagyobb  diákcsere  szervezete,  melynek   célja   a   szülőket   elérve   biztosítani   a   g ye r m e ke k n e k   a   k ü l fö l d i   ta n u l á s   lehetőségét,   valamint   olyan   családok   elérése,   melyek   a   külföldről   érkező   diákokat   Magyarországon   fogadni   tudják.   A   k é t   s z e r v e z e t   n e m r é g i b e n   együGműködési   szerződést   írt   alá   azzal   a   c é l l a l ,   h o g y   t e v é k e n y s é g e i n k e t   kölcsönösen   hirdessük   a   hozzánk   érkező   érdeklődők  körében.

Nagygyűlés - vacsora


Trénercsapat A trénercsapat   (angolul   PoT:   Pool   of   Tra i n e rs )   1 3   m o F vá l t   é s   ké pze G   kulcsönkéntesből   áll,   akik   az   AFS   Magyarország   szervezeF   struktúrájába   hatékonyan   beilleszkedve   –   és  támogatva   azt   –   felkészülten   képesek   megszervezni   és   lebonyolítani   a   tréningeket   és   orientációkat,  képzik  és  moFválják  az  új  és   a   tapasztalt   önkénteseket.   Ehhez   r e n d e l k e z n e k   a   s z ü k s é g e s   ismeretanyaggal,   képességekkel,   és   egy   olyan   csapat   részeként   dolgoznak,   ami   a   többi   önkéntessel   együG   dolgozik   az   AFS   programok  minőségének  emelésén. Ez   a   munka   közveteGen,   több   más   tevékenységgel   együG   járul   hozzá   az   AFS     programszámainak  növeléséhez. Az   elmúlt   három   évben   a   PoT   fontos   szerepet   töltöG   be  abban   a   folyamatban,   melyben   számos   felelősséget   fokozatosan   önkéntesek  vesznek  át   az  irodától  (például   a z   ö s s z e s   o r i e n t á c i ó   é s   t r é n i n g   l e b o n y o l í t á s a ) .   E z   e g y   l á t h a t ó ,   tapasztalható   folyamat,   mely   a   körzetek   kiváló   munkájával   együG   közvetlenül   befolyásolja   a   programok   minőségét.   Nemzetközi   példák   alapján   ez   jó   irány   a   s z e r v e z e t   t o v á b b f e j l ő d é s é h e z ,  

csakúgy ,mint   egy,   a   többi   önkéntessel   akRvan   együGműködő   trénercsapat   f e n n t a r t á s a ,   m e l y   a   m e g f e l e l ő   körülmények  közöG  támogatja  a   szervezet   többi  részének  hatékony  működését  is. Az  AFS  a   küldetés  megvalósításának  alapja   a   tapasztalaF  tanulás  –  ezt  az   utat  köveFk   a   cserediákok,   a   fogadócsaládok   és   az   önkéntesek   is.   A   tapasztalaF   tanulás   hatékonysága   az   AFS   szervezetén   belül   a   nem-­‐formális   tanulási   módszerek  tudatos   alkalmazásában   és  kihasználásában   rejlik,   ezt   valósítjuk   meg   az   orientációk,   tréningek   során   –   olyan   tudás,  készségek   és   belső   értékek   elsajáRtására   van   lehetőség,   amit   máshogyan   nem   vagy   nehezen   lehet   megszerezni.   Az   ehhez   szükséges,   megfelelő   körülmények   megteremtésére   képzeG   és   moFvált   önkéntesekre   van   szükség.   Ez   a   PoT   feladata,  segítve   a  többi   kulcsönkéntes,  a   körzetelnökök,   a   kuratórium,   és   az   iroda   munkáját.  Ezzel  közelebb   kerülünk  az  AFS   küldetéséhez,   melyet   mindannyian   magunkénak  érzünk. A   körzetek   akRvan   igénybe   veheFk   a   trénercsapat   kapacitását   saját   programok   megszervezéséhez,   helyi   tréningek,   orientációk  lebonyolításához. Novemberben   újból   teljes   tagújítás   történik:   a   mostani   csapat   1   éves   vállalt   elkötelezeGsége   lejár.  Csakúgy,  mint   előző   tagújításkor,   a   jelentkezési   felhívást   most  

Félix Réka budapesti kiutazó és fogadóanyukája - USA 2010/11

is minden   önkéntes   megkapja,   így   a   korábbi   évek   gyakorlatának   megfelelően   bárki  jelentkezhet  a  csapatba! Mindannyian   együG   dolgozunk   azért,   hogy   az   AFS   Magyarország   fejlődjön   és   gyarapodjon,  legyünk  együG  az  AFS  méltó   nagykövetei! Látó  Balázs PoT  koordinátor

Kiadja az AFS Magyarország Országos Irodája Megjelenik kéthavonta Cikkek beküldhetők levélben, faxon, e-mailen Főszerkesztő: Deszti-Rosta Diána Felelős szerkesztő: Fodor Csilla Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 37. I/6. Tel: (1) 212 1821 Fax: (1) 214 9972 E-mail: info-hungary@afs.org Honlap: http://www.afs.hu

AFüleS oktober  

október Füles szám

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you