Page 1

‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬

‫وﻋﺪه ھﺎی ﺳﺮ ﺧﺮﻣﻦ‬ ‫ﻣﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯿﺨﻮرﯾﻢ‬

‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫اﻗ ﺘ ﺼ ﺎد داﻧ ﺎن دوﻟ ﺖ‬ ‫روﺣ ﺎﻧ ﯽ ﮔ ﻔ ﺘ ﻨ ﺪ‪ ،‬وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی را‬ ‫درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺗﻮرم را ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺪھﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎن‬ ‫ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻣﯽ آورﯾﻢ‪ .‬ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣ ﺮدم ﺑ ﺎ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮوﺳﺖ ‪ ،‬ﺻﺪ روزه ﺣﻠﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری را ﯾﮏ رﻗ ﻤ ﯽ ﻣ ﯿ ﮑ ﻨ ﯿ ﻢ‪ .‬ﮔ ﺮاﻧ ﯽ را‬ ‫ﻣﮭﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ وﺿﻊ ﺧ ﺮاب ﺗ ﺮ از اﯾ ﻨ ﮭ ﺎﺳ ﺖ‪ .‬ﮐﺴ ﺮی‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ‪ ،‬آﻧﮭﻢ در ﻧﻤﯿﮫ دوم ﺳﺎل ﺟ ﺎری ﻓ ﺮﺟ ﮫ‬ ‫زﯾﺎدی ﺑ ﺮای ﻻف زﻧ ﯽ ﺑ ﺎﻗ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ ﮔ ﺬارد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺗﺎزه ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ از ﺑﻨ ﯿ ﺎد‬ ‫ﺧﺮاب اﺳﺖ و از ﮔ ﺮھ ﮭ ﺎی ﺑ ﺎزﻧﺸ ﺪﻧ ﯽ آن‬ ‫ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﺻﻼ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗ ﻮرم زا اﺳ ﺖ!‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻤﮭﺎ ھﻢ وﺿﻊ را ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳ ﺖ‪.‬‬ ‫ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ را ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ ﺧ ﺎک‬ ‫ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ ‪ ،‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕ ﺮ را ﻣ ﯽ آورﯾ ﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ھﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬درﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫واﻧ ﮕ ﮭ ﯽ ﻣ ﮕ ﺮ رھ ﺒ ﺮﺷ ﺎن ﻧ ﮕ ﻔ ﺘ ﮫ ﺑ ﻮد‪،‬‬ ‫"اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎل ﺧ ﺮ اﺳ ﺖ" ﻣ ﺎ ﺑ ﺮای ﺧ ﺮﺑ ﺰه‬ ‫اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ!‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣ ﯽ اﻣ ﺎ ﻧ ﺎﭼ ﺎر اﺳ ﺖ ‪ ،‬وﻋ ﺪه‬ ‫ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺧﻮدی ھ ﺎ دﻟ ﺪاری ﺑ ﺪھ ﺪ و ﺳ ﺒ ﯿ ﻞ‬ ‫راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﺳﮭﻢ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺮﮐﺎ را ﭼﺮب‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻤﮫ از ﮔﺮده ﻣﺮدم ﺑﮑﺸﺪ‪.‬‬ ‫داﻣﻨﮫ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﮫ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ھﻢ دارد از ﭘ ﺎی‬ ‫در ﻣﯽ آورد‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم در ﮔﺮداب ﻓﻘﺮ و ﺑ ﯿ ﮑ ﺎری و ﺗ ﻮرم و‬ ‫ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ روز ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﺳ ﻔ ﺮه ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮﻧ ﮭ ﺎ ﻣ ﺮدم‬ ‫رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد‪ .‬ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﯿﻮه و ﺷ ﯿ ﺮ و‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺪﺗﮭﺎﺳﺖ ‪ ،‬دﯾ ﮕ ﺮ ﻣ ﺎل از ﻣ ﺎ ﺑ ﮭ ﺘ ﺮان‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﻟﻮﮐ ﺲ اﻧ ﺪ‪ .‬ﺳ ﻔ ﺮه زﯾ ﺮ‬ ‫ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﯿﻦ!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ‪١٣٩٢‬‬ ‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ‬ ‫ﺧﺎﻣﻨﻪای و ﺑﺸﺎر اﻻﺳﺪ‬

‫در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪ ‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ‪ . . .‬اﻓﺴﺎﻧﻪ وﺣﺪت‬ ‫‪ ‬ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ؛ ﺳﯿﺎوش ﺷﮫﺎﺑﯽ‬ ‫‪ ‬ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان؛ ﺗﮫﻤﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪم )ﺗﺎرا(‬ ‫‪ ‬روز ﺷﻤﺎر‪ ،‬وﯾﮋه آزادی ﺑﮫﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫‪ ‬ﺿﺪ آﻣﻮزش؛ ﻟﯿﻼ ﯾﻮﺳﻔﯽ‬ ‫‪ ‬ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ‬ ‫‪ ‬ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ‪ ٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس ﺧﺸﺘﯽ‬ ‫‪ ‬در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫‪ ‬ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز‬ ‫‪ ‬ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻣﺎھﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫‪ ‬ﺣﺪس ﺑﺰن ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺪارس در اﯾﺮان ‪. . .‬‬ ‫‪ ‬ﺧﺒﺮھﺎ و روﯾﺪادھﺎ‬

‫ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪٢٣ /٣٠‬ﺗﺎ ‪ ٢٤‬ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان‬ ‫‪ ٢٠ /٣٠‬ﺗﺎ‪ ٢١‬ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ!‬

‫ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬


‫‪٢‬‬ ‫اداﻣﮫ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ از ﺻﻔﺤﮫ اول ‪. . .‬‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ روزﻧﮫ اﻣ ﯿ ﺪی‬ ‫وﻟﻮ ظﺎھﺮی و ﻣﻮﻗ ﺖ ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﺪ ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑ ﺎز ﮐ ﻨ ﺪ‪ .‬وﻋ ﺪه ھ ﺎی ﺗ ﻮ ﺧ ﺎﻟ ﯽ ھ ﻢ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺛﻤﺮ ﻧﺪارد‪ .‬ﺻﺪ روز را اﮔ ﺮ ھ ﺰار‬ ‫روز ھﻢ ﺑ ﮑ ﻨ ﻨ ﺪ‪ ،‬اﯾ ﻦ ﺣ ﮑ ﻮﻣ ﺖ ﻧ ﺎن ﺳ ﺮ‬ ‫ﺳ ﻔ ﺮه ﻣ ﺮدم ﺑ ﯿ ﺎور ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ! ﺳ ﯿ ﺎﺳ ﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮫ ﺟﻨﮕﯽ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ‬ ‫ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺴﺖ!‬ ‫اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮدار اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﮫ‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺮدار‪ .‬ﻧﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﮔﺮو‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و رﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﻮی ﺣﻠﻘﻮم ھﺮ‬ ‫ﺟﺎﻧﻮر درﻧﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ اﺳﻠﺤﮫ آﻗﺎ را‬ ‫ﺑﺮدارد‪ .‬ھﺮ آﯾﺖ ﷲ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ و ﺧﯿﻞ‬ ‫آﻗﺎزاده ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ و‬ ‫اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺮب ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﺰن و‬ ‫ﺑﮑﺶ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ‪ .‬آﺗﺶ‬ ‫ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮫ ای ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ! ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ اﻧﺪاز‬ ‫ﺑﺸﺎراﻻﺳﺪ و ﺣﺰب ﷲ و ﺣﻤﺎس ﺑﺪل ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ! ﮔﺮداﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫را ﺑﮫ ﭼﮫ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺖ!‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ! ﯾﮏ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ھﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫را دارد ﺗﺎراج ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺎی‬ ‫ﻣﺨﻮﻓﺶ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺮدم را ﺑﭽﺎﭘﺪ و ﺑﺎ‬ ‫وﻋﺪه ﻓﺮدا ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺪواﻧﺪ!‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﺴﺮی‬ ‫دارﯾﻢ! ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮل ﻧﺪارﯾﻢ‬ ‫ﺧﺮج ﺟﺎﻣﻌﮫ و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﮑﻨﯿﻢ!‬ ‫ﺛﺮوت اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ!؟ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال ﺳﺎده ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺮ ﺑﺎر‬ ‫ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ھﺮ روز‬ ‫ﺑﺮگ ﺗﺎزه ای از ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫اﯾﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮑﺪاران‪ ،‬اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺳﭙﺎه‬ ‫ﭘﺎﺳﺪاران و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رو‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد! راﻧﺖ ﺧﻮاری و اﺧﺘﻼس و‬ ‫ﮐﻼھﺒﺮداری ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد و از‬ ‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺸﻮده‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد!‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ! ﮐﮫ‬ ‫دارد اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرج ﻣﯿﺮود!‬ ‫ﭘﺲ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ھﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ در دﺳﺖ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ!‬ ‫اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮدم‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ!‬ ‫اﯾﻦ وﺳﻂ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده دارد ﻧﺎﺑﻮد‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد! ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﻼﮐﺖ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫از طﺮﻓﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را‬ ‫دارد وارد ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﺟﻨﮕﯽ اش را ﺣﺪادی ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﺧﻮد را ﯾﮏ طﺮف دﻋﻮا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرش ﻓﻘﻂ ﺳ ﺮﮐ ﯿ ﺴ ﮫ ﮐ ﺮدن‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴ ﺖ! ﻣ ﯽ ﺧ ﻮاھ ﺪ ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺎ را‬ ‫ﺑﺎﺧﻮدش ﺑﮫ ﺗﮫ ﭼﺎه ﺑﺒﺮد!‬ ‫ﻧﭙﺬﯾﺮﻓ ﺘ ﻦ ﻓ ﻼﮐ ﺖ اﻗ ﺘ ﺼ ﺎدی ﺗ ﺤ ﻤ ﯿ ﻠ ﯽ و‬ ‫رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾ ﮏ‬ ‫اﻣﺮ ﻓﻮری اﺳﺖ! ﭘﺲ زدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕ ﯽ‬ ‫آﻧﮭﻢ ﺑﮫ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓﻮری اﺳﺖ!‬ ‫در ﯾﮏ ﮐ ﻼم ھ ﺮ ﻓ ﻌ ﺎل و ﻣ ﺪاﻓ ﻊ ﺣ ﻘ ﻮق‬ ‫ﮐ ﻮدک ﺑ ﻌ ﻨ ﻮان ﯾ ﮏ ﻓ ﻌ ﺎل ﮐ ﺎرﮔ ﺮی و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫دادن اﺷ ﮑ ﺎل ﻣ ﺘ ﻨ ﻮﻋ ﯽ از اﻋ ﺘ ﺮاﺿ ﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺮح ﮐ ﺮدن ﺣ ﻘ ﻮق ﭘ ﺎﯾ ﮫ ای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻓﻌﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳ ﺘ ﮭ ﺎی‬ ‫ﺟ ﻨ ﮕ ﯽ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری اﺳ ﻼﻣ ﯽ در ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﮫ‬ ‫ﺑﮑﻮﺷﺪ!‬ ‫ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺣﺴ ﺎﺳ ﯿ ﺖ وﺿ ﻌ ﯿ ﺖ ﻣ ﻮﺟ ﻮد را‬ ‫ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ‪ .‬ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درﺳ ﺖ در دل ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﺑ ﺤ ﺮان اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫وﺟﻮد اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﮐﻮدک از ﺣ ﻖ ﮐ ﺎرﮔ ﺮ‪ ،‬از ﺣ ﻖ زن‬ ‫ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ! وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻓ ﻌ ﺎل‬ ‫و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﺎ را ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺣﻞ ﺷ ﻮد و اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣ ﻤ ﮑ ﻦ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ‪ ،‬ﻣ ﮕ ﺮ ﺑ ﺎ ﻣ ﻄ ﺮح ﮐ ﺮدن‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت روﺷﻦ و ﺗﺒﺪﯾ ﻞ ﮐ ﺮدن‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪.‬‬ ‫ﮐ ﻤ ﺘ ﺮ ﮐﺴ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﺪاﻧ ﺪ وﻋ ﺪه ھ ﺎی‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺰ ﺑﺮای ﻓ ﺮﯾ ﺐ ﻣ ﺮدم‬ ‫و وﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ! اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﮫ‬ ‫ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿﺮب اﻋﺘ ﺮاض‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺪاوﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮭﺒﻮد‬ ‫اوﺿ ﺎع را ﻧ ﺪارد ‪ ،‬اﮔ ﺮ داﺷ ﺖ ‪ ،‬ﺳ ﯽ و‬ ‫ﭼﮭﺎر ﺳﺎل وﻗﺖ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺒ ﺎرزات ﭘ ﺮﺷ ﻮری در ﺳ ﻄ ﺢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗ ﻮا‬ ‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐ ﺖ‬ ‫ﮐﺮد ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع در ﺳ ﺎزﻣ ﺎن‬ ‫دادن اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﻣﯿﺪان دار ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺘﻪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﺎﻧﺎل ﺟدﯾ د ﺑ رﻧ ﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی ‪٢٤‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺧود را از ﺷﺑﮑﮫ "ﻧﮕﺎه‬ ‫ﺷﻣﺎ" از ﻣﺎھواره ھﺎﺗﺑرد ﭘﺧش‬ ‫ﻣﯾﮑﻧد‪.‬‬ ‫ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺑﮑﮫ "ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ"‬

‫ﻓرﮐﺎﻧس‪١١٢٠٠ :‬‬ ‫ﭘوﻻرﯾزاﺳﯾون‪ :‬ﻋﻣودی‬ ‫ﺳﯾﻣﺑل رﯾت‪٢٧٥٠٠ :‬‬ ‫‪FEC: ٥/٦‬‬ ‫ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﮫ ھ ﺎی ﮐ ﺎﻧ ﺎل ﺟ ﺪﯾ ﺪ در‬ ‫ﺷﺒﮑﮫ ﻧﮕﺎه ﺷ ﻤ ﺎ را ھ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ‪GLwiz‬‬ ‫در ﮔﺰﯾﻨﮫ ﺗﻠﻮﯾ ﺰﯾ ﻮﻧ ﮭ ﺎی اﯾ ﺮاﻧ ﯽ‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ‪:‬‬

‫‪www.glwiz.com‬‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ‬ ‫دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺘﺎن اﻃﻼع‬ ‫دھﯿﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ؟‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺨﺮﯾﺐ‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ‪ ،‬ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﮑﺎن ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و‬ ‫دروس ﻣﺬھﺒﯽ را در ﺑﯿﺶ از ‪ ٣‬دھﮫ‬ ‫دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺒﮭﺎ‬ ‫ﮐﻮدک آزاری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﺮ ﮐﺸﻮری ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻘﺎء‪ ،‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وﺗﻤﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﯿﺰان‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی رو ﺑﮫ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ طﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ‪،‬‬ ‫از ‪ ٣٠‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﺮ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ ﺳﺎل‪،‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫از راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ داﻧﺎﺋﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و‬ ‫اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﺸﻮد و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن از وظﺎﯾﻒ ھﺮ دوﻟﺘﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻈﯿﻢ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮭﻞ و ﺧﺮاﻓﮫ را‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺪھﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺣﺘ ّﯽ در‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ آرﻣﺎنھﺎی‬ ‫واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﺪارد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن و ھﻤﮕﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮر ﺟﺰء ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻞ ھﻢ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪" .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫اﺻﻞ ‪ ٣٠‬ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن را ﺑﺮای ھﻤﮫ‬ ‫ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد‬ ‫و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ‬ ‫ﺧﻮدﻛﻔﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫دھﺪ" ‪.‬آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎی‬ ‫درﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار‪ ،‬ﺳﺮوﯾﺲ رﻓﺖ و‬ ‫آﻣﺪ‪ ،‬ﺗﻐﺬﯾﮫ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ وﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﻼ ھﻤﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای‬

‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺰﯾﻨﮫای‬ ‫ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﮫ اداره‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﺲ از ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻮدک او در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﺑﻌﺪ در‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ‪ ،‬ﺳﭙﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻧﮭﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺪﻟﯿﻞ رﺷﺪ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد را از‬ ‫ھﺮ ﻧﻈﺮ ارﺗﻘﺎء دھﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﺟﮭﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺮود‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﮐﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﮐﺸﻮر در ‪ ٣٠‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘ ّﯽ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪ و ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮد ھﯿﭻ اھﻤ ّﯿﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪھﺪ‬ ‫و ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ از اﺟﺮای آن ﺳﺮ ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯿﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ﻧﮫ‪ ،‬ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ!‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫای ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪھﺪ‪ ،‬ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺛﺮوت آن ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ‬ ‫آﯾﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺷﮭﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺪارس از ھﻤﺎن‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎی اول ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردی‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﮐﻼﺳﮭﺎی درس دو ﺷﯿﻔﺘﮫ و‬ ‫در ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺣﺘ ّﯽ ﺳﮫ ﺷﯿﻔﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی‬ ‫ﻣﯿﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺠﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه‪،‬‬ ‫ورزﺷﮕﺎه و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺪارس اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻤﺮدن ﺻﻠﻮات‬ ‫و ﻏﯿﺮه اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬طﻮری‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﻣﺪارس‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪارس ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪادی در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﺜﻼ در ﻣﺒﺎرﮐﮫ اﺻﻔﮭﺎن‬ ‫ﮐﻼس درس روی ﺳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﺮو‬ ‫رﯾﺨﺖ ﮐﮫ ‪ ۴‬ﮐﻮدک داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺸﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و دھﮭﺎ ﮐﻮدک ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادن ﺑﻮدﺟﮫ ﻻزم ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪارس‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫از ھﻤﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺣﯿﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬

‫راﯾﺞ ﺷﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪارس‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺮﯾﮫ ھﺎی ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ از زﻣﯿﻦ روﯾﯿﺪﻧﺪ‪ .‬ﮐﻼس درس‬ ‫در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﺑﮫ اﺗﺎق‬ ‫ﻣﺨﺮوﺑﮫ ای ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖ و‬ ‫ﯾﮏ ﺗﺨﺘﮫ ﺳﯿﺎه و ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺪون آﻣﻮزﺷﮭﺎی‬ ‫ﻻزم و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و دو ﺷﯿﻔﺘﮫ‪.‬‬ ‫دﻗﯿﻘﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﻓﻘﯿﺮ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﺳﻮﺧﺘﻦ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫دارﻧﺪ ھﻢ‪ ،‬ﺑﺎرھﺎ در ﮐﻼﺳﮭﺎی درس در‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و‬ ‫ﻣﺎدران و ﭘﺪراﻧﯽ را ﮐﮫ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫ ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ را داﻏﺪار ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ ﺟﺮات ﻧﺪارد ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮای‬ ‫ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﻧﺎﻣﮭﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ھﺮ‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ ھﺰاران ﻣﺪرﺳﮫ دوﻟﺘﯽ را ﯾﺎ ھﯿﺌﺖ‬ ‫اﻣﻨﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﯿﺰھﻮﺷﺎن و از‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﮭﺮﯾﮫ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮد ﺳﺮان ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫"آﻗﺎ زادﮔﺎن" اﯾﻦ ﻣﺪارس را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮﻟﮭﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫از طﺮﻓﯽ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ اﺧﺬ ﺷﮭﺮﯾﮫ‬ ‫از واﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬و از طﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎدرھﺎی‬ ‫ﻣﺪارس از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﺎن در ﻧﻘﺎط‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺸﺎن را رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺟﻮاب داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻮدﺟﮫای ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده‬ ‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﮫ را‬ ‫از واﻟﺪﯾﻦ طﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻮدﺟﮫ اﻧﺪﮐﯽ‬ ‫ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ اھﺪاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮزﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در ﺟﮭﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﻣﺪارس‪ ،‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﮫ وﺿﻊ‬ ‫ﺑﺤﺮان زده ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻮق داد‪ .‬در طﻮل‬ ‫ﺷﺶ ﺳﺎل‪ ،‬ﺳﮫ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٤‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن در دوﻟﺖ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و‬ ‫روﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺰ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ آﻧﮭﺎ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻌﮭﺪ‬ ‫داده اﻧﺪ‪ .‬ﺷﮭﺮﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه و‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه‪ .‬ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و از دﺳﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﺧﺎرج اﺳﺖ ھﺰﯾﻨﮫھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬رﻗﻢ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯿﺶ از ‪ ٢۶‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫﷼ اﺳﺖ واﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ھﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﺴﯿﺞ ‪ ٨۵‬درﺻﺪ‬ ‫ﺛﺮوت ﻣﺮدم اﯾﺮان را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫داﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان از‬ ‫اھﺪاف اوﻟﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺼﻔﯿﮫ آﻣﻮزﮔﺎران آزادﯾﺨﻮاه و ﺗﻮاﻧﺎ و‬ ‫ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻘﻼب‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬ﺷﮑﺴﺖ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش اﯾﺮان در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان‬ ‫"اﺳﻼﻣﯽ" در ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫ اﻧﮕﯿﺰه‬ ‫اﺻﻠﯽ اراﺋﮫ طﺮﺣﮭﺎ و ﭘﺮوژه ھﺎی‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﺳﯿﺴﮫھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان را‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺪارس‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪادی از طﺮحھﺎ و ﺗﻘﻼھﺎی رژﯾﻢ ﺑﺮای‬ ‫ھﺮﭼﮫ اﺳﻼﻣﯿﺰه ﮐﺮدن ﻣﺪارس‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎی ھﻨﮕﻔﺖ و ارﻗﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫در طﺮح ﺿ ّ ﺪ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ طﺮح ﺑﺎ ھﺪف ارﺗﺶ ‪ ٢٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ‬ ‫در دﻓﺎع از اھﺪاف ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪود ‪ ۴‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬از‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‪ ٣۶‬ھﺰار ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﺟﺒﮭﮫھﺎی ﺟﻨﮓ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ‬ ‫روی ﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ راه را ﺑﺮای‬ ‫"ﺳﺮﺑﺎزان اﻣﺎم زﻣﺎن" ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در‬ ‫ﺧﻂ ﻣﻘﺪ ّم ﺟﺒﮭﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ‪ ٣۶ .‬ھﺰار‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ھﻤﮫ آﻣﺎل و آرزوھﺎی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و ﻋﺸﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫آدﻣﮑﺸﺎن از ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺮت از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫از ﯾﮏ طﺮف و طﺮح ﻣﺤﺮم ﺳﺎزی و ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﺮدن دﯾﻮارﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ زﻧﺪان و ﭘﺎدﮔﺎن‬ ‫ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺰدﮔﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺮ ﭼﮫ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫طﺮح ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی در ﻣﺪارس ﺑﺎ‬ ‫ﺷﻤﺎرش ﺻﻠﻮات‪ ،‬در اﯾﻦ طﺮح‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺪارس ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﺳﺎﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس و‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ را‬ ‫ﺑﮫ واﺣﺪ ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺻﻠﻮات را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬طﯽ ﻣﺮاﺳﻢ‬ ‫ﻗﺮﻋﮫ ﮐﺸﯽ "ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺲ" اھﺪا ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫طﺮح ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اردوھﺎی‬ ‫اﺟﺒﺎری راھﯿﺎن ﻧﻮر ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه و‬ ‫ﺑﺴﯿﺞ اداره ﻣﯿﺸﻮد و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت روﺣﯽ‪ ،‬ﮐﺸﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫زﯾﺎدی را در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی‬ ‫از ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﺜﻤﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺎه و‬ ‫ﺑﺴﯿﺞ در ﭘﺮوژه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ اﯾﻦ دو‬ ‫ﻧﮭﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری آن را اﻧﺤﺼﺎرا ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‬ ‫آورﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ طﺮح ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان "اردوھﺎی ﺟﮭﺎدی" ﮐﮫ "طﺮح‬ ‫ھﺠﺮت ﺳﮫ" ﻧﺎم دارد ﺑﮫ اﺟﺮاء در ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ ﺗﻌﻤﯿﺮات‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬ﭘﯽ ﮐﻨﯽ‪،‬‬ ‫آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی و ﮐﺎرھﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی آﻧﮭﺎ ﺑﺮای "ﮐﺴﺐ‬ ‫رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ " اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد و ﺛﺮوت‬ ‫ﺣﺎﺻﻠﮫ از ﮐﺎر ﻣﺠﺎﻧﯽ دهھﺎ ھﺰار ﮐﻮدک‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﺳﺮان ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ رواﻧﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫طﺮح "اﺳﺘﻘﺮار داﺋﻤﯽ روﺣﺎﻧﯿﺎن در‬ ‫ﻣﺪارس" ﯾﻌﻨﯽ ارﺳﺎل ‪١٢٠‬ھﺰار طﻠﺒﮫ و‬ ‫آﺧﻮﻧﺪ ﺑﮫ ‪ ١٢٠‬ھﺰار ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر‬ ‫ارﺗﺶ ﷲ از ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان در ﻣﺤﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ طﺮح‬ ‫در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن‬ ‫ھﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﺧﻮد و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻀﺎی ارﻋﺎب و ﺳﺮﮐﻮب در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ‪ .‬راهاﻧﺪازی ‪ ١٠‬ھﺰار ﻣﺪرﺳﮫ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻗﺮآﻧﯽ در ﮐﺸﻮرھﻢ ﺟﺰء ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه‬ ‫ھﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ھﺮ ﭘﺮوژه و طﺮﺣﯽ ﮐﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش داﺷﺘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮن ﻣﯿﺒﺎرد‪ ،‬ﺿ ّ ﺪ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ دوران ﺟﮭﺎﻟﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎ دهھﺎ ھﺰار‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺎﺗﻞ‬ ‫آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ھﻤﮫ ﺑﻨﯿﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﭼﭙﺎول ﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺒﺎه ﺷﺪن‬ ‫رﻓﺎھﺸﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای‬ ‫ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و اﻣﺮوز را ﺑﮫ‬ ‫ﻓﺮدا ﺑﺪوزﻧﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ھﻤﮫ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺿ ّ ﺪ ﻣﺮﻣﯽ‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﻧﺪ و ھﯿﭻ راھﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯿﺪان آﻣﺪن و اﻋﺘﺮاض ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺘﻮان ﻓﮭﻤﯿﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻔﻆ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﻧﮭﺎد ﺿ ّ ﺪ ﮐﻮدک را ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ ﻧﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را ﺑﮫ آن‬ ‫ﻧﺪھﯿﺪ‪ .‬ﯾﮏ ارﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ‬ ‫از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺒﺎرد‪ .‬از طﺮﻓﯽ ﭘﻮل از‬ ‫ﺳﺮ و روی ﺧﻮدﺷﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و از طﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی‬ ‫‪ ٧‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ١٣٧‬ھﺰار ﮐﻮدک را طﻮری‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺎی ﻣﺪرﺳﮫ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻮدک در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدک را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و‬ ‫ﺷﮭﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدک را وﺳﯿﻠﮫای ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ او را از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﮭﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬از داﺷﺘﻦ‬ ‫اﺑﺘﮑﺎر‪ ،‬از ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ﮐﮫ ﺧﺎص ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬از ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮭﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰ او ﺑﮫ او ارزشھﺎی‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺬھﺒﯽ ده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ را‬ ‫ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﺣﺠﺎب ﺳﺮش ﮐﻨﺪ و در ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫وادارش ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ‪ ٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﻢ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎم ﺧﺪا از او ﺑﮭﺮه ﺑﺎرداری ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدک وﺳﯿﻠﮫای اﺳﺖ در دﺳﺖ اﯾﻦ‬ ‫رژﯾﻢ ﺗﺎ از ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ و‬ ‫از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش ھﻢ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﮭﺮه‬ ‫ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻮدﮐﯽ در‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ھﻤﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰی‪ ،‬ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻮدک و‬ ‫وﺟﻮد ﮐﻮدک در "وزارت آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش" ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫رﻓﺘﺎر ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﺤﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺟﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ!‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﺳﯿﺎوش‬ ‫ﺷﮭﺎﺑﯽ‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان‪ ،‬ﺟﻨﺒﺸﯽ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺪه و رو ﺑﮫ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺒﺘﮑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺘﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎده‬ ‫ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬در ﭘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ‪ .‬از ﮐﻮدک ﮐﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ و وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻨﺎدی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺖ‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک‬ ‫ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ھﻨﻮز ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک‪ ،‬ﯾﺎ ﺧﯿﺮﯾﮫ ای اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ از‬ ‫ﺳﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ ﻋﺪه ای‪.‬‬ ‫طﯿﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻧﮭﺎدھﺎ‪ ،‬ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫اﺷﺨﺎص در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺧﯿﺮﯾﻦ و دﻟﺴﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾﺠﺎد‬ ‫ﻣﺪارس راﯾﮕﺎن و ﺗﻘﺒﻞ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺮوم‪ ،‬ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮﺣﻤﯽ ﺑﺮ دردی‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ‪ ،‬ﺑﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ‬ ‫طﺮز دردﻧﺎﮐﯽ وﺳﯿﻊ‪ .‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺪاوﻣﺎ‬ ‫در ﺣﺎل ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ھﻤﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﮫ اﻣﻮر‬ ‫ﺧﯿﺮﯾﮫ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﮫ رﯾﺸﮫ‬ ‫ھﺎی ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﺑﯿﻨﺎدی در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﮫ ای اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ھﺮ روز اﻧﺒﻮه ﮐﺜﯿﺮی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روز اﻓﺰون‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده‪،‬‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد و اﻧﻮاع آﺳﯿﺐ‬

‫ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ را‬ ‫از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﺑﺪون ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻒ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﺗﺎب‬ ‫ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ او ﺿﺎﻋﯽ طﺒﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ راه‬ ‫ﮐﺎری دﯾﮕﺮی رﻓﺖ‪ .‬ﺿﺮروت ﺑﮫ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺣﻮزه دﻓﺎع از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬از ﭼﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﭼﮫ ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻧﮫ؟ ﮐﺪام ﺣﻘﻮق؟ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ وظﯿﻔﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ در‬ ‫ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ دوﻟﺘﮭﺎ ﭼﮫ وظﺎﯾﻔﯽ‬ ‫دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ھﻤﮫ آن ﭼﯿﺰی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﻣﻨﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ؟ ﻗﺪﻣﮭﺎی‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ راه ﮐﺪاﻣﮭﺎ اﺳﺖ؟‬ ‫از دﻓﺎع ﺧﯿﺮﯾﮫ ای ﺑﮫ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻮدک‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ ای ھﻤﭽﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش‪،‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و‬ ‫ﺳﺮﭘﻨﺎه و‪ ...‬ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪودی از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮدد‪ .‬ﻧﻘﺶ و‬ ‫ﻣﺴﺋﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﮫ دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ وظﯿﻔﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺷﺪ! دﻓﺎع از ﺣﻖ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﻣﺮی‬ ‫دﻟﺒﺨﻮاھﯽ و از ﺳﺮ اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﺗﻨﺰل‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ظﺎھﺮی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ‬ ‫از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد! ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫روال‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮم‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﻓﻘﺮ و‬ ‫ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ اش‬ ‫ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺮا ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد؟‬ ‫ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ ای در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮای‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﺳﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل؛ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان از وظﯿﻔﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺎز زد‪ ،‬اﯾﻦ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد وارد ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪارﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺗﻼش آﻧﺎن‪ ،‬ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺪل ﻧﺸﺪ!‬ ‫در ﺣﻮزه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدک ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎر ﺧﯿﺮﯾﮫ ای ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﯿﭻ ﮐﺎر ﺧﯿﺮﯾﮫ ای ﺑﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪل ﻧﻤﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﮐﻮدک آزاری ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﮔﺰارﺷﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﮐﻮدک‬ ‫آزاری‪ ،‬ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮭﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا در‬ ‫ﻧﯿﺎﻣﺪه‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﯽ ﻣﺼﺮف‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ را ھﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺟﮭﻨﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬آزار ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﻤﺎﮐﺎن‪ ،‬رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻠﻘﮫ ﮔﻢ ﺷﺪه در ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن و ﺑﺪل‬ ‫ﮐﺮدن آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ‬ ‫دﺳﺘﺎورد ﻋﻤﻮﻣﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﻤﭙﯿﻨﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﻓﮑﺎر‬ ‫ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم‪ ،‬دوﻟﺖ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر‬ ‫ﻗﺮار داد ﮐﮫ ﭘﺎی ﺗﻌﮭﺪات و و ظﺎﯾﻒ ﺧﻮد‬ ‫در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ! ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ و آﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﺑﺘﻮان‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﻣﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻢ ﺟﻮاب ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﮫ ای ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫دﻓﺎع از راه ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد‬ ‫ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺮف‬ ‫ﺑﺰﻧﻨﺪ؟‬ ‫در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫واﮐﺎوی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﻣﺮوری ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان‬ ‫ﺗﮭﻤﯿﻨﮫ ﻣﻘﺪم‬ ‫)ﺗﺎرا(‬

‫ﺑﺪون ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‪ ،‬زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ دوره زﻧﺪﮔﯽ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﯽ‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮدک زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ‪-‬ی ﺑﺸﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬زردﭘﻮﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ھﻤﭽﻮن طﯿﻒ‬ ‫رﻧﮕﯽ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی‬ ‫ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﯽ درﺧﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان و‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﮭﺎن‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﮭﺎن زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﮭﺮه ھﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺗﻠﺦ‬ ‫و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ‪ ،-‬ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ دﻧﯿﺎ‬ ‫ﺣﺘﯽ از ﺑﮭﺪاﺷﺖ اوﻟﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ‬ ‫ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻠﮫ و ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ آﻧﮭﺎ را در‬ ‫ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ وﺻﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧﺪه‬ ‫ﺑﺸﺮی ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ دﻓﺎع‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬از‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬از ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ،‬از ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮده‬ ‫وار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﯿﻤﺎر دارﻧﺪ‪ ،‬از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ از‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﮫ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﯽ رود و ھﺰاران ﻣﻌﻈﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ھﻤﮫ‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﻠﻂ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺨﻦ‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﺮان را ﺑﯿﻦ‬ ‫‪ ٤٠٠‬ھﺰار ﺗﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ آﻣﺎری ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ در ﺣﺪود ‪٢٠٠‬‬ ‫ھﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﮏ آﻣﺎری ﮐﮫ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اراﯾﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ‬ ‫در آﻣﺎری ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ اراﯾﮫ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪود ‪ ٣٧٠‬ھﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﻮدک‬ ‫زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺑﮭﺮﺣﺎل آﻣﺎرھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان اراﯾﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ از ﮐﻮدک ﮐﺎر اراﯾﮫ‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ داری ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ را ﺟﺰو‬ ‫آﻣﺎر ﻧﻤﯽ آورد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻌﺪاد رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﮭﯽ و اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰ و ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدک را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺪ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻤﯽ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری واداﺷﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر در‬ ‫واﻗﻊ اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮان دﻓﺎع از ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﮫ در ﺷﺎدی و رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺮده ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ارزاﻧﯽ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر واداﺷﺘﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ رﯾﺸﮫ ھﺎی آن را ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎی‬ ‫ﻣﺪرن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﺮوزه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد؛‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺤﺮان زده در‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ھﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺷﺎھﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از‬ ‫آﻧﺎن ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻮدک ﮐﺎر ﭘﺪﯾﺪھﺎی‬ ‫ﮐﻼن و ﺟﮭﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ و اﻧﺤﺼﺎر و‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﮭﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ﯾﺎ‬ ‫ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺟﺰ ﺑﮭﺮه‬ ‫ﮐﺸﯽ از ﻓﻘﺮا ﻧﺪارد‪ ،‬ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎس ﻓﻘﺮ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻠﮫ ﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اواﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش را از‬ ‫ﻓﻘﺮ ﺑﺮھﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ و ﺑﺎ اﺟﺮای‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی‬ ‫ﮐﻢ درآﻣﺪ در ﺗﻠﮫ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻓﻘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫و ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی‬ ‫ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﮫ اﺑﺘﺪا از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی‬ ‫رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬و ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎراﻧﮫ‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ اﻗﻼم ﺣﺬف ﺷﺪ‪ .‬ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪی ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻄﻮری ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺠﻮم ﺑﯽ روﯾﮫ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺮون‬ ‫آورﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را وارد ﭼﺮﺧﮫ اﻗﺘﺼﺎد و‬ ‫درآﻣﺪ ﮐﻨﻨﺪ و دﺧﺘﺮان را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬ ‫ازدواج »ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ«‪ ،‬از ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺬف‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٣٨٥‬اداره ﺛﺒﺖ در اﯾﺮان ‪٣٠‬‬ ‫ھﺰار ﻣﻮرد ازدواج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﺎرھﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ‬ ‫دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا در ھﻤﺎن ﺳﺎل‬ ‫ﻓﺮﺷﯿﺪ ﯾﺰداﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک طﯽ‬ ‫ﭘﮋوھﺸﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را ‪ ٤٨٤‬ھﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود ھﻔﺖ درﺻﺪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ده ﺗﺎ ھﺠﺪه ﺳﺎل ازدواج‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻨﯿﻦ ‪ ١٤‬ﺗﺎ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‬ ‫طﻼق ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺎز‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺪﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ازدواج‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺟﺴﻢ‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن و ﯾﺎ زاﯾﻤﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ از‬


‫‪٧‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدان‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود‬ ‫ﺑﯿﻮه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ھﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ‬ ‫ھﻤﺴﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری‪ ،‬ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در اﺳﺘﺨﺪام و اﺷﺘﻐﺎل‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﮭﻤﺘﺮ از ھﻤﮫ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی دوﻟﺖ‬ ‫ازﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮوز اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‪:‬‬ ‫از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮان ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﮑﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد؛‬ ‫ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭘﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﮐﮫ در‬ ‫ﭼﮫ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪ .‬از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ‬ ‫طﻌﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی‬ ‫ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﺎن‬ ‫ﻓﻘﺮ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺎن در اﺳﮑﺎن در‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﮭﺮ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻓﻘﺮ و آﺳﯿﺐ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﮫ‬ ‫ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻌﻈﻞ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن را‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺑﺪﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ‬ ‫و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد‪ ،‬ﺗﻤﺎﯾﻞ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ اﻧﺪازه اﻟﮑﻞ در‬ ‫اﺳﻼم ﻣﻮرد ﻧﮑﻮھﺶ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ و‬ ‫ﺣﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪھﺎ و رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ‬ ‫اﯾﺮان دﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ‬ ‫راﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ‬ ‫و ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﮭﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﺎر ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ دو و ﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻣﻌﺮض‬ ‫اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺎدﻧﺪ!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻨﮓ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ‪ ٣٦‬ھﺰار داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﻮدک و‬ ‫‪ ٣١٣٥‬ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮل در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و‬ ‫ﻋﺮاق ﺷﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺐ‬ ‫دھﻨﺪه ﻣﺬھﺒﯽ و وﻋﺪه ﺑﮭﺸﺖ راھﯽ ﺟﺒﮭﮫ‬ ‫ھﺎی ﺟﻨﮓ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻣﺮگ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ‬ ‫ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻈﻼت ﮐﻮدﮐﺎن را ھﺪف‬ ‫ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺑﮫ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد؛ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﻣﻘﻨﻌﮫ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺪاق‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان‪ ،‬ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺎ ‪ ٥٠‬درﺟﮫ ھﻢ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﯽ رود و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻼﺳﮭﺎ از ھﯿﭻ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺮم ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺸﺪت‬ ‫طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ راﯾﺞ در ﻣﺪارس‬ ‫آﻣﻮزﺷﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش ﻣﺬھﺐ ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و اﺟﺒﺎری و ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ‬ ‫ﺷﺮط ﻧﻤﺮه را دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺪرت‬ ‫آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺘﺨﺎب از ﮐﻮدک ﺳﻠﺐ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﮐﻮدﮐﺎن ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺮور ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ازﻣﻔﺎھﯿﻢ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی‬ ‫درﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺿﻮح‬ ‫ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺎن‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺸﺎن از ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ﺗﻔﺎوت ﺣﻀﻮر ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺎن و‬ ‫ﻣﺮدان در ﻣﺘﻮن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺬاھﺐ و ﻗﻮﻣﯿﺘﮭﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫از دﻻﯾﻞ اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﺑﮫ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدک اﺷﺎره ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﮫ آﻧﮭﻢ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﮫ از ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﻌﮭﺪات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ وﺟﻮد ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از دوراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫دﺳﺘﺎوردھﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺮوزی‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻗﺼﺎص ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺬ ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام را ﺗﺎ ﺳﻦ‬ ‫‪ ١٨‬ﺳﺎل در زﻧﺪان ﻧﮕﮫ داﺷﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدک ﻣﺠﺎزات )اﻋﺪام( ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ در اﯾﺮان ھﯿﭻ‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ اﻋﺪام ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ در‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺪام ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ‬ ‫ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺮﮐﻮب در ﺟﺎﻣﻌﮫ را‬ ‫ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺎن‬ ‫دھﻨﺪه اﻗﺘﺪار ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺑﯿﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﺧﻼف ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺮﮐﺖ‬ ‫ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺎزات آن اﻋﺪام اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺪام ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺪام ھﺎی ﺳﺎل ‪ ١٣٦٠‬اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﺳﻦ ‪١٨‬ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ و‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺮم داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﮫ‬ ‫ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﻧﻮار و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎطﺮ‬ ‫دوﺳﺘﯽ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ طﺮﻓﺪار‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد‪ ،‬اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ‪ ١١‬ﺳﺎل ھﻢ‬ ‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را‬ ‫ﺑﺎ ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن روح و ﺟﺴﻢ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ظﺎھﺮی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﮭﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‬ ‫در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﮫ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮﻧﮭﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک ھﺴﺘﻨﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدک آزاری و اﺳﺘﺜﻤﺎر و رﻧﺞ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺪی داﻣﻨﮫ وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻮدک‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ازدواج ھﺎی‬ ‫اﺟﺒﺎری و‪ ...‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ و‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎری ﻣﯽ‬ ‫طﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﻠﻘﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﮭﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺿﺮورت ﯾﮏ اﻗﺪام ﮔﺴﺘﺮده ی ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮدا ھﺴﺘﻨﺪ! اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﺮوز ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وظﯿﻔﮫ دارﯾﻢ ﺷﺎدی و اﺣﺘﺮام را ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﻧﮋادی‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ!‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫روز ﺷﻤﺎر‬

‫وﯾﮋه آزادی ﺑﮫﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻓﻮری ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫زاده از زﻧﺪان ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﺑﮭﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا آزاد‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻧﯿﻤﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد ﭘﺪرش ﻧﯿﺎز دارد‪،‬‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش و ھﻤﺴﺮش زﺑﯿﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮭﻨﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﺖ درﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و آزار ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬از ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻣﻼﻗﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از درﻣﺎن‬ ‫زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻤﺎن زﻧﺪاﻧﮭﺎی رژﯾﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی دﺷﻮاری اﺑﺘﻼ ﭘﯿﺪا‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن‬ ‫ھﻤﮫ و ھﻤﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺷﮕﺮدھﺎی رژﯾﻢ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﮐﺎرزاری‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺗﮭﺪﯾﺪات‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫اطﻼﻋﯿﮫ ‪١٢٣‬‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده دوﺑﺎره ﺑﮫ‬ ‫زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ‬

‫ﺑﮫﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ اﻣﺮوز ‪ ۴‬ﺷﮭﺮﯾﻮر ‪ ٩٢‬ﺑﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده از رھﺒﺮان‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﯿﻤﺎری‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﯿﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫ﺳﺮطﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ای‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻣﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﮫ زﻧﺪان اوﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺎرزاری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﺑﮫ زﻧﺪان اﻋﺘﺮاض‬ ‫ﮐﯿﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ‪ ۵‬ﺳﺎل ﺣﮑﻢ زﻧﺪان‬

‫دارد ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل آن را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮭﻨﺎم ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در‬ ‫زﻧﺪان ﺑﺮ وی وارد ﺷﺪه ‪ ٧۵‬درﺻﺪ‬ ‫ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮔﻮش ﭼﭙﺶ را از دﺳﺖ داده و از‬ ‫ﻧﺎﺣﯿﮫ ﮔﺮدن آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ رﺟﻮع ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺰﺷﮏ و درﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﮭﻨﺎم‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش آن ﺑﺮای‬ ‫ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﺮ رھﺒﺮان و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی و ﻋﻘﺐ زدن ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﺑﮫ زﻧﺪان وﺳﯿﻌﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫زﺑﯿﺪه ﺣﺎﺟﯽ زاده ھﻤﺴﺮ ﺑﮭﻨﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪١٧‬ﻣﺮداد ﻣﺎه طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺧﻄﺎب ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﮕﺎن و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ در‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ را اﺳﺘﻤﺪاد‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮده وﺳﯿﻌﺎ ﺑﮫ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ زﺑﯿﺪه ﺣﺎﺟﯽ زاده ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ‬

‫ھﻤﮫ ﮐﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا از زﻧﺪان آزاد ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮاي آزادي ﻛﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﯽ‬ ‫‪۴‬ﺷﮭﺮﯾﻮر ‪ ٢۶ ،١٣٩٢‬اوت ‪٢٠١٣‬‬

‫ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﯿﻤﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻀﻮر ﭘﺪرش ﻧﯿﺎز دارد‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ھﻤﮫ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای ازادی واﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﺒﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ‪ .‬ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ وﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ھﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎن آزادﯾﺨﻮاھﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮای‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮھﺎی دردﻧﺎک‬ ‫ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﻤﺎی ﻋﺰﯾﺰ را‬ ‫دارﯾﺪ‪ .‬ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن‬ ‫ھﻤﺴﺮم ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﭼﮫ دردھﺎ و‬ ‫رﻧﺞ ھﺎﯾﯽ را آﻧﮭﻢ در ﻧﺒﻮد ھﻤﺴﺮم ﺑﮭﻨﺎم‬ ‫ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻓﺮزﻧﺪم ﻧﯿﻤﺎ در ﻧﺒﻮد‬ ‫ﭘﺪرش ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ دردﻧﺎک‬ ‫و دھﺸﻨﺎک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺎھﮭﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﻤﺎ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬


‫‪٩‬‬

‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ﺑﺴﺘﺮی‬ ‫ﮐﺮده اﯾﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و‬ ‫ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺧﻮدﻣﺎن آورده اﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ‬ ‫روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ دﮐﺘﺮھﺎی‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ و وﺧﯿﻢ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺘﺶ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺴﺘﺮی‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮم در‬ ‫ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪودی وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ‬ ‫ﻧﯿﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎز ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮم و ﭘﺪر‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرم را ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ھﻤﺴﺮم ﺑﮭﻨﺎم ﺑﮫ زﻧﺪان ﺿﺮﺑﮫ‬ ‫ﺳﺨﺖ و ﮐﺎری ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرم‪،‬‬ ‫ﻧﯿﻤﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﮭﺒﻮدی‬ ‫اش را ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد‪.‬‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪم ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دارو و ﻗﺮص‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮدی اش ﻧﯿﺎز دارد‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺪرش ھﻢ ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬ﻣﻦ آزادی او را‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﻢ‪ .‬ﺟﺮم ھﻤﺴﺮم ﺗﻨﮭﺎ دﻓﺎع از‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮭﻨﺎم ﯾﺎر و‬ ‫ﯾﺎور دھﮭﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﻮدک ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺒﺲ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬آﯾﺎ ھﻤﭽﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﺶ در ﮐﻨﺞ‬ ‫زﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ و از دﯾﺪن ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرش‬ ‫و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮭﻨﺎم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎدر ﻧﯿﻤﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫و ھﻤﺴﺮ ﺑﮭﻨﺎ م اﺑﺮاھﯿﻢ زاده از ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ و ﻣﺘﺮﻗﯽ‬ ‫و ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﭙﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ طﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﮭﻨﺎم را ﺑﮫ زﻧﺪان‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﮭﻨﺎم ﺑﮫ زﻧﺪان‬ ‫واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﻤﺎی ﻣﻦ ﺑﮫ ﭘﺪر ش ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ را ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ھﻤﺮاھﻤﺎن‬ ‫ﺑﻮده اﯾﺪ‪ .‬ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ از ھﻤﮕﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﻨﺎم در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﺑﯿﺪه ﺣﺎﺟﯽ زاده‬ ‫ھﻤﺴﺮ زﻧﺪاﻧﯽ‪ ،‬ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ ز اده‬ ‫‪١٧‬ﻣﺮداد ‪١٣٩٢‬‬

‫ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﻧﯿﻤﺎ و دﯾﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮطﺎ ﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﮏ‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻣﺮداد ‪٩٢‬‬ ‫ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه‬ ‫ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﻧﯿﻤﺎی ﻋﺰﯾﺰ را از ﺧﻮاب‬ ‫ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آژاﻧﺲ ﺟﻠﻮ در‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﺑﻮد‬ ‫رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ورﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﮏ را ﻧﺪاﺷﺖ اﺧﮫ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ او ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎن دھﮫ ﺷﺼﺖ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺮدم ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺨﺘﯽ روزﮔﺎر‪،‬‬ ‫درﺑﺪری‪ ،‬ﺟﻨﮓ وآوارﮔﯽ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﻧﯿﻤﺎ‬ ‫روزھﺎی ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮدﮐﯽ اش‬ ‫را ﺑﮕﺬراﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﻓﺴﻮس زﻧﺪان رﻓﺘﻦ و‬ ‫ﺣﺒﺲ ﻣﻦ‪ ،‬اﺛﺮ ﺳﻮء و ﺑﺪی ﺑﺮ روﺣﯿﮫ و‬ ‫ﺟﺴﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ و ھﻤﺴﺮم راھﯽ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ھﻮای ﺗﮭﺮان‬ ‫از ﺑﺲ آﻟﻮده اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ از‬ ‫ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ راھﻤﺎن از ﺷﮭﺮ ری ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺤﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻼم و اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن‪ .‬دم‬ ‫در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺰد اﻗﺎی‬ ‫ﺷﯿﺨﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻣﺪارک ﻣﺎ را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن آراﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﮐﺸﯿﺪن‬ ‫ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮ و ﻣﺘﻦ ھﺎی ﻗﺸﻨﮓ‬ ‫و ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮐﻮدک ﺑﺎ‬ ‫اﯾﻦ وﺿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺮﯾﻀﯽ وﺧﯿﻢ‬ ‫ﺳﺮطﺎن‪ ،‬ﻗﻠﺐ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺧﯿﻠﯽ ازآﻧﮭﺎ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎھﮭﺎﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و‬ ‫ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮزاﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ‬ ‫ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ درد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد‪ .‬دﯾﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﮫ او را دﯾﺪﯾﻢ ﯾﮏ دﺳﺘﺶ‬ ‫را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬از اﯾﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ دردﻧﺎﮐﺘﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم‪ .‬ﯾﮑﯽ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ از او ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد‬ ‫و ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه را از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﮫ ﻧﺰد‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ روﯾﻢ‪ .‬دﮐﺘﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و‬ ‫ﻧﯿﻤﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻈﻢ ﺧﻮب ﮐﺎری و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی و ﺧﻮب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ‬ ‫اﻓﺘﻢ‪ .‬ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺮف‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ وﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮدش‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻧﯿﻤﺎ را ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﯿﻤﯽ‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ وﺑﻌﺪ از رگ ﮔﯿﺮی‬ ‫واﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﮫ از ﻧﯿﻤﺎ ازﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ‪ . . .‬ﻧﯿﻤﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ھﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را‬ ‫ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و راھﯽ ﺗﺠﺮﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮم‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺘﺮوی ﺗﺠﺮﯾﺶ ﻣﯽ روم‪ .‬ورودی ﻣﺘﺮو‬ ‫ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺗﻮﺟﮫ ام را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﺳﺎز ﻣﯽ زﻧﺪ وﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ‬ ‫وﻣﺮدم ﺑﮫ او ﭘﻮل ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺳﻮار ﻣﺘﺮو‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮم دﯾﺪن اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺻﺤﻨﮫ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻋﺎدت ﺷﺪه‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل‬ ‫را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻓﺎل ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ‬ ‫دﯾﮕﺮی آداﻣﺲ و ﺑﺎدﮐﻨﮏ و ﺧﺮت و‬ ‫ﭘﺮﺗﮭﺎی دﯾﮕﺮ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ داد ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺪرم ﻓﻮت ﮐﺮده ﮐﺴﯽ را‬ ‫ﻧﺪارم ﺗﺮا ﺧﺪا ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺧﺮﺟﯽ ﺑﮭﻢ‬ ‫ﺑﺪھﯿﺪ‪ .‬و زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻤﯽ از ﻣﻦ دور ﺗﺮ‬ ‫در واﮔﻦ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺳﺮو ﺻﺪا راه‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﮕﻮ و ﻧﭙﺮس‪ .‬او ھﻢ داد ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪ ﮐﮫ ازش ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬داﺧﻞ ﻣﺘﺮو ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎزارﭼﮫ ای واﻗﻌﯽ ﺷﺒﯿﮫ اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺎﻣﻮران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺮو ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ ،‬اﻧﮕﺎری ھﻤﮫ ﺑﺎ‬ ‫ھﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ھﻤﭽﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ‬ ‫ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪم دﺳﺘﻔﺮوﺷﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﮫ ﺧﺒﺮ‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺧﯿﻄﮫ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ زد ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎک و ﻓﺮار ﮐﺮد‪ .‬در ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ھﻤﮫ‬


‫‪١٠‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﻣﺎﻣﻮران وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺮو ﺑﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﮔﯿﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ اﻧﮕﺎری ھﻤﮫ ﺑ ﺎ‬ ‫ھﻢ ھﻤﺎھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ھﻤﭽ ﯿ ﻦ ﻣ ﻮاﻗ ﻌ ﯽ‬ ‫ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪم دﺳﺘﻔﺮوﺷﮭﺎ ﺑﮫ ھ ﻤ ﺪﯾ ﮕ ﮫ ﺧ ﺒ ﺮ‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اوﺿ ﺎع ﺧ ﯿ ﻄ ﮫ ﺑ ﺎﯾ ﺪ زد ﺑ ﮫ‬ ‫ﭼﺎک وﻓﺮار ﮐ ﺮد‪ .‬در ﻻﺑ ﻼی اﯾ ﻦ ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧ ﯿ ﻠ ﯽ ﺟ ﺎﻟ ﺒ ﮫ‬ ‫اﻟﺘﻤﺎﺳﮭﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺮدﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ‬ ‫ﺳﺮ ھﻢ ﻗﺴﻢ ﺣﻀﺮت ﻋ ﺒ ﺎس واﺑ ﻮاﻟ ﻔ ﻀ ﻞ‬ ‫واﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﻣﺮدم دﻟﺸ ﺎن ﺑ ﮫ‬ ‫رﺣ ﻢ ﺑ ﯿ ﺎﯾ ﺪ وﮐ ﻤ ﮑ ﺶ ﮐ ﻨ ﻨ ﺪ‪ .‬ﭼ ﮭ ﺮه ای‬ ‫ﻣ ﻌ ﺼ ﻮم وﻧ ﺎز دارد‪ .‬ھ ﺮ ﺑ ﺎر ﮐ ﮫ ﻣ ﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺶ ﻗﻠﺒ ﻢ ﻣ ﺠ ﺮوح ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد اﺧ ﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﭼ ﮫ ﺗ ﻘ ﺪﯾ ﺮی اﺳ ﺖ ﺑ ﺮای‬ ‫ﮐ ﻮدﮐ ﺎن ﺧ ﺮدﺳ ﺎل اﯾ ﻦ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن‬ ‫ﭼ ﮫ ﮔ ﻨ ﺎھ ﯽ دارﻧ ﺪ ﺑ ﮫ ﺟ ﺎی درس‬ ‫وﻣ ﺪرﺳ ﮫ اﯾ ﻨ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ اواره ﺧ ﯿ ﺎﺑ ﺎن‬ ‫وﻣﺘﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗ ﺎزه اﯾ ﻦ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ ﻣ ﺘ ﺮو‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾ ﻨ ﮕ ﻮﻧ ﮫ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن ﮐ ﺎر را در‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺎرﮔﺎه ھ ﺎ ی ﺗ ﻨ ﮓ‬ ‫وﻧﻤﻮر وﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی زﯾﺮ ده ﻧﻔﺮه وﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ‬ ‫ھﺎ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ودھﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن!‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﻣﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرم ﺑﺎﺷﻢ!‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده؛‬ ‫ﻣﻦ ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و‬ ‫ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺧﻄﺎب‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ام ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ از ﺷﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﻣﺎ از ﯾﮏ طﺒﻘﮫ و ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺠﺮم دﻓﺎع‬ ‫ازﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و دﻓﺎع‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ و در دادﮔﺎھﯽ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﺤﮑﻮم‬ ‫ﺑﮫ زﻧﺪان ﺷﺪم‪ .‬ﻣﻦ ﻧﮫ اوﻟﯿﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ام و ﻧﮫ‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺪر ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر‬ ‫ﺳﺮطﺎﻧﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ھﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﯿﺮازه زﻧﺪﮔﯽ ام از‬ ‫ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ھﻢ طﺒﻘﮫ ای ھﺎ و وﺟﺪاﻧﮭﺎی ﺑﯿﺪار! ﻣﺮدم‬ ‫ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ!‬ ‫از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ‬ ‫از ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮاھﺎن آزادی ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻣﻦ و ھﻤﺴﺮ و ﻧﯿﻤﺎی ﻋﺰﯾﺰم را‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ! ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺧﻮاھﺎن آزادی ﻣﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺼﻮﺻﺎ رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ و‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺷﺎھﺮخ زﻣﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ‬ ‫ھﻤﮑﺎراﻧﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ھﻢ طﺒﻘﮫ ای ھﺎﯾﻢ و‬ ‫وﺟﺪاﻧﮭﺎی ﺑﯿﺪار در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪم‪،‬‬ ‫ﻧﮫ ﭼﭙﺎول ﮐﺮدم‪ ،‬ﻧﮫ دزدی ﮐﺮدم‪ ،‬ﻧﮫ آدم‬ ‫ﮐﺸﺘﮫ ام و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده‬ ‫ام‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻮاھﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ھﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ھﻢ‬ ‫طﺒﻘﮫ ای ھﺎﯾﻤﺎن ﺑﺠﺮم دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان "ﻣﺠﺮم" ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪم و ﺑﮫ‬ ‫زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺤﺘﺎج‬ ‫ﻧﺎن ﺷﺐ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎن آورﺷﺎن در زﻧﺪان‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺳﺮطﺎن‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﭘﺪرش در زﻧﺪان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در دوره‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان‬ ‫از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر ھﻢ‬ ‫آﮔﺎھﯿﻢ و ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫در ﭼﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮕﺎه ﻓﺮزﻧﺪم را ﻧﺪارم‪ .‬اﻣﺮوز‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ ﻣﯽ ﺑﺮدﻣﺶ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد‪ ،‬اﺿﻄﺮاب ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد‪ .‬ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ‬ ‫ﻣﻦ در ﮐﻨﺎرش ﺧﻮاھﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ‬ ‫زﻧﺪان ﺑﺎزﮔﺮدم و ﺗﻨﮭﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم‪.‬‬ ‫درک اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﮫ ﭘﺪر‬ ‫ھﺴﺘﯿﺪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻦ دارم از درد و‬ ‫رﻧﺞ ﻓﺮزﻧﺪم ﮐﮫ دارد ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﻗﻄﺮه‬ ‫ﻗﻄﺮه آب ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯿﺸﻮم‪ .‬ﻧﮕﺮان‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ او ھﺴﺘﻢ‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺮان از‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ زﻧﺪان ﺑﺮﻧﮕﺮدم و در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻤﺎﻧﻢ‪ ،‬ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ام ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺘﺮﻓﺮزﻧﺪم ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮھﯿﻦ و اذﯾﺖ و آزار ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻠﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﯿﻤﺎ ﭘﺴﺮم و ذﺑﯿﺤﮫ‬ ‫ھﻤﺴﺮم‪ ،‬ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﻮدم‪ ،‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻧﺸﺪه ﮐﮫ ﺣﮑﻢ آزادﯾﻢ را ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮭﺒﻮد ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪم دﺳﺖ از ﺳﺮم ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی وﮐﻮدک‬ ‫‪ ٣١‬ﻣﺮدادﻣﺎه ‪٩٢‬‬ ‫روﻧﻮﺷﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ‬ ‫اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺗﮭﺮان‬ ‫‪ ‬ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮھﻔﺖ ﺗﭙﮫ‬ ‫اھﻮاز‬ ‫‪ ‬ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻠﺰﮐﺎرﻣﮑﺎﻧﯿﮏ‬ ‫ﺗﮭﺮان‬ ‫‪ ‬ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻘﺎش و ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت‬ ‫ﺗﮭﺮان‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﻓﻌﺎل‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و از اﻋﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫دﻓﺎع ازﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر وﺧﯿﺎﺑﺎن‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻮدک ﮐﺎر در ﻣﺘﺮوی ﺗﮭﺮان‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ده ﺳﺎل دارد از ﭼﮭﺮه و رﺧﺴﺎرش‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﮑﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫داﺧﻞ ﻣﺘﺮو ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف و‬ ‫آﻧﻄﺮف ﻣﯽ دود‪ .‬وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺎھﺎش‬ ‫ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮم ﺑﮫ راﺣﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﮭﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻢ‪ .‬ﺣﺘﯽ دو ﺑﺴﺘﮫ ﻟﻮاﺷﮏ ھﻢ‬ ‫ازش ﻣﯽ ﺧﺮم‪ ،‬ﮐﻢ ﮐﻢ رام ﻣﯽ ﺷﻮد و‬ ‫آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮭﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ از ﮐﺮج ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ــ ﻣﺘﺮوی اﻣﺎم ــ‬ ‫ﻣﯽ آﯾﻢ‪ .‬ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر دارم‪.‬‬ ‫ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ھﺮ دو ﻣﺮﯾﺾ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯽ‬ ‫ﺳﻮاد‪.‬‬ ‫از ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﮭﺶ ﻗﻮل‬ ‫ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ‬ ‫اش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و راﺣﺖ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮس و‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺳﺶ را در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ‬ ‫اداﻣﮫ ﺑﺪھﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻦ‬ ‫ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﻣﺎ ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﭼﮭﺮه اش‬


‫‪١١‬‬ ‫اداﻣﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرم‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ و راﺿﯽ اش ﮐﻨﯽ ﻣﺮا‬ ‫ﺑﮕﺬارد ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻮدم را ﺑﮫ او ﻣﯽ دھﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ ھﺮ طﻮر ﺷﺪه ﭘﺪر را راﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﺑﮭﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ در ھﺮ‬ ‫ﺣﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ﺑﺎ ﭘﺪرت ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ‬ ‫و ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺒﺮم اﮔﺮ دوﺳﺖ‬ ‫داﺷﺘﯽ ﯾﮫ روز از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﮋاد ھﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ‬ ‫و ﯾﮏ ﺑﺮادر دارم از ﮐﺮج ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﮫ‬ ‫ﺗﮭﺮان ﻣﯽ آﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادرھﺎت ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫و ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎ را اذﯾﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ؟‬ ‫آره دﯾﮕﮫ آﺧﮫ آﻧﮭﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و‬ ‫ﺑﮭﻤﺎن ھﻢ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪش ﻣﮕﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﭼﻘﺪر ﭘﻮل دارﯾﻢ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ھﻢ از‬ ‫ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪه اﻧﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﮫ ﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎھﯽ و ﮐﺮد ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﮐﺮد ﻟﮏ‬

‫ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﭘﺪرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎ را‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺒﺮم؟‬ ‫آﻧﺠﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ‬ ‫ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﮫ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﺎم آﻧﺠﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺳﯽ ﻣﺮدادﻣﺎه ‪٩٢‬‬

‫در روز ﭼﻘﺪر ﭘﻮل در ﻣﯿﺎری؟‬ ‫ﻧﻤﯿﺸﮫ ﮔﻔﺖ ﭼﻘﺪر‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﻣﯽ‬ ‫آورم‪ .‬روز ھﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ روز ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ‪ .‬ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯽ روی ھﻢ رﻓﺘﮫ‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‪.‬‬ ‫داﺧﻞ ﻣﺘﺮو ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ھﻢ ﻣﯿﺮوی؟‬ ‫ﻧﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻓﺘﻢ ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺮا اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‬ ‫ﺑﯿﺮون )ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺮو اﺳﺖ(‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ھﻢ ﻣﺮا از ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدی؟‬ ‫ﻣﻦ از ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﺮدم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آﻟﻮﭼﮫ و‬ ‫ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻢ و زﻣﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ھﻢ درس‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ‪.‬‬

‫روزھﺎی ﮐﮫ ﮐﻢ در ﻣﯽ آوری ﭘﺪرت ﭼﮫ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺒﺮم ﭘﺪرم‬ ‫ﻣﺮا اذﯾﺖ وﮔﺎھﯽ ھﻢ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺻﺒﺢ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ از ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﯽ‬ ‫ﺑﯿﺮون ﺑﺮای ﮐﺎر؟‬ ‫ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ھﺸﺖ از ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽ زﻧﻢ‬ ‫ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﮐﺎرم را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ‬ ‫ﺷﺐ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدم‪.‬‬

‫دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی وﺑﭽﮫ‬ ‫ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮدی؟‬ ‫آره ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺎ ھﻢ وﺿﻊ‬ ‫ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫وﺿﻊ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ھﻢ ھﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫را ھﻢ ﺑﺪھﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻢ و اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺮﭘﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮی؟ ﮐﯽ ﻧﮭﺎر و ﺷﺎم‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮری؟‬ ‫ﭼﺮا ﺧﺴﺘﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم وﻟﯽ ﭼﺎره ای‬ ‫ﻧﺪارم ﻣﺎدرم ﻣﺮﯾﺾ و ﭘﺪرم ھﻢ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺎدرم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺮده‬ ‫و ﭘﺪرم ھﻢ ﻣﻌﺪه اش درد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﺎره‬ ‫ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم‪ .‬ﭘﺪرم ﻗﺒﻼ‬ ‫ﮔﭽﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﻣﮭﺮﺷﮭﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎر ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮرم ﯾﮫ ﮐﯿﮑﯽ و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ای ﭼﯿﺰی‬ ‫ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﺷﺐ دﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫ رﺳﯿﺪم‬ ‫ﯾﮫ ﺷﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرم‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﮔﺮدش وﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ‬ ‫روی؟‬ ‫ﻧﮫ ھﺮﮔﺰ اﺻﻼ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ھﻤﮫ اش‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ‪ .‬ﮐﻤﮏ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻢ‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد‪.‬‬

‫از ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی و ﭼﮫ‬ ‫ﮐﺴﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﻣﺘﺮو ﺷﻤﺎ و اﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ را‬ ‫اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺘﺮو و در ﺑﯿﺮون ھﻢ ﺷﮭﺮداری‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﭼﮫ آرزوﯾﯽ داری؟ در ﮐﻞ ﭼﯽ را دوﺳﺖ‬ ‫داری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ؟‬ ‫ﯾﮫ آﺗﺎری دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ‪،‬‬ ‫)ﻣﻨﻈﻮرش اﮐﺲ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﮫ ای(‬ ‫از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺪر وﻣﺎدرش ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭘﺪرم وﻣﺎدرم ﺳﻮاد‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺪرم ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮔﺮاﻧﯽ ھﻢ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮔﺮان ﺷﺪه‪ .‬ﻣﺠﺒﻮرم‪ ،‬ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ‪.‬‬

‫در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﻤﻠﮫ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﮫ وﺑﻼگ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده و‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ!‬ ‫وﺑﻼگ ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از‬ ‫دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وﺑﮕﺎه ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ھﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ‬ ‫ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد در اداﻣﮫ ﺣﻤﻼت‬ ‫ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮐﮫ از ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫وﺑﺴﺎﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺒﺮی ﺑﮫ طﻮر‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه و ھﺪﻓﻤﻨﺪ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﮫ‬ ‫وﺑﻼگھﺎ و وﺑﺴﺎﯾﺖھﺎ آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ‬ ‫دﻓﺎع از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده را ﺿﻤﯿﻤﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اطﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﮫ‬ ‫از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻓﻘﻂ اطﻼﻋﯿﮫھﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع‬ ‫از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده را از طﺮﯾﻖ آدرس‬ ‫اﯾﻤﯿﻞ و وﺑﻼگ زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع از ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ‪١٣٩٢‬‬


‫‪١٢‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺬف ﺑﻌﻀﯽ از‬ ‫درﺳﮭﺎی ﻣﮭﻢ و ﺿﺮوری‪.‬‬

‫ﻟﯿﻼ ﯾﻮﺳﻔﯽ‬

‫وﻗﺘﯽ ازم ﭘﺮﺳﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﭼﮫ ﻋﯿﺐ و اﯾﺮادی در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟‬ ‫واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺻﺤﺒﺘﻢ را از ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫از ﻣﻔﺘﻀﺤﺎت اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﻨﻢ!‬ ‫در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻤﺎم ان ﺳﺎل ھﺎ و‬ ‫ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرھﺎی ﺑﺪ رﻧﮓ و اﻓﺴﺮده‪ ،‬ﺑﺎزرﺳﯽ‬ ‫ﮐﯿﻒ ﺑﭽﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ای ھﺎ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻼس‪ ،‬ﺷﻌﺎر دادن ھﺎی اﺟﺒﺎری و ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﺳﺮود و ﻗﺮآن ﺑﻨﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﺘﺎب ھﺎی ﺑﯽ رﻧﮓ و رو ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ و‪....‬و ‪ ....‬از‬ ‫ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ ﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ در راھﺮو و ﻋﺬاب‬ ‫ﺟﻮاب ﭘﺲ دادن ﮐﮫ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺳﻨﺠﺎق ﺳﺮ‬ ‫رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯽ! در‬ ‫ﮐﯿﻔﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از ﯾﮏ طﺮف و از دﺳﺖ‬ ‫رﻓﺘﻦ زﻧﮓ اول و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪن داﻧﺶ آﻣﻮز‬ ‫وﻗﺖ ورود ﺑﮫ ﮐﻼس طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﭼﯿﺰی‬ ‫ﺑﻮد و ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ ھﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﮫ از ﺗﺪرﯾﺲ و‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدک ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻖ ھﺎی ﺗﮑﺮاری‪ ،‬زﯾﺎد و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮای‬ ‫ﭘﺮ ﮐﺮدن وﻗﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ‪ .‬ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی‬ ‫ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه‪ ،‬ادﺑﯿﺎت‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‪ ،‬دروس‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون اھﻤﯿﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ دﯾﻦ‬

‫در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ھﻢ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ درس‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی‬ ‫واﺣﺪ دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ واﺣﺪھﺎی‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ‪ .‬ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺪی‬ ‫ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺣﺘﯽ در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﮫ‪ .‬از‬ ‫طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ رﻗﻤﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﮐﻤﮑﮭﺎی‬ ‫ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدن‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ و ﮔﻢ و ﮔﻮر ﺷﺪن ھﻤﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ و‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮﻟﮭﺎ‪ .‬ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ از‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ )ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ( ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪرﺳﮫ و ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺼﺒﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ‪ ،‬ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ﺑﻮدن ﮐﻼس درﺳﮭﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات در ھﺮ‬ ‫ﮐﻼس‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ‪ ،‬ﻧﺎاﻣﻨﯽ‬ ‫در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ‪ ،‬ﻣﺜﻞ رد‬ ‫ﺷﺪن از اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺪون ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﯾﺎ در‬ ‫روﺳﺘﺎھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از رودﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﮫ زﻣﺴﺘﺎن دﺷﻮارﺗﺮ ھﻢ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﺎآﮔﺎھﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر‬ ‫از ﻧﺤﻮه ی آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻏﻠﻂ‪ ،‬ﺗﻨﺒﯿﮫ ھﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮزﻧﺶ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎ در وﻗﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ آن دﺳﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﻮدن ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﮭﺎ روی آﻣﻮزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ اﻣﻮر ﻣﻌﻠﻤﺎن‪،‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدن ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﺎﻧﮫ و‬ ‫ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ و اﺧﺮاج ﻣﺪام و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و‬ ‫اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از آﻣﻮزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎن و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺶ اﻣﻮزاﻧﺸﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﮫ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن رﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد‬ ‫آوردم و در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺪام ﺧﺒﺮ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ را ﺑﻄﻮر‬ ‫ﮐﻞ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ‪ .‬ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺣﺘﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻗﺼﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﮫ ﻟﺤﻦ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع آن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ درﺳﮭﺎی‬ ‫ﮐﺘﺎب ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺎک ﮐﺮدن ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺎف اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﺴﻠﮭﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ و ھﻮﯾﺖ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ‬ ‫ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ‪ .‬اﺧﺒﺎر‬ ‫ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ ھﺮﺳﺎﻟﮫ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮزان‪ ،‬ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ در ﺳﻔﺮھﺎی‬ ‫اﺟﺒﺎری‪ .‬ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از درس و‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻓﻘﺮ و ﮐﺎر ﮐﻮدک ﮐﮫ از‬ ‫ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاوان در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آن در ﮐﻞ‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ‪ .‬آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺣﻖ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺖ‪ .‬ﻧﮫ ﻓﻘﻂ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ در‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮫ وﺟﻮد آوردن ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ای ﺑﺮای آﻣﻮزش ھﻤﮫ‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ‪ .‬ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻮر‬ ‫ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﭽﮫ ھﺎ‪ .‬آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﯾﮏ اﻣﻮزﮔﺎر دوره دﯾﺪه ﺑﺮای ﯾﮏ‬ ‫رﺷﺘﮫ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺧﺎص‪ .‬در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫داﺷﺘﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ‪.‬‬ ‫در آﺧﺮ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و رﯾﺸﮫ ای در آﻣﻮزش‬ ‫و ﭘﺮورش اﺳﺖ‪ .‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎری را در آﺗﺶ ﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد‪ .‬آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮ‬ ‫اﺳﺘﻌﺪاد را ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ‬ ‫ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪارﺳﺶ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺸﻮد و آﻣﺎری از آن در ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد‪.‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ھﺎﯾﺶ را وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ و‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺷﺎن اﻋﺘﺼﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮭﻤﺖ و‬ ‫اﻓﺘﺮا ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯿﺎﻧﺪازد‪ ،‬آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮوﺷﯽ ﮐﮫ در ھﻨﮕﺎم اﻋﺪام ﻣﺪرﺳﺎﻧﺶ‬ ‫ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﮐﺎرش از ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﮔﺬﺷﺘﮫ و‬ ‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎر آﻣﻮزﺷﯽ اش‪ ،‬ﺿﺪ ﮐﻮدک‬ ‫و ﺿﺪ ﻧﺴﻠﮭﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ‬ ‫ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ رژﯾﻢ اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ اﺳﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﺑﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﺎره ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزھﺎی ﺳﻤﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﻣﺤﺎﺻﺮه و اﺟﺎزه ورود و‬ ‫ﺧﺮوج ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺲ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﻮھﯽ‬

‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺮدم‬ ‫روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ‪ ٢١‬اوت‪ ،‬ــ ﺳﯽ ام ﻣﺮداد‬ ‫ﻣﺎه ــ ﺣﻮﻣﮫ دﻣﺸﻖ را ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ از‬ ‫ﺣﺪود ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺷﺪﯾﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻤﮭﺎ و ﮔﺰارﺷﮭﺎﯾﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﺎزه اﺳﺪ‪ ،‬اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در‬ ‫اﺛﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ از ﮔﺎز‬ ‫ﺳﺎرﯾﻦ و ﺧﺮدل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻮرﯾﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺣﻤﺺ و دﯾﺮاﻟﺰور از اﯾﻦ ﮔﺎزھﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﺳﺪ در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و‬ ‫ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح‬ ‫ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در واﮐﻨﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺒﺮھﺎ‪ ،‬ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ رژﯾﻢ اﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫در واﮐﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻮرای‬ ‫اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺸﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح‬

‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ در‬ ‫دﻣﺸﻖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪه را رژﯾﻢ رد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﺪﯾﺪی در‬ ‫ﺣﻮﻣﮫ ﺷﺮﻗﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه ﻗﺪس ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫ﻧﯿﺮوھﺎی اﺳﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی دﻣﺸﻖ از ﺣﺪود ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬راه‬ ‫آھﻦ ﻣﺮﮐﺰی دﻣﺸﻖ در ﺣﻮﻣﮫ ﺷﮭﺮ‪ ،‬ھﻨﻮز‬ ‫در دﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬ ‫ﮐﺸﺘﺎر و ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ دﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ‬ ‫زده و ﺧﻮاھﺪ زد‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر‬ ‫ﺑﻤﺒﺎراﻧﮭﺎی روزاﻧﮫ و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ‬ ‫ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ‪ ،‬در ﮐﻨﺎر‬ ‫آوارﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪه‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﺳﺪ و ﺣﺎﻣﯽ اﺻﻠﯽ اش‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﯿﺶ از دوﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ و وﺣﺸﯿﮕﺮی‪ ،‬ﺳﺮﮐﻮب و‬ ‫ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺟﺮم اﯾﻦ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﻧﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت و‬ ‫وﺣﺸﯿﮕﯿﺮھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻤﻠﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫در ﺳﻮرﯾﮫ‪ ،‬ﻧﮕﺎھﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺑﺮﯾﺠﺖ ﮐﻨﺪل‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ‬

‫دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ھﻨﻮز‬ ‫در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ در ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت‬ ‫ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﻮرﯾﮫ و ﺷﻮرﺷﯿﺎن‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ در ﺷﺮق دﻣﺸﻖ در روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ‪،‬‬ ‫اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺣﻤﻼت ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی‬ ‫آن‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل دارد از ﯾﮏ ﻧﻮع ﮔﺎز اﻋﺼﺎب‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫دھﮭﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﮐﮫ از ﺣﻤﻠﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ادﻋﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺤﺖ ھﯿﭻ‬ ‫ﯾﮏ از اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮھﺎ رﺳﻤﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺑﮫ درک آﻧﭽﮫ‬ ‫ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺻﺒﺢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اوﻻ‪ ،‬آﻧﭽﮫ ﮐﮫ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻤﻼت در‬ ‫ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ رخ داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻨﺎزه ھﺎی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺗﻦ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫اﻓﺮادی ﮐﮫ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر در ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی‬ ‫ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را‬ ‫زدﻧﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎدرم ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ﺧﯿﺲ‬ ‫ﺑﺮ روی ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﻮزﻧﺪ‪ .‬ﭘﺪرم داد‬


‫‪١٤‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﻣﯽ زد ﮐﮫ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﯿﺮون‪ .‬وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮده‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺎدرم ﻏﺶ ﮐﺮد و ﭘﺪرم ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ‬ ‫اﻓﺘﺎد‪ .‬او ﻣﺮا در ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد‪".‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در‬ ‫ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ‬ ‫اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻤﯽ از زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی‬ ‫دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد در ﺣﺎل‬ ‫ﺗﺸﻨﺞ‪ ،‬دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ‬ ‫دھﺎن ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‬ ‫رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز‬ ‫اﻋﺼﺎب ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ او‬ ‫ﮐﺠﺎﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﮐﺠﺎ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ" ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ دﯾﮕﺮ ﭼﺮاﻏﮭﺎی ﺧﻮدروھﺎﯾﯽ‬ ‫را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ‬ ‫آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای آژﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫ظﺎھﺮا از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ از ﺳﻼح‬ ‫ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺘﯿﻮن‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﮕﺮی در ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﺸﺎن ﺟﺎﻧﺴﻮن‪ ،‬ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻼﺣﮭﺎی‬ ‫ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻋﺪه ای در ﺣﺎل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺪن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن در‬ ‫ﺑﯿﻤﺎران ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮ َ ﻧﻔﯿﻠﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی دﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺪادﮔﺮان در ﺣﺎل ﺗﻼش اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ در‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﺻﺪای اذان ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﭘﯿﺶ از طﻠﻮع آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺜﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻻن ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﯿﺰ در ﺳﮫ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ از دو‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ ﺧﺒﺮ درﮔﯿﺮی طﺮف درﮔﯿﺮ‪ ،‬ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯿﺎن ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﯿﺮوھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮫ ﺻﺒﺢ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﮭﻢ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﻼح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﮫ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﮫ ﺻﻔﺤﮫ در ﺳﺎﻋﺘﮭﺎی ﺳﻼﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺎزھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫‪ ٢:۴٧ ،٢:۴۵‬و ‪ ٢:۵۵‬از اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮕﻮﻧﮫ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫"ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روﺳﮭﺎ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده از‬ ‫ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ از ﻣﺮدان ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮔﺎز اﻋﺼﺎب را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ از ﮐﻮدﮐﺎن‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻮده از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ آن را ﺷﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ و‬ ‫دﯾﺪن ﻣﺤﻞ اﺻﺎﺑﺖ راﮐﺘﮭﺎ از اھﻤﯿﺖ ﻓﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی‬ ‫راﮐﺘﮭﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﮫ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ‬ ‫دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ‪ .‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ‪ ١۴‬روز از‬ ‫ﺣﺎدﺛﮫ‪ ،‬اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﮔﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻞ‬ ‫و ﻧﻮع دﻗﯿﻖ آن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﻏﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه‬ ‫در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﮫ‬ ‫ﻧﺎھﯿﺪ وﻓﺎﺋﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎم آه و ﺣﺴﺮﺗﮫﺎﯾﻢ را‬ ‫ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻢ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪:‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ از درد ﺑﺨﻮد‬ ‫ﭘﯿﭽﯿﺪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪:‬‬ ‫اﻧﺴﺎن در ﺑﻨﺪ‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺨﻮد ﻟﺮزﯾﺪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪:‬‬ ‫اﻋﺪام‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻌﺮه ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدر داﻏﺪار‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻢ‪:‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﭘﻨﺎه‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ‪ ٥٠‬ھﺰار‬ ‫ﮐﻼس درس ﺧﺸﺘﯽ در ﮐﺸﻮر‬

‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﺟﺎری ‪ ١٦‬درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ اﻋﺘﺒﺎر در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﮫ ‪ ٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس درس‬ ‫در ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺧﺸﺘﯽ و ﮔﻠﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﯾﻤﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﯽ رﺋﯿﺴﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ‪ ١٦‬درﺻﺪی اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﺎل‬ ‫ﺟﺎری اﻓﺰود‪ :‬اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ‪ ١١٧٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﮫ ‪٩٨٠‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﭼﮭﺎر‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل ‪ ٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس‬ ‫ﺧﺸﺘﯽ و ﮔﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ‬

‫ﮐﺎھﺶ ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺠﺎد‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺠﮭﯿﺰ‬ ‫ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﺮان ﮐﺸﻮر زﻟﺰﻟﮫ ﺧﯿﺰی‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ وﺟﻮد‬ ‫‪ ٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس درس ﻧﺎاﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮏ ھﺸﺪار ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﺎ زﻟﺰﻟﮫھﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﭼﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی‪ ،‬اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮐﻼسھﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ‬ ‫و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﮐﻼن ﺷﮭﺮھﺎ و ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﻓﺮﺳﻮده ﺑﮫ وﯾﮋه ﺗﮭﺮان‪ ،‬اﺻﻔﮭﺎن‪ ،‬ﺷﯿﺮاز‪،‬‬ ‫ﻣﺸﮭﺪ‪ ،‬ﺗﺒﺮﯾﺰ و اروﻣﯿﮫ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﮭﺮھﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﮭﺮھﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ و‬ ‫ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪارس‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻗﺒﻞ و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل‬ ‫‪ ٥٧‬اﺣﺪاث ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﺻﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫در زﻟﺰﻟﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺳﻘﻒ آﻧﮭﺎ‬ ‫آوار ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﺎن اﻓﺮاد را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ‪ ٥٠‬ھﺰار‬

‫ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در اﺳﺘﮑﮫﻠﻢ‬

‫ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺣﻮﻣﻪ دﻣﺸﻖ‬

‫روز ﺟﻤﻌﮫ ‪ ٢٣‬ﻣﺎه اوت‪ ،‬در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻤﻠﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﯿﺪﻓﺎع ﺣﻮﻣﮫ‬ ‫دﻣﺸﻖ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺪﯾﻮھﺎی آن اﺣﺴﺎﺳﺎت‬

‫ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ‪ ،‬ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺮاﺿﯽ‬ ‫از طﺮﯾﻖ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ در ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ داده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ در‬ ‫دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﮑﺴﮭﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻮﻟﻨﺎک‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه از‬ ‫ھﺮ طﺮف ﺟﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﻠﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﺸﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪن اﻧﺒﻮھﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ‬

‫ﮐﻼس درس در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ ١٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس درس‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد!‬ ‫وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد‬ ‫ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ‬ ‫ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از دﻏﺪﻏﮫ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﮫ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ ١٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس درس و‬ ‫ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﮫ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ آﻧﮭﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه دارد و اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ھﺸﺪار ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ رﺋﯿﺴﯽ‪ ،‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻻﯾﺤﮫ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ‪ ،‬ردﯾﻒ ‪ ٣٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ‪٢٠‬درﺻﺪ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ‪ ٤٨‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی‬ ‫‪ ١٥٠‬ھﺰار ﮐﻼس درس ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ‪ ١٠٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻼواﺳﻄﮫ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺟﻨﮕﯽ‬ ‫ﺑﺸﺎر اﻻﺳﺪ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و‬ ‫ﭘﻮﺗﯿﻦ و ﺣﺰب ﷲ ﻟﺒﻨﺎن و ‪ . . .‬ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻨﻮز اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫طﺮﻓﯿﻦ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺮ‬ ‫داﻧﺴﺘﻦ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﻨﺎه ﺟﻠﻮه‬ ‫ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪.‬‬


‫‪١٦‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر‬ ‫زﻳﺮ ‪١٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﻮﻟﮫ‬ ‫آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫رﻓﺎه‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ھﻤﻜﺎری ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ‬ ‫طﺮح ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻛﻮدﻛﺎن‬ ‫ﻛﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﮫ اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن را از ﺳﺎل‬ ‫آﯾﻨﺪه ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی ﺗﺮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﻛﺮد‪ «.‬وﻟﯽ ھﻨﻮز اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﻤﮫ‬ ‫ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﮫ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫رﺣﯿﻤﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﻮد‪:‬‬ ‫»درﺧﻮاﺳﺖ طﺮح ﻻﯾﺤﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ داده اﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﮐﻮدک‬ ‫آزاری ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫داغ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن درآﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﮫ از دﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺰاب‬ ‫و ﮔﺮوھﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ دوﺧﺘﮫ وﻟﯽ ھﻨﻮز‬ ‫اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻻﯾﺤﮫ راه‬ ‫ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﮭﺪی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎنھﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫طﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺷﮭﺮداریھﺎ‬ ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬ ‫»اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ‪ ،‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪،‬‬ ‫دادﺳﺘﺎﻧﯽ و دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺷﮭﺮدار ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی را در ﺟﻠﺴﮫ ﺧﻮد دﻋﻮت‬ ‫ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ رﺋﯿﺲ ﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫دھﺪ؛ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻮرﯾﺖ را‬ ‫در ﺷﻮراھﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ‪.‬‬

‫دﻛﺘﺮ ﺳﯿﺪھﺎدی ﻣﻌﺘﻤﺪی ﻣﺪﯾﺮ ﻛﻞ دﻓﺘﺮ‬ ‫آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﻤﮫ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ‪» :‬در ﺻﻮرت‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ‪٣‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺳﻮی‬

‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن‬ ‫اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﮫ اﯾﻨﻘﺪر‬ ‫ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﺮای آرزوھﺎ و ﺷﻐﻞ‬ ‫آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ‪ .‬ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﮫ ھﺮ روز در‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای‬

‫دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ھﻨﻮز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن را‬ ‫ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ!‬

‫ﭘﺮﯾﺴﺎ ھﺎﺷﻤﯽ‪ /‬ﺗﮭﺮاناﻣﺮوز‬

‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﮫ ھﺮ ﻛﺪام ﭘﯽ‬ ‫آرزوﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺑﺴﺎطﺷﺎن ھﻢ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮیﺷﺎن را ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﻜﻠﯽ ﺷﺪه ﺟﻨﺲﺷﺎن را‬ ‫ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اظﮭﺎرﻧﻈﺮ در‬ ‫ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺟﻤﻊآوری ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ھﯿﭻ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﮭﺮی ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﻓﺮار از اﺻﺮارﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻧﮭﺎﯾﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﯾﻢ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ ﻛﮭﻨﮫ اﻣﺎ ﺧﻮش رﻧﮓ و‬ ‫ﻟﻌﺎب ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داری؟‬ ‫‪١٠‬ﺳﺎل‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟‬ ‫ﭼﻮن ھﻤﮫ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادرھﺎﯾﻢ ﮔﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﻓﺮوﺷﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺷﻐﻞ ﭘﺪرت ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺸﺖ درﺧﺘﮭﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ‬ ‫و ﻣﻮاظﺐ ﻣﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﺧﻮدش ﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﺪ؟‬ ‫ﻣﯿﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﺴﯽ از ﯾﻚ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﻞ ﻧﻤﯽﺧﺮد‬ ‫وﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﮔﻞ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻛﺠﺎی ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟‬ ‫ﺻﺎﻟﺢآﺑﺎد ‪.‬‬ ‫ﭼﻄﻮری ﺧﻮدت را ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ؟‬ ‫ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٤ /٣٠‬وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻠﮭﺎ‬ ‫را ﺑﺎ واﻧﺖ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎ ھﻢ ﺳﻮار‬ ‫واﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‬ ‫و ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯿﻢ ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ و ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادرھﺎﯾﺖ درس ھﻢ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟‬ ‫ﺑﻠﮫ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﻼس ﭼﮭﺎرم را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ‪ ١٩‬ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻛﺮدم‪ .‬وﻟﯽ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم‬ ‫ﻧﻤﺮهھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﮭﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫھﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﻌﺪلﺷﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ‪.‬‬ ‫دوﺳﺖ داری در آﯾﻨﺪه ﭼﮫﻛﺎره ﺷﻮی؟ ﭼﺮا؟‬ ‫دوﺳﺖ دارم‪ ...‬دوﺳﺖ دارم‪ ...‬ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﻮم‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻢ ھﺎ ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯽ ﮔﻞ ﻓﺮوش دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﺶ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ .‬ﻋﻠﯽ‬


‫‪١٧‬‬ ‫‪١٦‬ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻠﻔﺮوﺷﯽ ﻛﻨﺪ‪» :‬ﺧﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﺪرم ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاب اﺳﺖ و ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ‬ ‫ﺳﺮش ﻣﺪام اﯾﻦ طﺮف و آﻧﻄﺮف ﻣﯽ‬ ‫ﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ھﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪرش ﻛﺎرﮔﺮی ﻣﯽﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﮔﻠﮭﺎی ﻋﻠﯽ را ھﻢ ھﺮ روز ﭘﺪرش آﻣﺎده‬ ‫ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﮔﻠﮭﺎ را از ﺑﺎزار ﮔﻞ رﺿﺎ در‬ ‫ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﮭﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻛﻼس‬ ‫اول دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫‪ ١٧ /٩٨‬ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در آﯾﻨﺪه‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ آﺗﺶﻧﺸﺎن ﺑﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ھﻢ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮔﺮد آزادﮔﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ھﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺘﺮو ﺧﻮدش را ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻛﺎرش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫در ﺗﮭﺮان ﻛﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺷﺒﮭﺎ در ﯾﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺑﮫ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﻢ‪ .‬روزھﺎ ھﻢ در ﺧﯿﺎﺑﻮن ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫روال رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮداری‬ ‫ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر‬

‫ھﺎﻧﯿﮫ ھﻢ ﻓﺎل ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ‪ .‬دﻧﺪاﻧﮭﺎی‬ ‫ﺷﯿﺮی اش رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاب‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داری؟‬ ‫‪٧‬ﺳﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽروی؟‬ ‫ﺑﻠﮫ‪ ...‬ﻣﻲﺧﻮاھﻢ ﺑﺮوم ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻛﻼس دوﻣﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﺪ؟‬ ‫‪١٩‬ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻨﺪد ‪...‬‬ ‫ﺷﻐﻞ ﭘﺪرت ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺪر ﻧﺪارم‪.‬‬ ‫ﻓﺎلھﺎﯾﺖ را از ﻛﺠﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟‬ ‫از ﺟﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺧﺮم‪.‬‬ ‫دوﺳﺖ داری ﺑﺰرگ ﺷﺪی ﭼﮫﻛﺎره ﺷﻮی؟‬ ‫ﭼﺮا؟‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‪ ...‬ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻢھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﻦ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﯽ‬ ‫آﯾﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﻓﺎل ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺗﻀﯽ طﻼﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﯿﺎن‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ روال رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ھﻤﭽﻮن‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﮫ ﺗﮭﺮان اﻣﺮوز ﻣﯽ‬ ‫ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن رﻓﺎه ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان‪،‬‬ ‫ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در‬ ‫ﺗﮭﺮان و ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮوز ﯾﮏ‬ ‫دور ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﻮﻟﮫ‬ ‫آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫رﻓﺎه‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎرﮐﺘﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﮫ آﺳﯿﺒﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ‬ ‫راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ رﯾﺸﮫای ﺣﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮی داﻧﺴﺘﮫ و‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻠﺘﮭﺎی آن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬درﻏﯿﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺻﻮرت ﺟﻤﻊآوری اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺷﮭﺮ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﺳﯿﺒﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ھﻤﭽﻮن‬ ‫ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﮔﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻮزه آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﻣﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ‬ ‫آﺳﯿﺐھﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫طﻼﯾﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ‪ :‬ﺷﮭﺮداری وظﯿﻔﮫای‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺪارد و ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊآوری آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﺷﮭﺮداری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﮫ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر رو ﺑﮫ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ ظﺮﻓﯿﺖ ﻻزم‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ و‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ‬ ‫ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ‬ ‫ﺗﮭﺮان در اداﻣﮫ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ‪ :‬در اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺸﺮ‪ ٦/٩٠‬درﺻﺪ ﭘﺴﺮ و ‪ ٩ /٤‬درﺻﺪ‬ ‫دﺧﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ‪ ٨٢ /٩‬درﺻﺪ‬ ‫ﺑﯽ ﺳﻮاد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺳﻮاد ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬درآﻣﺪ ‪٨٠‬‬ ‫درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٠٠‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ‪ ٣ /٢٩‬درﺻﺪ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﯾﺎ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون طﻼق رﺳﻤﯽ از‬ ‫ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻛﻮدﻛﺎﻧﯽ ﻛﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮدان ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرھﺎی‬ ‫ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ آورده ﺷﺪه‪ ،‬از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ‬ ‫ﻛﺎر ﻛﺮده و درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﯿﺐ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﯽرود و ﺳﮭﻢ ﻛﻮﭼﻜﯽ ﺑﮫ ﻛﻮدﻛﺎن‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬


‫‪١٨‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﺧﺮﯾﺪ‪ ١٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز‬ ‫اﯾﻦ روزھﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ‪ ،‬ﺣﺎل و ھﻮای‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد‪ .‬داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ‬ ‫اﺗﻔﺎق واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﮫ را‬ ‫آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﻒ‬ ‫و ﮐﻔﺶ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺪهای ھﻢ ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻧﻮاع‬ ‫دﻓﺘﺮھﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﻣﺪادھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺎب‬ ‫و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬اﻧﻮاع ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫و ﻏﻠﻂﮔﯿﺮ‪ ،‬ﭘﺎکﮐﻦ و ﻣﺪادﺗﺮاش و ‪ ...‬در‬ ‫ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻣﻐﺎزهھﺎی ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮﻓﺮوﺷﯽ و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﭼﺸﻢ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﯿﻒھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ‪،‬‬ ‫ﮐﻔﺶھﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع‪ ،‬ﻣﺎﻧﺘﻮھﺎی رﻧﮕﯽ‬ ‫و زﯾﺒﺎ و ‪ ...‬ﺳﺮذوق آﻣﺪه و ﺳﻌﯽ در‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦھﺎ دارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﮔﻼﯾﮫ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﮭﺎی آﻧﮭﺎ در ﭼﻨﺪ روزﮔﺬﺷﺘﮫ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫اﺟﻨﺎس در ھﺮﯾﮏ از ﻣﻐﺎزهھﺎ و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪ ،‬ﺳﺮی ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﯿﻌﺎد‪ ،‬ﻟﻄﯿﻔﯽ‪ ،‬ﻣﮭﺮان و‬ ‫ﺷﮑﻮﻓﮫ‪ ،‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﻣﯿﻨﺎ رﻓﺘﯿﻢ و ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪،‬‬ ‫ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ‪ ...‬را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺪاد ﻣﺸﮑﯽ‬ ‫ﻣﺪاد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰاری و‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎطﻊ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی در‬ ‫ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارد‪ .‬اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﺎری را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ‪١٠٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﻧﻮع‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت‬ ‫اﺳﺖ و ﺑﮭﺎی آن ﺗﺎ ‪ ٢٨٠‬ﺗﻮﻣﺎن ھﻢ‬ ‫ﻣﯽرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﯿﺎن‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪاد ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ ١٠٥‬ﺗﺎ‬

‫‪ ٢٨٥‬ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪادﺗﺮاش‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد‬ ‫از ﻣﺪاد‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪادﺗﺮاش‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺪادﺗﺮاشھﺎ اﻧﻮاع و ﺷﮑﻞھﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪادﺗﺮاشھﺎ را ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ‪ ١٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٣٥٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮع روﻣﯿﺰی اﯾﻦ ﻣﺪادﺗﺮاشھﺎ ھﻢ ﮔﺮانﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﮭﺎ روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﯾﺎ‬ ‫ﻣﯿﺰﺗﺤﺮﯾﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺪادﺗﺮاشھﺎ ‪ ٤٠٠‬ﺗﺎ‪٢‬‬ ‫ھﺰار و ‪ ٥٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎک ﮐﻦ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از‬ ‫دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎکﮐﻦ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد‬ ‫در اﺑﺘﺪای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ در ﻧﮕﺎرش ﮐﻠﻤﺎت و‬ ‫ﺟﻤﻼت اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﺎکﮐﻦھﺎ ھﻢ‬ ‫ﺳﺎﯾﺰھﺎ و رﻧﮓھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت‬ ‫و ﮔﻞھﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﺑﻮی‬ ‫ﺧﻮﺷﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎکﮐﻦھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﻣﺎﺑﯿﻦ ‪ ١٦٠‬ﺗﺎ ‪ ٥٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ‬ ‫ﻣﺪادھﺎی رﻧﮕﯽ از ‪ ٢‬ﻧﻮع ﻣﻘﻮاﯾﯽ و‬ ‫اﺳﺘﻮاﻧﮫای ﯾﺎ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪادھﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺘﻮاﻧﮫای ‪ ٦‬رﻧﮓ ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ‬ ‫‪ ٢‬ھﺰار و‪ ٢٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن‪ ١٢ ،‬رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫‪ ٤‬ھﺰار و‪ ٤٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن و ‪ ٢٤‬رﻧﮓ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪٦‬ھﺰار و‪ ٦٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن در‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪیھﺎی‬ ‫ﻣﻘﻮاﯾﯽ را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ‪٦ ،١٢‬‬ ‫و ‪ ٢٤‬رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﮭﺰار و‪٢٠٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‪٢ ،‬ھﺰار و‪ ٤٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن و ‪ ٣‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﺪادی‬ ‫ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﺪادھﺎ در دوران‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﺎﻣﺪادی اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺟﺎﻣﺪادیھﺎ در طﺮح و رﻧﮓھﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺟﺎﻣﺪادیھﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ھﺰار ﺗﺎ‬ ‫‪ ٥‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻓﺮوﺷﯽھﺎ‬ ‫و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮدﮐﺎر‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن‪،‬‬ ‫از ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺎرﮐﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻧﮓھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ‪ ٢٧٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫و ﻗﺮﻣﺰ ‪ ٢٨٠‬ﺗﻮﻣﺎن دارد‪ .‬ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از‬ ‫ﺧﻮدﮐﺎر ھﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ‪١٧٠‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن در ‪ ٤‬رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ‪ ،‬آﺑﯽ‪ ،‬ﻣﺸﮑﯽ و‬ ‫ﺳﺒﺰ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻻک ﻏﻠﻂﮔﯿﺮ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ‪ ،‬از ﭘﺎک ﮐﻦ ﺑﺮای‬ ‫رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺎطﻊ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻻک ﻏﻠﻂﮔﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﻻک ﻏﻠﻂﮔﯿﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت‬ ‫ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ و ﻗﻄﺮهای ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻮع ﻗﻠﻤﯽ آن اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﻻک ﻏﻠﻂﮔﯿﺮ ﻗﻄﺮهای ‪ ٤٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن و‬ ‫ﻗﻠﻤﯽ ‪ ٦٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻂ ﮐﺶ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂﮐﺶ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ طﻮل دارﻧﺪ و‬ ‫ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ٧٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻮع ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻂﮐﺶ را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان‬ ‫ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ‪ ١٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺧﻂﮐﺶھﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ھﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ طﻮل‪،‬‬ ‫ﻗﯿﻤﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪ ،‬در ھﻤﮫ ﻣﻘﺎطﻊ‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪ .‬دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ طﺮح ﻓﺎﻧﺘﺰی ‪ ٨٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫دارﻧﺪ و ﺑﮭﺎی اﻧﺪازه ﺑﺰرگ آﻧﮭﺎ‪٩٥٠ ،‬‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬ ‫را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﻦ ‪ ٥٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٧٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ‬ ‫اﻣﺮوزه‪ ،‬دﻓﺘﺮھﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی زﯾﺎدی وارد‬ ‫ﺑﺎزار ﺷﺪهاﻧﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدی‬ ‫ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ دارﻧﺪ‪ .‬دﻓﺘﺮ ‪ ٥٠‬ﺑﺮگ‬ ‫ﻓﺎﻧﺘﺰی‪ ،‬ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ ‪ ٧٠٠‬ﺗﺎ ﯾﮑﮭﺰار و‬ ‫‪٨٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ و دﻓﺘﺮ ‪ ١٠٠‬ﺑﺮگ‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪١٩‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ھﻢ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ھﺰار و‪ ١٠٠‬ﺗﺎ ‪٢‬‬ ‫ھﺰار و‪ ٢٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دوﺧﻂ ھﻢ‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺮﺗﯿﺐ از ‪ ٦٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٣‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﯾﮏ‬ ‫ھﺰار و ‪ ٢٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٢‬ھﺰار و‪ ٣٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﮐﯿﻒ ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روزھﺎ‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﺒﺮی از ﮐﯿﻒھﺎی ﺳﺎده در ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان از‬ ‫ﮐﻮﻟﮫ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮﻟﮫﭘﺸﺘﯽھﺎ‬ ‫ھﻢ در ‪ ٣‬ﺳﺎﯾﺰ ﺧﺮدﺳﺎل‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺴﺎل و‬ ‫ﭼﺮخدار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اوﻟﯿﺎی‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ را از ‪ ١٠‬ﺗﺎ‬ ‫‪ ٢٥‬ھﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﯿﻒھﺎی‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ھﻢ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ‪ ٥‬ﺗﺎ ‪ ٢٠‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻼﺳﻮر‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﯿﻒ از‬ ‫ﮐﻼﺳﻮرھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻋﺪهای‪ ،‬اﯾﻦ و‬

‫ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻦ ﺻﺪای ﺑﮫﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ‬ ‫زاده ھﺴﺘﻢ در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺳﻮﺋﺪ‬

‫ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر‬

‫ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺻﺪای ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﺑﺎش‪،‬‬ ‫ﭼﻄﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺻﺪای ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﭼﻄﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ھﺮ آدم ﻣﻨﺼﻔﯽ از‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺸﻨﻮه ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎع‬ ‫از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮی زﻧﺪاﻧﮫ ﻧﺎراﺣﺖ و آزرده‬ ‫ﻣﯿﺸﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﮭﻨﺎم ﻧﯿﻤﺎ‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻢ زاده ﮐﮫ ﻓﻘﻂ دوازده ﺳﺎﻟﺸﮫ و ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮب طﺒﯿﻌﺘﺎ‬ ‫ﻣﺎھﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﯿﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺎری از‬ ‫دﺳﺘﻤﻮن ﺑﺮﻣﯿﺎد ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ اﻟﺒﺘﮫ در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ھﺎی ﺑﮭﻨﺎم‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫در ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از‬

‫ﺳﯿﻠﮫ را ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری از ﺟﺰوهھﺎی‬ ‫درﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﻼﺳﻮرھﺎ در ‪٢‬‬ ‫ﻧﻮع دﺧﺘﺮاﻧﮫ و ﭘﺴﺮاﻧﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ ‪ ٥‬ﺗﺎ ‪ ١٥‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﺷﻠﻮار‬ ‫در ﮔﺬﺷﺘﮫ‪ ،‬داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮫ اﺗﻔﺎق واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﺷﻠﻮار ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان‪ ،‬ﻣﺪارس اﻗﺪام ﺑﮫ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺮده و‬ ‫ھﻤﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از آﻧﮭﺎ‪ ،‬در ﯾﮏ‬ ‫ﻟﺒﺎس ھﻢ رﻧﮓ و ھﻢ ﺷﮑﻞ در ﮐﻼسھﺎی‬ ‫در س ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪،‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﻟﺒﺎس داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ‪،‬‬ ‫راھﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪٢٥ ،١٥ ،‬‬ ‫و ‪ ٣٠‬ھﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻨﻌﮫ‬ ‫رﻧﮓ ﻣﻘﻨﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﺘﻮ و‬ ‫ﺷﻠﻮار داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻘﻨﻌﮫھﺎ در طﺮح و ﻣﺪلھﺎی‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬ﮐﮫ‬ ‫در اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺸﻘﺪم ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻤﭙﯿﻦ رو ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﺮدﯾﺪ؟‬ ‫ﮐﻤﭙﯿﻦ از روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮﻻی در ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ‪ ،‬ھﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ ‪١٧‬ﺗﺎ‬ ‫‪ ١٨‬ﺗﺎ روز ﺑﯿﺴﺖ وﺷﺸﻢ ﺟﻮﻻی اداﻣﮫ‬ ‫داﺷﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺎ اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎﯾﯽ را‬ ‫ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺳﻮﺋﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ‬ ‫در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و‬ ‫ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻦ اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎ رو ﺑﺎ ﺻﺪای‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﮔﺎھﺎ ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﻢ‬ ‫و اﻣﻀﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻮی‬ ‫ﺷﮭﺮ در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫اﻣﻀﺎھﺎ رو ﺑﮫ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻣﻨﺴﺘﯽ‬ ‫و ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﮔﺎھﺎ ﻋﮑﺲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ‪ ،‬ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ وﺟﻮد‬ ‫داره اون ھﻢ ﺗﻮی ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺳﺮان اون‬ ‫دم از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ ‪٢‬‬ ‫ھﺰار و ‪ ٥٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٥‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ھﺮ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮز ـ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺘﺎب و ﺗﺄﻣﯿﻦ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس ـ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ‪١٠٠‬‬ ‫ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی‬ ‫ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫ‪ ،‬ﺗﻮان ﺗﮭﯿﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻔﺶ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫از ھﺮ ﮐﻔﺸﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬ﮐﻔﺶ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺳﺒﮏ و ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﭘﺎی‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را در‬ ‫ﻣﺴﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﺪرﺳﮫ آزار دھﺪ‪ .‬ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫از ﮐﻔﺶ اﺳﭙﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ روزھﺎ‬ ‫در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﮫ‪ ٣ ،‬ﻧﻮع ﮐﻔﺶ‬ ‫ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺮﺿﮫ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﮐﻔﺸﮭﺎی ورزﺷﯽ و ﮐﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ‪ ٨‬ﺗﺎ ‪٢٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﮐﻔﺶھﺎی روﺑﺴﺘﮫ ﺳﺎده ھﻢ‪ ،‬از‬ ‫‪ ٧‬ﺗﺎ ‪ ١٦‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻔﺶھﺎی روﺑﺎز را ھﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ‪٩‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ١٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدم آن ﺟﺎﻧﻮران اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻧﻤﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﯿﮭﺎ رای ھﻢ ﻣﯿﺪن‪ .‬ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺮای اوﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺞ ﻣﯿﺪادﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ زور اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺮ ﮐﺎره و ﮐﺎﻓﯿﮫ‬ ‫ﮐﮫ اﺳﻠﺤﮫ و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ رو ازش‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اون وﻗﺖ ﻣﺮدم ﯾﮏ روز ھﻢ ﺑﮫ‬ ‫اوﻧﮭﺎ ﻣﮭﻠﺖ ﻧﻤﯿﺪھﻨﺪ و ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ دان ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪﺷﺎن‪.‬‬ ‫در ﻓﮑﺮ اداﻣﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ؟‬ ‫اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺧﺮ ﻣﺎﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ و‬ ‫ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی‬ ‫ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط‬ ‫دﻧﯿﺎ اداﻣﮫ ﻣﯿﺪﯾﻢ و دﻧﯿﺎ رو از وﺟﻮد اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرھﺎ و ﺟﺎﻧﻮران آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻋﺎری ازﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﺎن اداﻣﮫ ﻣﯿﺪﯾﻢ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ‬

‫دﺧﺘﺮ ‪١٢‬ﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎن‬ ‫ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﺎوون ﺧﻤﻮش‬ ‫ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ‬

‫"از ﺳﺮ اﻣﺘﺤﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﺘﺎب و ھﯿﺠﺎن و در‬ ‫ﻟﺒﺎس ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺎ ﭘﺪرم رﻓﺘﯿﻢ رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری‪ ،‬ﻣﺎ را ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎی ﮐﻼن رﺳﯿﺪﯾﻢ‪،‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ھﯿﭻ ﺑﺎورم ﻧﻤﯽﺷﺪ‬ ‫ﮐﮫ روزی ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮوم‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ در ﻣﻮرد دﯾﺪار ﺑﺎ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم‪ .‬ﭼﻨﺪ‬ ‫دﻗﯿﻘﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺪ‪ ،‬وﻗﺘﯽ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﮫ ﻧﮫ‪ ،‬ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺘﻢ‪".‬‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل زﺣﻤﺖ و اﺷﺘﯿﺎق ﯾﮏ‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭼﮫ ﺑﻮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﺷﻤﺎره ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ اش ﺑﮫ دﺳﺖ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫او را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ھﻢ ﮐﻼﺳﯽھﺎ‪ ،‬واﺑﺴﺘﮕﺎن و‬ ‫اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﯾﻦ دﺧﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﻨﻒ )ﮐﻼس(‬ ‫ھﺸﺘﻢ در ﭼﻨﺪ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد‪ ،‬ﺣﺎﻻ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ طﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪه و او را ﺣﺘﯽ‬ ‫ﻓﺮد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫"در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‬ ‫ﻣﺠﻠﮫای ﭼﺎپ ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﮫ را ﯾﮏ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ"‬ ‫"ﺑﺮای ھﻢ زﺑﺎنھﺎ و ھﻢ زﻣﺎن ھﺎﯾﻢ"‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک‬ ‫در ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺣﺴﯿﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ دﺧﺘﺮان‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﺘﯽ در اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ‬ ‫وﻻﯾﺎت‪ ،‬ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻘﺎطﯽ از‬ ‫ﮐﺸﻮر ھﻨﻮز ﺑﮫ روی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺐ‬ ‫ﻣﯽ روﻧﺪ‪ ،‬اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس و ﯾﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎرهای ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺎی داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺧﻮد ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﻤﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ دﻏﺪﻏﮫھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن‬ ‫را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬ ‫ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن "ظﻠﻢ" ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫او درﮐﺸﻮری ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﮐﮫ ﺷﻤﺎری از‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮان ﺷﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﻣﮑﺘﺐ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ رخ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و دﻓﺎع از ﺣﻖ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺮات دادن ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﮫ ھﺪﻓﮭﺎی ﺣﺴﯿﻨﺎ‬ ‫ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪":‬در ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺠﻠﮫای ﭼﺎپ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ از ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﺮ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ را ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ‪".‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎریھﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ وﯾﮋه ﮐﻮدک ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮی دﺧﺘﺮ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ "دﺧﺘﺮک ﺷﺎھﮑﺎر‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ"‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻼش ﮐﺮده در ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ‬ ‫"ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن"ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺸﻮرش ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺒﺎن‬ ‫اﺻﻠﯽ اش ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬آن را‬ ‫ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ‪.‬‬ ‫او ﺷﻤﺎره اول ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ اش را در ‪۵٠٠‬‬ ‫ﺗﯿﺮاژ )ﺷﻤﺎرﮔﺎن( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ه و آرزو‬ ‫دارد ﮐﮫ ﺷﻤﺎرهھﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺎپ ﺷﻮد و ﻣﺠﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫"ﻣﺠﻠﮫ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ"‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﮫ ﻣﺠﻠﮫ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن‬ ‫ﻋﻨﻮان‪ :‬ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ‪ :‬ﺟﻮزا‪/‬ﺧﺮداد ‪١٣٩٢‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل‪ :‬ﺣﺴﯿﻨﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﭼﺎپ‪ :‬ﻣﻄﺒﻌﮫ ﺷﺒﯿﺮ‬ ‫ﺗﯿﺮاژ‪ ۵٠٠ :‬ﺟﻠﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت‪ ٣٢ :‬ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫از ﭼﺎپ ﻣﺠﻼت وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و در‬ ‫واﻗﻊ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯽ ﮔﺬرد‪ ،‬ﺳﺮاجاﻻطﻔﺎل‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺠﻠﮫ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ١٢٩٧‬ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﺎپ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ھﺎ و اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ھﺎی‬ ‫ﺑﺰرگ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﮔﺮ ﺑﮕﺮدی‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ھﺎی وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺑﮫ‬ ‫اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺮ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺎ ﺑﮫ‬ ‫آﺛﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن از دﻻﯾﻞ‬ ‫ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﻧﮑﺮدن ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﺷﮭﺮاﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ "ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن" را ورق زده‬ ‫اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ "در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼ از‬ ‫ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ" و‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻗﺎی ﺷﮭﺮاﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ را ﻧﻘﺪ‬ ‫ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ‪" :‬از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﮫ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ‪ ،‬ﮐﺎر ﻣﺴﻠﮑﯽ‪/‬ﺣﺮﻓﮫای‬ ‫و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫ در ﻧﻮع ﺧﻮد‬ ‫ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ‪".‬‬ ‫ﻗﺼﮫ‪ ،‬ﻓﮑﺎھﯽ‪ ،‬ﭼﯿﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ‪ ،‬ﺷﻌﺮ‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮭﺎی ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﮐﺎرﺗﻮن و ﭘﻨﺪ و‬ ‫ﻧﺼﯿﺤﺖ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫ﺻﻔﺤﮫھﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﮫ ﮐﻮدک‬ ‫اﻓﻐﺎن‪ ،‬ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد‪.‬‬ ‫"در دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺟﻠﺪ‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻧﻮ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺗﮑﺮاری ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ھﺮ ﺑﺎری ﮐﮫ ﻣﯽآﯾﻨﺪ‬ ‫از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺎد ﮐﺘﺎب ﻧﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪه؟‬ ‫ھﺮﮐﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﺎ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ‪".‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ را ﺑﺮای‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری ھﺎ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ وﯾﮋه ﮐﻮدک ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮی دﺧﺘﺮ‬ ‫‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎن ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ »دﺧﺘﺮک ﺷﺎھﮑﺎر‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ«‪ .‬ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻼش ﮐﺮده‬ ‫در ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ »ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن« ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺸﻮرش ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﺻﻠﯽ اش ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬آن را ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ‪.‬‬

‫ـ »ﺣﺴﯿﻨﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ« را ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ھﻢ ﮐﻼﺳﯿﮭﺎ‪ ،‬واﺑﺴﺘﮕﺎن‬ ‫و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ‪،‬‬

‫ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺻﺪای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ در‬ ‫ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬

‫ﻣﮫﻨﺎز‬ ‫دﺧﺘﺮ اﻓﻐﺎن ‪. . .‬‬ ‫ﻣﻦ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﻓﻐﺎن ھﺴﺘﻢ‪ .‬وﻟﯽ ﻣﻦ و‬ ‫ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادراﻧﻢ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﻢ و‬

‫ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭼﻮن ھﺰﯾﻨﮫ آن‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد‪ .‬و ﺑﺎﯾﺪ زود ﺑﮫ زود و‬ ‫زﯾﺎد ﭘﻮل ﺑﺪھﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻦ ّ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﻦ رﺳﯿﺪم‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوم‪.‬‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ وﻗﺘﯽ دﺧﺘﺮان را ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮدم ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﭼﺮا‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﮫ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻣﺎ از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرج آن ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎﻣﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ را ﻣﻦ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ‪.‬‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق‬ ‫ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫و آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎ را‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺻﻨﻒ‬ ‫)ﮐﻼس( ھﺸﺘﻢ در ﭼﻨﺪ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ طﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪه و او را در‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دﺧﺘﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻠﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ وﯾﮋه ﮐﻮدک ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﻮان »ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن« ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎم‬ ‫ھﺎی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک‬ ‫در ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺣﺴﯿﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ دﺧﺘﺮان‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﺣﺘﯽ در اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫وﻻﯾﺎت‪ ،‬ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻘﺎطﯽ از‬ ‫ﮐﺸﻮر ھﻨﻮز ﺑﮫ روی دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺐ‬ ‫ﻣﯽ روﻧﺪ‪ ،‬اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‪ ،‬ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮادھﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﯽ را ﮐﮫ آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪ دارﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ دﮐﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﮭﻨﺪس و ﯾﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎره ای ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺎی داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﯿﻨﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺧﻮد ﺳﻦ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﻤﯽ دارد‪ ،‬اﻣﺎ دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن‬ ‫را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬ ‫ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺮﻓﮭﺎی ﺑﺪی ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽزدﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ در‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮐﺜﺮ آدﻣﮭﺎ ﺳﻮاد داﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮدﯾﻢ‪ .‬و اﮔﺮ‬ ‫ﺟﻨﮕﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻓﺮاری‬ ‫دھﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﭽﮫھﺎی زﯾﺎدی در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻮاد‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬دﺧﺘﺮان‬ ‫اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﻮل دﺧﺘﺮﺷﺎن را‬ ‫ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺮوﺳﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دوﻟﺖ اﯾﺮان ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز‬ ‫و اﻓﻐﺎن ﮔﻔﺘﮫ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﺎ ھﻢ اﻧﺴﺎن‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮاھﺎن ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺻﺪای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﻦ در ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ‬ ‫و ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ اﻻن ھﻢ ﭼﮫ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﭽﮫھﺎی دﻧﯿﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ درس‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﺑﯽ‬ ‫ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫د آوری و‬

‫ﻢ‬

‫ﺮ ﻮدﮐﺎن ﻘﺪ ﺪ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽﻋﺎدی‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫ﺣﺪود ‪٢‬ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺪارس‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدی ﺳﺮاﻧﮫای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده‬ ‫اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ وزﯾﺮ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﮐﺮده ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺪادهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﺎج ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪن ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻣﺴﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ‪٧٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ھﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬وی‬ ‫اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻮدﺟﮫای ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ‪٧٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖھﺎ‬ ‫‪٦٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪ .‬وزﯾﺮ‬ ‫آﻣﻮزش وﭘﺮورش در ﺣﺎﻟﯽ از ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎلﺟﺎری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎل ‪ ٩١‬ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﮫای ﺑﮫ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﻋﺎدی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و وی در‬ ‫اﯾﻦﺑﺎره ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎرھﺎ ﻣﻌﺎون اول‬ ‫رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر از ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در دوﻟﺖ دھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬ ‫دوﻟﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪن ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪارس درس‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬از ﺳﺨﻨﺎن‬ ‫وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﮫ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﮫ ‪٦٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﮔﺮ وی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ وزارت اﺑﻘﺎ ﺷﻮد اﻣﺴﺎل‬ ‫ھﻢ ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ‪٢‬ﺳﺎل اﺧﯿﺮ دﭼﺎر‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬طﯽ ﺣﺪود ‪٢‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪارس ﺳﺮاﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ‬

‫ھﻤﺎﯾﺶھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و اﺳﺘﺎنھﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﮐﮫ وزﯾﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎ در ﺳﺘﺎد‬ ‫)وزارﺗﺨﺎﻧﮫ( ﺑﺮای ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ھﻤﺎﯾﺶ و اردو ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪارس ﺑﺪھﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫ﻣﺪارس‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس‬ ‫از ﻣﮭﺮ اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮداد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‪ :‬دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖھﺎی ﺧﻮد را‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ از اول ﻣﮭﺮ‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﮫ آﯾﺎ‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﮫ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس از ﺳﻮی‬ ‫آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬دﻟﯿﻞ اﯾﻦ‬ ‫اﻗﺪام ﻣﺪﯾﺮان‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﮫ در ﻣﺪارس‬ ‫وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ﻣﺪارس اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﭘﻮل‬ ‫ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز و آب را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﮫ ﭘﺲ ﻣﺪارس‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ ٧٠ :‬ﺗﺎ ‪ ٨٠‬درﺻﺪ از‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﺪارس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺰﯾﻨﮫ آب‪،‬‬ ‫ﺑﺮق و ﮔﺎز اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮدم ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻓﻌﻼاﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮫ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ھﻢ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﮫ آنھﺎ دادهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫ط ﺒ ﻖ آزﻣ ﻮﻧ ﮭ ﺎی ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ » ﭘ ﺮﻟ ﺰ« ‪،‬‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺟ ﺰو ﮐ ﻢﺳ ﻮادﺗ ﺮﯾ ﻦ‬ ‫ﺑ ﭽ ﮫھ ﺎی ﺟ ﮭ ﺎن در ﺧ ﻮاﻧ ﺪن ﺑ ﮫ ﺷ ﻤ ﺎر‬ ‫ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻮم‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﮫھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺿﻌﻒ ﮐﻮدﮐﺎن و‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ھﻤﮫ رﺷﺘﮫھﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﭼﺮاﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮاد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻏﯿﺮدرﺳﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در اﯾﺮان ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﮫ در‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ‬ ‫ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد اﻣﺎ طﺒﻖ آزﻣﻮنھﺎی‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ »ﭘﺮﻟﺰ«‪ ،‬داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺰو‬ ‫ﮐﻢﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎی ﺟﮭﺎن در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬ ‫ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺎﻣﻮران ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﻓﺮاری ھﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﯿﻨﻮ اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬رواﻧﺸﻨﺎس و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت‬ ‫ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ‬ ‫اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐﺎر‬ ‫در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬رﺷﺪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ وﻗﻔﮫ روﺑﮫ رو ﮐﺮده و او را‬ ‫از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﮭﻢ از رﺷﺪ ﺧﺎرج و‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺳﯿﺒﮭﺎی‬ ‫رواﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن را از ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺑﺮد‪ ،‬ﻓﺮﺻﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﻮدک‪،‬‬ ‫ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر آﻧﮭﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اداﻣﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد‬ ‫از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻣﻮران ﺷﮭﺮداری و‬ ‫ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ در اﺟﺮی طﺮحھﺎی ظﺮﺑﺘﯽ و‬ ‫ﻓﻮری آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮازی ﮐﺎری‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ رﻓﺘﺎر‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ادﻋﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر را دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرھﺎ‬ ‫ﻧﮕﺮان ﺷﺪه و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؟‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﺷﯿﺮﺧﻮاران ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺤﻼت آﻟﻮده‬ ‫ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮادﻣﺨﺪر‬


‫‪٢٣‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﺪارس ﮐﻤﺘﺮ از‬ ‫ﻧﯿﻢدرﺻﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻣﺤﻼت‬ ‫آﻟﻮده ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺮﺧﻮاران‬ ‫از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﺎد‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎد ﺑﯿﺮون‬ ‫ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ را‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد در‬ ‫ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻦ ﺷﺮوع اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد را در‬ ‫ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮی‬ ‫ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ در اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬ ‫ﮐﺎھﺶ ‪ ٧‬درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪،‬‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان از ‪ ١٢‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫‪ ٣٢٧‬ھﺰار و ‪ ٨١٣‬ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ‪ ١٢‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ ٢۴١‬ھﺰار و ‪ ٩٠٣‬ﻧﻔﺮ ﻛﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﮫ اﯾﻦ ﻛﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻔﺖ‬ ‫درﺻﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﯾﻚ درﺻﺪی‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﭘﻮر ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد‪،‬‬ ‫اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﺑﮫ آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ‪٨۵‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﮫ طﺒﻖ آن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ ۶٠٠‬ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ٨٠٠‬ھﺰار ﮐﻮدک‬ ‫ﮐﺎردر ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺑﮫ‬ ‫طﻮر ﺣﺘﻢ اﮔﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر را ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دھﯿﻢ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﻔﻨﺎک‬ ‫ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻗﺴﺎم آﺷﮑﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ھﻤﭽﻮن ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان‪ ،‬ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ و‪...‬‬ ‫در وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻧﺸﺎن از‬ ‫آن دارد ﮐﮫ اﻧﻮاع طﺮحھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ‬ ‫اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫روزاﻓﺰون‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﺶ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﺗﻮرم و ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﮐﻢ‬ ‫درآﻣﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد آﻣﺪه و در‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ دوش ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬در ﻧﺘﯿﺠﮫ روز ﺑﮫ روز‬ ‫ﺷﺎھﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ‬ ‫ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی زﯾﺎدی‬ ‫ﺻﺮف طﺮﺣﮭﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﭘﮋوھﺶ ﺟﺪی در‬ ‫ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﺗﻤﺎم طﺮﺣﮭﺎ ﻧﺎﻗﺺ و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ‬ ‫ﻻزم ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎک ﮐﺮدن‬ ‫ﭼﮭﺮه و ظﺎھﺮ ﺷﮭﺮ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﮫ اﺟﺮا درآﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ‬ ‫ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ﻟﺨﺖ ‪ ٢٢٠‬وﻟﺖ در‬ ‫ﭘﺎرک ﺑﺎزی " ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ" در‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤ ﺎن‪ ،‬ﺟ ﺎن ﮐ ﻮدک‬ ‫‪ ٢‬ﺳﺎﻟﮫ را ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫روز ﺟﻤﻌﮫ ‪ ١٨‬ﻣﺮداد ﺣﺪود‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ،٢٢‬ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻗﻨﺒﺮی ﮐﻮدک ‪ ٢‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻮطﮫ‬ ‫ﭘﺎرک ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ﭼﻤﻦ ﭘﺎرک‪،‬‬ ‫دﭼﺎر ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ‪ ٢٢‬ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن‪ ،‬ﺳﭙﺲ‬ ‫در ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﻮذر اھﻮاز‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫روز ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ‪٢٢‬ﻣﺮداد ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻗﻨﺒﺮی‪ ،‬ﭘﺲ‬ ‫از ﺳﮫ روز در ﺑﺨﺶ ‪ icu‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫اﺑﻮذر اھﻮاز درﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻮطﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در آن رخ‬ ‫داده‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت‬ ‫ﺷﮭﺮداری ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن اداره ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﯿﮫ و ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‪ ،‬ﺧﯿﺲ‬ ‫ﺑﻮدن ﭼﻤﻦ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﻟﺨﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻮطﮫ‪ ،‬ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﮫ‪ ،‬ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ وظﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ‬ ‫و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎرت ﺷﮭﺮداری ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻗﻨﺒﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ‪ :‬دﺧﺘﺮم‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق‬ ‫ﻟﺨﺖ ‪ ٢٢٠‬وﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزی "ﻣﺮغ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫آﺑﯽ" ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﻮده‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا‬ ‫اﯾﻤﻨﯽ اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫در ﭘﺎرک ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﮐﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﭘﺎرک ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ‪،‬‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ‪ :‬اﯾﺒﻨﺎﻧﯿﻮز‬

‫ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن آواره ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺮز ﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ‬ ‫دو آژاﻧﺲ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ روز‬ ‫ﺟﻤﻌﮫ‪ ،‬اول ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه‪ ،‬ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد »ﺛﺒﺖﺷﺪه« ﮐﻮدﮐﺎن آواره ﺳﻮری‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﻣﺎر‬ ‫ﺟﺪا از ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫در داﺧﻞ ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﮫ از ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﺧﻮد آواره ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫دو آژاﻧﺲ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ ،‬و ﯾﻮاناچﺳﯽآر‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫آوارﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ ،‬در ﮔﺰارش ﺗﺎزه‬ ‫ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﮐﻮدک آواره ﺳﻮری‪ ،‬اﻏﻠﺐ زﯾﺮ ‪ ١١‬ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻦ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن‬ ‫ﺣﺪود ھﻔﺖ ھﺰار ﮐﻮدک در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺳﻮرﯾﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﯿﻤﯽ از آوارﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺣﺪودا ﺳﮫ‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ را ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻣﺎر ﺗﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﻨﮭﺎ دو روز‬ ‫ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬ ‫رژﯾﻢ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﮫ از ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﮔﺎز ﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺧﺒﺮ آن در ﺟﮭﺎن ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﺮده و‬ ‫اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ھﻤﮕﺎن را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﯿﻦ‬ ‫‪ ٢٠٠‬ﺗﺎ ‪ ١٣٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد‬ ‫زﯾﺎدی از آﻧﮭﺎ ﮐﻮدک ﺑﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر‪ ،‬ﺣﺪود ‪٧۴٠‬‬ ‫ھﺰار ﮐﻮدک آواره ﺳﻮری زﯾﺮ ‪ ١١‬ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻦ دارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬اردن‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﮫ‪ ،‬و ﻋﺮاق ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﮑﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ آﻣﺎر ﺗﺎزه‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ‪٣۵٠٠‬‬


‫‪٢٤‬‬ ‫ﮐﻮدک »ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎ ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد«‬ ‫از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﮫ و وارد ﺧﺎک ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬اردن‬ ‫ﯾﺎ ﻋﺮاق ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آوارﮔﺎن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮری‬ ‫ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺮز و ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﻣﻦ دﭼﺎر آﺳﯿﺐھﺎی ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫روﺣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻄﻮر ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾﻦ در ﮔﺰارش‬ ‫ﺧﻮد آورده اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن آواره ﺳﻮری‬ ‫ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﺎک اﻣﻦ‪ ،‬ﺗﺎزه ﺑﺎ‬ ‫ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﺎر اﺟﺒﺎری‪ ،‬ازدواج‬ ‫زودھﻨﮕﺎم و ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺎﭼﺎق‬ ‫اﻧﺴﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮد ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در‬ ‫اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﺻﻨﺪوﻗﯽ اﺿﻄﺮاری‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻤﮏ‬ ‫ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮده ﺗﺎ‬ ‫دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ھﻨﻮز‬ ‫»ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ‪ ٣٨‬درﺻﺪ« از ھﺪف ﺧﻮد دﺳﺖ‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬رادﯾﻮ ﻓﺮدا‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎآراﻣﯿﮭﺎی ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺮ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن اﯾ ﻦ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ‬ ‫ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ‪ -‬ﺻﻨﺪوق ﮐﻮدﮐﺎن ﺳ ﺎزﻣ ﺎن ﻣ ﻠ ﻞ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪ‪ -‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧ ﺎ آراﻣ ﯽ ھ ﺎی ﺳ ﻮرﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﯾ ﮏ ﻧﺴ ﻞ ﮐ ﺎﻣ ﻞ‬ ‫از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻮری ﮐﮫ ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ وﯾﺮاﻧ ﯽ‬ ‫و اﻧﮭﺪام ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﺰارش ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ‪ ،‬ﺗﺎﮐ ﯿ ﺪ ﺷ ﺪه ﮐ ﻮدﮐ ﺎن‬ ‫ﺳ ﻮری ﺑ ﺎ دﯾ ﺪن ﮐﺸ ﺘ ﮫ ﺷ ﺪن واﻟ ﺪﯾ ﻦ و‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﻓﺸ ﺎرھ ﺎی روﺣ ﯽ ﺷ ﺪﯾ ﺪ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ درﮔﯿﺮﯾﮭﺎی ﺷﺪﯾ ﺪ‬ ‫از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﻨﻔﺴ ﯽ ھ ﻢ رﻧ ﺞ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺪرﺳﮫ در اﯾ ﻦ ﮐﺸ ﻮر ﯾ ﺎ‬ ‫ﻣﻨﮭﺪم ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﮑﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑ ﯽ‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ و در ﺣﻠﺐ ﺗ ﻨ ﮭ ﺎ ‪۶‬‬ ‫درﺻ ﺪ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن ﻣ ﯽ ﺗ ﻮاﻧ ﻨ ﺪ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪرﺳ ﮫ‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬آﺳﻮ ﺷﯿﺘﺪﭘﺮس‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﻣ ﺮگ ﻧ ﻮزادان ﻧ ﺎرس‬ ‫در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﭘ ﺲ از ﻣ ﺮگ ‪ ٨‬ﻧ ﻮزاد ﻧ ﺎرس در‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﮭﺮ ﻣﯿﺸﮑﻮﻟﺘ ﺲ واﻗ ﻊ در‬ ‫ﺷﻤﺎل ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ‪ ،‬وﯾﮑﺘﻮر اورﺑﺎن‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫وزﯾ ﺮ اﯾ ﻦ ﮐﺸ ﻮر دﺳ ﺘ ﻮر ﺑ ﺮرﺳ ﯽ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿ ﻘ ﺎت ﻓ ﻮق اﻟ ﻌ ﺎده در اﯾ ﻦ ارﺗ ﺒ ﺎط را‬ ‫ﺻﺎدر ﮐﺮد‪.‬‬ ‫در طﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫آرژاﻧﺘﯿﻦ‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش "ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺮاﻧﺴﮫ" در‬ ‫ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آرژاﻧﺘﯿﻦ اﻋﻀﺎی "ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر"‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن‬ ‫در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر‬ ‫آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوھﮭﺎی ﺣﺎﻣﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﺷﺎک‬ ‫"زارا" در ﺑﻮﺋﻨﻮس آﯾﺮس اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ را از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﮐﺎر در‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﺮده ﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎردار ﺷﺪن دﺧﺘﺮ ‪١٢‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ‪ .‬ﺗﺠﺎوز ﭘﺪر و‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ‬ ‫دﺧﺘﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ روﺳﺘﺎی‬ ‫"ﮐﯿﻮای ﯾﺎﻧﮓ" اﺳﺘﺎن "ھﻮﻧﺎن" ﭼﯿﻦ در‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﮫ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ ام او را ﺑﺎردار‬ ‫ﮐﺮدم‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی وی در ﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎدر‬ ‫اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺪر ﻣﺠﺮم‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ وی ھﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و‬ ‫اﻋﺘﺮاﻓﮭﺎی وی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﯽ اﺳﺎس و ﭘﺪر‬ ‫‪ ٧٤‬ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻋﺘﺮاف از ﺳﻮی‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ دی ان آ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﮫ او‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﭘﺪر ﻧﻮزاد اﺳﺖ اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ اش‬ ‫ﭘﺪرش را ﻣﺒﺮا از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ‪.‬‬ ‫وی در ﺣﻀﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از‬ ‫ﺳﻮی ﺳﮫ ﺗﻦ از ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ دﺧﺘﺮ را وادار ﺑﮫ‬ ‫ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮرد‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮫ‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ‬ ‫ﮐﺮدم اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮫ را در ﺣﺎل رﺷﻮه‬ ‫دادن ﺑﮫ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮ روی‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪم‪.‬‬ ‫ﭘﺪر ‪ ٧٤‬ﺳﺎﻟﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ‪ :‬در آن زﻣﺎن‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎرم ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ ھﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪه ھﻤﭽﻨﺎن در دادﮔﺎه در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻓﻐﺎن اﯾﺮﮐﺎ‬ ‫ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻜﺎر ﭘﮭﭙﺎد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻋﺰام‬ ‫‪ ١٥٠‬ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ‬ ‫از اﻋﺰام ‪ ١٥٠‬ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب از ‪ ١٣‬ﻣﮭﺮﻣﺎه‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ داد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد‪،‬‬ ‫در ﻛﺘﺎب درس آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻜﺎر ﭘﮭﭙﺎد‬ ‫ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺼﻮﯾﺐ ‪ ٢‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫درﺳﯽ ﺑﺮای دوره راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ‪ ٣‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ ،‬از ‪ ١٤‬ھﺰار ﻣﺮﺑﯽ درس‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻨﮭﺎ ‪ ٢٨‬ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺶ از ‪٢٤‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ اﯾﻦ درس را ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن‬ ‫ﻣﺠﻮزھﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺪرﯾﺲ درس‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‪ :‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬ ‫ﻋﺮوﺳﮑﮭﺎی "ﺑﺎرﺑﯽ" ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای از‬ ‫ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن!؟‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﻟﻘﺮآن ﺛﺎرﷲ ﻣﺴﺠﺪ دﺳﺘﻐﯿﺐ‬ ‫ﺷﯿﺮاز ﮔﻔﺖ‪ :‬دﺷﻤﻦ‪ ،‬ﻋﺮوﺳﮑﮭﺎی ﺑﺎرﺑﯽ‬ ‫را ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ‬ ‫وارد ﺑﺎزارھﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﮭﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﻮﻗﻮﻓﮫ ﻣﮑﺘﺐاﻟﻘﺮآن‬ ‫ﺛﺎرﷲ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﺴﺘﯽ‬ ‫در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻮازم‬ ‫ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ھﻤﭽﻮن ﺗﺎب و ﺳﺮﺳﺮه‬ ‫اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ‪. . .‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺪارس در اﯾﺮان‬ ‫اظﮭﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد و‬ ‫آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮاﻧﮫ ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﭼﮫ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ‪١٨‬‬ ‫ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫‪٢٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‪.‬‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺮاﻧﮫ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﮫ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻮده‪ ،‬آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﮫ اﻣﺴﺎل وارﯾﺰ ﺷﺪه ﯾﺎ‬ ‫ﻧﮫ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬ ‫وزارت ﺑﺪون وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪،‬‬ ‫اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﭘﺮده اول؛‬ ‫وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی‬ ‫ﻧﮋاد در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺟﻠﺴﮫ ھﯿﺎت دوﻟﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰری اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪» :‬ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮭﻢ‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮫ در ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ و ﻣﺪارس‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪارس و ﺑﻮﯾﮋه‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮده دوم؛‬ ‫ﻋﺒﺎس رھﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺎون آﻣﻮزش و ﻧﻮآوری ﺑﮫ‬ ‫واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫھﺎی ﻣﺪارس اﻣﺴﺎل از ‪ ٧‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ‪ ١٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ھﺮ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪارس را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮫھﺎ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﻧﮭﺎ‬ ‫وارﯾﺰ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﭘﺮده ﺳﻮم؛‬ ‫رﺋﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد‪ :‬ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮزان اﻣﺴﺎل ‪ ٢٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‬ ‫و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮫ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺪارس وارﯾﺰ ﮐﺮدهاﯾﻢ‪.‬‬ ‫زﮐﺮﯾﺎ ﯾﺎزرﻟﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﮫ ازای‬ ‫ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ‪١٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﺪارس وارﯾﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ‪١٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﺎ ‪٢٨‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن وارﯾﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ‪١٨‬‬ ‫ھﺰار و ‪ ١٠٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ازای ھﺮ‬ ‫داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺮده ﭼﮭﺎرم؛‬ ‫رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ اﻋﻼم‬ ‫ﮐﺮده ﮐﮫ »ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺶآﻣﻮزی اﻣﺴﺎل ‪١٨‬‬ ‫ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ‪ ٣‬ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺪارس وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪ «.‬ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺴﻦﭘﻮر‪ ،‬ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﺪارس در‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ‪ ٥‬ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﻣﺴﺎل ﺑﮫ ‪ ١٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‬ ‫وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺶآﻣﻮزی از ‪ ١٥‬ﺷﮭﺮﯾﻮر ﺑﮫ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﺪارس وارﯾﺰ ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪارس‬ ‫ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اظﮭﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش را‬ ‫ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ از‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ‪ ١٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺪارس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ آب و‬ ‫ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ای در ﺣﺴﺎب ﻣﺪارس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺪارس را ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮﮐﯿﺴﮫ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻨﺮ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﭽﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﮏ ﺳﺮش را زﯾﺮ ﺑﺮف‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮد آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از‬ ‫ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ و طﺮح ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻠﻮات و ﻋﺘﺮت‬ ‫و ﻗﺮآن و ‪ . . .‬ﺑﻮدﺟﮫ دارد ﺑﺠﺰ ھﺰﯾﻨﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس!‬

‫از ﺻﻔﺤﮫ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت‪ ،‬ﻋﮑﺲ و ھﺮ‬ ‫اطﻼﻋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را‬ ‫دراﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫)‪(Kodakan moghadamand‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‬

‫‪shamohammadi3@gmail.com‬‬

‫ﭘﺮده آﺧﺮ؛‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﮫ ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ای‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ و‬ ‫ﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﭙﺮدازد‪ ٢٨٠٠٠ .‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻧﺮخ دﻻری ‪ ٣٠٠٠‬ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻤﺘﺮ ‪١٠‬‬ ‫دﻻر ﺑﺮای ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺳﺎل! اﯾﻦ‬ ‫ھﻤﮫ آن ھﻨﺮ ﻧﺎﮐﺮده ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﺴﺮ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺪاﻧﺠﺎﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﮭﺎی‬ ‫ﻣﺪارس اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان‬

‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬ ‫‪Tel: 0046-702468454‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje Sweden‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و در‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.barnenforst.com‬‬


‫‪٢٦‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪١٠٧‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪن ھ ﺮﭼ ﮫ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ دﻓ ﺎع از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻔﺎد زﯾﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻨﺒﺶ دﻓ ﺎع‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد‪:‬‬ ‫‪١‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪی از رﻓﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫را‪ ،‬در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻻزم و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٢‬ــ اﯾﺠﺎد ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ و ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه و ﺧﻼق ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ‪.‬‬ ‫‪٣‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ھﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ ،‬ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٤‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪٥‬ــ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰھﮑﺎرﺑﺎ ھﺪف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن‪.‬‬ ‫‪۶‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن!‬ ‫‪٧‬ــ ﮐﻮدک ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺬاھﺐ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺼﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪٨‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻤﺎﯾﺰ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ و ﺳﻄﻮح‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ .‬ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪن ﻣﺪارس در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫‪٩‬ــ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﺎطﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ازدواج‪ ،‬ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬ ‫‪١٠‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع آزار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺸﺎر و آزار رواﻧﯽ و ارﻋﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪.‬‬ ‫‪١١‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺣﺪاﻗﻞ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮای رھﺎﻧﯿﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎد "ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ" ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯿﻄﭙﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻤﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!‬

لینک نشریه را در وبلاگ و فیسبوک خود بگذارید٬ از هر طریق ممکن نشریه را به دیگران بویژه در داخل کشور ب  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=587386061302417&set=a.209446682429692.48407.201526236555070&type=1&theater