Agera 3 2014

Page 1

Nöjd med mikrokrediter Kamp mot kolkraftverk Möt oss på Bokmässan

AGERA  •  #3–2014 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Styrelsen har ordet

Partner har ordet

När orden inte räcker till

Att öka medvetenheten bland män och pojkar

IBLAND ÄR DET SVÅRT att sätta ord på känslor och beskriva det svåra och ogripbara. Vi lämnade alla årsmötet i Linköping med förnyad ­energi och kampvilja efter de oerhört inspirerade passen om aktivism genom Afrikagruppernas fyrtioåriga historia och de engagerande diskussionerna om vår långtidsplan.

PADARE ÄR EN RÖRELSE för män och pojkar som för ett jäm­ ställt samhälle utmanar den patriarkala makten och alla former av diskriminering av kvinnor och flickor. Organisationen mobiliserar män och pojkar för att stödja insatser som främjar kvinnors och flickors rättigheter. I Zimbabwe har kvinnor i stort sett inte rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, i samma ­utsträckning som män, till stor del på grund av djupt ­rotade patriarkala metoder som marginaliserar kvinnor och flickor. Padare arbetar för ett slut på sådana metoder.

”Hälften av dem som kämpar går under. Och hälften av dem som älskar exploderar. Mmm fri till slut” ta tillfället i akt att tacka dig som läser det här, oavsett om du är medlem, aktivist, Afrikapartner eller bara solidariserar dig med vår sak. Det är när vi gör saker tillsammans som vi blir starkare och summan av våra gemensamma ansträngningar är så mycket större än de enskilda delarna var för sig. VI VILL HÄR FRÅN STYRELSENS SIDA

Afrikagruppernas styrelse genom CALLE SUNDSTEDT, ORDFÖRANDE

Foto: Janne Nordstedt

Tack!

AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Kerstin Bjurman Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, september 2014 Omslagsbild Marcelina, mikrolåntagare i Angola Foto: Erik Brattström

DET RÅDER INGEN TVEKAN om att de flesta afrikanska ­ vinnor och flickor fortfarande är i underläge när det gäller k beslut kring frågor om sexualitet och reproduktion. Medan män skolas att ta ledningen i familjer, lär sig kvinnor att ha en underordnad, stödjande roll och de uppmuntras att inte ifrågasätta beslut som fattas av män, även beslut som påverkar deras hälsa eller sexualitet. Därför samarbetar Padare och Afrikagrupperna i ett program som ska öka information om SRHR, få till stånd strategier om SRHR bland unga människor och främja förebyggande av över­föring av hiv från mor till barn. EFTERSOM ORGANISATIONEN ÄR en organisation för män s­ yftar de flesta aktiviteterna till att öka medvetenheten bland män och pojkar om SRHR-frågor. Viktiga aspekter som tas upp inbegriper frågor om mäns sexualitet och den roll män har för att säkerställa sin egen och sina familjers hälsa. PADARES ARBETE KRETSAR kring kampanjer som ökar med­ vetenheten om fördomar om jämställdhet och som sätter kvinnor och flickor i underläge. Kampanjer för jämställd­ het, för en miljö fri från könsrelaterat våld och hur man söker hjälp genomförs via TV, radio, tidningar och affisch­ tavlor. Organisationen deltar också i nationella kampanjer såsom de 16 aktivistdagarna mot könsrelaterat våld. För närvarande är organisationen ordförande för Anti-Domestic Violence Taskforce, ett nationellt organ som arbetar för att minska könsrelaterat våld i ­Zimbabwe.

Foto: Simbarashe Manyeruke

DRYGA TVÅ VECKOR efter det nåddes vi av nyheten att vår goda vän och styrelsekollega Minnie Novaky tagits ifrån oss. Minnie var en förebild för många, i ord såväl som i handling. När hon under årsmötet fick priset som Årets insamlare sa hon att det inte var hon som borde få det utan alla ­hennes nära och kära som bidragit. I morgon är en ny dag och då fortsätter vi andra att kämpa för att göra världen lite bättre. Ibland får vi nog ändå stanna upp och spana i bakrutan även om den är skitig som fan, för att parafrasera Håkan Hellström.

WALTER VENGESAI

Padare, Zimbabwe

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.


Vi stöder lokalt och regionalt samarbete Vem tar hand om dem som tar hand om andra? lever drygt 11 miljoner människor med hiv och majoriteten av de sjuka vårdas i hemmet. I Sverige är vård i hemmet ett arbete. Men i södra Afrika är det något som man gör mer eller mindre på frivillig basis. Arbetet är ofta tungt, både fysiskt och psykiskt, och eftersom det sker utanför den offentliga sektorn, ofta osynligt. Som osynlig frivilligarbetare har man liten trygghet och få rättigheter. Ändå utförs det dagligen av tusentals människor, främst kvinnor, när staten tar inte sitt ansvar. Men vem tar hand om dem som tar hand om alla andra? Afrikagrupperna samarbetar med den sydafrikanska organisationen Wellness Foundation som kämpar för att staten ska ta sitt ansvar och arbetet som hem­ sjukvårdare erkännas som yrke. Deras motto är att man måste ta hand om sig själv för att kunna ta hand om andra. I SÖDRA AFRIKA

Foto: Sofie Sjöstrand

– Khanya college blev min inspiration

TVÅ AV ÅRETS DELTAGARE var Bettie Fortuin, 52, och Precious Philisiwe Mozibuku, 20. – Här på Khanya College har jag ­träffat människor från olika län­ der, p ­ rovinser, i olika åldrar och som talar olika språk. Trots att vi har olika bakgrund har vi fått en plattform där vi alla är lika och kan tala öppet med varandra. Vi har alla kommit hit med ett gemensamt mål, att lära av ­varandra och av Khanya College, berättar ­Precious Mozibuku.

instämmande. – Det här är min tredje Winter School, säger Bettie. Innan jag kom till Khanya kunde jag inte läsa och skriva så bra. Jag kände jag mig ofta blyg, men efter att ha fått ta del av Khanyas kurser vågar jag idag ställa mig och läsa högt inför en stor grupp människor. Khanya inspi­ rerade mig till det och idag skriver jag mina egna dikter och har gett ut en bok. BETTIE FORTUIN NICKAR

BETTIE BERÄTTAR VIDARE.

– Jag blev aktivist när jag insåg att de problem som vi hade i vårt hem när jag var liten inte bara gällde vår familj utan att andra i mitt område hade det lika­ dant. Det inspirerade mig att organisera mig för att påverka situationen. Jag har bland annat tagit in och uppfostrat sex föräldralösa barn varav de tre yngsta fortfarande bor kvar hemma hos mig. Precious blev aktivist efter en kam­ panj på skolan om miljömedvetenhet och global uppvärmning. – Jag har alltid haft en drivkraft inom mig så när miljökampanjen kom till min skola insåg jag att det här var min chans att engagera mig. Det ledde till att jag fick åka till Tyskland för att representera Sydafrika på en ungdomskonferens om vatten­ tillgång och vattensäkerhet. Det var väldigt viktigt för mig då vatten är, om jag får säga så, en väldigt ”Precious” naturresurs. SOFIE SJÖSTRAND

Foto: Johanna Granhage

ÅTERIGEN, SOM SÅ MÅNGA gånger förut, vallfärdade aktivister från hela södra Afrika till ett iskallt Johannesburg för att deltaga i Khanya College Winter School. Det är en veckolång kurs där aktivister inom civilsamhället träffas, utbyter erfarenheter och utbildar sig i rättvisefrågor. I år kom representanter från nio olika länder. Fokus var utbildning och studie­ cirklar. Deltagarna delades in i g­ rupper där de fick lära sig hur en studie­ cirkel kan fungera och hur sådana kan ­användas för att stärka civilsam­hället. Planen är att deltagarna skall föra vidare studieformen till sina samhällen. Detta skall i sin tur bidra till bl.a. en ökad kunskap om rättighetsfrågor hos människor som lever i fattigdom och förtryck samt en möjlighet att utbilda varandra.

bjöd Afrika­ grupperna och Wellness Foundation hem­ sjukvårdare och partnerorganisationer från regionen till en workshop i ­Maputo för att kunna lära av varandra och ta del av varandras tankesätt och metoder. 30 personer från Angola, M ­ oçambique, Sydafrika, Zimbabwe och Sverige deltog. Resultatet var helt fantastiskt. Under tre dagar diskuterades vikten av att känna till sina rättigheter, behovet av erkännande av sitt arbete och metoder för att påverka för förändring. Deltagarna fick också möjlighet att möta och dela erfarenheter med andra i samma situation. Och inte minst, lära sig mer hur man enkelt kan ta hand om sig själv när ingen annan gör det. Kraften från alla möten ledde även till att ett frö till en ny rörelse såddes. Det är inte alltid så mycket som krävs. Men det lilla kan lätt leda till det stora. Eller som Zuleka Tshaka från Sydafrika sa: – Från denna workshop tar jag med mig känslan av solidaritet och möjlig­ heten att samarbeta med andra länder för att bygga upp en rörelse för hem­ sjukvårdares rättigheter. I BÖRJAN AV SOMMAREN

JOHANNA GRANHAGE


Vem har rätt till Afrikas resurser? Zimbabwiska småbönder utmanar storbolag UNAC mobiliserar mot ProSavana i Moçambique inte har ändrat lagen som säger att staten äger all mark, har transnationella företag genom samarbete med reger­ ingen etablerat sig i flera områden i landet. Ett exempel är ProSavana i norra Moçambique, en av de största investe­ ringarna någonsin i regionen. Samarbe­ tet mellan Moçambique, Brasilien och Japan ska under 20 år använda upp till 14 miljoner hektar (!) mark för indu­ striell odling, produktion och export av soja, majs, bomull och ris.

Foto: Agnes Nygren

TROTS ATT REGERINGEN

framställer en produkt i världsklass som säljs över hela världen och prisas för sin kvalité. Tänk dig nu att du tvingas sälja din produkt till en lånehaj vars primära uppgift är att göra dig beroende av honom, sälja din p ­ rodukt vidare och ta åt sig äran liksom avkastningen av ditt arbete. Så är livet för alldeles för många av Zimbabwes uppskattningsvis 300 000 bomullsbönder. – Många väljer att odla bomull för att de stora bomullsföretagen erbjuder sig att låna ut pengar till insatsvaror som utsäde och gödningsmedel mot att man säljer bomullen till företaget. Skulden dras då av från ersättningen av den färdiga produkten. Men kontrakten är skrivna på ett språk bönderna inte förstår (engelska) och priset för den plockade bomullen är inte an­givet. Det blir inget kvar i bondens ficka när skulden är löst. Och när företaget hävdar att bomul­ len inte täcker vad vi lånat så tar de vår boskap! Det är m ­ eningen att vi ska hållas i fattigdom! TÄNK ATT DU

ordförande i ett koopera­ tiv för 68 bönder som berättar om livet som småskalig bonde. Varje månad ger varje medlem tio dollar var till kooperativet för att handla just insatsvaror eller jordbruks­ verktyg. Sakta byggs kapitalet upp och DET ÄR TACHI,

bönderna har en rättvis bank med låg ränta att låna pengar från. En kollektiv bank som inte ställer krav på vilken gröda de ska odla eller till vilket pris de ska sälja. – Vi får alltid höra att bomulls­ priserna bestäms av världsmarknaden, men vi får aldrig veta var det priset ligger på. Däremot kan vi köpa 10 kilo utsäde för 27 dollar om vi gör det på kredit, men om vi vill betala kontant och behålla vår självständighet får vi betala 33 dollar. Köper vi utsäde från bolaget kommer vi att sälja bomullen till företaget och de kan vara säkra på sin kvantitet. Men de har inget intresse av det för de vill hålla kvar oss i be­ roende, berättar Tracy Tangwanda, en av bönderna AFRIKAGRUPPERNAS PARTNER ABDO

lanserade idén om kooperativ för ­bönderna och på bara ett år har ­gruppen vuxit sig stark. ABDO bidrog med ett litet start­ kapital och förklarade modellen för bönderna, som under 14 års bomulls­ skördar praktiskt taget skänkt sina mödor gratis till bomullsföretagen. Idag ställer de själva krav på till vilket pris skörden ska säljas och om de inte kan leva på det odlar de helt sonika andra grödor. AGNES NYGREN

BONDEORGANISATIONEN UNAC, Afrika­ gruppernas samarbetspartner, menar att projektet kommer att förstöra lokal matproduktion och småskaliga bönders möjlighet till överlevnad. Regeringen å sin sida hävdar att alla vinner på ProSavana som ska garantera lokal­ befolkningens matsäkerhet. Men bönderna i området har inte rådfrågats eller fått förklarat för sig vilka konse­ kvenser projektet får för deras liv. Paralleller dras till ett mega agri-­ business projekt på 1970-talet i ­Brasilien i samarbete med Japan som ledde till att bönder förlorade sin mark. Den internationella bonderörelsen La Via Campesina, som har medlem­ mar i 73 länder och där UNAC är en del, bildades som motkraft till stor­ skalig agri-business och driver frågan om matsäkerhet.

en andra kon­ ferens mot ProSavana med deltagare från de tre berörda länderna för att informera brasilianska och japanska organisationer, aktivister, studenter och akademiker om den nuvarande situa­ tionen i Moçambique För första gången deltog även rege­ ringsföreträdare för de tre länderna. Förhoppningen nu är att civilsam­hället i samtliga tre länder mobiliseras mot ProSavana och att man kan starta en dialog med ansvariga personer om bland annat utveckling, miljö och lokal försörjning. I JULI ANORDNADE UNAC

RICKAD STRANDBERG

Läs mer på http://sodraafrikaidag. se/2014/09/01/UNACkonferens/


Kamp mot miljöförstöring Foto: Agnes Nygren

Vad gör dina pensionspengar just nu? AP-fonderna ansvarar för 1 200 miljarder som bl.a investeras i koldioxidvärstingar, vapentillverkare och gruvbolag som kränker mänsk­ liga rättigheter och orsakar allvarlig miljöförstöring. Det handlar inte om enskilda misstag utan om ett systemfel. En ändring måste till. Därför driver vi tillsammans med sju andra organisa­ tioner, däribland WWF och Fair Trade Center, kampanjen Schyssta pensioner. MER ÄN DU TROR.

andelar värda 60 miljoner kronor i de sydafrikanska gruvbolagen Amplats, Impala Platinum och brittiska Lonmin som alla driver platinagruvor i Sydafrika. Konflikter och strejker är vanliga i den sydafri­ kanska platinagruvnäringen eftersom lönerna inte räcker att leva på och gruvarbetarna ofta har dålig tillgång till vatten och sanitet där de bor. Konflik­ terna kulminerade i augusti 2012 då 34 gruvarbetare sköts till döds och 78 skadades av polisen i samband med en strejk vid Lonmins gruva i Marikana. AP-FONDERNA ÄGER

– Luften dödar oss sakta mest förorenade områden ligger i Sydafrika. I Highveld trängs tolv av landets största kolkraft­ verk och två till är under konstruktion. Det ena fick finansiering godkänd från Världsbanken sedan Sverige röstat för medan den främste förorenaren, USA, röstade emot. När nybyggena står färdiga kommer årligen 617 människor att dö och 25 000 i området behöva sjukhusvård till följd av utsläppen. ETT AV VÄRLDENS

har kommit allmänheten till del tack vare Afrika­ gruppernas partner groundWork. Sedan 2006 har groundWork drivit en rättslig kamp för att få studiens resultat offent­ liggjorda. Då fanns inte de kraftverk som nu byggs så sannolikt blir dödssiff­ ran ännu högre. Studien bevisar hälso­ problemen vilket är anledningen till att den inte fått släppas till allmänheten. DEN HÄR INFORMATIONEN

gjort en egen undersökning. I flera år samlade aktivister i kolområdena in prover på luftkvaliteten. Man fann att hälften av alla luftvägs- hjärt- och kärlsjukdomar står i direkt relation till utomhusluften, i det här fallet utsläpp från ESKOM, det halvstatliga energibolaget som ­producerar 90 procent av landets ­energi, det mesta från kolkraft. GROUNDWORK HAR ÄVEN

ESKOM har i ett decennium över­ stigit utsläppsgränser och ansöker dessutom om framtida undantag. Nonhlanhla Mngomizulu engagerar sig mot miljöförstöring genom ground­ Work. – Vi måste bredda stödet för ­frågorna i våra egna lokalområden. Den äldre generationen ser ESKOM som dem som ”gav” dem elektricitet så att de slapp paraffinlampor och koleldning inomhus. ESKOM är även en stor arbetsgivare. Så visst, vi har elektricitet och några har jobb men vårt vatten är förgiftat, jorden går inte att bruka och luften ­dödar oss sakta. Vi vill ha el, men inte till vilket pris som helst. Kolkraften måste avvecklas, inte investeras i!

tio åren har ­världens tre största platinaföretag, som alla finns i Sydafrika, sålt mineraler och metaller under marknadspris. För­ lustaffärerna uppgår till omkring 11 miljarder ­kronor. Utebliven vinst i form av förlorade skatteintäkter och välfärdssatsningar, samt utebliven vinst till både företag och aktieägare. Frågan är alltså inte om gruvföretagen har råd att betala arbetarna bättre. Frågan bör istället vara, vem har rätt till profiten. UNDER DE SENASTE

klimat­ toppmöten har kampen för klimatet knappast gått många steg framåt. Det är tydligt att det är civilsamhället som måste tvinga fram förändring. Stöd groundWorks och allas vår kamp för transparenta myndigheter och företag, för mobilisering mot klimat - och miljöförstöring och för en värld vi alla ska kunna leva i. En värld där kolkraft inte längre finns.

fram­ tid i riksdagen. Vi måste se till att våra pengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.Du kan vara med och påverka. Gå in på www. schysstapensioner.se. Mejla riksdagens pensionsgrupp och kräv nya och bättre regler och berätta att du vill ha pensions­investeringar som är lång­ siktigt hållbara. Läs mer på http://sodraafrikaidag. se/2014/06/09/foretagen-har-salt-tillunderpris-i-ett-decennium-men-vagrar-gearbetare-hogre-lon/underpris-i-ett-decennium-men-vagrar-ge-arbetare-hogre-lon/

http://sodraafrikaidag.se/2014/07/03/33617/

ANNA GUNTERBERG

EFTER 18 INTERNATIONELLA

AGNES NYGREN

NU DISKUTERAS AP-FONDERNAS


Afrikagrupperna kan nu bokföra 40 års aktivism Det var ju bara ett årsmöte…men och EU, smyger sig på. Får en OK-stämpel. Och passerar. Inte obemärkt, men obekvämt förbi. Det går inte att se vem som är fascist längre. För den kommer inte klädd i svarta stövlar och rakat huvud. ­Istället blir den synlig lite här och var. Till exempel kan vi se spår av den i våra tidningar. Som när Aftonbladet publicerade en artikel med titeln: ”Makten är svart, misären är vit”, om vita personers situa­ tion i Sydafrika. Bara titeln borde ju ha fått redaktö­ ren att ramla av stolen. Eller åtminsto­ FASCISMEN I SVERIGE,

ne sätta i halsen. Men istället publiceras eländet. Och det visar hur viktigt vårt jobb som solidaritetsrörelse är. Framförallt vårt jobb här i Sverige. årsmöte extra välbehövligt och viktigt. Styrelsen hade dessutom tagit tag i de gamla, och om en ska vara ärlig, något torra årsmötes­ rutinerna, skakat om och bjudit in till möte med temat 40 års aktivism. Ord som votering, acklamation och adjung­ era blandades runt i diskussioner om kampen förr och nu. Våra bästa akti­ DÄRFÖR KÄNDES ÅRETS

vistminnen delades. En del från långt tillbaks i tiden, många betydligt nyare. Och någonstans mitt i allt utbytande av idéer och peppande samtal, kändes den där verkligheten med växande klyftor och högerpopulistisk propaganda, lite längre bort. OCH JA, DET LÅTER KLYSCHIGT, det var ju bara ett årsmöte. Men det var ett för­ bannat bra årsmöte. Och ibland behövs det inte mer än så. Att komma bort. Att få perspektiv. Att inse att en inte står ensam i kampen. YLVA ZETTERLUND

Några aktivistminnen från nu och då Ruth Jaime, Stockholms Afrikagrupp NÄR JAG VAR PRAKTIKANT på

Afrikagrupperna anordnade vi en aktivitet på Världsaidsdagen. Tillsammans med Fryshuset hade vi en dansshow på Plattan i Stock­ holm. Det var mörkt och folk samlades runt oss. Vi hade på oss vita rockar, körde stomping och an­ vände oss av kastrullock. SVT var där. Det var kul!

Andreas Sandberg, Uppsala Afrikagrupp

Berit Wiklund, Ådalens Afrikagrupp I SOMRAS VAR VI med på en

internationell fest i Härnösand, och sålde FairTradeprodukter. Det var omkring 2000 personer där och vi nådde verkli­ gen ut till många och var mycket nöjda efteråt.

Anita Jansson, Stockholm 1985 HADE

ETT STARKT AKTIVIST­M INNE

är när vi gjorde stor vinaktion i hela Sverige i vintras. I Uppsala be­ sökte vi till­ sammans med Latin­amerika­ grupperna i prin­ cip alla System­ bolag i hela stan. Vi pratade med både kunder och personal och jag tror att vi syntes och hördes. Det var väldigt kul.

undantagstill­ stånd införts i Sydafrika och vi samlade ihop till demonstration. Vi brukade få hyfsad uppslutning på våra demonstra­ tioner men den här gången kom ca 5000 personer. Med facklor gick vi till den syd­ afrikanska delegationen och det var väldigt mäk­ tigt att få vara med om.

Calle Sundstedt, ordförande EFTER EUROPEAN SOCIAL FORUM i

Malmö ville jag att den häf­ tiga sydafrikanska företrädaren för lantarbetarfacket skulle komma till Linköping och träffa organisatio­ ner. Så jag fixade lite utrymme i lokalmedia och fick hänga med henne i två dagar. Det var det häftigt att byta erfarenheter med en person från en av våra partnerorganisationer. Dessutom är det coolt att känna att man kan göra något själv ganska lätt och forma sin aktivism utifrån sig själv. Jag hoppas att vi framöver kommer få ett större genomslag och gehör för våra frågor och vem vet, kanske Väst­ sahara skulle kunna bli erkänt. Det finns ju riksdagsbeslut på det. Jag ser fram emot hösten med se­ minarier på bla Världskulturmuseet i Göteborg. Där kommer jag att lära mig lite mer. För det är ju det det handlar om. Att prata om varandra och lära av varandra och andra. YLVA ZETTERLUND FOTO: YLVA ZETTERLUND


Här är du aktiv idag Möt oss på bokmässan i Göteborg internationella torget. Träffa våra spännande gäster i vår monter och lyssna på deras föredrag på stora scenen! VI FINNS PÅ

är det inte ovanligt att fem elever delar på en skolbok. ­Jackson ­Ndlovu arbetar på en av Afrika­ gruppernas samarbetsorganisationer, Edward Ndlovu Memorial Trust, och berättar om vikten av böcker och bib­ liotek för utvecklingen på landsbygden.

Afrikagrupperna växer!

den första barnboksförfattaren i Brasilianska akademin.

6,0

Möt Ana Maria Machado Fre kl 13.40-14.00

I ZIMBABWE

Bokens betydelse i Zimbabwe Tors kl 13-13.20 Världsbiblioteket tar vi emot Ana Maria Machado som är I SAMARBETE MED

är popu­ lärt. Men få känner till villko­ ren för vingårdsarbetarna. Hur får vi en rättvis vinhandel och var ligger ansvaret? Paneldebatt mellan Systembolaget, vinim­ portör och kampanjen Rättvis Vinhandel. VIN FRÅN SYDAFRIKA

en skola i Zimbabwe våldtog elever och hotade dem med döden om de berättade. Han greps, förnekade anklagelserna och släpptes mot borgen. En av Afrikagruppernas samarbetsorganisationer, FACT, grep då in, besökte polisen, följde upp och granskade utredningen. Detta pres­ sade domstolen att ta målet på allvar, läraren dömdes till 25 års fängelse och de drabbade eleverna fick vård. Världens Barn har under många år gett stöd via Afrikagrupperna till

billiga råvaror i södra ­ frika bidrar till konflikter, miljöförstö­ A ring och att lokalbefolkningen blir av med sin mark. Inför EU-valet drev Afri­ kagrupperna därför namn­insamlingen Stoppa stölden av Afrikas resurser. Nu är resultatet överlämnat till parlamentarikerna, stort tack till dig som deltog! Vi var 2 036 personer som skrev under för rättvisa handelsavtal.

partnerorganisa­ tion Nappa i Namibia i augusti öpp­ na en ny klinik i norra delen av landet på gränsen till Angola. Detta område har högre nivåer av tonårsgraviditeter och hiv-prevalens jämfört med resten av Namibia. Denna ungdomsvänliga klinik förväntas få stor betydelse för ungdomars hälsa och därmed bidra till en positiv utveckling i regionen. Ett arbete som är möjligt tack vare stöd från våra givare. DÄRFÖR KUNDE VÅR

FACT:s viktiga arbete att före­ bygga sexuellt våld mot barn genom att utbilda ungdomar om deras rättigheter. Den 27 september och 4 oktober går frivilliga från hela landet ut på gator och torg för att samla in pengar till Världens Barn. Vill du ge en timme till värl­ dens barn? Anmäl ditt intresse: anmalan@afrikagrupperna.se

3,0

2,0

Kampanjen genomfördes över hela Europa och var en av de mest effektiva påverkanskam­ panjerna inför EU-valet. Se vilka 65 parlamentariker som lovade verka för en schyst handelspolitik inom EU. www. alternativetrademandate.org

mitten av augusti har vi samlat in 4 008 846 kr. Tusen tack för ert stöd och era generösa bidrag! Är du intresserad av att engagera dig och bidra till vårt framtida arbete så hör gärna av dig till mig, johanna.granhage@afrikagrupperna.se TILL OCH MED

1,0

Namninsamling med 2 036 namn EU:S JAKT PÅ

4,0

Vinets bittra eftersmak Sön 12.40-13.00

Världens Barn söker dig EN LÄRARE PÅ

5,0

vi har haft. Soligare och varmare än på länge. Och dessutom blir vi bara fler och fler som ställer oss bakom och stödjer Afrikagruppernas viktiga arbete. Under sommaren har vi fått ytter­ ligare drygt 2700 nya givare och jag vill passa på att tacka och hälsa er hjärtligt välkomna. Tillsammans kan vi nu göra ännu mer nytta. Vår mammakampanj i våras var en stor framgång. Totalt samlade vi in över 250 000 kronor och fick 213 nya ­månadsgivare, s.k. Afrika­partner. Hit­ tills i år har Afrika­grupperna betalat ut ca 3,5 miljoner kronor till våra partnerorganisationer i södra Afrika som arbetar mot mödradödlighet. VILKEN UNDERBAR SOMMAR

JOHANNA GRANHAGE

0,0

ANNA GUNTERBERG

Kom med i vår konversation på nätet  Gilla Afrikagrupperna på Facebook.

Låt dig inspireras!

 Följ vårt arbete i södra Afrika på

den 4-5 okto­ ber, från kl.13 på lördag till kl.15 på ­söndag i Solidaritetshuset, Tegelviks­ gatan 40 i Stockholm! Det blir två intressanta dagar fulla med workshops som inspirerar och ökar dina kunskaper i SRHR. Anmälan senast 20 sep till anmalan@afrikagrupperna.se Läs mer på www.afrikagrupperna.se och Facebook

 Prenumerera på vårt nyhetsmejl.

vår blogg.

KOM PÅ MEDLEMSMÖTE

Vill du läsa AGERA digitalt istället för på papper? Gå till vår hemsida och fyll i ett formulär: http://www.afrikagrupperna.se/agera /ageradigitalt

 Få kontakt med andra som stödjer vårt arbete för global rättvisa och solidaritet. Besök www.afrika­grupperna.se/sprid


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

Foto: Erik Brattström

Mikrokrediter stärker kvinnor

rikt land med fattig ­ efolkning. Marcelina bor på lands­ b bygden i ett område där Afrika­ gruppernas partnerorganisation ADRA är verksamt. Det är en bonderörelse som verkar för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling och som bland annat erbjuder mikrokrediter -- små lån till låg ränta. Marcelina tillhör den fattiga delen av befolkningen men har tack vare mikrokrediter fått ökad självständighet och bättre försörjningsmöjligheter. – Vi kan odla majs i vår by men utan transport har vi svårt att nå de större marknaderna. Istället blir vi bero­ ANGOLA ÄR ETT

ende av att sälja längs landsvägarna till låga priser, berättar hon. Hennes lån har gått till att betala trans­ port till marknader i huvudstaden. Där­ med kan hon sälja till högre priser, spara mer pengar och på så sätt bättre sörja för sin familj. – I Luanda köper jag dessutom tyger och kläder som jag ­sedan säljer här hemma. Genom mikrolånen kan jag skapa mig en inkomst som ger mig större självständighet. åter­ verkningar även utanför familjerna. En­ ligt ADRA har det visat sig att i provin­ ser med mikrokrediter återfinns många kvinnor i betydelsefulla posi­tioner inom kommun- och provins­administrationen. Mikrokrediterna stärker kvinnorna och ger dem möjlighet att få tillgång till och kontroll över resurser som till exempel mark. Denna ökade självständighet leder även till en mer jämställd vardag och minskat våld mot kvinnor. MIKROKREDITLÅNEN FÅR POSITIVA

ERIK BRATTSTRÖM

Armbanden räddar liv i Namibia ”JAG KAN INTE BESKRIVA hur

mycket ert stöd betyder. Att kunna rädda liv, om så bara ett, är väldigt viktigt för oss. Fattig­dom är en av de främsta anledningarna till att människor som lever med hiv avlider. För pengarna som armbanden inbringar planerar vi att öppna ett soppkök dit människor som lever med tuberkulos och hiv kan komma för att äta och samtidigt ta sin medicin. Du kan inte föreställa dig hur det känns att inte få äta på flera dagar och dessutom sam­ tidigt ta väldigt stark medicin. Jag vill rikta ett stort tack till Afrikagrupperna och alla er i Sverige som stödjer oss.” Det skriver Alexia Naris på organisa­ tionen Pots of Hope där en grupp kvin­ nor tillverkar armbanden av återanvända vattenledningar. Varmt tack till alla er som köpt armband där överskottet går till vårt arbete mot mödradödlighet. Vår kampanj inför mors dag blev en succé, hittills har 400 armband och närmare 200 morsdagkort sålts och beställningar­ na fortsätter att komma in. Fantastiskt! Beställ i Afrikagruppernas gåvoshop: www.afrikagrupperna.se/gavoshop eller sätt in 100 kr på PG: 900337-7 och märk be­ talningen ’armband’ så skickar vi ett till dig. ANNIKA NORÉN

Tillsammans förändrar vi liv är en solidaritets­ organisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet föränd­ ras och förbättras tusentals ­människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisa­ tioner i Angola, ­Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jäm­ ställdhet och ökat folkligt deltagande AFRIKAGRUPPERNA

i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Väst­ saharas kamp för frihet. Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i Afrika. Skänk en gåva till vårt vik­ tiga arbete. Stöd Södra Afrika-insamlingen PG 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv. GENOM ATT STÖDJA

www.afrikagrupperna.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.