__MAIN_TEXT__

Page 1


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

www.afrikagrupperna.se

Ge bort en julklapp som förändrar liv!

Köp Dina julKlappar hos Afrikagrupperna och bidra

till en rättvis värld. Här hittar du allt från vackra armband och gåvokort till vår färgsprakande kalender med Tingatingamotiv. Köp din gåva redan idag i vår gåvoshop www.afrikagrupperna.se/gavoshop.

Vackra armband tillverkade av kvinnor som lever med hiv. Material: Återvunna vattenledningar.

100 kr

KALENDER 2015

AGERA #5–2014

Färgsprakande väggkalender

med Tingatingamotiv. Mått 24x17 cm.

125 kr

Fina gåvokort av handgjort papper

från Namibia.

Du hittar korten i vår gåvoshop

Tillsammans förändrar vi liv är en solidaritets­ organisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet föränd­ ras och förbättras tusentals ­människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisa­ tioner i Angola, ­Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jäm­ ställdhet och ökat folkligt deltagande AFRIKAGRUPPERNA

i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Väst­ saharas kamp för frihet. Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i Afrika. Skänk en gåva till vårt vik­ tiga arbete. Stöd Södra Afrika-insamlingen PG 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv. GENOM ATT STÖDJA

www.afrikagrupperna.se


Höstkampanj mot hiv Vårdare organiserar sig Tips på hjälpsamma julklappar

AGERA  •  #4–2014 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Styrelsen har ordet

Partner har ordet

Ny regering, ny biståndspolitik

Ungdomen är vår framtid

STYRELSEN HAR HAFT sitt första sammanträde efter sommar­ uppehållet. Under mötet låg mycket fokus på uppföljning av satsning­ en på regionaliseringsprocessen men även på det komman­ de strategiarbetet med våra temaområden. Hur ska vi jobba smart, konkret och långsiktigt hållbart med våra frågor?

VI MÅSTE BÖRJA

som händer nu runtomkring oss. Sveriges nyvalde statsminister utlovade i sin regerings­ förklaring att en ny biståndspolitisk plattform ska tas fram i samverkan med alla aktörer på biståndsområdet. Jag ­hoppas att det löftet infrias och att Afrikagrupperna kan vara en tung remissinstans i framtagandet av denna. DET ÄR MYCKET

PERSONLIGEN SER JAG också mycket fram emot ”16 dagars aktivism”, jag tror att det kan bli hur bra som helst. Sveriges Radios stora satsning Musikhjälpen har i år valt temat att stoppa spridningen av hiv. Insamlingen ska gå till utbildning om hiv, bromsmediciner, preventivmedel och hiv-tester. Förhoppningsvis kommer vi även där att synas och höras och framförallt få möjligheten att för en bredare allmänhet synliggöra våra partnerorganisationers röster och deras viktiga arbete.

ta tillfället i akt att tacka dem som närvarade under medlemsmötet första helgen i oktober, det var för mig oerhört intressant och inspirerande att tillsammans med er fundera kring höstens och vinterns kampanjer.

JAG VILL ÄVEN

Hoppas att vi ses i höst!

Afrikagruppernas styrelse genom CALLE SUNDSTEDT, ORDFÖRANDE

Foto: Janne Nordstedt

I solidaritet!

AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Mari Dahl/Kerstin Bjurman Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, oktober 2014 Omslagsbild Foto: Monika Haglund/Maria Westerholm

hjälper oss i arbetet för att sexuell och reproduktiv hälsa ska bli en politisk prioritet i Moçambique. Detta gör vi både genom informationsarbete, politisk påverkan, samarbete med andra organisationer och specialiserade kliniker dit människor kan komma både för att få hjälp, behandling och information. Det mångåriga samarbetet med Afrikagrupperna har varit en stor hjälp för att kunna bygga upp den organisation som vi är idag. En av våra viktigaste punkter är att se sambandet m ­ ellan samhällsutveckling och sexuell hälsa, speciellt när det gäller ungdomar. Ungdomen är vår framtid och vi måste investera i dem. Tillgången till preventivmedel i M ­ oçambique ligger idag på 11 procent. Det är alldeles för lågt. Som följd av den låga tillgängligheten blir många unga kvinnor gravida innan de slutar skolan, antalet osäkra aborter är många och spridningen av hiv fortsätter att vara hög. AFRIKAGRUPPERNAS PARTNERSKAP

OM VI HADE prioriterat sexuell och reproduktiv hälsa hade fler flickor kunnat gå ut skolan och fler personer som lever med hiv hade kunnat få behandling och arbeta. Och viktigast av allt: fler människor hade kunnat överleva och med hjälp av hälsa och utbildning kunnat lyfta sig själva och landet ur fattigdom. Sexuell och reproduktiv hälsa är inte bara en rättighet, det är en investering i framtiden. Foto: Sofie Sjöstrand

UNDER HÖSTEN ANORDNAS två konferenser med våra part­ nerorganisationer där vi gemensamt resonerar hur vi ska arbeta med frågorna framöver. I skrivande stund har den för­ sta genomförts med gott resultat så som jag har förstått det.

se sexuell och reproduktiv hälsa som en prioritet för utveckling och fattigdomsbekämpning. Det pratas mycket om att utrota fattigdomen. Det diskuteras hur vi ska skapa jobb och hur vi ska se till att de mest utsatta får tillgång till utbildning. Stora investeringar läggs på utveckling av gas och andra stora industrier. Men det som saknas, enligt oss på AMODEFA, är en prioritering av sexuell och reproduktiv hälsa och rättig­ heter. Moçambique behöver investera mycket mer i dessa frågor om vi ska kunna utvecklas som land. De siffror vi har nu duger inte. Om vi investerar i detta idag kan vi skörda frukterna i framtiden. I och med valet här i oktober hoppas vi att frågan kommer upp på dagordningen.

GABRIEL DE BARROS

AMODEFA, Moçambique

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.


Vi kämpar för jämställdhet För allas rätt till sin egen kropp åtkomlig på platser där transporter är ett problem.

I SÖDRA AFRIKA

är det fattigdom och bristande jämställdhet som driver hiv-pande­ min eftersom hiv är nära sammankopp­ lat med rättigheter och sexualitet. Kvinnors och flickors utsatthet måste tydliggö­ ras eftersom de ojämlika maktför­ hållandena mellan könen ökar risken för att kvinnor och flickor tvingas till oskyddat sex. Det förebyggande arbe­ tet mot hiv måste därför fokusera på kvinnors och mäns villkor i samhället, och på kvinnors möjlighet att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Könsnormer kopplade till maskulinitet uppmuntrar män att ha fler sexuella partners och äldre män att ha sexuella relationer med betydligt yngre kvinnor vilket leder till att fler unga kvinnor lever med hiv jämfört med unga män. Nor­ mer kopplade till manlighet, som homo­ fobi, stigmatiserar män som har sex med män och gör dem och deras partner sårbara för hiv medan lesbiska kvinnor utsätts för ”omvändelsevåldtäkter”. MÄNS VÅLD MOT kvinnor är både en orsak till och en konsekvens av hiv. De höga andelen hiv-infektioner bland unga kvinnor belyser att brist på jämställdhet och våld mot kvinnor är strukturella problem som förstärks och

FLERA AV AFRIKAGRUPPERNAS part­

reproduceras i samhället. Våld i nära relationer är både en riskfaktor för och en konsekvens av hiv och undergräver förebyggande insatser. Därtill kommer att hot om våld, stigma och diskriminering är hinder på vägen till testning, behandling och vård. OM FLER MÄNNISKOR i behov av be­ handling fick tillgång till mediciner skulle många liv räddas. En effektiv behandling gör att man kan leva som vanligt och minskar även risken att föra smittan vidare, mellan sexuella partner och från mor till barn. Men hälsovården är inte tillgänglig för alla. På många ställen får hemsjukvår­ dare inte dela ut bromsmediciner utan det är fortfarande patienten som med egna resurser måste ta sig till sjukhus. Därför måste vårdservicen göras mer

nerorganisationer gör hembesök hos sjuka och vi stöttar även hemsjukvår­ dare som vårdar majoriteten av de människor som lever med hiv. Det handlar nästan uteslutande om kvinnor som grovt underbetalda utför ett viktigt arbete för hälsa i regionen. Mänskliga rättigheter, inklu­ sive sexuella och reproduktiva rättigheter, bör vara utgångspunkten för allt utvecklings­ samarbete. Hiv är nära sammankopplat med dessa rättigheter, fattigdom och bristande jämställdhet. Afrikagrupperna kämpar för jämställdhet och jämställd­ het handlar om maktfördelning. Det är viktigt att vara medveten om att vi alla är en del av ojämlika samhällsstrukturer och vara redo att analysera och förändra sitt eget beteende, även privat. AFRIKAGRUPPERNA EFTERSTRÄVAR

jämställdhet som innebär lika tillgång till ekonomisk och politisk makt och vårt arbete i denna fråga riktas mot de grundläggande orsakerna till problema­ tiken, för att minska spridningen av hiv och för allas rätt till sin egen kropp. ANNA GREN

Höstkampanj mot hiv ÅRETS HIV-KAMPAN j

äger rum i ­november och december. Vi kommer att fokusera på tre olika om­ råden som är viktiga för att stoppa spridningen av hiv: könsbaserat våld/mäns våld mot kvinnor, förhindra överföring av smitta från mor till barn och tillgång till behandling. Huvud­ syftet för kampanjen är att stöda vår Södra Afrika-insamling. Vill du få inspiration att starta en egen insamling? Kolla in Linnéa

­ jörndahls insatser på Better Now: B https://www.betternow.org/se/ratten-tillen-frisk-halsa. på en viral kampanj under 16 dagars aktivism mot könsbaserat våld, från 25 ­november till 10 december. Då kommer vi att sprida budskapet på sociala media med hjälp av hashtags och ­bilder. Läs på hemsidan hur du kan delta! I år har också Sveriges Radios Musik­ hjälpen hiv-tema. Det är vi glada för

eftersom vi tror att detta ska bidra till att fler känner engagemang för frågan. Kanske kommer ni att få syn på Afrika­ grupperna i något sammanhang där?

AKTIVISTGRUPPEN SATSAR STORT

många medlemmar del­ tar i olika aktiviteter och att vi hjälps åt att sälja Afrikagruppernas Röda band under hela kampanjen. Som vanligt kommer vi att använda bloggen, ­Facebook och Instagram som viktiga kanaler för informationsspridning. VI HOPPAS ATT

ANNA GREN


Kunskap ger styrka Foto: Agnes Nygren

Rapport från klinik på landet människor med funktionsnedsättning kan behöva har vi inte här på kliniken. Därför tror många att vi inte kan erbjuda någon vård alls för den gruppen och därför kommer de inte hit. Det är helt fel, som om vanliga åkommor inte kan behandlas här bara för att man har ett handikapp, säger Tickey Winfildah, sjuksköterska på en landsbygdsklinik i Mutoko, Zimbabwe. – VISSA MEDICINER SOM

mjukt runda bergen går vägen som består av jord och sand. Även när det inte regnar krävs en fyr­ hjulsdriven bil eller alternativt en åsna. Att ta sig till kliniken är inte helt lätt och det är förståeligt att de som bor här har ännu besvärligare att ta sig till sjukhuset i staden Mutoko cirka fyra mil bort. Kliniken bistår totalt 32 hem­ sjukvårdare som i sin tur är verksamma i 30 byar runtom kliniken. MELLAN DE GRÖNA

undersökningar som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Afrikagruppernas partner Jairos Jiri samarbetar med kliniken för att under­ lätta tillgång till hälsovård för männ­ iskor med funktionsnedsättning. Jairos Jiri utbildar både klinikperso­ nal och hemsjukvårdare i förståelse för olika problem, om allas lika rättigheter, tecken­språk och hur man kan mot­ arbeta normer som missgynnar olika grupper av människor. – Okunskap kan kosta liv. Människor med funktionshinder antas ofta inte vara sexuellt aktiva vilket berövar dem rätten till viktig information. Gravida med funktionsnedsättning väljer kan­ ske att inte gå hit för mödravård eller förlossning. Många tror ju att de inte kan få vård här överhuvudtaget. Istället föder de hemma och om det uppstår komplikationer kan det gå illa. Istället föder de hemma och om det uppstår komplikationer kan det gå illa. HÄR GÖRS FRAMFÖRALLT

Tillsammans bygger vi mod och torkan som kom förra året ger fortfarande effekter. Många kreatur har dött och människor har förlorat sina livsbesparingar. I norra Namibia, inte långt ifrån gränsen mot Angola sitter en stödgrupp för ­människor som lever med hiv, eller på annat sätt berörs av hiv, under ett stort träd. Den varma vinden omsluter oss som koftor. – Vi har träffats sedan 2008, en gång i månaden, på söndagar efter kyrkan. Tillsammans har vi byggt upp vårt självförtroende som gör att vi vågar stå upp och tala med samhället, säger Johanna. DET ÄR VARMT

av de 228 stödgrupper för människor som påverkas av hiv som stöttas av Afrikagruppernas partner Positive Vibes. – Det är framförallt kvinnor som söker sig till stödgrupperna, svårare är det att motivera männen. Vi ger dem kunskap om viruset och hur man kan leva ett fullgott liv med hiv. Vi lär dem att organisera sig demokratiskt, för DET ÄR EN

utan gräsrötternas egna informations­ spridning skulle vårt arbete vara en droppe i havet. Vi kan inte förändra attityder, det måste komma från folket självt. Vi kan bara så fröet. Vi kan också stötta med små bidrag som gör att de kan starta små företag, säger Mauritzius på Positive Vibes. vi upp grisar och inkomsterna gick till en kollektiv pott som bland annat kunde användas som transportbidrag till sjukhuset. Vi hoppas kunna starta om det projektet snart. Förutom att det drog in pengar drog det också in folk till gruppen, ­människor som annars inte skulle tagit del av våra utbildningar, säger Johanna. – Stödgruppen har motiverat oss, gett oss styrka att fortsätta. – INNAN TORKAN FÖDDE

lärt oss, gemen­ samt har vi diskuterat vad vi lärt oss och tillsammans har vi byggt mod, säger Alfredo. TILLSAMMANS HAR VI

AGNES NYGREN

spädbarnsvård. Statistiken för att stoppa överföring av hivviruset från mor till barn är verkli­ gen uppmuntrande. Men kommer man inte hit, får reda på sin status och information om hur man kan skydda sitt barn vid amning... ja, då blir även barnet sjukt. SAMMA SAK GÄLLER

AGNES NYGREN


Kamp för ökade vårdresurser

Foto: Karin Nordlöf

Osynliga vårdare kräver rättigheter

problem som vårdare dagligen konfronteras med disku­ terade Afrikagruppernas partnerorganisa­ tioner Wellness Foundation från Syd­ afrika och FACT från Zimbabwe med kollegor från hela södra Afrika under People´s summit i Zimbabwe nyligen. Många som arbetar inom vården är inte tillåtna att organisera sig fackligt. Det är också problematiskt att man skriver under ett avtal om tystnadsplikt så man kan inte berätta något om arbetet utan att bryta denna och riskera att få sparken. DE ERFARENHETER OCH

utrustning så­ som gummihandskar och arbetskläder är snarare regel än undantag. Denna utrustning får man oftast köpa själv. BRISTFÄLLIG TILLGÅNG PÅ

– Utan tillräckliga resurser att göra sitt jobb känner man sig otillräcklig för sina patienter som man vill ska få bästa möjliga vård, sa en vårdare. En annan berät­ tade att patien­ terna behöver ta sin medicin tillsammans med mat, men många är fattiga och har inte ens mat för dagen. Flera gånger har hon gått hem för att ta av sin egen mat för att patienten ska kunna ta sin medicin. vårdare är en stark känsla av att känna sig osynlig och behandlas som om att man inte är värd någonting. Faith från FACT menar att vårdare måste skapa ett starkt forum för att kunna gå vidare med rörelsen. – Vi vill vara delaktiga i de policies som regeringen genomför. Regering­ arna i SADEC-regionen måste sluta gömma sig bakom argumentet att det inte finns några resurser, vi vet att de finns, säger hon. GEMENSAMT FÖR ALLA

KARIN NORDLÖF

hälsodepar­ tementet att för grundläggande vård, framförallt av hiv och tuberkulos, s­ kulle femton procent av ­Moçambiques stats­ budget behöva öronmärkas till vård. I år blev det sex procent. Hur ska sjukhusen kunna göra sitt arbete med en sådan re­ sursbrist? Det undrar Gabriel de Barros, generaldirektör för Afrikagruppernas partner AMODEFA. anställd både vid AMODEFA och vid ett stat­ ligt sjukhus, håller med. – Det är mycket krävande att arbeta för de stora sjukhusen. Det tar oftast om­ kring tre månader att få boka tid till en enkel undersökning, och även för enkla operationer krävs minst sex månaders väntan. När väl en operation sker saknas ofta resurser. I förra veckan utförde jag en operation där vi efter att patienten

ned i Kapstads­förorten Khayelitsha. På den nybyggda SACLA-kliniken möter jag Nosimo Nogaga och Maduna ­Ntombetemba som precis börjar sin dag som vårdare. De går runt till olika stödgrupper och delar ut mediciner för kroniska sjukdomar, ger råd och stöttar. – Ofta är det oss vårdare man träffar först när man fått reda på att man lever med hiv. Vi vet att det gör stor skillnad att få psykologiskt stöd i början. I Sydafrika finns det mellan 72 000 och 200 000 vårdare, majoriteten ­kvinnor, såväl inom privat- som offentlig sektor, på landsbygden och i städerna. REGNET FULLKOMLIGT ÖSER

utvecklat ett system för att nå så många människor som möjligt genom samarbete mellan vårdare och stödgrupper. – Stödgrupperna har blivit en viktig knutpunkt dit människor kan gå och få råd och för att hämta ut sin broms­ medicin. På så vis slipper de ta sig till ett sjukhus som kan ligga långt bort. Det säger sig själv att fler på så vis får tillgång till vård, säger Nosimo. – Vi går mellan de olika stödgrup­ perna varje dag för kollektivtrafiken är för dyr. Och även om vi alltid går två och två så är det farligt. Medicinerna, som vi har med oss, kan göras om till knark. Därför känner vi oss utsatta, säger Maduna. SACLA-KLINIKEN HAR

utför är livs­ avgörande. Utan dem skulle sjukvårds­ systemet kollapsa. Utan dem skulle färre människor ha tillgång till vård och utan dem skulle människor dö. Ändå räknas de inte som en yrkesgrupp utan ses som volontärer. Sådant som är självklart för anställda, som sjukdagar, mammaledighet och pension, utgår därför inte automatiskt till vårdare. Och lönen? Den går inte att försörja sig på. ARBETET SOM VÅRDARNA

Rapport från sjukhus i stan – FÖRRA ÅRET BERÄKNADE

Bra system når många

vaknat inte hade smärtstillande att erbju­ da, och fick skicka hem den nyopererade med lite paracetamol, säger han. täcks delvis upp av organisationer som AMODEFA, vars resurser till stor del erhålls genom internationellt bistånd. Men en minst lika viktig aspekt av organisationens arbete är att sprida kunskap om hiv. BRISTEN PÅ LÄKEMEDEL

LÄKAREN ARNALDO VILANCULOS,

hiv innebär inte bara att omgivningen ser patienten som döende, utan också att personen döms ut som promiskuös eller otrogen. Vår uppgift är därför också att prata med patienters familjer och att föra en större dialog ute i samhället, för att få hiv att ses som vil­ ken sjukdom som helst, säger Vilanculos. – ATT LEVA MED

LOWE LINNA OCH EMMANUEL CASTRO SKÖTT

är med i South African Care Workers Forum, ett forum av och för vårdare, stöttat av vår partner Wellness Foundation. Efter fyra år har forumet vuxit sig stort och ­börjat ställa arbetsgivare och myndig­ heter mot väggen. Kravet? Att ses som en yrkesgrupp, att erkännas och att få ta del av sina rättigheter. NOSIMO OCH MADUNA

YLVA ZETTERLUND


Arbetet på hemmaplan Lyckade dagar på Bokmässan och hördes Afrika­ grupperna ovanligt mycket på Bokmässan! I vår vackra och välkomnande monter sålde vi bland mycket annat handgjor­ da armband från Namibia och värvade medlemmar. Det blev 22 000 kronor till insamlingen och 22 nya medlemmar! Vi talade med väldigt många om våra frågor och om vad de kan göra för att förändra liv. Många deltog också i demonstrations­ tåget till Systembolaget genom att sätta upp en liten pappers­ figur med sitt namn på.

de andra. Vi följer så klart upp och tar reda på om de verkligen gör något eller bara snackar.

I ÅR SYNTES

med Systembolaget och importören Prime ÄVEN PANELDISKUSSIONEN

MÅNGA AKTIVA AFRIKAGRUPPARE

Foto: Jodie Whife

var med och gjorde bokmässan väldigt lyckad. Särskilt tack till kontors­praktikanterna Jodie och Linn för deras ovärderliga insats.

Wine Group var välbesökt. Jag tog upp flera frågor och fick mest medhåll från

Foto: Mari Dahl

Böcker skapar initiativkraft

vår partner Edward Ndlovu M ­ emorial Trust, ENMT, besökte Bokmässan i Göteborg i år och höll ett välbesökt seminarium om böckers betydelse för Z ­ imbabwes befolkning. – Böcker spelar en viktig roll i vårt samhälle. Vi har upptäckt att ett sam­ hälle där folk läser är också ett friskt och initiativrikt samhälle, sa han under seminariet.

vad han talar om. ENMT har sedan i början av 90-ta­ let drivit ett bibliotek i Gwanda i södra Zimbabwe, distribuerat böcker till runt 30 skolor på landsbygden i regionen och satsat på att hålla studiecirklar för invånare i byar för att både få igång inkomstgenererande projekt och utbilda befolkningen i allt från hur man driver ett koopera­ tiv till vilka rättigheter man har. OCH HAN VET

där böcker finns tillgängliga och där de startat koo­ perativ ser vi i år en ökad vilja att samarbeta. Man har planterat flera olika grödor istället för bara majs och man har hjälpt varandra på fälten. I en by har de gått samman och byggt toalett med bad. De sålde getter, som de hade fött upp, och köpte cement, rör och annat de behövde och byggde sedan toaletten tillsammans, berättar Jackson Ndlovu.

hölls ett medlemsmö­ te med ett trettiotal medlemmar och aktivister som diskuterade aktivism, kampanjer och förutsättningar för ett bra arbete i lokalgrupperna. Anna Gren presenterade Afrika­ gruppernas arbete med sexualitet och hiv för att öka våra kunskaper inför kampanjen i november- december. DEN 4-5 OKTOBER

av Jackson Ndlovu från partnern ENMT i Zimbabwe och från Sydafrika och Namibia kom videohälsningar. Det var inspirerande att få höra hur det är i några av våra samarbetsländer. De olika samtalsledarna gjorde att det blev en omväxlande och produktiv workshop. Det var intensiva, inspirerande och roliga dagar inför kampanjen på temat Rätten till din kropp. MÖTET FICK BESÖK

JOHANNA ARKÅSEN

MARI DAHL

Nya medlemsavgifter! nästa år blir det nya medlemsavgifter: • Medlemskap för hushåll 300 kr/år. • Medlemskap för unga upp till 25 år och arbetslösa: 20 kr/år. • Ordinarie medlemskap 240 kr/år (ingen förändring) • Medlemskap för organisationer 500 kr/år (ingen förändring) Nytt för nästa år är också att vi tittar på möjligheten att betala ungdoms­ medlemskapet genom SMS. Med de nya medlemsavgifterna och betallös­ ningen hoppas vi underlätta för fler att stödja Afrikagrupperna! FRÅN OCH MED

VIKTORIA OLAUSSON

Inspirerade medlemsmöte

– I DE SAMHÄLLEN

JACKSON NDLOVU FRÅN

Internatio­ nella Torget websändes! Titta gärna: Jackson Ndlovu: ow.ly/ Cu6QS, och panel­diskussionen: ow.ly/Cu511 ALLA SEMINARIER PÅ

Vill du läsa AGERA digitalt istället för på papper? Gå till vår hemsida och fyll i ett formulär: http://www.afrikagrupperna.se/agera /ageradigitalt


Insamlingen spurtar mot målet Konst för Afrikagrupperna

Det lackar mot jul 6,0

5,0

4,0

3,0

mot sitt slut, och vilket spännande år det har varit! Under 2014 har vi gjort en kraft­ ansträngning för att bli fler som ställer sig bakom och stödjer vår verksamhet, och det har vi verkligen lyckats med. Vi är nu över 10 000 givare som idogt bidrar till och käm­ par för förändring. Att vi är så många som går samman för en gemensam sak är ett tecken på solidaritet som känns extra viktigt i dessa tider. ÅRET BÖRJAR LIDA

verkligen rikta ett varmt tack till alla er som stödjer oss! Att året lider mot sitt slut inne­ bär också att det börjar bli dags att tänka på julklappar. För er som är nya givare vill jag passa på att göra lite reklam för vår gåvoshop som säljer gåvor som förändrar liv. Varför inte ge bort 2015 års kalender, trädplantor i Moçambique, böcker i Zimbabwe eller vackra armband gjorda av åter­ vunna vattenledningar från Namibia? JAG VILL DÄRFÖR

för alla g­ åvoköp till att stödja vår verksam­ het. Mer om våra olika gåvor och produkter kan du läsa på www.afrikagrupperna.se/gavoshop. Du kan även göra en beställning på blanketten som du finner ibladad i detta ­nummer av Agera. Att vi har blivit så många fler har också lett till att vi stadigt närmar oss insamlingsmålet. Ännu har vi en bit kvar men med en gemensam kraft­ansträngning och många goda julklappar finns det fortfarande hopp om att vi tillsammans kan nå fram. Till och med mitten av oktober har vi samlat in 4 559 388 kr. Tusen tack för ert stöd och era generösa bidrag! SJÄLVKLART GÅR PENGARNA

2,0 galleriet Arrivals och Nöjesguiden drivit projektet #återvinnsverige där gamla valsedlar från Sverigedemokraternas valkampanj ­inför EU-valet återanvändes för att göras om till konst. – Tanken var att vända någonting fult till någonting fint. Jag ville vända dessa fula åsikter och låta pappret få ett nytt liv och bli något annat, någon­ ting v­ ackert, säger konstnären Peter ­Jeppson, en av deltagarna i projektet. UNDER VÅREN HAR

”Alla former, alla fär­ ger” slår han ett extra slag för hbtq-­ personers rättigheter i den antirasis­tiska kampanjen. 50 signerade exemplar finns nu till salu för 700 kronor styck på arrivals.se och intäkterna skänks oavkortade till Afrikagrupperna. Tidigare startade han ett privat projekt där han varje månad studerade en ny organisation till vilken han sedan skänkte 100 kr. – När jag läste om Afrikagrupperna kändes det väldigt intressant och föll mig direkt i smaken, speciellt arbetet för utsatta kvinnors rättigheter. Jag hade just skänkt 100 kr men kände att jag ville göra mer, berättar han. I HANS VERK

var det inte ett alternativ att välja någon av det största och mest välkända organisationerna i Sverige. – Jag ville ta tillfället att kunna lyfta fram en mindre organisation som är väl värd att synas för det arbete de gör. FÖR PETER JEPPSON

tycker det är viktigt i dagens politiska klimat att ta ställning mot främlingsfientlighet och är väldigt glada att Peter Jepp­ son valt att lyfta fram oss som ­organisation. Han berättar att den anti­ rasistiska kampanjen var huvud­ syftet i projektet, att värna om alla människors lika värde. – Jag valde att göra en liten twist i mitt verk som slår ett slag för homosexuellas rättig­ heter.

1,0

VI PÅ AFRIKAGRUPPERNA

och mer information om kampanjen #återvinnsverige hittar ni på ­arrivals.se och peterjeppson.se.

0,0

av att engagera dig och bidra till vårt framtida arbete så hör gärna av dig till mig. johanna.granhage@afrikagrupperna.se. ÄR DU INTRESSERAD

ett gott slut på det här året och vi ser fram emot ett nytt år och nya utmaningar. Tillsammans förändrar vi liv! VI ÖNSKAR ER ALLA

JOHANNA GRANHAGE

PETER JEPPSONS VERK

JODIE WHIFE

Hitta julklapparna på: www.afrikagrupperna.se/ gavoshop

Profile for Afrikagrupperna

Agera 4 2014  

Höstkampanj mot hiv! VI HOPPAS ATT många medlemmar deltar i olika aktiviteter och att vi hjälps åt att sälja Afrikagruppernas Röda band und...

Agera 4 2014  

Höstkampanj mot hiv! VI HOPPAS ATT många medlemmar deltar i olika aktiviteter och att vi hjälps åt att sälja Afrikagruppernas Röda band und...

Advertisement